Page 1

‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫מנהלת ההשקעות בחקלאות‬ ‫סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות‬

‫פברואר ‪2012‬‬ ‫לכבוד‪:‬‬ ‫_________________________‬

‫_________________________‬

‫מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון‪ ,‬שהוכן ע"י הנהלת‬ ‫המשרד‪ ,‬המפורט במסמך עקרונות התכנון לשנת ‪.2012‬‬ ‫המנהלה תדון בתכניות שיוגשו לה עפ"י הנושאים המפורטים במסמך הנ"ל‪ ,‬הכלולים במסגרת החוק לעידוד השקעות‬ ‫הון ובמסגרת תקציב מנהלי לנושאים הרלבנטיים‪ .‬התכניות ידונו עפ"י ההנחיות‪ ,‬הקריטריונים והנהלים של מנהלת‬ ‫ההשקעות לנושאים שיאושרו עפ"י חוק‪ ,‬ועפ"י נהלים ייחודיים לנושאים במסגרת התקציב המנהלי‪ ,‬אשר מפורטים‬ ‫בחוברת בפרק הנחיות ונהלים‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫מנהלת ההשקעות בחקלאות‬ ‫סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות‬ ‫סדרי עדיפויות במסמך עקרונות התכנון לשנת ‪2012‬‬ ‫בהתייחס למגבלת התקציב לשנת ‪ 2012‬תינתן העדפה לנושאים הבאים‪:‬‬ ‫במסגרת החוק‬ ‫נקלטים חדשים‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫פרחים‪ ,‬ירקות‪ ,‬הדרים ומטעים בשטח פתוח עפ"י פירוט‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫פיתוח ענפי בעלי חיים‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫נושאים אחרים ‪ -‬עפ"י תכנית הפיתוח‪.‬‬

‫)‪(5‬‬

‫מפוני גוש קטיף ‪ -‬במסגרת תקציב מיוחד שיאושר לכך‪.‬‬

‫במסגרת תקציב מינהלי‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫מיכון חוסך כח אדם ‪ -‬יפורסם נוהל חדש לשנת ‪2012‬‬

‫)‪(2‬‬

‫הסכם המים )‪ (2‬ו – )‪(3‬‬

‫)‪(3‬‬

‫כפרי מיעוטים‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫גידולים וטכנולוגיות חדשות‪.‬‬

‫)‪(5‬‬

‫רפורמה בענף ההטלה ‪ -‬יפורסם נוהל נפרד‪.‬‬

‫שיעורי המענקים לשנת – ‪ 2012‬עפ"י מפת אזורי הפיתוח לנושאים שאושרו עפ"י‬ ‫חוק העידוד‪:‬‬ ‫אזור א'‬

‫‪ 20%‬עפ"י החוק ו ‪ 5% -‬נוספים מתקציב מנהלי‬

‫אזור ב' וב' אקולוגי‬

‫‪ 10%‬עפ"י החוק ו ‪ 10% -‬נוספים מתקציב מנהלי‪.‬‬

‫צו מפת אזורי פיתוח‬ ‫צו מפת אזורי פיתוח אושר ע"י וועדת הכספים בכנסת‪ ,‬ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר‪ .‬הצו פורסם‬ ‫ברשומות בתאריך ‪ 26.04.2010‬ונמצא בתוקף עד ‪.31.12.2012‬‬

‫הרינו להזכירם כי המועד המחייב למתן ההטבות הינו תאריך הוצאת כתב האישור של מנהלת ההשקעות‪,‬‬ ‫לנושאים במסגרת החוק ולתכניות שאושרו במסגרת תקציב מנהלי‪ .‬תאושרנה תוכניות בכפוף למגבלת התקציב‬ ‫ולמועדי הגשת הבקשות בכל הנושאים‪.‬‬ ‫‪2‬‬


‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫מנהלת ההשקעות בחקלאות‬ ‫סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות‬ ‫ההטבות במס על פי חוק יהיו כדלקמן ‪:‬‬ ‫א‪ .‬פחת מואץ מכסימלי‬ ‫ב‪ .‬מס ‪ -‬הכנסה מכסימלי על רווחים מפרויקט יצרני מאושר‪:‬‬ ‫‪ 30%‬ליחיד‬ ‫‪ 25%‬לחברות בע"מ‬ ‫המנהלה אישרה כללי יסוד למתן הטבות במס עפ"י יחס דונמים‪ ,‬יחס מחזורים ואחר‪,‬‬ ‫בהתאם לתכנית המבוקשת‪.‬‬

‫מסלול חלופי‬ ‫בהתאם "לחוק לעידוד" חברה בע"מ הזכאית לקבל מענק בשל מפעל שבבעלותה תהיה זכאית למסלול חלופי‬ ‫)פטור ממס( כפי שמוגדר בחוק‪ ,‬לנושאים שמפורטים בעקרונות התכנון‪.‬‬ ‫"החוק"‬

‫החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א – ‪.1980‬‬

‫מועד הגשת בקשות‬ ‫‪ .1‬בקשות לאישור תכנית ניתן יהיה להגיש עם פרסום תכנית זו לפרויקטים חדשים‪.‬‬ ‫‪ .2‬מנהלת ההשקעות תקבל בקשות לאישור תכנית לדיון עד להקלדת בקשות ע"י המחוזות בנפח של ‪90%‬‬ ‫מהתקציב המאושר לאותם סעיפים‪ .‬בשלב זה תיסגר מערכת המחשב לקליטת בקשות נוספות‪.‬‬ ‫‪ .3‬מנהלת ההשקעות תפרסם למחוזות ובאתר האינטרנט של המשרד‪ ,‬מידי פעם את נפח )אחוז( ניצול‬ ‫התקציב עפ"י הבקשות שהוקלדו ע"י המחוזות מסך התקציב המאושר‪ ,‬עד למועד הפרסום‪.‬‬ ‫‪ .4‬מנהלת ההשקעות תדון בתכניות המוגשות עפ"י מועד הגעתן למנהלה‪ ,‬והשלמת כל הבדיקות המקצועיות‬ ‫וההנדסיות הנדרשות ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות‪.‬‬ ‫‪ .5‬בקשה לאישור תכנית שלא יצורפו אליה כל דרישות הקדם‪ ,‬בהתאם לנספח להגשת בקשה )טופס תיוג(‬ ‫לא תטופל ותוחזר למחוז להשלמה‪.‬‬ ‫‪ .6‬המועד הקובע להגשת הבקשה יהיה המועד בו יושלמו כל דרישות הקדם‪.‬‬ ‫‪ .7‬אין כל התחייבות לדון או לאשר את כל הבקשות שיוגשו במהלך שנת התקציב‪ .‬אישור תכניות יינתן‬ ‫במסגרת תקציב הפיתוח העומד לרשות המשרד בשנה זו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישורה של תכנית ייחשב אך ורק לאחר הוצאת כתב אישור ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות או אישור‬ ‫סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות וחשב המשרד בתקציב המינהלי‪.‬‬ ‫‪3‬‬


‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫מנהלת ההשקעות בחקלאות‬ ‫סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות‬ ‫אגרה עפ"י חוק‬ ‫‪ .1‬בשנת ‪ 2012‬תיגבה אגרה על הגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת החוק בלבד‪ ,‬עפ"י הפירוט‬ ‫להלן‪:‬‬ ‫בקשות עד להשקעה בסך כולל של ‪₪ 130,000‬‬ ‫תכנית זוטא ‪₪ 420 -‬‬ ‫בקשות מ ‪ ₪ 130,001 -‬ומעלה‬ ‫תכנית רגילה ‪₪ 820 -‬‬ ‫‪ .2‬בקשות שיוגשו במסגרת תקציב מינהלי פטורות מתשלום אגרה ויחויבו בתשלום מע"מ כדין‪.‬‬

‫קרקע‬ ‫‪ .1‬תנאי בסיסי להגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת ה"חוק"‪ ,‬כי ברשות מגיש הבקשה קרקע‪ ,‬מכסת מים‬ ‫ומכסת ייצור‪ .‬כמו כן אישור לניהול ספרים מאת רשויות המס‪.‬‬ ‫‪ .2‬במידה ונדרש היתר לשימוש חורג בקרקע מאת הרשות המוסמכת‪ ,‬ניתן להגיש את התכנית רק לאחר‬ ‫קבלת ההיתר‪.‬ראה הנחיות מנהלת ההשקעות לעניין היתר לשימוש חורג בקרקע‪.‬‬

‫אחר‬ ‫‪ .1‬צירוף כל המסמכים הנדרשים לבקשה המקורית )תכנונים הנדסיים‪ ,‬כתבי כמויות הצעות מחיר מודפסות‬ ‫ומפורטות ובערכים שקליים‪ ,‬פרופיל משק( הם תנאי מקדים לטיפול בבקשה והבאתה לדיון ולאישור‪,‬‬ ‫ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות‪.‬‬ ‫‪ .2‬יש לציין בכל בקשה לאישור תכנית את מועד ביצוע התכנית‪.‬‬

‫‪ .3‬מתן כתב אשור ע"י מנהלת ההשקעות אינו יוצר זכאות לקבלת עובדים זרים‪.‬‬ ‫עד להוצאת חוברת תוכנית פיתוח חדשה לשנת ‪ ,2012‬יש להשתמש בחוברת תוכנית הפיתוח לשנת ‪2011‬‬ ‫לנושאים הבאים ‪ :‬כל הטפסים‪ ,‬נהלים‪ ,‬כללים‪ ,‬ורשימות מיכון וציוד לפרחים‪ ,‬ירקות‪ ,‬מטעים והדרים‪.‬‬

‫אנו תקווה שחוברת תכנית הפיתוח לשנת ‪ 2012‬תקל ותסייע בהגשת בקשות‬ ‫לאישור תכנית‪.‬‬

‫ב ב ר כ ה‪,‬‬

‫צביקה כהן‬ ‫מנהל מנהלת ההשקעות בחקלאות‬ ‫סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות‬

‫‪4‬‬


‫מדינת ישראל‬ ‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫מנהלת ההשקעות בחקלאות‬ ‫סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות‬ ‫מענקי השקעה עפ"י מפת אזורי פיתוח‬ ‫אזור א'‬

‫נושא ‪ /‬שיעור מענק‬

‫חוק‬

‫אזור ב'‬

‫מינהלי‬

‫חוק‬

‫מינהלי‬

‫השקעות בגידולים עפ"י תכנית הפיתוח‬

‫‪20%‬‬

‫‪5%‬‬

‫מיכון‪ ,‬ציוד וטכנולוגיה חוסכת כח אדם‬

‫‪-‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪40% 10%‬‬

‫נושאים לפיתוח בכפרי המיעוטים‬ ‫שיקום דרכים חקלאיות )‪(2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪80% -60%‬‬

‫‪-‬‬

‫גידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות‬

‫‪-‬‬

‫‪40%-20%‬‬

‫‪-‬‬

‫פיתוח תשתיות שיקום הצפון ועוטף עזה‬ ‫פחים מוטמנים לכלוי פגרי עופות‬

‫)‪(1‬‬

‫‪10% 10%‬‬

‫אזור ב'‬ ‫אקולוגי‬ ‫מינהלי‬

‫חוק‬ ‫‪10%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪80% -60%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪80% -60%‬‬

‫‪40%-20%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪40%-20%‬‬

‫חוסכות כח אדם‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הפרויקט בשיתוף המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬ ‫)‪ (2‬לגבי דרכים חקלאיות בלבד במגזר המיעוטים‪ ,‬שיעור המענק יהיה ‪ 80% - 60%‬מסווג ע"פי מדד‬ ‫כלכלי – חברתי‪ ,‬שמפורסם ע"י ה‪ -‬ל‪.‬מ‪.‬ס‪ ,‬עפ"י פירוט בטבלה הבא‪:‬‬ ‫מדד כלכלי חברתי‬

