Page 1

4 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: I. číslo 7/2014 Dátum vydania: 17. 4. 2014

Stropkov

Veľkonočné tradície

Príloha

str. 5 Región severovýchodného Slovenska je bohatý na tradície. Veľké množstvo z nich sa viaže aj ku sviatkom Veľkej noci.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

01

2014/

Stropkovská dvadsiatka

ZDRAVIE

Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 14 Omladený Klub bežcov chystá v tomto roku ďalšiu novinku v rámci zatraktívnenia cestného behu Stropkovská dvadsiatka.

UPLYNULO 610 ROKOV OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O STROPKOVE Dňa 12. marca 2014 uplynulo 610 rokov od prvej písomnej zmienky o Stropkove. Vývoj mesta, ležiaceho na sútoku riek Ondavy a Chotčianky, začína od staroslovienskej osady. Tá dostala názov Stropek, ktorý bol odvodený od mena jej pána. Po rozpade Veľkej Moravy bol Stropkov pod vplyvom poľských Piastovcov, ale v priebehu 12. storočia bolo územie mesta začlenené do uhorského kráľovstva a stalo sa centrom správy kráľovských majetkov i obranným bodom na hraniciach kráľovstva s Poľskom. Pravdepodobne začiatkom druhej polovice 13. storočia bola postavená v Stropkove obranná i obytná veža, ako sídlo kráľovských správcov majetku a pohraničných úradníkov, ktorí kontrolovali prechod do Poľska a vyberali mýto. Z mýtnej stanice sa v 30. rokoch 14. storočia vyvinula tridsiatkova (colná) stanica. V tom čase sa tu usadila aj časť nemeckých kolonistov, ktorí boli iniciátormi výstavby nového gotického kostola a organizátormi mestskej urbanizácie s pravidelným priestranným námestím. Od roku 1387, keď na uhorský trón nastúpil Žigmund Luxemburský, sa Stropkov stal predmetom zálohovania a z kráľovských rúk sa natrvalo dostal do vlastníctva mocných feudálnych rodov. Dňa 12. marca 1404 kráľ Žigmund zálohoval mesto Prokopovi Balickému. Práve zachovaná listina o zálohovaní mesta za 6 000 dukátov je prvou písomnou zmienkou o Stropkove. Text a foto: (am)

Zachovaná časť stropkovského hradu – kaštieľ a rímskokatolícky kostol.


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DVA ROKY ZA PODVOD

KRÁTKE SPRÁVY

2

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Stropkov začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie voči 38-ročnému Košičanovi z prečinu podvodu. Muž sa mal na škodu cudzieho majetku obohatiť tým, že uviedol do omylu dve ženy. Pod zámienkou dodania a montáže vonkajších okenných roliet vylákal od 69- a 76-ročných Stropkovčaniek ako zálohu finančnú hotovosť vo výške 450 a 200 eur. Objednané rolety neboli dodané a ani záloha nebola ženám vrátená. Obvinený muž je stíhaný na slobode.

KONTROLY NELEGÁLNEHO ZAMESTNÁVANIA Kontrolóri Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove vykonali v minulom týždni pravidelné kontroly na odhalenie nelegálneho zamestnávania a dodržiavania podmienok dohôd o aktivačných prácach na obciach. Zistené nedostatky prejednali s dotknutými subjektmi priamo na mieste. Je treba upozorniť, že ak by bolo zistené závažnejšie porušenie zákona, najnižšia možná čiastka udelenej pokuty je 2 000 eur. Niektoré poznatky z týchto kontrolných šetrení budú súčasťou programu stretnutia so starostami obcí a primátormi z okresov Stropkov a Medzilaborce.

RAŇAJKY SO ZAMESTNÁVATEĽMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov prostredníctvom siete EURES (Európske služby zamestnanosti) zorganizoval dňa 27. marca 2014 v raňajších hodinách stretnutie s vybranými zamestnávateľmi z okresu Stropkov a Medzilaborce pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“. Na stretnutie prijalo pozvanie 17 zamestnávateľov a 1 zástupca cudzineckej polície v Prešove. Riaditeľ úradu Mgr. Ivan Kleban oficiálne otvoril stretnutie a privítal všetkých zúčastnených. Nasle-

dovala prezentácia o momentálnej situácii na trhu práce v okresoch Stropkov a Medzilaborce, prezentácia Európskych služieb zamestnanosti, prezentácia o jednotlivých opatreniach aktívnej politiky

trhu práce a vystúpenie predstaviteľa cudzineckej polície o zamestnávaní cudzincov na území SR. Potom bola ovorená diskusia, počas ktorej smerovali otázky zamestnávateľov na zástupcov úradu. Po dvoch hodinách strávených v príjemnej neformálnej atmosfére riaditeľ úradu uzatvoril stretnutie a poďakoval sa všetkým zúčastneným. Peter Lofaj

ZASADLA VOLEBNÁ KOMISIA V piatok 11. apríla 2014 mala na Okresnom úrade v Stropkove svoje prvé zasadnutie obvodná volebná komisia pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 24. mája 2014. Pracovníci okresného úradu podali členom obvodnej volebnej komisie základné informácie a metodické pokyny o organizácii a priebehu volieb. Za predsedu ObVK bol žrebovaním zvolený Mgr. Ivan Kleban (SMER-SD).

RÓMOVIA SI OBYDLIA POSTAVIA SAMI V obci Breznica v okrese Stropkov splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a starosta obce Slavomír Brendza urobili slávnostný výkop k základom troch nových domov. Výstavba domov je súčasťou projektu Riešenie zamestnanosti a bývania obyvateľov rómskych komunít svojpomocnou výstavbou domov, podporeného Ministerstvom vnútra SR – Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Štát na výstavbu prispel sumou 40 000 eur, obec zo svojich zdrojov dáva 13 500 a za 1 500 eur zakúpili pozemky. Starosta vybral tri rodiny, ktoré budú v domoch bývať, ale zároveň si ich aj postavia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov zorganizoval stretnutie so zamestnávateľmi z okresu Stropkov a Medzilaborce. Foto: Archív ÚPSVaR Stropkov

SMUTNEJ VŔBE DALI ŠANCU Koncom marca sa uskutočnilo orezanie vŕby, ktorá zdobí Hlavnú ulicu v Stropkove. Z hľadiska bezpečnosti išlo o nevyhnutné riešenie. Podľa vyjadrení zamestnancov Služby m. p. Stropkov dali stromu šancu ďalej žiť, hoci mali povolenie na jeho výrub. Takzvanú smutnú vŕbu pozná azda každý Stropkovčan, pretože počas svojho života poriadne narástla a je jednoducho neprehliadnuteľná. Zamestnanci Služby m. p. Stropkov nedávno vykonali jej základné orezanie a následne pilčík, ktorý má špeciálny výcvik, orezal aj ťažko dostupné konáre stromu.

Výsledok búrky Rómovia pracujú na výkopových prácach pre rodinné domy nižšieho štandardu. Foto: TASR /František Iván

KRPZ PO, (v.), TASR

Podľa vyjadrení zamestnanca Služby m. p. Stropkov bola vŕba dosť poškodená silnou búrkou, ktorá sa cez Stropkov prehnala ešte v júni minulého roka. Výsledkom búrky boli

polámané a naštiepené konáre. Tie ošetrili požiarnici, ktorí svojou technikou dokázali orezať strom aj na ťažšie dostupných miestach. Do orezaných konárov sa však dostávala voda, a tak časom začali zahnievať a praskať.

Prvoradá je bezpečnosť

Pri poslednom orezávaní sme sa mohli stretnúť aj so zápornými názormi ľudí na opilovanie stromu. Tvrdili, že ho treba nechať tak, a nie ho orezať. Hoci vŕba nespôsobila žiadne ľudské zranenia ani škody na majetku, kvôli bezpečnosti bol tento zásah

Smutnú vŕbu museli orezať kvôli bezpečnosti.

určite potrebný. Smutná vŕba naďalej plní svoj účel, a to aj napriek tomu, že jej regenerácia ešte potrebuje istý čas. Text a foto: Miroslava Materňáková


číslo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

3

O PROBLÉMOCH MALOLETÝCH Dňa 2. 4. 2014 sa na pôde ÚPSVaR Stropkov konalo stretnutie pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s riaditeľmi škôl a výchovnými poradcami okresu Stropkov.

OTÁZKA ČÍSLA

Vizualizácia vzhľadu budúceho polyfunkčného objektu. Foto: (jh)

Aké sú plány s výstavbou nájomných bytov v Stropkove? Dnes sme oslovili investora plánovanej prestavby bývalého internátu SOŠ v Stropkove na nájomné byty.

Aké sú vaše ďalšie plány s výstavbou nájomných bytov v Stropkove, keďže nakoniec o tomto bode mestské zastupiteľstvo ani nerokovalo? Skutočne sme stiahli žiadosť o prerokovanie možnosti výstavby a následného odkúpenia bytov za pomoci prostriedkov zo ŠFRB mestom Stropkov. Dôvodom bolo, že sa nám nepodarilo v tom čase pripraviť všetky podklady potrebné k stavebnému konaniu. Bolo potrebné

ešte vyriešiť vzťah stavebníka k pozemkom priľahlým k budove. Nič sa však nemení na našom pláne realizovať stavebné a rekonštrukčné práce na prestavbu budovy bývalého internátu na polyfunkčný objekt – priestory pre obchodné prevádzky, poskytovanie služieb a nájomné byty.

Aj napriek tomu, že neviete, či ich mesto niekedy v budúcnosti odkúpi?

roky. Výstavba či prestavba objektov je bežnou náplňou našej činnosti. Za týmto účelom kupujeme vhodné objekty a po realizácii všetkých stavebných prác ich prenajímame my, alebo ich ponúkame samosprávam ako mestské či obecné nájomné byty. Stropkov je podľa nášho názoru mesto s dobrým potenciálom záujmu o nájomné byty. V meste a regióne pôsobí niekoľko perspektívnych zamestnávateľov s potenciálom rozšírenia výroby, a tým aj rastu zamestnanosti. Dokonca tu začína pôsobiť nový a významný investor. Preto sa náš zámer samozrejme nemení a v najbližšom čase rozbehneme v budove bývalého internátu prvé stavebné práce.

Naša spoločnosť sa zaoberá stavebnou výrobou už dlhé

(v.)

