Page 1

USP. Follow วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ฉบับที่ 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

โครงการปรับภูมิทัศน์สร้างหลังคาคลุมสนามและลานอเนกประสงค์ ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2561

คิดจะเรียนสายอาชีพทั้งที ต้องเลือกสถาบันที่มี วิชาการดี

กิจกรรมเด่น อุดมศึกษาพณิชยการ คือคุณภาพทางการศึกษา และอนาคตทางสายวิชาชีพ contact us

ปลูกฝังจริยธรรม เลิศล้ำ�วิชาการ ชำ�นาญทักษะ

www.usp.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

udom_uspcollege

6

่าง มวดภาษาต

ยอ

13

ด ฝ ี ม ื อ ย ส ั ญ ญา สา

นดี ห

ระเท

ก่

งค

สุ ด

ค นเ

2

เย า ว ช น ดี เ ด่ น

มีอะไร...ในฉบับ ส ัม ภ

16

า ษ ณ์ ค น ดั ง

ม ุ่ง

18

ส ู่ร ั ้ว

มหาวิทยาล

ัย


USP - The Good Youth

เยาวชนดี เ ด่ น นำ�ชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ กับธนาคารออมสิน นางสาวมยุรฉัตร กฤษณะพันธ์ ระดับปวช.3/1

สาขาการบัญชี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชน สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เ ข้าเยีย่ ม คารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ประจำ�ปี 2561 ณ ทำ�เนียมรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และได้รับโล่จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ศึกษาธิการ

02

USP. Follow


USP - Talk with Editors

กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษา อ.สุพจน์ อ.สุภาพ อ.กมรา

จันทราช จันทราช สะเตโช

อ.สป๊ะ

หนิมุสา

อ.ธีระวัฒน์ อ.ชัชชญาภัค อ.จิรศักดิ์ อ.คามิน อ.แสนสุรศักดิ์ อ.นันทวัฒน์ อ.พรสุดา อ.ศิรตา อ.ภัทริยา อ.วิยะดา อ.สลิตา

แหละหมัด แซ่โฮ้ว บูรธิการ สุวรรณพงษี ทีปรักษ์พันธ์ อิสระ เพ็งอุดม สุขศรี สุทธิชัย สาละ หมัดอาดั้ม

บรรณาธิการ

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำ�นวยการ

กองบรรณาธิการ

Talk with

Editors

Usp.Follow ฉบับนีข้ อสนับสนุนโครงการ #ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ เบตง - แม่สาย ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2560 ระยะทาง 2,191 กิ โ ลเมตร วิ ท ยาลั ย เทคโนโลอุ ด มศึ ก ษาพณิ ช ยการ ในนามตั ว แทน คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มอบเงินบริจาคเข้าร่วมโครงการ เป็นเงินจำ�นวน 20,000 บาทถ้วน นอกจากนี้หมวดภาษาต่างประเทศ ได้นำ�นักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ ประเทศมาเลยเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค. 2560 คอลัมภ์เซเลปครูกอล์ฟ พบกับ ประสบการณ์และข้อคิดดีๆ จาก เป็กกี้ ศรีธัญญา ภาพกิจกรรมวันวิชาการ, บายเนียร์ ปวส.2, สายสัมพันธ์ ปวช.3,รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายในเล่มยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกมากมายรายละเอียดสามารถเข้าไปอ่านได้ ในเล่มนะคะ สุดท้าย!! หากท่านผู้อ่านประสงค์จะร่วม ติชม แนะนำ� หรือแจ้งความประสงค์ จะมีส่วนร่วมใน Usp.Follow สามารถติดต่อมายังฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ของ วิทยาลัยฯ ได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ร่วมกันพัฒนา ให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นมีสาระและ เป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นต่อไป รอติดตามนะคะ!!! นางสาวสป๊ะ หนิมุสา บรรณาธิการ

อำ�นวยการผลิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ www.usp.ac.th

ออกแบบ / จัดพิมพ์

บริษัท แม็กซ์ มีเดีย วาย 2 เค เพรส จำ�กัด

สารบัญ

USP – The Good Youth 02 USP – Talk with Editors 03 USP – Conserve Culture 04 USP – Marketing Experience 05 USP – The Excellent Students 06 USP – Accounting Prize 07 USP – The Real Experience 08 USP – The Accomplishment 09 USP – Activities 10-11 USP – Observe Activities 12 USP – Student Ability 13 USP – Deliciousness 14-15 USP – Celebrity Interviews 16 USP – The Succeeder 17-18 USP – USP for Children 19

USP. Follow 03


USP - Conserve Culture

สืบสานวัฒนธรรม..อนุรักษ์ความเป็นไทย

ชมรมนาฏศิ ล ป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ โดย..

มีจุดเริ่มต้นจากการที่วิทยาลัยได้มีการส่งเสริม ปลู ก ฝั ง ด้ า นวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทย ไม่ ใ ห้ สูญหาย โดยบูรณาการไว้กบั กิจกรรมสำ�คัญของชาติ เช่น วันไหว้ครู วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา วันลอยกระทง ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นจะต้องมีการ แสดงนาฏศิลป์ไทย อาทิ รำ�อวยพร รำ�กลองยาว หรื อ จิ น ตลี ล า โดยทุ กกิจกรรมนั้น ทางวิทยาลัย จะมีการเชิญผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก เข้าร่วม เสมอ และด้วยความงดงามของการแสดงในแต่ละ ครัง้ จึงทำ�ให้มกี ารขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงาน ภายนอก ให้ไปแสดงยังหน่วยงานต่างๆ มาโดย ตลอด เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้วที่การแสดง ในชมรมนาฏศิลป์ นั้นเป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตา ประชาชนหาดใหญ่ ถึงแม้การเรียนสายอาชีพนั้น จะไม่มีการเรียนนาฏศิลป์ก็ตาม แต่ด้วยการรวมตัว กั น ของอาจารย์ แ ละนั ก เรี ย น ผู้ ชื่ น ชอบและ หลงรั ก ในศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย จึ ง ทำ� ให้ จ ากกลุ่ ม เล็ ก ๆ กลายเป็ น ชมรม และเปิ ด กว้ า งสำ � หรั บ ทุกความสามารถไม่วา่ จะเป็น ร้อง รำ� เต้น เล่นดนตรี จึงถือได้วา่ ทุกความสามารถของนักเรียน ซึง่ วิทยาลัย

