Page 1

15 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 2/2014 Dátum vydania: 27. 2. 2014

Topoľčany

Mládežnícky parlament

Nakladanie s odpadom

Novelou proti nebankovkám

Hokejové supertalenty

str. 2 Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, ktorý združuje zástupcov všetkých stredných škôl, vznikol v auguste 2007. Iniciuje a organizuje podujatia, týkajúce sa života mladých ľudí v meste.

str. 3 Nové všeobecne záväzné nariadenie určuje systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Topoľčany pre rok 2014.

str. 5 Novela Občianskeho zákonníka proti nebankovým inštitúciám má ochrániť spotrebiteľa pred praktikami niektorých spoločností ako zneužívanie veku a neznalosti spotrebiteľa.

str. 16 Tréner mládeže a dospelých v jednej osobe Djulnear Saliji hovorí o smerovaní topoľčianskeho hokeja, jeho víziách a význame talentu v športe.

Kláštor sv. Alžbety v Topoľčanoch. Foto: Alexander Vojček

KULTÚRA V TOPOĽČANOCH Ako funguje kultúrny život v Topoľčanoch? Pracovníci Mestského kultúrneho strediska, Katarína Baculáková a Rudolf Chovanec, Našim Novinkám priblíži-

li svoju prácu, jednotlivé podujatia, čo na svojej práci majú radi a čo im, prípadne, prekáža. Každé kultúrne podujatie totiž obsahuje aj prácu, ktorú nie každý

vidí, prípadne si ju uvedomuje. Čo sa skrýva za prípravou jednotlivých kultúrnych podujatí či ako dlho fungujú? Prvú časť rozhovoru ste si mohli prečí-

tať v predchádzajcom vydaní periodika Naše Novinky Topoľčany. Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

POLICAJTI KONTROLOVALI VODIČOV NA CESTÁCH

KRÁTKE SPRÁVY

2

Počas uplynulého týždňa sa uskutočnila celoslovenská osobitná kontrola, zameraná na dokumentovanie správnych deliktov držiteľov vozidiel. Na území Nitrianskeho kraja policajti vykonávali kontrolu na území okresov Nitra, Šaľa, Topoľčany, Komárno, Nové Zámky a Levice, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Policajti dokumentovali tie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sú na základe analýz dopravnej nehodovosti hlavnými príčinami dopravných nehôd ako rýchlosť jazdy či porušenie základných povinností vodiča.

MEDZI PALKOVIČOVOU A GORKÉHO POSTAVIA LÁVKU PRE PEŠÍCH

V súčasnosti tieto ulice spájajú železné schody. Lávka sa bude začínať na ulici Palkovičova, v mieste, kde sa v súčasnosti začína schodisko, a bude pokračovať priamo na ulicu Gorkého, kde bude ukončená rampou pre zdravotne postihnuté osoby a schodiskom. Stavebné práce by sa mali začať 3. marca 2014 a rekonštrukcia, počas ktorej bude ulica Gorkého aj naďalej prejazdná, bude prebiehať do konca apríla 2014. Prechod cez železné schody bude počas celej doby rekonštrukcie uzavretý.

ODBREMENENIE PLATITEĽOV DANE Od 1. januára 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedenej novely už nie je potrebné, aby daňové subjekty podávali na colný úrad daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v prípade, ak v zdaňovacom období uskutočnili len dodávky elektriny bez dane alebo len dodávky elektriny oslobodenej od dane, alebo ak daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne päť eur.

ZDRAVOTNÍK ROKA 2013 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja organizuje štvrtý ročník slávnostného odovzdávania ocenení zdravotníckym pracovníkom v Nitrianskom samosprávnom kraji pod názvom „Zdravotník roka 2013“. Na základe toho prosí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejnosť o zaslanie Nominácií na udelenie ceny, v termíne do 17.03.2014 v kategóriách lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a zdravotnícky čin roka. Na ocenenie môže jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nominovať maximálne troch pracovníkov v každej kategórii, ktorí musia pôsobiť v NSK. Nominácie zasielajte e-mailom na adresu eva.schmidtova@unsk.sk a súčasne aj poštou, v zalepenej obálke označenej „Zdravotník roka 2013“ na NSK. TASR, www.topolcany.sk

MLÁDEŽNÍCKY Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, ktorý združuje zástupcov všetkých stredných škôl, súkromných i cirkevných stredných škôl, ako aj zástupcu bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity v meste, vznikol v auguste 2007. Iniciuje a organizuje podujatia, týkajúce sa života mladých ľudí mesta Topoľčany. Medzi aktivity charitatívneho charakteru patrili: Daruj radosť kamošovi (kultúrno – spoločenské popoludnie v čase pred Vianocami pre deti z detských domovov, špeciálnych základných škôl a domovov sociálnej starostlivosti z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja), zbierky Deň narcisov v spolupráci a Ligou proti rakovine a Týždeň modrého gombíka v spolupráci so Slovenským výborom pre Unicef. Za túto zbierku dostal mládežnícky parlament ďakovný list a bol vyhodnotený ako najúspešnejší kolektív v zbierke v meste Topoľčany. Počas organizovania Mikulášskej a Veľkonočnej kvapky krvi mestským úradom sa mládež-

Topoľčiansky deň detí 2013. Foto: Martin Drgoňa

nícky parlament zapojil a pomohol tak dobrej veci – darovať túto vzácnu tekutinu a pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Veľmi aktívne spolupracujú aj so Slovenským červeným krížom. Medzi ďalšie charitatívne aktivity patrili aj verejné zbierky: Dni nezábudiek či Deň boja

proti hladu, ktoré boli organizované v spolupráci s vyhlasovateľmi verejných zbierok.

Kultúra pre mladých

Na poli kultúrno – spoločenských aktivít sa členovia parlamentu podieľali na spoluorganizovaní Topoľčianskeho

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE Na základe plnomocenstva, udeleného spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú: - dňa 27.02.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 07:00 hod. do 11:00 hod.: PALKOVIČOVA č. 2/D1, 2/OP, 4/D2, 6, 9300 PALÁRIKOVA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 20, 20/ZA, 22, 24, 26, 28, 28/VE, 30, 5, 5/PR - dňa 27.02.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 11:00 hod. do 15:00 hod.: PALKOVIČOVA č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 8/D1 ŠAFÁRIKOVA č. 1 , 11, 13/A, 15, 15/A, 3/B, 5/C, 5/ZA, 9 - dňa 10.03.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 10:30 hod.: ADAMIHO, P.DR. č. 1/A, 1/B, 10, 11/B, 12, 13/A, 14, 18, 18/OP, 19, 19/--, 19/VE, 20, 24, 4, 5, 7/BL, 9, 9/PR MIERU č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NAM ŠTÚRA, Ľ. č. 2/BL , 4/ZA RÁZUSA, M. č. 2/A STUMMEROVA č.1, 11, 13, 17, 170, 19, 21, 23, 24, 24/BL, 24/ZA, 25, 26, 26/ZA, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 35, 38, 4/OP, 40, 42, 42/ZA, 44, 46, 46/VE, 48, 50, 52 TIMRAVY č. 1 , 3, 9229 TOVARNÍCKA č. 2208 ČS.ARMÁDY č. 1 , 12, 14, 2, 28, 4, 6, 8 ŠPORTOVCOV č. 10 , 3, 5.


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

PARLAMENT MESTA Mládežnícky parlament iniciuje a organizuje podujatia, týkajúce sa života mladých ľudí v meste.

dňa detí. Veľmi peknou aktivitou bolo zorganizovanie kultúrneho programu v kinosále spoločenského domu pre deti z materských škôl a pre žiakov prvého stupňa základných škôl, na ktorý použili finančné prostriedky, určené v rozpočte mesta na činnosť parlamentu.

