Page 1


WHAT IS HAPPENING? BY: Sitanan Phatcharapinyopong


Anna, a little girl sits still while watching the news on television with her mother. The horrible scene of flood in the South stunned her. Everything, such as cars and houses, is under water. Some people died because the flood was too sudden. The newscaster says that “The scientists claim that the unexpected flood is caused by global warming.” เด็กหญิงตัวน้อยนามว่าแอนนากาลังดูขา่ วกับแม่ของเธอ ในจอทีวีเป็ น เหตุการณ์นา้ ท่วมอันรุนแรงทางภาคใต้ที่ทาให้เด็กน้อยตกใจ ทุกอย่าง ทัง้ รถและ บ้านนัน้ ต่างจมมิดอยู่ใต้นา้ ผูร้ ายงานข่าวกล่าวว่า “นักวิทยาศาสตร์ตา่ งกล่าว เป็ นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์อทุ กภัยที่ไม่คาดฝั นครั้งนีเ้ กิดจากภาวะโลกร้อน”


Global warming? She has heard about it before, but she doesn’t know what it is. When she asks her mother, she says that because toxic gases have formed the shield preventing heat from being released into the atmosphere. The Earth is then getting warmer. After that, she quickly puts Anna to bed as it’s getting too late. ภาวะโลกร้อนเหรอ? แอนนาสงสัยมาก เธอเคยได้ยินคานีม้ าก่อนแต่ไม่เคยรูว้ ่า มันคืออะไร เธอจึงถามแม่ของเธอว่าภาวะโลกร้อนคืออะไร และได้รบั คาตอบว่า มัน คือการที่โลกของเรามีอณ ุ หภูมิสงู ขึน้ เนือ่ งจากก๊าซสกปรกที่เกิดจากฝี มือของพวก เราได้กกั เก็บความร้อนในชัน้ บรรยากาศเอาไว้ทาให้โลกเราร้อนขึน้ หลังจากได้ คาตอบที่แอนนายังไม่เข้าใจนัก แม่ก็พาเธอเข้านอน


Instead of staying in bed, Anna gets on her laptop and starts surfing on the Internet for global warming. Many websites show pictures of Himalaya ice-melt. There are also horrible heat waves in Europe in 2003 which caused about 35000 deaths. Some show Hurricane Katrina in 2005 which affected many lives in the US. A lot of people died from those natural disasters. Others died from malaria, a deadly disease. But, these are not all. แทนที่เธอจะหลับตาลงนอน แอนนากลับเปิ ดคอมพิวเตอร์พกพาของเธอและเริ่มค้นหา ความหมายที่แท้จริงของคาว่าภาวะโลกร้อนในอินเตอร์เน็ต สิ่งที่แอนนาพบนัน้ ทาให้เธอตกใจ เพราะภาพที่เธอเห็นคือภาพของนา้ แข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลาย ภาพเหตุการณ์คลื่น ความร้อนในยุโรปที่ฆา่ ชีวิตคนไปกว่า35000คน บางเว็บไซต์มีภาพพายุเฮอร์ริเคนแคทรีนา ในค.ศ.2005ซึ่งมีผลกระทบต่อชาวอเมริกนั หลายคน ผูค้ นจานวนมากต่างล้มตายเพราะภัย พิบตั ทิ างธรรมชาติ และอีกมากที่ตายเพราะโรคระบาด เช่นโรคมาลาเรีย และยังมีอีกหลาย เหตุการณ์ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน


Anna can’t sleep, lying in bed and wondering about the effects of global warming. She decides to go for a walk. It is very dark when she opens the door only to find an endless road with leafless trees alongside. She smells rotten rubbish and sees smog from the factory on the brown mountain. When she gets nearer, she then realizes that it is not a mountain, but it is a massive pile of rubbish. แอนนานอนไม่หลับเพราะเธอมัวแต่คิดถึงภาพเหตุการณ์ตา่ งๆที่เธอเห็นใน อินเตอร์เน็ต แอนนาจึงคิดทีจ่ ะออกไปเดินเล่นแต่เมือ่ เธอเปิ ดประตูหอ้ งออกไปเธอพบแต่ ความมืดและถนนอันยาวเหยียดจนเหมือนกับไม่มที สี่ ิ้นสุด สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ ที่ไม่มใี บ แอนนาได้กลิน่ เหม็นของขยะและควันดาที่พวยพุง่ ออกมาจากโรงงานที่ตงั้ อยู่ บนภูเขาสีนา้ ตาล แต่พอเธอเข้าไปใกล้ก็พบว่ามันคือกองขยะขนาดมหึมา


