Page 1

29 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 7/2014 Dátum vydania: 15. 5. 2014

n a š e

Topoľčany

Nová podoba tržnice

Na námestí vyrástol máj

Futbal v našom Zavládla tanečná horúčka okrese

str. 2 Budovy aj areál tržnice bol v technicky zlom stave, a preto mesto pristúpilo k citlivej rekonštrukcii tejto pamätihodnosti mesta.

str. 3 Vyše 200 ľudí využilo príležitosť a prišlo koncom apríla na Námestie M. R. Štefánika, aby si pozrelo tradičnú slávnosť stavania mája.

str. 14 Už po 22-krát sa opakovalo jedinečné podujatie pre amatérskych tanečníkov. Na slávnosti sa predstavilo až 1 500 účastníkov.

str. 15 Aj prvý májový týždeň ponúkol divákom zaujímavý pohľad. Z celkového počtu ôsmich zápasov však domáci vyhrali iba dva.

DRUHÍ V PREZENTÁCII REGIÓNOV Úsilie a námaha pri prípravách sa im vyplatili. Na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne získali študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch 2. miesto v kategórii Najzaujímavejšia prezentácia regiónu. V rámci vzdelávacieho programu Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý školám ponúka nezisková organizácia Junior Archievement Slovensko, sa študenti zapojili do súťaže Vitajte v našom regióne. Tento projekt je vyvrcholením úsilia žiakov stredných a základných škôl z celého Slovenska. Štafetu pre tento v poradí 12. ročník prevzal Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina. Súťaž sa preto uskutočnila 29. apríla 2014 v Žiline. Cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácií vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí zameraných na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu. Pokračovanie na strane 2

Študenti z Topoľčian obsadili skvelé 2. miesto.

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3217/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

Ocenení ťtudenti na súżaŞi.

DRUHĂ? V PREZENTĂ CII... DokonÄ?enie zo strany 1 Ĺ tudenti Obchodnej akadĂŠmie v TopoÄžÄ?anoch si na prezentĂĄciu vybrali obec VeÄžkĂ˝ KlĂ­Ĺž a nedĂĄvno vzniknutĂş osadu StarĂ˝ KlĂ­Ĺž, ktorĂĄ je turisticky veÄžmi zaujĂ­mavĂ˝m, ale zatiaÄž nie veÄžmi znĂĄmym miestom regiĂłnu.

PrĂ­prava nebola jednoduchĂĄ

Eťte predtým, ako sa ťtudenti do súżaŞe zapojili, vytvorili tím, v ktorom pracovali a pripravovali vťetky potrebnÊ sú-

Ä?asti súżaĹže. SamotnĂĄ prĂ­prava vĹĄak nebola zÄ?aleka jednoduchĂĄ. Po nĂĄpade bolo potrebnĂŠ vĹĄetko zosĂşladiĹĽ, pripraviĹĽ propagaÄ?nĂ˝ materiĂĄl o regiĂłne, vĂ˝stavnĂ˝ stĂĄnok, prezentĂĄciu a tieĹž krĂĄtky kultĂşrny program. Na Ĺžiadnu Ä?asĹĽ sa nesmelo zabudnúż ani niÄ? podceniĹĽ. Napokon sa vĹĄak niekoÄžkotýŞdĹˆovĂŠ Ăşsilie ĹĄtudentov vyplatilo.

Výsledok porota kladne ohodnotila

Odbornå porota, ktorå pråcu ťtudentských tímov z celÊho Slovenska hodnotila, ocenila

originĂĄlnosĹĽ ich nĂĄpadu i to, ako zaujĂ­mavo prezentovali regiĂłn, celkovĂ˝ vzhÄžad stĂĄnku, ĂşroveĹˆ propagaÄ?nĂ˝ch materiĂĄlov aj obsahovĂş strĂĄnku prezentĂĄcie. ÄŽalĹĄia Ä?asĹĽ hodnotenia bola zameranĂĄ na spoluprĂĄcu súżaĹžnĂŠho tĂ­mu a regionĂĄlnych subjektov. V tomto prĂ­pade to boli ObecnĂ˝ Ăşrad VeÄžkĂ˝ KlĂ­Ĺž a ObÄ?ianske zdruĹženie StarĂ˝ KlĂ­Ĺž. Ĺ tudentom tĂĄto súżaĹž priniesla mnoĹžstvo praktickĂ˝ch skĂşsenostĂ­ a nezabudnuteÄžnĂŠ zĂĄĹžitky. Text a foto: TomĂĄĹĄ Bilik

TRĹ˝NICA BUDE MAŤ NOVĂ? Ĺ AT Budovy aj areĂĄl trĹžnice boli v technicky zlom stave, a preto mesto pristĂşpilo k zrekonĹĄtruovaniu trĹžnice. TĂĄ bola zahĂĄjenĂĄ v novembri roku 2013. Budova starej trĹžnice je zaradenĂĄ medzi pamätihodnosti mesta. Ako sa to zohÄžadnĂ­ pri novej podobe trĹžnice, nĂĄm povedala vedĂşca odboru sprĂĄvy majetku a sluĹžieb AlĹžbeta MelicherovĂĄ: „Pri rieĹĄenĂ­ projektovej dokumentĂĄcie rekonĹĄtrukcie trĹžnice sme Ä?erpali z dobovĂ˝ch fotografiĂ­, a tak vzhÄžad budovy od ul. Moyzesovej bude takĂ˝, ako bol v Ä?ase, keÄ? tĂĄto budova slúŞila obÄ?anom mesta ako poĹĄta. Vo dvore budĂş predajnĂŠ stĂĄnky a celĂĄ trĹžnica bude prestreĹĄenĂĄ. ProjektovĂĄ dokumentĂĄcia bola odkonzultovĂĄvanĂĄ projektantom MiloĹĄom Markom s pracovnĂ­kmi pamiatkovĂŠho Ăşradu.“

Budova trŞnice je zaradenå medzi pamätihodnosti mesta.

