Page 1

5 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: II číslo 5/2014 Dátum vydania: 6. 3. 2014

Svidník

Výstavba cesty R4

Kam šli investície

Nová lovná sezóna

Svidníþanka žne úspechy

str. 2 Rýchlostná cesta R4 je už niekoľko rokov v centre pozornosti tunajších obyvateľov. Cesta by mala viesť od Prešova cez okres Svidník po hranice s Poľskom.

str. 3 Mesto Svidník investovalo nemalú časť finančných prostriedkov na zlepšenie kvality života obyvateľov. Časť prostriedkov šlo na obnovu škôl či výstavbu skejt parku.

str. 4 Rybári okresu Svidník otvoria novú lovnú sezónu v marci. Tento rok plánujú tri rybárske súťaže a nezabúdajú ani na čistenie vodných tokov.

str. 14 Fitneska Ivona Škrabová úspešne reprezentuje naše mesto v zahraničí. V kategórii Bikiny Fitness zo súťaží v Belgicku a Holandsku si odniesla zhodne striebornú medailu.

J. HolodĖák a A. Wyczawski podpisujú Dohodu o spolupráci miest Svidníka a Jarosáawa.

SPOLUPRÁCA SVIDNÍKA A JAROSàAWA JE OFICIÁLNA Niekoľko rokov trvali neformálne styky medzi predstaviteľmi Svidníka a poľského mesta Jarosław. Pravidelne sa stretávali a vymieňali si skúsenosti z činností vo svojich mestách. Poľské mesto Jarosłav má takmer 40-tisíc obyvateľov a je preto takmer štyrikrát väčšie ako Svidník. Je prekvapujúce, že práve zo strany Jarosławu prišla iniciatíva na podpísanie oficiálnej dohody o spolupráci medzi oboma mestami. Predstavitelia Svidníka na þele s primátorom Jánom HolodĖákom privítali delegáciu z PoĐska s najvyšším predstaviteĐom mesta Jarosáaw bur-

mistrzom Andrzejom Wyczawskym. V delegácii bol jeho zástupca Bogdan Woáoszyn a šéfka kultúry, turistiky a športu Joanna Mordarská. Svidní-

þania svojim vzácnym hosĢom predstavili mesto a región. Slávnostný akt podpisu dohody o spolupráci medzi oboma mestami sa uskutoþnil za prítomnosti predstaviteĐov mesta Svidník, poslancov mestského zastupiteĐstva, predstaviteĐov spoloþenských, kultúrnych a verejných inštitúcií a pozvaných hostí. Na úvod sa s kultúrnym programom predstavili žiaci a uþi-

telia Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Mesto Jarosáaw predstavil za pomoci video materiálu Andrzej Wyczawski, ktorý na mnohých príkladoch dokumentoval, þím sa môže ich mesto pochváliĢ, no zároveĖ poukázal na to, þo si ako dobrý príklad berú pre seba zo Svidníka. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VÝSTAVBA NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU

KRÁTKE SPRÁVY

2

Minulý rok sa zaþala vystavba Nájomného bytového domu B6 na sídlisku vo Svidníku. Stavbu realizuje stavebná ¿rma z Prešova, ktorá uspela vo verejnej obchodnej súĢaži vypísanej mestom Svidník. Bytový dom bude štvorpodlažný, bude maĢ tri vchody a bude v Ėom 33 bytov. Z nich bude 9 trojizbových, 15 dvojizbových a 9 jednoizbových. Na kúpu bytového domu mesto použije dotáciu z ministrstva dopravy a výstavby a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

SPOLUPRÁCA SVIDNÍKA A JAROSàAWA JE OFICIÁLNA Dokončenie zo strany 1 Naznaþil mnohé smery, v ktorých si predstavuje rozvoj vzájomnej spolupráce v rôznych oblastiach. Najväþší dôraz dal na pomoc, s ktorou môžu Svidníku pomôcĢ pri získavaní ¿nancií z eurofondov, kde majú mnoho pozitívnych skúseností. PozornosĢ vyvolali jeho slová o tom, že pre nich je Svidník jednym z najvýznamnejších miest na Slovensku, pretože leží blízko pohraniþia s PoĐskom a zároveĖ na dôležitej trase prechádzajúcej cez Karpatský Euroregión a spájajúcej sever a juh Európy.

Prospech pre obe mestá Takto by mala bytovka B6 vyzeraĢ. Foto: archív ¿rmy

MUŽ OBJAVIL GRANÁT Delostrelecký granát z obdobia 2. svetovej vojny našiel v lese pri obci Krajná Bystrá, okres Svidník, miestny 37-roþný muž. Natra¿l naĖho poþas prechádzky, a to vo vzdialenosti iba päĢ metrov od hlavnej cesty pre motorové vozidlá. „Na miesto nálezu bola vyslaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku ako aj pyrotechnik. Pyrotechnik muníciu zaistil a bude zaslaná na expertízne skúmanie," uviedla hovorkyĖa Krajského riaditeĐstva Policajného zboru v Prešove Jana MigaĐová.

POĽSKÍ A SLOVENSKÍ HASIČI SI VYMENILI POZNATKY Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi pripravila na 27. a 28. februára medzinárodnú konferenciu na tému Hasenie lesných požiarov v slovensko-poĐskom pohraniþí. „Organizovali sme ju spolu s Krajským riaditeĐstvom Hasiþského a záchranného zboru v Prešove, ich poĐskými kolegami a pod záštitou prezidenta HaZZ SR Alexandra Nejedlého a predsedu PSK Petra Chudíka,” informovala projektová manažérka ARR PSK Zuzana Zemþáková. Na konferencii sa uskutoþnilo niekoĐko blokov prednášok týkajúcich sa legislatívy a predpisov v oblasti ochrany lesov, lesných požiarov a pomoci pri vzniku mimoriadnych udalostí v zahraniþí. Jej úþastníci sa venovali aj pozemnému haseniu, využitiu leteckej techniky pri hasení lesných požiarov i poznatkom a skúsenostiam poĐských kolegov. TASR, fdf

Históriu doterajších vzájomných stykov miest Svidník a Jarosáaw pripomenul vo svojom príhovore aj primátor Ján HolodĖák, ktorý ocenil aj to, že mesto väþšie ako Svidník ponúklo takúto spoluprácu, ktorá bude prospešná pre rozvoj oboch miest. Hovoril aj o tom, þo oþakávajú v ćalších

Stretnutie primátorov Andrzeja Wyczawskeho (vpredu) a Jána HolodĖáka.

rokoch od vzájomnej spolupráce a naznaþil, ktoré akcie by chceli vo Svidníku za pomoci poĐských priateĐov realizovaĢ. O slovo požiadal aj zástupca Karpatského Euroregiónu Dawid Lasek – wiceprezes zarzadu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Vo svojom vystúpení informoval prítomných o najnovších aktivitách Karpatského Euroregiónu, a tiež zdôraznil význam polohy a postavenia mesta

Svidník pri realizácii pripravovaných projektov a akcií vo vzájomnej súþinnosti oboch strán – poĐskej i slovenskej. Potom už došlo k slávnostnému aktu – k podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci miest Jarosáaw a Svidník. Podpísali ju a navzájom si vymenili jej dve rovnocenné verzie starostovia oboch miest Andrzej Wyczawski a Ján HolodĖák. Text a foto: (mdž)

