Page 1

XLVII. évfolyam

Zirc, 2004. április

4. szám

ZIRC ÉS VIDÉKE KÖZÉLETI LAP A Magas-Bakony településeinek lapja. Újraindította a Zirc és Vidéke Alapítvány kezdeményezésére Zirc város önkormányzata A szerkesztõség címe: 8420 Zirc, József Attila utca 1. Ide küldendõk a lap szellemi részét érdeklõ levelek. Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. Közleményeket névaláírás nélkül nem veszünk figyelembe. Kéziratot nem adunk vissza.

ALAPÍTVA 1905-BEN A szerkesztõség tagjai:

Balta Éva, Encz Ilona, Kasper Ágota, Ringné Müller Anikó, Stohl Ilona Felelõs szerkesztõ:

Abafalvi Tibor

MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN KIADJA ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8420 ZIRC, MÁRCIUS 15. TÉR 1. Az ingyenes kiadvány Zirc és vidéke minden háztartásába eljut Terjeszti a Magyar Posta A hidetési díjak, a lap anyagi ügyeit érdeklõ dolgok a következõ címre küldendõk: Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház, 8420 Zirc, József A. u. 1.

Pályázatokról is döntött a testület A március 29-i testületi ülés a napirendi pontok elfogadását követõen a lejárt határidejû határozatok és az elõzõ értekezlet óta történt események ismertetésével kezdõdött meg. A soron következõ személyi ügyeket zárt tárgyaláson vitatták meg a képviselõk, ennek eredményét a döntés után Horváth László polgármester ismertette: – A Reguly Antal Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola közalkalmazotti létszámának csökkentését két fõben határozta meg a testület, amennyiben a körülmények lehetõvé teszik. – Elfogadták a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet közalkalmazotti létszámának 3 fõvel történõ csökkentését. – A volt városi hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálat terveinek elkészítésével Szente Zoltán székesfehérvári tervezõt bízták meg. – A város kijelölt közterületein a parkfenntartási és köztisztasági munkák ellátására benyújtott pályázatok közül a Zirci Városüzemeltetési, Oktatási és Szolgáltató Kht. által beadottat fogadta el a testület. – A Pintér-hegyi kilátó megtervezésére Magyar János veszprémi tervezõt kérték fel. A parkerdõ fejlesztési munkálatainak fedezésére a HM VERGA Rt.-vel közösen nyújt be a város pályázatot a SAPARD alaphoz. – A könyvvizsgálói pályázattal kapcsolatos döntést az áprilisi ülésre halasztották el.

Együtt Európában Április 30. – május 1. – Zirc város tervezett európai uniós csatlakozás napi ünnepi rendezvényei az önkormányzat, városi intézmények és civil közösségek szervezésében (pályázati eredmények függvényében változhat a programterv). Április 30-án: „Egy lépés Európa” – sportprogramok minden korosztálynak Május 1-jén: 9 órától egész nap Európa-majális a Szarvas-tó Szabadidõparkban (Zirc-Akli) (horgászverseny, családi kézmûves-, sportprogramok, halászléfõzés, zene) 10 órakor nemzeti – európai uniós – testvérvárosi zászlófelvonás és ünnepi mûsor a Rákóczi téren lévõ zászlóhelyeknél 11 órától internetes Európa-társalgó a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Házban 11 órától civil közösségeket bemutató kiállítás és Európa-nap a Mentálhigiénés és Ifjúsági Központban (kiállítások, fórum, kézmûves-, játék- és gasztronómiai programok) 15 órakor Európa a mûvészetekben: irodalmi délután a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Házban, kiállítás a Zirci Galériában 17 órakor Kapitány Dénes orgonamûvész koncertje a Bazilika Minorban 20 órától hajnalig koncertek és utcabál a Rákóczi téren 22 órakor zenés tûzijáték

Utazás 2004 kiállítás Négy kontinens 35 országa mutatkozott be március 18–21. között a 27. alkalommal megrendezett Utazás kiállításon a Budapesti Vásárközpontban. A kiállítást Pál Béla turisztikai államtitkár nyitotta meg. A 880 kiállító csaknem 15 ezer négyzetméteren fogadta a több mint 70 ezer látogatót, valamint a turisztikai szakembereket. Elõször mutatta be kínálatát Irán, Írország, Mongólia, Nepál és Svájc. Az idei kiállítás belföldi díszvendége a Balaton-régió, a külföldi pedig Szlovákia volt. Nagy sikert aratott a közönség körében az Utazás kiállításon elsõ ízben megrendezett Gasztrorandevú Hungary 2004 és a KARÁT nemzetközi ékszer-, drágakõ-, óra-szakkiállítás és -vásár. A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Turizmus Rt. az idén is kiemelten koncentrált a belföldi turizmus fejlesztésére. Ez a vásári megjelenésben is tükrözõdött, ugyanis az elmúlt évek gyakorlatával szakítva koncentráltan, egy helyen mutatta be a turisztikai régiókat. A Magyar Turizmus Rt. standján bemutatták többek között az új elektronikus idegenforgalmi adatbázisrendszert, az ONTIR-t is. A Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság szervezésében a zirci Tourinform Iroda Nyugat-Dunántúllal és Dél-Dunántúllal közös standon állított ki. Az iroda Zirc és térségét, összesen 91 hotel, panzió, falusi vendéglátó 1631 ágyát propagálta a kiállításon. Emellett természetesen a látnivalókat, a kiemelt nagyrendezvényeket is, mint például a zirci BULIt, a bakonyi betyárnapokat, a cseszneki nyár programjait. A zirci standot nagyon sokan keresték meg. A Veszprém megyei Utazás kiállítás április 17–19-ig látogatható a Veszprémi Egyetem aulájában. Szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt. Vargáné Máhl Szilvia, Tourinform, Zirc

– A Rákóczi tér felújítására szintén a SAPARD-hoz pályázik a város. Az ehhez szükséges kiviteli résztervek elkészítésével a Veszprémi Építészmûhelyt bízták meg. – Kovárczi Attila interpellációt nyújtott be, mely személyiségi jogokat érintett. A kapott választ a képviselõ úr elfogadta. A munka ezután nyílt ülésen folytatódott. Egyhangúlag támogatták a képviselõk a városi önkormányzat által fenntartott intézményeknél történõ létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat beadását, valamint a 2004. évi költségvetés módosítását. Az önkormányzat 2003. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást a képviselõk többsége elfogadta. Ezután jogharmonizációs céllal változtattak a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseirõl szóló rendeleten. A közterületek tisztántartásáról, használatáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendeletekrõl szóló döntést az áprilisi ülésre halasztották, ugyanakkor társadalmi vitára alkalmasnak tartották õket. Módosították a Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde, valamint a városi zeneiskola alapító okiratát. A testület döntése alapján a 2004–2005. tanévben három elsõ osztályt indítanak a Reguly Antal Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskolában. Elfogadták a Szociális Szolgáltató Központ szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását. A testület többségi döntése alapján a Reguly Antal Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola fõzõkonyhájának további mûködtetésével összefüggésben igényfelmérést kell végezni a környezõ településeken és a városban. A konyha technikai fejlesztését 2004 szeptemberéig meg kell oldani, az óvodának pedig ki kell fizetnie a jelentkezõ étkezésiköltség-különbözetet a költségvetési év végéig. Pályázatot nyújt be a város az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatására (ÖNHIKI), valamint a helyi önkormányzatok 2005. évi címzett támogatására, ennek célja a Rákóczi téri multifunkcionális közmûvelõdési intézmény megvalósítása. Szintén címzett támogatásra nyújtják be Zirc és térsége belterületi csapadékvíz-rendezési koncepcióját. (Folytatás a 4. oldalon.)

Gyermekvédelmi tanácskozás Zircen rendezte meg a város és környéke szociális ügyeivel foglalkozó három szervezet: a Zirc Városi Gyámhivatal, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Olaszfalui Intézményi Társulása és a Zirci Szociális Szolgáltató Központ a második bakonyi térségi szociális és gyermekvédelmi tanácskozást. A szakmai fórumon Elek Józsefné, a Veszprém Megyei Módszertani Otthon osztályvezetõje ismertette a megye szociális szolgáltatási tervezési koncepcióját, Sándor Tamás, a megyei önkormányzat egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi irodavezetõje pedig a tervezett gyermekvédelmi elképzelésekrõl beszélt. Az összejövetelt tartalmas, átgondolt, széleskörû munka elõzte meg, ugyanis a szervezõk kérdõíveket küldtek ki a gyermekvédelmi szolgálatoknak, a védõnõknek, a gyermekorvosoknak, a háziorvosoknak, a bíróságnak, a rendõrségnek, a települések jegyzõinek, a szociális és gyámügyi ügyintézõknek, az óvodák és iskolák ifjúságvédelmi felelõseinek és a nevelési tanácsadónak. A felmérésben tapasztalataikat és véleményüket kérték az ellátási hatáskörükbe tartozó gyermekek helyzetérõl. A beérkezett válaszokat, javaslatokat a három szervezõ intézmény vezetõje: Szirbek Tiborné, Gyõri Piroska és Koósné Stohl Ilona ismertette és értékelte. A konferencia a tapasztalatok összegzésével, az elkövetkezendõ idõszak feladatainak számbavételével zárult. Müller Anikó

Óvodafejlesztések A Zirc Városi Önkormányzat 62/2003. (III. 31.) sz. alapító okiratot módosító határozatának megfelelõen 2003. augusztus 18-tól két óvodai csoportot megszüntetve kétcsoportos bölcsõdét is mûködtet. Az elõírásoknak megfelelõ átalakításokat, eszközfejlesztést az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól elnyert, pénzbeli önrészt nem igénylõ 2 500 000 forintos pályázat segítségével tudtuk megvalósítani. Ezek az átalakítások, beszerzések a következõk voltak: az épület bejáratának akadálymentesítése, a fedett belsõ udvar lezárása, fedett homokozó kialakítása, udvari játékok, szõnyegek, elsõ korosztályos asztalok, székek, fektetõk beszerzése, zárható szekrények felszerelése, a két csoport bölcsõdés életkornak megfelelõ játékkal való felszerelése, az elhasználódott tányérok, egyéb eszközök pótlása. (Folytatás a 4. oldalon.)

Új polgármestere van Nivalának Finnországi testvérvárosunknak új vezetõje van. Paavo Karttunen több mint 18 év városvezetõi munka után hagyta el Nivalát. Családjával KözépFinnországba költözött, egy kisvárosba, ahol ugyancsak a legmagasabb tisztséget tölti be. Mi, zirciek, ezt egy kicsit szomorúan vettük tudomásul, hiszen nagyon sok mindent köszönhettünk neki: szívügyeként kezelte a testvérvárosi kapcsolatot, többször járt nálunk, és ha lehetett, mindig fogadott saját otthonában is magyar vendégeket. Elsõ munkanapján volt túl az új munkahelyén, amikor telefonon beszéltünk. Elmondta, hogy új kihívásokra volt szüksége, sajnálja, hogy a jövõben a zirciekkel neki személy szerint nem lesz módja olyan szorosan tartani a kapcsolatot, mint Nivala

polgármestereként. Azon lesz, hogy új városa is mihamarabb magyar testvérvárost találjon magának. Helyét egy fiatalember, Pasi Marjakangas foglalta el, aki decembertõl tölti be ezt a tisztséget testvérvárosunkban. Nivalaiak között járva tapasztalhattam, hogy bár sajnálják Paavo távozását, nagy reményeket táplálnak utódja irányában is. Nyitott, közvetlen emberként ismerik, nem véletlenül õ lett a befutó a nyolc pályázó közül. Elsõ beszélgetésünk megerõsített abban, amit egyik nivalai képviselõ barátom, mondott róla: „figyeld meg, nem lesz nehéz dolog magyarbarátot faragnunk belõle...” (Folytatás a 4. oldalon.)

Megyeházi hírek ™ Ünnepi ülést tartott a COMITATUS önkormányzati szemle szerkesztõbizottsága február 6-án.Az ülésen Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke az elmúlt évtized legjobb szerzõinek nívódíjakat adott át. ™ Veszprémben a megyeházán tartotta soros ülését a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács február 13-án. A tanácskozáson részt vett Nagy Sándor államtitkár, aki többek között beszélt a területfejlesztés várható átalakulásáról, valamint Kuti Csaba a Veszprém megyei, Szabó Gábor a Fejér megyei, és Agócs István a Komárom-Esztergom megyei közgyûlés elnöke is. ™ A Magyar Turizmus Rt. 2004. évi marketingtervének részleteirõl adott számot február 20-án a megyeházán megjelent 150 szakembernek (négy megyébõl) dr. Galla Gábor vezérigazgató; a 2004. évi pályázatokról a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviselõje tájékoztatta a résztvevõket. ™ Megjelent a Megyei Turisztikai Hivatal legújabb, Konferenciahelyszínek Veszprém megyében címû háromnyelvû kiadványa. A 20 000 példányban megjelent ingyenes katalógus 40, konferencia rendezésére alkalmas szálláshely adatait tartalmazza fényképpel illusztrálva. Az üzleti találkozók lebonyolítására alkalmas 27 hotel és panzió kondíciói külön fejezetben találhatók. ™ A pápai Várkertfürdõben tartotta ülését a Közép-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság február 24-én Szabó Gábor elnök vezetésével, tájékozódva az objektum szolgáltatásairól, értékelve a régió három megyéjének turisztikai stratégiáját, megvitatva az aktuális feladatokat. Részt vett az ülés munkájában Veiland László turisztikai hivatalvezetõ.