NĂĄklady na rekonĹĄtrukciu sĂş pribliĹžne 540-tisĂ­c eur. V budove sĂş tri nebytovĂŠ priestory a sociĂĄlne zariadenia. Vo dvore, ktorĂ˝ bude prestreĹĄenĂ˝, budĂş predajnĂŠ stĂĄnky, chladiace boxy, predajnĂŠ stoly. PoÄ?as vĂ˝stavby objavili murovanĂş studĹˆu, ktorĂĄ bude tieĹž sĂşÄ?asĹĽou mestskej trĹžnice. PodÄža AlĹžbety Melicherovej sa predpokladĂĄ, Ĺže stavebnĂŠ prĂĄce budĂş ukonÄ?enĂŠ v mesiaci jĂşn 2014. ObÄ?ania mesta a aj

ťirokÊho okolia sa môŞu odteraz teťiż na vynovenú trŞnicu. Osobitý kolorit, nåkupy priamo od pestovateĞov, osobný kontakt s nimi, ako aj typickÊ prostredie trŞnice sú nezameniteĞnÊ. Na jej novú, vynovenú podobu sú preto pråvom zvedaví vťetci tí, ktorým nåvťteva a nåkupy na vlastnej trŞnici uŞ naozaj chýbajú. Text a foto: Peter Mażaťeje


číslo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NA NÁMESTÍ VYRÁSTOL MÁJ v žltých tričkách. Každoročne sa s nimi stretáme práve pri tejto príležitosti. Ako nám prezradil jeden z nich, František Ďurina, ich skupinu zastrešuje Miestny odbor Matice slovenskej. Stavanie mája je pre nich cťou, ale zároveň výbornou príležitosťou prezentovať sa a urobiť niečo užitočné pre svoje mesto.

Niečo vyše dvestovka ľudí využila možnosť a prišla 29. apríla do centra mesta na námestie M. R. Štefánika, aby si pozrela stavanie mája. Táto tradícia siaha až do antiky a údajne už staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň mala predstavovať želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva. Stavali sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stál máj, a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome.

Srdečné stretnutia

Stavanie mája je pre nich cťou a zároveň výbornou príležitosťou urobiť niečo užitočné pre svoje mesto.

Stavanie mája je cťou

Mesto v spolupráci s MO Matice slovenskej pripravilo pekný podvečer. Svojím vystúpením ho obohatila mužská spevácka skupina

Lidobvec zo Solčian a taktiež ženská folklórna skupina z II. seniorského klubu Topoľčian Nádej pod vedením Heleny Bobošíkovej. Podujatia sa zúčastnil aj predseda

vlády Robert Fico. Po príhovoroch a kultúrnych vystúpeniach prišiel najočakávanejší okamih – postavenie ozdobeného mája, ktorý prinieslo dvadsaťdva mladých chlapov

Postavenie mája zvládli chlapi bravúrne. Svoje účinkovanie zakončili predprvomájovým prípitkom. V srdečnej atmosfére sa potom predseda vlády stretol s viacerými rodákmi. Podaním ruky, krátkym pozdravom či rozhovorom plynuli jeho minúty v domácom prostredí. Po mnohých stretnutiach a za zvukov hudby v podaní skupiny David band sa dav ľudí postupne strácal v uliciach Topoľčian. Text a foto: Peter Maťašeje

OCENILI NAJLEPŠÍCH ZDRAVOTNÍKOV ROKA 2013 Oceňovanie najlepších zdravotníckych pracovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom Zdravotník roka 2013 sa uskutočnilo vo štvrtok 24. apríla v Koncertnej sále Župného domu. Medzi ocenenými boli aj viacerí topoľčianski zdravotnícki pracovníci. Počas slávnostného podujatia si ocenenie z rúk primátora prevzalo dvanásť zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli nominovaní v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a zdravotnícky čin roka.

prevzala taktiež obyvateľka našho mesta: Alena Bečková, vedúca sestra neurologického oddelenia Nemocnice s poliklinikami, n. o. – prevádzka Topoľčany.

Topoľčianski zdravotníci roka

Záštitu nad podujatím prevzal predseda NSK Milan Belica. Ako povedal v úvode, Nitriansky samosprávny kraj si vysoko váži prácu zdravotníckych pracovníkov, počnúc lekármi prvého kontaktu, lekármi-záchranármi, lekármi-špecialistami až po zdravotné sestry a ostatný zdravotný personál. „Preto sa tu po štvrtý raz stretávame, aby sme nielen spoločensky – na úrovni nášho kraja – ocenili prácu najlepších zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich

Zdravotníci roka z Topoľčian boli ocenení v kategórii Iný zdravotnícky pracovník, a to konkrétne Daniela Hrubá, vedúca laborantka Nemocnice s poliklinikami, n. o. – prevádzka Topoľčany, a Štefan Grach, referent vzdelávania a bezpríspevkového darcovstva krvi, Slovenský červený kríž, Územný spolok Topoľčany. Prvý raz bola do hodnotenia zaradená kategória Zdravotnícky čin roka, kde si ocenenie

Vjadrednie úcty i vďačnosti

Nitriansky samosprávny kraj si vysoko váži prácu zdravotníckych pracovníkov.

v zdravotníckych zariadeniach na území Nitrianskeho kraja, ale aby sme vyjadrili aj naše poďakovanie, obdiv i podporu všetkým, ktorí každodenne občanom v našom kraji poskytujú zdravot-

nícku starostlivosť a opateru,“ konštatoval predseda NSK v príhovore. Všetci ocenení sa zapísali do pamätnej knihy NSK. Za dekorovaných zdravotníkov roka 2013 sa poďa-

koval Kamil Koleják. Význam slávnostného podujatia na záver vyzdvihol Ľubomír Ševčík, vedúci lekár NSK. Text a foto: NSK


naše novinky

SPEKTRUM

AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi. Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a  preto k Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch. Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú. Miroslav Ešte nie som rozhodnutí, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

Deti z detských domovov sa prezentovali na Najmilšom koncerte roka.