VÝSTAVBA CESTY R4 STÁLE V CENTRE POZORNOSTI Niekoľko rokov pripravovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R4, ktorá by mala viesť od krajského mesta Prešov cez okres Svidník od jeho južnej hranice až po prechod štátnej hranice do Poľska, je problémom okresu. Upozornili na to predstavitelia okresu i mesta Svidník poþas nedávneho stretnutia s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom a podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra Slovenskej republiky Róbertom KaliĖákom, ktorí boli na otvorení klientskeho centra na OkÚ vo Svidníku. Ako

Ilustraþné foto: TASR

nám prezradil primátor Svidníka Ján HolodĖák, dostali ubezpeþenie od predstaviteĐov vlády, že tento problém budú þo najskôr riešiĢ, aby sa pomohlo tomuto regiónu od problémov spoje-

ných so stále sa zvyšujúcou hustotou cestnej kamiónovej dopravy prechádzajúcej po hlavnej dopravnej tepne okresu Svidník. (mdž)


5/2014 číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

Centrum Svidníka v posledných rokoch výrazne zmenilo svoju tvár. Foto: archív mesta

MESTO DO SKVALITNENIA ŽIVOTA INVESTOVALO NEMALÉ PROSTRIEDKY Mesto Svidník v ostatných dvoch rokoch investovalo nemalé finančné prostriedky do rôznych investičných akcií. Kedže ich bolo pomerne veľa, vybrali sme z nich iba tie najdôležitejšie, ktoré sa uskutočnili v posledných dvoch rokoch, aby sme informovali našich čitateľov o tom, čo všetko sa urobilo. V roku 2012 bola zrealizovaná jedna z najväþších investiþných akcií mesta a to hlavná þasĢ projektu: Zhodnotenie biologicky rozložiteĐného odpadu v meste Svidník, kde sa vybudovala kompostovacia plocha, postavila hala s technológiou, zakúpil sa traktor a zberné vozidlo na odpad v hodnote skoro 2 milióny eur. Do nákladov na uvedený projekt treba zapoþítaĢ aj skoro 70-tisíc eur, za ktoré bola zabezpeþená propagácia projektu pre obþanov Svidníka, v rámci ktorej sa zaobstarávali propagaþné materiály. Pre nadšencov skejtu s podporou Prešovského samosprávneho kraja bol vybudovaný moderný skejt park

v hodnote 12-tisíc eur. Boli zrekonštruované dve miestne komunikácie a to na Ulici 8. mája a Ulici kpt. Pavlíka, ktoré boli v zlom technickom stave. Výška nákladov na uvedené rekonštrukcie bola 135-tisíc eur. Zrekonštruované boli aj chodníky na Ulici partizána KmiĢa a generála L. Svobodu v celkovej sume 10,2-tisíca eur.

Investície do škôl

Na IV. Základnej škole vo Svidníku sa zrekonštruovalo vonkajšie schodisko a pri I. Základnej škole sa zrekonštruoval pomník a opravilo sa oplotenia pri pomníku a vstupe do I. ZŠ Svidník za skoro 5-tisíc eur. Viac ako 23-tisíc eur stála oprava ¿l-

trov a modernizácia rozvodov a ventilov na školskom bazéne pri III. Základnej škole vo Svidníku. Renovovala sa drevená podlaha telocviþne a dokonþila sa nová strecha Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku v sume 11 700 eur. Na Ulici Mládeže a pri Dome európskej kultúry saáa, na ktoré sa investovalo viac ako 50-tisíc eur. Mesto v roku 2012 investovalo nemálo ¿nanþných prostriedkov aj do ćalších menších akcií, ktoré sa okrem tých, o ktorých tu píšeme, zrealizovali a prispeli ku skrášleniu životného prostredia v meste a ku skvalitneniu života jeho obyvateĐov. Aj v minulom roku mesto investovalo ¿ nancie do ćalších akcií, z ktorých spomenieme niektoré najväþšie a najvýznamnejšie. Z mimorozpoþtových ¿nanþných zdrojov mesta urþených na odstránenie havarijného stavu sa použilo viac ako

140-tisíc eur na rekonštrukciu strechy na budove Základnej školy na Ulici Karpatskej. Celá rekonštrukcia stála viac ako 149 300 eur. Zabezpeþilo sa aj odstránenie havarijného stavu terasy Základnej školy na Ulici Karpatskej vo výške 23 850 eur, þasĢ prostriedkov bola poskytnutá tiež z mimorozpoþtových zdrojov na odstránenie havarijného stavu.

Parkovisko pri Dome smútku

Za vyše 59 287 eur sa zrekonštruoval teplovodný kanál K3. Použité ¿ nanþné prostriedky boli z nájmu tepelného hospodárstva pre spoloþnosĢ Službyt, s.r.o. vo Svidníku. Dokonþilo sa parkovisko pri Dome smútku vo výške 73 800 eur z vlastných zdrojov mesta a z vlastných zdrojov sa opravilo aj verejné osvetlenie v sume 5 590 eur. Doplnený bol kamerový systém vo Svidní-

ku vo ¿ nanþnom náklade takmer 6 250 eur. Na túto akciu prispelo 5 tisícmi eur Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ako jedna z ¿ nanþne najnároþnejších akcií bola urobená digitalizácia kina Dukla. Náklady na Ėu dosiahli výšku 107 400 eur. Audiovizuálny fond SR poskytol 34-tisíc eur a 35 582 eur bolo z mikroprojektu v rámci realizácie projektu „Kino bez hraníc“ spolu¿nancovaného v rámci Cezhraniþnej spolupráce PoĐsko – SR 2007 – 2013. Aj týchto niekoĐko údajov o vynaložených ¿nanþných prostriedkov na rôzne investiþné akcie v meste Svidník v ostatných rokoch svedþí o tom, že mesto Svidník rieši aktuálne problémy a skvalitĖuje životné prostredie tak, aby sa obyvateĐom zlepšoval život v Ėom. (mdž)


naše novinky

SPEKTRUM

MAJÚ SENIOR PARTY ZMYSEL?

ANKETA

4

Počas Senior party vo Svidníku sme niektorých z jej účastníkov oslovili s otázkou: Majú sa pre dôchodcov takéto spoločenské podujatia a akcie organizovať a prečo ? Michal, 72 rokov Podujatia pre dôchodcov ako Senior party by sa pre dôchodcov mali robiť aj viackrát do roka, aby sa ľudia mohli stretnúť a pozhovárať sa. Sedieť sám doma nie je najlepšie. Dôchodcovia majú ísť medzi ľudí a stretávať sa navzájom.

Anna, 60+ Tieto akcie sa pre dôchodcov pripravujú preto, lebo dôchodcovia keď majú viac voľného času, nevedia mnoho ráz čo s tým. Preto im treba organizovať činnosť, aby nemysleli na problémy súvisiace s vekom a zdravím.

Ivan, 78 rokov Takéto akcie sa musia pre dôchodcov robiť. Keď vyjdú von a stretnú sa s inými ľuďmi, nemusia brať toľko liekov. Zrelaxujú sa, chodia menej k lekárovi a ušetria na nákladoch na rôzne druhy liečiv. A to je dobre.

