Page 1

25 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: III. číslo 21/2013 Dátum vydania: 31. 10. 2013

Zvolen

Zvolenský manifest

Deň pre Lanice

Na úvod tri Chodci a cyklisti, pozor víťazstvá

str. 2 Pri príležitosti 81. výročia prijatia Zvolenského manifestu sa pri jeho pamätníku v Parku Štefana Višňovského vo Zvolene uskutočnilo spomienkové stretnutie.

str. 4 Sobota 12. októbra bola ako vystrihnutá z reklamných prospektov babieho leta. Príjemné počasie volalo do prírody a užili si ho aj účastníci podujatia Deň pre Lanice.

str. 8 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene upozorňuje nemotorových účastníkov cestnej premávky na bezpečnosť v jesennom a zimnom období.

str. 12 V Banskej Bystrici v októbri odštartovalo prvé kolo deviatej sezóny Euroligy Muay Thai. Za Power gym Zvolen v susednom meste nastúpili siedmi borci.

Dušan Daniš s manželkou Jankou v posteli pred dvojportrétom Johna Lennona a Yoko Ono.

Vernisáž v posteli Skutočne originálnu vernisáž zažila zvolenská Galéria na Tehelnej, keď sa 11. októbra v jej priestoroch otvárala výstava známeho výtvarníka Dušana Daniša. Majster Daniš, v umeleckom svete známy aj pod menom Denis, privítal účastníkov vernisáže v posteli! „Mám rád, keď aj vernisáž je o niečom a korešponduje s hlavnou myšlienkou vystavovanej kolekcie,“ prezradil nám Dušan. „Aby pre návštevníka bolo zážitkom aj otvore-

nie výstavy, nielen výtvarné diela na stenách. Myslím si, že sa nám to podarilo.“ Tá posteľ naozaj súvisela s ústredným dielom výstavy, veľkým dvojportrétom hudobníka,

skladateľa a speváka Johna Lennona, ako sedí v posteli so svojou polovičkou Yoko Ono. A pred týmto obrazom sedel pri vernisáži v posteli aj Dušan Daniš so svojou polovičkou Jankou. V podobných pyžamách, v podobných pózach a s podobnými kvetinami v rukách. Napokon, značnú podobu vidieť aj v tvárach Johna a Dušana!

Bed-in stretnutia

Známe posteľné stretnutia „Bed-in“ Johna Lennona a Yoko Ono s  novinármi sa konali v  Paríži, Amsterdame, Viedni a  Montreale v čase, keď sa John verejne vyjadroval k  celospoločenskému a politickému dianiu. Pokračovanie na strane 4


2

novinky

spravodajstvo

Pripomenuli si Zvolenský manifest Pri príležitosti 81. výročia prijatia Zvolenského manifestu pripravila Okresná rada Slovenskej národnej strany (OR SNS) Zvolen a Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) spomienkové stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 16. októbra popoludní pri Pamätníku Zvolenského manifestu v Parku Štefana Višňovského vo Zvolene.

a prítomný bol i jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja Karol Konárik ml.

Pamätník s výrokmi

Záber zo spomienkového stretnutia pri príležitosti 81. výročia Zvolenského manifestu.

O úvod podujatia sa postaral Zvolenský spevácky zbor, ktorý zaspieval slovenskú národnú hymnu. Po  jeho vystúpení zazneli klasické verše v podaní mladého gymnazistu Daniela Mališa. Účastníkov stretnutia ofici-

álne privítal predseda OR SNS vo Zvolene Igor Šufliarsky. Medzi hosťami nechýbal predseda SNS Andrej Danko, prvý podpredseda SNS Rafael Rafaj, predseda Krajskej rady SNS Banská Bystrica Štefan Turek, predse-

da Matice slovenskej Marián Tkáč, riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu MS Marek Hanuska, predseda MO MS Zvolen Branislav Husár a ďalší hostia. Mesto Zvolen reprezentovala viceprimátorka Alžbeta Staníková

V príhovoroch zazneli odkazy na Zvolenský manifest, ktorý 16. októbra 1932 prijali vo Zvolene dvaja významní politici vtedajšej doby – predseda Slovenskej ľudovej strany Andrej Hlinka a predseda Slovenskej národnej strany Martin Rázus. V tomto dokumente, ktorý potvrdil spoločný postup dvoch politických strán, ale aj slovenských katolíkov a evanjelikov, združených v týchto stranách, vyzdvihujú Hlinka s Rázusom predovšetkým potrebu pozdvihnutia slovenského národa vo vtedajšom Československu. „Chceme byť národom nielen oslobodeným, ale i slobodným. Boli sme od vekov slovenským národom, chceme ním ostať i v budúcnosti,“ píše sa v dokumente, ktorý okrem iného žiada, „aby správa vecí našich daná bola do rúk národa slovenského, ktorému toto právo podľa zásady sebaurčovania, uznaného celým vzde­laným svetom, patrí...“ Snahy oboch predstaviteľov slovenského národa symbo-

lizuje aj samotný Pamätník Zvolenského manifestu, ktorý vytvoril akademický sochár Ladislav Berák. Odhalili ho pred dvomi rokmi. Na tmavom kamennom pozadí symbolizujúcom vrch Kriváň je umiestnený kruhový bronzový reliéf zobrazujúci podanie si rúk A. Hlinku a M. Rázusa, ktorý symbolizuje žiariace slnko nad Slovenskom. V popredí je zasa naznačený masív Poľany. Súčasťou pamätníka sú vytesané výroky Andreja Hlinku a Martina Rázusa. Príhovory sa však týkali aj prítomnosti. Andrej Danko napríklad poukázal na veľké rozdiely v príjmoch zamestnancov na Slovensku a v susednom Rakúsku i v ďalších krajinách Európy. Kritizoval skutočnosť, že mnoho našich mladých ľudí musí odchádzať za lepším životom, prácou i zárobkami do zahraničia, lebo doma si nedokážu zarobiť na dôstojný život. Na  záver spomienkového stretnutia položili účastníci k pamätníku kytice kvetov a opäť zazneli piesne v podaní Zvolenského speváckeho zboru. Text a foto: (nym)

Promócia nových doktorandov Technická univerzita (TU) vo Zvolene patrí medzi rešpektované vysokoškolské ustanovizne na Slovensku i v Európe. Vo svojom príhovore pri slávnostnom otvorení akademického roka 2013/2014 v Kongresovom centre TU vo Zvolene v Študentskom domove Ľudovíta Štúra to pripomenul aj rektor univerzity prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Rektor zároveň zdôraznil, že hlavnou prioritou univerzity obstáť v procese nastávajúcej komplexnej akreditácie a uhájiť status univerzitnej vysokej školy s uskutočňovaním vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka 2013/2014 bola tiež promócia absolventov doktorandského štúdia TU. Ako nás informo-

val tlačový tajomník TU vo Zvolene Peter Gašperan, jednotlivé fakulty uskutočňujú v  súčasnosti spolu 13 študijných programov III. stupňa vysokoškolského štúdia. Počas promócie si z rúk rektora Rudolfa Kropila a dekanov jednotlivých fakúlt prevzalo diplomy 62 nových philosophiae doctor (PhD.) TU vo Zvolene, z ktorých mnohí budú pôsobiť na svojej alma mater,

Promovaná absolventka doktorandského štúdia na TU vo Zvolene Ing. Zuzana Brodnianska, PhD., dotknutím sa žezla potvrdzuje svoj akademický sľub vernosti univerzite pred zrakom rektora prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. (v pozadí). Foto: Peter Gašperan.

ďalší zasa v iných akademických, či vedecko-výskumných inštitúciách, v štátnej správe i samosprá-

ve i v hospodárskej sfére. Technickú univerzitu vo Zvolene v súčasnosti navštevuje vo všetkých stupňoch a for-

mách vysokoškolského štúdia 4 207 študentov. (nym)


číslo 21/2013

Deň pre Lanice so šarkanmi i Červenou čiapočkou

spravodajstvo

3

Sobota 12. októbra bola ako vystrihnutá z reklamných prospektov babieho leta. Príjemné počasie volalo do prírody a naplno si ho užili aj účastníci podujatia Deň pre Lanice. Práve mestský park Lanice je veľkou prednosťou Zvolena, pretože tento rozľahlý prírodný areál sa nachádza priamo v intraviláne mesta, medzi centrom a sídliskom Západ-Tepličky. Celé územie obmývajú dva vodné toky – rieka Hron a elektrárenský kanál. Človek je aj v meste, aj v prírode. A práve na veľkú lúku Horných Laníc pri Ulici Ľudovíta Štúra situovali organizátori Dňa pre Lanice – Združenie Slatinka, mesto Zvolen a Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana – svoje aktivity pre širokú verejnosť. „Pre účastníkov sme pripravili viacero činností spájajúcich sa s jesenným obdobím, ďalšie ponúkajú prichádzajúci sami,“ usmieva sa jedna z organizátoriek Martina Paulíková. „Niektorí pomáhali pri výrobe sedenia z drevených paliet, ďalší pripravili súťaže pre deti i dospelých.