TALENTY BEZ DOMOVA Deti z detského domova v Topoľčanoch sa zúčastnili regionálnej prehliadky umeleckých talentov z detských domovov a náhradných rodín s názvom Najmilší koncert roka. Uskutočnila sa 27. apríla v popoludňajších hodinách v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Celoslovenskému reprezentatívnemu kolu predchádzajú štyri regionálne kolá, v rámci ktorých sa predstavia nadané deti z jednotlivých krajov. Spoločnosť Úsmev ako dar už po 24. raz zorganizovala túto prehliadku detských talentov.

Predviedli svoj talent

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

a majú skúsenosti. (red)

„Program bol pestrý. Počas nedeľného popoludnia tu deti predviedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji a dramatickej tvorby. Po náročnom období skúšania konečne vystúpili na javisko a dokázali divákom i svojim priateľom, ale najmä samy sebe, že ak po niečom skutočne túžia a venujú tomu dostatok času a úsilia, môžu uspieť,“ povedal predseda regionálnej pobočky Úsmev ako dar v Nitre Roman Hajdák. Nezabudol doplniť, že najlepšie individuálne a skupinové vystúpenia zaradila odborná porota do záverečnej celoslo-

venskej prehliadky, ktorá sa uskutoční 5. júna v Bratislave.

Pocit ocenenia takmer nepoznajú

Na Najmilšom koncerte roka v Nitre vystúpilo takmer 100 detí z detských domovov, voľnočasových centier a náhradných rodín. „Všetci potrebujeme skúšať nové veci a mať príležitosť sa v nich osvedčiť. Aj o tom je Najmilší koncert roka. Deťom, ktoré veľa pozitívnych podnetov nedostali a pocit ocenenia nepoznajú takmer vôbec, sme vytvorili priestor, aby to mohli zažiť. Možno sa o túto skúsenosť budú môcť neskôr oprieť,“ povedala Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar, členka celoslovenskej poroty a realizačného štábu podujatia Najmilší koncert roka.

Záujem zo strany detí

Najmilší koncert roka sa už tradične teší veľkému záujmu zo strany detí, vychovávateľov i verejnosti. Pre všetkých je to príležitosť stretnúť sa, otvorene komunikovať a potešiť sa spoločným umeleckým zážitkom. „Koncert je tiež formou poďakovania sa sponzorom, priateľom a podporovateľom,“ uzavrel Hajdák. Text a foto: TASR


Ä?Ă­slo 7/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3146/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

Ste hokejová legenda. Prečo ste sa rozhodli na staré hokejové kolená ísť do politiky?

Tomáš Hudec, predseda strany TIP.

35ËĆ7(92/,ġ Naša stranaTIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do Európskeho parlamentu. .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSULãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLURN~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR Ä0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8UþLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW 3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]RYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþDQRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp SROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ WROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDUJXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URYQL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH

„Rovnaká šanca VDQDVN\WQHDå o 5 rokov.“ Tomáš Hudec UR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHNWtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUHGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUHWRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN DURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD SUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\]êYDPHDE\RGYRODODOHER NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLVNULPLQDþQêYêURNRWRP]H REþDQLDYRYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp

VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtPQRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖDPHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNODG\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR GLVNULPLQiFLX

Ďalšia šanca o 5 rokov 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUHVDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHOHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORNXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDGRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVWQtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1DãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YLGLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDREMDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JHQHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQGLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPODGHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJHQHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6ORYHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQpKRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QDPHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYHGDOåH DNRSROLWLNDPDPRåQREXG~ SRþ~YDĢ9\EUDOVRPVLVWUDQX YNWRUHMV~ĐXGLDþRFKF~DYHGLD Y\XåLĢPRMHVN~VHQRVWLDHOiQ .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢćDOHNR0iPURNRYDP{MG{FKRGRNGQHVGRVLDKROSRURNRFKYêãNXHXU0DQåHOND FHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPiG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPHGFpUH ãNROXYãHWNR]QDãLFKWHUDMãtFK SUtMPRY9LHPåHWDNWRDOHER DMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUHWRVD SêWDP±NDPVPHVDWRXQiV GRSUDFRYDOL"

YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEiQLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSRQXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD VSROXSUiFX

Hlavné body vášho programu? 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMQ~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGSRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUQpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLN\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ

NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWHNDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD

Myslíte si, že je čas, aby do politiky vstúpili mladí ľudia? Aby sa začali starať o svoju budúcnosť, o budúcnosť Slovenska? ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DVO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODPHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFLDPLNXNWRUêPVDQRYp VWUDQ\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWREXGHYHĐPLĢDåNp MDK

Prečo práve strana SMS? .HćVRPQD]iYHUVYRMHMNDULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM-

Jozef Golonka, foto: TASR

EURÓPA PRE OBČANOV V rámci nového finančného obdobia 2014 – 2020 vyčlenila Európska únia (EÚ) 185,5 milióna eur na program Európa pre občanov. O granty z neho sa môžu uchádzať projekty približujúce ľuďom európsku históriu a aktívne občianstvo. Termín prvej uzávierky je 4. júna, druhej 1. septembra. Na niektoré dlhodobé projekty možno získať až 150 000 eur. Ä6~WR]QDþQpSURVWULHGN\NWRUpPRåQRY\XåLĢ9URNX EROR]WRKWRSURJUDPXSRGSRUHQêFKSURMHNWRYVORYHQVNêFKåLDGDWHĐRY]WRKR YUiPFLRSDWUHQLD3DUWQHUVNpPHVWi³XYLHGROQDWODþRYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YHG~FL=DVW~SHQLD(XUySVNHM NRPLVLHQD6ORYHQVNX'XãDQ &KUHQHN 2NUHPGYRFKKODYQêFKWpP NWRUêPLV~(XUySVNDSDPLDWNDD3RGSRUDGHPRNUDFLHDRE-