Suddenly, a little creature with wings appears in front of her and says, “Hello! Anna. I’m your guardian angel.” Anna says hello to her and asks “What is happening?” Instead of answering she says, “Let me show you what you guys have done.” Anna does not know what to do except following the little Angel. ทันใดนัน้ สิ่งมีชวี ิตตัวเล็กมีปีกก็ปรากฏตัวขึน้ ต่อหน้าเธอและพูดว่า “สวัสดีแอนนา ฉันคือเทพธิดาผูพ้ ิทักษ์ของเธอ” แอนนากล่าวสวัสดีและถามถึง สิ่งที่เธอกาลังสงสัยอยู่ทนั ทีว่า “เกิดอะไรขึน้ หรือคะ” แทนที่นางฟ้าตัวน้อยจะ ตอบคาถามของเธอ นางฟ้ากลับตอบว่า “ฉันจะพาเธอไปดูในสิ่งที่มนุษย์อย่าง พวกเธอได้ทาลงไป” แอนนาไม่รวู้ ่าจะทาอย่างไรดีเธอจึงตามเทพธิดาของเธอไป


“Because the world is getting warmer, the icecaps melt causing the sea level to rise. Maybe by 2050, it will be as high as 50 centimeters. You may think this small number won’t affect anything. But, it will keep increasing every year. Countries along the coasts cannot survive.” the Angel says. “The rainfall pattern has changed due to higher temperature. The atmosphere absorbs more water increasing the amount of rainfall. This causes more floods and more problems to people because there are not enough trees to absorb water since they were cut down to build more factories and buildings.” “เพราะการที่โลกของเราร้อนขึน้ ทาให้นา้ แข็งขัว้ โลกละลายทาให้ระดับนา้ ทะเลสูงขึน้ ไม่แน่นะ ในปี ค.ศ 2050มันอาจจะเพิ่มขึน้ ถึง 50 เซนติเมตร เธออาจจะคิดว่ามันไม่เยอะใช่ไหม แต่รไู้ หมว่า มันจะเพิ่มขึน้ เรื่อยๆทุกปี นา้ จะท่วมประเทศต่างๆที่อยู่แถบชายฝั ง่ ทะเลจนคนไม่สามารถอยู่ได้” นางฟ้ากล่าว “ระดับนา้ ฝนก็เปลี่ยนไปเนือ่ งจากอุณหภูมทิ ี่สงู ขึน้ ทาให้นา้ ระเหยเยอะขึน้ และทาให้มี ปริมาณนา้ ฝนมากขึน้ ซึ่งจะทาให้เกิดนา้ ท่วมและมีปัญหาต่างๆตามมาเนือ่ งจากว่าเราไม่มีตน้ ไม้ ไว้ดดู ซับนา้ ก็เพราะว่าเราตัดมันไปทาอาคารบ้านเรือนหรือไม่ก็โรงงานเสียหมด”


“It is not only humans who get these effects but animals too. Think about polar bears. Where will they live when there’s no sea ice for them to stay? Keep swimming until they die?” The Angel asks. “Two-thirds of them or maybe all of them will be extinct by 2050” “มันไม่ใช่แค่คนหรอกนะที่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน แต่ยงั รวมถึงสัตว์อีกด้วย คิดดูสิอย่างหมีขวั้ โลก พวกมันจะไปอยูท่ ี่ไหนถ้านา้ แข็ง ละลายหายไปหมด หรือจะปล่อยให้มนั ว่ายนา้ ไปเรื่อยๆจนตาย” นางฟ้า ถาม “ไม่แน่นะในปี ค.ศ 2050สองในสามของหมีขวั้ โลกหรืออาจจะทัง้ หมด จะไม่เหลือให้เราได้เห็นอีกแล้ว”