Játszva tanítanak Városunkban rendezi meg a Zabhegyezõ Gyermekanimátorok Egyesülete a tavaszi szünet legnagyobb országos gyermekrendezvényét, a 13. nemzetközi gyerekfesztivált. 1992 óta a középiskolás és fõiskolás rendezõk közel hatezer gyerekkel foglalkoztak az ország különbözõ településeirõl és határainkon túlról – Jugoszláviából, Szlovákiából, Szlovéniából és Erdélybõl. A fesztivál az általános iskolás korosztályt célozza, és program-összeállításában megõrzi a legkülönbözõbb érdeklõdési körök sokszínûségét. Alapgondolata a gyerekek aktív, cselekvõ részvételének elõtérbe állításával lehetõség teremtése a résztvevõ csoportok számára tudásuk, tevékenységük, valamint hazájuk, kultúrájuk bemutatására, összehasonlítására. Ezzel párhuzamosan lehetõséget teremt másfajta tevékenységek és a többi csoport megismerésére. A rendezvény másik alapüzenete a hazavihetõség, az otthon is elkészíthetõség élménye. A fesztivál ideje alatt gyerekek szerveznek programot gyerekeknek, gyerekek játszva tanítanak gyerekeket az általuk már készség szinten elsajátított ismeretekre. A 13. nemzetközi gyerekfesztivál április 7–11. között várja idei 420 résztvevõjét és 80 rendezõjét Zircre. A szerdai napon érkezõ csoportok a keveredõs nyitó program során ismerkednek egymással és a rendezõkkel. Csütörtökön, a fakultatív napon városismereti játék, túrák, veszprémi és távolabbi helyszínek izgalmas látnivalói várják a résztvevõket. Pénteken a nagyjátékok mellett a fesztiválklub kézmûves – játék – filmes és meglepetés-helyszínei szórakoztatják a gyerekeket. A szombati Kavalkád nyílt napon a zirci gyerekek is bekapcsolódhatnak a fesztiválba: jó idõ esetén a Rákóczi téren, rossz idõben a volt Békefi Általános Iskolában várják a színes programok, mûsorok az érdeklõdõket. Az esti gála már a búcsúzás jegyében zajlik, aztán a vasárnap délelõtti könnyes búcsú után elköszönnek városunktól a gyerekek. E. I.


2. oldal

ZIRC ÉS VIDÉKE

2004. április

AGÓRA – A VÉLEMÉNYEK TALÁLKOZÓHELYE Az alábbi levelet a Vállalkozók a Vállalkozásokért Zirc Városi Érdekképviseleti Egyesület elnökének, dr. Rigó Barnabásnak címezte Fiskál János, Eplény polgármestere.

Ébredés után vásárba megyünk (A Napló hasábjain megjelenõ újságcikk címe volt az, hogy Ébred a város. ) Valamikor a 2003-as évben polgármesterünk sikerhadjáratot indított a sajtón keresztül. Valójában Zirc város sikereire akarta a koronát feltenni egy jól sikerült sajtóhadjárattal. (Mindez valójában már nem a zirci emberek és a város sikereirõl szólt volna hanem az Õ , mármint a Polgármester sikereirõl...) Jelentem, felébredtünk, és mint ilyenkor lenni szokás kinyitjuk a szemünket és körbenézünk. Nézzük, mit látunk Zircen: – Korán keltünk mert, Vásárba készülünk... Hordozható számítógépeket (Laptopot, Notebookot) akar venni a város a képviselõinek, mert drága a papír amelyen minden hónapban megkapják a testületi ülés anyagját. Ha jó vásárt csinálunk akkor hazafelé jövet a vásárból mi is elénekelhetjük majd gyermekkorunk kedvenc énekét : – „ elmentem én a vásárba fél pénzzel , Notebookot vettem a vásárban fél pénzzel , mégis maradt fél pénzem...” És most jöjjenek a tények, a számítógépek vásárlásáról. – Kérdésekkel, válaszokkal és elgondolkoztató kérdésekkel, amelyekre már a válaszokat, majd a tisztelt olvasónak kell megadnia. Mivel a következtetések és tanulság leszûrését mindenkire önnön magára bíznám, hiszen Ön kedves olvasó a Zirci Választópolgár és Adófizetõ lakos . Ki vásárolta meg a számítógépeket? Zirc város önkormányzata. Mikor? Két részletben 2003 év végén 16 (17 ?!) db-t és 2004 februárban 11 db-t. Mennyibe kerültek a számítógépek? Az elsõ vételnél 308.000,-Ft volt db-ja azaz összesen 4.928.000 Ft-ba a második vétel 248.750 azaz 2.736.250,- Összesen tehát 7 Millió Hatszázhatvannégyezer Ft-ért vettünk számítógépeket! Az elsõ vételt Budapesti cégtõl vásároltuk, a második vételt helyi zirci cégtõl. A Budapesti cég elõször 16 gépet számlázott le az Önkormányzatnak , azaz így egy db gép 327.250,- Ft-ba került volna. Nem is lett volna ezzel baj, ha a helyi kereskedõ ellenajánlata nem lett volna ennél lényegesen kevesebb és ezt nem tette volna szóvá egy-két testületi tag. Tekintettel arra, hogy a vételi egyezség már megvolt ezért a kiáltó hibát csak úgy lehetett korrigálni hogy a Budapesti cég adott egy plusz számítógépet ajándékba. Így matematikailag a két ajánlat közötti árkülönbség már csak pár ezer Ft volt , amin már mindenki napirendre tudott térni. Azzal a gyógyírrel tapasztva be az üzletrõl lemaradt helyi kereskedõt, hogy Ö- tõle is rendelt a város 11 db gépet. Mondván, hogy a külsõs bizottsági tagok se maradjanak le a jóról. Ez a második vétel már kevesebb mint 250.000,- Ft db áron történt. Igen mindenki jól láthatja valami miatt fontos volt a külsõs tagoknak is venni gépet. De azért az egyenlõk között is vannak egyenlõbbek. Valószínû, hogy az elsõ gépekért sem lett volna muszáj kiadni 58.000 Ft-tal többet , mint amennyiért másodszorra a helyi kereskedõ adta a gépeket a városnak. Minderre lehet azt mondani, hogy fantázia. De akkor meg kellene magyarázni, hogy valaki miért ad el valamit úgy, hogy 16 db-t rendes áron majd egyet ingyen ajándékba, – ezt bizony ilyenkor úgy csinálják, hogy 17 db-t számláznak le és a 17 árából adnak darabonként 19.250 Ft árengedményt azaz 6 % -t. Igaz , ez esetben még egy kérdés felvetõdik: – miért érte meg az ajándékozás az eladónak, amikor ezután még többletadó fizetési kötelezettsége is fenn fog állni?! Talán , mostmár tudjuk, hogy mennyi lett kifizetve a gépekért. Most nézzük meg azt a kérdést, hogy ki fizette ki a gépek árát? A képviselõk úgy tudják hogy Õk. Nézzük meg mi is történt? Zárt testületi ülésen született egy egyezség a Testületi tagok és a Polgármester között, hogy a Képviselõk lemondanak 5-7 havi tiszteletdíjukról ( ez attól függ, hogy kinek – kinek hány tiszteletdíjas bizottsági tagsága van ) . Számoljunk: 20.000,- Ft / hó bruttó tiszteletdíja van képviselõinknek, ez havi nettó 13-15 ezer Ft azaz 7 havi lemondás esetén ez 105 ezer Ft. No de számítsuk hozzá azt is hogy ez esetben az önkormányzatnak erre a 7 hónapra nem kell megfizetnie a közterheket ami további 70 ezer Ft felajánlást jelent a testületi tagok részérõl. ( Eltekintve attól, hogy szívesen venné mindenki, ha a munkahelyén nem adnának neki fizetést, de ahhoz év végén közterheivel növelt összegben juthatna hozzá.) Ugye nem érti a kedves olvasó?

Pedig innen már nagyon egyszerû a következtetés: A képviselõk ígéretet kaptak arra, hogy a gépeket a ciklus végén megvehetik könyvszerinti értéken . Mivel a számítástechnikai cikkek számviteli leírási kulcsa évi 33 % ezért könnyen kiszámolható, hogy a gépek a következõ választások elõtt 10.000,Ft -on lesznek könyv szerint nyílván tartva. Lehet, hogy ez volt az oka a nagy sietségnek, hogy miért kellett 2003 novemberében megvenni a gépeket? ( hiszen csak így tud majdnem nullára kifutni a nyilvántartási érték.) – Mikor erre rákérdeztünk a vállalkozói egyesület fórumán a Polgármester úr két választ adott a kétszer is feltett kérdésre: „ Nem látunk a jövõbe, nem tudom megmondani, hogy 2006 – ban mi fog történni, „... majd második nekifutásra : „ ezek a gépek 3 év alatt teljesen elavulnak hiszen nézzünk vissza, hogy 3 évvel ezelõtt milyen gépeken dolgoztunk...” Tehát 7 havi nettó tiszteletdíjról lemondva azaz 105 ezer Ft – ért lehetett venni a képviselõinknek 308.ezer Ft- t érõ gépet . Mindezt 7 havi részletben kifizetve azaz a tiszteletdíj kifizetési ütemének megfelelõen. – Nagyon jó! Ezt nekem, e cikk írójának higgye el a kedves olvasó, hogy nagyon jó üzlet volt ! Természetesen, az sem meglepõ, hogy az Önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatunk úgy tudott fizetni ( mivel az ár 50%-át elõre kellett fizetnie ) hogy hitelt vett fel! A második felét már valóban finanszírozzák a tiszteletdíjak. Ezek után már mindenki eldöntheti, hogy ki mondott le és mirõl , ki kinek vett gépet. – Igaz, az igazságot majd csak a ciklus végén fogjuk megtudni, amikor kiderül, hogy valóban a képviselõink a város fejlesztése javára mondtak-e le díjukról. Ahogyan azt a Polgármester úr állította a kamerák elõtt, vagy a szintén kamerák elõtt felháborodottan nyilatkozó bizottsági tagnak kell majd igazat adnunk, amikor azt mondta, hogy ezt megvették a képviselõk. Van azonban még mindig két kérdés , ami számomra sokkal égetõbb : amikor a képviselõk tárgyalták a tiszteletdíjuk megállapítását, akkor az egyik képviselõ azzal indokolta a javaslatát, – hogy a tervezethez képest további 50 % emelést javasol, – hogy sosem vette fel és arról mindig lemondott valamilyen nemes célra.... – ekkor már meg volt az egyezség a gépek finanszírozására a képviselõk és Polgármester között a fent leírt módon....... másik kérdés : a helyi média azaz TV stúdió szerkesztõségének felháborodása és görcsös bizonyítási kényszere, hogy alaptalan a számítógépek emlegetése, az adófizetésünk felhasználásaként. Nincs okom arra, hogy azt gondoljam, hogy a szerkesztõ riporter családtagja érintettségének okán ismerhette a teljes történetet, de tanulságként neki is szolgálhat ezen írás.... Mostmár csak az a kérdés, ki kit vezetett félre. Mindenki így akarta? Így tudta a háttér eseményeit? A jó szándék volt a motiváció, hogy kevesebb áron többet adhassunk a képviselõinknek, mint havi 20.000 Ft ? Vagy kettõs játék történt, mert valaki máshova akart kijuttatni nyereséget, csak az sem jött össze, mert egyes képviselõk komolyan vették a választási szlogent, hogy a helyi vállalkozót kell támogatni? Azt gondolom ez már sosem fog kiderülni, hogy melyik tény volt az ok és melyik a „fedõjáték” Vagy „ csak „ valaki meg akarta szerezni a lojalitását a testületnek? Az ötlet kétségtelenül ördögien zseniális volt. Hiszen, ha rá is jönnek a képviselõk a teljes történetre, akkor is a nyilvánosságra kerüléstõl való félelem, (hogy mindez egyszer mások számára is kiderülhet ) , néma cinkossá fogja Õket tenni. Tudjuk, láttuk már történelmünkbõl a FORTÉLYOS FÉLELEM IGAZGAT...... 15 évvel ezelõtt azzal fejeztem volna be írásomat, hogy mindenkit felszólítottam volna a lemondásra. Ma már nem mondok ítéletet csak sajnálom az érintetteket, mert biztos, hogy a legmélyebb csapdába estek be, és ahhoz hogy ebbõl szabaduljanak nagyon nehéz döntést kellene meghozniuk... várjuk, hogy lesz-e ehhez elég erejük.....szorítunk nekik , hogy legyen..... Az újság terjedelmi okai miatt, eredményeink további számbavétele a következõ lapszámban folytatódik. Persze csak akkor, ha ezt lehetõvé teszi ezen cikk szerzõjének a lap szerkesztõbizottsága, vagy a lapot kiadó várost képviselõ Polgármester! Szóval májusban meglátjuk! ......... addig is dudolásszunk egy vidám nótát magunkban: ...én elmentem a vásárba fél pénzzel......... Dr. Rigó Barnabás

