Page 1

B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

С5о к т я бр яв ых о дитно в ый жу р на л« АЙВЕНГО»


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

ВЧа па е в с к епо л ице йс к иез а де ржа л и23л е т нюю ме с т нуюжит е л ь ницус2л ит ров ойб ут ыл к ой,в к о т оройбыл о230гг а шишног ома с л а . Пра в оо хра нит е л я монапо я с нил а ,чт ода в но " с идит "нана рк о т ик а х,ат а кк а кг е роиндорог , онаре шил апе ре йт инаг а шиш.Дл яэ т ог оз а де р жа нна яс а маприг о т ов ил ана рк о т икис обира л а с ькпо др уг евг ос т и. Во т ноше нииде в ушк ибыл ов оз б у жде ноуг о л ов ноеде л опос т а т ь е" Приобре т е ниеихра не ние на рк о т иче с к ихс ре дс т в " .Ка кв ыя с нил ос ь ,ра не е онау жеприв л е к а л а с ьпоэ т ойс т а т ь е . Ещео днамо л о да яос обабыл аз а де ржа нанаос т а нов к еобще с т в е нног от ра нс пор т авпос .Липя г и. Вх о дедос мо т рау26л е т не йде в ушк ивк ос ме т ичк ена рк опо л ице йс к иеобна р у жил идв ас в е р т к аг е роинама с с ой123, 5г . За де ржа нна яна х о дил а с ьвс ос т о я ниина рк о т и че с к ог оопь я не ния . Пое ес л ов а м,онапро жив а е твКра с но я рс к о м ра йонеСа ма рс к ойоб л а с т и,авпос .Липя г и прие х а л апопрос ь б ене из в е с т ног ое йму жчины, к о т орыйпоз в онилнас о т ов ыйт е л е фонипопро с илз а бра т ьна рк о т ик .Вмо ме нтз а де ржа нияона жда л а" да л ь не йшихук а з а ний" . Во т ноше нииде в ушк ив оз б у жде ноуг о л ов ное де л опос т а т ь е" Приобре т е ниеихра не ниена рк о т иче с к ихс ре дс т в " ,с ообща е тпре с с с л у жба УФСКНпоСа ма рс к ойоб л а с т и.

Впе рио дс5по1 1с е нт я бряорг а на мив нут ре ннихде лСа ма р с к ойоб л а с т ив ыя в л е но81пре с т упл е ние ,с в я з а нноесне з а к он нымоборо т о мна рк о т ик ов ,с ообща е тГУМВДпоСа ма рс к ой об л а с т и. Был оиз ъя т о2844гна рк о т иче с к ихс ре дс т в ,бо л ь шуюча с т ь к о т орыхс ос т а в л я л ама рих у а на-2480г . ВЧа па е в с к е5с е нт я бряв одв оредо манау л .Вок з а л ь ной з а де ржа л и29л е т не г об е з ра бо т ног оме с т ног ожит е л я .Уне г о был аобна р у же нама рих у а наобще йма с с ой760г . Че ре здв адня ,7с е нт я бря ,ус е б ядо мавСыз ра низ а де ржа н 27л е т нийму жчина .По л ице йс к иеиз ъя л иуне г о290гма ри х у а ны. Нас л е дующийде нь ,8с е нт я бря ,вс .Хв орос т я нк аз а де ржа н ра не ес у димыйз ана не с е ниепобое в26л е т ниймо л о дойче л о в е к .Со т р у дник иуг о л ов ног ороз ыс к аМОМВДРос с ии " Прив о л жс к ий"из ъя л иуне г о432гма рих у а ныи199гг а шиш ног ома с л а . 1 1с е нт я брявАв т ог ра дес о т р у дник а мио т де л апо л иции№21 УМВДРос с иипоТо л ь я т т ииз ъя т о166гма рих у а ныура не е с у димог оме с т ног ожит е л я . Пов с е мв ыше пе ре чис л е ннымфа к т а мв оз б у жде ныуг о л ов ные де л апос т а т ь еУКРФ " Не з а к онныйоборо тна рк о т ик ов " .

Пл оща дьа в а рийныхжил ыхпо ме ще нийвре г ионес ос т а в л я е т 346, 8т ыс .к в .м.На ибо л ь ше ек о л иче с т в о— 203а в а рийных до мара с по л о же нывСа ма ре ,вк о т орыхпро жив а ют5693че л о в е к а .Вт орыммуниципа л ит е т о мпок о л иче с т в уа в а рийног о жил ь яз на чит с яЧа па е в с к— 48до мов ,2221че л ов е к .

ВСыз ра нина х о дит с я64до ма ,т ре б ующихра с с е л е ния ,вк о т о рыхжив е т1460че л ов е к .Сре димуниципа л ь ныхра йонов " л иде ро м"я в л я е т с яСе рг ие в с к ий— 91до м,1364жил ь ца . Фондс о де йс т в ияре фор миров а ниюЖКХобна ро Та к жез на чит е л ь ноек о л иче с т в оа в а рийныхдо мовра с по л о же дов а лре е с т ра в а рийныхдо моввма с шт а ба хв с е й нывПо хв ис т не в о,Жиг у л е в с к е ,От ра дно м,Бе з е нчук с к о ми с т ра ны.Сог л а с нода ннымг ос к орпора циивСа ма р Хв орос т я нс к о мра йона х.ВТо л ь я т т и,Бог а т ов с к о м,Сыз ра н с к ойоб л а с т из а ре г ис т риров а но1039а в а рийных к о м,Борс к о миЕл х ов с к о мра йона ха в а рийноежил ь е с до мов ,вк о т орыхпро жив а е тбо л е е21т ыс .че л ов е к . о т с ут с т в у е т . Ре ше ниеос оз да ниире е с т рабыл оприня т осце л ь ю пов ыше нияпроз ра чнос т ивс фе режил ищнок о мму на л ь ног ох оз я йс т в а ,с ообщил ивпре с с с л у жб еФонда .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Вминув шиев ых о дныеСимфониче с к ийорк е с т рТо л ь я т т инс к ойфил а р монии( х у до же с т в е нныйр ук ов о дит е л ьи г л а в ныйдириже р–з а с л у же нныйа р т ис тРос с ииАл е к Вче т в е рг ,22с е нт я бря ,вЧа па е в с к о мдв орцек у л ь т уры с е йВоронцов )в ыс т упилнапра з днов а нии100л е т ия о т ме ча ют100л е т иепо жа рнойо хра ныина г ра жда ют Ча па е в с к а ,с ообща е тпре с с с л у жбаТо л ь я т т инс к ойфил а р по че т ныхг ос т е й.Ка кс ообща е тз а ме с т ит е л ьдире к т ора монии. пок у л ь т урнома с с ов ойра бо т еДКЕл е наБрит в ина , с т в опро х о дил онаг л а в нойс це нег оро да–в оДв ор поз Торже дра в ит ьг ос т е йпра з дник априе де тна ча л ь никГУ цек у л ь т урыим.Ча па е в а .Симфониче с к ийорк е с т рТФ МЧСРос с иипоСа ма рс к ойоб л а с т иЮрийИв а нов . о т к рыв а лк онце р т ,ве г оис по л не ниипроз в уча л и" Пра з д Ме да л ь ю" Зас о др у же с т в ов оимяс па с е ния "на г ра дя т нична яув е р т юра "Д.Шос т а к ов ичаи" Корона ционный г л а в уг оро даДмит рияБл ынс к ог о. ма рш"П.Ча йк ов с к ог о. Ме да л ь" 100л е тобра з ов а ниюпо жа рнойо хра ны"в р у Пу б л ик ав с т ре т ил ав ыс т упл е ниеорк е с т раб урнымиа пл о ча тз а ме с т ит е л юг л а в ыг оро дс к ог оок р уг апог ра дос т ро дис ме нт а ми,о т да вда ньг е ниа л ь ноймуз ык еипрофе с с ио ит е л ь нойде я т е л ь нос т и-пре дс е да т е л юк о мит е т апо л из мут о л ь я т т инс к ог офил а р мониче с к ог ок о л л е к т ив а . ЧСиоб на е с пе че ниюпо жа рнойб е з опа с нос т иДмит рию

Ил я с ов уина ча л ь ник уг ос у да рс т в е нног оучре жде ния 1 1о т ря дфе де ра л ь нойпро т ив опо жа рнойс л у жбыпо " Са ма рс к ойоб л а с т и"по л к ов ник ув нут ре нне йс л у жбы Вл а димир уДо л г ов у . Э т о й м е д а л ь ю т а к ж е т орже с т в е ннона г ра дя тг е не ра л ь НаКо мс о мо л ь с к ойпл оща диЧа па е в с к а24с е нт я бряи одире к т ораОАО" По л име р"Вик т ораЧе рныше в а , 8ок т я бряпройдутя р ма рк ис е л ь с к о х оз я йс т в е ннойпро дук ног г л а в ног оинже не раОАО" Про мс инт е з "Вл а димира ции.Онис т а л идл яЧа па е в с к ау жет ра диционными, Т а р а с о в а , и с п о л н и т е л ь н о г о д и р е к т о р а Ф К П " Прив о л ж пров о дя т с ят ре т ийг о дпо дря д,с ообщил иво т де л ет орг ов к ийг ос у да рс т в е нныйбое припа с ныйис пыт а т е л ь ный л и,т ра нс пор т а ,с в я з иипо дде ржк има л ог опре дпринима с п о л и г о н " А л е к с е я И щ е й к и н а и н а ч а л ь н и к а Г У МЧ С т е л ь с т в аме с т нойа дминис т ра ции. Рос с иипоСа ма рс к ойоб л а с т иЮрияИв а нов а . Ная р ма рк уо жида ютпоря дк а50ма шинст ов а ро мне к же7с о т р у дник овпо жа рнойс л у жбыпо л уча тв не т о л ь к оо тме с т ныхс е л ь х оз произ в о дит е л е йипе ре ра бо т Та о ч е р е д н ы е з в а н и я , а е щ е 1 5 с о т р у д н и к а м в р у ч а т б л а г о чик ов ,ноиизПрив о л жс к ог о,Хв орос т я нс к ог о,Бе з е нчук рс т в е нныепис ь ма .Поз дра в л е нияб у дутче ре дов а т ь с я с к ог о,Пе с т ра в с к ог ора йоновиг оро даСа ма ры.Ониб у дут да к о н ц е р т н о й п р о г р а м м о й о т н а р о д н о г о а н с а м б л я про да в а т ьмя с опт ицы,к уриноея йцо,к р упы,г ов я дину , ов ре ме нног от а нца" Ро ма нт ик " ,в ок а л ис т овАл ь фии с в инину ,ба ра нину ,ов ощи.Та к женая р ма рк емо жноб у де тс Фа йх а т ов ой,Вик т ораКирие нце в аидире к т ораДК приобре с т ижив уюрыб уорие нт иров о чнопоце не и м . Ч а п а е в а Р е н а т а Ф а т а х о в а . А о т р я д ю н ы х по жа рных 1051 10р у б.з ак г . про чит а е тпо че т нымг ос т я мт е ма т иче с к иес т ихи. Дл япе нс ионе ров ,ма л оимущихс е ме й,ат а к жедр уг их г оро жа н,ук о т орыхне тл ичног оа в т о т ра нс пор т аик т оне вс ос т о я нииб у де тдов е з т ис в оиме шк иск а р т ошк ой, л ук о мипро че йпров из ие й,а дминис т ра цияЧа па е в с к а пре дус мо т рит е л ь ноорг а низ ов а л аб е с пл а т нуюдос т а в к у про дук т овнадо м.Вя р ма ро чныеднинаКо мс о мо л ь с к ой пл оща дипок упа т е л е йб у дуто жида т ьдв е" Га з е л и" . " Мыре шил иорг а низ ов а т ья р ма рк уиме нновэ т идни, по т о мучт ос е йча ск а кра зна чина е т с яма с с ов а яз а к упк а


