Page 1

ΑΡΘΡΟ

του

Πο λύδ ωρ ου Ιππ. Δάκογλ ου

Κάθε Σαββατοκύριακο

Διαβάσ τε να μάθ αντιδρο ύμε στον ετε γιατί δεν εξανδρα ποδισμό που υφισ τάμεθα σελίδα 8

Διαβάστε στην σελί δα

ατ οκ ύρ ια κο

Δώρο η

σε λί δε

Κάθε

Σε τρεις οι περιοχέμήνες χωροθε Ολοκληρ ς τούνται Καταδυ ωμένης Ανάπτυξ τικών Πάρκων ης

ς

ΣΗΜ Διαβάστε

στην

σελίδα

9.

σελ

ΚΑΘΗΜΕ

ΡΙΝΗ

Χωρί ΠΡΟΒ

ΕΦΗΜΕΡ

ΛΗΜΑ

: Αν

ΣΑΒΒΑΤ Ο 12 ΟΚ

ΚΙΝΔ

ΥΝΟΣ

Kυκλοφ Αρκα ορεί στα περ δίας Κοριν ίπτερα Αργολίδ θίας ας Λακω νίας

ΤΩΒΡΙΟ Υ 2013

που

«Εμείς με αυτήνέχουμε διάζοντα την μόνο -ο ς με φράση- Plan A» Περιφερε και ποννήσου ικανοποίη μυιάρχης ανύπαρκ ση αποκάλυ Πελοπεριφερε το «Plan ψε το… στην ιακής b» ξης διάρκεια του της αρχής χθες, τύπου, της συνέντευ για που παρέθεσ των την απορριμμ νίσθηκε διαχείρισ ε άτων. σίγουροςμε αυτόν Εμφα-η ραίωση για τον τρόπο διεξάγετατης την ομαλή διαδικασ είναι ι, διαδικασ ίας πεσιών στα χέρια που του βάλλοντο των ία που Υπουργε υπηρερει την ς και… ίου «Εάν κατάληξή ουδείςΠεριδεν ξέτης! υπάρξει

ΕΤΟΣ

ΙΔΑ

ΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟ

Το Υπουρ

ς Plan

: Πληρ

ΝΝΗΣΟΥ

γείο

- ΦΥΛΛΟ

δεν

Σαββα

τοκύρ

Eφημερ

ίδα

ιακο

ει

ς

«

b στα

12

ΚΥΡΙΑΚΗ

Μ.Π.Ε

13

ΟΚΤΩΒΡΙ

της ΤΕΡΝΑ

απορ ΟΥ

2013

1€ , η διαδι οφο κασία Διαβάστε αν δεν ρίες του περνά στην τηρη σελίδα ΣΗΜ στον ΕΡΑ θεί, 2 ο ανάδο 3. το έργο μιλο χο ύν για δίνε ται με ασφυκτι απευ κό όριο θεία 6 μηνώ ς ανάθ ν εση!

θετική

- ΤΙΜΗ

ρίμμ

ατα !

γνωμοδό τότε τηση ανάδοχοπερνούμε της Μ.Π.Ε ομίλου , (ΕΛΑΚΤΩστον Πέτρος Μπόμπολ 2ο πίεση Τατούλης α)» Ρ του των είπε Ουδεμία δημοσιογμετά ο έγινε από αναφορά ράφων. για απορριπτ το όμως των ικής ενδεχόμε γείου υπηρεσιώ απάντησηνο και ν του τη! (Εάν στον Υπουρ-ς αδειοδοτ 2 ο μειοδόδεν ημερών ήσεις ληφθούν περνά – τότε εντός οι σε απευθεία ση). η διαδικασ 1870

3ο ΔΗΛΩ ΤΙΜΗ Ερμιονίτ ΣΗ 1 ευρω ΣΩΤΗΡΗ ες και ΚΩΤΣΟΒ Επιδαύρ ΟΥ ΑΡ. ΦΥ ιοι οι με ΛΛΟΥ γά λοι χα 110 «Στα πλ μένοι το υ Περιφ πολιτικά αίσια του ερειακο πιθανο ύ σχεδ του πε ιασμού ύ, ρι κά αναμ στασιαενόμεν ου αλ λά το υ Οι χρ αποφάσ ον κά ανακ εις Πελοπο όλουθο ι- τον ννήσου ανακοινώθη καν και δεν αιφν υ, Πέτρο Τατούλ μάλιστα παν από την Περ απο η. Τα ηγυρικά ιφέρεια μμάτων οι δηλώ ιδίασαν μου ρρι , από θα εγκ εργοστάσια Ευρ τον σε στο Παλ ώτα, στην Καλατασταθούν επεξεργασίας ίδιο Δημήτρ ις του Στη στη Σκά αιοχού των λιρ Αργολίδ νι της Τρίπ όη του Δήμου λα του Δήολη για τις η Πλατή σης,ν θα α, ο προ Οιχαλί ας και βλεπόμ ς. οι διαδικαλειτουργήσει ενος στα εκ λογέ δημοτικές Ανε στη θμός μετ σίες ανα Νέα Κίο ς σε το κύκ αφό , τήτως πικό δήμ ξαρΝαυ των πιθ λωσ ης και κομ όπου και θα ρτω κανάλι. γίνε ται ανών αντ ποσ τοπ πλιέων Εμείς συ γάλοιωνωφ οίη ιδράσε και Άργ ων, οι δημ σης. ελη ους μέν Επι νεχίζου –Μυ οι, δαύ ότε και Ερμ ενώ οι δημότε κηνών θα είνα ς των με....» στάσεωρου ιονίδας ς των ι οι ς)

Θα πληρ ώ τη μεταφ νουν με χρυσά φ ορά των σκουπιδ ι ιών

ς ανάθε-ία

Διαβάστε στις

Σε τρεις μήνες χωροθετούνται οι περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων

Α.Γ. Κουκ ο ουλάς

Ντα 2 Περί ελευ μάρ θερί περ ι ας ιοχή κατά ς Νατ μεσίς ούρ α

- ΣΑΒΒΑΤΟ

νει την

μετα σκο μικρών θα πλη Ο προ σωρινός υπίδια του δήμων ς με χρυρώνουν (λόγω νει την μειοδότ έγκ σάφι. απο σεων για ρισ η των Μελης, ΤΕΡΝΑ Ενεργε ετών ιακ στημέν να προχωρ ήσει, ενώΠεριβα λλοντικ ή, περιμέη» ο ΕΛΑ βότερο τίμημα) ΚΤΩΡ του ομί στην στροφήών επιπ τώβος αν, πράγμα και … γιατί όχι λου Μπόμπολα «την έχει Ο Δήμ απίθαν ο εξ ανα (με αρχος Τρίπολη ο, οι δύο πρώ θέσεως εργακριΓιάν νης ς και τις ανα Σμυρνιώτης Πρόεδρ του απορριφθοολά, πολύ γγελίες ος του ύν. προ ΦΟ στους δημοσι νοη τικά δήλ ΔΣΑ, κ. τρέξου ωσε μετ ογράφο με γρή υς: «Πρ γορα, ά και να να μειώ έπει να στον πολ σουμε τα δημιουργή σου κόσ τη ίτη». διαχείρ με τις υποδομ ισης που ές φτάνου ν

περισσό

σελίδες

τερα

6 και

7.

ΣΗΜΕΡΑ Διαβάστε στην σελίδα 9.

σελίδες

Φλαμίνγ κο

στην πα ραλία απ ό Ναύπλ φτη

Ένα κοπ για ακό άδι πανέμο ρφα Φλα μα μία φορά. μίν γκο επισκέ

καν τον υδροβι

ότοπο

Α.Γ. Κουκουλάς

Γράφ

ΕΡΑ ίδε

1168

εγκρί

Γράφει ο

10-13

Κά θε Σα ββ

« 2 Περί ελευθερίας

Νταμάρι κατά μεσίς περιοχής Νατούρα

ιον προς Νέα Κίο

στην παρ αλιακή

Ναυπλί

Διαβάσ

ου Νέα ς Κίου,

τε στη

ν σελίδα

4.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΦΥΛΛΟ 1168 - ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013- ΤΙΜΗ 1 €

Διαβάστε στην σελίδα 3.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Αν Το Υπουργείο δεν εγκρίνει την Μ.Π.Ε της ΤΕΡΝΑ, η διαδικασία περνά στον 2ο ανάδοχο

Χωρίς Plan b στα απορρίμματα ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Πληροφορίες του ΣΗΜΕΡΑ μιλούν για ασφυκτικό όριο 6 μηνών που αν δεν τηρηθεί, το έργο δίνεται με απευθείας ανάθεση!

«Εμείς έχουμε μόνο Plan A» με αυτήν την φράση- και μυδιάζοντας με ικανοποίηση -ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποκάλυψε το… ανύπαρκτο «Plan b» της περιφερειακής του αρχής στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρέθεσε χθες, για την διαχείριση των απορριμμάτων. Εμφανίσθηκε με αυτόν τον τρόπο σίγουρος για την ομαλή περαίωση της διαδικασίας που διεξάγεται, διαδικασία που είναι στα χέρια των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και… ουδείς ξέρει την κατάληξή της! «Εάν δεν υπάρξει θετική

γνωμοδότηση της Μ.Π.Ε τότε περνούμε στον 2ο ανάδοχο, (ΕΛΑΚΤΩΡ του ομίλου Μπόμπολα)» είπε ο Πέτρος Τατούλης μετά από πίεση των δημοσιογράφων. Ουδεμία αναφορά όμως έγινε για το ενδεχόμενο απορριπτικής απάντησης των υπηρεσιών του Υπουργείου και στον 2ο μειοδότη! (Εάν δεν ληφθούν οι αδειοδοτήσεις εντός 1870 ημερών – τότε η διαδικασία περνά σε απευθείας ανάθεση). Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες 6 και 7.


«2 ΘΕΜΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Γράφει ο Α.Γ. Κουκουλάς

Περί ελευθερίας

Στον Οκτώβριο, μήνα γιορτής της νίκης της Ελλάδας κατά του φασισμού και επέτειος διδαχής της περί ελευθερίας, αφιερώνεται το σημερινό σημείωμα σε μία σειρά ανάλογων για τη μεγάλη επέτειο που πλησιάζει. Η ελευθερία, ύπατος σκοπός της συνειδητοποιημένης πράξης και κατά τις θεωρίες του φυσικού δικαίου δικαίωμα φυσικό, αναφαίρετο και απαράγραπτο, είναι ως αξία ανυπολόγιστη και ως έννοια δισυπόστατη. Ως προς την τελευταία, τούτο από τη μία πλευρά σημαίνει τη δυνατότητα αποφυγής πιεστικών καταστάσεων επί του ατόμου και από την άλλη, τη δυνατότητα υλοποίησης επιθυμιών εκ μέρους του χωρίς καμία δέσμευση. Κάτι ανάλογο βρίσκει κανείς στο «Μεσσηνιακό» του ρήτορα Αλκιδάμα, ο οποίος υποστήριζε, ότι «ελεύθερους όλους τους κατέστησε ο Θεός, κανένα δεν κατέστησε δούλο η φύση» ή στα λόγια του Σίλλερ: «Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος ακόμα και αν είναι αλυσόδετος». Αλλά κάτι παρόμοιο, ως διατύπωση ενός συνοπτικού όρου σε μία προσπάθεια προσέγγισης της ιδέας της ελευθερίας, θα μπορούσε να διατυπωθεί αρνητικά, δηλαδή «με την απουσία του καταναγκασμού», που δηλώνει ταυτόχρονα και «την απόλυτη ελευθερία». Αλλά αυτό πιστεύω, ότι μπορεί να λειτουργήσει εκτός από ορισμένες μορφές της πχ. πνευματική ελευθερία, είτε σε μία κοινωνία αγγέλων, είτε σε μία περίοδο εκτός κοινωνικής ζωής. Μία ανάλογη περίοδος, ήταν η πρωτόγονη περίοδος της ανθρωπότητας. Τότε που το άτομο ήταν απαλλαγμένο από οποιοδήποτε καταναγκασμό, εκτός εκείνων που του επέβαλε η φύση. Από τη στιγμή που δε μπορεί να υπάρξει αυτοδέσμευση ή εκούσιος αυτοπεριορισμός, τότε θα πρέπει να οδηγηθούμε κατά την άποψή μου, στη λογική του μέτρου κατά τη διανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για την οποία έκανε λόγο ο Βίκτωρ Ουγκώ (αληθινή ελευθερία δεν είναι το δικαίωμα να κάνει κανείς ό, τι θέλει, αλλά ό,τι έχει δικαίωμα να κάνει) έστω και αν υφίσταται κίνδυνος της σχετικότητας της ελευθερίας. ΄Ενας κίνδυνος που ο βαθμός του, έχω την άποψη, ότι πρέπει να επιμετρηθεί κάτω από τη διαπίστωση του Πλάτωνος στην Πολιτεία του «Η υπερβολική ελευθερία στους ιδιώτες και στην πόλη, φαίνεται ότι δεν οδηγεί σε τίποτα άλλο, παρά στην υπερβολική δουλεία». Κάτω από τα προηγούμενα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι «ως ελευθερία νοείται η δυνατότητα του ατόμου να ενεργεί με τη θέλησή του, χωρίς βέβαια με τις ενέργειές του, να περιορίζει την ελευθερία του συνανθρώπου του». Υποθέτω, ότι εκεί στηρίζεται η άποψη του Βολταίρου (η ελευθερία μας τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου» ή το απόφθεγμα του Κουμφούκιου (μην κάνεις στον άλλον ότι δεν θα ήθελες

να κάνουν σε σένα) ή τέλος εκείνο που δίδαξε ο Χριστός (ό,τι εσύ μισείς μην κάνεις στον αδελφό σου). Εκτιμώ ότι αυτά δεν αντιστρατεύονται την ουσία της έννοιας της ελευθερίας, αφού πρωταρχικός νόμος της πράξης για την οποία έκανα λόγο στην αρχή είναι: «να είσαι ελεύθερος ή να πράττεις σύμφωνα με το νόμο ή τον κανόνα της ελευθερίας». Η συμμόρφωση ή η σύμπτωση προς αυτό το νόημα που από τίποτα σε τελευταία ανάλυση αιτιοκρατικά δεν εξαρτάται, βάζει τους ειδικότερους κανόνες και τελικά στην πράξη τη σφραγίδα της ελευθερίας, η