‫שיעור מענק‬

‫אשכול ‪4 – 1‬‬ ‫אשכול ‪ 5‬ואיילך‬

‫‪80%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫מקרא‪:‬‬ ‫אזור א'‬

‫מענק עפ"י חוק ‪20%‬‬

‫‪+‬‬

‫מענק מינהלי בשיעור ‪5%‬‬

‫אזור ב' וב' אקולוגי‬

‫מענק עפ"י חוק ‪10%‬‬

‫‪+‬‬

‫מענק מינהלי בשיעור ‪10%‬‬

‫‪5‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬

‫עקרונות התכנון‬ ‫תכנית השקעות לשנת ‪2012‬‬ ‫חלוקה לפי ענפים‬ ‫פרק א' ‪ -‬תכנית לפי החוק לעידוד השקעות הון‬ ‫מבוא‬ ‫תכנית הפיתוח לשנת ‪ 2012‬נשענת על יעדי המשנה של משרד החקלאות המפורטת להלן‬ ‫ אספקת מזון – פוטנציאל יבוא‪ ,‬מוצר בסיסי‪ ,‬יתרון יחסי בידע‪/‬טכנולוגיה‪/‬אקלים‪ ,‬חסכון בידיים עובדות‬ ‫ פריסת התיישבות ופוטנציאל בשווקי היצוא‪.‬‬ ‫ מטרות אקולוגיות ‪ -‬ריאות ירוקות‪/‬פיתוח סביבתי‪ ,‬שימוש במים שוליים‪ ,‬חסכון במים וחסכון בהדברה‪.‬‬ ‫התכנית מבוססת על פי השאלונים שהוחזרו וסוכמו בשנת ‪.2010‬ע"פ הסיכום בהנהלת המשרד הוחלט שעקרונות‬ ‫התכנון שהיו בשנת ‪ ,2011‬יהיו בסיס התכנית לשנת ‪ 2012‬עם התאמות נדרשות‪.‬‬ ‫‪ .1‬התכנית חלה על יצרנים חקלאים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬כל יצרן חקלאי כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א ‪.1980 -‬‬

‫‪ .1.2‬נקלטים חדשים – על יצרן חקלאי‪ ,‬נקלט חדש שהוא מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן שנקלט החל מ‬ ‫ ‪ 01.01.2010‬והומלצה לו נחלה ומכסת מים ע"י ועדת הפרוגרמות והתקבל אישור ממנהל מקרקעי‬‫ישראל להקצאת הקרקע ואישור האגודה על מועד הקליטה‪.‬‬

‫‪ .1.3‬מפוני גוש קטיף – על יצרן חקלאי מפוני גוש קטיף שהוכר מעמדם בחוק יישום תכנית ההתנתקות‬ ‫התשס"ה ‪ 2005‬כחקלאים מפונים‪ ,‬יאושרו השקעות בגובה הפיצויים שקבלו ממנהלת תנופה להעתקת‬ ‫העסק של חקלאות שהיה להם‪ ,‬ובלבד שהוכיחו כי השקיעו סכומים אלה בפרויקטים מאושרים ע"י מנהלת‬ ‫ההשקעות‪ .‬ניתן להגיש בקשה לאישור תכנית עד ‪ 31.12.2012‬בהתאם לתקנות יישום תכנית‬ ‫ההתנתקות" )מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות(‪,‬התשס"ו‪2006 -‬‬ ‫‪ .2‬התכנית חלה על אזורי הארץ בהתאם לקביעת נושאים מועדפים בכל אזור פיתוח‪ ,‬בהתאם לצו עידוד השקעות‬ ‫הון בחקלאות ‪ 2010‬שפורסם ברשומות ב ‪) 26.04.2010 -‬להלן הצו( ונמצא בתוקף עד ‪.31.12.2012‬‬

‫‪6‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫מגבלת השקעה ויחידות פיזיות שיאושרו להגשת התוכנית והיצע המים‪:‬‬ ‫‪ .1‬היקפי ההשקעות של תכניות שיידונו יהיו כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬בקשה מצטברת המוגשת ע"י יחיד* עד ‪ 500‬אלף ‪₪‬‬ ‫‪ .1.2‬בקשה מצטברת המוגשת ע"י תאגיד עד ‪ 2‬מליון ‪₪‬‬ ‫‪ .1.3‬נקלט חדש מ – ‪ - 01.01.2010‬בקשה מצטברת עד ‪ 1‬מליון ‪ ₪‬ב ‪ 3 -‬שנות תקציב‬ ‫* קבלן הינו כמו יחיד לעניין זה‪.‬‬ ‫‪ .2‬יחידות פיזיות שיאושרו‪:‬‬ ‫‪ .2.1‬מטעים‪ ,‬פרחים וירקות בשטח פתוח‬ ‫‪ .2.1.1‬ליחיד במשק משפחתי או קרקע פרטית עד ‪ 25‬דונם‪.‬‬ ‫‪ .2.1.2‬לאגודה שיתופית עד ‪ 100‬דונם‪.‬‬ ‫‪ .2.1.3‬שותפות בכל הנושאים תוכר עד ‪ 3‬שותפים‬ ‫• שותפות של יחידים תוכר עד ‪ 3‬שותפים בלבד )כלומר יאושרו עד ‪ 75‬דונם בלבד(‪.‬‬ ‫• שותפות של אגודות שיתופיות עד ‪ 3‬אגודות )כלומר יאושרו עד ‪ 300‬דונם(‪.‬‬ ‫‪ 2.1.4‬מיזם שאינו כלול ביישוב מתוכנן בענף המטעים בלבד‬ ‫• ליחיד כגודל הנחלה באזור‪.‬‬ ‫• לאגודה שיתופית ‪ -‬בהתאם למספר השותפים‪ ,‬אך לא יותר משטח של ‪ 10‬נחלות באזור‪.‬‬ ‫יובהר כי במסלול מענקים יקבל היחיד עד ‪ 25‬דונם ואגודה שיתופית עד ‪ 100‬דונם למיזם‬ ‫והיתרה במסלול הטבות במס‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬חומר ריבוי פקעות ובצלים – בהגדלת שטח בלבד‬ ‫‪ 2.2.1‬יחיד ‪ -‬הגדלת שטח עד ‪ 5‬דונם ראשונים מאותו גידול‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2‬אגודה ‪ -‬הגדלת שטח עד ‪ 25‬דונם ראשונים מאותו גידול‪.‬‬ ‫הערה‪ :‬המנהלה תסייע להגדלת שטח בלבד לגידול שטרם קיים אצל המגדל‪.‬‬

‫‪ .3‬היצע המים ואיכותם‬

‫‪3.1‬‬

‫הבחינה לעניין מכסת המים ואיכותם לשם אישור תכנית לגידולים צמחיים תעשה בהתחשב‬ ‫בהקצאת המים העומדת לרשות האגודה לשנת ‪ ,2012‬ובתנאי שצריכת המים הנורמטיבית‬ ‫לפעילות ארוכת הטווח של האגודה לא תעלה על הקצאה זו‪ ,‬לרבות הנטיעות הכלולות‬ ‫בבקשות לאישור תכניות מטעם האגודה ו‪/‬או חבריה לאותה שנה‪ .‬לצורך חישוב צריכת המים‬ ‫המתוכננת‪.‬‬