Deň pre Lanice – hry, tvorivé dielne, zábava i oddych v prírode.

Priatelia z Divadla bez opony ponúkli prírodné divadelné predstavenie o Červenej čiapočke. A každý si môže vychutnávať príjemný jesenný deň podľa svojej chuti.“

Deň plný dobrej nálady

Na improvizovaných stoloch v prírodnej zelenej jedálni nechýbali všakovaké pochúťky – jablčníky, rôz-

ne koláčiky, tortičky, ovocie –, ktoré pripravili organizátori a priniesli aj návštevníci. Živý plot pri chodníku sa zasa na pár hodín zmenil na galériu fotografií s prírodnou tematikou. U mládeže i stáreže bol veľký záujem najmä o púšťanie šarkanov, veľkých pestrofarebných z obchodu, ale aj špeciálnych vlastnej výroby. V tvorivých dielňach deti kreslili,

venovali sa plsteniu, popasovali sa s výrobou a zdobením tekvíc, šikovnosť a vzájomnú spoluprácu si vyskúšali v prírodnom bludisku, presnú mušku zasa pri lukostreľbe. Pre mnohých bola novinkou pôvodne plážová hra frisbee, čiže hádzanie plastových tanierov do špeciálnych košov, viaceré deti si vychutnávali aj voľné behanie či naháňačky po lúke a s neskrýva-

ným nadšením a radosťou aj hľadanie tajomného pokladu. A niektorí si len tak, posediačky, poležiačky, podriemkavajúc, užívali príjemné sobotné popoludnie. Deň pre  Lanice bol jednoducho dňom pre  ľudí, dňom pre prírodu, zábavu a priateľstvo! Text a foto: (nym)

Zelené školy aj vo Zvolene Medzinárodným titulom Zelená škola sa od 10. októbra tohto roku na Slovensku hrdí už 118 škôl. Slávnostné odovzdávanie tohtoročných titulov a vlajok tohto medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu sa konalo 10. októbra v Košiciach. K doterajším 34 školám s certifikátom, ktorý oceňuje aktivity v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce, pribudlo ďalších 84. Medzi nimi aj dve školy zo Zvolena – Materská škola na Ulici 1. mája 161/1 a Materská škola Lienka na Ulici E. P. Voljanského 491/3. Obe získali medzinárodný certifikát Zelená škola s platnosťou na dva roky. Pribudnúť k nim môže aj Materská škola Ďatelinka z Ulice J. Bánika 1733/41, ktorá zatiaľ získala dip-

lom Na ceste k Zelenej škole s platnosťou na jeden rok.

Certifikát Zelená škola

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných dvoch rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sve-

Ilustračné foto: TASR/Pavol Remiaš

ta. „Kvalita a nápaditosť aktivít našich škôl každoročne narastá. Naše školy poskytujú svojim žiakom viac možností učiť sa zážitkom a na základne vzájomnej spolupráce tak

meniť prostredie celej školy. A na to sme hrdí,“ hovorí manažérka programu Zelená škola Miroslava Piláriková. Diplom Na ceste k Zelenej škole sa udeľuje za čiastočné

splnenie certifikačných podmienok. Tohto roku ho získalo 27 slovenských škôl. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. (nym)


4

novinky

kultúra

Jubileum známeho alternatívneho festivalu Víkend atraktívneho divadla (VAD) vo Zvolene je jedným z najstarších a najväčších neštátnych festivalov so zameraním na alternatívnu kultúru a umenie. Základným kameňom je divadlo, ale popri ňom aj hudba, literatúra, film, diskusie či výstavy. Vznikol 17. novembra 1989 a étos toho dátumu si nesie so sebou už štvrťstoročie. „Prichádzajúci 25. ročník festivalu so svojím podtitulom Obzretie sa vpred naznačuje, že v programe sa nájde viac titulov, ktoré sa zamerajú na to, čím sme prešli,“ hovorí Boris Kršňák, ktorý stál pri zrode VAD. „Nielen preto, aby sme spomínali, ale najmä preto, aby sme vedeli povedať, či sme si vybudovali základňu, po ktorej môžeme kráčať ďalej.“ Na prežité sa festival zameria napríklad v predstavení divadla SkRAT Vnútro vnútra, ktoré bude hľadať v archívoch s ešte prednovembrovými dátumami. Novodobejšiu históriu odkrýva kniha Andyho Hryca Inventúra, pričom debata s ním nebude len o knihe, ale všeobecne o divokých 90. rokoch 20. storočia, kedy sa rodili novodobé pravidlá hry v spoločnosti

a zároveň ich pošliapávala horda politikov, privatizérov a nohsledov. O narastajúcom rasizme, ku ktorému sa začínajú prikláňať aj tí, ktorí sa považujú za slušných občanov, bude hovoriť film Martina Hanzlíčka a Fedora Gála 35 mesiacov s Natálkou, ale aj diskusia s autormi po filme. Bodku za tematickým večerom urobí hudobný program z projektu Phurikane giľa – Starodávne piesne v podaní Rómov z Markušoviec. Spomienky i novoty Na festivalovom fóre sa bude hovoriť aj o nedávnej minulosti a chýbajúcom kultúrnom rozmere verejného života s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou, spomienku venujú organizátori aj osobnosti Václava Havla, ktorý bol priateľom festivalu. „A keďže nežijeme

vo vzduchoprázdne, pozrieme sa za pomoci brnianskeho divadla Líšeň aj na ruského mutanta demokracie v predstavení Putin lyžuje,“ pokračuje B. Kršňák. „Chýbať nebudú tradičné opory SkRAT, GUnaGU, ale ani Stoka, ktorej patrili prvé ročníky festivalu. Lákadlom bude nesporne aj pražské divadlo VOST5 či Iveta Radičová a Rasťo Piško recitujúci beatnicku poéziu.“ Z hudobnej zložky, okrem už spomínaných Rómov, môžeme vybrať napríklad nový projekt Andreja Šebana, skvelý brniansky akustický súbor Urband s repertoárom od Velvet Underground, cez nemecké kabaretné pesničky až po Vladimíra Vysockého, ale aj ukrajinskú Zapasku či známeho bubeníka Martina Valihoru s Pe-

Už 25 rokov je jednou z hlavných osobností festivalu jeho zakladateľ Boris Kršňák.

cim Uherčíkom a ďalšími muzikantmi s repertoárom rockových hitov. Program 25-teho ročníka VAD, ktorý sa bude konať na Zvolenskom zámku a v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene, je naozaj bohatý. Potrvá takmer celý týždeň od 12. do 17. novembra a nájdete ho napríklad

Výstava Vernisáž v posteli dizajnu Dokončenie zo strany 1

V výstavných priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku bola v stredu 23. októbra vernisáž výstavy ocenených diel súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. Na vernisáži zároveň vyhlásili výsledky 9. ročníka tejto významnej medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne. Podujatie už tradične pripravili organizátori z Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Verejnosti je výstava prístupná každý týždeň od stredy do nedele a potrvá do 28. novembra. (nym)

Organizoval mierové akcie, koncerty a diskusie, na ktorých protestoval napríklad proti vojne USA vo Vietname. Na tlačových konferenciách v posteli, vysvetľovali novinárom, že sa radšej bude sedem dní s Yoko v posteli milovať, ako podporovať vojny. A že by tak mali urobiť všetci a bolo by po vojnových konfliktoch. Množstvo fotografií z akcií „Bed-in“ inšpirovalo k namaľovaniu takéhoto obrazu aj Dušana Daniša. „Verím, že aj Johnnymu tam, kdesi hore, sa táto akcia určite páči,“ povedal Dušan a legendárneho exbeatla virtuálne pozdravil prostredníctvom telefonátu z klasického modelu telefónu druhej polovice 20.

