Page 1

29 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: II. číslo 3/2014 Dátum vydania: 13. 2. 2014

Trnava

Pomáhajú Afrike

Kuzminová Legendárny Vivat Beňovský má zlato str. 5 Jozef Adamovič patril medzi elitu slovenských hercov a právom ho môžeme označiť za legendu a osobnosť s obrovským talentom.

str. 16 Slovenskej biatlonistke Anastasii Kuzminovej sa podarilo na Zimných olympijských hrách v ruskom Soči obhájiť zlatú medailu v šprinte žien na 7,5 kilometra.

str. 12 Už viac ako pätnásť rokov Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vykonáva rôzne rozvojové a humanitárne aktivity v afrických štátoch.

Výstava PaleoArt zaujme verejnosť najmä autorovým originálnym spracovaním. Foto: archív múzea

UMENÍM K POČIATKOM UMENIA Podľa historického datovania vieme, že staršia doba kamenná sa nazýva Paleolit a mladšia doba kamenná Neolit. Menej sa už vie o prvých umeleckých pokusoch praobyvateľov jaskýň, ktorí svoje bezprostredné pocity zvečnili na stenách svojich obydlí. Priblížiť tieto počiatky civilizácie sa podujal akademický architekt Róbert (Viktor) Němeček. Výsledok jeho práce si možno pozrieť v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Nespútanosť, človeku čoraz menej známu, možno oživiť predstavivosťou, ktorú naplno rozvinul pri tvorbe svojich diel Róbert (Viktor) Němeček. V dnešnej digitálnej dobe sa

môže zdať zvláštne, že niekto premaľováva jaskynné artefakty, akademik Němeček si to nemyslí. „Fotografia zachytí len povrch, urobí momentálny záznam stavu vecí. Ale

takáto premaľba ide pod povrch, čo znamená, že som si naštudoval spôsob maľby mojich kolegov spred niekoľko desiatok tisíc rokov.“ Za pozoruhodný, možno považovať spôsob maľby, pri ktorej autor imitoval metódu maľovania prehistorických umelcov a používal len svoje palce, prsty, celú dlaň alebo kolíček či rudku. „Priblížil som sa čo najviac k pôvodnej technológii, ktorá nepoznala štetec.“

Univerzálnosť ľudského druhu

Téma jaskynných malieb je, podľa Němečka, pre každého mladého umelca prvým kontaktom s umením. V ére takzvanej „dinománie“ a záujmu filmových režisérov o jurské obdobie, prispieva autor malieb k opätovnému pochopeniu univerzálnosti ľudského druhu. Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KTO BUDE ČESTNÝM OBČANOM TRNAVY?

KRÁTKE SPRÁVY

2

Prvú marcovú nedeľu udelia členovia mestského zastupiteľstva ocenenia mesta Trnavy. Ocenenie je prejav úcty významnej osobnosti alebo kolektívu za zásluhy a prínos v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v oblasti spoločensko-politickej. Ľudia mohli podávať svoje návrhy na udelenie ocenení mesta Trnava jednotlivcom, ale aj kolektívom, ktorí podľa navrhovateľov spĺňajú kritériá na ich udelenie. Trnava môže podľa všeobecne záväzného nariadenia udeľovať ocenenia, ktorými sú čestné občianstvo, cena mesta a uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta. Mestské zastupiteľstvo Trnavy môže schváliť aj návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka. Čestné občianstva prvého slobodného kráľovského mesta v minulosti už získali okrem iných biskupi Ján Sokol, Róbert Bezák či novinár Karol Ježík in memoriam. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční 2. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave.

FMK OTVORÍ SVOJE BRÁNY Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v piatok 14. februára 2014 na Deň otvorených dverí. Podujatie sa začne o 10. hodine v budove Kina OKO na Námestí Jozefa Herdu. Na sviatok všetkých zaľúbených sa Fakulta masmediálnej komunikácie pokúsi okúzliť uchádzačov o vysokoškolské štúdium, aby si vybrali práve ju. Deň otvorených dverí je určený pre všetkých, ktorí majú záujem študovať jednotlivé študijné programy spojené s masmediálnou či marketingovou komunikáciou. Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa nielen s podmienkami štúdia, ale tiež s aktivitami fakulty, s médiami, do ktorých sa dá v rámci univerzity zapojiť, s možnosťami pobytu v zahraničí a uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov. Neváhajte a príďte spoznať svoju možnú budúcu fakultu.

PRESTÍŽNE EURÓPSKE OCENENIA Trnavská univerzita (TU) sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore. Sú nimi Európsky certifikát prenosu a akumulácie kreditov (ECTS Label), ktorý vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a Dodatok k diplomu (Diploma Supplement Label), ktorý udeľuje Európska komisia. V prípade ECTS je TU na Slovensku jeho prvým držiteľom z humanitne a spoločenskovedne zameraných univerzít a pri druhej značke jedným z dvoch držiteľov. „Získanie je dokladom, že TU spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie,“ konštatoval rektor TU Marek Šmid. Ľubica Šulhánková, TASR

Miera nezamestnanosti v Trnavskom okrese patrí medzi najnižšie na Slovensku (6,73 %).

NEZAMESTNANOSŤ V TRNAVSKOM OKRESE Obdobie po novom roku je charakteristické istým útlmom pracovných príležitostí. Pritom práca má, podľa filozofky Hannah Arendt, zabezpečiť živému organizmu obživu a uspokojiť tak jeho nevyhnutné potreby. Zisťovali sme, ako to vyzerá s obživou a nevyhnutnými potrebami v okrese Trnava. Podľa riaditeľky odboru služieb zamestnanosti Ing. Viktórie Fogelovej k 31. 12. 2013 bolo v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Trnave celkom 4 766 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavovalo mieru nezamestnanosti 6,73 %. V evidencii uchádzačov o zamestnanie sú približne rovnako zastúpené všetky vekové kategórie, no miernu prevahu má skupina vo veku 35 – 49 rokov.

Nedostatočná prax

Podľa našich zistení, mnoho absolventov vysokých škôl, najmä humanitného zamerania, sa sťažuje na problémy s uplatnením na trhu práce po škole. V mnohých prípadoch sa vyžaduje prax, ktorú študentom jednotlivé školy počas štúdia neposkytujú v patričnej miere. Podľa Ing. Fogelovej, ÚPSVaR v Trnave spolupracuje s vysokými školami Trnavského okresu a ich poslucháčom umožňujeme odbornú prax. Tá však v mnohých prípadoch nie je adekvátna k požiadavkám zamestnávateľa. Pre absolventov škôl preto existuje nástroj aktívnych opatrení trhu práce

s názvom Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Absolventská prax umožňuje absolventovi školy (ktoréhokoľvek stupňa) získať odborné zručností a praktické skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebného alebo študijného odboru. Absolventskú prax môže vykonávať iba evidovaný uchá-

V evidencii uchádzačov o zamestnanie sú približne rovnako zastúpené všetky vekové kategórie. dzač o zamestnanie na základe uzatvorenej dohody medzi ÚPSVaR a zamestnávateľom a medzi ÚPSVaR a absolventom školy.

Európske služby zamestnanosti

Napriek tomu, že okres Trnava patrí medzi okresy s dl-

hodobo najnižšou mierou nezamestnanosti na Slovensku, existuje množstvo občanov, ktorí v evidencii ÚPSVaR nie sú evidovaní. Na margo „čiernej práce“ Ing. Fogelová hovorí: „Evidencia na úrade práce je dobrovoľná. To, že niekto nie je v evidencii úradu práce ešte neznamená, že je nelegálne zamestnaný.“ Záujem o prácu v zahraničí, najmä v rámci Európskej únie (EÚ), v Trnavskom okrese neutícha. Práve preto ÚPSVaR v tejto súvislosti poskytuje služby EURES, t. j. Európske služby zamestnanosti. Informácie o pracovných miestach v štátoch EÚ sú dostupné na stránke www.eures.sk, takisto aj na ÚPSVaR v Trnave možno nájsť svoju EURES poradkyňu, ktorá rada poskytne bližšie informácie o práci v zahraničí. Nech už je práca obživou alebo prostriedkom k uspokojeniu, želáme uchádzačom o zamestnanie vhodné uplatnenie na trhu práce, sprevádzané najmä osobnou spokojnosťou. Text a foto: Matúš Német


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

VYSVEDČENIE PRE POSLANCOV Vo štvrtok 6. februára 2014 nastúpila už teraz bývalá viceprimátorka na funkciu hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja. O tom, ako vníma svoju premiéru v pozícii poslanca mestského zastupiteľstva a ďalších veciach v meste Trnava, sme sa porozprávali s Ing. Kvetoslavou Tibenskou. V pondelok 3. februára odštartovala štvrtá a zároveň posledná etapa rekonštrukcie pešej zóny v Trnave, na ktorej dokončenie je v rozpočte mesta vyčlenených 1 350 000 eur. Mesto má v pláne do leta slávnostne otvoriť pešiu zónu aj so všetkým, čo k tomu patrí. Pri prácach sa objavili aj negatívne reakcie verejnosti na nedostatok zelene, no ako tvrdí Tibenská, „zelene bude viac ako na predošlej pešej zóne, no treba si však počkať až na jej konečnú podobu.“ V pláne sa dokonca počíta s mobilnou zeleňou, v rámci ktorej budú použité napríklad kvetinové pyramídy na dotvorenie celkového dojmu pešej zóny. V súčasnosti mesto pracuje na projekte, cez ktorý by sa chcelo pochváliť hradobným systémom, ktorý patrí v Európe medzi unikáty. Projekt bude rozčlenený na tri fázy. V prvej fáze Trnava spolupracuje so svojím družobným mestom

Břeclav na projekte s názvom Tabre. Zámerom mesta pre realizáciu tohto projektu je sprístupniť verejnosti aj iné pohľady na krásy mesta Trnava.