Replika

Válasz a fellebbezésre

Zirc és Vidéke, 2004. március: Gondolatok Zirc „városi” 20 éves születésnapja és a Magyar Kultúra Napja kapcsán (dr. Katona Péterné, Szirbek Nándor tollából). Bár hét közben Pesten tanulok, hétvégenként nagy érdeklõdéssel járok-kelek a szülõvárosomban, olvasom újságját, érdekel a jövõje – mely talán az én jövõm színtere is lesz. Ugyanakkor meg kell állapítanom, nem sok esélyt látok erre, látva a kedves polgárok állandó bökölõdését, a „hogyan tegyünk egymásnak keresztbe” nevû, közkedveltségébõl mit sem vesztett össznépi társasjátékot. Itt mindenki tenni akar, alkotni, hatni, a városért, a kultúráért, a jövõért, vagy ha nem tévedek, éppenséggel a saját kicsinyes céljaiért, érdekeiért. Õszintén szólva, sok a szöveg, kevés a tényleges tett. Íme egy idevágó idézet Goethe tollából: „Azt mondják: az öndicséret bûzlik. De hogy az igazságtalan gáncsoskodás milyen szagú, ennek megítélésére már nincs orra a közönségnek.” Kérem, fontolják meg ezt azok a kedves „kulturanduszok”, akik még ma sem hajlandók tudomásul venni a megváltozott körülményeket, s csak ócsárolni tudnak minden új kezdeményezést... Egyáltalán, bemerészkedtek már a megújult intézmény olvasótermeibe, látták azt az emberseregletet – kisiskolásoktól a jobb érzésû nyugdíjasig –, akik nap mint nap beülnek internetezni, szatyorszám hordják haza a könyveket, legyen szó akár a Micimackóról vagy a Sorstalanságról, vagy éppen lakberendezési kiadványokról? Résztvevõi voltak – többek között – Váradi Péter Pál és Lõwey Lilla Erdélykötetének bemutatójának, dr. Praznovszky Mihály lenyûgözõ elõadásának, mely a karácsony ünnepkörét mutatta be a magyar irodalomban, a Magyar Kultúra Napján rendezett irodalmi estnek, a Monetkiállításra szervezett útnak és elõadásnak? Egyébként ezt hívják közmûvelõdésnek, s az elmúlt pár hónapnak rendkívül bõséges az eseménylistája. Miért van az, hogy a fúvószenekar, az énekkar, a foltvarró klub s a többi csoport alkalmazkodni tudott a némileg megváltozott körülményekhez, s OTTHON-ra (!) lelt az összevont házban vagy a város más intézményeiben? S mégis, miért van az, hogy a nyugdíjasklubnak viszont semmi nem jó, semmi nem megfelelõ. Tagjai ennek ellenére igénybe veszik a Városi Könyvtárt és Mûvelõdési Házat (heti foglalkozások, pótszilveszter, farsang stb.), bájosan mosolyognak az ott dolgozó, hangsúlyozom: „munkájukat nagy szakértelemmel, tapasztalattal, hozzáértéssel és pontossággal, emberismerettel, humánummal ellátó” + diplomás (!)” szakemberekre, ugyanakkor minden lehetõséget megragadnak arra, hogy hátba támadják õket? Ami a korábbi idõszakot illeti, néptáncosként éppen elegendõ alkalmam nyílott szemrevételezni az elmúlt évek „pezsgõ” kultúréletét, az ürességtõl pangó termeket, az egyes csoportok baráti összejövetelei után hátrahagyott leleteket, hogy a többit ne is soroljam. Apropó, még egy megjegyzés: az Eszterlánc néptáncegyüttes ifjúsági csoportja nem a 2003-as intézmény-összevonás miatt szûnt meg, hanem még 2002 folyamán, a csoportvezetõ bejelentése nyomán, több tag megkérdezése nélkül. Végezetül jókívánságként egy idézet a jelenlegi dolgozóknak Emerson tollából: „Minden energia ragadós; ha alkotni látunk, mi is hozzáfogunk az alkotáshoz”.

2004 január hónapjában ezen újságban Fellebbezés címen jelent meg Stohl Ilona mint a város személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásának irányítója aláírással egy cikk. A cikk részletesen taglalja, hogy több cikluson keresztül küzdött a cikk írója azért, hogy Zircen bentlakásos öregek otthona létesülhessen. Érzése szerint mindent mérlegeltek és figyelembe vettek az elõkészítés és tervezés során, csak azt nem, hogy a rosszindulatú, gonosz, kicsinyes önérdektõl vezérelt szomszédok a fellebbezéssel megakadályozzák a közjó beteljesülését! Idõközben a fellebbezésben eljárni jogosult Közigazgatási Hivatal meghozta a döntését, amely határozatot szó szerint idézem az alábbiakban: „Megállapítottam, hogy a tervezett építmény tömegét tekintve nem egy kertes lakóövezetbe való. A rendezési terv elõírásaival, ill. az Étv. illeszkedés szabályaival több szempontból is ellentétes, így jogszabálysértõ, ennek megfelelõen az adott telken való elhelyezése nem engedélyezhetõ. Ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint az elsõ fokú határozatot megváltoztattam és az építési engedély iránti kérelmet elutasítottam.” A cikk egyéb, személyeskedés határát súroló megjegyzéseivel kapcsolatban több megjegyzést szeretnénk tenni: Zirc város polgárai vagyunk mi is, akiknek ugyanúgy joguk van a csendhez, nyugalomhoz, s e nyugalmat adó környezethez. De ugyanolyan – csendet és nyugalmat adó – környezetre van szükségük az idõs embereknek is, ami ezen a helyen a zsúfoltság miatt számukra nem lett volna biztosítható. A „pesti ember” itt született Zircen, itt nõtt fel, itt érettségizett a zirci gimnázium elsõ osztályának diákjaként, s az õsei már az 1800-as években a település megbecsült polgárai voltak, s a mai napig ezt a várost otthonának tekinti. Ezt a cikkíró nyilván nem tudhatta, miután nem olyan régóta él itt. Furcsának találjuk, hogy a felettes szervekhez benyújtott fellebbezésünk miként jutott el a cikk írójához jóval korábban, mint ahogy az ügyben a határozat megszületett, s ki engedélyezte ennek részleteiben történõ nyilvánosságra-hozatalát. Ezt egyébként a felettes hatóságoktól is meg fogjuk kérdezni. Ennek kapcsán tiltakozunk az ellen, hogy a hatalom folyamatban lévõ jogi ügyeket zsurnalisztikai eszközökkel próbáljon befolyásolni! Miután a tervek és az ehhez kapcsolódó járulékos költségek finanszírozása közpénzbõl történt, s az önkormányzat tudomásunk szerint jelentõs anyagi nehézségekkel küzd, elég csak az önkormányzat épületét, vagy a Petõfi S. utca út- és járdaviszonyait megnézni, hogy a többieket ne is említsük – kíváncsiak vagyunk arra is, hogy kik a felelõsek a hibáktól nyüzsgõ tervek elkészítésében és elfogadásában. A megépítés helyétõl függetlenül továbbra is ellentmondást látunk a megépíteni szándékozott intézmény szociális volta, valamint a háttérfinanszírozás szerkezete között. (Magyarázatként: befektetõk nem szociális érzékenységbõl finanszíroznak egy projektet, hanem a várható tõkegyarapodás reményében. Ez alapvetõ közgazdasági tény. ) Jó lenne ezeket az összefüggéseket a nyilvánosság elé tárni, mert ennek hiányában sokakban felmerülhet a gondolat: vajon milyen kapcsolat lehet egy megépülõ idõsek otthona és a zirci kórház megszüntetésével annak helyén létesítendõ geriátriai intézet között. Ideje lenne már tudomásul venni, hogy szabadságjogaink, érdekeink érvényesítésének határa az a vonal, ami még nem sérti a másik cselekvési szabadságát vagy érdekeit! És ezt leginkább annak a helyi hatalomnak illene tiszteletben tartania, amely hatalom hivatalból kell hogy õrködjék ezen elv betartása felett!

Tisztelettel: Jagudits Katalin

Válasz a feleletre Az Országzászlóval kapcsolatos levelemre többen reagáltak. A megjelent Felelet igen egyoldalú. Önök visszatekintenek a múltba. De csak az út egyik oldalát látják, láttatják. Trianonnal nem halt meg az ország! Trianonnak elõzményei voltak! Az akkori események tanítása, magyarázása nem a Trianon Társaság, Országzászló Alapítvány vagy az én dolgom. Arra hivatottak az iskolák. A kitett szöveget elolvasva az ember elgondolkodik. Önök egy gyermek visszaemlékezéseit hirdetik. Én 1936-ban születtem. Jóval Trianon után, jóval az Országzászló alkotása után a Magyar Királyság, Magyarország egyik alföldi falujában. Az én gyermekkori emlékeim mások. Falunkban – a szorgalmas emberek akaratának köszönhetõen – volt: mozi, sportpálya, orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszertár, posta, vasútállomás, két iskola, óvoda, Hangya szövetkezet (boltokkal), két templom, iparosok mûködtek, és még sorolhatnám mindazokat, melyek az ország élni akarását, boldogulását elõsegítették. Filléres világ volt. Még láttam a frontra tartó katonaszerelvényeket, láttam, hallottam a bombák hullását, azok pusztítását. De láttam azt is, hogy miként állt talpra az ország! Milyen összefogás élt a nemzetben. A „falujárók” iparcikkeket hoztak, ruhanemûket cseréltek élelemért. Gondoskodtak azokról is, akiknek a lakását a háború tette tönkre (belakoltatás). 1954-ben kerültem Zircre. Amikor már a „szocializmust” építettük. Hogy hogyan? Például: Vezetékes rádió vitte a lakásokba kultúrát, a napi eseményeket. A Zöldkeresztbe jártunk fürödni szombatonként. A KTSZ-ben vagy a KIOSZ-ban lehetett a tv-mûsort nézni. Olcsó könytvár sorozatban lehetett hozzájutni a remek írók mûveihez. Rendszeresen láthattunk Zircen színvonalas elõadásokat, neves színészek jártak Zircre. Rendszeresen jártunk moziba. Széles körben lehetett sportolni, biztosított volt a szabadidõ kulturált eltöltése. Üdültünk, kirándultunk. Agitálni is jártunk a TSZCS mellett, éltettük, tapsoltuk államunk vezetõit. (Talán a magam tapsolásától nem hallottam mások tapsolását!?) Önkéntes rendõrök vigyázták a közbiztonságot. Párttagok, párton kívüliek jól megvoltak egymás mellett. És még sorolhatnám mindazokat, amiket átéltünk, aminek cselekvõ részesei voltunk – Önökkel együtt. A múltunkhoz mindezek hozzátartoznak! Ezeket nem szabad elfelejteni! Ami pedig a zászlót illeti, én arról a zászlóról írtam, ami jelenleg az emlékmûvön van. A magyar nyelv különbséget tesz az az és az ez között! A piros-fehér-zöld zászló az ország zászlaja! Ez a kitett zászló az Önök zászlaja. Ezt ki vonta fel? Szomorú, ha egy településnek nincs zászlaja, amit ünnepeken felvonjanak, emelve az ünnep jelentõségét. Az is szomorú, hogy a város vezetése a nevét adta az Országzászló áttelepítéséhez. Ez nagy hiba lett volna! Ha azt oda építették – hagyják is ott! Nem az jelenti a magyarságot, hogy valaki kokárdát, zászlót tûz ki (a házára is), csak azt tartja jónak, ami eltér az elfogadott formától. Az elmúlt rendszernek voltak jó oldalai is. Ezt Önök is érezhették a saját életükön. A múltba csak õszinte szemnek lehet visszanézni. És tárgyilagosan! Hazánk határai nemcsak Trianonnal változtak meg. Volt, hogy három részbõl állt az ország. Volt Osztrák-Magyar Monarchia is. A Magyar királyságnak volt része Horvátország is. Úgy gondolom, van mit összehasonlítani (a jót a rosszal). Ehhez nem kell tábla! A zirciek vannak annyira mûveltek, hogy nincs szükségük ilyen oktatásra! Kár volt az emlékmûvet erre felhasználni!