Pri získavaní finančných prostriedkov na činnosť mládežníckeho parlamentu sa mládežníci pustili aj do školení a projektov, ktoré im môžu pomôcť v rozvíjaní ich činnosti. Zúčastnili sa školenia, zameraného na mládežnícku výmenu prostredníctvom programu „Mládež v akcii“, ktorý zastrešuje IUVENTA. Nezaháľali ani v nadväzovaní kontaktov s inými mládežníckymi parlamentmi a vycestovali na stretnutie s mládežníckym parlamentom mesta Levice. Dúfajú, že nadviažu na toto stretnutie a mládežníci budú mať možnosť spolupracovať na spoločných aktivitách alebo projektoch.

Športom k zdraviu

V športových aktivitách sa mládežníci predviedli dvojdňovým halovým futbalovým turnajom v decembri 2007 a v júni 2008 usporiadali plážový volejbalový turnaj na mestskom kúpalisku pre stredné školy v Topoľčanoch. Na obidvoch športových aktivitách sa hralo o pohár mládežníckeho parlamentu a vecné ceny. Zapojili sa aj do súťaží: O pohár mládežníckeho parlamentu medzi študentmi stredných škôl, Festival hier a zábavy, ktorý bol zameraný na voľnočasové a športové aktivity, určené pre deti a mládež a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zúčastnili aj medzinárodnej mládežníckej výmeny v rámci Eurocampu. Medzi významné športové aktivity patrili aj dva bowlingové turnaje a volejbalový turnaj, pri ktorých sa stretávajú zástupcovia stredných škôl v meste a hrajú o pohár mládežníckeho parlamentu a vecné ceny.

ganizuje výtvarnú a literárnu súťaž prác detí materských, základných a špeciálnych základných škôl pod názvom „Životné prostredie očami detí“ a tento rok celú výstavu inštalovali mládežníci a rozhodli sa venovať cenu Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany výtvarnej práci, ktorá ich najviac zau-

3

jala po výtvarnej aj tematickej stránke. Všetky aktivity Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany a fotogaléria z nich je uvedená na stránke www.topolcany.sk, v časti Mládežnícky parlament mesta Topoľčany. www.topolcany.sk

Deň Zeme

Mesto Topoľčany každoročne pri príležitosti Dňa Zeme or-

Eurocamp 2013 – Artern. Foto: Martin Drgoňa

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM vyvážané do Kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany. Iné nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom je zakázané!

Na septembrovom zasadnutí schválilo MsZ Topoľčany nové Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

Elektroodpad z domácností

Triedený zber

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní do určených nádob a vriec ukladať oddelene odpad rozdelený na jednotlivé zložky. Mesto Topoľčany zaviedlo triedený zber papiera, plastov, kovov, skla, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, textilu, obuvi, viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakové obaly), zber obalov z pesticídov a starých pesticídov. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady, vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, a tie nemôžu presiahnuť viac ako 1m3 ročne od jednej fy-

Zber zabezpečuje mesto 2x ročne oprávnenou osobou. Mimo tohto zberu môžu občania odovzdať elektroodpad počas pracovného času na zbernom dvore v Dotrieďovacom dvore mesta Topoľčany.

Objemový odpad Ilustračné foto: TASR/Jozef Ďurník

zickej osoby. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní po vytriedení na jednotlivé zložky zabezpečiť jeho dopravu na vlastné náklady do Kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany.

Biologicky rozložiteľný odpad

Bioodpad zo záhrad je v zástavbe rodinných domov zbieraný do 120-l hnedých plastových nádob, ktoré sú v pravidelných intervaloch

Je to odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do používanej nádoby na zmesový odpad. Patria sem: nábytok, dvere, stoly, plechové rúry a pod. Zber objemového odpadu zabezpečuje mesto 2x ročne oprávnenou osobou. Mimo tohto zberu môžu občania odovzdať elektroodpad počas pracovného času

na zbernom dvore v Dotrieďovacom dvore mesta Topoľčany. Nebezpečný odpad je odpad s obsahom škodlivín – použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, pesticídy, chemikálie a iné nebezpečné odpady. Držitelia nebezpečného odpadu sú povinní po vytriedení na jednotlivé zložky zabezpečiť jeho dopravu na vlastné náklady do Dotrieďovacieho dvora mesta Topoľčany. Iné nakladanie s nebezpečným odpadom je zakázané! O akýchkoľvek zmenách zavedeného systému zberu komunálneho odpadu, ktoré vyplynú zo zmien legislatívy v odpadovom hospodárstve, bude mesto včas informovať. www.topolcany.sk


naše novinky

SPEKTRUM

ANKETA

4

PÔSOBÍTE V ODBORE, KTORÝ STE ŠTUDOVALI? Pracujete dnes v odbore, ktorému ste venovali svoje štúdium? Ak nie, z akého dôvodu?

Réka, 44 r.: Som vyštudovaná učiteľka, mám odučený jeden rok na gymnáziu. Dnes pracujem v úplne inej oblasti, dôvod je jednoduchý. Ako učiteľka som mala fixný plat niečo cez 8 300 Sk. Ako čašníčka v Rakúsku som si v prepočte na eurá dokázala toľkoto peniazí zarobiť za 6 – 7 dní.

Drahomíra, 61 r.: Áno, pracujem v odbore, ktorý mám vyštudovaný. Začala som pracovať ešte za minulého režimu a vtedy sa práce nestriedali tak, ako dnes. Vydržala som a som rada, že sa mi to podarilo. Práca ma navyše vždy bavila a nikdy som neuvažovala o zmene.

Vernisáž výstavy Eriky Szöke Mémoires. Foto: www.mestotopolcany.sk/Martin Drgoňa

KULTÚRA V TOPOĽČANOCH

Jana, 50 r.: Vyštudovala som ekonómiu cestovného ruchu a už vyše 20 rokov pracujem v oblasti finančného sprostredkovania, predtým som robila účtovníčku. Myslím si, že dnes je skôr rarita, ak niekto robí to, čomu venoval roky štúdia. Otázne je, ako máme nastavené školstvo, resp. do akej miery zohľadňuje ponuky trhu práce. Mária, 26 r.: Vôbec nie. Mám vyštudovanú vysokú školu, dokonca s červeným diplomom, no pracovala som v zahraničí ako čašníčka. Dôvod bol najmä zárobok. Okrem toho sa s mojim zameraním uplatňuje pomerne ťažko, napriek tomu, že sa týka živočíšnej výroby. A keď si spomeniem na mojich kolegov, sú na tom podobne a tiež sa uplatnili v úplne iných odboroch. Považujem za raritu, ak niekto pracuje v odbore, ktorý vyštudoval. Michal, 54 r.: Istý čas som aj pracoval, som učiteľ matematiky. Časom ale prevládla chuť robiť to, čo ma láka ešte viac – môj koníček, zberateľstvo. Učenie som zanechal, i keď mi trochu chýba, dnes som maximálne spokojný s tým, čo robím a nehodlám to meniť.

Marián Ďurík

Dokončenie zo strany 1

Iste viete porovnať, ako sa vyvíjal prístup ľudí, nielen ku kultúrnym podujatiam, nech sa už konajú kdekoľvek – v divadle, na námestí a pod. Ako by ste hodnotili kultúru v Topoľčanoch optikou času? KB: Neduhom dnešnej doby je agresivita ľudí a ich netrpezlivosť. Prejavuje sa to najmä v prípadoch, keď sa niekomu neujde lístok na predstavenie. Jednoducho nevedia pochopiť, že máme obmedzenú kapacitu sály. Posledný prípad bol, keď k nám zavítali herci z RND s predstavením Z čista jasna. Dospelo to až do situácie, že tí, ktorým sa lístky neušli, nám tu búchali na dvere, nadávali a vykrikovali, že tu nič nerobíme. Priznám sa, že o takomto správaní ľudí som ešte nepočula a nikdy predtým som to nezažila.