Mesto myslí na všetkých

Poslanci plánujú vytvorenie herného areálu v druhom najväčšom sídlisku v Trnave – Prednádraží. Malo by ísť o niečo podobné ako je ihrisko za daňovým úradom, ktoré si najmä seniori nevedia vynachváliť. Okrem toho sa tu vytvoria aj priestory pre najmenších s prvkami, ktoré neboli v Trnave zatiaľ využívané a budú znamenať najmä väčší komfort a hlavne bezpečie. Nie všetky veci, ktoré mesto robí, sú na očiach širokej verejnosti. „Obyvatelia možno navonok niektoré veci, na ktorých mesto urobilo veľký kus práce, ani nevidia,“ vraví Tibenská. Konkrétne má na mysli práce na Zariade-

Ilustračné foto: TASR/Lukáš Grinaj

niach opatrovateľskej služby na Hospodárskej a Coburgovej ulici, do ktorých boli zakúpené polohovateľné postele. Tie uľahčujú práce najmä personálu, no znamenajú aj väčší komfort pre samotných obyvateľov zariadenia, ktorí si tak môžu nastaviť polohu im najviac vyhovujúcu.

poslancom. Iné je, keď som len obyvateľom a väčšinu vecí vnímam kriticky a iné, keď sedím na tejto stoličke a som jedna z tridsaťjeden poslancov a rozhodujem o tom, čo a ako sa bude v meste robiť. Je náročné vyhovieť všetkým.“

Škola života

Poslanci mestského zastupiteľstva vstúpili do svojho posledného roku volebného obdobia. „V novembri nám môžu dať ľudia vysvedčenie. Ak sme podľa nich pracova-

Aj takto hodnotí Kvetoslava Tibenská svoje prvé volebné obdobie v pozícii poslankyne mestského zastupiteľstva: „Nikdy predtým som nebola

Vysvedčenie nielen v škole

li dobre, tak nás zvolia opäť a dajú nám dôveru na ďalšie štyri roky,“ hovorí Tibenská.

Bude fandiť našim

Obyvateľka Trnavy v sebe nezaprie športového ducha, i keď ako tvrdí nie je veľký fanúšik týchto zimných športov. „Som skôr futbalový fanúšik,“ s úsmevom dodáva a pokračuje, „olympiádu však budem určite sledovať, keď muži pustia doma televíziu nebudem im to zakazovať.“ (pb)

PRESTÍŽNE OCENENIA PRE TRNAVSKÚ UNIVERZITU Trnavská univerzita (TU) sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore. Sú nimi Európsky certifikát prenosu a akumulácie kreditov (ECTS Label), ktorý vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a Dodatok k diplomu (Diploma Supplement Label), ktorý udeľuje Európska komisia. V prípade ECTS je TU na Slovensku jeho prvým držiteľom z humanitne a spoločenskovedne zameraných univerzít a pri druhej značke jedným z dvoch držiteľov. „Získanie je dokladom, že TU spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie,“ konštatoval rektor TU Marek Šmid. ECTS podľa slov rektora deklaruje správne používanie európskeho kreditového systému vo všetkých študijných programoch bakalárskeho a magisterského stupňa a pri organizácii mobi-

lít TU. Rovnako i skutočnosť, že má spracované kvalitné informácie o možnostiach štúdia pre všetky študijné programy.

Transparentný partner pre medzinárodnú spoluprácu

Proces prípravy na získanie ECTS trval takmer dva roky a bol zameraný najmä na spracovanie výsledkov vzdelávania a kreditovej záťaže predmetov v študijných programoch fakúlt. Základnou podmienkou uchádzania sa o značku znamenalo sústrediť sa na tvorbu základnej štruktúry Informácií o možnostiach štúdia. Univerzita musela v rámci nezávislého

hodnotenia preukázať, že všetky jej súčasti používajú inštitucionalizované mechanizmy ECTS a štruktúra Informácií o možnostiach štúdia a Katalógu predmetov je správna. Do hodnotiaceho procesu predkladala dokumenty, potvrdzujúce správne používanie značky ECTS pre mobilitných študentov, ako sú zmluva o štúdiu, výpis výsledkov štúdia a doklad o uznaní. „Komisia zložená z nezávislých expertov prostredníctvom nich posudzovala spisy troch vyslaných a troch prijatých študentov z troch rôznych študijných programov, ich formálnu a obsahovú správnosť,“ dodal Šmid.

Budova Trnavskej univerzity. Foto: TASR/Henrich Mišovič

„Proces bol náročný časovo, administratívne, technicky a predovšetkým personálne. No teraz možno konštatovať, že TU sa stáva atraktívnym, spoľahlivým a transparentným

partnerom pre medzinárodnú spoluprácu v európskom vysokoškolskom priestore,“ konštatoval rektor TU. TASR


naše novinky

SPEKTRUM

AKO SA VÁM ZATIAĽ PÁČI VYNOVENÁ PEŠIA ZÓNA?

ANKETA

4

Pešia zóna na Hlavnej ulici v Trnave už dlhší čas prechádza radikálnymi zmenami. Nás zaujímalo, ako sa vám jej nový vzhľad zatiaľ pozdáva a či vás nejako obmedzili stavebné práce. Eva: Mne sa nová pešia zóna páči, určite potrebovala renováciu a stavebné práce ma nijako neobmedzili. Je pochopiteľné, že keď sa niečo takéto robí, treba sa uskromniť.

Oldrich: Pešia zóna ešte nie je úplne hotová, ale počul som už rôzne ohlasy, že ľuďom chýba viac zelene. Neviem teda, ako to bude všetko nakoniec vyzerať, ale toto nie je park, takže podľa mňa to celkom stačí. Stavebné práce ma určite neobmedzili, veď keď sa voľačo robí, tak človek musí byť tolerantný.

Ingrid: Nový vzhľad pešej zóny sa mi páči, určite to vyzerá teraz modernejšie a teším sa na to, keď už bude hotová aj druhá polovica. Zo začiatku to vyzeralo tak, že celá prestavba bude trvať veľmi dlho, ale musím pochváliť robotníkov, že svoju prácu robia dobre a rýchlo. Avšak počas prerábania prvej časti ma značne obmedzovalo dočasné uzavretie pravej či ľavej strany zóny.

UMENÍM K POČIATKOM UMENIA Dokončenie zo strany 1 „Kolísku ľudskej populácie treba hľadať v južnej Afrike, odkiaľ sa neskôr rozšírila cez arabský polostrov na ostatné kontinenty. Sprievodné znaky tohto vývoja – teda jaskynné a nástenné maľby – môžeme nájsť všade tam, kde bolo priaznivé podnebie pre život v rámci končiacej sa doby ľadovej.“ Jedným z dôvodov, prečo akademik „načrel“ do tejto problematiky hlbšie, je objavenie mnohých nálezísk pravekého umenia za posledných 10 – 20 rokov. „Svojím spôsobom som sa pokúsil prispieť k všeobecným vedomostiam o tomto období z pohľadu skôr výtvarného, ako archeologického.“

Hold pravekým umelcom

O pestrosti a zmapovaní daného obdobia svedčí počet malieb a názvy jednotlivých nálezísk. Ako hovorí kurátor výstavy, Ľubomír Novotný: „Takmer 120 obrazov približuje charakteristické zvieratá tej-ktorej doby (mamuty, medvede, bizóny, gazely) z Euró-

Symbióza človeka a zvieraťa.

py, Afriky, Ázie, južnej Ameriky a Austrálie. Autor tak vzdal hold pravekým umelcom, ktorých výtvory sa stali svetovým kultúrnym dedičstvom.“ Na jednotlivých obrazoch sú maľby pochádzajúce od desiatok až stoviek dobových maliarov, pričom rozpätie medzi najstarším a najmladším výjavom predstavuje 90 000 rokov. Podľa Němečka sa postoj k maľbách počas celého obdobia menil. Na počiatku to bol strach z mamutov a iných

veľkých zvierat, časom sa mení na šamanské ovládnutie duchov divočiny. Neskôr pri zmene klímy ide skôr o predzvesť alebo poďakovanie za dobrý lov. „Najmladšie nálezy zobrazujú už vyrovnanú symbiózu človeka s prírodou a domestikovanie niektorých zvierat.“ Výstava Róberta (Viktora) Němečka potrvá v Západoslovenskom múzeu do 17. marca 2014. Text a foto: Matúš Német

UŽ NIELEN O VÍNE

František: Vynikajúce, veľmi sa mi táto zmena páči. No a pri každej stavbe je určité obmedzenie, takže to bolo v pohode.