04

USP. Follow

ให้การส่งเสริม จนกลายเป็นชมรมนาฎศิลป์ที่มีผลงานที่ดีและโดดเด่นมาโดยตลอด มีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศมาแล้ว โดยปัจจุบัน ชมรมนาฎศิลป์ได้รับการดูแลจากฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดยมี อ.ตะวัน กั่วพานิช อาจารย์ผู้ฝึกสอน, อ.ชญากานท์ ทองอ่อน อาจารย์ ผู้ฝึกสอน, น.ส.ชลิตา รักชุม เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน และนางสาวธิดารัตน์ บุญรัตน์ ประธานชมรมนาฏศิลป์ และมีสมาชิกชมรมมากถึง 20 คน และสามารถติดตามผลงาน ของชมรมนาฎศิลป์ ได้ที่ เพจชมรมนาฏศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลอุดมศึกษาพณิชยการ จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น จึงทำ�ให้วันนี้ความสามารถด้านการแสดงนาฎศิลป์ของ วิทยาลัย เป็นทีย่ อมรับมากยิง่ ขึน้ โดยทีมงานทีม่ คี ณ ุ ภาพ ทัง้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ที่ยังคงหมุนเวียน คอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอ โดยยึดหลักนโยบายของชมรมที่ว่า “ต่อยอดวัฒนธรรมไทย ให้ทันสมัยสู่สากล” ติดต่อการแสดงได้ที่ (อ.ตะวัน กั่วพานิช) โทร. 095-5725889 และ (จนท.ชลิตา รักชุม) 092-6648016


USP - Marketing Experience

ส่งเสริมเรียนรู้ประสบการณ์จริง

กับ..หมวดการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ จัดทัศนศึกษา โดยหมวดการตลาดและการจัดการ โลจิสติกส์ นำ�นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขา การตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ จำ�นวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และรายการผลิต กระบวนการผลิตสินค้าในบริษัทโอสถสภา เพื่อให้ นักศึกษาได้เห็นกระบวนการจริงในการผลิต และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บริษัทไทยน้ำ�ทิพย์ จำ � กั ด และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ามสาขาวิ ช าจากการเยี่ ย มชม สถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเข้าสู่ AEC

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำ�ปี 2560

USP Marketing Team รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด

จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านประกันภัย ในการทำ�งานเป็นอนาคต และเมื่อได้ทำ�งานจริงก็จะนำ�ความรู้ ด้านนี้มาใช้ในการทำ�งานต่อไป โดยนักเรียน ระดับ ปวช. และ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ จำ � นวน 3 คน อ.ตะวั น กั่ ว พานิ ช , อ.นภวรรณ น้าวประจุล, อ.จันทร์ทิพย์ ชัญรักษ์

USP. Follow 05


USP - The Excellent Students

คนเก่ง คนดี หมวดภาษาต่างประเทศ โครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา

สอบชิงทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวธัญญารัตน์ จันสมดี ปวช. 3/12 สาขาภาษาต่างประเทศ

สอบชิงทุนการศึกษา โครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาและ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การอบรมพืน้ ฐานภาษาจีนและวัฒนธรรม ไทย และทักษะการคิดเชิงระบบ โดยเดินทางเข้าอบรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 29 มีนาคม 2561

สอบชิงทุนการศึกษา “ครูยยุ้ รายการ True ทวีปญ ั ญา” ณ มหาวิทยาลัย Dalhouse ประเทศแคนาดา นางสาววชิรญาณ์ กาญจนคช ปวช. 3/12 สาขาภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการคัดเลือกทุนรอบแรก ของ “ครูยุ้ย รายการ True ทวีปัญญา”

ณ มหาวิทยาลัย Dalhouse ประเทศแคนาดา และตอนนีร้ อการสอบ IELTS ถ้าผ่านก็จะได้ เข้าเรียนมหาลัยดังกล่าวและหนูมั่นใจว่าหนูต้องทำ�ให้ได้และทำ�ให้ได้อย่างแน่นอน นักเรียนคนเก่งของเราผู้ซึ่งทำ�งานส่งเสียตัวเองเรียนมาตั้งแต่มัธยมต้นและ มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและวิทยาลัยมามากมาย เช่น - รางวัลเหรียญทองสูงสุดรายการ Reading Conclusion การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 31 - รางวัลเหรียญทองสูงสุดรายการ Speech Contest การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 32 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Huso Speech Contest ปีการศึกษา 2560 ณ ม.ราชภัฎ จ.สงขลา

เรียนรูแ้ ละเข้าใจโลกด้วยภาษาที่ ไร้พรมแดน กับ...หมวดภาษาต่างประเทศ หมวดภาษาต่ า งประเทศ จั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา เพื่ อ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ โดยมีนกั เรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 118 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ตาม สภาพแวดล้ อ มจริ ง และเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นากำ � ลั ง คน อาชีวศึกษารองรับการเข้าสู่การพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 โดยเข้าเยี่ยมชมเมืองใหม่ปุตราจายา (ทำ�เนียบรัฐบาล ศาลฎีกา ศาลาว่าการเมือง) ประเทศมาเลเซีย และศึกษาดูงานเข้าเยีย่ มชม พิพิธภัณฑ์การจัดแสดงเรื่องราวของน้ำ� การนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมน้ำ� และสวนสาธารณะลอยฟ้า Marina Barrage Singapore , Merlion รูปปั้นสิงโตพ่นน้ำ � เยี่ยมชม ย่านวัฒนธรรม Buddha Tooth Relic วัดพระเกี้ยวแก้ว, Buddha teeth Temple วัดฮินดูเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ Universal Studios สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และเกาะ Sentosa

