Page 1

63 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: IV. číslo 10/2014 Dátum vydania: 20. 5. 2014

n a š e

Žilina

Súťaženie hasičov

Automaty na lístky

Míľa pre mamu

Zatiaľ nesplnený sen

str. 2 Deň sv. Floriána – patróna hasičov, sa pod záštitou primátora mesta tešil aj napriek nepriaznivému počasiu vysokej účasti súťažiacich hasičov.

str. 3 Na autobusových zastávkach pribudne desať nových automatov na lístky. Cestujúci mali možnosť vyjadriť sa, kde by automaty privítali najviac.

str. 7 Uskutočnilo sa tradičné podujatie pre rodiny s deťmi. Zúčastnených potešili rozličné aktivity, ktoré boli súčasťou tohto oslavného dňa.

str. 14 Marek Hrivík môže byť stabilnou súčasťou národného tímu pre nasledujúce roky. V súčasnosti je hráčom Hartfordu z Americkej hokejovej ligy.

VEREJNÉ BICYKLE V NAŠOM MESTE? Žilina by mohla byť jedným z prvých miest na Slovensku, kde by mal fungovať systém verejných požičovní bicyklov. Takúto novinku podporuje primátor Igor Choma. Požičovne (Bike Sharing System) sú rozšírené v celej západnej Európe, ale aj v Severnej Amerike a Ázii. V metropolách predstavujú alternatívu k mestskej hromadnej doprave a prispievajú k zmenšovaniu dopravného zaťaženia komunikácií a znižovaniu emisií v ovzduší. Na jednom mieste si bicykel vyzdvihnete zo stojanu, zaplatíte v termináli požadovanú sumu a na inom mieste ho vrátite späť na stojan. Systém verejných požičovní fungoval v holandskom Amsterdame už v šesťdesiatych rokoch, odkiaľ sa rozšíril do väčšiny bohatých metropol. Systém požičovní pre domácich i turistov je dobre rozbehnutý v niektorých poľských mestách, ale aj v Českej republike a v Maďarsku. Pokračovanie na strane 2

V žilinských uliciach je približne 400 stojanov na bicykle.

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3267/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

O sochu súżaĹžilo vyĹĄe 500 dobrovoÄžnĂ˝ch hasiÄ?ov. Foto: archĂ­v mesta

HASIÄŒI SÚŤAĹ˝ILI TohtoroÄ?nĂ˝ DeĹˆ sv. FloriĂĄna – patrĂłna hasiÄ?ov pod zĂĄĹĄtitou primĂĄtora mesta Ĺ˝ilina Igora Chomu sa teĹĄil aj napriek nepriaznivĂŠmu poÄ?asiu vysokej ĂşÄ?asti súżaĹžiacich hasiÄ?ov i prizerajĂşcej sa verejnosti. HasiÄ?skej súżaĹže sa zĂşÄ?astnilo viac ako 500 dobrovoÄžnĂ˝ch hasiÄ?ov. UĹž v poradĂ­ 19. roÄ?nĂ­ka súżaĹže sa celkovo zĂşÄ?astnilo viac ako 500 dobrovoÄžnĂ˝ch hasiÄ?ov a 46 hasiÄ?skĂ˝ch druĹžstiev z 10 okresov Ĺ˝ilinskĂŠho a TrenÄ?ianskeho kraja. Detskej súżaĹže vo viazanĂ­ uzlov sa zĂşÄ?astnili dobrovoÄžnĂ­ hasi-

Ä?i z Likavky, TrnovĂŠho, Kamennej Poruby, MojĹĄa.

2015,“ povedal primĂĄtor mesta Ĺ˝ilina Igor Choma.

OĹživenie tradĂ­cie

PoĹžiarny Ăştok

„Som veÄžmi rĂĄd, Ĺže Ĺ˝ilina tĂ˝mto podujatĂ­m dokĂĄzala, Ĺže je mestom, ktorĂŠ podporuje a vĂĄĹži si prĂĄc dobrovoÄžnĂ˝ch hasiÄ?ov. PoÄ?akovanie patrĂ­ vĹĄetkĂ˝m súżaĹžiacim aj ich fanúťikom a taktieĹž vĹĄetkĂ˝m, ktorĂ­ podporili Ä?i uĹž organizaÄ?ne alebo finanÄ?ne ĂşspeĹĄnĂŠ uskutoÄ?nenie tejto veÄžkej akcie a celĂŠmu organizaÄ?nĂŠmu tĂ­mu. SpoloÄ?ne sa nĂĄm podarilo oĹživiĹĽ tradĂ­ciu oslĂĄv sv. FloriĂĄna v centre Ĺ˝iliny a uĹž teraz sa mĂ´Ĺžeme teĹĄiĹĽ na jubilejnĂ˝ 20-ty roÄ?nĂ­k v roku

DeĹˆ sv. FloriĂĄna – patrĂłna hasiÄ?ov sa uskutoÄ?nil na NĂĄmestĂ­ Andreja Hlinku v Ĺ˝iline v sobotu 3. mĂĄja od 10.00 do 15.00 hod. SĂşÄ?asĹĽou programu bola hasiÄ?skĂĄ súżaĹž v poĹžiarnom Ăştoku o sochu sv. FloriĂĄna, prezentĂĄcie sĂşÄ?asnej i historickej hasiÄ?skej techniky, vyslobodzovacej techniky a nĂĄradia, protipovodĹˆovej techniky, Ä?alej ukĂĄĹžky prvej pomoci – SlovenskĂ˝ ÄŒervenĂ˝ krĂ­Ĺž a rĂ´zne akcie a súżaĹže pre deti. (ts)

VEREJNÉ BICYKLE V NAĹ OM... DokonÄ?enie zo strany 1 Na Slovensku je najÄ?alej s prĂ­pravami hlavnĂŠ mesto Bratislava. PrimĂĄtor Ĺ˝iliny Igor Choma priznal, Ĺže by chcel systĂŠm zdieÄžania bicyklov vybudovaĹĽ aj pod DubĹˆom. „Chceme nabehnúż, ako prvĂŠ mesto na Slovensku, na poĹžiÄ?iavanie bicyklov z miesta na miesto,“ povedal nedĂĄvno a priznal, Ĺže tĂŠmu otvorĂ­ poÄ?as predvolebnej kampane. Na verejnĂŠ bicykle v uliciach Ĺ˝iliny si eĹĄte zrejme dlho poÄ?kĂĄme. Hovorca mesta Pavol ÄŒorba priznal, Ĺže projekt je eĹĄte iba v hlavĂĄch. „UvedenĂ˝ nĂĄvrh je zatiaÄž v ĹĄtĂĄdiu Ăşvah do budĂşcnosti o moĹžnĂ˝ch sluĹžbĂĄch a zlepĹĄeniach Ĺživota obÄ?anov v naĹĄom meste, ktorĂŠ by sme radi zrealizovali.

ZatiaÄž nie je spracovanĂ˝ Ĺžiadny konkrĂŠtny projekt, preto nemĂ´Ĺžeme poskytnúż bliŞťie informĂĄcie,“ uviedol.

InfraĹĄtruktĂşra sa zlepĹĄuje

Radnica mĂĄ za sebou viacero opatrenĂ­ na podporu cyklodopravy. Za svoju aktivitu v rozvoji cyklistiky dokonca zĂ­skala ocenenie za najaktĂ­vnejĹĄie mesto na Slovensku v rĂĄmci eurĂłpskeho projektu Mobile 2020, ktorĂ˝ sa zameriava na podporu cyklodopravy v malĂ˝ch a stredne veÄžkĂ˝ch mestĂĄch v jedenĂĄstich krajinĂĄch EurĂłpy. „ProstrednĂ­ctvom projektov Central Meetbike a Cyklomesto sa podarilo v meste osadiĹĽ cykloprĂ­streĹĄky, cyklostojany a cyklosÄ?Ă­taÄ?e,

vyznaÄ?il sa cyklokoridor, preznaÄ?ili a debarierizovali sa existujĂşce cyklistickĂŠ trasy, osadili sa dopravnĂŠ zrkadlĂĄ, organizovali sa rĂ´zne kampane a stretnutia na podporu cyklistickej dopravy, vypracovali sa rĂ´zne ĹĄtĂşdie,“ vymenĂşva aktivity samosprĂĄvy v prospech cyklistov hovorca mesta. ZlepĹĄujĂşca sa infraĹĄtruktĂşra prinĂĄĹĄa prvĂŠ ovocie. PodÄža Ăşdajov sÄ?Ă­taÄ?ov cyklistickej dopravy, ktorĂŠ sĂş umiestnenĂŠ na ulici VysokoĹĄkolĂĄkov, sa ruch na cyklochodnĂ­ku medziroÄ?ne viac ako zdvojnĂĄsobil. KĂ˝m v marci 2013 vyuĹžilo chodnĂ­k 4 347 cyklistov, v tohtoroÄ?nom marci ich bolo uĹž 10 881. Text a foto: Branislav KoscelnĂ­k


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

CESTUJÚCI SPOLUROZHODOVALI Na žilinských autobusových zastávkach pribudne desať nových automatov na lístky MHD. Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) sa v dotazníku opýtal aj cestujúcich, kde im predajný automat najviac chýba. Názor tisícky respondentov však bude brať do úvahy len okrajovo. Žilinský dopravný podnik má dnes na svojich zastávkach umiestnených 43 automatov na cestovné lístky. Z toho štyri slúžia v rámci integrovaného systému na železničných staniciach a dá sa v nich okrem lístka na MHD kúpiť aj lístok na vlak smerom na Rajec. O umiestnení desiatich nových automatov sa v súčasnosti rozhoduje. Do veľkej miery bude rozhodovať počet ľudí nastupujúcich na zastávke do dopravných prostriedkov. Vyťaženosť jednotlivých zastávok je pritom veľmi rozdielna. „Tieto nástupy sa pohybujú v rámci celej siete zastávok od 314 po viac ako 740-tisíc cestujúcich za rok na jednej zastávke v oboch sme-

Na žilinských zastávkach MHD je 43 automatov. Desať ďalších už čoskoro pribudne.

roch,“ uvádza Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina, ktoré má v Dopravnom podniku 100-percentný podiel. Dopĺňa aj iné faktory, ktoré zohrávajú pri rozhodovaní o umiestnení automatu svoju úlohu: „Ďalší faktor je technického charakteru, pričom ide o to, či je pri danej zastávke možnosť pripojenia automatu na zdroj elektrickej energie. Pri rozhodnutí o umiestnení

bude DPMŽ preverovať aj to, či je v blízkosti zastávky aj iná možnosť si zakúpiť cestovný lístok, ako je napríklad novinový stánok, alebo iné predajné miesto, prípadne skutočnosť, že takáto možnosť odbudla zrušením stánku.“

Technologický posun

Od 7. apríla do 7. mája mali možnosť vyjadriť svoju pred-

stavu o umiestnení automatov aj cestujúci. Do prieskumu sa zapojilo viac ako tisíc respondentov. V súčasnosti DPMŽ odpovede vyhodnocuje, no predbežné výsledky prieskumu sa podľa Pavla Čorbu na 80 % zhodujú s výsledkami analýz o počte nástupov do vozidiel MHD, ktoré eviduje dopravný podnik prostredníctvom vozidlového informačného systé-

mu. Podnik v priebehu februára a marca vysúťažil dodávateľa desiatich predajných automatov na cestovné lístky pre MHD v Žiline. Pôjde o 16-tarifné samoobslužné automaty s kompletným softwarovým a hardwarovým vybavením, podobné tým, aké sa používajú aj v súčasnosti. „Prvých päť kusov chceme umiestniť najneskôr do konca júna 2014 a následne inštalujeme ďalších päť kusov.“ V blízkej budúcnosti by aj na žilinských zastávkach MHD mohol nastať technologický posun. Radnica chce z eurofondov kúpiť zariadenia, ktoré budú okrem výdaja lístkov poskytovať informácie o doprave v meste. „Budeme sa uchádzať o financovanie predajných a informačných terminálov, automatov na predaj cestovných lístkov a pre čipové karty. Budú to multifunkčné predajné ako aj informačné zariadenia, ktoré budú v budúcnosti rozmiestnené v rámci celého mesta,“ uzatvára Pavol Čorba. Text a foto: Branislav Koscelník

RODINY DOSTANÚ NÁHRADNÉ BYTY Na Bratislavskej ulici sa bude búrať. Dnes už je takmer definitívne rozhodnuté, že jeden z domov, v prevažne rómskej štvrti, čaká asanácia. Statický posudok potvrdil predpoklady, že bytovému domu hrozí zrútenie. V kedysi lukratívnej štvrti známej ako Nová Žilina dnes stojí 16 bytových domov, ktoré legálne obýva 410 nájomníkov. Jeden z domov s číslom 58 s najväčšou pravdepodobnosťou bude zrovnaný so zemou. Dôvodom je jeho zlý technický stav a narušená statika. „Aj ako laik sa budete čudovať, že ten dom drží pohromade. Ak tam chýbajú trámy, ktoré sú zásadným nosným prvkom, ak chýbajú časti krovu a strecha drží len na nejaké dobré slovo, tak musíme urobiť opatrenia,“ obhajuje primátor Žiliny Igor Choma plány na jeho likvidáciu. Radnica sa na odborný názor opýtala statika. Ten vo svojom posudku uviedol, že celkový technický stav domu je nutné hodnotiť ako nevyho-

vujúci a nie je vhodný na bývanie. „Vzhľadom na vysoké náklady na možnú rekonštrukciu sa ako ekonomické riešenie ponúka jeho asanácia,“ dodal primátor. Mesto už aj tak nechce do nehnuteľností v problémovej štvrti investovať peniaze, pretože nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých budovy stoja. „Podľa dostupných informácií – v dlhodobých plánoch výstavby železníc sa uvažuje o zabratí pozemku pod bytovkami pre rýchlotrať,“ odkázal hovorca mesta Pavol Čorba.

Náhrada ubytovania

Samospráva mesta sa však s búraním nebude ponáhľať a chce si ešte vypočuť názor mestských poslancov. Nejaký čas tiež potr-

Bytový dom na Bratislavskej 58 bude zrovnaný so zemou.

vá kým sa pripraví verejné obstarávanie na búranie. „Predpokladám, že sa tak stane na jeseň tohto roka, pretože chceme pripraviť úplne všetky podklady, aby to bolo aj z právneho pohľadu absolútne korektné a čisté,“ odhaduje termín búracích prác Igor Choma. Dodal, že už dnes majú na mestskom úrade jasno, čo urobia s obyvateľmi bytové-

ho domu. „Máme tam tri rodiny, z ktorých dve rodiny, rodiny Pacíkovcov a Adamíkovcov, sa správajú korektne, dokonca nadštandardne dobre, ak to hodnotím z pohľadu priemeru neprispôsobivých občanov, nemajú žiadne podlžnosti. Týchto budeme riešiť náhradným ubytovaním bez akýchkoľvek diskusií. Návrh pôjde do bytovej

komisie. No je tam jedna rodina Rácovcov, ktorá tam už dlhodobo nemá čo robiť, pretože už má exekučný príkaz na vysťahovanie. Dlhodobo si neplatí a je dĺžná tisíce za nájom. Takže o týchto sa starať nebudeme,“ dodal Choma. Text a foto: Branislav Koscelník


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Deti sa na svoj deň tešia.

PRÍPRAVA NA MDD Súčasné deti nemajú možno ani poňatie o tom, z akého podnetu vznikla oslava sviatku MDD. Pripomeňme im teda, že v roku 1925, na Konferencii v Ženeve, sa zišli predstavitelia 25 krajín, ktorí riešili problematiku chudoby, ale aj detskú prácu, vzdelanie a problémy detí vo svete.

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

Konferencia bola tiež podnetom na ustanovenie dňa, kedy s nimi budeme oslavovať ich deň, urobíme im radosť a pomôžeme im riešiť ich problémy. Oslava MDD je príležitosťou aj pre nás zájsť so svojimi deťmi do cukrárne, kina, pizzerie alebo na výlet, teda na miesta, kde tak bežne nechodíme. Chceme, aby si naše deti tento deň zapamätali ako jeden z výnimočných, ktorý počas roka prežívajú. Oslavu MDD každoročne pripravuje aj vedenie školy ZŠ Martinská v Žiline v spolupráci s radou školy. Tradične oslavu-

jú tento sviatok v sobotné dopoludnie, kedy varia guláš na školskom dvore a majú diskotéku. Oslava je obohatená kultúrnym programom a súťažami, v ktorých deti môžu získať žetóny – tie si potom môžu vymeniť za rôzne sladkosti alebo hračky, či drobné spomienkové predmety. Vedenie školy a učitelia majú možnosť stretnúť sa so svojimi žiakmi inak ako v školských laviciach a s rodičmi inak ako na pracovných stretnutiach ZRŠ. Text a foto: Viera Gunišová

MLADISTVÍ DELIKVENTI Odmalička učíme svoje deti poznávať hodnoty našej práce, vedieme ich k tvorivosti, snažíme sa ich naučiť pochopiť ľudovú múdrosť „Bez práce nie sú koláče“.

Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

Kedy alebo pod vplyvom čoho nastáva u mladého človeka zlom, keď je schopný premeniť pekné na zohavené, hodnotu práce poníži na zničené či zlomené? Je to nedostatočná rodinná výchova, bezmocnosť či túžba po pomste, že mladý človek demonštruje svoju silu na veci, ktorá za nič nemôže? Určite niekde v našej výchove nastala chyba a my sa len bezmocne prizeráme vandalizmu, ktorý je výsledkom dlhej chvíle mladých ľudí. Zamyslime sa nad tým, či pri zistení páchateľov týchto činov postupujeme správne, či postupujeme v sú-

lade s múdrosťou „Aká práca, taká pláca“. Nepristupujme benevolentne k týmto činom, neobhajujme vinníkov, ani keď sú to naše vlastné deti. Aj keď sú mladiství, mali by znášať následky a vlastnou snahou, prácou by sa mali podieľať na odstránení spôsobených škôd. Žijú s nami, a preto buďme na nich prísni. Nezabúdajme na staré dobré: „Ohýbaj ma mamko“, lebo keď ich negatívne skutky prerastú hranice sociálneho správania, bude sa v našej spoločnosti žiť s nimi čoraz ťažšie. Viera Gunišová


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

NSR 3145/14

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORDr. MiloĹĄ BubĂĄn vek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami? 1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia? 6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK ]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL (red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

G{FKRGRNGQHVGRVLDKROSR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò URNRFKYêãNXHXU0DQåHO- $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMNDFHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPi Q~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPH SRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUGFpUHãNROXYãHWNR]QDãLFKWH- QpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ Ste hokejová legenda. UDMãtFKSUtMPRY9LHPåHWDNWR 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLPrečo ste sa rozhodli na DOHERDMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{- N\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ staré hokejové kolená Tomáš Hudec, predseda strany TIP. FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUH- NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM ísť do politiky? WRVDSêWDP±NDPVPHVDWR NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWH1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM XQiVGRSUDFRYDOL" NDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6OR- Prečo práve strana SMS? Myslíte si, že je čas, YHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD .HćVRPQD]iYHUVYRMHMND- aby do politiky vstúpili Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ ULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM- mladí ľudia? Aby sa vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQp- YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD začali starať o svoju Európskeho parlamentu. KRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD budúcnosť, o budúcnosť UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QD- 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEi- Slovenska? .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSUL- VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtP- PHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYH- QLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSR- ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLUR- QRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖD- GDOåHDNRSROLWLNDPDPRå- QXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK VO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ N~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR PHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNOD- QREXG~SRþ~YDĢ9\EUDOVRP SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODÄ0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER G\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR VLVWUDQXYNWRUHMV~ĐXGLDþR VSROXSUiFX PHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFKF~DYHGLDY\XåLĢPRMHVN~Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8U- GLVNULPLQiFLX FLDPLNXNWRUêPVDQRYpVWUDVHQRVWLDHOiQ þLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLHlavné body vášho Q\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWR .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" programu? EXGHYHĐPLĢDåNp ORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM Ďalšia šanca o 5 rokov VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUH- 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢ 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW VDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH ćDOHNR0iPURNRYDP{M QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR MDK

3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]R- DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK OHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþD- SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH QRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORSROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ NXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDWROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ GRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVW- Mladá strana TIP pokračuje QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ QtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP v rokovaniach s podobne ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1D- zmýšľajúcimi stranami DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDU- ãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR v zahraničí. Po nadviazaní JXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URY- MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YL- spolupráce s rakúskou QL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH GLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK stranou NEOS sa tento GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDRE- týždeň stretla so stranou „Rovnaká šanca MDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK Andreja Babiša v Ostrave. 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL TIP sa snaží o spoluprácu VDQDVN\WQHDå RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLF- s cieľom lepšiť podmienky NêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH života na Slovensku. o 5 rokov.“ L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JH- 6WUHWQXWLDVD]~þDVWQLOLOtGUL Tomáš Hudec QHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM VWUDQ\$12DVWUDQ\7,31D KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQ- SRVOHGQ~FKYtĐXRGYRODOVYRUR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD GLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM MX~þDVĢSUHGVHGDKQXWLD$12 LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]- URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX D]iURYHĖPLQLVWHU¿QDQFLtý5 $QGUHM%DELãNWRUêVDPXVHO ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]- þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV ]~þDVWQLĢ]DVDGQXWLD3RVODQHF- 5RNRYDQLHVORYHQVNHMVWUDQ\7,3DþHVNHMVWUDQ\$12 VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHN- FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ NHMVQHPRYQHY3UDKH WtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUH- VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH =DVSRORþQêURNRYDFtVW{O]D Yi0DUWLQD'ODEDMRYi3DYHO DNRDMPRåQRVWLVSROXSUiFHNWRGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ VORYHQVN~VWUDQX7,3]DVDGRO 6]WXUF UiVDWêNDLQIUDãWUXNW~U\Y\WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUH- 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP MHMSUHGVHGD7RPiã+XGHFSUYi 6WUHWQXWLH]iVWXSFRYVWUiQEROR XåLWLDSUDFRYQpKRSRWHQFLiOX WRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPOD- SRGSUHGVHGQtþND-DQD9RORãL- Y\~VWHQtPSUHGFKiG]DM~FLFKUR- RE\YDWHĐVWYDGXiOQHKRV\VWpDURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD GHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJH- QRYiSRGSUHGVHGQtþND,YDQD NRYDQtQD~URYQLULDGHQLDRUJD- PXY]GHOiYDQLDYêPHQ\ãWXSUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\- QHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL $XJXVWtQVNDDOtGHUHXURNDQGL- QL]DþQêFKãWUXNW~UVWUiQ3RGĐD GHQWRYULHãHQLDUyPVNHMRWi]]êYDPHDE\RGYRODODOHER NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX GiWN\0LFKDO%XEiQ1DRVRE- Y\MDGUHQt~þDVWQtNRYVDćDOãLH N\3RWHQFLiOVSROXSUiFHMHYHĐPL NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLV- 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR QRPVWUHWQXWtVD]DVWUDQX$12 VWUHWQXWLHXVNXWRþQtY3UDKHSR Y\VRNêDMQD~URYQLHXURSDUODNULPLQDþQêYêURNRWRP]H YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY ý5 ]~þDVWQLOOtGHUNDQGLGiW- YRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUOD- PHQWXYSUtSDGHåHREHVWUDQ\ REþDQLDYRYRĐEiFKGR(X- 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH N\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX PHQWX2EHVWUDQ\VSiMDVSRORþ- XVSHM~YHXURYRĐEiFKPiMD 3DYHO7HOLþNDDćDOãtNDQGLGi- Qê]iXMHPRULHãHQLHDNWXiOQ\FK UySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3 WL3HWU-HåHN'LWD&KDUDQ]R- SUREOpPRYYRERFKNUDMLQiFK MDK

35ËĆ7(92/,ġ

SPOLUPRÁCA STRÁN TIP A ANO


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

SLĂ VNOSŤ–MĂ?Ä˝A PRE MAMU V sobotu 10. mĂĄja 2014 sa v Şilinskom Lesoparku konalo tradiÄ?nĂŠ podujatie pre rodiny s deĹĽmi – MĂ­Äža pre mamu. ObyvateÄžov Ĺ˝iliny poteĹĄili rĂ´zne aktivity, ktorĂŠ tu na ich ratolesti Ä?akali. MamiÄ?ky, otcovia, deti alebo starĂ­ rodiÄ?ia mohli strĂĄviĹĽ v Lesoparku peknĂ˝ a prĂ­jemnĂ˝ deĹˆ. Na deti Ä?akalo sedem stanovĂ­ĹĄĹĽ, kde si mohli daĹĽ pomaÄžovaĹĽ tvĂĄr a poteĹĄiĹĽ sa drobnĂ˝mi darÄ?ekmi. Do jedenĂĄsteho roÄ?nĂ­ka podujatia „MĂ­Äža pre mamu“ sa spolu so Ĺ˝ilinÄ?anmi zapojilo viac ako 27 000 ĂşÄ?astnĂ­kov. V Ĺ˝iline sa pod organizĂĄtorskĂş ĂşÄ?asĹĽ podpĂ­salo materskĂŠ centrum, ktorĂŠ najväÄ?ĹĄiu oslavu dĹˆa matiek zorganizovalo spolu s Ä?alĹĄĂ­mi materskĂ˝mi centrami. Toto podujatie moĹžno zaradiĹĽ k najväÄ?ĹĄej oslave DĹˆa matiek nielen na Slovensku, ale v celom svete. Je sĂşÄ?asĹĽou iniciatĂ­vy, ktorĂş poriada Ăšnia materskĂ˝ch centier. HlavnĂ˝m mottom podujatia je povýťiĹĽ na celom svete v jeden a ten istĂ˝ deĹˆ materstvo na najvyĹĄĹĄiu hodnotu spoloÄ?nosti. Podujatie mĂĄ na Slovensku zaÄ?iatky v roku 2004, keÄ? sa odĹĄtartoval jeho prvĂ˝ roÄ?nĂ­k.

TeĹĄia sa obÄžube

V tomto roku slĂĄvila slovenskĂĄ MĂ­Äža pre mamu desiate vĂ˝roÄ?ie. Oproti minulĂŠmu roku, kedy sa podujatia (snĂĄÄ? pre nepriaznivĂŠ poÄ?asie) zĂşÄ?astnilo 18 837 ĂşÄ?astnĂ­kov, MĂ­Äža

Deti sa poÄ?as dĹˆa pekne vyĹĄantili. Foto: MC LevĂ­k

pre mamu 2014 zaznamenala nĂĄrast takmer o 9 000 ĂşÄ?astnĂ­kov. O tom, Ĺže toto podujatie slĂĄvi Ăşspech v celom svete, svedÄ?Ă­ aj to, Ĺže patrĂ­ medzi obĞúbenĂŠ aj v takĂ˝ch ĹĄtĂĄtoch, ako je Ă?rsko, Srbsko Ä?i ÄŒeskĂĄ republika. Tak, ako aj v inĂ˝ch mestĂĄch, aj v Ĺ˝iline sa poÄ?as podujatia konala verejnĂĄ zbierka pod nĂĄzvom „Ďakujem Ti, mama“. ĂšÄ?astnĂ­ci podujatia mohli kĂşpou magnetky v tvare slnieÄ?ka podporiĹĽ kampaĹˆ MĂ­la pre mamu. ĂšÄ?elom zbierky je podporiĹĽ materskĂŠ centrĂĄ, aby v nich mladĂŠ mamiÄ?-

ky a ich deti mohli zmysluplne trĂĄviĹĽ Ä?as. „V areĂĄli Lesoparku Ä?akali na deti balĂłny, dŞúsy, maÄžovanie na tvĂĄr, fotenie s maskotom, diplomy a cukrĂ­kovĂŠ odmeny. MamiÄ?ky sa zas mohli nechaĹĽ nalĂ­Ä?iĹĽ. TeĹĄĂ­ nĂĄs, Ĺže sme prispeli k podpore trĂĄvenia spoloÄ?nĂŠho Ä?asu rodiny v prĂ­rode,“ povedala nĂĄm Ing. Alexandra KrajÄ?Ă­ovĂĄ OrÄ?Ă­kovĂĄ, ĹĄtatutĂĄrka materskĂŠho centra, ktorĂŠ sa spolupodieÄžalo na prĂ­prave dĹˆa. (uzk)

MINULOSŤ OPÄŤ PREHOVORĂ? SpoznĂĄvanie Ĺžilinskej histĂłrie v katakombĂĄch pod MariĂĄnskym nĂĄmestĂ­m prostrednĂ­ctvom hudobno-dramatickĂŠho pĂĄsma „HistĂłria oŞíva – Ĺ˝ilina v minulosti“ sa stĂĄva uĹž tradiÄ?nĂ˝m spestrenĂ­m miestneho kultĂşrneho Ĺživota. KeÄ?Ĺže ÄžudĂ­ stĂĄle lĂĄka spoznĂĄvaĹĽ a objavovaĹĽ, inĂĄÄ? tomu nebude ani tento mesiac. JednotlivĂŠ predstavenia tohto pĂĄsma sa uskutoÄ?nia v dĹˆoch 22., 23. a 24. mĂĄja 2014 vĹždy o 18., 19. a 20. hodine na MariĂĄnskom nĂĄmestĂ­ Ä?. 23 v Ĺ˝iline.

Umenie naslĂşchaĹĽ

OrganizĂĄtorom podujatia je KrajskĂŠ kultĂşrne stredisko v Ĺ˝iline v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti Ĺ˝ilinskĂŠho samosprĂĄvneho kraja a DivadelnĂ˝ klub Makovice pri KrKS v Ĺ˝iline v spoluprĂĄci s Bratmi kapucĂ­nmi, ZUĹ

F. Ĺ pĂĄniho v Ĺ˝iline a KonzervatĂłriom Ĺ˝ilina. Ako povedal Erich Kästner: „MinulosĹĽ musĂ­ hovoriĹĽ, my musĂ­me poÄ?ĂşvaĹĽ. SkĂ´r nenĂĄjdeme my ani ona Ĺžiadny pokoj.“ (ts)

7

MICHAL HORSKĂ?: BUÄŽME EURĂ“PANIA! KeÄ? pred ĹĄtvrĹĽstoroÄ?Ă­m padol BerlĂ­nsky mĂşr a tisĂ­ce kilometrov ostnatĂŠho drĂ´tu obopĂ­najĂşceho impĂŠrium Sovietskeho zväzu od BerlĂ­na aĹž po Vladivostok, miliĂłny ÄžudĂ­ nadobudlo dojem, Ĺže konÄ?Ă­ doba plnĂĄ napätia, nevraĹživosti, zĂĄpasov a studenej vojny.

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EĂŞYDOpKRUHĂĽLPXNWRUĂŞPVD PRKOR]GDĢĂĽHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHĂĽtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDĂžLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRĂ„RVREQRVWLÂłNWRUpGHĂŁWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDĂŁHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDĂŁLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQĂŞFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYĂžDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHĂĽLWpDE\ SUHGRYĂŁHWNĂŞPPODGtÄ?XGLD LĂŁOLNYRÄ?EiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiÄ–DOLYÄ?DYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢĂĽH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNĂŞFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDĂŁHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHÄ?XGVNĂŞFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢÄ?XGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDĂžQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢĂŁDQFXDM PODGĂŞPÄ?XćRPPODGĂŞPSRVODQFRPNWRUtP{ĂĽXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORĂžHQVNRSROLWLFNĂŞFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDĂŁXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKĂŞFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiĂĽHDĂĽ WUHWLQD]YROHQĂŞFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKÄšVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YĂ„WXĂžQpKR*UpNDÂłNWRUĂŞVL SRKRGOQHĂĽLMHQD~NRUĂ„FKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVNDÂł7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHĂŁWUXNWtYQHOHQYRĂžL(XUySHDOHDMYRĂžLYODVWQHMNUDMLQHĂžRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORĂĽLOLWtWRĂ„SROLWLFLÂłDMYOiGX -HG{OHĂĽLWp]G{UD]QLĢĂĽHQDĂŁD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKĂŁWiWRYGR (Ă’NGHXĂĽQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHÄ?Ä–RYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~ĂžDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiĂŁSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPĂŞFK MHG{OHĂĽLWpDE\VPHSDWULOL NWĂŞPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHĂžQRVWLRFKUDQHVSRORĂžQĂŞFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQĂŞFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYĂŞKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREĂžDQRFKDE\VDUR]KRGOLĂžLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXĂžLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDĂŁHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHĂĽ FKiSXĂĽH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDĂĽGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWĂŞFKUHĂĽLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞEH]SROLWLFNHM NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR SMER-u alebo rozvracaÄ? &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGpravice. QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch ]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDmoĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs zĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFRa stranu TIP? &KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VWUiQQRPLQRYDODGR(XUyS- VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]VNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR- Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL ]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len vĂ˝nimkou alebo to bude trend v komunikĂĄcii? 7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 10/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX ]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú. -HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX ]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

0LFKDO%XEiQSULSUHEHUDQt&,-DZDUG]DQDMOHSãtSURMHNWURNDY5XPXQVNX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň? 9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

1DãtP]iPHURP MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ 1LHMHMHGQR kto nás ]DVWXSXMH GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana? 9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia? 3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ ]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ă„9(Ă˝1( 0/$'eÂł32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme. V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj keÄ? poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch, ako mĂ´Ĺže naprĂ­klad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?YHNY\MGHPHYRQ]RYĂŁHWNĂŞFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQĂŞFK ]PLHQ$YĂŁDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp ]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNXWRĂžQHM

WYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞSRGvod a politickĂş pretvĂĄrku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGĂžLĢQiVĂĽHDM SRWRÄ?NĂŞFKURNRFKV~VWile eĹĄte mladĂ­, vitĂĄlni a eviGHQWQHQHVWDUQ~FL$NLFK SRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYRGLY QHVSDGQHWH]Q{KNRKRWR SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mĂĄja. 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiUtVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRlaborovania, delenia strĂĄn DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEiWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EiFK 9Ă’&DSUH]LGHQW XNi]DOL

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DĂŁDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQĂŞFK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosĂ­m, minimĂĄlne YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD naĹĄej republiky, aby si uveGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myĹĄlienky a novĂş kultĂşru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ mnoho rokov a vyberiem si QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP jednoducho ĹĄancu mlaGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDrĂş generĂĄciu politikov na G{FKRGRN ÄĄDĂĽNR SRYHGDĢĂĽH]DVO~ĂĽHQĂŞDOHXUĂžLWH]DVO~ĂĽHQH Roman T., Martin UHG

AKTIVITY CENTRA VOÄ˝NÉHO ÄŒASU Centrum voÄžnĂŠho Ä?asu v naĹĄom meste vytvorilo v septembri 2013 v rĂĄmci svojej organizaÄ?nej ĹĄtruktĂşry ĹĄportovĂŠ oddelenie so zĂĄmerom rozbehnúż novĂş ĹĄportovĂş Ä?innosĹĽ, ktorĂş dovtedy nerealizovalo v takom rozsahu Ĺžiadne CVÄŒ na ĂşzemĂ­ mesta. Projekt ĹĄportovĂŠho oddelenia si klĂĄdol za cieÄž vyhÄžadĂĄvaĹĽ a podporovaĹĽ novĂŠ talenty a zabezpeÄ?ovaĹĽ pohybovĂŠ aktivity detĂ­ a mlĂĄdeĹže. Centrum voÄžnĂŠho Ä?asu (CVÄŒ Ĺ˝ilina) v rĂĄmci novej ĹĄportovej Ä?innosti vychĂĄdza z filozofie „Šport pre vĹĄetkĂ˝ch“. HlavnĂ˝m zĂĄmerom vĹĄetkĂ˝ch pripravovanĂ˝ch aktivĂ­t pravidelnĂŠho, Ä?i prĂ­leĹžitostnĂŠho charakteru bolo poskytnúż mlĂĄdeĹži veÄžmi dĂ´leĹžitĂş telovĂ˝chovnĂş a ĹĄportovĂş Ä?innosĹĽ Ä?i priblĂ­ĹžiĹĽ deĹĽom moĹžnosti ĹĄportovĂŠho vyĹžitia v rĂ´znych ĹĄportovĂ˝ch odvetviach. Pod vedenĂ­m odbornĂ­kov boli pre ĹĄkolskĂ˝ rok 2013/2014 realizovanĂŠ ĹĄportovĂŠ krúŞky a trĂŠningy pravidelnĂŠho charakteru v 10 ĹĄportovĂ˝ch odvetviach: atletika, basketbal, hokejbal, hokej, futbal, futsal, florbal, karate, tenis a volejbal. Ĺ portovanie prebieha v 2 prĂ­pravnĂ˝ch aktivitĂĄch –

odbornĂĄ kondiÄ?nĂĄ prĂ­prava a pohybovĂĄ prĂ­prava detĂ­. Do 50 ĹĄportovĂ˝ch krúŞkov CVÄŒ Ĺ˝ilina sa poÄ?as ĹĄkolskĂŠho roku zapojilo viac ako 1 200 Ä?lenov. HlavnĂ˝m ĹĄportovĂ˝m centrom CVÄŒ Ĺ˝ilina sa stala ĹĄportovĂĄ hala pri ZĹ V. Javorku na HlinĂĄch V. Centrum voÄžnĂŠho Ä?asu podporuje aktivity mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Foto: archĂ­v mesta

Projekty centra

VĂ˝znamnĂ˝mi aktivitami doplĹˆujĂşcimi ĹĄportovĂŠ projekty boli ĹĄkolskĂŠ ĹĄportovĂŠ ligy a mestskĂŠ ĹĄportovĂŠ ligy – Ĺ kolskĂĄ ĹĄportovĂĄ liga ZĹ  (súżaĹž pre 7. – 9. roÄ?nĂ­k ZĹ  vo futsale), Ĺ kolskĂĄ ĹĄportovĂĄ liga SĹ  (súżaĹž pre ĹžilinskĂŠ strednĂŠ ĹĄkoly vo futsale), MestskĂĄ futbalovĂĄ liga (futsalovĂĄ súżaĹž pre amatĂŠrsky organizovanĂŠ muĹžstvĂĄ). Do

troch samostatných projektov sa zapojilo 450 detí, mlådeŞe i dospelých.

Zapojilo sa mnoho detĂ­

„PredovĹĄetkĂ˝m je nutnĂŠ povedaĹĽ, Ĺže sa podarilo vytvoriĹĽ nieÄ?o novĂŠ, Ä?o sa v minulosti v takom rozsahu nerealizovalo. Do ĹĄportovĂ˝ch krúŞkov sa nĂĄm poda-

rilo zapojiĹĽ veÄžkĂŠ mnoĹžstvo detĂ­ a cez ĹĄportovĂŠ súżaĹže sme pritiahli na ĹĄportoviskĂĄ Ä?alĹĄie desiatky ÄžudĂ­ rĂ´zneho veku. Za 7 mesiacov Ä?innosti sme zaznamenali vĂ˝raznĂ˝ pokrok. Za pomoci mesta, jeho vedenia a zamestnancov odboru ĹĄkolstva sme urobili maximum pre zĂ­skanie dĂ´very vĹĄetkĂ˝ch zainteresovanĂ˝ch Ä?lenov. NaĹĄĂ­m spo-

loÄ?nĂ˝m cieÄžom je motivovaĹĽ ÄžudĂ­ k pravidelnej ĹĄportovej Ä?innosti a verĂ­m, Ĺže na zaÄ?iatku novĂŠho ĹĄkolskĂŠho roka, budeme mĂ´cĹĽ pokraÄ?ovaĹĽ nielen v rozvoji zaÄ?atĂŠho, ale aj priniesĹĽ novĂŠ myĹĄlienky,“ povedala Eva Ĺ ustrovĂĄ, trĂŠnerka futsalu. (ts)


Ä?Ă­slo 10/2014

KULTĂšRA

11

NOC LITERATĂšRY V MESTE PriblĂ­ĹžiĹĽ verejnosti netradiÄ?nĂ˝m spĂ´sobom sĂşÄ?asnĂş eurĂłpsku literatĂşru prostrednĂ­ctvom verejnĂ˝ch Ä?Ă­taní – takĂ˝ bol cieÄž medzinĂĄrodnĂŠho podujatia Noc literatĂşry. V stredu 14. mĂĄja sa verejnĂŠ Ä?Ă­tania uskutoÄ?nili paralelne nielen vo viacerĂ˝ch slovenskĂ˝ch mestĂĄch, ale aj po EurĂłpe. Ĺ˝ilina sa do tohto podujatia zapojila po ĹĄtvrtĂ˝krĂĄt. Miesta, v ktorĂ˝ch sa literatĂşra Ä?Ă­tala od 18. do 22. hodiny, boli zĂĄmerne situovanĂŠ blĂ­zko seba, aby ich nĂĄvĹĄtevnĂ­ci stihli navĹĄtĂ­viĹĽ vĹĄetky. Tento rok sa pozornosĹĽ sĂşstredila na centrum mesta a okolie MariĂĄnskeho nĂĄmestia. Na jednotlivĂ˝ch stanoviĹĄtiach Ä?Ă­tali literatĂşru znĂĄme osobnosti zo Ĺ˝iliny a osobnosti slovenskej kultĂşrnej scĂŠny.

ÄŒĂ­talo sa aj v opustenĂ˝ch budovĂĄch

V inokedy prĂĄzdnej budove bĂ˝valej filiĂĄlky RakĂşsko-uhorskej banky na LegionĂĄrskej ulici sa ombudsmanka Eva ÄŒernĂĄ prihovorila Ä?itateÄžom s Ăşryvkami z Mliekarky z Ottakringu od A. Rachmanovovej. ÄŒĂ­tanie pokraÄ?ovalo v GalĂŠrii PlusmĂ­nusnula na MydlĂĄrskej ulici, kde z novej knihy Juliana Barnesa Ä?Ă­tali

kurĂĄtorka a grafickĂĄ dizajnĂŠrka KatarĂ­na GatialovĂĄ a vĂ˝tvarnĂ­k JĂĄn GaĹĄparoviÄ?. V Guinness pube na nĂĄvĹĄtevnĂ­kov Ä?akal komik Juraj Ĺ oko TabaÄ?ek, v MĂşzeu Alexandra Lombardiniho zase herec Michal NĂŠmeth. VÄ?aka akcii sa nĂĄvĹĄtevnĂ­ci mohli dostaĹĽ do podzemnej Ä?asti mĂşzea a pivnĂ­c zo 17. a 18. storoÄ?ia, ktorĂŠ nie sĂş beĹžne prĂ­stupnĂŠ. V MeĹĄtianskom dome Ä?. 13 sa s Ăşryvkom z diela Rus je ten, ktorĂ˝ miluje brezy, predstavila OÄžga FeldekovĂĄ. NajvyĹĄĹĄie poschodie polyfunkÄ?nĂŠho objektu Crystal palace, ktorĂŠ je inokedy prĂĄzdne a nevyuĹžitĂŠ, vytvorilo pre Ä?alĹĄiu Ä?Ă­tajĂşcu – Romanu BĂĄlikovĂş – ĹĄpeciĂĄlnu akustiku. PresklenĂĄ architektĂşra zĂĄroveĹˆ ponĂşkla spektakulĂĄrny pohÄžad na mesto v noci. V prestĂĄvkach medzi Ä?Ă­-

Eva ÄŒernĂĄ sa v opustenej bĂ˝valej filiĂĄlke RakĂşsko-uhorskej banky na LegionĂĄrskej ulici popasovala so zimou.

taniami sa predstavil harmonikår. V Cirkevnej ZŠRomualda Zaymusa s ojedinelou keramickou výzdobou fasådy, sa predstavila Katarína Labudovå. Na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline zase vzali knihu Tibora Éberta do rúk pamiatkari Jana Pieckovå a Vladimír Majtan.

Za odmenu knihy

ÄŒĂ­tania prebiehali v 30-minĂştovĂ˝ch intervaloch, 15 minĂşt trvalo jedno Ä?Ă­tanie a Ä?alĹĄĂ­ch 15 minĂşt presun na Ä?alĹĄie miesto. ĂšÄ?astnĂ­ci akcie mohli svoju trasu zaÄ?aĹĽ v ÄžubovoÄžnom bode, na kaĹždom mieste zĂ­skali broŞúru s mapkou a obdrĹžali peÄ?iat-

ku. Ten, kto zozbieral vĹĄetkĂ˝ch osem, sa mohol zapojiĹĽ do súżaĹže o kniĹžnĂŠ tituly. ÄŒas medzi jednotlivĂ˝mi presunmi vyplnila hudba ĹĄansoniĂŠrky KatarĂ­ny Feldekovej, ktorĂĄ vystupovala na MariĂĄnskom nĂĄmestĂ­.

NSR 3265/14

0\YLHPHÌHVD72]EDONyQDURELĨQHVOXät

VoĖte sluťnosĨ! VOĕTE stranu TIP!

Text a foto: (ssa)


12

naše novinky

KRÍŽOVKA

KRÁTKE SPRÁVY

ODBOR DOPRAVY

Odbor dopravy Mestského úradu v Žiline v posledných dňoch nariadil viaceré opravy ciest a chodníkov, čím zabezpečil vyššiu bezpečnosť cestnej premávky a zlepšil pohodlie chodcom. V týchto aktivitách bude mesto pokračovať aj naďalej v najbližších mesiacoch v rámci svojich finančných možností a v závislosti od priaznivého počasia. Odbor dopravy Mestského úradu v Žiline zabezpečil nevyhnutné opravy výtlkov recyklérom na uliciach: Alexyho, Komenského, Internátnej, Vysokoškolákov, Osikovej, Nižedvorskej, Horskej a Čulenovej. Oprava výtlkov po zimnej údržbe prispeje k vyššej bezpečnosti a lepšej plynulosti cestnej premávky.

1

3

2

STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI Staromestské slávnosti majú v meste dlhoročnú tradíciu, čoho dôkazom je ich jubilejný dvadsiaty ročník. Ulice a námestia starého mesta sa od štvrtka 29. do soboty 31. mája zaplnia návštevníkmi všetkých vekových kategórií, ktorí si určite majú z čoho vyberať. Pripravený je slávnostný sprievod, veľký ohňostroj a množstvo sprievodných podujatí.

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti, a stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip pesničky Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

ako sa volá veštica tv8 na obrázku?

Soňa alebo erika

POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE:

Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) sona alebo erika NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 118

NSR 3245/I4

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8!

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

Min.vnútra, (yel), (ts)


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

13

-85$-7,/(6&+.$1','Ăˆ71$ (852326/$1&$=$675$187,3 VysokĂŠ ĹĄkolstvo, pedagĂłgovia, ĹĄtudenti, mladĂ­ Äžudia. To sĂş tĂŠmy, ktorĂŠ prioritne zaujĂ­majĂş kandidĂĄta do eurovolieb za stranu TIP JURAJA TILESCHA. Chce zastupovaĹĽ zĂĄujmy mladĂ˝ch a moderne zaloĹženĂ˝ch ÄžudĂ­ tak, aby sa eurĂłpske zmeny diali v prospech, nie na Ăşkor Slovenska, a taktieĹž chce lepĹĄie podmienky pre strednĂş a starĹĄiu generĂĄciu. Jeho skĂşsenosti zo ĹĄkolskĂŠho prostredia a jeho osobnĂŠ poznatky sĂş kĞúÄ?om, na zĂĄklade ktorĂŠho chce tento cieÄž napÄşĹˆaĹĽ so vĹĄetkou vĂĄĹžnosĹĽou a najlepĹĄie, ako bude mĂ´cĹĽ. HnacĂ­m motorom spoloÄ?nosti sĂş mladĂ­, avĹĄak ani tĂ˝ch ostatnĂ˝ch by sme nemali nechaĹĽ ĹživoriĹĽ. PrinĂĄĹĄame vĂĄm jeho vĂ­ziu a predsavzatia, s ktorĂ˝mi ide do boja o miesto v europarlamente.

]O vĂĄs je znĂĄme, Ĺže ste svetobeĹžnĂ­k, dokonca ste Ä?asĹĽ svojho detstva strĂĄvili mimo EurĂłpy. AkĂŠ boli vaĹĄe „detskĂŠ osudy“? $NRURĂžQĂŞVRPVURGLĂžPL DPODGĂŁRXVHVWURXRGLĂŁLHOGR 0DURND0{MRWHFMHVWURMiUVN\ LQĂĽLQLHUDYWRPWRRGERUHEROY\VODQĂŞSUDFRYDĢQDDIULFNĂŞNRQWLQHQW9]KÄ?DGRPQDWRĂĽHVPH VDSUHVĢDKRYDOLGRFXG]HMNUDMLQ\PRMDPDPDPXVHODRSXVWLĢ SUiFXâN{ONXDM]iNODGQ~ĂŁNR-

OXVRPDEVROYRYDOY0DURNXYR IUDQF~]VNRPMD]\NX8ĂĽYWRPWRPODGRPYHNXVRPVDFtWLO E\ĢGRPDNGHNRÄ?YHNYRVYHWH 1DSULHNWRPXVRPVDYĂĽG\UiG YUDFDODYUDFLDPQD6ORYHQVNR ]DVYRMRXURGLQRXNDPDUiWPL SUtURGRXDWUDGtFLDPL

QRVWLSULRUJDQL]iFLLKRNHMEDORYĂŞFKWXUQDMRY3RXNRQĂžHQtJ\PQi]LDVRPVDUR]KRGRO VSR]QDĢćDOĂŁLXNUDMLQXDWDN VRPRGLĂŁLHOQDWULURN\GR$QJOLFNDNGHVRPSRSUYĂŞNUiW ]DĂžDOSRGQLNDĢ1D]iNODGH YODVWQHMVN~VHQRVWLVSUREOpPDPLSULKÄ?DGDQtXE\WRYDQLD ]Kedy ste si uvedomili, Y$QJOLFNXVPHVSROXVNDĹže chcete a mĂ´Ĺžete meniĹĽ PDUiWRP]DORĂĽLOLDJHQW~UX veci okolo seba? QDVSURVWUHGNRYDQLHXE\WR3RĂžDVĂŁW~GLDVDYRPQH]DĂžDOL YDQLDSUHPODGĂŞFKÄ?XGtNWRUt REMDYRYDĢRUJDQL]DĂžQpVFKRS- VDUR]KRGOLtVĢ]D]iURENRP

]MĂ´Ĺžete nĂĄm nejakĂ˝ z nich priblĂ­ĹžiĹĽ? AkĂŠ reĂĄlne moĹžnosti ĹĄtudentom prinĂĄĹĄajĂş? 3RVOHGQĂŞSURMHNWMH%RDUG0HHWLQJ (XUySVNHM ĂŁWXGHQWVNHM ~QLHNWRUĂŞVDQHGiYQRNRQDOY%UDWLVODYHDYR9LHGQLSRG ]iĂŁWLWRXVORYHQVNHMDUDN~VNHM ĂŁWXGHQWVNHMUDG\6HPLQiUQD ĂžDVĢWRKWRYDOQpKR]KURPDĂĽGHQLDMH]DPHUDQiQDDNDGHPLFNpDĂŁWXGHQWVNpPRELOLW\NWRUp V~]P{MKRSRKÄ?DGXQHRGGHOLWHÄ?QRXV~ĂžDVĢRXĂŁW~GLD9ćDND PRELOLWiPPDM~ĂŁWXGHQWLPRĂĽQRVĢY\FHVWRYDĢGR]DKUDQLĂžLD VSR]QDĢQRY~NXOW~UXWUDGtFLH Ä?XGtDYQHSRVOHGQRPUDGH]GRNRQDOLĢVDYFXG]RPMD]\NX

voÄžte stranu

TIP Ä?.

10

VOĽTE TIP

DAJTE Ĺ ANCU MLADĂ?M Juraj TILESCH, BSBA 28 rokov, TrenÄ?Ă­n

4

Ä?.

MojĂ­m hlavnĂ˝m cieÄžom je sĂşstrediĹĽ sa vysokĂŠ ĹĄkolstvo a mobility ĹĄtudentov, pedagĂłgov a mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Moja vĂ­zia Slovenska spoÄ?Ă­va vo vzdelanostnej ekonomike a  nie vo fabrikĂĄch s  lacnou pracovnou silou pre zahraniÄ?nĂ˝ch investorov. KvalitnĂŠ vzdelanie a moĹžnosĹĽ vycestovaĹĽ a spoznaĹĽ novĂŠ skĂşsenosti, zĂ­skaĹĽ novĂŠ vedomosti sĂş pridanou hodnotou pre kaĹždĂŠho jednĂŠho absolventa.

facebook.com/tilesch.juraj

NSR 3266/14

KRÚŽKUJTE

]MĂĄte uĹž vo svojej doterajĹĄej kariĂŠre nejakĂŠ „parlamentnĂŠ skĂşsenosti“? 5RNVRPS{VRELODNRSUH]LGHQW ĂŁWXGHQWVNpKRSDUODPHQWX6SRORĂžQHVRVWDWQĂŞPLĂžOHQPLVPH SULSUDYRYDOLU{]QHDNWLYLW\SUH ĂŁWXGHQWRYDNRV~ĂŁSRUWRYpGQL SOHV\ZRUNVKRS\JXHVWOHFWXUHVDLQp9URNXVRPERO ]YROHQĂŞDNDGHPLFNĂŞPVHQiWRPGRâWXGHQWVNHMUDG\Y\VRNĂŞFKĂŁN{ONGHVRPSR]YROHQt GRGYRMURĂžQpKRIXQNĂžQpKRREGRELD]DVWiYDOIXQNFLXSUHGVHGX âWXGHQWVNHMUDG\6ORYHQVND$M NHćXĂĽQLHVRPMHMĂžOHQRPVWiOHVDVQDĂĽtPXGUĂĽLDYDĢNRQWDNW VGHOHJiWPLDE\ĢQiSRPRFQĂŞ SULULHĂŁHQtDRUJDQL]RYDQtU{]Q\FKSURMHNWRY

]ÄŒomu sa venujete okrem prĂĄce? Ako relaxujete? 7XULVWLNDKRUROH]HFWYRDNDUDWHV~SUHPÄ–DYHÄ?NĂŞPSRVLOQHQtPSRĢDĂĽNĂŞFKGÄ–RFK3UiYH SRĂžDVWĂŞFKWRDNWLYtWPiPĂžDV XVSRULDGDĢVLVYRMHP\ĂŁOLHQN\ DXSRNRMLĢP\VHÄ?9ćDNDPRMHM URGLQHDPRMLP]iXMPRPVRP PDOPRĂĽQRVĢVWUHWQ~ĢPQRĂĽVWYR ]DXMtPDYĂŞFKÄ?XGtNWRUtSULVSHOL VYRMLPLQi]RUPLGRP{MKRĂĽLYRWD2ĂžLVWHQLHP\VOHDGUHQDOtQ I\]LFN\]DSRMLĢVLO\ĂžLQDRSDN

]UHJHQHURYDĢLFKMHYHÄ?PLG{OHĂĽLWĂŞDVSHNWSRNLDÄ?FKFHĂžORYHNQLHĂžR]PHQLĢ'~IDPSULDWHOLDĂĽHVWHVLWHQWRYtNHQGQDĂŁOL ĂžDVVDPLSUHVHEDDVYRMHKREE\

]PreÄ?o chcete Ă­sĹĽ do eurĂłpskej politiky? ÄŒo v nej chcete dosiahnuĹĽ? &KFHPVDSRGLHÄ?DĢQDWYRUEHHXUySVNHMOHJLVODWtY\NWRUiPi]iVDGQĂŞGRSDGQDYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRY(XUySVNHM~QLH9HUtPĂĽH PRMHVN~VHQRVWL]RĂŁNROVNpKR SURVWUHGLD]PRMHMSUiFHL]PRMLFKRVREQĂŞFKSR]QDWNRY(XUySVNHM~QLHPLSRP{ĂĽXQDSÄŽÄ–DĢ WHQWRFLHÄ?VRYĂŁHWNRXYiĂĽQRVĢRX0RMtPKODYQĂŞPFLHÄ?RPMH V~VWUHGLĢVDQDY\VRNpĂŁNROVWYR DPRELOLW\ĂŁWXGHQWRYSHGDJyJRY DPODGĂŞFKÄ?XGt0RMDYt]LD6ORYHQVNDVSRĂžtYDYRY]GHODQRVWQHMHNRQRPLNHDQLHYRIDEULNiFKVODFQRXSUDFRYQRXVLORX SUH]DKUDQLĂžQĂŞFKLQYHVWRURY 0RPHQWiOQHVDSRGLHÄ?DPQD SURMHNWH&R60L&( 9ĂŞ]Y\ĂŁWXGHQWVNĂŞFKPRELOtW NWRUĂŞDQDO\]XMHPRPHQWiOQXVLWXiFLXY(XUySHYUiPFLĂ„FHORVWXSÄ–RYĂŞFKÂł PRELOtW3URMHNWVD]DPHULDYD QDRWi]N\JUDQWRYYĂŞXĂžE\SRVN\WQXWLDMD]\NRYĂŞFKNXU]RY RGFKRGXSUtFKRGXLQWHOLJHQFLH ]NUDMLQ\DGRNUDMLQ\DL=iYHU\]SURMHNWXEXG~]YHUHMQHQp QDMHVHÄ– ]PoÄ?me eĹĄte k vĂĄĹĄmu rodnĂŠmu regiĂłnu. V Ä?om je pre vĂĄs vĂ˝nimoÄ?nĂ˝? +RFLVRPSRPHUQHGOK~ĂžDVĢ P{MKRĂĽLYRWDVWUiYLOY]DKUDQLĂžtNVYRMHMNUDMLQHDURGQpPX PHVWXPDYĂĽG\YLD]DORSHYQp SXWR7UHQĂžtQSHUOD3RYDĂĽLD MHPRMRXVUGFRYNRX3RYDĂĽVNĂŞ ,QRYHF9UĂŁDWHFĂžL.iOQLFDV~ PLHVWDNGHVDGRVWDQHP]7UHQĂžtQD]DSiUGHVLDWRNPLQ~WDFtWLPVDDNRYLQRPVYHWH3ULDPR Y7UHQĂžtQHMHWLHĂĽQLHNRÄ?NRYHÄ?PLSHNQĂŞFKN~WRYNGHUiGWUiYLPĂžDVDNRQDSUtNODG2VWURY =iEODWVNpO~N\ĂžL%UH]LQD WV


