Page 1


มุทิตาจิตทานอาจารยบุญสม แพทยบุญสม รัตนศิริ ศรีสงา รับใชชาติจนเกษียณราชการ ความดีทานมากมายใหจดจํา ความเมตตาอารีเอื้ออาทร "หมามา"เปรียบดังแมที่รักลูก คอยอบรมสั่งสอนและย้ําเตือน มิเคยบนเหน็ดเหนื่อยวาเมื่อยลา แพทยพยาบาลรูกันทั่วทานซื่อตรง เปนที่พึ่งทางใจในทุกดาน ทานเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา ทั้งออนโยน ใจดีและนารัก ความหวงใยใสใจเอื้อไมตรี แปดสิบสามปคํารบบรรจบรอบ ขอแสดงมุทิตารอยรวมใจ ทั้งเพื่อนพองนองนองคนใกลชิด วอนเทพไทในหลาดลบันดาล ปรารถนาสิ่งใดไดดังหวัง ใหปลอดโรคโศกหายคลายผองภัย

สมญา"หมามา " ดัง่ คําขาน ยังมุงมั่นมาทํางานเพื่อองคกร ขอลํานําลิขิตเปนอักษร บรรยายเปนบทกลอนมิลืมเลือน ความพันผูกรักใครหาใครเหมือน จวบตะวันคลอยเคลื่อนอัสดง ศิษยลวนไดวชิ าสมประสงค มั่นดํารงยุติธรรมเสมอมา ทั้งเรื่องงานเรื่องสวนตัวมาปรึกษา มุงรักษาเด็กปวยชวยชีวี ลวนประจักษทานทํางานสมศักดิ์ศรี คุณความดีนี้ตราตรึงซึ้งหทัย บรรดาศิษยชื่นชอบทุกสมัย สงมอบให "หมามา"พาชื่นบาน นอมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐาน ใหอาจารย สมหวังดั่งตั้งใจ เปยมพลังเปนนิจจิตแจมใส มีวรรณะ พละให แข็งแรงเทอญ คุณสุกรรณดา นุตตโยธิน (ผูประพันธ) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี


จากใจหมามา..... ขอขอบพระคุณและขอบคุณคณะกรรมการ ที่ทําบันทึกเรื่องราวชีวิตของบุญสมฉบับนี้ รวมทั้ง ผู ร ว มงานที่ ช ว ยหาประวั ติ และรู ป สวยๆ และ เวชนิทัศน คุณ เก (ปวิช ญา วิศิษ ฏศัก ดิ์ ) , คุณ อร (ธัญญรัตน สังขทัต), คุณทรวง (สุดใจ วรภัทรหิรัญ มาศ) และจิ๊บ (ยอดขวัญ วรบัว)ขอขอบคุณมากๆ งานนี้เปนงานที่ยุงยากมาก ทําใหวุนวายกันไปหมด แตตองขอขอบคุณ ที่ชวยเหลือเต็ มที่ ปกติ ผูที่จ ะ ไดรับเกียรติอยางนี้ตองเปนผูอํานวยการ ตัวเราเอง ไมใชทั้งผูอํานวยการ ไมใชหัวหนาอายุรกรรม และ ไมใ ชหัวหนาวิช าการ แตไดรับ เกีย รตินี้ ทําใหรู สึกซาบซึ้งใจอยางมาก ที่บุญ สมสนิทสนมกับ เจาหนาที่ และแพทยประจําบานก็เพราะไดสอนหนังสือตอนกลางคืน ที่ตองสอนกลางคืน เพราะ กลางวันแพทยผูอื่นแยงสอนเกือบหมด (ฮาๆๆ) สวนที่เหลือก็เก็บตกมาสอน บางครั้งเราก็ ตอง เรียนรูจักแพทยประจําบานเหมือนกัน เพื่อหาความรูใหมๆที่อัพเดท ปกติบุญ สมไมคอยยิ้ม ไม คอยพูด แพทยประจําบานบอกวา ตอนแรกที่พบหมามาเขากลัวกัน เพราะไมยิ้ม ไมมองหนา พอ ไดมาเรียนตอนกลางคืน หมามากับพูดไมหยุด มีเรื่องอะไรที่เขาไมสบอารมณ และตองการความ ชวยเหลือหมามาก็จะจัดการใหจนเกินเลยหนาทีก่ ็มี อาจารยหลายทานคงรูดี สอนหนังสือเสร็จก็ นอนที่โรงพยาบาลเด็ก ตื่นเชาก็เขา opd 2 วัน วันศุกรกลับบาน ทําแบบนี้มาตลอด หลังเกษียณ ก็ยังมาทํางานวันอังคาร พุธ พฤหัสฯ วันนั้นเรายังรูสึกวา ไมสมควรตองทําหนังสือเชนนี้หรอก ไมมีใครสนเปดดูแตรูปเทานั้น แหละ และยังนึกอยูวาอีกตั้ง 1 อาทิตยจะถึงวันเกิด 2 พฤษภาคม แลวหนังสือจะออกหลังวันที่ 2 พฤษภาคม ยังคิดวาเราจะไดดูหนังสือหรือดูประวัติการตายของเรา คนสวนมากเขาจะเขียนชม


แตความดีและไมรูหรอกวาความไมดีของเรามีมาก เปนคนขี้งอน, บนเกงจนรําคาญ ที่เปนแบบนี้ เพราะเห็นวาเด็กๆ เหมือนลูกเหมือนหลาน เราเปนแม บานดูแลความเรียบรอยภายในบาน ก็ เหมือนอยูบานนั่นแหละ และดวยความที่เปนกันเอง ชอบรอง ชอบเตน(ไมใชเตนรํา) จึงได เขา เปนเชียรลีดเดอร ซึ่งทําใหเปนที่รูจักกันทั้งโรงพยาบาล และมีความสนิทสนมกับบรรดานักกีฬา และกองเชียรหลายแผนกที่สนิทสนมกันมาก คือ หองฟน หองตา หองผิวหนัง เพราะเปนนองซี้ กับ อาจารยบุญศรี ภูวิจิตร อาจารยบุญ เชียร ก็เ ปน คูหูกัน มา คุณ หนอย หองX-Ray อาจารย ณรงค เปนหวงมากทั้งเวลาปวยหรือไมปวย หอง MRI ก็ใชบริการบอยเวลาเปดเสนเพื่อฉีดยา ตองตามคุณกอลฟ(ผูเชี่ยวชาญ)เสมอ อ.สุจิตรา ก็เปนหวงมาเยี่ยมอยูบอยๆ มีอาหารมาฝาก เปนประจํา อาจารยสุรภีก็มาเยี่ยม และมีผักจากสวนปลอดสารพิษ มาฝากตลอด เจาหนาที่ หนวยสมอง opd สมองก็ดูแลเปนอยางดี ขอขอบคุณมากๆ ปาสมภาร (ปริทัศน กันทาง) คุณ แฉลม ซึ่งบริการทุกอยางตั้งแตอยูตึกนริศราจนบริการถึงบาน อีกคนคือคุณหลี ที่บริการหมามา มากๆ พี่ตอยโรคภูมิแพก็อีกคนที่คอยดูแล และตองขออภัยสําหรับคนที่ไมไดเอยชื่อนะคะ แต อยางไรก็ตองขอขอบคุณ ทุก คนที่เ ข ามาในชีวิต และทําใหห มามามีความสุข มาตลอด ขอขอบคุณทุกคนจากใจ พ.ญ.บุญสม รัตนศิริ


จัดทําและออกแบบโดย: สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท 1415 Website: http://www.childrenhospital.go.th


ในเลม..... 

จากวันนั้น.....ถึงวันนี้.....

1

เพราะรัก...และผูกพัน

23

ชื่นชมอาจารย…..

52

บทความ/งานวิจยั …..