Alena: Pekné to je, mne sa to teda ľúbi. Ja do centra chodím málo, iba keď treba vybavovať, ale páči sa mi to. S rozkopanou ulicou som nemala žiaden problém.

Text a foto: Lenka Molnárová

Trnava je centrom rôznych podujatí. Ilustračné foto: TASR/Magda Borodáčová

Prehľad kultúrnych a iných podujatí v Trnave a jej okolí, aj príbehy zo starej Trnavy ponúkne od marca vynovená internetová stránka. „Cieľom internetovej stránky Regiónu Tirnavia je lepšie propagovať Trnavu ako turistickú destináciu,“ povedala pre novinky manažér-

ka Turistického informačného centra v Trnave Monika Tarkošová. Stránku prevádzkuje oblastná organizácia cestovného

ruchu Trnava Tourism. Kým v dnešnej podobe sa stránka sústreďuje predovšetkým na vínnu turistiku, vo vynovenej verzii pribudnú ďalšie oblasti. „Predovšetkým je to štruktúrovaný prehľad podujatí v trnavskom regióne. Stránka však bude obsahovať aj príbehy a legendy, aj takto by sme chceli zatraktívniť Trnavu ako turistickú destináciu,“ uviedla Monika Tarkošová. Dôraz na vínnu Turistiku, samozrejme, ostáva, Región Tirnavia už na jeseň minulého roku spustil kampaň Tirnavia – región svetových vín. Aj v tomto roku návštevníkov Trnavy čakajú mnohé zážitkové vinárske akcie. Klaudia Lászlóová


číslo 3/2014

KULTÚRA

5

LEGENDÁRNY VIVAT BEŇOVSKÝ

Jozef Adamovič v úlohe rechtora Dušana Havrana. Foto: TASR/Magda Borodáčová

Začiatkom februára uplynul polrok, čo nás opustil herec, režisér a trnavský rodák Jozef Adamovič. Patril medzi elitu slovenských hercov a právom ho môžeme označiť za legendu a osobnosť s obrovským talentom. Jeho postavy sa vryli do pamäte našich starých rodičov a svoje skúsenosti odovzdával aj ako pedagóg Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. Po maturite odišiel z rodnej Trnavy do Bratislavy, kde absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Širokej verejnosti ho priblížila najmä televízia. Po

škole sa hneď začal venovať herectvu a bol obsadený do filmu Valčík pre milión režiséra Josefa Macha z roku 1960. Jeho kariéra je spojená najmä s desiatkami pôvod-

ných inscenácií pre televíziu v rokoch 1960 – 1981, medzi ktoré patrí napríklad postava Miška v Ženskom zákone, legendárny Kubo, Vrah zo záhrobia či Rozmajrín. Divákom sa však vryl do pamäti najmä ako hlavná postava v sedemdielnom seriáli Vivat Beňovský. Dobrodružná výpravná séria o slovenskom rodákovi, ktorý sa dostal do učebníc dejepisu, svojho času lákala k obrazovkám tisíce divákov. Dnes je seriál považovaný za klenot slovenskej kinematografie a za najväčšiu rolu Jozefa Adamoviča. Uplatnil sa aj v dabingu a od roku 1985 pôsobil aj ako režisér v divadlách, predovšetkým v Přerove a Ostrave. Jeho manželkou bola slovenská herečka Božidara Turzonovová, ktorá na svojho manžela spomína takto: „Keď si doma pozerám jeho fotky, tak až teraz si uvedomujem, že takí ako on už nie sú. Ja ich nevidím. Nemá nasledovníkov. V mojich očiach je nezabudnuteľný a jedinečný.“ Jozef Adamovič zomrel 2. augusta 2013 po dlhodobejších zdravotných problémoch. Ľubica Šulhánková

V utorok 4. marca sa nezľaknite masiek v uliciach. Foto: TASR/AP

FAŠIANGOVÁ VESELICA Pred radnicou na Hlavnej ulici sa 4. marca budú vznášať vône pečeného prasiatka a zabíjačkových špecialít. Od 9. hodiny sa tu totiž začnú už tradičné fašiangové slávnosti, ktoré zavŕši pochovávanie basy. Obdobie fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale ešte stále aj tradície, ktoré sa v niektorých mestách a obciach v našom okolí zachovávajú dodnes. Tak je to aj v prípade Trnavy, ktorá sa prvý marcový utorok bude zabávať tak, ako si to pamätajú ešte naši starí rodičia. Pred popolcovou stredou, ktorou sa začína 40-dňové pôstne obdobie, sa postará občanom a návštevníkom „Malého Ríma“ o poriadnu zábavu. Všetko sa začne už predpoludním, keď si Trnavčania

budú môcť pochutnať na zabíjačkových jedlách a neodmysliteľných sladkých vyprážaných šiškách. O 15.30 hod. sa začne tá pravá veselica – fašiangová zábava v maskách, ktorú bude sprevádzať ľudová hudba v podaní dobre známej skupiny Borovienka. Na záver si všetci spoločne môžu so smiechom „poplakať“ pri obrade pochovávania basy, ktorého sa odborne ujme ľudovoumelecký súbor Lusk z Krakovian. Ľubica Šulhánková

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie

NTT 1820/14

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DLH NA ZDRAVOTNOM POISTENÍ AJ NA SPLÁTKY Dlh na zdravotnom poistení, ktorého nesplácanie môže skončiť vymáhaním exekútorom či treťou osobou, umožňujú zdravotné poisťovne zaplatiť v niektorých prípadoch aj postupne. Splátkový kalendár umožňujú všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku, každá má však vlastné podmienky. „Dlžník má možnosť požiadať o splátkový kalendár, ak splní podmienky na uzatvorenie. Jednou z podmienok je preukázanie platobnej schopnosti uhradením časti z dlžnej sumy pred uzatvorením splátkového kalendára,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Zvyšnú časť pohľadávky následne dlžník musí uhradiť

v šiestich splátkach. Zdravotná poisťovňa Dôvera povolí splátkový kalendár, ak dlžná suma u samostatne zárobkovo činnej osoby alebo nezamestnaného je viac ako 60 eur a u zamestnávateľov viac ako 200 eur. Podmienkou je tiež, aby mal poistenec uhradené preddavky za posledné tri splatné obdobia. Na dlžné poistné, ktoré je predmetom dohody,

musí byť vystavený tiež výkaz nedoplatkov. V prípade, že klient nebude uhrádzať splátky v dohodnutej výške, v stanovenom termíne a bežné preddavky v lehote splatnosti, celá dlžná suma sa stáva splatnou, tvrdí PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová. Union zdravotná poisťovňa povolí splátky, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude poistenec schopný svoj dlh uhradiť. Ako priblížila hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová, poistenec zároveň musí preukázať, že v čase posudzovania žia-

NAVRHNI LOGO A PRECESTUJ SVET

Ilustračné foto: TASR

dosti o splátkový kalendár je schopný riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné. Výšku a termín splát-

ky určí Union ZP po dohode s platiteľom. TASR

MZ SR: POKUTA PRE FARMAFIRMY Ministerstvo zdravotníctva SR pokutovalo dve farmafirmy za nedostupnosť liekov. Obe dostali sankciu vo výške 10 000 eur a ministerstvo oba lieky zároveň vyradilo z kategorizačného zoznamu. Ide o Aceclofenac Accord a Spatizalex. Prvý z liekov pacienti užívajú proti bolesti a zápalu alebo pri liečbe reumatoidnej artritídy. Druhý nedostupný liek slúži na zníženie cholesterolu. „Ministerstvo pri oboch nedostupných liekoch začalo konať na základe podnetu občanov,“ povedala jeho hovorkyňa Martina Lidinská.

