Page 1

Dvojtýždenník

25 000 ks

Príloha

zdravie Ročník: III. číslo. 09/2013 Dátum vydania: 16. 5. 2013

Zvolen

Výskumné centrum

Rekord Lesníckych dní

Už aj v Banskej Bystrici

Tréner HKM končí

str. 2 Rozostavaná športová hala vo Zvolene by sa mala zmeniť na výskumné centrum s laboratóriami tamojšej Technickej univerzity.

str. 5 Už po siedmykrát sa „hlavné mesto slovenského lesníctva“ – Zvolen – stalo centrom pestrých osláv Lesníckych dní.

str. 6 Na Oddelení infektológie pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zriadili Ambulanciu cestovnej medicíny.

str. 11 Tréner Peter Mikula už v budúcej sezóne nebude riadiť lavičku slovenského hokejového majstra HKM Zvolen.

STAVANIE MÁJOV, MÍTINGY, PLNÉ DIVADLO I HISTORICKÝ VLÁČIK

Vysoký štíhly máj pred Zvolenským zámkom.

Prvomájový Sviatok práce si aj tohto roku oslávili Zvolenčania na viacero spôsobov. Povinné manifestácie už patria minulosti, a tak si každý mohol vybrať z pestrej ponuky podujatí, ktoré sa konali v tento deň.

Už predvečer 1. mája sa na zvolenských uliciach rozozvučali tóny ľudových piesní. To keď viaceré krojované skupinky nositeľov tradícií už tradične stavali vysoké štíhle máje. Tradičný máj vyrástol pred Zvolenským zámkom, ďalší pred Študentským domovom Ľ. Štúra Technickej univerzity Zvolen na Študentskej uli-

ci, ale napríklad aj pred najnovším obchodným strediskom v centre mesta a na ďalších miestach. Na Sviatok práce sa celé mesto rozžiarilo krásnym slnečným počasím a hneď zrána pozdravilo stovky ľudí na Námestí SNP. Práve tam sa totiž konali hneď dva mítingy. Jeden v réžii Komunistickej strany Slo-

venska, druhý organizovala strana Smer – SD. Hodnotenie súčasnej celospoločenskej situácie bolo na nich síce rozdielne, ale hudba nechýbala ani na jednom. Smer – SD ponúkol aj občerstvenie, suveníry a kultúrny program. Pokračovanie na strane 3


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

CENY PRE NOVINÁRSKU OMLADINU V dňoch 26. a 27. apríla 2013 sa pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku uskutočnilo v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene oficiálne vyhodnotenie 18. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero v rámci XXVII. ročníka Štúrovho Zvolena. Táto najprestížnejšia celoslovenská súťaž podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku. Umožňuje prezentovať výsledky výučby školy tvorbou žurnalistických žánrov, hodnotiť úroveň školských časopisov, konfrontovať ich s inými a zároveň rozširovať poznatky súťažiacich o žurnalistike a žurnalistických žánroch. Najvyššie ocenenie – Zlaté Štúrovo pero 2012 – získal časopis Rozhľad z Gymnázia Považská Bystrica. Víťazmi jednotlivých kategórií boli: časopis Ťahák z Gymnázia Vráble, časopis Atteliér z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Annamária Ondrejková z Gymnázia v Považskej Bystrici a Dáša Račková z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Účastníkov podujatia prišiel pozdraviť aj predseda vlády Róbert Fico. Europoslanec a krajský župan Vladimír Maňka zasa pozval najúspešnejších súťažiacich do Európskeho parlamentu.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Lesy Slovenskej republiky, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravuje na sobotu 18. mája tradičné podujatie pre širokú verejnosť v rámci Noci múzeí a galérií. Od 16. až do 23. hodiny je pre návštevníkov všetkých vekových kategórií pripravený pestrý program s tvorivými dielňami, kynologickými ukážkami, besedou o lese a kultúre, nočné hodiny v budove múzea spestrí aj hudba a tanec. Do podujatí organizovaných v rámci Noci múzeí a galérií sa tradične zapojí aj Slovenská národná galéria so sídlom na Zvolenskom zámku. Organizátori ponúkajú návštevníkom rôzne tvorivé aktivity, kurátorské výklady či hudobné vystúpenie. (nym)

POSLANCI AKTUALIZOVALI ROZPOČET MESTA Na svojom ďalšom zasadnutí sa v pondelok 29. apríla stretli poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Zvolene, ktoré viedol primátor Miroslav Kusein. Správu o činnosti Mestskej rady (MsR) predniesol spravodajca Peter Drozdík. Hneď potom prišli na rad finančné otázky. Záverečný účet mesta Zvolen predložil poslancom prednosta Mestského úradu (MsÚ) vo Zvolene Stanislav Jalakša a vedúca ekonomického odboru MsÚ Alena Gáborová, ktorá navrhla aj aktualizáciu mestského rozpočtu na tento rok. Poslanci napokon aktualizáciu rozpočtu mesta Zvolen, škôl a školských zariadení na rok 2013 so zvýšením príjmov a výdavkov o 479 562 eur na celkový objem 25 331 751 eur schválili.

Čo ďalej so športovou halou

Na rokovaní sa zaoberali aj vysporiadaním vzťahov, týkajúcich sa nedostavanej športovej haly Stredisko športov Lanice. Schválili od-

písanie pohľadávky vo výške 331 939,19 eur voči združeniu vytvorenému na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov, účastníkmi ktorého sú okrem mesta Zvolen aj Technická univerzita vo Zvolene a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zástupcovia univerzity zároveň priblížili poslancom svoju predstavu možnej prestavby pôvodne plánovanej športovej haly na výskumné centrum.

Prerokovania

Na zasadnutí schválili aj úpravu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č.150 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach s účinnosťou od 1. júna tohto roku. Prerokovali informácie o na-

Návrh na aktualizáciu tohtoročného rozpočtu predložila poslancom vedúca ekonomického odboru MsÚ vo Zvolene Alena Gáborová.

kladaní s majetkom mesta, vypočuli si Správu o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavnej kontrolórky, Správu o činnosti Mestskej polície Zvolen za rok 2012 a schválili obnovenie členstva mesta Zvolen v Združení Mikroregión Hučava-Zvolensko s členským poplatkom na tento rok vo výške 200 eur. Text a foto: (nym)

ZMENA NA VÝSKUMNÉ UNIVERZITNÉ CENTRUM Rozostavaná športová hala vo Zvolene, ktorej stavbu pre nedostatok financií prerušili takmer pred deviatimi rokmi, by sa mala zmeniť na výskumné centrum s laboratóriami tamojšej Technickej univerzity (TU).

ŠTUDENTI HĽADAJÚ 7 DIVOV ZVOLENSKA Svojich sedem divov bude mať aj mesto Zvolen. Žiaci odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu na tamojšej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu sa totiž rozhodli vyhlásiť súťaž s názvom 7 divov Zvolenska. Chcú nájsť sedem lokalít, alebo podujatí mesta a okresu Zvolen, ktoré sú originálne a výnimočné. Súťaž bude trvať od mája do decembra 2013. V máji a júni budú mať ľudia možnosť posielať tipy na rôzne lokality, podujatia a zaujímavosti. V júni budú všetci kandidáti zverejnení na webovej stránke projektu. V čase od júla do novembra bude možnosť hlasovať za jednotlivých kandidátov a v decembri 7 divov Zvolenska vyhodnotia a vyhlásia. Všetky informácie o projekte nájdu obyvatelia mesta na internetovej stránke http://sites.google.com/site/ zvolenskedivy a tiež na internetovej stránke mesta Zvolen www.zvolen.sk. Projekt 7 divov Zvolenska je zároveň príspevkom školy k 770. výročiu obnovenia mestských výsad, ktoré si Zvolen tento rok pripomína. Mesto je zároveň partnerom tejto študentskej akcie. TASR

Podľa rektora Rudolfa Kropila o prostriedky na dostavbu objektu, ktorý využije aj niektoré už existujúce prvky športovej haly, by chceli požiadať štrukturálne fondy Európskej únie. Samotná stavba by podľa neho stála približne 6 miliónov eur, čo je o polovicu menej, ako predpokladané náklady na dostavbu športovej haly. „Na dobudovanie interiérov a laboratórií sa predpokladajú náklady v rozmedzí 10 až 12 miliónov eur,“ pripomenul. „Vo Zvolene by tak vzniklo výskumné centrum a laboratória na európskej úrovni,“ dodal. Keďže univerzita je zameraná na drevo, les, ekológiu a en-

viromentalistiku, centrum by sa malo venovať výskumu v oblasti ochrany životného prostredia. Na stavbe haly sa v rokoch 2003 a 2004 preinvestovalo asi 100 miliónov slovenských korún (asi 3,3 milióna eur). Ďalšie desaťtisíce eur stálo dlhodobé stráženie nedosta-

veného objektu. Od vlani objekt nestráži klasická strážna služba, ale sú tam nainštalované bezpečnostné kamery. Na doterajšom fi nancovaní sa podieľal štát, prostredníctvom ministerstva školstva i mesto Zvolen. TASR, foto: TASR/Jozef Poliak


číslo 09/2013

SPRAVODAJSTVO

3

STAVANIE MÁJOV, MÍTINGY, PLNÉ DIVADLO I HISTORICKÝ VLÁČIK Dokončenie zo strany 1

Divadlo zblízka

Na tomto Námestí má svoje sídlo aj Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, ktoré svojim návštevníkom ponúklo počas svojho tradičného Dňa otvorených dverí niekoľko možností zabaviť sa. Pred jeho vstupnou bránou dokonca vyrástlo malé pódium s provizórnym hľadiskom. Návštevníci všetkých vekových kategórií si mohli vychutnávať ukážky jednotlivých predstavení (bodoval najmä legendárny Polepetko), ale väčšina z nich neodolala ani programu, na ktorý ich do vnútorných priestorov tohto stánku múzy Tálie, osobne pozvala riaditeľka divadla Jana Raffajová. Prekvape-

ním bola predovšetkým veľká javisková točňa s postavenými kulisami úspešných inscenácií a možnosť prezliecť sa do kostýmov. Mnohí to využili a o chvíľu už cvakali fotoaparáty s objektívmi namierenými na nových „hosťujúcich hercov“ pózujúcich uprostred kulís. Samozrejme, že ani tohto roku nechýbali hry, súťaže, autogramiáda a prehliadka jednotlivých pracovísk divadla – osvetľovacej kabíny, zvukárov, prácu mali aj maskérky a ďalší zamestnanci. Spomedzi domácich hercov (samozrejme v kostýmoch) sa najviac usmieval Vladimír Rohoň. „Tento deň mám veľmi rád, lebo nejde len o prvý deň mája, mesiaca lásky, ale aj o deň mojich narodenín.

A tak mám vždy pri oslavách narodenín množstvo gratulantov aj spomedzi tých návštevníkov, ktorí prichádzajú k nám do divadla,“ vysvetľuje usmiaty Vladimír. Tých gratulantov bolo i tohto roku naozaj dosť. Mnohí návštevníci sa totiž spontánne pridali k zborovému spevu oslávencových kolegov, ktorí mu spoločne blahoželali na pódiu pred divadlom.

Plno prírody

Ale nielen do centra mesta zamierili Zvolenčania. Mnohí sa vybrali na národnú kultúrnu pamiatku Pustý hrad nad Zvolenom. Pri hlavnej bráne hradu sa konala krátka spomienka na niekdajšieho vedúceho archeologického výskumu tej-

Deň otvorených dverí v Divadle J. G. Tajovského.

to lokality Václava Hanuliaka. K jeho pamätnej tabuli položili kytice členovia združenia Priaznivci Pustého hradu i ďalší návštevníci, ktorí sa rozhodli sviatok práce osláviť turistikou, spoznávaním histórie i opekačkou v prírode. Iní zasa zvolili pobyt v prírode v lesnom skazene vo Vydrovskej doline, kam ich zo zvolenskej železničnej stanice cez Banskú Bystricu, Hronec a Čierny Balog odviezli historické vlaky. Ďalší sa venovali svojim záhradkám, rybárčeniu, prechádzke na sviežom

vzduchu. A večer bolo plno aj v reštauračných zariadeniach pod holým nebom, vo viacerých s dobrou muzikou. V záhrade Mantuana to napríklad roztočila hudobná skupina Opus Experience s dvojicou mladých speváčok, ktoré potešili aktuálnymi aj osvedčenými zelenými hitmi pop-music. A to, či ľudia vedia, napríklad tí mladší, prečo je 1. máj oslavou práce, sme radšej nezisťovali, aby sme nikomu nerušili májovú pohodu. Text a foto: (nym)

ٟ鬟ÍåĖßÀ

NOVÝ PEUGEOT 301

ZRODENÝ ZO 120-ROCˇNEJ AUTOMOBILOVEJ TRADÍCIE

Len teraz ALLURE za cenu ACTIVE - 21 000 hodín testovania motora - 5 000 dní zátažových testov - 2 500 kontrol kvality - 640 litrov batožinového priestoru - 2 652 mm rázvor – velkorysý interiér

cena už od

8 490 € EÍǕ´ÈÍô‰ÈŠßÙÍå۟•‰ďĕČŃđĕĐÂIJČċċÀÇĕŸÇ´ß´ŸR2ɖ108 – 151 g/km.

C‰Āœ´åŸ‰Àͱô´ŸĀœûĥ Len teraz získate štýlový sedan Peugeot 301 s najvyššou výbavou Allure za cenu Active. Nový Peugeot 301 sɖ hviezdnou výbavou – ESP, ABS, 4 airbagmi, digitálnou klimatizáciou, elektricky ovládanými prednými a zadnými oknami sɖ chrómovými lištami, rádiom s CD/MP3 s USB, bluetooth a 4 reproduktormi, výškovo nastaviteÄným sedadlom vodi˜a aɖô͉ÈåÍÇôÀÍĂ´ĕÙ۟œÈüÇ´±ÇÂÍôüÇ´ßôŸåÂÍǟåÇ´ĕŸÂŸÀåÛicky ovládanými a vyhrievanými spätnými zrkadlami vo ©‰Û•ŸÀ‰ÛÍß Û´ŸĕČĐĬĀ´‰å´ÈÍôüÇ´œ´ßÀ‰Ç´‰‰Ăđďċ•‰åÍĂ´ÈÍô ±ÍÙÛ´ŸßåÍÛéÇÐßå‰À•ûçôŠáéĂ͜ČċĔĔċŸéÛĖ#ͱ͜ȴåŸß´±ÈŸ testovaciu jazdu u svojho ȉ¾•Â´Ăᴟ±ÍÙ۟œ‰¾–é^Ÿé¬ŸÍåĖ

NZV 727/13

MRy^&n1&RjĎċČ

AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, 960 01, Zvolen tel.: +421 45 53 20 900, web: www.dealer.peugeot.sk/AUTO-PRINT, mail: info@autoprint.sk


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

MLADÍ DOPRAVÁCI NA ODBORNEJ VLNE Dom kultúry ŽSR vo Zvolene bol miestom, kde sa konala Školská odborná konferencia (ŠOK) Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej vo Zvolene. Tretí ročník podujatia potvrdil, že aj medzi stredoškolákmi sú už dnes talenty, z ktorých viaceré majú šancu vyrásť na popredných odborníkov vo svojej oblasti pôsobenia. „Trojka je nielen šťastné a magické číslo, ale v tomto prípade je to aj rodiaca sa tradícia. Ešte krehká, ale určite pekná,“ povedala vo svojom príhovore riaditeľka školy Romana Trnková. „Veď čo môže byť krajšie, ako môcť sa v období, keď školy zápasia o každého žiaka, pochváliť tými naozaj šikovnými a schopnými. A svedčí o tom nielen čerstvý úspech z Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorej sme zabodovali piatimi medailovými oceneniami v podobe dvoch prvých, jedného druhého a dvoch tretích miest, ale aj školské kolo, do ktorého sa zapojilo 29 žiakov s 19 odbornými prácami.“ Riaditeľka školy pripomenula aj úspechy

študentov v ďalších aktivitách – víťazstvá v jazykových, športových, či matematických súťažiach, úspešných realizátorov projektu Komprax, dobrovoľnícke aktivity, úspechy inštruktorov Zábavnej autoškoly, ale aj študentov s umeleckým nadaním.

Zaujímavé práce

Hlavnou časťou konferencie však boli prezentácie jednotlivých prác študentov. Zaujali viaceré. Miroslav Brida z IV.L triedy po spolupráci s niekoľkými fi rmami vytvoril manuál, ako sa tieto môžu chrániť pred nekalými praktikami tzv. fantómových dopravcov, čiže podvodníkov, ktorí ich môžu pripraviť o majetok – náklad i vozidlá. Táto práca získala aj 1.

Funkčný model spojky autorov Ľuboša Mičegu a Roberta Ludrovana.

miesto v krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Funkčný model spojky, ako učebnú pomôcku vhodnú pre autoškoly, na ktorej sa dá demonštrovať, čo sa deje po stlačení spojkového

Jednotlivé prezentácie pozorne sledovali hostia i spolužiaci.

pedálu v prevodovke, predstavili Ľuboš Mičega a Robert Ludrovan z IV.B triedy. Martin Hudec z IV.L triedy predstavil prácu ekonomického charakteru – Založenie a rozšírenie dopravného podniku –, v ktorej vypracoval podrobný výpočet a rozpis všetkého, čo je potrebné na založenie dopravného podniku. Aktívne riadenie, taký bol názov prezentácie Miroslava Chovanca a Jána Gašpara z IV.B triedy. Ide o modernú učebnú pomôcku zaoberajúcu sa aktívnym riadením vo vozidlách, konkrétne o výučbový panel vytvorený z dielov havarovaného BMW s rezmi a popisom. Medzinápravovú spojku Haldex IV. generácie predstavili Martin Červenec a Miroslav Spodniak zo IV.A triedy. Je to moderná multifunkčná učebná pomôcka spracovaná ako funkčný model, aktuálny vo vozidlách 4 x 4 i ako virtuálny model vypracovaný v programe SolidWorks.

Patrí k nej aj pomocný učebný materiál na tému spojok Haldex. Táto práca získala v krajskej prehliadke SOČ 1. miesto. Pripravená bola aj prezentácia Michala Maliniaka zo IV.A triedy o reštrukturalizácii liniek prímestskej dopravy v rámci zvolenského regiónu, no pre onemocnenie autora neodznela. S vlastnou prednáškou a simuláciou sa však predstavil odborný hosť Ing. Pavol Makyš, PhD. z katedry výkonovej elektrotechniky Žilinskej univerzity. Všetky práce pozorne sledovali nielen spolužiaci autorov, ale aj hostia z viacerých oblastí verejného i podnikateľského života, najmä dopravy. Nechýbal medzi nimi ani Ing. Stanislav Riša z Odboru vzdelávania a kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý potvrdil, že všetky talenty na našich školách treba rozvíjať a podporovať. Text a foto: (nym)

VSTUPENKY NA „ZÁMOCKÉ“ UŽ V PREDAJI! Prvý máj v Divadle J. G. Tajovského (DJGT) je už tradične nielen dňom, kedy sa otvárajú všetky dvere návštevníkom dokorán, ale aj dňom, kedy sa začína predpredaj lístkov na divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ). „Tento rok ide už o jubilejný XXXX. ročník festivalu, ktorý sa začína 7. júna,“ informo-

vala nás dramaturgička DJGT Zvolen Mgr. art. Uršuľa Ferenčuková. „Otvorí ho sveto-

vá premiéra strhujúceho muzikálu Prekliaty básnik. DJGT ho pripravuje špeciálne pre zámocké nádvorie a preto ho uvádza prvých päť dní festivalu. Následne sa diváci môžu tešiť na hosťujúce divadlá Radošincov, Štúdio L+S, DAB Nitra,

Spišské divadlo aj Slovenské komorné divadlo Martin. Obľúbené Městské divadlo Brno prichádza s veľkolepým muzikálom Zorro, ktorý v podmanivom rytme flamenca a piesní Gipsy Kings hovorí príbeh o legendárnom pomstiteľovi.

Divákom odporúčame rezervovať si vstupenky na vybrané predstavenia čo najskôr, podrobný program sa dozvedia priamo v divadle alebo nawww.zhz.sk.“ (nym)


číslo 09/2013

SPRAVODAJSTVO

5

LESNÍCKE DNI SO SLOVENSKÝM REKORDOM Už po siedmykrát sa „hlavné mesto slovenského lesníctva“ – Zvolen – stalo centrom osláv Lesníckych dní. Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ich organizačne zabezpečilo Národné lesnícke centrum (NLC) – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen spolu s ďalšími partnermi zo štátneho i neštátneho sektoru. Slávnostné otvorenie celej série aktivít tohto najväčšieho celoslovenského podujatia organizovaného lesníckymi inštitúciami bolo na zvolenskom Námestí SNP v utorok 23. apríla. Stovky prítomných v úvode osláv symbolicky oslovil známy historický ochranca lesov Jozef Dekrét Matejovie v podaní herca Divadla J. G. Tajovského Vladimíra Rohoňa. Po ňom sa im prihovoril aj jeho súčasný nasledovník – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, ktorý pripomenul, že lesy sú jedným z najväčších bohatstiev našej krajiny a preto musíme s nimi zaobchádzať naozaj hospodárne. A potom už moderátor Milan Zimnýkoval odštartoval pestrý kolotoč hudobných, tanečných i speváckych vystúpení. Rozkrútila ho hudobná akadémia slovenských i českých trubačov. Oficiálni hostia i návštevníci podujatia nadšene tlieskali aj Detskému folklórnemu súboru Zornička, Hudobno-tanečnému štúdiu Zvolen, deťom zo základných a ma-

terských škôl či hlavnej hudobnej hviezde dňa – talentovanému spevákovi Martinovi Harichovi.

Pestrý program

Od rána až do podvečera nebolo rušno iba na hlavnom pódiu, ale prakticky na celej ploche námestia. Desiatky stánkov a stanovíšť lákali mladých i starších návštevníkov k lepšiemu poznávaniu lesa, jeho fauny a flóry, ale zoznamovali sa aj so spôsobom jeho ochrany. Prakticky na každom mieste mohli ľudia, najmä deti z materských i základných škôl ukázať, čo všetko vedia o lese. Spoznávali zvuky obyvateľov lesa, ktoré vydávali lesnícke vábničky, skladali drevené skladačky listov stromov, zisťovali a hádali, ktoré ukážky kožušín patria ktorému zvieraťu, páčili sa im aj preparované kuny, lasice, divé mačky, ale i sovy, jastraby, sojky, ďatle. Ešte pútavejšie boli živé zvieratá – poľovnícke psy i okrídlené dravce. Najmä, keď ich účastníci mohli vidieť priamo v akcii pri so-

Deťom učarovali aj zvuky lesa, ktoré vydávala lesnícka vábnička.

Jarné hry priniesol na pódium Detský folklórny súbor Zornička Zvolen.

koliarskych a kynologických vystúpeniach. Kto chcel, vyskúšal si aj rúbanie dreva, chôdzu na chodúľoch, hod šiškou na cieľ, ba nechýbali ani ukážky včelárstva a koštovka sladučkého agátového medu. A pri rôznych súťažiach si za svoju šikovnosť i vedomosti vyslúžili súťažiaci sladké odmeny, letáky, plagáty a ďalšie drobné darčeky. K pestrému priebehu osláv prispeli aj aktuálne výstavy Zelený objektív, Hlas lesa, Les v zrkadle vedy či Drevo vždy živé, ktoré pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene vo svojich výstavných priestoroch.

Zápis do knihy rekordov

S veľkými očakávaniami sa Zvolenčania i ďalší návštevníci Lesníckych dní pustili do organizovania pokusu o zápis do Knihy slovenských rekordov. Každý, kto mal záujem prispieť k rekordnému zápisu, si vyskúšal aj trochu zručnosti. „Na túto špajdľu musíte nasunúť vystrihnutý a poskladaný farebný papier tak, aby spolu vytvorili stromček – kmeň a korunu,“ vysvetľovala nám mladá organizátorka. Poskladali sme teda papier, napichli na paličku a potom „zasadili“ svoj stromček do veľkého zeleného panelu, ktorý sa postupne menil na papierový les. Cieľom rekordu bolo „zasadiť“ čo najviac stromčekov. Napokon

K úspešnému zápisu do Knihy slovenských rekordov prispel aj moderátor Milan Zimnýkoval.

ich, podľa oficiálnej správy, bolo 781. Certifikát o úspešnom zápise do Slovenskej knihy rekordov potom slávnostne prevzal z rúk vydavateľa tejto knihy Igora Svítka, riaditeľ Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Význam lesov

Lesnícke dni, ktoré sa každoročne konajú od roku 2007, majú za cieľ ponúkať širokej verejnosti interaktívne informácie o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť a to všetko v rámci posolstva Les pre ľudí – ľudia pre les. Pri aktívnej komunikácii štátnych

i neštátnych lesníckych inštitúcií s odbornou i laickou verejnosťou informujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, približujú prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva. Zároveň aj motivujú ku osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa, rozširujú všeobecné povedomie o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti, odovzdávajú tradície lesníctva ďalším generáciám. A tieto ciele sa netýkali iba hlavných osláv vo Zvolene, aktivity tohtoročných Lesníckych dni sa v apríli sústredili aj na ďalšie kľúčové regióny: Bratislavu, Kežmarok, Prešov či Rožňavu. Niektoré sprievodné podujatia pokračujú aj ďalej. Text a foto: (nym)


6

novinky

SPEKTRUM

TURISTOV PRED CESTOU DO TRÓPOV ZAOČKUJÚ UŽ AJ V BANSKEJ BYSTRICI Na Oddelení infektológie pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zriadili Ambulanciu cestovnej medicíny, ktorá je jediným pracoviskom pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu v Banskobystrickom kraji.

NZV 730/13

„Cestovania chtiví obyvatelia Banskobystrického kraja už nemusia za očkovaním proti týmto chorobám cestovať do Martina alebo až do Bratislavy,“ konštatovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje. V Ambulancii cestovnej medicíny im odborník – infektológ poradí, v akej krajine je očkovanie potrebné a pred akými infekčnými ochoreniami sa ním môžu chrániť. Cestovateľom predpíše vhodnú vakcínu a zaočkuje ich. Vo vedľajšej budove sídliaci Regionálny úrad verejného zdravotníctva im potom vydá ako doklad medzinárodný očkovací preukaz. Ambulancia sídli v starom areáli FNsP na adrese Cesta k nemocnici 1 v Banskej Bystrici. Okrem

preventívnej vakcinácie poskytuje ambulancia aj služby pre cudzineckú políciu. „O tom, proti čomu sa dať očkovať, rozhoduje viacero faktorov ako napríklad oblasť, kam sa chystáte, dĺžka pobytu a typ cesty, miestne ročné obdobie v čase konania cesty, váš vek, celkový zdravotný stav a absolvované očkovania,“ vysvetlila Maťašeje. Potenciálne riziko určí a možnosti prevencie odporučí infektológ počas konzultácie.

Myslite dopredu

Podľa slov hovorkyne je dôležité myslieť na očkovanie v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom. Pri cestách do krajín Afriky, Ázie a Južnej Ameriky sa odpo-

rúčajú očkovania najmä proti vírusovej hepatitíde typu A a B, brušnému týfusu, japonskej encefalitíde či meningokokovej meningitíde. Preventívne očkovania sú dobrovoľné a nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ochorenia, pred ktorými ochránia, zanechávajú na zdraví vážne následky a neraz končia až smrťou. Očkovanie proti žltej zimnici je povinné. Žltá zimnica je komármi prenášané vírusové, život ohrozujúce ochorenie. Vírus sa endemicky nachádza v približne 50 krajinách Afriky a niektorých krajinách Strednej a Južnej Ameriky, ako i na niektorých ostrovoch Karibskej oblasti medzi 15 rovnobežkou severnej šírky a 10 rovnobežkou

južne od rovníka. Očkovanie pri cestovaní do týchto krajín je povinné a jeho neabsolvovanie môže byť príčinou zamietnutia vstupu do krajiny. Zaočkovanie sa vyznačí do medzinárodného očkovacieho preukazu. Pri príchode

z endemických oblastí žltej zimnice sa vyžaduje očkovanie aj v niektorých krajinách Ázie, Oceánie a v Austrálii, dodala Maťašeje. TASR, ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa


Ä?Ă­slo 08/2013

zdravie

1

TÉMA

RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 01/2013 DĂĄtum vydania: 16. 5. 2013

6  Č— eh6 Č—  

 Č– Č—  Č—Č— Ä?Ä•ÄŻA6 Č—Č—Č—EČ—Č–[Č— V prĂ­lohe Noviniek Zdravie budeme prinĂĄĹĄaĹĽ prehÄžadnĂş anatĂłmiu, vysvetlĂ­me vĂĄm z Ä?oho sa vaĹĄe telo skladĂĄ, ako funguje a to vĹĄetko aspoĹˆ trochu laickĂ˝m spĂ´sobom. OpĂ­ĹĄeme akĂŠ rĂ´zne ochorenia v tom Ä?i onom systĂŠme mĂ´Ĺžu vzniknúż, ako sa prejavujĂş a lieÄ?ia. Nezabudneme na rady, ako sa dĂĄ vĹĄetkĂ˝m tĂ˝m ochoreniam predchĂĄdzaĹĽ. KeÄ?Ĺže viac ako 80 percent ÄžudĂ­ trĂĄpi chrbtica, zaÄ?Ă­name prĂĄve Ĺˆou. TĂ˝m, Ĺže je vzadu a nevidĂ­me ju, Ä?asto naÂ Ĺˆu zabĂşdame, no ona nosĂ­ celĂŠ telo, tak jej doprajme trochu naĹĄej pozornosti.

Chrbtica a platniÄ?ky Chrbtica mĂĄ pre nĂĄĹĄ Ĺživot neodmysliteÄžnĂş Ăşlohu. SpĂĄja lebku s hornĂ˝mi a dolnĂ˝mi konÄ?atinami, spolu s hrudnĂ˝m koĹĄom a bruĹĄnou dutinou nesie vĹĄetky orgĂĄny. ZĂĄkladnou stavebnou jednotkou je stavec. Stavec sa skladĂĄ z tela, oblĂşku stavca a vĂ˝beĹžkov. Stavce sĂş navzĂĄjom spojenĂŠ medzistavcovĂ˝mi platniÄ?kami. (obr. Ä?. 1 ) MedzistavcovĂĄ platniÄ?ka je pruĹžnĂĄ chrupavka, ktorĂĄ plnĂ­ tlmiacu funkciu medzi stavcami. Ak by sme to chceli vysvetliĹĽ laickĂ˝m spĂ´sobom,

platniÄ?ka je ako vankúť naplnenĂ˝ tekutinou, ktorĂ˝ je vsunutĂ˝ medzi dva stavce. TĂĄto tekutina sa pohybom tela premiestĹˆuje z jednej strany na druhĂş a tlmĂ­ nĂĄrazy, slúŞi ako „tlmiÄ?“. Okrem stavcov a platniÄ?iek chrbticu tvorĂ­ mnoĹžstvo väzov, svalov a kÄşbikov ktorĂ˝mi sĂş stavce navzĂĄjom pospĂĄjanĂŠ. Chrbtica plnĂ­ viacerĂŠ vĂ˝znamnĂŠ funkcie – statickĂş, dynamickĂş a ochrannĂş. To, Ĺže dokĂĄĹžeme stĂĄĹĽ na jednej nohe nĂĄm zabezpeÄ?Ă­ statickĂĄ funkcia chrbtice, naĹĄe otĂĄÄ?anie sa do bokov a predklony a zĂĄklony umoĹžĹˆuje dynamickĂĄ funkcia chrbtice. OchrannĂĄ funkcia chrbtice je zabezpeÄ?enĂĄ stavbou stavcov, ktorĂ˝mi prechĂĄdza miecha. UloĹženĂ­m stavcov na sebe je urobenĂĄ tzv. ochrannĂĄ klietka pre miechu.

ObrĂĄzok Ä?. 1

Chrbtica sa skladĂĄ z 33 -34 stavcov, z toho je 7 krÄ?nĂ˝ch stavcov (C1 –C7), 12 hrudnĂ­kovĂ˝ch stavcov (Th1 – Th12), 5 driekovĂ˝ch stavcov (L1 – L5), 5 krĂ­ĹžovĂ˝ch stavcov (S1 – S5), ktorĂŠ sĂş vrastenĂŠ do jednej krĂ­Ĺžovej kosti (os sacrum), 4 – 5 kostrÄ?ovĂ˝ch stavcov spojenĂ˝ch do kostrÄ?e ( os coccygis). Obr. Ä?. 2.

PreÄ?o mĂĄ chrbtica tvar pĂ­smena S? Chrbtica mĂĄ typickĂ˝ tvar v oblasti krÄ?nej a driekovej oblasti je ohnutĂĄ dopredu (odborne nazĂ˝vanĂĄ lordĂłza, lordosis), v hrudnej a krĂ­Ĺžovej oblasti je prehnutie dozadu (odborne nazĂ˝vanĂĄ kyfĂłza, kyfosis). PrĂĄve tento tvar a esovitĂŠ zakrivenie chrbtice umoĹžĹˆuje pruĹžnĂ˝ a perovacĂ­ pohyb pri chĂ´dzi a doskoku. (Obr. Ä?.1)

MUDr. Róbert Rusnåk, PhD.,

Foto: Branislav RaÄ?ko

Pohyblivosż samostatných úsekov chrbtice je spôsobenå drobným posunom v kĺboch

medzi stavcami a mierou stlaÄ?iteÄžnosti medzistavcovĂ˝ch platniÄ?iek. Chrbtica mĂ´Ĺže vykonĂĄvaĹĽ ĹĄtyri zĂĄkladnĂŠ typy pohybu: predklony a zĂĄklony, Ăşklony do strĂĄn, otĂĄÄ?anie a pĂŠrovacie pohyby. Predklony a zĂĄklony sĂş najväÄ?ĹĄie v krÄ?nej chrbtici, aĹž 90 stupĹˆov. V bedrovej Ä?asti je zĂĄklon skoro rovnakĂ˝ ako v krÄ?nom Ăşseku a predklon je omnoho menĹĄĂ­, iba 25 – 30 stupĹˆov. V hrudnej Ä?asti chrbtice je predklon a zĂĄklon veÄžmi obmedzenĂ˝ rebrami. MĂ´Ĺžeme povedaĹĽ, Ĺže hrudnĂĄ chrbtica sa pohybuje najmenej. Ăšklony do strĂĄn sĂş v krÄ?nej a bedrovej oblasti chrbtice takmer rovnakĂŠ 25 – 30 stupĹˆov do kaĹždej strany. RotĂĄcie sĂş najviac umoĹžnenĂŠ v krÄ?nej chrbtici, aĹž okolo 65 stupĹˆov, v hrudnej chrbtici pribliĹžne 30 stupĹˆov a v driekovej chrbtici skoro nemoĹžnĂŠ, maximĂĄlne 10 stupĹˆov. CelkovĂĄ rotĂĄcia hlavy oproti panve je 90 aĹž 120 stupĹˆov.

ObrĂĄzok Ä?. 2

1 - 7 krÄ?nĂ˝ch stavcov 2 - 12 hrudnĂ­kovĂ˝ch stavcov 3 - 5 driekovĂ˝ch stavcov 4 - 5 krĂ­ĹžovĂ˝ch stavcov vzrastenĂ˝ch do krĂ­Ĺžovej kosti 5 - 4 - 5 kostrÄ?ovĂ˝ch stavcov spojenĂ˝ch do kostrÄ?e Pri pohybe sa menia tlaky v medzistavcovej platniÄ?ke a v kÄşbe. Ak dĂ´jde k nesprĂĄvnemu pohybu, vznikĂĄ v tĂ˝chto ĹĄtruktĂşrach nadmernĂ˝ tlak a dochĂĄdza k ich poĹĄkodeniu. V nasledujĂşcej prĂ­lohe nĂĄjdete: akĂŠ ochorenia chrbtice mĂ´Ĺžu vzniknúż a ako sa prejavujĂş.


II

novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 01/2013

Č—WČ—h  6 Č– [Č—U MaĹĽ nĂĄlepku „zdravotne ĹĽaĹžko postihnutĂ˝â€œ znamenĂĄ v praxi kaĹždodennĂ˝ boj so zaÄ?leĹˆovanĂ­m sa do spoloÄ?nosti. Niekto bojuje viac, inĂ˝ menej. LegislatĂ­va je akoby z kameĹˆa a o pruĹžnosti pri vybavovanĂ­ povedzme kompenzaÄ?nĂ˝ch prĂ­spevkov nemĂ´Ĺže byĹĽ ani reÄ?i... 1DĂžRPiPQiURNDNPiP SUREOpPVFKUEWLFRX"0iP SUiYRQDNRPSHQ]DĂžQĂŞSUtVSHYRNDNPiPSUREOpP\ VUXNDPL"$N~]GUDYRWQtFNXSRP{FNXPLP{ĂĽHSUHGStVDĢRGERUQĂŞOHNiUSULPRMLFK ĢDĂĽNRVWLDFK" 2Wi]RN NWRUpY=ÄĄ3SRUDGQLQDVWUiQNHZZZ]GUDYDFKUEWLFDVN NODGLHWHMHPQRKRDP\VD

YiPLQDćDOHMEXGHPHVQDüLĢ RGSRYHGDĢIXQGRYDQHQLHOHQ ]OHJLVODWtYQHMDOHLOHNiUVNHM VWUiQN\

Azda najÄ?astejĹĄie vĹĄak prichĂĄdzajĂş otĂĄzky: MĂĄm pri mojej diagnĂłze nĂĄrok ĹžiadaĹĽ o vydanie preukazu ZŤP? AkĂŠ kompenzaÄ?nĂŠ prĂ­spevky vlastne existujĂş a akĂŠ podmienky musĂ­m splniĹĽ pre ich Ä?erpanie? 5R]KRGOLVPHVDWHGDY\MVĢ Y~VWUHW\ĂŁLURNHMYHUHMQRVWLDYVSROXSUiFLV1RYLQNDPLYQRYHMUXEULNHVQi]YRP =ÄĄ3SRUDGÄ–DSRVWXSQHXYHUHMQtPHNRPSOHWQĂŞ]R]QDP REODVWt Y NWRUĂŞFK MH PRĂĽQp]tVNDĢNRPSHQ]DĂžQĂŞSUtVSHYRNDNpV~SRGPLHQN\ SUHMHKRĂžHUSDQLH]iNRQQpOHKRW\VNUiWNDSRGDĢYiPNRPSOH[Q~LQIRUPiFLX

9HGHOLVWHĂĽHRNUHPSRPHUQH]QiP\FKSUtVSHYNRYDNR V~SUtVSHYN\QDN~SXDXWD QDRĂŁDWHQLHĂžLK\JLHQXSRQ~ND QiĂŁ VRFLiOQ\ V\VWpP SUHVNYDOLWQHQLHĂĽLYRWD]GUDYRWQH ĢDĂĽNR SRVWLKQXWĂŞFK REĂžDQRYLNRPSHQ]DĂžQpSUtVSHYN\QDEHQ]tQQDN~SX ]GUDYRWQHMSRP{FN\QDSUHUREHQLH N~SHÄ?QH GRPX ĂžL E\WXQDRSUDYXDOHER~SUDYX ]GUDYRWQHM SRP{FN\ QDN~SXDYĂŞFYLNYRGLDFHKRSVDQDGLpWQHVWUDYRYDQLH DWć"2EODVWtMHFHONRPWULQiVĢ 8ĂĽYEXG~FRPĂžtVOHRGĂŁWDUWXMHPHVpULXĂžOiQNRY=ÄĄ3SRUDGÄ–D Y NWRUĂŞFK SRVWXSQH XYHUHMQtPHQLHFLWiW\]R]iNRQRYDOHÄ?XGVNRXUHĂžRXSRGDQpUDG\NWRUpYiPSRP{ĂĽX ]RULHQWRYDĢVD1iĂŁVHULiOQDĂžQHPHSUtVSHYNRPQDSRKRQQpKPRW\$NiMHMHKRYĂŞĂŁND"

EmailovĂĄ poradĹˆa ztp@zdravachrbtica.sk je tu pre vĂĄs 24 hodĂ­n. .WRPiQDÄ–QiURN"1DDNp KRGQXWLD"7RYĂŁHWNRXĂĽYQDMDNWLYLW\=ÄĄ3REĂžDQDMHXUĂžH- EOLĂĽĂŁRPĂžtVOH QĂŞ"$NĂŞPVS{VRERPĂĽLDGRVĢ RSUtVSHYRNSRGDĢDDNpV~]iNRQQpOHKRW\QDY\GDQLHUR]- ZZZ]GUDYDFKUELWLFDVNIRWR7$65


novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 01/2013

Č—Č—U6h  PrvĂĄ prĂ­loha Zdravie v NovinkĂĄch vznikla na zĂĄklade iniciatĂ­vy ObÄ?ianskeho zdruĹženia Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot a spoloÄ?nĂŠho zĂĄujmu prinĂĄĹĄaĹĽ Ä?itateÄžom uĹžitoÄ?nĂŠ informĂĄcie a poradiĹĽ im, ako sa staraĹĽ o svoje telo, predchĂĄdzaĹĽ chorobĂĄm, alebo aspoĹˆ zmierniĹĽ bolesti a urĂ˝chliĹĽ vylieÄ?enie. O Ğudskom tele, ale aj neduhoch a chorobĂĄch, ktorĂŠ prinĂĄĹĄa nezdravĂ˝ ĹživotnĂ˝ ĹĄtĂ˝l 21. storoÄ?ia by sa dalo pĂ­saĹĽ donekoneÄ?na. Novinky sa rozhodli spolupracovaĹĽ s odbornĂ­kmi, ĹĄpecialistami, ktorĂ­ sa podelia o svoje skĂşsenosti z lekĂĄrskej praxe a ktorĂ­ sa rozhodli okrem lieÄ?enia chorĂ˝ch venovaĹĽ osvetovej prĂĄci, prevencii ochorenĂ­ u detĂ­, ale aj dospelĂ˝ch. PrĂ­loha Zdravie, ktorĂş budĂş Novinky v priebehu roka prinĂĄĹĄaĹĽ vznikla v spoluprĂĄci s MUDr. RĂłbertom RusnĂĄkom, PhD.OdbornĂ˝m garantom projektu a predsedu OZ Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot.

ObÄ?ianske zdruĹženie a ZdravĂ˝ chrbĂĄtik PoslanĂ­m obÄ?ianskeho zdruĹženia Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot je poskytnúż laickej verejnosti informĂĄcie o ochoreniach chrbtice, vysvetliĹĽ odbornĂŠ vĂ˝razy a pomeno-

vania, s ktorĂ˝mi sa stretĂĄvajĂş pacienti pri nĂĄvĹĄteve lekĂĄra, poradiĹĽ Äžudom pri ich zdravotnĂ˝ch problĂŠmoch aj v otĂĄzkach sĂşvisiacich s prĂĄvami a sociĂĄlnym zabezpeÄ?enĂ­m zdravotne ĹĽaĹžko postihnutĂ˝ch. Jednou z Ä?alĹĄĂ­ch vĂ­ziĂ­ OZ je projekt ZdravĂ˝ chrbĂĄtik, ktorĂ˝m chce deti nauÄ?iĹĽ sprĂĄvne sa staraĹĽ o svoj chrbĂĄt, ako sprĂĄvne sedieĹĽ i cviÄ?iĹĽ a tĂ˝m predĂ­sĹĽ ochoreniam chrbtice v neskorĹĄom veku. PrvĂ˝m krokom v „Zdravom chrbĂĄtiku“ je zhodnotenie stavu detĂ­ v zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. V rĂĄmci svojich moĹžnostĂ­ tento projekt zaÄ?ali realizovaĹĽ zatiaÄž iba v okrese RuĹžomberok. PrvĂŠ vyĹĄetrenia detĂ­ uĹž prebiehajĂş a vĂ˝sledky sĂş dosĹĽ postaÄ?ujĂşce na to, aby urobili Ä?al-

Mgr. Zuzana HrÄ?kovĂĄ, manaŞÊrkĂĄ projektu

ĹĄie kroky. Zistili totiĹž, Ĺže aĹž 2/3 detĂ­ potrebujĂş Ä?alĹĄiu odbornĂş pomoc. Preto v Ä?alĹĄĂ­ch mesiacoch chce ObÄ?ianske zdruĹženie Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot rodiÄ?om tĂ˝chto detĂ­ ponĂşknuĹĽ ĹĄpecializovanĂŠ odbornĂŠ vyĹĄetrenie a odbornĂŠ cviÄ?enie pod dohÄžadom odbornĂŠho garanta v oblasti lieÄ?ebno-kondiÄ?nej rehabilitĂĄcie. OZZZĹ˝

O Ä?alĹĄĂ­ch Ä?innostiach projektu ZdravĂ˝ chrbĂĄtik sa mĂ´Ĺžete doÄ?Ă­taĹĽ na strĂĄnkach www.zdravachrbtica.sk a pravidelne budeme Ä?itateÄžov informovaĹĽ aj zdravotnĂ­ckej prĂ­lohe Noviniek.

OdbornĂ˝ garant pre lieÄ?ebnokondiÄ?nĂş rehabilitĂĄciu Mgr. MarĂ­na SrpoĹˆovĂĄ.

III

Odborný garant projektu a predseda OZ Za zdravťí Şivot MUDr. Róbert Rusnåk, PhD.


IV

novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 01/2013

 'Č—

V prvej Ä?asti prĂ­lohy sa venujeme tomu, Ä?o najviac zaĹĽaĹžuje nĂĄĹĄ chrbĂĄt. Premýťlate Ä?o to je? PodÄža zistenĂ­ je pre chrbticu najviac zaĹĽaĹžujĂşce prĂĄve sedenie. ÄŒasto sa domnievame, Ĺže chrbtici ubliĹžujeme najmä fyzickou prĂĄcou, ale nie to Ăşplne pravda. Najviac Ä?asu strĂĄvime sedenĂ­m pri poÄ?Ă­taÄ?i. Pri tom dochĂĄdza k nadmernej lordĂłze driekovej chrbtice (ohnutiu chrbtice dopredu), trpĂ­ aj hrudnĂĄ chrbtica, lebo mĂĄlokto mĂĄ pri sedenĂ­ sprĂĄvne drĹžanie tela a preto nesedĂ­ sprĂĄvne. Tak isto trpĂ­ krÄ?nĂĄ chrbtica. NiekoÄžko hodinovĂ˝m zohnutĂ­m rĂşk v lakti dochĂĄdza k tlaku na perifĂŠrne nervy hornej konÄ?atiny.

Ako sprĂĄvne sedieĹĽ ? SedieĹĽ treba na nastaviteÄžnej stoliÄ?ke, lepĹĄie vyĹĄĹĄej ako niŞťej. Uhol medzi bedrom a kolenom by mal byĹĽ okolo 90 °, sedĂ­me vystretĂ­, nohy by mali byĹĽ mierne od seba, neprekriĹžovaĹĽ ich (obr. Ä?. 3).

ObrĂĄzok Ä?. 3

Ako mĂ´Ĺžem Ä?o najdlhĹĄie udrĹžaĹĽ svoju chrbticu v kondĂ­ciĂ­ a Ä?o robiĹĽ pri obÄ?asnej bolesti chrbtice? - ZĂĄkladom udrĹžania chrbtice v kondĂ­ciĂ­ je cviÄ?enie, striedanie prĂĄce s pohybom, hlavne pri sedavom zamestnanĂ­. ŤaĹžkĂĄ prĂĄca nie je pohyb. Na zaÄ?iatku bolesĹĽ spĂ´sobuje hlavne stuhnutĂŠ svalstvo, svaly treba pravidelne uvoÄžĹˆovaĹĽ aj posilĹˆovaĹĽ.

Zuzana, 36 rokov:

ObrĂĄzok Ä?. 4

ObrĂĄzok Ä?. 5

Cvik 2

Aj pri sedenĂ­ sa dĂĄ cviÄ?iĹĽ. UrÄ?ite nesedĂ­te nepretrĹžite 8 hodĂ­n bez pohnutia, ale telefonujete, pijete tekutiny a pod.. PoÄ?as tĂ˝chto Ăşkonov si mĂ´Ĺžete trochu rozcviÄ?iĹĽ hrudnĂş chrbticu. S vystretĂ˝m chrbtom a s vĂ˝dychom sa snaĹžte pritlaÄ?iĹĽ lopatky smerom k sebe, 5 sekĂşnd podrĹžte a s nĂĄdychom uvoÄžnite. Toto zopakujte 5 – 7 krĂĄt. (obr. Ä?. 6). ObrĂĄzok Ä?. 6

Cvik 3

Nezabudnite ani na ramenĂĄ. PosaÄ?te sa sprĂĄvne stoliÄ?ku, ruky spustite vedÄža seba a krúŞte ramenami 5 krĂĄt smerom dopredu a dozadu. Predstavte si, Ĺže ramenami kreslĂ­te kruhy, obidvoma naraz. Pri cviÄ?enĂ­ nezabudnite na sprĂĄvne dĂ˝chanie. Tento cvik zopakujte aspoĹˆ 4 – 5 krĂĄt.(obr. Ä?. 7, 8, 9).

ObrĂĄzok Ä?. 9

ObrĂĄzok Ä?. 7

V tejto Ä?asti budeme prinĂĄĹĄaĹĽ najÄ?astejĹĄie otĂĄzky pacientov, resp. Ä?itateÄžov a odpovede a odbornĂŠ rady lekĂĄrov. MoĹžno prĂĄve hÄžadĂĄte odpoveÄ? na vaĹĄu otĂĄzku, alebo problĂŠm Ä?o vĂĄs trĂĄpi. Aj pre vĂĄs mĂ´Ĺžu byĹĽ zaujĂ­mavĂŠ nasledujĂşce riadky.

Anna, 21 rokov:

Cvik 1

Ak je to moĹžnĂŠ, treba vyuĹžiĹĽ kaĹždĂş chvĂ­Äžu na chĂ´dzu alebo sa aspoĹˆ postavte. V stoji si mĂ´Ĺžete zacviÄ?iĹĽ. Postavte sa na ťpiÄ?ky chodidla, podsaÄ?te zadok a 5 sekĂşnd vydrĹžte. Potom to urobte na pätĂĄch. Takto to zopakujte 5 -7 krĂĄt, staÄ?Ă­ 2-3 krĂĄt denne. Ani si neuvedomĂ­te ako svojej chrbtici pomĂ´Ĺžete (obr. Ä?. 4 a 5).

ZDRAVOTNĂ Č—EČ—

ObrĂĄzok Ä?. 8

NabudĂşce pokraÄ?ujeme

Som 2 roky po operĂĄcii chrbtice L5/S1( flavectomia), koÄžko kĂ­l maximĂĄlne je vhodnĂŠ nosiĹĽ, alebo dvĂ­haĹĽ. Ak by som si do dvoch rĂşk rozloĹžila po 2 aĹž 2,5 kg a na chrbĂĄt do ruksaka 3,5 aĹž 4 kg, je to veÄža? Lebo vĹĄade sa uvĂĄdza, Ĺže sa nesmie nosiĹĽ ĹĽaĹžkĂŠ, ale nikde nie je napĂ­sanĂŠ koÄžko kilogramov uĹž znamenĂĄ ĹĽaĹžkĂŠ. A ak by som raz takto niesla nĂĄkup, je to veÄžmi nebezpeÄ?nĂŠ pre chrbticu? - KeÄ?Ĺže ste uĹž po operĂĄcii chrbtice, mali by ste nosiĹĽ zĂĄĹĽaĹž do 5 kg. NĂĄkup si mĂ´Ĺžete rozloĹžiĹĽ buÄ? do oboch rĂşk (2,5 a 2,5 kg) alebo ho odniesĹĽ v ruksaku. To je najÄ?astejĹĄie odporuÄ?enie. Menej trpĂ­ krÄ?nĂĄ chrbtica. Ak ste to niesli raz, nevadĂ­, ale snaĹžte sa nosiĹĽ v rukĂĄch menej. Pri nosenĂ­ nĂĄkupu skĂ´r pouŞívajte ruksak. Ale ak by ste niekedy potrebovali odniesĹĽ alebo preloĹžiĹĽ nieÄ?o ĹĽaŞťie, nedvĂ­hajte to z predklonu ale si k tomu kÄžaknite a tak to zdvihnite. Ak chcete vedieĹĽ viac o sprĂĄvnom zaĹĽaĹžovanĂ­ chrbtice pohÄžadajte na internete Ĺ kolu chrbta.

Monika 45 rokov: MĂĄvam obÄ?asnĂŠ mravÄ?enie palcov na nohĂĄch. UŞívam na zmiernenie iba voÄžne v lekĂĄrni kĂşpenĂŠ tabletky na zastavenie kĹ•Ä?ov. TroĹĄku mi to pomĂĄha. MĂ´Ĺže toto mravÄ?enie sĂşvisieĹĽ iba s nedostatkom magnĂŠzia, alebo aj s vysunutou platniÄ?kou v krÄ?nej chrbtici. - MravÄ?enie v nohĂĄch mĂĄ viacero prĂ­Ä?in. MĂ´Ĺžeme k nim zaradiĹĽ cievne ochorenie, nedostatok vitamĂ­nov a minerĂĄlov, ale dosĹĽ Ä?astĂĄ a asi najÄ?astejĹĄia prĂ­Ä?ina je neurologickĂŠ ochorenie. PoĹĄkodenie platniÄ?ky v krÄ?nej oblasti chrbtice nespĂ´sobuje iba problĂŠmy v hornĂ˝ch konÄ?atinĂĄch, ale na poÄ?udovanie mnohĂ˝ch pacientov aj bolesti a mravenÄ?enie v nohĂĄch, dokonca aj poruchu chĂ´dze. ÄŒiĹže jedna z vaĹĄich prĂ­Ä?in mĂ´Ĺže byĹĽ aj vysunutĂĄ platniÄ?ka v krÄ?nej chrbtici. Tabletky, ktorĂŠ ste si v lekĂĄrni kĂşpili sĂş na doplnenie horÄ?Ă­ka, Ä?iĹže magnĂŠzia, ale ak tieto vaĹĄe pocity pretrvĂĄvajĂş dlhĹĄie, odporĂşÄ?ame vĂĄm, isĹĽ na ťpeciĂĄlne vyĹĄetrenie k neurolĂłgovi. Ten vĂĄs vyĹĄetrĂ­ a doplĹˆujĂşcim vyĹĄetrenĂ­m ako je naprĂ­klad EMG mĂ´Ĺže urÄ?iĹĽ presnĂş prĂ­Ä?inu, mravenÄ?enia v nohĂĄch. Ak tie pocity pretrvĂĄvajĂş nenechĂĄvajte ich bez povĹĄimnutia.

)Č— U '6 PRĂ?LOHY Č—  NĂ JDETE V NOVINKĂ CH'Ă•Ä–Ä•


Ä?Ă­slo 09/2013

PORADŇA

7

PRI PREKONĂ VANĂ? KRĂ?ZY VĂ M POMÔŽE PSYCHOLĂ“G V prĂ­pade, Ĺže manĹželskĂ˝ pĂĄr prechĂĄdzajĂşci dlhodobou krĂ­zou povaĹžuje prĂ­padnĂ˝ rozvod len za jednu z moĹžnostĂ­ rieĹĄenia, ĂşÄ?innĂş pomoc mu mĂ´Ĺže poskytnúż psychoterapeut. Ak sĂş vĹĄak manĹželia v krĂ­ze uĹž rozhodnutĂ­ pre rozvod, upraviĹĽ sĂşÄ?asnĂŠ a najmä budĂşce vzĹĽahy medzi nimi pomĂ´Ĺže skĂ´r mediĂĄtor. „Hranicu pri voÄžbe medzi mediĂĄtorom a psychoterapeutom moĹžno stanoviĹĽ v tom, Ä?i vieme jasne zadefi novaĹĽ neprekonateÄžnĂŠ problĂŠmy vo vzĹĽahu,“ uviedol psychoterapeut Martin Miler. „Ak vieme, Ĺže mĂĄme medzi sebou problĂŠmy, ktorĂŠ nĂĄm nedovoÄžujĂş ĹžiĹĽ spoloÄ?nĂ˝ Ĺživot a vieme ich jasne pomenovaĹĽ, je lepĹĄie uĹž zĂĄjsĹĽ za mediĂĄto-

rom,“ dodal. To sa podÄža jeho slov jednoznaÄ?ne tĂ˝ka aj zĂĄleĹžitostĂ­, ktorĂŠ sa priamo vzĹĽahujĂş na rozvod manĹželstva, ako sĂş rozdelenie majetku Ä?i zverenie detĂ­ do starostlivosti. MediaÄ?nĂŠ sedenia mĂ´Ĺžu byĹĽ v tomto prĂ­pade vĂ˝hodnejĹĄie aj v tom, Ĺže sa na nich nepreberĂĄ minulosĹĽ. „MediĂĄtor toto nerieĹĄi. MĹˆa nezaujĂ­ma, Ä?o bolo, ale to, Ä?o bude,“

VAŠE LISTY NA TÉMU VLASY

uviedla rodinnĂĄ mediĂĄtorka Bronislava Ĺ vehlĂĄkovĂĄ. „Terapia je sĂ­ce tieĹž o hÄžadanĂ­ rieĹĄenĂ­, je ale pravdou, Ĺže musĂ­me maĹĽ zmapovanĂ˝ terĂŠn,“ priznal Miler. MediĂĄtor podÄža neho skĂşmaĹĽ genĂŠzu problĂŠmov nemusĂ­. „On poznĂĄ poĹžiadavky a zaoberĂĄ sa tĂ˝m, aby obe strany dospeli k dohode.“ Ak ale problĂŠmy jasne definovanĂŠ nie sĂş, psycholĂłg sa prĂĄve snaŞí nĂĄjsĹĽ problĂŠm, ktorĂ˝ je prĂ­Ä?inou krĂ­zy. Mi-

0DOVRPYHÄ?NpSUREOpP\VY\SDGiYDQtPYODVRY9ODV\PLWDNUHGOLĂĽHQD QLHNWRUĂŞFKPLHVWDFKQDKODYHPLXĂĽ SUHVYLWDODSRNRĂĽND3RĂžDVSLDWLFKURNRY VRPY\VN~ĂŁDOQLHNRÄ?NRSUHSDUiWRY NWRUpPDOLSDGDQLHYODVRY]DVWDYLĢ 9ĂŞVOHGRNEROYĂĽG\URYQDNê¹üLDGQD YHÄ?Ni]PHQDNOHSĂŁLHPX0LQXOĂŞURN YRNWyEULVRPY\VN~ĂŁDOQDRGSRU~ĂžD-

QLHP{MKRNDPDUiWD~ĂžLQQĂŞSUtSUDYRN 6$/217(;785(63RXĂĽtYDPKR SUHVQHSRGÄ?DQiYRGXĂŁWYUWĂŞPHVLDF DPRMHSUREOpP\SUHVWDOL6RPUiG ĂĽHVRPNRQHĂžQHQDWUDÂżOQDNYDOLWQĂŞ WRYDUNWRUĂŞPLYHÄ?PLSRPRKRO&KFHO E\VRPVDWĂŞPWRÂżUPH.9$752),1 VURSRćDNRYDĢ ZZZYODVRYDNXUDVN

NZV 710/13

NZV 178/13

NZV 666/13

NZV 513/13

PĂ­ĹĄe nĂĄm Tibor z Myjavy, ktorĂ˝ by sa rĂĄd podelil o dojmy s uŞívanĂ­m vlasovĂŠho prĂ­pravku SALON TEXTURES. UpresĹˆujeme, Ĺže vĂ˝robok SALON TEXTURES stojĂ­ 23 â‚Ź a mĂ´Ĺžete si ho kĂşpiĹĽ u vĂ˝hradnĂŠho predajcu v SR, firmy KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034-664 74 35. V sĂşÄ?asnosti je moĹžnĂŠ uvedenĂ˝ tovar objednaĹĽ i s presnĂ˝m nĂĄvodom na dobierku.

ler uviedol, Ĺže je to moĹžnĂŠ aj vtedy, ak pracuje len s jednĂ˝m z partnerov. „Pre pĂĄrovĂş terapiu je, samozrejme, lepĹĄie, ak sĂş pri sedenĂ­ prĂ­tomnĂ­ obidvaja, no veÄža vecĂ­ sa dĂĄ rieĹĄiĹĽ aj v rĂĄmci rozhovorov len s jednĂ˝m z nich,“ povedal Miler. Pripomenul

vĹĄak, Ĺže to mĂĄ svoje limity. „Jeden mĂ´Ĺže urobiĹĽ iba svoju Ä?asĹĽ vo vzĹĽahu a spoliehaĹĽ sa na to, Ĺže tĂĄ druhĂĄ strana na to zareaguje,“ uviedol Miler. TASR, ilustraÄ?nĂŠ foto: archĂ­v redakcie


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

PRI KONTROLE NA CESTÁCH KRAJA 310 PRIESTUPKOV Na cestách nášho kraja sa vo štvrtok 25. apríla v čase od 14. do 20. hodiny konala dopravno-bezpečnostná akcia. Ako nás informovala Mária Faltániová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v B. Bystrici, akcia sa týkala policajných okresov Banská Bystrica, Lučenec, Zvolen a Žiar nad Hronom.

Ladislav Lietava (vľavo) a Jozef Michalík pri prednáške o prevencii proti podvodom.

NENALEŤTE PODVODNÍKOM

Nezodpovední vodiči

„Každý týždeň zaznamenávame niekoľko vodičov (v priemere 11), ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu a nafúkajú viac ako 1 promile, alebo sa odmietnu podrobiť vyšetreniu na alkohol,“ uvádza Faltániová. „Za 3 mesiace evidujeme v Banskobystrickom kraji 147 trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Nad 1 promile alkoholu v krvi nafúkalo 133 vodičov a 14 vodičov odmietlo fúkať aj odber krvi. Aj keď sú policajti denne na cestách a v uliciach, stále sa nájdu aj takí vodiči, ktorí si sadnú za volant na pravé poludnie alebo v najväčšej dopravnej špičke i s tromi promile alkoholu! Aj napriek kontrolám, výzvam a upozorneniam na následky pri dopravných nehodách, ktoré sú zapríčinené najmä rýchlou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu alebo jazdou v protismere pri nesprávnom predchádzaní, evidujeme v Banskobystrickom kraji za 3 mesiace 344 dopravných nehôd, pri ktorých 4 osoby zraneniam podľahli, 154 osôb sa zranilo, z toho 36 ťažko.“

Stalo sa vám, že pri vašom byte zazvonil, prípadne vás na ulici oslovil neznámy slušne oblečený pán alebo dáma? Chceli si od vás požičať na veľmi krátky čas určitú finančnú čiastku? Ponúkali vám za to a dali do zálohy nejakú vec? Výhodne vám chceli predať zlato, prípadne cudziu menu, ktorú vôbec nepoznáte? Neuverili ste? Dobre ste urobili! „Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) vo Zvolene zaznamenalo v ostatnom čase niekoľko podnetov od občanov, ktorí nahlásili, že ich niekto dobehol a tak ich pripravil o dosť vysokú fi nančnú čiastku,“ prezradil nám Ladislav Lietava zo skupiny prevencie OR PZ vo Zvolene. „Neznámi ľudia žiadali občanov o súrnu pomoc pod rôznymi zámienkami. Či už to bolo pokazené auto, zranený spolujazdec, vyplatenie policajta za to,

Rôzne priestupky

Počas uvedenej policajnej akcie, policajti zistili 310 priestupkov. Zo zistených priestupkov bolo 244 vybavených v blokovom konaní. Okrem priestupkov za rýchlosť (100 ), pásy (8), technický stav vozidla (31), jazda bez osvetlenia (35) a používanie telefónneho prístroja (4), policajti zistili požitie alkoholu u 1 vodiča motorového vozidla a u 1 cyklistu. Spolu 31 vodičov nemalo diaľničnú nálepku a 13 diaľničných nálepiek bolo falošných. Policajti počas akcie zadržali 13 vodičských preukazov a 11 osvedčení o evidencii vozidla. (nym), foto: KR PZ BB

NZV 446/13

Cieľom akcie bolo zlepšiť bezpečnostnú situáciu na teritóriu týchto okresov a pozitívne ovplyvniť disciplínu účastníkov cestnej premávky i vývoj dopravnej nehodovosti. Do preventívno-bezpečnostných opatrení sa zapojili okrem policajtov z dopravnej polície, poriadkovej polície, kriminálnej a železničnej polície (120 policajtov) aj poslucháči strednej odbornej školy PZ v Pezinku (80 študentov), vojenská dopravná polícia, cudzinecká polícia, inšpektorát bezpečnosti práce a colný úrad (21). Pri kontrolách sa zamerali najmä na porušovanie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, na požívanie alkoholu vodičmi pred jazdou, kontrolovali aj technický stav vozidiel, prípustnú hmotnosť vozidiel a jazdných súprav a diaľničné nálepky. Kontrolovali nielen vodičov motorových vozidiel, ale aj vodičov motocyklov, cyklistov a chodcov, a to najmä na železničných priecestiach a v ich blízkosti.

že im bude strážiť pokazené auto plne naložené tovarom, súrne vyplatenie odťahovej služby za odtiahnutie havarovaného kamiónu a pod. Vždy to bolo klamstvo! No občan v dobrej viere pomôcť inému, často uveril a dal neznámym ľuďom vysokú finančnú hotovosť.“

Bezpečná jeseň života

Kvôli predchádzaniu podobným podvodným skutkom OR PZ vo Zvolene prostredníctvom svojej skupiny pre-

vencie organizuje stretnutia s verejnosťou, na ktorých ponúka občanom rady, ako zvýšiť vlastnú bezpečnosť doma i na ulici. Najmä pre seniorov je určená prednáška s názornou prezentáciou Bezpečná jeseň života, v ktorej L. Lietava vysvetľuje čoho sa vyvarovať a ako postupovať pri stretnutí s podozrivými občanmi. Po stretnutiach s verejnosťou v Budči a Krupine sa prednáška pre seniorov Bezpečná jeseň života konala v polovici apríla aj v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Spolu s Ladislavom Lietavom vystúpil na stretnutí aj preventista Mestskej polície vo Zvolene inšpektor Jozef Michalík. Skôr, ako pristúpili k mikro-


číslo 09/2013

fónu, rozdali prítomným aj viaceré propagačné materiály s radami, ako predchádzať nepríjemnostiam spôsobeným podvodníkmi. „Podvodníci sa pri rozhovore s potenciálnou obeťou snažia dostať človeka pod časový nátlak tak, aby nemal čas uvažovať, svojím príbehom útočia na city a vyvolávajú súcit. Veľmi často uvádzajú čiastočne pravdivé udalosti, ale v zásade ich historky nie sú v reálnom čase preveriteľné. Ide o profesionálov, ktorých môžeme označiť za sériových páchateľov väčšinou s bohatou kriminálnou minulosťou. Polícia rieši tieto prípady ako trestné činy,“ vysvetľoval prítomným seniorom L. Lietava. Ťažkosti pri odhaľovaní takýchto páchateľov však spočívajú najmä v tom, že ide o ľudí z iných regiónov a pod-

SPRAVODAJSTVO

vedení nevedia uviesť žiadne relevantné informácie smerujúce k zisteniu páchateľa. Ani prípadným odhalením páchateľa sa ťažkosti poškodených nekončia. Náhrada vzniknutej škody býva väčšinou komplikovaná, zdĺhavá a v niektorých prípadoch (najmä z titulu nemajetnosti páchateľov) ani nebude nikdy uhradená.

Preverte si každého

„Polícia preto vyzýva k maximálnej opatrnosti a zároveň žiada občanov o spoluprácu i v prípadoch, keď nedošlo k dokonaniu trestného činu, ale budete mať podozrenie že sa vás pokúsili podviesť. Podvodníci sa zameriavajú najmä na starších spoluobčanov, ktorí majú uložené vysoké finančné hotovosti doma. Máte doma rodičov, starých

rodičov a starších príbuzných? Poučte ich a vysvetlite im, aby žiadnym cudzím ľuďom neverili, prípadne aby sa s vami v každom prípade poradili, napríklad telefonicky,“ radia preventisti a dodávajú, že „ak sa už rozhodnete poskytnúť niekomu peniaze, prípadne splniť iné požiadavky, žiadajte o predloženie osobných dokladov, dokladov od motorového vozidla alebo účtu o zaplatení inkasa, kde si preveríte totožnosť osôb. Podľa okolností si osobne preverte aj miesto udalosti. Ak ide o prípad, o ktorom by mohla vedieť polícia (havária, okradnutie, obeť iného trestného činu) neváhajte – zavolajte a informujte sa na telefónnom čísle 158. Ochránite sa!“ Text a foto: (nym)

Hľadáte vlastné podnikanie? Chcete stabilný zdroj príjmov? Zarábajte jednoducho s nami! Ako obchodný zástupca spoločnosti Provident Financial, s. r. o., budete poskytovať finančné pôžičky do domácností zákazníkov. Budete pravidelne komunikovať so svojimi klientmi, vyberať dohodnuté splátky, uzatvárať zmluvy a dohody, viesť svoju vlastnú agendu.

Týždennú výplatu provízií v hotovosti Podnikanie v okolí vášho bydliska

Čo požadujeme: Najmenej stredné odborné vzdelanie (výučný list)

Vlastné plánovanie časového rozvrhu

Životné skúsenosti a znalosť ľudskej povahy

Spoluprácu so stabilnou medzinárodnou spoločnosťou

Časovú flexibilitu, spoľahlivosť a komunikatívnosť

NZV 542/13

Kontaktujte nás:

0850 63 89 63

Falošný pracovník poisťovne Polícia varuje občanov pred podvodníkom, ktorý ako pracovník sociálnej poisťovne nezvyčajným spôsobom vymáhal dlh v našom kraji. Ako nás informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v B. Bystrici Mária Faltániová, informáciu o podvodnom konaní, v ktorom ide o neoprávnené vymáhanie finančných prostriedkov preveruje polícia v Žiari nad Hronom. „Upozorňujeme občanov, že sa opäť vyskytol prípad, kedy sa podvodník vydával za zamestnanca sociálnej poisťovne a od dôchodkyne zo Žiaru nad Hronom, žiadal vyplatiť dlžnú sumu,“ vysvetľuje Faltániová. „Dôchodkyňu telefonicky kontaktoval neznámy muž a dlžnú sumu 130 eur jej kázal priniesť na čerpaciu stanicu vo Svite alebo v Poprade. Keď s tým dôchodkyňa nesúhlasila, uviedol jej konkrétnu adresu, kam má peniaze poslať. V tomto prípade dôchodkyňa postupovala správne, informáciu si išla preveriť do sociálnej poisťovne, kde zistila, že im nič nedlhuje. Aj keď k podvodu nedošlo, nie je vylúčené, že obdobným spôsobom sa podvodníci obrátia aj na iných občanov. Ak sa už stanete obeťou trestnej činnosti, pri ktorej prídete do priameho kontaktu s páchateľom, je dôležité zapamätať si výzor páchateľa a jeho spoločníkov alebo si zapísať evidenčné číslo motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali a toto uviesť pri podávaní oznámenia o trestnom čine na polícii.

Dôchodcov zo Zvolenskej Slatiny okradli o tisíce eur Vyšetrovateľ vo Zvolene začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody. Podľa informácií hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v B. Bystrici Márie Faltániovej doposiaľ nezistený páchateľ sa pravdepodobne počas víkendu vlámal do rodinného domu v obci Zvolenská Slatina. Pravým kľúčom, ktorý bol zavesený na plote pri hlavnej bráne vedúcej do dvora, si bránu otvoril. Vošiel do dvora rodinného domu, kde doposiaľ nezisteným spôsobom bez známok násilia otvoril aj vchodové dvere domu. Z domu ukradol papierové obálky s finančnou hotovosťou. Poškodeným manželom v dôchodkovom veku spôsobil krádežou peňazí škodu viac ako 8 400 eur. Polícia po páchateľovi pátra, za túto krádež mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. (nym)

oz@provident.sk

12032_pf_naborove_materialy_inz_122x85_SK.indd 1

SPRÁVY POLÍCIE

Na Zvolenčana v aute padol strom Kurióznu dopravnú nehodu zažil začiatkom mája 32-ročný vodič zo Zvolena. Ako nás informovala Mária Faltániová, k nehode došlo vo štvrtok 2. mája o 23.45 hod. na ceste 1/50 v časti Vinice, za mestom Rimavská Sobota. Zvolenčan bol za volantom osobného motorového vozidla, ktoré smerovalo od Rimavskej Soboty na Tornaľu. Za hustého dažďa sprevádzaného hromobitím, v rovnom úseku cesty mu náhle do jazdnej dráhy spadol strom, dlhý približne 15 metrov s priemerom pňa 1 meter, ktorý zasiahol prednú časť jeho vozidla a čelné sklo. V tom istom čase z opačného smeru od Tornale, 41-ročný vodič z Partizánskeho viedol osobné motorové vozidlo, ktoré privalil ten istý strom a poškodil mu celú vrchnú časť vozidla. Pri dopravnej nehode sa obidvaja vodiči ľahko zranili. Alkohol u nich zistený nebol. Škoda na vozidlách je odhadnutá na 20-tisíc eur.

Prednáška Bezpečná jeseň života je určená najmä našim starším spoluobčanom.

Čo ponúkame:

9

24.1.12 15:39


10

novinky

ŠPORT

ČANKY: STANOVIŤ SI MENŠÍ CIEĽ, AKO

FINÁLE, BY BOLO ALIBISTICKÉ Eufória zo zisku majstrovského titulu už pod Pustým hradom doznela, dobrý pocit z úspechu však zostal. Život sa vracia do bežných koľají a vo zvolenskom klube sa tak, ako každoročne chystá všetko na začiatok letnej prípravy. O novinkách v klube a zložení kádra sme sa porozprávali s generálnym manažérom HKM Milanom Čankym.

Podarilo sa uspieť proti všetkým a teraz je aktuálna otázka, v akom stave zostane majstrovský kolektív. Nebudú úspešní hokejisti nasledovať Mareka Ďalogu, ktorý si po vlaňajšej sezóne zvolil odchod do českej extraligy? Bol by som rád, keby ho nasledovali, ale len do reprezentácie. O všetkých hráčov z tohtoročného kádra máme záujem. Niektorí majú platnú zmluvu – tí sú bez debaty, takisto tí, ktorí mali opciu. Uplatníme si ju na všetkých, aj na tých, ktorí boli na hosťovaní v iných kluboch. Hráčov, ktorým u nás zmluvy skončili, som oslovil ešte pred finále a ponúkol im možnosť pokračovať vo Zvolene aj naďalej. Zmluvy skončili Šimkovi, Škrečkovi, Juraškovi, Škvaridlovi, obom Juríkovcom, Podkonickému, Brabencovi, Chovanovi, Výbornému, Kallovi, Čurillovi a Hertlovi. S nimi musíme dohodnúť podmienky ďalšej spoluprá-

ce, uvidíme, nakoľko sa nám to podarí. Z našej strany záujem je, dohody však ovplyvňuje viacero faktorov.

Môžete byť konkrétnejší? Z mojej strany, aj zo strany vedenia sa budeme snažiť mužstvo zložiť tak, aby sme neustupovali z pozícií. Stanoviť si menší cieľ ako finále, by bolo alibistické. Nepoviem nič nové – je to otázka financií. Situácia v kluboch po tejto stránke je známa, hovorí sa o tom, píše sa o tom. Všetci sa trápia s ekonomickou situáciou a zabezpečením chodu. Budem konkrétny ohľadom HKM – znížený rozpočet sme dokázali stabilizovať. Nie sme na tom teda až tak zle, ako som sa dozvedel z internetu v diskusných fórach aj zo všelijakej šuškandy. Neprajníkov máme dosť, no my im prajeme opak – len to najlepšie. Svoju silu sme napriek všetkému dokázali a pôjdeme ďalej svojou cestou. Vážim si chalanov, že napriek všetkému bojovali až

Generálny manažér HKM Zvolen Milan Čanky (vpravo) s riaditeľom Pro-hokeja Vladimírom Paštinským. Foto: TASR/ Martin Baumann

do poslednej sekundy v sezóne, my sa vynasnažíme, aby sme všetky podlžnosti voči mužstvu vyrovnali v čo najkratšom čase a začali s čistým štítom. Vedenie klubu na tom aktívne pracuje.

O slovenského šampióna by mal byť

zo strany sponzorov zväčšený záujem. Cítite to, či nič sa nezmenilo? Možno si nás po zisku titulu všimne viac firiem. Niektorých oslovujeme, nespíme na vavrínoch a sme aktívni, niektorí sa možno sami ozvú, privítame to. Pokiaľ nám ale zostanú naklonení

doterajší sponzori z tejto sezóny v plnom počte, myslím si, že ten káder dokážeme poskladať podľa našich predstáv aj v súčasnej situácii.

Branislav Šníder, hkmzvolen.tipsportextraliga.sk

ZVOLENČANIA POŠKUĽUJÚ PO ÚČASTI V KHL Kontinentálna hokejová liga sa neustále rozširuje. Nedávno sa objavili informácie, že by do nej mohol vstúpiť aj druhý slovenský klub. Záujem o to má HKM Zvolen. Podmienkou je však výrazná podpora domácich i zahraničných partnerov. Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) potvrdilo chorvátsky klub Medveščak Záhreb za 28. účastníka tejto nadnárodnej súťaže v sezóne 2013/2014. Informuje o tom oficiálny web KHL. „Medveščak je jeden z najznámejších a najstabilnejších klubov v strednej Európe. Má viac ako 50-ročnú históriu, na svojom konte mnoho trofejí a svoju tradíciu. Zástupcovia klubu propagujú hokej v celom regióne, keď v ostat-

nej sezóne hrali v rímskom koloseu v Pule. Súboje v modernej aréne v Záhrebe sleduje až 15-tisíc fanúšikov. Rád by som privítal ‚medveďov‘ v KHL a prajem im veľa úspechov,“ cituje oficiálny web KHL prezidenta súťaže Alexandra Medvedeva.

