Page 1

Avatud hankemenetlusega riigihange „Trükiteenus 2010 “

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev Riigihanke nimetus Riigihanke lühikirjeldus

Osalemistingimused

Riigihanke kuulutus 01.12.2009 „Trükiteenus 2010“ Käesoleva riigihanke eesmärgiks on leida koostööpartnerid trükiste trükiteenuste teostamiseks. Suurem osa trükistest tutvustavad Tallinn 2011 kui Euroopa kultuuripealinna. Kõigi käesoleva hanke objektiks olevate trükiste kujundused valmivad väljaspool käesolevat hanget. Käesoleva riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping. Raamlepingu raames sõlmitakse eraldi hankelepingud erinevate trükiste või trükiste gruppide trükkimise peale. Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujale kehtivad üldised nõuded ja nendele vastavuse kontrollimiseks esitatavad dokumendid: 1.1. Pakkujal puuduvad riigihangete seaduse paragrahvi 38 lõike 1 punktides 1-3 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud alused ning pakkuja seaduslikul esindajal puuduvad RHS § 38 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud alused. Pakkuja kinnitab vastavust HD Lisa 1 Vormil I; 1.2. Allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad RHS § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud alused. Pakkuja kinnitab vastavust HD Lisa 1 Vormil I; 1.3. Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ja enda elu- või asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja kinnitab vastavust HD Lisa 1 Vormil I ja esitab tõendamiseks Maksu- ja Tolliameti (MTA) tõendi riiklike maksude võla puudumise kohta ning pakkuja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse tõendi1 kohalike maksude võla puudumise kohta. Majanduslik- ja finantsseisund Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende


vorminõuded: 5.2. Pakkuja majandusliku ja finantsseisundi osas kehtivad kvalifitseerimise nõuded ja nendele vastavuse kontrollimiseks esitatavad dokumendid: 5.2.1. Pakkuja on osutanud trükiteenuseid vähemalt alates 01.01.2007, mille tõenduseks tuleb esitada Pakkuja esindaja kinnitus Lisa 1 Vormil 1 ja väljavõtted (st bilanss, tegevusaruanne ja kasumiaruanne) majandusaasta aruannetest aastate 2007-2008 realiseerimise netokäibe kohta tõendamaks, et Pakkuja netokäive trükkimisega seotud teenuste osas (avaldatud Pakkuja majandusaasta aastate 2007-2008 aruannetes müügitulu (majandustegevusalade ja regioonide lõikes) punkti all peab olema kajastatud trükiteenuse tegevusala kood, Eesti ettevõtetel EMTAK kood 1812), viimase kahe majandusaasta (2007 ja 2008) jooksul on vähemalt 3 miljonit krooni mõlemal majandusaastal. Tehniline ja kutsealane pädevus Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 5.3. Pakkuja tehnilise ja kutsealase pädevuse osas kehtivad kvalifitseerimise nõuded ja nendele vastavuse kontrollimiseks esitatavad dokumendid: 5.3.1. Pakkuja esindaja kinnitus, et ta on perioodil alates 01.01.2007 pakkumuse esitamise tähtajani teostanud nõuetekohaselt vähemalt 3 trükiteenuse osutamise lepingut maksumusega vähemalt 0,5 miljonit Eesti krooni (ilma käibemaksuta) lepingu kohta, esitades sõlmitud lepingute nimekirja osutatud teenuse sisukirjelduse, sõlmimise kuupäevade, maksumuste ning tellija nimedega Lisa 1 Vormil III; 5.3.2. Pakkuja teenuse osutamise kvaliteedikontrolli eest vastutava isiku (Projektijuht) haridus ja erialane kvalifikatsioon peab vastama järgmistele tingimustele: 5.3.2.1. vähemalt hea eesti keele oskus (skaalal 1 kuni 5 vähemalt 4). Selle tõenduseks tuleb esitada Projektijuhi CV Lisa 1 Vormil IV. 5.3.3. Pakkuja esindaja kinnitus Lisa 1


Pakkumuse esitamise alguskuupäev Pakkumuste esitamise lõppkuupäev Pakkumus tuleb esitada

Vormil I, et Pakkuja üheks põhitegevusalaks (avaldatud Pakkuja majandusaasta aastate 2007-2008 aruannetes müügitulu majandustegevusalade ja regioonide lõikes) peab olema kajastatud trükiteenuse tegevusala kood, Eesti ettevõtetel on EMTAK kood 1812) on trükiteenuse osutamine. 02.12.2009 17.12.2009 SA Tallinn 2011, Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, 10148 Tallinn, Eesti. Kontaktisik: Kirsi Anpser, Janeli Jallai Tel:6532494, E-post: info@tallinn2011.ee

http://www.tallinn2011.ee/get/99/Trykihange  

http://www.tallinn2011.ee/get/99/Trykihange.pdf