Page 1

8 400 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 2/2014 Dátum vydania: 20. 5. 2014

n a š e

Trstená

Rekonštrukcia mosta

Zriadenie múzea

Uctili si matky

Futbalový boj o postup

str. 7 V dôsledku početných povodní na rieke Oravica došlo k podmytiu a mechanickému rozrušovaniu konštrukcie mostu.

str. 10 Mestské múzeum by sa svojou špecializáciou zameriavalo na mesto a na komplexné mapovanie jeho dejín a tradícií v regióne Oravy.

str. 11 Tento rok sme si pripomenuli Deň matiek 11. mája akadémiou, ktorú v Dome kultúry pripravila Základná škola R. Dilonga s mestom.

str. 14 V aktuálnej sezóne 2013/2014 majú všetky naše futbalové tímy reálnu šancu postúpiť do vyšších súťaží. Najlepšie postavenie majú žiacke tímy.

Cyklotrasa bude spájať nielen regióny Slovenska, ale aj blízke prihraničné oblasti. Foto: archív Jána Kubinu

CYKLOTRASA OKOLO TATIER Mesto Trstená pod vedením Euroregiónu „Tatry“ spolu s ďalšími oravskými obcami – Nižná, Liesek, Hladovka, Suchá Hora a tiež s obcami regiónov Podhalia, Liptova a Spišu podalo v roku 2010 prostredníctvom vedúceho partnera Gminy Czarny Dunajec strategický cezhraničný projekt pod názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“, č. WTSL.01.01.00-12-304/10 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Cieľom projektu je vybudovanie 1. etapy cyklotrasy s dĺžkou 58,545 km,

z toho na úseku Nowy Targ – Trstená s plne cezhraničným charakterom,

viac ako 37 km. Cyklotrasa bude spájať nielen regióny Slovenska, ale aj blízke prihraničné oblasti tiahnuce sa Oravou až po poľské mesto Nowy Targ. Hlavnou myšlienkou vybudovania cyklotrasy je sprístupnenie neopakovateľných miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice. Cesta prispeje k tu-

ristickému oživeniu regiónov položených okolo Tatier – Podhalia, Oravy, Spiša a Liptova.

Plnia sa sny

Dnes možno hovoriť, že sen sa stáva skutočnosťou a projekt bude realizovaný do konca roka 2014. Pokračovanie na strane 4

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3267/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

VYMENOVANĂ

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł 9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

HlavnĂĄ strĂĄnka

MS v hokeji

1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQHWHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHWNĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVHERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR XYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą ]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUPiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLVWRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX $NVDYiPQiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]WHWRSULDWHÄ?RPDN EXGHWHPDĢQHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWHWRQiPQDDGUHVX

Na zĂĄklade uvedenĂŠho Ing. Juraj BlanĂĄr, predseda Ĺ˝SK predloĹžil na rokovanie zastupiteÄžstva nĂĄvrh na vaĹĄe menovanie do funkcie riaditeÄžky HNsP TrstenĂĄ. DĹˆa 28.04.2014 aĹž 87 % z prĂ­tomnĂ˝ch poslancov zastupiteÄžstva Ĺ˝SK schvĂĄlilo uznesenie, ktorĂ˝m ste boli zvolenĂĄ do funkcie riaditeÄžky Hornooravskej nemocnice. Ä˝udia vĂĄm tĂ˝m prejavili dĂ´veru vo vaĹĄe schopnosti. Doteraz ste boli takmer dva roky poverenĂĄ jej vedenĂ­m.

nazorcitatela@14news.eu

ď şAkoby ste zhodnotili vaĹĄe doterajĹĄie pĂ´sobenie v nemocnici? ÄŒo sa zmenĂ­ na vaĹĄej doterajĹĄej prĂĄci?

UHGDNFLD

NTS 3307/14

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

Na Ăşvod by som sa chcela predovĹĄetkĂ˝m poÄ?akovaĹĽ poslancom zastupiteÄžstva Ĺ˝SK za prejavenĂş dĂ´veru. VzhÄžadom k tomu, Ĺže som takmer 2 roky poverenĂĄ riadenĂ­m HNsP TrstenĂĄ. Tento vĂ˝sledok vyjadruje pozitĂ­vne hodnotenie doteraz vykonanej prĂĄce a zĂĄroveĹˆ pre mĹˆa a mojich spolupracovnĂ­kov vo vedenĂ­ nemocnice zĂĄväzok pokraÄ?ovaĹĽ v sĂşÄ?asnom trende a realizovaĹĽ pripravenĂ˝ projekt rozvoja nemocnice.

ď şSte ekonomicky vzdelanĂĄ Ĺžena, ako by ste zhodnotili momentĂĄlnu finanÄ?nĂş situĂĄciu nemocnice? StaÄ?Ă­ dneĹĄnĂ˝ objem peĹˆazĂ­ na to, aby ste hospodĂĄrili vyrovnane? NTS 3264/14

Online portĂĄl pre vĂĄs

HornooravskĂĄ nemocnica s poliklinikou TrstenĂĄ jej v sĂşÄ?asnej dobe v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti Ĺ˝ilinskĂŠho samosprĂĄvneho kraja, ktorĂ˝ vyhlĂĄsil vĂ˝berovĂŠ konanie na funkciu riaditeÄža HNsP TrstenĂĄ. VĂ˝berovĂĄ komisia po jeho zrealizovanĂ­ predloĹžila nĂĄvrh na menovanie riaditeÄža HNsP TrstenĂĄ. Novou riaditeÄžkou nemocnice je Ing. EleonĂłra KadleÄ?Ă­kovĂĄ.

Hospodårsky výsledok, ktorý sme dosiahli za rok 2013 predstavuje zisk v sume +131-tis. eur. Napriek kladnÊ-

NovĂĄ riaditeÄžka nemocnice – Ing. EleonĂłra KadleÄ?Ă­kovĂĄ. Foto: archĂ­v mesta

mu hospodĂĄrskemu vĂ˝sledku a priaznivĂŠmu vĂ˝voju hospodĂĄrenia aj v 1. ĹĄtvrĹĽroku 2014 nemĂĄm hlavu v oblakoch. Ceny za zdravotnĂ­cke vĂ˝kony zo zdravotnĂ˝ch poisĹĽovnĂ­ nezodpovedajĂş nĂĄrastu cien hlavne materiĂĄlovĂ˝ch a energetickĂ˝ch vstupov a vĂ˝voju inflĂĄcie. Preto dokĂĄĹže nemocnica zo zĂ­skanĂ˝ch finanÄ?nĂ˝ch prostriedkov pokryĹĽ len nĂĄklady beĹžnej prevĂĄdzky, ale mĂĄ veÄžmi obmedzenĂŠ moĹžnosti obnovy hmotnĂŠho a nehmotnĂŠho majetku a moĹžnosti zvyĹĄovania miezd.

ď şAkĂĄ je výťka zĂĄväzkov, ktorĂŠ HNsP mĂĄ a voÄ?i komu? JednotlivĂŠ typy poskytovanej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotnĂ˝ch poisĹĽovnĂ­ nie sĂş ohodnotenĂŠ vo výťke oprĂĄvnenĂ˝ch nĂĄkladov na tĂşto starostlivosĹĽ. To je hlavnĂ˝ dĂ´vod, preÄ?o nemocnica nie je schopnĂĄ vÄ?as plniĹĽ vĹĄetky svoje zĂĄväzky a dochĂĄdza k jej zadĺŞenosti. CelkovĂĄ výťka zĂĄväzkov k 31.12.2013 bola 1 875-tis. eur. ZĂĄväzky po lehote splatnosti predstavujĂş sumu 231-tis. eur. V porovnanĂ­ s inĂ˝mi nemocnicami je ich vĂ˝voj priaznivĂ˝. PozitĂ­vom je, Ĺže nemocnica je bez dlhov voÄ?i zdravotnĂ˝m poisĹĽovniam, DaĹˆovĂŠmu Ăşradu a SociĂĄlnej poisĹĽovni.