þLDQVNHMSDUWLFLSiFLHV~YWRPWRURNXWLHWRSULRULW\URNRY RGY\SXNQXWLDVYHWRYHMYRMQ\URNRYRGSiGX%HUOtQVNHKRP~UXURNRYRGUR]ãtUHQLD(ÒRãWiW\VWUHGQHM DYêFKRGQHM(XUyS\YRĐE\GR (XUySVNHKRSDUODPHQWXDDNWtYQD~þDVĢREþDQRYQDGHPRNUDWLFNRPåLYRWH(ÒSUHKOERYDQLHGHEDW\REXG~FQRVWL(Ò 3RGĐDäHOPtU\*HURYHM](XUySVNHKRNRQWDNWQpKRERGX 6ORYHQVNR NWRUê UDGt ]iX-

MHPFRPDSULMtPDåLDGRVWL SURJUDPRNUHPVDPRVSUiY\ P{åXY\XåLĢDMRUJDQL]iFLHYHUHMQHMVSUiY\DNRV~P~]HiþL YHGHFNpSUDFRYLVNiWLHåQH]LVNRYpDPOiGHåQtFNHRUJDQL]iFLHÄ9êKRGRXMHåHSUHGNODGDQLHåLDGRVWLMHMHGQRGXFKp SRPRFRXIRUPXOiUDDSURMHNW\QHY\åDGXM~VSROX¿QDQFRYDQLH³GRGDOD*HURYi

7$65


číslo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞbez politickej NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko ]YODVWQpKR &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGSMER-u alebo rozvracaÄ? QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D pravice. SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 7/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

Naším zámerom MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ Nie je jedno, kto nás zastupuje. GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

MDK

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ă„9(Ă˝1( 0/$'eÂł32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme. V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj keÄ? poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch, ako mĂ´Ĺže naprĂ­klad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?vek vyjdeme von, zo vĹĄetNĂŞFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQĂŞFK zmien. AvĹĄak, prezentĂĄciu VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp ]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNXWRĂžQHM

WYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞSRGvod a politickĂş pretvĂĄrku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGĂžLĢQiVĂĽHDM SRWRÄ?NĂŞFKURNRFKV~VWile eĹĄte mladĂ­, vitĂĄlni a evidentne nestarnĂşci. Ak ich SRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYRGLY nespadnete z nĂ´h, koho to SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi obmena politikov vĂ´bec nie MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mĂĄja. 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiUtVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRlaborovania, delenia strĂĄn a nĂĄsledne vzniku ich noYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVtitĂşcie a prezliekania kabĂĄWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EiFK (VĂšC a prezident) ukĂĄzali,

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK politikov. NaĹĄa prosperujĂşFDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQĂŞFK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosĂ­m, minimĂĄlne YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD naĹĄej republiky, aby si uveGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myĹĄlienky a novĂş kultĂşru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ mnoho rokov a vyberiem si novĂş, mladĂş alternatĂ­vu. Aj YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP jednoducho ĹĄancu mlaGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDrĂş generĂĄciu politikov na G{FKRGRN ÄĄDĂĽNR SRYHGDĢĂĽH]DVO~ĂĽHQĂŞDOHXUĂžLWH]DVO~ĂĽHQH Roman T., Martin (red)

PRAVIDLĂ SLOVENSKĂ?CH EUROVOLIEB MoĹžno ste si vĹĄimli, Ĺže uĹž zaÄ?ala kampaĹˆ do mĂĄjovĂ˝ch eurovolieb. Po nedĂĄvnych prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch sa v mestĂĄch objavilo mnoĹžstvo billbordov jednotlivĂ˝ch kandidĂĄtov, ktorĂ˝ch je tentoraz 333 z 29 kandidujĂşcich politickĂ˝ch strĂĄn a koalĂ­ciĂ­.

AkĂŠ sĂş pravidlĂĄ voÄžby 13 slovenskĂ˝ch europoslancov? 3UiYRYROLĢSRVODQFRY(XUySVNHKR SDUODPHQWX (3  Pi NDĂĽGĂŞNWRYGHÄ–YROLHEGRYĚãL URNRYDPiWUYDOĂŞSRE\WQD ~]HPt65 QHPXVtPDĢREĂžLDQVWYR 9ROLĢPRĂĽQROHQYMHGQRPĂŁWiWH(Ă’ .DQGLGRYDĢGR(3P{ĂĽHY65 NDĂĽGĂŞNWRWXPiWUYDOĂŞSRE\W DGRYĚãLOURNRY.DQGLGRYDĢMHPRĂĽQpOHQYMHGQRPĂžOHQVNRPĂŁWiWH(Ă’9RÄ?E\VDNRQDM~ YVRERWXPiMDRGGR KRGĂ’]HPLH6ORYHQVNDMH MHGHQYROHEQĂŞREYRG 1DNDQGLGiWNDFKMHGQRWOLYĂŞFK SROLWLFNĂŞFKVWUiQDOHERNRDOtFLt MHPD[LPiOQHPLHQ.DĂĽGĂŞ ]NDQGLGXM~FLFKVXEMHNWRYPXVHO ]ORĂĽLĢYROHEQ~NDXFLXYRYĂŞĂŁNH HXUQD~ĂžHWPLQLVWHUVWYD YQ~WUD.DXFLDVDYUiWLOHQWĂŞP VWUDQiPNWRUp]tVNDM~DVSRÄ– SHUFHQWiRGRY]GDQĂŞFKKODVRYLQDNVDNDXFLHVWDQ~SUtMPRPĂŁWiWQHKRUR]SRĂžWX