Otvorenie výstavy, zľava: manželia Danišovci, Jozef Klement, Ondrej Kalamár a Jakub Námešný.

storočia, ktorý mal pri sebe na posteli. A ukázal nám dokonca aj odkaz Johna Lennona, ktorý za neho napísal jeden z Johnových (i Dušanových) obdivovateľov: „Senk ju, za spomienku, bed-in čakajú, pokoja nedajú, vojakom padlým, chamtivcom podlým, milenci ľúbiaci, k sebe sa túliaci, sedem dní v týždni, žijúci v bázni, prikrytí perinou,

jak Denis s Janinou, senk ju, za spomienku. John Lennon.“

Svet protikladov

Vernisáž oficiálne otvoril majiteľ galérie Jozef Klement, informácie o autorovi pridali jeho priatelia, poeti Ondrej Kalamár a Jakub Námešný. Ba nechýbala ani tanečná kreácia pozvaných tanečníkov. Potom si už návštevníci mohli vychutná-

na webe festivalu www.vikendatraktivnehodivadla.sk alebo na facebooku www. facebook.com/Vikend.atraktivneho.divadla. Predpredaj vstupeniek a permanentiek je tradične vo Zvolene i v Banskej Bystrici. Text a foto: (nym)

vať vystavené výtvarné diela, ktoré Denis zhrnul pod názov Svet protikladov. Nechýbali olejomaľby s protivojnovou tematikou, autoportréty autora, akty, obrazy so skrytými pointami. Autor ochotne vysvetľoval, prečo namaľoval ten-ktorý obraz, čo ho k tomu viedlo, ale skrytý zmysel niektorých nechal na samotných návštevníkov. Tí sa, okrem prezerania si obrazov, nadšene zapojili pred objektívmi fotoaparátov a filmových kamier aj do pózovania na posteli, do ktorej si bez problémov spolu s nimi vliezli aj manželia Danišovci. Výstava Dušana Daniša Svet protikladov v Galérii na Tehelnej je otvorená v pracovné dni i v sobotu a potrvá do 7. novembra. Text a foto: (nym)


číslo 21/2013

spektrum

Ing. Jozef Mikuš KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITE¼STVA BB SK

Skúsený mykológ Stanislav Glejdura zaúča deti do tajomstiev húb.

výstava húb

Hlavným poslaním výstavy bolo ukázať druhové bohatstvo a krásu húb v našej prírode, rozšíriť vedomosti verejnosti o tejto tajuplnej skupine organizmov, pritiahnuť mládež k zberu húb, k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode a k jej ochrane. Ďalším cieľom bolo naučiť praktických hubárov bezpečne rozpoznať najmä smrteľne jedovaté druhy húb, ktoré si medzi hubárskou verejnosťou každoročne vyberajú svoju krutú daň.

Mnoho druhov

My sme pri našej návšteve výstavy zastihli malých školáčikov, ako v sprievode učiteliek pozorne počúvajú výklad známeho mykológa Ing. Stanislava Glejduru z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Na výstavných stoloch bolo umiestnených neúrekom čerstvo nazbieraných húb z okolia Zvolena. Deti bezpečne spoznali najmä muchotrávku červenú, o ktorej vedeli, že je jedovatá. Omnoho jedovatejšia však je muchotrávka zelená, ktorú si ľudia môžu zmýliť s nejakou plávkou. Práve táto smrteľne jedovatá huba má na svedomí najviac ľudských životov. Ďalšou nebezpečnou hubou je na pohľad celkom elegantná hodvábnica jedovatá. Iné huby zaujali najmladších návštevníkov svojím tvarom. Strapačka nejedlá im pripomínala morské koraly, mohutný trúdnik klobúčkatý zasa ovčie rúno či hlavu. „Práve trúdnik pre svoj

charakteristický tvar a podobu nazývajú v niektorých častiach Slovenska aj baraňou hlavou. Ale zaujímavých húb v prírode i na výstave je omnoho viac,“ vysvetlil nám Stanislav Glejdura. „Sme radi, že na výstavu prichádzajú aj deti. Spoznávanie húb už v detskom veku je totiž dôležitým prvkom výchovy i prevencie.“

Rady mykológov

Deti aj dospelí návštevníci sa od odborníka dozvedeli napríklad jednu zásadnú vec, týkajúcu sa jedál z húb. Medzi huby patrí množstvo hríbov – jedlých, nejedlých i čiastočne jedovatých. Hríby spoznáme podľa toho, že na spodnej časti klobúčika majú malé rúrky. No a keď akýkoľvek hríb dobre tepelne spracujeme, nemôžeme sa jeho požitím otráviť. Mnohé sú veľmi chutné, iné zasa menej, niektoré sú nechutné, ale po tepelnej úprave už nie sú jedovaté. Dobrá rada! Najdôležitejšou radou však ostáva tá základná – zbierajme len tie huby, o ktorých bezpečne vieme, že sú jedlé! K pochúťkam patria napríklad aj bedle jedlé, no nie všetky bedle sú bezpečné. Taká bedľa záhradná je napríklad jedovatá. A podobných rád sme od mykológov dostali ešte viac. Sprievodným podujatím trojdňovej výstavy bola súťaž o najväčší počet prinesených druhov húb i o najväčší hubársky objav. Ďalšou súčasťou výstavy bola aj tentoraz tradičná mykologická poradňa, v ktorej mykológovia ochotne radili hubárom, odpovedali na ich zvedavé otázky a pomáhali im presne určovať prinesené huby. Text a foto: (nym)

Ing. Jozef Mikuš KANDIDÁT NA POSLANCA ZASTUPITE¼STVA BB SK

Žijem vo Zvolene celý svoj Život Páči sa mi naše mesto a tento región. Aj keď som mal možnosti pôsobiť inde, ostal som tu – doma. Od začiatku deväťdesiatych rokov som pôsobil v komunálnej, neskôr v regionálnej politike. Politiku chápem ako službu a tak sa snažím aj pôsobiť. Poctivo a konštruktívne, ale keď treba aj kriticky. A domnievam sa, že takto ma ľudia aj poznajú. Naša župa sa potrebuje pozrieť pravdivo a poctivo na svoje hospodárenie, na svoj /ne/prínos pre regionálny rozvoj a cestovný ruch , na pasivitu pri vytváraní pracovných príležitostí. Tam má obrovské rezervy a dodnes nevyužila svoje možnosti. A práve to je oblasť, kde je potrebné spojiť sily, a kde chcem pomôcť svojimi skúsenosťami pri jej ďalšom rozvoji.

NZV 1605/13

V priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP vo Zvolene sa v prvej polovici októbra konala tradičná výstava živých húb s názvom Objavujeme huby a ich tajomstvá.

5


6 2

novinky

spravodajstvo

PReZIDeNTSké VOĽBy By SA MAlI Ako voliť do vyššíchNAJNeSkôR 12. APRílA 2014 kONAť územných celkov