Účelom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce pri riešení najvypuklejších problémov, s ktorými sa stretávame pri práci s maloletými a mladistvými deťmi v našom okrese – medzi ne patrí problém záškoláctva a páchania priestupkov, ako aj inej trestnej činnosti detí. Účastníci stretnutia diskutovali o tom, aké opatrenia je možné vykonávať na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Na stretnutí sa riešila aj problematika záškoláctva detí, nakoľko má tento jav v okrese stúpajúcu tendenciu. Na jeho riešenie boli prijaté príslušné ustanovenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ustanovenia zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade zanedbávania školskej dochádzky bude zo strany

Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta

ÚPSVaR Stropkov pre takéto dieťa určený osobitný príjemca na poberanie rodinných prídavkov, ktorým je mesto alebo obec, a zároveň mu bude odňatý príspevok na nezaopatrené dieťa v sume 17,20 eur počas troch mesiacov. Novinkou je aplikácia § 10 zákona číslo 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý upravuje podmienky vyplácania dávok. Nárok na plnú dávku má občan a spoločne posudzovaná osoba, ktorá je mesačne povinná odpracovať 32 hodín. Ak dieťa počas určenia osobitného príjemcu spácha ďalší priestupok, úrad rozhodne o odňatí prídavku na dieťa v sume 23,52 eur mesačne počas troch mesiacov.

Tak výhodne

Získajte ešte viac v Prima banke! Sporenie s úrokom 5 % ročne Hypotéka s úrokom 3,4 % p. a. pre každého Pôžička rýchlo, jednoducho a k tomu peniaze navyše

NSP 2565/14

Využite našu ponuku aj v pobočkách: STROPKOV – HLAVNÁ 60

SVIDNÍK – CENTRÁLNA 1

Otváracie hodiny: Pon – Pia: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Otváracie hodiny: Pon – Pia: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

www.primabanka.sk Infolinka 0850 700 007

Daniel Lipka


naše novinky

SPEKTRUM

AKÝ MÁTE NÁZOR NA DEŇ NARCISOV?

ANKETA

4

Piatok 11. apríl sa niesol v znamení narcisov. Ako každý rok, aj tentoraz bolo jeho hlavným posolstvom pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Už po 18-krát nás dobrovoľníci z Ligy proti rakovine obdarovali žltým kvietkom, a to za akýkoľvek dobrovoľný finančný príspevok, ktorý pomôže onkologicky chorým pacientom. Narcis je symbol nádeje a porozumenia. Opýtali sme sa Stropkovčanov, či dôverujú a prispievajú na takéto verejné zbierky a ako vnímajú posolstvo Dňa narcisov. Slavka, 25 rokov Nemám problém prispieť na Ligu proti rakovine. Dobrovoľníci budú riadne označení, takže by sa to nemalo zneužiť. Ale inak si myslím, že je bezpečnejšie poslať peniaze priamo na účty organizáciám, ktoré pomáhajú chorým ľuďom, ako dať peniaze človeku, ktorý stojí v meste a v rukách drží krabicu pre nejakú verejnú zbierku. Peniaze neodmietnem dať chorým detičkám, ľuďom chorým na rakovinu a v neposlednom rade útulkom pre zvieratká.

Mária, 25 rokov Prispievam vždy a rada, len mám obavy, či sa skutočne vyzbierané peniaze použijú na účel pre onkologicky chorých. Dnes už ani nevieme, komu môžeme veriť. Aj mojich blízkych zasiahla rakovina. Život im to nevráti, ale dúfam, že môj príspevok pomôže tým, ktorí to potrebujú.

Mária, 50 rokov Prispievam na akúkoľvek finančnú zbierku. Hoci mám niekedy pochybnosti, či sa skutočne vyzbierané peniaze dostanú k tým, pre ktorých sa zbierali. Ale je to potom o svedomí tých, ktorí si z takýchto zbierok finančne „prilepšujú“. Chvalabohu, my nemáme v rodine onkologicky chorého pacienta.

Martin, 30 rokov Neprispievam. Je to ďalšia príležitosť ako kradnúť. Ja mám blízkeho, onkologicky chorého pacienta. Je to finančne veľmi náročné a nedostáva ani cent z takýchto zbierok.

Text a foto: Miroslava Materňáková

ZVÝŠIL SA VÝSKYT OVČÍCH KIAHNÍ ný až do zaschnutia posledných vyrážok, čo si vyžaduje izoláciu 2 týždne. Inkubačná doba je spravidla 7 – 14 dní. Nákazlivosť začína posledným dňom inkubačnej doby (ešte počas obdobia bez príznakov) a končí premenou poslednej vyrážky na chrastu.

Prevencia Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Na východnom Slovensku bol u malých detí zaznamenaný zvýšený výskyt choroby ovčie kiahne. Patria k nim deti v predškolskom a skoršom školskom veku v Stropkove, a aj deti z obcí Sitníky, Nižná a Vyšná Olšava. Informáciu nám potvrdila aj detská lekárka MUDr. Lenka Jancurová. Samozrejme, posúdila to podľa pacientov, ktorí k nej patria. Mamičky, ktoré dávajú svoje deti do MŠ A. Hlinku v Stropkove hovoria o veľkom výskyte tejto choroby. Naopak, podľa vyjadrenia riaditeľky Klebanovej z MŠ na Matici slovenskej sa momentálne toto vírusové ochorenie u ich detičiek nevyskytuje. Dodala však, že pred 3 rokmi zažili vírusovú epidémiu ovčích kiahní aj u nich.

Vírusové ochorenie

Ovčie kiahne sa prenášajú z chorého na zdravého človeka, podobne ako chrípka. Ochorenie sa prejavuje drobnými červenými vyrážkami, ktoré sa neskôr menia na pupence, pľuzgieriky a poslednou fázou sú chrastičky. Sprievodnými znakmi je zvýšená teplota a niekedy aj afty na sliznici v ústach. U zdravých malých detí ochorenie prebieha zvyčajne bez vážnejších komplikácií, problémovejšie však býva u dospelých. Obsah pľuzgierikov je infekč-

Opýtali sme sa detskej lekárky MUDr. Lenky Jancurovej, či existuje nejaká prevencia voči tomuto ochoreniu. „Samozrejme, prevenciou voči vírusovému ochoreniu ovčie kiahne je očkovanie. Toto očkovanie patrí medzi nadštandardné, ktoré nie je hradené zdravotnou poisťovňou. Ak by deti, a hlave dievčatá do 10. roku života, neprekonali toto vírusové ochorenie, odporúčam očkovanie aj kvôli prípadnému budúcemu otehotneniu. Zníži sa tým riziko možného poškodenia plodu v prípade nakazenia počas tehotenstva. Cielená liečba proti samotným ovčím kiahňam nie je, preto sa odporúča pokoj, dostatok tekutín, dostatok vitamínov, prípadne zmierňovanie horúčky a svrbenia.“ Miroslava Materňáková

APRÍL  MESIAC LESOV Apríl dostal prívlastok mesiac lesov preto, lebo v tomto období sa príroda a naše hory prebúdzajú – kvitnú prvé stromy, rašia prvé listy. Aj okres Stropkov sa môže popýšiť mnohými zalesnenými územiami. Práve apríl je mesiacom, keď by sme si mali pripomenúť, že lesy máme nielen právo využívať, ale aj povinnosť chrániť. Častejšie by sme si mohli uvedomovať, akým sú pre nás vlastne bohatstvom. V Slovenskej republike lesy zaberajú 2 006 939 ha. Okres Stropkov patrí medzi územia so strednou lesnatosťou, kde lesy zaberajú 19 784,99 ha. Najrozšírenejšou lesnou formáciou v okrese sú karpatské dubovo-hrabové lesy, v ktorých v stromovom poschodí dominuje dub zimný a hrab obyčajný, pripája sa lipa ma-

lolistá a buk lesný. V krovitej vrstve prevláda javor poľný a lieska obyčajná. Pre najnižšie polohy sú charakteristické

Lesy v okolí Stropkova.

dubové hrabiny a rôzne spoločenstvá bučín. V severozápadnej a juhozápadnej časti okresu sa nachádzajú borovicovo-brezové lesy a v severovýchodnej časti jedľové bučiny. Text a foto: (am)


číslo 7/2014

TÉMA

5

Ilustračné foto: Peter Č.

ČO NESMIE CHÝBAŤ VO VEĽKONOČNOM KOŠÍKU?

Veľká noc patrí k jarným sviatkom s pohyblivým dátumom. Zachovalo sa v nich viacero archaických úkonov, zameraných predovšetkým na dobrú úrodu, očistu ľudí, domácich zvierat a prírody od zlých síl.

Upiekla „pasku“, ktorú nemohla vybrať z pece

Pre sviatky Veľkej noci je príznačné pečenie veľkonočného obradového koláča, ktorý sa taktiež nazý va „paska“. Počet veľkonočných koláčov závisel v minulosti od veľkosti pece: koľko ich tam vošlo, toľko ich aj upiekli. Tieto koláče boli okrúhle a veľké ako lavór. Istá pani vraj raz upiekla takú veľkú pasku, že ju po upečení nemohla vybrať z pece, preto musela otvor pece vybúrať. Keď gazdiná dávala koláč piecť, trikrát podskočila a povedala: „Christos voskres!“, aby sa vydaril. Po vysvätení pasky a košíkov s obradovým veľkonočným jedlom gazda čo najskôr utekal domov s paskou, aby bol počas roku šikovný vo všetkých poľnohospodárskych prácach. Paska sa

položila na stôl a každý člen rodiny sa jej trikrát dotkol svojou hlavou, aby ho nebolela. Potom sa konzumovala veľkonočná posvätená stra-

Tej dievčine, ktorá „ne bula oľata“ (nechcela sa dať obliať), „parobci“ ohádzali dom vajcami. va. Škrupiny z posvätených vajíčok sa hádzali do záhradky, aby sa tam nevyskytovali krtince.

Dievčatá sa schádzali na lúke

V niektorých obciach pri Stropkove takéto škrupiny vešali v maštali ako girlandy, čo malo zamedziť prístup bosoriek k dojným kravám. Vo Veľkonočnú nedeľu poobede sa dospievajúce dievčatá vo sviatočných krojoch schádzali za dedinou na lúke alebo na prostriedku obce. Pochytali

sa za ruky a spievajúc išli po dedine. Tento jarný obrad bol typickým dievčenským sviatkom, ktorý začal zanikať po 2. svetovej vojne. V obciach okolo Svidníka zas vo Veľkonočný pondelok poobede chodil jeden mládenec preoblečený za „pána“. Na hlave mal klobúk „smoľanyk“, na rukách priviazaný spiežovec a do rúk mu dali drevenú šabľu. Chodil na obchôdzku od domu k domu a zbieral surové a varené vajíčka. Surové vajcia sa predali krčmárovi a varené sa zjedli.

Neobliatej dievčine ohádzali dom

Pre Veľkonočný pondelok je charakteristické oblievanie. Mládenci polievali dievčatá prevažne potočnou vodou, alebo vodou zo studne. Tej dievčine, ktorá „ne bula oľata“ (nechcela sa dať obliať), „parobci“ ohádzali dom vajcami. Za polievanie dievčence obdarúvali polievačov jednofarebnými „farbankami“ alebo viacfarebnými kraslicami – „pisankami“, čiže ozdobenými veľkonočnými vajíčkami. V utorok pre zmenu dievčatá oblievali mládencov, aby všetci v priebehu celého roka boli zdraví, čistí, svieži a veselí. (v.)

