Page 1

PORTFOLIO PARPAIPATH BUNTHEUNG


PROFIL NAME Parpaipath Buntheung (OIL) Birthday 22 September 1996 Addres 322/703 Moo.8 Phrueksachat Villa Surasak Sub-district, Siracha District Chonburi 20110

EXPERIENCE

oiltop6

2014

oiltop6@gmail.com

EDUCATION

ประไพพัตร

091-7320382

รางวัลชมเชย โครงการประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำ�ริภายใต้หัวข้อ “๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก V-STRONG Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

2012-2015 Darasamutr School Sriracha 2016-Currently aculty of fine and applied arts Burapha university,Product Design

SKILLS

Photoshop lllustrator AutoCAD Rhinoceros Premiere pro Lightroom

PURPOSE

I went to learn and develop myself about Product design and Furniture design and Graphic Design and bring the knowledge to use for thesis and through the work in the future.


ROSER THREEDIMENSIONAL DESIGN


แนวความคิดมาจากความสวยงาม หอม หวาน ของดออกกุหลาบและเมล็ด ถั่ ว ลั น เตาโดยนำ � เอาความเหลี่ ย มและโค้ ง มนของถั่วลันเตามาออกแบบเป็นลวดลาย พื้นรองเท้าและนำ�เอาเอกลักษณ์ที่ซับซ้อน กั น ของดอกกุ ห ลาบมาออกแบบให้ เ กิ ด เป็นรองเท้าส้นเตารีดขึ้นมาโดยอยากให้มี ความสวยงามและยังให้ความรู้สึกอันเป็น ธรรมชาติ ความหรูหรา สวยงามเป็นผู้ หญิง ออกมาในรองเท้าให้ผู้หญิงได้ลอง สวมใส่แล้วมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น


T - DRY FLOWER LIGHT

DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF NATURAL MATERIALS


แนวความคิ ด หลั ก ของ COUNTRY คือ อะไรก็ได้ที่เป็น ธรรมชาติและไม่ดัดแปลงจนเกิน กว่าความ รู้สึกอันเป็นธรรมชาติ นั้น เช่น การทำ�กระดาษสาจาก กากอ้อย การทักของหญ้าแฝก ทำ�ให้เกิดความรู้สึกที่ผิดไปจาก ธรรมชาติ รวมทั้งรูปทรงของ โคมไฟเป็นแบบง่ายๆ ดูแล้วชิน ตาไม่จำ�เป็นต้องสร้างอะไรที่ตื่น เต้นถ้าทาย ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็น โคมไฟที่ติดกับฝ้าหรือเพดาน สามารถใส่หลอดไฟ BULB ขั้ว 27 ได้ เพื่อเพิ่มบรรยากาศและ สีสันให้แก่บ้าน ร้านอาหาร ร้าน กาแฟ โคมไฟนี้ เหมาะสำ�หรับ บ้านสไตล์ COTSWOLD ร้าน อาหารร้านกาแฟสไตล์ COUNTRY


Z E N B L E T R E N D

FOR PRODUCT

DESGN

 เฟอร์นิเจอร์นี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นำ�วิถี ชีวิตของคนญี่ปุ่นตามลัทธิของเซน มาใช้ในการออกแบบ เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันและนำ�แนวโน้มของความเรียบง่าย มาเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาจนเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะไม้ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้ใช้ ให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น


BY C H A I R F U R N I T U R E

D E S I G N

แนวความคิดมาจากยุคไบเซนไทน์ ซึ่งนำ�ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรม

ยุคไบเซนไทน์มาวิเคราะห์ออกแบบโดยได้ดึงลักษณะเด่นของโบสถ์ เซนต์ โซเฟีย ในอดีต ( the Church of St Sophia) และวิหาร Blue Mosque, Istanbul ลักษณะอาคารส่วน ใหญเป็นโดมคลุมบนเนื้อที่กลม มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นเก้าอี้นั่งบวกแนวคิดของการนำ� ลักษณะเด่นเก้าอี้ของยุคไบเซนไทน์มาวิเคราะห์ออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ยัง คงกลิ่นอายของยุคไบเซนไทน์ไว้เพื่อให้สอดคล้องกับความลงตัวของการออกแบบและมี ความแปลกใหม่สะดวกสบายมากขึ้น