Zuzana, 60+ Nie som ešte dlho na dôchodku, ale som veľmi rada, že sa takejto akcie zúčastňujem. Veď aj dôchodcovia by sa mali stretávať s novými ľuďmi, vymieňať si navzájom skúsenosti pri riešení problémov, ktoré dôchodcovský vek prináša.

Rybári sa už tešia na novú lovnú sezónu. Foto: TASR

RYBÁROV ýAKÁ PESTRÁ SEZÓNA Lovnú sezónu v roku 2014 oficiálne otvoria rybári z okresu Svidník v nedeľu 23. marca v Dome kultúry vo Svidníku, kde sa uskutoční výročná členská schôdza miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ). Miestna organizácia SRZ vo Svidníku v mesiaci máj 2014 naplánovala aj tri rybárske súĢaže pre svojich þlenov a ćalších záujemcov. 1. mája to bude Memoriál Dr. J. Hreška, 4. mája preteky pre deti do 15 rokov a 11. mája rybárske preteky pre deti a dospelých. Všetky sa uskutoþnia na domácej vodnej nádrži vo Vyšnom Orlíku. K celoroþným aktivitám svidníckych rybárov patria aj brigády za úþelom upratovania brehov vodných tokov a nádrže. 12. apríla to bude brigáda

za úþelom vyzbierania odpadu na brehoch riek Ladomirka a Ondava v katastri mesta Svidník, ćalšie sa uskutoþnia na vodnej nádrži V. Orlík, a to v dĖoch 26. apríla, 14. júna, 9. augusta, 27. septembra a 18. októbra.

Ceny sa nezmenia

Ceny povolení na rybolov sú v tomto roku v podstate rovnaké ako v minulom. Týždenný rybársky lístok pre osoby staršie ako 15 rokov je v cene 1,5 eur, mesaþný 3 eurá, roþný sedem a trojroþný 17 eur. Osoby mladšie ako 15 rokov sú od tohto poplatku oslobodené. Rybársky lístok vydáva mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska rybára. ýlenský príspevok þlena MO SRZ vo Svidníku na tento rok pre mládež a študentov je 14 eur, pre dospelých þlenov

dvadsaĢ eur, pre þlenov nad 18 rokov je snemová známka SRZ vo výške jedného eura. Zápisné pre nových þlenov je stanovené v troch reláciách – pre deti do 15 rokov sú to dve eurá, pre mládež do 18 rokov 3,50 eura a pre dospelých nad 18 rokov sedemnásĢ eur. Povolenky pre dospelých þlenov Slovenského rybárskeho zväzu na miestne kaprové vody stoja 43 eur, pre zväzové kaprové vody 73 eur, pre vodnú nádrž Domaša 40 eur. Na miestne pstruhové vody povolenka stojí 20 eur. K celozväzovej povolenke je možnosĢ dokúpiĢ si dodatkovú pstruhovú povolenku za 17 eur. Pre deti do 15 rokov miestna kaprová povolenka stojí 14 eur, zväzová kaprová dvadsaĢ a miestna pstruhová pätnásĢ eur. (pp)

RADY SZPB ROZŠIRUJÚ MLADÍ Michal, 78 rokov Samozrejme, že sa takéto akcie pre dôchodcov majú organizovať. Veď okrem toho, že vyjdú z domu, dozvedia sa mnoho nových informácií, napríklad zo zdravotnej, sociálnej oblasti a nové veci, ktoré sa ich dotýkajú a pomáhajú im riešiť problémy.

(mdž)

Aktivita členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa zameriava aj na rozširovanie členskej základne a jej omladzovanie. Ako sa to darí vo svidníckej oblastnej organizácií SZPB sme sa informovali u jej tajomníka Mikuláša Žižáka. Dozvedeli sme sa, že v tomto roku už prijali 8 nových þlenov. PotešiteĐné je, že sú to mladší Đudia, ktorí tým popierajú zaužívanú predstavu, že þlenmi protifašistickej odbojárskej organizácie môžu byĢ iba star-

ší obþania, ktorí pamätajú ostatnú vojnu. No nebezpeþenstvo fašizmu je skutoþné aj dnes. Preto, ako nám Mikuláš Žižák prezradil, v tomto roku by chceli prijaĢ asi 30 nových þlenov SZPB.

Boli sme svedkami odovzdávania preukazov novým þlenom Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku. Prijali ich z rúk predsedu organizácie Milana MaguĐáka. Ten v príhovore vyslovil presvedþenie, že budú prínosom pre SZPB a svojou aktívnou þinnosĢou prispejú k rozvoju ZO SZPB vo Svidníku. (mdž)


číslo 6/2014 5/2014

SPEKTRUM INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

3)5(â226752.5,7,=8-(.'+

MICHAL HORSKĂ?

VOÄ˝BA PREZIDENTA Hoci prezidentskĂĄ kampaĹˆ zaÄ?ala uĹž v lete, skutoÄ?nĂĄ, zĂĄkonom povolenĂĄ volebnĂĄ kampaĹˆ zaÄ?ala aĹž poslednĂ˝ februĂĄrovĂ˝ deĹˆ. OÄ?akĂĄva sa, Ĺže v najbliŞťích dvoch týŞdĹˆoch vĹĄetci ĹĄtrnĂĄsti prezidentskĂ­ kandidĂĄti vystĂşpia pred verejnosĹĽou, ktorĂĄ zaostrĂ­ svoju pozornosĹĽ na ich ponuku, prezentĂĄciu programov, ich prezidentskĂŠ vĂ­zie. Treba veriĹĽ, Ĺže presvedÄ?ia voliÄ?ov, aby k volebnĂ˝m urnĂĄm priĹĄli v podstatne vyĹĄĹĄom poÄ?te, ako tomu bolo v predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch. Ak si poloŞíme otĂĄzku, ktorĂ˝ druh mĂŠdiĂ­ mĂ´Ĺže zohraĹĽ najdĂ´leĹžitejĹĄiu Ăşlohu vo vrcholiacej kampani, politickĂ­ analytici, politolĂłgovia a novinĂĄri sa zhodujĂş v tom, Ĺže to budĂş televĂ­zne diskusie. Tam by sa malo ukĂĄzaĹĽ, ktorĂ˝ kandidĂĄt mĂĄ patriÄ?nĂŠ skĂşsenosti, prax a vedomosti, aby obstĂĄl pri politickej reprezentĂĄcii naĹĄej republiky. NepripravenĂ­ kandidĂĄti, amatĂŠri, ktorĂ­ sa prezentujĂş pred verejnosĹĽou len na vlne antipolitiky a apatie voÄ?i stranĂĄm, v diskusiĂĄch iba ĹĽaĹžko obstoja a mali by ich predstihnúż tĂ­, ktorĂ­ majĂş vedomosti i skĂşsenosti z vrcholovej politiky. Preto predpokladĂĄm, Ĺže v poslednĂ˝ch dĹˆoch pred prvĂ˝m kolom volieb zvĂ˝raznia svoje postavenie predovĹĄetkĂ˝m predseda vlĂĄdy Robert Fico, predseda poslaneckĂŠho klubu KDH Pavol HruĹĄovskĂ˝ a bĂ˝valĂ˝ podpredseda vlĂĄdy Milan KĹˆaĹžko. Na obÄ?anovi zostĂĄva tĂĄ najĹĽaŞťia Ăşloha. Dobre si vybraĹĽ...