Ilustračné foto: TASR

Rezort diplomacie zapojí prvý raz do prípravy predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke vysokoškolských študentov. Tí môžu svojou účasťou v súťaži o návrh loga a motta predviesť nielen svoj talent, ale aj získať medzinárodné uznanie a vyhrať exkluzívnu stáž alebo pobyt v zahraničí. Súťaž, ktorá sa spustila na internetovej platforme Challengest, potrvá do nedele 9. marca. Odštartovala aj kampaň k nej na sociálnych sieťach. Na zapojenie sa do nej je potrebná registrácia na www.challengest.com, vytvorenie profi lu študenta

a prijatie výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod názvom „Navrhni logo a precestuj svet.“ Víťazné logo spolu s mottom bude viditeľné na všetkých oficiálnych stretnutiach, ale aj na propagačných materiáloch sloven-

ského predsedníctva. To začína 1. júla tohto roku. Rotujúce ročné predsedníctvo prevezme od Maďarska. Vysokoškoláci môžu podľa ministerstva získať zaujímavé veci-štvortýždňovú stáž s ubytovaním na ktoromkoľvek z veľvyslanectiev SR vo svete, dvojdňový pobyt v Bruseli s ubytovaním na slovenskej ambasáde a ubytovanie, rovnako na veľvyslanectve, pre dve osoby na dve noci v Ríme. TASR

Prvú pokutu vo výške 10 000 eur uložilo ministerstvo podľa jej slov vlani v novembri pre nedostupnosť lieku na liečbu vysokého krvného tlaku. Aj v tomto prípade konalo na základe podnetu pacienta. Text a foto: TASR


číslo 3/2014

TÉMA

7

O POLITICKEJ KULTÚRE V našom parlamente sa často spomína pojem politická kultúra. Aj keď ho používajú v zásade všetci, ktorí sú či už v parlamente alebo v jeho okolí, problém je v tom, čo tento pojem vo svojej podstate znamená. Oxfordský slovník svetovej politiky ho definuje ako „myšlienky i normy činnosti politického systému a zahrňuje subjektívne postoje a presvedčenie, ktoré ovládajú politické konanie a poskytuje štruktúru a poriadok politickému procesu“. Pravdu povediac toto vysvetlenie ľuďom nie je príliš zrozumiteľné a preto sa na to pozrime „normálnymi“ očami. Po ostatných voľbách v roku 2012 sa v súvislosti s politickou kultúrou často hovorí, že klesla na takú nízku úroveň ako doteraz nikdy. Opoziční poslanci i mnohí novinári to dávajú do súvislosti s dominantným postavením strany SMER-SD. Je to skutočne tak? Veľa sa hovorí o vzťahu menšiny a väčšiny nielen v parlamentne. Neustále sa zdôrazňuje, že základom demokracie je rešpektovanie práv menšiny na vyjadrenie názoru. U nás sa to prejavuje často až v extrémnych situáciách, akoby demokratické bolo iba to, čo navrhne a odsúhlasí ten, kto voľby prehral. A naopak, ten kto získal unikátnu väčšinu poslancov a stále má najväčšiu podporu medzi občanmi, mal by len asistovať a poslúchať názory neúspešných politikov. Pripomeňme si však podstatu parlamentnej demokracie, na princípoch ktorej je založený náš politický systém. Občania v slobodných voľbách odovzdajú hlas politickým stranám a tí, ktorí získajú väčšinu v 150-člennom zákonodarnom zbore, vytvoria vládu. Majú štyri roky na to, aby realizovali svoj volebný program, ktorý oslovil voličov. Po uplynutí volebného obdobia majú všetky politické subjekty opäť možnosť uchádzať sa o priazeň voličov. Stalo sa niečo iné v marci 2012? Boli to neslobodné voľby? Nevyhrala

strana, ktorá svoj mandát získala na základe skutočnej súťaže politických strán? Ak teda hovoríme o politickej kultúre, treba jednoznačne povedať, že ide o pojem viacvrstvový. Ako sa prejavuje, ako ju vnímame, sa nedá odvodiť len na základe jedného jednoduchého faktoru. Iste, v mnohom na jej pozitívne vnímanie vplýva skutočnosť, či opozícia má dostatočný priestor na pre-

Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať. javovanie svojich názorov, ale nesmieme zabúdať, že svoje neodňateľné práva, ba priam povinnosti voči celej spoločnosti, má aj väčšina. Ona prebrala na seba záväzok riadiť tento

štát, usilovať sa o čo najlepší komfort pre svojich občanov. Svoje zámery môže presadiť iba tak, že v parlamente schváli svoje návrhy zákonov a výkonná moc sa ich bude snažiť potom aj prakticky aplikovať. Treba sa preto spýtať opozičných predstaviteľov, ktorí vyťahujú rôzne „rýchle a okamžité“ riešenia, prečo ich nepresadzovali v predchádzajúcom období, keď mali väčšinu vo svojich

rukách. Právo navrhovať iné postupy či kritizovať vládne návrhy samozrejme majú, ale aj väčšina má už spomínanú povinnosť presadzovať svoje postupy. Bičovanie atmosféry v parlamente, neustála škandalizácia kohokoľvek a čohokoľvek z tábora strany SMER-SD je zlou cestou. Ako ukazujú aj prieskumy verejnej mienky, takáto politika nemá ani pod-

poru u občanov. Predstavitelia opozičných subjektov si musia uvedomiť, že politici na oboch stranách sú odkázaní na spoluprácu pri riešení problémov. Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať na odbornej úrovni a budeme si svojho politického protivníka vážiť. Politická kultúra, jej pozitívna hodnota, je práve o takto nastavených vzťahoch. Ale na to treba dvoch. Pritom podaná rukavica bola veľkorysá – SMER-SD napriek väčšinovej prevahe ponúkol opozícii adekvátne postavenie. Škoda, že jej neschopnosť dohodnúť sa napríklad na spoločnom kandidátovi na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR sa vyvrbuje voči tomu, kto im ponuku dal. Ak teda budeme v médiách počas politických diskusií opäť počúvať zo strany opozičných politikov náreky nad tým, aká je nízka politická kultúra u nás, nezabudnime, že možno najväčší podiel na tom majú práve tí, ktorí o tom neustále hovoria... Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MILIÓNY PRE VYSOKÉ ŠKOLY Ministerstvo školstva má k dispozícii 15 miliónov eur pre vysoké školy, ktoré majú prísť podľa schváleného rozpočtu na tento rok o vyše 21 miliónov eur.

MICHAL HORSKÝ PARLAMENTARIZMUS Korene európskeho parlamentarizmu siahajú až do čias Francúzskej revolúcie. Pravicová časť francúzskeho parlamentu – royalisti, držali líniu politickej tradície Francúzska ako kráľovstva. Proti ním stáli girondisti – republikáni, zástupcovia strednej vrstvy, ktorá sa predierala k hospodárskej politike v Európe. Naľavo stáli jakobíni (história ich poznala ako deti revolúcie), ktorí požierali sami seba a žiadali radikálne zmeny vo Francúzsku. A časť francúzskeho parlamentu tvorilo aj tzv. bahno. Boli to poslanci, ktorí sa nechceli zapojiť do žiadneho z profilovaných prúdov. V  našich reáliách môžeme za „bahno“ považovať tých stúpencov politických tradícii francúzskeho parlamentu, ktorí nepatria ani k ľavici, ani k pravici, ani ku stredu. Majú svoje osobitné pravidlá, subjektívne ciele, pre ktoré vstúpili do politiky a presadzujú tam svoj politický vplyv. Práve takíto poslanci veľmi často hádžu „blatom“ po iných parlamentných zoskupeniach, po lídroch ostatných politických strán. Keďže sami stoja po krk v bahne a nemajú čo stratiť, hádžu blato na svojich súperov. Dobre vedia, že keby sa tí od bahna chceli čistiť, len by sa ním zamazali. Niečo podobné mi napadlo, keď poslanci niektorých klubov zvolávajú počas prezidentskej volebnej kampane mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu. Nie preto, aby po rokoch otvárali kauzu predaja emisných kvót, ale preto, aby hodili blato a čakali, kto sa od neho bude čistiť. A kto sa zamaže.