9ROLĂžLGRVWDQ~SRĂŁWRX]R]QDP NDQGLGXM~FLFKVWUiQDNDQGLGiWRYQDMQHVN{UGQtSUHGYRÄ?EDPL3ROLWLFNiUHNODPDMHSUtSXVWQiGQtSUHGYRÄ?EDPL WRWRSUDYLGORVDYĂŁDN]MDYQHDNR SULLQĂŞFKYRÄ?EiFKQHGRGUĂĽLDYD9GHÄ–YROLHEMHPRUDWyULXP QDSUHGYROHEQpSULHVNXP\1D WRDE\SROLWLFNĂŞVXEMHNW]tVNDO DVSRÄ–MHGHQPDQGiWY(XUySVNRPSDUODPHQWHPXVtSUHNURĂžLĢNYyUXPSHUFHQWKODVRY 'R(XUySVNHKRSDUODPHQWXVD YROtSRPHUQĂŞPV\VWpPRPSRGREQHDNRGR1iURGQHMUDG\ 659ROLĂžVLY\EHULHNDQGLGiWNXMHGQHMVWUDQ\QDNWRUHMP{ĂĽH ]DNU~ĂĽNRYDĢPD[LPiOQHGYH PHQi9UiPFLMHGQRWOLYĂŞFKSROLWLFNĂŞFKVWUiQNDQGLGiWL]tVNDYDM~PDQGiWYSRUDGtYDNRPV~ XYHGHQtQDKODVRYDFRPOtVWNX 3UHGQRVĢPiDOHNDQGLGiWNWRUĂŞ GRVWDOSUHGQRVWQĂŞKODVRGPLQLPiOQHYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\ 8SO\QXOĂŞFKSlĢURNRY]DVWXSRYDOL6ORYHQVNRY(XUySVNRP SDUODPHQWHWtWRSRVODQFL0RQL-

ND)ODĂŁtNRYi%HÄ–RYi0RQLND 6PRONRYi.DWDUtQD1HYHćDORYi%RULV=DODD9ODGLPtU0DÄ–ND 6PHU6' (GXDUG.XNDQ D3HWHUâĢDVWQĂŞ 6'.Ă’'6  $QQD =iERUVNi D 0LURVODY 0LNROiĂŁLN .'+ (GLW%DXHUD$ODMRV0pV]iURV 60.  -DURVODY3DĂŁND 616 D6HUJHM .R]OtN Ä?6+='6  =DXMtPDYRVĢRXMHĂĽHWHQWRUD] YPiMRYĂŞFKHXURYRÄ?EiFKNDQ-

GLGXM~DMQLHNWRUtV~ĂžDVQtHXURNRPLViUL-HGQĂŞP]QLFKMH0DURĂŁâHIĂžRYLÞ¹OtGHUNDQGLGiWN\ 60(56'Ă„6~ĂžDVĢRXNyGH[X VSUiYDQLDVDNWRUĂŞSULQiVWXSH GRIXQNFLHNRPLViULSRGSLVXM~ MHDMWRĂĽHNDĂĽGĂŞNRPLViUNWRUĂŞVDEXGHXFKiG]DĢRSRVWHXURSRVODQFDY(XUySVNRPSDUODPHQWHVLPXVt]REUDĢYROHEQ~ GRYROHQNX QHSODWHQpYRÄ?QREH] Y\XĂĽtYDQLDVOXĂĽLHE(XUySVNHM NRPLVLH 7iVD]DĂžtQDGÄ–RP NHćVDNRQĂžtPDQGiW(3WHGD SRSRVOHGQRPSOHQiUQRP]DVDGQXWt(3ĂžRYQDĂŁRPSUtSD-

EurĂłpsky parlament v Ĺ trasburgu. Foto: TASR/AP

GHMHDSUtODÂłGRGiYDVORYHQVNĂŞHXURNRPLViU 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDLGHRQRY~SROLWLFN~NXOW~UXNHćDMHXURNRPLViUNWRUpKRLQDNYROt(XUySVN\ SDUODPHQWVDEXGHXFKiG]DĢ RG{YHUXREĂžDQRYYULDGQ\FK HXURYRÄ?EiFK9EXG~FQRVWLE\ VDPDORVWDĢHXUySVN\PĂŁWDQGDUGRPĂĽHFHVWDGRNRPLVLH (Ă’SRYHGLHFH]HXURYRÄ?E\ĂžtP HXURNRPLViU]tVNDVLOQĂŞPDQGiWRGVYRMKRYODVWQpKRĂŁWiWX

E\V


číslo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

11

(85Ï36.8Ò1,891Ë0$0(9,$& 32=,7Ë91($.21(*$7Ë91( Väčšina Európanov, 34 percent, tvrdí, že o Európskej únii má všeobecne pozitívnu predstavu. Negatívne vníma úniu 26 percent respondentov. Vyplýva to z dnes zverejneného prieskumu Eurobarometra s názvom Európania 2014. Slováci zdieľajú na EÚ 34-percentný pozitívny názor, negatívne ju vníma 23 percent Slovákov a neutrálny postoj k únii má 42 percent občanov SR. 3ULHVNXP\]MHVHQHQD]QDþRYDOLLEDSHUFHQWQ~ SR]LWtYQXSUHGVWDYX(XUySDQRYR(Ò5DVW~FLRSWLPL]PXVQDPHUDOSULHVNXP (XUREDURPHWUDDMSRNLDĐLGH RHNRQRPLFNêYêKĐDGY(XUySHDćDOãLHVPHURYDQLH(Ò (XUySDQLDY]þOHQVNêFKãWiWRYXYLHGOLåHXå YSULHEHKXURNDRþDNiYDM~ ]OHSãHQLHHNRQRPLFNHMVLWXiFLHYRVYRMHMNUDMLQH

Skleptickí k ekonomike

NSR 2825/14

6ORYiFLV~VNHSWLFNtþRVDWêND V~þDVQpKRVWDYXHNRQRPLN\ VYRMHMNUDMLQ\NHć]DGREUê KRR]QDþLORSHUFHQWD]D]Oê SHUFHQW3RGĐDSULHVNXPX SHUFHQW6ORYiNRYYHUtåH

VD]DMHGHQURNVLWXiFLDVORYHQVNHMHNRQRPLN\]OHSãtSHUFHQWVLP\VOtåHVLWXiFLDEXGH URYQDNiDSHUFHQWSUHGYtGD]KRUãHQLHVWDYX 6ORYiFLYãDNYLDFYHULDHXUySVNHMHNRQRPLNHNHćSRGĐD SHUFHQW]QLFKVDVLWXiFLD ]OHSãtURYQDNêVWDYSUHGSRNODGiSHUFHQW6ORYiNRY DFHORHXUySVNH]KRUãHQLHKRVSRGiUVWYDQD]QDþLORSHUFHQWREþDQRY65 2SURWLSULHPHUX(ÒV~6ORYiFLRþRVLRSWLPLVWLFNHMãtYV~YLVORVWLVHNRQRPLFNRXNUt]RXNHćSHUFHQWWYUGtåH YUFKRONUt]\MHXå]DQDPL (Ò–SHUFHQW DDNSHU FHQW(XUySDQRYVDERMtåH WR QDMKRUãLH HãWH OHQ SUtGH