OpoziÄ?nĂĄ SDKĂš-DS ostro odmieta spoloÄ?nĂ˝ postup KDH a vlĂĄdneho SmeruSD pred prezidentskĂ˝mi voÄžbami. LĂ­der SDKĂš-DS Pavol FreĹĄo to vyhlĂĄsil s tĂ˝m, Ĺže krok kresĹĽanskĂ˝ch demokratov vnĂ­ma ako chybnĂ˝.

9OiGQ\6PHU6'DRSR]LĂžQp .'+VDGRKRGOLQD]PHQiFK Ă’VWDY\653{MGHRQRYLQN\ YMXVWtFLLDRFKUDQDPDQĂĽHOVWYDVDGRVWDQHGRQDMY\ĂŁĂŁLHKR]iNRQDĂŁWiWXĂ„1iYUK MHYĂŞVOHGNRPĂŁLURNpKRSROLWLFNpKRGLDOyJXQDNWRURP VDSRGLHÄ?DOLQDMPl5REHUW )LFR 6PHU6' D-iQ)LJHÄ? Ă„.DĂĽGĂŞYROLĂžSUDYLFHFKiSH .'+ 1iYUKSUHGNODGiPH ĂĽHMHQRUPiOQHNHćVWUHGRVSRORĂžQH3UHMGHGRGUXKpKR ĂžtWDQLDDEROE\VRPUiGNHE\ SUDYpVWUDQ\SRVWXSXM~VSRORĂžQH 3UH 6'.Ă’'6 MH VPHSRWRPGRWRKWRRGERUVSROXSUiFDVWUHGRSUDYĂŞFK Pavol FreĹĄo. QpKRGLDOyJXYWLDKOLDMĂŁLUĂŁLH VWUiQSULRULWRXDNRDOWHUQDSROLWLFNpVSHNWUXPQDMPl WtYDYRĂžLYOiGQ\PVRFLDOLV- VR6PHURP6'Y1LWULDQ- QiVSROXSUiFDYSUH]LGHQW- ĂŁWDQGDUGQpVWUDQ\ÂłSRYHGDO WRPÂłNRQĂŁWDWRYDO)UHĂŁRDNR VNRPD%DQVNRE\VWULFNRP VNĂŞFKYRÄ?EiFK.'+D6PH- SUHGVHGD15653DYRO3DĂŁDOWHUQDWtYXYQtPDODMÄ?XGR- NUDMLD0RVWD+tGVR6PH- UX6'YĂŞUD]QHQDU~ĂŁDW~WR ND 6PHU6' Y~SODWIRUPXĂ„$OHSUtSDG URP6'Y.RĂŁLFNRPNUDML SUHGVWDYXRVSRORĂžQHMDOWHUSUHGYROHEQĂŞFKNRDOtFLt.'+ DNRDMQDMQRYĂŁLDSUHGYROHE- QDWtYHÂłSRGRWNRO 7H[WDIRWR7$65

CESTOVANIE ZA KULTÚROU Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporuje cesty detí do 15 rokov za nåvťtevou slovenských múzeí a galÊrií.

GRVSHOêYHG~FLäLDN]DSODWtFHQWRY]DNDüGêFK]DÞDWêFKNLORPHWURY Od 18. marca do 12. apríla PtQHYüG\YXWRURNVWUHGX 6SRORÞQêVSLDWRÞQêFHVWRYP{üXüLDFL]iNODGQêFKãN{O ãWYUWRNDVRERWX]YêKRGQH- QêOtVWRNSODWtOHQYGHĖQiYDDüURÞQtNRYRVHP- QpFHVWRYQp]DNWRUp]DSOD- ãWHY\P~]HDÞLJDOpULH9\XURÞQêFKJ\PQi]LtY\XüLĢ WLDSiUFHQWRY üLĢQDSUHSUDYXP{üXYãHWN\ SRQXNXäHOH]QLÞQHMVSRORÞ- Ä3URMHNWPRWLYXMHãNRO\RSD- YODN\ =66. D WR H[SUHV QRVWL6ORYHQVNRQD]YêKRG- NRYDQHQDYãWHYRYDĢP~]Hi UêFKOLN 5HJLRQDO([SUHV QHQ~SUHSUDYXYODNRP]DU{]- DJDOpULHÞRVYHGÞtRQDUDVWD- ]UêFKOHQêDRVREQêYODNYR Q\PLYêVWDYDPLÞLVWiO\PL M~FRP]iXMPHDMRWDN~WRIRU- YR]ĖRFKWULHG\ H[SR]tFLDPL9UiPFLSUR- PXY]GHOiYDQLD³SR]QDPHMHNWX9ODNRPGRP~]HtDJD- QDOR0.0LQLPiOQ\SRÞHW OpULtEXG~PDĢYWRPWRWHU- GHWtYVNXSLQHMHDMHGHQ 7H[WDIRWR7$65âWHIDQ3XãNiã

Výstava venovanå hradu Kråsna Hôrka na Bratislavskom hrade.

DOTĂ CIE PRE MENĹ INY SDKĂšďšşDS MĂ NA OrganizĂĄcie, ktorĂŠ v tomto roku realizujĂş projekty na podporu a rozvoj kultĂşry a jazyka nĂĄrodnostnĂ˝ch menĹĄĂ­n, dostanĂş finanÄ?nĂŠ prostriedky z programu KultĂşra nĂĄrodnostnĂ˝ch menĹĄĂ­n 2014 oveÄža skĂ´r ako doposiaÄž. Informuje o tom Ăšrad splnomocnenca vlĂĄdy SR pre nĂĄrodnostnĂŠ menĹĄiny.

EUROKANDIDĂ TKE 12 NOMINANTOV ÄŒlenovia SDKĂš-DS urÄ?ia 8. marca v primĂĄrnych voÄžbĂĄch poradie 12 kandidĂĄtov na europoslancov. Dovedna 12 mien na 12 voÄžnĂ˝ch miest navrhlo vo ĹĄtvrtok (27. 2.) veÄ?er stranĂ­cke PrezĂ­dium aj krajskĂŠ organizĂĄcie.

3UH]tGLXPQRPLQRYDORV~ĂžDVQpKRSRVODQFD(XUySVNHKRSDUODPHQWX(GXDUGD.XĂ„=DWLDÄ?ĂžRYXSO\QXOĂŞFKURNDQDH[SRVODQN\Ä–X1565 NRFKEROLRUJDQL]iFLiPSR- NODGDQLDĂĽLDGRVWtRGRWiFLH .DWDUtQX&LEXONRY~GHNDQD VN\WQXWpGRWiFLHDĂĽNRQFRP ERODMDQXiUDNRPL- (YDQMHOLFNHMERKRVORYHFNHMIDOHWDWHQWRURNVDSRGDULOR VLHKRGQRWLDFHMHGQRWOLYpSUR- NXOW\8QLYHU]LW\.RPHQVNpSURFHV]MHGQRGXĂŁLĢDXUĂŞFK- MHNW\]DĂžDOL]DVDGDĢIHE- KR (%)8. Ä?XERPtUD%DWNX OLĢWDNĂĽHSUYp]POXY\RSR- UXiUD3UHGSRNODGDQĂŞ DULDGLWHÄ?DRGERUXNRPXQLNiVN\WQXWtGRWiFLHE\PRKOLE\Ģ WHUPtQXNRQĂžHQLDKRGQRWH- FLH%UDWLVODYVNpKRVDPRVSUiYSRGStVDQp]DĂžLDWNRPPDU- QLDMHPDUHF QHKRNUDMD3HWUD+~VNX FDÂłLQIRUPXMH~UDGVSOQR=DUHJLRQiOQH]Yl]\NDQPRFQHQFD8]iYLHUNDSUHG7H[WDIRWR7$65 GLGXM~0LODQ5RPDQ 7USplnomocnenec vlĂĄdy SR pre nĂĄrodnostnĂŠ menĹĄiny LĂĄszlĂł A. Nagy.

