Page 1

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ (МОВНОЇ) ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І ФОРМ РОБОТи One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way Frank Smith В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій в учбових закладах. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури студентів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою. Завдання викладача полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного студента, вибрати такі методи навчання, що дозволили б виявляти індивідуальну активність, творчість. Завдання викладача — активізувати пізнавальну діяльність студента в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових технологій, Інтернет — ресурсів допомагають реалізувати особисто-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д. Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на заняттях іноземної мови включають: - вивчення лексики; - відпрацювання вимови; - вивчення діалогічної і монологічної мови; - вивчення писемності; - відпрацювання граматичних явищ. 1.

Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі.

Сьогодні в центрі навчального процесу ВНЗ є студент. Його особа, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного викладача вибрати методи і форми організації учбової діяльності студентів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особи, що забезпечується саме використанням новітніх технологій у процесі навчання і викладання іноземних мов. Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного


суспільства є інформатизація освіти - впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить: • удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково - педагогічної інформації, інформаційно - методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж; • удосконалювання методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, якого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства; • створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, якого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації; • створення і використання комп'ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем. • телекомунікаційний зв'язок дозволяє в найкоротший термін тиражувати передові педагогічні технології, сприяє загальному розвитку особи, яку навчають . • можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якої необхідної студентам і викладачам інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: народознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів та інше. • на заняттях англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: - формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; - удосконалювати уміння письмової мови студентів; - поповнювати словарний запас студентів; - формувати у студентів мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, робота направлена на вивчення можливостей Інтернет технологій для розширення кругозору студентів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах. Використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет можна, інтегруючи їх у навчальний процес. Студенти можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відео конференціях та інше. Студенти можуть отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в даний момент в рамках проекту. Кінцевою метою навчання іноземних мов є вільне орієнтування в іншомовному середовищі та вміння адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкування. Нові погляди на результат навчання сприяли появі нових технологій і відмови від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет - ресурсів протиставляються традиційному навчанню іноземним мовам. Щоб навчити спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення


матеріалу і виробляти адекватну поведінку. Цю помилку намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет. 2.

Практичне застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі при вивчені нової лексики.

В практичній діяльності безпосередньо використовуються інформаційно-комунікативні технології, мультимедіа на різних етапах підготовки та проведення заняття англійської мови. В узагальненому вигляді дані щодо використання ППЗ (програмних педагогічних засобів) надбудов для використання в Microsoft Word, тестових оболонок подано у таблиці 1. Таблиця 1 Використання програм, надбудов (макросів) та ППЗ(програмних педагогічних засобів) при підготовці та проведенні занять англійської мови Засіб 1. Презентація Power Point

Етап уроку, мета використання Активізація ЛО по темі. Фонетична зарядка.

2. Відео- та аудіофайл

Мотивація навчальної діяльності студентів. Розвиток навичок аудіювання, усного мовлення,

Введення нових ЛО або граматичного матеріалу

письма 3. Документ Word: -з використанням форм; - використання надбудов

4. Hot Potatoes

5. ПТТЗ

Тести для перевірки рівня засвоєння фактичних знань, рівня сформованості вмінь, засвоєння лексичного матеріалу тощо з подальшим друком на мережевому принтері. Створення роздаткових друкованих матеріалів (тексти з пропусками різних типів; кросворди, судоку, сканворди тощо) Тренування у використанні граматичного матеріалу; перевірка рівня засвоєння у різних формах (тесту з множинним вибором, співставлення, тексти з пропусками з можливістю вибору відповіді з запропонованих та визначення власної відповіді з встановленням обмеження у часі та без нього тощо) Створення цілісної запропонованих модулів.

