Page 1

4 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo. 3/2014 Dátum vydania: 20. 2. 2014

Tvrdošín

Bioplynová stanica

Rýchlostná cesta R3

Z bezdomovca opatrovateľom

Aikido v Tvrdošíne

str. 2 Bioplynová stanica Tvrdošín, ktorá bola postavená vedľa skládky komunálneho odpadu na Jurčovom laze, je už v prevádzke. Vzniknú tu aj nové pracovné miesta.

str. 3 Úrad vlády SR poslal primátorovi Tvrdošína Ivanovi Šaškovi list týkajúci sa urýchlenia výstavby obchvatu a rýchlostnej cesty. Pre občanov Oravy je to pozitívna správa.

str. 4 Oravčana Pavla Mišťúrika životné problémy dohnali k alkoholizmu. Dnes je už dva roky bez alkoholu a stále bojuje. Spoznal svoj životný cieľ a nechce sa ho vzdať.

str. 14 V roku 2008 sa začalo na Základnej škole Márie Medveckej v Tvrdošíne vyučovať aikido. Ide o jedno z najmladších bojových umení, ktoré kedysi ovládali aj samurajovia.

Primátor Tvrdošína Ing. Ivan Šaško odovzdáva ocenenie mesta wójtovi poľskej gminy Kościelisko Bohdanovi Pitońovi a Stanislawe Czubernat.

NOVOROČNÁ ČAŠA 2014 Pod záštitou primátora Ivana Šašku sa 7. februára vo veľkej spoločenskej sále zišli predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia škôl a mestských zariadení, podnikatelia na území mesta a zástupcovia jednotlivých mestských športových klubov na akcii s názvom Novoročná čaša 2014. Pri stretnutí predstavitelia mesta zhodnotili uplynulý rok v živote mesta, vyhodnotili a ocenili tých, ktorí sa

v roku 2013 najviac zaslúžili o dobré výsledky a reprezentáciu mesta nielen v rámci Oravy, ale v mnohých

prípadoch to boli úspešné výsledky v rámci Slovenska. Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta, ktorý poďakoval športovcom, podnikateľom a ďalším, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju mesta: „Sme radi, keď sa vám darí, lebo vaše úspechy sú aj úspechmi nášho mesta. Patrí vám poďakovanie za to, že Tvrdošín sa dy-

namicky rozvíja, buduje, že je v ňom aktívny a plnohodnotný život. Vy všetci svojím dielom prispievate k rozvoju nášho mesta. Myslím si, že aj podmienky pre šport sú na dobrej úrovni a budeme ich naďalej zlepšovať a podporovať.“ Pokračovanie na strane 2


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

BIOPLYNOVÁ STANICA JE UŽ V PREVÁDZKE Bioplynová stanica Tvrdošín, ktorá bola postavená vedľa skládky komunálneho odpadu na Jurčovom laze, je už v prevádzke. Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku roka 2013, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V meste je tento problém už vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, kde sa tento odpad bude likvidovať a zároveň zhodnocovať.

Využitie biomasy

Ide o areál, ktorý zahŕňa celý systém spaľovania bioplynu z bioodpadu, akým je najmä biologický odpad z poľnohospodárskej produkcie, trávnatých porastov, ale aj reštauračných zariadení, jedální i domácností. Jej cieľom je tiež energetické využívanie biomasy, ktorá podľa štúdií tvorí okolo 40 percent z celkovej produkcie odpadov. Stanica bude tiež vyrábať elektrickú a tepelnú energiu. Elektrická energia bude dodávaná do distribučnej siete na zákla-

de zmluvy o dodávkach a tepelná bude využívaná pre výrobu ekologických peletiek ako kvalitného tuhého paliva a sušenie odseparovaného digestátu, ktorý bude slúžiť ako organické hnojivo. Sprava primátor Tvrdošína I. Šaško, M. Knap, I. Plevík, A. Koleštík, J. Garbiar, A. Rašková, J. Belopotočan a zástupkyňa primátora V. Jančeková.

Pracovné miesta

Investíciu budú využívať okolité poľnohospodárske družstvá, technické služby, ale aj okolité mestá a obce. Uskladnením organicky rozložiteľného odpadu dôjde k eliminácii zápachu z poľnohospodárskej výroby, najmä pri vývoze a hnojení polí, kde jedným z produktov bude tiež digestát. Tým budú následne hnojené polia, pričom tento degistát je bezzápachový. V neposlednom rade touto investíciou okrem naplnenia zákonných požiadaviek na likvidáciu biologického odpadu vzniknú aj nové pracovné miesta. Text a foto: (ts)

V bioplynovej stanici sa odpad bude likvidovať a zároveň zhodnocovať.

STOPA BEZ HRANÍC Mesto Tvrdošín, Gmina Kościelisko, Skipark Oravice a SKI Witów usporiadajú 22. februára už VI. ročník medzinárodného preteku v behu na lyžiach Stopa bez hraníc. Akcia sa bude konať pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. V prípade, že nebudú priaznivé snehové podmienky na bežecké lyžovanie, podujatie sa uskutoční vo forme Nordic Walking – severská chôdza so špeciálnymi lyžiarskymi palicami, čo je medzi turistami čoraz viac obľúbenejšia disciplína už aj na Slovensku.

NOVOROČNÁ ČAŠA 2014 Dokončenie zo strany 1 Na podujatí, ktorého sa zúčastnilo takmer 200 pozvaných, boli prítomní aj vzácni hostia, ktorých účasť iba zvýraznila myšlienku, ktorá Novoročnú čašu v Tvrdošíne sprevádza už dve desiatky rokov. Bol to najmä poslanec NR SR, vzácny človek a stále dobrý športovec Dušan Galis ako aj známy hokejový reprezentant Slovana Bratislava i Slovenska Ján Jaško, toho času tréner oravských detí hokejového klubu Altis Orava. Paletu hostí zvýraznil aj zástupca poľskej gminy Kościelisko, wójt Bohdan Pitoń. Obec Kościelisko je dlhoročným partnerom mesta Tvrdošín nielen pri výmene vzájomných skúseností či spoločnom čerpaní eurofondov, ale v súčasnosti aj v spoločných prípravách na kandidatúru Poľska a Slovenska na Zimné olympijské hry, ktoré by sa mohli v roku 2022 konať v našich regiónoch.

Cena primátora

Pretekárov odštartujú a ceny odovzdajú prezident SR a prezident Poľska. Predpokladaný štart pretekov, resp. náhradného turistického prechodu bude tento rok v Oraviciach o 10. hodine s cieľom v poľskom Witówe. Ďalšie informácie budú spresnené podľa snehových podmienok na stránke mesta www.tvrdosin.sk (ts)

Na týchto každoročných stretnutiach sú udeľované Ceny primátora, ktoré sú najvyšším ocenením samosprávy za príslušný rok. Udeľuje ich primátor mesta za výsledky, ktorými sa občania mesta významnou mierou pričinili o hospodársky, kultúrny a spoločenský rozvoj mesta. Za rok 2013 bolo udelených šesť takýchto ocenení, ktorými sa rozšírili ďalšie rady tých, ktorí takéto ocenenia získali v predchádzajúcich

rokoch. Cenu si prevzal Miroslav Knap za reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí v oblasti výtvarného umenia, pedagogickú prácu v oblasti umeleckého školstva. Umelec je nositeľom mnohých medzinárodných a domácich ocenení. Prvú cenu získal už v roku 1993 na Vox Humana v Čechách a v minulom roku to bola prvá špeciálna cena medzinárodnej odbornej poroty s pohárom

Za rok 2013 udelil Ivan Šaško šesť ocenení významným osobnostiam. víťazov v Taliansku. Najviac si z nich cení prestížne ocenenie z roku 2009 – Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska a Svetovú cenu Salvadora Dalího (2010). Ilustroval 15 kníh. Od roku 1994 pripravil 25 autorských výstav a doposiaľ sa zúčastnil na viac ako piatich desiatkach kolektívnych výstav.