06

USP. Follow


USP - Accounting Prize

เลิศล้ำ�วิชาการ ชำ�นาญทักษะ... กับหมวดบัญชีและปฏิบัติสำ�นักงาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการบัญชีระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการบัญชีระดับประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้าง ประสบการณ์แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ นอกเหนือจากระดับจังหวัด และระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาหอกาค้าไทย โครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี สำ�หรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ “UTCC Accounting วิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 9” Compittion 2017” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย ณ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีผเู้ ข้าร่วมการแข่งขันระดับ หอการค้าไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทาง ปวช. ทั่วทั้งประเทศ จำ�นวน 37 ทีม และระดับ ปวส. ทั่วทั้งประเทศ จำ�นวน 32 ทีม โดย วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ระดั บ ละ 1 ที ม ทางวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันระดับ ปวช. จำ�นวน 1 ทีม และ ปวส. จำ�นวน 1 ทีม ดังนี้ ระดับ ปวช. 1. นางสาวสุทธิพร เลี่ยนกัตวา ปวช.3/1 สาขาการบั ญ ชี 2. นางสาวเบญญาภา เหม็ น ศิ ริ รางวัลชมเชย ระดับ ปวช. ปวช.3/3 สาขาการบัญชี ระดับปวส. 1. นายอรรถพล 1. นางสาวโชติกา จินดาวัฒน์ ปวช.3/2 สาขาการบัญชี แสงมณี ปวส.2/2 สาขาการบัญชี 2. นางสาวสโรชา 2. นางสาวณีรนุช กาญจนวงษ์ ปวช.3/2 สาขาการบัญชี ไชยหาญ ปวส.2/1 สาขาการบัญชี รางวัลชมเชย ระดับ ปวส. 1. นางสาวสุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ ปวส.2/2 สาขาการบัญชี 2. นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้ ปวส.2/2 สาขาการบัญชี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านมาตรฐานการบัญชี ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รางวัลชนะเลิศ ทีม USP 1 1. นายอรรถพล แสงมณี ปวส.2/2 สาขาการบัญชี 2. นางสาวสุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ ปวส.2/2 สาขาการบัญชี 3. นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้ ปวส.2/2 สาขาการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม USP 2 1. นางสาวสโรชา ไชยหาญ ปวส.2/1 สาขาการบัญชี 2. นางสาวสารภี ทองด้วง ปวส.2/1 สาขาการบัญชี 3. นางสาวศรินยา กองผล ปวส.2/3 สาขาการบัญชี

โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางบัญชีระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง เขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้ง 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมลคลศรีวิชัย สงขลา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม USP 1 1. นายอรรถพล แสงมณี ปวส.2/2 2. นางสาวสุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ ปวส.2/2 3. นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้ ปวส.2/2 รางวัลชมเชย ทีม USP 2 1. นางสาวสโรชา ไชยหาญ ปวส.2/1 2. นางสาวสารภี ทองด้วง ปวส.2/1 3. นางสาวศรินยา กองผล ปวส.2/3

สาขาการบัญชี สาขาการบัญชี สาขาการบัญชี สาขาการบัญชี สาขาการบัญชี สาขาการบัญชี

USP. Follow 07


USP - The Real Experience

เรียนรู้ประสบการณ์จริง... กับหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ จัดโครงการทัศนศึกษา โดยทางหมวด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำ� คณะอาจารย์นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/11 และ ปวส.2/10 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นิทรรศการหลัก ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เข้าชมนิทรรศการ นิทรรศการแสดงผลงาน กราฟิกรวมคณาจารย์ครู-ศิษย์ 4 สถาบัน เพื่อเป็นการร่วม ถวายอาลัย และ ส่งเสด็จฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9 The Memories of the King RAMA 9 โดย อาจารย์โตน อ.นฤดล จิตสกูล  หัวหน้าสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับฟัง การบรรยาย เทคโนโลยีในอนาคต พร้อมชมห้องเรียน สาขา IT จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำ�สวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ พบกับ พี่ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์  (เจ้าหญิงแห่งวงการไอที) คลาสเรียนพิเศษ สืบวิธี ค้นหา “ค้นเจอตัวเอง” Tech Talk กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งทำ�ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่เปิดกว้างด้าน IT ประการณ์จริงส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา ทักษะของนักศึกษาทุกคน

ส่งเสริมวิชาชีพ...แบ่งปันความรูเ้ ผยแพร่สช ู่ ม ุ ชน

โครงการแบ่งรักปันสุข ให้กบั ชุมชน หมู่ 5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

นำ�นักศึกษา ระดับปวส.2/10 และ ปวส.1/11 สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน โปรแกรม Adobe Photoshop Facebook การสร้างเพจ ขายของ ออนไลน์ ขั้นพื้นฐาน แบบตัวต่อตัว ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการแบ่งปัน ความรู้ให้กับประชาชน ทำ�ให้ความรู้เหล่านี้เผยแพร่สู่ชุมชน โดยได้รับ ความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่ คุณสุภัทร์ ศรีไพบูลย์ และ รองผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น คุณอักษร สุวรรณพงษ์ นำ�โดย อาจารย์นนั ทวัฒน์ อิสระ และ อาจารย์ดวงใจ วิโรจน์สกุลพร อาจารย์ผู้ควบคุม

08

USP. Follow


USP - The Accomplishment

การประกาศผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่อการสอน ทางอาชีวศึกษา ระดับประเทศ

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห่ ง ประเทศไทย ใน พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีการประกวด ผลงานวิจยั และนวัตกรรมของครูผสู้ อนของ วิทยาลัย มีจำ�นวน 14 เล่มที่ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก ระดับดี และผ่าน ดังรายชือ่ ดังนี้

ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ชื่อ-สกุล

อ.อรอุมา ช่วยตั้ง อ.เบญจมาศ คริสต์รักษา อ.พรสุดา เพ็งอุดม อ.สุดาวรรณ อิสราพงศ์ อ.จารุวรรณ์ สมานพิทักษ์วงค์ อ.ภัทรสุดา ปิ่นทองพันธ์ อ.นูราณีย์ สะมาแอ อ.อรัญญา ลิ่มสุวรรณโชติ อ.นงนภัส แซ่ยิ้ว อ.รัชนู เพ็งศรี อ.สุริสา รัตนะ อ.อนันต์ ศรีมุกข์ อ.จันทิรา ภูวมโนนาถ อ.รัตนาภรณ์ ทองพรม

ฝ่าย/หมวด

บัญชีและการปฏิบัติสำ�นักงาน สามัญแกนธุรกิจ บัญชีและการปฏิบัติสำ�นักงาน คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ บัญชีและการปฏิบัติสำ�นักงาน บัญชีและการปฏิบัติสำ�นักงาน บัญชีและการปฏิบัติสำ�นักงาน สามัญแกนธุรกิจ คอมพิวเตอร์ บัญชีและการปฏิบัติสำ�นักงาน

ระดับผลงาน ประเภทรางวัล ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ

วิจัยในชั้นเรียน ดีมาก วิจัยในชั้นเรียน ดี วิจัยในชั้นเรียน ดี วิจัยในชั้นเรียน ดี วิจัยในชั้นเรียน ดี วิจัยในชั้นเรียน ดี วิจัยในชั้นเรียน ดี วิจัยในชั้นเรียน ผ่าน วิจัยในชั้นเรียน ผ่าน วิจัยในชั้นเรียน ผ่าน วิจัยในชั้นเรียน ผ่าน วิจัยในชั้นเรียน ผ่าน วิจัยในชั้นเรียน ผ่าน วิจัยในชั้นเรียน ผ่าน

วันวิชาการ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560 วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ด มศึ ก ษาพณิ ช ยการ ได้ รั บ เกียรติจากนายวิรชั จันทร์เกิด นายกสมาคม การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ในพิธี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้ หมวดวิ ช า/สาขาวิ ช า ได้ จั ดแสดงความรู้ ตามสาขาให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ จั ด แสดงผลงาน โครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม งานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การบริการวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา

USP. Follow 09


รอบรั้วชงโค

USP - Activities

จกรรมวันพ่อประจำ�ปี 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช 01 กิบรมนาถบพิ ตร รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับสถาบันครอบครัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 02 สังสรรค์ปีใหม่ 2561 ของบุณคลากร ร้านมหาสระหนุก หาดใหญ่ 29 ธันวาคม 2560

03

04

05

10

กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2561 วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

พิธีรำ�ลึกบูรพาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 16 มกราคม 2561

USP. Follow


06

USP - Activities

กิจกรรมวันวิชาการประจำ�ปีการศึกษา 2560

กรรมทัศนศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสายสัมพันธ์ ปวช.3 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 07 กิณจสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา

ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ประจำ�ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ 07 เมื่พิอธวัมีนทีอบประกาศนี ่ 11 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธี ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ ครับ

USP. Follow 11


USP - Observe Activities

คณะผูบ้ ริหารและครู IPK COLLEGE

เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

The Board of directors and teachers from IPK college

IPK college เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาดู ง าน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุดมศึกษาพณิชยการ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน ทางการศึกษา โดยมีนักศึกษา ปวส. สาขา ภาษาต่ า งประเทศ เข้ า ร่ ว มต้ อ นรั บ ร่ ว มกั บ ผูบ้ ริหารและคณะครู ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560

หมวดสามัญแกนธุรกิจ...สานฝันคนเก่ง

หมวดสามัญแกนธุรกิจได้น�ำ นักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการภายใต้ชอื่ “ครุศาสตร์ปราชญ์วฒ ั นธรรม” ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำ�นวน 2 รายการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นายเกียรติศักดิ์ เดชเส้ง

การแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ปีที่ 10

นักเรียนชั้น ปวช.1/12 สาขาภาษาต่างประเทศ บทเพลง “ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน”

12

USP. Follow

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 1. นางสาวพรสวรรค์ โต๊ะหมิด ปวส. 1/6 MK 2. นางสาวภคนันท์ ชูสถิต ปวช. 3/10 LU 3. นายอธิวัฒน์ บุตรกริม ปวช.2/9 LU 4. นางสาวโชษิตา เบ็ญอาหลี ปวช. 1/12 LU อาจารย์เทิดศักดิ์ ราญฎร เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม


USP - Student Ability

“สุดยอดฝีมอ ื สายสัญญาณ” Cabling Contest ปีที่ 5

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ผู้นำ�อันดับ 1 ในธุรกิจ สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ร่วมกับ ่ สำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจท ิ ล ั เพือเศรษฐกิ จและสังคม ้ ่ ร่วมกันจัดการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณขึนเป็นปีที 5

นายณัฐชนน สงค์แก้ว (เอ็ม)

ระดับชัน้ ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น นั ก ศึ ก ษาสายบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ ผ่ า น การคัดเลือกรอบแรกของการแข่งขันระดับภาคใต้ หนึ่ ง ในสิ บ คนได้ เ ป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ก่อนการแข่งขันระดับ ประเทศตัวแทนภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ สถานทีแ่ ละผูเ้ ชีย่ วชาญในการฝึกซ้อมจาก สำ�นักงาน บริการลูกค้า กสท. สงขลา “ผมดี ใ จมากครั บ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว ม การแข่งขันรายการนี้ ทำ�ให้ได้ประสบการณ์ และ ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำ�ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาฝีมือ เกีย่ วกับสายสัญญาณในอนาคต และได้รจู้ กั เพือ่ นๆ พี่ๆ ต่างสถาบัน ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยี อุดมศึกษาพณิชยการ ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ”

ทัศนคติของผู้ฝึกซ้อม

จาก สำ�นักงานบริการลูกค้า กสท.สงขลา

นายจิระเดช ศิริวัฒน์

เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิค บริษท ั กสท. โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

“ขอชื่นชม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว มีอาจารย์ที่มีความชำ�นาญการด้านคอมพิวเตอร์ หลายๆ คน ที่สนับสนุนนักศึกษาให้ได้เข้าร่วม การแข่งขัน และมาฝึกซ้อมทีน่ เี่ ป็นการสร้างประสบการณ์และรูเ้ ทคนิคเกีย่ วกับการเข้าสายสัญญาณ ซึ่งนอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียนให้กับนักศึกษา ซึ่งเขาสามารถนำ�ไปใช้ในอนาคต”

USP. Follow 13


USP - Deliciousness

โกศักดิ์อ้วน...ชวนหิว

ไกร (สายัญ) สลีมีน ปวส. สาขาการบัญชี พ.ศ. 2538 สัญญา สลีมีน ปวส. สาขาการบัญชี พ.ศ. 2538 นิสสรณ์ ศิริรักษ์โสภณ ปวส. สาขาการบัญชี พ.ศ. 2538

“กระทะร้อนระดับตำ�นานที่อยู่คู่ชาวหาดใหญ่มากว่า 20 ปี”

ริมรัว้ กระทะร้อน & บุฟเฟ่ตท์ ะเลเผา

เมือ่ พูดถึงกระทะร้อน ก็ถอื ได้วา่ เป็นอีกหนึง่ เมนูอาหารที่ ทุกๆ คน จะนึกถึง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดวันสำ�คัญใดก็จะต้องฉลองกันเป็นกลุ่ม เป็นแก๊ง เป็น ครอบครัว ไม่ว่าจะ สอบเสร็จ จบการศึกษา เปิดเทอม ปิดเทอม ฉลองสอบได้ ฉลองวันเกิด วันครอบครัว พบเพื่อน เลี้ยงรุ่น ฯลฯ ถือได้ว่าทุกๆ กิจกรรมก็จะ นึกถึงกระทะร้อนกันส่วนใหญ่ วันนี้โกศักดิ์อ้วนชวนหิว ขอแนะนำ�อีกหนึ่งร้าน ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นระดับตำ�นานกระทะร้อนของชาวหาดใหญ่ ทีถ่ อื ได้วา่ ชาวหาดใหญ่ หรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จะต้องเคยมาหรือเคยสัมผัสกับการรับประทานกระทะร้อนที่ ครบครัน ครบเครื่อง ทั้งคาว หวาน ของทานเล่น นั่นก็คือ “ริมรั้วกระทะร้อน & บุฟเฟ่ตท์ ะเลเผา” เปิดยาวนานกว่า 20 ปี ถือได้วา่ อยูค่ บู่ า้ นคูเ่ มืองชาวหาดใหญ่ ตั้งแต่เป็นร้านกระทะร้อนปกติธรรมดา จนปัจจุบันมีการเพิ่มเติมเมนูทะเลเผา เข้ามา เรียกได้วา่ มาแน่น มาเต็ม รวมไปถึงเครือ่ งเคียงต่างๆ ทีข่ นมาให้กบั ลูกค้า ทุกท่านได้ลมิ้ ลองความอร่อยกันแบบจัดเต็มสุดๆ เรียกได้วา่ โกศักดิอ์ ว้ นชวนหิว แทบจะไม่ต้องการันตีถึงความอร่อยอะไรมากสำ�หรับร้านนี้ เพราะระยะเวลา การเปิดที่ยาวนาน และกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยชาวหาดใหญ่และต่างจังหวัด ที่ เ มื่ อ เข้ า มาหาดใหญ่ แ ล้ ว จะต้ อ งมาลิ้ ม ลอง รวมไปถึ ง ลู ก ค้ า ชาวต่ า งชาติ กลุ่ ม ประเทศมาเลเชี ย สิ ง คโปร์ ฯลฯ มากั น เป็ น ทั ว ร์ ร ถบั ส เพี ย งเท่ า นี้ ก็

การันตีได้แล้วว่า ร้านนี้เด็ดและอร่อยจริงๆ อยู่คู่กับ เมืองหาดใหญ่ ชาวหาดใหญ่ของเรานั่นเอง คุ ณ ไกร เจ้ า ของกิ จ การ “เมื่ อ พู ด ถึ ง อุ ด มศึ ก ษา พณิ ช ยการแล้ ว เด็ ก นั ก เรี ย นที่ นี่ จ ะเน้ น คุ ณ ภาพมาก เพราะถ้าพูดถึงการเรียนแล้วต้องอุดมศึกษาพณิชยการ ผมเรียนบัญชีที่นี่ กล้าพูดได้เลย ถ้าเรียนบัญชีก็จะต้อง เป็นที่อุดมศึกษาพณิชยการเท่านั้น บรรยากาศการเรียน ที่ นี่ อ บอุ่ น และดู เ ป็ น กั น เองระหว่ า งครู ผู้ ส อนกั บ ตัวผูเ้ รียนเอง ทำ�ให้เวลาเรียนเรือ่ งไหนทีไ่ ม่เข้าใจสามารถ สอบถามครูผู้สอนได้ และครูผู้สอนก็จะอธิบายจนเรา เข้าใจได้ดี ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนที่นี้ยังสอนอะไรหลายๆ อย่ า ง ตั ว ผมเองก็ เ ป็ น ประธานนั ก เรี ย นในสมั ย นั้ น ก็ได้ท�ำ กิจกรรมและงานต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนอยูต่ ลอด” และนี้ ก็ คื อ อี ก หนึ่ ง ร้ า นที่ จ ะแนะนำ � ทุ ก ท่ า นให้ ไ ปลอง ลิ้ ม ชิ ม รส กั น ได้ ผมบอกเลย ร้ า นนี้ น้ำ � จิ้ ม รสเด็ ด สุดยอดแล้วววววว

ร้านริมรั้วกระทะร้อน & บุฟเฟ่ต์ทะเลเผา 259 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 16.00 - 22.00 น. โทร. 0816556181 , 0879698989

14

USP. Follow


โกศักดิ์อ้วน...ชวนหิว

USP - Deliciousness

“บุฟเฟ่ต์กระทะร้อนเน้นอาหารทะเลแบบจัดเต็ม เหมือนยกทะเลทั้งทะเลมาไว้ที่ร้าน”

บุฟเฟ่ต์ริมน้ำ�กระทะร้อน 198 ทะเลเผา 359 นัฐวุฒิ แซ่หลี

ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2548

เมือ่ พูดถึงร้านกระทะร้อน แล้ว จะมีอกี หนึง่ ร้านทีไ่ ม่ พูดถึงไม่ได้เลย นัน่ ก็คอื “บุฟเฟ่ตร์ มิ น้�ำ กระทะร้อน 198 ทะเลเผา 359” เป็นอีกหนึ่งร้านในใจหลายๆ คนที่เคย ได้ไปลิ้มลองมาแล้ว โกศักดิ์อ้วนชวนหิว ก็บอกได้เลยว่า เป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจเช่นเดียวกัน เมื่อนึกถึงอาหาร ทะเลแล้ว ร้านนี้ตอบสนองความต้องการได้อย่างดี ด้วย อาหารทะเลสดๆ ที่ขนมาจากทะเล มาให้ท่านลูกค้า ทุกท่านได้ลิ้มรสถึงความสดใหม่ และที่เด็ดไปกว่านั้น เราสามารถเลือกให้ทางร้านประกอบเมนูอาหารที่เรา ต้องการได้นอกเหนือจากนำ�มาปิ้งย่างแล้ว อาทิเช่น ยำ� ทอด ผัด เลือกได้ตามใจ เรียกได้ว่าอร่อย และฟินจริงๆ สำ�หรับร้านนี้ ส่วนอาหารทะเลทีน่ ำ�มาบริการก็เรียกได้วา่ จัดเต็มจริงๆ ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา แมงดา กั้ง ฯลฯ และ นอกจากพวกอาหารคาวแล้วยังมีของทานเล่นต่างๆ มาให้ เลือกอีก อาทิ หอยแมลงภู่ทอด หรือจะเป็นของหวาน ตามฤดูกาล ตอนนี้แนะนำ�ข้าวเหนียวมะม่วง เรียกได้ว่า

มาที่ นี่ น อกจากจะกิ น อาหารทะเลแบบฟิ น ๆ แล้ ว ยั ง มี เ มนู ข้ า งเคี ย งให้ รับประทานกันแบบคุ้มสุดๆ ไปด้วยเลย บอย นัฐวุฒิ เจ้าของกิจการ “เมือ่ พูดถึงอุดมศึกษาพณิชยการแล้ว เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มขอพูดถึงก็คอื ความดูแลเอาใจใส่ของครูทปี่ รึกษา เรียกได้วา่ ทีน่ ี้ ครูทกุ ท่าน ครูที่ปรึกษา สามารถให้คำ�ปรึกษาได้ทุกเรื่อง ก่อนหน้าที่ผมจะไม่ได้เข้าเรียนที่นี่ ผมไม่รู้จักนะ คำ�ว่าครูที่ปรึกษา พอมาเรียนที่นี่ทำ�ให้ผมรู้เลยว่าครูที่ปรึกษา คืออะไร ครูที่ปรึกษาช่วยเหลือผมทุกเรื่อง ปรึกษาได้ทุกเรื่องดูแลพวกเราเป็น อย่างดี นอกเหนือจากรายวิชาที่จะต้องเรียนแล้ว เรื่องอื่นๆ ครูที่ปรึกษาก็ ช่วยเหลือพวกเราได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับ ก็อยากฝากถึงน้องๆ ที่ก�ำ ลัง เรียนอยูท่ กุ คนตอนนีน้ ะครับ อุดมศึกษาพณิชยการ คือสถาบันหนึง่ ทีจ่ ะปลูกฝัง ให้น้องๆ เป็น “เด็กดีที่เก่ง” พร้อมจะออกเผชิญสู่โลกของการทำ �งานจริงใน อนาคต เชื่ อ ว่ า น้ อ งๆ ทุ ก คนที่ จ บจากที่ นี่ จ ะต้ อ งประสบความสำ � เร็ จ อย่างแน่นอน” และนี่ก็เป็นอีก 1 ร้านที่แนะนำ�กันในฉบับนี้นะครับ ทั้ง 2 ร้าน ที่โกศักดิ์อ้วนชวนหิวนำ�มาเสนอในวันนี้ ก็อยากให้ทุกท่านได้ไปลองลิ้มชิมรส กันดู แล้วแต่ความชอบ 2 แบบ 2 สไตล์ ชอบแบบไหน เลือกแบบนั้น ตอนนี้ โกศักดิ์อ้วนขอตัวไปชิมอาหารต่อ เจอกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ ^^

บุฟเฟ่ต์ริมน้ำ�กระทะร้อน198 ทะเลเผา359

399 ถ.ราษฎร์อุทิศ (เขต8) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 16.00 - 22.00 น. โทร. 095-4846409

USP. Follow 15


USP - Celebrity Interviews

ครูกอล์ฟเซเลบ สัมภาษณ์คนดัง

นอื่น อย่าเป็นกังวล ค ้ ให น ั ด ก ั ล ผ ง ร แ ็ น ได้เห็น เป “เราอยากให้คนอื่น ้วเราพุ่งไปทางนั้น ล แ � ำ ะท จ า ร เ ่ ี ท ง ่ ิ ส ง ึ น ให้คิดถ ย เราก็เป็นคน” กับฐานันดรที่ยากจ อ ้ ต � ำ ่ ต น ิ ด ก า จ า ม า ่ ่ากดตัวเองว อย่าจมกับอดีต อย

Y า ญ K ้ ญ ั ธ ี X ร ศ PเปE็กกี

่าจะ ้ปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว นี ย ั สม : ้ กี ก ป็ เ ่ พี ้ กี ก ป็ นนี้ เรา อยู่ กั บ พี่ เ ซเชียลมเี ดียทัง้ หลาย ครู ก อล์ ฟ : สวั ส ดี ค รั บ ตอ เปน็ ยาเสพตดิ หรอื สือ่ จากโ าต่างๆ นะคะ ุกเร้ ศรีธัญญา ที่ทำ�ให้อารมณ์รุนแรง ปล ชีวิตในทางที่ คน ก ทุ มฯ ด ุ วอ ้กับ ชา พี่เป็กกี้ : สวัสดีค่ะ น้องๆ กี้ ศรีธัญญาทุกวันนี้ พี่เป็กว่า ดูแล้วเอามาปรับใช ไปทำ �ตาม เป็ก ีอย่า ครูกอล์ฟ : กว่าจะมาเป็น ถูกต้องดีกว่า อันไหนไม่ด �ตามและ ทำ เป็นอย่างไรบ้างครับพี่เป็ก อุปสรรคหลายอยา่ ง ส่วนอันไหนที่มันดี ก็เอามา ขอ งเรา น ิต ฟั ว า ชี ฝ่ บ ะ กั ค่ พีเ่ ป็กกี้ : ก็ไม่งา่ ยเลย ปรั บ ใช้ ให้ มั น ตร งจุ ด น ใ ่ ู อย ไป เรา พา � ำ รน ย ี รท�ำ อะไร เพ แต่พี่เป็กก็เชื่อมั่นว่า ความ มุ านะ ควรมรี ะเบียบ น้องๆ อาจจะคิดไม่ได้ว่ากา พตดิ เส มม จุดทีเ่ ราควรจะอยู่ ควรมคี วา ้างๆ อย่าให้ด้านมืด โฉบเฉีย่ ว ตีกนั แทงกนั หรอื ยา เดยี ว ขว ป๊ป กับชีวิต อย่าปล่อยชีวิตทิ้งๆ างและด้านความสุข เปน็ สิง่ ทีส่ นุก แตจ่ ริงๆ มันแคแ่ หาศาล นสว่ หลายๆ มุม มาปกคลุมด้า นที่ดีๆ แล้วชีวิตเรา แต่ว่ามันจะทำ �ลายชีวิตเราม แลครอบครัว ใ ่ ู ง อ ดู ของเรา พากเพียรชีวิตไปอย น้องๆ ควรใชช้ วี ติ อยา่ งถกู ต้ งนั้นแหละ ตร ก็จะดีค่ะ พ่อแม่ ตั้งใจเรียนหนังสือ ้มีพระคุณ าก นม ดท ะอ แล น ยั ข ่ ผู ที ครู ก อล์ ฟ : พี่ เ ป็ ก เป็ น คน ร ละคร เพลง พีเ่ ป็กกี้ คือสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตอบแทน ธกี ตอนนมี้ คี วามสามารถ มีทงั้ พิ รใช้ชีวิตให้กับวัยรุ่น ครอบครัว สังคมและแผ่นดิน พี่เป็กกี้ กา รับ มีอะไรแนะนำ�เป็นแนวทาง ครูกอล์ฟ : ฝากผลงานเลยค รใหม่ทาง ายกา สมัยนี้บ้างครับ พี่เป็กกี้ : เร็วๆ นี้ จะมีร พ่อมดเจ้าเสน่ห์ ดี พอ น ั ม ้ ให ต ิ ว ี ช ้ ใช ก ั จ ้ รู คร พี่เป็กกี้ : พี่เป็กคิดว่า ถ้าเรา งานเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ ช่อง 7 รายการแทมมารีน ละ าร ร้ อ งไ ด้ ใ ห้ ล้ า น งาน รา ยก ก็เล่นบ้างเทยี่ วบา้ ง ตัง้ ใจทำ� รก็ตาม ควรทำ�ให้ดี รา ยก าร สน าม ข่ า วบั น เทิ ง I can see your voice ะไ าร ที่สุด ถ้ามีโอกาสได้ทำ�งานอ านไป จะได้ไม่ต้อง รายการจันทร์พันดาว รายก อี ก หล าย อย่ า งเ ลย ค่ ะ ง ลาผ่ ที่สุด เท่าที่จะทำ�ได้ เมื่อเว ครั้งนั้นเราถึงทำ�ไม่ดี แล้ ว ก็ มี ภ าพ ยน ตร์ 2 เรื่ อ ก่อนนะคะ ไม ื่อกัน � ย้อนกลับมาเสียดาย ว่าทำ ุกๆ อย่าง มันก็จะ ฝากติดตามด้วย อย่าเพิ่งเบ นท ถ้าเราทำ�เต็มที่ทุกครั้งกับงา ุณค่าที่สุด ีค งม ออกมาดี ตอบแทนเราอย่า ด และแรงบันดาลใจ คิ ครูกอล์ฟ : วันนี้เราก็ได้แนว ฝากน้องๆ วิทยาลัย ๆ น ้ จากพี่เป็กกี้ มีข้อคิดอะไรสั ยการไหมครับ เทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิช

16

USP. Follow


USP - The Succeeder

ตำ�รวจภูธรจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Police

ชงโคช่อเด่น

ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำ�เร็จ

จากนักดนตรีวิทยาลัยฯ มุ่งสู่การรับราชการตำ�รวจ

ส.ต.ท.วิชา แก้วคง (ปอ)

ผบ.หมู่ ป สภ.มายอ ปฏิบัติราชการ ตำ�รวจภูธรจังหวัดปัตตานี

ประวัติการศึกษา 2552 2554 2557

จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษพณิชยการ จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง

ประวัติการทำ�งาน

2558 รับราชการตำ�รวจ ตำ�แหน่ง ผบ. หมู่ ป สภ. มายอ

ความประทับใจที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

สำ�หรับผมแล้วอดุมศึกษาฯไม่ใช่บ้านหลังที่ 2 แต่เป็นบ้านหลังแรกที่เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา และการใช้ชวี ติ ทีแ่ ท้จริงทางด้านอาชีพ พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ด้รบั นัน้ มากมายยิง่ ซึง่ ผมยังได้ พบกับบุคลากร และครูอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทางการสอนให้ทั้งความรู้และประสบการณ์อย่าง เต็มร้อย ถือเป็นความโชคดีของผมจริงๆ ครับที่ได้มาศึกษาต่อที่นี่ ทางผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นความสำ�คัญในการส่งเสริมการอนุรกั ษ์เพลงลูกทุง่ และได้ให้การสนับสนุน เป็นอย่างดีซึ่งผมได้เข้าร่วมอยู่กับวงดนตรี “ลูกทุ่งชงโค” ทำ�ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ประกวดชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงตัวเอง โดยการเล่นดนตรี ตอนกลางคืนเพื่อแบ่งเบาภาระจากทางบ้าน ฝากถึงน้องๆทุกคน “เป้าหมายมีไว้พุ่งชน..เรียนสายอาชีพมีอะไรมากกว่าที่คิด” สามารถ เข้ารับราชการหรือประกอบธุรกิจ ตามฝันที่วางไว้ ขอขอบคุณวิทยาลัยทีให้โอกาสครับ

นางสิริภัสสร ทองดี (ออย)

เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงานด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

ประวัติการศึกษา

2543 จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาบัญชี โรงเรียนอุดมศึกษพณิชยการ 2548 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แ

ประวัติการทำ�งาน

2548-2549 ตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยพนักงานบัญชี บริษทั ไทยปากกาลูกลืน่ อุตสาหกรรม จำ�กัด กรุงเทพฯ 2550-2557 ตำ�แหน่งนักบัญชี บริษัท โซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด จ.นนทบุรี 2558-2559 ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารธนชาต 2559 -ปัจจุบัน ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

ความประทับใจที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

“อุดมศึกษาพณิชยการ” เมื่อสิบปีที่แล้ว มุ่งเน้นเรื่อง วิชาการ ทักษะ และความมีระเบียบวินัย ทำ�ให้จุดเริ่มต้นของการศึกษาเต็มไปด้วยศักยภาพ ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ครูผู้สอนให้ความรู้อย่างเต็ม ความสามารถ นักเรียนก็รับความรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถนำ�ทักษะบวกกับแรกผลักดัน ความมุ่งมั่น และความมีวนิ ยั ทีไ่ ด้สะสมมาจากสถาบันแห่งนี้ ได้สอบเข้าทำ�งานตามทีใ่ จรัก ไม่ผดิ หวังเลยกับสถาบัน แห่งนี้ นอกเหนือจาก ความรู้ ทักษะ แล้วยังมี “ความผูกพัน มิตรภาพที่ดี” ต่อครู ตลอดจนเพื่อนๆ อย่างเหนียวแน่น ฝากถึงน้องๆ ขอให้น้องๆ ที่กำ�ลังศึกษาอยู่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีไว้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องภาษา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้มีการสอนเพิ่มเติมวิชา ภาษาจีน ภาษามาลายู ภาษาอังกฤษ ซึ่งโลกปัจจุบันใครเก่งเรื่องภาษา มีดีกรีดีกว่าคนอื่นแน่นอน เลือกเรียนที่นี่ไม่ผิดหวัง แน่นอน... ขอบคุณค่ะ

USP. Follow 17


ชงโคช่อเด่น

USP - The Succeeder

ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำ�เร็จ

จากเด็กอุดม..สู่การเป็นนักโปรแกรมเมอร์

นายอิ ส ระ เสี ย งไพเราะ Senior programmer analyst (Special) บมจ.Thai Credit Retail Bank (Current) ประวัติการศึกษา

2551 จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ 2553 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ 2555 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง

ประวัติการทำ�งาน

บริษัท CDS Solution Company ตำ�แหน่ง Junior Programmer & System Analysis บริษัท J – Soft Development ตำ�แหน่ง Junior Programmer

