Page 1

K U N S T S T IC H T I N G

FIRMA VAN  DRIE ACHTER DE KERK 13 2801 JX GOUDA WWW.FIRMAVANDRIE.NL

2014


1

2

Hét podium voor Goudse kunst De Firma van Drie is een Goudse stichting die,

van 12.00 tot 17.00 uur. Vooral op zondagen,

dankzij de aangesloten kunstenaars en veel

wanneer de St. Janskerk voor toeristen niet toe-

vrijwillige inzet, een breed aanbod heeft op het

gankelijk is, biedt de Firma met haar exposities

gebied van hedendaagse kunst. In het pand

een (bescheiden) alternatief.

Roodbol, naast de St. Jan en Museum Gouda, zijn voortdurend korte exposities te zien van diverse vormen van hedendaagse kunst. De Firma biedt hiermee Goudse kunstenaars een podium: 60% van de exposerende kunstenaars komt uit Gouda en zo’n 40% van buiten, met enige regelmaat ook uit het buitenland. De afgelopen jaren zijn jaarlijks tegen de twintig verschillende exposities te zien geweest. Deze exposities trekken veel belangstelling. Zij zijn, behalve op

Op allerl ei terre inen we rkt de F organis irma sa aties in men me Gouda e t andere n daarb uiten: • Museu m Gouda o.a. met de Gasth Goudse uisKeuke Salon, N n, LichtK acht van unstGou d • Gouda e Poëzie da, bij Kunst licht met LichtKun • St. Jan stGouda , o.a. vo or Bevrijd ingsglas • Filmhu en LichtK is, bemid unstGou delen vo da or exposa • Verzets nten in h museum et Filmhu , bemidd is elen voo • Goude r exposa n Gasten nten in h , bijdrag e e t n museum aan het Jeruzale culturele mkapel aanbod va • Dat En n de e Woord , heeft in de startfa • Vrije A se bij de cademie , cursuss Firma on en op he derdak g t terrein ekregen van kunst en cultuu r.

In de cultuurnota 2008-2011 is de Firma Van Drie door de Gemeente Gouda erkend als basisvoorziening op het terrein van cultuur. De gemeente heeft daarmee aangeven de aanwezigheid van de Firma in Gouda belangrijk te vinden. Dat is niet verwonderlijk voor een instelling die jaarlijks tussen de 14.000 en 18.000 geïnteresseerde bezoekers trekt uit Gouda en van ver daarbuiten.

maandag, alle dagen van de week toegankelijk

ol oodb : nten and R p in eme ies even posit e x s e d u n Go wintig dan t en aa lnem meer e a e s d d k j u n o rli ren e lier G • Jaa anise n Ate e org / Ope d t e n M e • m stmo gen deda • Kun ofste H e s d • Gou poëzie n de ht va c a N • d avon ber rsjes dag • Kaa decem enten m u n a da in o u M o n G t Goud • Ope nden eum tKuns rmaa t Mus t Lich e e c h e m j o t o z e e stpr en m s in d • Kun n sam ) venir rchild e Salo enz. n Sou s e d t u r o v. Wa ssel, •A . t.b. in Ka kse G j a . li a t r o ( a n ) e g eja asten ocum tveilin • Twe tië, D mtuin . 30 g bol kuns useu Vene or ca Rood jkse li o m d r in v a n in n a a le e p a n k n •J e o t in n r k e ië ie h c r de B adem tarisc ercon vege . naa ije Ac • Zom n o.a ken ( dbol de Vr e u o e n iz o K a e R r v is st pand asthu ussen • Kun G s in r s e u s e c l t c jk kuns odbo rman ers ndeli hebb perfo week nd Ro • Maa stlief in pa r per n en en e n u g e e k k in n z 0 e ke le an 80 • Twe delte vond rief a d mo daga uwsb maan e vrij ie r lk n e E p n a • e nden rstur Goud e avo nd ve ren in • Twe t holie r maa s c e n s p ie n r D a e kee ciale ges a • Twe n sta ms’ de So il a F v n a e n v s biede rthou ënten li ‘A c n n • Aan a ing v en va eleid erton • Beg ing: v id e r e oorb • In v