“It is not only floods, but there are droughts too.” The angel says. “The higher temperature makes the water evaporate. Ice on the mountains that is supposed to be melt into water is decreasing. People cannot grow crops. This means that people in the world won’t have enough food. Starvation will be everywhere. Your parents, your friends, and everyone you know are living in hunger. More than one billion of people will face water shortage by 2050, especially in Asia.” “มันไม่ใช่แค่นา้ ท่วมนะแต่จะมีความแห้งแล้งตามมาด้วย” นางฟ้ าบอก “เพราะ อุณหภูมทิ ี่สงู ขึน้ ทาให้นา้ ระเหยมาก นา้ แข็งบนภูเขาต่างๆที่ควรจะละลายมาเป็ นแม่นา้ กลับ ลดลง ผูค้ นไม่สามารถทาไร่ทานาได้ซึ่งจะทาให้เกิดความอดอยากไปทัว่ เพราะมีอาหารไม่ เพียงพอ พ่อแม่ของเธอ เพื่อนของเธอ และทุกๆคนที่เธอรูจ้ กั จะอยู่อย่างอดอยาก ภายใน ปี ค.ศ 2050จะมีประชากรโลกมากกว่าหนึง่ พันล้านคนจะขาดแคลนนา้ โดยเฉพาะในทวีป เอเชีย”


“There are more storms and hurricanes which will become stronger and more frequent because oceans are heated up causing more water to evaporate.” The Angel explains. “Many people will die because of heat waves.” The angel turns and faces Anna. “And many more will die because of extreme weather.” “ลมมรสุมและพายุเฮอริเคนนัน้ จะรุนแรงมากขึน้ และจะเกิดบ่อยขึน้ เนือ่ งจาก นา้ ในมหาสมุทรร้อนและระเหยมากขึน้ ” นางฟ้าตัวน้อยอธิบาย “ผูค้ นอีกมากต่าง ล้มตายเพราะคลืน่ ความร้อน” นางฟ้ าหันหน้ามามองแอนนา และกล่าวว่า “และ อีกมากจะล้มตายเพราะลมฟ้ าอากาศสุดโต่ง”


“Global warming also affects people’s health because there are less fresh and clean water and food which will lead to malnutrition and diarrhea. Many diseases such as malaria and dengue fever are also spreading around the world. This is because the rising of the temperature makes the atmosphere more humid which increases the growth of mosquitoes. Many people have problems with respiratory system because of the greenhouse gasses in the atmosphere too.” “ภาวะโลกร้อนยังส่งผลกระทบถึงสุขภาพของผูค้ นเพราะเรามีนา้ และอาหารที่สดและ สะอาดน้อยลงซึ่งจะทาให้คนเกิดภาวะขาดสารอาหารและท้องเสีย โรคต่างๆเช่นไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออกจะแพร่ระบาดเนือ่ งจากอุณหภูมทิ ี่สงู ขึน้ ทาให้เกิดความชืน้ มากขึน้ ซึ่งจะทา ให้ยงุ มีจานวนเพิ่มมากขึน้ ด้วย หลายๆคนจะมีปัญหาเกีย่ วกับระบบการหายใจซึ่งเป็ นผล มาจากก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศนัน่ เอง”


“Global warming also affects marine life. Many coral reefs die because they are too sensitive to the changes of temperature. Fish like salmon and tuna which love cold water cannot survive in warm water either. Think about it. If all the fish in the world die because of the effects of global warming, what will happen to people since it is the major source of protein?” “ภาวะโลกร้อนยังส่งผลกระทบต่อสัตว์นา้ อีกด้วย แนวปะการังเริ่มลดลงและตาย ไปเพราะมันไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมทิ ี่เพิ่มสูงขึน้ ได้ อย่าง ปลาแซลมอนและปลาทูนา่ ที่ชอบอยูใ่ นนา้ เย็นนัน้ ก็ไม่สามารถทนอยูใ่ นนา้ ที่อน่ ุ ขึน้ เธอ ลองคิดดูนะว่าถ้าปลาทุกตัวไม่สามารถมีชวี ิตอยูไ่ ด้เพราะโลกทีร่ อ้ นขึน้ พวกเราจะอยู่ อย่างไรเพราะปลาคือแหล่งโปรตีนที่ใหญ่ที่สดุ เราจะทาอย่างไรละทีนี้”


“Do you know global warming even leads to wars or conflicts across the countries? People fight against each other over water and food.” There will be no peace in this world. “เธอรูไ้ หมว่าภาวะโลกร้อนนัน้ สามารถทาให้เกิดสงครามและความ ขัดแย้งต่างๆระหว่างประเทศได้เชียวนะ เพราะว่าทุกคนต้องการแย่งชิง อาหารและนา้ เราจะไม่มีคาว่าสันติภาพในโลกนี้”