79


2


3


4

ประวัติสวนตัว แพทยหญิงบุญสม รัตนศิริ เกิดเมื่อวันศุกรที่ 2 พฤษภาคม 2478 ที่จังหวัดศรีสะเกษ เปน บุตรคนที่ 4 ของนายคุณศรี และนางลัง นิมมานนท มีพี่นอง 5 คน 1. นายเกษม นิมมานนท ถึงแกกรรม 2. นายบุญเสริม นิมมานนท ถึงแกกรรม 3. พันโทประสงค นิมมานนท ถึงแกกรรม 4. แพทยหญิงบุญสม รัตนศิริ 5. พลโทประเสริฐ นิมมานนท

ประวัติการศึกษา เมื่อเยาววัยศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-4) ที่ โรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6) ที่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) แผนกวิทยาศาสตร ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 ป แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร และ ศิริราชพยาบาล รุน 65 (พ.ศ. 2503)  ศึ ก ษ าเ ป น Fellow in Pediatric Neurology ที่ Kansas City General Hospital และ Children’s Mercy Hospital ที่รัฐ Missouri เปนเวลา 2 ป (พ.ศ. 2510-2512)  ศึกษาดูงาน Pediatric Neurology, Electroencephalogram, Electromyogram ที่ The Hospital For Sick Children ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เปนเวลา 3 เดือน

     


5


6


7


8

ประวัติการทํางาน แพทยประจําบาน โรงพยาบาลเด็ก 2 ป หลังสําเร็จการศึกษาเขารับราชการประจําจังหวัด เลย จากนั้นยายเขามาเปนแพทยประจําที่ รพ.เด็กในป พ.ศ. 2507 เปนแพทยประจํากุมารประสาท วิทยา จนเกษียณอายุราชการ เปนขาราชการ ซี 10 ในปพ.ศ. 2538 และยังไดรับการจางตอใหเปน ผูเชี่ยวชาญดานกุมารประสาทวิทยา จนถึง 14 ตุลาคม 2559 พ.ศ.2505 แพทยโท โรงพยาบาลเลย จ.เลย พ.ศ.2507 นายแพทย 7 โรงพยาบาลเด็ก พ.ศ.2538 นายแพทย 10 โรงพยาบาลเด็ก (เกษียณอายุราชการ) พ.ศ.2538-2560 แพทยที่ปรึกษา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) แพทยหญิงบุญสม รัตนศิริ ไดรับราชการเปนเวลา 33 ป ตลอดระยะเวลาดังกลาว ทานได อุทิศตนใหกับวงการแพทยดวยความอุตสาหะวิริยะยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากเกษียณ พ.ศ. 2538 ทานไดรับการจางตอใหเปนแพทยที่ปรึกษา เปนผูเชี่ยวชาญดานกุมารประสาทวิทยา จนถึง 14 ตุลาคม 2559 ทานสอนพิเศษนอกเวลา แพทย Resident 3 ครั้งตอสัปดาห ตั้งแต 1-3 ทุม และ เปนแพทยจิตอาสาชวยออกตรวจผูปวยนอก ทานเปนผูที่เพียบพรอมดวยพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ทานเปน อาจารยแพทยที่ใกลชิดกับแพทยประจําบานมาก ทานเปนที่ปรึกษาและเปนที่พึ่งของแพทยประจํา บานมาตลอดเกือบทุกรุน โดยนิสัยสวนตัวแลว ทานเปนผูมีเมตตาจิตตอทุกๆคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ดอยกวา หรือ ผูที่ตองการความชวยเหลือ ไมวาจะเปนบุคลากรของโรงพยาบาลเด็ก ผูปวย แพทยประจําบาน และเพื่อนแพทยดวยกัน เปนที่เคารพรักของทุกคน ดวยบุคลิกของทานที่คอยดูแล และใสใจกับคน รอบข า ง เหมื อ นแม ที่หว งใยลู ก จนได รั บ สมญานามว า "หม า ม า " ซึ่ ง มี ค วามหมายว า แม นอกจากนี้เปนที่รูจักกันดีวาทานเปนผูที่รักความยุติธรรม ตรงไปตรงมา พูดตรง ไมออมคอม และมี ความจริงใจ


9

นอกจากงานทางดานวิชาการแลว ทานยังสละเวลาเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถาบัน สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆเปนอยางดีเสมอมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ 1. 2. 3. 4.

ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) ทวีติยาภรณมงกุฏไทย (ท.ม.)


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

สิ่งที่ภาคภูมิใจและประทับใจ 1. ประทับใจในเจาหนาที่ เพื่อนรวมงาน และนองๆ ที่ใหความรวมมือในการปฏิบัติราชการ เปนอยางดี ถึงแมบางครั้งจะทอแทใจ แตมีนองๆคอยใหกําลังใจและใหสติที่ดี 2. ประทับใจที่สุด คือ ไดรับความไววางใจ ความเคารพ ความผูกพัน จากแพทยประจําบาน รุนแลวรุนเลา 3. ภูมิใจมากที่คนสวนใหญ เรียก หมามา, มา 4. ภูมิใจในตนเองที่ฝาฟนอุปสรรคทั้งหลาย ทั้งผิดหวังและสมหวังมาไดจนถึงเกษียณ

ขอคิดในการใชชีวิต    

จงทําปจจุบันใหดีที่สุด แลวอนาคตจะดีเอง การเปนพี่ที่ดี หรือผูบังคับบัญชาที่ดี ควรรับทั้งชอบและผิด การเปนขาราชการที่จะเจริญกาวหนานั้นอยูที่ความสามารถและโอกาส ทานที่มีอานิสงสที่ดีที่สุด คือ อภัยทาน

ครอบครัวรัตนศิริ พญ. บุญสม รัตนศิริ สมรสกับ พล.อ.ต.สมาน รัตนศิริ มีบุตรธิดา 3 คน 1. นาวาอากาศเอก กฤษณ รัตนศิริ 2. ดช. นอง ถึงแกกรรม 3. นางสาว สมสกุล รัตนศิริ


21


22


เพราะรัก และผูกพัน…..


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


ชื่นชมอาจารย…..


53

“หมามาแหงแผนกกุมารประสาทวิทยา” ผมเริ่มทํางานในโรงพยาบาลเด็กตั้งแตปพ.ศ. 2514 ในตําแหนงกุมารแพทยทั่วไป โดย ขณะนั้นมีอาจารยเพทายเปนผูอํานวยการและมีพี่บุญสมเปนหัวหนาแผนกกุมารประสาทวิทยา ใน ตอนนั้นเราทํางานเหมือนพีๆ่ นองๆ พี่ดูแลนอง ทุกคนตั้งใจ ชวยเหลือกันทํางานเพื่อโรงพยาบาลเด็ก ทํางานอยูไดประมาณ 3 ป อาจารยเพทายแนะนําใหยายมาประจําที่แผนกกุมารประสาทวิทยา พี่ บุญสมไดใหคําแนะนําและความชวยเหลือในการทํางานตางๆ มากมาย หลังจากนั้น 5 ปตอมา แผนกกุมารประสาทวิทยา ก็ไดตอนรับอาจารยสุรภีเปนอาจารยอีกทาน พี่บุญสมดูแลเราทั้งสอง อยางดีเหมือนนอง ทําใหการทํางานในครั้งนั้นเปนไปอยางราบรื่น พี่บุญ สมเปน ผูที่มีความเห็น ใจคนอื่น เปน หวงเปนใยทุกคนในแผนก ไมวาจะเปนเรื่องอะไร ไม วาจะเปน ใคร ใหความเมตตา ตั้งแตคนงาน ผูชวย พยาบาล พยาบาล จนถึงแพทย โดยพี่บุญสมจะเอา ใจใสแพทยประจําบานเปนพิเศษ ดูแ ลเหมือนเลี้ย ง ลูกเลี้ยงหลานในบาน นอกจากจะสอนใหความรูแลว ยังดูแลความเปนอยูอีกดวย ทุกครั้งที่พี่บุญสมสอน หนังสือเสร็จ พี่บุญสมจะสั่งอาหารมาเลี้ยงหลังเรียนหนังสือทุกครั้ง ทําใหแพทยประจําบานชอบที่ จะมาเรียนกับพี่บุญสม เรื่องราวตางๆ เหลานี้ ทําใหทุกคนขนานนามพี่บุญ สมวา “หมามาแหง แผนกกุมารประสาทวิทยา” ในวาระครบรอบวันเกิดของพี่บุญสมครบ 83 ป เวียนมาบรรจบ ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหพี่บุญสมจงมีแตความสุขกายสบายใจ สุขภาพ แข็งแรงตลอดไป ศาสตราจารยคลินกิ นายแพทยเสรี ตูจ นิ ดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข


54

“แมเกษียณอายุราชการ ก็ยังคงมาทํางานเชนเดิม เปนClinician ที่มีความชํานาญในเรื่องของโรคประสาทในเด็ก เปนที่ปรึกษา เปนที่พึ่ง และเปนหมามาของพวกเราอยูเ สมอมา” ยางเขา 84 ป ของ อาจารย แพทยหญิงบุญสม รัตนศิริ ผมไดมีโอกาสแวะไปเยี่ยมอาจารย แพทยหญิง บุญสม รัตนศิริ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ในขณะที่อาจารยยังรักษา ตัวอยูที่โรงพยาบาลราชวิถี แมจะปวยแตอาจารยก็ยังคงสดชื่น มี ความสงางาม ตามสไตลของอาจารยอยูเชนเดิม ในวัยที่ยางเขา อายุ 84 ป ของหมามาของพวกหมอเด็กที่ไดรับการฝก อบรมที่ โรงพยาบาลเด็ก อาจารยไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก การพูดจา ยังคงเปนแบบกันเอง และตรงไปตรงมาเชนเดิม แมจะดูเหนื่อย งายถาพูดเปนเวลานานๆ อาจารยก็ยังดูคอนขางแข็งแรงสบายดี ตามวัยของอาจารย ผมไดมีโอกาสทํางานกับ หมามาของพวกเรา หรื อพี่บุญ สม ตั้งแตเ มื่อเขามาทํางานที่ โรงพยาบาลเด็ก ใหมๆ ในชวงนั้น พี่บุญ สมยังเปน Young Staff คูกับ พี่บุญ ศรี พี่ยุพิน พี่ปญจะ ตอมาพี่เสรี ตูจินดา ของพวกเราก็เขามารวมเปน Staff ของหนวยประสาทวิทยาของโรงพยาบาล เด็กดวย พี่บุญสมจะเปนตัวหลักในการอยูดูแลรักษาเด็กโรคระบบประสาทอยูเสมอ ไมวาจะมีการ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมของStaff หนวยนี้ไปเปนอยางไรก็ตาม แมจะเปนเวลานอกราชการ พี่บุญสม จะเปนแพทยที่ปรึกษาหลักของพวกเราไดดี เนื่องจากอาจารยมักจะพักคางที่โรงพยาบาลเด็กอยู บอยๆ เปนที่พึ่งที่ปรึกษาของนองๆ แพทยประจําบานไดตลอดเวลา อาจารยจะใชภาษาพูดที่เปน กันเองกับทุกๆคน พูดอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม จึงเปนที่รักของแพทยประจําบานและแพทย ประจําของโรงพยาบาลเด็กทุกรุน ทุกคน ในกิจกรรมตางๆ ที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน


55

และงานประจํา อาจารยจะเขามารวมดวยทุกครั้ง ไมวาจะเปนรูปแบบของการเชียร การกีฬา เชียร ลี ด เดอร เดิ น พาเหรด และนํ า ความสนุ ก สนาน มาสู ห มู ค ณะ ทั้ ง ในโรงพยาบาลและนอก โรงพยาบาล เปนที่แปลกอยูอยางวา Staff ของหนวยระบบประสาทหลายคนจะเจริญกาวหนาเปน ผูบริหาร บางทานเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็ก บางทานไดเปนถึงอธิบดีกรมการ แพทย แตหมามาของพวกเราจะไมชอบตําแหนงการบริหารจัดการเหลานี้ ยังคงดํารงตนเปนพี่ๆ ของนองๆทั้งหลาย จนกระทั่งแมเกษียณอายุราชการ ก็ยังคงมาทํางานในหนวยนี้เชนเดิม เปน Clinician ที่มีความชํานาญในเรื่องของโรคประสาทในเด็ก เปนที่ปรึกษา เปนที่พึ่ง และเปนหมามา ของพวกเราอยูเสมอมา ในชวงระยะหลังเกษียณอายุราชการนี้ พี่บุญสมยังคงดํารงสถานะเปนแพทยที่ปรึกษา เปน พี่ที่ดีของนองๆ อยูเชนเดิม แมรางกายจะดูเจ็บปวยไขไปบาง แตยังคงพูดจาตรงไปตรงมาเชนเดิม มีความสงางาม อยางเสมอตนเสมอปลาย ผมรูสึกโชคดีที่ไดมีโอกาสไดทํางานรวมกับพี่ที่ดี นารัก เปนแบบอยางที่นาเคารพรักนับถือเปนอยางยิ่ง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกจงดลบันดาลให อาจารยแพทยหญิงบุญสม รัตนศิริ ที่เคารพรักยิ่งของ พวกเรา ใหมีความสุขสบาย สุขภาพแข็งแรงดีขึ้น ยั่งยืนอยางมีคุณภาพตลอดไป ศาสตราจารยคลินกิ นายแพทยสุนทร ฮอเผาพันธ รองคณบดีฝายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต


56

“อาจารยแพทยหญิงบุญสม พี่และเพื่อนที่แสนดี” ไดรูจักพี่บุญสม ครั้งแรก เมื่อตอนเรียนเตรียมแพทยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พี่บุญสม อยูป 2 ดิฉัน อยูป 1 (หลัก สูตร 2 ป กอนไปเรีย นตออีก 4 ป ที่ มหาวิท ยาลัย แพทยศาสตร (ชื่อ ขณะนั้น) ซึ่งมี2คณะ ไดแก คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล) แมวาขณะนั้น เราทั้งสองจะมีโอกาสพบกันไมบอยนักก็ตาม จากพี่บุญสม เปนคนคุยสนุก และเปน กันเอง จึงเปนที่รูจักของรุนนองหลายคนรวมทั้งดิฉันดวย ไดพบกันอีกเปน ครั้งที่ 2 เมื่อเราทั้งสองไดมา ศึกษาตอที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ครั้งนี้ได พบกั น บ อ ยขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ อ เรามาอยู ห อพั ก ใน โรงพยาบาลดวยกัน (เมื่อพี่บุญสมอยูป 4 และดิฉันอยูป 3) นอกจากความเปนกันเองและคุย สนุกของพี่บุญสม ดั ง กล า วแล ว พี่ บุ ญ สมยั ง เป น ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี ใ นการให คําแนะนําทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆ เปนอยางดี แกดิฉัน จึงทําใหเราทั้งสองสนิทสนมกันยิ่งขึ้น จาก อายุ ที่ ห า งกั น ไม ม าก ทํ า ให ดิ ฉั น รู สึ ก ว า พี่ บุ ญ สมไม เพียงแตเปนพี่เทานั้น ยังเหมือนเปนเพื่อนรักของฉันอีก ดวย เมื่ อ เดื อ นจบแพทย ทราบว า พี่ บุ ญ สมมารั บ ราชการเปนกุมารแพทยของโรงพยาบาลเด็ก (ปจจุบันคือสถาบันสุขภาพเด็กฯ) และไดไปศึกษาตอ ที่ตางประเทศ และกลับมาเปนผูเชี่ยวชาญระบบประสาทและสมองเด็กของโรงพยาบาลเด็ก ตอ สวนดิฉัน เมื่อจบแพทยป 2504 ไดมีก ารเปลี่ยนแปลงเปนครั้งแรก ที่แพทยที่จ บทุกคน ตองเปน แพทยฝก หัด (Intern) ตออีก หนึ่งปกอน จึงจะปฏิบัติงานเปนแพทยได ดิ ฉัน จึงไดเ ปน Intern ที่ โรงพยาบาลศิริราชตออีก 1 ป (ปจจุบันไดเปลี่ยนเปน extern เมื่อเปนนักศึกษาแพทยปสุดทาย)


57

หลังจากดิฉันจบเปนแพทยฝกหัด 1 ปดังกลาวแลว บังเอิญมีการเปดอบรมแพทยเฉพาะทางขึ้น หลักสูตร 1 ป (ปจจุบันคือหลักสูตรเฉพาะทาง 3 ป ซึ่งทราบวา หลักสูตรผูเชี่ยวชาญสาขา กุมารเวช ศาสตร โรงพยาบาลเด็กเปนผูริเริ่มครั้งแรก) ดิฉันจึงไดเขาอบรมแพทยเฉพาะทางสาขากุมารเวช ศาสตรที่คณะกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลศิริราชตออีก 1 ป จบแลว ฉัน ไดไปปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลตางจังหวัด ไดแก 1 ปที่โรงพยาบาลเพชรบุรี และ 13 ปที่โรงพยาบาลอุดรธานี และยาย มารับราชการที่โรงพยาบาลเด็กเมื่อป 2520 และไดพบกับพี่บุญสมเปนครั้งที่ 3 เนื่องจากโรงพยาบาลเด็ก เปน โรงพยาบาลตติย ภูมิ มีก ารฝก อบรมแพทยป ระจําบาน ผูเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร หลักสูตร 3 ป มีการทําวิจัยตลอดจนเสนอผลงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ จากการทํางานที่โรงพยาบาลตางจังหวัดของดิฉันดังกลาวแลว ขณะนั้นยังไมมี แพทยผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติ ทั้ง 2 โรงพยาบาลที่ดิฉันไปปฏิบัติงานดังกลาว จึงทํางานเปน กุมาร แพทยในเวลาปกติ แตตองเปนแพทยทุกสาขาเมื่อเปนแพทยเวร (เพราะมีคนเดียว) แตเมื่อมีปญหา สามารถปรึกษารุนพี่ได ดังนั้นเมื่อ มาปฏิบัติงานครั้งแรกที่โรงพยาบาลเด็ก สําหรับการตรวจและรักษาเด็ก ซึ่งมี ปริมาณมากทุกวัน ไมมีปญหามากกับดิฉัน แตการใหการเรียนการสอน การควบคุมงานวิจัยแก แพทยประจําบานที่มาฝกอบรม รวมทั้งการทํางานวิจัย (ของตนเอง) เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนการเสนอผลงานวิจัยทั้งในและนอกโรงพยาบาล เปนปญหาใหญที่ดิฉันตองเผชิญ และ ปรับตัวเปนอยางมากในการรับราชการที่โรงพยาบาลเด็ก แมวาเมื่อดิฉันมารับราชการใหมๆ ได สอบผานเปนอนุมัติ บัตรสาขากุมารเวชศาสตร (อว.กุมาร) หลักสูตรแพทยสภาไดแลวก็ตาม นอกจากดิฉันจะไดคําแนะนําจากคณาจารยแพทยรุนพี่ แพทยรุนเพื่อน (อาจารยแพทย หญิงประพิณ) ที่โรงพยาบาลใหคําปรึกษาและแนะนําเปนอยางดีแลว ยังมีพี่บุญสมเปนที่ปรึกษา และแนะแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มทั้งความรู การปฏิบัติตนโดยการเขาฟงทานอาจารยเ พทาย แมนสุวรรณ (อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลเด็กคนแรก) ที่ทําWard Round ใหแพทยประจําบาน เวลา 11.00 น. ทุก วัน และทุก หอผูปวยเวียนกันไปสัปดาหละ 4 วัน ทําให ดิฉัน นอกจากจะได


