Page 1

บทคัดย่อ ปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ขึ้นชื่อ และยังเป็นประเทศที่ สวยงามประเทศหนึ่งจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวกันมาก จึงทาให้มีสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย เกิดขึ้นอย่างตลาดน้า มีแถบทุกจังหวัด และแต่ละจังหวัดแข่งขันกันมาก ตลาดน้าคลอง ลัดมะยมเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะอยู่ในกรุงเทพฯ ที่ไม่คิดว่าจะมี ความเป็นธรรมชาติหลงเหลืออยู่ แต่ถ้าได้ไปจะรู้ว่าตลาดน้าคลองลัดมะยมเป็นตลาดที่มีความเป็น ธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

หัวข้องานวิจัย

การ ออกแบบหนังสือเล่มเล็ก แนะนาการ ท่องเที่ยวตลาดน้า คลองลัด มะยม

ชื่อนักศึกษา

นางสาววรรภา พรั่งแก้วพลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ

สาขาวิชา

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

ปีการศึกษา

2555 ก


กิตติกรรมประกาศ รายงานวิจัยฉบับนี้ ที่สาเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ ที่คอยให้คาปรึกษาชี้แนะในทุกเรื่อง และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดทุกคนที่ให้คาชี้แนะในการหาหนังสือ และการค้นคว้า รวมทั้งเพื่อนทุกคนที่ค่อยให้ คาปรึกษาในเรื่องงาน และต้องขอขอบคุณ ครอบครัว ที่ค่อยให้คาปรึกษาและเป็นกาลังใจให้ตลอด ในระยะเวลาที่ได้ทางานนี้

นางสาววรรภา พรั่งแก้วพลาย


สารบัญ หน้า บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)

สารบัญภาพ

บทที่ 1. บทนา

1

1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา

1

1.2 วัตถุประสงค์

2

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

2

1.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

2

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4

2.1 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

5

2.2 การออกแบบหนังสือเล่มเล็ก

7

2.3 ศึกษาข้อมูลความเป็นมาของตลาดน้าคลองลัดมะยม

8

3. วิธีการดาเนินงาน

11

3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

11

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

13


สารบัญ ( ต่อ ) หน้า 4.1 แนวทางตอบวัตถุประสงค์

13

4.2 Design Bief

17

5. ผลการออกแบบ และอภิปรายผล

19

บรรณานุกรม

29

ประวัติผู้ทาโครงการ

30


สารบัญภาพ

ภาพที่

หน้า

1. ตัวอย่างภาพบรรยากาศตลาดน้าคลองลัดมะยม

9

2. ตัวอย่างภาพนั่งเรือชมตลาดน้าคลองลัดมะยม

10

3. ตัวอย่างภาพป้ายบอกทางตลาดน้าคลองลัดมะยม

10

4. แสดงผลงานออกแบบหนังสือ หน้าปก, หลังปก

19

5. แสดงผลงานออกแบบหนังสือ ปกใน

20

6. แสดงผลงานออกแบบหนังสือ คานา

20

7. แสดงผลงานออกแบบหนังสือ สารบัญ

21

8. แสดงผลงานออกแบบหนังสือ หัวเรื่องที่ 1 ตลาดน้าคลองลัดมะยม

22

9. แสดงผลงานออกแบบหนังสือ หัวเรื่องที่ 2 ร่องเรือชม

24

10. แสดงผลงานออกแบบหนังสือ หัวเรื่องที่ 3 ลัดคลองเที่ยว

27

บทคัดย่อ  

บทคัดย่อ 2

บทคัดย่อ  

บทคัดย่อ 2

Advertisement