NSP 2419/14

Región severovýchodného Slovenska je bohatý na tradície. Tradičné zvyky má aj Veľká noc. Veľa sa z nich zachovalo do dnešného dňa. Vo veľkonočnom košíku nesmie chýbať hrudka, vajíčka uvarené v cibuľovej šupke, klobása, šunka, slanina, maslo, soľ a paska.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: ŠANCA PRE MLADÝCH V posledných rokoch, presnejšie od takzvaného samozrútenia pravicovej vlády v našej krajine prevláda "blbá" nálada z nesplnených politických sľubov veľkej časti politického spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHĐVWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNêFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpãNDQGiO\ DYWRPKRUãRPSUtSDGHFHONRPQHSRNU\WHãtULDP\ãOLHQN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYãHREHFQRPSROLWLFNRPFKDRVHVPHSULVW~SLOLNRVWDWQêPGYRPYRĐEiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~þDVWLDNYRĐEHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ò&9SUH]LGHQWVNêFK YRĐEiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPåH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLþtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDþLOLDNRPLOLDUGiUDEH]SROLWLFNHMVN~VHQRVWL 9SRGVWDWHLGHRWRåHREþDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMĐDYHMþDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDåHSROLWLNDDNR MHYV~þDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSĎĖDMHKRRþDNiYDQLD7R YãHWNRY\WYiUDSRGPLHQN\ pre zásadnú rekonštrukciu ]DYHGHQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ PRåQRVĢY]QLNXSROLWLFNêFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNêPLWHQGHQFLDPLDOHDMSULHQLNPODGêFKĐXGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMãLDFKYtĐD SUHYVWXSPODGêFKGRSROLWLN\DNRMHYV~þDVQRVWL0{åH VDSUHMDYLĢ]YêãHQRXSRGSRURX]DYHGHQêFKVWUiQSUHPODG~JHQHUiFLXSROLWLNRYDOHER ]DNODGDQtPSROLWLFNêFKVWUiQ PODGêPLĐXćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHĐDKNi3ROLWLNDMH WRWLåSRVWDYHQiSUHGRYãHWNêPQDĐXGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGêFKĐXGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGêFK =DORåLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDþQRPSUtVWXSHRDNêVDQDSUtNODGVQDåtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav Procházka s konzervatívnou RULHQWiFLRXDOHER7RPiã+XGHFYVWUDQH7,3VREþLDQVNROLEHUiOQ\PLSRVWRMPLMHPLPRULDGQHQiURþQp 9QDãHMNUDMLQHREþDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRĐEiPHãWH GYDNUiW9RYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRþDNiYDPåLDGQHUDGLNiOQH]PHQ\DSRVODQHFNêFKPLHVW YHXURSDUDODPHQWHREVDGLD SUHGRYãHWNêP QRPLQDQWL VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientáciou. .RPSOLNRYDQHMãLHEXG~SROLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRĐEiFKGRPLHVWQ\FK VDPSRVSUiYSULPiWRURYDVWDURVWRY PLHVW D REFt 7DP SUHGSRNODGiPåHREþDQLD EXG~PDVRYêPVS{VRERP HãWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2þDNiYDP åHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQêSRþHWQH]iYLVOêFKNDQGLGiWRY.DåGê REþDQNWRUêVDSUHMDYRYDO VSRORþHQVN\YRYHUHMQRPåLYRWHDDNWtYQHPiYREFLãDQFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDPRVSUiY\PLHVWDREFt 3RWêFKWRYRĐEiFKMHPRåQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRþDNiYDĢYêUD]QpSRVXQ\QDQDãHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DþQ~SULSUDYRYDĢ QD]iVDGQêSROLWLFNê]iSDV DGHĐEXSROLWLFNHMPRFLYQDVWiYDM~FLFKSDUODPHQWQêFK YRĐEiFKYURNX9HUtP åHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpÄPODGp³ VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODPRYDQHMVOXãQRVWLDWROHUDQFLL YLFKSROLWLNHQHSRGĐDKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNêFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDãX politickú realitu. $NRYWêFKWRYRĐEiFKREVWRMtQDVWiYDM~FDPODGiJHQHUiFLDXNiåHþDV$NVDYãDN PODGtQHSUHVDGLDEXGHWRYêUD]QêQH~VSHFKGHPRNUDWLFNêFKWHQGHQFLtYQDãHMNUDMLQH (jah)

=ĐDYD.DWDUtQD0DFKiþNRYi5DGRVODY3URFKiG]NDD.DWDUtQD&VpIDOYD\RYi)RWR7$65'XãDQ+HLQ

PREDSTAVIL PRÍPRAVNÝ VÝBOR NOVEJ STRANY Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka SUHGVWDYLĢSUL]DþLDWNX]ELHUDQLDSRGSLVRYSRWUHEQêFKQDUH-

JLVWUiFLXVWUDQ\7RE\PDOLVOiYQRVWQHRGãWDUWRYDĢYWêåGQL SRYHĐNRQRþQêFKVYLDWNRFK v Prešove. 0DFKiþNRYi]G{UD]QLODåH]DWLDĐQHS{VRELODYåLDGQHMSRlitickej strane. V novej strane vidí šancu a novú nádej SUH6ORYHQVNRÄďXGLDV~DSDWLFNtVNODPDQtD]QHFKXWHQt 3UHMDYXMHVDQHG{YHUDYRþLSROLWLNRPQHFKXĢPHQLĢYHFL 3ULFKiG]DPHDE\VPHXNi]DOL åHVDWRGiURELĢDMLQDN³SRGRWNOD9VWUDQHFKFHY\XåLĢ QDMPlVYRMHVN~VHQRVWL]SRVWXSULPiWRUN\DOHDMSRVODQN\-

QH7UHQþLDQVNHKRVDPRVSUiYneho kraja. 3URFKi]ND SR]QDPHQDO åHSULHVWRUDãDQFXFKFHGDĢ QRYHMJHQHUiFLLĐXGtNWRUtVL VYRMXDXWRULWXDX]QDQLHY\EXdovali vlastnou prácou. MaFKiþNRYiSRGĐDQHKRUHSUH]HQWXMHVFKRSQRVĢQH]iYLVOpKR þORYHNDSUHVDGLĢVDYUHJLyQH poctivou a aktívnou prácou. Ä&VpIDOYD\RYiMH]DVHSURWRW\SRPWRKRDNRFKFHPHDE\Y\]HUDORQDãHRGERUQp]i]HPLH³ podotkol Procházka. TASR

ROZHODNUTIE O PREDSEDOVI PADNE PO VEĽKEJ NOCI Nový predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) by mal byť známy po jeho zasadnutí v termíne po Veľkej noci. Informoval o tom po zasadnutí Rady KDH v Bojniciach líder strany Ján Figeľ. .UHVĢDQVNtGHPRNUDWLSRGĐD )LJHĐDXURELOLQD]DVDGQXWt ERGNX]DSURFHVRPKRGQRWHQLDSUH]LGHQWVNêFKYROLHE DSRYDåXM~WR]DSUHMDYHWLN\ zodpovednosti a aj politickej NXOW~U\Ä6DPRWQêYêVOHGRN YROLHE]SRKĐDGX.UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKRKQXWLD nášho kandidáta Pavla HruãRYVNpKREROKRGQRWHQêDNR QH~VSHFK-HWRYêVOHGRNQHSULPHUDQêSRWHQFLiOXKQXWLD DSUHWRDMGLVNXVLDNWRUiEROD rozsiahla a konštruktívna, sa

]DPHULDYDQDYLDFHUpREODVWL NWRUpFKFHPH]OHSãLĢ]PHQLĢ SULEOtåLĢREþDQRP7DNDE\ HXURYRĐE\DOHERNRPXQiOQH YRĐE\þLćDOãLHUR]KRGQXWLD KQXWLDEROLSRGSRUHQpREþDQPLSUHWRåHLFKSRYDåXMHPH]DVSUiYQHR]GUDYQp SRWUHEQp³Y\KOiVLO -iQ)LJHĐ)RWR7$65 1RYêSUHGVHGDSRVODQHFNpKRNOXEX.'+E\PDOE\Ģ QiVWLþOHQRYLD3RVODQFLE\ ]QiP\ Då SR 9HĐNHM QRFL PDOLURNRYDĢDMRQDVOHGX]G{YRGXåHQD]DVDGQX- M~FHMVFK{G]LNOXEX Wt5DG\Y%RMQLFLDFKQHEROLSUtWRPQtYãHWFLMHKRWULTASR


Ä?Ă­slo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

ROBERT FICO: HROZBA -(9(Ä?0,9<62.Ă&#x2C6;

VIAC AKO TRI STOVKY KANDIDà TOV Do måjových eurovolieb kandiduje spolu 333 kandidåtov.

V sĂşvislosti so situĂĄciou na Ukrajine stojĂ­ pred Slovenskom niekoÄžko bezpeÄ?nostnĂ˝ch rizĂ­k, ktorĂ˝m musĂ­ maximĂĄlne efektĂ­vne Ä?eliĹĽ. Na tlaÄ?ovej konferencii to uviedol premiĂŠr Robert Fico. Ă&#x201E;,QIRUPiFLHNWRUpPiPHNGLVSR]tFLLSRWYUG]XM~ĂĽHKUR]ED YQ~WRUQpKRYRMHQVNpKRNRQĂ&#x20AC;LNWXYXUĂžLWHMĂžDVWL8NUDMLQ\ MHYHÄ?PLY\VRNi5RYQDNRV~ LQIRUPiFLHR~SOQHMSROLWLFNHM GHVWDELOL]iFLLWRKWRĂŁWiWXÂłY\PHQRYDOVWĂŞPĂĽHMHSRWUHEQĂŞQHXVWiO\PRQLWRULQJVLWXiFLH6ORYHQVNRPiV8NUDMLQRX WDNPHUNPVFKHQJHQVNĂŞFK KUDQtFWDNĂĽHFHOpPXVFKHQJHQVNpPXSULHVWRUXJDUDQWXMHXUĂžLW~PLHUXEH]SHĂžQRVWL 1DVSRORĂžQHMKUDQLFL]DWLDÄ?QLH MHUHJLVWURYDQĂŞĂĽLDGQ\]YOiĂŁWQ\SRK\ED6ORYHQVNRQHHYLGXMHDQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSROLWLFNĂŞD]\OĂžLREĂžLDQVWYR 3RGÄ?D)LFDVORYHQVNpVSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\SUDFXM~QDSOQp REUiWN\%H]SHĂžQRVWQiUDGD ĹĄtĂĄtu je v stave pohotovosWLSULĂžRPQHY\O~ĂžLOĂĽHE\MX YNUiWNRPĂžDVHPRKRO]YRODĢ $NRSRNUDĂžRYDO6ORYHQVNX YSUtSDGH]DYHGHQLDHNRQRPLFNĂŞFKVDQNFLtYRĂžL5XVNXKUR]LDYiĂĽQHKRVSRGiUVNHĂŁNRG\ (XUySVND~QLDXĂĽQLHNRÄ?NRNUiW GHNODURYDODĂĽHYSUtSDGHÄ&#x2021;DOĹĄieho poruĹĄenia teritoriĂĄlnej FHOLVWYRVWL8NUDMLQ\]RVWUD-