QDYVNêUHJLRQiOQ\]Yl] -iQ *UHãR 1LWULDQVN\ $OH[DQGHU6ODINRYVNê äLOLQVNê =LWD3OHãWLQVNi 3UHãRYVNê 0DUHN9DUJRYÞiND-DUPLOD7NiÞRYi .RãLFNê $GHOD0D[RQRYi 7UHQÞLDQVN\ D .DWDUtQD ýLüPiURYi ]D %DQVNRE\VWULFNêUHJLRQiOQ\]Yl]

7$65


Ä?Ă­slo 6/2014 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

35(0,e532795',/ä(6,78Ăˆ&,$ 1$6/29(16.8-(32.2-1Ăˆ Robert Fico na nedeÄžĹˆajĹĄej tlaÄ?ovke uviedol, Ĺže naĹĄa krajina mĂĄ momentĂĄlne dostatok plynu aj ropy a na slovensko-ukrajinskej hranici nezaznamenali Ĺžiadne väÄ?ĹĄie problĂŠmy ani zvýťenĂ˝ pohyb osĂ´b. Ă„.RPXQLNXMHPHVRYĂŁHWNĂŞPL ]ORĂĽNDPLQD~]HPt65DOH DMY]DKUDQLĂžtSUHWRĂĽHVPH NUDMLQDNWRUiVXVHGtV8NUDMLQRXDFKFHPHYHGLHĢĂžR QiPKUR]tĂžRQiPQHKUR]t DFKFHPHQHMDNRXWURĂŁNRX SULVSLHĢNXSRNRMHQLXVLWXiFLHYVXVHGQHMNUDMLQHÂłSRYHGDO5REHUW)LFR

EnergetickĂŠ zĂĄujmy 6ORYHQVNR]DWLDÄ?QHHYLGXMH DQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSULGHOHQLHYt]DĂžLREĂžLDQVWYDĂ„3RGVWDWQHG{OHĂĽLWHMĂŁLH V~SUHQiVHQHUJHWLFNp]iXMP\65WHGDYREODVWLSO\QX URS\ĂžLHUQHKRXKOLDĂĽHOH]QHM UXG\3RNLDÄ?LGHRSO\QWDN 633]DWLDÄ?QHHYLGRYDOĂĽLDGQH ĢDĂĽNRVWLYGRGiYNDFK]HP-

QpKRSO\QXQDQDĂŁH~]HPLH 9]iVREQtNRFKNWRUpPiPH NGLVSR]tFLLMHPLOLDUG\ PHWURYNXELFNĂŞFKSO\QXĂžR QiPJDUDQWXMHMHKRGRVWDWRN QDQDMEOLĂĽĂŁtFKSlĢPHVLDFRY /HQVDPRWQp633GLVSRQXMH WDNPHUPLOLyQPLPHWURY NXELFNĂŞFKĂžRQiPSRVWDĂžXMHQDĂŁW\ULPHVLDFHYSUtSDGHĂĽHE\GRĂŁORN~SOQpPX RGVWDYHQLXGRGiYRNSO\QX ĂžR]DWLDÄ?QHERORDYL]RYDQp DOHWRPiPH]DEH]SHĂžHQpÂł XEH]SHĂžLO)LFRVWĂŞPĂĽHWR LVWpSODWtDMRURSH-HGLQpĂžR E\PRKOR6ORYHQVNRWURFKX RKUR]LĢMHSRGÄ?DQHKR]DVWDYHQLHGRGiYRNXKOLDDĂĽHOH]QHMUXG\QDQDĂŁH~]HPLH$M WRWRYĂŁDNYOiGD65FH]VSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\PRQLWRUXMH

3UHGVHGDYOiG\5REHUW)LFRDPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLÄ–iN

PrĂ­chody emigrantov

XWHÞHQFRYYUiPFLQDãLFKND- YRWQpRãHWUHQLH³GRSOQLOPL6ORYHQVNRMHSULSUDYHQpSUL- SDFtWEH]YlÞãtFKSUREOpPRY QLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiN MDĢHPLJUDQWRYÄ9WHMSUYHM 9üG\LPWUHEDSRVN\WQ~Ģ YOQHVPHVFKRSQtSULMDĢWLVtF XE\WRYDQLHVWUDYXD]GUD7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVue™ umoĹžĹˆuje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVue™ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹˆ mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

Diagnostický systÊm InnerVue™ må schopnosż zaznamenåvaż statickÊ obråzky, video vo vysokom rozlíťení ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹˆuje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹˆ, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ANKETA S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU V minulom čísle Našich Noviniek sme predstavili kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. K tomu, aby ste sa 15. marca v prvom kole volieb rozhodli správne, môže pomôcť aj naša anketa. Všetkým prezidentským kandidátom sme položili tri otázky. Odpovedalo nám deväť kandidátov, ostatní na našu viacnásobnú výzvu nereagovali.

ANKETOVÉ OTÁZKY

JOZEF BEHÝL občiansky kandidát

1. Nemyslím si to, ale zatiaľ z tých, ktorí kandidujú, ma nikto nepresvedčil, že by bol vhodnejší. Pretože tí, ktorí sa pasujú do pozície, že sú pripravení a jediní relevantní, mali takmer 24 rokov možnosť, aby preukázali svoje schopnosti riadiť tento štát a pomôcť občanom žiť normálny ľudský život bez strachu a obavy zo zajtrajška. Doteraz sa tak nestalo napriek obrovskej nezmyselnej privatizácii vysokého štátneho dlhu, strachu občanov zo zajtrajšieho dňa, strachu o prácu a pod.

1. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE STE PRÁVE VY VHODNÝM KANDIDÁTOM NA PREZIDENTA?

2. SÚ PODĽA VÁS PREZIDENTSKÉ PRÁVOMOCI DOSTATOČNÉ?

2. Nemyslím si, že by boli dostatočné. Prezidentské právomoci treba rozšíriť v prvej fáze o možnosť predkladať zákony v prospech občanov a trvať na zmenách a legislatívnych úpravách platných zákonov, ktoré nie sú v prospech občanov alebo nie je možné na základe ich znenia riešiť problémy skutočného života slovenských občanov a podnikateľov.

3. ČO VNÍMATE AKO NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA A AKO CHCETE PRISPIEŤ K JEHO RIEŠENIU?