Rozvoj podnikania

Cena za tvorivý prístup v oblasti podnikania bola udelená Ivanovi Plevíkovi a Ing. Andrejovi Koleštíkovi. V roku 2013 získali Hlavnú cenu od Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku, od Zväzu vedeckotechnických spoločností a Slovenskej technickej univerzity za vývoj a výro-

bu kompaktného tepelného čerpadla – SmartHUb. Čerpadlá vyrábajú z komponentov od renomovaných svetových výrobcov, ku ktorým pridávajú elektroniku a softvér, ktoré sú dielom ich vlastného vývoja. Súkromná stavebná fi rma Jozefa Garbiara, ktorá sa z pôvodných 4 rozrástla na 50 zamestnancov, získala cenu za rozvoj a rozširovanie služieb a tvorbu pracovných príležitostí. Jozef Garbiar je jedným zo zakladajúcich členov a aktívnym členom predstavenstva Slovenskej obchodnej aliancie stavebnín v Banskej Bystrici, najväčšieho zoskupenia obchodníkov so stavebninami, ktoré má pod svojimi krídlami 70 predajní a ďalších 50 v rámci veľkoobchodu. Za aktívnu dlhoročnú prácu pri rozvoji mesta získali ceny MUDr. Adriana Rašková a poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Belopotočan. Cenu za rozvoj a udržateľnosť cezhraničnej spolupráce mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko bola udelená wójtowi gminy Bohdanovi Pitońovi a Stanislawe Czubernat. Novoročná čaša, ktorá fi lmovým dokumentom zhodnotila uplynulý rok s plánmi mesta na rok 2014, vo svojej druhej časti pokračovala vyhodnotením a ocenením Cenou primátora 10 najúspešnejších športovcov mesta a 10 najúspešnejších trénerov, ktorí sa podieľali na vzornej reprezentácii mesta. Text a foto: (ts)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

Výstavba úseku rýchlostnej cesty Tvrdošín – Nižná by mohla začať už na jeseň. Ilustračné foto: TASR/Henrich Mišovič

VÝSTAVBA RÝCHLOSTNEJ CESTY R3 TVRDOŠÍN – NIŽNÁ Úrad vlády SR prednedávnom poslal list, adresovaný primátorovi Tvrdošína Ivanovi Šaškovi, týkajúci sa urýchlenia výstavby obchvatu. Pre občanov Oravy je to dobrá správa. „Na základe aktuálneho stupňa projektovej prípravy jednotlivých úsekov a po zohľadnení času potrebného na ďalšiu investičnú prípravu by výstavba úsekov rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, R3 Nižná – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová mohla byť reálna v rokoch 2014 – 2016, samozrejme, všetko závisí od reálnych možností financovania ďalšej prípravy stavieb, majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, ale aj samotnej výstavby,“ píše sa v liste primátorovi.

covania tohto úseku z eurofondov. Znamená posúdenie ekonomickej efektívnosti a preukázanie opodstatnenosti rýchlostnej cesty z hľadiska technického, ekonomického, enviromentálneho a sociálneho na základe vyhodnotenia dopravno-inžinierskych, sociálno-ekonomických kritérií a odhadovanej výšky investičných nákladov. Na základe záverov štúdie bude príprava jednotlivých úsekov R3 pokračovať od možnosti zabezpečenia financií z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu.

Prioritou sú diaľnice Petícia mala zmysel

„Úsek cesty Tvrdošín – Nižná nás najviac zaujíma, pretože už existuje stavebné povolenie. V liste je uvedené, že predpokladaný termín dodania štúdie realizovateľnosti rýchlostnej cesty – križovatka D1 bude v prvom polroku 2014. Pre nás to znamená, že petičná akcia mala zmysel a vláda SR sa ňou vážne zaoberala,“ informuje primátor Tvrdošína Ivan Šaško. V súčasnosti sa pripravuje štúdia, ktorá je základnou podmienkou na zabezpečenie finan-

V liste sa ďalej píše: „Vážený pán primátor, vláda Slovenskej republiky má záujem zosúladiť racionálne riešenia s finanč-

nými možnosťami a potrebami jednotlivých regiónov. Rezort dopravy si kladie za cieľ dôkladne zanalyzovať priority a prípravu dopravnej infraštruktúry s dôrazom na optimalizáciu a etapizáciu riešení pri zohľadnení dostupných fi-

Výstavba cesty by mala byť financovaná z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu. nančných zdrojov a dopravno-inžinierskych požiadaviek.“ Prioritou vlády je pokračovanie výstavby diaľničnej dopravnej siete, dobudovanie trás TEN-T

a diaľničného spojenia D1 Bratislava – Košice a následne nadväzujúcich úsekov rýchlostných ciest. Súbežne rezort dopravy v regióne severného Slovenska intenzívne pracuje aj na príprave diaľnice, ktorá bude spájať Žilinu s Poľskom cez Kysuce, ktorá by po vybudovaní nadväzujúcej cesty v Poľsku mala priniesť zníženie intenzity tranzitnej nákladnej dopravy prechádzajúcej cez oravské obce.

Cieľ sa blíži

„Nás všetkých teší, že sa pokračuje v príprave aj ďalších úsekov, ktorých realizácia nebude jednoduchá. Verím, že krok po kroku sa budeme blížiť k nášmu cieľu. Súčasne dopracovávaná dokumentácia na úseku Tvrdošín – Nižná zásadným spôsobom nemení tú pôvodnú, vypracovanú ešte v roku 2010. Pôvodný zhotoviteľ má všetky východiskové informácie, údaje a podklady, po-

Grafické znázornenie pripravovanej výstavby úseku rýchlostnej cesty R3. Foto: (ts)

zná všetky súvislosti a detaily týkajúce sa technického riešenia stavby. Je to veľký predpoklad na to, aby dokumentácia pre výber dodávateľa stavby bola urobená čo najskôr a tiež na to, aby verejné obstarávanie bolo úspešne ukončené v čo najkratšom čase. Je to aj v záujme Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá dostala túto úlohu v uplynulých dňoch od ministerstva dopravy. Takže aj toto je dobrá východisková situácia preto, aby úsek rýchlostnej cesty Tvrdošín – Nižná s celkovou dĺžkou 5,22 km bol začatý na jeseň tohto roku. Veríme, že po úspešnom výbere dodávateľa stavby procesom verejného obstarávania, ktorý začala zabezpečovať NDS, to už bude ten definitívny termín začatia výstavby obchvatov miest a obcí tejto časti Oravy,“ dodáva primátor. (ts)