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

с е л ь х оз про дук т ов .Акок т я брюк а кра зпо дос пе ют морк ов ь ,с в е к л аик а пус т а .Це ныная р ма рк еб у дут нижет е х,к о т орыепре дл а г а ютна ширынк и,на 1020%.Мыда жес к а з а л ина шимпроиз в о дит е л я м, чт ое с л иихпро дук т ынеб у дутс оо т в е т с т в ов а т ь т орник ,28с е нт я бря ,ок о л о20: 00вЧа па е в с к енау л . т а к о мук рит е рию,мыихб у де мв ыг оня т ь " ,-шут ит Вов чина25л е т нийв о дит е л ьВАЗ21 10на е х а лнал е жа в ше г о Да мирГил я че в ,на ча л ь нико т де л ат орг ов л и,т ра нс Мя н а п р о е з ж е й ч а с т и 5 1 л е т н е г о м у ж ч и н у , ж и т е л я п о с . Н а г о р пор т а ,с в я з иипо дде ржк има л ог опре дпринима т е л ь ныйВ.Сурк ов а .По т е рпе в шийо тпо л уче нныхт ра в мс к онча л с т в аЧа па е в с к а . с я н а м е с т е Д Т П . Онна по мнил ,к а квпрошл о мг о дубыл ит а к иес ит у в е де ния мизГ АИ,наэ т о муча с т к едорог ио т с ут с т в у е т а ции,к ог дапре дс т а в ит е л иа дминис т ра циих о дил и Пос в е ще ние . ипров е ря л ице ны,апос л еихух о даа рб уз ыс т оил и ос П о л и ц и я п р ов о дитпров е рк упода нно муфа к т у ,на з на че но у жене5р у б.з ак ил ог ра мм,а6р у б л е й. у де бноме дицинс к оеис с л е дов а ниет р упа . Пое г ос л ов а м,т орг ов ыеря ды,к о т орыеб у дутус т а с нов л е нывв идеб ук в" п"и" ш" ,е л ев ме ща ютв с е х же л а ющихпроиз в о дит е л е йипе ре ра бо т чик овс е л ь с к о х оз я йс т в е ннойпро дук ции.Дл як а ждойорг а ни т орник ,27с е нт я бря ,в е че ро мво дно миздо мовнау л . з а цииб у дутиз г о т ов л е ныс пе циа л ь ныет а б л ичк и, Вов К а р л а Л и б к н е х т а в Ч а п а е в с к е 5 4 л е т н я я ж е н щ и н а в ы п и в а л а нак о т орыхб у де тук а з а нона з в а ниек о мпа нииил и ме с т ес ос в оим51л е т нимму же м.Не о жида нноме ждуними имяча с т ног ол ица ,ат а к жена име нов а ниет ов а ра , в п р о и з о ш л а с с о р а и ж е н а у д а р и л а с в о е г о с у п р у г а н о ж о мв о т орыйонипре дл а г а ют . к с е р дце . Эт опоз в о л итме с т нымжит е л я мл учшеорие нт и доз ре в а е ма ябыл аз а де ржа нас о т р у дник а мио т де л аМВД ров а т ь с явя р ма ро чныхпл оща дк а х.Пов с е муг оро По о с с и и п о Ч а п а е в с к у . Р ду ,нат ра нс пор т е ,ат а к жевме с т нойг а з е т ебыл и л а с т нымСУСКв оз б у жде ноуг о л ов ноеде л опос т а т ь е ра з ме ще ныоб ъя в л е ния ,чт обыжит е л иЧа па е в с к а Об " У б и й с т в о " . мог л из а б л а г ов ре ме ннопл а ниров а т ьс в оипок упк и.

Впя т ницу ,30ок т я бря ,в12: 00в оДв орцек у л ь т урыим. Ча па е в апроше лк онце р т ,пос в я ще нныйпра з днов а ниюМе ж дуна ро дног одняпо жил ог оче л ов е к а ,с ообща е тна ча л ь ник Вх о депл а нов ойпров е рк ича па е в с к а япрок ура т ура инфор мо т де л ак о мит е т аподе л а ммо л о де жиТа т ь я наЯшт ы обна р у жил авМУ" Упра в л е ниеб л а г о ус т ройс т в аг о л ов а . ро даиоз е л е не ния "на р уше нияз а к оно да т е л ь с т в ао Поз дра в ит ьв е т е ра новт р у даиз а с л у же нныхжит е л е йг оро да к в о т иров а ниира бо чихме с тдл яприе манара бо т у прие х а л апо чт ив с яа дминис т ра циямуниципа л ит е т а . инв а л идов . Нас це нев ыс т упил име с т ныет в ор че с к иек о л л е к т ив ыис о л и Пров е рк апок а з а л а ,чт овна р уше ниет ре бов а ний с т ы:т а нце в а л ь на яг р уппа" Ант ре " ,мо л о де жныйце нт рджа з о з а к онаучре жде ниек в о т иров а ниенев ыпо л ня е т . в ойиэ с т ра дноймуз ык и" Те мп" ,цирк ов а яс т у дия" Ка с к а д" , Был ов оз б у жде ноде л опос т .2. 23з а к она" Оба дми де т с к иев ок а л ь ныеа нс а мб л и" Ра з до л ь е "и" Ис к орк и" . нис т ра т ив ныхпра в она р уше ния хСа ма рс к ойоб л а с На дпо дг о т ов к ойпра з дник ас ов ме с т нора бо т а л идв адв орца т и" .На дз орноев е до мс т в опе ре да л оде л овс у д. к у л ь т урыЧа па е в с к а :в с юра з в л е к а т е л ь нуюпрог ра ммупре д Поит ог а мра з бира т е л ь с т в амиров ойс у дь яприня л с т а в илДКим.Г орь к ог о,апо дг о т ов к упл оща дк идл ят орже с т ре ше ниеошт ра фов а т ьМУ" Упра в л е ниеб л а г о ус т ройв аоб е с пе чилДКим. Ча па е в а . с т в аг оро даиоз е л е не ния "на50т ыс .р у б. ,с ообща е т" Мыре шил ипров е с т иде ньпо жил ог оче л ов е к авз а л еДКим прок ура т ураСа ма рс к ойоб л а с т и. . Ча па е в а ,по т о мучт оонунихк ра с ив е еиу добне ена ше г о" ,к о мме нт ир у е тх у до же с т в е нныйр ук ов о дит е л ьДв орцак у л ь т урыим.Г орь к ог оЮл ияЛык ов а .


Вче т в е рг ,29с е нт я бря ,вча па е в с к ойшк о л е№9с ос т о я л с яс пе к т а к л ь" Пут е ше с т в иевс т ра нуз на ний"Дв орцак у л ь т урыим.Г орь к ог о,с ообща е тг ора дминис т ра ция .Со т р у дник иДКра с с к а з а л и150уче ник а мипе да г ог а мшк о л ы ис т ориюопре по да в а т е л еик л о уне ,к о т орыйнех о че тучит ь с я . " Спе к т а к л ьбылинт е ра к т ив ным,мыпос т о я нноиг ра л ис оз рит е л я ми,чт обыонинес к уча л и.Ве дьма л е нь к им ре б я т а мс л о жнот а кдо л г ос иде т ьнао дно мме с т е " ,-к о мме нт ир у е тх у до же с т в е нныйр ук ов о дит е л ьДв орцак у л ь т уры им.Г орь к ог оЮл ияЛык ов а . ДКс т а ра е т с як а кмо жноча щера дов а т ьшк о л ь ник овг оро дас пе к т а к л я ми.На приме р,16с е нт я бряпре дс т а в л е ниео т т е а т ра с т у дии" Др уз ь яКо л о мбины"з де с ьпос мо т ре л иуче ник ишк о л ы№22.