After the angel has shown some effects of global warming to Anna, she turns to face her and says “Do you see that? These are what you guys have done. All of you.” “B..b..but I don’t get it. I haven’t done anything. I have never cut a tree or even burnt it or released these gasses.” Anna replies shakily. “Are you sure about that?” The angel asks while Anna quickly nods. “Well! Let me ask you some questions.” หลังจากนางฟ้าพาเด็กหญิงแอนนาไปดูผลกระทบของโลกร้อน เธอก็หนั มาถาม แอนนาว่า “เธอเห็นนัน่ ไหม นัน่ คือสิ่งที่พวกเธอทุกๆคนได้ทาลงไป!” “แ...แต..แต่ ฉัน ไม่ได้ทาอะไรเลยนะ ฉันไม่เคยตัดต้นไม้แม้แต่ตน้ หนึง่ หรือเผามันหรือปล่อยก๊าซอะไรนี่” แอนนาตอบเสียงสัน่ “เธอแน่ใจหรือ” นางฟ้าถามในขณะที่แอ๊นรีบพยักหน้า “ดี! งัน้ ฉัน ขอถามคาถามอะไรเธอหน่อย”


“You watch TV from morning until night and still open it while you’re sleeping, don’t you? Or do you turn on the lights the whole night?” The angel asks. “Do you know that to create electricity, a lot of fossil fuels have to be burnt? This affects environment because burning fossil fuels will release a lot of carbon dioxide which is the major greenhouse gas that causes global warming!” “เธอดูทีวีตงั้ แต่เช้าจรดเย็นหรือไม่ก็เปิ ดทีวีทิ้งไว้ในขณะที่เธอหลับใช่ไหม?” นางฟ้าถาม “เธอรูไ้ หมว่าเราต้องใช้นา้ มันเชือ้ เพลิงมากมายขนาดไหนเพื่อผลิต ไฟฟ้า? และการทาอย่างนีม้ นั ก็สง่ ผลกระทบแก่โลก เพราะพอนา้ มันโดนเผามันก็จะ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากมาย ซึ่งคาร์บอนไดออไซด์ก็เป็ นก๊าซที่ทา ให้เกิดภาวะโลกร้อนนัน่ เอง”


“Have you ever asked your friends to share your car when you guys go the same way? Even when your parents go to work at the same place, they still use different cars. This increases more carbon dioxide in the atmosphere, and it is still increasing about 3% each year. So what will happen in 10 years from now on if you don’t help stop releasing this harmful gas now?” “แล้วเธอกับเพื่อนของเธอเคยขึน้ รถไปด้วยกันไหมเมื่อรูท้ งั้ รูว้ ่าไปทางเดียวกัน ขนาดพ่อแม่ของเธอไปทางานที่เดียวกันยังใช้รถคนละคันกันเลย การทาแบบนีจ้ ะทา ให้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึน้ และจะยังคงเพิ่มขึน้ 3% ต่อปี แล้วจะเกิดอะไรขึน้ ใน 10 ปี ข้างหน้าถ้าเรายังไม่ชว่ ยกันหยุดปล่อยก๊าซอันตรายเหล่านี้”


“What about refrigerators, air conditioners, or foam containers that you use in daily life? Do you know that these three things contain chlorofluorocarbon (CFC), a very powerful gas that causes global warming? It is about 10000 times more effective than carbon dioxide at trapping heat and can stay in the atmosphere about 110 years!! How long will it take to clean this toxic gas from the Earth’s atmosphere?” “แล้วพวกตูเ้ ย็น แอร์ หรือ พวกโฟมที่เธอใช้ในชีวิตประจาวัน เธอรูไ้ หมว่าทัง้ สามสิ่งนี้ มีสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) ซึ่งเป็ นก๊าซที่เป็ นตัวการสาคัญที่กอ่ ให้เกิด ภาวะโลกร้อน และเป็ นก๊าซที่มปี ระสิทธิภาพในการเก็บความร้อนมากกว่าก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 10000 เท่าและอยูใ่ นอากาศได้ถึง 110 ปี แล้วเราต้องใช้เวลา อีกเท่าไหร่ถึงจะขจัดก๊าซพิษนีอ้ อกไปจากโลกของเรา?”