„Robíme všetko preto, aby sme v rámci vnútorného prerozdelenia tento deficit vykryli. Momentálne na to už máme 15 miliónov eur,″ uviedol minister školstva Dušan Čaplovič. Rezort má podľa neho k dispozícii aj vyše 10 miliónov na zvýšenie platov vysokoškolských zamestnancov. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár hovorí, že od ministerstva školstva aj financií má informáciu, že spomínaných 15 miliónov eur sa dá získať presunmi výdavkov v rezorte školstva. „Bol som požiadať štátneho tajomníka minis-

Minister školstva Dušan Čaplovič.

terstva financií, aby sa pokúsil nájsť šesť miliónov eur alebo aspoň nejakú sumu z toho v rámci ministerstva financií. Prerušili sme rokovanie, ktoré bude pokračovať,″ povedal Vozár pre TASR. Dodal, že takú-

to sumu školy nedokážu ušetriť na prevádzke. Vysoké školy stále nemajú rozpis dotácií na tento rok a sú v rozpočtovom provizóriu. Mesačne tak dostávajú menej ako dvanástinu minuloročné-

ho rozpočtu. Hovorca ministra školstva Michal Kaliňák povedal, že organizáciám, ktoré zastupujú vysoké školy, má prísť rozpis v týchto dňoch. Text a foto: TASR

SPRÁVA O ČINNOSTI VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA Poslanci Národnej rady SR sa v utorok (11. 2.) zatvorili pred verejnosťou. V rámci pokračujúcej 29. schôdze ich totiž čakala správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva, ktorá sa prerokúvala vo vyhradenom režime. Predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martin Fedor (SDKÚ-DS) pre TASR povedal, že každá správa o činnosti VS sa orientuje

na plnenie základných úloh a vysporiadava sa s tým, čo boli najdôležitejšie aktivity služby. „Keďže rok 2013 priniesol podozrenia z nehospodárneho nakladania s majetkom

vo vtedajšej Vojenskej spravodajskej službe, dúfam a verím, že pripravovaný nový zákon o spravodajských službách bude reflektovať škandály a zavedú sa tam aj prvky externej kontroly. Budem presadzovať, aby sa externá kontrola týkala aj ich financovania,“ avizoval. Text a foto: TASR

Poslanec Martin Fedor.

KDH O ŠTIPENDIÁCH

BAŠKOV PLAT NA CHARITU

Študenti zahraničných vysokých škôl pôsobiacich v SR, ale aj mimo nášho územia a majúci trvalý pobyt na Slovensku, by mali mať možnosť získať sociálne štipendium.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška venuje až do konca volebného obdobia svoj plat poslanca Národnej rady SR na charitatívne účely. Informoval o tom na brífingu v Trenčíne.

Počíta s tým návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý predstavili poslanci KDH. Reagovali tak na situáciu študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín a z rozličných

dôvodov sa rozhodnú pre vysokoškolské štúdium na zahraničných vysokých školách. „Študenti, ktorí si vyberú študijný program, ktorý nie je možné študovať na slovenských univerzitách alebo vysokých školách, sa dostávajú do nevýhodného postavenia voči študentom študujúcim v SR, ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia,“ argumentujú. Text a foto: TASR

„S účinnosťou od februára tohto roku som sa rozhodol poslanecký plat (3 079 eur) z NR SR venovať na charitatívne účely pre ľudí tu, v Trenčianskom kraji, či už sú to sociálne slabšie rodiny, resp. zdravotne postihnutí. Rozhodol som sa preto, lebo tí ľudia to naozaj potrebujú,“ priblížil Baška s tým, že je na ostatných po-

slancoch TSK, ktorí sú zároveň poslancami NR SR, či budú jeho príklad nasledovať. „Podobnú charitu som robil aj v minulosti, finančne som podporoval Centrum sociálnych služieb v Trenčíne či deti postihnuté autizmom v Považskej Bystrici,″ doplnil predseda TSK. TASR


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

9

P. PAŠKA A G. S. POLTAVČENKO BY CHCELI JEDNODUCHŠIE VÍZOVÉ PRAVIDLÁ Vízové pravidlá medzi Slovenskom a Ruskom by bolo dobré zjednodušiť. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady SR Pavol Paška a petrohradský gubernátor Georgij S. Poltavčenko počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Petrohrade. Zjednodušenie vízovej povinnosti závisí podľa Pašku aj od podpísania strategického partnerstva EÚ a Ruska. „My ako členská krajina Schengenu musíme rešpektovať pravidlá. Ruská strana už dnes pre zjednodušenie umožňuje ľuďom z EÚ navštíviť bez víz Ruskú federáciu na 72 hodín,“ uviedol Paška s tým, že zjednodušeniu vízovej povinnosti musí predchádzať dohovor v rámci schengenského priestoru. Podľa neho by bolo dobré nájsť taký mechanizmus schengenského vízového systému, ktorý by nekomplikoval rozvoj ekonomických

vzťahov či turizmu. Podľa Pašku Slovensko má záujem o ruských investorov, preto treba bariéry ich podnikania odstraňovať. „Stačí sa pozrieť na naše hory, ako nám klesá počet návštevníkov z Ruska alebo z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. A často je ten dôvod drahý a komplikovaný vízový režim. A takisto je to potom aj v obchode a vzájomnej ekonomickej spolupráci,“ povedal Paška. Paškova delegácia pricestovala na oficiálnu návštevu Ruska v stredu večer 5. februára. Počas návštevy absolvoval Paška sé-

Letecký pohľad na palác Petrodvorec v Petrohrade.

riu rokovaní vrátane stretnutia s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (FZ RF) Sergejom J. Naryškinom. Na Piskariev-

skom cintoríne si kladením vencov pripomenul 70. výročie oslobodenia Leningradu od fašistickej blokády. Počas blokády zomreli stovky tisíc

ľudí, väčšina z nich je pochovaných na tomto cintoríne. Text a foto: TASR

ČESKÝ PREMIÉR BEZPEČNÝ NÁVRAT DOMOV NA NÁVŠTEVE SR Bezpečný návrat domov je názov propagačného projektu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR orientovaného na mládež.

Novovymenovaný český premiér Bohuslav Sobotka pricestoval na pozvanie svojho slovenského partnera Roberta Fica na návštevu SR. Týmto sa pokračuje v tradícii prvých slovensko-českých návštev po zvolení najvyšších ústavných činiteľov. B. Sobotku čakali bilaterálne rozhovory s R. Ficom, stretol sa s ministrom financií Petrom Kažimírom a s predsedom parlamentu Pavlom Paškom. Vyplynulo to z návrhu na prijatie delegácie vlády ČR, ktoré ministerstvo zahraničných vecí odoslalo na schválenie slovenskému kabinetu. Diskusie sa týkali bilaterálnych vzťahov a východísk pre najbližšie obdobie, skúseností SR s výberom daní, spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny a tiež aktuálnych európskych záležitostí. Okrem toho bolo na programe prerokovanie prípravy a obsahu plánovaného spoločného zasadnutia vlád SR a ČR. Obaja premiéri taktiež verejne vystúpili v rámci zasadnutia Národného konventu o Európskej únii na tému „Spoločne

10 rokov v EÚ – akú Európu chceme?“ Podujatie bolo naplánované do Rektorskej siene Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Text a foto: TASR

„Je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. Pri tejto vekovej skupine často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných podujatí v skorých ranných hodinách cez víkendové dni,“ uviedla Viktória Jakubková z ÚVZ SR. Projektom sa snažia vytvoriť informačnú kampaň, ktorá by cieľovej skupine pripomínala riziká dopravných úrazov v čase, v ktorom sú mladí ľudia nesústredení, neraz rozšantení, majú sklony predvádzať sa, často aj

pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Úrazy vznikli najmä pri jazde motorovým vozidlom, či už u mladých vodičov alebo ich spolujazdcov vracajúcich sa zo zábavných podujatí a aj pri riskantnom prechádzaní cez vozovku cez vyznačený priechod alebo mimo neho.

V rámci projektu je pripravený plagát s výzvou na vyššiu opatrnosť v správaní, ktorý by mal byť distribuovaný predovšetkým do stredných škôl na Slovensku. Tvárou projektu na plagáte sa stala speváčka Celeste Buckingham. Text a foto: TASR

NÁSILIE V BOSNE A HERCEGOVINE

Český premiér Bohuslav Sobotka.

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák dňa 7. februára v reakcii na vývoj udalostí vo viacerých mestách Bosny a Hercegoviny, keď pri demonštráciách došlo k zraneniam

viacerých osôb, vyjadril svoje vážne znepokojenie: „Násilím sa nahromadené problémy nevyriešia. Vyzývam preto na vyvarovanie sa útokov a riešenie nahromadených problémov konštruktívnym dialógom všetkých zaintere-

sovaných,“ povedal M. Lajčák a dodal, že vôľu po zmene, ktorú občania krajiny v týchto dňoch vyjadrili, treba využiť na naštartovanie modernizačných procesov. TASR


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou.

Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody.

Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň?

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie.

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť.

Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 3/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo.

V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom?

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my,

Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

11

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy.

Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

ROZHOVOR

ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNE AKTIVITY V AFRIKE Už viac ako pätnásť rokov Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vykonáva rôzne rozvojové a humanitárne aktivity v afrických štátoch – v Južnom Sudáne a Keni. Viac nám povedala odborná asistentka na Katedre rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva Zuzana Kráľová.

dili výživové centrum a ďalšie dve výživové centrá. Poskytuje sa v nich sociálno–zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky. Okrem toho sme vyškolili asi päťdesiat miestnych zdravotníckych komunitných pracovníkov, čím sme zabezpečili prenos expertízy v oblasti výživy a starostlivosti o dieťa a matku.

Aké sú vaše osobné skúsenosti s Afrikou?

Návštevy v rodinách detských klientov, Dr. Kráľová a dieťa.