οποία κατά τον Κ. Τσάτσο «όσα είναι τα ανθρώπινα προβλήματα τόσες είναι και οι ελευθερίες». Αν οι ειδικοί μπορεί να διαφωνούν για τα όρια της ελευθερίας δικαιώνοντας τον Αβραάμ Λίνκολν, που παραπονιόταν ότι «ο κόσμος ουδέποτε είχε ένα καλό ορισμό ελευθερίας» και στον τρόπο κατάκτησή της, όλοι συμφωνούν με την αξία της. ΄Ισως να διαφωνούν με το πόσο αξίζει, αλλά αυτό δεν αναιρεί το προηγούμενο. Μπορεί ακόμη να διαφωνούν με το εάν η ουσία της είναι θετική ή αρνητική, πνευματική ή υλική, ψυχολογική ή οικονομική, αν εμφανίζεται με μία ή πολλές και ίσως αλληλοσυγκρουόμενες μορφές, αλλά πάντως ως προς την αξία της, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Ως προς την προηγούμενη, τούτο δηλώνεται και με τη διακήρυξη της αμερικάνικης ανεξαρτησίας το 1776 που είχε συντάξει ο Τζέφερσον. Αξιοσημείωτο είναι το τμήμα που καθόριζε, ότι «όλοι οι άνθρωποι πλάστηκαν ίσοι. Προικίστηκαν από το δημιουργό με ορισμένα αναφαίρετα δικαιώματα και μεταξύ αυτών είναι η ζωή και η ελευθερία». Ανάλογη είναι και η διατύπωση της δήλωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έγινε στη Γαλλία το 1879. ΄Ολοι οι άνθρωποι, αναφέρεται εκεί, γεννήθηκαν ελεύθεροι και με ίσα δικαιώματα, αν και θα μπορούσε να παρατηρηθεί ο αντίλογος του Ζαν

Ζακ Ρουσσώ: «ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, αλλά είναι παντού δεσμώτης». Γιατί είναι τόσο σπάνια η ελευθερία; ρωτάει ο Βολταίρος στα 1764. ΄Ισως γιατί είναι το υπέρτατο αγαθό. Ίσως γιατί είναι πολύ ελεύθερη η ελευθερία για να ερμηνεύεται μόνο με έννοιες, ορισμούς και διατυπώσεις. Η ελευθερία είναι φυσικό γνώρισμα. Δεν γεννιόμαστε μόνο έχοντας μέσα μας την ελευθερία, αλλά γεννιόμαστε επίσης μέσα στην ανάγκη να την διατηρήσουμε. Αλλά θέλει αρετήν και τόλμην, όπως έγραφε ο Κάλβος. Τίμημά της η συνεχής επαγρύπνηση. Γιατί είναι μέσο και σκοπός μαζί, όπως έγραφε ο Ουγκώ, κάστρο που παίρνεται με το σπαθί, όπως γράφει ο Καζαντζάκης. Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό; Νομίζω, ότι η λογική του μέτρου είναι η καλύτερη. Στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση ενός κοινά παραδεκτού βαθμού ελευθερίας που θα προάγει πχ. την κοινωνική ευημερία, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάπτυξη αισθήματος κοινωνικής ευθύνης, σαν αποτέλεσμα επίμονης και συνεχούς εκπαίδευσης. Βεβαίως σε σχέση με το προηγούμενο προκύπτει σειρά ερωτημάτων. Ποιοι θα καθορίσουν το περιεχόμενο και τον τρόπο της εκπαίδευσης; Μήπως αυτή θα αποτελεί μια εξευγενισμένη μορφή ομαδικής πλύσης εγκεφάλου για καθορισμό προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς; Τι περιεχόμενο θα δοθεί σ΄ αυτήν; Θα είναι ο άνθρωπος ελεύθερος να δράσει μέχρι το σημείο που η συμπεριφορά του δεν θα θίγει τους άλλους ή θα απαγορευθούν οι ενέργειες που επιδρούν επικίνδυνα πάνω στον ίδιο το δράστη, με τη σκέψη, ότι οι συνέπειες της αλόγιστης ενέργειας επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο; Ποιος θα καθορίσει τα μέτρα και σταθμά σε μια έννοια τόσο υποκειμενική και άϋλη, όπως η ελευθερία; Το πρόβλημα νομίζω, ότι δεν είναι τεχνικό, αλλά πολιτικό και πολιτιστικό. Ασφαλώς κοινωνιολογικό και παιδείας λχ. Το άτομο πρέπει το ίδιο να γνωρίζει πότε μία πράξη του μπορεί να διέπεται από το πνεύμα επιδίωξης του προσωπικού συμφέροντος και πότε αυτή πρέπει να γίνεται με βάση ηθικές αξίες και με αίσθημα αγάπης προς τον πλησίον και αλτρουϊσμού προς την ολότητα. Αυτοί που έχουν ελευθερία πρέπει να γνωρίζουν τα σύνορα μεταξύ κοινωνικής ευθύνης και εγωιστικής αυθαιρεσίας. Τότε είναι βέβαιο, ότι για την ελευθερία «θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος», όπως γράφει στο στίχο του ο Ελύτης και θα έχουν αποδείξει πως ανήκουν σε κείνους που έχουν βιώσει το περιεχόμενο της φράσης του Βολταίρου: «Το να σκέπτεται κανείς ελεύθερα είναι ωραίο. Το να σκέπτεται ορθά, είναι ωραιότερο».


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι 18 Γραμματείς των Τομέων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματα των 18 Γραμματέων των Τομέων Πολιτικής και των μελών που συνθέτουν τις Γραμματείες των Τομέων Πολιτικής και Δράσης του ΠΑΣΟΚ. Τα νέα όργανα θα επεξεργασθούν τις πολιτικές κατευθύνσεις του Κινήματος στις σημερινές συνθήκες και θα εντείνουν τη διαβούλευση, δημιουργώντας μια γέφυρα επικοινωνίας με τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. «Η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που απαιτείται για την ανόρθωση της χώρας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Oι Γραμματείς των Τομέων Πολιτικής του κινήματος ορίζονται ακολούθως: Τομέας Παιδείας: Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών, πρώην Πρύτανης στο Ε.Μ.Π. Τομέας Ενέργειας: Βακιρλής Αριστείδης, Τέως Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Τομέας Εξωτερικής & Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Γαλαριώτης Γιάννης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων Τομέας Περιβάλλοντος: Δημόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Βοτανικής & Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Μαγκριώτης Γιάννης, πρώην Βουλευτής Α’ Θεσ/νίκης, Μέλος ΚΠΕ Τομέας Υποδομών & Δικτύων: Οικονομίδης Γιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Παπακωνσταντής Γιώργος, Δρ. Πολιτικών Ασφαλείας, πρώην Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ. Τομέας Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας: Παπαρσένος Αλέκος, Δρ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Σορβόννης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, πρώην Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Τομέας Δικαιοσύνης: Πεταλωτής Γιώργος, πρώην βουλευτής Ροδόπης, Δικηγόρος, Μέλος ΚΠΕ

Τομέας Υγείας: Τσουμάκας Κώστας, Καθηγητής Παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ Τομέας Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης; Τιμοσίδης Μιχάλης, πρώην βουλευτής Καβάλας, Ιατρός Τομέας Ψηφιακής Σύγκλισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Αναστασιάδης Πάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των Τ.Π.Ε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος ΚΠΕ Τομέας Οικονομικών: Γερανιωτάκης Βαγγέλης, Οικονομολόγος, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΤτΕ Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Χαλάτση Έφη, Τραπεζικό Στέλεχος-Executive MBA, Μέλος ΚΠΕ Τομέας Αθλητισμού: Οικονόμου Γιώργος, Ιατρός, Μέλος ΚΠΕ Τομέας Πολιτισμού: Χειμωνάς Θανάσης, Συγγραφέας, Μέλος ΚΠΕ Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Μεταναστευτικής Πολιτικής: Χρονόπουλος Γιώργος, Νομικός Τομέας Τουρισμού: Γράψα Ελισάβετ, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Σορβόννης, Μέλος ΚΠΕ *Τα ονόματα των μελών που συνθέτουν τις Γραμματείες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα pasok.gr

«3

Νταμάρι κατά μεσίς περιοχής Νατούρα Με συνοπτικές διαδικασίες έρχεται τη Δευτέρα στο Π.Σ Πελοποννήσου η

χωροθέτηση και αδειοδότηση λατομείου σεπεριοχή λίγο έξω από την Αρεόπολη εν μέσω θέσεως natura και παρά τις ενστάσεις των κατοίκων που αντιδρούν σε τέτοιου είδους περιβαλλοντικά εγκλήματα. Πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκε την περιοχή ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος («μαχητής» δείχνοντας ειδική ευαισθησία για το περιβάλλον Λάκης Παπαφωτίου) όπου ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπε ότι πρέπει να αδειοδοτηθεί. Θα δούμε βέβαια και στο Π.Σ τι θα συμβεί όπου αναμένεται πλήθος Μανιατών αντιδρώντας στην χωροθέτηση και αδειοδότηση του λατομείου. Την περιοχή βέβαια αναμένεται να επισκεφθεί και ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου Λάμπρος Μπούκλης ο οποίος δήλωσε για το θέμα: «Γενικά είμαστε ενάντια των λατομείων, ειδικά εκείνα που είναι σε περιοχές Natura. Θα προσπαθήσω να είμαι στην περιοχή τη Δευτερα το πρωί, διαφορετικά θα ζητήσω από τον πρόεδρο του Π.Σ να υπάρχει προτζέκτορας ώστε να παρουσιάσουν το θέμα οι κάτοικοι και οι φορείς» Και πάμε στο ψητό! Αμφιβάλουμε αν γνωρίζουν οι Μανιάτες ποια είναι η κοινοπραξία που έχει πάρει το έργο ΓΥΘΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗ με ποσοστό έκπτωσης 12%. Είναι από τα γνωστά έργα όπου έγιναν αδυσώπητες διαγωνιστικές διαδικασίες και επετεύχθησαν σπουδαίες εκπτώσεις και κατέληξαν στην κοινοπραξία των εταιριών ΚΑΣΤΑΤ της οικογενείας του περιφερειάρχη και στην ΑΤΛΑΣ κατασκευαστική η οποία, να θυμίσουμε, είναι η εταιρία που έφτιαξε πρώτα το δρόμο που έπεσε στην παράκαμψη της Σελλασίας στους Βουτιάνους και γι αυτήν της την κατασκευαστική «επιτυχία» ακόμα δεν έχει επιληφθεί κανένας από την ΔΕΣΕ του κυρίου Τατούλη να ελέγξει και να μας πει γιατί έπεσε. Βέβαια τον ξαναέφτιαξαν τώρα αλλά αναμένουμε το χειμώνα να δούμε τι θα γίνει! Μανιάτες μην περιμένετε να μην χωροθετηθεί το λατομείο όσο και να φωνάζετε! Διότι πως θα μπορέσει να φτιάξει το έργο η εταιρία της οικογένειας Τατούλη με την ΑΤΛΑΣ η οποία φημίζεται και διαφημίζεται για το έργο της στην Σελλασία στο οποίο δεν πρόλαβε να το βρει ο χειμώνας πριν 3 χρόνια και έπεσε. Η χωροθέτηση θα γίνει όσο κι αν φωνάζετε! Ξέρει τι κάνει ο Λάκης… Θα δημιουργήσει θέμα στην κατασκευή του οδικού άξονα; θα αφήσει εμπόδια τύπου… narura; Εδώ πήραν το έργο με σοβαρή έκπτωση μετά από ένα φοβερό διαγωνισμό παίζοντας προπό 1,2,χ! ΥΓ: Η δέσμευση μας για το δρόμο της Σελλασίας είναι πως θα έχουμε λεπτομερέστατο ρεπορτάζ την επομένη Κυριακή για το πώς και ποια εταιρία τον έφτιαξε πως έπεσε και γιατί, ποιος τον ξαναέφτιαξε και με ποιο διαγωνισμό. Και πως, σε λίγες ημέρες ξανακλείνει και να δούμε πότε θα ξανανοίξει αν δεν τον προλάβει ο χειμώνας!


ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΛ.4

ΚΩΔ. 2803

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εκδότης • Δ/ντής:

ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ Ιδιοκτησία:

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Σύμβουλος Έκδοσης ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΑΚΟΓΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΒΗΣ, Συντακτική Ομάδα: Χριστίνα Τσιορωτά, ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΗΣ Αρθρογραφούν ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΖΩΗ ΘΑΝΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ Εμπορική διεύθυνση: “All About” τηλ: 6942 554684 Δ/νση:Τέρμα Αγ. Άννης - 20100 Κόρινθος, τηλ. 27413-01098 & fax: 27410-84423 E-mail: simera@otenet.gr. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS Διανέμεται από την ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ιδιωτών: Ετήσια 90 ευρώ Εταιριών (ΑΕ και ΕΠΕ): 200 ευρώ

ΕΙΠΑΝ Πιστεύω φανατικά στην τύχη και ανακάλυψα ότι όσο σκληρότερα δουλεύω τόσο περισσότερη τύχη έχω ! Thomas Jefferson

(1743 – 1826), ο κύριος συγγραφέας της Αρχής της Ανεξαρτησίας (1776) και 3ος Πρόεδρος των ΗΠΑ (1801-1809).

Ο ιερέας ανακοινώνει στο ποίμνιό του: «Την επόμενη Κυριακή θα μιλήσω για την αμαρτία του ψέματος. Για να καταλάβετε τη λειτουργία μου καλύτερα, θα ήθελα να διαβάσετε το «Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 17».» Την επόμενη Κυριακή, πριν ξεκινήσει τη λειτουργία του, ο ιερέας ρωτάει ποιος είχε διαβάσει το Κατά Μάρκον κεφάλαιο 17 και όλα τα χέρια στην εκκλησία σηκώθηκαν. Ο ιερέας χαμογελάει και λέει: « Το Κατά Μάρκον έχει μόνο 16 κεφάλαια. Τώρα θα αρχίσω να σας λέω για την αμαρτία του ψεύδους...»


ΘΕΜΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

«5

Χρηματοδότηση στους φαρμακοποιούς από την Τράπεζα Πελοποννήσου Το νέο χρηματοδοτικό της προϊόν, MediΣυν, το οποίο απευθύνεται στους φαρμακοποιούς της Πελοποννήσου, παρουσίασε σήμερα η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου. Στην παρουσίαση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι η πρωτοβουλία της Τράπεζας Πελοποννήσου με την οποία παρέχεται ουσιαστική στήριξη στην επιχειρηματική δραστηριότητα των φαρμακοποιών μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιοχές και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν επισφάλειες για την Τράπεζα από τον ΕΟΠΥΥ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο γενικός γραμματέας του Υπ. Υγείας κ. Πελ. Καλλίρης, οι βουλευτές Κορινθίας κ.κ. Χρ. Δήμας και Κ. Κόλλιας, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δέδες, η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλό-

γου Κορινθίας κ. Αναστασία Μπάρτζη, το μέλος της Συνομοσπονδίας Φαρμακοποιών Ελλάδος κ. Π. Σιαπκαράς και ο διοικητής και υποδιοικητής του Νοσοκομείου Κορίνθου. Καλωσορίζοντας τον Υπουργό Υγείας και τους λοιπούς προσκεκλημένους, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου κ. Γιώργος Δαλαμαρίνης, αναφέρθηκε στην 20ετή παρουσία της Τράπεζας στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας της Πελοποννήσου και στη νέα σελίδα που ανοίγεται μετά την απόφαση για γενναία αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου. Όπως είπε, η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 15 Οκτωβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2013 προκειμένου να υπερκαλυφθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, όπως τους ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, και να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου της Τράπεζας για την περίοδο 2013 – 2018.

Παρουσιάζοντας το νέο προϊόν της Τράπεζας Πελοποννήσου, MediΣυν, ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Πέτρος Σανταμούρης ανέφερε ότι δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει χρηματοδότηση στους φαρμακοποιούς για απαιτήσεις που έχουν έναντι του ΕΟΠΥΥ, παρέχοντάς τους έτσι ευχέρεια ρευστότητας προκειμένου να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα την καθημερινή τους δραστηριότητα χωρίς το παραμικρό άγχος. Το προϊόν απευθύνεται αρχικά στους φαρμακοποιούς των νομών Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, όπου έχει παρουσία η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι νομοί Αχαίας και Ηλείας στους οποίους θα επεκταθεί η Τράπεζα. Το MediΣυν χρηματοδοτεί το φαρμακείο μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, με απλές και συνοπτικές διαδικασίες. Προσφέρεται με επιτόκιο

6.773 νέοι Δικαιούχοι στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον” «Ένεση ρευστότητας για την οικονομία», λέει ο Γιάννης Μανιάτης Σε 39.952 ανέρχεται πλέον ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον», καθώς την τελευταία εβδομάδα εγκρίθηκε η υπαγωγή άλλων 6.773 νέων δικαιούχων στο Πρόγραμμα, με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. Αναλυτικά, μέχρι σήμερα : Έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα 39.592 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 406.787.474,90 €. (Από 30.935 υπαγωγές έως τα τέλη Ιουνίου 2013, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 351,46 εκατ. €.) Έχουν συμβασιοποιηθεί 27.078 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 275.596.629,70 €. (Έως τα τέλη Ιουνίου 2013, είχαν υπογραφεί 22.358 συμβάσεις συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 223,62 εκατ. €.) Έχουν ολοκληρωθεί 14.439 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 134.234.026,10 €. (Από 13.597 έργα, που είχαν εκταμιευθεί πλήρως μέχρι τον περασμένο Ιούνιο). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, δημιουργούνται περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως και αθροιστικά τουλάχιστον 12.000 μέχρι την ολοκλήρωσή του, ενώ στην πραγματική οικονομία έχει ήδη διατεθεί χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 150 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 120 εκ ευρώ είναι κρατικοί πόροι (άμεση ενίσχυση και δάνεια) και τα υπόλοιπα αφορούν στη συμμετοχή των Τραπεζών στα δάνεια. Αναμένεται ότι, μέχρι το τέλος του Προγράμματος θα διατεθούν στην αγορά πάνω από 600 εκατ. Ευρώ. Πρόσφατα οι πόροι του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» αυξήθηκαν, ώστε να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση (περίπου 1.000 αιτήσεις το μήνα) και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία το προγράμματος σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, το ποσό που προβλέπεται για το Τα-

μείο του προγράμματος (κλάδος δανειοδοτήσεων σε συνεργασία με τις Τράπεζες) παραμένει αμετάβλητο στο ύψος των 241 εκατ. ευρώ, ενώ οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν από 155 εκατ. Ευρώ σε 307 εκατ. Ευρώ. Έτσι, ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει φτάσει περίπου στα 550 εκατ. Ευρώ, ενώ το συνολικό κεφάλαιο μόχλευσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ. Ευρώ, για την ικανοποίηση περίπου 65.000 έργων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των αιτημάτων, σε ποσοστό 61%, αφορά σε κτίρια που ανήκουν στην Κατηγορία Η, είναι δηλαδή τα παλαιότερα και πλέον ενεργοβόρα κτίσματα. Για τους ωφελούμενους προκύπτει ότι πέτυχαν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά μέσο όρο 40%. Έως τις 27/9/2013, συνολικά 161.016 πολίτες είχαν απευθυνθεί στις συνεργαζόμενες Τράπεζες για προέγκριση δανείου, ενώ προέγκριση δανείου έλαβαν οι 71.879 εξ αυτών. Άλλες 6.464 αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, δήλωσε : «Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» είναι το σημαντικότερο εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων, με άμεσο όφελος στους πολίτες, αλλά και την απασχόληση. Δίνει πνοή στην οικοδομή, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και παρέχει σημαντική ένεση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Δημιουργεί, άμεσα, κύκλο εργασιών για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και μικρομεσαίους, ενώ στηρίζει σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας με καλή θέση και προοπτικές, όπως εξειδικευμένες κατασκευές, αλουμίνιο, δομικά υλικά, εργασίες μηχανικού κ.α.».

8,50% (πλέον εισφοράς ν.128/75), ενώ η εκχώρηση των απαιτήσεων του ΕΟΠΥΥ μπορεί να φτάσει μέχρι το 130% της χρηματοδότησης που θα λάβει ο πελάτης με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις δεν θα είναι παλαιότερες των 6 μηνών (προμήθεια εκχώρησης απαιτήσεων 0,40%). ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Είμαι εδώ, για να επισφραγίσω με την παρουσία μου μια καλή είδηση όσον αφορά στο Υπουργείο Υγείας, παρόλο που είναι μια συμφωνία μεταξύ ιδιωτών, των φαρμακοποιών και της τράπεζας. Αυτή η πρόταση, αυτό το χρηματοπιστωτικό εργαλείο, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, όπου συνεχώς ακούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρευστότητα από τις τράπεζες. Θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιοχές της χώρας.


ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΛ.6

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πανηγυρίζει, αλλά …..

Χωρίς Plan b στα απορρίμματα !

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Αν Το Υπουργείο δεν εγκρίνει την Μ.Π.Ε της ΤΕΡΝΑ, η διαδικασία περνά στον 2ο ανάδοχο ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Πληροφορίες του ΣΗΜΕΡΑ μιλούν για ασφυκτικό όριο 6 μηνών

που αν δεν τηρηθεί, το έργο δίνεται με απευθείας ανάθεση!

«Εμείς έχουμε μόνο Plan A» με αυτήν την φράση- και μυδιάζοντας με ικανοποίηση -ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποκάλυψε το… ανύπαρκτο «Plan b» της περιφερειακής του αρχής στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρέθεσε χθες, για την διαχείριση των απορριμμάτων, εμφανιζόμενος με αυτόν τον τρόπο σίγουρος για την ομαλή περαίωση της διαδικασίας που διεξάγεται, διαδικασία που είναι στα χέρια των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και… ουδείς ξέρει την κατάληξή της! Οι υπηρεσίες έχουν στα χέρια τους την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της προσωρινής αναδόχου της εταιρίας ΤΕΡΝΑ, εξετάζουν τους όρους της και θα αποφανθουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Ο Περιφερειάρχης «πατά» για την θετική αξιολόγηση στους διθυράμβους που κατά καιρούς έχουν λεχθεί για το μοντέλο της περιφέρειας Πελοποννήσου, στις εγκρίσεις των ευρωπαικών επιτροπών αλλά και την παρουσία των 5 Υπουργών στην Τρίπολη στην ανακοίνωση της προσωρινής αναδόχου, ωστόσο οι δημοσιογράφοι έθεσαν και το ενδεχόμενο της αρνητικής έκβασης. «Εάν δεν υπάρξει θετική γνωμοδότηση της Μ.Π.Ε τότε περνούμε στον 2ο ανάδοχο» είπε ο Πέτρος Τατούλης εκθειάζοντας τον διεθνή διαγωνισμό ο οποίος δεν προβλέπει αδιέξοδα, χαρακτήρισε δε τον σχεδιασμό ευφυή! Ουδεμία αναφορά όμως έγινε στο ενδεχόμενο απορριπτικής απάντησης των υπηρεσιών του Υπουργείου και στον 2ο μειοδότη! Πληροφορίες του ΣΗΜΕΡΑ μιλούν για ασφυκτικά χρονικά περιθώρια 6 μηνών τα οποία αν δεν τηρηθούν – δηλαδή εάν δεν ληφθούν οι αδειοδοτήσεις εντός 1870 ημερών – τότε η διαδικασία περνά σε απευθείας ανάθεση η οποία ενδέχεται και να οδεύσει προς τα μεγάλα συγκροτήματα της χώρας, αυτά τα οποία και χθες απέρριψε με τα λεγόμενά του ο Περιφερειάρχης (με τις πράξεις του άραγε;) «Λέγανε πως θα επιλέξουμε ως μέθοδο την καύση, καύση δεν υπάρχει, λέγανε πως υπάρχει προσυνενόηση για να πάρει τα σκουπίδια ο Μπόμπολας, όλα

διαψεύστηκαν. Προχωρούμε στην υλοποίηση ενός «πράσινου έργου», υλοποιούμε την προεκλογική μας δέσμευση, μέσα από μια διαφανή διαδικασία και εδώ θέλω να σας πω ότι είναι ο μόνος διαγωνισμός στην χώρα που δεν είχε ούτε ενστάσεις αλλά ούτε και προσφυγές». Σταθμοί μεταφόρτωσης σε Νέα Κίο και Σπαθοβούνι – επανάσταση στην Οιχαλία Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν πραγματοποιήσει τον 1ο έλεγχο της Μ.Π.Ε που κατέθεσε η ΤΕΡΝΑ. Σε αυτό το επίπεδο της διαδικασίας η.. ενημέρωση δεν έθετε σε κίνδυνο την ομαλότητα και έτσι λοιπόν η περιφερειακή αρχή ανακοίνωσε τους χώρους που πρότεινε η ΤΕΡΝΑ για τις 3 διαχειριστικές ενότητες αλλά και για τους 2 σταθμούς μεταφόρτωσης. Οι σταθμοί θα δημιουργηθούν στους Δήμους Άργους

– Μυκηνών και Κορινθίων, ειδικότερα σε Νέα Κίο και Σπαθοβούνι, θα είναι πρότυπες μονάδες είπε ο Πέτρος Τατούλης, περιβαλλοντικές απόλυτα, ενταγμένες σε περιβαλλοντικά προγράμματα σχολείων και επισκέψιμες δίχως οσμές και υγρά απόβλητα, επιχειρώντας ίσως με αυτόν τον τρόπο να καθησυχάσει τις τοπικές κοινωνίες, απέρριψε δε τον όρο «σκουπιδοεργοστάσιο» που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες. Η επανάσταση όμως έχει ξεκινήσει. Η περιφερειακή αρχή βρισκόταν στην Γερμανία προωθώντας το νέο brand και δεν είχε την δυνατότητα να την αποσοβήσει. Η περιοχή της Καλιρρόης στο Δήμο Οιχαλίας στη Μεσσηνία προτάσσει τα στήθη της σε οποιαδήποτε χωροθέτηση, έτοιμη να φτάσει στα άκρα. «Θα


ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΛ.7

περάσουν πάνω από το πτώμα μας για να κάνουν το σχέδιο τους αυτό. Θα φέρουν τα σκουπίδια δίπλα στα σπίτια μας» αναφέρουν χαρακτηριστικά. «Θα πάω στην περιοχή ο ίδιος να τους ενημερώσω» απάντησε ο Π. Τατούλης δηλώνοντας από την μια εμπιστοσύνη στους κατοίκους – εγώ μόνο τους πολίτες εμπιστεύομαι είπε- από την άλλη όμως ορθά και κοφτά ξεκαθάρισε πως ο σχεδιασμός θα προχωρήσει, σχεδιασμός που περνά μέσα από τον ΠΕΣΔΑ τον οποίον υπενθύμισε έχουν υπογράψει όλοι οι Δήμαρχοι. Τέλος του 2015 έτοιμες οι υποδομές – τέλος του 2013 ο οριστικός ανάδοχος Σε 2 χρόνια από τώρα – η περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδικεί και ευρωπαϊκό ρεκόρ μάλιστα- οι υποδομές θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι μονάδες στις 3 διαχειριστικές ενότητες και οι δυο σταθμοί μεταφόρτωσης «παράλληλα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα παράλληλο δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης ώστε να περιορίσουμε το κόστος μεταφοράς» είπε ο Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Γιάννης Σμυρνιώτης που έδωσε το παρόν στην συνέντευξη και μίλησε για μια ημέρα αισιόδοξη όπου διαφαίνεται η οριστική λύση στο χρόνιο ζήτημα των απορριμμάτων. Μάλιστα ο ΦΟΣΔΑ πλέον έχει ενεργό ρόλο μετά και τις υπογραφές από την Αποκεντρωμένη διοίκηση. Περιφέρεια και ΦΟΣΔΑ ευελπιστούν τέλος του έτους να έχουν τον οριστικό ανάδοχο, εφόσον βέβαια δοθεί η έγκριση από το ΥΠΕΚΑ στην ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ και η διαδικασία προχωρήσει χωρίς να χρειαστεί να περάσει στον δεύτερο ανάδοχο και από εκεί; Σε μια ενδεχόμενη απευθείας ανάθεση στην περίπτωση της μη έγκρισης και πάλι από το Υπουργείο. Οι μονάδες θα λειτουργούν ως περιβαλλοντικά σχολεία και θα ελέγχονται

κάθε μήνα. Εάν ο ανάδοχος δεν πληροί τους όρους της εγκεκριμένης ΜΠΕ τότε δεν θα πληρώνεται, προβλέπουν οι ρήτρες του διαγωνισμού. «Οι πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες» είπε ο Π. Τατούλης μιλώντας εκ νέου για το κόστος το οποίο θα φτάσει μάξιμουμ στο 61,70 «με το έργο που υλοποιούμε μέσα από το πιο φερέγγυο ΣΔΙΤ θα μας απαλλάξει και από το φόβο ενός προστίμου που κανείς μας δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί , της τάξεως των 50 εκ ευρώ». Καρφιά και επιθέσεις Ο περιφερειάρχης για ακόμα μια φορά και με αφορμή τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την Λαϊκή συσπείρωση για τον διαγωνισμό και την επιλογή

της ΤΕΡΝΑ, μίλησε για ένα ΚΚΕ που έχει μείνει στην δεκαετία του 1950 και δεν επιθυμεί να γίνει τίποτα. Για ένα ΚΚΕ που συντηρεί την μεμψιμοιρία, για παλαιοκοματισμό χειρίστου είδους. Πατώντας δε επάνω σε δημοσίευμα εντύπου της Μεσσηνίας για τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί σε ανεφάρμοστες μελέτες έκανε λόγο για κάποιους οι οποίοι ήθελαν να παραμείνει η μαφία των απορριμμάτων προς ιδίον όφελος. Δεν μένει λοιπόν παρά να δούμε εάν το ΥΠΕΚΑ δώσει το «πράσινο φως» στην ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ και φυσικά, εάν οι περιοχές που χωροθετήθηκαν ικανοποιήθηκαν από τις εξηγήσεις και δεν θα εξεγερθούν στα βήματα της Καλλιρόης!


