Page 1

DROGA DO BOGACTWA

KONSTYTUCJA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKI RAZEM JAROSŁAWA GOWINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ograniczenie ingerencji państwa w życie obywateli przez limit wydatków publicznych na poziomie 35% PKB Zakaz dalszego zadłużania państwa w Konstytucji RP Pensje netto na poziomie pensji brutto, dzięki zmniejszeniu kosztów funkcjonowania państwa Opodatkowenie firm zagranicznych na takich zasadach jak firm polskich Prosty podatek od drobnych przedsiębiorców Emerytura obywatelska Obniżenie kosztów administracji przez połączenie ZUS i administracji skarbowej Głęboka deregulacja prawa gospodarczego i uelastycznienie prawa pracy Dokończenie prywatyzacji, reprywatyzacja i wsparcie budowy polskich korporacji Udomowienie banków

1


1

POZWOLIMY LUDZIOM W WIĘKSZYM STOPNIU DYSPONOWAĆ WŁASNYMI PIENIĘDZMI – WPROWADZIMY KONSTYTUCYJNY LIMIT WYDATKÓW PUBLICZNYCH NA POZIOMIE 35% PKB.

Im wyższe są wydatki publiczne, tym niższe są wynagrodzenia obywateli. Mniej państwa to mniej podatków, mniej korupcji i mniej marnotrawienia publicznych pieniędzy. Za każdą ingerencję państwa w nasze życie płacimy wysokością naszych wynagrodzeń. Państwo polskie zajmuje się obecnie taką liczbą obszarów, że nie jest w stanie wszystkich tych zadań wykonywać dobrze. Jednocześnie ta powszechna ingerencja państwa w życie społeczne znacząco ogranicza inicjatywę obywateli. Polska Razem Jarosława Gowina, w odróżnieniu od innych partii, odrzuca socjalny populizm i opowiada się za poważnym traktowaniem obywateli i ich pieniędzy. Dlatego proponujemy narodową debatę o tym, z których obszarów państwo powinno się trwale wycofać zostawiając więcej wolności obywatelom. Państwo nie może się zajmować wszystkim – od służby zdrowia i oświaty do szkół baletowych i barów mlecznych. Pieniądze wydawane przez urzędników, wydawane są mniej efektywnie. Nie traktujmy obywateli jak dzieci - oni wiedzą lepiej niż politycy i urzędnicy na co wydawać swoje pieniądze. Roczne wydatki naszego państwa wynoszą obecnie 44% Produktu Krajowego Brutto. Proponujemy obniżenie poziomu wydatków publicznych do 35% PKB i zapisanie tego limitu w Konstytucji RP. Na zbliżonym poziomie utrzymują się wydatki tak konkurencyjnych państw jak Szwajcaria (34%), Australia (35%) czy Korea Południowa (30%). Polska, jako kraj gospodarczo niżej rozwinięty, jeśli chce kiedykolwiek dogonić państwa zachodnie, nie może sobie pozwolić na obecny poziom redystrybucji i marnotrawienia pieniędzy podatników. Zdając sobie z tego sprawę, rząd Gruzji zapisał w konstytucji sztywny limit wydatków na poziomie 30% PKB. Ta propozycja to też najlepszy program antykorupcyjny. Tam gdzie mamy niewydolne, ale rozbudowane państwo, tam jest też korupcja. Mniej państwa, to mniej korupcyjnych układów.

2


2

NIE MOŻNA WYDAWAĆ WIĘCEJ NIŻ SIĘ ZARABIA. PRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY - OCZYWISTEJ DLA FIRM I GOSPODARSTW DOMOWYCH - MUSIMY WYMUSIĆ RÓWNIEŻ NA NASZYM PAŃSTWIE. PROPONUJEMY WPISANIE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU DO KONSTYTUCJI RP.