3. Najväčším problémom Slovenska z môjho pohľadu je apatia občanov a nedôvera, že sa čokoľvek dá zmeniť.

JÁN ČARNOGURSKÝ občiansky kandidát

1. Mám najväčšie politické skúsenosti spomedzi prezi-

'YRMVWUDQXSULSUDYLO%UDQLVODY%XFiN)RWR7$65

dentských kandidátov a najlepší predvolebný program, ktorého presadzovanie by pomohlo riešiť najpálčivejšie problémy Slovenska. Za mojej vlády (1991 – 1992) mali jedinýkrát slovenskí učitelia vyššie platy ako českí a jedinýkrát skončil rezort zdravotníctva bez dlhov. Tiež sa zvýšil počet JRD a poľnohospodárstvo dostávalo najvyššie dotácie. Moja vláda bola medzinárodne akceptovaná

GYULA BÁRDOS

2. Áno, s jednou výnimkou. Prezident by mal mať právo predkladať do parlamentu

občiansky kandidát

návrhy zákonov, napríklad takých, ktoré zlepšia sociálnu situáciu občanov.

1. Som jediný, pre kto-

3. Najväčším problémom Slovenska je zlá sociálna situácia veľkej časti občanov

rého je samozrejmé, že niektorí ľudia na Slovensku hovoria inou rečou než väčšinový národ. Čiže mám vo výbave to, čo nemajú všetci ostatní kandidáti: som otvorený, tolerantný a chápavý voči všetkým občanom.

a vysoká nezamestnanosť. K riešeniu týchto problémov chcem prispieť presadzovaním jednotlivých bodov môjho programu, napríklad zvýšením počtu nájomných bytov, obmedzením exekúcií či zvýšením minimálnej mzdy. Tiež chcem zvýšiť medzinárodný kredit Slovenska.

2. Áno, sú dostatočné. Ale dodávam, že sa majú vyu-

Kandidujúci za: SMER-SD

žívať v prospech všetkých občanov a nie v prospech niektorých skupín, respektíve politických strán.

1. Či som najvhodnejším kandidátom vyhodnotia vo-

3. Nezamestnanosť a korupciu. Kvôli riešeniu týchto problémov treba zmeniť legislatívu, vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Okrem zahraničných investorov by mali mať lepšie podmienky k uplatneniu sa domáci podnikatelia. V súvislosti s korupciou, respektíve s bojom proti korupcii, je treba zmeniť postoj ľudí k tomuto spoločenskému neduhu. Vyžaduje si to systémové zmeny aj v legislatíve. Korupčné škandály treba dôkladne vyšetriť, vinníkov brať na zodpovednosť a patrične potrestať.

ROBERT FICO liči. Ja som však presvedčený, že naša krajina práve v dnešnom neistom čase potrebuje na poste hlavy štátu istého politického lídra krajiny. Ten by mal vďaka dostatočným politickým aj štátnickým skúsenostiam, prirodzenej autorite, znalosti domácich pomerov, dobrým vzťahom so sociálnymi partnermi a zmyslom pre sociálny dialóg v prvom rade vytvárať všetky predpoklady na to, aby bol v krajine pokoj a stabilita.

2. Tak, ako sú definované v ústave, sú dostatočné a záleží len na prístupe prezidenta, či má dostatok politických schopností a skúseností a vie ich aktívne využiť. 3. Niekedy až žasnem nad neznalosťou kompetencií prezidenta, najmä zo strany politicky neskúsených kandidátov, ktorí hovoria, ako budú riešiť nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, čo je úplne nereálne. Fakt je, že prezident môže byť nápomocný pri riešení najväčších problémov krajiny len vtedy, keď bude ako svoju hlavnú úlohu vnímať potrebu vytvárania atmosféry dialógu a spolupráce.


5/2014 číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PAVOL HRUŠOVSKÝ Kandidujúci za: KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

1. Som konzervatívny politik, zastávam hodnoty, za ktorými si stojím. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta a nie experiment, keď jeden ovláda všetko, alebo prezidenta bez skúseností. Som politik, ktorý sa vždy ozve, keď sa pácha krivda. Bol som pri dôležitých rozhodnutiach, akými boli vstup do Nato a EÚ. Bol som pri reštarte slovenského hospodárstva. Získal som medzinárodné kontakty, o čom svedčí aj podpora mojej kandidatúry od významných zahraničných lídrov ako nemecká kancelárka Merkelová alebo rakúsky vicekancelár Spindelegger.

MILAN MELNÍK občiansky kandidát

1. Kandidáti nominovaní politickou stranou musia po svojom zvolení zaplatiť politickým stranám a ich sponzorom za podporu poskytnutú vo volebnej kampani. Nič také skutočný občiansky kandidát robiť nemusí – ten môže vykonávať prezidentskú funkciu v prospech všetkých občanov. 2. Ak nechceme, aby prezident bol len akýmsi luxusom, tak mu treba zveriť aj nové kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci. Myslím si, že prezident by mal mať zákonodarnú iniciatívu a tiež, že treba posilniť jeho právo veta.

3. Najväčším problémom Slovenska je chudoba, ktorú spôsobili politici. Navrátenie sebestačnosti je jedinou cestou, ako sa nestať otrokmi vo vlastnej krajine. To nemožno vyriešiť nekonečnými hádkami v parlamente, keď vládni poslanci vždy negujú aj tie najlepšie návrhy opozície a keď sa z opozičných poslancov stanú vládni, robia presne to isté, čo ich oponenti.

2. Áno, len sa nedostatočne využívajú, alebo až zneužívajú. Prezident musí využívať autoritu a rešpekt, a tak vplývať na rozhodnutia v prospech občanov.

3. Nezamestnanosť, nevymožiteľnosť práva a polarizácia spoločnosti. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Rovnako tak chcem pôsobiť ako prezident a spájať názory politických strán, aby nebojovali, ale hľadali riešenia pre ľudí. Pri vymožiteľnosti práva treba deharabinizovať justíciu.

HELENA MEZENSKÁ občiansky kandidát

1. Kandidujem s cieľom stať sa prezidentom všetkých občanov, nie pravých alebo ľavých, ale všetkých občanov, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť. Prezident nespravuje krajinu, na to tu je vláda. Prezident má predovšetkým strážiť základné hodnoty ako je ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť a ochrana slabších. 2. Doteraz právomoci prezidenta podľa môjho úsudku neboli dostatočne a účin-

STANISLAV MARTINČKO

ne využívané. Ak sa ukáže, že ich lepšie využitie a využitie spoločenského vplyvu prezidenta neprinesie zásadný a výrazný posun pre naplnenie občianskych záujmov, bude treba kompetencie posilniť.

Kandidujúci za: KOS

3. Slovensko predovšetkým potrebuje mravnosť, viac uvedomenia, osvietenia, po1. Som nezávislý od všetkých negatívnych vplyvov, ktoré sprevádzajú politikov na Slovensku. Nikdy som nebol členom viacerých strán, už vôbec nie KSČ.

chopenia a lásky. Potrebuje sa zbaviť snáh o okrádanie spoločného štátneho majetku. Zaviedla sa tu nesprávna politická kultúra, keď politici zbohatli na úkor občanov.

