Page 1

1887 - 1888


Съдържание: 1. 2. 3. 4. 5.

Директор Исторически сведения Учители Снимки от училищния живот Ученици


Директор

Няма институционализирана такава длъжност


Исторически сведения

Проблеми на Възраждането в Югоизточна България т. ІІІ-ІV, Данни от Държавен архив – Бургас за развитието на образованието в Карнобат, Георгиева Д.


Учители

Списък на учителите Карнобатско общинско главно (класно) училище 1. Чобанов – гл. учител 2. В. Георгиев 3. Атанас Тодоров

Атанас Тодоров назначен 1886г


Снимки от училищния живот

Няма снимки от посочения период


Ученици

Карнобатско общинско начално училище момчета 1. 2. 3. 4.

І отделение 91 ІІ отделение 38 ІІІ отделение 28 ІV отделение 23

Карнобатско общинско начално училище момичета 1. 2. 3. 4.

І отделение 55 ІІ отделение 40 ІІІ отделение 21 ІV отделение 13

Карнобатско общинско главно (класно) училище 1. І клас 17 у-ци 2. ІІ клас - 15 у-ци 3. ІІІ клас 10


1887 - 1888