4

naše novinky

TÉMA

=%(='2029&$ 6$67$/ 23$7529$7(ď Jedna z etáp života Oravčana Pavla Mišťúrika sa spája so železničnou stanicou. Stretávalo ho tu mnoho ľudí, no málokto ho vnímal ako cestujúceho. Životné problémy ho dohnali k alkoholizmu a na existenčné dno. Dnes je už dva roky bez alkoholu a stále bojuje. Spoznal svoj životný cieľ a nechce sa ho vzdať. 3DYRO0LãĢ~ULN  XåRG~WOHKRGHWVWYDEêYDOY'ROQRP .XEtQH-HKRRWHFQLHNRĐNRURNRYSUDFRYDODNRãNROQtNDPDPDDNRXSUDWRYDþND .HćSULãLHOþDVUR]KRGRYDQLDDNêPVPHURPVDYåLYRWHXEHUDĢ3DYROVDUR]KRGRO SUHNRPELQiFLXNXFKiU±þDãQtNDQHVN{UGRURNX SUDFRYDO Y +RWHOL 2UDYD Y'ROQRP.XEtQH2åHQLO VDDQDURGLORVDPXSUYpGLHĢD9LDFNUiWY\VWULHGDO]DPHVWQDQLHÄ6SROXSUDFRYDO VRPQDMPlVRVWDUãtPEUDWRP YSRGQLNDQtYREODVWLJDVWURQyPLHQHVN{UDMVWDYHEQtFWYD³KRYRUt3DYRO

YMHGQRPNXVHQHPRKROVRP VLSRP{FĢ³SUL]QiYD9WRP þDVHSUDFRYDOXEUDWDNWRUê PXRGSRUXþLOSURWLDONRKROLFNpOLHþHQLH3DYROKRDEVROYRYDO9\GUåDOWDNPHUSRO URNDEH]DONRKROXDRSlĢ]DþDOSUDFRYDĢXEUDWD&KRGLOLQDWêåGĖRYN\QD8NUDMLQXÄ1DWêåGĖRYNiFKPDMVWUL SLOL3ROLHþHQtVRPVLP\VOHO åHWRXåPiPSRGNRQWURORX DOHRSlĢVRP]O\KDO³VSRPtQDÄQLNG\VRPQHYHGHOSLĢ .HćVRP]DþDOWUYDORWRDM ãW\ULGQL³ 3DYRO 0LãĢ~ULN SUL]QiYD åHQHFKFHORSDNRYDĢFK\E\ VYRMKRRWFDNWRUêPDOWDNWLHåSUREOpP\VDONRKRORP Alkohol mu Ä0{MKRRWFDVRPSUHWRQHPDO zobral všetko UiG1LHNHG\GRNi]DOSUH3RVLHGPLFKURNRFKPDQåHO- SLĢFHO~YêSODWX0DPDãLOD VWYDVDUR]YLHGRO0RKRO]DWR SRQRFLDFKQDVWURMLDE\VPH DMDONRKROÄ3LOVRPWDNPHU PDOLþRMHVĢ³3DYROVDYãDN

]RWFRYêFKFKêEQHSRXþLO .UiWNRSRVPUWLRWFDPXE\WRYpVSRORþHQVWYRQHSUHGĎåLORQiMRPQ~]POXYXD3DYRO VDSUHVĢDKRYDOGRGUXKpKR E\WXNGHQHSODWLOQiMRPQp DQDVSRWUHEHHOHNWULN\DWHSODPXY]QLNOLGOK\Ä&KRGLOLNXPQHNDGHMDNpSDUWLH 9FKRGRYpGYHUHEROLY\NRSQXWp³VSRPtQDQD]OpþDV\ 3RGUXKRPSURWLDONRKROLFNRPOLHþHQtVD3DYRO]DPHVWQDO%H]DONRKROXY\GUåDO PHVLDFRY1DãLHOVLYãDN SDUWQHUNXNWRUiERODDONRKROLþNDSULãLHORURERWXDGRVWDO VDRSlĢQDXOLFXäLODNREH]GRPRYHFVNWRUêPSUDFRYDOR PHVWR$NQHSLOEêYDOYVRFLiOQHMXE\WRYQL.DPDUiWPLPXEROLćDOãtEH]GRPRYFL DFLHĐRPERORPDĢNDåGêGHĖ GiYNXODFQpKRYtQD6LQêPL EH]GRPRYFDPLSULMDOSRQXNX QRYRGREêFKRWURNiURYNWRUt LFKQDOiNDOLQDSUiFXYýHVNX9lþãLXþDVĢSHĖD]tQLNG\QHYLGHOL 2NUHPURGLQ\SRPiKDO3DYORYL0LãĢ~ULNRYLDMPHVWVNê ~UDG7HUpQQLVRFLiOQLSUDFRYQtFLV3DYORPNRPXQLNRYDOLDYHGHOLRMHKRVWDURVWLDFK'{OHåLWpERORDE\ RQViPSUHMDYLORSRPRF]iXMHPÄ6NDåGêPNOLHQWRP SUDFXMHPHRVRELWQH$MYSUtSDGH SiQD 0LãĢ~ULND VPH PDOLY\SUDFRYDQêLQGLYLGXiOQ\SOiQ³KRYRUtUHIHUHQW VRFLiOQHKREêYDQLDDVRFLiOQRE\WRYHMSROLWLN\PHVWD 'ROQê.XEtQ3HWHU-DQRWtN Ä6QDåtPHVDWDNêFKWRĐXGt PRWLYRYDĢDY\VYHWĐRYDĢLP åHVWiOHPDM~ãDQFXQDQRYê åLYRWQRPXVLDSUHGRYãHWNêPFKFLHĢ³GRGDO-DQRWtN

Začať odznova 3DYRO0LãĢ~ULNGQHVSRPiKDLQêPDNRRSDWURYDWHĐ

3UHGGYRPDURNPLVD3DYORYL]PHQLOåLYRW(ãWHSUHGWêPVDYãDN]R]QiPLOVRV~-

3DYRO0LãĢ~ULNVURGLQRX

þDVQRXPDQåHONRX0iULRX DQDURGLOVDLPSUYêV\Q3HWHU.UiWNRSRMHKRQDURGHQt PXVHO3DYROQDVW~SLĢGRYl]HQLD9UiWLOVDSRY\ãHSROURNXDRSlĢFKFHO]DþDĢåLĢ QRUPiOQ\åLYRW3OiQ\Y\VWULHGDODWYUGiUHDOLWDD]i-

3DYROÄ7~åLO VRPVNRQFRYDĢ VRåLYRWRPNGH PDĐXGLDEHU~ OHQDNRRGSDG³ YLVORVĢVDRSlWRYQHR]YDOD QLHYãDNQDGOKR3DYROERO XåQDNRQFLVRVLODPLDPDO SOQ~KODYXYêþLWLHNNêPQHSULãLHOMDQXiU9MHGHQ GHĖPDOY\SLWpDWDNQHPRKROtVĢGRVRFLiOQHMXE\WRYQH NGHYWHG\åLODMHKRSDUWQHUNDVRV\QRPÄ9WHQYHþHUSDGDOPRNUêVQHKDPU]OR1DNRQLHFVRPVLQDãLHOPLHVWR NGHEROLQDQRVHQpYOKNpPDWUDFH3RYHGDOVRPVLåHDN GRUiQDSUHåLMHPSUHVWDQHP SRVHGHPQiVWLFKURNRFKSLĢ³ VSRPtQDQD]iVDGQêSUHORK 3DYRO Ä9HćMDQHFKFHPDE\PRMH GLHĢDPDORRWFDRåUDQD7~-