Prezidentské voľby by sa mali konať najneskôr 12. apríla 2014. Z Ústavy SR totiž vyplýva, že novú hlavu štátu si volíme najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúcemu prezidentovi SR. Ivanovi Gašparovičovi Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov sa končí 15. júna. okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú Prezidenta siúradnej volíme pečiatky v pria- obce z prvého kola.alebo Ten, ktorý v ňom O prezidentský palác chce boodtlačkom (mesta mych voľbách tajným získa viac hlasov, obsadí na päť jovať expredseda parlamenmestskej časti) a dvahlasohlasovacie lístky – hlasovací lístok vaním. Voľba je dvojkolová. rokov prezidentský palác. Zvo- tu a šéf poslaneckého klubu na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací do zastupiteľstva Vlístok prvomna voľby kole sa prezidentom lenýsamosprávneho kandidát sa ujímakraja. funkcie kDH Pavol Hrušovský, nePotom volič do priestoru určeného stane ten vstúpi kandidát, ktorý zís- prezidenta SRna úpravu zložením sľubu. zaradený poslanec Radoslav lístkov. kahlasovacích nadpolovičnú väčšinu plat- Skladá ho pred Národnou radou Procházka, podnikateľ a finých hlasov oprávnených voli- SR do rúk predsedu ústavné- lantrop Andrej kiska aj prvý čov. Ak sa to nepodarí nikomu, ho súdu SR napoludnie v deň, predseda kDH Ján Čarnogurna voľby predsedu môže voličvolebzadoNa hlasovacom dvoch týždňov salístku uskutoční v ktorom sa má skončiť ský. kandidatúru oznámil tiež krúžkovať číslo iba né jedného kandidáta. druhé kolo, doporadové ktorého postúpia obdobie predchádzajúceho Peter Osuský z SaS, invalidný dvaja najúspešnejší kandidáti prezidenta. dôchodca z košíc leonid chovanec, ďalej Jozef Behýl, ale aj Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva Milan Melník, ktorý už v mimôže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel, nulosti kandidoval. Zoznam koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode Ilustračné foto:doplnila TASR kandidátov aj Ľubica zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom Blašková. Ako možný kandidát obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.) sa spomínal i Milan kňažko. Vládny Smer-SD by mal predstaviť svojho kandidáta najskôr V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží v decembri tohto roka. V súvolič do obálky jeden hlasovací lístok na voľby predsevislosti s ním sa najčastejšie du samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok na voľspomína premiér Robert Fico (Smer-SD). by do zastupiteľstva. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloZasa sme sa ocitli v zimnom čase, aj keď pri posúvaní hodiniek to tak nevyzeralo. chladnej prvej ží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neFoto:TASR/František Iván TASR Po rekordne Foto: TASR/ Miroslav Košírer dekáde októbra prišli teploty, za aké by sa nehanbilo ani odobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. leto. Víkend pred Dušičkami žičil úpravám cintorínov, ktoré sa pod vyfarbenými stromami premenili na kvetinové záhrady. Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie okrsková volebná komisia nové hlasovacie lístky. Po sviatkoch piety a rozjí- Nenastupujú však do výťamania nastal všedný týždeň, hu plného osobností, s ktoavšak opäť s  neobvyklou rými sa občas zvezú aj menej Volič, ktorý nemôžeSlovensám upraviť hlasovací lístok pre zdraNovým prezidentom nuje sa pedagogickej činnosti, bodkou. V sobotu 9. novemale ich hlavZ písomného testu, prípadovejznáme štúdie,tváre, písomného prekladu z cudzieho a vypracovania votnéČerveného postihnutie alebo preto, že nemôže alebolektorom písať, bra sa konajú voľby jazyka župa- a prípravy nou devízou je vlastná poského kríža (SČk) je súdnymčítať znalcom, písomností exekútora bude od 1. právoDobiáš. vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu a župných samospráv, vesťnovembra a meno, česť a dôvejemá Viliam Viceprezipre prípravu inštruktorov prvej nov pozostávať výberového konania na funkciu hlasovacích lístkovkobzoiného voliča, nie však člena okrskokeď výrazprvá župačasť v slovenryhodnosť. Kým poslancom dentkami sú Helena pomoci a inštruktorom SČk. aj súdneho exekútora. Podmienkou pre účasť v ďalšej volebnej komisie, abyjeza neho hlasovací lístok podľa skej legislatíve nenájdeme. sa stane kandidát s najvyšvávej a elena Hrbčová. Také Je držiteľom najvyššieho časti výberového konania, je psychologické jeho pokynov upravil a vložil do obálky. ším počtom hlasov vo svorozhodnutie delegátov so- ocenenia za darovanie krvi – Pri konštituovaní vyšších ktorou posúdenie,celkov bude úspešné bol totižabsolvovanie jom obvode,všetkých župan musí zísbotného (19.10.) snemu SČk Medaily prof. MuDr. Jána územných predchádzajúcich častí. raz niekto múdry a od- kať nadpolovičnú podporu v leviciach. Viliam Dobiáš kňazovického, držiteľom zasa nemôže pre zdravotné postihnutie sám jeZa voliča, dlhoročný ktorý člen SČk, anesZlatého záchranárskeho kríža mietal ho pre jeho domnelý zúčastnených voličov, inak maďarský pôvod. Maďarčipodľa vyhlášky pozostávať vložiť obálku do volebnej schránky, ju do nej na jeho rozhodne až medzi dvotéziológ, intenzivista a špeciaSR a môže Zlatého záchranárskeho Výberové konania na mies- sa na pritom župu vôbec sú nepoČR.iný volič, nie však požiadanie prítomnosti vložiť finalistami testu v druhom kole lista urgentneja v jeho medicíny. Ve- kríža ta súdnych exekútorov no- ma z písomného a ústnezná, zatoktorú sa bežne vyskytučlen okrskovej volebnej komisie. novembra.so psycholóvinkou, zaviedla no- 23. ho pohovoru staťčasť sa predsedom je v slovanských jazykoch. Ambícia vela exekučného poriadku. gom. ústna bude poEšteže predsedovia dnešných vyššieho územného celku „Neúspech v ktorejkoľvek slednou časťou výberového Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosvyšších územných byťVmotivovaná rozzložke písomnej časticelkov výbe- môže konania. nej budú ucháti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právnímajú historický faktormi. Hlavným rového konania má zaodkaz násle- ličnými dzači najprv prezentovať vo požiadať do prenosnej predchodcov naprí- je nepochybne snaha strán Nový slovenskýo vykonanie veľvyslanechlasovania medzi oboma krajinami avoo po- svojich dok neúspech vo výberovom seba a potom budú odpoveschránky. aj ako z počiatkov v krajoch prevodové v lebnej Budapešti Rastislav káčer silnenie historických zväzkov klad konaní takom,“ Českopíše sa získať dať na otázky päťčlennej výrepubliky svojej politiky. Treba odovzdal v stredu 16. októbra najmä v širšom kontexte Vyše- slovenskej v dôvodovej správe kbez rozminis- páky berovej komisie. stykuprasa brať do úvahy aj silu moci poverovacie listiny maďarské- hradskej skupiny a regionálnej pakov terskej a v bežnom vyhláške, ktorá Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov vôbec byť županmi. najúčinnejšieho mu prezidentovi Jánosovi ádespolupráce. vidlá nehanbia výberového konania ako Až 318 súdnych afrodina predsedu samosprávneho nadpolovičnú väčšinu Na tento post nastúpil po Pet- Nuž, exekútorov nielenže sa nehanbia, ziaka, po ktorom tak prahrovi. Informovala Vladimíra kraja definuje. platných hlasov, vykonáatsa do 14 druhé ktorého kolo volieb. Preklad bude z anglického, sú na na svoju funkciu nú minulí, súčasní aj budúBriestenská zo Slovenskej rovi dní Weissovi, novým ale Podľa údajov Slovenskej Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí sa aj primerane francúzskeho hrdí. Na roz- ci alfasamci. Nenapraviteľní lantickej komisie (SAc), v ktodiplomatickým pôsobiskom nemeckého, komory exekútorov (Ske) najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb. diel volieb idealisti všakpracuje trvajú na určurejzískali bude ambasádor aj naďalej stala Praha. alebood parlamentných ruského jazyka. úspešv súčasnosti na Slopôsobiť ako jej čestný predseidú do súbojaz sami za seba, vplyve ní uchádzači písomnej čas- júcom vensku 318 zdravého súdnychlokálexeMinisterstvo vnútra SR či už sú nominantmi strán patrotizmu, viere vo vlastné da. káčer sa chce usilovať o buti postupujú na psycholokútorov. „evidujeme nárast počtu uchádzačovs potencio vymealebo ktoré nezávislí. v kombinácii dovanie stabilných vzťahov TASR a koalícií, gické posúdenie, bude sily

Občianske hodinky v hlavách čakajú

Viliam Dobiáš preziDentom SČK

noVý Diplomat

álom kraja s jednoznačným záujmom o povznesenie celého Slovenska. Ideme teda voliť ôsmich županov a 408 poslancov. To je 416 žien a mužov, ktorým zverujeme do rúk obrovský finančný a politický potenciál, osud škôl a nemocníc, sociálnych a kultúrnych zariadení či regionálneho športu, novanie za súdneho exekútora dopravy tesne pred kvalitu a stavnadociest. Preto zostáva rozum stáť, budnutím účinnosti novely prečo sa na doterajších troexekučného poriadku, najje do krajských samomävolieb z radov advokátov,“ pospráv vedalazúčastnilo Stanislava kolesárová také nízke percento voličov v porovnazo Ske. Presné čísla sa v pianí na vyšších toks elektorátom (18. októbra) nepodarilo stupňoch. zistiť. Pred pár dňamivýberových sme vstúSke zavedenie pili do astronomickej zimy. konaní schvaľuje, pretože, Správne všaksúčasných povedať ako tvrdí,jepodľa do normálneho pretože pravidiel musí času, byť za súdargumenty o hospodárskom neho exekútora vymenovaprínose administratívne prený každý, kto spĺňa formálne dĺženého denného svitu náležitosti. Po novom bymajú mal vratké nohy. V župných voľvýberové konania na exebách ale nebudú norkútorské miestao našej vyhlasomálnosti rozhodovať vzdiavať minister spravodlivoslení byrokrati.upozornila, My sami ti. kolesárová máme jedinečnú šancuktorá urože v Českej republike, biť si doma aspoň na štyri má oproti Slovensku približroky leto. Len si už konečne ne dvojnásobný počet obyposuňme tie naše vateľov, jev hlavách len 158 súdnych občianske exekútorov.hodinky.

buDúcich exeKútoroV buDe poSuDzoVať aj pSychológ

Benjamín Škreko TASR


číslo 20/2013 21/2013 číslo

spravodajstvo

73

Strana tIP MlADá šťukA V MúTNycH VODácH SlOVeNSkeJ POlITIky? Petičný výbor na podporu založenia nového politického subjektu s názvom Strana TIP zozbieral v priebehu necelých dvoch mesiacov viac ako 13 000 podpisov, dostatočný počet na vznik tejto strany. V najbližších dňoch podá návrh na registráciu strany v zmysle zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní sa v politických stanách na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Vo štvrtok 17. októbra v Bratislave sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej zástupcovia petičného výboru novinárom prezentovali svoje zámery. Nová stredo-pravá liberálna politická strana s názvom Strana TIP – tvoríme inú politiku, chce budovať svoj program na základe troch hodnôt – slušnosti, tolerancii a kompromise. Tieto hodnoty sa podľa vyhlásenia petičného výboru vznikajúcej strany vytratili zo súčasnej politiky. Preto je najvyšší čas, aby do politiky prišli mladí ľudia, nové tváre, aby nastala potrebná generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény.