Нас т а дионе" Луч"вЧа па е в с к енадня хз а в е ршил с яфут бо л ь Вок т я брез а в е ршит с як а пит а л ь ныйре монтт ре х ныйт урнирнаприз ыООО" Пира мида "с ре диюноше й2000 м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и й в Ч а п а е в с к е , н а э т о и з г о даро жде ния ,с ообщил апре с с с е к ре т а рьг л а в ыг оро да об л а с т ног обюдже т абыл ов ыде л е но78мл нр у б. Ал е к с а ндраПо т а пов а . мк а хре а л из а циире г иона л ь нойпрог ра ммы Вс оре в нов а ния хприня л иуча с т ие5к о ма нд:" Торна до"( Нов о Вра м о д е р н и з а ц и и з д р а в о о х р а н е н и я в н а с т о я щ е е к уйбыше в с к ) ," За ря "и" Крыл ь яСов е т ов "( Са ма ра ) ," МЦРФ– в ре мяв е дут с яра бо т ывце нт ра л ь нойг орбо л ь ни х о д"иДЮСШ №2( Ча па е в с к ) . Вос ц е , в м е д с а н ч а с т и №1 и в р о д д о м е , с о о б щ а е т Торже с т в е ннуюце ре мониюо т к рыт ият урнирапос е т илр ук ов о р ук ов о дит е л ьде па р т а ме нт ас т роит е л ь с т в а дит е л ьг ор де па р т а ме нт афиз иче с к ойк у л ь т урыис пор т аЕв г е е к с а ндрПоно ма ре в . нийКо жин,онпо же л а луча с т ник а минт е ре с нойиче с т нойиг ры Ал П о е г о с л о в а м , м е д у ч р е жде нияу жео т ре монт иро .Дире к т орООО" Пира мида "Мих а илЕрцк инв р училпо дше ф в а нына70%:з а ме не нас а нт е хник а ,мо де рниз иро нойк о ма нде" МЦРФ –Вос х о д"20фут бо л ь ныхмя че й. в а н ы к р о в л я , в о д о п р о в о д , э л е к т р и к а , у с т а н о в л е Обо дре нныет а к импо да рк о мре б я т аув е ре ннов ышл инапо л е нынов ыеок онныек онс т р ук ции. ира з г ро мил и" За рю"с ос че т о м7: 1,аз а т е миДЮСШ №2с о с че т о м6: 1.Нопос л едв уху да чнос ыг ра нныхма т че йре б я т а ра с с л а бил ис ьипроиг ра л июноша миз" Крыл ь е вСов е т ов " .Бук в а л ь нонапос л е дне йминут еиг рыс а ма рцыз а бил иг о лвв оро т а про т ив ник а . Вз а к л юче ниет урнира3к о ма ндына бра л ио дина к ов оек о л иче с т в оо чк ов :" Торна до" ," Крыл ь яСов е т ов " ," МЦРФВос х о д" . Пол учше йра з ницез а бит ыхипропуще нныхмя че й( 31)виг ра х Примит еис к ре нниепоз дра в л е нияс поб е даприс у жде на" Вос х о ду" .Вт ороеме с т оз а ня л ис а ма рс к ие э т и м з а м е ч а т е л ь н ы м д н е м ! иг рок и.Бронз упо л учил ак о ма нда" Торпе до" .4еме с т оз а ня л и ре б я т аиз" За ри" . Выра жа е мис к ре нниес л ов аб л а г о да рнос т из ав а ш Наце ре монииз а к рыт ият урнираюнымс пор т с ме на мв р учил и б л а г оро дныйт р у д,л юбов ьипре да ннос т ьс в ое й к у бк ииме да л и,ал учшиеиг рок ипо л учил ипа мя т ныеприз ы. профе с с ии. Спра з дник о м!Же л а е мв с е мк ре пк ог оз доров ь я , с ча с т ь я ,опт имиз маиус пе х овв ов с е хдобрых на чина ния х,б л а г опо л учиявс е мь е .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Да в а йт ес ра з уобра т имс якис т о чник а м.Аиме нно–кце рк ов но мук а л е нда рю,к о т орыйре г л а ме нт ир у е тжиз нь пра в ос л а в ног охрис т иа нинадобыт ов ыхпо дробнос т е й:на приме р,к ог дара з ре ша е т с явпос т упищасра с т ит е л ь нымма с л о м,ак ог дане т .Нона синт е ре с у е тдр уг ое :к ог да«мо жно»,ак ог да«не т ».На де юс ь ,дог а да л ис ь ,оче м иде тре чь ? Ит а к ,«не л ь з я »в ов ре мяпос т ов ,вс ре дуипя т ницу ,на к а нунедв уна де с я т ых,хра мов ыхив е л ик ихпра з дник ов , в ос к ре с ныхдне йис в я т ок .Пос л ене с л о жныхв ычис л е нийпо л уча е т с я ,чт одл яс е к с у а л ь ног ообще ния–з а ме т ь т е , т о л ь к ов е нча нныхс упр уг овит о л ь к овце л я хча доро дия–ра з ре ша е т с яв201 1г о дуок о л о1 16дне й.Ес л идопус т ит ь чт онев с е г давэ т идних о че т с яз а нима т ь с яс е к с о мил ине тв оз мо жнос т идл яэ т ог о,т опо л уча е т с я ,чт осс е к с о мв пра в ос л а в иибо л ь ша яб е да . Ак а кбыт ьне в е нча ннымс упр уг а мипрос т ол юдя мснор ма л ь нойре про дук т ив нойс пос обнос т ь юил ив е нча нным с упр уг а м,к о т орымпрос т о«х о че т с я »?Ос т а е т с ят о л ь к оо дно–к а я т ь с явг ре х еб л у даис т ра да т ьпоэ т о мупов о ду . Бо л е ет ог о,г ре х о мс чит а е т с яс а маб л у дна ямыс л ь ,т ое с т ьмыс л ьнат е мус е к с а .Ка кс в я ще нник ,прос л у жив ший дв а дца т ьл е твце рк в и,мог ус ообщит ьчит а т е л ю,чт оз на чит е л ь на яча с т ьприх о жа ннеобра ща ютв нима ниянаэ т и а пре т ыик а ют с явг ре х еб л у дафор ма л ь но.Ие с л иис пыт ыв а ютприэ т о мдуше в ныйдис к о мфор т ,т от о л ь к оо т з с обс т в е нног ол ице ме рияине л е пос т ис ит у а ции–пок а я ниипе ре дс в я ще нник о мвпо л уче ниие с т е с т в е нног о у дов о л ь с т в ия . Нобо л ь ша яча с т ьпра в ос л а в ныхпо дв л ия ние мце рк в ив ос принима е тс обс т в е ннуюс е к с у а л ь нос т ьк а кв е л ича йший г ре хио т ча я нносне йборе т с я .Ка кпра в ил о,вэ т ойборь б ев ыиг рыв а е тс е к с у а л ь нос т ь–пок ае щеприро дас ил ь не е на др уг а т е л ь с т вна дне й.Ре з у л ь т а т о мпроиг рышавэ т ойборь б ея в л я е т с яне в ро т из а цияче л ов е к аспос т е пе нным пе ре х о до мкв оз мо жнойпс их опа т ии. ожемына х о димнат е муо т ноше нияпра в ос л а в иякс е к с у а л ь нос т ивце рк ов ныхис т о чник а х?Оче ньв ыра з ит е л ь Чт номо л ит в е нное«Пра в ил оо тос к в е рне ния ».Оночит а е т с я ,к ог да«с л учит с як о муис к ус ит ис яв ос не »,т ое с т ь ис пыт а т ьорг а з мв ов ре мяс на .Вэ т о м«Пра в ил е »мо л я щийс япрос итГ ос по даиз ба в ит ье г оо тс е к с у а л ь нос т и, к о т ора яиме ну е т с я«к а л о мис к в е рнойт е л е с ной»,т е л о,ис пыт а в ше еорг а з м,с чит а е т с яне чис т ым,прок а жё нными об ъя т ымя з в ой.Пс их о л ог иче с к иепос л е дс т в ият а к оймо л ит в е ннойпра к т ик ио че в идны:г л у бок ийв нут ре нний к онфл ик т ,о т чу жде ниет е л асе г ое с т е с т в е ннымипо т ре бнос т я миик а кс л е дс т в ие–не в ро т из а цияче л ов е че с к ой жиз ни. а че с т в еил л юс т ра циине г а т ив ног оо т ноше нияце рк в икт е л е с нос т иис е к с у а л ь нос т иче л ов е к амо жноприв е с т и Вк це рк ов ныйз а пре тже нщинев ов ре мяме с я чныхз а х о дит ьвце рк ов ь .Пра в да ,с е йча свне к о т орыхприх о да хэ т о т з а пре тра с прос т ра ня е т с ят о л ь к онауча с т иевт а инс т в а х.Приэ т о мобще ене г а т ив ноео т ноше ниект е л е с нос т ии е к с у а л ь нос т ис о хра ня е т с я .Спс их о л ог иче с к ойт о чк из ре ния ,в оз мо жно,вэ т о мз а пре т епро я в л я е т с яс т ра хце рк ов ног ос оз на нияпе ре де с т е с т в е ннойже нс к ойприро дой,жив уще йпос в оимз а к она м. Ат е пе рьжит ияс в я т ых.Бо л ь шинс т в ос в я т ых,прос л а в л е нныхце рк ов ь ю,с ов е рша л идух ов ныйпо дв иг–с т я жа л и добро де т е л ииборо л ис ьс ос т ра с т я ми.Однимизв а жне йшихдос т иже нийс чит а л а с ьпоб е дана дб л у днойс т ра с т ь ю, т ое с т ьна дс обс т в е ннойс е к с у а л ь нос т ь ю.Одух ов но мна з ида ниипо допе чныхе мумона х овпре по добныйИоа нн Ле с т в ичник( 7в е к )пис а л :«…яна з на ча л[ им]про х о дит ьб е з мо л в ноежит ие ,к а кв ра че с т в о,про т ив о де йс т в ующе е б л у дуис мра дупл о т с к ойне чис т о т ы,чт обыимжа л к имобра з о мнепре в ра т ит ь с яизра з у мныхт в а ре йвб е с с л ов е с ныхжив о т ных»( «Ле с т в ица »,818) .Эт ообра з е цт ипичног омона ше с к ог оо т ноше ниякс е к с у а л ь нос т и.Лит е ра т ур ныйприме рт а к ог оо т ноше ниякс обс т в е ннойс е к с у а л ь нос т их орошоиз в е с т е нпопов е с т иЛ.То л с т ог о«От е ц Се рг ий». Измног о чис л е нных–е с л инеб е с чис л е нных–жиз не опис а нийхрис т иа нс к ихпо дв ижник овмыз на е м,чт оони де с я т ил е т ия миил ив с южиз ньборо л ис ьсс е к с у а л ь нымже л а ние мида л е к онек а ждыйборе цо де ржив а лпоб е ду .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Ча щев с е г обыл аничь я ,т ое с т ьнак а к ое т ов ре мя«б л у дна яс т ра с т ь »пе ре с т а в а л аб е с пок оит ь ,апо т о мв с ена чина л ос ьс на ча л а ,ит а кв с южиз нь . Эт о мужес юже т упо дчине на ,е с л ит а кмо жнос к а з а т ь ,с е к с у а л ь на яжиз ньо че ньмног ихс ов ре ме нныхпра в ос л а в ныхв е р ующих.Ст а нов я с ьце рк ов нымпра в ос л а в нымв е р ующим,че л ов е кна бра с ыв а е т с янас обс т в е ннуюс е к с у а л ь нос т ьвс т ре мл е ниие ёуничт о жит ь .Се к с у а л ь ноеже л а ниенак а к ое т ов ре мяу да е т с япо да в ит ь ,апо т о монов с пыхи в а е тснов ойс ил ой.Ит а кмо же тпро до л жа т ь с яв с южиз нь .Наэ т уборь б ут ра т ит ь с яг иг а нт с к оек о л иче с т в опс ихи с к ойэ не рг ии–в е дьборь бав е де т с ясс а мойприро дой. че Ие с л иче л ов е коз а бо че нборь бойсс обс т в е ннойс е к с у а л ь нос т ь ю,т онивк ое мс л уча ене л ь з яс к а з а т ь ,чт оонс в обо де но тс е к с у а л ь нос т и.На оборо т ,онпо л нос т ь юв ов л е че нвс е к с у а л ь ныепе ре жив а ния ,пог л още нс обс т в е нной с е к с у а л ь нос т ь ю,приэ т о ме ёне на в идитис т ра да е то тне в оз мо жнос т ииз ба в ит ь с яо те ёв л а с т и.Г ов оряя з ык о ма на л ит иче с к ойпс их о л ог ии,онпро жив а е тс обс т в е ннуюс е к с у а л ь нос т ьвфор мео т рица ния .Чт оэ т от а к ое ?По я с ню напрос т о мприме ре . Се йча сл е т о.Нор ма л ь ное ,е с т е с т в е нноепро жив а ниеэ т ог ов ре ме ниг о даб у де т ,на приме р,вт о м,чт обыо де в а т ь с я вл е г к уюл е т нююо де жду ,бо л ь шебыв а т ьнас в е же мв оз дух е ,з а г ора т ьик упа т ь с я .Нол е т омо жнопро жив а т ьв фор мее г оо т рица ния .На приме р,не на в иде т ьт е пл оис о л нце ,о де в а т ь с явз имнююо де ждуис иде т ьдо маок о л о в к л юче нног ообог ре в а т е л я .Ре з у л ь т а т о мт а к ог опро жив а ниял е т амо же тс т а т ьт е пл ов ойу да рина р уше ниявра бо т е орг а низ ма . То чнот а кжепра в ос л а в на ят ра дицияпре дл а г а е тче л ов е к упро жив а т ьс в оюс е к с у а л ь нос т ьвфор мее ёо т рица ния : «Се к с у а л ь нос т инедо л жнобыт ь .Вс ес ил ынаборь б усс е к с у а л ь нос т ь ю! » Ит а к ,е с т ьл ис е к свпра в ос л а в ии?Да ,е с т ь ,ие г оо че ньмног о,ноонпро я в л я е т с явиз в ра ще нной,па т о л ог иче с к ой фор ме–вфор мео т рица ния .Пос л е дс т в ия мит а к ог о«с е к с а »я в л я ют с яс ниже нияк а че с т в ажиз ниимног о чис л е н ныене в ро т иче с к оера с с т ройс т в а .Обэ т о мямог уув е ре нног ов орит ьк а кс в я ще нниксдв а дца т ил е т нимс т а же м. По че мужел юдив ыбира ютт а к ой«с е к с »?Причиныс а мыеобычные :с т ра хс е к с у а л ь нос т и,в ыне с е нныйизро дит е л ь с к ойс е мь и;пс их о л ог иче с к иет ра в мы,с в я з а нныесне у да чнымс е к с у а л ь нымопыт о м;не хв а т к аре с урс овдл я по л ноце ннойс е к с у а л ь нойжиз ни.Це рк ов ьув е ре нноиа в т орит е т ноз а я в л я е т ,чт ос е к с анедо л жнобыт ь ,чт оэ т о пл о х о,ис е к с у а л ь ныйне у да чникна х о дитвце рк в иро днуюе мус ре ду ,вк о т оройде г ра дир у е те щебо л ь ше . Ув а жит е л ь ное ,хрис т иа нс к оео т ноше ниекче л ов е к ус ос т оитвт о м,чт обыпо мо чье мувпре о до л е ниижиз не нных з а т р у дне ний,вт о мчис л еис е к с у а л ь ных,анеус ил ив а т ье г ос т ра да ния ,в нуша я ,чт ос е к спре в ра ща е тче л ов е к ав «б е с с л ов е с ноежив о т ное ».

