Page 1

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

1

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อขอขยายหองเรียน จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตอีสาน ( จังหวัดขอนแกน ) ไปที่วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี --------------------จังหวัดอุบลราชธานี สภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดเขตแดนดาน ตะวันออกสุดของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตเคยไดชื่อวา เปนจังหวัดใหญที่สุดในประเทศไทย แตเมื่อแบงออกไปเปนจังหวัดยโสธร และ จังหวัดอํานาจเจริญแลว อุบลราชธานีก็ยังคงเปนจังหวัดใหญอันดับสองรองจาก จังหวัดนครราชสีมา คือ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 20,316 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดยโสธร ทิศตะวันออก ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ตามแนวฝงแมน้ําโขงมีความยาว 187 กิโลเมตร และแนวเขตพื้นดิน 214 กิโลเมตร ทิศใต ติดตอกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ตามแนวปลาย เทือกเขาพนมดงรัก มีความยาว 69 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

2

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ประชากร จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรประมาณ 1,650,000 คน ดานการศาสนา ปจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัดจํานวนทั้งสิ้น 1,346 วัด แยกเปน - วัดในสังกัดมหานิกาย จํานวน 1,216 วัด - สังกัดธรรมยุต จํานวน 130 วัด มี พระภิกษุ จํานวนทั้งสิ้น 8,682 รูป แยกเปน - สังกัดมหานิกาย จํานวน 7,752 รูป - สังกัดธรรมยุต จํานวน 930 รูป มี สามเณร จํานวนทั้งสิ้น 3,589 รูป แยกเปน - สังกัดมหานิกาย จํานวน 3,584 รูป - สังกัดธรรมยุต จํานวน 314 รูป ----------------ใสรูปที่ 1

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

3

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ประวัติวัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ------------------ชนิดและที่ตั้ง วัดแสนสุข เปนวัดราษฏร ตั้งอยูในหมูบานแสนสุข หมูที่ 2 ตําบลแสน สุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนวัดสังกัดคณะสงฆธรรมยุต อาณาเขตของวัด ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

ติดถนนสาธารณะ ติดซอยตันและที่ดินของนางจุรีย พุทธศรี ติดถนนสาธารณะ ติดถนนมงคลเจริญสุข

การสรางวัด เมื่อป 2496 นายคํามี ทะวงษา ไดถวายที่ดินประมาณ 5 ไร แดเจาคุณ พระธรรมบัณฑิต เจาอาวาสวัดสุปฎนารามวรวิหารและเจาคณะจังหวัด อุบลราชธานีในขณะนั้น เพื่อสรางวัดโดยทานไดมอบให พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพอพุธ ฐานิโย) เจาอาวาสวัดแสนสําราญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งตอมาไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชสังวรญาณ และเปนเจาอาวาสสาลวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

4

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ตอมาไดรับบริจาคที่ดินสรางวัดเพิ่มเติมอีกจาก นายไสว ทะวงษา และ นางบุญมี พุทธศรี รวมเปนเนื้อที่วัดแสนสุขทั้งหมดในปจจุบัน 13 ไร 1 งาน 8 ตารางวา วันที่ 25 กุมภาพันธ 2513 ไดรับอนุญาตใหสรางวัดจากกรมการ ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 เมษายน 2514 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได ประกาศใหเปนวัดในพระพุทธศาสนา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2514 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีเจาอาวาสครองวัดแลวจํานวน 4 รูป คือ; 1. พระครูอรุณธรรมรังษี ( ลุน ณ อุบล ) พ.ศ. 2513 2. พระครูวินัยธรสมนึก กิตฺติวณฺโณ พ.ศ. 2533 3. พระมหาถนอม ปณฺฑิโต พ.ศ. 2542 - 2544 4. พระมหาวิเศษ สนฺติโก รักษาการเจาอาวาส พ .ศ. 2545 ถึง ปจจุบัน การศึกษาวัดแสนสุข ไดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีมา ตั้งแตปการศึกษา 2542 มีพระภิกษุสามเณรพํานักอยูจําพรรษาเพื่อการศึกษาเลา เรียนพระปริยัติธรรมปละ 70 – 100 รูป มีเสนาสนะรองรับพระภิกษุสามเณรได ประมาณ 100 รูป มีวัดสาขา จํานวน 5 วัด ซึ่งสามารถรองรับพรภิกษุ สามเณรเพิ่มเติมไดดีกวัดละ 20 รูป รวมแลววัดแสนสุขและสาขาสามารถรองรับ พระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในดานการศึกษาไดประมาณ 200 รูป  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