7

(XURYRÄ?E\VDQD6ORYHQVNX XVNXWRĂžQLDPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNĂŞFKVWUiQ9ROLĢVLEXGHPHHXURSRVODQFRY KandidujĂş: NOVA, KonzervaWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND2EĂžLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNp KQXWLH 6PHUÂą6' 6ORYHQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDĂŁDVWUDQD 0DJQLÂżFDW6ORYDNLD  'HPRNUDWLFNiREĂžLDQVNDVWUDQD VWDWRĂžQĂŞFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DÄ&#x2021;DUVNi NUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNiDOLDQFLD 6WUDQD7,3  Ä?XGRYiVWUDQD1DĂŁH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi

VWUDQD 1RYĂŞSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQskĂĄ slovenskĂĄ nĂĄrodnĂĄ strana 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR 6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQĂŞFK 9='25ÂąVWUDQDSUiFH 2E\ĂžDMQtÄ?XGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYRDVSUDYRGOLYRVĢ  6ORERGDD6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND  .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ă&#x2019;69,7 6WUDQD REĂžLDQVNHMÄ?DYLFH 6ORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi ~QLD'HPRNUDWLFNi VWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD.UHVĢDQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 6WUDQDPDÄ&#x2021;DUVNHMNRPXQLW\  TASR

5REHUW)LFR)RWR7$65

Q\0RVNY\EXGH~QLDQ~WHQi XYDOLĢQD5XVNRHNRQRPLFNpVDQNFLH Ă&#x201E;9HUtPHĂĽHNWDNHMWRVLWXiFLL neprĂ­de a uprednostnia sa dipORPDWLFNpULHĂŁHQLDQDWRDE\VD VLWXiFLDQD8NUDMLQHXSRNRMLODÂł SR]QDPHQDO)LFR =iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOSULSUDYHQRVĢYOiG\SRNLDÄ?VLWRVL-

WXiFLD Y\üLDGD SUHGORüLĢ QDPLPRULDGQXVFK{G]X1iURGQHMUDG\65EDOtÞHNEH]SHÞQRVWQêFKRSDWUHQt$NR príklad uviedol preruťenie GRGiYRN QiKUDGQêFK GLHlov pre slovenskú vojenskú techniku. TASR

SLOVENSKO LĂ KA TURISTOV PRIAMO V PEKINGU Slovensko mĂĄ zĂĄujem o Ä?Ă­nskych turistov. ZĂĄstupcovia Ministerstva dopravy, vĂ˝stavby a regionĂĄlneho rozvoja SR, ako aj Slovenskej agentĂşry pre cestovnĂ˝ ruch prezentovali krĂĄsy Slovenska na veÄžtrhu China Outbound Travel & Tourism Market, ktorĂ˝ je urÄ?enĂ˝ vĂ˝hradne pre zĂĄstupcov touroperĂĄtorov a odbornĂ˝ch mĂŠdiĂ­.

(Ă&#x2019;SDUODPHQW)RWR7$65

HOSPODĂ RILI S PREBYTKOM RozpoÄ?tovĂŠ hospodĂĄrenie samosprĂĄv skonÄ?ilo v roku 2013 s prebytkom 121,7 miliĂłna eur v metodike ESA 95, Ä?o takmer zodpovedĂĄ výťke plĂĄnovanĂŠho prebytku v sume 136,1 miliĂłna eur. Na rokovanĂ­ PredsednĂ­ctva a Rady ZMOS v Žiline o tom informoval predseda ZdruĹženia miest a obcĂ­ Slovenska (ZMOS) Jozef DvonÄ?.

3ULD]QLYĂŞYĂŞVOHGRNUR]SRĂžWRYpKRKRVSRGiUHQLDGRVLDKOL REFHSRGÄ?DKRYRUN\QH=026 0DUW\%XMÄ&#x2013;iNRYHMQDSULHN Ă&#x201E;,EDMHGQRSHUFHQWR]DKUDQLĂž- QĂŞFKĂŁWDWLVWtNURĂžQHY\FHVWXMH $ĂĽSHUFHQWĂ˝tÄ&#x2013;DQRYSUHIH- prepadu ich rozhodujĂşceho QĂŞFKQiYĂŁWHYQtNRYNQiPSULĂŁOR GR]DKUDQLĂžLDDĂĽPLOLyQRY UXMHWRWLĂĽGRYROHQN\YPHVWiFK SUtMPXÂąYĂŞQRVXGDQH]SUtM]Ă˝tQ\ĂžRXUĂžLWHFKFHPHYEX- Ă˝tÄ&#x2013;DQRY 23 percent zasa trĂĄvi svoje PRYI\]LFNĂŞFKRV{E6NXWRĂžG~FQRVWL]PHQLĢ6ORYHQVNRMH Ă˝tQVN\PQRYLQiURPDWRXUR- YRÄ?QRQDRNUXĂĽQĂŞFKFHVWiFK QĂŞYĂŞQRV]WRKWRSUtMPXERO NUiVQDNUDMLQDNWRUiPiĂžtQ- SHUiWRPVDSUH]HQWRYDOSUH- 9UiPFLSRE\WRYYPHVWiFKSUH- RSURWLVFKYiOHQpPXUR]SRĂžVN\PWXULVWRPĂžRSRQ~NQXĢÂł GRYĂŁHWNĂŞPUHJLyQKODYQpKR YDĂĽXMH]iEDYDKLVWyULDDXPH- WXQDURNQLĂĽĂŁtRPLSRYHGDOSULDPRY3HNLQJXĂŁWiW- PHVWD D PRĂĽQRVWL UHNUHiFLH nie, kultĂşrne akcie a nĂĄkupy. OLyQRYHXU Q\WDMRPQtNPLQLVWHUVWYD)UDQ- YR9\VRNĂŞFK7DWUiFK5HĂ&#x20AC;HN+RYRUN\Ä&#x2013;D=026GRSOQLWLĂŁHN3DONR3RGÄ?DPHG]LQiURG- WXMHWR]iXMP\ĂžtQVN\FKWXULVWRY PN ODĂĽHYGLVNXVLLVDĂžOHQR-

via Rady ZMOS vyjadrovaOLNSUREOpPRPÂżQDQFRYDQLD VDPRVSUiY Ă&#x201E;3RXND]RYDOL QDG{VOHGN\ĂŁHWUHQLDYSRGREHSR]DVWDYHQĂŞFKLQYHVWLĂžQĂŞFKDNFLtSRXND]RYDOLQDSUHSDGYĂŞQRVX]GDQH QDYUKRYDOLULHĂŁHQLDÂąQDMPl QiYUDWNSHUFHQWSRGLHOXQDGDQLDFKÂłGRGDODKRYRUN\Ä&#x2013;D=026 TASR


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N:7925Ă&#x2039;0(6/8â1Ă&#x2019; $72/(5$171Ă&#x2019;32/,7,.8 RGPQRKĂŞFKĂ&#x201E;]DVO~ĂĽLOĂŞFKÂł SROLWLNRYQLHMHP{MYVWXS do politiky, respektĂ­ve kandiGDW~UDGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXPRWLYRYDQiSHQLD]PL

ByĹĽ Ä?lenom nejakej politickej strany na Slovensku je dnes skĂ´r hendikep ako vĹĄeobecne uznĂĄvanĂĄ skutoÄ?nosĹĽ. A ak sa nieÄ?o takĂŠ tĂ˝ka mladĂŠho Ä?loveka, je to priam podozrivĂŠ. Ale poÄ?as rozhovoru s Michalom BubĂĄnom, 33-roÄ?nĂ˝m kandidĂĄtom na europoslanca, Ä?lenom novozaloĹženej strany, som niÄ? podozrivĂŠ nepostrehol. Iba ak to, Ĺže je podozrivo rozhÄžadenĂ˝, odhodlanĂ˝, energickĂ˝ a zanietenĂ˝. A Şe chce s partiou mladĂ˝ch ÄžudĂ­ zmeniĹĽ Slovensko!

]Ste mladĂ˝ Ä?lovek, preÄ?o ste sa rozhodli vstĂşpiĹĽ do politiky? 2GSRYHÄ&#x2021;MHMHGQRGXFKi1HPRKROVRPVDQHĂžLQQHSR]HUDĢNDPVDQDĂŁDNUDMLQDXEHUi1D6ORYHQVNXPL]iOHĂĽt MHNUiVQHPiPNQHPXYU~FQ\Y]ĢDK$OHPRPHQWiOQHWX QHYLGtPSUtOLĂŁYHÄ?DSR]LWtY SUHNYDOLWXĂĽLYRWD+ODYQH PODGtÄ?XGLDRS~ãĢDM~6ORYHQsko, nevidia tu perspektĂ­vu, nevidia tu uplatnenie. Na saPRWQRPIDNWHĂĽHPODGtÄ?XGLD FKF~tVĢGR]DKUDQLĂžLDQLHMH

Ă&#x201E;3ROLWLNMHWHQĂžR ]DVWXSXMHREĂžDQRY QLHWHQĂžRYOiGQHÂł 0LFKDO%XEiQ QLĂž]Op-HWRY\QLNDM~FDSUtOHĂĽLWRVĢSUDFRYDĢYNWRURPNRÄ?YHNĂŁWiWH(Ă&#x2019;]tVNDYDĢ QRYpSR]QDWN\VN~VHQRVWL Y]GHODQLHQDXĂžLĢVDMD]\N\ ]DURELĢVL äLDÄ?QHJDWtYQHQDWRPMH ĂĽHQHPDM~PRWLYiFLXYUiWLĢVD$NYĂŁHWFLPODGtÄ?XGLDRVWDQ~ĂĽLĢY]DKUDQLĂžt WDN SHUVSHNWtYD XĂĽ WHUD] QHUDGRVWQiEXGHHĂŁWHKRUĂŁLD(ĂŁWHYlÞãtRGOLYPR]JRYHNRQRPLFNĂŞ~SDGRN QHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞVRFLiOQ\V\VWpP7RWRPDPRWLYRYDORSUH vstup do politiky.