Strana TIP chce priniesť do politiky odbornosť, ktorá objektívne zabezpečí trvalo udržateľné riešenia pre pokojnejší, zdravší a bezpečnejší priestor pre život každého občana tejto krajiny.

„Sme skupina mladých, mlado zmýšľajúcich ľudí. Neťaží nás žiadna politická minulosť,“ vyhlásil na tlačovej besede Ing. Tomáš Hudec, splnomocnenec petičného výboru. „Nemáme záujem o to, aby v našej strane pôsobili ľudia s akoukoľvek straníckou minulosťou. Jednoducho takýchto jednotlivcov nebudeme prijímať do našich radov. Doteraz nie je medzi sympatizantmi strany žiadna známa osobnosť.“ zdôraznil Tomáš Hudec. Sídlo strany TIP bude v Banskej Bystrici. Po zaregistrovaní stanov zvolá strana ustanovujúci kongres, na ktorom predstavia zakladajúcich členov strany a bude schválený program strany.

Ing. Tomáš Hudec, splnomocnenec petičného výboru z Banskej Bystrice v rozhovore s novinármi na tlačovej konferencii v Bratislave.

„Naším cieľom je vybudovať najprv stranu v regiónoch a v roku 2016 sa dostať do parlamentu. Financovanie strany bude len z členských príspevkov a darov.“ Od subjektov mimo strany finančné dary prijímať nebudú. Aká bude výška členského, to zatiaľ Tomáš Hudec novinárom neprezradil. Myslíme si, že žiadny z doteraz ohlásených kandidátov na prezidenta nemá taký morálno-osobnostný charakter, aby bol prezidentom všetkých občanov a garanciou slušnosti, tolerancie v politike. V našich radoch majú skoro všetci pod 40 rokov, preto vlastného kandidáta

Mgr. Ivana Augustinská, členka petičného výboru z Košíc

Ing. Ľuboš Majer, člen petičného výboru zo Žiliny

s morálno-etickou čistotou, spĺňajúceho vekové kritérium v tomto momente nevieme ponúknúť, píše vo svojom vyhlásení petičný výbor na podporu založenia novej stany TIP. Hoci doteraz s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou nekomunikovali, rozhodli sa členovia petičného výboru verejne ju vyzvať, aby napriek tomu, že sa rozhodla odísť z politiky, kandidovala za prezidenta Slovenskej republiky ako občianska kandidátka. Zberom podpisov pod petíciu za občiansku kandidatúru Ivety Radičovej v prezidentských voľbách chcú reprezentanti formujúcej sa strany TIP ukázať, že existuje dostatočný po-

čet občanov, ktorí si želajú, aby kandidovala. Ako mútne vody slovenskej politiky rozvíri mladá dravá šťuka, ukážu nasledujúce mesiace. Jej ambíce dostať sa v roku 2016 do parlamentu, sú reálne. Sympatizanti a záujemcovia o členstvo v strane, ktorí sa stotožnia s hodnotami a videním sveta, ktoré TIP predstavuje, sa už čoskoro budú môcť registrovať na web stránke www.strana-tip.sk (msa)


8

novinky

spravodajstvo

Chodci a cyklisti na jeseň a v zime Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) vo Zvolene upozorňuje nemotorových účastníkov cestnej premávky na bezpečnosť v jesennom a zimnom období. Práve na jeseň a v zime, keď je v prevažnej väčšine dňa znížená viditeľnosť, dopravná polícia každoročne zaznamenáva citeľný nárast počtu dopravných nehôd s účasťou nemotorových účastníkov cestnej premávky, a to najmä v intravilánoch miest a obcí.

teľnosti. Najúčinnejšie je používať na oblečení reflexné prvky, ktoré môžu byť aj celkom vhodným doplnkom vrchného ošatenia. Povinnosť používať reflexné prvky majú všetci chodci pohybujúci sa mimo obce za zníženej viditeľnosti.

Reflexné prvky chodcov

Bezpečnosť cyklistov

„Jednou z najčastejších príčin takýchto nehôd je náhly vstup chodca na vozovku tesne pred idúce vozidlo,“ pripomína Ladislav Lietava zo skupiny prevencie OR PZ Zvolen. „Vodič vtedy, najmä na klzkej ceste, na ktorej sa predlžuje brzdná dráha, nemá šancu bezpečne zastaviť vozidlo. Pre chodcov je veľmi nebezpečné aj vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na zastávkach MHD, alebo spomedzi zapar-

kovaných áut a na neosvetlených miestach.“ Počas týchto ročných období si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Práve oni, ako účastníci cestnej premávky, sú najzraniteľnejší a pri dopravných nehodách doplácajú ujmou na zdraví a neraz i životom. Okrem primeranej opatrnosti je preto potrebné používať taký odev, resp. jeho doplnky, ktoré sú dostatočne viditeľné aj za zníženej vidi-

Chodci by mali na prechádzanie cez cestu používať vyznačené priechody a pri zníženej viditeľnosti nosiť odev s reflexnými prvkami.

Čo sa týka cyklistov, policajné skúsenosti hovoria, že mnohokrát jazdia na neosvetlenom bicykli, nepoužívajú vhodné doplnkové vybavenie (blikajúce svetielka, reflexné oblečenie), taktiež jazdia po nesprávnej strane vozovky. Výnimočná nie je ani jazda v skupinách vedľa seba alebo nedanie včasného znamenia zmeny smeru jazdy. Cyklisti, ktorí jazdia po frekventovaných komunikáciách, by nemali preceňovať svoje schopnosti a zručnosti a zvážiť riziká, ktoré im hrozia od okoloidúcich motorových vozidiel. Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel osvetlený podľa zákona a cyklista by mal mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. „Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou,“ vysvetľuje Lietava. „Cyklista mladší ako 15 rokov musí

Chodec a cyklista na jednom chodníku. V tomto prípade to pasuje, ide totiž o spoločný chodník pre cyklistov i chodcov na Námestí SNP vo Zvolene.

mať prilbu aj pri jazde v obci. Bicykel je vozidlo a preto aj u cyklistov platí, že vodič vozidla nesmie jazdiť po požití alkoholických nápojov a iných návykových látok. Rovnako nesmie jazdiť na bicykli v takom čase, keď ešte alkohol sa môže nachádzať v  jeho organizme.“

Tri základné pravidlá

Nástrahy jesenného obdobia na cestách možno účinne eliminovať. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie troch základných pravidiel. V prvom rade sa treba na cestách správať zodpovedne, ohľaduplne a disciplinovane. Dôležité je dodržiavať

zásadu vidieť a byť videný, no a v neposlednom rade – nepreceňovať svoje schopnosti! „Úlohou polície je spolupôsobiť pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,“ hovorí L. Lietava. „Našou snahou je poskytovať občanom plnohodnotnú policajnú službu s cieľom priniesť na slovenské cesty bezpečnosť a poriadok. Bez ohľaduplnosti a zodpovednosti všetkých účastníkov cestnej premávky to však nie je možné. Je načase, aby si každý jeden z nás uvedomil fakt, že ak sa chce vrátiť do svojho domova živý a zdravý, tak sa podľa toho musí správať!“ Text a ilustračné foto: (nym)

Svetový deň bielej palice máciu o význame a funkcii bielej palice pre nevidiaceho človeka. Zo 68 pozorovaných vodičov nezastavilo figurantovi 17. Keďže táto akcia mala hlavne výchovný charakter, vodiči boli riešení iba pohovorom.“ Za ÚNSS sa akcie zúčastnil predseda ÚNSS Zvolen Ladislav Klešč, koordinátorka Alexandra Muránska, figurantka Darina Kadášiová a pomocná figurantka Darina Hudecová. Spolupracovali s nimi policajti ODI Zvolen OR PZ ZV a skupiny prevencie OR PZ Zvolen.