X 6ORYiNRY WRPX YHUt OHQ SHUFHQWĐXGt9LDF6ORYiNRY SHUFHQW QHåMHSULHPHU(Ò  SHUFHQW  YHUt URYQDNR Y RSWLPLVWLFN~ EXG~FQRVĢ (XUySVNHM~QLH1HJDWtYQ\ YêKĐDGREXG~FQRVWL(ÒPi SHUFHQW(XUySDQRYDSHU FHQWREþDQRY65

Vedie nezamestnanosť (XUREDURPHWHUQD]QDþLOåH 6ORYiNRYYURNXQDMYLDF WUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ SHUFHQW ]OiHNRQRPLFNiVLWXiFLD SHUFHQW UDVW~FHFHQ\DLQÀiFLD SHUFHQW ]GUDYRWQi DVRFLiOQDVWDURVWOLYRVĢ SHU FHQW ]ORþLQQRVĢ SHUFHQW  G{FKRGN\ SHUFHQW DY\VRNpGDQH SHUFHQW DDåSRWRP

6ORYiNRYYURNXQDMYLDFWUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ,OXVWUDþQpIRWR7$65

VWDYY]GHODQLD SHUFHQWi  NOLPDWLFNpRWi]N\ SHUFHQWi  RWi]NDLPLJUiFLH SHUFHQWR  2VRELWQêSULHVNXP(XUREDURPHWUDMH]DORåHQêQDUHSUH]HQWDWtYQHMY]RUNHĐXGt]RYãHWNêFKþOHQVNêFKãWiWRY~QLH &HONRYR EROR Y REGREt RG

GRPDUFDRVORYHQêFKWDNPHUREþDQRY YRYHNXURNRYDYLDF1D 6ORYHQVNXERORRVORYHQêFK UHVSRQGHQWRY

VoĖte stranu TIP, nie JURSKÝ PARK! Dajte zbohom politickým dinosaurom.

7$65


POLICAJNÉ KONTROLY

V priebehu tohto kalendárneho týždňa dopravní policajti kontrolovali vodičov v okresoch Nitra, Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Levice a Topoľčany. Ako informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, kontroly sú zamerané na objektívnu zodpovednosť vodičov. „Policajti dokumentujú tie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sú na základe analýz dopravnej nehodovosti hlavnými príčinami dopravných nehôd. Ide o rýchlosť jazdy, porušenia základných povinností vodiča, nesprávne predchádzanie a nedanie prednosti v jazde,“ uviedla Bruchterová.

1

3

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

naše novinky

KRÍŽOVKA

KRÁTKE SPRÁVY

12

NÁPADY MAJÚ ZELENÚ

2

Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti, a sa stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip pesničky Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Odkaz na klip: https://www.youtube.com/watch?v=sIP6eaiEeP8 TASR, (ts)

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8! ktorej téme sa prevažne venuje tv8?

A) spravodajstvu B) ezoterike POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE: Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) A alebo B NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 018

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

5

NSR 3246/IN

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA

Nápoveď: ACHT, ALAP, ANIS, DAN, OMA, SAVE, ŠUT.

4

V šiestom grantovom kole programu Rozvíjame občiansku identitu podporí nadácia Intenda 11 projektov. Medzi ich tvorcov prerozdelí celkovo 30-tisíc eur. Projekty musia byť zrealizované od konca mája do konca novembra 2014. V aktuálnom grantovom kole sa o podporu uchádzalo 67 projektov. Najviac projektov bolo podporených v Nitrianskom kraji a Banskobystrickom kraji. Mladí ľudia mali v oboch krajoch úspešných po 25 projektov.


číslo 7/2014

INZERCIA

JEDNODUCHŠIA ORIENTÁCIA VO FAKTÚRE Faktúra za energie asi málokoho poteší, iste sa však zhodneme, že jej chceme rozumieÊ.

a plynu ZSE práve z tohto dôvodu od 1. 1. 2014 upravil a sprehžadnil svoje vyúmtovacie faktúry za dodávané komodity. Všetky dôležité údaje ako finanmné vyrovnanie, harmonogram platieb a ualšie dôležité upozornenia teraz zákazníci nájdu prehžadne usporiadané na prvej strane. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v priloženom letáku k faktúre alebo na www.zse.sk.

Nové vyúmtovacie faktúry od ZSE sa vám budú mítaÊ žahšie. Keuže faktúra od dodávateža je najmastejšie prijímaný dokument, zákazníkovi veža napovie o snahe poskytovaÊ mu mo najlepší servis. Dodávatež elektriny

OTVORENÍ ZMENÁM K LEPŠIEMU Skvalit¬ovanie služieb a snaha o vämšiu ústretovosÊ vomi zákazníkom podnietila zmeny na kontaktných miestach, ktoré sú po novom ZSE Centrá.

Radi si svoje záležitosti vybavujete osobne? Rozumieme vám. Roz-

rekonštruujete, povinnosti vlastniÊ energetický certifikát sa nevyhnete. Aj keu ide o povinnosÊ, energetický certifikát je dôležitým dokumentom na správny odhad budúcich nákladov na bývanie. Hovorí o tom, do akej miery je váš dom hospodárny, a zistíte aj, kde môžete energetické vlastnosti ešte zlepšiÊ. Vuaka ZSE môžete získaÊ energetický certifikát za bezkonkurenmnú cenu.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE A ZĽAVA 30 % K TOMU

NTO 2733/14

Poruchám a ich negatívnym následkom sa najlepšie vyhneme ich predchádzaním.