Kabódi József

Kutyatámadás szerencsével Egy rendkívül sajnálatos esemény történt velem. Szeretnék valami módon nyilvánosságot adni az esetnek, mert nagyon nehéz csak így egyszerûen elsiklani a dolog felett, ami akár tragédiába is fordulhatott volna. Január 26-án este kivittem spániel kiskutyánkat dolga elvégzésére és egy kis mozgásra. Zircen a Kossuth utcán sétáltunk a járda és a fõút közötti területen a benzinkút felé, majd visszafelé jövet a Kossuth utca egyik házából kirontott egy hatalmas eb, neki a kiskutyámnak. Az enyémet gyorsan felkaptam, de a támadó kutya nem hagyta, húzta, cibálta a kiskutyát, amely kínjában kiugrott az ölembõl és elfutott. Miközben a kutyám védelmeztem, a támadó kutyának elkaptam a fülét, hogy próbáljam távol tartani magunktól. Összemarta a kezemet, majd a földre estünk. A támadó kutya gazdái, egyszerre hárman is, ott álltak a kapuban – valószínû, hogy õk engedték ki az ebet –, nézték a „mûsort”. Szóltak-e a kutyának vagy nem, nem emlékszem. Végül kisebb-nagyobb sérülésekkel megmenekültünk. De mi van, ha nõt vagy gyereket támad meg? Nekik mi esélyük lett volna? Miután megszabadultam a támadó ebtõl, a gazda behívta és mindennemû sajnálkozás nélkül belülrõl becsukták a kaput... és az élet megy tovább.

Fiausch László, Zirc, Kossuth u. 5.

Tisztelettel: a fellebbezõk: Böjthe Jolán és dr. Böjthe István, Fodor József és Fodor Csilla, Boross László és Szelthoffer Ferenc

Nyílt levél a kultúra kedvelõinek Zircen Kedves Barátiaim! Akiket esetleg sért a megszólítás, azoktól elõre elnézést kérek. Elõször csak érdeklõdéssel, késõbb pedig aggodalommal figyeltem azokat a vitákat, amelyek a városi mûvelõdési központ és a városi könyvtár egyesítésével kapcsolatban zajlottak a városunkban. 24 éve élek itt már, ezért van már rátekintésem a település közmûvelõdésével kapcsolatos eseményekre. Azok, akik ismernek, tudják, hogy magánemberként én is elvi támogatója voltam az új koncepciónak, amely a két intézmény egyesítésével próbált meg új színt vinni a város közmûvelõdési életébe. Parázs vita elõzte meg az elképzelés megvalósítását, ezért azok részleteivel én nem kívánok most foglalkozni. Azt azonban szomorú szívvel veszem tudomásul, hogy a kedélyek továbbra sem csillapodnak. Általam tisztelt és nagyra becsült emberek, nemre és korra való tekintet nélkül, nem tudják elképzelni, hogy lehet másképp is mûködtetni az intézményt, mint eddig tették. Nem akarják tudomásul venni, hogy egy új elképzelés is lehet praktikus és sikeres, még akkor is, ha eddig mas módon történt. Gondolok itt arra, hogy a különféle civil szervezetek próbái, rendezvényei kissé más formában zajlanak, mint eddig. A közös cél érdekében csak egyet szeretnék kérni Önöktõl: Adjuk meg a lehetõséget az intézmény vezetésének és dolgozóinak ahhoz, hogy az elképzelések szellemében bizonyítsanak. Engedjük meg nekik azt, hogy elteljen egy kis idõ ahhoz, hogy érdemi górcsõ alatt vizsgálhassuk majd a mûködésük hatékonyságát. Elõre kijelenteni, hogy nem lehet jó, amit csinálnak, talán nem biztos, hogy szerencsés dolog. Túl kicsi ez a város ahhoz, hogy állandó kereszttûzben kelljen dolgozni az intézménynek. Azt tapasztaltam az eltelt idõszakban, hogy a ház látogatottsága, a könyvtári részleg, a számítógépes terem kihasználtsága nemhogy csökkent volna, sõt. Legjobb tudomásom szerint megoldást nyert minden olyan probléma, amely a régihez való ragaszkodás miatt szült egy kis ellenérzést egyes emberekben. Optimista ember lévén bízom abban, hogy a közös cél újra összehoz bennünket mindazokkal, akik élnek-halnak a kultúráért városunkban. Fogjunk össze, hisz a cél közös mindannyiunk számára. Az újban ne a rosszat próbáljuk meg keresni, hanem a jóra való törekvés szelleme legyen velünk a jövõben. Ez az összefogás terjedjen ki mindazon kis csoportokra, akik azért járnak ebbe az intézménybe, hogy jól érezzék magukat. Legyen az nyugdíjasklub rendezvénye, vagy akármelyik civil szervezet kezdeményezése, vagy az itt dolgozó kollektíva szervezésébõl adódó kulturális esemény. A fõ cél az legyen, hogy az, amit csinálnak, csinálunk, mindannyiunk örömére és gyönyörûségére szolgáljon. Nyújtsunk békejobbot egymásnak és ássuk el végre a csatabárdot! Ehhez azt kívánom, hogy mindig barátilag közeledjünk egymáshoz. A múltat ne felejtsük el, de tekintsünk egy kicsit elõre a jövõbe is. Egy olyan aggódó zirci, kultúrát kedvelõ állampolgár kéri ezt Önöktõl, aki szívén viseli a város közmûvelõdési életének alakulását. Az együttmûködést elõre is megköszönöm:

Egy Hírlevél kérdõjelekkel Tisztelt Elnök Úr! Az elmúlt napokban Zirc város polgárai hívták fel a figyelmemet egy, a Vállalkozók a Vállalkozásokért Zirc Városi Érdekképviseleti Egyesület vezetõsége által „Hírlevél” címmel kiadott kiadványra, illetve az abban foglaltakra, melybõl az alábbi idézet, nevesítve településünket, alaptalanul rossz fényben tüntet fel bennünket: „2 Millió Ft-t kapunk Eplénytõl a körjegyzõi feladatok ellátásáért, de mennyibe kerül ez nekünk? A költségvetés erre is megadja a választ egy másik táblázatból ugyanis kiderül hogy 1,8 Millió Ft-t teszünk ehhez a feladathoz hozzá! Itt is a zirciek fizetik meg az Eplényiek költségeit!? Miért!?” Képviselõ-testületünk a 2004. március 25-i ülésen foglalkozott a kiadvány tartalmával. A tények meghamisítása, a településünk nagy nyilvánosság elõtt elkövetett lejáratása miatt felszólítja Önt mint az egyesület vezetõjét, hogy 30 napon belül a hírlevéllel megegyezõ példányszámú szórólapon, a városi televízióban és a helyben szokásos hirdetõkön tegye közzé a valódi adatokat, továbbá azt, hogy Eplénnyel kapcsolatosan a „Hírlevélben” közölt állításaik valótlanok, félrevezetõek. Felhívom Önnek is és a kiadványban hivatkozott „éber” képviselõ úrnak is a figyelmét a Magyar Közlöny 2004. január 31-i, 10. szám II. kötet 315. oldalon található 13. sorának 3. oszlopában szereplõ 3 871 152 Ft körjegyzõség mûködésével kapcsolatos feladatokért kapott normatív állami támogatásra, melyhez önkormányzatunk valóban további 2 millió forintot utal át Zirc Város Önkormányzatának. Úgy gondolom, hogy nem szükséges összeadnom e két számot, hogy Ön is világosan lássa azt, hogy a város költségvetésében a körjegyzõség mûködtetési költségére tervezett 3,8 millió Ft kiadást a fenti összegek fedezik. Nem is beszélve egyéb, a körjegyzõség mûködéséhez kapcsolódó, nemcsak eplényi érdekkörben használatos tárgyieszköz-beszerzéseinkrõl, melyek a hivatalban találhatók, és néhány dologi kiadásról se feledkezzünk meg. A fenti ellenértékért elvárható szolgáltatás és egyes testületek által ténylegesen nyújtott feladatellátás között is lenne mit mazsolázni, de ez már nem az Önök egyesületének kompetenciájába tartozik. A térséget érintõ néhány felvetésünkkel kapcsolatban is vannak fenntartásaink, mivel következtetései tény- és okszerûséget mellõzve nagyon egyoldalúra sikeredtek, de erre majd, ha úgy gondolják polgármester társaim, a BÖSZTT reagálni fog. Annyit azért elõrebocsátok, hogy találnak olyan területet is, ahol a térség finanszírozta túl az ellátandó feladatot, ez ügyben javaslom, hogy felvilágosításért Zirc város jegyzõjét szíveskedjen megkeresni. Kérem, azt se feledjék, hogy Zirc várossá válása hogyan történt 20 évvel ezelõtt, bár ezt a kérdést a jubileumi ünnepség beszédei is nagyvonalúan átlépték, és hogy a városi rang elnyerése körzeti igazgatási feladatok ellátását is jelentik, amelyhez szintén tartoznak normatívák. Tisztelt Elnök Úr! A kiadvány egyéb felvetéseinek megítélése az általam is becsült, tisztességes zirci választópolgárokra, képviselõ-testületükre és a város különbözõ szervezeteire tartozik. Az eddig megismert zirci vélemények alapján, melyekkel magam is egyetértek, a következõkre hívnám fel a figyelmét: 1. Sem Zircen, sem a térségben, de határain túl sem felejtették még el az Ön fényesnek nem nevezhetõ és az emberekben a mai napig le nem zárt „bakonytávlatos” tevékenységét, így az Ön véleményét mindig is fenntartások fogják övezni, különösen, ha az a mások tevékenységét bírálja. Erre szokták mondani: „Miközben mások szépségét bírálod, idõnként nézz magadra is a tükörben.” 2. Ha legközelebb a mindennapok dolgos állampolgáraihoz kívánnak szólni, azt tegyék közérthetõen, mert sokan – beleértve magamat is, mivel kénytelen voltam a hírlevelet végigolvasni – már szinte az elején elveszetettem a fonalat. A helyesírási és stilisztikai hibáktól hemzsegõ szövegben (lásd akár csak a fent idézett néhány sort) még a jó szándékú, adott esetben megfontolásra érdemes felvetések is eltörpülnek. Ha nem veszi zokon, de ez így olyan lett, mintha mindent egyszerre akartak volna közölni, de valójában semmit sem sikerült a problémájukból a közvéleménynek érthetõ módon átadni. 3. Mind a zirci, mind a térségben élõ polgárok azt várják, hogy valaki már építeni is akarjon a városban, és ne szegjék kedvét mindjárt az elején. Magyarul, a problémák felvetõibõl túlkínálat van a városban. Egy kedves zirci ismerõsöm nagyjából a következõket javasolta: jó lenne, ha a város vezetõi fognák magukat, felmennének a Három-hegyre, majd ott jól összeverekednének, kiadná mindenki a mérgét, végül megbékélve együtt leülnének szalonnázni és sörözni. Utána túlsúlyban lennének azok a vezetõk, akik Zirc jövõjével foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy e zirci lakos nemes, ha nem is szó szerint értendõ, de mindenképpen megszívlelendõ véleményében több üzenet fogalmazódott meg, mint akár száz hasonló hírlevélben.

Tisztelettel: Fiskál János polgármester, Eplény

Mikor is avatták? A napokban a kezembe került a Zirc és Vidéke havilap 2004. februári példánya, és az Agórában közzétett, Országzászlóról szóló írás felkeltette érdeklõdésemet. Irodám falán jelenleg is megbecsült helyet foglal el egy 65X50 cm-es fénykép, amely a zirci Országzászló avatását örökíti meg. A képet a 20-as, 30-as évek neves Veszprémi fényképésze, vitéz Mészáros készítette, szokás szerint kézjegyével szignálva és dátumozva. Ez a dátum pedig 1929. Ez a dátum nem csak azért biztos, mert semmi sem indokolja, hogy ne higgyük el a mester saját kezû szignójának valódiságát, hanem azért is, mert aki avat, Zirc akkori polgármestere, nagyapám, aki sajnos még az évben elhunyt. Ennek alapján éreztem szükségességét a hozzászólásnak és javaslom, jobban utána kellene nézni az egész történetnek. Egyébként egyetértek Kabódi József úr véleményével, mely tiltakozik a kisajátítás miatt, a fényképen is jól látható, hogy az egész közösség komoly, szép eseménye volt maga az avatás is, nem egy szûkebb csoporté.