‫‪3.2‬‬

‫שנת ‪ 2012‬יילקחו בחשבון הנטיעות המבוקשות כמטעים בוגרים‪ .‬אישור התוכנית מתבסס על‬ ‫הצהרת החקלאי והאגודה‪ .‬יצוין כי אישור התכנית אינו מהווה התחייבות המדינה להקצאת‬ ‫מים מספקת‪ ,‬לצורך הנטיעות המבוקשות בכל טווח זמן שהוא‪ .‬במקרים חריגים יבדק שימוש‬ ‫המים עפ"י צריכת האגודה בפועל ב‪ 3 -‬השנים האחרונות‪ ,‬באם יוכח להנחת דעת המנהלה‬ ‫שהשימוש בפועל‪ ,‬הינו נמוך מהדרישה הנורמטיבית להשקיית גידולים צמחיים‪ ,‬תובא התכנית‬ ‫לדיון‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬

‫ענפי התמיכה בחלוקה לפי אוכלוסיית יעד‬ ‫פרחים וצמחי בית‬ ‫‪ .1‬פרחי קטיף‪ ,‬ענפי קישוט‪ ,‬צמחי בית ופקעות וצמחים לפריחה וריבוי – בשטח פתוח‬ ‫א‪ .‬במים שוליים – ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‪.‬‬ ‫ב‪ .‬במים שפירים – ליצרנים חקלאים נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף בלבד‪.‬‬ ‫נושאי הסיוע‪:‬‬ ‫מערכת השקיה‪ ,‬דישון‪ ,‬הדליה עפ"י הצורך‬ ‫כלי עיבוד ‪ -‬ליצרנים חקלאים שאינם בעלי היתרים לעובדים זרים )לפי רשימת המיכון וציוד בפרק פרחים(‬

‫‪ .2‬בתי צמיחה לסוגיהם לגידול פרחים וצמחי בית לפי הפירוט להלן‪:‬‬ ‫לנקלטים חדשים ולמפוני גוש קטיף בלבד‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫דגמי חממות מאושרים על פי רשימה המצורפת )ראה פרק בתי צמיחה(‬ ‫מנהרות גבוהות "‪ 2" - 3‬לפרחים עפ"י רשימה )טבלה(‬ ‫בתי רשת לפרחים עפ"י רשימה מצ"ב‬ ‫חדרי קירור‬

‫נושאי הסיוע‪:‬‬ ‫הכשרת קרקע וניקוז‪ ,‬מצעים מנותקים‪ ,‬מערכות חימום‪ ,‬צינון‪ ,‬בקרת אקלים‪ ,‬תאורה‪ ,‬מערכת השקיה מערכות‬ ‫חשמל‪ ,‬ניילון רב שנתי או קשיח עפ"י אישור‪ ,‬רשתות נגד חרקים ורשתות צל כפי שיידרש לגידול‪ ,‬שביל בטון‬ ‫במבנה‪ ,‬דרך גישה‪ ,‬רשת הדרושה להסגר‪.‬‬ ‫על המגדל לפרט בבקשתו את הנושאים המבוקשים לתמיכה‪.‬‬

‫‪ .3‬טכנולוגיה להסבת גידולים בחממות‬ ‫בכל אזורי העדיפות לכלל ענפי הפרחים בחממות שהוכיחו כדאיות כלכלית‪.‬‬ ‫הסבה מגידול קיים לגידול חדש שלא גידלו‪.‬‬ ‫‪ .4‬בתי אריזה ובית קירור למשק המשפחתי‬ ‫א‪ .‬למגדלים קיימים ‪ -‬באזורי עדיפות לאומית א' ב' וב' אקולוגי‪ ,‬לתוצרת מקסימאלית של עד ‪ 4‬נחלות‬ ‫באותו ישוב‬ ‫ב‪ .‬לנקלטים חדשים ‪ -‬באזורי עדיפות לאומית‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬

‫‪8‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫ירקות‬ ‫‪ .1‬גידול ירקות בשטח פתוח‬ ‫א‪ .‬על מים שוליים – ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‪.‬‬ ‫ב‪ .‬על מים שפירים – ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב' ‪ ,‬נקלטים חדשים מפוני גוש קטיף‪.‬‬

‫‪ .2‬גידול ירקות לזרעים בשטח פתוח‬ ‫א‪ .‬על מים שוליים – ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫ב‪ .‬על מים שפירים – ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע )לסעיפים ‪ 1‬ו‪(2 -‬‬ ‫א‪ .‬כלי עיבוד המיועדים לשטחים פתוחים לחקלאים שאינם בעלי היתר לעובדים זרים )לפי רשימת מיכון וציוד‬ ‫בפרק ירקות(‬ ‫ב‪ .‬מערכת השקיה עילית‬

‫‪ .3‬בתי רשת לירקות‪ :‬כוסברה‪ ,‬שמיר‪ ,‬פטרוזיליה‪ ,‬קולורבי‪ ,‬ברוקולי‬ ‫א‪ .‬בכל אזורי עדיפות‬ ‫ב‪ .‬בשטחים קיימים התנאי לאישור יהיה כי השטחים יהיו מחופים ברשת נגד חרקים ורשת צל‬

‫‪ .4‬בתי צמיחה לסוגיהם לגידול ירקות )כולל זרעים(‬ ‫לנקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף בלבד‪.‬‬ ‫נושאי הסיוע‬ ‫א‪ .‬דגמי חממות לפי הרשימה המצורפת‬ ‫ב‪ .‬בתי רשת‬ ‫ג‪ .‬מנהרות גבוהות‬ ‫ "‪ 3‬במפתח ‪ 10‬מ' לגידול מלונים ותבלינים ירוקים‬ ‫ "‪ 2‬במפתח ‪ 10‬מ' לגידול תבלינים ירוקים‬ ‫ד‪ .‬בית רשת לגידול פלפל ‪ -‬מותאם לייצוא לארה"ב‪ ,‬באזורים שיימצאו מתאימים עפ"י המלצות מקצועיות‬ ‫ה‪ .‬סעיפים מאושרים במבנה‬ ‫הכשרת הקרקע וניקוז‪ ,‬מצעים מנותקים‪ ,‬מערכות חימום‪ ,‬צינון‪ ,‬בקרת אקלים‪ ,‬מערכת השקיה תאורה‪,‬‬ ‫מערכת חשמל‪ ,‬ניילון רב שנתי או קשיח עפ"י אישור‪ ,‬רשתות צל ורשתות נגד חרקים כפי שיידרש לגידול‪,‬‬ ‫שביל בטון במבנה ודרך גישה‪.‬‬