G{VOHGNXSROLWLND.HÄ&#x2021;QiP SUHNiĂĽDĂžRVDGHMHQD6ORYHQVNXSRÄ&#x2021;PHWR]PHQLĢ =WRKWRG{YRGXVPH]DORĂĽLOLSROLWLFN~VWUDQX7,3DE\ VPH7925,/,,1Ă&#x2019;32/,7,.8&KFHPHQLHĂžR]PHQLĢ Y\XĂĽLĢVYRMHSR]QDWN\VN~VHQRVWLMD]\NRYpYHGRPRVWLVYRMXG\QDPLFNRVĢPODGRVĢHQHUJLX9ĂŁHWNRYORĂĽLĢ GRSR]LWtYQHM]PHQ\ &KFHP PODGĂŞP Ä?XÄ&#x2021;RP RGNi]DĢĂĽH]iOHĂĽtKODYQH QDQLFKOHERLGHRLFKEXG~FQRVĢ2LFK]RGSRYHGQRVĢ ]DVYRMLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFK URGLĂžRY0XVtPHVDDNWtYQHMĂŁLH]DSiMDĢGRSROLWLN\DE\ VPHSULQLHVOLĂŁDQFXSUHEXG~FQRVĢ6ORYHQVNDSUHQDĂŁX EXG~FQRVĢ&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGĂĽLĢQD6ORYHQVNXDDE\WX]RVWDOLPODGtSHUVSHNWtYQLÄ?XGLDDE\ VPHW~WRNUDMLQXSRVXQXOL Ä&#x2021;DOHM9LHPĂĽHQDWRPiPH VPHYHÄ?PLSUDFRYLWĂŞDĂŁLNRYQĂŞQiURGOHQVDPXVtPHSRVWDUDĢVDPLRVHED

]Kandidujete za europoslanca. Ä˝udia vo vĹĄeobecnosti nevedia, Ä?o europoslanci v parlamente robia a uĹž vĂ´bec nevedia, Ä?o robia pre Slovensko. Ako by ste to chceli zmeniĹĽ?

0LFKDO%XEiQOtGHUNDQGLGiWN\VWUDQ\7,3GRHXURYROLHE

]AkĂŠ je vaĹĄe povolanie? 9\ĂŁWXGRYDOVRPPHG]LQiURGQĂŞSRGQLNRYĂŞPDQDĂĽPHQW Y5DN~VNXDS{VRELOVRP WDPĂŁW\ULURN\YREODVWLÂżQDQFLtDDXGLWX0RPHQWiOQHSUDFXMHPXĂĽVLHGP\URN SUHQDGQiURGQ~ÂżUPXVRVtG-

]Nie je ambícia byż poslancom europarlamentu bliŞťia skôr starťím a skúsenejťím politikom?

]Politika nie je prĂĄve to, Ä?o u nĂĄs obÄ?anov zaujĂ­ma, nehovoriac o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och. 0\VOtP VL ĂĽH SUiYH PODGĂŞPÄ?XÄ&#x2021;RPE\PDOR]iOHĂĽDĢQDEXG~FQRVWL2QLE\VD PDOL]DXMtPDĢRVYRMXEXG~FQRVĢDWR]QDPHQi]DXMtPDĢ VDRYHFLYHUHMQpVSUiYXYHFt YHUHMQĂŞFKĂžRMHYNRQHĂžQRP

ORPYR9LHGQL-HWRYHÄ?Ni UHDOLWQiÂżUPDNWRUiYODVWQt PQRKRQHKQXWHÄ?QRVWtSRFHOHM (XUySH.RPSOH[QHULDGLP LQYHVWLĂžQpSURMHNW\YKRGQRWiFKVWRYLHNPLOLyQRYHXU 3RVOHGQĂŞURNDSROVRPSUDcoval v Moskve. Na rozdiel

Ä?XGLD X QiV PDM~ UHODWtYQHQt]NXYHGRPRVĢRGLDQtQLHOHQYHXURSDUODPHQWH DOHRYĂŁHWNĂŞFKLQĂŁWLW~FLiFK Y(Ă&#x2019;DY%UXVHOL6PHPODGĂŞPĂžOHQRP(Ă&#x2019;VPHWDPOHQ GHVDĢURNRYDWiLQIRUPRYDQRVĢGRVLDKODYUFKROSUiYH SUHGGHVLDWLPLURNPLNHÄ&#x2021; VPHGR(Ă&#x2019;YVWXSRYDOL-HGHQ ]ERGRYQiĂŁKRSURJUDPXMH SUiYH]YĂŞĂŁHQLHLQIRUPRYDQRVWLRGLDQtY%UXVHOLDE\ VLÄ?XGLDOHSĂŁLHXYHGRPRYDOL G{OHĂĽLWRVĢ(Ă&#x2019;DYSOĂŞYDQLH rozhodnutĂ­ a diania v BruseOLQDLFKNDĂĽGRGHQQĂŞĂĽLYRW 3DUDGR[QHGYDNUiWSRVHEH VPHPDOLQD6ORYHQVNXQDMQLĂĽĂŁLX~ĂžDVĢYHXURYRÄ?EiFK Y FHOHM (Ă&#x2019; SULĂžRP SRGÄ?D SULHVNXPRYYHUHMQHMPLHQky sĂş SlovĂĄci jeden z najSURHXUySVNHMĂŁtFKQiURGRY 3UtĂžLQRXMHLVWHDM QH LQIRUPRYDQRVĢĂžRFKFHPH]PHQLĢ$OHEXGHWRGOKĂŞSURFHV

=Ä?DYD0DUWLQ6FKZDQW]HU-DQD9RORĂŁLQRYi0LFKDO%XEiQD7RPiĂŁ+XGHF

1HP\VOtPVLWR0QRKtVWDUĂŁt SROLWLFL]DĂžtQDOLVSROLWLNRXDM YPODGĂŁRPYHNXDSULWRPQHPDOLWRÄ?NRSUDFRYQĂŞFKVN~senostĂ­ ako ja, ani kontakW\VR]DKUDQLĂžtPQHYHGHOL plynulo ĹĄtyri cudzie jazyky, QHĂĽLOLYWHM(XUySHWDNQDSOno ako naĹĄa generĂĄcia. Ja sa QHERMtPWRKRĂĽHVRPQHVN~VHQĂŞSROLWLNQDRSDNP\VOtPVLĂĽHMHWRPRMDYĂŞKRGD DĂĽHMHWRYĂŞKRGDDMSUH6ORvensko. Nakoniec aj pre EuUySXNHÄ&#x2021;WDPS{MGXPODGt ĂŁLNRYQtÄ?XGLDNWRUtV~]SUD-


číslo 7/2014

ROZHOVOR

9

[HQHåLYLOLVDYPLQXORVWL NWRUpV~]P\VOXSOQpDNYDlen politikou, ale inou prá- OLWQp7UHEDRGVWUiQLĢSUtFRXDUR]XPHM~NDåGRGHQ- OLãQ~UHJXOiFLXDE\URNUDFLX QpPXåLYRWXĐXGt

]Ste nováčik na politickej scéne. Ako dostávate svoje myšlienky k občanom? 0iPHYUiPFLQDãLFK¿QDQþQêFKPRåQRVWtELOERDUGRY~NDPSDĖDWDNWLHåURDG show, teda putovanie po sloYHQVNêFKPHVWiFK0DOVRP VYRMSUYêSROLWLFNêUR]KRYRU YUiGLXQDåLYRSUHGWLVtF SRVOXFKiþPLþRSUHPĖDQHERORY{EHFMHGQRGXFKp+RGLQXDSROVRPRGSRYHGDO QDåLYRQDRWi]N\SRVOXFKiþRYVQDåLOVDSUH]HQWRYDĢ P\ãOLHQN\VOXãQRVWLQDSULHN WRPXåHVRPGRVWDOU{]QH DQLHYåG\V\PSDWLFNpRWi]N\,EDDNRSHUOLþNXXYHGLHP åHSUHGRPQRXWDPEROLYODVWne všetci prezidentskí kandiGiWLYUiWDQHSiQD.ĖDåND .LVNX)LFDWDNåHWREROD SUHPĖDGRVĢYêUD]QiVN~ãND RKĖRP9HUtPåHQDãHPODGpP\ãOLHQN\XS~WDOLSRVOXFKiþRY]Y\NQXWêFKQDUHþL ÄVWDUêFK³SROLWLNRY

]Na čo by ste sa v prípade úspešnej kandidatúry v europarlamente zamerali? 0\VOtPVLåHPRMRXYêKRGRXMHåHVRPãWXGRYDOPHG]LQiURGQêSRGQLNRYêPDQDåPHQWPiP]DPHUDQLH QD¿QDQFLHDHQHUJHWLNXWDNåHWLHWRREODVWLV~PLEOt]NH 3RWRPVRPS{VRELOYREODVWLGDQt~þWRYQtFWYDDDXGLWX QHVN{UYREODVWLSURMHNWRYpKRPDQDåPHQWXDWRKODYQH YREODVWLUHWDLOXWHGDPDORREFKRGX&KFHOE\VRPSRGSRULĢPODGêFKĐXGt]YêãLĢ ¿QDQþQpSURVWULHGN\QDSRGSRUXY]GHOiYDQLDDYêPHQQêFKãWXGLMQêFKSRE\WRY7LH SRPiKDM~NEXGRYDQLXHXUySVNHMLGHQWLW\DNWRPX åHPiPHY(XUySHNVHEH EOt]NR3RGSRUtPSURJUDP\ ]DPHUDQpQD]DPHVWQDQRVĢ ]DPHUDOE\VRPVDQDSRGSRUXPDOêFKDVWUHGQêFKSRGQLNRY3UiYHWLHWRWLåY\WYiUDM~Y(ÒYlþãLQXSUDFRYQêFK PLHVWDV~SLOLHURPPQRKêFK HNRQRPtN%RORE\WUHEDSUHKRGQRWLĢVPHURYDQLH(XUySVNHM~QLHD]HIHNWtYQLĢMXDE\ VPHY\WYRULOLþRQDMMHGQRGXFKãLHSURVWUHGLHDE\VPH SULMtPDOLOHQWDNpVPHUQLFH

]Ste členom novej strany TIP. Nechceli ste radšej vstúpiť do nejakej už existujúcej? 8UþLWHQLH1DãDVWUDQDY]QLkala postupne z iniciatívy PODGêFKĐXGtNWRUtVD]DþDOLVWUHWiYDĢSUiYHYG{VOHGNX VNODPDQLD]SROLWLFNpKRYêvoja na Slovensku pred predþDVQêPLYRĐEDPL8YHGRPLOLVPHVLåHþDNDĢQLHþR RGV~þDVQêFKSROLWLNRYDNHMNRĐYHNVWUDQ\MHVWUDWDþDVX DDNFKFHPH]PHQ\PXVtPHWRVN~VLĢVDPL5R]KRGQXWLH]DORåLĢSROLWLFN~VWUDQX 7,3D7925,ġ,1Ò32/,7,.8SULãORYOHWHPLQXOpKR URNXDYHĐPLPRWLYXM~FLERO SUHQiVPRPHQWNHćVDQiP SRGDULORY\]ELHUDĢYSULHEHKXYHĐPLNUiWNHKRREGRELD (53 dní) vyše 13-tisíc podpiVRYSRWUHEQêFKQD]DORåHQLH VWUDQ\7RQiPXNi]DORåHMH WXãDQFDQD~VSHFKåHĐXGLD VLXYHGRPXM~SRWUHEX]PHQ\IDQGLDKODYQHPODGêPĐXćRPDE\RQLEROLWêPKODYQêPPRWRURP]PHQ\ 8VWDQRYXM~FL VQHP ERO 18. januára tohto roku v Banskej Bystrici. Sto ustanovuM~FLFK þOHQRY MH ] FHOpKR 6ORYHQVNDPiPHWDNNRQWDNWVRYãHWNêPLUHJLyQPL DUR]XPLHPHSRWUHEiPĐXGt YQLFK1LHDNRV~þDVQtSROL-