“How about paper that you use in school or in your house? Do you use both sides and recycle it? We have to cut many trees to make paper, and now we have fewer trees to absorb carbon dioxide. Besides, a person who loves shopping like you should know that those things that you throw away will be burnt in the end. So, why keep buying things that will be burnt anyway? Think about the amount of carbon dioxide which will be released into the atmosphere. This doesn’t cause only global warming, but it is also a waste of resources too! “แล้วกระดาษที่เธอใช้ที่โรงเรียนหรือที่บา้ นล่ะ? เธอใช้สองด้านแล้วเอากลับมาใช้ใหม่หรือ เปล่า? เราต้องตัดต้นไม้มากมายเพื่อทากระดาษ ซึ่งทาให้เรามีตน้ ไม้ในการดูดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์นอ้ ยลง อีกอย่างคนที่ชอบชอปปิ้ งอย่างเธอน่ะรูร้ ึเปล่าว่าหลังจากที่เธอทิ้ง ของพวกนัน้ แล้วมันก็ตอ้ งถูกเผาทิ้งอยู่ดี แล้วทาไมถึงต้องซื้อของให้มากมายเมือ่ สุดท้ายก็ตอ้ ง เผามันทิ้ง? คิดดูสิว่าเราจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าไหร่ นีไ่ ม่ใช่แค่กอ่ ให้เกิดภาวะโลกร้อน เท่านัน้ นะ หากแต่มนั ยังทาให้เปลืองทรัพยากรอีกด้วย!”


Ant listens quietly. She knows that everything the angel says is the truth. She is in tears while looking up at the angel. “What can I do to help?” Ant asks and starts crying. The angel smiles to her and simply says, “You can help.” Suddenly, there is smoke all over the place, and everything starts disappearing. Ant cannot see anything, and she is so scared. Then, she screams. แอ๊นนัง่ ฟั งอย่างเงียบๆ เธอรูด้ วี ่าสิ่งที่นางฟ้ากล่าวนัน้ เป็ นเรื่องจริง เธอได้แต่ นัง่ นา้ ตาไหลและมองหน้านางฟ้าก่อนที่จะพูดว่า “แล้วฉันจะช่วยได้อย่างไรล่ะ” แอ๊ นถามและเริ่มร้องไห้ นางฟ้ายิ้มและตอบด้วยเสียงเรียบว่า “เธอช่วยได้” ทันใดนัน้ ก็ เกิดควันปกคลุมไปทัว่ และทุกอย่างก็เริ่มเลือนลางหายไปจนแอ๊นมองอะไรไม่เห็น เธอกลัวจนร้อง “กรี๊ดดดดดดดดดดดดด!”


The next thing she knows is that she is sitting on her bed. Ant looks around the room to check that she is really back home, but then she sees something shining on the floor. She gets up and looks at that thing. It is a book. She reads the cover which is written “The Magic Book.” She quickly opens it and starts reading. สิ่งที่แอ๊นรูต้ อ่ มาก็คือเธอกาลังนัง่ อยู่บนเตียงนอนของเธอ แอ๊นมองรอบๆ ห้องเพื่อดูว่าเธอกลับมาที่บา้ นแล้วจริงๆ แต่แล้วเธอก็เห็นอะไรบางอย่างส่องแสง แวบๆอยู่บนพื้นห้อง เธอลุกขึน้ และมองของสิ่งนัน้ ..มันคือหนังสือชือ่ “คู่มือเวทย์ มนต์” เธอหยิบมันขึน้ มาและรีบเปิ ดอ่านทันที


The Magic Book


Ways to reduce Global Warming วีธีลดโลกร้ อน 1. 1 A 3 Rs 

Avoid: Don’t try to use materials such as foam which are hard to destroy. (หลีกเลี่ยงวัสดุที่ยอ่ ยสลายยาก เช่น โฟม)

Reduce: Buy only things that you need to reduce production, consumption, and carbon emissions. (ลด การซื ้อของ ซื ้อเท่าที่จาเป็ นเท่านันเพื ้ ่อลดการผลิต การบริโภค และการปล่อย ก๊ าซคาร์ บอน)

Reuse: Whatever you can, like plastic bags! (นาสิ่งที่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ อีกเช่นถุงพลาสติก)

Recycle: glass, paper, metal, plastic, textiles, and electronics. You can even earn money by selling these things to vendors. (การแปรรู ปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว, กระดาษ, เหล็ก, พลาสติก, ผ้า, และ เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ) 2. Turn it off!

ปิ ดซะ!

