Page 1

СВЕТ ОКО НАС – МАТЕРИЈАЛИ, ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА, ЕКОЛОГИЈА НГ – несигуран, греши

Т – тачно

редни број

ПН – уз помоћ наставника

2.полугодиште 1 ПД.2.2.3.

1ПД.2.3.3.

1ПД.

Име и презиме ученика

.мат ер. који су добри провод н. топлот еи електр иц.од оних

1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта

својства материј.

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање

зна осн.

разл

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: 1ПД.1.3.5. зна да

одређују њихову употребу и препоз. пр. у свом окружењу

мере заштит е живе и нежив е приро де као прир. ресурс а

1ПД.2.1.6.

разуме 1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима

међусоб .

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту

зависн . жив. бића у

1ПД.1.2.3. разликује

повољ.

и непов.

деловање човека по

очување природе

животн. заједници

који то нису

НИВО датум 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т


25. 26. РЕЗУЛТАТИ

бр.

%

СВЕТ ОКО НАС – КРЕТАЊЕ, ОРИЈЕНТАЦИЈА, ДРУШТВО, ДРЖАВА редни број

ПН – уз помоћ наставника

зна које

НИВО датум 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Т – тачно 1ПД.1.5.1.

Име и презиме ученика

1.

НГ – несигуран, греши

2.полугодиште

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различит им појавама

1ПД.2.4.1.

П Н

П Н

Н Г

Т

зна да крет.тела зависи од

силе која на њега делује, врс.подл.

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти

и обл. тела

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад

П Н

Н Г

Т

друштв.

групе постој е и ко су њихов и чланов и П Н

Н Г

Т

1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите

1ПД.2.5.2. зна која су

права и обавезе чланова у различ.

друштв. групама

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т

П Н

Н Г

Т


22. 23. 24. 25. 26. РЕЗУЛТАТИ

бр.

%

19 tabela son ii polugodiste  
19 tabela son ii polugodiste