Možno mali pocit, že môžete za to, že sa im lístky neušli... KB: Tento pocit je neoprávnený, nakoľko myslíme na všetkých. Vieme, že nie každý má možnosť zarezervovať si lístky cez internet, takže isté percento vždy vymedzíme na voľný predaj, aby mali možnosť kúpy všetci. Ako sa hovorí, všetkým nevyhoviete. Ale berieme to

s nadhľadom a napr. v tomto prípade sme zorganizovali opakovanie predstavenia na 8. apríla tohto roku.

Spolupracujete aj so školami? KB: Samozrejme, máme nadviazanú spoluprácu s mnohými topoľčianskymi školami, pripravujeme podujatia, nielen kultúrne, ale aj výchovné, určené od najmenších detí až po maturantov. Hovoríme im tzv. organizované podujatia.

Aké napríklad? KB: Sú to napr. výchovné koncerty, rozprávkové premietanie pre najmenších, environmentálna a protidrogová výchova, výchova k spoločenskému správaniu, predstavenia v anglickom jazyku a pod. Kľúčové je, že to má vždy výchovný charakter. Ich zvláštnosťou je, že sa konajú v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a školy na tieto akcie dostávajú kultúrne poukazy. My zase musíme ministerstvu deklarovať zámer a cieľovú skupinu, pre ktorú niečo organizujeme.

Čo sa týka spolupráce so štátom, je ešte niečo, čo stojí za zmienku? RCH: Samozrejme. Tí, ktorí radi chodia do kina, si iste všimli nové 3D kino, ktoré sme získali vďaka audiovizuálne-

mu fondu a zapojiť sa museli aj mestskí poslanci. V decembri 2012 sme slávnostne otvárali 3D premietanie. Toto leto chystáme kompletnú rekonštrukciu interiéru. Kino patrí k našej celoročnej agende, okrem pondelka a utorka premietame počas celého týždňa, máme aktuálne filmy, novinky. Ani v tejto oblasti v ničom nezaostávame.

Ako vyzerá váš pracovný deň počas usporiadania podujatia? KB: Náš deň má vtedy 15 až 18 pracovných hodín, doslova od tmy do tmy. Mnoho ľudí vidí iba to hlavné, ale skôr, ako sa nejaký program uskutoční, sú nielen pred tým, ale aj po tom hodiny práce.

Máte radi svoju prácu? RCH a KB: Áno, je to naša srdcová záležitosť. Ďakujem za váš čas a cenné informácie, ktoré ľuďom iste rozšíria obzory a skôr si uvedomia, že pohodlne si sadnúť do divadla, či vychutnať si koncert na námestí nie je takou samozrejmosťou, ako to vyzerá, a možno budú ohľaduplnejší aj pri spomínaných udalostiach, ako napr. nedostatok vstupeniek. Marián Ďurík


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

BRÁNIŤ SA OPLATÍ V poslednej dobe sa v nemalej miere rozoberajú rôzne nekalé praktiky na občanoch. Viacerí zažili počas svojho života situáciu, v ktorej nemali inú možnosť, ako si vyriešiť nedostatok financií nejakou pôžičkou. Prečo nie, veď na trhu je množstvo ponúk. Často nám pre prísne podmienky poskytnutia úveru, najmä nízky príjem, nezostáva nič iné, len sa obrátiť na nebankový subjekt.

NTO 1970/14

Na Slovensku je vyše 200 pôsobiacich nebankových subjektov, ktoré sú ochotné požičať za každých okolností, bez komplikovaných záruk, bez skúmania bonity klienta – to znamená, či je daný klient schopný pôžičku splácať. Nebankové subjekty sú dokonca ochotné vám poskytnúť aj niekoľko pôžičiek naraz. Nevidia problém v tom, že banka požičať nechce, alebo že spotrebiteľ je nezamestnaný, ba dokonca je voči nemu

Ilustračné foto: TASR

vedená exekúcia. Úrok je tu ale podstatne vyšší ako pri bankovej pôžičke, často prevyšuje aj 100 % z požičanej sumy. Už dávno neplatí: „Neznalosť zákona neospravedlňuje“. Pretože zložitým zmluvám a formuláciám nerozumie mnohokrát ani skúsený právnik, nieto bežný spotrebiteľ. Nemalú pozornosť treba venovať aj malým písmenkám v zmluvách a tiež dôležitým bodom, ako napr., či a za akých okolností je možné odstúpiť od zmluvy, aké sankcie vyplývajú z omeškania splátok, atď. To, či sme si požičali výhodne alebo nie, sa

ukáže až neskôr. Ministerstvo spravodlivosti zriadilo odbornú komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík, na ktorú sa môže obrátiť ktorýkoľvek občan, ktorému sa podmienky v spotrebiteľskej zmluve, teda zmluve o pôžičke, „nezdajú“. Aj pod tlakom Bruselu sa aj u nás situácia začína konečne meniť a občan má právo sa brániť, ak má pocit, že bol nejakým spôsobom oklamaný alebo podvedený. Michaela Dobiašová

5

NOVÝ ZÁKON PROTI NEBANKOVKÁM Novela Občianskeho zákonníka proti nebankovým inštitúciám má pomôcť ochrániť spotrebiteľa pred úžernickymi praktikami niektorých spoločností. Pomôže zbaviť trh od firiem, ktoré klamú, vyvíjajú psychický nátlak a zneužívajú vek a neznalosť spotrebiteľa. Novela zastaví tisícpercentné úroky alebo sankcie za čo i len niekoľkodňové omeškanie splátky. Má v nej byť zakotvená presná definícia úžery a tiež stanovenie maximálnej odplaty za poskytnutie úveru. Tá by nemala presiahnuť dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby bankových služieb. Zmeny by sa mali týkať aj poskytovateľov takýchto nebankových služieb a to tým, že sa od nich bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a tiež minimálne 5-ročná prax v ban-

Ilustračné foto: TASR

kovníctve či poisťovníctve. Už jesenná „protišmejdovská“ novela priniesla úspechy svojimi nariadeniami, že predajnú akciu vrátane všetkých jej podmienok je firma povinná nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii 20 dní vopred. SOI túto akciu zverejní na svojej internetovej stránke. Novelu uvítala aj Asociácia osobného predaja. Michaela Dobiašová


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KDH OSLÁVILO 24. NARODENINY Tak, ako s hnutím KDH vznikala alternatíva voči mečiarizmu, s kresťanskými demokratmi sa bude vytvárať alternatíva aj voči súčasnému stavu, ktorý nie je dobrý. Vo svojom príhovore počas osláv 24. narodenín KDH to vyhlásil líder hnutia Ján Figeľ.

MICHAL HORSKÝ

EUROVOĽBY Nie je jednoduché vybrať si v eurovoľbách, ktorý kandidát háji záujmy obyvateľov Slovenska . Iba dostatočná účasť vo voľbách zaručí, že do parlamentu sa dostanú osobnosti a tie politické zoskupenia, ktoré sú kompatibilné s európskou parlamentnou politikou. Nižšia účasť by dávala šancu všetkým krikľúňom či antisystémovým politickým stranám, aby ich krik bolo počuť aj v kreslách európskeho parlamentu. Preto treba oceniť osobnosti, ktoré prijímajú funkcie lídrov do eurovolieb. Za mimoriadne šťastné možno považovať rozhodnutia strán vyberať na kandidátky aj osobnosti mimo vlastnej strany. Takým lídrom je napríklad podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol nominovaný Smerom-SD. Je to nielen nezávislý kandidát, ale aj mimoriadne vážená osobnosť v štruktúrach európskej politiky. KDH nominovalo za líderku Annu Záborskú, ktorá sa do europarlamentu musela v minulosti prekrúžkovať. Na ich kandidátke je aj bývalý podpredseda vlády Ivan Šimko, aj keď na úplnom chvoste. Strana SDKÚ-DS riešila otázku lídra kandidátky v primárkach. Odpoveďou sú mená Ivana Štefanca a Eduarda Kukana. Uvidíme, či sa lídrom strany Most-Híd skutočne stane Zsolt Simon. Je dôležité, aby si občan hľadal svojich zástupcov v niektorom z podobných politických zoskupení a  nie v stranách, ktoré destabilizujú našu politickú scénu, ich stranícke lode sa potápajú a oni hľadajú záchranu – v Európe.