структури

заняття з


Як видно з представленої таблиці, використання інформаційно-комунікативних технологій можливе на будь-якому етапі заняття. Вибір конкретного засобу залежить щонайменше від таких факторів: - технічне забезпечення навчально-виховного процесу в конкретному закладі освіти; - рівень підготовки викладача і студентів до використання ІКТ; - стабільність роботи програми ГТПЗ, надійність збереження результатів діяльності студентів та викладача; - забезпечення програмними засобами з дотриманням ліцензійних угод відповідно до чинного законодавства. Аналіз особистого досвіду дозволив виявити такі утруднення: - використання ІКТ у системі навчальної роботи на заняттях англійської мови вимагає попередньої ґрунтовної підготовки від викладача; - підготовка заняття з використанням ІКТ потребує значних витрат часу в порівнянні зі звичайним заняттям; - вибір засобу ТЗН утруднюється відсутністю науково - комплексного аналізу їх використання та методичних рекомендацій. Мультимедіа - це сукупність комп'ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід. Ще до появи технології мультимедіа. експерти з маркетингу, за результатами численних експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу й здатністю відтворити набуті знання через якийсь час. Отже, застосування технології мультимедіа може значно підвищити ефективність навчання. Мультимедійні технології дають низку переваг: краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість (сучасного студента дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити, особливо враховуючи можливості викладача по відношенню до студента), індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення до створення курсів, занять, презентацій), скорочення видів роботи, що стомлюють студента, використання різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки та створення умов для самостійної роботи. У своїй практичній роботі використовуємо різні типи презентацій, створені за допомогою програми Power Point: 1) комп'ютерні діафільми з використанням елементів анімації; 2)презентації для повторювально - узагальнюючих занять; 3)класичні комп'ютерні презентації. Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. До речі, студенти під час підготовки домашнього завдання можуть широко використовувати презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна. Систематичне використання комп'ютера на занятті, зокрема систем презентацій, призводить до: - підвищення якісного рівня використання наочності; - підвищення продуктивності заняття;


- установлення між предметних зв'язків; - з'являється можливість організації проектної діяльності студентів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів; - викладач, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань студентів; - змінюються на краще взаємини зі студентами, «далекими» від англійської мови, особливо тих, хто захоплюється комп'ютерною технікою; - змінюється відношення до комп'ютера - студенти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності. Як одна з інформаційно - комунікативних технологій, що широко розповсюджена - це Іитернет, дозволяє вдало моделювати умови комунікативної діяльності, реалізовувати їх у різноманітних тренувальних вправах ситуативного характеру. Використання Всесвітньої мережі має цілий ряд переваг: - варіативність застосування на різних етапах навчання; - можливість застосування на будь-якому етапі роботи на практичному занятті; - навчальний матеріал краще сприймається і легше запам' ятовується; - економне використання навчального часу; - індивідуалізація навчання, визначення глибини і послідовності засвоєння, темпу роботи; - використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіки, звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та динамічного подання матеріалу; - розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок; - створення комфортного середовища для сучасного навчання; - активізація навчальної діяльності студента; - інтенсифікація навчання та підвищення мотивації рівня мотивації; - формування самооцінки студента та створення умов для його самостійної діяльності. Нині Всесвітня мережа містить велику кількість сайтів з потенційно цікавим і актуальним матеріалом для освіти. Н.Г. Овсяна у своїй статті розглядає різноманітні навчальні сайти. Ознайомившись зі змістом яких, ми виокремили наступні: Teach-Nology http://www. teachnology. com/teachers/lesson_plans/holidays/ Це дуже корисний сайт, який містить багато цікавих ідей і конкретних планів занять, які допомагають викладачу навчити студентів іноземній культурі і традицій. http://www. eslcaft.com; Цей сайт дозволяє вступати в дискусій з різноманітних запитань, що вас цікавлять. http://www. rong-chang. com; Цей сайт - колекція сторінок для тих, хто вивчає мову, і викладачів. Тут


представлені наступні категорії: слухання, читання, граматика, письмо, газети, журнали. School Projects http://www. epals. com; Це веб - сайт, який об'єднує вивчаючих мову у 191 країні для багатомовних проектів і міжкультурного навчання. http://www.globah-choolnel.org/gsh/pr. Орієнтований на проекти для дітей до 19 років. Teen-oriented Internet Web Sites htt p://www. teenadviceonline. org; Сайт, на якому величезна кількість інформації, призначеної для підлітків, яку можна використовувати в аудиторії. http://www.cyberteens.com/; Сайт, що пропонує різноманітні дискусійні групи. http://www.channelone.com; Містить дискусії, форуми, поезію, історії, ігри, спорт і музику. h ttp://www. highschoolh ub. org; Містить освітню інформацію, навчальні ігри, квізи, історію. h ttp://www. ти І г со lib. org/kids/hol/soL Можна дізнатися про традиції святкування зимових свят в усьому світі. Викладачі іноземної мови Білгород – Дністровського державного аграрного технікуму Одеської області використовують в навчально-виховному процесі такі навчально-методичні матеріали: Real Life автори Sara Cunningham, .Peter Moor. Це надійний ресурс для інтенсивного формування мовних навичок та комунікативних умінь. який складається з таких компонентів: *Підручник; *Робочий зошит з Multi-Rom; *Книга для викладача; *електронний посібник Active Teach. «Choices» Автори: Michael Harris and Ann Sikorzynska Компоненти: • Підручник; • Робочий зошит: • Книга для викладача включає мульти-ROM з DVD; • Аудіо диск для роботи в аудиторії; • Active Teach - ресурс для ІWB: • MyEnglishLab - унікальний он - лайн ресурс. • Cultural Choices for Ukraine Під час самостійної роботи студентами використовуються такі ресурси, як Fly High автори: Jeanne Perrett, Charlotte Covill з компонентами: • Підручник з аудіо CD+словник; • Робочий зошит з CD-Rom; • Книга для викладача з роздатковим матеріалом; • Аудіо CD для роботи в аудиторії; • Набір карток до кожного рівня підручника;