B Y Z AT I N E FURNITURE DESIGN (632366) ศิ ล ปะไบเซนไทน์ ( Byzantine Art) เป็นศิลปะที่เชื่อมโยงความ คิดและลักษณะศิลปะ ตะวันออก และตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยทั่วไป ลักษณะศิลปะไบเซนไทน์จะมีลักษณะ ใหญ่โตเข้มแข็ง และมีการตกแต่ง ประดับประดาด้วยการใช้พื้นผิวของ วัสดุหลาย ๆ อย่าง ศิลปะไบเซนไทน์ นั้ น จะมี ลั ก ษณะคาบเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ คริสเตียนอยู่มาก และยังมีสืบนื่อง กันต่อมาเป็นเวลาอีกยาวนาน โดย ได้ศึกษายุคไบเซนไทน์อย่างละเอียด พร้อมทำ�โมเดลเฟอร์นิเจอร์ในยุคไบ เซนไทน์ตามสัดส่วนขนาดจริง

(งานกลุ่ม 4 คน)


RESEARCH F

C - LA

(งานคู่)

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ พัฒนาผ้าทอมืออ่างศิลา จ. ชลบุรี ให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบ ได้ทำ�การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำ�ผ้าทอมืออ่างศิลาจากผู้ประกอบการ สอบถามความต้องการและปัญหาที่แท้ จริงของผ้าทอมือถึงความต้องการที่แม้ จริงเกี่ยวกับการพัฒนาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อสร้างสรรค์ผล งานในมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ศึกษาการ ทอผ้าของผู้ประกอบการ การทอผ้าทอ มืออ่างศิลา เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายมากขึ้น และศึกษาการเลือก ชนิดของผ้าที่สามารถนำ�มาผสมผสานกับ การออกแบบผ้าทอมือ รวมถึงสืบค้นองค์ ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ


FOR DESIGNER


T OY D E S I G


D U C KY

เป็นเกมที่พัฒนาทักษะทางด้านความคิดของเด็กๆซึ่ง จะมีการผสมผสานกันระหว่างหมากกระดานกับหมากขุมเข้า ด้วยกันซึ่งในการเล่นหมากขุมนั้นเราจะไม่มีที่เก็บหมากกับตัว กระดานที่เล่น จึงได้พัฒนาต่อยอดมาให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ ที่สามารถเก็บได้ และนอกจากเด็กๆยังได้เล่นสนุกแล้ว ก็ยังฝึก ทักษะในเรื่องของมารยาทในการเก็บของไปในตัวด้วย อีกทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในช่วงวัยที่ต้องการ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดในการเริ่มต้นที่จะทำ�สิ่งใหม่ๆและเสริมทักษะ ด้านการใช้สมองและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก โดย ของเล่นนี้เหมาะกับเด็กในช่วอายุ 8-12ปี เพศหญิงและชาย (งานกลุ่ม 5 คน)


D O L L P I L L OW (งานกลุ่ม 5 คน)

หมอนรองคอรองรับการนอนและสรีระ ที่แตกต่างกัน รองรับศีรษะ และคางได้ดีพกพา ง่าย มาพร้อมกับแนวคิดจากจากปีนักษัตร ซึ่ง มีสัตว์ 12 ชนิดด้วยกัน และแบรนของ Doll pillowก็ได้ดึงสัตว์ทั้ง 12 ราศีมาใช้เป็นจุดเด่น ของหมอนรองคอ Doll pillow สัตว์ที่เรามาใช้ ทำ�เป็นงานตัวอย่างคือ กระต่าย และ เสือ ซึ่ง เป็นสัตว์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆคน ที่มี ความน่ารัก ห้ความรู้สึกนุ่มสบาย เหมาะกับ การใช้งานที่สะดวกสบาย ดังนั้นเราจึงใช้ผ้าแค นวาสที่มีความเย็นในตัวและอัดด้วยเมล็ดข้าว ผสมกับเม็ดโฟม


สำ�หรับนักเดินทางนั้น DOLL PILLOW คือความผ่อนคลาย จากธรรมชาติที่จะมอบให้คุณ


D I G IT A L F O R 2 DIMENSIONAL D E S I G N ดิจิตอลเพื่อการออกแบบ 2 มิติ ศึกษาและฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี ด้านดิจิตอล เพื่อการออกแบบ 2 มิติ เพื่อนำ�ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบ 2 มิติ ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์


(งานกลุ่ม 4 คน)

B A L I

GARDEND DESIGN L O G

H O U S E

“การออกแบบจัดสวนบาหลีในพื้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก” และ นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดสู่ผลงานการออกแบบการ จัดสวนบาหลีในประเทศไทย อำ�เภอ เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เป็นผลงานการออกแบบเพื่อแสดงออกถึงแนวคิดในเรื่อง ของความรักด้วยสวนสวยของครอบครัวหัวคิดทันสมัย ผสมผสานกับสวนสไตล์สวนบาหลีที่ได้กลิ่นอายทางวัฒนธรรมผสมผสาน กับสีสันธรรมชาติ โดยให้เข้ากับบ้านสไตล์ Log home หรือ Log cabin styled home ยังคงเน้นการโชว์พื้นผิวธรรมชาติของ งานไม้ เสริมกลิ่นอายสไตล์คลาสสิคด้วยเตาผิงหิน มุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าและเสน่ห์ของกลิ่นอายวัฒนธรรมที่สะท้อนสิ่งเหล่านี้ ผ่านมุมของของการออกแบบจัดสวน


I N TERIOR D

E

S

I G

N

(งานกลุ่ม 4 คน)


Oment บ้านเดี่ยวหลังใหญ๋ชั้นเดียวสีชมพูหลังนี้ได้แนวความคิดออกแบบ บ้านสไตล์อเมริกันวิคตอเรียน เต็มไปด้วยลายละเอียดให้สอดคล้องไปกับ ชีวิตที่ทันสมัยบนพื้นฐานแนวคิด “Live the Moment Together” เพื่อเป็น บ้านที่ทุกคนอยากใช้เวลาด้วยกันเพื่อเติมเต็มจินตนาการและความฝัน ที่ สำ�คัญคือการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่คุณรักด้วยความรู้สึกแสนอบอุ่นบน พื้นที่ใช้สอย48.75 ตารางวาโดดเด่นด้วยโทนสีชมพูขาว และหลังคาหน้า จั่วแบบยุโรปชวนให้อบอุ่น นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของ ตกแต่งบ้านให้อารมณ์แบบสไตล์วินเทจสีพาสเทลและออกแบบให้แต่ละส่วน เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงถึงกันเพื่อดื่มด่ำ�ทั้งสัมผัสแบบ ดั้งเดิม และความสนุกของกิจกรรมยามใช้ชีวิตส่วนของพื้นที่ภายในบ้านแบ่ง เป็น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�1ห้องครัว และ 1 ห้องโถง เน้นบรรยากาศ โปร่งโล่งสบาย ประตูกระจกสไตล์ยุโรปวงกบสีขาวเข้ากับธีมของบ้าน และ ทำ�ให้ผู้พักอาศัยเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ


“โครงการเปิดบ้านศิลปกรรมศาสตร์และศิลปกรรม” สำ�หรับเยาวชน ครั้งที่ ๕ Sigum BUU Open House 60


รางวัลชมเชย โครงการประกวดการพัฒนา และรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำ�ริภายใต้หัวข้อ “๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก V-STRONG Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


Pot  
Pot  
Advertisement