2. Právomoci sú dostatočné, len doterajšími pre-

RADOSLAV PROCHÁZKA

zidentmi neboli využívané na dostatočnej úrovni.

občiansky kandidát

3. Sú to korupcia, súdy, rómsky problém a chudoba.

1. Preto, že mám presnú predstavu o tom, ako by sa

Všetky tieto problémy sú spojené s korupciou, ktorá nedovoľuje schopným vykonávať funkcie. Zo schopnosti týchto ľudí bude ťažiť celé Slovensko, ktoré sa takto pomaly zbaví aj tých najväčších problémov.

prezidentský úrad dal premeniť na priestor pre aktívnu službu ľuďom a zároveň mám dosť skúseností a energie na to, aby som tú aktívnu službu aj naozaj vedel ľuďom dať. Potrebujeme prezidenta so schopnosťou sa ľudí zastať a byť im nablízku. Prezidenta, ktorý chráni rodinu, chráni zákon, chráni vlasť. A ktorý vie, ako na to.

2. Sú, len doterajší prezidenti ich dostatočne nevyužívali. Prezident má chrániť základné hodnoty spoločnosti a má chrániť ľudí v ich nárokoch voči štátu. A, samozrejme, má dôstojne a aktívne reprezentovať svoju vlasť v zahraničí. Na to mu súčasné právomoci stačia.

3. To, čo Slovensko dnes naozaj potrebuje, je riešiť nezamestnanosť ako takú a osobitne nezamestnanosť mladých ľudí. Štatistika nezamestnanosti, to nie sú len čísla. Za všetkými tými číslami sú konkrétni ľudia, ich osudy, rodiny, ich dôstojnosť.

9


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 6/2014 5/2014

ZDRAVIE

11

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă‹1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄšK ZADĂ K „SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,“ tvrdĂ­ profesor ZdenÄ›k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom ÄŒesku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YćDNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ–QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHćE\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXćĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompŽ Drink Plus âSHFLiOQDYêüLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ãHWN\QiSRMH1XWULFRPSŽREVDKXM~ Y\YiüHQêSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDćDOãtFK üLYtQDPDM~Y\VRN~Y\üLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YãW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDÞRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informåcií nåjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiż ho môŞete v reżazci zdravotníckych predajní Zelenå hviezda za cenu od

1,70 eur.


12

naše novinky

KULTÚRA

MLADÝ GIRALTOVýAN ÚýINKUJE V SERIÁLI KOLONÁDA kým svojim pedagógom, þi už zo základnej školy, gymnázia, alebo zo základnej umeleckej školy, lebo všetci ho istým spôsobom ovplyvnili a usmernili. Pretože sa chcel daĢ na umeleckú dráhu, odišiel z giraltovského gymnázia a spravil prijímacie skúšky na Konzervatórium v Košiciach. Poþas štúdia sa mu podarilo dostaĢ do Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde si zahral v inscenácii Sen noci svätojánskej. Momentálne študuje na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Okrem herectva sa venuje spevu (jeho pesniþky si môžete pozrieĢ a vypoþuĢ na You Tube), tancu, písaniu divadelných hier, skladaniu piesní a mnohým iným aktivitám.

V Giraltovciach sa v auguste 1991 narodil Tomáš Krištof, ktorý v súčasnosti študuje na Akadémií umení v Banskej Bystrici. RTVS začala pred časom vysielať seriál KOLONÁDA, na ktorého natáčanie ho vybrali na základe konkurzu. Ako nám Tomáš prezradil, jeho detstvo v Giraltovciach bolo veĐmi pestré a rád si na neho spomína. Okrem základnej školy chodil aj do miestnej základnej umeleckej školy a neostávalo mu veĐa voĐného þasu. No neĐutuje to, pretože všetko þo sa nauþil, teraz zúroþuje. ýi je to tanec, spev, alebo hra na hudobné nástroje. Za to vćaþí všet-

Tomáš Krištof, foto: Igor Hvoreþný

Počiatočná nervozita

Do seriálu RTVS pod názvom KOLONÁDA sa dostal cez konkurz a na natáþanie si veĐmi rád spomína. Ako nám prezradil, bol veĐmi nervózny, keć išiel prvýkrát pred kamery. Jeho prvú scénu, v ktorej prichádza autom, museli opakovaĢ niekoĐkokrát, kećže mu od trémy stále zdochýnal motor. Stres ale veĐmi rýchlo opadol. Rozprával nám o tom, že sa dostal do výborného tímu, kde sa cítil ako doma. VeĐmi rád spolupracoval so staršími hereckými kolegami ako Ivo Gogál, Katarína Kolajová, Andrea Karnasová þi Vladislav Plevþík. Uþil sa od nich každý deĖ hereckej práci. (dfd)

DÔCHODCOVIA SA VYŠANTILI NA SENIOR PARTY Počas fašiangov sa organizujú rôzne spoločenské podujatia. Už tradične sa na svojej Senior Party stretávajú aj členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku, aby sa stretli, zabavili a vo veselej nálade rozlúčili s fašiangami, za ktorými bude nasledovať niekoľkotýždňový predveľkonočný pôst. Party svojím príhovorom otvorila predsedníþka MO JDS Anna Hužvejová, ktorá pripomenula prítomným dôchodcom význam aktívneho trávenia þasu jesene života, dôležitosĢ stretávania sa s priateĐmi, známymi, þi inými Đućmi a chodenia do spoloþnosti na rôzne akcie. Môžu to byĢ stretnutia, kde sa dozvedia þo to nového, rôzne rady zo sociálnej a zdravotnej problematiky a iné novinky dôležité pre ich pokojný život, ktoré im pomôžu pri riešení ich problémov. No a príjemné sú aj stretnutia pri zábave a oddychu. Okrem prítomných Svidníþanov privítala aj hostí z Gi-

Zástupca primátora Svidníka Miron Mikita poþas príhovoru k úþastníkom Senior Party.

raltoviec a Kukovej. Osobitne privítala zástupkyĖu vyšších orgánov JDS Máriu Osifovú, predsedu Okresnej organizácie

JDS Michala Artima a zástupcu primátora mesta Svidník Mirona Mikitu. Ten sa prítomným prihovoril a odovzdal im srdeþ-

ný pozdrav primátora Svidníka, ktorý bol služobne mimo mesta. Informoval ich o aktivitách mesta smerom k dôchodcom a o pripravovaných akciách, ktorými mesto prispieva k uĐahþeniu ich života na zaslúženom odpoþinku. ZároveĖ im vyslovil poćakovanie za to, þo poþas svojho aktívneho života urobili pre rozvoj Svidníka a zaželal im príjemnú zábavu.

Kultúrny program

Z kultúrneho programu svidníckej ZUŠ.

O zaþiatok kultúrnej þasti Senior Party sa postarali svojím programov žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Seniorom pripo-

menuli ich mladé þasy niekoĐkými Đudovými pesniþkami. Príjemné, skoro jarné popoludnie a podveþer potom pokraþovalo posedením prítomných pri malom obþerstvení, koláþikoch, rôznych pochutinách a pripravenom pohostení. Na poþúvanie a do tanca im hrala hudba, pri ktorej sa veselili. Vyvrcholením bolo žrebovanie cien vo veĐmi bohatej tombole, z ktorej si tí šĢastnejší odniesli výhry. Na tejto Senior Party strávili dôchodcovia chvíle a už dnes sa tešia na ćalšie podobné stretnutia. Text a foto: (fdf)


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

5/2014 číslo 6/2014

13

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilónov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo napriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


14

naše novinky

ŠPORT

IVONA ŠKRABOVÁ ŽNE ÚSPECHY V ZAHRANIýÍ prípravy mi na tieto športy neostáva þas, pretože v príprave trénujem 2-krát a niekedy aj 3-krát do dĖa. Ranné a veþerné kardio tréningy sú súþasĢou prípravy. V posilĖovni trénujem 6-krát do týždĖa s váhami celé telo, akurát nedele mávam oddychové dni, lebo telo potrebuje aj oddych, aby sa stihlo zregenerovaĢ. Je potrebné predchádzaĢ riziku zranenia, natiahnutia alebo pretrénovania svalov v najvyššej možnej miere, þo pri takejto intenzite a kvantite tréningov, nie je vôbec Ģažké. Je potrebné takisto naþúvaĢ svojmu telu a dopriaĢ mu oddych, keć cítime, že máme dosĢ.