ď şAkĂĄ je perspektĂ­va rozĹĄĂ­renia nemocnice v najbliŞťej dobe? PribudnĂş novĂŠ oddelenia a novĂŠ odbornĂŠ ambulancie? Pri stanovovanĂ­ vĂ­zie do budĂşcna vychĂĄdzame z materiĂĄlu StrategickĂ˝ rĂĄmec v oblasti zdravia pre roky 2013 – 2030, ktorĂ˝ pripravilo Ministerstvo zdravotnĂ­ctva SR a ktorĂ˝ predstavuje zĂĄkladnĂ˝ dokument urÄ?ujĂşci smerovanie zdravotnej politiky na Slovensku. Na jeho zĂĄklade je naĹĄĂ­m zĂĄmerom pre Ä?alĹĄie obdobie zachovaĹĽ spektrum odbornĂ˝ch ambulanciĂ­ a jednotlivĂ˝ch oddelenĂ­ v nezmenenej podobe, kontinuĂĄlne pokraÄ?ovaĹĽ v poskytovanĂ­ zdravotnej starostlivosti a zameraĹĽ sa najmä na zvyĹĄovanie jej Ăşrovne v sĂşlade so sĂşÄ?asnĂ˝mi trendmi medicĂ­ny, pri zachovanĂ­ jej dostupnosti s cieÄžom slúŞiĹĽ Ä?o najlepĹĄie potrebĂĄm naĹĄich pacientov. ŤaĹžiskom je klĂĄsĹĽ dĂ´raz na personĂĄlne obsadenie najmä lekĂĄrskych miest dostatoÄ?nĂ˝m poÄ?tom mladĹĄĂ­ch lekĂĄrov s prĂ­sluĹĄnou odbornou ĹĄpecializĂĄciou a tieĹž cieÄžavedome zvyĹĄovaĹĽ odbornĂş ĂşroveĹˆ ostatnĂ˝ch pracovnĂ­kov.

ď şVÂ NĂĄmestove ste zriadili novĂş chirurgickĂş ambulanciu. ÄŒo bolo dĂ´vodom jej zriadenia?


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

3

RIADITEĽKA NEMOCNICE Ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi, naším cieľom je slúžiť čo najlepšie potrebám pacientov. V tomto duchu sme postupovali aj pri zriaďovaní chirurgickej ambulancie v nových priestoroch OP Námestovo, ktorá nahradila jednu z dovtedajších, ktorá sa nachádzala v priestoroch starej budovy. Ordinujú v nej lekári z chirurgického oddelenia našej nemocnice. Pacienti z oblasti Námestova tak nemusia cestovať na kontroly a ošetrenia do Trstenej.

Plánuje sa modernizácia prístrojov na jednotlivých oddeleniach?

NTS 3137/14

Aj v tomto roku pokračujeme v trende z minulého roka, kedy sme na zakúpenie prístrojového vybavenia rôznych oddelení nemocnice preinvestovali čiastku 136tis. eur. V súčasnej dobe bola ukončená elektronická aukcia na dodávku digitálneho RTG prístroja. V nemocnici už prebieha rekonštrukcia priestorov pre toto zariadenie. Taktiež prebieha verejné obstarávanie na nový laparoskopický prístroj pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a nový ultrazvukový prístroj. Na psychiatrické oddelenie bude v krátkej dobe dodaný elektrokonvulzný prístroj. Zámerom je ešte v tomto roku zmodernizovať priestory aj technické vybavenie na JIS interného oddelenia. Tieto investície by sme pri súčasnom spôsobe financovania zo strany zdravotných poisťovní nedokázali zabezpe-

čiť len z vlastných zdrojov. Výraznou mierou na ich obstaranie prispel zriaďovateľ nemocnice, ŽSK, finančným príspevkom vo výške 205tis. eur.

Plánuje sa modernizácia objednávania sa pacientov cez internet? Už v súčasnosti je v našej nemocnici sprístupnená služba elektronického objednávania pacientov na vyšetrenia prostredníctvom internetu pod názvom „Nestoj v rade“. Pacient má teda sám možnosť objednať sa na vyšetrenie v rámci ordinačných hodín na sonografickej a mamografickej ambulancii rádiodiagnostického oddelenia nemocnice. Zároveň má možnosť nastaviť si upozornenie pred blížiacim sa vyšetrením, či už vo forme e-mailu alebo sms, ktoré mu budú automaticky zaslané. Taktiež v prípade zrušenia termínu plánovaného vyšetrenia zo strany lekára, bude pacient o tejto skutočnosti informovaný už spomínanou sms správou, alebo zaslaním e-mailu. V prípade záujmu pacientov plánujeme túto službu rozšíriť aj na ostatné ambulancie nemocnice.

Aký je vzťah, resp. spolupráca mesta Trstená a HNsP? Vedenie mesta sa veľmi aktívne zaujíma o dianie v nemocnici. Ako som už spomínala, platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť nepokryjú potreby nemocnice. Snažíme sa preto o viac zdro-

jové financovanie: či už je to vlastná podnikateľská činnosť spočívajúca v prenajímaní voľných priestorov, príspevky zriaďovateľa – ŽSK a príspevky sponzorov. Jedným z nich je aj mesto Trstená, ktoré úzko spolupracuje s nemocnicou pri jej aktivitách zameraných na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Mesto napr. bezodplatne po-

nej spolupráce a konferencia, ktorú nemocnica organizovala v spolupráci so slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou. Vďaka príspevku schválenému mestským zastupiteľstvom sme minulý rok mohli zakúpiť ergometer pre interné oddelenie nemocnice. Verím, že táto úspešná spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

mocnica mohla byť mojím pracoviskom.

Na záver prosíme doplniť váš krátky životopis. Som absolventkou SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta, odbor ekonomika a riadenie stavebníctva. Počas mojej 29-ročnej praxe som pracovala prevažne v bankovníc-

Hornooravská nemocnica s poliklinikou. Foto: archív mesta

skytlo nemocnici priestory kultúrneho strediska pri organizovaní odborných konferencií – akou bola v minulom roku slávnostná konferencia organizovaná pri príležitosti 65. výročia otvorenia nemocnice, konferencia organizovaná v rámci mikroprojektu slovensko-poľskej cezhranič-

Ležali ste už v tejto nemocnici? Ak áno, napadlo vám vtedy niečo, čo by ste chceli zmeniť? Ja sa snažím klásť dôraz na prevenciu a v nemocnici ako takej som ležala len raz, krátkodobo, a to v čase, keď som ani len netušila, že raz by ne-

tve, z toho 20 rokov vo vedúcich a riadiacich pozíciách. Od júna 2012 po súčasnosť som bola poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. PhDr. Marcela Jankoľová (sekretatiát primátora mesta Trstená)

Predaj vstupeniek: Elektronický predaj vstupeniek na http://ticket.trstena.sk/ alebo v kancelárii Domu kultúry v prac. dňoch od 7.00 – 15.00 hod., TIC Trstená v prac. dňoch od 8.00 – 16.00 hod., v Mestskej knižnici: pondelok, streda, piatok od 8.00-17.00 a utorok, štvrtok 8.00-16.00 a v pokladni Kina Mier 1 hod. pred predstavením. REZERVÁCIAVSTUPENIEKNIEJEMOŽNÁ!!! Zmena programu vyhradená. Viac info na www.trstena.sk a FB Kino Mier Trstená


naše novinky

SPEKTRUM

MESTO TRSTENÁ POZÝVA NA DIVADELNÉ PREDSTAVEN PREDSTAVENIE VENIE RADOŠINSKÉHO NAIVNÉHO O DIVADLA

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

O HOD. DOM KULTÚRY RY TRSTE TRSTENÁ VSTUPNÉ: É 11 É: 1€

Jááánošííík áánošííík kp po tristo rokoch ale alebo Štedrý jánošíkovský večer

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Vstupenky v predaji!!! Elektronický predaj vstupeniek na Ele

http://ticket.trstena.sk/

alebo priamo v kancelárii Domu kultúry, TIC Trstená, v mestskej knižnici a 1 hod. pred predstavením.