0LFKDO%XEiQYSOQRPQDVDGHQt

WLFLNWRUtY%UDWLVODYHþDVWRNUiW]DE~GDM~]NWRUpKRUHJLyQXSULãOLNRKRYODVWQH PDM~]DVWXSRYDĢ&KFHPH SUHEXGLĢ KODYQH PODGêFK ĐXGtþDVWRDSDWLFNêFKDQHG{YHUþLYêFKYRþLRNROLXSROLWLNHDNQDãHMNUDMLQH$E\VL XYHGRPLOLåHSUiYHRQLP{åX D PXVLD PHQLĢ D ]PHQLĢ 6ORYHQVNR

GRHXURSDUODPHQWXNDåGpPX åHGiPHNGLVSR]tFLLYãHWNêFKPLHVWQDQDãHMNDQGLGiWNH6SUDYLOLVPHSULPiUN\FH]RQOLQHV\VWpPQD]YDOL VPHKR(XURNDVWLQJDWDPVD PRKROSULKOiVLĢNDåGêNWRVD VWRWRåĖXMHVKRGQRWDPLVWUDQ\±NWRUpV~VOXãQRVĢWROHUDQFLDNRPSURPLVďXGLD PRKOLKODVRYDĢ]DVYRMLFK kandidátov. Trinásti „vyvo]Po vzniku strany prišiel OHQt³Y]LãOL]NDQGLGiWRY Eurokasting. 9þDVHX]DYUHWLDKODVRYD5R]KRGOLVPHVDåH SUYp QLDEROLOHQãW\ULDNDQGLGiWL YRĐE\ GR NWRUêFK S{MGH- þOHQPLVWUDQ\7,37R]QDPHEXG~HXURSDUODPHQWQp PHQiåHVPHGDOLGHYLDWLP DåHGiPHãDQFXNDQGLGRYDĢ QH]iYLVOêPĐXćRP]FHOpKR6ORYHQVND KODYQHPODGêP±V~WDPãWXGHQWLUDper, kúzelník, univerzitná SURIHVRUND SULHVWRUDWtWR V~WHUD]NDQGLGiWPLQDNDQdidátskej listine strany TIP, YlþãLQD]QLFKDNRREþLDQVNL nezávislí kandidáti.

]Priblížte nám váš obyčajný deň.

0LFKDO%XEiQ

3RYHGDOE\VRPåHRE\þDMQê GHĖDQLQHPiPNDåGêGHĖMH YQLHþRPLQê2GIHEUXiUDVRPVL]REUDOYSUiFLãW\UL PHVLDFHQHSODWHQpYRĐQRDE\ VRPVDPRKROYHQRYDĢNDPSDQLGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX 6RP]DWRVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLYHĐPLYćDþQê.RQFRPPLQXOpKRURNXVRPWRWLå~VSHãQHXNRQþLOSURMHNW YêVWDYE\REFKRGQpKRFHQWUD DYUiWLOVD]0RVNY\7êP]DþDOD]PHQDYPRMRPS{VREHQt 2GIHEUXiUDFKRGtPSRFHORP 6ORYHQVNXYUiPFLURDGVKRZ VWUDQ\7,3QDNWRUHMVDVQDåtPHNDåGêGHĖYLQRPPHVWH

QDKODYQRPQiPHVWtSULDPR VWUHWiYDĢVREþDQPL0iPH QiãVWDQVYêUD]QêPLIDUEDPLDE\VPHXS~WDOLY\MDGULOLåHVPHPODGtDG\QDPLFNt .RPELQiFLXWêFKWRIDULHE]DWLDĐQDSROLWLFNHMVFpQHQD6OR-

Ä&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢ QD6ORYHQVNX³ 0LFKDO%XEiQ YHQVNXQHPiQLNWR&KFHPH E\ĢQLHOHQSDSLHURYtELOERDUGRYtþLWHOHYt]QLSROLWLFLDOH FKFHPHE\ĢSUHGRYãHWNêP PHG]LĐXćPL'LVNXWXMHPH VREþDQPLDE\VPHLPSUHGVWDYLOLP\ãOLHQNXåHVDQDãOL WDNtPODGtRSWLPLVWLQDGãHQFLNWRUêP]iOHåtQDEXG~FQRVti tejto krajiny. Viacerí z nás åLOL Y ]DKUDQLþt DOH YUiWLOLVDVSlĢGRPRYQD6ORYHQVNRFKFHPHWXQLHþR]PHQLĢ NOHSãLHPXDtVĢLQêPPODGêP DPODGR]PêãĐDM~FLPĐXćRP SUtNODGRP 0iPHVLOQ~]iNODGĖXSRFHORP6ORYHQVNXDYNDåGRP NUDMLDPHVWHVDWêFKWRVWUHWQXWtVREþDQPL]~þDVWĖXM~QLHOHQ kandidáti na europoslancov, DOHDMQDãLPLHVWQLþOHQRYLD DSUHGVHGDDOHERSRGSUHGVHGRYLDVWUDQ\6PHPODGtDG\QDPLFNtDGiYDPHGRWRKRQDMPlVYRMþDVDHQHUJLX7DNWR SULDPRVĐXćPLYLFKUHJLyQH FKFHPH 7925,ġ ,1Ò 32/,7,.8 (jah)


10

naše novinky

ROZHOVOR

M. ŠEFČOVIČ: %8'Ò&126ġ6/29(16.$ -(-('12=1$ý1(9(85Ï36.(- ÚNII ]Ako ste sa stali európskym komisárom, bolo ťažké “dostať sa” k tejto práci?

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQãWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHĖPLERO SULGHOHQêSRVWYLFHSUH]LGHQ0RMD S{YRGQi NDULpUD MH WDþLåHSRGSUHGVHGX(XUySRGURNXVSlWiVGLSORPD- VNHMNRPLVLH FLRX=DþtQDOVRPDNRþHVNRVORYHQVNêGLSORPDWDSRUR]GHOH- ]Aké najdôležitejšie QtýHVNRVORYHQVNDVRP]DþDO úlohy plníte ako SUDFRYDĢQDYWHGDMãRP0LQLV- podpredseda EK WHUVWYH]DKUDQLþQêFKYHFt65 pre medziinštitucionálne .HćERORMDVQpåHQDãRXFLH- vzťahy a administratívu? ĐRYRXVWDQLFRXEXGH(ÒGRSO- 8å]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\QLOVRPVLY]GHODQLHDXURELO SOêYDåHPiPQDVWDURVWLY]ĢD3K']HXUySVNHKRSUiYDþR K\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWYWRPþDVHQD6ORYHQVNXãWX- QêPLHXUySVN\PLLQãWLW~FLDPL GRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ (XUySVN\SDUODPHQW5DGD VRPQiVOHGQHY\XåLOYUiP- (Ò VQiURGQêPLSDUODPHQWFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSR- PLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt VWRFKQD0=9D(=65þLXå DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYDNRSROLWLFNêULDGLWHĐDOHERJH- no-právne predpisy pracovQHUiOQ\ULDGLWHĐSUHHXUySVNH QtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt ]iOHåLWRVWL'OKãtþDVVRPS{- 2NUHPWRKRPLQLPiOQHUD] VRELODNR]iVWXSFDYHĐY\VODQFD PHVDþQH]DVWXSXMHP(XUySSUL(XUySVN\FKVSRORþHQVWYiFK VNXNRPLVLXQD5DGHSUHYãH3RQiYUDWH]SRVWXYHĐY\VODQ- REHFQp]iOHåLWRVWLQDNWRUHM FDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLþSR]QDWN\Y\XåLOYSR]tFLLVWi- QêFKYHFt(ÒSULSUDYXMHOHKRSUHGVWDYLWHĐD65SUL(Ò PHHXUySVNHVXPPLW\DURNX9URNXVRPSRRGFKR- MHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ GH-iQD)LJHĐDQD]Y\ãQ~þDVĢ NĐ~þRYêYê]QDPSUH6ORYHQPDQGiWXSUHY]DOSRVWNRPLViUD VNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHå UR]SRþWXNGHVDQiPSRGDULDãSRUW1HVN{UVRPEROQDSR- ORQDURN\±Y\QH]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUH- JRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ QRPLQRYDQêVORYHQVNRXYOiGRX HXUQDćDOãtUR]YRMVORYHQVNêFK QDćDOãLHIXQNþQpREGRELH(. UHJLyQRYDPLHVWFLHVWåHOH]3ULWêFKWR]PHQiFKGRFKiG]D QtFãN{OSRGSRUXYHG\DYêDMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi- VNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRĐ-

0DURãâHIþRYLþSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRĐE\V~QDMG{OHåLWHMãLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlþãRXYê]YRXSUHV~þDVQ~(.ERODRGSRYHćQDEH]precedentnú hospodársku NUt]XSRþDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORþQHMHXUySVNHMPHQ\HXUR2NUHPWRKR VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYćDNDNWRUêPPDM~ VORYHQVNtREþDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHĐNêFK]DKUDQLþQêFKIDEUtN]R6ORYHQVNDDWêPDM KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovníkov. 'QHVP{åHPHV~ĐDYRXVNRQãWDWRYDĢåHVXYHGHQêPLQiVWUDKDPLVPHVDY\VSRULDGDOL DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRYêFK]iNODGRFKSRVWXSQHSUHkonáva recesiu. +RVSRGiUVNDNUt]DERODVSRMHQiDMVWODNRPQDãHWUHQLH YDGPLQLVWUDWtYH1DUHãWULNtívne opatrenia na národnej ~URYQLVRPUHDJRYDOSULMDWtPUHIRUP\DGPLQLVWUDWtYQHKR UR]SRþWX D ~SUDYRX pracovno-právnych predpiVRYSUHYãHWNêFKSUDFRYQtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGĎåHQtPWêåGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YêãHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYêP ]QtåHQtP FHONRYpKRSRþWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLtR SHUFHQW7iWR]PHQDSULQHVLH GRURNX~VSRUXYRYêãNHPLOLDUG\HXU