58

ความรูเพิ่มขึ้นมากแลวยังรูเทคนิคการเรียนการสอนอีกมากมาย จนทําใหดิฉันมีความสุขและมี ความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเด็กเปนอยางดีมาจนทุกวันนี้ นอกจากอาจารยบุญสม ไดใหการอบรมการเรียนการสอน ความรูโรคระบบประสาทและ สมองแกแพทยป ระจําบานผานมาหลายรุนแลว อาจารยยังใหความรักความเอื้ออาทรแกศิษย ตลอดจนใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให เมื่อศิษยมาปรึกษา และที่ สําคัญ อาจารย อบรมใหศิษย เปนกุมารแพทยที่มีความสามารถ ทั้งความรูและมีคุณธรรม อาจารยจึงเปนที่เคารพรักของศิษย ทุกคนเปนอยางยิ่ง และพรอมใจกันเรียกอาจารยบุญสมวา “อาจารยหมามา” ซึ่งคํานี้เปนที่รูจักกัน อยางกวางขวางของคนในสถาบันสุขภาพเด็ก ดิ ฉันเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะคิดวาศิษยคงรัก อาจารยบุญสมเหมือนแมของเขา เพราะแมคือผูใหสิ่งที่ดีแกลูกโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย ซึ่ ง ดิ ฉั น คิ ด เสมอว า ฉั น โชคดี ที่ มี โ อกาส ได พ บ ได รู จั ก ได ร ว มงานกั บ พี่ บุ ญ สม ซึ่ ง เปรียบเสมือนทั้งพี่และเพื่อนที่แสนดีของฉัน สุดทายนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดโปรดประทานพร และ คุมครองใหพี่บุญ สมจงประสบแตความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และเปน ที่รัก ของชาวสถาบัน สุขภาพเด็กยิ่งขึ้นตลอดไป แพทยหญิงสุภา หริกุล อาจารยพิเศษงานทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก


59

“อาจารยมีเมตตารักลูกศิษยเหมือนลูก” ตั้ ง แต ดิ ฉั น แรกเข า ทํา งานในโรงพยาบาลเด็ก ได ประทับใจ ความมีน้ําใจ ที่มีใหผูรวมงานของ อาจารยบุญสม รั ต นศิ ริ ไม ส งสั ย เลยว า ทํ า ไมชาวโรงพยาบาลเด็ ก จึ ง รั ก อาจารยมากขนาดนี้ อาจารยยังเปนที่เคารพรักของลูกศิษย ทุกคนเชนกัน เพราะอาจารยมีเมตตารักลูก ศิษยเหมือนลูก ทานสอน และดูแลทุกขสุขของลูกศิษย แมจะเรียนจบไปแลว ตั้งแตรับ ราชการและตอเนื่อง หลังเกษีย ณอายุราชการถึง ปจจุบันอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย อาจารยจึงเปนแบบอยางที่ดีแกเราทุกคนในการดําเนินชีวิตที่มีแตใหความรู และความสุข แกผูคนอยูเสมอ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลใหอาจารย บุญสม รัตนศิริ จงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวตลอดไป

แพทยหญิงวิไล ราตรีสวัสดิ์


60

“อาจารยมจี ิตวิญญาณของความเปนครูแพทยที่แทจริง” จําไดวา เมื่อไดเจออาจารยครั้งแรก ความรูสึกคือ อาจารย Neuro หรือเนี่ย คืออาจารยไมวางมาดเลย ปกติ Neuro เปนวิชาที่ไมคอยเปนมิตรกับตัวเองเทาไร รูสึกมัน ยากๆ มันตองใชจินตนาการสูง จึงจะมองเห็นภาพในสมอง โยงมาถึงไขสัน หลัง เวลามีอะไรผิดปกติ ก็ออกมาเป น อาการตางๆ ดูซับซอน อาจารย Neuro ในความรูสึก ตัว เอง ก็ดูซับซอนตามวิชาไปดวย ดูมีบุคลิกพิเศษบางอยาง ที่ไมธรรมดา มาเจออาจารยบญ ุ สม มันกลับตาลปตรหมด สอนเหมือนเรื่องธรรมดาๆ ไมซับซอน ดูเปนวิชา ที่งายขึ้น บุคลิก อาจารยก็เหมือนพี่ใหญ ใจดี (ทราบวา อาจารย เ ป น “หม า หม า ” ของ Resident รุ น หลั ง ๆ) ให ความเปนกันเอง ใสใจใกลชิดกับพวกเรา Resident ชวยให ลูกศิษยคนนี้ เปนมิตรกับวิชา Neuro มากขึ้นเลยคะ ขอบคุณอาจารยคะ ตั้งแตจบเทรนนิ่งจากโรงพยาบาลเด็ก(ยังรักชือ่ เดิมนี้คะ) ถึงแมจะแวะเวียนมาโรงพยาบาล เด็กหลายครั้ง แตไมเคยไดเจออาจารยอีกเลย จนไดทราบจากคุณหมอเอ วาอาจารยปวย จึงไดมีโอกาสไปเยี่ย มอาจารย ดีใ จมาก ที่ อาจารยยังจําได เสียงอาจารยยังใส ความจําเยี่ยม สมกับเปนอาจารย Neuro จริงๆ อาจารยเลา ใหฟงถึงเรื่องการสอน resident ที่ยังสอน อยู ตลอด ในชวงเย็นย่ําค่ําคืน อยางสม่ําเสมอ ถึง 3 วัน ตอสัปดาห( อาจารยบอกแค 3 วันเองคะ) พรอมเลี้ยงขาวดวย เพิ่งหยุดไปไมนานเมื่ออาจารยปวย ตองเขาโรงพยาบาล


61

อาจารยบอกวา การเดินไปแถวซอยโยธี ซื้ออาหารการกินเลี้ยง resident เปนการออก กําลังกายของอาจารยดวย อาจารยไมไดบ อกคะวาอาจารยไดทําอะไรที่ยิ่งใหญ อาจารยไมไดบ อกวาอาจารยมี บุญคุณกับ resident อาจารยไมไดบอกวาอาจารยเหน็ดเหนื่อย เรื่องเลาจากอาจารย ทําใหรูสึกไดเลยวา การสอน Resident ในรูปแบบที่ไมเหมือนใคร นี้ อาจารยถือเปนเรื่องธรรมดาๆ ในชีวิตประจําวัน แตถึงจะธรรมดา ก็เปนเหมือนเปนสวนหนึ่งของ ชีวิตอาจารยที่ขาดไมได เปน จิตวิญญาณของความเปนครูแพทยที่แทจริง ดูจากใบหนาเปอนยิ้ ม ของอาจารย ทั้งๆที่กําลังมีสายออกซิเจนจอที่รูจมูกอยู “การสอน” ตองเปนเรื่องที่อาจารยทําแลวมี ความสุข มีความภาคภูมิใจมากแนๆคะ จะหาไดที่ไหนอีก อาจารยที่มีความเมตตาตอศิษยสูง จนลืมวัย ลืมเวลา ลืมเจ็บ ลืมปวย แบบนี้ อาจารยไมธรรมดาเลยคะ หนึ่งเดียวคนนี้ จริงๆ ดวยความเคารพรักและศรัทธา กรรณิการ บางสายนอย คณะกรรมการมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย


62

“อาจารยเปนแรงบันดาลใจ ใหตัดสินใจที่จะทํางานในหนวยโรคระบบประสาท” มุทิตาจิต อาจารย แพทยหญิงบุญสม รัตนศิริ ในโอกาสวันคลายวันเกิดครบรอบ 83ป (2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.) ป 2516 เปนปแรกที่ไดเขามาเปนแพทยประจําบานที่โรงพยาบาลเด็ก เปนปที่เรียนรูและ ดูแลผูปวยเด็กทั่วไป ไดรูจักอาจารยบุญสม ในฐานะเปนหัวหนาหนวยประสาทวิทยา ปตอมาใน ฐานะแพทยประจําบานปที่ 2 เปนปที่จะตองผานหนวยเฉพาะทางตางๆ หนึ่งในนั้นคือหนวยโรค สมอง เปนชวงระยะเวลาที่ไดใกลชิดและรูจกั อาจารยมากขึ้น ไดรูและสัมผัสถึงบุคลิกภาพที่เปดเผย จริงใจ จริงจังและเต็มไปดวยความเมตตา อาจารยไดใหความเปนกันเอง ใหวิชาความรู และความ หวงใย ในทุกๆเรื่อง ประดุจเปนมารดาที่ดูแลบุตรสาวของตนเอง ทุกคนที่อยูรอบขาง รวมทั้งลูก ศิษย รุนตางๆ จนถึงปจจุบัน ตางก็สัมผัสไดเชนเดียวกัน และไมแปลกใจที่อาจารยไดรับสมญานาม วา ”หมามา” ถามีคนถามวา อาจารยมีลูกกี่คน คงไมใชแคสองคน คือหนุมและยุย แตลูกศิษยทุก คนเหมือนเปนลูกของอาจารยดวย อาจารยเปนแรงบันดาลใจ ใหตัดสินใจที่จะทํางาน ในหนวยโรคระบบประสาทเมื่อสําเร็จเปนกุมารแพทยแลว นับเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง เพราะตลอดเวลาที่ทํางานอยู ในหนวยประสาทวิท ยา ไดทํางานอยางมีความสุข และ อบอุน ภายใตหัวหนาหนวยงานที่มีความรัก มีเหตุมีผลและ มีเมตตาธรรมตอผูอยูใตบังคับบัญชา นอกเหนื อ จากเรื่ อ งวิ ช าการ การทํ า งานแล ว อาจารย ยั ง ให ค วามอบอุ น ให ค วามห ว งใย เป น ผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษาแนะนําที่ ดีเ สมอมา โดยเฉพาะอยา งยิ่ง เรื่ อ ง ครอบครัว อาจารยเปนผูนําวัฒนธรรมครอบครัวที่อบอุน ใหกับหนวยงานประสาทวิทยา จะเห็นได วา ผูทํางานในหนวยงานนี้ ลวนมีครอบครัวที่อบอุน และรุนลูกก็ประสบความสําเร็จกันถวนหนา


63

อาจารยจะเผื่อแผความรักความหวงใยไปยังลูกศิษยทุกคนอยางเสมอภาคกัน หมามาชอบ สอนหนังสือ จะนัดแพทยประจําบานมาเรียนตอนเย็นๆ มีขนมนมเนยเลี้ ย ง เกือบทุก วัน ใครมี ปญหา ไมวาจะเปนการเรียน หรือปญหาสวนตัว แมแตปญหาหัวใจ ก็สามารถปรึกษาอาจารยได ทุกเรื่อง จึงไมนาแปลกใจ ที่ลูกศิษยทุกคน รักอาจารยเหมือนแมคนที่ 2 เชนเดียวกัน ณ วันนี้ แมอาจารยจะนอนปวยอยู แตก็มีกําลังใจที่เขมแข็งที่จะตอสูกับความเจ็บปวย มี ลูกศิษยคอยมาใหกําลังใจกันมากมาย สืบเนื่องจากบุคลิกพิเศษของอาจารย ที่เปยมดวยเมตตา ธรรม ทําใหลูกศิษยที่ทราบขาวตางก็ตองมาเยี่ยมใหได โดยสวนตัวแลว เปนหนี้บุญคุณอาจารยมากมาย ตั้งแตการพิจารณารับเขาเปนแพทยใน หนวยประสาทวิทยา สนับสนุนใหไดศึกษาตอ เปนแพทยเฉพาะทางดานประสาทวิทยาเด็ก จาก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อมีครอบครัว ก็ไดใหคําแนะนําในการครองเรือนที่ดีมา โดยตลอด คอยเปนกําลังใจและสนับสนุนในทุกกาวยางของตําแหนงงานตางๆ ที่ทํา จนประสบ ความสําเร็จ ในโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยผูเปนที่รักและเคารพยิ่งไว ณ ที่นี้ ขออํานาจสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์และผลบุญจากเมตตาธรรมที่อาจารยมีตอทุกผูทุกนาม ไดสงผลใหอาจารยมีกําลังใจที่ เขมแข็ง ตอสูกับการเจ็บปวย และหายปวยในเร็ววัน รักหมามาคะ แพทยหญิงสุรภี เรืองสุวรรณ


64

“อาจารยคือตนแบบครูที่อบอุน” อาจารย ขา พอจะเขียนถึงอาจารย ภาพความประทับใจอาจารย 3-4 เรื่อง โผลมาเลยคะ อาจารย ส อนเรื่ อ ง Febrile convulsion แบบง า ยๆ รวมทั้ ง differential ต า งๆ เรี ย นกับ อาจารย ออ เออ คืออานเอง ก็คงวนในเขาวงกต หาทางออกไมเจอ อาจารยสอนเสียงเรียบๆ พูด ไปสักพัก อาจารยจะยิ้ม แววตาอาจารยสดใส ตายิ้มไปดวย ลูกศิษยอาจารยคงนึกภาพออก แลว เราก็จะยิ้มดวย เรียนหนังสือกับ อาจารยไมเครียดเลย สมองเปดรับ เต็มที่ ตอนหนูเ ป น resident อาจารย เป น หัว หนาหนวย NEURO ทีมอาจารยสุดฮา พี่เสรี (ศาสตราจารยคลินิก นพ. เสรี ตูจิน ดา)จะมีคําพูด ยั่วเยา อาจารย ดวยความเคารพ อย า งสม่ํ า เสมอ พี่ สุ ร ภี และเราชาว resident เลยอยูใ น บรรยากาศ ความสุขเหมือน อยูในครอบครัว อาจารย พี่เส พี่ ตอย จะพา resident ที่ผาน NEURO ไปกินกวยเตี๋ยวเรือวัด มะกอก แลวก็เลาประวัติกวยเตี๋ยวเรือ ซึ่งตอนนี้จําไมไดแลว อาจารยตองพาพวกเราไปทบทวนใหม หนูไมรูวาสมญานามอาจารย “ หมามา” มาตั้งแต เมื่อไร ใครเปนคนแรกที่เรียก อาจารย นาจะเปนหลังหนูจบ resident เพราะตอนกลับมาอยู โรงพยาบาลเด็ก 2544 หนู ไดพบ อาจารยยามค่ําคืน สอน resident ชวง หัวค่ํา 2-3 ครั้งตอสัปดาห พรอมอาหารการกิน เลย เขาใจ ใครจะไดสมญานามแบบนี้ไมงาย เพราะมันหมายถึง ความรัก ความเอาใจใส การใหการ ดูแลอยางใกลชิด อาจารย ใชเลยคะ ในยุคนี้ เราคงหาอาจารยที่จะใหเวลากับ ลูกศิษย ขนาดนี้ ได ยาก ชวงหนูเปน ผูอํานวยการ ไดทราบวา อาจารย ปวย แปบเดียว หนูก็ยังเห็นอาจารย มา ชวยนองๆ ออก OPD อยางสม่ําเสมอ ใส mask ตรวจคนไข เวลาผานไป คิดวา อาจารย เยี่ยมเลย


65

หายแลว ชวงปใหม อยางนอยในระยะ 3-4 ป กอนหนูเกษียณ อาจารย ยังนํานองๆ เตน ไกยาง หนูสุดประทับใจ รวมทั้ง พวกเราเรียนเชิญ อาจารยรวมแตงแฟนซี รวมรองรวมเตน อาจารย พรอม และใหความรวมมืออยางดีเสมอ แพทยเราหายากจริงๆ คะ ที่จะมีทักษะอยางอาจารย ชื่นชม และ ภูมิใจ ไดเปนลูกศิษย อาจารย ดีใจที่ รพ เด็ก มีอาจารยตนแบบ ครู ที่อบอุน พรอมทักษะนอกวิชาแพทย และสุดดีใจที่นองๆ พี่ๆ ทั้งแพทย พยาบาล และวิชาชีพอื่นๆ ชวยกัน จัดทําหนังสือ มุทิตา จิต สําเร็จภายในเดือน ที่อาจารย เกิด HAPPY BIRTH DAY คะ อาจารย ที่รัก ศาสตราจารยคลินกิ พ.ญ.ศิราภรณ สวัสดิวร (หมอเอ)