Aj Zvolenčania si pripomenuli Svetový deň bielej palice – deň, kedy si všetci pripomíname význam a dôležitosť tejto pomôcky pre nevidiacich ľudí. Každý z nás sa chce dostať do cieľa čo najbezpečnejšie a najrýchlejšie. Rovnakú potrebu majú aj nevidiaci a slabozrakí ľudia. V rámci Svetového dňa bielej palice sa 15. októbra 2013 vo Zvolene konala pred obchodným komplexom Centrum na  Ulici Jozefa Kozáčeka preventívna akcia zameraná hlavne na vodičov motorových vozidiel. Išlo o kontrolu toho, čo by mal vodič urobiť, keď na priechode pre chodcov zbadá človeka s bielou palicou. „Počas tejto akcie, ktorá mala hlavne výchovný charakter, sledovali

organizátori najmä nezastavenie vodičov nevidiacemu človekovi – figurantovi, ktorý prechádzal cez cestu,“ informoval nás Ladislav Lietava zo skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) vo Zvolene. „Policajná hliadka zastavovala vozidlá, ktoré nevidiacemu človeku nedali prednosť, a koordinátor z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) podal infor-

Ilustračné foto: TASR/Martin Baumann

(nym)


číslo 21/2013

poradňa

9

Radíme: Kotol aj radiátory treba na vykurovanie pripraviť Zima dá kotlu aj vykurovacím rozvodom zabrať. Aby všetko fungovalo účinne a bez porúch, treba každoročne vykonať servisnú prehliadku kotla, ktorú požadujú všetci výrobcovia v záručných podmienkach. Pravidelnú servisnú prehliadku si pred zimou vyžaduje každý vykurovací systém, aj ten, ktorý je čerstvo nainštalovaný. Kotol a  rozvody obsahujú nežiaduce látky, ktoré môžu ohrozovať chod kotla, vykurovacích telies či ventilov. Pri tých novších to môže byť olej používaný pri lisovaní plechových radiátorov, zvyšky tesniacich hmôt alebo spájky. V starších systémoch bývajú usadeniny, produkty korózie a vodný kameň, ktoré sa pri prevádzke usadzujú v kotle a môžu i v krátkom čase spôsobiť jeho zlyhanie. Častou príčinou problémov býva aj vykurovacia voda s príliš vysokou tvrdosťou. Usadeniny vo výmenníku tepla spôsobujú zvýšenú spotrebu paliva a pri tradičných

Nezabudnite svoje radiátory pravidelne odvzdušňovať. Ilustračné foto: TASR/František Iván

kotloch aj zhoršenie parametrov spalín. „Zanesenie sa môže prejaviť častým zhasínaním horáka alebo prehrievaním kotla. V mnohých prípadoch to vedie až k začierneniu stien pri komínových vývodoch alebo v horšom prípade k prepáleniu vnútorných častí spotrebiča. Ak chceme predísť týmto problémom, mali by sme využívať služby spoľahlivého servisného technika, zaškole-

ného a autorizovaného dodávateľom danej značky kotlov,“ upozorňuje Ladislav Truchlík zo spoločnosti Wolf Slovenská republika. Ceny za ročnú údržbu bežného plynového kotla v rodinnom dome sa pohybujú priemerne od 70 do 100 eur.

Skontrolujte aj radiátory

Po prehliadke kotla netreba zabudnúť na kontrolu radiá-

torov, prípadne podlahového vykurovania a vyčistenie komína. Pred vykurovacou sezónou je potrebné skontrolovať všetky ventily na radiátoroch. Pokiaľ z nich vyteká voda, treba ich opraviť alebo vymeniť. Všetky radiátory by sa mali pred prevádzkou odvzdušniť. „Podlahové vykurovanie je vcelku odolný systém, ak sa pri inštalácii použili kvalitné plastové rúrky s kyslíkovou bariérou.

Pri prehliadke potom stačí skontrolovať tesnosť jednotlivých spojov a zistiť, či sa nezmenili prietoky v jednotlivých okruhoch. Oplatí sa tiež skontrolovať ich funkciu a reakciu na zmenu nastavenia izbového regulátora,“ radí odborník na  vykurovaciu techniku Truchlík. TASR

Plynový kotol musí mať nepretržitý prívod vzduchu zvonka Nevedomosť pri nesprávnom kúrení plynovým kotlom môže mať aj tragické následky. Počas minulej vykurovacej sezóny polícia vyšetrovala viacero otráv oxidom uhoľnatým. Išlo najmä o domácnosti, ktoré sa pri prevádzkovaní plynových kotlov dopustili chýb. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. „Zmenou počasia došlo k nahromadeniu nebezpečných spalín v obydlí, v niektorých prípadoch s tragickým následkom,“ upozornil Slivka. Polícia podľa neho už dnes vie, prečo jedovatý plyn ohrozoval životy vo všetkých prípadoch z minulého roka. „Splodiny z kotlov boli odvádzané priamo do komína. Každý dom mal kvalitné plastové okná a dvere. Objekty boli hermeticky uzavreté

a pri stúpaní vonkajšieho atmosférického tlaku fungovala fyzika. Tlak v dome sa začal vyrovnávať nasávaním vzduchu zvonku cez komín,“ vysvetlil hovorca. Splodiny z kotla, ktoré obsahujú oxid uhoľnatý, sa preto hromadili vo vnútri objektov. „Ani v jednom prípade nebol zabezpečený nepretržitý dostatočný prívod vzduchu potrebný na štandardnú prevádzku kotla. Stavebné

Ilustračné foto: TASR/František Iván

otvory slúžiace na prívod vzduchu do kotla boli nedostatočné alebo dodatočne zakryté. Komíny na odvádzanie spalín na tento účel konštrukčne nevyhovova-

li,“ povedal Slivka. Rovnako nebezpečné je podľa neho aj nahromadenie vonkajšieho vzduchu v oblasti komína, napríklad, ak vetru stojí v ceste sedlová strecha a ko-

mín ju primerane neprevyšuje. Dodal, že tento problém sa týka aj plynových vykurovacích telies – takzvaných gamatiek, ktoré majú spaliny odvádzané cez stenu. Pri kúrení plynovým kotlom Slivka radí, aby si ľudia skontrolovali, či v miestnosti, kde je plynový kotol, je nepretržitý prívod vzduchu. Ak nie, treba urobiť do steny otvor, prípadne nechať pootvorené okno a zabezpečiť ho pred zlodejmi mrežou. Na záver odporúča nechať si odborníkmi skontrolovať technický stav komínov. TASR


2

a 2 a

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

Hodnotiaca komisia

10 â‚Ź

MuĹžskĂŠ meno (2.2.) Ohorok cigarety (hovor.)

BodavĂ˝ hmyz

VlastnĂ­

4

LutĂŠcium

ArgĂłn KuĹžeÄžoseÄ?ka

ÄŒlen starĂŠho nĂĄroda

Morskå ryba Medzinårodný olympijský výbor

  

  

Orgie Ä?arodejnĂ­c OdstrĂĄĹˆ chybu

SelĂŠn



   

Citoslovce dupnutia Tape reader

ÄŒeskĂŠ muĹž-skĂŠ Strach

Spojka

CMYK – 3/93/84/12 - ZbytoÄ?ne to trepeĹĄ k televĂ­zoru. ... Pantone – 180 C RGB – 195/0/0 Obsah Cudzie

ObviĹˆuj

RuskĂ˝ ĹĄachista

muĹžskĂŠ meno

drahĂŠho kovu v minciach

HlinĂ­k

Kopnutie

TropickĂŠ ovocie

Patriaci rĂŠtorovi

NieÄ?o zvinutĂŠ ZĂşbkovanĂ˝ uzĂĄver AngolskĂĄ rieka

CMYK – 0/0/0/4 Pantone – CoolG RGB – 137/137/

Pascal

VojenskĂĄ hodnosĹĽ Cudzokraj.