RÉŽIA RÉŽIA: A: Juraj Ju Ju Nvota HRAJÚ Ú: Stanislav Štepka, Svätopluk Malachovský alebo Mojmír Caban, René Štúr alebo Michal Kubovčík, Maruška Nedomová, Petra Molnárová, Lucia Bugalová, Richard Felix, Marcela Vilhanová, Vladimír Svítek, Ladislav Hubáček

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Základná škola R. Dilonga v Trstenej, Mesto Trstená, Žilinský samosprávny kraj, MO Matice slovenskej v Trstenej, Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Vás pozývajú na

XXIII. ročník celoštátnej recitačnej súťaže

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

DILONGOVA TRSTENÁ dňa 6. júna 2014 PROGRAM SÚŤAŽE: 7.00 - 8.30

prezentácia účastníkov vo vestibule Domu kultúry v Trstenej

8.30 - 9.30

slávnostné otvorenie súťaže /kinosála Kina Mier Trstená/

9.30 - 13.00

súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy /ZŠ R.Dilonga, Dom kultúry v Trstenej/

13.00 - 13.30 vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov /kinosála Kina Mier Trstená/

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu. Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o  svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

CYKLOTRASA ... Dokončenie zo strany 1 V súčasnej dobe celkové náklady projektu sú vo výške 5 254 195,00 eur, nakoľko mesto Nowy Targ a Gmina Nowy Targ zrealizovali časť cyklotrasy – 8,641 km, z národných zdrojov. Schválená výška finančného príspevku je zatiaľ vo výške 2 993 649,76 eur, čo nie je konečná suma a v priebehu niekoľkých mesiacov možno očakávať jej navýšenie až do výšky 4 466 065,75 eur. Pre región Oravy môžeme zatiaľ počítať so sumou vo výške 459 026,30 eur, z čoho sa môže vybudovať cyklotrasa v obciach Suchá Hora a Hladovka a až postupným navýšením finančných prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu môžeme očakávať vybudovanie cyklotrasy aj cez mesto Trstená a ďalšie oravské obce.

Očakáva sa úspešné zakončenie

V súčasnosti sa zabezpečujú potrebné povolenia na realizáciu cyklotrasy a zároveň podpis zmluvy o finančnom príspevku, verejné obstarávanie a podpis partnerskej dohody medzi vedúcim partnerom a projektovými partnermi projektu. Ide o obrovskú možnosť rozšíriť potenciál cestovného ruchu a prilákať turistov do nášho regiónu, preto pevne veríme, že sa tento projekt podarí dotiahnuť do úspešného konca aj pre mesto Trstená. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Ing. Ivana Gallová (Oddelenie organizačné MsÚ Trstená)


Ä?Ă­slo 2/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3145/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

G{FKRGRNGQHVGRVLDKROSR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò URNRFKYêãNXHXU0DQåHO- $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMNDFHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPi Q~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPH SRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUGFpUHãNROXYãHWNR]QDãLFKWH- QpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ Ste hokejová legenda. UDMãtFKSUtMPRY9LHPåHWDNWR 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLPrečo ste sa rozhodli na DOHERDMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{- N\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ staré hokejové kolená Tomáš Hudec, predseda strany TIP. FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUH- NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM ísť do politiky? WRVDSêWDP±NDPVPHVDWR NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWH1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM XQiVGRSUDFRYDOL" NDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6OR- Prečo práve strana SMS? Myslíte si, že je čas, YHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD .HćVRPQD]iYHUVYRMHMND- aby do politiky vstúpili Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ ULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM- mladí ľudia? Aby sa vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQp- YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD začali starať o svoju Európskeho parlamentu. KRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD budúcnosť, o budúcnosť UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QD- 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEi- Slovenska? .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSUL- VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtP- PHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYH- QLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSR- ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLUR- QRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖD- GDOåHDNRSROLWLNDPDPRå- QXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK VO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ N~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR PHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNOD- QREXG~SRþ~YDĢ9\EUDOVRP SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODÄ0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER G\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR VLVWUDQXYNWRUHMV~ĐXGLDþR VSROXSUiFX PHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFKF~DYHGLDY\XåLĢPRMHVN~Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8U- GLVNULPLQiFLX FLDPLNXNWRUêPVDQRYpVWUDVHQRVWLDHOiQ þLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLHlavné body vášho Q\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWR .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" programu? EXGHYHĐPLĢDåNp ORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM Ďalšia šanca o 5 rokov VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUH- 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢ 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW VDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH ćDOHNR0iPURNRYDP{M QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR MDK

3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]R- DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK OHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþD- SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH QRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORSROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ NXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDWROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ GRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVW- Mladá strana TIP pokračuje QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ QtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP v rokovaniach s podobne ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1D- zmýšľajúcimi stranami DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDU- ãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR v zahraničí. Po nadviazaní JXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URY- MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YL- spolupráce s rakúskou QL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH GLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK stranou NEOS sa tento GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDRE- týždeň stretla so stranou „Rovnaká šanca MDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK Andreja Babiša v Ostrave. 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL TIP sa snaží o spoluprácu VDQDVN\WQHDå RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLF- s cieľom lepšiť podmienky NêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH života na Slovensku. o 5 rokov.“ L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JH- 6WUHWQXWLDVD]~þDVWQLOLOtGUL Tomáš Hudec QHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM VWUDQ\$12DVWUDQ\7,31D KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQ- SRVOHGQ~FKYtĐXRGYRODOVYRUR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD GLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM MX~þDVĢSUHGVHGDKQXWLD$12 LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]- URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX D]iURYHĖPLQLVWHU¿QDQFLtý5 $QGUHM%DELãNWRUêVDPXVHO ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]- þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV ]~þDVWQLĢ]DVDGQXWLD3RVODQHF- 5RNRYDQLHVORYHQVNHMVWUDQ\7,3DþHVNHMVWUDQ\$12 VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHN- FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ NHMVQHPRYQHY3UDKH WtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUH- VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH =DVSRORþQêURNRYDFtVW{O]D Yi0DUWLQD'ODEDMRYi3DYHO DNRDMPRåQRVWLVSROXSUiFHNWRGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ VORYHQVN~VWUDQX7,3]DVDGRO 6]WXUF UiVDWêNDLQIUDãWUXNW~U\Y\WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUH- 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP MHMSUHGVHGD7RPiã+XGHFSUYi 6WUHWQXWLH]iVWXSFRYVWUiQEROR XåLWLDSUDFRYQpKRSRWHQFLiOX WRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPOD- SRGSUHGVHGQtþND-DQD9RORãL- Y\~VWHQtPSUHGFKiG]DM~FLFKUR- RE\YDWHĐVWYDGXiOQHKRV\VWpDURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD GHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJH- QRYiSRGSUHGVHGQtþND,YDQD NRYDQtQD~URYQLULDGHQLDRUJD- PXY]GHOiYDQLDYêPHQ\ãWXSUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\- QHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL $XJXVWtQVNDDOtGHUHXURNDQGL- QL]DþQêFKãWUXNW~UVWUiQ3RGĐD GHQWRYULHãHQLDUyPVNHMRWi]]êYDPHDE\RGYRODODOHER NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX GiWN\0LFKDO%XEiQ1DRVRE- Y\MDGUHQt~þDVWQtNRYVDćDOãLH N\3RWHQFLiOVSROXSUiFHMHYHĐPL NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLV- 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR QRPVWUHWQXWtVD]DVWUDQX$12 VWUHWQXWLHXVNXWRþQtY3UDKHSR Y\VRNêDMQD~URYQLHXURSDUODNULPLQDþQêYêURNRWRP]H YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY ý5 ]~þDVWQLOOtGHUNDQGLGiW- YRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUOD- PHQWXYSUtSDGHåHREHVWUDQ\ REþDQLDYRYRĐEiFKGR(X- 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH N\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX PHQWX2EHVWUDQ\VSiMDVSRORþ- XVSHM~YHXURYRĐEiFKPiMD 3DYHO7HOLþNDDćDOãtNDQGLGi- Qê]iXMHPRULHãHQLHDNWXiOQ\FK UySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3 WL3HWU-HåHN'LWD&KDUDQ]R- SUREOpPRYYRERFKNUDMLQiFK MDK

35ËĆ7(92/,ġ

SPOLUPRÁCA STRÁN TIP A ANO


Ä?Ă­slo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

7

MICHAL HORSKĂ?: BUÄŽME EURĂ“PANIA! KeÄ? pred ĹĄtvrĹĽstoroÄ?Ă­m padol BerlĂ­nsky mĂşr a tisĂ­ce kilometrov ostnatĂŠho drĂ´tu obopĂ­najĂşceho impĂŠrium Sovietskeho zväzu od BerlĂ­na aĹž po Vladivostok, miliĂłny ÄžudĂ­ nadobudlo dojem, Ĺže konÄ?Ă­ doba plnĂĄ napätia, nevraĹživosti, zĂĄpasov a studenej vojny.

