Page 1

1

7ทีเ่ ทีย่ ว ทีเ่ ชียงราย


2

ส า ม เ ห ลี่ ย ม ท อ ง ค ำ


3 สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สามเหลี่ยม บรรจบกัน โดยมีแม่นำ้ โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิ ภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสาย หมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็ นที่รู้จกั ในฐานะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุ บันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็ นแหล่งขนถ่ายสิ นค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย สามเหลี่ยมทองคำในส่ วนของประเทศไทย อยูใ่ นเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรื อขน าดเล็กขนส่ งสิ นค้าไปยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะเห็นหมู่บา้ น ในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่ วนทางพม่าซึ่งอยูด่ า้ นตะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บา้ นหรื อสิ่ งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรรจบกันของแม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวก ที่เรี ยกว่า สบรวก บริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติดอาวุธอยูห่ ลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่ งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยูต่ ามชายแด น ส่ วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุม้ กัน ว่ากันว่ายาเสพติ ดและฝิ่ นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็ นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่นำ้ โขงด้วย นอกจากนี้ยงั นิยมนัง่ เรื อเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) นอกจากนี้ยงั สามารถล่องแม่นำ้ โขงไปเที่ยว ทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้ าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง


4


5

พระตำหนั ก ดอยตุ ง


6 พ

นั

ตุ

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสม เด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระ หว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่า งเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง ก

ดิ

    พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถ ประจำทางสามารถใช้บริ การรถสองแถวสี ม่วงบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


7


8

ภู ชี้ ฟ้ า


9 ภูชี้ฟ้า  เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชี ยงราย    และเป็ นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางที่ชอบความสวยงาม ของธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงามขอ งสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ    ภูชี้ฟ้า   ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะ ไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสู งทางภาคเหนือของไทย   แ ต่ สิ่ ง หนึ่ งที่ อ ยู่ คู่ กับ ยอดภู แ ห่ ง นี้ มาตลอดและสร้ า งความประทับ ใ จให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็น    ก็คือ    ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศ    สายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเ ลยผ่านไป    ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวง อาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหม อกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่    ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้    ไ ด้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้หลัง่ ไหลมาที่นี่    ในแต่ละ ปี เมื่ อ ลมหนาวมาเยื อ นจะมี นัก ท่ อ งเที่ ย วมากมายจากทั่ว ทุ ก สารทิ ศ    เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอ กยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า    อย่างไม่ขาดสาย    โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว    บ นยอดดอยสูงแห่งนี้แทบไม่มีที่ยนื ถ่ายรู ป    ทะเลหมอกและพระอา ทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า      ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ใด ๆ


10


11


12 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง


13 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง ไ ด้ รั บ ก า ร ส ถ า ป น า เ ป็ น ม ห า วิท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถาน ภาพเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ ส่ วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงมีพระมห ากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิ นแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริ ญ ญาบัตรแก่ผสู ้ ำเร็ จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยั งความปลื้ มปิ ติ สำนึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้น 


14


15

วั ด ร่ อ ง ขุ่ น


16 วัดร่ องขุ่น เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จงั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่ องขุ่นจะไม่เสร็ จลงภายในช่วงชีวติ ของเขา[1] วัดร่ องขุ่นได้ตน้ แบบการสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน[2] เฉลิมชัย

โฆษิตพิพฒั น์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก

3

สิ่ งต่อไปนี้คือ

ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยงิ่ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา ที่ร้อนกลายเป็ นเย็น

:

ธรรมะได้เปลี่ยนชีวติ ของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิต จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา

พระมหากษัตริ ย ์: จากการเข้าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริ ยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึ กในพระมหากรุ ณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน วัดร่ องขุ่นแห่งนี้เป็ นวัดพุทธ ซึ่ งสังกัดอยูใ่ นฝ่ ายมหานิกาย ไม่ใช่วดั ฮินดูเหมือนดั งที่จวั่ หัวไว้ในวรรคแรก ซึ่ งนัน่ การนำเอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้ามาผส มผสานหรื อถูกอิทธิของศาสนาอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้าง ก็เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว

วัดร่ องขุ่น

[

ก้

]

เป็ น า

“วัดพุทธ” ข

ไม่ใช่ อุ

“มหายาน” บ

สี ขาว

:

พระบริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้า

สะพาน

:

การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พทุ ธภูมิ

เขี้ยว สันของสะพาน

หรื อ :

ปากพญามาร

มีอสูรอมกัน

ข้างละ

กึ่งกลางของสะพาน

ตัว

2

ข้าง

กิเลสในใจ รวมกันแทนอุปกิเลส

:

ดอกบัวทิพย์ : า 4 พระองค์ บันไดทางขึ้น

8

:

คือ :

มี มี

4 พระโสดาบัน 3

16

เขาพระสุ เมรุ

ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุม้ พระอริ ยเจ้ พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ขั้นแทน

อนิจจัง

ทุกขัง

อนัตตา


17


18


19 วั ด เ วี ย ง ค ำ ก า ข า ว


20 วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยูบ่ า้ นเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มี อ ง ค์ พ ร ะ ท ร ง ชั ย รั ต น พ ลั ง แ ผ่ น ดิ น ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยูบ่ นอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


21


22

ห อ น า ฬิ ก า


23


24 หอนาฬิกาหลังใหม่ของจังหวัดเชียงราย โดยคว ามร่ วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและอาจ ารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ตวั หอนาฬิกามีสีทอง มี เ สี ย ง ร ะ ฆั ง บ อ ก เ ว ล า ทุ ก ชั่ ว โ ม ง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก ห อ น า ฬิ ก า จ ะ เ ป ลี่ ย น สี จ า ก สี ท อ ง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบั วค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เ ป็ นที่ ตื่ น ตาตื่ น ใจต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไ ทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้ ารอเวลานั้นๆ


25

531150064  

0875420246

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you