9HĐPLGREUHYLHPDNRFLWOLYR ĐXGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYĆDOãRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyOLRPYXSO\QXOêFKURNRFKEROR ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKOHMãtUHJLVWHUORELVWRYYNWRURP MHYV~þDVQRVWL]DUHJLVWURYDQêFKYLDFQHåWLVtFSRGQLNDWHĐVNêFKPLPRYOiGQ\FK UHJLRQiOQ\FKD]iXMPRYêFK VXEMHNWRYD]GUXåHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHåWLVtFMHGQRWOLYFRY±ORELVWRY

]Čo by ste odkázali Slovákom v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNêPREþDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULãOLNYROHEQêPXUQiP7LHåE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRMtPUR]KRGQXWtPSULVSHOLNYtĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNêFKVWUiQDNR60(56' (ÒVDGQHVQDFKiG]DQDG{OHåLWHMNULåRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPþLYQDGFKiG]DM~FRPREGREtRVWDQHRWYRUHQiVORERGQi VROLGiUQDDWROHUDQWQiEH]KUDQLþQêFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRX±DOHERþL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRåQRVWLãW~GLDDSUiFHY]DKUDQLþt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREþDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDþQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lþãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySskej právnej úprave, 85 percent VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investícií na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDåRYDQp]DGUXK~QDMG{OHåLWHMãLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYćDNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorá na Slovensko pricháG]D XåGUXKêNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ±YRYêãNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRåQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodárskeho postaveQLDD]OHSãHQtåLYRWQHM~URYQH VORYHQVNêFKREþDQRY=DWLDĐ þRSRUHYRO~FLLVPHVD]KĐDGLVNDåLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{åHPH VNRQãWDWRYDĢåHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQêFKDMXåQêFKVXVHGRYGREHKOLýHVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMþDVWHMãLHSRURYQiYDPHV5DN~VNRP 1DWRDE\VPHYWRPWRWUHQGH~VSHãQHSRNUDþRYDOLMHWUHEDDE\QDãXNUDMLQXY(XUySVNRPSDUODPHQWHUHSUH]HQWRYDOL NRPSHWHQWQtDVSRĐDKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREþDQRY DVRVLOQêPGHPRNUDWLFNêP PDQGiWRP7tEXG~WRWLåERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM PLHVWRYJOREDOL]RYDQRPVYHWH (kj)


číslo 7/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NZA 2828/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


12

naše novinky

SPEKTRUM

NAJKRAJŠIE VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA 2014 vosk, ktorý sa mohol prípadne zmiešať so sadzami alebo tehlovým prachom. Voda z nakladanej kapusty a ocot zas poslúžili pri vyleptávaní ornamentov do predtým zafarbených vajíčok.

Súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčka

Všetky tieto tradície si ľudoví umelci uctili na spoločnom stretnutí v Nižnej Olšave, kde sa v nedeľu 6. apríla uskutočnil 17. ročník regionálnej súťaže O najkrajšie veľkonočné vajíčka. Do súťaže sa tento Súťaže O najkrajšie veľkonočné vajíčko sa zúčastnilo až 29 tvorcov. rok prihlásilo až 29 tvorcov zo stropkovského a svidníckeho Umenie vytvoriť zo všedných vecí niečo neobyčajné regiónu. K palete domácich je výsadou ľudského rodu. Túto výnimočnú ľudovú vynaliezavosť podporuje Okresná a Základná organizácia Únie vystavovaných kraslíc prispeli svojou ukážkou aj účastníčky žien Slovenska v Stropkove a Nižnej Olšave, Podduklianske z Mukačeva na Ukrajine, ktoré osvetové stredisko vo Svidníku a obec Nižná Olšava. sa neskôr podieľali aj na realiUž naši predkovia vedeli pre- materiálov, ktoré im ponúkla zácii sprievodného programu. meniť obyčajné slepačie vajíč- príroda. Farbili ich vo vývare V ňom sa spolu s nimi predko na jedinečné výtvarné die- z cibuľových šúp či zeleného stavil divadelný súbor DIK lo. Dokázali to len pomocou žita. Používali pripálený včelí z gréckokatolíckeho formač-

PREPOJENOSŤ ČLOVEKA A PRÍRODY OČAMI UMELCA V Mestskom múzeu a galérii v Kaštieli Stropkov bola otvorená výstava výtvarných prác akademického maliara Františka Veselého. Jeho obrazy sú posolstvom vnímania okolitého sveta, zobrazením prírody a človeka v nej. Akademický maliar František Veselý sa narodil 16. augusta 1938 v Stropkove, kde aj neskôr po absolvovaní vysokoškolských štúdií žil a pracoval.

Ohrozenie prírody je ohrozením človeka samého

Už pri zhliadnutí maliarových obrazov cítiť smútok a melanchóliu. Jeho tvorba reprezentuje symbiózu prírody a človeka, zachytáva vidiek, mestá, krajinu, spoločnosť a vedecko-technickú vlnu vplývajúcu na celú prírodnú ekológiu. Maliar nevtieravo, ale naliehavo upozorňuje na to, že zachovanie prirodzenej ekologickej zá-

Vtáci odlietajú – súmrak, 1978, kombinovaná technika.

vislosti je veľmi dôležité. Jej nerešpektovanie prudko odsudzuje a násilenstvá spáchané na prírode zámerne dramatizuje. Na jednej strane krásna príroda a na druhej strane poľudštená mechanika ľudskej existencie. Nosnou myšlienkou jeho tvorby je poslanie prírody a ľudí v nej s ich vedecko-technickými nezvratnosťami. Narušenie ekosystému sveta označil ako počiatočnú pustatinu prírody. Z jeho obrazov srší

akýsi výkrik po túžbe napraviť to. Často prevláda temná modrá farba, farba úzkosti zo zistenia, že ohrozenie prírody znamená ohrozenie človeka samého. Tiché obrazy síce mlčia, ale presne vypovedajú pravdu, hoci je trpká. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov používal sieť geometrických tvarov ako metaforických kódov zásahu človeka do prírody. Text a foto: Miroslava Materňáková

ného centra pre Rómov v Čičave a domáci gospelový muzikant Vladislav Micenko. Tento rok odborná porota ocenila vystavovateľky v kategóriách zdobenia tradičnou (1. Anna Čakurdová – N. Orlík, 2. Helena Durilová – Stropkov, 3. Ľubomíra Čakurdová – Tisinec), ale i netradičnou technikou (1. Jana Mangerová – Svidník, 2. Irena Hicová – Stropkov, 3. Margita Jackaninová – Svidník). Samostatne bol ocenený naj-

krajšie naaranžovaný košík, cenu zaň získala Mária Macková zo Stropkova. Marianna Zajarošová získala cenu starostu. OO a ZO ÚŽS udelila špeciálnu cenu Ivete Madzinovej za zachovávanie tradícií v regióne a Marte Ripperovej za udržiavanie ľudových tradícií. Všetky vystavované veľkonočné kraslice boli po skončení súťaže poskytnuté návštevníkom na predaj. Text a foto: (mš)

Všetky vystavené kraslice boli po skončení súťaže poskytnuté na predaj.

HROMADNÝ POCHOD V nedeľu 6. 4. sa pre priaznivcov turistiky uskutočnil pochod na Koziu bradu. Účastníci vyrazili o 10. hodine z Námestia SNP v Stropkove. Pochod ďalej pokračoval cez Tisinec, kde si turisti odpočinuli pri známom starobylom židovskom cintoríne. Cieľom bolo dostať sa až na Koziu bradu, nachádzajúcu sa pri obci Potoky. Naspäť sa turisti vracali cez obec Krušinec. Organizátormi turistického podujatia boli Klub slovenských turistov Slávia Stropkov a regionálna rada SP-SK. Bola to príležitosť na regionálne stretnutia milovníkov turistiky zo Stropkova a Svidníka. Hoci počasiu veľmi neprialo, menšiu skupinku turistov sprevádzala dobrá nálada. Počas túry po lesoch si zúčastne-

ní nazbierali huby, ľudovo nazývané „smaržle“ (pozn. red. odborne Smrže jedlé). Náladu si spríjemnili aj spoločnou opekačkou. Podľa slov Jána Vereščáka (predsedu Klubu slovenských turistov Slávia Stropkov) sa na Veľkonočný pondelok bude konať turistický výstup na Baňu. Ten by mohol byť zaujímavý aj pre deti, pretože súčasťou bude program typický pre Veľkú noc. Účastníkov tak čaká oblievačka, šibačka, ale i príjemné zakončenie vo forme opekačky. Text a foto: Miroslava Materňáková

Niekoľkí účastníci turistického pochodu na Koziu bradu.


Ä?Ă­slo 7/2014

KR�ŽOVKA

13

ADRENALĂ?NOVĂ&#x2030; SCHODY

2 4

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

1

NĂĄpoveÄ?: ALAMOS, BULA, DURAL, ILOVIK, OJAMA.

3

6FKRG\V~YHÄ?PLG{OHĂĽLWRXV~ĂžDVĢRXPHVWVNHMĂžLREHFQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\1RNHÄ&#x2021;QHPDM~Ă&#x201E;VYRMKRVSUiYFXÂł NWRUĂŞE\LFKXGUĂĽLDYDOQLHOHQĂĽHĂŁSDWLDRNROLHDOHP{ĂĽX VDÄ?DKNRVWDĢQHEH]SHĂžQĂŞPL9QLHNWRUĂŞFKSUtSDGRFKVD WDNP{ĂĽHFKRGHQLHSRVFKRGRFKSUHPHQLĢQDQHEH]SHĂžQĂŞDGUHQDOtQRYĂŞĂŁSRUW 7H[WDIRWR VVD

OÄ&#x152;NĂ? PACIENT Parkovanie limuzĂ­ny na mieste pre invalidov, veÄžkĂ˝ dŞíp priamo na prechode, mesiace odstavenĂ˝ polovrak zaberajĂşci parkovacie miesto pred panelĂĄkom. NabudĂşce odfotografujte (priestupok, auto), napĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3RĂžHWiXWQHXVWiOHSULE~GD$VQLPLDMSUREOpP\VSDUNRYDQtP7DNWRSDUNXMHMHGHQQiGHMQĂŞĂ&#x201E;SDFLHQWÂłRĂžQHMDPEXODQFLH0DMLWHÄ?GRPXPi]QHKRXUĂžLWHUDGRVĢ 7H[WDIRWR PKD


14

naše novinky

ŠPORT

ŠACHISTOM SA DARILO Štvrtý turnaj majstrovstiev okresu Stropkov v šachu jednotlivcov a 4-členných družstiev sa uskutočnil v exkluzívnych priestoroch kaštieľa v piatok 4. apríla 2014. V maratóne siedmich kôl s limitom 2 x 15 minút na partiu sa bojovalo o body do okresných majstrovstiev, ako aj do celoslovenskej súťaže Grand Prix. Čelo turnaja bolo vzácne vyrovnané a pred posledným kolom malo až osem

najlepších hráčov po 5 bodov, a tak rozhodovalo pomocné hodnotenie. Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomami a sladkosťami. Text a foto: (ll) Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

VÝSLEDKY STROPKOVSKÝCH ŠACHISTOV 4-členné družstvá s povinnou účasťou dievčaťa 1. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov „A“ 19,0 b. (E. Paňko, D. Ivančo, J. Sasarák, L. Volčková) Starší chlapci 2. Matúš Kotora 6,0 b., (OGY Stropkov) Chlapci do 11 rokov 2. Jozef Sasarák 5,0 b., (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov) Chlapci do 8 rokov 1. Radko Vojček 2,5 b., (ZŠ Konštantínova Stropkov) Dievčatá 2. Laura Vočková 4,0 b., (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

Domácim šachistom sa darilo.