„KDH odmietalo a bude odmietať populizmus i extrémizmus. Toto nie sú odpovede, ale slepé cesty, do ktorých niektoré krajiny vstupujú a nevedia cestu späť,“ upozornil. Figeľ tvrdí, že KDH bolo vždy kooperatívne a nikdy sa neizolovalo a neoddeľovalo od tých, ktorí zmýšľajú podobne. Figeľ spolustraníkov pochvá-

lil, že KDH je jediným politickým subjektom, ktorý je v parlamente nepretržite 24 rokov. „To hovorí na jednej strane o vernosti a vytrvalosti a na druhej strane o istej nestabilite a trieštení, ktoré Slovensko, ale aj iné krajiny sprevádza,“ povedal. „Spájať tých, ktorí zmýšľajú a konajú v zhode, je nároč-

Ján Figeľ

né, ale rozhodujúce. Spolupracovali sme aj s ľavicou, keď bolo treba poraziť autokraciu a zneužívanie moci. Spolupracovali sme a aj budeme so stredopravými stranami v boji proti populizmu, zne-

užívaniu moci a korupcii. Aj naďalej budeme spolupracovať s tými, ktorí chcú budovať moderné a transparentné Slovensko,“ avizoval. Text a foto: TASR

LÍDROM KANDIDÁTKY MAROŠ ŠEFČOVIČ Súčasný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič bude lídrom kandidátky Smeru-SD pre májové voľby do Európskeho parlamentu. „Maroš Šefčovič bude číslo jeden na našej kandidátke do Európskeho parlamentu, súčasne zostáva naším kandidátom pri zostavovaní novej Európskej komisie,“ povedal Robert Fico. „Chceme, aby podobne, ako je to v zostavovaní vlád v európskych

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič

krajinách, politici najskôr prešli súbojom cez parlament, a potom po získaní takejto legitimity v Európskom par-

lamente, sa usilovali o pozície v exekutíve, v tomto prípade v Európskej komisii,“ vysvetlil.

HRANICA SR S UKRAJINOU JE POKOJNÁ

Burianovou, ako aj s miestnymi predstaviteľmi a aktivistami, ktorí bez násilia našli dohodu na upokojení situácie v tamojšom regióne.

Voliči, ktorí chcú rozhodnúť o novom prezidentovi, by si mali dostatočne skoro pred hlasovaním skontrolovať občiansky preukaz či cestovný pas. Ak totiž nemajú platný preukaz totožnosti, môžu mať problém odvoliť. Totožnosť bez preukazu možno dokázať aj svedectvom dvoch osôb. Ak to volič ale nestihne urobiť do skončenia hlasovania, svoj hlas neodovzdá.

Text a foto: TASR

TASR

Robert Kaliňák pri kontrole na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

re vývoja na Ukrajine vrátane prílevu utečencov. K dispozícii sú na to určené zariadenia v Humennom a Sečovciach. V Užhorode sa šéf rezortu vnútra stretol so slovenskou generálnou konzulkou Jankou

Text a foto: TASR

MÁTE PLATNÉ OSOBNÉ DOKLADY?

Situácia na slovenskoukrajinskej hranici je pokojná, Ministerstvo vnútra SR nezaznamenalo žiaden incident v súvislosti s nepokojmi na Ukrajine. „Z nášho pohľadu je na hraniciach pokoj, žiadny bezpečnostný incident sme nezaznamenali. Premávka na hranici je plynulá, veľmi mierna. V samotnom Užhorode beží štandardný život,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák pre novinárov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Slovensko je podľa neho pripravené aj na krízové scená-

Podľa Šefčoviča by mali kandidáti v eurovoľbách vopred predstaviť konkrétne témy, ktorým sa chcú venovať. Sám uviedol, že by sa chcel uchádzať o členstvo vo výbore Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. „V tomto výbore chcem presadzovať zjednodušenie pravidiel pre to, aby sme z Európskeho sociálneho fondu mohli čerpať viac peňazí na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí,“ načrtol.


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

7

JE NEDEMOKRATICKÉ ODMIETAŤ PRÁVO NA DEMOKRATICKÉ VÝSLEDKY INÝCH Demokracia na Slovensku je v európskom a celosvetovom meradle vnímaná ako demokracia na veľmi vysokej úrovni. „Ale aj to je demokracia, ak výsledok referenda nie je platný pre nízku účasť, či ak sa na voľbách do europarlamentu zúčastní len 15 percent voličov,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii (23.2.) v Košiciach prezidentský kandidát, predseda vlády SR Robert Fico.

Jednoznačný víťaz volieb

Dodal, že považuje za nebezpečnú tendenciu, ak niekto pod zámienkou akejsi ochrany demokracie odmieta právo na demokratické výsledky iných. „Smer-SD je obviňovaný z koncentrácie moci, že všetko ovláda, že to nie je demokratické,“ doplnil

s tým, že je potrebné si uvedomiť, že Smer-SD vyhral demokratické parlamentné voľby v roku 2012. „Vždy bola tradícia, že takýto jednoznačný víťaz volieb bude mať predsedu vlády aj predsedu parlamentu,“ podčiarkol Fico. Pripomenul tiež, že ponúkol opozícii účasť vo vládnej koalícii, pričom by Smer-SD obetoval aj funkciu šéfa parlamentu.

Koncentráciu moci odmietajú

Odmietol aj obvinenia z toho, že by bola stranícky ovládaná súdna moc, či existoval nejaký spôsob kontroly nad prezidentom. „Preto vyhlasujem, že je demokratické a legálne, ak sa Smer-SD so svojím kandidátom uchádza o post hlavy štátu, v tom nie je žiadna koncentrácia moci,“ zdôraznil Fico. Uviedol tiež, že je prirodzené, ak

Robert Fico

sa víťaz prezidentských volieb ujme svojej funkcie a vzdá sa straníckej príslušnosti. „Prezident musí byť nadstranícky, nestranný a nezávislý. Je to ústavný predpoklad výkonu

jeho funkcie,“ povedal. Zároveň vyzval ďalších prezidentských kandidátov, aby si naštudovali kompetencie prezidenta SR a nesľubovali voličom to, čo splniť nemôžu. „Prezident

nemá právomoci na znižovanie daní, vytváranie pracovných miest či zvyšovanie platov,“ doplnil. Text a foto: TASR

KRITIKA TÍM NA PREDSEDNÍCTVO VEĽVYSLANCA MR V EÚ JE VYTVORENÝ Predseda Maďarskej socialistickej strany a kandidát na post premiéra Attila Mesterházy ostro kritizoval veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha za jeho štvrtkovú schôdzku s predsedom BBSK Marianom Kotlebom.

Slovensko už má vytvorený základný tím, ktorý bude zapojený do výkonu predsedníctva v Európskej únii v druhej polovici roku 2016.