Amberg Lajos, Káptalanfa A mûvelõdési ház és könyvtárral, valamint az Országzászlóval kapcsolatos vitát szerkesztõségünk ezennel lezártnak tekinti, ezekkel kapcsolatos írásokat a jövõben nem szándékozunk megjelentetni.

Pályázati felhívás A Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat és Fórum meghosszabbítja a Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ (volt MHSZ-épület Zirc, Alkotmány u. 14.) elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatát! Elvárás, hogy a pályázat kifejezõen tükrözze az alapítói célokat: – a gyermek és ifjúsági korosztályok programjainak – és a város közösségeinek otthont adó funkciót, – valamint a szociális szolgáltató feladatokat. A tervezett név – fejezze ki az intézmény nyitottságát, közösségi és szolgáltató jellegét, kialakuló családias arculatát, – legyen rövid vagy akár mozaikszóvá rövidíthetõ, tehát könnyen megjegyezhetõ. A tervezett embléma – legyen alkalmas grafikai, nyomdai sokszorosításra (plakát, levél, papír stb.) – és figurális megjelenítésre is (pl. az épület külsõ falára elkészíttethetõ dombormû, vagy kabalafigura stb.). Pályázni mindkét kategóriában külön vagy együtt is lehet – egyénileg vagy csoportosan. Az elsõ három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül. A pályázat kiírója fenntartja a gyõztes pályamû minden jogát. A pályázatokat 2004. április 25-ig várjuk a Mentálhigiénés és Ifjúsági Központba, jeligésen (zárt borítékban a név, cím, iskola, osztály, segítõ feltüntetésével). További információk: Encz Ilona ifjúsági referens: 30/543-9430.

Ifj. Nagy Bálint Lapunkhoz számos levél érkezik, amelyekben a város polgárai mondanak véleményt helyi eseményekről, viszonyokról. Ebben a rovatban jelenhetnek meg azok az írások, amelyekkel nem biztos, hogy mindenben és mindannyian egyetértünk, de mindenképpen közérdeklődésre tarthatnak számot. Az Agórában közzéteszünk minden aláírással ellátott anyagot, politikai hovatartozás nélkül, amely a sajtóetikai feltételeknek megfelel. A hely szűkössége miatt az egy gépelt oldalnál nagyobb terjedelmű írásokat nem tudjuk leközölni (max. 1700 karakter).

A Gyermek, Ifjúsági és, Sportminisztérium, a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács, Veszprém Megye Önkormányzati Közgyûlése és más pályázati felhívásokkal kapcsolatos információkat ad a Mentálhigiénés és Ifjúsági Központban Encz Ilona referens (telefonszám: 30/543-9430). Helyesbítés. Elõzõ számunk 2. oldalán tévesen jelent meg az egyik cikk szerzõjének a neve. A szerzõ neve helyesen Szirbek Nándor. Az érintettõl elnézést kérünk.


2004. április

ZIRC ÉS VIDÉKE

Rövid hírek Japán küldöttség járt Zircen március közepén. A japán–magyar együttmûködés keretében a Veszprémi Egyetemen tartott háromnapos szeminárium vendégei az e-közigazgatással kapcsolatos képzési támogatás miatt látogattak el városunkba, ahol a képviselõ-testület idõben felismerte az eközigazgatás fontosságát, és az elmúlt években komoly erõfeszítéseket tettek annak megvalósítása érdekében. A delegációt Horváth László polgármester fogadta. * Következõ nyilvános szerkesztõségi ülésünkre április 29-én, csütörtökön 16.30 órakor várjuk érdeklõdõ olvasóinkat a Pepe cukrászdába! * A Szociális Szolgáltató Központ (családsegítõ szolgálat) április 17-én és 24-én várja a gyerekeket 14 órai kezdettel a volt MHSZ épületébe Kamaszklubba. A programban szerepel pingpongbajnokság, vidám, játékos feladatok, kézmûves foglalkozások. Április 13-án, kedden „babruha-börzét” szerveznek, azaz cserebere-akciónak adnak helyet. Várják azokat a kismamákat, akik szívesen elcserélnék a kinõtt, de még használható, jó állapotú gyermekruhákat, cipõket, játékokat. * A Bakony Polgárõr Egyesület várja azon személyek, vállalkozások, üzletek támogatását, akik egyetértenek céljaival, mûködésével, a Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030-11051471 számú számlára. * Április 30-ig látogatható a Zirci Galériában a Magyar Rovartani Expedíció 2000-es ausztráliai gyûjtõútjának rovar- és fotóanyagát bemutató kiállítás. A bogárgyûjtemény Rozner István, a fényképek pedig fia, Rozner Antal keze munkáját és fantáziáját dicsérik. Az expedíciót dr. Endrõdy-Younga Sebestyén (1934–1999) entomológus emlékének ajánlották a résztvevõk. * A Bakonykarszt és több más megyei intézmény által meghirdetett A víz jövõje címû vetélkedõn Fodor Ágota és Szelthoffer Ramóna, a Reguly Antal Szakképzõ Iskola 11. évfolyamának hallgatói a középiskolás kategóriában 2. helyezést értek el. Pályamunkájuk címe: Múlt, jelen, jövõ – egy bakonyi kisváros (Zirc) vízellátásának problémái. Felkészítõjük dr. Galambos István volt. * A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre kirándulást szervez április 10-én a Kõris-hegyre, melyre minden túrázni vágyót szeretettel várnak (részletes információ a múzeumban). A Föld napja alkalmából április 22-én a Bemutatkozik a Bakonyi Természettudományi Múzeum elõadássorozat részeként Kutasi Csaba mutatja be a Bakonyi Természettudományi Múzeum rovargyûjteményét. * A volt MHSZ-épületben kialakuló Mentálhigiénés és Ifjúsági Központban A NKÖM-GYISM pályázaton elnyert támogatásból és a helyi forrásból reményeink szerint április 30-ig befejezõdik a tetõtérben kialakítandó ifjúsági közösségi tér, amit a civil közösségek tevékenységét bemutató kiállítással nyitunk meg várhatóan május elsején. A tervezett kiállításra a szervezõk várják a városban mûködõ egyesületek, klubok, közösségek jelentkezését az Ifjúsági Házban személyesen, vagy a 30/ 543-9430-as telefonszámon (megjelölve az eszközigényt is!) * Megújult formában, július 11–17-ig kerül megrendezésre a festõi környezeben épült, közelmúltban felújított Cuhavölgye vendégházban a VI. nyári grafikai és kézmûves tábor, melyre 16 éves korig várjuk a jelentkezõket. Információ, valamint jelentkezés a 06/70/272-0984-es telefonszámon. Jelentkezési határidõ: április 30.

Egészségünkre!

Lázas vagyok...! Valószínûnek tartom, hogy szinte mindenki átesett már valamilyen lázas betegségen, akár gyermekkorában, akár késõbb, idõsebb korában. Mi is a láz, hogyan jön létre? A szervezetünk alaphõmérséklete 36,7 fok körül van. Ezen a hõmérsékleten mûködünk optimálisan. Nem vagyunk egyformák, pár tizedes eltérés fölfelé, illetve lefelé is lehetséges. Reggel alacsonyabb, délután magasabb a hõmérsékletünk, fõleg, ha sokat mozogtunk. Nõknél a peteérés után, és a terhesség elsõ harmadának ideje alatt a testhõmérséklet magasabb. A szabályozás az agyunkban történik, hasonló elven mûködik, mint a termosztát. Láz során a szabályozó rendszer egy, a normálisnál magasabb hõmérsékletet állít be, ezért a külvilágot hidegebbnek érezzük. A többlet hõt a szervezet fokozottabb izommunkával (a hidegrázás emiatt alakul ki) és az anyagcserénk fokozásával éri el. Amikor megy le a láz ennek pont az ellenkezõje alakul ki, ilyenkor izzadunk, ebben a formában szabadulunk meg a „fölösleges” hõtõl. A lázas megbetegedések igen jelentõs részét fertõzések okozzák. Ezenkívül még számos ok miatt lehet láz (immunrendszeri, vérképzõszervi, központi idegrendszeri stb.), nagyon fontos viszont tudni, hogy ez utóbbiak hosszú ideig, hetekig tartó lázat okoznak, nem úgy, mint fertõzéses esetek többségében. A hetekig elhúzódó láz természetesen részletesebb kivizsgálást indokol. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, paraziták, ezek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a testhõmérséklet szabályozásába avatkoznak be közvetlenül, vagy elindítanak egy olyan folyamatot, ami miatt a szervezetünk kezdi el termelni ezeket az ún. szabályozásra ható anyagokat. Nem mindig van összefüggés a láz nagysága és a betegség súlyossága között. Igen magas láz mögött állhat banális vírusfertõzés, és komolyabb betegséget takarhat egy kisebb mértékû láz. A gyerekek általában magasabb lázzal reagálnak ugyanarra a fertõzésre, mint a felnõttek. Nem egyértelmûek az adatok arról, hogy a láznak van-e haszna. Bizonyos kísérletek eredményei szerint az immunreakció fokozottabb, a kórokozók szétesése hatékonyabb magasabb testhõmérsékleten. Mindenesetre egy kisebb hõemelkedést nem kell feltétlenül rögtön elkezdeni kezelni. Mérjük meg inkább gyakrabban a hõt. Nagyon fontos az, hogy legyen otthon lázcsillapító. Felnõttek és gyermekek részére, amennyiben nem ismert a készítménnyel szemben allergia, Algopyrin vagy Panalgorin, csecsemõk és kisgyermekek részére pedig a Germicid vagy az Antypireticus kúp javasolt. Magasabb láz esetén ezek a készítmények az esetek többségében a tapasztalat szerint hatásosabbak, mint a paracetamolt tartalmazó gyógyszerek. Amennyiben szükséges, 4–6 óránként ismételhetõ a tabletták bevétele. Érdemes odafigyelni az összetevõkre, ha többféle készítményt szedünk, mert elõfordulhat, hogy egy hatóanyag több gyógyszerben is benne van. Ha a kétfajta készítmény adása után sem megy lejjebb a láz, a hõleadást kell fokozni. Ez nagyon egyszerûen kivitelezhetõ. Vagy vizes törülközõt tekerünk a törzs köré és 5 percenként cseréljük fél órán keresztül, vagy fürdõkádba kézmeleg vizet engedünk, és fokozatosan lehûtjük. Ebben az esetben is célszerû legalább fél órát benne ülni a kádban. Természetesen ezek a módszerek is kombinálhatóak és ismételhetõek. A gyógyszer és a hûtés hatására a láz az esetek jelentõs részében csökken. A láz fokozza a folyadékveszteséget. A csecsemõk és az idõsebbek hajlamosabbak a kiszáradásra, ezért az õ esetükben erélyesebb lázcsillapítás javasolt, másrészt, ami minden lázas betegre vonatkozik, fokozni kell a folyadékbevitelt. A cukorbetegek esetleg gyakrabban mérjék vagy méressék a cukorszintet, mert a fertõzés hatására felborulhat a szénhidrát-háztartás. Az esetleg korábban már lázgörcsön átesett kisgyermek lázát is csillapítsuk minél hamarabb. Fontos: a láz csak egy tünet, ezt célszerû csillapítani. De nem ezt kezeljük, hanem a betegséget, és még inkább az egész beteg embert.