I/59 TrstenĂĄ, most 098, rekonĹĄtrukcia hornej stavby. Foto: archĂ­v mesta

REKONĹ TRUKCIA MOSTA V NAĹ OM MESTE ZaÄ?iatkom jarnĂ˝ch mesiacov 2014 zaÄ?ala SlovenskĂĄ sprĂĄva ciest, ako investor a zĂĄroveĹˆ sprĂĄvca cesty I/59, s rekonĹĄtrukciou mostnĂŠho objektu ev. Ä?. 059-098, ktorĂ˝ premosĹĽuje rieku Oravica v cestnom km 108,365, na ul. Mieru v meste TrstenĂĄ. V dĂ´sledku poÄ?etnĂ˝ch povodnĂ­ na rieke Oravica doĹĄlo k podmytiu a mechanickĂŠmu rozruĹĄovaniu konĹĄtrukcie mostu, v dĂ´sledku Ä?oho dochĂĄdzalo k postupnĂŠmu zniĹžovaniu jeho kvality a zhorĹĄovaniu stavebno-technickĂŠho stavu. Most v minulĂ˝ch rokoch poskytoval ĂştoÄ?isko pre ÄžudĂ­, ktorĂ­ priĹĄli o strechu nad hlavou, Ä?o taktieĹž prispelo k jeho postupnej degradĂĄcii. KeÄ?Ĺže sa most nachĂĄdza na ceste I. triedy v zastavanom ĂşzemĂ­ mesta, aj samotnĂŠ mesto TrstenĂĄ sa zapĂĄjalo a vyvĂ­jalo tlak na SlovenskĂş sprĂĄvu ciest, aby bol tento most zaradenĂ˝ do investĂ­ciĂ­ v Ä?o najkratĹĄom Ä?ase. ĂšÄ?elom tejto stavby je zlepĹĄiĹĽ pomocou stavebnĂ˝ch prĂĄc a mechanizmov stavebno-technickĂ˝ stav mostnĂŠho objektu a dosiahnutie vhodnĂ˝ch podmienok na jeho prevĂĄdzkovanie, Ä?Ă­m sa zlepĹĄĂ­ bezpeÄ?nosĹĽ a prejazdnosĹĽ dopravnĂ˝ch

prostriedkov a taktieĹž chodcov. V neposlednom rade rekonĹĄtrukcia mostu prispeje k zlepĹĄeniu celkovĂŠho estetickĂŠho vzhÄžadu mesta.

Kompletnå výmena zvrťku

TĂĄto rekonĹĄtrukcia zahĹ•Ĺˆa kompletnĂş vĂ˝menu mostnĂŠho zvrĹĄku vrĂĄtane dilatĂĄcie, rĂ­msy, vozovky, izolĂĄcie, vyrovnĂĄvacieho betĂłnu a odvodĹˆovaÄ?ov, zriadenie novĂ˝ch zĂĄbradlĂ­, reprofi lĂĄciu podhÄžadu NK, vybetĂłnovanie zĂĄvernej stienky, prechodovej dosky, reprofilovanie loŞísk a odbĂşranie ĹĄachty v mieste nefunkÄ?nĂŠho teplovodu. Most je Ä?iastoÄ?ne uzavretĂ˝ a cestnĂĄ premĂĄvka je vedenĂĄ obojstranne v jednom voÄžnom jazdnom pruhu, v zmysle schvĂĄlenĂŠho projektu doÄ?asnĂŠho dopravnĂŠho znaÄ?enia, spracovanĂŠho autorizovanĂ˝m stavebnĂ˝m inĹžinierom Ing. Rastislavom PisarÄ?Ă­kom. ÄŒiastoÄ?nĂĄ uzĂĄvierka cesty v Ăşseku mostnĂŠho objektu bola schvĂĄlenĂĄ OkresnĂ˝m Ăşradom Ĺ˝ilina, odborom cestnej dopravy a pozemnĂ˝ch komunikĂĄciĂ­. Pri usmernenĂ­ o prednosti jazdy nebolo potrebnĂŠ pouĹžitie svetelnĂ˝ch signalizaÄ?nĂ˝ch zariadenĂ­, preto je usmernenie zabezpeÄ?enĂŠ dopravnĂ˝mi znaÄ?kami. V prĂ­-

pade, Ĺže by si to dopravnĂĄ situĂĄcia v mieste uzavretia cesty vyĹžiadala, naprĂ­klad pri tvorbe kolĂłny v urÄ?itom smere, zhotoviteÄž zabezpeÄ?Ă­ riadenie dopravy nĂĄleĹžite pouÄ?enĂ˝mi a vystrojenĂ˝mi osobami.

Obnova Ä?alĹĄieho mosta

HlavnĂ˝m zhotoviteÄžom stavby je spoloÄ?nosĹĽ HANT BA DS a.s. PovaĹžskĂĄ Bystrica, ktorĂĄ v sĂşÄ?asnosti plynule vykonĂĄva prĂĄce na mostnom objekte. PredpokladanĂ˝ termĂ­n ukonÄ?enia stavebnĂ˝ch prĂĄc je oktĂłber 2014. V sĂşÄ?asnosti mesto TrstenĂĄ pokraÄ?uje vo vyvĂ­janĂ­ nĂĄtlaku na SlovenskĂş sprĂĄvu ciest, aby bol v blĂ­zkej dobe zrekonĹĄtruovanĂ˝ aj Ä?alĹĄĂ­ most nachĂĄdzajĂşci sa na ceste I. triedy, na ul. KrakovskĂĄ cesta, ktorĂ˝ premosĹĽuje rieku Oravica v meste TrstenĂĄ. V rĂĄmci revitalizĂĄcie mesta TrstenĂĄ sa pripravuje projekt na Ăşpravu chodnĂ­kov a osvetlenia na ul. Mieru, ktorĂ˝ bude nadväzovaĹĽ na sĂşÄ?asnĂş rekonĹĄtrukciu mostnĂŠho objektu. PredpokladanĂ˝ termĂ­n zahĂĄjenia vĂ˝stavby je r. 2015. Ing. Eva RajmanovĂĄ (Oddelenie vĂ˝stavby a ĹživotnĂŠho prostredia MsĂš TrstenĂĄ)

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EĂŞYDOpKRUHĂĽLPXNWRUĂŞPVD PRKOR]GDĢĂĽHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHĂĽtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDĂžLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRĂ„RVREQRVWLÂłNWRUpGHĂŁWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDĂŁHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDĂŁLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQĂŞFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYĂžDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHĂĽLWpDE\ SUHGRYĂŁHWNĂŞPPODGtÄ?XGLD LĂŁOLNYRÄ?EiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiÄ–DOLYÄ?DYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢĂĽH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNĂŞFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDĂŁHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHÄ?XGVNĂŞFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢÄ?XGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDĂžQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢĂŁDQFXDM PODGĂŞPÄ?XćRPPODGĂŞPSRVODQFRPNWRUtP{ĂĽXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORĂžHQVNRSROLWLFNĂŞFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDĂŁXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKĂŞFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiĂĽHDĂĽ WUHWLQD]YROHQĂŞFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKÄšVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YĂ„WXĂžQpKR*UpNDÂłNWRUĂŞVL SRKRGOQHĂĽLMHQD~NRUĂ„FKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVNDÂł7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHĂŁWUXNWtYQHOHQYRĂžL(XUySHDOHDMYRĂžLYODVWQHMNUDMLQHĂžRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORĂĽLOLWtWRĂ„SROLWLFLÂłDMYOiGX -HG{OHĂĽLWp]G{UD]QLĢĂĽHQDĂŁD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKĂŁWiWRYGR (Ă’NGHXĂĽQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHÄ?Ä–RYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~ĂžDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiĂŁSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPĂŞFK MHG{OHĂĽLWpDE\VPHSDWULOL NWĂŞPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHĂžQRVWLRFKUDQHVSRORĂžQĂŞFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQĂŞFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYĂŞKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREĂžDQRFKDE\VDUR]KRGOLĂžLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXĂžLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDĂŁHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHĂĽ FKiSXĂĽH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDĂĽGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWĂŞFKUHĂĽLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VĹĄetci sme VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞEH]SROLWLFNHM NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR SMER-u alebo rozvracaÄ? &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGpravice. QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 2/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

0LFKDO%XEiQSULSUHEHUDQt&,-DZDUG]DQDMOHSãtSURMHNWURNDY5XPXQVNX

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

1DãtP]iPHURP MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ 1LHMHMHGQR kto nás ]DVWXSXMH GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ă„9(Ă˝1( 0/$'eÂł32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme. V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj keÄ? poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch, ako mĂ´Ĺže naprĂ­klad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?YHNY\MGHPHYRQ]RYĂŁHWNĂŞFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQĂŞFK ]PLHQ$YĂŁDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp ]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNXWRĂžQHM

WYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞSRGvod a politickĂş pretvĂĄrku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGĂžLĢQiVĂĽHDM SRWRÄ?NĂŞFKURNRFKV~VWile eĹĄte mladĂ­, vitĂĄlni a eviGHQWQHQHVWDUQ~FL$NLFK SRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYRGLY QHVSDGQHWH]Q{KNRKRWR SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mĂĄja. 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiUtVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRlaborovania, delenia strĂĄn DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEiWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EiFK 9Ă’&DSUH]LGHQW XNi]DOL

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DĂŁDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQĂŞFK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosĂ­m, minimĂĄlne YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD naĹĄej republiky, aby si uveGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myĹĄlienky a novĂş kultĂşru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ mnoho rokov a vyberiem si QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP jednoducho ĹĄancu mlaGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDrĂş generĂĄciu politikov na G{FKRGRN ÄĄDĂĽNR SRYHGDĢĂĽH]DVO~ĂĽHQĂŞDOHXUĂžLWH]DVO~ĂĽHQH Roman T., Martin UHG

MESTO PRIPRAVUJE ZRIADENIE MĂšZEA Mesto TrstenĂĄ v sĂşÄ?asnej dobe nadväzuje na svoje bohatĂŠ historickĂŠ tradĂ­cie a zvyklosti. BohatosĹĽ a vnĂştornĂĄ pestrosĹĽ historickĂ˝ch udalostĂ­ Trstenej bola podmienenĂĄ v minulosti viacerĂ˝mi faktormi: pravidelnĂ˝m konanĂ­m trhov a jarmokov uĹž od stredoveku, existenciou tranzitnej cesty z Uhorska do PoÄžska, tradĂ­ciou pĂştnickĂŠho miesta v Trstenej uĹž od prvej polovice 18. storoÄ?ia, ako aj rozmanitosĹĽou remeselnej vĂ˝roby a obchodnej aktivity v minulosti. Zriadenie MestskĂŠho mĂşzea v Trstenej bolo schvĂĄlenĂŠ na zasadnutĂ­ MestskĂŠho zastupiteÄžstva v Trstenej dĹˆa 10. 12. 2013 uznesenĂ­m Ä?. 792/XII/2013 s ĂşÄ?innosĹĽou od 1. januĂĄra 2014. ZaÄ?iatkom aprĂ­la 2014 boli podanĂŠ dve Ĺžiadosti na Ministerstvo pĂ´dohospodĂĄrstva a rozvoja vidieka a na Ăšrad vlĂĄdy SR o nenĂĄvratnĂ˝ finanÄ?nĂ˝ prĂ­spevok s cieÄžom komplexne zrekonĹĄtruovaĹĽ budovu VilÄ?ekovej kĂşrie a zabezpeÄ?iĹĽ jej hmotno-kultĂşrnu transformĂĄciu zo zemianskej kĂşrie na mĂşzeum mestskĂŠho typu.

Mapovanie dejĂ­n

MestskÊ múzeum by sa svojou ťpecializåciou zameriavalo na mesto Trstenå, na komplexnÊ mapovanie dejín mesta a jeho kultúrnych, duchovných, spo-

loÄ?enskĂ˝ch i hospodĂĄrskych tradĂ­ciĂ­ v regiĂłne Oravy. Bola by tu zriadenĂĄ najmä etnografickĂĄ a remeselnĂ­cka expozĂ­cia. PredpokladĂĄ sa inĹĄtalĂĄcia dvoj a trojrozmernĂ˝ch originĂĄlnych exponĂĄtov reprezentujĂşcich rĂ´zne druhy Äžudskej Ä?innosti. CelkovĂĄ komplexnĂĄ rekonĹĄtrukcia budovy VilÄ?ekovej kĂşrie sa predpokladĂĄ v priebehu roka 2014 a 2015.

ZachovalĂĄ historickĂĄ budova

Budova plĂĄnovanĂŠho mestskĂŠho mĂşzea bola pĂ´vodne vyuŞívanĂĄ ako zemianska kĂşria rodiny VilÄ?ekovcov. SamotnĂĄ budova zrejme pochĂĄdza z druhej polovice 18. storoÄ?ia. Na jednej klenbe je zachovanĂŠ datovanie 1799. Je to jedna z najstarĹĄĂ­ch a sĂşÄ?asne najviac zachovalĂ˝ch

Budova VilÄ?ekovej kĂşrie. Foto: archĂ­v mesta

historickĂ˝ch budov v meste TrstenĂĄ. ZĂĄroveĹˆ je jedinou zachovanou zemianskou kĂşriou v meste. MĂĄ zachovanĂŠ pĂ´vodnĂŠ ĹĄtukovĂŠ klenby vo viacerĂ˝ch miestnostiach s prvkami typickej ĹĄÄžachtic-

kej architektĂşry z obdobia baroka. Budova bola vyuŞívanĂĄ do prvej polovice 20. storoÄ?ia na bĂ˝vanie. RenovĂĄciou a komplexnou revitalizĂĄciou historickĂŠho objektu tzv. VilÄ?ekovej kĂşrie v Trs-

tenej by sa pripravil dĂ´stojnĂ˝, vkusnĂ˝ a architektonicky cennĂ˝ prĂ­bytok na vytvorenie MestskĂŠho mĂşzea v Trstenej. PhDr. Marek ÄŽurÄ?o, PhD. (Oddelenie organizaÄ?nĂŠ MsĂš TrstenĂĄ)


Ä?Ă­slo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

11

OSLAVA DŇA MATIEK

MATIÄŒNĂ? SLĂ VIÄŒEK

DruhĂĄ mĂĄjovĂĄ nedeÄža uĹž tradiÄ?ne patrĂ­ mamĂĄm, keÄ? si vĹĄetci pripomĂ­name ich nenahraditeÄžnĂş Ăşlohu.

DĹˆa 13.5.2014 sa konala v Kine Mier v Trstenej okresnĂĄ súżaĹž v speve ÄžudovĂ˝ch piesnĂ­ „MatiÄ?nĂ˝ slĂĄviÄ?ek – XIX. roÄ?nĂ­k“, ktorĂş organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej a ZĂĄkladnĂĄ umeleckĂĄ ĹĄkola v Trstenej.

TradĂ­cia oslĂĄv DĹˆa matiek siaha aĹž do doby starovekĂŠho GrĂŠcka, kedy Ĺženu ako matku – darkyĹˆu Ĺživota, oslavovali v podobe rĂ´znych slĂĄvnostĂ­. V novodobej podobe sa vĹĄak DeĹˆ matiek zaÄ?al oslavovaĹĽ na prelome 19. a 20. storoÄ?ia. MyĹĄlienka vzdaĹĽ poctu matkĂĄm sa objavila v SpojenĂ˝ch ĹĄtĂĄtoch americkĂ˝ch, keÄ? sa Anna ReeversovĂĄ JarvisovĂĄ, matka 11-tich detĂ­, angaĹžovala za prĂĄva matiek.

SúżaĹže sa zĂşÄ?astnilo 48 detĂ­ z 12 oravskĂ˝ch ĹĄkĂ´l. SúżaĹžilo sa v troch kategĂłriĂĄch. VĂ˝kony súżaĹžiacich boli veÄžmi dobrĂŠ a vyrovnanĂŠ a pre odbornĂş porotu nebolo ÄžahkĂŠ vybraĹĽ tĂ˝ch najlepĹĄĂ­ch, a preto sa rozhodli udeliĹĽ aj zdvojenĂŠ miesta.VĂ­ĹĽazi v jednotlivĂ˝ch kategĂłriĂĄch dostali diplomy a knihy a ako cenu MS NĂĄrodnĂ˝ kalendĂĄr 2014.