5

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


อาคารสถานที่ทางการศึกษา วัดแสนสุข รวมกับคณะกรรมการ ทายกทายิกาคุมวัดแสนสุข และ พุทธศาสนิกชนทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีและทั่วไป ไดพรอมใจกันสรางอาคาร เรียนพระปริยัติธรรมขึ้น 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 8 X 42 เมตร 8 หองเรียน 1 หองพักครู สามารถรองรับพระภิกษุสามเณร นักเรียนไดในเบื้องตน จํานวน 400 รูป ซึ่งไดทําพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2543 โดยมี ฯพณฯ สุทัศน เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ขณะที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี วาการกระทรวง ยุติธรรม เปนประธาน และตามแผนงานการกอสราง จะเปดใชไดทันในเดือน พฤษภาคม 2545 และมีอาคารที่จะสามารถใชเปนอาคารเรียนชั่วคราวไดอีก 1 แหง และทางวัดมีแผนที่จะจัดสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 2 หลัง ซึ่งถาสรางเสร็จ ตามแผนก็สามารถที่จะรองรับพระภิกษุสามเณรนักศึกษาไดประมาณ 1,200 รูป ชุมชนที่อุปถัมภวัดแสนสุข ชุมชนที่อุปถัมภและอยูในเขตบริการของวัดแสนสุข มี 6 ชุมชน คือ 1. บานแสนสุข หมู 2 2. บานคําแสนราช หมู 11 3. บานคําแสนราชเหนือ หมู 17 4. บานคงคลเจริญสุข หมู 18 5. บานลือคําหาญ หมู 19 6. ชุมชนถนนเทศบาล 12 มีประชากร ทั้ง 6 ชุมชน รวมประมาณ 1,200 หลังคาเรือน  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

6

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


1.

2.

3.

4.

สํานักเรียนวัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ----------------------การจัดตั้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 โดยมีพระมหาถนอม ปณฺฑิโต เจาอาวาสวัดแสนสุขเปนเจาสํานักเรียน การจัดการศึกษา วัดแสนสุขไดจัดใหมีการศึกษาทั้งทางดานพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ บาลี ตลอดทั้งไดสงเสริมใหพระภิกษุ -สามเณรไดศึกษาเลาเรียนสายสามัญจาก ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวารินชําราบ โดยศูนยบริการ การศึกษาไดจัดครูอาจารยมาพบปะกลุมที่วัดแสนสุข สัปดาหละ1 ครั้ง การสนับสนุนทุนการศึกษา วัดแสนสุข ไดสนับสนุนคาใชจายดานสมณบริขาร สมณบริโภค คาใชจายทางการศึกษาและอุปกรณการศึกษาทุกอยางแดพระภิกษุ -สามเณร ทั้งของวัดแสนสุขเอง และที่เดินทางมาศึกษาจากตางจังหวัด วัตถุประสงค 4.1.1 เพื่อสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ใหเจริญยิ่งขึ้น 4.1.2 เสริมสรางศาสนทายาทที่ดี มีคุณภาพ ใหสามารถเผยแผ พระพุทธศาสนาไดทั้งในประเทศและตางประเทศ

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

7

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


4.1.3 สงเสริมใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษาหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา และมีความรูในวิชาสามัญที่ไมขัดตอสมณวิสัย ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 5. การจัดสํานักเรียน 5.1.1 ผังการจัดสํานักเรียนวัดแสนสุข ผนวก ก. หนา 13 . 5.1.2 บุคลากรประจําสํานักเรียน อนุผนวก 1 ประกอบ ผนวก ก. 6. สถิตินักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผนวก ข. หนา 14. ****************