Ма г ияз е рк а л ав ов с ев ре ме наинт е ре с ов а л ал юде й.Впра к т ик а хфэ ншуйз е рк а л о–мощныйпо мощник ,ис по л ь з у як о т орог омо жнона по л нит ьдо мпоз ит ив нойэ не рг ие йиу л учшит ьобщуюа т мос фе р у .Ма с т е рафэ ншуй ув е ре ны,чт ообык нов е нноез е рк а л омо же тиз ме нит ьжиз ньобит а т е л е йдо ма :у л учшит ьил иух у дшит ь .Зе рк а л а по да ря тдо мо ча дца мне дос т а юще епрос т ра нс т в о,о т ра з я тне г а т ив ноев оз де йс т в иеос т рыхуг л ов ,с оз да дутв из у а л ь нопра в ил ь ноера с по л о же ниеок онидв е ре й,у л учшивцирк у л я циюэ не рг ии.Ное с л из е рк а л ора з ме ще ноне пра в ил ь но,т онас е мь юпос ыпя т с яне у да чиибо л е з ни. Впра к т ик а хфэ ншуйе с т ьря дс т рог ихпре дпис а нийво т ноше ниира с по л о же нияз е рк а л .Приобре т а т ьз е рк а л о л учшеов а л ь ноеил ик р уг л оеиже л а т е л ь нобо л ь шое ,чт обыо т ра жа л оче л ов е к авпо л ныйрос т .Ес л из е рк а л о не бо л ь шое ,онодо л жноо т ра жа т ьпо л нос т ь юг о л ов ус мо т ря ще г овне г о.Не л ь з ядопус к а т ь ,чт обыо т ра же ниера з ре з а л ос ь ,т а кк а кэ т омо же тв ыз в а т ьг о л ов ныебо л и,бо л е з ни,на в л е чьне прия т нос т и.Кит а йс к иема с т е рафэ ншуй ут в е ржда ют ,чт одроб л е ниео т ра же ния–э т одроб л е ниел ичнойэ не рг ииче л ов е к а ,чт опл о х ос к а з ыв а е т с янас а мо чув с т в ии.Нену жновде к орек в а р т ирыис по л ь з ов а т ьз е рк а л ь нуюпл ит к уишк а фчик исз е рк а л ь нымидв е рца ми. Прих о жа янепре дна з на че надл ядо л г ог ов ре мя пре пров о жде ния ,ноиме нносэ т ог опо ме ще нияце л ит е л ь на я э не рг ия( шэ нци)ра с х о дит с япов с е мудо му .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Вприх о же йоб я з а т е л ь нодо л жнобыт ьз е рк а л о.Ес л ик о мна т ама л е нь к ихра з ме ров ,т ора с по л о жит ье г ол учше в с е г ос бок уо тв х о днойдв е ри.Хорошо,е с л ивз е рк а л еб у дуто т ра жа т ь с яс имв о л ыдос т а т к а :морс к иепе йз а жи, фонт а ны,фиг урк иа ис т овидр.Не л ь з яра з ме ща т ьз е рк а л она про т ивв х о днойдв е ри,по т о мучт оэ не рг ия ,неус пе в попа с т ьвк в а р т ир у ,о т ра з ит с яив ыйде тизжил ища ,л ишивобит а т е л е йприт ок анов ыхс илиус пе х авде л а х. Нере к о ме нду е т с яв е ша т ьз е рк а л оме ждушк а фа ми,т а кк а кче л ов е к ,с мо т ря щийс явне г о,б у де тчув с т в ов а т ьс е б я к а кбыз а жа т ымвт ис к и. а л е т ,поуче ниюфэ ншуй,–с а моене б л а г оприя т ноеме с т овдо ме .Внё мз а ро жда е т с яне г а т ив на яэ не рг ия Ту ( ша ци) .Ес л ит у а л е тра с по л о же нв оз л ев х о днойдв е ри,т оу да чаиздо мапос т о я нноут е к а е т .Зе рк а л о,по ме щё нное надв е рьт у а л е т асв не шне йс т ороны,с имв о л иче с к из а с т а в ите г оис че з нут ь . Зе рк а л омо же тнет о л ь к оу дв а ив а т ь ,ноиув е л ичив а т ьвне с к о л ь к ора зв с ё ,чт овнё мо т ра жа е т с я .На дов нима т е л ь нос л е дит ь ,чт обывнё мо т ра жа л ос ьт о л ь к от о,чт опринос итра дос т ьиб л а г опо л учие .Ес л ипов е с ит ьз е рк а л она д об е де ннымс т о л о м,к о л иче с т в опро дук т овнас т о л еу дв оит с яивдо мепос т о я нноб у де тдос т а т ок .Недо л жны о т ра жа т ь с явз е рк а л ене г а т ив ныев е щи,на приме р,мус орноев е дроил иг ря з на яоб ув ь . Вс па л ь нел учшенера з ме ща т ьз е рк а л .Вос не ,к а киз в е с т но,че л ов е кос в обо жда е т с яо тна к опив ших с яо т рица т е л ь ныхэ моций,аз е рк а л об у де то т ра жа т ьихопя т ьнас пя ще г о.Ес л из е рк а л ов с ёжее с т ь ,т овнё мнедо л жнао т ра жа т ь с як ров а т ь ,т а кк а кэ т омо же тв ыз ыв а т ьпос т о я нныес с орыме ждус упр уг а ми. Не об х о димопрос л е дит ь ,чт обыз е рк а л о,ра с по л о же нноевде т с к ой,о т ра жа л оиг р ушк иидр уг иепре дме т ы, к о т орыенра в я т с яре бё нк у .Г о дов а л ыеде т ио х о т ноиг ра ютс ос в оимо т ра же ние м–э т опо мог а е тимиз уча т ь с обс т в е нныйобра з . Зе рк а л оба г у а–э т ома л е нь к оез е рк а л ь це ,ра с по л о же нноевце нт рев ос ь миг ра нник а .Нае г ос т орона химе ют с я о л ь цат риг ра мм–че т ырес т ихииЗе мл и.ВКит а еэ т оз е рк а л о–с имв о лмощнойз а щит ыо тз л ыхдух овипл о х ой к э не рг е т ик и.Ноба г у ане л ь з яв е ша т ьв нут ридо ма ,ат о л ь к онана р у жнойс т оронев х о днойдв е ри. Тре с нув шиез е рк а л ана дос ра з ув ыбра с ыв а т ь .Кс т а рымиа нт ик в а рнымз е рк а л а мс л е ду е то т нос ит ь с яо че нь ос т оро жно,афэ ншуйре к о ме нду е то тнихиз ба в л я т ь с я . Зачис т о т ойз е рк а лну жнопос т о я ннос л е дит ь–ре г у л я рнов ыт ира т ьснихпыл ь .То л ь к очис т оез е рк а л ос пос обно прив л е чьу да чуииз обил ие .

Пок упа е мне дос т рое ннуюк в а р т ир у .Чт от а к оепе ре ус т упк а ?

Из уча ярынокс т ро я ще йс яне дв ижимос т и,мы ча с т ос т а л к ив а е мс яспоня т ие м«пе ре ус т упк а ». Чт от а к ое«пе ре ус т упк а »исче ме ёе дя т ,прос т о мупок упа т е л юра з обра т ь с яс л о жно.Це нынане дос т рое нныек в а р т ирыв ро деде мок ра т ичные ,а с л ов ос т ра шноеине поня т ное .Оз на ча е тоно, оз ав а шиде нь г ит о т ,к т оу жев л о жилде нь г и чт вс т роит е л ь с т в о,пе ре ус т упа е тв а мпра в опо л у чит ьк в а р т ир ув ме с т оне г о,т ое с т ьс т а т ьдо л ь щик о мс т ро я ще г ос яжил ь я . Опре де л ив шис ьспок упк ойк в а р т иры,пе рв ое , чт ону жнос де л а т ь ,–э т оуз на т ьв с юинфор ма циюоз а с т ройщик е .Ка кдо л г ос уще с т в у е тна рынк еус л уг ,вк а к ихобще с т в е нныхорг а низ а ция хс ос т оит ?По дде ржк апра в ит е л ь с т в е нных орг а низ а цийт а к жея в л я е т с яг а ра нт о мк а че с т в а . Об я з а т е л ь нопров е дит еинфор ма ционный

монит орингс а мойс т ройк и–к а к ов ыс рок иик а кпро х о дит с т роит е л ь с т в о? За ча с т уюдо л ь щик иорг а низ уютс в оифор у мы,по мимос а йт ов с т роит е л ь ныхк о мпа ний,вс оциа л ь ныхс е т я х,г деобс у жда ют с яв с еа к т у а л ь ныет е мы.Кс т а т и,опытуча с т ник овфор у ма мо же тв а мприг о дит ь с яприда л ь не йше мс о т р у дниче с т в ес э т ойк о мпа ние й.Апос л еофор мл е ниядог ов орас т роит е л ь на я к о мпа нияоб я з а напов а ше йпрос ь б епре дос т а в ит ьв с юдок у ме нт а циюпот о чк ез а с т ройк ивс оо т в е т с т в иис ос т а т ь ё й2121 4ФЗ. Спе циа л ь ног оз а к она ,ре г у л ир ующе г ос де л к ипопе ре ус т упк е , не т .Дог ов орныео т ноше нияре г у л ир уют с яс т а т ь ё й382ГК «Ос нов а нияипоря докпе ре х о дапра вк ре дит орадр уг о мул и т а т ь ё й1 1214ФЗ«Одо л е в о муча с т иивс т роит е л ь с т в е » цу»ис Вс л уча есдо л е в ойне дв ижимос т ь юк ре дит оро мб у де тя в л я т ь с япок упа т е л ь ,к о т орыйз а к л ючилсз а с т ройщик о мдог ов орна по л уче ниевб у дуще мк в а р т иры.