Predseda MSZP Attila Mesterházy

Podľa agentúry MTI Mesterházy povedal, že je neprijateľné, aby sa maďarský veľvyslanec stretol a rokoval s „politikom, ktorý je otvorene proti Maďarom, Rómom a je zástancom fašistických myšlienok“. Predseda MSZP vo vyhlásení uviedol, že maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi by mal dať jasnú odpoveď, či Balogh vopred konzultoval tento krok s rezortom diplomacie a či šéf diplomacie o schôdzke vedel. Mal by tiež povedať, aké dôsledky bude mať stretnutie, ktoré uráža po-

city a záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že veľvyslanec v SR rokuje so všetkými predsedami samosprávnych krajov, preto sa stretol aj s Kotlebom. S predsedom BBSK hovoril Balogh o problémoch susediacich regiónov Maďarska a Slovenska, o možnostiach vzájomnej cezhraničnej spolupráce, aj o otázkach integrácie Rómov do spoločnosti. Text a foto: TASR

Budú do neho zainteresované ministerstvá, Národná rada SR, Úrad priemyselného vlastníctva, Generálna prokuratúra SR, Úrad na ochranu osobných údajov, ako aj iné úrady. „Tento tím pozostáva z približne 700 ľudí s tým, že máme presne definované mená tých, ktorí budú predsedami jednotlivých pracovných skupín v Rade Európskej únie aj ich zástupcov,“ ozrejmil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík. Príde tiež k prvej vlne dočasného personálneho posilnenia všetkých rezortov, ako aj Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, ktoré bude centrálnym výkonným bodom predsedníctva.

Peter Javorčík

V lete chce ministerstvo zahraničných vecí predložiť na rokovanie vlády komplexný materiál s vyčíslenými nákladmi spojenými s predsedníctvom. Napríklad tento rok sú na tento účel vyčlenené tri milióny eur, z ktorých sa bude financovať personálne posilňovanie Stáleho zastúpenia a jednotlivých ministerstiev. Slovensko bude využívať na niektoré aktivity aj fondy Európskej únie.

Vzdelávací program zamestnancov zapojených do predsedníctva bude z veľkej časti financovaný z Európskeho sociálneho fondu. „Aj ďalšie aktivity sa budú dať zaplatiť zo štrukturálnych fondov, čím odľahčíme náš národný rozpočet, ktorý bude musieť prispieť na predsednícke náklady,“ pripomenul Javorčík. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf

klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidátov. V niektorých prí-

padoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,venec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu venskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 bí vo vedení SMK, až 2003 bol členom stra žije v Senci, ny Smer-SD,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Ján ČARNOGURSKÝ

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 70 r.,  advokát, bývalý predseda vlády a minister spravodlivosti, bývalý dlhoročný predseda KDH,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

VOĽBY PREZIDENTA

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou.

Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody.

Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň?

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie.

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť.

Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 2/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo.

V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom?

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my,

Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

11

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy.

Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

ä,7(='5$92-('=7(5$: Vitariánstvo, raw food, hnutie VXURYHMþLåLYHMVWUDY\WRYãHWNRV~R]QDþHQLDMHGQHMDWHMLVWHM¿OR]R¿HNWRUiKOiVDQiYUDW k jednoduchosti a prirodzenosWLDWRQLHOHQþRVDVWUDYRYDFtFKQiY\NRYWêNDDOHLåLYRWDDNRFHONX

Zabezpečte si dlhý a kvalitný život 3RGĐDSUtYUåHQFRYWRKWRåLYRWQpKRãWêOXVLNRQ]XPiFLRX YKRGQêFKSRWUDYtQNRQNUpWQH VXURYpKRDVXãHQpKRRYRFLD]HOHQLQ\VHPLHQDRUHFKRYP{åH-

7HSHOQi~SUDYD QLþtHQ]êP\ DYLWDPtQ\

9LWDULiQVWYRYiPP{åH]DUXþLĢGOKêDNYDOLWQêåLYRW,OXVWUDþQpIRWR7$65/êGLD9RMWDããiNRYi

Ak ste ešte nikdy nepočuli spojenie raw food, potom vedzte, že ide o životný štýl založený na konzumácii surovej, tepelne neupravovanej stravy rastlinného pôvodu. Hoci to pre mnohých z vás nemusí znieť dvakrát najlákavejšie, vitariánstvom si môžete vyliečiť viaceré zdravotné problémy!

PH]DEH]SHþLĢGOKêDNYDOLWQê åLYRWSOQêI\]LFNHMDGXãHYQHM VLO\3UHþRDOHNRQ]XPRYDĢSRWUDYLQ\LEDYVXURYRPVWDYH" $NiNRĐYHNWHSHOQi~SUDYDSRWUDYtQWHGDDMRE\þDMQpGXVHQLH QLþtG{OHåLWpHQ]êP\DYLWDPtQ\YQLFKREVLDKQXWpþtPWRWR MHGORVWUiFDYãHWNXVYRMXQXWULþQ~KRGQRWX-HGOiNWRUpGQHV

NRQ]XPXMHPHV~QLHOHQWHSHOQHXSUDYRYDQpDOHDMÄY\OHSãRYDQp³V\QWHWLFNêPLHPXOJiWRUPLNRQ]HUYDQWDPLIDUELYDPL DLQêPLSUtGDYQêPLOiWNDPL

Jedno jablko denne nestačí 0LOXMHPH Y\SUiåDQp MHGOi þDVWRQHYKRGQHNRPELQRYDQpDNRQ]XPRYDQpYRYHĐNêFK PQRåVWYiFK7DNêWRVS{VREåLYRWD]DĢDåXMHQiãRUJDQL]PXV D]GOKRGREpKRKĐDGLVNDVS{VREXMH]GUDYRWQpĢDåNRVWLDRFKRUHQLD9UDYtWHVLåHY\XUþLWH NRQ]XPXMHWHRYRFLDDM]HOHQLQ\GRVWDWRN"-HGQRMDEONR EDQiQþLSDUDGDMND]DGHĖDQL ]ćDOHNDQHVWDþLD$E\QDãHWHOR GRVWDORSRWUHEQpPLQHUiO\YLWDPtQ\DWLHåSULMDORGRVWDWRN YRG\PXVtGHQQiGiYNDVXURYpKRRYRFLDD]HOHQLQ\SUHGVWDYRYDĢPLQLPiOQHYãHWNp KRVNRQ]XPRYDQpKRMHGODäH VDWDNWRQHGiåLĢ"6SêWDMWHVD %LOOD&OLQWRQDþRKRSRQHSRGDUHQRPãWYRULWRPE\SDVVH]DFKUiQLORSUHGSUHGþDVQRXDEROHVWQRXVPUĢRX EP

PIVNÉ BRUCHO AKO SYMBOL MUŽNOSTI? UŽ DÁVNO NIE! Možno aj vy ste nedávno pristihli svojho manžela či priateľa pred zrkadlom, ako neveriacky pozerá na svoje vytŕčajúce brucho. Pravdepodobne sa netváril ani trochu šťastne. A to chlapom vraj nezáleží na vzhľade. Je pravda, že niektorí považujú pivné brucho za akýsi symbol mužnosti, ale stále je väčšina tých, ktorým brušný tuk prekáža. 7XNYREODVWLEUXFKDYãDNQLH MHOHQHVWHWLFNRX]iOHåLWRVĢRX6SiMDVDDMVYêVN\WRP QHEH]SHþQpKRYQ~WRUQpKR W]YYLVFHUiOQHKRWXNXNWRUê MHXORåHQêYRNROtåLYRWQHG{OHåLWêFKRUJiQRYDP{åHVS{VRELĢYiåQH]GUDYRWQpSUREOpP\ FXNURYNDY\VRNêNUYQê WODNVUGFRYRFLHYQHRFKRUHQLDDSRG 