åLOVRPVNRQFRYDĢVRåLYRWRPNGHPDĐXGLDEHU~OHQ DNRRGSDG³SUL]QiYD3DYRO VLY\WêþLOFLHĐ=DþDOLQWHQ]tYQHVSROXSUDFRYDĢVSUDFRYQtNPLPDJLVWUiWXDSOQLĢLFKLQGLYLGXiOQ\SOiQ =PHQDSULãODSRVWXSQH3DYROVDFKRSLOãDQFHDSUHVWDO SLĢ(ãWHYWHQURNVDRåHQLO VGUXåNRX0iULRX%êYDOL YXE\WRYQL.RWYDDQHVN{U VDSUHVĢDKRYDOLGRLQpKR]DULDGHQLDNGH3DYROWHFKQLFN\GRWHUD]Y\SRPiKD.~SLO VLVWDUãLHDXWRDRSlĢQDãLHO YiãHĖYU\EiUþHQt6SUDYLOVL RSDWURYDWHĐVNêNXU]DYV~þDVQRVWLSUDFXMHY=DULDGHQt RSDWURYDWHĐVNHMVOXåE\Ä7iWR SUiFDPDQDSĎĖD1HSUHGVWDYRYDOVRPVLåHDMMDQLHNHG\ EXGHPSRPiKDĢĐXćRPDEXGHP]DQLHþR]RGSRYHGQê³ GRGiYD3DYROQDPDUJRVYRMKR]DPHVWQDQLD'REXG~FQRVWLE\SiQ0LãĢ~ULNFKFHO ]DEH]SHþLĢVDPRVWDWQpEêYDQLHSUHVYRMXURGLQXÄ9HUtP åHVDWRþRVNRURVSOQtDKODYQHVLSUDMHPDE\VRPRSlĢ QH]O\KDO7DPNGHVRPERO VDXåYUDFDĢQHFKFHP³Y\MDGULO3DYROQiGHMQDOHSãLX EXG~FQRVĢ

7H[WDIRWR MRJU


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

5

V ŽILINSKOM KRAJI OTVORIA NOVÉ ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) otvárajú v snahe zatraktívniť štúdium v školskom roku 2013/2014 viacero nových študijných a učebných odborov. ŽSK je v školskom roku 2013/2014 zriaďovateľom 64 stredných škôl, 1 jazykovej školy a 1 školského internátu.

NTS 1970/14

Podľa riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Dany Mažgútovej je najväčší záujem žiakov základných škôl o štúdium na gymnáziách, obchodných a hotelových akadémiách, stredných priemyselných školách so zameraním na stavebníctvo a informačné a komunikačné technológie a na pedagogickej a sociálnej akadémii. „V regióne Kysúc ponúkne SOŠ obchodu a služieb v Čadci nový štvorročný učebný odbor cukrár, kuchár. Škola otvára aj nový študijný odbor kozmetik, zameraný na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre vykonávanie odbor-

ného poradenstva, ošetrovania pleti a pokožky, jej regeneráciu, skrášlenie a úpravu, vrátane tvorby celkového stylingu. Po jeho absolvovaní získajú absolventi okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list, čím sa zvýši ich kvalifikácia a nadobudnú väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce, ako aj v podnikateľskej oblasti,“ povedala hovorkyňa ŽSK Hana Danová.

Reagujú na trh práce

V regióne Orava otvára SOŠ lesnícka v Tvrdošíne študijný odbor mechanizácia pôdohospodárstva. „V oblasti poľnohospodárstva trh práce poža-

SOŠ lesnícka v Tvrdošíne otvára študijný odbor mechanizácia pôdohospodárstva. Ilustračné foto: TASR/Alexander Papp

duje pracovnú silu s úplným stredným odborným vzdelaním, ktorá sa lepšie orientuje v nových technológiách a je prístupnejšia modernizačným procesom v poľnohospodárskej výrobe. Požiadavka na otvorenie študijného odboru mechanik strojov a zariadení vzišla na základe potrieb trhu práce v regióne Liptov

a od zamestnávateľov, podnikajúcich v oblasti strojárskej výroby v Liptovskom Mikuláši,“ dodala Danová. „ŽSK a stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti neustále reagujú na meniace sa potreby trhu práce a spoločnosti, ako i záujem mladých ľudí. Vzdelávací proces na vysoko kvalitnej úrovni,

odbornosť pedagogických kolektívov, materiálno-technické zabezpečenie škôl, ponuka množstva študijných a učebných odborov sú zárukou pre naplnenie predstáv budúcich stredoškolákov a ich rodičov,“ uzatvoril predseda ŽSK Juraj Blanár. TASR


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

OPOZÍCIA NEUSPELA, PREMIÉR OSTÁVA VO FUNKCII MICHAL HORSKÝ PARLAMENTARIZMUS Korene európskeho parlamentarizmu siahajú až do čias Francúzskej revolúcie. Pravicová časť francúzskeho parlamentu – royalisti, držali líniu politickej tradície Francúzska ako kráľovstva. Proti ním stáli girondisti – republikáni, zástupcovia strednej vrstvy, ktorá sa predierala k hospodárskej politike v Európe. Naľavo stáli jakobíni (história ich poznala ako deti revolúcie), ktorí požierali sami seba a žiadali radikálne zmeny vo Francúzsku. A časť francúzskeho parlamentu tvorilo aj tzv. bahno. Boli to poslanci, ktorí sa nechceli zapojiť do žiadneho z profilovaných prúdov. V  našich reáliách môžeme za „bahno“ považovať tých stúpencov politických tradícii francúzskeho parlamentu, ktorí nepatria ani k ľavici, ani k pravici, ani ku stredu. Majú svoje osobitné pravidlá, subjektívne ciele, pre ktoré vstúpili do politiky a presadzujú tam svoj politický vplyv. Práve takíto poslanci veľmi často hádžu „blatom“ po iných parlamentných zoskupeniach, po lídroch ostatných politických strán. Keďže sami stoja po krk v bahne a nemajú čo stratiť, hádžu blato na svojich súperov. Dobre vedia, že keby sa tí od bahna chceli čistiť, len by sa ním zamazali. Niečo podobné mi napadlo, keď poslanci niektorých klubov zvolávajú počas prezidentskej volebnej kampane mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu. Nie preto, aby po rokoch otvárali kauzu predaja emisných kvót, ale preto, aby hodili blato a čakali, kto sa od neho bude čistiť. A kto sa zamaže.

Opozičným poslancom sa podľa očakávania nepodarilo premiérovi vysloviť nedôveru za emisnú kauzu. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 49 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 78 členov snemovne, jeden sa zdržal. Predsedu vlády Roberta Fica v hlasovaní podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD, za jeho odvolanie boli všetci prítomní opoziční poslanci. Jediný, kto sa zdržal, bol Štefan Kuffa (OĽaNO). Opozičné strany v návrhu na zvolanie mimo-

Robert Fico v parlamente.

riadnej schôdze pripomínali, že v novembri 2008 ministerstvo životného prostredia ovládané SNS a americká garážová firma Interblue Group podpísa-

li zmluvu o predaji emisných kvót za cenu 5,05 eura za tonu. Slovensko predalo 15 miliónov ton emisných limitov za približne 75 miliónov eur. Daňoví po-

platníci prišli podľa opozície o 47 miliónov eur. Opozičnú iniciatívu vláda označila za snahu poškodiť premiéra pred prezidentskými voľbami. Kabinet vo svojom stanovisku upozornil, že premiér v tomto prípade, ktorý sa týkal vtedajšieho koaličného partnera SNS, vyvodil politickú zodpovednosť, keď podal návrh na odvolanie dvoch ministrov za SNS. Na základe politického rozhodnutia bol rezort ministerstva životného prostredia odobratý z gescie tejto strany. Text a foto: TASR

SMK: PAVOL HRUŠOVSKÝ NEMÁ ŠANCU PORAZIŤ ROBERTA FICA Prezidentský kandidát strán Ľudovej platformy Pavol Hrušovský nemá šancu vo voľbách poraziť Roberta Fica. Na tlačovej konferencii po rokovaní republikovej rady strany to vyhlásil predseda SMK József Berényi.