Môžete nám priblížiť ako začali humanitárne aktivity v Afrike zo strany Trnavskej univerzity?

Projekty Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU začali v roku 1999 v Keni v Nairobi. Prvý projekt spustil vtedajší dekan fakulty profesor Vladimír Krčméry v spolupráci s rehoľou Sisters of Mercy – sr. Mary Killeen, ktorá založila a prevádzkovala základnú školu pre deti zo slumov. Slumy sú okrajové časti veľkých miest, často bez akejkoľvek infraštruktúry, kanalizácie, prístupu k pitnej vode, kde väčšinou žijú ľudia s nízkymi alebo minimálnymi príjmami. Prvý projekt bol vyslovene zdravotnícky. V priestoroch školy a resocializačného zariadenia pre chlapcov z ulice bola zriadená klinika, kde naši zamestnanci poskytovali základnú zdra-

votnú starostlivosť. Od zriadenia kliniky ošetrovali denne v priemere 80 – 100 pacientov zo slumov, z toho viac ako polovicu detí do 5. roku života. Od začiatku nášho pôsobenia v Keni, naša fakulta spustila aj vzdelávacie programy pre mladých ľudí pochádzajúcich zo slumov. V roku 2003 bolo založené prvé antimalnutričné centrum v priestoroch kliniky. V tom istom roku bolo v priestoroch kliniky zriadené centrum pre HIV pozitívnych pacientov, kde od začiatku pracovali naši miestni doktorandi. V roku 2005 bolo zriadené druhé antimalnutričné centrum v slume Lunga Lunga tiež v Nairobi. Štyri roky na to sme po diskusiách a zmapovaní situácie naše aktivity presmerovali na kenské pobrežie do oblasti Kwale, kde sme v regionálnej nemocnici zria-

Bola som v Keni a moja osobná i pracovná skúsenosť je pozitívna. Južný Sudán som však už nemala možnosť navštíviť. Keňa sa stala mojím druhým domovom. Prvýkrát som cestovala do Kene v roku 2010 ako doktorandka denného štúdia odboru sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU. Oslovila ma profesorka Adriana Ondrušová, slovo dalo slovo a ja som sa zamilovala do tejto krajiny okamžite ako som vstúpila na africký kontinent. Moje prvé pôsobisko bolo Nairobi, hlavné mesto Kene, kde som pracovala v antimalnutričnom centre pre podvyživené deti do 5. roku života. V rámci aktivít centra bola aj dvakrát do týždňa terénna práca v slumoch. Nikdy nezabudnem na moju prvú návštevu slumu, bol to pre mňa silný kultúrny šok – deti vyrastajúce medzi odpadkami, bez kanalizácie, bez pitnej vody, v absolútne v nevyhovujúcich životných podmienkach. Konfrontácia s krutou realitou, ale miestni ľudia to zvládajú s úsmevom na tvári. Keňa je krajinou kontrastov a buď si ju zamilujete na prvýkrát a stane sa vašou súčasťou, alebo sa už viac do nej nevrátite. V roku 2012 som sa do Kene vrátila, a to konkrétne na projekt v Kwale a dokopy som prežila v Keni asi rok a pol. Zriadili sme tri nutričné centrá, v ktorých sme zamestnali miestnych zdravotníckych komunitných pracovníkov a poskytovali sme starostlivosť podvyživeným deťom a ich matkám. Veľa-

krát sme šli do veľmi vzdialených oblastí na vidiek, kde okrem pár domov z hliny a vysušenej trávy, nič široko ďaleko nebolo. Tieto rodiny, keď chceli pitnú vodu, museli ísť pešo aj niekoľko kilometrov. A tak nebolo nezvyčajné, že deti pili vodu z mlák po daždi.

Akí sú podľa vás Keňania?

Keňania sú napriek ťažkému životu veselí a veľmi priateľskí, maximálne „hladní“ po vedomostiach, výrečnosť je ich charakterovou vlastnosťou, neustále sa smejú a spievajú si pri práci. Užívajú každého dňa, hoci netušia, čo im prinesie deň nasledujúci. Je treba si zvyknúť aj na tu neustálu pozornosť čo vzbudzujete ako beloch, každý vás pozdraví, chce si s vami podať ruku, dotknúť sa vás pre šťastie, neprejde deň, čo by ste nedostali vyznanie lásky, či ponuku na sobáš od miestnych mužov i žien. Ste videný a ste žiadaný kdekoľvek v Keni prídete. Keňa ma osobnostne zmenila, ukázala mi čo je v živote dôležité a naučila ma, že ak chcem vidieť zmenu vo svete, musím začať od seba.

Tieto humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú ľuďom v Afrike už niekoľko rokov. Napĺňajú sa postupne ciele, ktoré ste si tu na Slovensku stanovili? V regióne Kwale, v Keni má fakulta vytvorené detašova-

Kwale nutričný tím a Dr. Kráľová.

né špecifické pracovisko, ktorého cieľom je realizovanie rozbehnutých a nových aktivít z oblasti vzdelávania, výskumu, zdravotníctva a sociálneho rozvoja. V rámci tohto pracoviska plánujeme aj v roku 2014 uskutočniť malé projekty v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a zároveň podporiť miestne komunity. Okrem toho plánujeme nový dvojročný projekt v spolupráci s Pedagogickou fakultou TU, ktorého zámerom je vybudovanie materských škôlok popri zriadených nutričných centrách v regióne Kwale. Pravidelne organizujeme na fakulte tzv. Africké fórum pod vedením prodekanky pre zahraničné vzťahy a rozvoj a OZ Albert. Ide o diskusné fórum, pre verejnosť otvorené, s cieľom výmeny informácií o aktuálnych aktivitách, podpore projektov a vzdelávania, nábor nových záujemcov pre rozvojovú prácu, financovanie a pod. Zároveň sme podpísali memorandum o spolupráci s Kenya Medical Training College v Msambweni na kenskom pobreží, ktorého základom je spolupráca na vzdelávaní, realizácia tréningov v existujúcich študijných programoch a výmenné programy pre študentov a pedagógov oboch partnerských strán. Viktor Kudzia, foto: archív zk


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 3/2014

13

DEŇ SVÄTÉHO VALENTÍNA .DåGRURþQHVOiYLDIHEUXiUD]DPLORYDQtĐXGLDGHĖVY9DOHQWtQD1DMSRSXOiUQHMãtPSUtEHKRPRY]QLNXWRKWRVYLDWNX MHOHJHQGDRNĖD]RYL9DOHQWtQRYL9WHGDMãtSDQRYQtN5tPDFLViU&ODXGLXV,,]DND]RYDOVYRMLPYRMDNRPVREiãLĢVD%iOVD WRKRåHPXåL]RVWDQ~GRPDSUL VYRMLFK PDQåHONiFK D Y MHKR YRMVNXQHEXGHPDĢNWRERMRYDĢ .ĖD]9DOHQWtQVDYãDNY]RSUHO WRPXWR QDULDGHQLX D YRMDNRY DLFKPLOpWDMQHRGGiYDOÒUDG\ YãDNþRVNRURMHKRþLQQRVĢRGKDOLOL$MQDSULHNWRPXåHKR PXþLOLVYRMHMYLHU\VDRGPLHWRO Y]GDĢ%ROSRSUDYHQêVĢDWtPSUiYHIHEUXiUDQD]iNODGHþRKR VDWHQWRGHĖDMVOiYL3RGĐDPHQHM UR]ãtUHQpKRSUtEHKXMH'HĖVY 9DOHQWtQDRGYRGHQêRGVYLDWNX /XSHUFDOLDNWRUêVOiYLOLYVWDURYHNRP5tPH9SUHGYHþHUWRKWR GĖDVDGRÄXUQ\OiVN\³YNODGDOL OtVWN\VPHQDPLPODGêFKGLHYþDĢYKRGQêFKQDY\GDM0OiGHQFLVLWLHWROtVWN\SRVWXSQHĢDKDOLDVWRXNWRUHMPHQRWDPEROR QDStVDQpVDPDOLSRGĐDWUDGtFLH GRURND]RVREiãLĢ


14

naše novinky

ŠPORT

HOFTYCH SA DO SPARTAKA NEVRÁTI Bývalý tréner Spartaka Trnava Pavel Hoftych pokračuje v kariére za riekou Morava. V utorok 4. februára ho vymenovali za kouča českej reprezentácie do 19 rokov. Družstvo prevzal po Miroslavovi Koubkovi, ktorý skončil pri tíme pre povinnosti v Slavii Praha.

„Klubu želám veľa úspechov a vydarenú jarnú časť Corgoň ligy.“ Pavel Hoftych slovenský futbal. Som v pravidelnom kontakte s majiteľom klubu Vladimírom Poórom, ale aj ďalšími členmi manažmentu. Aj touto cestou sa chcem poďakovať za ponuku na návrat do Spartaka. Klubu želám veľa úspechov a vydarenú jarnú časť Corgoň ligy,“ dodal pre internetovú stránku Spartaka.