Roztavoval

NZV 506/13

MilĂ˝ Karol, z vypadĂĄvaa Ĺžien by som odporĂşÄ?ala pouĹžiĹĽ textproblĂŠm (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupecnĂ­m vlasov mĂ´Ĺže maĹĽ viac prĂ­Ä?in. dva prĂ­pravky za sebou. UvedenĂ˝ tvo), veÄžkosĹĽ jeho vĂ˝robok pĂ­smasi mĂ´ĹžeĹĄ by kĂşpiĹĽ nemala V Tvojom prĂ­pade by som v prvej Ä?i objednaĹĽ fĂĄze zvolila cestu, na adrese: byĹĽnajjednoduchĹĄiu menĹĄia ako 5 bodov. t.j vyskúťaĹĽ kozmetickĂ˝ prĂ­pravok SALON TEXTURES, ktorĂ˝ je KVATROFIN s.r.o. veÄžmi kvalitnĂ˝ a hlavne ĂşÄ?innĂ˝. Ĺ karniclovskĂĄ 1, VerĂ­m, Ĺže ti tieĹž pomĂ´Ĺže. Aj s nĂĄ- 909 01 Skalica vodom sa cena pohybuje okolo Tel.: 034/664 74 35 23â‚Ź. V ĹĽaŞťích prĂ­padoch u muĹžov www.vlasovakura.sk

Ĺ PZ SvidnĂ­ka

FarebnosĹĽ logotypu LietajĂşci tanier

20mm

MilĂĄ poradĹˆa, mĂĄm 30 rokov a od mojich 25-tich MinimĂĄlna logotypu narodenĂ­n bojujem veÄžkosĹĽ s nadmernĂ˝m vypadĂĄvanĂ­m vlasov. je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, ktorej je TaktieĹž sa mi zaÄ?Ă­najĂş vytvĂĄraĹĽ na Ä?elepri kĂşty. Iste chĂĄpeĹĄ, moĹžnĂŠ logotyp problĂŠmov repro-ako Ĺže mĂĄm obavy, aby sombez za pĂĄr rokov nevyzeral pleĹĄatĂ˝ inĹĄpektorAk Kojak. Karol F. z Prievidze dukovaĹĽ. je k logotypu priradenĂ˝

      Ă no, po rusky

Preber sa k Ĺživotu

PoradĹˆa vlasy

 

  Patriaci akvabele

  

    Ăšdel

kupĂłn

MinĂşta (skr.)

NapodobĹˆovala zvuk hodĂ­n

49 v RĂ­me

zv 20/2013

Pera (bĂĄsn.)

  

  

Nie, po rusky

  

StĂĄvkovĂ˝ lĂ­stok

KrĂĄÄ?alo

  

ZĂĄpor

OhmatĂĄvali

Obruby obrazov

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

UsúŞim, umorím

Žena boha Braga

  

krĂ­Ĺžovka

PraobyvaDubson teÄž unit Peru

ÄŒasĹĽ Ăşst

Logotyp s textom 3

Oleum (skr.)

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 14. 11. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

Prepadnutie

AstĂĄt

SlovenskĂ˝ opernĂ˝ spevĂĄk

PohonnĂŠ hmoty

v hodnote

StrĂĄĹžne zvieratĂĄ

2

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

novinky

súżaŞ/kríŞovka

NĂĄpoveÄ?: ALĂ N, ALAROD, INK, NET, ZADI.

10

dravĂ˝ vtĂĄk ZĂĄkladnĂĄ OchrannĂĄ zĂłna logotypu DoplnkovĂ˝ k logotypu Sarmat ChytĂĄ text zver Ä?Ă­slovka Dom. meno je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho sa umiestĹˆuje pod logotyp a m NasĂĄvalo PrsnĂ­k nesmie SlovenskĂ˝ sadzanĂ˝ fontom Ad Pro. Uve (kniĹž.)zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ plynĂĄr. prvokZnojalebo text, ktorĂ˝ nie je definopriemysel ky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umies SeverskĂ˝ List, vanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabeztu. Medzi pĂ­smom v logotyp parohĂĄÄ? po Ä?esky KartĂĄrsky Knokaut suverenitu logotypu. peÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu ĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ byĹĽ vĂ˝raz rozdiel, text by nemal konk 1 kosĹĽou samotnĂŠmu logotyp pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ info VytvĂĄram penu


číslo 21/2013

šport

11

Hrozí hokejovej extralige kolaps? Hokejová extraliga možno dostane ďalší úder pod pás. Čoraz hlasnejšie sa začalo hovoriť o záujme HC Košice opustiť slovenskú najvyššiu hokejovú súťaž. Ak by sa tak stalo, bolo by to po odchode Slovana Bratislava ďalšie citeľné oslabenie. Súťaž, v ktorej Zvolenčania obhajujú zlaté medaily, by opäť stratila niečo zo svojej už tak naštrbenej atraktivity. O  možnej účasti tradičného klubu v niektorej z nadnárodných súťaží nedávno informoval šéf najväčšieho sponzora tímu U. S. Steel Košice George Babcoke. Najvyššia slovenská súťaž stratila na atraktívnosti už vlani odchodom Slovana Bratislava do Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). „Jeho odchod vníma asi každý. Samozrejme, že extraliga to pocítila, pretože odišiel jeden zo silných klubov. Najmä z hľadiska diváckeho záujmu, to je úplne jasné. Stratili sme najväčší zimný štadión s najväčšou návštevnosťou, ale toto je realita, o ktorej vieme už dva roky,“ uviedol Vladimír Paštinský, výkonný riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej, ktorá riadi najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž.

Ďalšia hrozba

Objavila sa však aj ďalšia „hrozba“. O odchode z extraligy vraj vážne uvažuje aj košický U. S. Steel. Nie ale do KHL, čo by pre Košice bolo ekonomicky neúnosné, ale do inej európskej ligy. Babcoke pritom argumentuje hlavne nízkou návštevnosťou na domácich zápasoch HC, hoci sa do mužstva vrátili hráči ako Bartoš, Svatoš či Nagy. A pre Hospodárske noviny doslova uviedol: „Rie-

šenie vidím v širšej lige, ktorá prekračuje hranice Slovenska. Potrebujeme zmenu.“ Pre ten istý denník, zdroj z prostredia extraligy, ktorý nechcel byť menovaný dodal: „Pre kolaps národnej ligy stačí, aby klub z Košíc vystúpil zo súťaže.“

Bez oficiálnych informácií

„Nemám žiadnu oficiálnu informáciu o tom, že Košice chcú odísť,“ reagoval Vladimír Paštinský. „To, že niekto nad niečím takýmto uvažuje je jasné, lenže na to musí mať partnera aj na druhej strane. A ja o takomto zamýšľanom kroku neviem, a preto takejto informácii zatiaľ vôbec neprikladám žiadnu vážnosť. Ani predseda predstavenstva, ani generálny manažér či Juraj Bakoš o takejto možnosti zatiaľ ešte nehovorili. Pokladám to zatiaľ len za nejaké vízie, ktoré niekto vyslovil. Lenže o takýchto víziách som počul už aj v súvislosti s Popradom a Zvolenom, ktorí by vraj chceli hrať KHL a nie sú tam. Nad odchodom uvažovali aj Piešťany.“

Netratraktívna liga

Podľa predstaviteľa U. S. Steel je vraj slovenská extraliga neatraktívna a divácky nezaujímavá. „Áno počul som o tom, ale zatiaľ nehovorí,

Príde extraliga o zaujimavé súboje Zvolena s Košicami? Foto: TASR/Dušan Hein

že chcú odísť, len to, že takúto možnosť zvažujú. Ešte raz však opakujem – nad alternatívou odísť do KHL rozmýšľali aj v Poprade, Zvolene a čo ja viem, kto všetko ešte. Všetkým je nám jasné, že v prvom rade je to o prostredí, v ktorom všetky extraligové kluby musia na Slovensku pracovať. Na mysli mám prostredie ekonomické. A práve toto je stimul, ktorý ich vedie k záujmu o iné súťaže. Na druhej strane si ale po kvalitatívnej stránke takúto súťaž musia aj nájsť. Pretože podľa mňa slovenská extraliga svoju kvalitu určite má. Už niekoľko rokov sa márne pokúšame komunikovať s českou stranou, rokovania však zakaž-

dým zlyhali. Podľa môjho názoru je česká strana jediným partnerom, ktorý by mohol pripadať do úvahy na to, aby nám to kvalitatívne niečo prinieslo. Všetko to ostatné zatiaľ nedosahuje úroveň slovenskej extraligy. Na myslí mám všetky súťaže v našej blízkosti z hľadiska geografického, ako sú EBEL či MOL. Športovo-technickým prínosom by to pre nás nebolo vhodné.“