József Berényi

„Vnímame, že kandidát Ľudovej platformy zaostáva za os-

tatnými kandidátmi, nie je najväčším vyzývateľom Roberta Fica, čo je nelichotivá vizitka pre Ľudovú platformu,“ povedal dnes Berényi. Hrušovský podľa neho nemá „schopnosti a predpoklady na to, aby sa dostal do druhého kola, respektíve porazil Roberta Fica“. „Pán József Berényi a strana SMK uprednostnili svoje stranícke záuj-

I. ŠTEFANEC LÍDROM SDKÚDS PRE MÁJOVÉ EUROVOĽBY SDKÚ-DS povedie do májových eurovolieb jej podpredseda Ivan Štefanec. Výsledky primáriek oznámil predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Oficiálne budú, keď ich na budúci týždeň schváli stranícke prezídium. O kandidátoch budú rozhodovať straníci v ďalších primárkach, ktoré by mali byť 8. marca. SDKÚ-DS podľa Freša dokáže priniesť kompetentných 13 kandidátov a nevie si predstaviť, že by Kukan nebol dvojka na eurokandidátke. Lídra eurokandidátky volilo vyše 2000 straníkov, teda asi

Text a foto: TASR

KANDIDÁTKU POVEDIE P. CSÁKY

a verí, že bude v májových eurovoľbách úspešný.

Lídrom kandidátky SMK pre májové voľby do Európskeho parlamentu bude Pál Csáky. Rozhodla o tom republiková rada strany. „Európsku politiku ovláda výborným spôsobom, je málo ľudí na Slovensku, ktorí takým spôsobom poznajú Európu ako on, keďže bol podpredsedom vlády za túto agendu osem rokov,“ povedal po rokovaní Republikovej rady predseda SMK József Berényi. SMK stavia 13 kandidátov, do volieb ide samostatne. Vsadila na mladých ľudí.

Text a foto: TASR

TASR

I.Štefanec, P.Frešo, E.Kukan

polovica. Štefanec získal 58,2 percenta, Kukan 41,7 percenta. Frešo považuje dvojicu Štefanec a Kukan za dobrý tím

my pred záujmom Slovenska,“ reagoval Hrušovského hovorca Martin Krajčovič. Dodal, že SMK svojím „kandidátom, ktorý je úplne bez šancí“, nepriamo podporila kandidatúru Roberta Fica a ďalších kandidátov, ktorí už v minulosti preukázateľne zneužili maďarskú kartu.


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

AKO ZNÍŽIŤ NEZAMESTNANOSŤ NA SLOVENSKU Slovensko potrebuje viacero zmien na trhu práce, ako aj v oblasti školstva. Zhodli sa na tom niekoľkí vystupujúci na seminári s názvom Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku. V Bratislave ho zorganizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spoločne so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. „Vysoká miera nezamestnanosti na Slovensku nie je ovplyvnená vysokou mierou čiernej práce. Podiel pracujúcich v čiernej ekonomike je na Slovensku dokonca pod priemerom EÚ,“ konštatoval riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Martin Filko. Za vysokú nezamestnanosť podľa neho môže najmä súčasné nastavenie

vzdelávacieho systému na Slovensku. INEKO zasa problém nárastu počtu ľudí bez práce vidí i v horšom podnikateľskom prostredí, nedostatočne pružnom trhu práce, ako aj nevhodných podmienkach pre ženy s deťmi, ktoré si ťažšie hľadajú zamestnanie. Podľa štatistík sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní

dlhšie ako 24 mesiacov. „Preto sa usilujeme hľadať také nástroje, aby sme ľudí zachytávali a vracali ich naspäť do pracovného procesu v období medzi 6. a 18. mesiacom nezamestnanosti. Druhým problémom je, že rastie aj dlhodobá nezamestnanosť z hľadiska veku,“ povedal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.

Branislav Ondruš

Problémoví sú tiež mladí ľudia, ktorí sa v evidencii úradov práce ocitnú hneď po skončení strednej školy. Nestihli tak získať pracovné návyky. Aj podľa Ondruša bude preto kľúčové zreformovať vzdelávací systém. „Potrebujeme sa

vrátiť najmä k regulácii stredného odborného školstva. Potrebujeme zmeniť vzdelávacie odbory tak, aby v nich väčšiu úlohu zohrávala praktická výchova,“ dodal. Text a foto: TASR

ŠTÁT VYBRAL NA DANIACH VIAC, AKO OČAKÁVAL Štát v minulom roku vybral na daniach aj odvodoch o 261 miliónov eur viac, ako očakával, z toho na dani z pridanej hodnoty (DPH) dokonca o 289 miliónov eur viac. Zlepšenie v tomto roku predstavuje dodatočných 189 miliónov eur. Na základe údajov z najnovšej daňovej prognózy to v sobotu (15. 2.) na tlačovej konferencii uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Miroslav Lajčák

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SK PRE UNESCO V Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 14. februára 2014 konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) za účasti expertov z oblasti školstva, kultúry, životného prostredia, informatiky, geológie, hydrológie, spoločenských a humanitných vied, bioetiky, ľudských práv a ekológie. Účastníkom zhromaždenia sa prihovoril podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ktorý ocenil kvalitnú a súčasne dobrovoľnú prácu slovenských expertov na medzinárodných fórach i doma, na Slovensku. Pripomenul, že za viac ako 20 rokov si Slovenská komisia pre UNESCO svojimi aktivitami vybudo-

Viac peňazí do rozpočtu prinesie nielen DPH, ale aj spotrebné dane či daň z príjmov právnických osôb. „Toto je tretia prognóza v rade, ktorá hovorí dobrú správu, že daňovo-odvodové príjmy rastú a budú rásť,“ podčiarkol Kažimír. Vyzdvihol predovšetkým postupné zlepšovanie výberu DPH, keď jej efektívna sadzba vzrástla z 12,5 percenta v 2. štvrťroku 2012 na 13,7 percenta v poslednom štvrťroku vlaňajška.

vala rešpekt a uznanie. Valné zhromaždenie vyhodnotilo prácu Komisie za rok 2013 a prerokovalo plán činnosti na rok 2014. Potvrdilo mandát členov Predsedníctva SK UNESCO na obdobie 20142018. Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO sa koná pravidelne raz do roka. Text a foto: TASR

Peter Kažimír

Ďalšie zlepšenie si sľubuje od novozavedeného elektronického kontrolného výkazu DPH, ktorý musia platitelia tejto dane prvýkrát odovzdať do 25. februára. „Tieto peniaze nie sú nasmerované na rozdávanie, ale umožňujú nám, aby sme nerobili opatrenia, ktoré by smerovali k znižovaniu životnej úrovne,“ zdôraznil minister financií. Nová vláda si od svojho nástupu ako jeden z hlavných

cieľov určila lepší výber daní, čo sa aj darí, pripomenul premiér Robert Fico. „Napĺňajú sa všetky podmienky, aby rok 2014 bol lepší ako ten predchádzajúci,“ avizoval. V tejto súvislosti poukázal na aktuálne štatistiky, podľa ktorých slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku vlaňajška dosiahla 4. najvyšší rast v eurozóne. Nadpriemerný rast predpovedá aj na tento rok, podporiť by ho mali vyššie investície napríklad v oblasti automobilového priemyslu či pri výstavbe diaľnic. Minimálny rast cien, ktorý sa v januári tohto roka dokonca zastavil, by mal podľa Fica prispieť k rastu miezd vo verejnom aj súkromnom sektore. Kandidovať na prezidenta z pozície predsedu vlády má podľa Fica predovšetkým nevýhody. „Stojíme si za tým, že sme vytvorili predpoklady, aby bol rok 2014 lepší. Ak som stál a stojím na čele kolektívu, ktorý to dosiahol, mám právo informovať takisto o negatívnych aj pozitívnych veciach. Neviďte za tým nič iné,“ doplnil. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a fi lantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský,

šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidá-

tov. V niektorých prípadoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

Ján ČARNOGURSKÝ

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  vek 70 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,ve-  advokát, bývalý predsenec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu da vlády a minister spravenskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 vodlivosti, bývalý dlhobí vo vedení SMK, až 2003 bol členom straročný predseda KDH,  žije v Senci, ny Smer-SD,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.  občiansky kandidát.