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Дог ов орпе ре ус т упк иофор мл я е т с явпрос т ойпис ь ме н нойил ино т а риа л ь нойфор ме ,вз а в ис имос т ио тт ог о, к а кофор мл е ндог ов орнадо л е в оес т роит е л ь с т в о. Вс л уча епрос т ойпис ь ме ннойфор мыув е до мл е ние з а с т ройщик анеоб я з а т е л ь но,т ог да ,с ог л а с нопунк т у 3с т а т ь и382ГК,нов ыйпок упа т е л ьне с е тв с ерис к и, о т орыемог утв оз ник нут ьприпе ре ус т упк е .Эт омо к г утбыт ьпрос т ошт ра фыподог ов ор уз ане с в ое в ре ме нноеув е до мл е ниез а с т ройщик а ,л ибов а мпрос т о о т к а жутвприе мек в а р т иры. По214ФЗ,до л ь щикмо же тпе ре ус т упит ьк в а р т ир у пос л ев ыпл а т ыпо л нойс т оимос т идог ов ораил и о днов ре ме нноспе ре в о до мдо л г анадр уг ог одо л ь щи а ,ат а к жесмо ме нт аре г ис т ра циидог ов орадо к мо ме нт апо дпис а нияс т орона мипе ре да т о чног оа к т а . Сл е ду е тпо мнит ь ,чт одог ов орпе ре ус т упк ит о жепо д л е житг ос у да рс т в е ннойре г ис т ра ции. Прис ос т а в л е ниидог ов орану жнообра т ит ьв нима ниенас л е дующиепунк т ы: 1.Вдог ов оредо л жнобыт ьук а з а но,наос нов а нии а к ог опе рв она ча л ь ног одог ов орапе ре ус т упа е т с япра в о. к 2.Обра т ит ев нима ниенас рок и,ра з ме рыипоря докоп л а т ыподог ов ор у ,т а кк а кдог ов орыпе ре ус т упк и–э т о с де л к и,с опря же нныесрис к а ми. Пос л ез а к л юче ниядог ов орае г ону жноз а ре г ис т риро в а т ьворг а на хУФРС( Упра в л е нияФе де ра л ь нойРе г ис т ра ционнойСл у жбы) ,ипофа к т унар ук а хув а сдок у ме н овнаэ т о тмо ме нтнеб у де т . т Дл япре до т в ра ще ниярис к овра с че тл учшепроиз в о дит ь пот а к имс х е ма мопл а т ы,к а кба нк ов с к а яя че йк аиба н к ов с к ийа к к ре дит ив .Выбра вба нк ов с к ийа к к ре дит ив , в ыус т а на в л ив а е т еу добнуюдл яв а сда т уопл а т ыис в ои ус л ов ияпе ре в о даде не гнас че тпро да в ца .Ус л ов ие м мо же тс л у жит ьре г ис т ра циядог ов оравУФРС.Эт опоз в о л итв а миз б е жа т ьфина нс ов ыхпо т е рьвс л уча ео т к а з а вре г ис т ра ции. 3.Хо т я214ФЗнепре дус ма т рив а е тоб я з а т е л ь ног оиз в е ще нияз а с т ройщик аопл а нир у е мойпе ре ус т упк е ,мно г иес т роит е л ь ныек о мпа ниив к л юча ютэ т о тпунк тв дог ов ор.Эт опоз в о л я е тз а с т ройщик ук онт ро л иров а т ь в с еиз ме не ния ,проис х о дя щиесдог ов оро м,ат а к же с нижа е трис к и,с в я з а нныесв т оричнойпе ре про да же й к в а р т ир.Кт о муже ,вс оо т в е т с т в иис ос т а т ь ё й391 Гра жда нс к ог оКо де к с аРФ,«пе ре в о ддо л жник о мс в ое г о до л г анадр уг оел ицодопус к а е т с ял ишьсс ог л а с ия

с ог л а с ияк ре дит ора »,вэ т о мс л уча ет ре б у е т с яс ог л а с ие з а с т ройщик а . 4.Допо л нит е л ь нос л е ду е тз а прос ит ьуз а с т ройщик а док у ме нт ы,по дт в е ржда ющиефа к топл а т ыпе рв ым до л ь щик о м,э т омог утбыт ьа к т ыс в е рок ,с ог л а ше нияо в з а имора с че т а х. я з а т е л ь ноут о чнит е ,к а к иеоб я з а т е л ь с т в аподог ов о Об р ув ыпо л не ныоб е имис т орона ми,ик а к иее щёпре д с т оитв ыпо л нит ь .

Намойв з г л я д,т е мапунк т у а л ь нос т иоб де л е нав нима ние м.Ес т ьуймас а мыхра з ныхс т а т е й,к ниг ,с а йт ови б л ог ов ,пос в я ще нныхт а ймме не джме нт у ,ис к ус с т в у упра в л е нияв ре ме не м,ноянира з унечит а лвт а к их ис т о чник а хот о м,к а кбыт ьпунк т у а л ь ным.Ав е дьэ т о к ра йнев а жно! Дл яна ча л ав с по мнит е ,к а кча с т ов ыок а з ыв а е т е с ьв по л о же нииопоз да в ше г о?Ес л ит а к ог осв а минепроис х о дитив ыв с е г дав ов ре мя ,т опринима йт емоипоз дра в л е нияипре к ра ща йт ечит а т ьэ т ус т а т ь ю–онанедл я в а с .Ночт от омнепо дс к а з ыв а е т ,чт от а к ихл юде й, к о т орыев с е г дав ов ре мя ,о че ньне мног о. Коне чно,ув с е хе с т ьобс т о я т е л ь с т в аипричины,ник т о неопа з дыв а е тпрос т от а к ,нов о тз а г а дк а :о днипо чт и в с е г даприх о дя тнав с т ре чув ов ре мя ,адр уг иепо чт и в с е г даопа з дыв а ют .Нообс т о я т е л ь с т в аув с е хо днии т еже ! Зна чит ,причинаневз а ня т ос т иче л ов е к а ,ниве г оз а г р у же ннос т и.Ск оре ена оборо т ,бо л е ез а ня т ыел юди с т а ра ют с яприх о дит ьвт о чнона з на че нноев ре мя .И причинаэ т о мупрос т а я–онице ня тс в оев ре мяив ре мя л юде й,ск о т орымиимприх о дит с яра бо т а т ь . Вс по мнит ет е пе рьдр уг уюс ит у а цию:в ыприх о дит ена в с т ре чу ,ат а мник ог о.Выпо л ча с ав нима т е л ь нора с с ма т рив а е т ел юде й,в ых о дя щихизме т ро,аче л ов е к а , ск о т орымна з на че нав с т ре ча ,в с ене т .Ка кв ыс е б я чув с т в у е т е ?Ду ма ю,нео че нь .Хо т ит е ,чт обыв а ша с т ре чана ча л а с ьвпоз ит ив но мк л юче–прих о дит е в в ов ре мя . Ес т ье щео днак ра йнос т ь ,к о т оройвс в оев ре мяс т ра да ляс а м.Ког дамнена з на ча л ив с т ре чу ,япо чт иник ог данеопа з дыв а л ,нора дит ог о,чт обык а з а т ь с я


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Се г о днянарынк епре дс т а в л е ныс о т нив идовит ыс я чимо де л е йра з л ичнойбыт ов ойт е хник и.Вс еонииме юто дну це л ь :об л е г чит ьжиз ньче л ов е к у .Номыпог ов оримобос обойк а т е г ориил юде й–ох о л ос т я к а х. Тра диционноприня т ос чит а т ь ,чт овк в а р т ира хэ т ихл юде йца ритпо л ныйх а осиунихнев оз ник а е тник а к ог о же л а нияснимборо т ь с я .Нояк а т е г ориче с к инес ог л а с насэ т имут в е ржде ние м.Мног иез на к о мыемнех о л ос т я к и с е рь ё з ноев нима ниеу де л я ютчис т о т ес в ое г ожил ища .Пок ра йне йме ре ,онис т ре мя т с яна в е с т ивне мпоря док , поборо т ьх а ос . Ноэ т оунихпо л уча е т с янев с е г да .Ит утимнав ыр учк уприх о дя тс ов ре ме нныеприборы,с пос обныенет о л ь к о с ок ра т ит ьв ре ме нныез а т ра т ынау борк у ,ноипре в ра т ит ьэ т оз а ня т иево дноизс а мыхприя т ных. Ка к а яжет е хник адо л жнабыт ьвдо мек а ждог ох о л ос т я к а ? 1.Ст ира л ь на яма шина Ес т е с т в е нно,а в т о ма т .Бл а г о да ряе йпроце с сс т ирк ис в о дит с яв с е г окдв у мде йс т в ия м:с л о жит ьг ря з ныев е щии в ыт а щит ьчис т ые .Эт оз а йме тнебо л ь шепя т иминут ,ида жес а мыйо т пе т ыйх о л ос т я кб у де тв ыг л я де т ьв с е г да опря т нымиух о же нным.Та кчт о,е с л ив ынех о т ит ес т а т ьпо т е нциа л ь нойже р т в ойо х о т ницз ашт а мпо мвпа с пор т е упит ес е б ес т ира л ь нуюма шинус е г о дняже ! к 2.Сушил к а Ае щел учше–с ушил ь ног л а дил ь на яма шина .Впа респре дыдущимприборо монис пос обныс оз да т ьв а мобра з иде а л ь ног ому жчины.Выв с е г даб у де т ео де т ыв ов с ечис т ое ,с в е же е ,иде а л ь нов ыг л а же нное .Ав ре ме нит ра т ит ь наэ т опра к т иче с к инеприде т с я ! 3.Пыл е с ос Лучшемоющий.По че мул учше ?По т о мучт оспо мощь юо дног оэ т ог оприборав ыл е г к оибыс т роприв е де т ев поря докв е с ьдо м. За б у дь т еов е ник а хишв а бра х!Эт опрошл ыйв е к .Выв е дь–с ов ре ме нныйму жчина .Ув а сс ов ре ме нныйк о мпь ю т е р,мобил ь ныйт е л е фон,а в т о.По че мужев а шибыт ов ыеприборыдо л жныо т с т а в а т ь ?Эт опор т итв а шимидж. Кс т а т и,бо л ь шинс т в омоющихпыл е с ос овмо жноис по л ь з ов а т ьнет о л ь к одл ямыт ь япо л ов ,ноидл ямыт ь яок он, з е рк а лидр уг ихпов е рхнос т е й,у женег ов оряок ов ра хидив а на х. Ав ыс шийпил о т а ж–э т оприобре с т ипа ров ойо чис т ит е л ь ! Вопе рв ых,онс э к оно митв а ммног оде не г ,т а кк а кв а мнепо т ре б у е т с яис по л ь з ов а т ьмоющиес ре дс т в а . Вов т орых,с пе к т ре г оде йс т в ияз на чит е л ь ношире .Не к о т орыепа ров ыео чис т ит е л ииме ютна с а дк идл яг л а жк и в е ще йпа ро м( о че ньу добноис по л ь з ов а т ьдл япиджа к овибрюк )ичис т к иа в т ос а л она . 4.Пос у до мое чна яма шина З де с ь ,яду ма ю,иоб ъя с не нийнену жно.Нуз а че мт ра т ит ьма с с ув ре ме нинаборь б усг ора миг ря з нойпос у ды? Ук а ждог оув а жа юще г ос е б ях о л ос т я к ае с т ьде л апов а жне е .Та кчт опрос т ос т а в имг ря з ныет а ре л к ивпос у до мойк у с ра з упос л еу жина–ив е че рс в обо де н! О,дав ыпо л ь з у е т е с ьо днора з ов ойпос у дой?Оче ньт ипичнодл ях о л ос т я к а . Ноэ т онез на чит ,чт опос у до мое чна яма шинав а мнепона добит с я !Ув а св е дье с т ьк а с т рюл я ,с к ов оро да ,но ж?Не ду ма ю,чт ов а мнра в ит с яо т дира т ьз а с о хшиеос т а т к ипищир ук а ми.Та кчт охв а т ито т г ов орок–приобре т а йт епос у до мойк уиз а б у дь т еомыт ь епос у дыр ук а мик а кос т ра шно мс не ! 5.Хо л о дил ь ник Ув а се щене тх о л о дил ь ник а ?Немо же тбыт ь !Коне чно,х о л ос т я кмо же тпоз в о л ит ьс е б ел юбыев о л ь нос т и,ног де , вк онцек онцов ,в ыб у де т ехра нит ьпив оиз а к ус к и?Не т ,т а кнепойде т .Бе зх о л о дил ь ник ав а мник а кнеобойт ис ь . Ре к о ме ндуюбра т ьт о т ,чт опобо л ь ше .З де с ьл ог ик апрос т а :бо л ь шех о л о дил ь ник–бо л ь шевне ме ды.Выв е дь х о т ит ев с е г дабыт ьс ыт ым? 6.Мик ров о л нов к а Пра в ил ь но–е ду ,к о т ор уюв ыдос т а л иизх о л о дил ь ник а ,ну жнора з ог ре т ь .Ничт онес де л а е тэ т ог ол учше ,че м мик ров о л нов а япе чь .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Ав ыз на е т е ,чт овмик ров о л нов к емо жнода же г о т ов ит ь ?Иэ т оо т нима е тна мног оме нь шев ре ме ни,че мт ра диционна як у л ина рия . Об я з а т е л ь нопро чит а йт ек ниг уре це пт ов ,к о т о ра яв х о дитвк о мпл е к т а циюв а ше ймик ров о л нов ойпе чи.Ае с л ие еув а сне т–в ыл е г к она й де т епрос т ыере це пт ывИнт е рне т е . 7.Аэ рог рил ь Эт оу жедл яс а мыхиз ощре нныхк у л ина ров . Ачт о,мног иему жчиныл юб я тиу ме ютг о т о в ит ь .По че мубыине т ? Ва э рог рил еде йс т в ит е л ь номо жноприг о т о в ит ьо че ньмног ое .Приче мб л юдапо л уча т с я л е епо л е з ными,че мприжа рк енас к ов оро бо де .Даиприг о т ов я т с ябыс т ре е . Ае с л ив ыл юбит ев ыпе чк у ,т оа э рог рил ьв а м к ра йнене об х о дим!Пе чьвне мна мног опроще , че мвдух ов к е .Эт опо дс ил уда жепов а р ус о с ре днимис пос обнос т я ми.