‫‪ .5‬מצעים מנותקים בחממות קיימות לגידול ירקות ‪ -‬ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א'‪.‬‬

‫‪ .6‬בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי‬ ‫א‪ .‬למגדלים קיימים ‪ -‬אזורי עדיפות לאומית א'‪ ,‬ב' וב' אקולוגי‪ ,‬לתוצרת מקסימאלית של ‪ 4‬נחלות באותו ישוב‪.‬‬ ‫ב‪ .‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫הערה‪ :‬מותנה בהוכחת כדאיות כלכלית‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫מטעים והדרים‬ ‫‪ .1‬מטעים בשטח פתוח ‪ -‬להגדלת שטחים בלבד‬ ‫נשירים‬ ‫א‪ .‬במים שוליים – ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫ב‪ .‬במים שפירים – ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫זיתים לשמן‪ ,‬שקדים וכרם יין‬ ‫א‪ .‬במים שפירים ושוליים ‪ -‬ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים‬ ‫ומפוני גוש קטיף‬ ‫מטעים אחרים ‪ -‬נושאי פרי‬ ‫א‪ .‬במים שוליים – ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‪.‬‬ ‫ב‪ .‬במים שפירים – ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‪.‬‬ ‫מטעים אחרים‬ ‫חוחובה ‪ -‬במים שוליים לאזור פיתוח א' ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬

‫‪ .2‬הדרים ‪ -‬בשטח פתוח להגדלת שטחים בלבד‬ ‫א‪ .‬במים שוליים – אזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫ב‪ .‬במים שפירים – אזור פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע שיוכרו במטעים והדרים נושאי פרי וחוחובה‬ ‫א‪ .‬שתילים ‪ -‬ממשתלה שמוכרת בלבד שקיבלה אישור מהגנת הצומח‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מערכת השקיה ודישון‬ ‫ג‪ .‬עיבוד‬ ‫ד‪ .‬כלי עיבוד‬ ‫כלי עיבוד המיועדים לשטחים פתוחים למי שאין היתרים לעובדים זרים‬ ‫‪4.1‬‬ ‫)עפ"י רשימת מיכון בפרק מטעים(‬ ‫כלי גובה לתמרים ואבוקדו למי שאין היתרים לעובדים זרים )עפ"י רשימת מיכון בפרק מטעים(‬ ‫‪4.2‬‬ ‫ה‪ .‬בתי רשת לתפוחים‬ ‫למי שאינו זכאי לתמורות מייקור המים עפ"י המלצות מקצועיות‬ ‫ו‪ .‬חיפוי קרקע בפלסטיק במטעים‬ ‫ביישובים למי שאינם זכאים לתמורות מייקור המים‬

‫‪ .3‬בתי אריזה ובתי קירור למשק המשפחתי‬ ‫א‪ .‬למגדלים קיימים ‪ -‬אזורי עדיפות לאומית א'‪ ,‬ב' וב' אקולוגי‪ ,‬לתוצרת מקסימאלית של ‪ 4‬נחלות באותו ישוב‪.‬‬ ‫ב‪ .‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫הערה‪ :‬מותנה בהוכחת כדאיות כלכלית‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫‪ .4‬בננות ‪ -‬להגדלת שטחים בלבד‬ ‫א‪ .‬שטחים פתוחים במים שוליים – אזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‪.‬‬ ‫ב‪ .‬שטחים פתוחים במים שפירים – אזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע שיוכרו‬ ‫‪ .1‬מערכת השקיה ודישון‬ ‫‪ .2‬מערכת הדלייה‬ ‫‪ .3‬כלי עיבוד לשטח פתוח ‪ -‬ראה פירוט בפרק מיכון וציוד למטעים‬

‫גידולי שדה‬ ‫במים שוליים – ליצרנים חקלאים באזורי פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ב' אקולוגי‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע‬ ‫להרחבת שטחי גידול בלבד‬ ‫א‪ .‬מערכת השקיה עילית )טפטוף‪ ,‬מתזים‪ ,‬המטרה‪ ,‬קו‪ -‬נוע( וקווים מחלקים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עיבוד ואסיף לעבודה בשטח פתוח‪.‬‬ ‫לשטחי מחזור זרעים‬ ‫א‪ .‬קווים מחלקים בלבד‪.‬‬ ‫ב‪ .‬כלי עיבוד ואסיף לעבודה בשטח פתוח – ראה מכונות בפרק מיכון וציוד לגד"ש‪.‬‬ ‫נקלטים חדשים חיבור חלקות חדשות לצנרת הולכה מחיבור מקורות לראש החלקה‪.‬‬

‫יער משקי צופני‬ ‫לכלל אזורי עדיפות לאומית‬ ‫מערכת השקיה בלבד לנטיעה חדשה במים שוליים‬

‫ייעול השימוש במים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫צמתי מיהול‬ ‫איסוף מי גגות‬ ‫שיקום צנרת ביישובים שאינם זכאים לתמורות מייקור המים‬ ‫מחזור מים בחממות‬

‫‪11‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫מדגה‬ ‫‪ .1‬דגי מאכל ‪ -‬אקסטנסיבי )ראה טופס מס' ‪ 11‬בפרק טפסים(‬ ‫ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א'‪ ,‬ב'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע‬ ‫‪ .1‬מתקני האבסה‬ ‫‪ .2‬רשתות הגנה נגד ציפורים‬ ‫‪ .3‬מיחזור מים בבריכות דגים‬ ‫‪ .4‬חמצניות‬ ‫‪ .5‬העמקת בריכות ‪ -‬עפ"י בדיקה כלכלית‬ ‫‪ .6‬השמשת בריכות לגידול דגים שלא גדלו בהם דגים בשנתיים האחרונות אזור פיתוח א' –‬ ‫עפ"י בדיקה כלכלית‬ ‫‪ .7‬חממות לשמירת חורף ‪ -‬עפ"י בדיקה כלכלית‬ ‫‪ .8‬מכון רבייה לייצור דגיגי ים למאכל‬