VOĽBY PREZIDENTA

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou. Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody. Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň? Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie. Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť. Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 3/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo. V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom? Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

11

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy. Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my, tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

78.296$1(75(%$%Èġ 1,(.725e6Ò='5$9e

Poznáte to? Do nového roka vstupujete s novými predsavzatiami, že prestanete fajčiť, že začnete zdravšie žiť a že schudnete. V januári takmer všetky fitká praskajú vo švíkoch a naše chladničky, naopak, zívajú prázdnotou. Pár týždňov všetko ide podľa plánu, ale potom to na niečom stroskotá.

=YlþãD SUHWR OHER Y KRQEH ]DVXSHU¿J~URX]QiãKRMHGiOQLþNDY\O~þLPHYãHWN\WXN\ DþRVLEXGHPHQDKRYiUDĢQiã RUJDQL]PXVMHGQRGXFKRXWUiSLPHKODGRP$NDOHGRGUåLDYDPHVWULNWQ~GLpWXD]RVYRMHM VWUDY\QDGREURY\O~þLPHWXN\ ULVNXMHPHRKO~SQXWLHOHERQiP NOHVQH,4

Bez tukov niet nálady 1DWpPXWXN\YVWUDYHVDXå QDStVDORYãHOLþRDOHYãHREHFQê ]iYHU R LFK ãNRGOLYRVWL SUHQiãRUJDQL]PXVQDMQRYãLH Xå QHSODWt 3RGĐD RGERUQtNRYQD]GUDY~YêåLYX~SOQp Y\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX'{OHåLWHMãLHMHYHGLHĢVLXVWUiåLĢLFK PQRåVWYRDWLHåVSUiYQHWXN\ Y\EHUDĢ7XN\E\PDOLWYRULĢ DåSHUFHQWFHONRYpKR GHQQpKRHQHUJHWLFNpKRSUtMPX1DSR]RUHVDWUHEDPDĢ

ÒSOQpY\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX)RWRDUFKtYDXWRUD

SUHGVNU\WêPLWXNPLYPOLHþQ\FKRELOQLQRYêFKDPlVRYêFK YêURENRFK D VDPR]UHMPH SUHG VODGNRVĢDPL NWRUpVDQDSUtMPHSRGLHĐDM~ DåSHUFHQWDPL1DGPHUQiNRQ]XPiFLD]OêFKWXNRY ]Y\ãXMHKODGLQXFKROHVWHUROX YNUYLDWêPDMUL]LNRY]QLNX VUGFRYRFLHYQ\FKRFKRUHQt 'REUp WXN\ PDM~ RSDþQê HIHNW±FKUiQLDVUGFHSRGSR-

UXM~FHONRYp]GUDYLHVWDUDM~ VDRGREU~QiODGXSRPiKDM~ SURWL~QDYHDVQLPLGRNiåHPHVFKXGQ~Ģ 1DSUtNODGYODãVNêRUHFKREVDKXMHPDVWQpN\VHOLQ\NWRUpV~ ]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUH þLQQRVĢPR]JX3ULDPRYSOêYDM~QDYêNRQQRVĢPR]JRYêFK þLQQRVWtDWHGDDM,40RåQR DMSUHWRYODãVNêRUHFKQiSDGQHSULSRPtQDPR]RJ'RND-

WHJyULHÄGREUêFKWXNRY³SDWUt Q1DFKiG]DVDYUDVWOLQQêFK DMROLYRYêþLVH]DPRYêROHM ROHMRFKDNYDOLWQêFKUDVWOLQQêFK DYRNiGRROLY\þLWXþQHU\E\ PDUJDUtQRFK 7UHWLDWUHWLQDE\PDODSR]RStrážcovia cholesterolu VWiYDĢ]SRO\QHQDVêWHQêFKQ 8GUåDĢ]OpWXN\DFKROHVWHURO DQPDVWQêFKN\VHOtQNWRQDX]GHP{åHSRP{FĢPRGHU- UpV~SUH]GUDYLHPLPRULDGQH QiWHFKQLND1DSUtNODGVPDUW- Yê]QDPQp1iMGHPHLFKQLHIyQ\VRãSHFLiOQ\PLþtWDþNDPL OHQYUDVWOLQQêFKROHMRFKDOHDM XåYSULHEHKXPLQ~W\GRNiåX YWXNXPRUVNêFKUêEDåLYRþtGLDJQRVWLNRYDĢKODGLQXFKR- FKRY0DM~VFKRSQRVĢ]QLåRYDĢ OHVWHUROXYNUYL$NYiP]QH- KODGLQXÄ]OpKR³/'/FKROHVMDNpKRG{YRGXÄQHYRQLD³LQWH- WHUROXYNUYLDQDRSDN]Y\ãXM~ OLJHQWQiDSOLNiFLD]DSDPlWDMWH KODGLQXÄGREUpKR³+'/FKRVLMHGQRGXFK~DOHYHĐPLG{OH- OHVWHUROX'{OHåLWêPGRSOQNRP åLW~UDGX±ULDćWHVDWUHWLQR- ]GUDYêFKWXNRYV~VHPLHQND YêPSUDYLGORP,GHRWRåH DRULHãN\NWRUpGRNiåXPLHUMHGQRXWUHWLQRXE\VDQDWYRU- QH]QtåLĢKODGLQXFKROHVWHUROX EHHQHUJLHPDOLSRGLHĐDĢåLYR- $NVDWêPWRSUDYLGORPEXGHþtãQHWXN\DNRMHPDVĢPlVR PHULDGLĢFHOêURNQHPXVtPHVL VODQLQDPDVORPOLHNRDPOLHþ- GiYDĢåLDGQHQRYRURþQpSUHGQHYêUREN\'UXK~WUHWLQXE\ VDY]DWLDDY\KQHPHVD]E\WRþVPHPDOLSUHQHFKDĢPRQRQH- QHMIUXVWUiFLL]LFKQHGRGUåDQLD QDVêWHQêPPDVWQêPN\VHOLQiPNWRUêFKKODYQRXKUGLQNRXMHN\VHOLQDROHMRYi]UDGX \]

Košík „dobrých tukov“ Oleje: Orechy: Semienka: Ryby: Iné: 9ODãVNêRUHFKMH]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUHPR]RJ,OXVWUDþQpIRWR7$65âWHIDQ3XãNiã

olivový, repkový, slnečnicový, arašidový, sezamový, kukuričný, sójový mandle, arašidy, makadamské, lieskové, pekanové, kešu, vlašské slnečnice, sezamu, tekvicové, ľanové tuniak, losos, makrela avokádo, olivy, arašidové maslo


Mestský lesík

KRÍŽOVKA Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

Dom. meno Oľgy

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 3/2014

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k aktivitám kamarátov.