Každý, kto má doma plynový spotrebim, by mal daÊ na odporúmania odborníkov a vykonávaÊ pravidelnú revíziu plynových zariadení a spotrebimov aspo¬ raz do roka. Aj keu povinnosÊ vykonaÊ revíziu nie je daná zákonom, zabezpemenie ochrany života a zdravia žudí je prioritou. ZSE prichádza práve z bezpemnostných dôvodov a kvôli zvýšeniu dostupnosti tejto služby s ponukou revízie plynových zariadení so zžavou až 30 %.

OBĽÚBENOSŤ SLUŽBY ZSE ASISTUJE RASTIE Zabuchnuté dvere, rozbité okno mi prasknutý radiátor? Do 2 hodín môžete maÊ na mieste havárie elektrikára, plynára, inštalatéra alebo iného majstra. Stamí iba telefonát na jedno telefónne míslo. Služba ZSE Asistuje je zákazníkom, ktorí si ju objednali, k dispozícii 24 hodín denne na nonstop linke 0850 646 646. Za opravy pri havárii alebo pri zablokovaní dverí pritom až do výšky 150 eur neplatíte. V minulom roku

takto vuaka službe ZSE Asistuje zákazníci ušetrili 40 000 eur.

Vitajte v klube a užívajte si výhody naplno Výhodné nákupy, relax a zábava mi zžavy na stavebný materiál, technické zariadenia a vybavenie do rodinného domu, to všetko je k dispozícii zákazníkom ZSE vuaka ZSE Klubu. Ak odoberáte plyn alebo elektrinu od ZSE, zamnite využívaÊ aj výhody, ktoré vám z toho plynú. Na vybrané produkty a služby poskytuje ZSE zžavy až do výšky 30 %. U partnerov ZSE Klubu sa dá vybraÊ izolamný materiál, vykurovacie zariadenia a ohrievame TÚV mi solárne zostavy. Relaxo-

šírené otváracie hodiny a ponuku nových služieb so zaujímavými

Kľúčom ku kolaudácii je energetický certifikát

Ak sa púšÊate do stavby vlastného rodinného domu alebo nejaký

zžavami môžete teraz omakávaÊ vo vynovených ZSE Centrách. Zastavte sa vtedy, keu vám to bude najviac vyhovovaÊ. Sme tu pre vás v pondelok a v stredu 8.00 – 18.00 h, v utorok, vo štvrtok a v piatok 8.00 – 17.00 h.

13

vaÊ sa dá aj za výhodnejšie ceny, elektroniku zoženiete online so zžavami alebo sa rozhodnite pre skrášlenie svojho bývania. ByÊ v klube sa oplatí.

UDÁVAME ZÁKAZNÍCKE TRENDY

na zmenu sadzby kontaktovaním dodávateža priamo z mobilu. Aj vuaka ualšej inovácii môžu zákazníci ZSE ušetriÊ. S Kalkulamkou úspory plynu si žahko vypomítate výšku zžavy na plyn, ktorú vám oproti dominantnému dodávatežovi poskytne ZSE. PraktickosÊ tejto služby oceníte aj vtedy, keu vám aplikácia výsledok prepomtu odošle aj na zadaný e-mail, aby ste sa k nemu mohli v pohodlí domova kedykožvek vrátiÊ.

Ako prví mohli optimálne sadzby a úsporu za plyn zistiť v mobile zákazníci ZSE

Už v roku 2013 sa na trhu objavila mobilná aplikácia od ZSE Výber správnej sadzby, ktorá umož¬uje optimalizovaÊ vaše platby za elektrickú energiu. Zárove¬ poskytne prehžad o tom, z moho sa skladá vaša cena za elektrinu. Po výpomte je možné ihneu z aplikácie prejsÊ

Zákazníkom ZSE poradí lekár na telefóne Keď potrebujete radu lekára, nemusíte hneď volať na pohotovosť. V pohotovosti je už aj ZSE so službou ZSE Zdravie.

Viac starostlivosti a podstatne menej starostí si môžu užívaÊ zákazníci ZSE vuaka novej službe ZSE Zdravie. Rýchle tele-

fonické konzultácie s lekárom, nadštandardné ubytovanie v nemocnici mi nákup liekov nevládnemu pacientovi po hospitalizácii spojený s donáškou domov sú hlavné výhody zdravotných služieb pre celú rodinu ZSE Zdravie. Pomas prvých 6 mesiacov je služba bezplatná, následne bude spoplatnená sumou už od 1,95 € mesamne. Všetky výhody rozšírenej zdravotnej starostlivosti nájdete na www.zse.sk.

Elektrina ešte lacnejšie Oproti minulému roku je garantovaná cena nižšia o 17 %. Zákazníci však urmite ocenia aj ualšie zžavy, ktoré môžu získaÊ automaticky. S extra dodatomnou zžavou 4 % môže pomítaÊ každý zákazník, ak pomas roka odoberie viac ako 2 MWh elektriny. Stamí na stránke www.zse.sk vyplniÊ krátky formulár „Chcem lacnejšiu elektrinu“.


14

naše novinky

SPEKTRUM

MESTO OVLÁDLA TANEČNÁ HORÚČKA Už neuveriteľných 22-krát sa tento rok opakovalo svojho druhu jedinečné podujatie pre amatérskych tanečníkov Top dancing. Ako napovedá už názov samotný, šlo v ňom o tanec. Napriek tomu, že netancovali výslovní profesionáli, choreografie, odhodlanie a súťažné napätie bolo ako v pravej tanečnej aréne. Do Topoľčian si našli cestu účinkujúci z celého Slovenska. Od Tatier k Dunaju, od Košíc po Bratislavu. Podujatie znamenalo okrem jedinečnej reklamy pre naše mesto aj dva dni plné tanca. Dvadsaťštyri odtancovaných hodín, dva tanečné workshopy, šesťdesiat tanečných skupín a tanečných klubov z celého Slovenska,

1 500 tanečníkov, 192 choreografií a 73 ocenení – taký bol 22. ročník celoslovenskej súťaže moderného a módneho tanca Top dancing 2014. Porota hodnotila celkovo v troch vekových kategóriách (deti, juniori, mládež), sedem tanečných kategórií – malé choreografie, disco, open, show, scénické choreografie, break dance team, b-boying-solo (novinka roku 2014). Pri hodnotení sa zameriavala na techniku daného tanečného štýlu, náročnosť tanečných variácií, synchrónne či výrazové prevedenie, choreografické spracovanie a celkový dojem. Pre všetkých bolo ocenením už to, že sa tejto akcie mohli zúčastniť. Text a foto: Marián Ďurík

Ľudová hudba pôsobiaca pri detskom folklórnom súbore Žochárik.