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

8

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


แผนพัฒนาวัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ……………………. 1. ดานฐานะวัด 1.1 พัฒนาเพื่อขอยกฐานะเปนวัดพัฒนาตัวอยางและอุทยาน การศึกษา ใชระยะเวลาในการพัฒนา พ.ศ. 2542–2545 1.2 พัฒนาเพื่อยกฐานะเปนพระอารามหลวง ใชระยะเวลาพัฒนา พ.ศ. 2545–2564 2. ดานสาธารณูปการ 2.1 จัดระเบียบสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณวัดใหเปนระเบียบ สวยงาม มีเขตชัดเจนทั้งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส เขตบริการประชาชนผูมาบําเพ็ญกุศลให ไดรับความสะดวกสูงสุด เขตการศึกษาโดยเนนความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีความปลอดภัยสูงสุด 2.2 จัดระบบรักษาบํารุงดานสาธารณูปการใหใชประโยชนไดสูงสุด อยางตอเนื่อง 3. ดานการเผยแผ 3.1 เผยแผหลักธรรมคําสอนที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยที่ปรากฏ ในพระไตรปฎกในโอกาสตางๆ ในวัดแสนสุขและภายนอก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 3.2 เผยแผปฏิปทาดานการปฏิบัติธรรมสายพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ใหประชาชนไดทราบอยางกวางขวาง 3.3 สรางศูนยขอมูลทางพระพุทธศาสนาทั้งทางดานปริยัติและปฏิบัติ ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

9

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


4. ดานการศึกษา 4.1 แผนกธรรมบาลี จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี โดยเฉพาะแผนกบาลี ใหสามารถเปนศูนยกลางการศึกษาในระดับภาค (ธรรมยุต ) ซึ่งในป 2542-2543 สามารถจัดการศึกษาแผนกบาลี มีผลการเรียนไดมากที่สุด ในเขตภาค 10 (ธรรมยุต ) และจะสงเสริมใหมีความเจริญรุงเรื่องยิ่งขึ้นไปโดย ลําดับ 4.2 แผนกสามัญ 4.2.1 สงเสริมพระภิกษุสามเณรใหไดศึกษาในสายสามัญจาก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวารินชําราบทั้งในระดับ ม .ตน และ ม. ปลาย 4.2.2 เปดการศึกษาแผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ 2545–2546 4.3 ระดับอุดมศึกษา 4.3.1 สงเสริมใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาตอใน ระดับอุดมศึกษาของ มสธ. 4.3.2 สงเสริมใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาตอใน ระดับอุดมศึกษาของ มจร. วัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ) 4.3.3 เปดเปนวิทยาเขตอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. คําสั่ง วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2/2544  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

10

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวัดแสนสุขฝายฆราวาส --------------------------ตามที่วัดแสนสุข ไดมีคําสั่งที่ 4 / 2542 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2542 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวัดแสนสุขฝายฆราวาสนั้น บัดนี้อายุการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหการบริหารงานของวัด ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะทายกทายิกาวัด แสนสุข เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2544 จึงใหปฏิบัติดังนี้ 1. หวงระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2544 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 2. แนวทางปฏิบตั ิ ถือปฏิบัติดังนี้ 2.1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2505 2.2. พระราชบัญญัติคณะสงฆ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2535 2.3. กฎกระทรวง, กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ และคําสั่งของมหา เถรสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 3. ความมุง หมาย 3.1. เพื่อใหชาวบานไดมีสวนรวมในการพัฒาวัดของตนใหมีความ เจริญรุงเรือง เปนเกียรติ เปนศักดิ์และสามารถเปนที่พึ่งทางใจ ของชาวบานไดอยางแทจริง 3.2. เพื่อประสานความสัมพันธระหวางวัดและชาวบานใหเปนหนึ่ง เดียว  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

