Page 1

‫ינואר ‪2012‬‬

‫תשלום אגרת ביוב‬

‫עפ"י כללי הרשויות המקומיות – ביוב – תעריפים לרשות מקומית ללא תאגיד‪ ,‬שפרסמה רשות המים –‬ ‫עודכן תעריף אגרת הביוב של המועצה ואופן חיוב האגרה‪.‬‬ ‫עפ"י הכללים הללו‪ ,‬ביצעה המועצה פניה לספקי המים לקבלת נתוני צריכת המים‪ .‬לכן‪ ,‬במשך השנה‪ ,‬כאשר‬ ‫יתקבלו נתוני הצריכות‪ ,‬יעודכן אופן חיוב האגרה שיהיה מכפלת כמות המים הנצרכת ע"י הנכס בתעריף המאושר‬ ‫)‪ / ₪ 2.24‬מ"ק(‪.‬‬ ‫במהלך השנה ולכשיתקבלו הנתונים‪ ,‬נבצע חישוב של חיוב וזיכוי עפ"י הנתונים ובהתאם להם‪.‬‬ ‫במידה ולא יתקבלו הנתונים מאת ספקי המים‪ ,‬המידע יועבר לרשות המים ושיטת החיוב תועבר לחיוב עפ"י‬ ‫מס' הנפשות המתגוררות בנכס‪.‬‬ ‫חשוב לדעת‪ ,‬שהתעריף של אגרת הביוב של הגלבוע הינו מבין הזולים ביותר ביחס לרשויות האחרות‪.‬‬ ‫מידע אודות הנ"ל ניתן לקבל גם באתר רשות המים שכתובתו ‪www.water.gov.il :‬‬ ‫את השובר אשר נשלח לתשלום ניתן לשלם ב‪ 3-‬תשלומים שווים בכרטיס אשראי‪ ,‬או ‪ 3‬שיקים שווים‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬ ‫קולחי הגלבוע בע"מ‬

‫מרכז יעל‪ ,‬תענך‪ ,‬טל‪ ,6400124-04 .‬פקס‪ ,6593317-04 .‬מען למכתבים‪ :‬מועצה אזורית הגלבוע‪ ,‬ד‪.‬נ‪ .‬גלבוע ‪18120‬‬ ‫מוקד ‪ 24‬שעות ביממה ‪w w w . h a g i l b o a . o r g . i l , e-mail: kolhei@hagilboa.org.il ,109 -‬‬

agrat_biuv_2012  

‫–שפרסמהרשותהמים,תעריפיםלרשותמקומיתללאתאגיד–ביוב–יכלליהרשויותהמקומיות"עפ‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫הביוב‬ ‫אגרת‬ ‫תעריף‬ ‫.ואופןחיובהאגרהעודכן‬ ‫לדעת‬...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you