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU NBA 1965/14

13


14

naše novinky

ŠPORT

BOJOVÉ UMENIE AIKIDO V TVRDOŠÍNE: ROZVOJ TELA I DUCHA V roku 2008 sa začalo na Základnej škole Márie Medveckej v Tvrdošíne vyučovať aikido. Ide o jedno z najmladších japonských bojových umení založené v roku 1920, ktoré kedysi ovládali samurajovia. Hlavnou myšlienkou aikida je predovšetkým neagresivita a ochrana zdravia nielen obrancu, ale aj útočníka. Jeho účelom nie je ubližovať, pri cvičení si navzájom všetci pomáhajú a medzi sebou nesúperia. Techniky sú založené na dynamike a zneutralizovaní protivníka. Niekto začne s aikidom, lebo sa chce naučiť brániť a niekto preto, lebo má sedavé zamestnanie a tento druh športu mu jednoducho vyhovuje. Za otca tohto bojového umenia sa pokladá O´Sensei Morihej Ueshiba, ktorý sa narodil v roku 1883 v Tanabe. Venoval sa rôznym bojovým umeniam, vyštudoval akadémiu a neskôr pôsobil v armáde. Krátko po vypuknutí druhej svetovej vojny bola v Japonsku zakázaná akákoľvek výučba bojového ume-

nia, no hneď po jej skončení Ueshiba obnovil svoju školu a začal učiť aj verejnosť. Zakladateľ aikida naposledy vydýchol 26. apríla 1969, keď zomrel na rakovinu pečene. Po jeho smrti prebral úlohu učiteľa jeho syn.

Dojo Shinzo

Dojo (miestnosť, kde sa aikido vyučuje) založil v roku 1993 Marián Makúch, neskôr prebral vedenie klubu Rastislav Ratulovský. Vyučovalo sa najprv na Strednom odbornom učilišti v Nižnej, časom sa dojo presťahovalo do Tvrdošína. V súčasnosti má aikido klub na starosti Ján Lajmon. Tréningy sa konajú dvakrát za týždeň. „Každý jeden tréning začíname rozcvičkou, čím prekrvíme celé telo, no zároveň predchádzame zraneniam,“ informuje

Techniky aikida sú založené na dynamike a zneutralizovaní protivníka. Foto: archív klubu

Lajmon. Techniky sú zložené prevažne z kruhových pohybov. „Venujeme sa hlavne pohybom rúk a nôh, z ktorých sa skladá štruktúra cvičenia. Napokon sa vo dvojiciach venujeme samotným tech-

nikám, precvičujeme rôzne útoky z úchopov a úderov,“ pokračuje. Postupne sa cvičenie zdokonaľuje aj v zbraniach, ktorými sú palica, nôž a meč. Lajmon na záver dodáva: „Cvičenci sa učia, ako

sa používajú a čo s nimi robiť, či ich už máme v rukách my, alebo útočník.“ Všetci, ktorí by si radi aikido vyskúšali, sú v dojo vítaní. Monika Janovičová

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR D. GALISA V mestskej športovej hale sa 9. februára uskutočnil 1. ročník futbalového turnaja mladších žiakov O pohár Dušana Galisa, ktorý sa konal pod jeho záštitou v spolupráci s mestom Tvrdošín. Zúčastnilo sa ho šesť družstiev z Dolného Kubína, Námestova, Klina, Oravskej Jasenice, Trstenej a Tvrdošína. Medzi početnou diváckou kulisou nechýbali Dušan Galis, poslanec NR SR a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, primátor a poslanec VÚC Ivan Šaško, primátori Jozef Ďubjak z Trstenej a Ján Kadera z Námestova, starostovia Klina Štefan Peňák a Oravskej Jasenice Karol Graňák.

Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev z Dolného Kubína, Námestova, Klina, Oravskej Jasenice, Trstenej a Tvrdošína.

Prítomní diváci si tak mohli pozrieť zaujímavé a dramatické duely, v ktorých padlo štyridsať gólov, pričom mladých futbalistov motivoval sám Dušan Galis. Vidieť bývalého vynikajúceho reprezentačného strelca a trénera

bolo pre chlapcov obrovským zážitkom a motiváciou do budúcna. Najviac sa darilo Kubínčanom, ktorí skončili na prvom mieste. Ceny zúčastneným družstvám odovzdávali Dušan Galis, primátori a sta-

rostovia zúčastnených obcí. Ocenení boli aj najlepší hráč, brankár a strelec. Najviac sa chlapci potešili z pohárov a medailí za jednotlivé umiestnenia, ale tiež z futbalových výstrojov a lôpt, ktoré na turnaji pre všet-

ky zúčastnené družstvá zabezpečil a odovzdal hlavný sponzor turnaja, Dušan Galis.

Text a foto: (ts)


číslo 3/2014

ŠPORT

15

V TRSTENEJ MAJÚ KOLKY HLBOKÉ KORENE Kolky si ľudia často zamieňajú s americkým bowlingom. Historicky ide však o klasický kolkársky šport, z ktorého sa neskôr odčlenil Tenpin bowling, čiže desaťkolové kolky. Cieľ je však rovnaký – zhodiť pomocou gule čo najviac kolkov. Napriek tomu, že je kolkársky šport vedený ako individuálny, vo veľkej miere je to šport družstiev. Hlavnou jednotkou výkonu je celkový počet zvalených kolkov za určitý počet hodov, pričom svetovým štandardom je hra na 120 hodov združených.

Niečo z histórie

Kolky ako šport sa začali v období založenia prvej Slovenskej republiky rozvíjať aj v Trstenej. V tomto období boli vybudované dve kolkárne, predovšetkým na rekreačné účely a trávenie voľných chvíľ. Neskôr boli tieto kolkárne zrušené a začala výstavba novej s betónovými dráhami. Medzičasom sa trénovalo v Slanici. Prvý kolkársky

klub v Trstenej vznikol v roku 1956 vďaka zakladateľom Jozefovi Kováčikovi, Viktorovi Jurisovi, Antonovi Hrbekovi a ďalším. Bola však nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia, ktorú sa nakoniec podarilo zrealizovať v roku 1984. O tri roky neskôr sa vďaka zanieteným kolkárom začala budovať plne automatizovaná štvordráhová kolkáreň, ktorá vzápätí priniesla ovocie v podobe postupu do II. celoštátnej ligy.

Sú na dobrej ceste

Po desiatich rokoch bola kolkáreň opäť renovovaná a pribudli do nej moderné dráhy. V nasledujúcej sezóne putovala už Trstená priamo do prvej ligy a v roku 2001 postúpila do ex-

traligy. Podľa Michala Fábryho má kolkársky klub naozaj dlhú históriu, o čom svedčia aj výsledky v posledných rokoch: „Začal by som naším A družstvom, ktoré si za posledné roky buduje sebavedomie na najvyššiu slovenskú súťaž – extraligu, kde v tomto ročníku aj hrá. Cieľom je zotrvať v lige aj na nasledujúcu sezónu, čo zatiaľ vychádza. Sme kúsok za polovicou sezóny, pričom A družstvo je na 10. mieste, čo podmieňuje zotrvanie v extralige.“ Družstvo je zložené pomerne z mladých hráčov, čo je dobrým signálom do budúcnosti. V Prvej lige štartujú za klub dve družstvá – ŠKK Trstená ŠKK Trstená C a aktuálny líder tabuľky, druž-