11

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


3.3. เพื่อยกระดับการพัฒนาและกิจกรรมที่วัดจัดขึ้นตามประเพณี นิยมทางพระพุทธศาสนาใหดียิ่งขึ้น 3.4. เพื่อสงเสริมการนอมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไป ปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชาวบานไดอยางแทจริงและแพรหลาย 3.5. เพื่อชวยกันควบคุมดูแล ศาสนสมบัติของวัด ตลอดจนชวยกัน บูรณะปฏิสังขรณ เสนาสนะถาวรวัตถุตาง ๆ ใหคงทนใชสอยได อยางสมประโยชน และอยูตอไปชั่วลูกชั่วหลาน 3.6. เพื่อชวยกันรักษาไวและธํารงไวซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามทาง พระพุทธศาสนาและทองถิ่น 4. การปฏิบัติ 4.1. ผังการจัดคณะกรรมการบริหารวัด ภาคผนวก 4.2. คณะกรรมการบริหารวัด ( เวน ) 4.3. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯ ( เวน ) 4.4. ที่อยูของคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ ( เวน ) 5. คําแนะนําในการประสานการปฏิบัติ 5.1 เนื่องจากทางวัดไมมีคาตอบแทนใด ๆ สําหรับ คณะกรรมการ จึงขอความรวมมือจากทุกทานไดปฏิบัติ หนาที่ดวยสํานึกรับผิดชอบ โดยมุงบุญกุศลที่จะบังเกิดมีขึ้น มุงความเจริญรุงเรืองทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชนและ รวมกันสรางบารมีของตนใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น 5.2 คําสั่งอื่นใดที่ขัด หรือแยง กับคําสั่งนี้ใหยกเลิก และใช คําสั่งนี้แทน  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

12

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


5.3 รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ จะสั่งการเปนครั้งคราว และหากทานใดมีปญหาขัดของหรือสงสัยในการปฏิบัติ ให ประสานกับเจาอาวาส หรือประธานกรรมการ โดยตรง ทั้งนี้ใหเตรียมการไดตั้งแตบัดนี้และเริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแต วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2544 ลงชื่อ

พระมหาถนอม ปณฺฑโิ ต (พระมหาถนอม ปณฺฑิโต ) เจาอาวาสวัดแสนสุข

สํานักงานเจาอาวาส โทร. ( 045 ) 321-548

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

13

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา

กิจวัตรประจําวัน ของพระภิกษุ-สามเณร ---------------------------04.00 น. ตีระฆังทําวัตรเชา 05.45 น. เตรียมตัวออกบิณฑบาต 07.00 น. เขาแถวรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเชา 08.20 น. เขาเรียนนักธรรมบาลี 10.30 น. เลิกเรียนภาคเชา 11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล 13.00 น. เขาเรียนนักธรรม – บาลี 16.00 น. เลิกเรียนภาคเย็น 16.10 น. รวมทํากิจกรรมของวัด 17.30 น. พักอาบน้ําและเตรียมตัวทําวัตร 18.00 น. ตีระฆังทําวัตรเย็น 19.00 น. ทวนหนังสือกับพระอาจารยและพระพี่เลี้ยง 22.00 น. จําวัตร

ทั้งนี้ ขอใหพระภิกษุสามเณรทุกรูปถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด ลงชื่อ พระมหาวิเศษ สนฺติโก ( พระมหาวิเศษ สนฺติโก ) รักษาการแทน เจาอาวาสวัดแสนสุข  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

14

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


รายนามคณาจารย-ผูบริหารมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ สํานักงานอธิการบดี สมเด็จพระพุทธชินวงศ อธิการบดี พระอริยเมธี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา พระกวีวรญาณ รองอธิการบดีฝายบริหาร พระราชกวี รองอธิการบดีฝายวิชาการและวางแผน พระราชเมธาภรณ รองอธิการบดีฝายเผยแผและวิเทศสัมพันธ นายยุวรัตน กมลเวช รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน ผูบริหารวิทยาเขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ( พระปริยัติสารสุธี ) วิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย ( พระครูวิบูลศีลโสภิต ) วิทยาเขตอีสาน ( พระเทพวรคุณ ) วิทยาเขตลานนา ( พระกิตติสารมุนี ) วิทยาเขตรอยเอ็ด ( พระวิสุทธิสารโสภณ ) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ( พระสุทธิสารสุทธี ) วิทยาเขตศรีลานชาง ( พระครูกิตติสารสุมณฑ )