Polskie rządy i jednostki samorządu terytorialnego wydają za dużo pieniędzy, bo w polskim prawie nie ma skutecznych ograniczeń dla zadłużania się na koszt następnych pokoleń. Obrazują to olbrzymie deficyty budżetowe z ostatnich lat zarówno na poziomie centralnym jak i jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnio przekonaliśmy się też, że ustawowe progi zadłużenia rząd może w każdej chwili usunąć. Aby temu zapobiec trzeba wprowadzić do Konstytucji RP zasadę zrównoważonego budżetu. W 2009 roku taką zasadę budżetową do swojej konstytucji wprowadzili Niemcy. Wydatki rządu federalnego nie będą mogły przekroczyć dochodów od 2016 roku. Budżety niemieckich krajów związkowych będą musiały być zrównoważone od 2020 roku. Również w Stanach Zjednoczonych 49 stanów przyjęło zasadę zrównoważonego budżetu. Powinniśmy uczyć się odpowiedzialności budżetowej od państw znacznie bardziej od nas konkurencyjnych. Dlatego proponujemy zapisanie w Konsytucji RP zakazu uchwalania niezrównoważonych budżetów zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczenie zadłużenia to nie tylko recepta na bogatszą Polskę, ale też powinnność wobec naszych dzieci i wnuków.

3


3

PODWYŻSZYMY WYNAGRODZENIA POLAKÓW - OBECNE PENSJE BRUTTO STANĄ SIĘ PENSJAMI NETTO.

Zlikwidujemy podatek PIT oraz wszystkie składki do ZUS i NFZ. Zastąpimy je opłacanym tylko przez pracodawców jednolitym podatkiem od funduszu płac. Jego docelowa stawka wyniesie 20%. W ten sposób co miesiąc każdy otrzyma „na rękę“ takie wynagrodzenie jakie obecnie stanowi jego pensja brutto. W ten sposób o połowę obniżymy klin podatkowy, czyli różnicę między wydatkami pracodawcy a wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika. Z klinem podatkowym na poziomie 20% staniemy się najbardziej konkurencyjnym krajem w Europie. Fundusze na obniżkę opodatkowania pracy uzyskamy z cięć wydatków publicznych i skutecznego opodatkowania tych, którzy dotychczas podatków nie płacili. Wyższe płace spowodują, że młodzi Polacy przestaną szukać pracy za granicą, bo będą w stanie zakładać rodziny i godnie żyć we własnym kraju.

4


4

SKUTECZNIE OPODATKUJEMY WIELKIE FIRMY ZAGRANICZNE, KTÓRE OBECNIE NIE PŁACĄ W POLSCE PODATKÓW.

Polskie firmy nie mogą być dyskryminowane wobec firm zagranicznych. Dlatego proponujemy zastąpienie CIT niską daniną od przychodów na poziomie 1%. Płaciłyby ją wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Uniemożliwiałaby ona nieuczciwą konkurencję podmiotów zarejestrowanych za granicą. Nie zachęcałaby do zawyżania kosztów i wykazywania strat. Danina ta byłaby prosta, gdyż nie wiązałaby się z ryzykiem interpretacji kategorii kosztów przez urzędników. Dzięki tej prostej daninie osiągniemy dwa istotne efekty: radykalne uproszczenie systemu podatkowego i efektywne opodatkownie firm unikających płacenia podatków w Polsce. Dla uporządkownia prawa podatkowego uchwalimy też Kodeks Podatkowy zawierający podstawowe definicje i reguły mające zastosowanie do wszystkich rodzajów podatków. Aby uwolnić przedsiębiorców od arbitralnych decyzji admnistracji podatkowej wprowadzimy natomiast instytucję utrwalonej wykładni prawa podatkowego.

5


5

WPROWADZIMY NISKIE I PROSTE PODATKI DLA DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Dla drobnych przedsiębiorstw, których przychód roczny nie przekracza kwoty 150 tys. zł netto rocznie (12,5 tys. zł na miesiąc) proponujemy możliwie uproszczoną formę opodatkowania. Zamiast obecnego ZUS, NFZ i PIT (płaconego na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową) będą mogli uiszczać tylko jeden podatek w wysokości 440 zł, powiększony o 1 procent ich przychodu. Przedsiębiorcy wystawialiby (na żądanie kontrahenta) rachunki. Jedyną ewidencją potrzebną do rozliczania byłaby ewidencja przychodów (tj. ewidencja wystawionych rachunków). Obecnie drobny przedsiębiorca musi być ekspertem od przepisów od rachunkowości, prawa podatkowego i składek ubezpieczeń społecznych. Dzięki naszej propozycji, przedsiębiorcy nie musieliby już prowadzić Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, nie musieliby dokonywać skomplikowanych rozliczeń PIT i uciążliwych rozliczeń z tytułu ZUS. Uruchamialiby jeden przelew zamiast pięciu i skupili się na prowadzeniu biznesu i rozwijaniu swoich firm. Takie rozwiązanie, równie korzystne dla mikroprzedsiębiorstw jak rozwiązania brytyjskie, byłoby realnym wsparciem dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ograniczyłoby falę emigracji z Polski.