8.Ав т о ма т иче с к ийос в е жит е л ьв оз дух аВыну жде нао т ме т ит ь , чт омног иех о л ос т я к из а быв а ютот а к о мв а жно ммо ме нт е ,к а к с в е же с т ьичис т о т ав оз дух а .Аз ря !Ес л икв а м вг ос т ив др уг з а не с е тже нщину ,онас б е житприпе рв ойв оз мо жнос т и,е с л ие й непонра в ит с яз а па хвв а ше йк в а р т ире . Та кчт о,е с л ив ыча с т е нь к оз а быв а е т епров е т рит ьк о мна т у ,а в т о т иче с к ийос в е жит е л ьв оз дух аре шитв а шупроб л е мура зи ма на в с е г да .Онс де л а е тв с ез ав а с ,в а мжеос т а не т с ят о л ь к она с л а ж да т ь с яприя т ныма ро ма т о мморс к ог обриз аил ие л ов ойс в е же с т и. Ес л ив ы–з а я дл ыйх о л ос т я кинех о т ит еже нит ь с ят о л ь к ора ди т ог о,чт обыс пра в ит ь с ясх а ос о мвв а ше мдо ме ,с е рь е з ноз а ду ма й т е с ьоприобре т е нииопис а ннойв ышебыт ов ойт е хник и. Онас пос обнас де л а т ьжиз ньпрощеиприя т не е ,с о хра нивв а ши в обо дуипок ой,апо т ра т ивл ишьэ л е к т ро,анев а шус обс т в е н с нуюэ не рг ию.

Был ибыде нь г и,и. . ?Пос л ов ицы,приме т ыис у е в е рияна шихпре дк ов


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Выдо л г оис к а л ира бо т у ,б е г а л ипок а дров ыма г е нт Пе ре дс об е с е дов а ние м,чт обычув с т в ов а т ьс е б яс пок ойне е , с т в а м,ра с с ыл а л ире з юмера бо т о да т е л я мче ре з мо жно( ину жно)с обра т ьс в е де нияоборг а низ а ции.Кт о му Инт е рне т … Ив о т ,на к оне ц,пов е з л о–в а сприг л а же ,ра бо т о да т е л юоб я з а т е л ь ноб у де тинт е ре с ноус л ыша т ь , с ил инас об е с е дов а ние .Одна к оо че ньс к оро чт ов ыз на е т еофир меипо че муос т а нов ил ис в ойв ыбор э йфорияо тэ т ог ора дос т ног оиз в е с т ияс ме ня е т с я име ннонане й.От пра в л я я с ьнас об е с е дов а ние ,нез а быв а й с о мне ния ми:по л учит с ял иу да чное г опройт и? т еов а жнос т ипе рв ог ов пе ча т л е ния ,к о т орое ,к а киз в е с т но, И,к а кс л е дс т в ие ,по я в л я е т с яв о л не ние . «не л ь з япроиз в е с т идв а жды»,иприв ыборео де ждыо т да й Со днойс т ороны,в о л не ниепе ре дс об е с е дов а т епре дпо чт е ниеде л ов о мус т ил ю.Прис е б еже л а т е л ь но ние мивпроце с с ее г опро х о жде ния–э т онор име т ьк опиив с е хдок у ме нт ов ,не об х о димыхприт р у до ма л ь на яре а к ция ,в е дьче л ов е кпо дв е рг а е т с я ус т ройс т в е ,в к л юча ядипл о мы. с в ое г оро даэ к з а ме ну ,сдр уг ой–ну жнопони Вна ча л ев с т ре чиоб я з а т е л ь нопре дс т а в ь т е с ьипоинт е ре с уй ма т ь ,чт очре з ме рноев о л не ниемо же тс оз да т ь т е с ьиме не мв а ше г ос об е с е дник а .Бу дь т еприв е т л ив ы,при ура бо т о да т е л яне в е рноепре дс т а в л е ниеов а с обра ще ниикинт е рв ь юе р ус мо т рит ее мувг л а з а .Внима т е л ь ит е мс а мымпо ме ша т ьпо л уче ниюже л а е мой нос л уша йт ев опрос ы,непе ре бив а йт енапо л ус л ов е–да же до л жнос т и. е с л ив ычт от оне допоня л и,ут о чнит епос л ет ог о,к а кон Ос нов на япричинапе ре жив а ний–не опре де л е н з а к ончитг ов орит ь .Ра с с к а жит еос е б е :к а к ов ыв а шице л ив нос т ь .Воз мо жно,в ычув с т в у е т ене ув е ре ннос т ь жиз ни,обра з ов а ние ,че мв ыз а нима л ис ьнапре жне мме с т е вс в оихз на ния хил иоб л а да е т ене дос т а т о чным ра бо т ы.Ноиз б е г а йт емног ос л ов нос т иис т а ра йт е с ьг ов о опыт о мвт ойс фе ре ,надо л жнос т ьвк о т орой рит ьл а к онично–э т оиз ба в итв а со тпут а нныхис бив чив ых пре т е нду е т е .Те мнеме не ера зу жэ т аорг а низ а ре че й. цияприг л а с ил ав а снас об е с е дов а ние ,з на чит , Про ду ма йт ез а ра не ео т в е т ынаос нов ныев опрос ы,к о т орые ра бо т о да т е л ьв с ежез а инт е ре с ов а л с яв а ше й в а ммог утз а да т ь ,ат а к жепо дг о т ов ь т ес в ои.Выдо л жны а нк е т ойил ире з юме .Г ов орит ес пок ойно,не быт ьпра в див ыиоб ъе к т ив ны,да жее с л ив а мприде т с я в па да йт евпа ник у ,в е дьэ т ав с т ре ча–в с е г ол ишь да в а т ьне г а т ив нуюинфор ма циюок а че с т в а хс в ое г ох а ра к з на к о мс т в о,об ме нинфор ма цие й.Чув с т в уйт е т е раил иприв ычк а х,нонев па да йт евк ра йнос т и–из л иш с е б ясинт е рв ь юе ро мнара в ных:по мнит е ,не ня яо т к ров е ннос т ьмо же тна в ре дит ь ,ал юбойоз в уче нный т о л ь к ок о мпа ниявл ицес в ое г опре дс т а в ит е л я не г а т ивну жноне пре ме нноне йт ра л из ов а т ьил иура в нов е уча е тв а с ,ноив ы–к о мпа нию.Де йс т в ит е л ь но с из ит ьче мт опоз ит ив ным.Ст а ра йт е с ьде ржа т ь с ясдос т оин л ив а мпо дх о дитэ т адо л жнос т ь ?Ус т ра ив а е тг ра с т в о м,нес т оитпроиз в о дит ьос е б ев пе ча т л е ниене у да чник а фикра бо т ы?Опл а т ат р у да ? ил и,на про т ив ,в е с т ис е б яв ыз ыв а юще .

Ст а ра йт е с ьдыша т ьра з ме ре нноиг л у бок о–э т от а к жез на чит е л ь ноу ме нь шитне рв оз нос т ь .На б л юда йт ез апоз ой иже с т а мив а ше г ос об е с е дник а :т а кв а мл е г чеб у де тпоня т ь ,к а конв ос принима е тв а шис л ов а .Вра з г ов ореде л а йт еа к це нтнас в ои«с ил ь ные »с т ороны,з на нияиу ме ния ,нонег ов орит еб е зу мо л к у :по мнит е ,чт оре чьспа уз а ми в ыг л я диту б е дит е л ь не е .Бу дь т ег о т ов ыобс у дит ьв опросопл а т ыт р у да ,о дна к онес т оитэ т оде л а т ьвс а мо мна ча л е в с т ре чи.По мнит е ,ра бо т о да т е л юв а жнопре ждев с е г от о,на с к о л ь к ов ыз а инт е ре с ов а нывс а мо мс о де ржа нии ра бо т ыиус л ов ия хе еус пе шног ов ыпо л не ния ,ие с л ив ы,нера з обра в шис ьвнюа нс а х,с ра з упе ре йде т екобс у ж де ниюв оз на г ра жде ния ,т оне пре ме ннопониз ит евг л а з а хинт е рв ь юе рас в оюце ннос т ьк а кра бо т ник а .Вз а в е рше ниев с т ре чиут о чнит е ,к а к имобра з о мв а мс ообща торе з у л ь т а т ес об е с е дов а ния ,аух о дя–нез а б у дь т еопра в ил а х х ороше г от она . Ис а моег л а в ное … Ка кбыпа ра док с а л ь ноэ т ониз в уча л о,чт обыпройт ис об е с е дов а ние ,ну жнос низ ит ьдл яс е б я з на чимос т ье г опро х о жде ния .Ве дьнепо л учит ьэ т ура бо т у–е щенек а т а с т рофа .От нос ит е с ькинт е рв ь юпрос т о к а кко че ре дно муэ т а пус в ое йжиз ни.Тог даипе ре жив а нийз а ме т нопо у ба в ит с я .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

На ча л ов1, 2, 3, 4, 5, 6, 7в ыпус к а х


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Ме т о дик упит а нияпог р уппа мк ров ира з ра бо т а ла ме рик а нс к ийв ра чПит е рД' Ада мо.Сог л а с ное г от е ории,ус в о я е мос т ьпищи,э ффе к т ив нос т ье еис по л ь з ов а нияорг а низ мо мна пря муюс в я з а носг е не т иче с к имиос об е ннос т я ми че л ов е к а .Аиме нно,се г ог р уппойк ров и.Дл янор ма л ь нойде я т е л ь нос т ииммуннойипище в а рит е л ь нойс ис т е м че л ов е к уну жноупо т ре б л я т ьпро дук т ы,с оо т в е т с т в ующиег р уппек ров и,инымис л ов а ми,т е ,к о т орымивда в ние в ре ме напит а л ис ье г опре дк и.Ис к л юче ниеизра ционав е ще с т в ,не с ов ме с т имыхск ров ь ю,у ме нь ша е тз а шл а к ов а н нос т ьорг а низ ма ,у л учша е тра бо т ув нут ре ннихорг а нов ,с пос обс т в у е тпо х у де нию.По т ре б л е ниеже" чу же ро дных" про дук т овприв о диткз а шпа к ов а ннос т иорг а низ маибыс т ро мурос т ужиров ыхо т л о же ний. Те орияпит а нияпог р уппек ров ив ыз в а л ас ре диме дик овос т рыедис к ус с ии,к о т орыенеут ихл идос ихпор. Наос нов еме т о дик иД' Ада мора з ра бо т а ныра з л ичныедие т ыпог р уппа мк ров и,с т а в шиевпос л е дне ев ре мяо че нь мо дными.Ка кже ,с ог л а с ноД' Ада мо.до л жныпит а т ь с ял юдисра з нымиг р уппа мик ров и?