‫‪ .2‬דגי מאכל ‪ -‬מתועש‬ ‫ליצרנים חקלאים באזור פיתוח א'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף עפ"י בדיקה כלכלית‬

‫‪ .3‬כלובים לגידול דגים בים ‪ -‬במסגרת הטבות במס‬

‫‪ .4‬דגי נוי במים קרים ודגי נוי טרופים ליצוא‬ ‫א‪ .‬דגי נוי טרופיים ‪ -‬נקלטים חדשים‪ ,‬מפוני גוש קטיף‪ ,‬יצרנים חקלאים באזור פיתוח א'‬ ‫ב‪ .‬דגי נוי במים קרים ‪ -‬אזור פיתוח א'‬ ‫נושאי הסיוע‬ ‫‪ .1‬הקמה חווה לגידול דגי נוי טרופיים‬ ‫‪ .2‬הקמת חווה לגידול דגי נוי ימיים‬ ‫‪ .3‬מכון רבייה לייצור דגיגי נוי לייצוא‬ ‫‪ .4‬בריכות לגידול דגיגים – בחממות‪ ,‬על ציודן הנלווה‬ ‫‪ .5‬בתי אריזה‬ ‫‪ .6‬מערך מיון ואריזה‬ ‫‪ .7‬פילטרים‬ ‫‪ .8‬מתקני חיסון‬ ‫‪ .9‬לא יכללו הסעיפים‪ :‬דרכי גישה‪ ,‬גידור ולהקות הורים‪ ,‬מעבדות וציוד למעבדות‪ ,‬מכולות קירור ניידות‪,‬‬ ‫מחשוב‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫בעלי חיים‬ ‫רפת החלב‪ ,‬בקר וצאן לבשר במרעה‪ ,‬צאן לחלב גידול צאן לבשר‪ ,‬מפטמות עגלים‬ ‫כל הסעיפים בנושא זה מחויבים בשיפוט מקצועי‬

‫‪ .1‬בקר לבשר במרעה‬ ‫אזור פיתוח א'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע‬ ‫מתקנים וציוד כולל‪ :‬מדרך בטון‪ ,‬אבוס‪ ,‬שוקת‪ ,‬חצר טיפולים‪ ,‬תפס בקר ומאזניים‪.‬‬

‫‪ .2‬צאן לבשר במרעה‬ ‫אזור פיתוח א'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע ‪ -‬בהתאם לסעיף ‪ 1‬לעיל‬

‫‪ .3‬צאן לחלב )עזים וכבשים(‬ ‫אזור פיתוח א'‪ ,‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף ‪ -‬מותנה באישור מכסת חלב‬ ‫נושאי הסיוע ‪ -‬הקמת דיר או הרחבתו על ציודו ומכון חליבה‬

‫‪ .4‬רפת חלב‬ ‫נקלטים חדשים‪ ,‬מפוני גוש קטיף ואזור פיתוח א'‬ ‫מותנה במכסת חלב חדשה שאושרה החל מיום ‪.01.01.2010‬‬ ‫נושאי הסיוע ‪ -‬הקמת רפת חדשה על ציודה‪.‬‬ ‫למען הסר ספק יובהר כי אינו כולל הרחבת רפת קיימת או משותפת‪.‬‬

‫‪ .5‬בקר וצאן לבשר במפטמה‬ ‫נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף ‪ -‬הקמת מפטמה‬

‫‪13‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬

‫עופות )כולל הודים(‬ ‫‪ .1‬הקמת לולי הטלה‪ ,‬פטם ורבייה ‪ -‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫נושאי הסיוע ‪ -‬הקמת לול על ציודו‪ .‬הטלה ‪ -‬מותנה במכסה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מיכלים לכילוי פגרי עופות ‪ -‬פטמים‪ ,‬הודים‪ ,‬רבייה ופרגיות‬ ‫לאזורי פיתוח א'‪ ,‬ב' וב' אקולוגי‪ ,‬לפי נוהל מצ"ב‬ ‫)תכנית משותפת למשרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה‪(.‬‬ ‫‪ .3‬רפורמה בענף ההטלה ‪ -‬יפורסם נוהל נפרד‬

‫תיירות חקלאית ‪ -‬עיבוד תוצרת חקלאית‬ ‫עיבוד ראשוני לתוצרת חקלאית‬ ‫‪ .1‬יקב בוטיק ‪ -‬נקלטים חדשים‪ ,‬מפוני גוש קטיף ואזור פיתוח א'‬ ‫‪ .2‬בית בד ‪ -‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫‪ .3‬מחלבות קטנות ‪ -‬נקלטים חדשים ומפוני גוש קטיף‬ ‫ראה פירוט בפרק מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית מהמשק החקלאי‬

‫חממות לייבוש תמרים‬ ‫לפי כתב כמויות ומחירים שייבדקו‬

‫‪14‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬

‫נושאים שיקבלו סיוע בהטבות מס‬ ‫‪ .1‬בתי אריזה וקירור‪ :‬הקמה‪ ,‬הרחבה ציוד‬ ‫א‪ .‬בתי אריזה וקירור המיועדים לשרת גידולים חקלאים בהתאם למפתח בין השטח המעובד לנפח בית‬ ‫האריזה הנדרש‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מגיש הבקשה הוא יצרן חקלאי‪ ,‬שלפחות ‪ 50%‬מהתוצרת המטופלת מקורה ממשקו החקלאי‪.‬‬

‫‪ .2‬מבני בתי צמיחה באזור א'‬ ‫לגידול ירקות ופרחים שונים עד ‪ 25‬דונם‬

‫‪ .3‬מטעים לנטיעת מטעים והדרים‬ ‫ליחיד ‪ -‬להשלמה עד ‪ 80‬דונם )תקן קרקע מקסימאלי לנחלה(‬ ‫לאגודה ‪ -‬להשלמה עד ‪ 400‬דונם‬

‫‪ .4‬חקלאות ימית‬ ‫מתקנים בים בלבד‬

‫השקעה מינימאלית להגשת בקשה לאישור תכנית בכל הנושאים מ ‪ ₪ 130,000 -‬ומעלה‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬

‫פרק ב' ‪ -‬תכנית לתשתיות לשיקום יישובי הצפון ועוטף עזה‬ ‫הוקצו בסה"כ ‪ 80‬מליון ש"ח לשיקום ולפיתוח תשתיות לשנים ‪ ,2007–2008‬אשר ממומנים מ‪ 4 -‬מקורות‪:‬‬ ‫‪ 12‬מליון ש"ח‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫‪ 12‬מליון ש"ח‬ ‫משרד האוצר‬ ‫‪ 40‬מליון ש"ח‬ ‫קק"ל‬ ‫‪ 16‬מליון ש"ח‬ ‫מועצות אזוריות‬

‫התכנית תמשך גם לשנת ‪ 2012‬כפוף לקבלת הארכת תוקף הפטור לקק"ל עד ‪31.12.2012‬‬ ‫)בקשה הוגשה לחשב הכללי(‬

‫יתרת תקציב בהתחייבות ‪ 5.8‬מליון ‪ ₪‬מתוך התחייבות גלובלית לקק"ל משנת ‪.2007‬‬

‫‪16‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫פרק ג' ‪ -‬תכנית השקעות לנושאים שאינם כלולים בחוק לעידוד השקעות הון ‪-‬‬ ‫תקציב מנהלי‬

‫‪ .1‬גידולים וטכנולוגיות חדשות‬ ‫פיתוח גידולים חדשים‪ ,‬טכנולוגיות ותהליכי ייצור ועיבוד חדשים‪ ,‬עפ"י נוהל טיפול בבקשות לאישור תוכנית‬ ‫במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‪.‬‬

‫‪ .2‬מיכון חוסך כח אדם – עפ"י נוהל לשנת ‪2012‬‬ ‫טיפול בבקשות לאישור תוכנית למתן תמיכה לרכישת מיכון שהוכר כחוסך כח אדם‪ ,‬על פי נוהל חדש‬ ‫משנת ‪ 2012‬יודגש כי מועד קבלת כתב האישור הוא המועד הקובע‪.‬‬

‫‪ .3‬סיוע להשקעות בכפרי מיעוטים‬ ‫א‪ .‬שיקום דרכים חקלאיות )לפי נוהל תמיכה מצ"ב(‬ ‫נושאים אלה ידונו ע"י מנהלת ההשקעות עפ"י החלטות ממשלה והנהלת המשרד‪.‬‬ ‫ידונו במסגרת תכנית זו גם נושאים אחרים עפ"י החלטת הנהלת המשרד‪ ,‬אשר השקעות בהם יבוצעו‬ ‫בתחום שטח השיפוט של עירייה ‪ /‬רשות המקומית‪).‬הנחיות בפרק שיקום דרכים חקלאיות(‪ - .‬לרשות‬ ‫מקומית תאושר השקעה בסכום כולל של עד ‪ ₪ 500,000‬ומענק בשיעור ‪ 80% - 60%‬לפי סיווג מדד‬ ‫כלכלי – חברתי המפורסם ע"י ה‪ -‬ל‪.‬מ‪.‬ס‪ ,.‬פירוט בטבלה הבאה‪:‬‬ ‫מדד כלכלי חברתי‬

‫שיעור מענק‬

‫אשכול ‪4 - 1‬‬ ‫אשכול ‪ 5‬ואיילך‬

‫‪80%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫ב‪ .‬העתקת דירים מחוץ למקום מגורים בכל אזורי הארץ‬ ‫בהשקעה מכסימלית וחד פעמית למגיש הבקשה של עד ‪₪ 500,000‬‬ ‫ג‪ .‬שיקום צנרת מים להשקיה )אינו כולל מי שתייה( בכל אזורי הארץ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬שדרוג מכוני חליבה לצאן ‪ -‬בכל אזורי הארץ‪ .‬השקעה מכסימלית עד ‪ ₪ 250,000‬למכון‪.‬‬

‫תנאים נוספים‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫שיעור המענק בסעיפים )ב (– )ד( לעיל ‪.60% -‬‬ ‫תשלום המענק מותנה בהצגת היתר בנייה‪.‬‬ ‫הגשת הבקשה לסעיפים א' עד ד' לפי נוהלי מנהלת ההשקעות‪.‬‬ ‫המחשב ייסגר לאחר הקלדת בקשות לאישור תכנית בנפח של ‪ 5‬מליון ‪ ₪‬במונחי מענק‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫‪ .4‬דרכים חקלאיות ‪ /‬ביטחוניות‬ ‫א‪ .‬דרכים חקלאיות ביטחוניות המשרתות את החקלאים כדרך גישה ישרה‪ ,‬הנותנת מענה לפעילות ביטחונית‬ ‫באזורים המסווגים כקו עימות‪/‬קו תפר‪/‬קו קדמי רגיש‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תדונה תכניות שיוגשו לוועדה משותפת למשרד החקלאות‪ ,‬משרד הביטחון והקק"ל בסכום השקעה אחיד‬ ‫לכל מועצה בסך ‪ 500‬אלף ‪.₪‬‬ ‫ג‪ .‬מימון התכנית יעשה ע"י שלושת הגורמים הנ"ל והמועצה האזורית‪.‬שיעור השתתפות כל אחד משותפי‬ ‫המימון ‪ 26.6%‬מהתכנית הכוללת‪ ,‬ומהווה ‪ 1,330‬אלפי ‪ ₪‬למשרד החקלאות‪ ,‬והיתרה ‪ 20%‬מהמועצה‬ ‫האזורית‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הביצוע בשנת ‪ 2012‬באמצעות משרד הביטחון‪ ,‬קק"ל ישמש כקבלן ביצוע‪.‬‬