6


6

WPROWADZIMY EMERYTURĘ OBYWATELSKĄ I POZWOLIMY LUDZIOM SAMODZIELNIE OSZCZĘDZAĆ NA SWOJE EMERYTURY

Polski system emerytalny jest niewydolny i niesprawiedliwy. Przywileje, które w nim obowiązują, nie mają racjonalnego uzasadnienia, tylko są wynikiem siły przetargowej poszczególnych grup społecznych bądź zawodowych. Dlatego proponujemy likwidację wszystkich przywilejów i utworzenie jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich Polaków. Równe świadczenie emerytalne będzie przysługiwało każdemu obywatelowi, który ukończy 67 rok życia. System ten wiąże się z wyższymi pensjami netto, większą zapobiegliwością obywateli o swoją emeryturę, a także dużymi oszczędnościami, urealnieniem zobowiązań i większą wypłacalnością systemu w długim okresie. Dzięki prostemu, bardzo taniemu w obsłudze systemowi emerytalnemu, zaoszczędzone pieniądze, zamiast na wynagrodzenia tysięcy urzędników zostaną przeznaczone na podwyżki emerytur. Reformę systemu emerytalnego wprowadzimy respektując prawa nabyte obywateli.

7


7

POŁĄCZYMY ZUS, KRUS I ADMINISTRACJĘ SKARBOWĄ W JEDNĄ INSTYTUCJĘ

Polska ma najdroższy system podatkowy ze wszystkich państw OECD (po Słowacji). Na każde 100 złotych dochodów podatkowych, aż 1,7 zł wydajemy na utrzymanie administracji podatkowej. Średnia wydatków na administrację podatkową wśród państw OECD wynosi 1% dochodów podatkowych, ale na przykład Niemcy na każde 100 euro dochodów wydają na fiskusa tylko 80 eurocentów. Obecnie w polskiej administracji skarbowej zatrudnionych jest 48 tysięcy urzędników. Obsługą rent i emerytur zajmuje się 55 tysięcy osób (ZUS, KRUS, emerytury mundurowe). Administracja skarbowa kosztuje podatników ponad 5 mld zł, koszt utrzymania ZUS to ponad 4,1 mld zł, a KRUS kosztuje prawie 600 mln. W sumie poborem podatków, innych danin publicznych oraz obsługą emerytur i rent na co dzień zajmuje się ponad 100 tysięcy urzędników a podatników kosztuje to prawie 10 mld zł rocznie. Dzięki uproszczeniu systemu podatkowego, połączeniu składek i likwidacji PIT, możliwe będzie utworzenie jednej instytucji zajmującej się ściąganiem wszystkich podatków. Dzięki temu usprawnimy pobór danin i wypłatę świadczeń oraz obniżymy koszty funkcjonowania państwa. Przyniesie to duże oszczędności związane zarówno z kosztami bieżącymi, wynagrodzeniami urzędników, jak i kosztami utrzymania obiektów.

8


8

PRZEPROWADZIMY GŁĘBOKĄ DEREGULACJĘ PRAWA GOSPODARCZEGO ORAZ UELASTYCZNIMY PRAWO PRACY. URZĘDNIKÓW UWOLNIMY OD BEZSENSOWNYCH PROCEDUR, A OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW OD MARNOWANIA CZASU I PIENIĘDZY NA BIUROKRATYCZNE ABSURDY.

W ramach pakietu rozwiązań deregulacyjnych, doprowadzimy do: • • • • •

radykalnej deregulacja prawa gospodarczego przez powrót do ustawy Wilczka, ograniczenia obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych przedsiębiorców o minimum 25%, i wdrożenie zasady UE+0; szerokiego wprowadzenia zasady milczącej zgody administracji po 60 dniach od złożenia wniosku; deregulacji prawa budowlanego, zniesienia pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, zobowiązania jednostek samorządu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w określonym terminie, a w przypadku braku planu umożliwienia podjęcia budowy w oparciu o normy urbanistyczne; wyłączenia mikro i małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników i 10 mln euro obrotu) spod reguł Kodeksu Pracy i regulowania stosunków pracy w tych firmach na postawie umów Kodeksu Cywilnego przy rozstrzyganiu konfliktów przez sądy pracy; zniesienia przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela, aby premiowani byli najlepsi nauczyciele.