Bez športu to nepôjde 2GSRYHćQDRWi]NXDNRVD UêFKORD~þLQQH]EDYLĢSLYQpKREUXFKDKĐDGDM~XåGOKp URN\ ¿WQHVV WUpQHUL OHNiUL LYHGFL7~WRGLOHPXVDSRN~ãDOLY\ULHãLĢDMRGERUQtFL ]'XNH8QLYHUVLW\0HGLFDO &HQWHU=YêVOHGNRYY\SOêYDåHQDMHIHNWtYQHMãtPD]i-

URYHĖQDM~þLQQHMãtPVS{VRERPDNRVD]EDYLĢSLYQpKR SXSNXDVSROXVQtPDMQHEH]SHþQpKRYLVFHUiOQHKRWXNXMH NDUGLRWUpQLQJ7RYãDNQLHMH YãHWNR=RãW~GLHY\SO\QXOR åHDHUyEQ\WUpQLQJ]QLåXMH YêVN\WDMUL]LNRYêFKIDNWRURY SUHVUGFRYpFKRURE\PĚWYLFX DFXNURYNX$NpNDUGLRDNRĐNR"Ä=R]DþLDWNXRGSRU~þDP DNêNRĐYHNSUDYLGHOQêSRK\E SRGĐDYODVWQpKRYêEHUXPLQLPiOQHDåNUiWWêåGHQQH3ULY\VRNHMKPRWQRVWLMH YKRGQpELF\NORYDQLHSUHWRåHQH]DĢDåXMHNĎE\DOH~þLQQpV~DMSOiYDQLHEHKQRUGLF ZDONLQJ0{åHWRE\ĢYãDNDM WHQLVIXWEDOEDVNHWEDOWXULVtika,“ hovorí zo skúseností SURIHVLRQiOQ\RVREQêWUpQHU

Pozor na to, čo jete! 3ULFKXGQXWtMHYHĐPLG{OHåLWp ]PHQLĢ]DXåtYDQpVWUDYRYDFLH QiY\N\$NRQDWR"Ä+RYRUt VDåHSLYiULPDM~YHĐNpEUXFKRSUHWROHERSLM~YHĐDSLYD 7RYãDNQLHMHFHONRPSUDYGD 0LORYQtFLSLYDPDM~]Y\þDMQH SLYQpEUXFKR]WRKRþRNSLYX MHGLD=Y\þDMQHLGHRFKXWQp DOHYHĐPLNDORULFNpMHGOiDNR NOREiVN\ãNYDUN\Y\SUiåDQp FKXĢRYN\SUDFOtN\SLNDQWQp QiWLHUN\DSRGREQH³KRYRUt RVREQêWUpQHU$þRREĐ~EHQp SLYNR"0XVtWHPXGDĢQDXUþLWê þDV]ERKRP"9HUXåHQLH7DNp QHDONRKROLFNpSLYiGLVSRQXM~ SRGREQêP]ORåHQtPDNRLRQWRYpQiSRMH$DMNHćVLREþDV GRSUDMHWHMHGQXFKODGHQ~ÄGHVLQNX³DNR]GURMHQHUJLHQD-

6DPRWQpSLYRQLHMHSUtþLQRXSLYQpKRSXSNX,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

SUtNODGSRþDVQiURþQHMW~U\ WRKRVDVFKXGQ~ĢMHGQRGXFKR XUþLWHYiPQHXãNRGt QHGi-HWXYãDNHãWHQLHNRĐNR G{OHåLWHMãtFKYHFt0RWLYiFLD Vyhrá ten, kto sa 3HYQiY{ĐD6QDKDSRVXQ~Ģ nevzdá VDQLHNGHćDOHM$KODYQHVD =GUDYêMHGiOQ\OtVWRNSUDYL- QHY]GiYDĢ GHOQêSRK\EGRVWDWRþQêRGG\FKSR]LWtYQHP\VOHQLH%H] 0LURVODYD0LNRYi


Mestský lesík

KRÍŽOVKA Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 2/2014

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k aktivitám kamarátov.

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU NBA 1965/14

13


14

naše novinky

ŠPORT

SLOVÁCI V C-SKUPINE SO ŠPANIELMI, UKRAJINOU AJ BIELORUSMI Súpermi slovenskej futbalovej reprezentácie v C-skupine kvalifikácie EURO 2016 budú úradujúci majstri sveta a Európy Španieli, Ukrajina, Bielorusko, Macedónsko a Luxembursko. Rozhodol o tom nedeľňajší žreb v Nice, ktorý zaradil rekordných 53 krajín do ôsmich šesťčlenných a jednej päťčlennej skupiny. Finálový turnaj sa uskutoční o dva roky v termíne 10. júna-10. júla vo Francúzsku. Prvýkrát na ňom bude bojovať o kontinentálny titul až 24 krajín. Revolučný formát si vyžiadal veľké zmeny, Európska futbalová únia (UEFA) musela upraviť kvalifikačný systém a zaviedla nový koncept tzv. Týždňov futbalu (Weeks of Football-pozn. red.). Kvalifikačné zápasy sa budú hrať vo vymedzených asociačných termínoch od štvrtka do utorka.

Slovensko začne na Ukrajine

Slováci začnú svoje účinkovanie v kvalifikácii 8. septembra 2014 na pôde Ukrajiny a zakončia ju 12. októbra 2015 v Luxembursku. Prvýkrát sa do boja zapojí nový riadny člen UEFA Gibraltár, ktorý v historickom debute koncom minulého roka uhral v portugalskom Fare bezgólovú remízu so Slovenskom. Postup si z kvalifikácie vybojuje deväť víťazov a deväť druhých tímov zo skupín plus jeden najlepší z tretieho miesta. Zvyšných osem tre-

Pohár pre víťaza počas žrebovania kvalifikačných skupín EURO 2016. Foto: TASR/AP

tích bude hrať o štyri zostávajúce miestenky play off baráž na dva zápasy systémom doma – vonku.

Boli sme v treťom koši

UEFA pred žrebom rozdelila výbery do šiestich výkonnostných košov, v prvých piatich bolo po deväť reprezentácií, v poslednom šiestom osem. Slovenskú reprezentáciu ťahali z tretieho koša. Ide o zhoršenie jej postavenia, v predchádzajúcej kvalifikácii EURO 2012 ju totiž, ovenčenú osemfinálovou účasťou z MS 2010, žrebovali z druhého koša. Zverencom trénera Jána Kozáka

nehrozilo, že by sa v jednej skupine stretli so Srbskom, Tureckom, Slovinskom, Izraelom, Nórskom, Rumunskom, Rakúskom a Poľskom. Z politických dôvodov sa v jednej skupine nemohli stretnúť Španieli s Gibraltárom a Arménsko s Azerbajdžanom, pričom pri žrebe prišlo kuriózne k obom neželaným možnostiam, a tak sa museli posunúť o skupinu nižšie. Nový je aj fakt, že kvôli televíznemu trhu Anglicko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko budú hrať v 6-člennej skupine. (TASR)

ŽREB KVALIFIKÁCIE EURO 2016: A-skupina: Holandsko, Česko, Turecko, Lotyšsko, Island, Kazachstan B-skupina: Bosna a Hercegovina, Belgicko, Izrael, Wales, Cyprus, Andorra C-skupina: Španielsko, Ukrajina, SLOVENSKO, Bielorusko, Macedónsko, Luxembursko D-skupina: Nemecko, Írsko, Poľsko, Škótsko, Gruzínsko, Gibraltár E-skupina: Anglicko, Švajčiarsko, Slovinsko, Estónsko, Litva, San Maríno F-skupina: Grécko, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko, Severné Írsko, Faerské ostrovy G-skupina: Rusko, Švédsko, Rakúsko, Čierna Hora, Moldavsko, Lichtenštajnsko H-skupina: Taliansko, Chorvátsko, Nórsko, Bulharsko, Azerbajdžan, Malta I-skupina: Portugalsko, Dánsko, Srbsko, Arménsko, Albánsko, Francúzsko (organizátor – nesúťažná súčasť skupiny)