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

15

รองอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


การดําเนินการเปด เปนวิทยาเขตอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย -------------------1. ในป 2544 ทานอาจารยพระมหาประเสริฐ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ไดประสานกับอาจารยประหยัด ผูชวยอธิการ บดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตอีสาน ( จังหวัดขอนแกน ) ให ประสานจัดทําโครงการเปดหองเรียนคณะศึกษาศาสตร ที่วัดแสนสุขภายในป การศึกษา 2545 เพื่อเสนอขออนุมัติจากสภาวิทยาเขตอีสาน ( จังหวัดขอนแกน ) โดยใหรีบทําโครงการใหเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ .ศ. 2544 ในการเปด หองเรียนในปแรกนี้ จะไมไดรับงบประมาณจากรัฐบาล สําหรับงบประมาณที่จะใช ในปแรกนี้ จํานวน 500,000 บาท ทานอาจารยพระมหาประเสริฐไดประสานขอ ความอุปถัมภจากทานอาจารยพระมหาอุทัย วัดปทุมวนาราม กทม . ที่จะมาจัด งานวัดเกิดที่วัดแสนสุข ในชวงปลายเดือนมกราคม พ .ศ. 2545 และทานได ปวารณาจะถวายทุนประเดิมเริ่มแรกให จํานวน 100,000 บาท ซึ่งจะตองหาทุน เพิ่มเติมอีก 400,000 บาท ทานอาจารยพระมหาประเสริฐ จะไดรวมประสาน หาทุนสนับสนุนเพิ่มอีกรวมกับทางวัดแสนสุขใหครบตามจํานวนตอไป 2. หากสภาวิทยาเขตอีสาน ( จังหวัดขอนแกน ) อนุมัติใหเปดหองเรียน ไดในปการศึกษา 2545 นี้ จะสามารถยกฐานะเปนศูนยของวิทยาเขตขอนแกนได ในปการศึกษา 2547 3. เมื่อยกฐานะเปนศูนยไดในปการศึกษา 2547 จะสามารถดําเนินการ เพื่อขอยกฐานะเปนวิทยาเขตอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัยได ในปการศึกษา 2549  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

16

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ประโยชนที่พระภิกษุสามเณรและประชาชนจะไดรับเมื่อสามารถเปดเปนวิทยา เขตอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ----------------------------1. พระภิกษุสามเณรวัดแสนสุขและวัดในเขตใกลเคียงภายในอําเภอวาริน ชําราบ ระยะหางจากวัดแสนสุขประมาณ 10 กิโลเมตร จํานวน 44 วัด สามารถ เขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยเขตฯ วัดแสนสุขได โดยสามารถรองรับ พระภิกษุสามเณรเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดไมต่ํากวาปการศึกษาละ 30 รูป และสามารถรองรับพระภิกษุสามเณรเขาศึกษาไดเพิ่มมากขึ้นในปการศึกษา ตอไป 2. พระภิกษุสามเณรในเขตอําเภอใกลเคียง เชน อําเภอสําโรง , กิ่ง อําเภอสวางวีระวงศ ,อําเภอพิบูลมังสาหาร ,อําเภอเดชอุดม,อําเภอนาเยีย , และเขต จังหวัดศรีสะเกษ ฯลฯ สามารถเดินทางมาเรียนได 3.ในโอกาสตอไป สามารถเปดรับนักศึกษาฆราวาสในเขตบริการเขา ศึกษาตอในระดับอุดม -ศึกษาไดไมต่ํากวาปการศึกษาละ 30 คน ขึ้นไป และเพิ่ม มากขึ้นในโอกาสตอไป 4.วัดสามารถทําหนาที่ในฐานะศูนยบริการขอมูลการศึกษาในดาน พระพุทธศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอีกแหงหนึ่งของจังหวัด อุบลราชธานีและใกลเคียง 5.วัดสามารถเปนแหลงผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูคูคุณธรรม เพื่อทําหนาที่ในฐานะศาสนทายาทที่ดีทางพระพุทธศาสนา และออกไปทําหนาที่ ทั่วๆไปในสังคม เปนศูนยกลางทางการ  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