POLMARATÓN NA STROPKOVSKEJ DVADSIATKE Organizačne omladený Klub bežcov v Stropkove chystá v tomto roku ďalšiu novinku v rámci zatraktívnenia cestného behu Stropkovská dvadsiatka. Jedno z najstarších bežeckých podujatí na východe Slovenska v nedeľu 11. mája 2014 odštartuje už svoj 34. ročník. Z už zrealizovaných noviniek pripomíname, že cieľ preteku nie je na futbalovom štadióne, ale kvôli zatraktívneniu na mestskom námestí. Do programu pribudol 10-kilometrový beh ulicami mesta najmä pre domácich vyznávačov rekreačného behu. Tohtoročnou novinkou bude zatraktívnenie a predĺženie trate Stropkovskej dvadsiatky na tzv. polmaratón, ktorý má dĺžku 21 kilometrov a 97 metrov. Práve polmaratón sa v posledných rokoch na Slovensku teší pomerne veľkej popularite. Názov podujatia Stropkovská dvadsiatka ostáva naďalej aktuálny aj napriek predĺženiu trate. Značka tohto preteku je totiž dlhodobo zapísaná v povedomí bežcov v regióne východného Slovenska. V tomto roku je toto

podujatie aj súčasťou Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov organizovanej Maratónskym klubom Košice a Patriot Vranovskej bežec-

Stropkovská dvadsiatka v nedeľu 11. mája 2014 odštartuje už 34. ročník. kej ligy. Tretí ročník cestného behu „Stropkovská desiatka“ odštartuje v nedeľu 11. mája 2014 o 11. hodine na námestí SNP v Stropkove. Trať je od štartu až do cieľa prevažne rovinatá. Bežci absolvujú trasu s tvrdým asfaltovým povrchom, ktorá vedie z Námestia SNP cez

ulice Konštantínova, Chotčanská, Šarišská, Petejovská, Bokšanská, Šandalská, Mlynská, Hlavná a znova na Námestie SNP. Bežia sa dva okruhy bez obmedzenia cestnej premávky. „Stropkovská dvadsiatka“ v nedeľu 11. mája 2014 odštartuje už 34. ročník. Spolu so svojou desaťkilometrovou „mladšou sestrou“ bude mať štart v rovnakom čase, lenže polmaratónci štartujú pri pamätníku v obci Tokajík. Bežci absolvujú trať 21 097 m s tvrdým asfaltovým povrchom, ktorá povedie cez obce Tokajík, Vyšný Hrabovec, Turany nad Ondavou, Miňovce, Breznica, Stropkov-Sitník, Stropkov-mesto. Trať je prevažne rovinatá. Beží sa bez obmedzenia cestnej premávky. (ll)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Stropkov, náklad 4 800 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 7/2014

ŠPORT

15

ZÍSKALI CENNÉ TRI BODY S LÍDROM V 21. kole štvrtej ligy hostil Stropkov Starý Smokovec – Vysoké Tatry. Domáci si po dobrom výkone pripísali tri body. Lídra tabuľky zdolali 2:0. Stropkovu patrí 12. miesto, získal 27 bodov. Už v 13. minúte prvého jarného domáceho súboja sa po rohovom kope strelecky presadil navrátilec do stropkovského dresu Staško. Vachaľ mieril iba do bočnej siete a strela kapitána Pavlíka išla nad bránu. Hostia vyrovnali v 35. minúte, keď šťastným gólom využili slabý dôraz domácich pred vlastnou bránou. Ani po zmene strán sa domáci nedokázali strelecky presadiť. Už

v nadstavenom čase zlikvidoval Hažer tutovku hostí, Vachaľ vo výhodnej pozícii mieril iba do brankára. Niečo viac ako polhodinu potrebovali Sabinovčania na strelenie troch gólov, a tak rozhodli o výsledku. Prvý zaznamenali po priamom kope, keď strelu ešte tečoval múr hostí. Ďalšie dva padli po chybách stropkovskej obrany, ktorá zabudla na protihráča pri

VÝSLEDKY: MŠK Tesla Stropkov – MFK Snina 1:1 (1:1) MFK Slovan Sabinov – MŠK Tesla Stropkov 3:0 (3:0) MŠK Tesla Stropkov – FK Starý Smokovec – Vysoké Tatry 2:0 (1:0)

vzdialenejšej žrdi. Ten pohodlne naservíroval svojim spoluhráčom loptu pred Hažerovu bránu, a tí už nemali problém poslať ju za jeho chrbát. Stropkovčania opäť potvrdili, že v útočnej fáze sú bezzubí. Hoci domáci futbalisti s lídrom štvrtoligovej tabuľky spod Tatier nepodali oslnivý výkon, nakoniec sa predsa len tešili z prvého jarného domáceho víťazstva. Stropkovčania sa ujali vedenia gólom Poľáka po polhodine hry, druhý ich úspech zaznamenal umiestnenou strelou v 65. minúte Vachaľ. Text a foto: (ll)

Futbalisti Stropkova zaznamenali cenné víťazstvo.

ZÁCHRANA EŠTE NIE JE ISTÁ Už iba jedno kolo chýba do ukončenia sezóny a stolní tenisti STMK Stropkov budú o udržanie v súťaži bojovať za stolmi Belej nad Cirochou. Stropkovčania na stretnutie 20. kola III. ligy Severovýchod vycestovali do Brezovice, ktorá bola pred týmto súbojom v tabuľke na predposlednom mieste a na Stropkov strácala päť bodov. Do-

máci počas celého stretnutia vyhrávali a nakoniec cenné víťazstvo aj udržali. V poslednom domácom stretnutí sezóny v 21. kole Stropkovčania nastúpili nielen bez P. Bundu, ale chýbal aj B. Bedruň. Aj napriek tomu vyhrávali 4:1, 6:2, i 8:6. Hostia vyrovnali na 8:8, a hoci domáci išli opäť do vedenia, súboj skončil remízou. Na prelome mesiacov marec a apríl vyvrcholila stolnote-

nisová sezóna 2013/14 v súťažiach riadených Ondavským oblastným stolnotenisovým zväzom vo Svidníku. V piatok 28. marca skončil súťažný ročník v medziokresnej stolnotenisovej súťaži. Každý zo štrnástich účastníkov odohral 26 stretnutí. Mesto Stropkov malo v tejto súťaži dvojnásobné zastúpenie. Stolnotenisový mestský klub Stropkov-Bokša „B“ obsadil v konečnej tabuľke 5. miesto so ziskom

79 bodov (17 výhier, 2 remízy a 7 prehier), STMK Stropkov-Veterán „C“ skončil trinásty so ziskom 37 bodov (3 výhry, 2 remízy a 21 prehier). O týždeň neskôr sezóna vyvrcholila už tradičným, v poradí siedmym ročníkom turnaja TOP 32 o pohár predsedu OOSTZ. Tridsaťdva účastníkov bolo rozdelených do ôsmich skupín, z každej postupovali dvaja do záverečných bojov, kde sa už hralo vylučovacím

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ƒ‹‹•–‡”•–˜‘Š‘•’‘†ž”•–˜ƒ•‹ž•†‘˜‘Í—Œï’‘œ˜ƒëƒ

spôsobom. Hráčom Stropkova sa v dvojhre príliš nedarilo. Najúspešnejším hráčom z tohto klubu bol Bohuš Bedruň, ktorý sa v dvojhre umiestnil na 9. – 16. mieste, vo štvorhre spolu s Michalom Antošom z STO Brusnica obsadili druhé miesto. Trojica hráčov Bunda, Mihok a J. Bedruň obsadila vo dvojhre 25. – 32. miesto. (ll)

”‰ƒ‹œž–‘”ǣ

ϰ͘ƌŽēŶşŬǀĞűƚƌŚƵƉƌĄĐĞ:KyWKϮϬϭϰ͕ –‘”ý•ƒ‘ž’‘†œžæ–‹–‘—’”‡†•‡†—˜Žž†›Ž‘˜‡•‡Œ”‡’—„Ž‹›‘„‡”–ƒ ‹…ƒ a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera ˜†Ò‘…ŠʹͻǤȂ͵ͲǤƒ’”ÀŽƒʹͲͳͶ˜’”‹‡•–‘”‘…Š˜ý•–ƒ˜‹•ƒ‰”‘‘’Ž‡š˜‹–”‡Ǥ 遲•ë‘—’‘†—Œƒ–‹ƒŒ‡ƒŒ

S podporou

ys/͘ŵĞĚnjŝŶĄƌŽĚŶĄďƵƌnjĂƉƌĄĐĞʹƵƌŽƉĞĂŶ:ŽďĂLJƐϮϬϭϰ ĂϮϮ͘ƌŽēŶşŬĐĞůŽƓƚĄƚŶĞũƉƌĞnjĞŶƚĂēŶĞũĂƉƌĞĚĂũŶĞũǀljƐƚĂǀLJǀljƌŽďŬŽǀ ǎŝĂŬŽǀƐƚƌĞĚŶljĐŚŽĚďŽƌŶljĐŚƓŬƀůDůĂĚljƚǀŽƌĐĂϮϬϭϰ͘ ҃ʹͻǤƒ’”ÀŽƒʹͲͳͶ•ƒ—•—–‘«À‘†„‘”ž’ƒ‡Ž‘˜ž†‹•—•‹ƒƒ–±—ǣ Ƿ‡œƒ‡•–ƒ‘•ëŽƒ†ý…ŠȂ’”‡–”˜ž˜ƒŒï…‹ƒ”‘‡‘‘‹…ý’”‘„Ž±˜—”×’‡ƒŒƒŽ‘˜‡•—Dz ˜«ƒ•‡‘†ͳͳǤͲͲ†‘ͳ͵Ǥ͵ͲŠ‘†Ǥ

WŽnjǀĄŶŬĂƉůĂơƉƌĞϭŽƐŽďƵ

ǣ†‘ʹ͵ǤͲͶǤʹͲͳͶ ”•˜’̷Œ‘„‡š’‘Ǥ• ƒŽ‡„‘ͲʹȀʹͲͶͷͷͻ͹Ͳ ™™™ǤŒ‘„‡š’‘Ǥ•


INZERCIA

naše novinky

NZA 2830/14

16

Nsp 07 2014 web  
Nsp 07 2014 web  
Advertisement