9


9

DOKOŃCZYMY PRYWATYZACJĘ, REPRYWATYZACJĘ, ORAZ BĘDZIEMY WSPIERAĆ BUDOWĘ POLSKICH KORPORACJI

Należy dokończyć proces prywatyzacji i reprywatyzacji. Polska jako jedyne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej nie uchwaliła dotąd ustawy reprywatyzacyjnej. Prawowitym właścicielom zapewnimy odszkodowanie na utraconą własność na poziomie 20%, tak jak w przypadku tzw. Zabużan. Aby nie obciążać budżetu należy to zrobić przez odszkodowania w naturze, np. w postaci nieruchomości rolnych. Następnie należy dokończyć prywatyzację spółek i nieruchomości pozostających we władaniu państwa. Własność państwową należy zachować tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski, takich jak przede wszystkim sieci energetyczne i rurociągi. W oparciu o te spółki strategiczne, nad którymi Skarb Państwa zachowa kontrolę, będziemy budować narodowe grupy kapitałowe. W tym celu państwo nie musi być właścicielem większościowym, natomiast powinno zachować bierny pakiet kontrolny. Aby polskie korporacje z udziałem Skarbu Pańswa mogły się rozwinąć trzeba skończyć z drenującą te spółki polityką dywidendową, przestać zatrudniać jako menadżerów osoby z nadania politycznego a zacząć powierzać kierowanie nimi menadżerom z najwyższej półki z doświadczeniem międzynarodowym. Budowa polskich korporacji prywatnych wymaga zwiększenia nakładów na badania i rozwój, a przez to zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Powinniśmy w tym zakresie brać przykład z polityki proinnowacyjnej takich państw jak Japonia, Niemcy czy Korea Południowa.

10


10

UDOMOWIMY BANKI PRZEZ POLITYKĘ GWARANTUJĄCĄ ROZPROSZONY AKCJONARIAT W PRZYPADKU SPRZEDAŻY SPÓŁEK-CÓREK BANKÓW ZAGRANICZNYCH.

Kluczowe dla powstania innowacyjnej i proeksportowej gospodarki jest zmiana struktury własnościowej banków w Polsce. Obecnie ponad 2/3 polskiego sektora bankowego jest kontrolowane przez banki zagraniczne. Jest to sytuacja niespotykana wśród krajów o wielkości Polski. Standardem w dużych państwach UE jest przewaga banków z centrami decyzyjnymi w danym kraju. Obecny udział banków zależnych od banków zagranicznych stanowi ryzyko dla polskiej gospodarki. W latach 2009-2010, z powodu kryzysu na Zachodzie, polskie przedsiębiorstwa miały ograniczoną dostępność do kredytów w wyniku decyzji zachodnich central bankowych oderwanych od sytuacji polskiej gospodarki. Rozwiązaniem jest odwrócenie struktury własności bankowej przez wprowadzenie formy rozproszonego akcjonariatu bez inwestora strategicznego. Jest to dominująca forma własności w dużych prywatnych bankach w Europie i na świecie. Jest to jedyna powszechnie stosowana i aprobowana przez regulatorów forma ostatecznej kontroli nad dużymi niepaństwowymi bankami. Można ją wprowadzić w Polsce przy okazji sprzedaży przez zagraniczne grupy bankowe kontrolowanych banków w naszym kraju. Jest to forma niedyskryminacyjna w stosunku do kapitału zagranicznego i nienaruszająca prawa europejskiego. Takie „udomowienie“ banków ma podstawowe znaczenie dla odbudowy podmiotowości sektora bardzo ważnego dla polskiej gospodarki. Kluczowe jest tu działanie państwa, a zwłaszcza odpowiednia polityka KNF i NBP.

11

Droga do bogactwa - program gospodarczy  
Droga do bogactwa - program gospodarczy  

Konstytucja wolności gospodarczej Polski Razem Jarosława Gowina

Advertisement