17

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ศึกษาดานศาสนา การศึกษา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม ของฝง ขวาแมน้ํามูล ชวยเสริมสรางความเขมแข็งแหงศักดิ์ศรีของจังหวัดที่วา “อุบล เมืองนักปราชญ” ไดอยางเต็มภาคภูมิ ลงชื่อ พระมหาถนอม ปณฺฑโิ ต (พระมหาถนอม ปณฺฑิโต) เจาอาวาสวัดแสนสุข 12 ธันวาคม 2544

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

18

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


กําหนดการ พิธีเปดการศึกษาและทอดถวายผาปาสามัคคี สมทบกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข และสบทองทุนสรางอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี **************** วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2545 ( ตรงกับวันแรม 9 ค่ํา เดือน 7 ) เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสามเณร เวลา 09.00 น. คณะผาปาสามัคคี สายตาง ๆ แหตนผาปา ฯ รอบ อุโบสถ 3 รอบแลวเขาที่รับรอง ณ มณฑลพิธี ฯ เวลา 09.50 น. พระภิกษุสามเณร นักศึกษา ผูรวมพิธี พรอม ณ มณฑลพิธี ฯ เวลา 10.00 น. พระเทพวรคุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประธานพิธีฝายสงฆ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวนําสวดมนตไหวพระ - พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ - พิธีกรอาราธนาพระปริต พระสงฆเจริญพระพุทธมนต - ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร กลาวรายงาน  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

19

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


- ประธานพิธีสงฆ กลาวใหโอวาทและกลาวเปด การศึกษา จบแลวพระสงฆ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา - เจาหนาที่ลั่นฆอง กลอง ระฆัง - พันโทนิรันดร พึ่งน้ํา ประธานกรรมการวัดแสนสุข กลาวตอนรับคณะผาปาสามัคคี - พันโทสุระไกร สวัสดิภาพ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวัด แสนสุข ประธานพิธีฝายฆราวาสกลาวปราศรัย จบ แลวประกอบพิธีถวายผาปาสามัคคี - ประธานผาปาสามัคคีสายตาง ๆ ถวายทุนการศึกษาและสรางอาคารเรียนฯ รวมกับประธานพิธีฯ - ประธานพิธีฝายฆราวาสและคณะฯ ถวายจตุปจจัย ไทยธรรมแดพระสงฆ พระสงฆอนุโมทนา เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆสามเณร - ผูรวมงานรับประทานอาหาร เปนเสร็จพิธี ************** **

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

20

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ความเปนมาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ตั้งอยูในวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กุรงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 พระราชทานพระบรมรา ชานุญาตสถาปนาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2436 ตอมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ .ศ. 2540 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ” ยกฐานะใหเปน“มหาวิทยาลัยของรัฐ ” เปดรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเมื่อสําเร็จ การศึกษาแลวไดรับการรับรองวิทยฐานะปริญญาบัตรมีศักดิ์และสิทธิเหมือนกับ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วไป มหาวิทยาลัย เปนหนวยงานที่มุงผลิตบัณฑิตดวยความรูดี มีความประพฤติ ดี เปนแหลงที่รวมความรู และเปนสถาบันที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาวิชาการ ดานพระพุทธศาสนาที่เปนสากล วัตถุประสงค ใหเปนสถานศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและวิชาการอื่นๆ วิจัย สงเสริม เผยแผ และใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา รวมทั้งทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

21

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ความเปนมา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน ------------------------เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ .ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย ไดอนุมัติใหสถาปนาวิทยาเขตแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดขอนแกน ใหชื่อวา สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต อีสาน ณ วัดศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตอมาในป พ .ศ. 2540 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย มีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในกํากับของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีชื่อใหมวา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา เขตอีสาน และไดยายไปอยู ณ บานโนนชัย ถนนราษฏรคนึง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ความเปนมาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ----------------------------เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ .ศ. 2545 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหวิทยาเขตอีสานขยายหองเรียนไปที่ วัดแสนสุข ตําบลแสน สุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหบริการทางการศึกษาแก พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีและใกลเคียง  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