66

“อาจารยใจดีมากๆกับคนไข ลูกศิษยและทุกๆคน” อาจารยบุญสม หรือหมามาของลูกศิษยและเจาหนาที่อื่นๆ หลายๆคนในโรงพยาบาลเด็ก อาจารยใจดีมากๆกับคนไข ลูกศิษย และทุกๆคน ตั้งแตเปนแพทยประจําบานจนเปน junior, senior staff เวลามีปญหาทางโรคสมอง อาจารยจะอยูใหปรึกษาเสมอ ไมวาจะ เชา สาย บาย เย็น กลางคืนดึกๆ อาจารยก็จะอยูใหคําปรึกษาอยาง เต็มใจทุกครั้ง มุกดาเปนหนึ่งในแพทยประจําบาน/ staff ที่อาจารย ชวนใหอยูหนวยโรคสมองดวย (คงจะเห็นหนวยกานดี) แตดวยความ ที่เปนโรคภูมิแพเอง เลยตองเปนหมอภูมิแพ ทําใหพลาดโอกาสอันดีที่จะไดทํางานอยางใกลชิดกับ อาจารย สวน ศิริเพ็ญนั้น อาจารยไมโปรดเพราะอาจารยจะวิงเวียน เผลอๆอาจชักไดถาไดเขาใกล ทั้งนี้เพราะเธอชอบประพรมน้ําหอมฟุงซึ่งอาจารยแพและไมชอบเอามากๆ! ระยะหลังๆที่อาจารยไมคอยสบาย เรา 2 คนก็ไปเยี่ยมอาจารย บอยๆนะคะ แตจังหวะไมดี อาจารยกําลังพักผอนอยูทุกครั้งเลยคะ เรายองๆเขาไปเพราะอยากเยี่ยมจริงๆแตก็พบวาอาจารยกําลังหลับ สบายๆ เราเลยตองถอยคะ เรียนอาจารยวาเราทั้งสองเปนกําลังใจ ใหอาจารยตลอดคะ (เราตองเตรีย มตัวแตเชานะคะ ถาวางแผนไป เยี่ยมอาจารย ไมฉีดน้ําหอม ไมใชเครื่องหอมใดๆนะคะ) เนื่องในวันเกิดอาจารย (2 พ.ค.) นี้ ขอใหอาจารยหายจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง มีความสุข สวาง สะอาด สงบนะคะ ศาสตราจารยคลินกิ พ.ญ. ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ - หนูตุของอาจารยคะ ศาสตราจารยคลินกิ พ.ญ. มุกดา หวังวีรวงศ - หนูมุกของอาจารยคะ


67

“อาจารยใหความเปนกันเองกับลูกศิษย เปนที่พึ่งทางวิชาการ ในการชวยดูแลผูปวยดานระบบประสาท” อาจารยบุญสมที่ขาพเจารูจัก ตั้งแตขาพเจาเรียนเปนแพทยประจําบานอาจารยมีความตั้งใจสอนแพทยประจําบานมา ตลอด รวมทั้งการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาราชการดวย อาจารยใหความเปนกันเองกับลูกศิษย เปน ที่พึ่งทางวิชาการในการชวยดูแลผูปวยดานระบบประสาทตลอดเวลาที่พวกเรามีปญหาเรื่องคนไข ทางระบบประสาท นอกจากนั้นเวลาไปปรึกษาอาจารยที่หองพักก็จะมีขนมใหรับประทานกันดวย อาจารยมีความเมตตาตอแพทยประจําบานเปนอยางดีตลอดมา หลังจากที่ขาพเจากลับมาเปนอาจารยที่รพ.เด็ก อาจารยก็ทําสิ่งที่อาจารยปฏิบัติในการ สอนแพทยประจําบาน และยังใหมาอานหนังสือกับอาจารยดวยแมวาจะเปนเวลานอกเวลาราชการ อาจารย มี ส ป ริ ต มากในการให ค วามร ว มมื อ ในการทํ า กิ จ กรรมในงานเลี้ ย งของ โรงพยาบาล อาจารยมีความสามารถดานการรองเพลงดวยรองเพลงเพราะๆๆ โดยเฉพาะเพลง เกาๆๆ หลายเพลง ที่จําไดอีกอยางชวงป ใหมอาจารยจะมีแหนมดอนเมืองมาฝากนองๆๆทุกป แมอาจารยมีภาวะเจ็บปวยตั้งแตหลังเกษียณอาจารยก็ยังมาสอนแพทยประจําบานเหมือนเดิม. อาจารยมาชวยดูแลคนไขทางระบบประสาทที่มีมากมายใหสถาบันเด็กตลอดมา อาจารยจึงเปนที่รักของลูกศิษยมาตลอด ในโอกาสอาจารยครบรอบอายุ ยาง 84 ป ขอ อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอํานวยพรใหอาจารยที่เปนที่รักของพวกเราผูที่มีจิตใจที่ดีชวยเหลือ ผูปวยทางระบบประสาทที่มารับการรักษาที่สถาบันฯเปนระยะเวลาหลายสิบปมีความสุข สุขภาพ แข็งแรงตลอดไปคะ ศาสตราจารยคลินิกพ.ญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ


68

“เปนความโชคดีของชีวิตที่ไดเปนศิษย” ถาจะกลาวถึง อาจารย พญ บุญสม รัตนสิริ หรือหมามา ใน ความคิดคํานึงจะเห็นภาพอาจารย ผูใหญหมอเด็กทีใ่ จดี ยิ้มและหัวเราะ เกง สนุกสนาน รองเพลงเพราะ รัก โรงพยาบาลเด็กและรวมกิจกรรมของ โรงพยาบาลทุกอยางเขน กีฬาสี งานป ใหม งานสงกรานต ฯลฯ ดูแลคนไขโรค สมองเปนอยางดี ที่สําคัญคือเปนครูที่สนิทสนมและทุมเทการสอน วิชา Neurology ใหกับ resident ทั้งในและ นอกเวลาอยางสม่ําเสมอ ทําใหเปนที่รักของแพทยประจําบานทุกรุน เปนความโชคดีของชีวิตที่ไดเปนศิษยเรียนรูจากอาจารยคะ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและความดีงามที่อาจารยก ระทําสะสมมาตลอด ชวยทําให อาจารยมีสุขภาพดีแข็งแรง ตลอดไปคะ ดวยความเคารพอยางสูง ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ สิงคาลวณิช


69

“ทานเปนแบบอยางที่ดีของแพทยผูใหการดูแลรักษาเด็กปวย” อาจารยบุญสมทานเปนแบบอยางที่ดีของแพทยผูใหการดูแลรักษาเด็ก ปวยดวยความ เพียรพยายามในการใชความรูความสามารถที่มีอยูตั้งใจทําใหดีที่สุด ความโอบออมอารีตอผูปวย และผูรวมงานที่อยูใกลชิด ทําใหทุกคนเปนสุข และรมเย็นเปรียบเหมือนนางฟา ทานเปนผูให อยางสม่ําเสมอ ทานทํางานที่นี่ตั้งแตครั้งเปน โรงพยาบาลเด็ก และตลอดเรื่อยมาจนกระทั่ง พวกเราไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหเปลี่ยนชื่อ เปน “สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ” แมปจจุบันนี้ ทานก็ยังปฏิบัติหนาที่แพทยอยู ใน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ทาน เปนผูมีความสุข สดใส สดชื่นอยูเปนนิจ เขมแข็งเปนกันเอง ทําใหผูใกลชิดพลอยมีความสุขไปดวย ทานจะรวมงานประเพณีตางของสวนกลางโดยตลอดมิไดขาด มีประทับใจภาพที่ทานเปนกองเชียร ในวันแขงกีฬาอยูเสมอมา ถือไดวาทานเปนปูชนียบุคคล ที่ควรไดรับการเคารพรักจากบุคลากรของ โรงพยาบาลเด็กตลอดไป วาระคลายวัน เกิดครบรอบ 83 ปของทานอาจารย พวกเราขอคุณ อาราธนาคุ ณ พระ รัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละภพโปรดดลบันดาลปกปกคุมครองรักษาใหทานอาจารย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีความสุขสดชื่นคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ พวกเรารุนหลังๆทุกคน จะจดจําไมรูลืม และจะไดดําเนิน รอยตามทานอาจารยเพื่อผูปวยเด็ก และสถาบันสุขภาพเด็ก แหงชาติมหาราชินีตลอดไป ทันตแพทยหญิงปาริชาติ คําจิ่ม


70

“อาจารยเปนผูที่มีคุโณปการแกผูปว ย แพทยและ โรงพยาบาลเปนอยางสูงเปนแบบอยางทีด่ ีงามแก บุคลากรทุกคนและเปนทีร่ ักยิ่งของชาวรพ.เด็ก” อาจารยบุญสม ทีเ่ คารพรัก ผมไดมีโอกาสพบอาจารยบุญสม หรือที่ชาว รพ.เด็ก เรีย กกัน วา อาจารย “หมามา” ในงานของสถาบัน ฯ หลาย โอกาส แมวาอาจารย จะเกษียณอายุราชการนานแลว อาจารยยังกรุณาสละเวลา เพื่อมาสอน แพทยประจําบาน และยังชวยออกตรวจคลินิก ระบบประสาทและสมองเด็ก และผมก็ไดเห็นพลัง ความรักที่ลูกศิษย อาจารย แพทยประจําบาน และชาว รพ.เด็ก มีตออาจารย อาจารยเปนผูที่มีคุโณปการแกผูปวย แพทยและโรงพยาบาลเปนอยางสูงเปนแบบอยางที่ดี งาม แกบุคลากรทุกคน และเปนที่รักยิ่งของชาวรพ.เด็ก ในโอกาสครบรอบ 83 ป ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลใหอาจารยบญ ุ สม “หมามา” มีสุขภาพแข็งแรง เปนรมโพธิ์ รมไทรของเราชาว รพ.เด็ก ตลอดไปครับ นายแพทยสมเกียรติ ลลิตวงศา ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี


71

“แมพระของ Resident ทุกคน” อาจารย ที่เคารพรัก ตอนเขามาเปน แพทยประจําบานในป 2528 ไดมาดูแลผูปวยโรคสมองที่ตึก C8 ไดพบ หมามาในตอนแรก รูสึกงงๆ เล็กนอย ไมไดงงเรื่องคนไขนะครับ แตรูสึกงงๆ ในตัวหมามา เพราะ หมามาเปนคนตรงไปตรงมา คิดยังไงก็พูดวิพากษไปตามความรูสึก หรือความคิดเห็นสวนตัวของ หมามาเอง หมามาดูเปนคนงายๆ แตจริงๆ แลวหมามาเปนคนที่ sensitive และ sentimental มาก รูสึกอยางไร ก็จะแสดงความคิดเห็นออกมาตรงๆ ในขอนี้ผม ชอบและทึ่งในตัวหมามามากๆๆๆ พอเวลาผานไปสักระยะ หนึ่ง เราก็ปรับตัวและเขาใจในตัวหมามามากขึ้น ดูภายนอก เหมือนวาหมามาจะตื้นๆ แตจริงๆ แลวทานลึกซึ้งมาก เปน คนที่ทัน เกม ทัน คนตลอดเวลา หมามาจะไมย อมกล า ว speech ในงาน หรือที่ประชุมตางๆ เพราะคิดวา ทานเปน คนตรงเกิดพูดความจริงขึ้นมา งานอาจลม หรือกรอย พูดใน ที่ป ระชุมไมเ กง แตถาเรื่อง เตน กิน รํากิน ละทานไมเ คย พลาด ไมวาจะเปนงานปใหม งานเลี้ย งสังสรรค งานกีฬาสี กีฬากรมฯ หมามาขอเปน เชียร ลีดเดอร ไม 1 ตลอด ลีลา พลิ้วไหว โดดเดน งดงามมากครับ เสียงเพลงเชียรขึ้นเปนไมได เลือดศิลปนสูบฉีดรุนแรงมากถึง มากที่สุด ในระยะหลังนี้ แมสุขภาพไมอํานวย แตทานยังเสียสละมาเปนเชียรลดี เดอร ในกีฬาสีของ สถาบันฯ มาตลอด หมามา ถือวาเปน Two in one ครับ คือ แปลกแตดี เพราะทานเปนคนดี เปนแมพระของ Resident ทุกคน หวังวาหมามาจะอยูคูโรงพยาบาลเด็กจนฉลองครบรอบ 100 ปดวยเทอญ รองศาสตราจารยคลินกิ นพ. สรศักดิ์ โลหจ ินดารัตน รองผูอํานวยการกลุมภารกิจวิชาการ


72

“อาจารยทเี่ ปนแบบอยางของครูที่มเี มตตากรุณาตอผูอื่น” กราบอาจารยบุญสมดวยความเคารพรัก อาจารยบุญสม รัตนศิริหรือที่แพทยประจําบานขออนุญาตเรียกวา “หมามา” ซึ่งภาษาจีน แตจิ๋วแปลวา “แม” ก็ดวยบุคคลิกและอุปนิสัยของหมามาที่จ ะรักและเปน หวงลูกศิษ ยอยูเสมอ เหมือนเปนแมของพวกเรา รุนพี่และรุนผมกับนองๆอีกหลายๆรุนจะสนิทสนมกับอาจารย พวกเรา จะถูกดุเปนประจําก็ดวยความเปนหวง ตอนเย็นหมามาจะนัดแพทยประจําบานใหไปอานหนังสือ กันที่หนวยประสาทวิทยา ทั้งนี้เพราะในชวงกลางวัน ตางก็มีภารกิจ ดูแลผูปวย ออกตรวจ OPD ตางๆนาๆ resident 2 มีเวร ER 20:00-24:00 น. การอานหนังสือจึงเริ่มมื้อเย็น แนนอนวาพรอม อาหารและขนมมากมาย เปนที่รูกันดีวา ถาหิว ไมมีเวลาออกไปซื้ออะไรมากิน ก็จะเดินไปที่หนวย Neuro มีของกินประทังหิวแลวไปทํางานตอได เรียกวาไดความรูและอิ่มทองไปดวย วันธรรมดา หมามาไมกลับบานเพราะเสียเวลาเดินทาง หมามานอนอยูที่หนวย Neuro เสารอาทิตยจึงกลับ บาน บางวันที่ OPD ER มีคนไขมาก พยาบาลก็จะขอใหหมามาไปชวยตรวจ บางครั้งก็เลยเลิกอาน หนัง สือ แตลงไปชวยกัน ตรวจจนคนไขห มด ความเมตตาอารีของหมามาดั งนี้ พยาบาลและ เจาหนาที่โรงพยาบาลเด็กจึงเรียกทานวา “หมามา”ดวยเชนกัน เมื่อครั้งเปน แพทยป ระจําบาน อาจารยเ สรี ตูจิน ดา ทานไดช วนผมใหมาเปนอาจารย ประจํ า หน ว ย ผมได เ รี ย น อาจารยวาผมตองกลับ ไปใช ทุนที่รพ.ศรีสังวาลย หลังจาก นั้ น 2 เดื อ น หม า ม า เขี ย น จดหมายมีขอความบางตอน “สําหรับ เรื่องที่จ ะไปอยู ร .พ. เด็ก นั้น ไมอยู Neuro ก็ไมวา อะไร ........ คิดวาหมออยูไป สัก 6 ด.แลวดําเนินการเถอะ


73

นะจะไดไปชวยพัฒนา ร.พ.เด็ก” จากนั้น 1 ป อาจารยวิไล ราตรีสวัสดิก์ ็ไดกรุณาหาตําแหนงใหและ ดําเนินการขอยายกลับมาอยูในหนวยทารกแรกเกิด ผมจึงไดมีโอกาสกลับมาชวยพัฒนางานของ รพ.เด็กจนปจจุบัน ขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่เปนแบบอยางของครูที่มีเมตตากรุณาตอผูอื่น เสมอมา ใหศิษยไดเอาเยี่ยงอยางการเปนคนดี เปนแพทยและเปนครูที่ดีของประเทศชาติตอไป ในวาระดิถีครบรอบ83 ป ของอาจารย ผมใครขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัย และสิ่ง ศัก ดิ์ สิท ธิ์ใ นสากลโลก ไดโปรดดลบัน ดาลใหอาจารยบุ ญ สม “หมามา” มีสุขภาพดี กําลังใจดี เขมแข็ง มีความสุข และเปนรมโพธิ์ รมไทรของเราชาวรพ.เด็ก ไปนานๆเทอญ ดวยความเคารพอยางสูง นายแพทยวบิ ูลย กาญจนพัฒนกุล