«8 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ του συνεργάτη μας

Δημητρίου Δουβή ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Παρουσίαση του νέου προϊόντος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κορίνθου παρόν και ο Χρ. Δήμας Στην παρουσίαση του νέου χρηματοδοτικού προϊόντος “MediΣυν” της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, συμμετείχε ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Στην παρουσίαση μίλησαν κατά σειρά ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Γιώργος Δαλαμαρίνης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πέτρος Σανταμούρης και ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο Χρίστος Δήμας τόνισε πως το καινούριο χρηματοδοτικό προίον είναι αποτέλεσμα πολύμηνων προσπαθειών που έγιναν από κοινού με την Συνεταιριστική Τράπεζας και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και υπογράμμισε την

σημασία και αποτελεσματικότητα και των συναντήσεων που έκανε ο ίδιος μαζί με το Προεδρείο της Τραπέζης στην Αθήνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Το MediΣΥΝ δημιουργήθηκε ώστε να παρέχει χρηματοδότηση στους φαρμακοποιούς για απαιτήσεις που έχουν έναντι του ΕΟΠΥΥ, δίνοντας τους σημαντικές ανάσες ρευστότητας για να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα την καθημερινή τους δραστηριότητα με λιγότερο άγχος. Επίσης ανέφερε πως η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου πρωτοπορεί σε πανελλαδικό επί-

πεδο, στηρίζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο -σε μία πολύ δύσκολη εποχή- την τοπική επιχειρηματικότητα και δείχνει τον δρόμο και για τις άλλες τράπεζες όσον αφορά την ρευστότητα των φαρμακοποιών. Τέλος, ο Χρίστος Δήμας ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου κ. Γιώργο Δαλαμαρίνη, τον Αντιπρόεδρο κ. Βαγγέλη Παπαιωάννου, τον Γενικό Διευθυντή κ. Πέτρο Σανταμούρη και την Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας κα Αναστασία Μπάρτζη και το Μέλος του Δ.Σ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Παναγιώτη Σιαπκαρά με τους οποίους συνεργάστηκαν ώστε να πάρει σάρκα και οστά το συγκεκριμένο προϊον».

«Η ποδηλατική ομάδα FakARolA  διοργανώνει στις11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2013  στο  Ξυλόκαστρο  μια σειρά από ποδηλατικές βόλτες, που στόχο έχουν να αναδείξουν τα όμορφα τοπία της περιοχής και να προσφέρουν σε όσους αγαπούν την ποδηλασία την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες και ωραίες διαδρομές. Οι διαδρομές θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή και θα έχουν ως αφετηρία και τερματισμό το Ξυλόκαστρο. Θα είναι ασφάλτινες και θα καλύπτουν όλα τα επίπεδα δυσκολίας, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή ποδηλατών όλων των επιπέδων. Αναλυτικό πρόγραμμα Σάββατο 12 Οκτωβρίου Βόλτα No1: Απόσταση 70Km – Υψομετρικά 700m – Διάρκεια 6 Ώρες (Πρωινή) Βόλτα No2: Απόσταση 50Km – Υψομετρικά 450m – Διάρκεια 4 Ώρες (Πρωινή)

Βόλτα No3: Απόσταση 30Km – Υψομετρικά 150m – Διάρκεια 3 Ώρες (Απογευματινή) Κυριακή 13 Οκτωβρίου Βόλτα No1: Απόσταση 60Km – Υψομετρικά 1000m – Διάρκεια 6 Ώρες (Πρωινή) Βόλτα No2: Απόσταση 45Km – Υψομετρικά 600m – Διάρκεια 4 Ώρες (Πρωινή) Βόλτα No3: Απόσταση 30Km – Υψομετρικά 150m – Διάρκεια 3 Ώρες (Απογευματινή) Η διάρκεια της κάθε βόλτας περιλαμβάνει και τις πιθανές στάσεις που θα χρειαστεί να γίνουν ενδιάμεσα είτε για ξεκούραση είτε για οτιδήποτε άλλο. Στις βόλτες Νο1 και Νο2 θα υπάρχουν διάφορα σημεία «διαφυγής» από τα οποία θα μπορεί κανείς να εγκαταλείψει την βόλτα και να επιστρέψει από συντομότερη και ευκολότερη διαδρομή στο σημείο τερματισμού (Ξυλόκαστρο). Κόστος Συμμετοχής (ανά άτομο)

Πακέτο Α: 10,00 ευρώ Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις βόλτες Νο3 και για τις δυο ημέρες συνολικά. 5,00 ευρώ ανά ημέρα. Πακέτο Β: 20,00 ευρώ Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις βόλτες Νο1 ή Νο2 και για τις δυο ημέρες συνολικά. 10,00 ευρώ ανά ημέρα. Σημειώσεις Το κόστος συμμετοχής σε κάθε βόλτα περιλαμβάνει το σχεδιασμό της και τη διοργάνωση της. Κατά τη διάρκεια της κάθε βόλτας θα υπάρχει αυτοκίνητο συνοδείας για ο,τιδήποτε χρειαστεί. Η βόλτα της Παρασκευής είναι δωρεάν. Όποιος επιλέξει το πακέτο Β (βόλτες Νο1/Νο2 ) μπορεί να συμμετάσχει και στις βόλτες Νο3 δωρεάν».

Ποδηλατικές βόλτες στο Ξυλόκαστρο από 11 έως 13 Οκτωβρίου

Ερώτηση σχετικά με την κατασκευή λατομείου στην περιοχή Στεφανίου Αγιονορίου- Χιλιομοδίου

«Κατόπιν παρέμβασης της πολιτευτή του νομού μας Γιώτας Μπάγκα ο βουλευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κώστας Γιοβανόπουλος κατέθεσε στη βουλή ερώτηση σχετικά με την κατασκευή λατομείου στην περιοχή Στεφανίου – ΑγιονορίουΧιλιομοδίου του Νομού Κορινθίας. Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες το θέμα του λατομείου δεν θεωρείται λήξαν και δεσμευόμαστε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες που πλήττονται με συνεχιζόμενες δράσεις και παρεμβάσεις. Δείτε την ερώτηση από τον βουλευτή ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μετά από ενημέρωση της πολιτευτού του Νομού Κορινθίας Γιώτας Μπάγκα Στην περιοχή του πρώην Δήμου Τενέας και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Στεφάνι, Αγιονόρι, Χιλιομόδι εργολάβοι που θα κατασκευάσουν την Ολυμπία Οδό θα δημιουργήσουν λατομείο για να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες για την οδοποιία. Η κατασκευή λατομείου στην περιοχή απειλεί οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά τους κατοίκους καθώς θα επιβαρυνθεί το ήδη κατεστραμμένο  επαρχιακό, οδικό δίκτυο αφού υπολογίζεται να διέρχονται από αυτό 220 φορές ανά 8ωρο βαρέα οχήματα, απειλείται ο υδροφόρος ορίζοντας που εξασφαλίζει πόσιμο νερό για τους κατοίκους της ορεινής περιοχής Αγιονορίου και νερό για τα περίπου 5000 αιγοπρόβατα των κτηνοτρόφων της περιοχής, υπάρχει  αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων καθώς τα βαρέα οχήματα θα περνούν μέσα από κατοικημένες περιοχές και κοντά σε σχολεία. Επίσης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καθώς το λατομείο θα λειτουργήσει σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από τις ήδη υπάρχουσες ανεμογεννήτριες. Απειλείται το σπήλαιο Πάνα, σημαντικό μνημείο της περιοχής. Τέλος, υποβαθμίζεται η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι κάτοικοι αντιδρούν σθεναρά, έχουν  δημιουργήσει επιτροπή αγώνα για να ανατρέψουν τη δημιουργία του λατομείου και το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων προσφάτως εξέδωσε ομόφωνα αρνητική απόφαση για τη δημιουργία λατομείων  στην περιοχή. ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  Θα δημιουργηθεί λατομείο στην περιοχή κι αν ναι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις; Γιατί η εταιρεία δεν απευθύνεται σε ήδη υπάρχοντα λατομεία  στο νομό Κορινθίας που η επαναλειτουργία τους θα βοηθήσει την οικονομία του Νομού; Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση  για την προστασία του περιβάλλοντος   και την προάσπιση των δικαιωμάτων των κατοίκων της περιοχής».


ΘΕΜΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

«9

Σε τρεις μήνες χωροθετούνται οι περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, και ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, παραβρέθηκαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής που έχει συσταθεί για τη θεσμοθέτηση των Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων (ΠΟΑΚΠ). Στην Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ναυτιλίας & Αιγαίου, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της Διεύθυνσης Χωροταξίας και του τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανέδειξε την εθνική σημασία του έργου της Επιτροπής, για την προώθηση των σχετικών επενδύσεων και την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει η Επιτροπή, καθώς η ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων είναι μια καινοτόμα δραστηριότητα που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ποιοτικού τουρισμού της χώρας, δίνοντας σε έναν τουριστικό πληθυσμό -που ανθεί και αριθμεί ήδη 8.000.000 τουρίστες παγκοσμίως και πάνω από 4.000.000 μόνο στην Ευρώπη- έναν νέο προορισμό, όπως η χώρας μας. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, τόνισε πως βρισκόμαστε σε μια περίοδο που απαιτείται από όλους η προώθηση καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων, ιδιαίτερα στα ζητήματα του Θεματικού Τουρισμού, όπου η χώρα μας εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μανιάτης : «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα καθυστέρησης εγκρίσεων αναπτυξιακών δράσεων. Εντός τριών μηνών η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της. Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα με συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά, τα οποία προσφέρονται για τη δημιουργία καταδυτικών δραστηριοτήτων. Οι καταδύσεις αναψυχής είναι σήμερα μια αρκετά διαδεδομένη και δημοφιλής τουριστική δραστηριότητα, φιλική προς το περιβάλλον, που

μπορεί να συμβάλλει με πολλαπλούς τρόπους τόσο στον τουρισμό όσο και στην αειφορία πολλών περιοχών της χώρας. Η αποκατάσταση της υποβρύχιας πανίδας και η ευαισθητοποίηση του κοινού, η προσέλκυση αυτοτελούς ρεύματος ποιοτικού καταδυτικού τουρισμού, αποτελούν βασικά στοιχεία στα οποία πρέπει να στοχεύσουμε. Η δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Καταδυτικών Πάρκων θα επιτρέψει την επιμήκυνση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, με τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την ενίσχυση των τουριστικών μονάδων, ως ειδική υποδομή, με την ανάπτυξη παράλληλων επαγγελμάτων. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, πολυμορφία, ενδιαφέροντες βυθούς (υφάλους, σπήλαια, ναυάγια), καθαρότητα υδάτων και άρα μεγάλη υποβρύχια ορατότητα, έντονο διαμελισμό με πλήθος βραχονησίδων, δυνατότητα συνδυασμού με άλλα τουριστικά ενδιαφέροντα. Η δημιουργία και η εξέλιξη αυτής της ήπιας μορφής τουρισμού, μπορεί να αποτελέσει μέσο ποιοτικής αναβάθμισης του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος από τη χώρα μας και να συμβάλει στην αναμόρφωση της καταδυτικής και οικολογικής συνείδησης, καθώς επίσης στην ενίσχυση του υφιστάμενου τουριστικού κλάδου. Oι καταδυτικές δραστηριότητες αποτελούν πόλο έλξης «απαιτητικών» τουριστών, υψηλού οικονομικού επιπέδου, συνεπώς μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να ωθήσει την πολιτεία και

όλους μας για τη βελτίωση και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών και απαραίτητων υποδομών με γνώμονα πάντα την βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους. Πιστεύουμε στη διαμόρφωση σε όλη την χώρα σχετικών Πολυμετοχικών Σχημάτων, με τη συμμετοχή τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για ένα νέο αειφορικό αναπτυξιακό περιβάλλον.» Ο Υπουργός Αναπληρωτής, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε ότι ο καταδυτικός τουρισμός έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα αλλά και μία ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. «Μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχής της αειφορίας, την οποία υπηρετούμε στο ΥΠΕΚΑ, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, ανάδειξη αρχαιολογικών θησαυρών και προσέλκυση τουριστών», σημείωσε χαρακτηριστικά. Μέσω της διαδικασίας που θα θεσπιστεί, ο Υπουργός Αναπληρωτής τόνισε ότι μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όσους υποστηρίζουν ότι η χώρα δεν μπορεί να παράξει πλούτο ή σε όσους λένε ότι οι επενδύσεις προελαύνουν σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος. «Είναι βαθύ πιστεύω της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ αλλά και της Κυβέρνησης συνολικά ότι η προστασία του περιβάλλοντος συμβαδίζει με τις επενδύσεις», είπε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ. Ο Σταύρος Καλαφάτης σημείωσε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της πολιτείας αλλά δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο κανενός.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής σημείωσε κλείνοντας ότι δραστηριότητες όπως τα καταδυτικά πάρκα έχουν μεγάλη σημασία για την εθνική προσπάθεια και όλοι περιμένουν να υπάρξουν γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα από την επιτροπή, την οποία η πολιτική ηγεσία στηρίζει με κάθε τρόπο για να ολοκληρώσει έγκαιρα το έργο της. Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, σημείωσε ότι η δραστηριότητα των καταδυτικών πάρκων είναι σημαντική όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για την ανάδειξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Σημείωσε επίσης ότι αυτή την κατεύθυνση το ΥΠΕΚΑ την έχει δώσει ήδη σε όλα τα Χωροταξικά Σχέδια (Εθνικό, Περιφερειακά, Ειδικό για τον Τουρισμό), ώστε να αναπτυχθεί και στον τόπο μας αυτή η δραστηριότητα. Όπως σημείωσε, «πρέπει και στις καταδύσεις να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Να μάθουν οργανωμένα και με ασφάλεια τον βυθό της Ελλάδας». Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από την επιτροπή να καταλήξουν έγκαιρα, εντός των τριών μηνών, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη διαδικασία για την δραστηριότητα των καταδυτικών πάρκων. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής, θα προκύψει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τους όρους, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να επιτραπούν δραστηριότητες καταδυτικών πάρκων στη χώρα.


ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΛ.10

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο συμπολίτης μας Φώτης Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1936. Είναι το μεγαλύτερο παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του πολέμου του 1940. Είναι παντρεμένος με τη Ρένα Καρυτινού και απέκτησε τρεις γυιους. Άριστος μαθητής τόσο στη στοιχειώδη όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη διάρκεια της οποίας έχασε και τον πατέρα του.Το 1954 τελείωσε αριστούχος το Γυμνάσειο Αρρένων Κορίνθου, έδωσε εξετάσεις στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, παράλληλα και στην Εμπορική Τράπεζα στο διαγωνισμό της οποίας πέτυχε μεταξύ των πρώτων και τοποθετήθηκε αμέσως στο υποκατάστημα της Κορίνθου. Η παραδειγματική εργατικότητα, η αφοσίωση του στην άσκηση των καθηκόντων του και η άμεση γνώση των αντικειμένων λειτουργίας της Τράπεζας υπήρξαν τα βασικά προσόντα, εκτός των άλλων που συνέβαλλαν στην ανάδειξη του σε προϊστάμενο του Καταστήματος αυτής. Το 1967 επελέγη με τον ανάλογο βαθμό προαγωγής Διευθυντής Καταστημάτων της Τράπεζας (Φιλιατρά, Ηγουμενίτσα, Τρίπολη, Κόρινθος, Αθήνα υποδιευθυντής Περιφ. Δ/νσης, Κόρινθος), η σταδιοδρομία του οποίου σε όλες τις θέσεις υπήρξε απόλυτα επιτυχής. Η Τράπεζα μετά από 36 χρόνια δουλειάς τον προήγαγε σε ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος της.

Παράλληλα με τα καθήκοντα του στην Τράπεζα και συνέχεια μετά μέχρι και σήμερα, αφιερώθηκε στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης, στο χώρο του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Από το 1950 και μέχρι σήμερα πάντα πρόσκοπος. Από 20ετίας εκλέγεται συνεχώς πρόεδρος της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Κορίνθου, και για τρεις 4ετίες, είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Π.Π. Ελλάδος. Το 2003 του απενεμήθη από το Σ.Ε.Π. το Μετάλλιο Προσκοπικής Αξίας. Το 1981 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ.Τμήματος Κορίνθου και αντιπρόεδρος αυτού για πολλά χρόνια. Επί σειρά ετών στην τελευταία 12ετία μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κορινθίων, της Φιλαρμονικής και Οικονομικής Επιτροπής (είσπραξη εσόδων) του Δήμου. Το 2006 εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. Της Ένωσης των στην Αθήνα Κορινθίων και αντιπρόεδρος αυτής. Ασχολείται με τη συγγραφή χρονογραφημάτων σε διάφορα έντυπα και εφημερίδες. Από το έτος 2003 καταγίνεται με το Λαογραφικό πόνημα: Ψηφίδες Λαϊκής Αφήγησης -Η Κόρινθος που χάνεται στο βάθος του χρόνου...Το οποίο αφιερώνει στους συμπολίτες του και στην πόλη που αγάπη ιδιατέρα.

Κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης και ατόμων με ειδικές ικανότητες

Καρμπουνάρι Λουτράκι Τηλ: 27410 48949- 27410 48570 Fax: 27410 49510


ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΛ.11 23η Σεπτεμβρίου 1821 ΟΜΙΛΙΑ ΦΩΤΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Στον επίσημο Εορτασμό της Άλωσης της Τριπολιτσάς που πραγματοποιήθηκε την 29.9.13 μετά τη δοξολογία εντός του Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Βασιλείου, στη ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΛΛΑΔΑ μας Εστία ασβέστου ιερού πυρός. Πηγή ανεσπέρου πυρός Π΄ άλλοτε το κράνος της Προμάχου Αθηνάς φορείς, άλλοτε τ΄αδαμάντινο του Βυζαντίου στέμμα, ή το Θείο διάδημα της Υπερμάχου Στρατηγού και πάντοτε τ’ ακάνθινο του Γολγοθά στεφάνι, Τετιμημένη Μητέρα του αιωνίου πνεύματος, Εστία άσβεστου ιερού πυρός, πηγή ανεσπέρου φωτός που πάντοτε με το πνεύμα σου νικάς και κυβερνάς και ‘Αρχεις ,ακόμη και όταν νικιέσαι αϊδιος η ανθρωπότητα σε γεραίνει και σε υμνεί, γιατί στήνεις τρόπαια ιδεών πολιτισμού και εξανθρωπισμού. Ελλάδα, χιλιάκριβη πατρίδα μας, όλη φως. Ευλογημένη απο τη σοφία του Δημιουργού, πώς να μη σεμνύνεσαι για το πολυτίμητο αδάμαντα της

Θείας σου εσθήτας!Την απαστράπτουσα από ομορφιά και χάρη ονειρική πρωτεύουσα της Αρκαδίας αρχόντισσα Τριπολιτσά. ΤΡΙΠΟΛΙΣ, πανώρια γη, σέμνωμα της Ελλάδος, το χώμα σου το ιερό, αίματα το βάψανε, ηρώων και μαρτύρων. Ευλογημένη και η σημερινή επετειακή σύναξη, ημέρα μεγάλης ανάμνησης των Ελλήνων, ιστορικής των Αρκάδων Απόφασης, εναρκτήριος, της εξέργεσης της νίκης και της λευτεριάς του Έθνους. Προσκυνητές και θαυμαστές είμαστε εδώ σήμερα, φορείς των ευγενών προγονικών πόθων , των απαράγραπτων εθνικών δικαιωμάτων διεκδηκητές, των υψηλών ιδεών και ιδανικών εργάτες, για να αναβαπτισθούμε από τις πηγές θεμελίων της ιστορίας δύο περίπου αιώνων, από της απελευθερώσεως του Γένους των Ελλήνων. Αθάνατα επιτεύγματα πολεμικής αρετής και ανδείας , σημάδεψαν το διάβα ύπαρξης του Ελληνικού Έθνους. Όμως αστήρευτης ακτινοβολίας υπήρξεν το θαύμα πίστεως και αντόχης, το μνημείον ελευθερίας, ο απελευθερωτικός ξεσηκωμός των Ελλήνων το 1821, με την άλωση της Τριπολιτσάς και την ιστορική νίκη ανδρειωμένων παλληκαριών, άφθαστου ηρωϊσμού των οποίων

ιστάμεθα σήμερον ευλαβείς προσκυνητές, προγόνων αθανάτων. Η άλωση της Τρίπολης υπήρξεν ο θεμέλιος λίθος της ελευθερίας της Ελλάδος. Καταστήσασα τους Έλληνες Κυρίους της Πελλοπονήσου, και συνέβαλεν στον έκρατον ενθουσιασμόν και στο άριστον ηθικόν ένθευν Ελλήνων προγώνων αγωνιστών. Το θαύμα της άλωσης, ήταν μία γενναία και ηρωϊκή απόφαση λεοντόκαρδων Ελλήνων από όλα τα σόϊα και τις φάρες της Πελλοπονήσου που με την πίστη τους στα ιδανικά της φυλής και στις ακατάλυτες πνευματικές και ηθικές αξίες, μοναδικά τους όπλα, ταπείνωσαν και συνέτριψαν την αλαζονεία του αλλόφυλου αγαρηνού. Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Εκφράζει το ξέσπασμα του υπόδουλου Ελληνικού Λαού, που για 400 χρόνια καταπιεζόταν, από τους βαρβάρους Οθωμανούς. Επισφραγίζει τον ξεσηκωμό του Γένους, ενάντια στον άπιστο τύραννο. Πυρπολεί τις καρδιές των σκλάβων Ελλήνων, από τα οράματα μίας Ελεύθερης ζωής και υψώνει τη σημαία της ελευθερίας και της νίκης. Εξυμνεί την αυταπάρνηση και αυτοθυσία των Ελλήνων, την ευψυχία και τόλμη που γεννούν την απόφαση για αγώνες και θυσίες. Συναδελφώνει το σύμβολο της Εθνικής ελευθερίας ( που είναι το σπαθί ), με το σύμβολο της ψυχικής ελευθερίας ( που είναι ο σταυρός ). Αντικαθιστά το μοιρολόγι της σκλαβιάς με το ανδρειωμένο και γλυκόηχο τραγούδι του ξεσηκωμού . Η επέτειος της Άλωσης,ενσαρκώνει τις αρχές του δικαίου και της ηθικής. Χτυπάει την ωμή βία και τη βαρβαρότητα. Η άλωση στηρίχθηκε στην πίστη των Ελλήνων, ότι τους προστατευει και τους ευλογεί, ο παντοδύναμος Θεός. Το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821 του ξεσηκωμού στην Πελοπόννησο ανήκει στο θρύλο και στην Ιστορία. Η άλωση διδάσκει οτι η νίκη δεν στηρίζεται στους αριθμούς, αλλά στην απόφαση για αγώνα, για θυσίες, για ηρωικό θάνατο. Όλοι οι Έλληνες, κληρικοί – πρόκριτοι – καπεταναίοι, αγράμματοι, άνθρωποι του χωραφιού και της θάλασσας, στο τροπαιούχο οδοιπορικό του θρυλικού Στρατηλάτη ηρώων ¨Γέρου του Μωριά¨, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ένα είχαν κατά νου, μία μεγάλη θυσία, δεν είχαν άλλο οδηγό και στα λόγια και στις πράξεις τους, παρά μόνον τον θάνατο, το πνεύμα της θυσίας, που περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ανάγκη να ξαναθυμηθούμε , όσο γίνεται πιο έντονο στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Σε αυτή την κρίσημη καμπή της ιστορίας, που νέα σχήματα, κοινωνικά και πολιτικά και νέες ιδέες που αλλάζουν αδιάκοπα! Φοβερίζουν να αλλάξουν την όψη του κόσμου της γης. Να ξαναθυμηθούμε με εγκώμια θυσίες προγόνων αθανάτων, σήμερα που η ανθρωπότητα ολόκληρη , αντιμετωπίζει μία από τις πιο φοβερές δημογραφικές τεχνικές- πνευματικές μεταβολές και οικονομικές συμφορές, που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος. Ιδιαίτερα όμως η πατρίδα μας, με τη μακραίωνη και λαμπρή ιστορία και τους κότινους για νίκες της, σε αθλήματα υψηλών ιδεών και παραδειγμάτων, έχει εκτος από την παγκόσμια αυτή καταιγίδα των αλλαγών και ανακατατάξεων ν’ αντιμετωπίσει και ένα μεγάλο κίνδυνο. ΤΟΝ ΙΔΙΟ πάλι προαιώνιο και αδίστακτο εχθρό, που επιβουλεύεται τη λευτεριά μας και την ανεξαρτησία μας. Εκατόν ενενήντα δύο χρόνια προσπάθειες και υποχωρήσεις από μέρους μας, δεν άρκεσαν στον βάρβαρο αυτό γείτονα για να αναγνωρίσει τα δίκαια μας, για να παραδεχθεί ότι μπορούμε να συμβιώσουμε ειρηνικά σε αυτόν εδώ το γεωγραφικό χώρο, για να παραδεχθεί επιτέλους, ότι εδώ στα δικά μας καθαγιασμένα με το αίμα μας πάτρια χώματα, η λευτεριά είναι: Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερα, ότι εδώ γεννήθηκε το σύμβολο των ελευθέρων ανθρώπων, όταν ξαμάρτωτος σκλάβος γκρέμισε το μισοφέγγαρο από τον ουρανό της Ελλάδος και όρθιος πάνω στο ματωμένο κάστρο, ανεφώνησεν και πάλι τη ρήση του Απ.Παύλου: “Ημεις γαρ επ΄ελευθερία εκλήθημεν”. ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΤΕΣ Υψώστε τα λάβαρα ηρώων προγόνων Αθανάτων. Το επιβάλλει η μνήμη της αθάνατης ιστορίας των.Το δικό τους παράδειγμα αποτελεί το αιώνιο έμβλημα αδιασπάστου ενότητας και σύμπνοιας του Λαού μας, στο συμβολισμό του οποίου ολόκληρος η ανθρωπότης ξαναβρίσκει τα ακατάλυτα ιδανικά και τα αιώνια σύμβολα του Ελληνισμού. Ζήθι Ντροπολιτσά εις τους αιώνες. Αυγατομένη από το φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Παιάνες και διθύραμβοι ψάλλουν παντοτεινά Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια. Ζήτω η προσέληνος Πολιτεία Τρίπολις.