REAKCIE NA ŽREB: Ján Kozák, tréner SR: „Žreb k nám nebol nijako milosrdný. Napokon, z prvého aj druhého výkonnostného koša sme dostali najsilnejších súperov. O Španieloch ako majstroch sveta a Európy je zbytočné hovoriť, Ukrajina bola spoločne s Belgickom najsilnejším možným súperom z druhého koša. Treba však rešpektovať aj silu ďalších súperov – Bieloruska, Macedónska a Luxemburska. Nechcem špekulovať, takže neviem povedať, ako vidím naše percentuálne šance na postup. V každom prípade sa na súperov dobre pripravíme a urobíme všetko pre postup." Ján Kováčik, prezident SFZ: „Keďže sme nešli do Nice si vyberať súperov, ale boli sme len pri konštatovaní žrebovania, tak musíme rešpektovať každého súpera, ktorý nám bol vyžrebovaný. Z posledných dvoch kvalifikácií mám dostatočne veľa skúseností, že aj súperi z nižších košov, ako sme boli my, Arménsko, Lichtenštajnsko, sú dnes silní súperi. Ja som svojím spôsobom spokojný, lebo rešpektujem žreb. Čaká nás desať kvalifikačných zápasov, v ktorých rozhodne aktuálna forma a pohoda. My urobíme s realizačným tímom trénera Kozáka všetko pre to, aby naši hráči boli pripravení na dôležité boje." Marek Sapara, stredopoliar SR: „Španieli sú, samozrejme, svetová extratrieda. Sú to úradujúci majstri sveta a Európy, majú veľké mužstvo. A čo sa týka ďalších súperov, aj Ukrajina má kvalitný tím. Potvrdili to aj v poslednej kvalifikácii na MS 2014, kde hrali dobre v základnej skupine aj potom v baráži s Francúzskom. Všetko ale bude záležať od nás. V poslednej neúspešnej kvalifikácii sme boli neefektívni pri premieňaní šancí. Ak sa v tomto zlepšíme a budeme mať aj dávku športového šťastia, budeme určite hrať o postup.“


číslo 2/2014

ŠPORT

15

9ģ-7(.$6é.25$ 9<69(7ď29$/,.$8=8â$7$1 Kauza Miroslav Šatan traumatizuje slovenskú verejnosť. A to nielen hokejovú. Nebolo väčšieho nominačného bremena pred olympijským turnajom. Príbeh odpísanej ikony slovenského hokeja však natvrdo rezonuje oveľa viac a je otázne, či doznie po štvrtkových vyjadreniach šéfov reprezentácie. 9NDåGRPSUtSDGHVDYãDNSRN~VLOLVLWXiFLXDNRVLVXPiUQH Y\VYHWOLĢDWUpQHU9ODGLPtU 9ĤMWHNQD]DþLDWNXGHEDW\QD VWUHWQXWtVPpGLDPLY%RĐãRM DUpQH]G{UD]QLOÄ0\PXVtPH tVĢGRRWYRUHQHMUHþLDQHP{åHPHWRQHFKDĢQDVHEH“-HMDVQp åHYWDNHMWRVLWXiFLLVDĢDåNR URGtÄV~URGê“VXPiU1DMPl YRENROHVHQtGYRFKćDOãtFKVXSHUWpPWHGDNDX]\9LãĖRYVNê D~YDKREXG~FQRVWLWRKWRUHDOL]DþQpKRWtPX

Nehovoria spolu 14 mesiacov 7UpQHU]DþDO$PHULNRXÄ6WUHWOLVPHVDWDPDMV0LURPâDWDQRPYWHG\HãWHQHKUDODQHPDO DQLY\KOLDGQXWêNOXE%DYLOL VPHVDDMRWHUPtQHQRPLQiFLH WiQDNRQLHFPDODX]iYLHUNX MDQXiUD0HG]LWêPRGRKUDO

Čakali na telefonát

GHYlĢ]iSDVRYMDVRPLFKYãHWN\YLGHO.WRPXWRGiWXPX QHPDOIRUPXQDRO\PSLMVN~ QRPLQiFLX1RPLQRYDOLVPH KUiþRYDNDSLWiQDYRGFX NDEtQ\=GHQD&KiUX3RWRP ]DþDOKUDĢ0LUROHSãLH]DþDOGiYDĢJyO\DþDNDOLVPH GRNRQFDQDVLWXiFLXV0D-

Ä6WXSĖRYDO VDQDQiVWODN DMDViPFtWLP åHWUStFHOê VORYHQVNêKRNHM³ 9ODGLPtU9ĤMWHN ULiQRP*iERUtNRP$YWHG\VPHVDGRVWDOLDMGRVLWXiFLHåHGYDMDĐXGLDGYDMDOtGUL DYHOLNiQLVORYHQVNpKRKRNHMDQHKRYRULDVSROXPHVLDFRY3UHKRGLOLVLOHQMHGQXVPVNXDQH~VSHãQH3RþXOVRP åHWRE\VDGDORY6RþLY\ULHãLĢ]DPLQ~W$OHþRNHE\ QLH"0RKORVDVWDĢåHE\VD QHGRKRGOLDWRE\ERORSUHNROHNWtY]Op“9ĤMWHN]G{UD]QLO åHFHOêþDVYWtPHGEDOLQDWR DE\EROGREUêNROHNWtYSDUWLD DGLVFLSOtQD8V~GLOLåHPHQãLH]OREXGHS{YRGQiQRPLQiFLDÄ6WXSĖRYDOVDQDQiV WODNDMDViPFtWLPåHWUSt FHOêVORYHQVNêKRNHMNHćVD

9ODGLPtU9ĤMWHN)RWR7$650LFKDO6YtWRN

QHYHGLDGRKRGQ~ĢGYHMHKR RVREQRVWL'RWHUD]VLNDåGê KRYRUtVYRMXSUDYGX“*HQHUiOQ\PDQDåpUUHSUH]HQWiFLH 2WWR6êNRUDSULSRPHQXO]iVDGQêYêFKRGLVNRYêERGFHOHMNDX]\NWRUiQHVN{UQDEUDODDMLQpSRGVWDWQpUR]PHU\ Ä0LURYLVPHXåSRþDVQDãHM QRYHPEURYHMQiYãWHY\]iPRULDKRYRULOLåHFHVWDQD=2+ YHGLHDMFH]Y\MDVQHQLHVLVLWXiFLHPHG]LQtPD=GHQRP 6DPR]UHMPHSULSUHGSRNODGHåH0LURVNRUR]DþQHKUDĢ

DGRVWDQHVDGR]RGSRYHGDM~FHMIRUP\“6êNRUDÄUR]PHQLOQDGUREQp“DMNĐ~þRY~VPVNXDOHYMHKRSRGDQt LãORRGYHÄ0LURSUHG]iSDVRP%RVWRQXY1HZ<RUNX NRQWDNWRYDO=GHQDNGHPX QDSROXGQLHQDStVDOåHE\VL VQtPUiGGDOVWUHWQXWLHQDGHVDĢPLQ~W=GHQRPXRGSRYHGDOåHSUHG]iSDVRPQLHDSR]YDOKRVURGLQRXQDYtNHQG GR%RVWRQXNGHE\VLWRPRKOL Y\MDVQLĢ2GYWHG\XåQHSUHEHKODåLDGQDNRPXQLNiFLD“