SlĂĄvnostnĂĄ akadĂŠmia

Tento rok sme si v Trstenej pripomenuli DeĹˆ matiek v nedeÄžu 11. mĂĄja 2014 akadĂŠmiou, ktorĂş v Dome kultĂşry pripravila ZĂĄkladnĂĄ ĹĄkola R. Dilonga v spoluprĂĄci s mestom TrstenĂĄ a ostatnĂ˝mi ĹĄkolami, v programe pod nĂĄzvom „Mojej mame“. ĂšstrednĂ˝m motĂ­vom bolo poÄ?akovanie za lĂĄsku, obe-

DruhĂĄ mĂĄjovĂĄ nedeÄža uĹž tradiÄ?ne patrĂ­ mamĂĄm. Foto: archĂ­v mesta

tu a starostlivosĹĽ, ktorĂş dennodenne dostĂĄvajĂş od svojej mamy. Po prĂ­hovore primĂĄtora Ing. Jozefa ÄŽubjaka vystĂşpili deti zo ZĹ R. Dilonga, deti z MĹ  PuĹĄkinova darovali mamiÄ?kĂĄm ÄžudovĂŠ pĂĄsmo a bĂĄsniÄ?ky, deti z anglickĂŠho krúŞku Centra voÄžnĂŠho Ä?asu v Trstenej zaspievali anglickĂŠ piesne, Ĺžiaci zo ZUĹ  TrstenĂĄ zahrali niekoÄžko znĂĄmych melĂłdiĂ­ a Ĺžiaci ZĹ  P. O. Hviezdoslava predviedli rytmickĂ˝ orientĂĄlny a modernĂ˝ tanec. Ĺ tudentky GMH v Trstenej predniesli pĂĄsmo o vÄ?ake pre mamy.

PoÄ?akovanie mamĂĄm

V zĂĄvere programu vystĂşpili ĹžiaÄ?ky ZĹ R. Dilonga spolu s gymnazistkami a spoloÄ?ne zaspievali pieseĹˆ doprevĂĄdzanĂş prezentĂĄciou a zanechali vo vĹĄetkĂ˝ch hlbokĂ˝ dojem a odkaz, aby sme nezabĂşdali poÄ?akovaĹĽ mame. K oslave DĹˆa matiek sa pripojili aj deti MĹ  TrstenĂĄ, ktorĂŠ pre svoje mamiÄ?ky zorganizovali vystĂşpenia na motĂ­vy znĂĄmeho muzikĂĄlu „Neberte nĂĄm princeznĂşâ€œ, ktorĂŠ sa konali v dĹˆoch 13. a 14. mĂĄja 2014 v Dome kultĂşry v Trstenej. (TĂ )

Víżazi v jednotlivých kategóriåch:

I. kategĂłria: prvĂŠ miesto: Ondrej GostĂ­k – ZĹ s MĹ  Liesek, NatĂĄlia Ĺ˝uffovĂĄ – ZĹ  s MĹ  Zuberec, druhĂŠ miesto: Karol Fukas – ZĹ  s MĹ  ÄŒimhovĂĄ a tretie miesto: Zuzana KolejĂĄkovĂĄ – ZĹ  POH TrstenĂĄ.

II. kategĂłria: prvĂŠ miesto: Timea MalatinkovĂĄ – ZĹ s MĹ  Podbiel, Barbora Ĺ˝uffovĂĄ – ZĹ  s MĹ  Zuberec, druhĂŠ miesto: ViktĂłria HarmatovĂĄ – ZĹ  s MĹ  Hladovka, PatĂ­cia HucĂ­kovĂĄ – ZĹ  s MĹ  Liesek a tretie miesto: Dominik Ĺ vĂĄĹˆa – ZĹ  POH TrstenĂĄ. Cena MS: Ĺ˝aneta BurcinovĂĄ – ZĹ  s MĹ  VitanovĂĄ. III. kategĂłria: prvĂŠ miesto: Nikola SimanovĂĄ – ZĹ  MM TvrdoĹĄĂ­n, druhĂŠ miesto: Zuzana BorsĂ­kovĂĄ – ZĹ  s MĹ  Zuberec, Adriana VrabÄ?ekovĂĄ - ZĹ  s MĹ  Liesek a tretie miesto: Veronika JanÄ?ovĂĄ – ZĹ  s MĹ  Hladovka. Cena MS: MaroĹĄ Gnida – ZĹ  s MĹ  VitanovĂĄ.

Cena MS: Dåvid Papan – ZŠRD Trstenå.

NSR 3265/14

0\YLHPHÌHVD72]EDONyQDURELĨQHVOXät

VoĖte sluťnosĨ! VOĕTE stranu TIP!

Ing. Margita KapitĂĄnovĂĄ (MO MS v Trstenej)


naše novinky

KRÍŽOVKA

KLUB DÔCHODCOV

KRÁTKE SPRÁVY

12

Dňa 4. mája 2014 o 15.00 hod. sa v priestoroch hotela Roháč konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v Trstenej za účasti 46 členov klubu. Podujatie otvorila predsedníčka Klubu dôchodcov p. Žofia Mokrá. V minulom roku sa členovia zúčastňovali na viacerých akciách a posedeniach organizovanými Klubom dôchodcov a taktiež na podujatiach zabezpečenými mestom Trstená. V rámci projektu Zelená pre seniorov z nadácie Orange v spolupráci s mestom Trstená, Jednotou dôchodcov Slovenska a Klubu dôchodcov sa organizovali prednášky o zdraví, výlety a pohybové aktivity. V ďalšom programe sa predložili správy o hospodárení za 2013 – A. Lepáčková, plán práce na rok 2014 – A. Benická a správa revíznej komisie – Ing. D. Leng. Svojím príhovorom prítomných pozdravil aj primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak.

1

3

2

KONCERT ŽIAKOV V Dome kultúry sa dňa 6. mája 2014 o 17.00 hod. uskutočnil Verejný koncert žiakov ZUŠ v Trstenej, na ktorom účinkovali žiaci a učitelia Hudobného a tanečného odboru. Táto vydarená akcia pozostávala z 24 výstupov mladých umelcov, od 1. ročníka až po 2. stupeň štúdia za hojnej účasti verejnosti mesta a okolia.

REPER KANDIDUJE Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti, a stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip k pesničke Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

ako sa volá veštica tv8 na obrázku?

Soňa alebo erika

POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE:

Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) sona alebo erika NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 118

NSR 3245/14

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8!

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

(TÁ), (ts)


Ä?Ă­slo 2/2014

ROZHOVOR

13

-85$-7,/(6&+.$1','Ăˆ71$ (852326/$1&$=$675$187,3 VysokĂŠ ĹĄkolstvo, pedagĂłgovia, ĹĄtudenti, mladĂ­ Äžudia. To sĂş tĂŠmy, ktorĂŠ prioritne zaujĂ­majĂş kandidĂĄta do eurovolieb za stranu TIP JURAJA TILESCHA. Chce zastupovaĹĽ zĂĄujmy mladĂ˝ch a moderne zaloĹženĂ˝ch ÄžudĂ­ tak, aby sa eurĂłpske zmeny diali v prospech, nie na Ăşkor Slovenska, a taktieĹž chce lepĹĄie podmienky pre strednĂş a starĹĄiu generĂĄciu. Jeho skĂşsenosti zo ĹĄkolskĂŠho prostredia a jeho osobnĂŠ poznatky sĂş kĞúÄ?om, na zĂĄklade ktorĂŠho chce tento cieÄž napÄşĹˆaĹĽ so vĹĄetkou vĂĄĹžnosĹĽou a najlepĹĄie, ako bude mĂ´cĹĽ. HnacĂ­m motorom spoloÄ?nosti sĂş mladĂ­, avĹĄak ani tĂ˝ch ostatnĂ˝ch by sme nemali nechaĹĽ ĹživoriĹĽ. PrinĂĄĹĄame vĂĄm jeho vĂ­ziu a predsavzatia, s ktorĂ˝mi ide do boja o miesto v europarlamente.

]O vĂĄs je znĂĄme, Ĺže ste svetobeĹžnĂ­k, dokonca ste Ä?asĹĽ svojho detstva strĂĄvili mimo EurĂłpy. AkĂŠ boli vaĹĄe „detskĂŠ osudy“?