Realita športu

Vladimír Paštinský sa nechce zaoberať ani teóriou, ak by Košice naozaj odišli. „Naozaj takto nerozmýšľam ani sa podobnými úvahami nezaoberám. Momentálne sa

k tomu neviem vyjadriť, pretože sa ani nemám k čomu. Vízie pre mňa nie sú žiadnym oficiálnym stanoviskom. Samozrejme, ak kluby alebo ich sponzori majú pocit, že musia odísť a budú to vedieť zrealizovať, tak prosím. Ale tu treba v prvom rade hľadať príčiny a dôvody tohto prípadného odchodu. Nie je to o návštevnosti. Dôvodom sú hlavne ekonomické problémy. Každý dnes vie, že ekonomická situácia klubov na Slovensku nie je dobrá a nie je to zapríčinené odchodom Slovana. Ekonomická situácia ide dole postupne už desať rokov. A to je realita.“ (bb), TASR

Muži dohliadajú na mládežníkov Vedenie a hráči HKM Zvolen prišli so zaujímavým projektom. Na základe neho budú mať mladé zvolenské hokejové nádeje na ľade pravidelne svoje športové vzory, od ktorých sa budú môcť učiť. Vo zvolenskom hokejovom klube sa rozhodli zatraktívniť prípravu hokejovej mlade. Preto sa od októbra na tréningoch športových hokejových tried minimálne raz týždenne

objavia aj hráči A-mužstva. Šampióni extraligového ročníka 2012/2013 mladým hokejistom poradia a pomôžu tak

trénerom pri výchove svojich nasledovníkov. (bb), HKM

NA JEDNOTLIVÉ HOKEJOVÉ TRIEDY BUDÚ DOHLIADAŤ TÍTO HRÁČI: 1. ŠHT: Ján Ťavoda – Martin Ďaloga 2. ŠHT: Patrik Huňady – Matej Síkela 3. ŠHT: Kamil Brabenec – Andrej Podkonický 4. ŠHT: Michal Chovan – Peter Hraško 5. ŠHT: Ľubor Zuzin – Lubor Pokovič 6. ŠHT: Michal Pichnarčík – Milan Jurík 7. ŠHT: Michal Juraško – Tomáš Škvaridlo – Jaroslav Hertl 8. ŠHT: Peter Zuzin – Vladislav Baláž – Michal Pospíšil 9. ŠHT: Ján Mucha – Milan Čanky – Radovan Puliš

Brankári: Marek Šimko – Igor Cibuľa – Mate Tomljenović Hráči majstrovského tímu budú radiť na tréningoch mládeže. Foto: TASR/Dušan Hein


12

novinky

šport

Na úvod tri víťazstvá Zvolenské krasokorčuliarky v Košiciach V  novej súťažnej sezóne 2013/2014 sa prihlásilo celkovo 15 klubov, ktoré chcú usporiadať preteky v krasokorčuľovaní. Prvé preteky súťažného ročníka sa uskutočnili v Košiciach. Na 44. ročníku Veľkej Ceny Košíc a 21. ročníku Košickej korčuľky sa prihlásilo 104 krasokorčuliarov z 19 klubov Slovenska. O svoje prvé cenné body do Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP) jednotlivcov ale aj SP klubov v novej súťažnej sezóne zabojovali aj tri mladé krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). Barbora Čunderlíková si vo svojej kategórii vybojovala ôsme

VÝSLEDKY ZVOLENČANOV NA EXTRALIGE:

V Banskej Bystrici v októbri odštartovalo prvé kolo deviatej sezóny Euroligy Muay Thai. Za Power gym Zvolen v susednom meste nastúpili siedmi borci, z toho jedno dievčaĽubica Beňová, Maroš Hakel, Martin Valach, Marián Trebula, Leonard Truban, Michal Výbošťok a Peter Hodbod.

Zvolenské krasokorčuliarky – Barbora Čunderlíková, Emília Buchová, Laura Debnárová (zľava). Foto: (kra)

miesto, Emília Buchová bola jedenásta a Laura Debnárová dvanásta. (mz)

Zvolenčania z celkového počtu zápasov tri vyhrali a štyri prehrali. „Najkrajšie zápasy vybojovali Maroš Hakel, ktorý mal šikovného a o sedem rokov staršieho zápasníka, ale s prehľadom ho porazil a Marián Trebula, ktorý srbského reprezentanta s veľkou prevahou prevalcoval. Peter Hodbod rovnako s prehľadom technicky zvíťazil,“ uviedol hlavný tréner Power gymu Zvolen Ri-

Ľubica Beňová (Power gym ZV) – Monika Chocholíková (Elite gym TN) 0:3 na body Leonard Truband (Power gym ZV) – Ferdinand Nemlaha (Neregistrovaný) víťaz Nemlaha RSC v 3. kole Maroš Hakel (Power gym ZV) – Ivan Tencer (Fighting gym BA) 3:0 na body Martin Valach (Power gym ZV) – Marek Tencer (Fighting gym BA) víťaz: Tencer KO v 1. kole Marián Trebula (Power gym ZV) – Nemanja Tomic (Ronin gym SRB) 3:0 na body Michal Výbošťok (Power gym ZV) – Tomáš Przetaczek (Neregistrovaný POL) 0:3 na body Peter Hodbod (Power gym ZV) – Tomáš Hegyesy (Neregistrovaný) 3:0 na body

chard Šmálik. K vystúpeniu svojich zverencov pod Urpínom dodal: „Ľubka Beňová mala svoj prvý zápas, no potrebuje zamakať na kondícii, technike a klinči. Leonard Truban vo svojich 36 rokoch a v prvom zápase sa nezľakol, ale neustál veľa lowkickov na nohu a v 3. kole už nemo-

hol pokračovať. Martin Valach mal smolu, dostal koleno do nosa, pustila sa mu krv a zápas musel skončiť. Michal Výbošťok sa od minulého roku zlepšil, no je ešte kus rozlietaný, nestabilný.“ (bb)

Kováčik sa opäť bude uchádzať o post prezidenta SFZ Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik uviedol, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie vo februárových voľbách. „Predovšetkým preto, že by som rád dokončil, čo sme v uplynulých troch rokoch rozbehli.“ „Cítim sa silný v tom, že sa mi podarilo dať dokopy kolektív ľudí, ktorý urobil kus dobrej roboty a s ktorou sa môžeme prezentovať. Prijali sme nové stanovy, mám špičkový informačný systém, na ktorý sa dnes chodia pozerať z iných krajín. Podľa nášho vzoru ho chcú prebrať. A sú to aj športové úspechy. Síce prvému tímu sa nedarí, ale máme úspešnú sedemnástku, devätnástku, národný tím do 21 rokov hral baráž o postup na majstrovstvá Európy. O budúcnosť slovenského futbalu

sa nebojím. V máji sme, aj podľa hodnotenia UEFA, skvele zvládli organizáciu majstrovstiev Európy do 17 rokov a tím Laca Pecka to vyšperkoval dobrými výkonmi a postupom na MS v Spojených arabských emirátoch. Keď ešte dobudujeme infraštruktúru, tak Slovensko bude mať iný obraz na futbalovej mape ako pred tromi rokmi. A cítim sa silný v tom, že mám dennodenný kontakt s ľuďmi na všetkých úrovniach futbalu po celej krajine,“ uviedol na margo svojho pôsobenia vo funkcii.

Vyrovnaný rozpočet

Podľa Kováčika sa za jeho „vládnutia“ zlepšila finančná situácia zväzu. Tá po nástupe do funkcie podľa jeho slov nebola dobrá. „Máme vyrovnaný rozpočet, neprodukujeme stratu. Nerobíme na dlh. Stále to nie je ideálne, ale chcem zdôrazniť, že od roku 2010 máme naše účtovníctvo auditované, čiže zaviedli sme v ňom poriadok, postavený na úplne iných štandardoch ako v minulosti.“

Najhoršie obdobie

Najťažšie mu bolo po júnovej

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Foto: TASR/Oliver Ondráš

remíze 1:1 v Lichtenštajnsku v kvalifikačnom zápase MS 2014. Nezvažoval však, že by položil funkciu. „Nie, za celý čas som nemal obdobie, že by som nad takýmto niečím uvažoval,“ priznal Kováčik. Práve po fiasku vo Vaduze padli hlavy trénerov Michala Hippa a Stanislava Grigu. Kormidla národného tímu sa chopil Ján Kozák a Ková-

čik si túto voľbu pochvaľuje: „Veľmi dobre sa s ním spolu pracuje. Je to obrovský odborník s veľkým prehľadom a nadhľadom, čo je vo futbale veľmi dôležité. Jeho prirodzená autorita je obrovská. Atmosféra na zrazoch je iná ako predtým.“ (bb), TASR

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Vedúca vydania: Janka Kršiaková   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Zvolen, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 25 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4467/11   Obchodný manažér: Helena Šiandorová, t. č.: 0917 77 50 22   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu   E-mail: novinky.zv@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nzv 21 2013 web  
Nzv 21 2013 web  
Advertisement