Toerisme

Achterban

De Firma Van Drie draagt bij aan het toeristisch

Bij de Firma zijn rond de 125 kunstenaars uit

aanbod in zomer en winter. Tijdens het zomer-

Gouda en omliggende regio aangesloten (kijk

seizoen zijn er op donderdagen regelmatig extra

op www.firmavandrie.nl voor hun prachtige

activiteiten speciaal gericht op toeristen. Iedere

portfolio’s). Dit aantal is sinds het ontstaan van

zomer is er gedurende zes weken een speciale

de Firma uit de fusie tussen de Stadsgalerie en

verkoopexpositie: Art en Souvenirs, met werk

de kunstenaarsvereniging Burgvliet stabiel, met

van aangesloten Firmanten. Speciale winter-

jaarlijks gelukkig ook steeds weer instroom van

activiteit, in de tweede helft van december, is

jonge nieuwe Firmanten. Sinds 2012 is ballota-

sinds twee jaar LichtKunstGouda. Op tal van

ge voorwaarde voor toelating. Bij de Firma is

locaties rond de St. Jan zijn in de avonduren

ook een nog steeds groeiend aantal Vrienden

meer dan tien verschillende lichtkunstwerken

(ruim 40) aangesloten die met hun financiële

te bewonderen. Deze bijzondere expositie blijkt

bijdragen het werk van de Firma ondersteunen.

ook aantrekkelijk voor een breder publiek dan

De Firma heeft overigens de ANBI-status (Alge-

de traditionele museumliefhebber. Uit de ruime

meen Nut Beogende Instelling).

omgeving van Gouda komen mensen de lichtkunst bewonderen.

Hét podium voor kunst uit Gouda en omgeving.


3

0 € 20.00

ie g

tiesubsid

Exploita

Gouda emeente

Roodbol € 11.590 en pand itatie kost lo p x e e 780 Vast € r u u g •H € 4.590 larmerin sten en a ko e ic rv e 330 •S € iteit r/elektric te a w s/ a •G € 1.055 lastingen telijke be n e e m e •G € 1.600 ngen ri ke e rz e •V n atiekoste e organis • Overig 9.945 bol € 1 nd Rood a p n te os loitatiek aste exp Totaal v

Financiën Sinds 2008 hanteert de gemeente voor de sub-

niet draaiende gehouden worden op basis van

sidie voor de Firma de nullijn. Om voort te kun-

projectbijdragen van sponsoren. De subsidie

nen bestaan onderneemt de Firma al langere

van de gemeente is hiervoor onontbeerlijk. Bij

tijd zelf allerlei activiteiten om eigen inkomsten

het handhaven van de nullijn zal vanaf volgend

te verwerven. Voor 2013 was dat bijna 50% van

jaar de subsidie niet meer toereikend zijn om

de totale inkomsten. Met de subsidie van de ge-

de vaste exploitatiekosten te dekken. Financiële

meente worden de lasten van de vaste exploita-

middelen die nu worden geworven ten bate van

tie worden gedekt. Alle andere, zelf verworven

de kunst zullen dan hiervoor moeten worden

middelen worden ingezet voor de kunstprojec-

ingezet.

ten en activiteiten van de Firma Van Drie. De extra middelen worden projectmatig geworven en dit vraagt een enorme inzet van de vrijwilligers. De jaarlijkse vaste exploitatie van de Firma kan

Coördinator: Arjenne Vossepoel 06 2229 1475 Voorzitter: Wijnand Scholtens 06 4765 7973

Hét podium voor kunst uit Gouda en omgeving.

Factsheet interactief conc4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you