22

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


สาขาที่เปดรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข เปดสอนหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) 7 สาขาวิชา สังกัด 4 คณะ ดังนี้ - คณะศาสนาและปรัชญา - คณะมนุษยศาสตร สาขาพุทธศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปรัชญา - คณะสังคมศาสตร - คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนดการเปดรับสมัคร รับสมัคร 29 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2545 คาระเบียบการสมัครและคาสมัคร ชุดละ 200 บาท (รวมคาจัดสง) เวลารับสมัคร 09.00–18.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร สํานักงานวัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-9624–8641, 0-4523–1548 คุณสมบัติผูสมัคร เปนพระภิกษุสามเณรที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือสอบไดเปรียญธรรม 5 ประโยค รับสมัครทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 09.00 – 18.00 น.  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

23

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 1. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 แผน 2. สําเนาหนังสือสุทธิ จํานวน 1 ชุด 3.สําเนาทะเบียนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา จํานวน 1 แผน 4. รูปถายสี หนาตรง ถายในคราวเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 แผน สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-9624–8641, 0-4523–1548 ------------------ สอบคัดเลือก 24 พฤษภาคม 2545 ประกาศผลสอบ 28 พฤษภาคม 2545 มอบตัวและลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2545 ปฐมนิเทศและเปดภาคการศึกษา 4 มิถุนายน 2545

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

24

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


บันทึกขอความ หนวยงาน วิทยาลัยศาสนศาสตร วิทยาเขตอีสาน ที่ ศธ 1616 ( 3 ) / 004 วันที่ 21 มกราคม 2545 เรื่อง ขออนุมัติโครงการขยายหองเรียนของวิทยาเขตอีสาน เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการขยายหองเรียนของวิทยาเขตอีสาน จํานวน 1 ฉบับสาขาวัดแสนสุข จ.อุบลราชธานี 2. ขอมูลประกอบการขอขยายหองเรียน ฯ จํานวน 1 ฉบับ ดวยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีวัตถุประสงค โครงการขยายหองเรียนของวิทยาเขตอีสานที่วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอวา รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 หองเรียน อนึ่งเพื่อขยายผลและเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกพระภิกษุามเณรใน สวนภูมิภาคไดใชบริการทางการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่และภารกิจที่เปนหัวใจหลักอันสําคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ คือ 1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 3. การบริการชุมชนและ 4. การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 อันจะเอื้อประโยชนตาง ๆ ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อสรางกระบวนทัศน ใหม ตลอดถึงกลไกที่จะเปนพลังการขับเคลื่อนในดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการ ระดับอุดมศึกษาใหพัฒนากาวไกลเจริญรุดหนาออกไป อยางกวางขวางไดอยางครบวงจร โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป และโครงการนี้ไดผานการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา วิทยาเขนอีสานแลว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

25

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะและคณะกรรมการสภา วิชาการ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดําเนินการตอไป ลงชื่อ

พระมหาสมพงษ สุขุมาโล ( พระมหาสมพงษ สุขุมาโล ) ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาตรบัณฑิต ปฏิบัติการแทนรองอธิการบดี

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

26

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


โครงการขยายหองเรียนศาสนศาสตรบัณฑิต สําหรับพระภิกษุ-สามเณร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข ถนนสถลมารค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี -----------------1. ชื่อโครงการและลักษณะโครงการ 1.1 ชื่อโครงการ โครงการขยายหองเรียนหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร 1.2 เปนโครงการใหม 2. ผูรับผิดชอบโครงการ 2.1. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยศาสนศาสตรอีสาน มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2.2 กรรมการดําเนินการ พระเทพวรคุณ ( รองอธิการบดี ) ประธานกรรมการ พระมหาประเสริฐ พระมหาถนอม พระมหาสมพงษ พระสุรศรี

ถิรธมฺโม ( คณบดีคณะศึกษาศาสตร ) ปณฺฑิโต ( เจาอาวาสวัดแสนสุข ) สุขุมาโล ปภากโร

พระมหาพุทธรักษ สุกิตฺตฺยานนฺโท พระครูปลัดสังวรณ สุกิตฺติสาโร  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