OXVRPDEVROYRYDOY0DURNXYR IUDQF~]VNRPMD]\NX8ĂĽYWRPWRPODGRPYHNXVRPVDFtWLO E\ĢGRPDNGHNRÄ?YHNYRVYHWH 1DSULHNWRPXVRPVDYĂĽG\UiG $NRURĂžQĂŞVRPVURGLĂžPL YUDFDODYUDFLDPQD6ORYHQVNR DPODGĂŁRXVHVWURXRGLĂŁLHOGR ]DVYRMRXURGLQRXNDPDUiWPL 0DURND0{MRWHFMHVWURMiUVN\ SUtURGRXDWUDGtFLDPL LQĂĽLQLHUDYWRPWRRGERUHEROY\VODQĂŞSUDFRYDĢQDDIULFNĂŞNRQ- ]Kedy ste si uvedomili, WLQHQW9]KÄ?DGRPQDWRĂĽHVPH Ĺže chcete a mĂ´Ĺžete meniĹĽ VDSUHVĢDKRYDOLGRFXG]HMNUDML- veci okolo seba? Q\PRMDPDPDPXVHODRSXVWLĢ 3RĂžDVĂŁW~GLDVDYRPQH]DĂžDOL SUiFXâN{ONXDM]iNODGQ~ĂŁNR- REMDYRYDĢRUJDQL]DĂžQpVFKRS-

QRVWLSULRUJDQL]iFLLKRNHMEDORYĂŞFKWXUQDMRY3RXNRQĂžHQtJ\PQi]LDVRPVDUR]KRGRO VSR]QDĢćDOĂŁLXNUDMLQXDWDN VRPRGLĂŁLHOQDWULURN\GR$QJOLFNDNGHVRPSRSUYĂŞNUiW ]DĂžDOSRGQLNDĢ1D]iNODGH YODVWQHMVN~VHQRVWLVSUREOpPDPLSULKÄ?DGDQtXE\WRYDQLD Y$QJOLFNXVPHVSROXVNDPDUiWRP]DORĂĽLOLDJHQW~UX QDVSURVWUHGNRYDQLHXE\WRYDQLDSUHPODGĂŞFKÄ?XGtNWRUt VDUR]KRGOLtVĢ]D]iURENRP

voÄžte stranu

TIP Ä?.

10

VOĽTE TIP

DAJTE Ĺ ANCU MLADĂ?M Juraj TILESCH, BSBA 28 rokov, TrenÄ?Ă­n

4

Ä?.

facebook.com/tilesch.juraj

NSR 3266/14

KRÚŽKUJTE

MojĂ­m hlavnĂ˝m cieÄžom je sĂşstrediĹĽ sa vysokĂŠ ĹĄkolstvo a mobility ĹĄtudentov, pedagĂłgov a mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Moja vĂ­zia Slovenska spoÄ?Ă­va vo vzdelanostnej ekonomike a  nie vo fabrikĂĄch s  lacnou pracovnou silou pre zahraniÄ?nĂ˝ch investorov. KvalitnĂŠ vzdelanie a moĹžnosĹĽ vycestovaĹĽ a spoznaĹĽ novĂŠ skĂşsenosti, zĂ­skaĹĽ novĂŠ vedomosti sĂş pridanou hodnotou pre kaĹždĂŠho jednĂŠho absolventa.

]MĂĄte uĹž vo svojej doterajĹĄej kariĂŠre nejakĂŠ „parlamentnĂŠ skĂşsenosti“?

]UHJHQHURYDĢLFKMHYHÄ?PLG{OHĂĽLWĂŞDVSHNWSRNLDÄ?FKFHĂžORYHNQLHĂžR]PHQLĢ'~IDPSULDWHOLDĂĽHVWHVLWHQWRYtNHQGQDĂŁOL 5RNVRPS{VRELODNRSUH]LGHQW ĂžDVVDPLSUHVHEDDVYRMHKREE\ ĂŁWXGHQWVNpKRSDUODPHQWX6SRORĂžQHVRVWDWQĂŞPLĂžOHQPLVPH ]PreÄ?o chcete Ă­sĹĽ do SULSUDYRYDOLU{]QHDNWLYLW\SUH eurĂłpskej politiky? ĂŁWXGHQWRYDNRV~ĂŁSRUWRYpGQL ÄŒo v nej chcete dosiahnuĹĽ? SOHV\ZRUNVKRS\JXHVWOHFWX- &KFHPVDSRGLHÄ?DĢQDWYRUEHHXUHVDLQp9URNXVRPERO UySVNHMOHJLVODWtY\NWRUiPi]i]YROHQĂŞDNDGHPLFNĂŞPVHQi- VDGQĂŞGRSDGQDYĂŁHWNĂŞFKREĂžDWRPGRâWXGHQWVNHMUDG\Y\VR- QRY(XUySVNHM~QLH9HUtPĂĽH NĂŞFKĂŁN{ONGHVRPSR]YROHQt PRMHVN~VHQRVWL]RĂŁNROVNpKR GRGYRMURĂžQpKRIXQNĂžQpKRRE- SURVWUHGLD]PRMHMSUiFHL]PRGRELD]DVWiYDOIXQNFLXSUHGVHGX MLFKRVREQĂŞFKSR]QDWNRY(XUySâWXGHQWVNHMUDG\6ORYHQVND$M VNHM~QLHPLSRP{ĂĽXQDSÄŽÄ–DĢ NHćXĂĽQLHVRPMHMĂžOHQRPVWi- WHQWRFLHÄ?VRYĂŁHWNRXYiĂĽQRVOHVDVQDĂĽtPXGUĂĽLDYDĢNRQWDNW ĢRX0RMtPKODYQĂŞPFLHÄ?RPMH VGHOHJiWPLDE\ĢQiSRPRFQĂŞ V~VWUHGLĢVDQDY\VRNpĂŁNROVWYR SULULHĂŁHQtDRUJDQL]RYDQtU{]- DPRELOLW\ĂŁWXGHQWRYSHGDJyJRY DPODGĂŞFKÄ?XGt0RMDYt]LD6ORQ\FKSURMHNWRY YHQVNDVSRĂžtYDYRY]GHODQRVW]MĂ´Ĺžete nĂĄm nejakĂ˝ QHMHNRQRPLNHDQLHYRIDEULz nich priblĂ­ĹžiĹĽ? AkĂŠ reĂĄlne NiFKVODFQRXSUDFRYQRXVLORX moĹžnosti ĹĄtudentom SUH]DKUDQLĂžQĂŞFKLQYHVWRURY 0RPHQWiOQHVDSRGLHÄ?DPQD prinĂĄĹĄajĂş? 3RVOHGQĂŞSURMHNWMH%RDUG0H- SURMHNWH&R60L&( 9ĂŞ]Y\ĂŁWXHWLQJ (XUySVNHM ĂŁWXGHQWVNHM GHQWVNĂŞFKPRELOtW NWRUĂŞDQDO\~QLHNWRUĂŞVDQHGiYQRNR- ]XMHPRPHQWiOQXVLWXiFLXY(XQDOY%UDWLVODYHDYR9LHGQLSRG UySHYUiPFLĂ„FHORVWXSÄ–RYĂŞFKÂł ]iĂŁWLWRXVORYHQVNHMDUDN~VNHM PRELOtW3URMHNWVD]DPHULDYD ĂŁWXGHQWVNHMUDG\6HPLQiUQD QDRWi]N\JUDQWRYYĂŞXĂžE\SRĂžDVĢWRKWRYDOQpKR]KURPDĂĽ- VN\WQXWLDMD]\NRYĂŞFKNXU]RY GHQLDMH]DPHUDQiQDDNDGHPLF- RGFKRGXSUtFKRGXLQWHOLJHQFLH NpDĂŁWXGHQWVNpPRELOLW\NWRUp ]NUDMLQ\DGRNUDMLQ\DL=iYHV~]P{MKRSRKÄ?DGXQHRGGHOL- U\]SURMHNWXEXG~]YHUHMQHQp WHÄ?QRXV~ĂžDVĢRXĂŁW~GLD9ćDND QDMHVHÄ– PRELOLWiPPDM~ĂŁWXGHQWLPRĂĽQRVĢY\FHVWRYDĢGR]DKUDQLĂžLD ]PoÄ?me eĹĄte k vĂĄĹĄmu VSR]QDĢQRY~NXOW~UXWUDGtFLH rodnĂŠmu regiĂłnu. V Ä?om Ä?XGtDYQHSRVOHGQRPUDGH]GR- je pre vĂĄs vĂ˝nimoÄ?nĂ˝? NRQDOLĢVDYFXG]RPMD]\NX +RFLVRPSRPHUQHGOK~ĂžDVĢ P{MKRĂĽLYRWDVWUiYLOY]DKUDQL]ÄŒomu sa venujete okrem ĂžtNVYRMHMNUDMLQHDURGQpPX PHVWXPDYĂĽG\YLD]DORSHYQp prĂĄce? Ako relaxujete? 7XULVWLNDKRUROH]HFWYRDNDUD- SXWR7UHQĂžtQSHUOD3RYDĂĽLD WHV~SUHPÄ–DYHÄ?NĂŞPSRVLOQH- MHPRMRXVUGFRYNRX3RYDĂĽVNĂŞ QtPSRĢDĂĽNĂŞFKGÄ–RFK3UiYH ,QRYHF9UĂŁDWHFĂžL.iOQLFDV~ SRĂžDVWĂŞFKWRDNWLYtWPiPĂžDV PLHVWDNGHVDGRVWDQHP]7UHQXVSRULDGDĢVLVYRMHP\ĂŁOLHQN\ ĂžtQD]DSiUGHVLDWRNPLQ~WDFtDXSRNRMLĢP\VHÄ?9ćDNDPRMHM WLPVDDNRYLQRPVYHWH3ULDPR URGLQHDPRMLP]iXMPRPVRP Y7UHQĂžtQHMHWLHĂĽQLHNRÄ?NRYHÄ?PDOPRĂĽQRVĢVWUHWQ~ĢPQRĂĽVWYR PLSHNQĂŞFKN~WRYNGHUiGWUi]DXMtPDYĂŞFKÄ?XGtNWRUtSULVSHOL YLPĂžDVDNRQDSUtNODG2VWURY VYRMLPLQi]RUPLGRP{MKRĂĽLYR- =iEODWVNpO~N\ĂžL%UH]LQD WD2ĂžLVWHQLHP\VOHDGUHQDOtQ I\]LFN\]DSRMLĢVLO\ĂžLQDRSDN WV