ŽIACKE TALENTY ROZOCHVELI STRUNY Jarné nálady v strunách – takto pekne až poeticky nazvali v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch prehliadku umenia svojich žiakov. Žiakov, ktorí svoj talent za pomoci pedagógov hľadajú a nachádzajú na strunových hudobných nástrojoch.

STREDNÁ ŠKOLA BODOVALA V dňoch 29. – 30. apríla sa konal 22. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca 2014“. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja cenu udelil Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch. Prezentácie škôl, spojené s predajom výrobkov a poskytovaním služieb, boli obohatené sprievod-

nými programami, v ktorých sa talentovaní žiaci predstavili tanečnými, speváckymi a inými vystúpeniami. Tohto roku sa výstavy zúčastnil rekordný počet 149 vystavovateľov, z toho 56 z Nitrianskeho samosprávneho kraja, 64 z ostatných krajov a z Českej republiky 16 vystavovateľov. TASR

lényovou v spoločnej gitarovej skladbe. Program výrazne oživila ľudová hudba zložená zo žiakov školy, ktorá zároveň pôsobí aj v detskom folklórnom súbore Žochárik. Podujatie potešilo najmä rodičov detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu. Bola to výborná príležitosť zažiť ich vystúpenie

na verejnosti, porovnať ich s rovesníkmi a prežiť chvíle radosti z vydareného hudobného prejavu. Potvrdila sa zároveň opodstatnenosť takýchto koncertov prospešných nielen pre žiakov, školy, ale i rodičov a ostatných priaznivcov. Text a foto: Peter Maťašeje

V koncertnej sále školy sa v utorok 29. apríla zišlo početné obecenstvo. Žiaci školy, rodičia, ostatní príbuzní a možno i zvedaví priaznivci hudobného umenia. Všetkých na úvod privítala a celým koncertným programom sprevádzala Mária Malíková. Na úvod sa predstavil gitarový súbor v zložení Eva Vargová, Lucia Kondrlová, Paulína Maťašeje a Kamila Balážiová. Nasledovali ďalšie vystúpenia jednotlivcov, tie striedali vystúpenia dvojíc a predstavili sa aj dve trojice. Z pedagogického zboru sa predstavila Věra Vašková so žiačkou Kristínou Ju-

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Topoľčany, náklad 29 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 7/2014

ŠPORT

15

FUTBAL V NAŠOM OKRESE Aj prvý májový týždeň ponúkol divákom na našich ihriskách zaujímavý futbal, potvrdený mierne nezvyčajnými výsledkami. Z celkového počtu ôsmich zápasov v Majstrovstvách okresu dokázali iba v dvoch prípadoch zvíťaziť domáci. Bolo tak v prípade Krušoviec, ktoré rozdielom triedy (4:1) zdolali poslednú Nitriansku Blatnicu. Postarala sa o to dvojica Čuhák a Maruna, pričom prvý menovaný zaznamenal ďalší hetrik, druhý menovaný dal gól a prihrávkami k ďalším dopomohol.

Vyrovnaný duel

Ako si nedať vziať ani bod z vlastného ihriska, ukázali aj Preseľany, ktoré zdolali nevýraznú Závadu 3:0. Vzácne vyrovnaný duel (čo do skóre aj herného poňatia) videli diváci na zápase Prašice – Bojná (1:1). Čerešničkou bolo vylúčenie

Z ôsmich zápasov vyhrali domáci len dva.

domáceho gólmana. Gólovo chudobný (0:0) zápas sa zrodil v Práznovciach, kde zavítali Ludanice. V tomto prípade boli ku gólu bližšie Práznovčania, ktorí dvakrát strelili do konštrukcie brány.

Výrazný vplyv na hru mal aj silný vietor, ktorý spravodlivo pomáhal obom mužstvám po 45 minút. Všetky góly vtesnali hráči do prvého polčasu v stretnutí V. Bedzany – Urmince (1:3).

Sezóna sa príliš nevydarila

Domáci si pripísali ďalšiu prehru a potvrdilo sa, že sú len tieňom mužstva, ktoré v minulej sezóne držalo popredné miesta v tabuľke. Zá-

pas V. Dvorany – Tovarníky ponúkol hokejový výsledok 2:7, pričom už polčasové skóre 0:3 dávalo nápovedu, kto si odvezie 3 body. Za zmienku stojí, že dvaja hráči hostí boli len gól od hetriku, no šťastie im neprialo. Ďalšia výrazná domáca prehra sa zrodila v stretnutí Nemčice – Rajčany (2:5). Opäť fúkal spravodlivý vietor, no využiť jeho pomocnú ruku dokázali iba hráči hostí. Tentoraz bez vetra, no v nastúpenom trende pokračovali hráči Kuzmíc, ktoré podľahli hráčom z Hrušovian 0:4. Zápas sa lámal v posledných 15 minútach, keď hostia dvomi gólmi definitívne zlomili odpor domácich, ktorí sa snažili s výsledkom niečo urobiť. V tabuľke sa na jej póloch nezmenilo nič. Suverénne vedú Tovarníky, beznádejne posledná je Nitrianska Blatnica. Text a foto: Marián Ďurík

a Bežím n o níctv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, is slušn Āi tá a komprom mi Ė aj ve ancia toler e sú naoz tik livé. v poli nákaz

NSR 3251/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM


INZERCIA

naše novinky

NSR 3215/14

16

Nto 05 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you