Page 1

1943 - 1944


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Директор Димитър Кетипов назначен 1941г


Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

Исторически сведения от летописната книга


Исторически сведения

исторически бележки за светското образование от 80-те години на ХХв


Учители

Списък на учителите Първоначално училище “Св. Св. Кирил и Методий” 1.

Васил С. Вълчев – гл. учител и р-л училищен хор 2.

3.

Дена М. Попова - р-л младежки ЧК

Мария Хр. Великова - учител в детска градина 4.

Недялка Вл. Панева - библиотекар

5.

Мария Н. Манолова - Хигиенист

Първоначално училище “Отец Паисий” 1. 2.

Иванка Ив. Николова - гл. учител Тодора М. Хинова – р-л младежки ЧК Средищна народна прогимназия

1.

Гани Дяков - средищен директор, п-л на

Просветното д-во и на Околийски читалищен съюз 2. 3.

Бояна Ив. Сяколова Весела Ил. Бакърджиева

4.

Веселина Ив. Вълкова 5.

Гана М. Кръстева

6.

Жейна П. Жекова

7.

Невена Н. Русчева

8.

Стефана Г. Дякова 9.

Христо Добрев

10. Петко Жеков - р-л училищно сдружение 11. Станка Д. Дочева – библиотекар 12. Кръстина Д. Пеева – хигиенист


Учители

Смесена гимназия ”Княз Борис Търновски” 1.

Димитър Т. Кетипов – директор 2.

Атанас Ив. Атанасов

3.

Атанас Игн. Караиванов

4.

Анна Панайотова Маркова 5.

Богомила Г. Шевикова 6. 7. 8.

9.

Бойка Н. Додова Борис К. Бонев Борис Н. Стоянов Боян П. Комсийски

10. Божил Н. Събев 11. Величка Ж. Костова 12. Вяра Ил. Стефанова 13. Ганка П. Попова 14. Георги Д. Парашкевов 15. Донка Лолова Момчеджинова 16. Димитър Р. Гаруфалов 17. Занка Г. Хардалова 18. Златка Ив. Арнаудова 19. Иванка К. Витковска 20. Ирина Д. Ганева 21. Любомир Д. Марков


Учители

22. Минка Х. Николова 23. Михаил Костадинов Крушков 24. Невяна Ат. Иванова 25. Недялка Д. Кетипова 26. Пенка М. Вълкова 27. Радка К. Недялкова 28. Тамара Вениамин Коритин 29. Тамара П. Катърова 30. Тодора Минкова – Бонева 31. Д-р Здравка К. Михайлова 32. Борис С. Марков 33. Кръстина Д. Ралчева 34. Невена Попстанчева – Иванова 35. Тодора Ч. Георгиева 36. Жейно Н. Жейнов 37. Стефан Н. Калчищов 38. Лилия Щилянова 39. Пенка Попова 40. д-р Благой М. Момчеджинов

1 Следващите в списъка имена липсва в летописната книга. Посочени са в „Проблеми на Възраждането в Югоизточна България т. ІІІ-ІV“


Учители

Атанас Атанасов


Учители

Борис Бонев


Учители

Величка Костова


Гана Петрова


Учители

Д – р Здравка Михайлова – училищен лекар


Учители

Анна Маркова назначена през 1937

Борис Марков

Атанас Игнатиев назначен 1918г-учителпенсионер

Борис Стоянов назначен 1939-1940г


Учители

Боян Комсийски назначен 1941г

Димитър Гаруфалов назначен 1938г

Донка Момчеджикова назначена 1935г

Занка Хардалова назначена 1934г


Учители

Иванка Витковска назначена 1941г

Минка Николова назначена 1939г

Мария Дякова назначена 1940г

Недялка Димитрова Кетипова


Учители

Радка Недялкова назначена 1939г

Симеон Стайков назначен 1942г

Стефан Бухчев

София Андреева назначена 1942г


Учители

Тамара Каритина назначена 1938г

Тамара Петкова назначена 1941г

Тодора Чанева назначена 1942г


Май 1994г., Среща на завършилите карнобатската гимназия през 1944г.


Ученици Първоначално училище “Св. Св. Кирил и Методий” 1.

І отделение 33м + 21ж = 54

2.

ІІ отделение 27м + 22ж = 49

3. ІІІ отделение 24м + 24ж = 48 4.

ІV отделение 33м + 18ж = 51

Първоначално училище “Отец Паисий” 1.

І отделение 18м + 24ж = 42

2.

ІІ отделение 14м + 10ж = 24

3. ІІІ отделение 13м + 5ж = 18 Средищна народна прогимназия “Княз Борис Търновски” Прогимназиални класове 1.

І клас 97м + 92ж = 189

2.

ІІ клас 76м + 70ж = 146

3.

ІІІ клас 95м + 87ж = 182

Смесена гимназия ”Княз Борис Търновски” Гимназиални класове 1. ІV клас 190м + 145ж = 335 2.

V клас 166м + 129ж = 295

3. VІ клас 149м + 121ж = 270 4.

VІІ клас 69м + 60ж = 129

5. VІІІ клас 99м + 71ж = 170 (летописна книга) 1. ІV клас 190м + 145ж = 335 2.

V клас 166м + 129ж = 295

3. VІ клас 149м + 121ж = 270 4.

VІІ клас 79м + 60ж = 139

5. VІІІ клас 99м + 71ж = 170

1 Проблеми на Възраждането в Югоизточна България т. ІІІ-ІV, Данни от Държавен архив – Бургас за развитието на образованието в Карнобат, Георгиева Д., стр. 259 2 По данни от летописна книга


1943 - 1944  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you