Page 1

ข่าวสารราชภัฏเชียงราย

นายอธิชยั ใจคาแปง 591777188


พิ

ธีประกาศเจตจานงสุ จริ ตในก ารบริ หารงานของอธิการบดี และการลงนาม ข้อตกลงความร่ วม มือเจตจานงสุ จริ ตในการบริ หา รงาน ระหว่างอธิ การบดีและผูบ้ ริ ห ารหน่วยงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

Page 2


Page 3

ร.ชร.ปลืม้ ได้เข้ากลุ่ม ASEAN Smart Grid Congress กับมหาวิ ทยาลัย 8 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 มหาวิ ทยาลัย ผลจากผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ Solar Rooftop ได้ผลดีฝรังจากอเมริ ่ กาสนใจจะมาศึกษา ดูงาน ม.ค. ปี หน้ า’62 พร้อมจะให้ทุนสนับสนุนที่ช่วยลดโลกร้อน-ภาวะเรือนกระจก ส่วน “สพสล.” มร.ชร. วางเป้ า “ขาย ก๊าซ” ตามโครงการ “คาร์บอนเครดิ ต” แก่องค์กรใหญ่ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศชี้จะมีเงิ นไหลเข้ามหาวิ ทยาลัยเดือน หลายหมื่น ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม (สพสล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า จากกรณีท่ี ผศ.ดร. ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดีฯ และทีมผูบ้ ริหารและตนเองฐานะ ผอ.สพสล. มร.ชร. ได้ลงนาม ความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ASEAN Smart Grid Congress ทีว่ ทิ ยาลัยพลังงาน และสมาร์ทก ริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมือ่ วันที่ 12 ก.ย. (61) ทีผ่ า่ นมา กับมหาวิทยาลัยจาก 8 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 10 มหาวิทยาลัย เป็ นผลจากโครงการที่ มร.ชร. ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Rooftop 501. 12 kWp. และเปลีย่ นเครือ่ งแอร์ และเปลีย่ นหลอดไฟจากนีออนแบบเดิมเป็ นหลอด LED ตามอาคารต่างๆ ใน มร. ชร. จานวน 10 แห่ง ซึง่ สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้ารายเดือนลงได้นนั ้ “นอกจาก 10 มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ จะ สนใจนอกจากการทาโครงการโซล่าร์เซลล์พลังงานจาก แสงอาทิตย์เป็ นผลสาเร็จแล้วโครงการนี้ยงั เป็ นผลดีดา้ น “การลดภาวะก๊าซเรือนกระจก” ทีเ่ ป็ นปจั จัยทีท่ าให้โลกร้อนลดลงได้ดว้ ย ซึง่ เราสามารถทาให้ Mr.Richard T.Carlin จากแหล่งกองทุน Office of Naval Research แห่งสหรัฐอเมริกาจะ มาศึกษาดูงาน “ศูนย์ พลังงานและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี สพสล.” ทีม่ ร.ชร.ในเดือน ม.ค. ปีหน้า (62) ซึง่ ได้เจรจาเบือ้ งต้นกับ อธิการบดีฯ แล้ว และพร้อมจะสนับสนุนด้านกองทุนต่อไป และเมือ่ วันที่ 19 ก.ย. (61) ทีผ่ า่ นมา ตนเองได้เป็ นตัวแทนอธิการบดีไป รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคณ ุ ตาม “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” (T-VER) จาก อบก. (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม (ทส.) ด้วย ผอ.สพสล.” มร.ชร.กล่าว ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าวว่า กิจกรรมต่อไปทาง สพสล. จะทาโครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจก” ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องเพือ่ เข้าสู่ ระบบ “คาร์บอนเครดิต” (Carbon Credit) และจะจาหน่ายปริมาณ คาร์บอนทีล่ ดลงให้กบั องค์กรทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ี การปล่อยคาร์บอนเกินค่ามาตรฐานตามทีก่ าหนด คาดว่าจะได้ปีละ 40,000 -50,000 บาท ต่อปี โดยมี “อบก.” หรือองค์การบริหาร


ขอบคุณครับ

สวัสดี

ข่าว  
ข่าว  
Advertisement