Pavel Hoftych. Foto: TASR/Michal Svítok

Za kouča družstva ho vybrali šéftréner reprezentačného celku Českej republiky Pavel Vrba a manažér tímu Dušan Fitzel. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú som dostal od Futbalovej asociácie Českej republiky. Je to pre mňa veľká výzva posunúť sa v ďalšej kariére a rásť pri skúsených trénerských odborníkoch na zväze,“ povedal Pavel Hof-

tych. Po letnom odchode z Trnavy trénoval druholigové České Budějovice, kde však v závere jesene predčasne skončil. Od spolumajiteľa Spartaka Vladimíra Poóra dostal ponuku pracovať na manažérskom poste pre klub. Nateraz však zo spolupráce nič nebude. „Samozrejme, že prostredníctvom Spartaka Trnava sledujem aj naďalej

Križko Spartak neposilní

Andeli sa rozhodli stopéra FK Senica neangažovať. Rozhodnutie vedenia tímu tlmočil pre médiá PR manažér Marek Ondrejka: „Klub sa s Jurajom Križkom nedohodol na podmienkach zmluvy, jeho požiadavky neboli akceptovateľné, a tak ho Spartak neangažuje.“

Štadión Spartaka Trnava síce momentálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, napriek tomu bude hracia plocha patriť aj počas ďalších mesiacov medzi najmodernejšie na Slovensku. V týchto dňoch opäť zapájajú systém vykurovania hlavnej hracej plochy. „Vďa-

ka vyhrievaniu trávnika budeme môcť využiť ihrisko aj na generálku s Frýdkom Místkom, ktorú chceme hrať na hlavnom štadióne. Prvé jarné kolo sa teda u nás bude hrať,“ povedal Marek Ondrejka. (jv), www.spartak.sk

VÝSLEDKY SPARTAKA Spartak Trnava – Podbrezová 1:1 (1:1) Góly: 5. Schranz – 41. Vaščák. SPARTAK (1. polčas): Strapák – Sabo, Križko, Janečka, Grabež – Kuračka, Procházka – Schranz, Augustini, Chovanec – Nworah (14. Hodek). SPARTAK Rusov – Sabo, Križko, Tóth, Grabež Pavel Hoftych. (2. Foto:polčas): TASR/Michal Svítok – Schranz, Procházka, Richnák, Ciprys – Mikovič, Hodek. Spartak Trnava – Rimavská Sobota 3:0 (0:0) Góly: 50. a 56. Procházka, 73. Tóth. SPARTAK (1. polčas): Strapák – Sabo, Janečka, Tóth, Grabež – Chovanec, Augustini, Richnák, Gašparík – Vlasko – Mikovič. SPARTAK (2. polčas): Kneževič – Sabo, P. Čarnota, Tóth, Ciprys – Vyskočil, Vlasko, Procházka, Chovanec (70. Grabež) – Mikovič, Hodek. Spartak Trnava – Cracovia Krakov 1:1 (1:1) Góly: 34. Procházka – 38. Dudzic SPARTAK (1. polčas): Kneževič – Sabo, Čarnota, Tóth, Grabež – Gašparík, Procházka, Kuračka, Chovanec – Vlasko – Mikovič. SPARTAK (2. polčas): Kneževič – Sabo, Čarnota, Tóth, Grabež – Ciprys, Procházka, Augustini, Mikovič (68. Kočiš) – Vlasko (68. Richnák) – Hodek.

MLADŠÍ ŽIACI SA STALI MAJSTRAMI Mládežnícka kategória Spartaka Trnava U13 zaznamenala ďalší výrazný úspech. Chlapci z tohto ročníka sa stali majstrami Slovenska halovej sezóny 2013/2014. Súťaž bola určená pre kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže a grassroots kluby pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 a starších žiakov U15. Celonárodné finále sa uskutočnilo v športovej hale s TC Aréna v Púchove. V kategórii mladších žiakov U13 sa predstavili družstvá FC Spartak Trnava, 1. FC Tatran Prešov, MFK Ružomberok a ŠK Slovan Bratislava. Počas celého turnaja panovala v mužstve výborná atmosféra vďaka celému realizačnému tímu, ktorý doplnil aj masér A mužstva

výborne bez zaváhania, čo i len v jednom zápase. Samotné finále malo výbornú

úroveň, čo sa týka kvality tímov, taktiež organizačne. Zápasy ukázali, že sme boli

Patrik Gogolák. Chlapci však mali silnú podporu aj v hľadisku a do kabíny ich prišli podporiť funkcionári Spartaka Miroslav Karhan, Vojtech Žitný a reprezentačný tréner U18 a U19 Milan Malatinský. Spartakovci odohrali výborné zápasy a stali sa víťazmi vo svojej kategórii, keď o triumfe rozhodli už vo svojom predposlednom zápase s Tatranom Prešov.

Výsledky:

Maroš Šarmír (tréner Spartaka U13):

Konečné poradie: 1. FC Spartak Trnava 12, 2. MFK Ružomberok 10, 3. 1. FC Tatran Prešov 10, 4. ŠK Slovan Bratislava 3.

„Cesta do finále bola dlhá a náročná, ale zvládli sme ju

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 4:1 Góly: Durdy, Nebyla, Antal, Grík. FC Spartak Trnava – 1. FC Tatran Prešov 6:7 Góly: Burian 2, Zedek, Antal, Glos, Bindics. FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 8:5 Góly: Bindics 3, Burian 2, Zedek, Kozák, Durdy. FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 3:1 Góly: Zedek, Durdy, Bindics. FC Spartak Trnava – 1. FC Tatran Prešov 4:1 Góly: Bindics, Zedek, Nebyla, Durdy. FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 1:7 Gól: Brodziansky.

výborne pripravení herne aj mentálne. V zápasoch medzi štyrmi najlepšími tímami na Slovensku, sme obstáli skvele a zaslúžene sme sa stali majstrami republiky v halových majstrovstvách Slovenska. Veľká vďaka patrí celému realizačnému tímu, ktorý s nami bol v Púchove, taktiež rodičom hráčov za podporu a aj masérovi áčka Paťovi Gogolákovi. Odviedol výbornú prácu.“ Najlepším brankárom sa stal Dalibor Hrdý (Trnava), najlepším strelcom Ján Bernát (Prešov – 14 gólov) a najlepším hráčom Tomáš Bobček (Ružomberok). (jv), www.spartak.sk

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Trnava, náklad 29 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


Ä?Ă­slo 3/2014

Ĺ PORT

15

MICHAL GAĹ PARĂ?K:

SOM RĂ D, Ĺ˝E SOM DOMA Michal GaĹĄparĂ­k sa po tretĂ­krĂĄt vracia do Spartaka Trnava. Po vyĹĄe roÄ?nom pĂ´sobenĂ­ v Dunajskej Strede je rĂĄd, Ĺže sa vracia do znĂĄmeho prostredia. Jeho zmluva znie zatiaÄž na pol roka.

ď şS akĂ˝mi pocitmi sa vraciate do Trnavy?

Som rĂĄd, Ĺže som doma. Vraciam sa do znĂĄmeho prostredia, kde dobre poznĂĄm trĂŠnerov, hrĂĄÄ?ov a funkcionĂĄrov.

ď şDlho ste rozmýťĞali nad ponukou Spartaka?

Myslel som si, Ĺže zimnĂş prĂ­pravu zaÄ?nem uĹž pod vedenĂ­m Juraja JarĂĄbka. TroĹĄku

Viktor HorjĂĄn

sa to natiahlo, teraz som vĹĄak rĂĄd, Ĺže som v Trnave.

ď şDĂĄvate si nejakĂŠ ciele?

MomentĂĄlne si nedĂĄvam Ĺžiadne ciele. V prvom rade chcem pomĂ´cĹĽ tĂ­mu k Ä?o najlepĹĄĂ­m vĂ˝sledkom.

ď şMyslĂ­te si, Ĺže mĂĄ Spartak perspektĂ­vne muĹžstvo?

UrÄ?ite sa nachĂĄdza v tĂ­me mnoĹžstvo ĹĄikovnĂ˝ch futba-

Zuzana MaurĂŠry

Michal GaĹĄparĂ­k sa vracia do Spartaka. Foto: TASR/Peter KollĂĄr

listov. MuĹžstvo je behavĂŠ a jeho kvalita sa urÄ?ite bude na jar prejavovaĹĽ.

ď şNastĂşpili ste v prĂ­pravnom stretnutĂ­ proti Rimavskej Sobote. Ako sa vĂĄm hralo? Odohral som prvĂ˝ polÄ?as. Hralo sa mi dobre, hral som na Äžavej strane zĂĄlohy.

ď şBude to vĂĄĹĄ post, alebo

Darina AbrahĂĄmovĂĄ

sĂş aj inĂŠ moĹžnosti?