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Г АСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯРЕФЛЮКСНАЯБОЛЕЗНЬ Ожире ниера с с ма т рив а ютк а ко днуизпричинг а с т роэ з офа г е а л ь нойре фл юк с нойбо л е з ни.Сниже ниема с с ыт е л а прив о диткз на чит е л ь но муос л а б л е ниюв ыра же ннос т ис импт о мовз а бо л е в а ниявре з у л ь т а т еу ме нь ше нияв нут ри брюшног ода в л е ния .Не об х о димоиз б е г а т ьприё мабо л ь шихоб ъё мовпищи,приме ня т ьдробноепит а ние ,ог ра ни чив а т ьупо т ре б л е ниежиров ,ув е л ичит ьс о де ржа ниевра ционепище в ыхв о л ок он.Ве че рнийприё мпищидо л же н быт ьнепоз дне ече мз а3чдос на .Ре к о ме ндов а но т к а зо тпро дук т ов ,в ыз ыв а ющихс импт о мыг а с т роэ з офа г е а л ь ног оре фл юк с а ,т а к их,к а кк офе ,ос т ра япища ,цит р ус ов ыефр ук т ы,а л к ог о л ь ,шок о л а дифр ук т ов ыес ок и. Спе циа л ь нойдие т ыприэ т о мз а бо л е в а ниинес уще с т в у е т . Не об х о димопроа на л из иров а т ьс опут с т в ующуют е ра пию,т а кк а кпре па ра т ы,с нижа ющиет онусг л а дк оймус к у л а т у ры,вча с т нос т иб л ок а т орыме дл е нныхк а л ь цие в ыхк а на л ов ,нит ра т ы,х о л ино л ит ик и,произ в о дныек с а нт инаи ? а дре ноб л ок а т оры,в ыз ыв а ютс импт о мыг а с т роэ з офа г е а л ь ног оре фл юк с а . ЯЗВЕННАЯБОЛЕЗНЬЖЕЛУДКА Не с мо т рянат очт ора з л ичныепро дук т ыв ыз ыв а ютдис пе пс ию,дл япа цие нт овсне ос л о жнё ннойя з в ойже л у дк а не тс пе циа л ь ныхдие т иче с к ихре к о ме нда ций.Ча с т оедробноепит а ниеио т к а зо тк офевз ё рна хвбо л ь шинс т в е с л уча е вс нижа ютв ыра же ннос т ьс импт о мовдис пе пс ии.Тра диционнокпро т ив о я з в е ннойт е ра пиио т нос ил имо л о к о,нооновс в я з исв ыс ок имс о де ржа ние мб е л к аик а л ь циябо л ь шес т иму л ир у е тк ис л о т ообра з ов а ние ,че моб л а да е тб у фе рнойс пос обнос т ь ю. ЯЗВЕННАЯБОЛЕЗНЬДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙКИШКИ Ре к о ме ндов а нопит а ниесуче т о миндив иду а л ь нойпе ре нос имос т ипро дук т ов ,ис к л юче ниеизра ционапро дук т ов , пл о х опе ре нос имыхпа цие нт о мвмо ме нтобос т ре нияз а бо л е в а ния .Та кк а кприё мк офе ,пря нос т е йине бо л ь ших доза л к ог о л янез а ме дл я е тз а жив л е нияя з в ы,т оне тпов о даз а пре ща т ьпа цие нт а мупо т ре б л я т ьэ т ипро дук т ы.


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

СИНДРОМ ОПЕРИРОВАННОГОЖЕЛУДКА Не об х о димос об л юда т ьс л е дующиере к о ме нда ции: • из б е г а т ьупо т ре б л е нияпро дук т овпит а ния ,в ыз ыв а ющихиндив иду а л ь нуюне пе ре нос имос т ь ; • принима т ьпищума л ымипорция ми( пов оз мо жнос т и,6–8ра звде нь ) ; • непит ьв ов ре мяе ды; • упо т ре б л я т ьпищуме дл е нно,пос л ее дыприня т ьг ориз онт а л ь ноепо л о же ниена20–30мин; • ог ра ничит ьприё муг л е в о дов( з ас чё тмоно-идис а х а ридов ) ;в к л ючит ьвра циондос т а т о чноек о л иче с т в об е л к овипро дук т ы,бог а т ыеба л л а с т нымив е ще с т в а ми. Же л а т е л ь ноок а з ыв а т ьпа цие нт упс их о л ог иче с к уюпо дде ржк у . ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯБОЛЕЗНЬ Придив е р т ик у л я рнойбо л е з нина з на ча ютдие т успов ыше ннымс о де ржа ние мба л л а с т ныхв е ще с т в ,вт о мчис л еи па цие нт а мснор ма л ь нымс т у л о м.Упо т ре б л е ниевпищухл е баспо л нымз е рно м,морк ов и,я б л ок ,а пе л ь с инов , л ис т ов ог ос а л а т аиов още й,нев ыз ыв а ющихв з дут ия ,т а к их,к а кцв е т на як а пус т а ,обычнох орошопе ре нос ит с яи е с пе чив а е тпос т упл е ниене об х о димог ок о л иче с т в апище в ыхв о л ок он.Спос обнос т ьс в я з ыв а т ьв о ду ,вра з ной об с т е пе нив ыра же нна яув с е хба л л а с т ныхв е ще с т в ,с л у житпричинойув е л иче нияма с с ыс т у л аиук оро че нияв ре ме нипа с с а жас т у л апок ише чник у .Кро мет ог о,нама с с ус т у л аив ре мяпа с с а жав л ия ютпл о т нос т ьс т у л а ,ра з мно же ниеба к т е риа л ь нойфл орыипро дук т ыра с па даба к т е риа л ь ног ооб ме нав е ще с т вс ос л а бит е л ь нымис в ойс т в а ми, т а к ие ,к а к ,на приме р,к оро т к оце по че чныеорг а ниче с к иек ис л о т ы.Дие т асв ыс ок имс о де ржа ние мпище в ыхв о л о к онмо же тв к л юча т ь ,на приме р,15–25гпше ничныхо т р у б е йил ис е мя нл ь навс ут к и.Да нна ядие т ана пра в л е нана т иже ниере г у л я рног ос т у л аипрофил а к т ик уре цидив овдив е р т ик у л я рнойбо л е з ни. дос Прина з на че ниив ыс ок ихдозба л л а с т ныхв е ще с т вс л е ду е тучит ыв а т ьихв ыс ок уюре з орбционнуюс пос обнос т ьи в ыз в а нноее йс ниже ниеде йс т в ияря дапре па ра т ов( на приме р,с е р де чныхг л ик оз идов ,а нт ибио т ик овт е т ра цик л ино в ог оря да ,г л юк ок ор т ик оидов ) .Ме ждуприё мо мба л л а с т ныхв е ще с т вил е к а рс т в е нныхпре па ра т овне об х о димо де л а т ьинт е рв а лнеме не е2ч. ГЛЮТЕНОВАЯЭНТЕРОПАТИЯ Дл яс ниже нияв ыра же ннос т ик л иниче с к ихпро я в л е нийинор ма л из а циире л ь е фас л из ис т ойре к о ме ндуютпо жиз не ннуюб е з г л ют е нов уюдие т у ,в к л юча ющую: • рис ;• ма ис ;• к а р т офе л ь ;• с а г о.Сл е ду е тис к л ючит ьс л е дующиепро дук т ы: • пше ницу( хл е б,хл е боб у л о чныеиз де л ия ) ;• ро жь( ма к а ронныеиз де л ия ) ;• я чме нь( ма нна як р упа ) ;• ов ё с . Мо л о чныепро дук т ыре к о ме ндуютупо т ре б л я т ьсос т оро жнос т ь ювс в я з исв оз мо жнос т ь юне дос т а т о чнос т и л а к т а з ы.Сл е ду е тз а ме ща т ьжирыс ре дне це по че чнымит риг л ице рида ми,принима т ьпре па ра т ык а л ь ция ,ма г ния , же л е з аив ит а мины. СИНДРОМ Р АЗ ДР АЖЁННОЙКИШКИ Дие т ав к л юча е тз доров оес ба л а нс иров а нноепит а ниесдос т а т о чнымс о де ржа ние мба л л а с т ныхв е ще с т в ,с об л юде ниере жимапит а нияидос т а т о чноеупо т ре б л е ниежидк ос т и.Прине ре г у л я рно мс т у л ев оз мо жнона з на че ние с е мя нл ь на ,пше ничныхо т р у б е й,х о т яихприме не ниеприс индро мера з дра жё ннойк ишк ис порно:в ыра же ннос т ь т а к ихс импт о мов ,к а кв з дут иеичув с т в опе ре по л не нияжив о т а ,мо же тус ил ит ь с я . ОСТРЫЙПАНКРЕАТИТ Вс епа цие нт ысос т рымпа нк ре а т ит о мдо л жныпре к ра т ит ьприё мпищи,пок анена с т упитобра т ноера з в ит ие с импт о мовил идомо ме нт апо л уче нияда нныхот е че нииз а бо л е в а ния .Прил е г к ихфор ма х,ос об е нноприобос т ре ниире цидив ир ующе г охрониче с к ог опа нк ре а т ит а ,пров о дя тв ос по л не ниеоб ъё мацирк у л ир ующе йк ров иче ре з пе рифе риче с к иев е ны.Пос т а нов к аже л у до чног оз ондапок а з а нанев ов с е хс л уча я х,онанев л ия е тнат е че ние з а бо л е в а нияприа л к ог о л ь но мпа нк ре а т ит ел ё г к ойил ис ре дне йт я же с т и.Прит я жё л ойфор мепа нк ре а т ит асв ыра же ннымина р уше ния мимо т орик ипок а з а нов в е де ниена з ог а с т ра л ь ног оз ондадл яу да л е нияже л у до чног ос е к ре т а иус т а нов к ак а т е т е равце нт ра л ь нуюв е ну .Про до л же ниевс л е дующе мв ыпус к е№9о т15. 10. 201 1г .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Кл а с с ы 1

Ма к с има л ь нодопус т има яне де л ь на яна г р уз к ава к а де миче с к ихча с а х при6дне в нойне де л е ,небо л е е при5дне в нойне де л е ,небо л е е 21

2–4

26

23

5

32

29

6

33

30

7

35

32

8–9

36

33

10–1 1

37

34

Пов ыше ниена г р уз к ис в я з а носув е л иче ние мдо3чвне де л юоб я з а т е л ь ныхурок овфиз иче с к ойк у л ь т уры,пре д ус мо т ре нныхнов ымобра з ов а т е л ь нымс т а нда р т о м.Допус к а япов ыше ниеобра з ов а т е л ь нойна г р уз к идл яв с е хоб у ча ющих с яне з а в ис имоо тв оз ра с т а ,с а нит а рныепра в ил авт ожев ре мяус т а на в л ив а ютог ра ниче ние ,с ог л а с нок о т о ро муне л ь з яз а ме ня т ьурок ифиз иче с к ойк у л ь т урыдр уг имипре дме т а ми. Пос к о л ь к уис по л ь з ов а ниевуче бно мпроце с с еиннов а ционныхобра з ов а т е л ь ныхпрог ра ммит е хно л ог ий,ра с пис а нийз а ня т ий,ре жимовоб уче нияпре дпо л а г а е тиха де к в а т нос т ьв оз ра с т нымифунк циона л ь нымв оз мо жнос т я м де т е й,т овс а нит а рныхпра в ил а хук а з ыв а е т с я ,чт оприме не ниеиннов а цийв оз мо жноприо т с ут с т в ииихне б л а г о прия т ног ов л ия ниянафунк циона л ь ноес ос т о я ниеиз доров ь еоб уча ющих с я . Ус т а нов л е нынов ые ,ме не епро до л жит е л ь ныере г л а ме нт ыпо дг о т ов к идо ма шнихз а да ний.Об ъе мдо ма шнихз а да ний( пов с е мпре дме т а м)до л же нбыт ьт а к им,чт обыз а т ра т ыв ре ме нинае г ов ыпо л не ниенепре в ыша л и( ва с т роно миче с к ихча с а х) :в о2–3хк л а с с а х–1, 5ч,в4–5хк л а с с а х–2ч,в6–8хк л а с с а х–2, 5ч,в9–1 1хк л а с с а х–3, 5ч. Ре з у л ь т а т ына учныхг иг ие ниче с к ихис с л е дов а нийпос л е днихл е ту б е дит е л ь нопок а з а л ипре имуще с т в опров е де ния с дв ое нныхпоо дно мупре дме т уурок овдл яс ниже нияут о мит е л ь нос т иуче бног опроце с с а ,чт опоз в о л ил ос ня т ь ог ра ниче ниянат а к ойс пос обс ос т а в л е нияра с пис а ния( онииме ют с явде йс т в ующихс а нит а рныхпра в ил а х) . Кро мет ог о,дл яра циона л ь ног ос ос т а в л е нияра с пис а нияшк о л ь ныхз а ня т ийприв е де нынов ыешк а л ыт р у днос т и уче бныхпре дме т ов ,к о т орыедиффе ре нциров а ныдл як а ждойс т упе нишк о л ь ног ооб уче ния ,адл я5–9хк л а с с ов да ныдл як а ждог ог о даоб уче ния . Про до л же ниев№9о т15. 10. 201 1г .


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Се р т ифик а тв ыпус к а е т с япое динойфор медл яв с е хк а т е г орийра бо т ник овс ис т е мыобра з ов а ния ,име ющихпра в о т а к имобра з о мпов ыша т ьк в а л ифик а цию,иде йс т в ит е л е нт о л ь к овс л уча ес об л юде нияв с е хт ре бов а нийке г оз а по л не нию. Ис пор че нныес е р т ифик а т ымог утбыт ьз а ме не ныре г иона л ь ныморг а но мупра в л е нияобра з ов а ние мт о л ь к овс л у ча еихв оз в ра ще ниядопре дс т а в л е ниявучре жде ниедопо л нит е л ь ног опрофе с с иона л ь ног ообра з ов а ния .Не ис по л ь з ов а нныес е р т ифик а т ыпо дл е жа тв оз в ра т увре г иона л ь ныйорг а нупра в л е нияобра з ов а ние м.Ут е ря нныес е р т ифик а т ынев ос с т а на в л ив а ют с я . Официа л ь ныйис т о чник Пис ь моМинобрна ук иРос с иио т21. 09. 2010№ 03169<Опрое к т а хмо де л ь ныхме т о дикорг а низ а цииифина нс иро в а нияпов ыше нияк в а л ифик а циира бо т ник овобра з ов а ния >


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Дл я д е в о ч е к


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Дл я Ма л ь ч и к о в


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

х о р настроения оЕнаслфиовтоыгрсчафитиаие,ттео,чптоосмнеоутдраичтнеонваыншеели шеищзмеернаизтлсяе.тчерездесять,ивашемнение е г о


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Ва споз дра в л я явэ т о тс в е т л ыйде нь , Же л а е мжиз нидо л г ойис ча с т л ив ой, Любв ив а мс т ра с т нойик ра с ив ой, Чт обыне с ча с т ийнена к рыл ат е нь . Же л а е мв а мвз а бо т а хл ишьус пе х а , Чт обдо мз в е не ло тпе с е н,ра дос т ног ос ме х а , обде т с к а яу л ыбк ас е р дцег ре л а , Чт Чт обниче г оув а снез а бо л е л о Ичт обынек а с а л ис ьв а сне в з г о ды, Ка з а л ис ьминут а мидо л г иег о ды!

Ес т ьвприро дез на кс в я т ойив е щий, Ярк ообоз на че нныйвв е к а х: Са ма япре к ра с на яизже нщин Же нщинасре б е нк о мнар ук а х Отл юбойна па с т из а к л ина я Ейт оу ждобранез а нима т ь Не т ,неБог о ма т е рь ,аз е мна я , Г ор да я ,в оз в ыше нна яма т ь Св е тл юбв ииз дре в л ее йз а в е ща н, Ист е хпоржив е тонавв е к а х, Са ма япре к ра с на яизже нщин Же нщинасре б е нк о мнар ук а х Вс енас в е т еме рит с яс л е да ми, о л ь к обт ынив ыша г а лпут е й Ск Яб л оняук ра ше напл о да ми, Же нщинас у дь бойс в оихде т е й Пус т ье йв е чнос о л нцер ук опл е ще т ! Та конаиб у де тжит ьвв е к а х Са ма япре к ра с на яизже нщин, Же нщинасре б е нк о мнар ук а х!

Же л а е ммывт в ойпра з дникт о л ь к о Ра с т и,с ме я т ь с яицв е с т и, Добра ,т е пл аис ча с т ь яс т о л ь к о, Чт обл е тз ас т онеуне с т и! Вуче б еит р у де–у да чи, Ао т дых а т ь–л е г к оив с л а с т ь ! Пус т ьб у дутв ил л ы,де нь г и,да чи Ина дс у дь бойпус т ьб у де тв л а с т ь !


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Инг ре дие нт ы Инг ре дие нт ы То ма т ы5шт Ка к а опорошок2с т .л . Бе л ыег рибы Йог ур тпит ь е в ой250мл ил иша мпинь оны5шт Лё д300г Га у дас ыр150шт Ре це пт Сме т а на200г Иг ридие нт ыпе ре ме ша т ьвб л е нде ре Ре це пт Ут о ма т овс ре з а т ьв е ршинуо чис т ит ьо тс е рце в ины Грибыо т в а рит ьна ре з а т ь Сырна т е ре т ьнат ё рк е Инг ре дие нт ы С м е ш а т ь т о м а т ы , г р и бы,с ыр,с ме т а ну. Кра бов ыепа л о чк и1упа к . чинит ьс ме с ь юпо мидорыипос т а в ит ьна СырРа к ишк иоил идр уг ой На 23минут ывмик ров о л нов к у . мя к г ий100г Ре це пт На т е ре т ьнат ё рк еинг риди е нт ыис к а т а т ьизнихк о мо чк и

По мидо р к и

Инг ре дие нт ы Бут е рбро дик и Ка р т офе л ь5шт Инг ре дие нт ы Ка л ба с ав а рё на я Хл е бпше ничный1л о мт . 20л о мт . Ко л ба с ак опчё на я5л о мт . СырГа у даил и Ог урцы1шт др уг ойбыс т ропл а Сырт в е р дыхс ор т ов5л о мт . е шийс я20л о мт . в Ка р т офе л ьГа р моше чк а Ва рё ныег рибыма л е нь к ихра з Ре це пт Ре це пт ме ро м5шт На дре з а т ьк а р т офе л ьипо л о жит ьв ов нут рьвк а ждую Ра з ре з а т ьог урцынал о мт ик и, ра з ре з а т ьл о мт икк о л ба с ы я че йк ук о л ба с уис ыр.Пос о л ит ьпопе р чит ьпов к ус у надв еча с т и, Сырра з ре з а т ьчт обыонбылра з ме ро мск о л Пос т а в ит ьвмик ров о л нок уна2030минут ба с у , хл е бт о жера з ре з а т ьчт обыонбылра з ме ро мск о л ба с у . По л о жит ьвт а к о мпоря дк ек а кпок а з а нонафо т о. Ук ра с ит ь г риба мик а кнафо т о. Инг ре дие нт ы Ма рг а рин200г Са х а р1с т а к . Яйцок уриное3шт Мук а3с т а к . Ва ре нь е ,из юмит . д.дл яна чинк и Сов е т :в а ре нь ядл яс ма з ыв а ниярог а л ик овну жнопе ре ме ша т ьне мног осмук ойибра т ьс ов с е мчут ь чут ь ,ина че онов ыт е че тприв ыпе чк еипо дг орит .По да в а т ьрог а л ик имо жносмя т нымча е м.


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

( приэ т о м нез а б у дь т еос т а в ит ьс е б ек опиюсра с пис к ой по л уча т е л я ) ,л ибоо т пра в ит ьз а к а з нымпис ь мо м.В да л ь не йше мв т орыеэ к з е мпл я рыв с е хпо л уче нных док у ме нт овре к о ме нду е мс о хра нит ь .Онипо мог утв а м, е с л ина дл е жа щиеме рыпринима т ь с янеб у дутиприде т с яо т с т а ив а т ьс в оипра в авс у де . Ко ммуна л ь щик иоб я з а ныприс л а т ькв а мдо мойк о мис с июдл яз а ме рат е мпе ра т урыв оз дух аив о ды.Те мпе ра т ур ув оз дух аз а ме ря ютвк а ждойк о мна т ынара с с т о я нии о дног оме т рао тна р у жнойс т е ныи1, 5ме т рао тпо л а . Те мпе ра т ур уг оря че йв о дыфик с ир уютне пос ре дс т в е нно уо т к рыт ог ок ра на ,пог р уз ивв о дя нойт е р мо ме т рв с т а к а нпо дс т р уюдос пе циа л ь нойме т к и.Г оря ча яв о да недо л жнабыт ьх о л о дне енор мыбо л ь ше3Сдне ми бо л ь ше5Сно чь ю.От к л оне нияжет е мпе ра т урыв оз дух авк о мна т а хнижеминима л ь нодопус т имыхнор м в ообщенедопус к а ют с я .Поре з у л ь т а т а мпров е рк и к о ммуна л ь щик и до л жныс ос т а в ит ьа к т ,о динэ к з е мпл я р к о т орог оос т а е т с яув л а де л ь цак в а р т иры. Ес л ижа л обыжил ь цапо дт в е ржда ют с я ,к о ммуна л ь щик и об я з а ныпров е с т ире монт нов ос с т а нов ит е л ь ные ра бо т ы,вс рок ,непре в ыша ющийс е мидне й.Зав ре мя не с оо т в е т с т в иянор ма т ив а мпов о деит е пл упоз а я в л е ниюжил ь цавра йонно мра с че т но мце нт репроиз в о дит с япе ре ра с че тк в а р т пл а т ы.Да т ойна ча л ане пре дос т а в л е нияк о ммуна л ь ныхус л угил ипре дос т а в л е нияих,но не на дл е жа ще г ок а че с т в ас чит а е т с яв ре мяпо да чиг ра жда нино мз а я в к и


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Лучшиепре дл о же ния ( т урыпов с е мумир у) КИПР ГРЕЦИЯ ЧЕХИЯ ИТАЛИЯ МАЛЬДИВЫ ТАЙЛАНД ВЬЕТНАМ ШРИЛАНКА ТУНИС ОАЭ СЕЙШЕЛЫ МАВРИКИЙ ГОА ТУРЦИЯ ИНДОНЕЗИЯ ДИМИНИКАНА КУБА ИНДИЯ ВЬЕТНАМ ФР АНЦИЯ АВСТР АЛИЯ БАГ АМЫ БОЛГ АРИЯ ИОР ДАНИЯ КЕНИЯ КИТАЙ КОРЕЯ МАЛАЙЗИЯ МАЛЬ ТА о. ФИДЖИ СИНГ АПУР США ЯПОНИЯ ГОРНОЛЫЖНЫЕКУРОРТЫ


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


До м

B E S TNE WS P AP E R

И н те р ь е р R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Лучша ярыбк адл яжив ца


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S


B E S TNE WS P AP E R

R E COGNI T I ONOFT HE R E ADE R S

Чапаевская газета ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ 8 выпуск 1 октября 2011г  

Телефон редакции 8-937-657-00-82

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you