14

naše novinky

ŠPORT

HRIVÍKOV VEĽKÝ SEN ZATIAĽ NESPLNENÝ V slovenskej reprezentácii doposiaľ nebolo veľa hráčov, ktorí sú odchovancami žilinského hokeja, prípadne sa v meste aspoň narodili. Z mien bývalých reprezentantov spomeňme Tomáša Haranta, Michala Hreusa, Ronalda Petrovického či Michala Kokavca. V súčasnom reprezentačnom tíme sa však nachádza útočník Marek Hrivík, ktorý môže byť stabilnou súčasťou národného tímu pre nasledujúce roky. Dvadsaťdvaročný Hrivík je rodákom z neďalekej Čadce, ale do veľkého hokeja ho vyslal žilinský MsHK. Útočník bol súčasťou viacerých mládežníckych tímov, zahral si aj na svetových šampionátoch do osemnásť a dvadsať rokov. V roku 2007 sa rozhodol pre odchod do zámoria. V súčasnosti je hráčom Hartfordu z Americkej hokejovej ligy, ktorá je v zámorskej hierarchii na druhom mieste za NHL. Aj pre neho bola nominácia na majstrov-

stvá sveta seniorov do určitej miery prekvapujúca. „Som šťastný, že som splnil svoj cieľ dostať sa na majstrovstvá. Máme mladé mužstvo, je v ňom veľa hráčov, ktorí boli súčasťou reprezentácie do dvadsať rokov na šampionáte v roku 2009. Musíme drieť, veľa korčuľovať a potom sa nám možno podarí aj nejaký výsledok,“ hovoril Hrivík ešte pred odchodom do Bieloruska.

Rangers nakoniec dali súhlas

Všetko pritom mohlo byť úplne inak. Jeho tím nepostúpil do play-off, a tak sa vybraní hráči Hartfordu, ktorý je rezervným tí-

mom New Yorku Rangers, presunuli do zázemia klubu NHL. „Rangers ma síce povolali k mužstvu, ale šanca, že by som nastúpil na zápas bola minimálna. Klub vytiahol z farmy viacerých hráčov, ktorí mohli s tímom trénovať,“ ozrejmil situáciu Hrivík. Zápasy by tak mohol sledovať nanajvýš iba z tribúny. Výkony žilinského útočníka však pozorne mapoval aj tréner Slovenska Vladimír Vůjtek. „Kontaktovali ma zástupcovia slovenského tímu a povedali, že spravia všetko preto, aby ma klub uvoľnil pre potreby reprezentácie. Zástupcovia Rangers mi nakoniec oznámili, že bude pre mňa

Hrivík sa teší z gólu do siete Lotyšska. Foto: TASR/ Michal Svítok

Marek Hrivík. Foto: TASR/Pavel Neubauer

lepšie, ak sa pokúsim zabojovať o miesto na majstrovstvách sveta.“ Hrivík dostal dôveru od tréner Vůjtka, ktorý ho počas prípravy zaradil na pozíciu centra prvého útoku k Miroslavovi Šatanovi a Ladislavovi Nagyovi. „Predtým som hrával aj na krídle, posledné mesiace som však v Hartforde strávil uprostred útoku. Táto pozícia mi vcelku vyhovuje,“ podotkol Hrivík. Preňho sú to pritom prvé zápasy v seniorskej reprezentácii. Už pri svojom úvodnom zápase v národnom tíme strelil premiérový gól do siete Lotyšska. Zároveň bol vyhlásený za najlepšieho útočníka Slovakia Cupu. „Tešil som sa na možnosť zoznámiť sa s niektorými staršími hráčmi. Najmä na stretnutie s Miroslavom Šatanom. Dúfam, že sa od neho naučím čo najviac nových vecí,“ skon-

štatoval ešte pred odletom na šampionát. Hrivík je jedným z dvanástich nováčikov, ktorí cestovali do Bieloruska. Iba dva prípravné zápasy mu stačili na to, aby si vybojoval miestenku na majstrovstvá sveta. Sezónu tak bude istotne hodnotiť ako úspešnú a dôležitú pre jeho ďalšiu kariéru. Aj keď jeden veľký sen ešte zostáva nesplnený. „Chcel som aspoň na chvíľu naskočiť do NHL. To sa mi zatiaľ nepodarilo. Neberiem to však príliš tragicky, nemal som totiž zlú sezónu,“ uzavrel Hrivík. Po dobrej letnej príprave bude veriť, že zápasy najkvalitnejšej hokejovej ligy sveta si vyskúša počas budúceho ročníka. Do NHL by sa pritom dostal ako jeden z mála hráčov, ktorí neboli nikdy draftovaní. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Žilina, náklad 63 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 10/2014

ŠPORT

15

PRINIESLI ŠTYRIDSAŤ MEDAILÍ Štrnásť majstrov, desať strieborných a šestnásť bronzových medailí. Taká je bilancia žilinského Plaveckého seniorského klubu z posledných Medzinárodných majstrovstiev Slovenska. Spomedzi 46 klubov zo siedmych krajín obsadili celkové 5. miesto. Plavci nad 25 rokov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Poľska, ale aj Ukrajiny a Ruska sa prvý aprílový víkend stretli v Spišskej Novej Vsi na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska. Žilinčania, ktorým síce chýbalo niekoľko stabilných reprezentantov, sa predviedli na výbornú. Z pretekov si dohromady zo všetkých kategórií doniesli až 40 medailí a stali sa tak piatym najúspešnejším tímom. Najúspešnejším medailistom sa stal trojnásobný plavec roka v kategórii Masters Rastislav Pavlík. Z východu Slovenska si odniesol až 7 zlatých, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Vo svojich 54 rokoch kraľoval v disciplínach 50 m a 100 m znak a 100 m polohový pre-

tek, kde porazil aj plavcov mladších o 19 rokov. Šesť medailí si pripísal na konto druhý najúspešnejší člen PSK Branislav Hakel, ktorý ovládol prsiarske disciplíny. Pričom absolútnym víťazom sa stal ako na 50 metrov, tak aj na 100 metrov.

Hromcovej štyri medaily bez zlatého lesku

Zo žien bola najúspešnejšia Miroslava Hromcová, ktorá si vyplávala dve strieborné a dve bronzové umiestnenia. Ďalšia Žilinčanka Gabriela Bernhauserová sa postavila na bronzový stupienok dvakrát. Ďalšie cenné kovy pre PSK vyplával aj Roman Hrmel, ktorý sa postavil na bronzový stupienok trikrát a spoločne s Hakelom, Pavlíkom a

Plaveckí seniori. Foto: Ján Kotman

Vladimírom Miniarikom získali zlato v štafete na 4x50 m voľným spôsobom ako aj 4x50 m polohových pretekov. Medzi úspešných žilinských medailistov sa zaradili aj Pavol Surňák s dvoma striebornými medailami. Ján Bubelíny

potešil jednou striebornou a jednou bronzovou medailou. Po dve bronzové si vyplávali Tomáš Chudík a Vladimír Miniarik. Klub PSK sa okrem plávania venuje aj triatlonu a cyklistike. Každoročne absolvujú expedičný cyklozá-

jazd, počas ktorého postupne prešli napríklad Julské Alpy či ukrajinské Karpaty. Tento rok sa členovia klubu chystajú úspešnú sezónu zakončiť v Albánsku. Linda Kmeťová

D %HætPQ o níctv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

NSR 2824/14

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, slušn promis á t i Ā a kom j veĖmi a ancia toler e sú naoz k i t é i l v li . v po nákaz

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP!


INZERCIA

naše novinky

NSR 3266/14

16

Nza 10 2014 web  
Nza 10 2014 web  
Advertisement