«12 ΕΥΡΩΠΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα πρόταση για μηχανισμό εσωτερικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη - Παρέμβαση του ευρωβουλευτή Γ. Παπανικολάου στην ολομέλεια του ΕΚ «Δώστε μας Επίτροπε τη νομική βάση ώστε να επιδιώξουμε να περάσει η πρόταση για την σύσταση ενός μηχανισμού εσωτερικής (εντός της ΕΕ) μετεγκατάστασης μεταναστών, ο οποίος θα βασίζεται σε μια ρήτρα ανακατανομής σύμφωνα με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για κάθε κράτος μέλος». Με αυτή την φράση, και παρουσία της Επιτρόπου, αρμόδιας για θέματα εσωτερικών υποθέσεων κας Σεσίλια Μάλμστρομ, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, θέτοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ των ευθυνών της και καλώντας την να αναλάβει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία που θα αμβλύνει σημαντικά την πίεση που δέχονται τα ευρωπαϊκά κράτη του νότου από τις παράνομες μεταναστευτικές ροές. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διεξάγεται στο Στρασβούργο για τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα στην Λαμπεντούζα. «Έχετε σύμμαχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανέφερε ο έλληνας ευρωβουλευτής, ενώ δήλωσε απογοητευμένος από τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου, για τις ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές παρά την νέα τραγωδία στην Λαμπεντούζα. Παράλληλα τόνισε, ότι μια νέα ομάδα δράσης στην Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει καλύτερη τύχη από τις προηγούμενες, τη στιγμή που τα μέσα που διαθέτει ο FRONTEX παραμένουν πενιχρά. Εντωμεταξύ, σε δεύτερη παρέμβασή του, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), ο κ. Παπανικολάου μίλησε για ανάγκη άμεσης και γρήγορης ενίσχυσης της υπηρεσίας. «Να μην βιώσουμε αυτό που είδαμε με την EASO, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο, την οποία συγκροτήσαμε αλλά, στην πορεία, διαπιστώναμε συνεχώς ότι, ενώ της χορηγούσαμε αρμοδιότητες και βασιζόμασταν στη δράση της, δεν είχε την υποδομή, ως νέα υπηρεσία, να ανταπεξέρχεται κάθε φορά στις νέες προκλήσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας ευρωβουλευτής. Συγκεκριμένα στη παρέμβασή

του για τα μεταναστευτικά ρεύματα στην Μεσόγειο, ο κ. Παπανικολάου τόνισε: «Η σημερινή συζήτηση είχε προγραμματισθεί πριν από την τραγωδία στην Λαμπεντούζα. Φαίνεται ότι αισθανόμασταν όλοι ότι μια νέα τραγωδία είναι κοντά. Και συμφωνώ απολύτως με αυτό που ειπώθηκε από την Επίτροπο, ότι και άλλη τραγωδία θα έρθει, γιατί στη γειτονιά μας εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Είδα εχθές τι έγινε στο Συμβούλιο Υπουργών. Δηλώνω και εγώ ότι είμαι απογοητευμένος. Τι θα μας πει μια νέα ομάδα εργασίας; Τι καινούργιο θα κάνει αυτή η ομάδα εργασίας, που δεν γίνεται ήδη από τα όργανα που συντονίζουν την ευρωπαϊκή προσπάθεια; Ακούω για τη νέα πρόταση για τον Frontex: είπε η Επίτροπος να κάνουμε αποστολές και να αναπτυχθεί ο Frontex από την Ισπανία μέχρι την Κύπρο. Με τι μέσα; Ποιες χώρες έχουν περίσσια μέσα για να μπορέσουν να δώσουν περισσότερα; Τι εξοπλισμό μπορεί να έχει ο Frontex το επόμενο διάστημα, όταν τα οικονομικά μέσα είναι πενιχρά; Ακούμε την άνιση κατανομή των βαρών που γίνεται στις χώρες που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών είπαν χθες ότι πρέπει να γίνει δίκαιη κατανομή βαρών, να αντισταθμίσουμε και τις αδυναμίες του Δουβλίνου ΙΙ όσον αφορά την άνιση κατανομή που γίνεται. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό – και το ξέρετε, κυρία Επίτροπε – είναι ο μηχανισμός εσωτερικής μετεγκατάστασης βασισμένος σε μια κλείδα κατανομής, το πρόγραμμα «relocation». Μας μιλήσατε για το «resettlement», για την επανεγκατάσταση δηλαδή από τρίτες χώρες στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε και εσωτερική μετεγκατάσταση για να γίνει δίκαιη κατανομή των βαρών· να υπάρξει αλληλεγγύη, να υπάρξει αυτό που προβλέπει η Συνθήκη. Σας παρακαλώ για μια ακόμη φορά να υποβάλετε την πρόταση. Δώστε μας τη νομική βάση για να επιδιώξουμε να περάσει αυτή η πρόταση. Έχετε σύμμαχο το Κοινοβούλιο και το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως και ξέρω ότι και σεις θέλετε αυτή την πρόταση. Δώστε μας τη δυνατότητα να πιέσουμε τα κράτη μέλη να κάνουν πιο αποτελεσματικές κινήσεις προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι ευθύνη σας, κυρία Επίτροπε, είναι ευθύνη απέναντι στον εαυτό σας, απέναντι σε όλους μας και στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».


ΘΕΜΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΛ.14-15

«Θεσμοθέτηση του σήματος ποιότητας ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας στο εξωτερικό»

Προτεραιότητα της ΕΣΕΕ είναι να προωθήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ελληνική παραγωγή στο εξωτερικό και να βοηθήσει στη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων. Σε αυτό, πολύτιμοι αρωγοί είναι οι Έλληνες του εξωτερικού και οι πολύτιμες γνώσεις τους στις αγορές των χωρών που διαμένουν και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Μία από τις πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων της χώρας μας στο εξωτερικό είναι η διασφάλιση του σήματος ποιότητας. Η Ελλάδα έχει την τύχη λόγω μορφολογίας, κλίματος και οικονομικής παράδοσης να δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και να παράγει προϊόντα μοναδικά και υψηλής ποιότητας. Στις 10 Μαρτίου 2013, η ΕΣΕΕ με τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού» (Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε.) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών αμφότερων των οργανώσεων, με την πραγματοποίηση μιας κοινής δράσης που θα στοχεύει: Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και την τόνωση των εξαγωγών. Στη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών. Στη διεθνή προβολή της ελληνικής γαστρονομίας. Στην ενθάρρυνση των εστιατορίων σε διεθνές επίπεδο για προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα και συνταγές. Στην τουριστική προβολή του τόπου προέλευσης των παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών. Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την επέκταση των ελληνικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας μας τόσο στους 45 κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων και την ευρύτερη

λεκάνη της Μεσογείου. Επιπλέον, ευελπιστούμε ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του δείκτη εξαγωγών του εμπορικού και γεωργικού τομέα. Ο δείκτης αυτός, ο οποίος υπολογίζεται από την αξία των εξαγωγών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης μιας χώρας, είναι κρίσιμος για τον προσδιορισμό της εξωστρέφειας της γεωργικής παραγωγής μας. Δυστυχώς, οι ελληνικές επιδόσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές με μόνο 16.000 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης σε σύγκριση με άλλες χώρες ανάλογης έκτασης (Βέλγιο 508.000 ευρώ, Μάλτα 216.000 ευρώ, Λουξεμβούργο 186.000 ευρώ, Δανία 181.000 ευρώ). Με βάση τη συμφωνία, σε πρώτη φάση, θα επιλεγούν 50 επιχειρήσεις από την Κρήτη και 50 από τη Δυτική Μακεδονία, στις οποίες η ΕΣΕΕ θα παράσχει έναν ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ για την εξαγωγή των προϊόντων τους και ο Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε θα αναζητήσει στις αγορές του εξωτερικού τους υποψήφιους αγοραστές. Για την επίτευξη των παραπάνω, ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε στις 7 Οκτωβρίου 2013 στα πλαίσια της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων ANUGA για λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες εστίασης, σε ειδική εκδήλωση στην Κολωνία, θεσμοθέτησαν το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», το οποίο θα λαμβάνουν επιχειρήσεις του εξωτερικού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες. Επιπλέον, στα πλαίσια της λειτουργίας του σήματος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται ανά διετία διαγωνισμός για την βράβευση του πιο πρωτότυπου και βέλτιστου πιάτου ελ-

ληνικής μεσογειακής γαστρονομίας. Η ΕΣΕΕ, από την πλευρά της, θα αναλάβει: Την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και καταναλωτών για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και τα οφέλη από την θεσμοθέτησή του για αυτές και την ελληνική οικονομία συνολικά. Την ανάπτυξη και ενημέρωση με περιεχόμενο δίγλωσσης (ελληνικά – αγγλικά) διαδικτυακής πύλης (portal), μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει πληροφόρηση για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», τις διαδικασίες λήψης του σήματος και άλλες χρηστικές πληροφορίες που αφορούν τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική γαστρονομία. Μέσω της πύλης θα παρέχονται σε επαγγελματίες του χώρου, υπηρεσίες εκπαιδευτικών και ενημερωτικών συμβουλών για την καλύτερη αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις εστίασης του εξωτερικού (ενδεικτικά: forums, webinars κτλ). Το σχεδιασμό και την παραγωγή του «Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και την κατοχύρωση ονόματος και σήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Την εκπαίδευση επαγγελματιών και στελεχών των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην ετοιμασία εδεσμάτων με χρήση ελληνικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε θα αναλάβει: Την ενημέρωση των επιχειρήσεων του εξωτερικού για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», τα οφέλη από την λήψη του, τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης του σήματος. Την ετοιμασία του αναγκαίου υλικού για την διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: αίτηση συμμετοχής, ενημερωτικό έντυπο για τη διαδικασία και τα κριτήρια πιστοποίησης κτλ.).

Τη συλλογή του αναγκαίου υλικού (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: κείμενα, εικόνες, οικονομικά στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις κτλ) από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη διαδικασία του ελέγχου. Την συμβουλευτική διαδικασία ικανοποίησης των κριτηρίων λήψης σήματος από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήψη αυτού. Την απόδοση του σήματος στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί. Την υποστήριξη της ΕΣΕΕ στην προσθήκη περιεχομένου της δικτυακής πύλης που αναφέρεται ανωτέρω. Η ενεργοποίηση της εν λόγω συμφωνίας έρχεται να δώσει μια πρώτη απάντηση στο φλέγον θέμα της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς. Θεωρούμε ότι η Έκθεση της Κολωνίας θα αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη των διαδικασιών προώθησης του ελληνικού σήματος. Η κοινή προσπάθεια ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε είναι πολύ σημαντική, αφού θα αποκαλύψει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του όλου εγχειρήματος και θα επιτρέψει την ασφαλέστερη προώθηση του Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας και σε πολλές άλλες χώρες. Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη: «Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίησή μου για την παρουσία μου σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για τους κλάδους του εμπορίου τροφίμων και της εστίασης. Επίσης, είμαι χαρούμενος και συγκινημένος που απευθύνομαι στον ελληνισμό της Γερμανίας ο οποίος αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση της χώρας μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Οι απανταχού Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν με πείσμα την οικονομία μας και τους οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο «ευχαριστώ»!»


«Απόρρητα πρακτικά ΔΝΤ για την Ελλάδα: Αποκάλυψη Τώρα»

Αντωνακόπουλος:

’ Η ζωή των οικοδόμων έγινε αφόρητη’’ O κ. Αντωνακόπουλος Γιώργος, γενικός γραμματέας του Παναρκαδικού συνδικάτου οικοδόμων, σε συνέντευξη του κάλεσε όλους τους συναδέλφους του να παρευρεθούν στην απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 του μήνα, καθώς και στην γενική συνέλευση του συνδικάτου τους, την Δευτέρα 14 του μήνα. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αντωνακόπουλος απευθυνόμενος στους συναδέλφους του ανέφερε: ‘’Η ζωή μας έγινε αφόρητη. Μας οδηγούν στην εξαθλίωση για να διασφαλιστούν τα κέρδη των λίγων. Η λαιμαργία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων δεν θα κοπάσει ποτέ. Μας θέλουν σκλάβους, αμίλητους και χωρίς οργάνωση. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη και ξέρουμε πως τα μέτρα δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Κλείνουν τα νοσοκομεία, μονιμοποιούν τα χαράτσια, ιδιωτικοποιούν το ρεύμα και το νερό και σφίγγουν και άλλο τον κόμπο στον λαιμό μας. Θα το δεχτούμε ή θα παλέψουμε; Μας ζητούν να ζήσουμε με επιδόματα των 200 ευρώ. Τώρα χρειάζεται να νιώσουν την καυτή ανάσα του εργατικού λαικού κινήματος. Να σταματήσει η δουλειά σε κάθε γιαπί και σε κάθε εργοστάσιο. Σας καλούμε να πιστέψετε στην δύναμη σας και όλοι μαζί πλέον να παλέψουμε ενωμένοι.‘’

Τα συγκλονιστικά «απόρρητα» και «αυστηρά εμπιστευτικά» πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 9 Μαίου 2010, που αποκαλύπτει η Wall Street Journal, δεν αφορούν μόνο στο παρελθόν. Αφορούν και στο παρόν και στο μέλλον. Και είναι ένα ακόμη SOS σε μια χώρα που προχωρά ταχύτατα προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Καταρχήν αποδεικνύεται ότι το πρόγραμμα που αποφασίσθηκε για την Ελλάδα το 2010 είχε την αντίρρηση και την αντίδραση του ενός τρίτου των μελών του ΔΝΤ – σαράντα και χωρών, από τη Λατινική Αμερική, την Ασία , τη Μέση Ανατολή και μιας μόνο ευρωπαϊκής χώρας, της Ελβετίας - που διέβλεπαν την πλήρη αποτυχία του και τις αρνητικές του επιπτώσεις για την Ελλάδα. Στηρίχθηκε όμως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ. Αποδεικνύεται επίσης ότι το πρόγραμμα αυτό – που ουσιαστικά συνεχίζεται ενισχυμένο μέχρι σήμερα – δεν αποτέλεσε σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας, αλλά σχέδιο διάσωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών. Πρωτοφανές για πρόγραμμα του ΔΝΤ να μη ξεκινάει όχι μόνο με δημοσιονομική σταθερότητα, λιτότητα και διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά και με αναδιάρθρωση ή παραγραφή μέρους του χρέους. «Η αναδιάρθρωση του χρέους είχε προβληματίσει τα μέρη που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, αλλά είχε αποκλεισθεί από την Ευρωζώνη» κυρίως γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατείχαν «με-

γάλο αριθμό κρατικών ομολόγων χωρών της Ευρωζώνης που θα κατέρρεε η αξία τους, αν οι πιστωτές της Ελλάδας συμμετείχαν στη διάσωσή της». Αυτό ακριβώς αναφέρει η τελευταία Έκθεση του ΔΝΤ για το ελληνικό πρόγραμμα, τον Μάιο του 2013. Κυριολεκτικά θήραμα, θύμα και λεία των ευρωπαϊκών τραπεζών και της Ευρωζώνης αποτέλεσε η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Και θα πρέπει να έρθει η στιγμή να λογοδοτήσουν η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου, και οι επικεφαλής της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ. Από τα πρακτικά αυτά του 2010 δεν βγαίνουν μόνο Ερινύες που μας κυνηγούν για συμβάντα του χθες. Ανοίγει και το κουτί της Πανδώρας για το σήμερα και το αύριο. Όταν το 2010 ο εκπρόσωπος της Αργεντινής έλεγε, πως αν το ΔΝΤ δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέους, τότε απλώς «αναβάλλει και επιδεινώνει το αναπόφευκτο», την ελληνική χρεοκοπία, τότε έκανε μια πρόβλεψη. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει για τα λόγια του εκπροσώπου της Βραζιλίας ότι «το πρόγραμμα απλώς είναι διάσωση των δανειστών της Ελλάδας, κυρίως ευρωπαίων». Το ίδιο για τα λόγια του Ελβετού εκπροσώπου ότι «οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι αφελείς». Το ίδιο ισχύει για αυτό που έλεγε την ίδια εκείνη αποφράδα ημέρα για την Ελλάδα ο εκπρόσωπος της Ινδίας, ότι «σε συνθήκες δημοσιονομικής συρρί-

κνωσης το δάνειο αποτελεί ένα εμπόδιο μαμούθ για την Ελλάδα». Το ίδιο και για τα λόγια του εκπροσώπου της Κίνας ότι «οι κίνδυνοι από αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλοι». Σήμερα δεν πρόκειται για αντιθέσεις στις εκτιμήσεις ανάμεσα στην πλειοψηφία του ΔΝΤ, που επέβαλε στην Ελλάδα το ολέθριο πρόγραμμα, και την εξωευρωπαϊκή μειοψηφία που διαφωνούσε. Σήμερα υπάρχουν τα πειστήρια του εγκλήματος, το κακοποιημένο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και το πόρισμα του ιατροδικαστή: μείωση κατά ένα πέμπτο του ΑΕΠ της Ελλάδας, η χειρότερη ύφεση σε καιρό ειρήνης παγκοσμίως στα χρονικά του ΔΝΤ, ανεργία προς το 30%, φτώχεια, ναζισμός. Σήμερα δεν υπάρχει διέξοδος, παρά μόνο να εγκαταλείψουμε τα προγράμματα της τρόικα, έστω κι αργά. Να αποδεσμευθούμε από την πολιτική ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Να μη δοκιμάσουμε τη συνταγή «κατάργηση μνημονίου μέσα στη Ευρωζώνη» του ΣΥΡΙΖΑ – τη δοκιμάσαμε ήδη με τη ΔΗΜΑΡ και το ποτήρι ήταν πικρό. Να απελευθερωθούμε από Ευρωζώνη και δανειστές και να απελευθερώσουμε επιτέλους τις πολύτιμες δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στο χρόνο, να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις προειδοποιήσεις. Βρίσκεται ήδη μέσα στις φλόγες της «Αποκάλυψης Τώρα». Και πρέπει να σωθεί».

Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη με εκπροσώπους φορέων για το Κτηματολόγιο O Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, συναντήθηκε την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013, με εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ), για να συζητήσουν θέματα του Εθνικού Κτηματολογίου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους του ΤΕΕ ο Αντιπρόεδρος, Χρόνης Ακριτίδης και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Νίκος Ιωνάς, εκ μέρους του ΠΣΔΑΤΜ ο Πρόεδρος Γιάννης Μαχίκας και ο Γ. Γραμματέας Παναγιώτης Τουρλάκης και εκ μέρους του ΣΕΓΕΚ ο Πρόεδρος, Γιάννης Πρέσβελος. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας που πρέπει να υπάρξει μεταξύ Υπουργείου, Διοίκησης και Συλλογικών οργάνων, ώστε να προχωρήσει με τις λιγότερες εμπλοκές το πρόγραμμα του Κτηματολογίου. Κατά τη συζήτηση έγινε σύντομη ανασκόπηση του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, επισημάνθηκαν οι δυσκολίες και τονίστηκε η ανάγκη για ολοκληρωμένη, τακτική και συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξής του. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, αποφάσισε τη δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης του έργου, με τη συμμετοχή και των προαναφερόμενων φορέων, που θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου.


«16

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

«Καλλικράτης» Εμπειρίες και προοπτικές

Μια πολύ αξιόλογη και επίκαιρη Ημερίδα διοργανώνει ο δήμος Άργους Μυκηνών σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Πελοποννήσου-Ομάδα Έρευνας για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του επιμελητηρίου Αργολίδας (πλατεία Δερβενακίων, Άργος) σήμερα, Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 π.μ. με τίτλο: «Τρία χρόνια Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» : εμπειρίες και προοπτικές». Το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας είναι το εξής: 09:00-09:30 Εγγραφές-προσέλευση 09:30-09:45 Χαιρετισμοί Ομιλίες-Παρεμβάσεις 09:45-10:10 Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος «Παγκόσμια διακυβέρνηση – Τοπική διακυβέρνηση» 10:10-10:30 Θεόδωρος N. Τσέκος. «Προοπτικές για τους Αυτοδιοικητικούς θεσμούς: Ευρωπαϊκές εμπειρίες» 10:30-10:40 Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Παρέμβαση 10:40 -10:50 Δημήτρης Καμπόσος, Δήμαρχος Άργους Μυκηνών: Παρέμβαση 10:50-11:00 Δημήτρης Κωστούρος, Δήμαρχος Ναυπλίου: Παρέμβαση 11:10- 11:20 Στέφανος Γ. Γιακουμάτος «Στατιστική ανάλυση των στοιχείων έρευνας για την διοικητική μεταρρύθμιση του 2010» 11:20-11:40 Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου «Αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου «Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 11:40-11:50 Κώστας Γκάτζιος, Δήμαρχος Επιδαύρου: Παρέμβαση 11:50-12:00 Δημήτρης Καμιζής, Δήμαρχος Ερμιόνης: Παρέμβαση Στη συνέχεια οι παριστάμενοι θα έχουν τη δυνατότητα μικρών τοποθετήσεων-ερωτήσεων στους ομιλητές. Βιογραφικά εισηγητών Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου Η Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου έχει σπουδάσει νομικά και πολιτικές επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ πολιτικών επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακών Θεσμών

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-Κατεύθυνση Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ασχολήθηκε με το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας του ως νομικός σύμβουλος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Το επιστημονικό και ερευνητικό της έργο αναφέρεται στη τοπική αυτοδιοίκηση ως διοικητικού, πολιτικού και αναπτυξιακού θεσμού. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και σημαντικό αριθμό άρθρων για τη τοπική αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς της.

Θεόδωρος Ν. Τσέκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών –Κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοικητική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Amiens στην Γαλλία. Έχει χρηματίσει Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ( ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στην Θεσσαλονίκη (United Nations Thessaloniki Centre for Public Service Professionalism), Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης στο Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας του ΕΚΚΔΑ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Local Public Sector Reforms (LocRef) που μελετά τις εξελίξεις στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεντρώνει 47 πανεπιστήμια από 24 χώρες Υπήρξε μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την Αξιολόγηση των Διοικητικών Δομών στην Ελλάδα, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Καινοτομία στην Δημόσια Διοίκηση (Innovative Public Services GroupIPSG) και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 1ης Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για την Ποιότητα στην Δημόσια Διοίκηση στην Λισσαβώνα. Έχει διδάξει θέματα οργάνωσης, διασφάλισης ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών, δημόσιας πολιτικής και διοικητικού εκσυγχρονισμού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το Ιν-

στιτούτο Επιμόρφωσης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και άλλους φορείς από το 1994. Έχει εργαστεί ως ερευνητής, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε προγράμματα για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό στην Ελλάδα και σε πολλές Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες. Τέλος, έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια για θέματα οργάνωσης, διοίκησης και δημόσιας πολιτικής και έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα για αντίστοιχα ζητήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στέφανος Γ. Γιακουμάτος

Model. Statistics and Computing, vol. 15, pp. 103-111.  Testing the Efficient Market Hypothesis in Greek Stock Exchang. Archives of Economic History.  Conjugate Gibbs for some non-linear time series,   Hercma  ‘98: 4th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its applications, E.A.  Lipitakis  (Ed), pp. 479-486. Bayesian Stochastic Volatility Models, Archives of Economic History. Bayesian analysis of some Multivariate time varying volatility models, Submitted. Stochastic Volatility Model using Gibbs Sampler, Submitted.  Sample of Greek population census data, Workshop “Integrating European Census  Microdata”,  Barcelona  2526. IPUMS Project. Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Σπούδασε Στατιστική στο    Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών (1994) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Στατιστική (1997) καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος (2004) στην Στατιστική από το ίδιο πανεπιστήμιο.  Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και έχει διδάξει στο ΟΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα (Statistical Manager-Intralot  AE, Statistical Analyst-TNSM και  Quantos) καθώς και σαν στέλεχος Μεθοδολογίας της ΕΣΥΕ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις μεθόδους εκτίμησης μη-γραμμικών χρονολογικών σειρών, τις εφαρμογές  των Μαρκοβιανών  Αλυσίδων Μόντε Κάρλο,της Baysian Στατιστικής, και τις μεθόδους δειγματοληψίας. Το ερευνητικό  του  έργο  περιλαμβάνει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.  Μεταξύ  των  προσφάτων  δημοσιεύσεων  του περιλαμβάνονται: An MCMC Convergence Diagnostic using  Subsampling,   Journal  of Computational and Graphical Statistics, volume 8, number 3, 431-451. An application of three  bivariate  time varying volatility models, Applied stochastic models in business and industry,17, 121-133.  Bayesian Analysis of the Unobserved ARCH

Ο Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1972. Από το 2010 έχει εκλεγεί στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, με αντικείμενο τη Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία, στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι. Πελοπονήσου, ενώ από το 2003 διδάσκει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τού τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιστημονικά άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις του έχουν συμπεριληφθεί σε πρακτικά συνεδρίων. Το εαρινό εξάμηνο του 2012 είχε προσκληθεί να δώσει σειρά διαλέξεων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στην Έδρα «Γ. Σεφέρης».Έχει υπάρξει μέλος της οργανωτικής επιτροπής πολλών επιστημονικών συνεδρίων κι έχει επιμεληθεί τα πρακτικά τεσσάρων εξ αυτών. Ταυτόχρονα, συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ είναι Γραμματέας Σύνταξης του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας, σύμβουλος έκδοσης της πολιτικής επιθεώρησης Foreign Affairs, The Hellenic Edition και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Φιλοσοφείν. Είναι επίσης τακτικός αρθρογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών.


«18

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΓΟΛΙΔΑ:

Οι προπονητές των ομάδων της Α2 κατηγορίας

Με ημερομηνία έναρξης το Σαββατοκύριακο στις 12 και 13 του Οκτώβρη, του πρωταθλήματος στην Α2 κατηγορία, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά ποιοι προπονητές θα καθίσουν φέτος στον πάγκο αυτών των ομάδων. Α’ όμιλος Κρανίδι: Στην ομάδα του Κρανιδίου, που για πολλούς θεωρείται ένα από τα πρώτα φαβορί για την τουλάχιστον μια θέση ανόδου στην Α1 κατηγορία, προπονητής θα βρίσκεται ο εκ Διδύμων καθηγητής φυσικής αγωγής, ο Θανάσης Μαλτέζος. Πήρε την θέση του Γιώργου Κοτταρά, ο Θανάσης Μαλτέζος, που έχει προσφέρει πάρα πολλά και ως ποδοσφαιριστής, αλλά και καταξιωμένος προπονητής στην περιοχή της Ερμιονίδας. Αριστέας: Πως θα μπορούσε να αλλάξει εδώ η …συνταγή και την θέση του Αποστόλη Κατσά, του οποίου από τα προπονητικά …μαγικά χέρια έχουν βγει όλα τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ταλέντα της ομάδας του Αριστέα, που ήδη κάνουν μεγάλη καριέρα σε ανώτερες κατηγορίες. Έτσι ο Μεσσήνιος κόουτς. Αποστόλης Κατσάς συνεχίζει το πλούσιο έργο για την ανάδειξη ποδοσφαιρικών ταλέντων στην ομάδα του Αριστέα. Ατρόμητος Σχοινοχωρίου: Εδώ υπάρχει η μοναδική ομάδα φέτος στην Αργολίδα που θα έχει προπονητικό δίδυμο και μάλιστα πάνω από αυτούς

και τρίτος, τους οποίους κατά κάποιο τρόπο θα τους ελέγχει. Έτσι στον πάγκο του Ατρομήτου Σχινοχωρίου θα κάθονται δυο προπονητές, ο Γιάννης Κουγιάς με τον Τάκη Παπαϊωάννου και δίπλα τους ο πρόεδρος, Σπύρος Καπετάνος που θα έχει και αυτός λόγο. Εθνικός Τολού. Η ιστορική ομάδα του Τολού, ο Εθνικός λόγω των φετινών αναδιαρθρώσεων των κατηγοριών βρέθηκε στην Α2 κατηγορία και προσέλαβε προπονητή έναν παλιό γνώριμο τεχνικό, περισσότερο από το πέρασμά του στην ομάδα του τόπου καταγωγής του, τον πρώην τερματοφύλακα Παναγιώτη Κοντό. Θύελλα Λιμνών. Στην ομάδα των Λιμνών που ανέβηκε φέτος στην Α2 κατηγορία, παραμένει προπονητής, ο Γιώργος Τσουμάνης, με τον Κορίνθιο κόουτς, να χαίρει άκρας εκτιμήσεως από το διοικητικό συμβούλιο, ανανεώνοντας την συνεργασία τους. Λευκάκια: Λόγω των φετινών αναδιαρθρώσεων των κατηγοριών και η ομάδα, τα Λευκάκια, (που πήρε τους παίκτες από τον Τοξότη λόγω του υποβιβασμού του στην Β’ κατηγορία) και βρέθηκαν οι Λευκακιώτες στην Α2 κατηγορία. ο πρώην τερματοφύλακας, Κώστας Δωρής, θα βρίσκεται προπονητής στον πάγκο της ομάδας. Λυρκεία: Εδώ δεν αλλάζει με τίποτα η προπονητική …συνταγή των τελευταίων χρόνων και ο Κουτσοποδιώτης τεχνικός, που έχει να δείξει πλούσιο έργο, ο Τάκης Μπιτζής (Μπαμπούκας) συνεχίζει στον πάγο έχοντας για βοηθό έναν επίσης Κουτσοποδιώτη τον Χρήστο Χανιά. Ο.Φ. Ηλιοκάστρου. Μια πρώην δόξα του Διδυμιώτικου ποδοσφαίρου που έχει προσφέρει ως ποδοσφαιριστής και στις ομάδες της γύρω περιοχής (σε εθνικές κατηγορίες Ερμής Ερμιόνης και Κρανίδι) αλλά υπήρξε και παίκτης της ομάδας του Ηλιοκάστρου, ο Σωτήρης Μπουγιούρας (Αταλίμπα) θα κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα. Ανυφί: Ο πρώην παίκτης με αξιόλογη καριέρα σε ομάδες του τοπικού, ο Ιβάν Κραστάνοφ θα καθίσει φέτος στην θέση του προπονητή για την ομάδα του Ανυφιού Β’ όμιλος Προσύμνη: Αφού κρίθηκε ως επιτυχημένο

το ντεμπούτο του νέου προπονητή (πέρσι έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα) του Φάνη Αναγνωστόπουλου, μένει στον πάγκο της Προσύμνης, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη που του έδειξε η διοίκηση, αφού μπήκε πολύ γρήγορα στο κλίμα της Προσυμνιώτικης ομάδας και έδειξε αμέσως έργο. Α.Ο Σχινοχωρίου: Εδώ παραμένει και συνεχίζει ο …αιώνιος πλέον καθηγητής φυσικής αγωγής, ο Τρύφωνας Μποζιονέλος. Και πως θα μπορούσε να μην συμβεί αυτό, αφού η ομάδα αυτή είναι το δημιούργημα του. Άρης Ροϊνού: Και εδώ η συνταγή που έχει επιτύχει απόλυτα δεν αλλάζει με τίποτα. Έτσι ο από τον Προφήτη Ηλία καταγόμενος Τάσος Λιακόπουλος συνεχίζει απτόητος το έργο του. Το ζητούμενο είναι αν ο ήδη καταξιωμένος τεχνικός θα συνεχίζει προσφέροντας και τις αγωνιστικές του δραστηριότητες παίζοντας και μπάλα. Διοβουνιώτης: Η παλιά δόξα του Σπετσιώτικου ποδοσφαίρου (τόπος καταγωγής του το όμορφο νησί) ο Παναγιώτης Ευσταθίου συνεχίζει και φέτος στον πάγκο της Ναυπλιώτικης ομάδας. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανναυπλιακού κάνοντας πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα και στην Προοδευτική (στην Β’ εθνική), έχει εργαστεί ως προπονητής και στην Μπουμπουλίνα των Σπετσών όπου και εκεί έχει δείξει ανεκτίμητο έργο. Μυκηναϊκός: Και η ομάδα των Μυκηνών, λόγω των φετινών αναδιαρθρώσεων των κατηγοριών έχει βρεθεί στον χώρο της Α2 κατηγορίας. Έτσι προτίμησε για την θέση του προπονητή, έναν άγνωστο για τον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνει καριέρα τεχνικού, αφού έχει βγάλει δίπλωμα Ουέφα Β’, (της σχολής Αμπερτίν στην Σκωτία), κάτι που αν ψάξεις σε πολλούς άλλους προπονητές των τοπικών μας ομάδων δεν το έχουν δει αυτό το δίπλωμα ούτε στον …ύπνο τους, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει, ότι τα διπλώματα κάνουν και τον προπονητή, αλλά τουλάχιστον είναι ένα παρά πάνω εφόδιο να επιτύχεις στον χώρο. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Στάθη, συγχρόνως επιστήμονας ορθοπεδικός- χειρούργος στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Έχει ήδη εργαστεί στις

ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς και σε ομάδα της Ζακύνθου για δυο χρόνια. Αχιλλέας Φιχτίων: Στην ομάδα του Αχιλλέα των Φιχτίων ανάλαβε προπονητής, ο καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα περισσότερο στις ακαδημίες ποδοσφαίρου (έχει αναλάβει και την παιδική ομάδα του Ορνεάτη Γυμνού) δείχνοντας πλούσιο έργο στα διάφορα παιδικά τουρνουά, ο Κυριάκος Καραργύρης. Εργατικός και πάντα χαμηλών τόνων, αναμένεται να έχει την ανάλογη επιτυχία και εδώ. Μετόχι: Η ομάδα του Μετιχίου, που ανέβηκε φέτος στην Α2 κατηγορία προτίμησε να πάρει προπονητή τον ντόπιο Κώστα Κόλλια. Δηλαδή παπούτσια από τον τόπο σου. Έχει κάνει καλή καριέρα ως ποδοσφαιριστής στα Ίρια και πέρσι βρισκόταν στην ομάδα του Λυγουριού, για να κληθεί φέτος στην ομάδα του τόπου καταγωγής του, κάνοντας συγχρόνως τα πρώτα του προπονητικά βήματα από την ομάδα που ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής. Ασίνη: Εδώ στην ομάδα της Ασίνης προτιμήθηκε ως προπονητής ο Χρήστος Δαμιανός, που έχει παίξει μπάλα για πολλά χρόνια μπάλα στην Ασινιώτικη ομάδα και έστι γνωρίζει πολύ καλά και περισσότερο από τον καθένα πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα του. Πλατανίτι: Αποτελούμενο από παίκτες κυρίως νεαρής ηλικίας, η ομάδα του Πλατανίτι συνεχίζει να έχει στον πάγκο της, τον καθηγητή φυσικής αγωγής (που ταυτόχρονα βρίσκεται και ως γυμναστής στην ομάδα του (Παναργειακού) τον Χρήστο Αγγελόπουλου, που άλλωστε είναι από τους πρωτεργάτες και προ ιδρυτές της ομάδας του Πλατανίτι.


ΘΕΜΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

«19

Παρέμβαση του Κώστα Κόλλια στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά Παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, στα πλαίσια της συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην ομιλία του ο κ. Κόλλιας μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είναι γνωστό ότι στην χάραξη και την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής από το 2010 υπήρξαν προχειρότητες, υπήρξαν λάθη. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να έχει δημιουργηθεί ένα εξωπραγματικό έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ, το οποίο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έφτασε τον Ιούλιο τα 513 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ενδέχεται να έχει ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια. Επιπλέον, οι εθνικοί στόχοι για το 2020 για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έχουν ήδη υπερκαλυφθεί. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια οι καταναλωτές να επιβαρύνονται με δυσβάσταχτα τέλη και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν ακριβά την ενέργεια που χρειάζονται, χάνοντας σε ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο θύματα αυτής της πολιτικής είναι και οι μικροί παραγωγοί ενέργειας και ιδιαιτέρως οι αγρότες που εγκατέστησαν φωτοβολταϊκά. Οι αγρότες αυτοί εμπιστεύτηκαν το κράτος, επένδυσαν με επαχθείς όρους δανεισμού και σήμερα βλέπουν

την πληρωμή τους από τη Δ.Ε.Η, να καθυστερεί πάνω από επτά μήνες, βλέπουν την τιμή πώλησης να πέφτει διαρκώς, επιβαρύνονται με υπέρογκη φορολόγηση και διαπιστώνουν ότι δεν πρόκειται να αποσβέσουν ποτέ την επένδυσή τους. Ενώ ξεκίνησαν ένα μικρό φωτοβολταϊκό για να ενισχύσουν το εισόδημα τους, δυστυχώς σήμερα αναγκάζονται να χρησιμοποιούν την αγροτική παραγωγή για να ξεπληρώσουν το φωτοβολταϊκό. Σήμερα ο αγρότης θα προτιμούσε να πουλήσει μισοτιμής το φωτοβολταϊκό προκειμένου να απαλλαγεί απ’ αυτή την επένδυση. Αν συνεχίσει αυτή η πολιτική είναι σίγουρο ότι στο τέλος αντί να επιδοτούμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ θα επιδοτούμε το ξήλωμα τους, όπως τείνει να συμβεί στην Ισπανία. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να στηριχθούν αυτοί οι αγρότες, και ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν επενδύσει σε μειονεκτικές περιοχές. Το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της ενέργειας απαιτεί διορθωτικές κινήσεις εκ μέρους της Κυβέρνησης. Διαφορετικά είναι βέβαιο ότι, εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, και το κόστος της κιλοβατώρας θα είναι απαγορευτικό, και η όλη προσπάθεια για στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ακυρωθεί λόγω κόστους. Το νομοσχέδιο

Δημοσίευση Πλειστηριασμού Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 2098/2013 Α΄ επαν/κής περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης κινητών για διενέργεια πλειστηριασμού. Εγώ η Αγγελική Ν. Μπινιάρη, Δικ. Επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, κάτοικος Κορίνθου – Κολιάτσου 49-51, ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ: Την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας, στο κατάστημα ΠΕΥΚΑΚΙ έδρα της οφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Λουτράκι – περιοχή Πευκάκι και εκπροσωπείται νόμιμα και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Μαρίας Γκέλη, κατοίκου Κορίνθου – Νοταρά 38, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, με επίσπευση της ΕΠΕ με την επωνυμία «ΔΕΔΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Κόρινθο – Δευκαλίωνος 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα κατωτέρω περιγραφόμενα κινητά ιδιοκτησίας της οφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Λουτράκι – περιοχή Πευκάκι και εκπροσωπείται νόμιμα, ήτοι: 1/ δύο [2] συντιέρες, μάρκας PIONER compact DISC PLAYER CDJ -1000 MK3, αξίας 300 € εκάστη, 2/ ένα [1] μείκτη, μάρκας PIONER PROFESSIONAL MIXER DJM-800, αξίας 400 €, 3/ ένα [1] μείκτη, μάρκας Numark PROFESSIONAL PRERMP MIXER, αξίας 300 €, 4/ μία [1] κονσόλα, μάρκας Pylight – PLBR 12-24 channel Dimmer console, αξίας 300 €, 5/ δώδεκα [12] ηχεία, μικρά επιτοίχια, μάρκας QSC, αξίας εκάστου 30€ , 6/ δύο [2] ρομποτικά, μάρκας Coemar – Prospot, αξίας 300€ εκάστου, 7/ δύο [2] μπάσα διαστάσεων 40εκχ40εκ, χρώματος μαύρου, μάρκας TS Mmi Sub, αξίας εκάστου 100€, 8/ ένα [1] σεκρετέρ ξύλινο με [6] έξι συρτάρια, χρώματος καφέ, αξίας 150€, 9/ ένα [1] σεκρετέρ ξύλινο χωρίς συρτάρια [με ντουλαπάκια] και γυαλί, αξίας 60€, 10/ δώδεκα [12] πολυέλαιοι παλαιού τύπου, με γυαλάκια, επτά κεριών έκαστος, αξίας 30€ εκάστου, 11/ εξήντα [60] καρεκλοπολυθρόνες με εμφανή ξύλινα πόδια, ντυμένες με δερματίνη καφέ, αξίας 15€ εκάστης, 12/ δέκα πέντε [15] τραπέζια, με μεταλλική βάση, διαστάσεων 70εκχ1,20μ, χρώματος καφέ, αξίας 24€ εκάστου, 13/ πέντε [5] ψυγεία μονόθυρα, μάρκας ΚΡΟΜΕΤΑΛ, μεταλλικά, χρώματος ασημί, διαστάσεων

που κατέθεσε η Κυβέρνηση κινείται σε πολύ καλή κατεύθυνση και πιστεύω ότι σε επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία, το Υπουργείο θα θέσει τις βάσεις για μια νέα τολμηρή ενεργειακή πολιτική, που θα στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς ενέργειας, υπηρετώντας παράλληλα τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και του καταναλωτικού κοινού.»

2,00μΥχ0,50εκ.Πχ0,60εκΜ περίπου, αξίας 100€ εκάστου, 14/ μία [1] κουζίνα γκαζιού μεταλλική, χρώματος ασημί, με 2 θέσεις φριτέζας, διαστάσεων 0,60χ0,50χ2,20 περίπου, αξίας 150€, 15/ δύο [2] πάγκοι εργασίας μεταλλικοί, χρώματος ασημί, διαστάσεων 0,60χ0,50χ2,00 περίπου, αξίας 50€ εκάστου. Όλα τα παραπάνω κινητά πράγματα είναι μεταχειρισμένα και σε μέτρια κατάσταση. Τα ως άνω κινητά άφησα στην θέση και κατάσταση που τα βρήκα και όρισα φύλακα και μεσεγγυούχο αυτών την ίδια την οφειλέτιδα, λόγω και της επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, με την υπ’ αριθμ. 1452/30-112012 έκθεση του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου Γεωργίου Βασιλόπουλου, με την οποία έχει οριστεί φύλακας και μεσεγγυούχος η οφειλέτιδα. Πρώτη προσφορά ορίστηκαν τα 2/3 της εκτίμησης του κάθε κινητού χωριστά. Ο πλειστηριασμός ενεργείται δυνάμει: Των διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας και των λοιπών για το αντικείμενο αυτό διατάξεων. Της υπ’ αριθμ. 929/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, για συνολικό οφειλόμενο ποσό Ευρώ [2.562,76 €], πλέον τόκων και εξόδων εκτελέσεως. Το φερέγγυο καθένα πλειοδότη είναι στην απόλυτη κρίση του υπάλληλου που έχει οριστεί για τον πλειστηριασμό που θα μπορεί να ζητήσει από κάθε πλειοδότη ανάλογη εγγύηση.

Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΜΠΙΝΙΑΡΗ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Απωλέσθη άδεια οδήγησης γεωργικού μηχανήματος τύπου Α με αριθμό 3385/705/2004 από περιοχή Νεμέας στο όνομα Γκαμούρας Αριστείδης. Τηλ. Επικοινωνίας 6974809998

Γιουσούφ από Αφρική Μεγάλο μέντιουμ Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας ανεξάρτητα από τα προβλήματα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω να λύσετε τα δυσκολότερα από αυτά στον μικρότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλον, ακόμα και αν έχετε απογοητευτεί από άλλους πνευματιστές . Μπορώ να κάνω τους ερωτευμένους καλύτερα από πριν. Μπορώ να κάνω αγνώστους μεταξύ τους ανθρώπους να ερωτευτούν. Επίσης δίνω πανίσχυρο φίλτρο για προστασία. Λύνω σημαντικές δικαστικές υποσχέσεις σεξουαλικού περιεχομένου. Επαγγελματικές επιτυχίες, συμβουλές και πολλά άλλα.

Εθνικής Ανεξαρτησίας 17-19 Κόρινθος Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6959888989 6980598420 Ζητούνται από μεγάλη εμπορική εταιρεία 2 κοπέλες φαρμακοποιοί για εργασία Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6977787691

Μαρίνα Παπαιωάννου Ψυχολόγος Εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης-αντιμετώπισης αγχωδών και συναισθηματικών διαταραχών Αρχαία Κόρινθος τηλ: 2741032014 , 6945687356 (δέχεται κατόπιν ραντεβού)


Shmhmera 12-10-13  

Shmhmera 12-10-13 ko