Dr. Buda Imre

3. oldal

A közelmúlt emlékezete (II-III.) A zirci úttörõ ének- és zenekar törtenetébõl Békefi Antal képes krónikája alapján Az 1951/52-es tanév kezdetén az iskola énekkarának létszáma a korábbi 32rõl 56-ra nõtt. Az új ötödikes leánytanulók különösen nagy lelkesedéssel vettek részt a tanítás utáni próbákon és különféle szerepléseken. A zenekar is jó utánpótlást kapott a felsõ tagozatba lépõ tanulókból. Ez a tanév a megerõsödést szolgálta, hiszen az énekkar ekkorra már túl volt elsõ lemezfelvételén, melyre a nyári szünetben egy budapesti stúdióban került sor. Négy számot vettek fehér viasz-szerû kis korongra, melynek hallgatása különös érzést keltett az iskola minden tanulójában. Mindenki érezte, itt valami nagy dolog történt! A zirci gyerekek éneke szólt a hangszórókból! Ez lelkesítette a kibõvült kis zenekart a gyakorlásban, tanulásban. A zenekar továbbra is a furulyásokra épült: 15 szoprán-, 3 alt- és 1 tenorfurulya mellett 3 hegedû, 1 mélyhegedû, 2 xilofon, 1 harmonika, 1 zongora és 7! ütõs alkotta az együttest. Név szerint: a furulya I. szólamában Dobos Mária, Szilárd Márta, Kiss Miklós, Czobor Árpád, Stadler Jenõ, Nagy Kálmán, Szakács Mihály és Nagy János, a II. szólamában Katona É., Szautner József, Varga Tibor, Balta Róbert, Tiborc József, Wittmann Mihály és Piedl András. Altfurulyán játszottak: Kõrös Árpád, Stankovics Lujza és Szilárd Teréz, tenorfurulyán Varga Ferenc. Hegedûsök: Pohlmüller Éva, Ulrich Kálmán és Ulrich Valter, mélyhegedûs Kõszegi Béla. Xilofon: Vóznek Éva és Sági Anna. Harmonika: Ulrich Feri. Zongora: Kasper Lili. Ütõsök: Hoffmann János, Kovács Lajos és Solymosi ?. Ez a tanév az énekkar és zenekar számára az elsõ jelentõs sikereket hozta. Az együttesek tagjai, miközben ének- és hangszertudásban eredményesen fejlõdtek, gazdagodtak a közösségi zenélés élményeivel. Nehéz érzelemmentesen írni arról az izgalmas készülõdésrõl, amikor a kis együttes az elsõ mesejáték bemutatására készült. Juhász Géza: Az égig érõ fa címû dalos mesejátékát szinte az iskola egész nevelõtestületének összefogásával és külsõ segítõk bevonásával sikerült színpadra állítani. A díszletek tervezésében Pongrácz Jánosné rajz-, a díszletek mozgatásában Ertl János testnevelõ tanár, a meghívók készítésében Wilde Józsefné jeleskedett. Külsõ segítõként kell megemlíteni a zirci erdészetet, Wilde Józsefet, aki a díszleteket, és Hermann Ferencet, aki a frizurák elkészítését segítette. A szereplõk öltöztetését Békefi Antalné és Pongrácz Jánosné segítette minden elõadáson. Ebben a mesejátékban sok szép magyar népdal mellett szerepelt a Dudari lakodalmas is, melyet a tanár úr testvére, Békefi Erzsébet tanított meg a táncosoknak. Két-három szorgalmas délutántól az estébe nyúló próbákat követõen 1952. április 26-án este került sor a bemutató elõadásra az akkor éppen Kultúrotthon nevet viselõ – egyébként Katolikus Legényegylet nagytermében. A színpad elõterében a zenekar tagjaiból alakult kamaraegyüttes foglalt helyet. A világítástechnikát a terem oldalsó falaitól két tanuló kezelte. Nyolcvan tanuló közremûködésével valósult meg az elsõ gyermekszínházi elõadás, és Zircen 12 alkalommal, Veszprémben egy alkalommal került színpadra. A nézõk számára felejthetetlen élményt jelentett a két fõszereplõ, Ulrich Valter (Sandri bojtár) és Kõmûves Erzsi (királylány) alakítása. A szereplõk népes csapatából csupán a kedves Madarakat (Répás Ottília, Piedl Rozália, Sági Erzsébet, Eiselt Klára, Baumann Lujza) és a Törpéket (Pszota Kati, Szeidl Teri, Kiss Erzsi, Istenes Feri, Bittmann Árpi, Szabó Feri) soroljuk fel. Az elõadás méltán váltott ki nagy érdeklõdést Zirc társadalmában, hiszen annak mûvészi színvonala a kényes ízlésûeket is kielégítette, másrészt a háború miatt megszakadt mûkedvelõ színjátszás – melyet a katolikus ifjúsági mozgalom szervezett – folytatásának volt tekinthetõ. A 12 elõadás szép anyagi hasznot hozott: 6148 Ft volt a tiszta bevétel, melybõl a zenekar hangszerkészlete gazdagodott. A vásárolt csellókból és hegedûkbõl a vonós részleg erõsödött. Az ügyesebb és érdeklõdõbb furulyások közül jó néhányan kezdtek a hegedûvel ismerkedni. Ezzel az átalakulással a zenekar hangversenykészsége jelentõsen javult. Az 1952/53-as tanév a hangszerbeli megerõsödés, a tanulás és együttessé válás éve volt. Mindkét együttes növekvõ sikerrel szerepelt különféle kulturális versenyeken, fesztiválokon és az ötvenes évek jelentõs népvigalmi ünnepén, a vidám vásáron. Egyre gyakoribbá vált a közös fellépés. Közben a szereplõk nem csak tankönyvekbõl tanulták a történelmet. Fellépéseik során megismerték az akkori magyar világ magasságát és mélységét egyaránt. Játszottak a Magyar Néphadsereg Tiszti Házában – a mai Stefánia úti palotában – a hadsereg legfõbb vezetõinek, lakhattak az akkor is fényûzõnek számító Béke Szállóban, azoknál az asztaloknál fogyaszthatták el ebédjüket, melyeknél korábban a XX. század legje-

Hol vagytok, ti régi osztálytársak? Harmadik alkalommal próbáljuk e lap hasábjain megszólítani és találkozóra hívni azokat a zirci öregdiákokat, akiket személyes élményeik kötnek városunkhoz, az általános iskolához, az itt egykor folyt kulturális mozgalomhoz. Akik tagjai voltak az énekkarnak vagy zenekarnak, akik szereplõi voltak a Békefi Antal tanár úr rendezte gyermekszínházi produkcióknak, és akik tanítványai vagy kollégái lehettek. Az általános iskolában az 1950/51 és az 1962/63-as tanév között végzettek a legközelebbi érintettek. De az említett idõnél korábban vagy késõbb végzettek is számtalan kedves emléket õrizhetnek errõl az idõrõl szüleik, testvéreik, házastársaik révén. Õket is várjuk az ünnepi találkozóra! 2004. május 15-én, szombaton, 9 órakor tehát mindazokat várjuk a Reguly Antal Általános Iskola tornatermébe (Rákóczi tér 2–5.), akik szeretettel gondolnak zirci iskolai éveikre és szeretnének egykori társaikkal, tanáraikkal találkozni. Szeretnénk, ha az egymásra talált társak ezt a napot egymásnak szentelnék! Délelõtt mûsorral ünnepeljük a találkozást, és közösen emlékezünk majd fél évszázaddal korábbi élményeinkre. Örömmel várjuk körünkbe Békefi tanár úr feleségét, Piroska nénit, aki ma is szeretettel gondol a zirci évekre. Az egykori tanítványok emlékezéseit követõen a találkozó hagyományossá tétele érdekében kísérletet teszünk a zirci öregdiákok hagyományõrzõ egyesületének megalapítására. Ennek legfõbb céljaként a múlt emlékeinek gyûjtését, az értékek és nemes hagyományok õrzését és közzétételét jelöljük meg. Azután megkoszorúzzuk Békefi Antal tanár úr emléktábláját. Szeretnénk, ha a résztvevõk ezután egykori osztálytársaikkal közösen ebédelnének. Városunk vendéglátói megkülönböztetett figyelemmel fogadják ezen a napon az ünneplõket. Délután közös sétákon idézzük emlékeinket, vagy az iskola tantermeiben folytatjuk a délelõtt megkezdett beszélgetéseket. A további részletekrõl a februári számban megjelent szervezõktõl lehet tájékoztatást kérni. Végül ismételten kérünk mindenkit, hogy a találkozás lehetõségérõl értesítse a városunkból elszármazott osztálytársait, rokonait, barátait. Az érintettek teljes körét szeretettel várják a szervezõk. A szervezõk nevében: Dr. Stadler Jenõ, Zirc, Hóvirág u. 24.

Felhívás Zircen évek óta jól és eredményesen mûködik a Virágos Zircért mozgalom. Ennek bõvítése érdekében szeretném kiszélesíteni a mozgalmat Virágot minden gödörbe! mozgalommá. A Reguly utcában az elsõ ötven gödör beültetését vállalom egynyári virággal. Kérésem az önkormányzat felé, hogy tegye lehetõvé, hogy egész nyáron ez megmaradhasson a házam elõtt, vagy pedig, ha idõközben eltûnnének a gödrök, valahová egy köztéri területre ültethessem el a virágokat. Tisztelettel: Pálinkás Rezsõ

lentõsebb magyar írói, költõi vitatkoztak az ország szociális helyzetérõl, a mûvészet megújulásáról. Korábban ugyanis a szálloda a Britannia nevet viselte. A történelmi tanulmányok másik részét azok a fellépések jelentették, amikor a kis együttest fakarusz buszokon utaztatták és a széncsaták hõseinek meg a terménybeszolgáltatási versenynek nevezett padlássöprõ mozgalom élenjáróinak muzsikáltak. Ahol már üres volt a padlás, ott nem volt ok a vidámságra. Az 1952/53-as tanév azért is fontos volt, mert abban az évben alakította meg Békefi tanár úr a néprajzi szakkört. A szakköri tagok az énekkar és zenekar tagjai közül verbuválódtak és nagyon fontos gyûjtõmunkát végeztek, melynek legfõbb eredménye az az állandó jellegû néprajzi kiállítás volt, mely 1953. január 25-én nyílt meg az akkor éppen új névre keresztelt Katolikus Legényegyletben, mely akkor a járási kultúrház nevet kapta. A megnyitóra parádés kultúrmûsort követõen került sor. Ennek az estnek a mottóját ma is érdemes megfontolni: „Légy büszke bakonyi haladó hagyományainkra!” – hirdette az egykori meghívó, és ezt – a korra jellemzõ minõségjelzõ (haladó) kivételével – ma is erkölcsi parancsnak gondoljuk. Az est mûsorában a zirci úttörõk ének-, zene- és tánckarán kívül a bakonyoszlopi tánccsoport, az esztergári balladacsoport, a vájártanulók, továbbá Szendi Sándor bácsi dudari énekes, Gál Juli néni oszlopi énekes és Bauernfeind Lõrinc bácsi zirci citerás mûködött közre. Az esemény Zircen természetesen igen nagy jelentõségû volt. Szinte mindenki érintettnek érezte magát. A mûsoros estre szóló belépõjegyek elõvételben mind elkeltek, de az ünnep estéjén még vagy százan vártak bebocsátásra, hogy állva élvezhessék a mûsort. Mivel az estet a hivatalos szervek is a járási kultúrház avatásának és a néprajzi múzeum megnyitójának tekintették, a megyei és az országos figyelem is Zirc felé fordult ezen az ünnepen. A megnyitó beszédet Kaiser János, a járási tanács vb-elnöke mondta. A megyei újságot Ács László, az MTVB népmûvelési osztályának vezetõje tudósította. A Kossuth rádió az ünnepet követõ szombaton fõmûsoridõben számolt be az eseményrõl. A kor hangulatát idézi fel, ha beleolvasunk az egykori újságcikkbe: „Pártunk és államunk 110 ezer forinttal segítette elõ, hogy Zirc dolgozói ízlésesen berendezett olvasószobában tanulhatnak, mûvelõdhetnek, az államtól kapott zenegép mellet szórakozhatnak.” Értékesebb Balla Péter összegzése a radió Zenei Újságjában: „Külön megemlítendõ, hogy Zircen zeneiskola sincsen, tehát szinte a semmibõl kellett az est fõmozgatójának, Békefi Antalnak mindezt elõteremteni.” A néprajzi szakkör tagjai a következõk voltak: Vajda Jutka, Holl Nusi, Vetzl Anna, Sági Erzsi, Szeidl Teri, Szántai Kati, Ulrich Kálmán, Ulrich Valter, Hadnagy Lali és Czobor Árpi. Ám nemcsak az est fõmozgatója volt Békefi Antal és kedves felesége, Piroska néni, hanem az ünnepet hosszan megelõzõ tanításnak, szervezésnek és gyûjtésnek is. A rendszeres, pontos és fegyelmezett munka, a színvonalas szereplések, az akkori kulturális versenyeken elért eredmények tették lehetõvé, hogy a kis zenészek zenekarát meghívják – egyedüli gyermekegyüttesként – a Mûvészeti Együttesek II. Országos Bemutatójára a Fõvárosi Operettszínházba. Álomutazás volt ez a résztvevõknek: Vonatozás külön kocsiban Pestre, Pesten különbusz, szállás a Palace Szállóban, étkezés a hotel éttermében. Két próba után március 19-én este fellépés a díszelõadáson. Micsoda elõkészületek! A megyei versenyen az énekkar „jó”, a zenekar „legjobb” minõsítést kapott a bírálóktól, így került sor a pesti szereplésre. A fellépés elõtti próbán dr. Járdányi Pál Kossuth-díjas zeneszerzõ hallgatta végig a mûsort és adott tanácsokat. A forgószínpad ámulatba ejtette a zenekar tagjait: Meglepõ volt, hogy amíg folyamatosan ment a mûsor, a zenekar már elhelyezkedhetett a színpad függönnyel elválasztott hátsó terében. Aztán az elõzõ együttes után egy fordítást követõen a zirci gyerekek kerültek a nézõtér felõli oldalra, és közben ismét leeresztették a színpadot hátulról záró függönyt. A mûsorközlõ már a zirci zenekar programját konferálta. Aztán felemelkedett a színpadot a nézõtértõl elválasztó függöny, és a reflektorok fényözönében kissé megilletõdötten, kicsit pislogva, de mégiscsak bátran helytállva, eredményesen szerepelt a kis együttes. Pestrõl hazatérve már a következõ fellépésre, a megyei Kodály-ünnepre készült az énekkar is, a zenekar is. Békefi tanár úr érzelmileg nagyon jól elõkészítette a cseperedõ énekeseket és zenészeket a „példamutató nagy ikerpár” még élõ tagjával való találkozásra. Az ünnepre Veszprémben, a mostani Petõfi Színházban került sor. Kodály Zoltán és felesége, Emma asszony az elsõ sorban ültek. Az énekkar mûsorát még meghallgatták, de Emma asszony betegsége miatt idõ elõtt távoztak és visszautaztak Pestre. Így a korábban tervbe vett zirci utazásra és az idõs Mesterrel való személyes találkozásra nem kerülhetett sor. Az akkori kis énekeseknek és zenészeknek mégis talán ez volt a legnagyobb intellektuális és érzelmi élménye: érintésnyi közelségbe kerülhettek az európai zenei mûvészet meghatározó személyiségével. Ha akkor ezt nem is értették, de érezték. A tanévet hangversennyel zárta a két együttes.

Dr. Stadler Jenõ

Merkantil Bank által visszavett Suzukik!

AK ! Ó CI Ó I C ! Új év, AK de régi feltételek! Autóink továbbra is 10% önrésztõl elvihetõk,

egyes autók 0%-tól! Közel 150 Suzukiból valaszthat!


4. oldal

ZIRC ÉS VIDÉKE

Nivala új polgármestere

SPORTHÍREK Nõi kézilabda Február 28-án Bakonyszûcsön rendezett a pápai sportszervezés nõi kézilabdatornát. A Zirc VSE csapata is részt vett a rendezvényen és a második helyen végeztek.

Dzsúdó Ajkán szerepeltek a Zirc VSE cselgáncsozói a diákolimpián. Szép sikert aratott a csapat, ezt az eredménylista is mutatja. I. helyezettek: Németh András, Fehér Dávid, Baumann György, Bachstetter Milán, Szabó Róbert, Kirmer Bence, Bánszegi Tamás, Vincze Balázs. II. helyezettek: Bánszegi Tamás, Vincze Martin, Vincze Botond, Boda Dániel, Tóth Dávid. III. helyezettek: Lakner Krisztán, Németh Máté, Kreisz Lóránd. V. helyezett: Lezsák Tamás. Edzõk: Vincze Ferenc és Vincze Lajos.

Nyugdíjasok sakkversenye Zircen, az apátsági épületben ültek asztalhoz a megyei nyugdíjasklubok sakkozói. Horváth László polgármester megnyitója után Szirbek Nándor, a zirci klub elnöke köszöntötte a megjelenteket. Czingler Sándor versenybíró ismertette a szabályokat, majd elkezdõdött a verseny. Húsz férfi és két nõ versenyzõ küzdött az egyéni és csapathelyezésekért. Végeredmény: Férfi egyéni: 1. Kabódi József, 2. László Tibor, 3. Pólya György. Csapat: 1. Bakonyszentlászló, 2. Zirc, 3. Balatonfüred. Nõk egyéni: 1. Papp Istvánné, 2. Vértes Miklósné. Csapat: 1. Ajka. Oklevelet kapott még a veszprémi és a peremartoni nyugdíjasklub. Különdíjas lett a zirci klub szervezõgárdája, és a megyei szervezet vezetõjének, Bogdán Kálmánnak is jutott egy érem. Külön köszönet a zirci apátságnak a helyszín felajánlásáért.

VI. Zirc városi dzsúdókupa Meghívásos gyermek és diák dzsúdóversenyt rendeztek március 21-én – nagy tisztelettel ajánlva id. Vincze Ferencnek. A Reguly Antal Szakképzõ Iskola új tornacsarnokában rendezte meg hagyományos cselgáncsversenyét a Zirc Városi Sportegyesület. Már a hatodik alkalommal gyûltek össze a dunántúli klubok képviseletében a versenyzõk és vezetõik Zircen. Idén rekordszámú nevezés – 18 klub 347 versenyzõje – mellett léptek tatamira a gyerekek (Pápa, Tatabánya, Lábatlan, Baja, Rákospalota, Koroncó, Ajka,

Révfülöp, Gyõr, Csorna, Székesfehérvár, Szany. Leányvár, Zirc). Hajtós Bertalan és Wágner József személyében a dzsúdósport két világhírû versenyzõje fogadta el meghívásunkat, akik nemcsak eljöttek, de elhozták tanítványaikat is. Turi Tibor, a Zirc VSE elnöke köszöntötte a gyerekeket, szülõket, sportvezetõket és a díszvendégeket. Emlékserleget kapott Hajtós Bertalan, Wágner József, és id. Vincze Ferenc, a zirci verseny megalapítója. Fazakas Tamás, a megyei dzsúdószövetség elnöke örökös elnöki címre jogosító díszoklevelet adományozott Feri bácsinak. A Magyar Dzsúdó Szövetség megalapításának 50. évfordulója tiszteletére Maxi Mihálynak, a zirci cselgáncs sport megalapozójának elismerõ oklevelet adott át. A cselgáncs sportban végzett áldozatkész munkájukért a Zirc VSE edzõi, Vincze Ferenc és Vincze Lajos is kitüntetésben részesültek. Óriási siker ez úgy a város sportéletének, mint a Zirc VSE kitûnõ szakembereinek. Büszkék vagyunk a Vincze családra! A rendezvényt Horváth László polgármester nyitotta meg. Köszöntve a megjelenteket, akár övet is köthetett volna, hiszen dr. Árpásy Tamás jegyzõ úrral együtt mindketten Vincze Feri bácsi tanítványai voltak. A protokolláris rész után három szõnyegen nyolcórás maratoni küzdelem kezdõdött az érmekért, kupákért. A szervezõi stáb profi módon ténykedett, a szurkolók egy percre sem lankadtak. Öröm- és bánatkönnyek peregtek a gyerekek és az anyukák arcán, büszke apukák emelték a levegõbe a fiukat, lányukat. Este 6 órakor volt az utolsó eredményhirdetés, a Zirc VSE elnöke akkor kérte fel a Pepe cukrászda dolgozóit, hogy hozzák be a 100 szeletes tortát, amit a gyõztes csapat vehetett át. Fáradtan, de elégedetten zárult a nap, a szülõk és segítõk óriásit alakítottak azért, hogy mindenki elégedetten mondhassa el: jó volt Zircen versenyezni. Köszönet illet mindenkit, aki kivette részét a szervezésbõl. Összetett csapatversenyben 1. Leányvár dzsúdóklub, 2. Fizel-Tabak Team, 3. Koroncó dzsúdóklub A Zirc VSE érmes versenyzõi: 1. helyezettek: Varga Ramóna, Vincze Botond, Nyári Ákos, Vincze Balázs, Kertész Zoltán, Németh András. 2. helyezettek: Rácz Barbara, Bánhegyi Tamás, Baumann György, Bachsetter Milán, Világi Krisztián, Galgán Kornél. 3. helyezettek: Németh Anna, Szeifert Anita, Szabó Róbert, Fábián Bálint, Benis Péter, Vincze Martin, Kirmer Bence, Fehér Dávid, Dobos Norbert, Galgán István, Tóth Dávid, Istenes Bence. Edzõik: Vincze Lajos, Vincze Ferenc Turi Tibor

Díjazták az év sportolóit 2002 Felnõtt férfiak: 1. Dombi János lövész, MTTSZ Klub Zirc. Köztársasági és dunántúli kupa-gyõztes, megyei bajnok. Csapatvezetõ: Varjas József. 2. Szöllõsi Balázs dart, Wings Köz Víz DC. Országos egyéni és csapatbajnoki II. hely, megyei I-III. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. 3. Kaufmann Krisztián dart, Wings Köz Víz DC. Országos egyéni és csapat II-IlI. hely, megyei egyéni II. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. Felnõtt nõk: 1. Szõnyi Olga lövész, MTTSZ Lövész Klub. Köztársasági Kupa, vidékbajnokság, dunántúli kupa III. helyek. Csapatvezetõ: Varjas József. 2. Rottenbücher Anita kézilabda, Zirc VSE. Térségi bajnoki cím csapatban, háromszoros kupagyõztes, gólkirály. Edzõ: Turi Tibor. 3. Katzerné Zvonarev Andrea kézilabda, Zirc VSE. Térségi bajnok, háromszoros kupagyõztes, szakágvezetõ. Edzõ: Turi Tibor Ifjúsági fiúk: Kukoda Péter lövész, MTTSZ Lövész Klub. Országos diákolimpia VI. hely, megyei IV. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. Ifjúsági lányok: 1. Bieber Ágnes dart, Wings Köz Víz DC. Országos egyéni III. hely, csapat II. hely. Megyei egyéni II. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. 2. Sömjén Krisztina kézilabda, Zirc VSE. Térségi bajnoki cím, háromszoros kupagyõztes, legtechnikásabb játékosi cím. Edzõ: Turi Tibor. Serdülõ fiúk: 1. Brevics István dart, Wings Köz Víz DC. Országos egyéni és csapat II. helyezés. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. 2. Kovács Milán labdarúgó, Sólymok FC. Regionális, megyei válogatott, térségi I. hely, megyei III. hely, gólkirályi cím. Edzõ: Turi Tibor. 3. Zsebõk Dániel labdarúgó, Sólymok FC. Regionális, megyei válogatott, megyei gólkirályi IIl. helyezés. Edzõ: Turi Tibor. Serdülõ lányok: Gulyás Ágnes kézilabda, Zirc VSE. Térségi bajnoki cím. Legjobb serdülõ játékosi cím tulajdonosa. Edzõ: Turi Tibor. Gyermek fiúk: 1. Tax Tibor dart, Wings Köz Víz DC. Országos év sportolója sportágában, egyéni és csapat I-II. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. 2. Kõmûves Sándor dart, Wings Köz Víz DC. Országos egyéni II. hely, csapat II. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. 3. Szakács Péter dart, Wings Köz Víz DC. Országos egyéni III. hely, csapat II. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. Gyermek lányok: javaslat nem érkezett! Az év csapatai: 1. Wings Köz Víz DC Felnõtt csapata. Cziráki Gábor, Kaufmann Krisztián, Kecskés Imre, Kovács Balázs, Máté Attila, Szöllõsi Balázs. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. 2. Wings Köz Víz DC Ifjúsági csapata. Bieber Agnes, Brevics István, Dégi Dávid, Polgár Gergely, Szakács Péter, Tax Tibor. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. 3. Zirc VSE nõi kézilabdacsapata. Nick Marianna, Horváth Ágnes, Rottenbücher Anita, Dobos Ibolya,

2004. április

Katzerné Zvonarev Andrea, Gaál Melanie, Renkó Mária, Gulyás Ágnes, Groszeibl Attiláné, Benis Csilla, Sömjén Krisztina, Pálinkás Edina. Edzõ: Turi Tibor. Az év edzõje: Turi Tibor, Zirc VSE. Bíbor díj: Leszkovics József, a Zirc VSE intézõje. A labdarúgók mellett eltöltött 15 éves áldozatos munkájáér t. Eletmûdíj: dr. Varga Tibor. Tanácstitkárként, polgármesterként, a Zirc VSE elnökeként, magánemberként óriási szerepe van a Zirc sportélet sikereiben. Az év sportolói díj egyik létrehozója. Az év versenye: V. Zirc városi dzsúdóverseny.