27

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

กรรมการ กรรมการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


พระครูสมุหสงา สุจิตฺโต กรรมการ พระมหาเจริญ พุทธิสาโร กรรมการ นายประหยัด ทองคํา กรรมการ นายเมธี สมภักดี กรรมการ นายชูวิทย ชมภูราช กรรมการ นายศักดา ดวงโตด กรรมการ นายทรงวุฒิ ศรีวิไล กรรมการและเลขานุการ นายแสงเดือน บุญจํารูญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 3. ที่ตั้งโครงการ วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข ถนนสถลมารคอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 4. ระยะดําเนินการ 4.1. ปงบประมาณ 2545 เปนตนไป 4.2. ดําเนินงานจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2545 เปนตนไป คณะสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร 5. เหตุผลและความทรงจําเปนการเปดสอน ปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เปดสอนหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สําหรับพระภิกษุสามเณรเปนตนมา เพื่อ เปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดเขาศึกษาหลักสูตรศาสนศาตรบัณฑิตอยาง กวางขวางและเปดโอกาสทางการศึกษาซี่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามพะราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ .ศ. 2540 โดยมุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะและเจตคติที่เหมาะสมกับการเผย  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

28

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


แผพระพุทธศาสนาและนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับความรู เพื่อใหเกิดการตอเนื่องผสมผสานองครวมเพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางดาน จิตใจและการรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี สามารถเปนผูนํา ทางดานจิตใจของประชาชนในชุมชนไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพ ปญหาของแตละพื้นที่อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของพระพุทธศาสนา 6. วัตถุประสงคของโครงการ 6.1. เพื่อใหพระภิกษุสามเณรไดโอกาสศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ควบคูกับวิชาทางโลกอยางกวางขวางและเปนการขยายโอกาสทาง การศึกษา 6.2. เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรใหมีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น 6.3. เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรใหมีคุณธรรม – จริยธรรม มีภาวะเปนผูนํา ชุมชนในการเปนตัวอยางที่ดีรวมทั้งมีความสํานึกใจจริยธรรมแหงวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 6.4. เพื่อใหพระภิกษุสามเณรสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการเผย แผและมีภูมิรู ภูมิธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 7. เปาหมาย พระภิกษุสามเณรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง 8. วิธีดําเนินการ 8.1. ประชุมปรึกษาเพื่อทราบความตองการและความเปนไปไดของโครงการ โดยมีชาวบานและชุมชนในเขต ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นรวมกัน  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

29

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


8.2. นําฉันทานุมัติของชุมชนและเจาอาวาสของสถานที่ที่ตั้งโครงการเสนอตอ คณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตอีสาน 8.3. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตอีสานประชุมระดมความคิดเห็นใน รายละเอียดของโครงการขยายหองเรียน เพื่อรับหลักการ 8.4. วิทยาเขตอีสาน มีหนังสือและรายละเอียดโครงการเสนอตอเลขานุการ สภาวิชาการ เพื่อนําเรื่องเขาประชุมปรึกษาในการประชุมสภาวิชาการ ตอไป 9. งบประมาณ 9.1. จากคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมของนักศึกษา 9.2. จากการบริจาคทั่วไปของประชาชน 9.3. จากการสนับสนุนของวัดที่ตั้งของโครงการ 9.4. จากการระดมทรัพยกําลังอื่น ๆ 10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 10.1. พระภิกษุสามเณรในจังหวัดอุบลราชธานี และใกลไดรับการยกระดับทาง การศึกษาใหสูงขึ้น 10.2. เปนแหลงศึกษาวิชาการ พระพุทธศาสนา สําหรับบริการพระภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป 10.3. เปนการขยายโอกาสทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาคฤหัสถในอนาคต สอดคลองกับหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 11. โครงการนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาเขตอีสาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2545  หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

30

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข


"เมืองดอกบัวงาม มีปลาแซบหลาย ถิ่นไทยนักปราชญ งามล้ําเทียนพรรษา

 หนังสือที่ระลึก งานพิธีเปด

แมน้ําสองสี หาดทรายแกงหิน ทวยราษฎรใฝธรรม ผาแตมกอนประวัติศาสตร"

31

มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวัดแสนสุข

ข้อมูลขอเปิดวิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี  

ประวัติความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี

ข้อมูลขอเปิดวิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี  

ประวัติความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี