Page 1

‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫נוהל למתן תמריצים לעובדים ישראלים בחקלאות – תיקון הנוהל לשנת ‪2011‬‬ ‫בנוהל למתן תמריצים לעובדים ישראלים בחקלאות לשנת ‪ 2011‬ישנה הקלה ביחס למועד הגשת בקשות‪.‬‬ ‫ניתן להגיש בקשות למחוז‪ ,‬בכפוף לקבוע בתיקון לנוהל‪ ,‬עד לתאריך ‪ ,8.3.2011‬י"ד באדר תשע"ב‪.‬‬ ‫תיקון הנוהל נמצא באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכתובת ‪www.moag.gov.il‬‬ ‫תחת הרשות לתכנון ‪ -‬עובדים ישראלים‪.‬‬


‫מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות לשנת ‪ ,2011‬ולמשך ‪ 3‬שנים – תיקון נוהל‬ ‫במסגרת הנוהל להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות לשנת ‪ ,2011‬אשר פורסם לציבור ביום‬ ‫‪ ,16.6.11‬נקבע כי לא יינתן תמריץ במידה שהמועסק הועסק באופן ישיר על ידי המעסיק עמו הגיש‬ ‫בקשה משותפת‪ ,‬בכל עבודה שהיא‪ ,‬במועד כלשהו במהלך השנה שקדמה ליום הגשתה‪.‬‬ ‫עוד נקבע בנוהל‪ ,‬כי על אף האמור לעיל‪ ,‬ביחס לתקופת העסקה שהחלה קודם לפרסום הנוהל‪,‬‬ ‫ניתן יהיה לאשר מתן תמריץ בגין העסקת מועסק החל ממועד שקדם ליום הפרסום‪ ,‬כל עוד מועד‬ ‫זה לא קדם ליום ‪ 1.1.11‬ובלבד שמועד הגשת הבקשה המשותפת לא יהיה מאוחר ליום ‪.31.12.11‬‬ ‫ביחס לתקופת העסקה שהחלה לאחר פרסום הנוהל‪ ,‬נקבע כי לא תובא בחשבון תקופת העסקה‬ ‫שהחלה בסמוך למועד הגשת הבקשה המשותפת ובלבד שתקופה זו לא תעלה על ‪ 60‬ימים ולא‬ ‫תהיה מאוחרת ליום ‪.31.12.11‬‬ ‫יוצא איפה‪ ,‬שביחס לתקופת העסקה שהחלה קודם למועד הפרסום‪ ,‬ניתן היה להגיש בקשה עד‬ ‫סוף שנת ‪ ,2011‬בעוד שביחס להעסקה שהחלה לאחר מועד הפרסום‪ ,‬לוח הזמנים היה קשיח יותר‪.‬‬ ‫על רקע פניות שהגיעו למשרד‪ ,‬הוחלט לתקן את הנוהל כך שביחס לשתי התקופות ניתן יהיה‬ ‫להגיש בקשות עד ליום ‪ ,31.12.11‬ללא מגבלת ‪ 60‬הימים‪.‬‬ ‫לאור המועד בו אנו מצויים ובהתייחס לכך שמגבלת ‪ 60‬הימים היוותה חסם רק ביחס לתקופת‬ ‫העסקה שהחלה בין ה‪ 16.6.11 -‬ועד ה‪) 1.11.11 -‬בכל מקרה לא ניתן היה להגיש בקשה משותפת‬ ‫מאוחר ליום ‪ ,31.12.11‬כאשר ביחס לתקופת העסקה שהחלה בין ה‪ 16.6 -‬ועד ה‪ ,1.11 -‬חלה‬ ‫מגבלה נוספת של הגשה בתוך ‪ 60‬ימים(‪ ,‬ניתן להגיש אל מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫בקשות משותפות ביחס לתקופות העסקה שהחלו במועדים כאמור עד ליום ‪.8/3/12‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬יודגש כי יתר ההוראות הקבועות בנוהל‪ ,‬תיוותרנה בעינן‪.‬‬

תמריצים עובדים ישראלים  
תמריצים עובדים ישראלים  

תמריצים עובדים ישראלים

Advertisement