74

“หมามา รัก และดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว” เรียน “หมามา” ดวยความเคารพ รัก ผมรูจัก อาจารยบุญสม รัตนศิริ หรือที่พวกเราเรียกทานวา”หมามา” ตั้งแตปพ.ศ. 2535 ใน ฐานะของลูกศิษย ตลอดเวลา 3 ป Resident กุมาร โรงพยาบาลเด็ก รูวาทานเปนคนใจดี รูจักและ จําลูกศิษยไดทุกคน จะดูแลเปนหวงใย สั่งสอน และวากลาวตักเตื อนแพทยประจําบานดวยความ ปรารถนาดี มีเมตตา ในเวลากลางคืน ทานจะมานัดสอน basic neurology ดวยความตั้งใจ จน แพทยประจําบานไดรับความรู อยางอิ่มอรอย และงวงเพลียในบางครั้ง ตอมาในป พ.ศ.2539 ผมไดกลับมาทํางานรวมกับ “หมามา” โดยเปนแพทยประจําหนวย ประสาทวิทยา โดยอาจารยไดเกษียณราชการแลว ในเวลาดังกลาวอาจารยทําทั้งการสอนแพทย ประจําบาน ตรวจคนไขที่มีปญหาทางระบบประสาท ชวยตรวจคนไขทั่วไปเมื่อมีผูปวยมาก ดูแล เปน “แม”บานหนวยประสาทวิทยา เมื่อทางสถาบันมีงานทั้งภายในและภายนอก ถามีคนมาขอ ความรวมมือกับ “หมามา” หมามาจะรวมมือทุมเทแรงกายและแรงใจตลอดมา ในการสอนแพทย ประจําบานเนื่อง จากในเวลาราชการ แพทยประจําบานหนวยประสาทวิทยา มีงานมาก ไมสามารถ ปลีกเวลามาเรียนได “หมามา” จึงใชเวลานอกราชการสอน ชวงชีวิตของ “หมามา” ในชวงเวลาที่ผมไดสัมผัส ผมไดรับรูถึงความรักของ “หมามา” ที่มี ตอสถาบันสุขภาพเด็กฯ แพทยประจําบาน เจาหนาที่ทุกระดับ “หมามา” รัก และใชชีวิตเหมือน โรงพยาบาลเด็กเปนบานของ “หมามา” ที่ตองดูแลตัวบาน ดูแลคนในครอบครัว ในวาระที่ “หมามา” มีอายุครบ 83 ป ผมขอตั้งจิตดวยความเคารพรัก ให “หมามา” มีสุขภาพ แข็งแรง มีความสุขใจ ยิ้มสู และยอมรับกับชีวิตที่งดงาม และนาจดจําของอาจารยบุญสม รัตนศิริ นายแพทยสมจิต ศรีอุดมขจร 21 พฤษภาคม 2561


75

“ครูผูประเสริฐ” เปนผูอุทิศกาย....ใจ ใหโรงพยาบาลเด็กอยางแทจริง อาจารย แพทย ห ญิง บุ ญ สม รั ต นศิ ริ เป น บุ คคลที่มี บ ทบาทสํ าคั ญ เปน ที่ป ระจัก ษใ น โรงพยาบาลเด็ก (สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี) เปนผูทุมเทพลังกาย พลังใจ พลังปญญา ในการฝก อบรม สอนแพทยประจําบาน แพทยผูชวยอาจารย ตลอดจนการดูแลรักษาผูปวยโรค สมอง อาจารยและคณะไดทําการศึกษาวิจัยโรคฝในสมองในเด็ก, simple febrile convulsion, วัณ โรคของกระดูก ไขสัน หลัง ฯลฯ นับ วา อาจารยไดชวยชีวิตผูปวยมิใหตองทน ทุก ขท รมานและเสีย ชีวิตเปน จํ า นวน มาก อาจารย บุ ญ สมไดอุ ทิ ศตนดูแล รักษาผูปวย คนควา ศึกษาวิจัย และได ทุมเทชวยเหลืองานบริการดูแลรักษา ผู ป ว ยที่ มี จํ า นวนมากล น มื อ แพทยที่ ใหบ ริก ารทั้งในหวงเวลานอกราชการ และในเวลาราชการ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีอยางตอเนื่อง อีกทั้งอาจารยยังไดมี บทบาท มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆอยางมากมาย อาทิ งานกีฬาสีกรมการแพทย งาน กีฬาสีของโรงพยาบาล การดําเนินการกอตั้งสมาคมกุมารประสาทวิทยา การจัดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติตางๆ ซึ่งประสบความสําเร็จอยางงดงาม เพื่อใหการเรียนการสอนแพทยประจําบานไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม อาจารยบญ ุ สม ไดสละเวลาและเงินขัน้ ตนประมาณสามแสนบาทจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการแพทยประจําบาน ใน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อนําเงินตนและดอกเบีย้ ไปใชในกิจตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับแพทยประจําบาน ทําใหแพทยประจําบานมีคุณภาพชีวิตดีขนึ้ ไดรับคําชืน่ ชมและไดรับคํากลาวเรียกขานวา “อาจารย มามา”


76

ตลอดระยะเวลา 83 ป ในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาของอาจารย แพทยหญิง บุญสม รัตนศิริ อาจารยไดพิสูจนตนใหเปนที่ประจักษ และเปนตัวอยางแกอนุชนรุนหลังในการสรางผลงาน ที่สามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับผูอื่น โดยเฉพาะผูดอยโอกาสและทุกขทรมานจาก โรคเรื้อรัง อาจารยไดอุทิศตนทําคุณประโยชนนานัปการใหแกวงการแพทย สังคมอยางมากมาย อาจารยจึงเปน “ครูผูประเสริฐ” เปนผูอุทิศกาย....ใจ ใหโรงพยาบาลเด็กอยางแทจริง แพทยหญิงอรุโณทัย มีแกวกุญชร


77


78


บทความ/งานวิจัย…..


80


81


82

มรณานุสติ….. ดีใจที่.....อาจารย ระลึกถึงความตาย เปนเรื่องธรรมดา สามารถเขียนเตรียม ไวลวงหนา ภาษาธรรม ก็ประมาณ เหมือน อาจารย มีมรณานุสติ อยูในตัว ก็ไปคน ความหมาย “มรณานุ สติ” มรณานุสติ เปนการพิจารณาความตาย ของทั้งของตัวเองและสัตวโลกทั้งปวง ไมมีใคร สามารถรอดพนจากความตาย เปนเรื่องธรรมชาติ พิจารณาสม่ําเสมอจะทําใหเกิดความคุนชิน ความตายก็จะกลายเปน มิตร ความตายก็กลายเปนเครื่องมือ ที่จะชวยใหเกิดการใชเวลาทุกนาทีอยางมีคณ ุ คา เมื่อไหรไมรู อาจเปนวันนี้ ชั่วโมงนี้ นาทีนี้ หรือวินาทีนี้ก็ได พระพุทธเจาถามพระอานนทวา ระลึกความตายวันละกี่ครั้ง พระอานนททูลตอบวา 7 พระพุทธเจาตรัสวา ยังหางมาก พระพุทธองคระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออก กราบขอบพระคุณอาจารย ที่เปนตัวอยาง ใหพวกเรา ใหพวกเรา ฝกคิดฝกปฏิบัติที่เปน ธรรมชาติ หมอเอ หมอกา 24 เมษายน 2561


83


84

ทีมจิตอาสา ชวยจัดทําหนังสือ..... ขอกราบขอบพระคุณ ศ คลินิก พญ ศิราภรณ สวัสดิวร อดีต ผูอํานวยการสถาบัน ที่ริเริ่มและชักชวนพวกเรา ให ชวยกันจัดทําหนังสือมุทิตาจิต สําหรับผูอํานวยการ และคณาจารย รพ เด็ก อาจารยบอกวา "ไมบันทึกไว พวกเราจะไมรู วา กวาจะมาเปน รพ เด็ก วันนี้ เรามีการสะสม ตอยอด ผลงาน ของอดีตผูอํานวยการ และคณาจารยทั้งหลาย มากอยางไร" ขอขอบพระคุณ นพ สมเกียรติ์...ผอก สถาบัน ที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอยางดียิ่ง ด วยความเต็ ม ใจ และตั้ ง ใจ ในการจั ด ทํ าหนั งสื อมุทิ ต าจิต อาจารย บุ ญสม (หม า ม า ) ผู เ ป น ที่ รั กยิ่ ง ของชาว โรงพยาบาล แมเวลาจะนอยนิดในการจัดทํา แตเราไดเห็นความร วมมือ รวมใจของชาว รพ. เด็ ก ทั้งลูกศิษย เพื่อน รวมงาน ญาติ พี่นอง ลูก และอดีตเลขาอาจารย พี่ทรวง คนละไมคนละมือจริงๆ หนังสือนี้ เปนตัวแทนชาว รพ เด็ก ในการแสดงมุทิตาจิตตอทาน ในวาระยางเขาสู 84 ป เราอยากใหอาจารย ได ชื่นชมตัวเองและมีความสุข ทีมจัดทําขออาราธนาคุณพระ ประทานพร ให อาจารยมีสุขภาพดี มีความสุขในทุกขณะ และ อจ.ไดมาสอนนอง resident อีกนะคะ

ขอเขียนของอาจารย และพวกเราทุกคน จะคงอยูกบั สถาบันฯ ตราบเทานาน.... นพ.ธนินทร เวชชาภินันท

คุณวิภารัตน ผูมีทรัพย

ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร

คุณจิราภรณ วงษเสวก

คุณสมลักษณ เปอรุณ

คุณธัญญรัตน สังขทัต

คุณปวิชญา วิศิษฏศักดิ์

คุณมณฑาทิพย ชลธิชานันทน

คุณสุดใจ วรภัทรหิรัญมาศ

คุณโชติรส ภูระหงษ

คุณยอดขวัญ วรบัว

คุณดวงมณี โตมอญ


85


86

Profile for ธัญญรัตน์ สังขทัต

มุทิตาจิต 83 ปี แพทย์หญิงบุญสม รัตนศิริ  

มุทิตาจิต 83 ปี แพทย์หญิงบุญสม รัตนศิริ  

Profile for 156755
Advertisement