• Active Teach із різноманітними тестовими завданнями; • Додатковий компонент; • граматичний посібник + CD. Вони створюють можливості для включення в навчальний процес зацікавленість студента до відкриття та активного пізнання світу. Особливо до вподоби студентам використовувати навчальний ресурс для роботи з проектором і білою інтерактивною дошкою - Active Teach. Це є мультимедійна версія підручника з усіма необхідними матеріалами; Сторінки підручника - повно екранна версія друкованого варіанту збільшена і готова до роботи з усією групою студентів; *Аудіо-записи для роботи з аудиторією, натиснувши на значок можна слухати потрібний фрагмент; *Додаткові вправи-завдання для закріплення і додатковий матеріал для сильних студентів; *Multi-Rom до підручника-тренувальні вправи для студентів; *Відео - з опцією зупинки слухання і показом друкованого тексу; Test Master CD-ROM - низка цікавих тестів. Висновки. Протиріччя між гуманістичними ідеями суспільства та авторитарною системою освіти призвело до перемоги гуманізації освіти. Провідною метою гуманізації освіти є вміння студентів вибудовувати свій світ цінностей та орієнтацій. Практична відповідь на запитання, як виховати вільну людину, міститься не в протиставленні свободи і дисципліни, а в умінні організувати заняття так, щоб усі студенти були залучені до роботи і реалізували свої прагнення та нахили без примусу. Отже, виникає потреба у створенні формату нового заняття, що відповідає новим вимогам суспільства. Актуальним завданням нового заняття є створення умов для формування критичного мислення, рефлексії, психології досягнень і навичок саморозвитку. У мультимедійних навчальних програмах з англійської мови використовуються різні методичні прийоми, що дозволяють проводити ознайомлення, тренування і контроль. Окрім використання мультимедійних навчальних програм, комп'ютер є незамінним помічником для підготовки і проведення тестування, моніторингу навчального процесу, власного інформаційного наповнення інструментальних середовищ для розробки комп'ютерних занять, підготовки дидактичних матеріалів, використання ресурсів і послуг Інтернету для аудиторної і самостійної роботи, а також проектної діяльності студентів. Проте, використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях справа непроста, оскільки вимагає певних витрат на підготовку. Крім того, викладач повинен володіти навиками роботи з різними програмними продуктами, щоб підготувати якісний комп'ютерний супровід заняття. Але сучасність пред'являє усе більш високі вимоги до навчання практичному володінню іноземною мовою в повсякденному спілкуванні і професійній сфері. Обсяги інформації ростуть і часто рутинні способи її передачі, збереження й обробки є неефективними. Використання нових


інформаційних технологій розкриває величезні можливості комп'ютера як засобу навчання. Комп'ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні ВИДИ мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи студента. Пономаренко Наталя Вікторівна, викладач іноземної мови Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Література 1. Гаврилов Б. В. Плюси і мінуси комп'ютеризованого навчання іноземним мовам [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://linguact.hyperlink.ru/articles/gavrilov.html 2. Каспин І. В., Сегаль М. М. Нові технології в навчанні іноземним мовам [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://linguact.hyperlink.ai/articles/kaspinandsegal.html 3. Качалова К. Н. Практична граматика англ. мови К.Н. Качалова. - К.: Вища школа, 2005. - 210 с 4. Киркевнч О. С. Комп'ютер на уроці англійської мови. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://teacherjoumal.com.ua/shkola/angljiska-mova-ta-literatura/1092-kompyuter -na-urocz-angljsko-movi.html Назва з екрану. 5. Маслико Є. А. Шляхи формування мотивації оволодіння студентами іноземної мови / Є.А. Маслико // Іноземні мови в школі. - 2003. - №9.-С 16-18. 6. Полат Є. С. Інтернет на уроках іноземної мови / Є.С. Полат // Іноземні мови в школі. — 2001. -№ 5. - С 23-24. 7. Руденко-Моргун О. І. Комп'ютерні технології як нова форма навчання / О.І. Руденко-Моргун // Іноземні мови в школі. — 2002. -№4.-С19-20. 8. Фадеев С. В. Про питання застосування комп'ютера в навчанні ЇМ //Іноземні мови в школі. - 2003.- №5.- С 15-17

Стаття Пономаренко Н.В.  
Стаття Пономаренко Н.В.  
Advertisement