– Tisztelt polgármester Úr! Elõször is engedje meg, hogy gratuláljak Zirc minden polgára nevében a megválasztásához! Mikor és hogyan történt? – Köszönöm, örülök, hogy olyan messzire, mint Magyarország is eljutott a hír. Nálunk a polgármestert nem közvetlenül a városlakók választják meg, hanem a város végrehajtó bizottsága. Határozatlan, illetve meghatározott idõre szokás kinevezni a városvezetõt, engem például határozatlan idõre választottak decemberben. Egészen addig töltöm be ezt a tisztséget, amíg a végrehajtó bizottság bizalmát élvezem. Elõdöm, Paavo Karttunen 18 évig volt itt, õt most Kankanpää város polgármesterévé nevezték ki, ezért kellett új ember. Négyévenként vannak az önkormányzati választások, amikor a polgárok megválasztják a képviselõ-testületet a falvakba és városokba. A képviselõ-testület megválasztja tagjai közül a végrehajtó és a többi bizottságot. – Beszélne egy kicsit önmagáról? – Természetesen. 37 éves vagyok, a családomba feleségem és négy gyermekem tartozik. Legfiatalabb gyermekem 4 hónapos, legidõsebb 11 éves. 1992-ben végeztem a Tamperei Egyetem államigazgatási szakán. Nivala elõtt két városban töltöttem be a legmagasabb posztot, Ylistaróban és Pyhännében. Szabadidõmben sokat síelek, kerékpározom, és nagyon szeretek esténként olvasni. Fiaim a Nivala Cowboysban jégkorongoznak, így sok idõt töltök a jégcsarnokban is az edzések és a mérkõzések alkalmával. – Milyen tervekkel érkezett, mit szeretne a közeljövõben megvalósítani? – A városnak a jövõben is kiváló szolgáltatásokat kell nyújtania polgárainak. Ebben az évben például elkezdjük új uszodánk építését. Ugyanakkor a város gazdálkodására is nagyon figyelni kell. A lakók adójából származó bevételt okosan és eredményesen kell felhasználni. Nivala lakossága az utóbbi idõben, ha kis mértékben is, de csökkent. Most 10 900-an laknak településünkön, az emberek munkalehetõséget keresve nagyobb városokba költöztek. Ezért minden erõmmel azon leszek, hogy új munkahelyeket teremtsünk. – Mint polgármester úr is tudja, Magyarország májusban csatlakozik az Európa Unióhoz. Mit javasolna, nekünk magyaroknak? – Minden lehetõséget ki kell használni ahhoz, hogy fejlesszék az országot, az új technológiákkal új munkahelyek teremtõdhetnek. Egy jól fejlõdõ Magyarországra egész Európának szüksége van. Õrizzék meg kultúrájukat is! – A testvérvárosi kapcsolat? – Ennek a kiváló kapcsolatnak a jövõben mindenképpen folytatódnia kell! Tapasztalatokat tudunk cserélni egymással. Rengeteg teendõm van manapság, de nagyon remélem, hogy idén még lesz lehetõségem Zircre utazni, megismerni Önöket és szép országukat. Túri Balázs

2003 Felnõtt férfiak: Dombi János sportlövõ, MTTSZ Lövész Klub. Országos, dunántúli, megyei bajnok. Csapatvezetõ: Varjas József. Felnõtt nõk: Bárány Judit szörfözõ, Fûzfõi Szörf Klub. Háromszoros magyar bajnok, olimpiai kerettag. Ifjúsági fiúk: Kukoda Péter lövész, MTTSZ Lövész Klub. Országos, dunántúli, megyei I-II-III. helyezések. Csapatvezetõ: Varjas József. Ifjúsági lány: Bieber Ágnes dart, Wings Dart Klub. Európa-kupa 9. és 5. hely, országos I-II-III. helyezések. Csapatvezetõ: Kaufmann József. Serdülõ fiúk: Tax Tibor dart, Wings Dart Klub. Országos év sportolója, EDU II. hely, diákolimpia II. hely, országos I. hely. Csapatvezetõ: Kaufmann Ferenc. Serdülõ lányok: Sömjén Krsiztina kézilanda, Zirc VSE. Megyei, térségi bajnok kézilabdában és nõi labdarúgásban – gólkirály és év játékosa. Edzõ: Turi Tior. Gyermek fiúk: ifj. Kõmûves Sándor dart, Wings Dart Klub. Országos év sportolója, országos I. helyezések. Kaufmann Ferenc. Gyermek lány: a kategóriára javaslat nem érkezett. Életmûdíj: Galambos Ferenc sakk, Zirc VSE. Több évtizedes sporttevékenységéért – posztumusz. Bíbor díj: id. Kálmán Imre vállalkozó. A gyermeksportban végzett támogatói hozzáállása, segítõkészsége elismeréseként. Az év klubja: Zirc Városi SE. Az év csapata: Wings Dart Klub ifjúsági csapata. Bieber Ágnes, Brevics István, Hatos Bence, ifj. Kõmûves Sándor, Tax Tibor, ifj. Szakács Páter. Csapatvezetõ? Kaufmann Ferenc.

Javaslat kitüntetésre

Pályázatokról döntöttek

Zirc Város Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – attól a céltól vezérelve, hogy a város közszolgálatában kiemelkedõ szakmai és közösségi munkát végzõ személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint a személyüket és cselekedeteiket megfelelõképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, az alábbi, Zirc városért szakmai kitüntetéseket alapította: Zirc város közoktatásáért, közmûvelõdéséért; Zirc város egészségügyéért és szociális ellátásáért; Zirc város közszolgálatáért. Zirc városért szakmai kitüntetések adományozhatók azoknak a magyar vagy külföldi állampolgároknak, akik kimagasló szakmai és közösségi munkájukkal vagy egész életmûvükkel általános elismerést szereznek és ennek révén a város értékeit növelõ, maradandó eredményeket értek el. Ezzel általános elismerést szereznek, mellyel hozzájárulnak a város jó hírnevének öregbítéséhez és személyük egyébként is köztiszteletben áll. A Zirc városért szakmai kitüntetések átadására minden évben a közszolgálati hivatások hagyományos ünnepnapjaihoz legközelebb esõ képviselõ-testületi ülésen, ünnepi környezetben és formában kerül sor – idén május 24-én és június 28-án. A városi kitüntetésekre a képviselõ-testület által maghatározott szempontrendszer alapján (szakmai munkásság, közéleti szerepvállalás, a városért végzett közösségi tevékenység bemutatása) valamennyi, a városban mûködõ érintett intézmény, szervezet tehet 1-1 szakemberre vagy közösségre, civil szervezetre ajánlást (helyi, megyei és egyéb fenntartású intézmények egyaránt, valamint posztumusz kitüntetésre is lehet javaslatot tenni). Az ajánlásokat Zirc Város Képviselõ-testületének címezve a polgármesteri hivatalba lehet benyújtani április 9-ig (ügyintézõ: Encz Ilona referens). * Zirc Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének rendelete alapján Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a zirci személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedõen hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelõ, maradandó eredményeket értek el. A rendelet értelmében az elismerések adományozására a képviselõtestület választott – köztiszteletben álló személyiségekbõl álló – elõkészítõ bizottsághoz javaslatot tehetnek a kitüntetésre magánszemélyek, civil szervezõdések és közösségek. A fenti szempontok szerint megfogalmazott és indokolt javaslatokat április 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalba (ügyintézõ: Encz Ilona referens). A Díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem átadására minden évben az augusztus 20-i állami ünnep alkalmával rendezett városi megemlékezéskor kerül sor.

(Folytatás az 1. oldalról.) Valamennyi képviselõ támogatta, hogy a Reguly Antal Múzeum és Népmûvészeti Alkotóház továbbfejlesztésére és nem kereskedelmi célú szálláshelyek kialakítására pályázatot adjanak be a SAPARD Hivatalhoz. A képviselõk többsége egyetértett a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége szervezeti átalakulásával, valamint azzal, hogy az önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátására ajánlatokat kérjenek be ügyvédektõl. Hosszas vita után többségi döntéssel támogatták a Zirci Országzászló Alapítvány kérelmét, melyet az Országzászló Emlékmû felújítási munkálatainak elvégzésére nyújtott be. Egyúttal a Rákóczi teret jelölték meg a május elsejei uniós csatlakozás alkalmából felállítandó zászló helyszínéül. Mivel 22 óráig tartott az ülés, a szervezeti és mûködési szabályzatban elõírtaknak megfelelõen döntöttek a képviselõk, hogy folytatják a munkát. A jelenlévõk többsége elfogadta a konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó tájékoztatókat, melyek a következõk voltak: Tájékoztató a középiskolai ösztöndíjrendszer 2004. I. félévi pályázatok elbírálásáról. Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati pályázati támogatásainak 2003. évi eredményeirõl és a 2004. évi pályázatok elbírálásáról. Tájékoztató Zirc város köztemetõinek felújításáról és a zirci felsõ-borzavári úti temetõ bõvítésérõl, a bõvítendõ rész megnyitásáról – a témáról az áprilisi ülésen önálló napirendi pontként ismét tárgyalnak. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekrõl. A tanácskozás Horváth László polgármester zárszavával ért véget. Kasper Ágota

„NÕalkotóK” kiállítása Március 8-án a Budai Várban, a Magyar Kultúra Alapítvány Házában a fenti címmel csoportos képzõmûvészeti kiállítás nyílt. A zirci Hoffer Ildikó keramikus mellett az egri Horváth Anita üvegfestõ, az enyingi Katóné Szántó Márta selyemfestõ és a ceglédi Kisfaludi István fotómûvész állította ki mûveit. A kiállítást Bus István, a Nõk Lapja újságírója nyitotta meg, közremûködött B. Dobozi Erika fuvolán, zongorán kísérte Nagy Zsuzsanna, és Tímár Andor színmûvész mondott verset. A kiállított alkotásokat március 28-ig lehet megtekinteni a Szentháromság tér 6. szám alatt a Mátyás-templom mellett. A tárlatra sokan felfigyeltek a megnyitó óta. 2004. március 29-tõl az Esélyegyenlõségi Galériában (Budapest, a Vigadó és a Dorottya utca sarkán) állítják ki az alkotásokat. A minisztérium által szervezett nõk hava programba illeszkedik a kiállítás, melyet Lévai Katalin esélyegyenlõségi miniszter nyit meg. Április 5-én Cegléden, május 1-jén Enyingen, július elsõ hetében pedig Zircen lesznek láthatóak a mûvek. Kovács Csilla

Óvodafejlesztések (Folytatás az 1. oldalról.) A Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány csoportonként 15 000 forinttal (195 000 Ft) segítette a szakmai munkánkat. Ugyancsak az alapítvány egészítette ki 100 000 forinttal az önkormányzat által nyílászárócseréhez elnyert pályázati összeget (6 406 564 Ft). A pályázati önrészt fõként óvodai megtakarításból biztosítottuk (2 752 234 Ft). A Német Nemzetiségi Önkormányzat által biztosított 30 000 Ft átgondolt felhasználása tette a szokottnál is emlékezetesebbé az óvodában rendezett kihívás-napi eseményeket. A zirci civil szervezetek számára kiírt önkormányzati pályázaton nyert 40 000 Ft tette lehetõvé, hogy az étkezést kivéve továbbra is ingyenesen rendezhettük meg az immár hagyományos kézmûvesheteket. A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány könyvtárfejlesztési pályázatán nyert 45 000 Ft igen kis mértékû, de szükséges könyvbeszerzést tett lehetõvé. A GYISM-hez, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához, valamint a Környezetvédelmi Minisztériumhoz beadott pályázatainkat forráshiányra hivatkozva elutasították. Minden évben megpróbáljuk felkutatni azokat a pályázati lehetõségeket, melyekkel akár infrastruktúránkat, akár eszközkészletünket fejleszteni tudnánk. Nagy segítség, hogy a városi önkormányzat partner, és sokszor kezdeményezõ is ilyen irányú törekvéseink megvalósításának segítése érdekében. Reményeink szerint pályázati pénzek elnyerésével lesz mód az óvoda II. sz. épületének felújítására is. Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezetõ

IX. Peron fesztivál Kilencedik alkalommal rendezték meg Tatabányán a Peron tehetségkutató fesztivált. A Cuha Delta Bluesbreakers zirci zenekar is benevezett. Egy elõdöntõn kellett részt venniük. Több mint 50 zenekar küldte be a saját zenéjükrõl készített rövid összeállítást. A sok gyakorlás, próbák meghozták a sikert. Bekerültek az elsõ 15-be. Barátságos társaság fogadta õket. Az együtteseknek 2-2 számot kellett elõadniuk. Többségük metál- vagy rockzenét játszott, de a blues-számokat is örömmel fogadta a közönség. A díjak között volt egy stúdiófelvétel is, 100 db CD kibocsátása, riport készítése egy közismert zenei magazinnal. A zirci Cuha Delta Bluesbreakers is eredményesen szerepelt. A különdíjat hozhatták el és egy hangszerbolt több ezer forintos felajánlását.

Márciusi rejtvényünk helyes megfejtései: Nemzeti dal – Bem József – Petõfi – Kossuth Lajos, A Bakonyi Természettudományi Múzeum együttmûködésének köszönhetõen három helyes megfejtõnk könyvjutalmat kap, amelyet a múzeumban vehetnek át: Hack Anett (Kossuth L. u. 40.), Kacsala Zita (Erdõalja u. 20.), Szepesi Lászlóné (Pápay J. u. 7.). Gratulálunk a helyes megfejtõknek!

APRÓHIRDETÉS Zirc központjában 2 szobás, cserépkályhás lakás kiadó. Érdeklõdni: a 88/ 415-421-es vagy 88/414-165-ös számokon lehet.

A szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet az újságban megjelent valamennyi cikk tartalmával, de szándékunk szerint teret kívánunk biztosítani a vélemények széles körének. Nyomatott a Tradeorg Kft. nyomdájában, Balatonfûzfõn Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán HU ISSN 1215-4156. Design: CAT

Zirc és Vidéke2004.04.szám  

Zirc és Vidéke Új folyam 2004. 04. szám