‫‪ .5‬גידור חקלאי ‪ /‬בטחוני‬ ‫א‪ .‬גידור בטחוני של מתחמים חקלאיים באזורים מאוימים ביטחונית ‪ -‬תכנית משותפת למשרד החקלאות‬ ‫ולמשרד הביטחון בהשתתפות של ‪ 40%‬מענק כל משרד‪ ,‬והשתתפות המועצה האזורית ב ‪ 20% -‬מסך‬ ‫ההשקעה המאושרת‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בקשות יוגשו באמצעות המשרדים המחוזיים של משרד החקלאות‪.‬ועדה משותפת למשרד החקלאות‬ ‫ומשרד הביטחון מאשרת את התכניות לביצוע עפ"י סדרי עדיפויות של הפרויקטים שהוגשו‪.‬‬ ‫ג‪ .‬סך השתתפות משרד החקלאות לגידור מתחמים חקלאים באזורים מאוימים עפ"י הגדרת משרד הביטחון‪,‬‬ ‫הינו ‪ 1.0‬מלש"ח‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫סיוע למגדלים באזור יהודה ושומרון‬ ‫הסיוע ינתן בהתאם לנושאים המופיעים בתכנית הפיתוח לשנת ‪ 2012‬בהתאם לכל ההתניות‬ ‫והכללים של המנהלת לבקשות בשטחי יו"ש‪.‬‬ ‫יש להגיש עם הבקשה אישור המנהל האזרחי להקצאת הקרקע המבוקשת‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫המנהל הכללי‬ ‫פרק ד' הסכם המים ‪ -‬השקעות ‪ -‬תקציב מנהלי )פטור ממע"מ(‬ ‫‪ .1‬הסכם המים‬ ‫א‪ .‬בהתאם להסכם שנחתם בתאריך ‪ 16.11.2006‬ע"י משרד האוצר‪ ,‬התאחדות חקלאי ישראל‪ ,‬ומשרד‬ ‫החקלאות סוכם שכל הכספים שנובעים מיקור המים‪ ,‬יוחזרו ישירות לחקלאים לשנים ‪ 2005‬ו ‪,2006 -‬‬ ‫ואילו החל משנת ‪ ,2007‬יש להגיש בקשות לביצוע השקעות לשיפור מערכות המים‪ ,‬בשיפוט שיעשה‬ ‫במחוז‪ .‬ביישובים הכלולים בנספח ב' בהסכם המים הוחלט לפטור את הצרכנים מהגשת בקשה להשקעות‪.‬‬ ‫יתר הצרכנים יממשו את זכאותם בכפוף להגשת בקשה לביצוע השקעות ובהתאם לנספח א' בהסכם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תמורות מייקור המים לשנים ‪ 2005 - 2006‬שולמו ישירות ע"י המשרד לחקלאים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬בקשות במסגרת הסכם המים )‪ (2‬ימשיכו בשלב זה להתנהל במסלול הקיים בהתאם לנוהל לביצוע‬ ‫השקעות‪.‬‬ ‫יתכנו בהמשך שינויים בנוהל ‪ -‬יפורסמו בנפרד‪.‬‬

‫‪ .2‬הסכם המים )‪ (2‬לשנים ‪ - 2009 – 2007‬ראה בפרק הסכם המים‪.‬‬ ‫א‪ .‬ניתן להגיש תכנית השקעה במידה ונותרו יתרות המסתמכות על התמורות מייקור המים משלוש‬ ‫השנים ‪.2007 – 2009‬‬ ‫ב‪ .‬בשנים ‪ 2007 – 2009‬בגין תמורות מייקור המים נדרשו הצרכנים לבצע השקעות למעט הצרכנים‬ ‫מנספח ב'‪.‬‬

‫‪ .3‬הסכם המים )‪ (3‬השקעות בגין ייקור המים בשנת ‪ 2010‬תינתן תמיכה לשנים ‪ + 2010-2012‬ייקור המים‬ ‫לשנת ‪ 2012‬תינתן תמיכה לשנים ‪2012-2013‬‬ ‫בגין ייקור תעריפי המים לצרכני מקורות בסוגי מים שונים‪ :‬שפירים‪ ,‬מליחים ושפד"ן‪ ,‬ינתן סיוע עפ"י הסכם‬ ‫המים עפ"י הנוהל במסגרת זו תינתן תמיכה בגין ייקור המים בשנים ‪ 2010‬ו‪ 2012 -‬עפ"י הזכאות המצטברת‬ ‫לשלוש שנים לכל שנת ייקור‪ .‬ניתן להגיש תוכנית כוללת על הזכאות המצטברת לשנים הנ"ל‪.‬בהסכם המים )‪(3‬‬ ‫השקעות יחולו מספר שינויים כמפורטים להלן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫נפתח במערכת נושא חדש יעודי להסכם המים )‪ (3‬השקעות )נושא ‪.(55‬‬ ‫כל הצרכנים הזכאים יחויבו בביצוע השקעות‪.‬‬ ‫סכום הזכאות המצטברת יחושב על סמך נתוני הקצאה בשנים הנ"ל לצרכני מקורות לסוגי המים ‪ :‬שפירים‪,‬‬ ‫מליחים ושפד"ן עפ"י החישוב הבא‪:‬‬ ‫)הקצאת ‪ * 2010‬תעריף ‪ 3 * 2010‬שנים * ‪ +0.95%‬הקצאת ‪ * 2010‬תעריף ‪ 3 * 2012‬שנים * ‪.(0.95%‬‬ ‫בתום תקופת התמיכה לכל מדרגת ייקור‪ ,‬תיבדק הזכאות הכוללת של הצרכנים ביחס לצריכה בפועל‪ .‬כל‬ ‫השינויים הפרטניים של הצרכנים בין אם קיטון או גידול יסוכמו לסכום מאקרו שיקוזז או יתווסף עפ"י‬ ‫הצורך לסכום הכללי לזכאות לתקופה הבאה )הסכם המים )‪.((4‬‬ ‫אחוז הזכאות יהיה קבוע ואחיד ‪ 80%‬מההשקעה לכל הצרכנים הזכאים ללא צורך בפרופיל המשק‪.‬‬ ‫מתוך הזכאות הכוללת של הצרכנים יופרש היקף של ‪ 5%‬לטובת פרויקטים אזוריים לאומיים‪.‬‬ ‫נוהל מפורט ליישום ביצוע ההשקעות בהסכם המים )‪ (3‬השקעות‪ ,‬ראה פרק הסכם המים‪.‬‬ ‫‪19‬‬

pituach_2012  
pituach_2012  

_________________________ ‫פברואר‬ 2012 ‫:לכבוד‬ 1 ‫ע‬ ‫אושר‬ ‫פיתוח‬ ‫אזורי‬ ‫מפת‬ ‫הצופורס.ישרהחקלאותופיתוחהכפרושרהאוצר"ע,יוועדתהכספיבכנסת...

Advertisement