7UpQHUNRQãWDWRYDOåHVLQHYHGHOSUHGVWDYLĢâDWDQDDNR QiKUDGQtNDNWRUêE\þDNDO QDWRåHKRQRPLQXM~GRGDWRþQH1HVN{UYãDNSULSXVWLO PRåQRVĢ]DUDGLĢKRGRNiGUD QDPLHVWR]UDQHQpKR0DULiQD *iERUtNDÄýDNDOLVPHQDWHOHIRQiWåHMHGHQ]QLFK]DYROiDSRYLH±GRKRGOLVPHVD .HE\VPHPDOLV~KODVRERFK åHVDGRKRGOLDXURELDYãHWNRSUHSRKRGXYNDEtQHP\VOtPVLåHYWRPþDVHXåQHEROG{YRGQDWRDE\QHãLHO“ 6êNRUDVLWLHåSRY]G\FKRO SULVSRPLHQNHDNêPDOWtP OtGURYY&KiURYLDâDWDQRYL SOXV0LFKDORYL+DQG]XãRYL  SUHGGYRPDURNPLSULVHQ]DþQRP]LVNXVWULHEUDQD06 Ä$=GHQRV0LURPWREROL D]GDQDMYlþãtNDPDUiWLDNt NHG\PRKOLE\Ģ5RELĢPHGLiWRURYPHG]LQLPLVDDOHQHGDOR6~WRGYDMDLQWHOLJHQWQt ĐXGLDNWRUtVLWRPXVLDVDPL Y\GLVNXWRYDĢ/HQåHMHGHQ FKFHRVSUDYHGOQHQLH]DIDXO DGUXKêVDYåLDGQRPSUtSDGHQHRVSUDYHGOQtOHERWR SRGĐDQHKRIDXOQHERO0XVLDVD]PLHULĢVDPLãNRGtWR QiãPXKRNHMX“

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NTO 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa môžete hlásiť do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

7$65


16

naše novinky

ŠPORT

NARODIA SA V TOPOĽČANOCH NOVÉ SUPERTALENTY? ré sú herne vyspelejšie, chcú tvoriť a vedia súpera dostať pod súvislejší tlak. Som za to, aby vyhrávali lepšie mužstvá. Naviac to núti k tomu, aby hráči zodpovednejšie pristupovali ku kondičnej príprave, nakoľko práve v takýchto prípadoch sa im môže veľmi hodiť.

Vzhľadom k počtu obyvateľov sa mesto Topoľčany môže pýšiť nevídaným množstvom hokejových mien, ktoré si našli svoje uplatnenie vo svetovom hokeji. A to napriek tomu, aké skromné podmienky u nás vládnu. O smerovaní topoľčianskeho hokeja, jeho víziách a názoroch na hokej vo svete som sa rozprával s trénerom hokejistov mládeže a dospelých v jednej osobe. Na otázky odpovedá Djulnear Saliji.

Je niečo, čo výslovne nemáte rád? To, keď rodič asistuje trénerovi, pri zostave a hovorí mu do práce. Každý vidí len svojho a je presvedčený, že je najlepší. Nevidí však, ako sa dieťa správa na tréningoch. Ja osobne som vždy zohľadňoval formu a nemyslím si, že nejaký tréner by nechal na lavičke kvalitného hráča a do hry poslal toho, kto nemá formu.

Ako dlho pôsobíte v Topoľčanoch, s akými cieľmi ste prišli? Pôsobím už tretiu sezónu, prakticky tri a pol sezóny, lebo v tej prvej som prišiel od januára, k juniorom, keďže ich tréner odišiel do Nitry robiť k A mužstvu asistenta. Prišiel som s tým cieľom, aby sme dôstojne dohrali prebiehajúci ročník súťaže. Potom ďalší rok som bol hlavným trénerom a u mužov som robil asistenta. Muži sa chceli dostať do play-off, čo sa aj podarilo.

Čo sa týka práce s mládežou, vidíte rozdiel medzi dneškom a povedzme s dobou 20 rokov späť? Rozdiely samozrejme sú, taký najväčší vidím v obyčajnom chcení hrať hokej. Niekedy mám dojem, že keby rodič doslova nedotlačil dieťa na hokej, samo by neprišlo. Nie je dobré, keď chce niekto viac, ako hráč samotný. Pred 20 rokmi to bolo úplne iné, mládež nechala na ľade všetko, hrali zo srdca a pre radosť z hry.

Opýtam sa priamo – je podľa vás možné, aby ešte

Vaši hráči sú profesionáli?

Tréner topoľčianskych hokejistov Djulnear Saliji.

niekedy vyrástli v Topoľčanoch takí hokejisti ako napr. Šatan alebo Višňovský? Myslím si, že potenciál na to rozhodne máme, a nielen my ale aj v rámci celého slovenského hokeja. Ale mať talenty nestačí. Talent je vám na nič, pokiaľ s ním kvalitne nepracujete a najmä, keď mu nevytvoríte kvalitné zázemie, kde môže hokejovo a charakterovo rásť.

Čo sa týka svetového hokeja, sledujete NHL a KHL?

ktorému spadne v súboji prilba môže v hre pokračovať, užšie brankárske betóny, menšia bránka... Myslíte si, že by sa aj v Amerike malo hrať podľa pravidiel IIHF? Tvrdím, že to, čo je dobré za oceánom, nech tam ostane a my si hrajme podľa našich,

Mať talent nestačí. Talent je vám

Sledujem, samozrejme. Ale sledujem aj našu najvyššiu súťaž, chcem mať prehľad.

na nič, pokiaľ

Vieme, že pre HNL platia trochu iné pravidlá, ako u  nás. Okrem notoricky známeho úzkeho klziska, je to aj hybridné posudzovanie zakázaného uvoľnenia, brankár má za svojou bránou vymedzený priestor na pohyb, hráč,

nepracujete.

s ním kvalitne

európskych pravidiel. Tie rozdiely zase nie sú až tak veľké, aby to na hráčov malo mať zásadný vplyv, keby napr. Európan prišiel do NHL. A NHL sa bude vždy líšiť. Je to dobré tak,

ako to je. Navyše sa tam hrá trochu iný štýl hokeja, možno mu tie drobné zmeny aj viac vyhovujú. Čo by som však zmenil aj v zámorí je, že keď hráčovi spadne prilba, mal by ísť dolu z ľadu, môže ublížiť nielen sebe, ale aj inému hráčovi. Inak to môže ostať.

Nie, hráči chodia do práce, často sa stane, že prídu na zápas 10 - 15 minút pred úvodným vhadzovaním. Podobne je to aj v tíme juniorov, tí zase majú povinnosti v škole. Takže sa stáva, že na zápas neprídu vôbec. Pamätám si duely, kedy nás hralo štrnásť.

Spomenul som zakázané uvoľnenie. Toto pravidlo sa dostalo do hry pred pár rokmi, dokonca bolo upravené. Pre mužstvo, ktoré sa dopustí tohto priestupku nastávajú hneď dve nevýhody: vhadzovanie v ich obrannom pásme a zákaz striedania. Ste zástancom tohto pravidla?

V akej činnosti vidíte najväčšie slabiny, resp. kde by hráči pri tréningovom procese mali zabrať?

Som jeho veľkým zástancom. Je namiereným proti „antimužstvám“, teda tým, ktorí prišli kaziť hru a nemajú záujem tvoriť. Samozrejme, aj tým najlepším sa stane, že sa ho dopustia. Toto pravidlo je nápomocné mužstvám, kto-

Čo sa týka hry, výrazné slabiny nevidím, ale najviac by mali pridať v mentalite. Zápasy sa vyhrávajú a prehrávajú tiež v hlavách a na tomto by chalani, či už dospelí alebo juniori, mali popracovať. Na druhej strane viem, že od nich nemôžem chcieť to, čo by som mohol požadovať od profesionála, teda od hráča, ktorý okrem hokeja nikde nepracuje. To je veľký rozdiel. Marián Ďurík

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Topolčany, náklad 15 100 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nto 02 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you