Okrem Äžavej strany mĂ´Ĺžem hraĹĽ aj na pravej. V drese Dunajskej Stredy som hral aj na poste podhrotovĂŠho hrĂĄÄ?a. VĹĄetko zĂĄleŞí na trĂŠnerovi, kde ma bude potrebovaĹĽ.

ď şNaÄ?o sa najviac teĹĄĂ­te?

Najviac sa teĹĄĂ­m na novĂ˝ ĹĄtadiĂłn v Trnave. RĂĄd by som si na Ĺˆom zahral. DĂşfam, Ĺže sa mi to splnĂ­.

Zuzana SebovĂĄ

Petra PolniĹĄovĂĄ

ď şOnedlho odchĂĄdzate na sĂşstredenie do Turecka. ÄŒo od neho oÄ?akĂĄvate? Stretneme sa s kvalitnĂ˝mi sĂşpermi. UrÄ?ite bude prevlĂĄdaĹĽ hernĂĄ strĂĄnka. TrĂŠner JarĂĄbek mĂĄ vĹĄak veÄžmi nĂĄroÄ?nĂŠ trĂŠningy, takĹže to bude zaberaÄ?ka. Som o tom presvedÄ?enĂ˝. (jv)

19.marec 2014 o 19,00 hod.

Ă…1ĂŒ=.278Ăż1ĂŤ ĂŚ,927Ă… 1(-(01(ĂŚ,-(0 1(0,/8-(0

'RPNXOW~U\7UQDYD9iVSR]ĂŹYDQDSUHGVWDYHQLH51' Autor a rĂŠĹžia: Viliam KlimĂĄÄ?ek

NTT 1895/14

NĂ?ZKOTUÄŒNĂ? Ĺ˝IVOT nejem. neĹžijem. nemilujem.

Hrajú : Petra Polniťovå Zuzana MaurÊry Zuzana Šebovå Darina Abrahåmovå 9LNWRU+RUMiQ 5pçLD9LOLDP.OLPiĀHN 9VWXSQp 13,-₏ 3UHGDMYVWXSHQLHN 7LFNHWSRUWiOD'.


16

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

6/29(16.20Ăˆ=/$72 Ć$.8-(0(1$6ÄĄ$ Pred odchodom slovenskej vĂ˝pravy do SoÄ?i sa mnoĹžstvo SlovĂĄkov pozeralo pesimisticky na moĹžnosĹĽ, Ĺže Slovensko zĂ­ska na olympijskĂ˝ch hrĂĄch cennĂ˝ kov. Zabudli vĹĄak na jedno, Ĺže Anastasia KuzminovĂĄ je veÄžkĂĄ bojovnĂ­Ä?ka, ktorĂĄ vie sprĂĄvne naÄ?asovaĹĽ formu. DokĂĄzala to pred ĹĄtyrmi rokmi vo Vancouveri a na olympiĂĄde v SoÄ?i to ĂşspeĹĄnou obhajobou zlata potvrdila. 6UGFLD 6ORYiNRY Y QHGHÄ?X SRREHGHSRRNULDOL9tĢD]QRX HXIyULRXLFKQDSOQLODVORYHQVNiUHSUH]HQWDQWND$QDVWDVLD.X]PLQRYiNWRUiGRVLDKODIDQWDVWLFNĂŞ~VSHFK1D=2+ Y6RĂžLYĂŁSULQWHELDWORQLVWLHNQD NPREKiMLOD]ODWR]9DQFRXYHUXDRWYRULODPHGDLORYĂŞ~ĂžHW Y6RĂžLFHOHMVORYHQVNHMYĂŞSUDYH6ORYHQVNĂŞELDWORQVDYKLVWyULL=2+UDGRYDOXĂĽ]RĂŁWYUWHM PHGDLO\DWUL]QLFKGYH]ODWp DMHGQDVWULHERUQiSDWULDSUiYH .X]PLQRYHM

ÄŒistĂĄ streÄžba $QDVWDVLD.X]PLQRYiY~YRGHĂŁHWULODEHĂĽHFNpVLO\DSUHG VWUHÄ?ERXOHĂĽPRVD]DPHUDODYR Y\VRNHMQDGPRUVNHMYĂŞĂŁNHQD RSWLPiOQXWHSRY~IUHNYHQFLX 9OHĂĽNHQH]DYiKDODDY\WYRULOD VLRSWLPiOQXSR]tFLXQDPHGDLORYĂŞ~WRN1DPHG]LĂžDVHEROD WUHWLD9VWRMNHERODWDNLVWRQHRP\OQiQDPHG]LĂžDVHXĂĽSUYi VQiVNRNRPYLDFDNRGYDGVDĢ VHN~QG.X]PLQRYiVDQHRGYUDWQHUR]EHKODQD]RVWiYDM~FLFKNPY~VWUHW\]ODWHM

PHGDLO\1DPHG]LĂžDVRFKSUL MHMPHQHYĂĽG\]DVYLHWLODMHGQRWNDDY\GUĂĽDODYSR]tFLLOtGHUN\DĂĽGRFLHÄ?D9FLHOLEROR ]UHMPpĂĽHY\GDOD]RVHEDYĂŁHWN\VLO\SRKODOHQUXNRXQDG KODYXY]QDPHQtĂĽHWREROR KUR]QHQDPiKDYpDOHDMYHÄ?PLNUiVQH2O\PSLMVNĂŞĂŁSULQW VDY\GDULO.X]PLQRYHMGRNRQDOHDOHQSRWYUGLODĂĽHDNĂžLVWR]DVWULHÄ?DWDNVLQDÄ–XPiORNWRP{ĂĽHWU~IDĢ

Dúfala, Şe sa jej nesníva 1DVĢD.X]PLQRYiVDSRVNRQÞHQtSUHWHNRYYNWRUêFKVLXGUüDOD]ODW~SR]tFLXRGãĢDVWLD Y]QiãDODÄ0DOE\PDQLHNWR XãWLSQ~ĢDE\VRPYHGHODüH MHWRUHDOLWD'~IDPüHQHVQtYDPOHQQHMDNêVHQQHFKFHVD PLYHULĢüHVRPRSlĢ]ODWi 9FLHOLVRPQHWUSH]OLYRÞDNDODÞREXGHćDOHMDÞLPDQLHNWR ]PHGDLORYpKRVWXSĖDQHY\WODÞt$QLVRPVDQHSUH]OLHNODDDü NHćVRPVLERODLVWiWDNVRP UDGRVĢXND]RYDODDMQDYRQRN³ 2EKDMN\ĖDSUYHQVWYDQHFKFHOD VYRMH]ODWpRO\PSLMVNp~VSHFK\

KuzminovĂĄ sa teĹĄĂ­ na pĂłdiu zo zisku zlatej medaily. Foto: TASR/Michal SvĂ­tok

SRURYQiYDĢĂ„0iPQHRStVDWHÄ?QpSRFLW\WXQDWHMWRRO\PSLiGH DMĂŁSHFLiOQH$OHV9DQFRXYHURPWRQHFKFHPSRURYQiYDĢ 7DPWRERORQHĂžDNDQpDOHWX VPHQDWRPV\VWHPDWLFN\SUDFRYDOLDE\VRPYĂžDVPDODW~ QDMVSUiYQHMĂŁLXIRUPXDWRMHYĂŞVOHGRNĂŁWYRUURĂžQHMURERW\9HULOLVPHĂĽHSULWHMWRGULQHVDWR PXVtSRGDULĢÂł

Sen sa stal realitou -XUDM6DQLWUDVWUHOHFNêWUpQHU.X]PLQRYHMPDO]DXMPDYêDQDSRNRQDMVSOQHQê VHQÄ0QHVDDMVQtYDORRWêFK GHVLDWLFKY\ELHOHQêFKWHUÞtNRFKDNHćVRPVDUiQR]REXGLOPDOVRPLFKQHXVWiOH SUHGRÞDPL2]ODWHVRPERO SUHVYHGÞHQêYWHG\NHć1DVĢDWUD¿ODWHQSRYHVWQêGHVLD-

W\WHUĂž9WUpQLQJXS{VRELOD YHÄ?PLGREUHSRĂžDVQiVWUHOX XĂĽQDGREXGODLVWRWXDSHUIHNWQHVDVNRQFHQWURYDODÂł =RVWiYDYHULĢĂĽHWRQHEROSRVOHGQĂŞ6DQLWURYSRGREQĂŞVHQ Y6RĂžLDQLSRVOHGQĂŞ~VSHFK 6ORYiNRYQDWHMWRRO\PSLiGH

EE 7$65

PRIHLĂ S SA A POMÔŽ NĂ M S KAMPAŇOU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOÄŒNIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa mĂ´Ĺžete hlĂĄsiĹĽ do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597 NTT 1894/14

telefĂłn

Ntt 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you