14

naše novinky

ŠPORT

TRSTENSKÉ MUŽSTVÁ BOJUJÚ O POSTUP čuje postup do II. ligy. Veríme, že záver sezóny žiacke kategórie zvládnu a budeme sa môcť spoločne tešiť z ich postupu.

Futbal je najpopulárnejšia hra na svete a aj v našom prostredí patrí k športom, o ktorý má záujem široká športová verejnosť. Svedčia o tom početné návštevy na jednotlivých zápasoch. Futbal kladie vysoké nároky na pripravenosť hráčov, výrazne vplýva na telesný vývin, na upevňovanie zdravia, na zvyšovanie zdatnosti a odolnosti, upevňuje morálne a vôľové kvality človeka. Tiež formuje celú jeho osobnosť. Predchádzajúcou vetou sa dajú charakterizovať základné ciele, ktoré presadzujeme v našom futbalovom klube. K tomu určite patrí aj budovanie materiálnej základne, k rozvoju ktorej výkonný výbor podniká celý rad opatrení. Jeden z ďalších dôležitých cieľov je výkonnosť – dosahovať čo najlepšie umiestnenia v tabuľkách. V sezóne 2013/2014 sú všetky mužstvá zapojené do bojov o postup.

Podstatné úlohy klubu

V sezóne 2013/2014 sú všetky mužstvá zapojené do bojov o postup. Foto: archív mesta

Viera v dobrý záver sezóny

U dospelých prebieha reorganizácia súťaží, čo znamená v prípade umiestnenia do 9. miesta postup do vyššej

súťaže. To za predpokladu najhoršieho scenára, keď z vyšších súťaží vypadnú mužstvá do IV. ligy. Veríme, že chlapci záver sezóny po zlepšujúcich sa výsledkoch zvládnu. Doras-

tenci zvládajú jarnú časť dobre a z druhej priečky môžu stále postúpiť do III. ligy. Najlepšie postavenie v tabuľkách majú žiacke tímy. Starší žiaci sú na prvej priečke, čo im zabezpe-

K špecifikám trstenského futbalu patrí skutočnosť, že má pätnásť hráčov v najvyšších ligových súťažiach. Za MFK Ružomberok hrá Lukáš Greššák, dres už istého postupujúceho do Corgoň ligy ŽP Šport Podbrezová oblieka Ľuboš Kupčík. Ďaľších štrnásť mladých talentov oblieka ligové dresy Slovana Bratislava, MFK Ružomberok a MFK Námestovo. Práve starostlivosť o mladé talenty patrí medzi najdôležitejšie úlohy vedenia futbalového klubu FK Slovan Trstená. Milí priatelia futbalu, pozývame vás všetkých na štadión Pod Kľozovom podporiť naše mužstvá v bojoch o cenné záverečné body. Ing. Jozef Ďubjak, (predseda FK Slovan Trstená)

a Bežím n o c ní tv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, is slušn Āi tá a komprom mi Ė a e i v aj anc toler e sú naoz tik é. v poli nákazliv

214_TIP_Karikatury_1 6

NSR 2824/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 5/9/14 4:52 PM


číslo 2/2014

ŠPORT

15

ZHODNOTENIE ŠACHOVEJ SEZÓNY V tejto sezóne náš šachový oddiel v 4. lige C12 skončil na druhom mieste zo ziskom 25 bodov. Je to historický úspech celého klubu. Aj keď postup unikol takpovediac o vlások, treba povedať, že celý kolektív pristupoval veľmi svedomito ku každému zápasu. Na tréningu sa rozoberali zohraté partie, aby sa predišlo ďalším chybám. Základnou kostrou mužstva v lige sú: Dušan Gembala, Józef Pálenik, Peter Gašper, Pavol Surovčík, Michal a Miroslav Pažitný, Michal Hucko, Jozef Drahula, Valerián Valášek a aj ostatní hráči: Michal a Andrej Huckovci, Ján Buloň, Marián Kukuc, Matúš Drahula, Ľubomír Vnenk st., a Ľubomír Vnenk ml., Jurko Urbanovič, Karol a Jás Štefanidesovci, Pavol, Tomáš, Andrej

a Patrik Brnušákovcí, Monika, Magdaléna Pažitné, Maroš Letaši, Patrik Gočan, Martin Mačor, Ján Štrba a bratia Stasovci. Vedúcemu oddielu nedá nevyzdvihnúť najlepšieho hráča. Ani ostatní členovia oddielu nebudú proti, ak sa spomenie meno Peter Gasper. Nielenže k zápasom pristupuje veľmi svedomito, ale aj na tréningoch vie vždy poradiť, vysvetliť a povzbudiť. Historický úspech celého šachového oddielu. Foto: archív mesta

Piata liga ako odrazový mostík

V 5. lige má oddiel dve družstvá. Je to predovšetkým preto, aby si zahrali všetci členovia a mohli tak kedykoľvek nastú-

piť aj vo vyššej súťaži, čo sa častokrát stáva. Tu sa oddiel umiestnil na treťom, respektíve ôsmom mieste. Piata liga je dosť náročná, lebo sa hrá dvoj-

TABUĽKA 4. LIGY Exalogic Bešeňová MSK Trstená SK Liptovská Ondrášová B ŠK Važec MŠK Tvrdošin B LSS L. Mikuláš B ŠK Ružomberok B LSS L. Mikuláš C ŠK TJ Lúčky ŠKM Liptovský Hrádok MŠK Dolný Kubín C ŠK Liptovské Sliače

ne 2014/2015 sa konečne podarí postúpiť do tretej ligy. Miroslav Mačor, (predseda šachového oddielu MŠK Trstená)

TABUĽKA 5. LIGY 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 8 7 6 5 4 4 4 3 2 2 0

1 1 1 2 3 4 2 2 1 4 1 2

1 2 3 3 3 3 5 5 7 5 8 9

52.5 52.5 47.5 47.5 47.0 43.5 46.0 43.0 42.5 41.0 34.0 31.0

28 25 22 20 18 16 14 14 10 10 7 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

ŠKM Liptovský Hrádok B Stankovany Rojkov MŠK Trstená B ŠK Ružomberok Devils OŠK Lisková ŠK Ružomberok C OŠK Renop L. Teplá A MŠK Trstená C OŠK Ludrová Liptovská šachová škola D Liptovská šachova škola E ŠK Liptovská Ondrášová C TJ Lúčky B OSK Renop L. Teplá B

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

18 16 13 10 11 10 10 8 8 6 5 5 4 0

1 0 3 5 0 1 1 6 4 1 4 3 2 1

1 4 4 5 9 9 9 6 8 13 11 12 14 19

74.5 65.5 66.0 53.0 51.5 56.0 47.0 50.0 50.5 42.0 42.0 41.0 39.5 21.5

55 48 42 35 33 31 31 30 28 19 19 18 14 1

NTS 3258/14

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kolovo. Dva zápasy za jeden deň poriadne preveria nielen psychickú, ale aj fyzickú vytrvalosť hráča. Vedenie oddielu a aj samotní hráči veria, že v sezó-

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Trstená, náklad 8 400 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NSR 3266/14

16

Nts1 02 2014 web  
Nts1 02 2014 web  
Advertisement