Page 1


ส วั ส ดี ค่ ะ ท่ า น ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ รั ก ทุ ก ท่ า น ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านอาเภอ ของเราได้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา พัฒนานักเรียน พัฒนาครู และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อวัตถุประสงค์หลักขอโรงเรียนคือ มุ่งเน้นให้นักเรียนบ้านอาเภอ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีงานอาชีพ เสริ ม ความรู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค วามสามารถด้ า นดนตรี -กี ฬ า ภายใต้ความส าเร็จ ที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือของคณะกรรมการ สถานศึ ก ษา คณะผู้ บ ริหาร คระครู รวมถึง ผู้ ป กครองนั กเรีย นทุกคน ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือโรงเรียนของเรา ไม่ว่าด้วยกาลังทรัพย์ กาลังใจ กาลังความคิด ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความไว้ใจให้โรงเรียนบ้านอาเภอ เป็นผู้พัฒนาให้บุตรหลานของท่านมีความเจริญงอกงาม และเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาเภอ

2


สวัสดีค่ะขอเปิดเประตูบ้านอาเภอ ต้อนรับท่านผู้อ่านทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง วารสารของโรงเรียนบ้านอาเภอ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 เราจะออกวารสารเดือน ละฉบับค่ะมาดูกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความคารวะ ยอมรับนับถือครูอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณา ตนรับการถ่ายทอดวิชาการความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของ 

3


กิจกรรมตามจุดเน้น/เอกลักษณ์ของโรงเรียน. กีฬาฟุตซอล, กีฬาวอลเลย์บอล

กิจกรรมตามจุดเน้น/เอกลักษณ์ของโรงเรียน. วิชา OCOP (One Class One Product)

4


กิจกรรมกิจกรรมศิลปะของนักเรียนชัน้ ปฐมวัย

กิจกรรมกิจกรรมศิลปะของนักเรียนชัน้ ปฐมวัย

5


6


7


เจ้าของงานเผยแพร่งาน กลุ่มประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านอาเภอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถาศึกษาชลบุรี เขต ๓ ที่ปรึกษา นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาเภอ ตาบลจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองบรรณาธิการ นางณิชากร จุลสวัสดิ์ นางสาววนัสนันท์ สมมุติ เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถาศึกษา ชลบุรี เขต ๓ บรรณาธิการ นางณิชากร จุลสวัสดิ์ นางสาววนัสนันท์ สมมุติ โรงเรียนบ้านอาเภอ เลขที่ 81 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

E-mail Baanumphur_school@hotmail.com

8

Warasan  
Warasan  
Advertisement