Turn off the lights, TVs, air conditioners, and computers when you don’t use them. (ปิ ดไฟ ทีวี แอร์ และ คอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้)


3. Let’s go together! 

ไปด้ วยกัน!

Share transportation if you’re going the same way. (ไป ทางเดียวกันก็ไปด้วยกัน)

Don’t use car if you can walk!(: (อย่าใช้รถหากเดินไปได้)

Use public transportation instead! (ใช้บริ การขนส่ งมวลชน) 4. Do everything locally! ทาทุกอย่ างแบบบ้ านๆ :)

Try to shop at nearby places and avoid buying imported products because it wastes a lot fuels and releases a lot of carbon dioxide to the atmosphere! (พยายามซื้ อของแถวๆบ้านและหลีกเลี่ยงการซื้อของนาเข้าเพราะมันเปลืองน้ ามัน แถมยังเป็ นการเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย)

Have fun in your local places for holiday. Don’t travel far if you don’t need to because airplanes release a lot of carbon dioxide. (ไปเที่ยวแถวๆบ้านเราในวันหยุด อย่าเดินทางไกลหาก ไม่จาเป็ นเพราะเครื่ องบินเป็ นตัวการสาคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 5. Live with nature! อยู่แบบธรรมชาติ

Go out door like park during the weekend, so you save electricity in your house! (ทากิจกรรมนอกบ้านบ้างเช่นไปเที่ยว สวนสาธารณะในวันหยุดเพื่อที่จะได้ประหยัดไฟฟ้ าในบ้าน)

Use sunlight during daytime, so you don’t have to turn on the electric lights! (: (ใช้แสงจากดวงอาทิตย์แทนแสงไฟในยาม เช้า)


6. Packages 

บรรจุภัณฑ์

Avoid plastic or foam packages because these things contain greenhouse gases. (หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและโฟมเพราะ สิ่ งเหล่านี้มีก๊าซที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน)

Say ‘No’ to plastic bags, and bring your own cloth bags to shop! (บอกลาถุงพลาสติกว่า “ไม่” แล้วหันไปใช้ถุงผ้าแทน เจ๋ งกว่า เยอะ!) 7. Go plant TREES

ไปปลูกต้ นไม้ กนั

We take too much from nature. Now, it’s time to give back. Go plant a tree! NO! Not ‘A’ tree but treeS! (เรา ทาลายธรรมชาติมาเยอะ ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะทาอะไรตอบแทนเขาบ้าง เราต้อง ปลูกต้นไม้! ไม่ใช่แค่ตน้ เดียวนะต้องหลายๆต้นด้วย) 8. It’s time to share

ได้ เวลาแบ่ งปัน

Share what you know with everyone. (แบ่งปันความรู ้แก่คน อื่นๆ)

Take the issue of Global Warming seriously and start taking action. You can follow those instructions above to make a difference. (: (ใส่ ใจและให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้ว และเริ่ มลงมือทาอะไรก็ได้เพื่อที่จะช่วยลดภาวะโลก ร้อน อาจเริ่ มโดยทาตามคาชี้แนะที่บอกไว้ขา้ งบนก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ทาอะไร เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีข้ ึน)


After Anna finishes the Magic Book, she starts to follow the teachings. She tells what she has learned from the book to her parents, her friends, and everyone she knows. She learns that if each of us helps save the environment and stops being selfish by taking advantages on nature, nature and we will live happily together. หลังจากที่แอนนาอ่านหนังสือจบ เธอก็เริ่มทาตามสิ่งที่เธอเรียนรูม้ า และเริ่ม สอน พ่อแม่ของเธอ เพื่อนของเธอ และทุกๆคนที่เธอรูจ้ กั เธอได้เรียนรูว้ ่าถ้าเรา ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อปกปั กรักษาธรรมชาติที่เรามีอยู่ และหยุดเห็นแก่ตวั คอยแต่จะเอาเปรียบธรรมชาติ ทัง้ ธรรมชาติและเราก็จะอยู่กนั ได้อย่างมีความสุข


“Global warming, along with the cutting and burning of forests and other critical habitats, is causing the loss of living species at a level comparable to the extinction event that wiped out the dinosaurs 65 million years ago. That event was believed to have been caused by a giant asteroid. This time it is not an asteroid colliding with the Earth and wreaking havoc: it is us." — Al Gore. 45th Vice President of the United States

What is happening?  

a story of global warming

Advertisement