ŠKK Trstená – Družstvo STAREK. Foto: archív ŠKK Trstená

MEDAILISTI ZO SVETOVÝCH ŠAMPIONÁTOV: Mária Fábryová – bronz (2004), Michaela Javorková – bronz (2009), Martin Koleják – bronz (2010), Eva Štefanidesová – zlato (2011), Boris Dzurek – bronz (2012) zlato (2012), Romana Karasová – striebro (2012), Michaela Finiková – zlato (2013) stvo ŠKK Trstená Starek. „Toto družstvo je aktuálne na postupujúcom mieste do extraligy, ak by sa to podarilo a naše A by tam zotrvalo, prepisovala by sa história Trstenských kolkov,“ dodáva Fábry. V súčasnosti sa klub venuje predovšetkým deťom pod vedením Ing. Jozefa Fábryho, Františka Frielicha a Milana

Urbana, zásluhou ktorých už vyrástlo mnoho nádejných kolkárov. V roku 2004 schválilo Ministerstvo školstva SR, doteraz ako jedinému kolkárskemu klubu na Slovensku, vytvorenie Centra talentovanej mládeže pri Športovom klube kolkárov Trstená. Monika Janovičová

OCENILI NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA stupovali 12-ročný Martin Kysel a 13-ročná Katarína Belopotočanová, ktorí si už tiež obliekajú dres reprezentácie Slovenska. Ceny si následne prevzali tréneri – za stolnotenisový klub Ján Buczacki a Roman Belopotočan, za florbalový klub Milan Burdeľ a Michal Cvanciger, futbaloví tréneri Marcel Bednár, František Novák a Anton Betuštiak, za šachový klub František Medvecký, za tenisový Andrej Zimáň a za volejbalový Michal Masnica.

K Novoročnej čaši neodmysliteľne patrí aj ocenenie najlepších športovcov a trénerov za predchádzajúci rok. Ceny z rúk primátora Ivana Šašku a jeho zástupkyne Vlasty Jančekovej si prevzali tí športovci a tréneri, ktorých vybrala komisia a ktorí úspešne v roku 2013 reprezentovali mesto na domácich a zahraničných športoviskách. Za svoje výkony a úspechy boli ocenení futbalisti Milan Sirota ml. a Jaroslav Hradský, ocenenie za florbal získal Jozef Planieta, Milota Hutirová a Michaela Ješšová, ktoré reprezentujú mesto Tvrdošín v extralige, ale aj

v slovenskej reprezentácii, šachista Ján Španko a Roman Polák za výsledky v bežeckom lyžovaní, ktorý na Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde v Južnej Kórei v roku 2013 vybojoval pre Slovensko dve bronzové medaily. Ceny si prebrali aj naše športové talenty, ktoré už v mladom veku dosahujú pekné športové výsledky. Medzi nich sa svojimi výkonmi zaradila 10-ročná nádej tenisového klubu Tvrdošín, Karolína Šašková, Stolnotenisový klub Tvrdošín za-

Ocenení športovci z Tvrdošína.

Text a foto: (ts)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Tvrdošín, náklad 4 000 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

.8=0,129(-9ĂŠ.21327(â,/ 6/29(16.eâ325729e262%1267, Hoci uĹž preĹĄlo viacero dnĂ­ od zisku zlatej medaily Anastasiou Kuzminovou na ZimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch hrĂĄch v SoÄ?i, dobrĂ˝ pocit stĂĄle hreje nejednĂŠho SlovĂĄka. RodĂĄÄ?ka z Ruska poteĹĄila aj mnohĂŠ slovenskĂŠ ĹĄportovĂŠ osobnosti, ktorĂŠ pozitĂ­vne zareagovali na jej medailovĂ˝ Ăşspech v biatlonovom ĹĄprinte Ĺžien na 7,5 kilometra. PrinĂĄĹĄame ich pocity a nĂĄzory. PodÄža plavca KlobuÄ?nĂ­ka uĹž mĂĄme dokonca istĂş vĂ­ĹĽazku ankety Ĺ portovec roka pre rok 2014. JĂĄn Filc, bĂ˝valĂ˝ hokejovĂ˝ trĂŠner: „Anastasia je vynikajĂşFRXĂŁSRUWRYN\Ä–RXDJUDWXOXMHPHMHMNYHÄ?NpPX~VSHFKX1HVWiYDVDĂžDVWRDE\ĂŁSRUWRYHFREKiMLOVYRMHSRVWDYHQLHSRĂŁW\URFKURNRFKYWDNHMWRĢDĂĽNHMGLVFLSOtQH-HWRSUHÄ–XDNRDMMHM WtPYHÄ?NpY\]QDPHQDQLHÂł Dominik HrbatĂ˝, bĂ˝valĂ˝ tenista:Ă„$QDVWDVLLYHÄ?PLJUDWXOXMHP9\KUDĢGYH]ODWpPHGDLO\QDRO\PSLiGH]DĂŁW\ULURN\MH QLHĂžR~ĂĽDVQp/HQYHÄ?NtĂŁDPSLyQLVDGRNiĂĽXNRQFHQWURYDĢQD WDNpWRĢDĂĽNpSUHWHN\DGYDNUiW]DVHERXLFKY\KUDĢ1DVYHWHMHOHQQLHNRÄ?NRWDNĂŞFKD$QDVWDVLDSDWUtPHG]LQLFK9LH ]DSQ~ĢYSUDYHMFKYtOLDNRQFHQWURYDĢVDQDQDMOHSĂŁtYĂŞNRQÂł Jozef Golonka, bĂ˝valĂ˝ hokejista:Ă„7RWRMH~ĂĽDVQĂŞKLVWRULFNĂŞYĂŞVOHGRNDM]RVYHWRYpKRKÄ?DGLVND9SULHEHKXĂŁW\URFKURNRY]tVNDODGYH]ODWpPHGDLO\QDGYRFKRO\PSLiGDFKĂžRVD PiORNRPXSRGDUt9ĂŞVOHGRNMHQDGĂŁWDQGDUGQĂŞYRMGHGRGHMtQ VYHWRYpKRELDWORQX*UDWXOXMHPMHMQDR]DMQLHĂžRQHVNXWRĂžQp 9ĂŁHWFLPXVtPHE\ĢKUGtĂĽHPiPHWDN~ĂŁSRUWRYN\Ä–XDUHSUH]HQWXMHSUiYHQDĂŁXNUDMLQXÂł TomĂĄĹĄ KlobuÄ?nĂ­k, plaveckĂ˝ olympionik:Ă„-HWRREURYVNĂŞ ~VSHFKVORYHQVNpKRĂŁSRUWX0\VOtPĂĽHKRFLMHMYLDFHUtQHG{YHURYDOLRSlĢGRNi]DODVYRMXYĂŞQLPRĂžQRVĢ$RVREQHVLP\VOtPĂĽHXĂĽWHUD]UR]KRGODRVYRMRPWULXPIHYDQNHWHâSRUWRYHFURND65Âł Jozef GĂśnci, bronzovĂ˝ medailista z OH v streÄžbe: „AnasWDVLDMHQDR]DMYHÄ?PLGREUHSULSUDYHQiDVSRÄ–VDWDNMDYLODSR EHĂĽHFNHMDMVWUHOHFNHMVWUiQNH'~IDPĂĽHWHQWR~VSHFKNRPSHWHQWQĂŞFKRVORYtDVORYHQVNĂŞĂŁSRUW]WRKRY\ĢDĂĽt1DVĢDYĂŁDNEROD QDMYlÞãtPIDYRULWRPQD~VSHFKDSRGDULORVDMHMWRSRWYUGLĢÂł EE 7$65

PRIHLĂ S SA A POMÔŽ NĂ M S KAMPAŇOU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOÄŒNIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia telefĂłn

NBN 1868/14

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa mĂ´Ĺžete hlĂĄsiĹĽ do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

Nts 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you