Záujem o KHL

V sezóne 2012/2013 štartovalo v KHL 26 tímov. Nedávno vedenie súťaže prijalo novotvoriace sa mužstvo

z Vladivostoku, Medveščak bude v nadchádzajúcom ročníku druhým nováčikom. Záujem o možný vstup do KHL je však aj z ďalších krajín a miest. Dokonca aj zo Zvolena. Miestny HKM by tak mohol byť po Slovane Bratislava druhým slovenským klubom v tejto nadnárodnej súťaži. Podľa portálu osporte. sk by aktuálny majster Slovenska od sezóny 2014/2015 rád pôsobil v tejto prestížnej lige. Jeho zimný štadión už údajne

prešiel technickou kontrolou. „Kým nebudeme mať rozpočet pre KHL vykrytý, tak sa nebudeme púšťať do vecí, ktoré si nemôžeme dovoliť. Zisťovali sme však záujem sponzorov i samosprávy a ten je prakticky z každej strany. Máme už aj rôzne prísľuby pomoci. Debatovať o tom budeme až vtedy, keď si budeme istí, že sa to môže splniť,“ potvrdil pre osporte.sk zvolenské ambície generálny manažér HKM Milan Čanky.

môcť aj dvaja významní ruskí sponzori. Jeden z nich už HKM podporuje. „Balík peňazí od sponzorov je, samozrejme, podmienený tým, či budeme hrať extraligu alebo KHL. Máme však prísľub, že pokiaľ budeme hrať aj slovenskú extraligu, tak ruská finančná spoločnosť Instaforex nás bude podporovať, pretože sme majstri Slovenska a to sa im páčilo,“ dodal Čanky. Zvolenčania údajne pritom intenzívne rokujú aj s nemenovanou ruskou bankou.

Možní sponzori

Klubu by k naplneniu ambície hrať v KHL mohli po-

(bb)


číslo 09/2013

ŠPORT

TRÉNER ČERSTVÝCH MAJSTROV SLOVENSKA VO ZVOLENE SKONČIL

HOKEJBALISTKY NA ŠAMPIONÁTE SIEDME

Ešte nedávno bol Peter Mikula vo Zvolene vynášaný do nebies. Podarilo sa mu doviesť zvolenskú hokejovú loď po druhýkrát v histórii na najvyšší piedestál. Sotva však ustáli oslavy majstrovského titulu, dozvedel sa prekvapujúcu správu – vo Zvolene končí. Tréner Peter Mikula už v budúcej sezóne nebude riadiť lavičku slovenského hokejového majstra HKM Zvolen. Úspešný kouč nedostal od klubového vedenia ponuku na predĺženie zmluvy, ktorá mu vypršala 30. apríla. Traja akcionári hlasovali za zotrvanie Mikulu, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. „Rozhodol vyšší súčet percent akcionárov, ktorí hlasovali proti predĺženiu kontraktu,“ uviedol generálny manažér klubu Milan Čanky.

Neprekvapilo ho to

„Zisk titulu bol pre mňa zadosťučinením za celú moju prácu. Od klubu budem teraz žiadať doplatenie piatich mesačných výplat a majstrovských prémií,“ povedal bezprostredne po oznámení svojho konca Peter Mikula. Ako ďalej pre hokejportal.net dodal, podobné rozhodnutie trochu aj očakával: „Vôbec ma to neprekvapilo. Nebola mi včas ponúknutá opcia, tak som si na ničom nezakladal. Nie som taký typ človeka, ktorý by chcel silou mocou prerážať hradby tam, kde ho nechcú. Snažil som sa svojou prácou presvedčiť ľudí vo vedení klubu. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi to, a to ma mrzí.“

Fanúšikovia na jeho strane

Peter Mikula síce vedenie nepresvedčil, no u fanúšikov zvolenského hokeja bol mimoriadne obľúbený. Svedčia o tom aj reakcie priaznivcom HKM, ktorí vo veľkom na diskusných fórach a sociálnych sietiach vy-

Len nedávno sa Peter Mikula tešil so Zvolenčanmi zo zisku zlatých medialí v hokejovej extralige. Foto: TASR/Dušan Hein

jadrujú svoje rozčarovanie nad rozhodnutím vedenia klubu. Mikulu fanúšikovia považujú za pevnú súčasť zvolenského stroja, ktorý došiel až do zlatého cieľa. Navyše srdce mu bije pre domáci Zvolen. „Chcel som priniesť celému Zvolenu radosť práve svojou prácou a aktivitou. Vedel som, že niektoré veci mi budú vyčítané, ale už ďalšie otázky okolo budúcnosti Zvolena neriešim. Je to pre mňa minulosť. So svojím osudom som vyrovnaný,“ dodal Peter Mikula.

Pred hotovú vec

Úspešný zvolenský kouč však svojim zamestnávateľom trochu vyčíta, že mu ukončenie spolupráce neoznámili skôr. „Pýtal som sa jedného pána, prečo so mnou neukončili spoluprácu skôr alebo mi to aspoň nepovedali, nenaznačili. Vedel by som, čo ma čaká, dohrali by sme sezónu, ale už počas nej by som si vytvoril priestor nájsť si nové zamestnanie. Mal by som väčšie pole pôsobnosti. Vo Zvolene ma rázom po-

11

stavili pred hotovú vec a čo mám teraz spraviť? Kluby sú obsadené a osobne som sa dostal do patovej situácie. Musím byť maximálne trpezlivý, ale zase nie pridlho. Musím uživiť rodinu, pretože zo vzduchu sa žiť nedá,“ hovorí Peter Mikula. (bb)

Novým trénerom HKM Lubomír Oslizlo Novým trénerom úradujúceho slovenského hokejového majstra HKM Zvolen sa v pondelok stal Lubomír Oslizlo. Na tejto pozícii nahradil Petra Mikulu, ktorý v uplynulej sezóne priviedol Zvolen k druhému majstrovskému titulu. Lubomír Oslizlo (nar. 10. 10. 1957) je odchovancom opavského hokeja. Počas svojej hráčskej kariéry pôsobil najmä v tímoch Slezanu Opava a Zetoru Brno v I. lige. Aj jeho trénerské účinkovanie sa najviac viaže práve k týmto klubom a posledné dva ročníky pôsobil ako asistent trénera v extraligovej Komete Brno.

Zvolenské hokejbalistky si na majstrovstvách Slovenka žien vybojovali v Martine konečné siedme miesto. Najskôr sa predstavili v základnej skupine C, kde podľahli Pruskému dvojgólovým rozdielom a remizovali s Prešovom 0:0. Prvé góly Zvolenčanky zaznamenali až vo štvrťfinále, kde výborne odolávali favorizovaným Topoľčanom. Veľa nechýbalo a postúpili by do bojov o medaily. Napokon však hráčky Topoľčian v samostatných nájazdoch strhli víťazstvo na svoju stranu. V boji o 5. až 9. miesto sa potom Zvolenčanky opäť strelecky trápili a prehrali 0:1 po samostatných nájazdoch. Až v zápasoch o konečné siedme až deviate miesto spoznali hráčky Sport Trendu chuť víťazstva, keď jasne 5:0 porazili Hogo Žilina a najtesnejším pomerom 1:0 Iskru Banská Bystrica. Majsterkami Slovenska sa stali domáce Martinčanky, ktoré si vo finále poradili so Spišiačkami pomerom 5:3. (bb)

Výsledky Sport Trendu: Skupina C: Zvolen – ŠK 98 Pruské 0:2 (0:2,0:0) Góly: M. Šponiarová, V. Dobrodejová ŽHK 2000 Šarišanka Prešov – Sport Trend Zvolen 0:0 Štvrťfinále: Rebels Topoľčany – Sport Trend Zvolen 3:2 sn (0:1, 2:1 - 1:0) Góly: Mikesková 2, rozh. nájazd Čerňanová – Mart. Stašová, Kvaková O 5. – 9. miesto: ŽHK 2000 Šarišanka Prešov – Sport Trend Zvolen 1:0 sn (0:0, 0:0 - 1:0) rozh. nájazd Mir. Stašová O 7. – 9. miesto: ŠK HOGO Žilina – Sport Trend Zvolen 0:5 (0:3, 0:2) Góly: Sakalíková 2, Ťavodová, Časnochová, T. Ivanová Sport Trend Zvolen – ŽHK Iskra Banská Bystrica 1:0 (1:0, 0:0) Gól: Časnochová

MIERI DO LIBERCA Slovenský hokejový reprezentant Martin Bartek, ktorý sa predstavil aj na svetovom šampionáte, mení pôsobisko. Hoci Martinovi Bartekovi nedávno skončilo angažmán v Pardubiciach, nemusí mať hlavu v smútku. Už teraz je jasné, že aj v novej sezóne bude hrávať najvyššiu českú súťaž. Slovenský reprezentant akurát vymení Pardubice za Liberec. Tamojším Bielym Tigrom sa upísal na tri roky. „Martin je typ útočníka,

ktorý je veľmi rýchly, dôrazný a presný v zakončení. Dokáže sa presadiť v kľúčových momentoch zápasov a strhnúť ostatných. Navyše nie je len čistokrvným strelcom, ale veľmi dobre dokáže pripraviť aj šance spoluhráčom. Hráč podobného razenia nám tu chýbal,“ prezradil na klubovom webe generálny manažér Liberca Ctibor Jech. (bb)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Grafické spracovanie: Dana Kellichová  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Zvolen, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 25 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 4467/11  Adresa redakcie: Robotnícka ul. 102/6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: novinky.zv@14news.eu  Vedúci inzertného oddelenia: Gabriela Moravčíková  Inzertné oddelenia: Helena Šiandorová, Oľga Gombárová  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


novinky Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

TAJNIČKA

12

LÚŠTITE A VYHRAJTE KNIHU Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 31. 5. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

CENA DO KRÍŽOVKY Detektívku D. D. Warrenovú neprekvapí len tak hocičo. Osamelá žena, ktorá sa potuluje neďaleko miesta činu, ju však ohromí nezvyčajnou prosbou. Charlene Rosalind Carter Grantová sa nazdáva, že o štyri dni ju niekto zabije, a špičkovú bostonskú detektívku žiada o vyšetrenie svojej budúcej vraždy. Charlene jej vyrozpráva neuveriteľný príbeh. Každý rok dvadsiateho prvého januára zomrie ďalšia Charlenina priateľka z malého mesta v New Hampshire. Vraždy sa doteraz nepodarilo objasniť. Z trojice kamarátok zostala nažive už len Charlene a počíta hodiny do svojej smrti. Z anglického originálu Catch Me (Dutton, New York 2012) preložil Marek Leško.

Bežná cena:

12,90 €

krížovka ZV 09/2013

kupón

Chyť ma Lisa Gardnerová

nzv_09_2013_web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you