ความประทับใจ ทีม่ ตี อ่ วิทยาลัยอุดมศึกษาพริชยการ

วิทยาลัยอุดมศึกษาพณิชยการ เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนำ �ของหาดใหญ่ มีอาจารย์และอุปกรณ์ที่พร้อมในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาในรั้วชงโค “รู้สึกความประทับใจวิทยาลัยอุดมศึกษาเกิดขึ้นเมื่อได้ก้าวสู่รั้วของวิทยาลัย อุดมศึกษาฯ เมื่อ ปวช 1. ได้เจออาจารย์หลายท่านที่มีทักษะและอัธยาศัยที่ดี ต่อกันสอนให้รู้ถึงเป้าหมายของการศึกษาว่าสำ�คัญต่อทักษะวิชาชีพในอนาคต รวมถึงเพือ่ นๆ และพีน่ อ้ งชาวชงโคทีม่ อี ธั ยาศัยทีด่ ี และยังคงเป็นวิทยาลัยทีอ่ ยู่ ในความทรงจำ�แห่งหนึ่งที่สอนให้เราได้รู้ว่าการศึกษาคือสิ่งสำ�คัญของการดำ�รง ชีวิตในอนาคต และยังสอนให้รู้ถึงการใช้ชีวิตในสังคม”

ฝากถึงข้อดีของการเรียน ปวช. ปวส.

จุดเริ่มต้นของเราเกิดจากพื้นฐานของครอบครัวและสังคมสภาพแวดล้อม ทีเ่ ราพบเจอ ในวัยเด็กเราไม่ตอ้ งคำ�นึงหรือคิดถึงสิง่ ใดทีจ่ ะเกิดในอนาคตของเรา เพราะเรามีพ่อแม่ที่คอยดูแลเราให้เติบโตและปูพรมให้เราเดินอย่างสบาย ซึ่ง ทำ�ให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำ�คัญคนหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่มันทำ�ให้ เราได้เสียหลายๆ สิ่งไปในเวลาเดียวกัน

ตอนนี้ ห น้ า ที่ ก ารงานของผมคื อ “Senior Programmer & System Analysis” ซึ่งเป็นตำ�แหน่งงานที่ขาดบุคคลากรอีกจำ�นวนมากที่เป็นที่ต้องการ ของตลาด เพราะสายอาชีพนี้เป็นสายอาชีพที่ไม่ค่อยจะมีคนชอบสักเท่าไหร่ เนื่องจากคนที่จะจบมาทำ�สายงานนี้ได้นั้น ต้องผ่าน คณิตศาสตร์, หลักสถิติ, พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ที่ค่อนข้างมีฐานที่มั่นคงซึ่งสมัยเรียนมหาลัยมีคนในคณะ ทั้งหมด 62 คน จบออกมามีเพียง 2 คนเท่านั้นมีทำ�สายงานอาชีพนี้ โดยสิ่งที่ อยากบอกกับน้องๆ ทุกคน คือ “ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำ �งานในหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ดี เพราะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วย่อมดีเสมอครับ แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุด ในชีวิต คือครอบครัว พ่อแม่พี่น้อง อยากให้น้องๆ เป็นคนดีทั้งครอบครัว และ เป็นคนดีต่อสังคมครับ”

คติสำ�หรับการทำ�งาน

“จงเป็นน้ำ�ครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด ”

“ทำ�ทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย และทำ�ทุกอย่างให้ดีกว่าที่เคยทำ�มา”

คติสำ�หรับการดำ�รงชีวิต

ความสามารถเป็นเลิศ...มุง่ สูร่ วั้ มหาวิทยาลัย

นายพุทธินันท์ ชัยบำ�รุง

ใช้กีฬาฟุตบอล เป็นบันไดสู่...ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน ปวช.3 เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียนสายอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทัง้ ด้านการเรียน และกิจกรรมอืน่ ๆ อาทิ กีฬา ซึง่ ข้อดีของการเล่น กีฬานอกจากทำ�ให้สุขภาพ แข็งแรงแล้ว ยังส่งผลดีต่อโอกาส ทางการศึกษาด้วย เรามีตวั อย่างทีจ่ ะนำ�เสนอ ซึง่ เกิดกับนักเรียน ระดับ ปวช. 3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นายพุทธินันท์ ชัยบำ�รุง ชั้น ปวช.3/4 สาขาการบัญชี เป็น คนมีความสามารถและทักษะด้านฟุตบอล และฟุตซอล เข้าร่วม การแข่งขันหลายรายการ อาทิ การแข่ ง ขั น ฟุ ต ซอลชิ ง แชมป์ นครหาดใหญ่, การแข่งขันฟุตซอลธนาคารออมสิน, การแข่งขัน ฟุตบอล Thailand youthleage สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา U17 จากความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลของเขา ทำ�ให้เขาได้รบั โอกาส ด้านการศึกษาครัง้ สำ�คัญคือการผ่านคัดเลือกรอบแรก เข้าศึกษาต่อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ - ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (การฝึกสอนกีฬา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 นี้ การศึกษาสายอาชีพใช่ว่าจะต้องศึกษาไปในเส้นทางเดียว เท่านัน้ นีค่ อื ตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า “เส้นทางความสำ�เร็จ

18

USP. Follow

ของคนเรามีหลากหลาย เพียงแต่ให้เรารักและตัง้ ใจจริงทีจ่ ะทำ� มันเหมือนกับ นายพุทธินนั ท์ ทีไ่ ด้โอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย ชั้นนำ�ของประเทศ ด้วยการทำ�ในสิ่งที่เขารัก”


USP - USP for Children

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ และ ไดอาน่าซินีเพล็กซ์ จัดกิจกรรม

ร่วมกับ

ศูนย์การค้าไดอาน่า

PACIFIC RIM uprising

ปฏิวัติพลิกโลก วันที่ 22 มีนาคม 2561

ณ Diana Cineplex ชั้น 5 Diana Complex Shopping Center Hatyai

USP. Follow 19


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

“ปีใหม่ลั้นลา เฮฮาโหม๋เรา”

กับ วงพัทลุง วงแก๊สโซลีน และวงซี-ทูร

USP Follow ฉบับที่ 22 ภาคเรียนที่ 2/2560  

USP Follow ฉบับที่ 22 ภาคเรียนที่ 2/2560

USP Follow ฉบับที่ 22 ภาคเรียนที่ 2/2560  

USP Follow ฉบับที่ 22 ภาคเรียนที่ 2/2560

Advertisement