Na súťaži BI Beelgische Kampioneschap v Belgicku, ktorá sa konala 1. 12. 2013, si striebornú medailu v kategórii Bikiny Fitness odniesla mladá Svidníčanka Ivona Škrabová. Popri skúsenejších medailistkách zažiarila a zlato jej ušlo len o jeden bod. Na základe týchto výborných výsledkov sa nominovala na ďalšiu súťaž Flexcup 2013 v Holansku, kde si popri 24 súťažiacich v kategórií Bikiny Fitness opäť odniesla striebornú medailu. Je priam neuveriteľné, že je v tom úplne nová, bez známostí a sponzora a už má za sebou dve strieborné ocenenia. Ivona Škrabová momentálne žije v Antverpách v Belgicku už takmer rok sa popri práci osobnej trénerky a vizážistky venuje aj príprave na jarnú sezónu súťaži v kategórií Bikini Fitness.

]Kedy nastal u teba prvý impulz mať zdravší životný štýl a začať cvičiť ? Prvý impulz žiĢ zdravšie a urobiĢ nieþo so svojou postavou nastal, keć som uvidela svoju fotogra¿u v plavkách. Bolo to krátko po operácií štítnej žĐazy, a práve v tej dobe som nabrala niekoĐko kilogramov navyše. Vedela som, že je to dôsledok hormonálnej nestability v tele. Nezmierila som sa so svojou „novou“ podobou a rozhodla som sa od základu zmeniĢ svoje stravovacie návyky a hlavne postavu. Bolo to takmer pred piatimi rokmi. ]Čo všetko predchádzalo tomu, keď si začala mať prvé výsledky? Kým sa objavili prvé výsledky, potrebovala som zmeniĢ svoj životný štýl, stravovanie a hlavne si uvedomiĢ, že to nerobím pre nikoho iného, len pre samu seba. Prestala som bojovaĢ s výhovorkami a pustila som sa do toho. Všetko je to hlavne o psychike a povahe. Keć sa dostavia prvé výsledky, motivácia rastie. To

Foto: archív I. Š.

bol presne môj prípad. Niekedy je totiž najĢažšie zabojovaĢ so sebou samým.

]Aké úspechy si doposiaľ dosiahla? Mojimi najväþšími úspechmi doposiaĐ boli Majstrovstvá Belgicka a na holandskom Flexcupe, kde som na oboch súĢažiach skonþila na druhom mieste so striebornou medailou. ýo bolo priam neuveriteĐné pri takej konkurencii, aká bola na súĢažiach. ]Čo ťa v najbližšej dobe čaká? Pripravuješ sa na nejaké súťaže? Momentálne zaþínam prípravu na jarnú sezónu, kde ma znovu þaká diéta a dvojfázové tréningy, na ktoré sa veĐmi teším, ale teším sa hlavne na pódium. Túto jar sa nachádza v IFBB kalendári mnoho súĢaží, no všetko záleží od toho, ako pôjde príprava. Na prvom mieste je zdravie a samozrejme všetko závisí od ¿nanþnej situácie a sponzora, ktorého ešte stále hĐadám, takže zatiaĐ nebudem predbiehaĢ. Prevažná þasĢ

]Uspela si v Belgicku, Holandsku. Slovensko sa nechystáš reprezentovať? Chystám sa naćalej súĢažiĢ v Belgicku a krajinách blízko Belgicka, lebo tam momentálne žijem. Pravdupovediac, už mi to napadlo a premýšĐala som o tom, že prídem zasúĢažiĢ aj na slovenské pódiá. V budúcnosti túto možnosĢ nevyluþujem.

Foto: archív I. Š.

súĢaží, na ktoré sa chystám, sa budú konaĢ v Holandsku.

]Ako vyzerá tvoj normálny deň? Môj bežný deĖ vyzerá úplne normálne a obyþajne, teda ak som mimo prípravy. Je to práca, povinnosti, tréning, jazyková škola a záĐuby. V súĢažnej príprave sa dávam do iného režimu a na bežné aktivity už neostáva þas, lebo všetko sa toþí okolo tréningu, práce, znova

tréningu, spánku, nakupovania a prípravy jedla, ktoré následne nosím v kelímkoch všade so sebou. To preto, aby som neporušila diétu. Takto to ide dookola pár mesiacov. Ale zo skúseností viem, že s takýmto zabehnutým režimom, keć si naĖho po pár týždĖoch zvyknem, sa dá žiĢ, a keć sa dostavia prvé výsledky, tie ma už vedia nakopnúĢ, aby som nepoĐavila a išla si za svojím cieĐom.

]Ako často a ako dlho sa venuješ posilňovaniu vo fitness klube? PosilĖovaniu a ¿tnessu sa venujem takmer 5 rokov a znova sa to delí na obdobie súĢažnej prípravy a obdobia, keć som mimo prípravy. Mimo prípravy chodievam do ¿tness klubu 4 až 5-krát do týždĖa, poþas celého týždĖa precviþím celé telo a takisto si dávam po silovom tréningu s váhami kardio tréning. Mám rada aj iné druhy športu ako behanie, cyklistiku, jógu, pilates a tanec. Poþas súĢažnej

]Poraď čitateľkám, ako začať na sebe makať. Každý nový zaþiatok v živote je Ģažký, ale netreba sa vzdávaĢ a najmä nie na zaþiatku. ZároveĖ je najĢažšie zaþaĢ. Hlavne si nehovorte, že sa to nedá. Snažte sa byĢ trpezlivé, poþkajte si na prvé výsledky, ktoré vás nakopnú ešte viac. Je potrebné si uvedomiĢ, že ani po mesiaci cviþenia sa nestane zázrak. Je to dlhodobý proces. V dnešnej dobe je dostupnosĢ informácií o stravovaní, cviþení, regenerácií na internete široká. Na zaþiatok odporúþam osobného trénera. Pomôže vám osvojiĢ si správnu techniku cviþenia, aby ste si nesprávnym cviþením neublížili. Pomôže vám nastoliĢ správny jedálniþek. Diéta sa nedá držaĢ celý život, preto ak sa chcete vyhnúĢ jojo efektu, chce to celkovú zmenu v stravovaní. Miroslava Maternáková


číslo 6/2014 5/2014

ŠPORT

15

HOKEJISTI SEZÓNU UKONýILI DRUHÝM MIESTOM Práve sa končiacu nie práve vydarenú zimnú sezónu ukončili aj hokejisti Amatérskeho hokejového klubu vo Svidníku a to účasťou na 4. ročníku turnaja VERCHOVINA CUP. Odohral sa v Stropkove a jeho organizátorom boli hokejoví nadšenci z Medzilaboriec. Zúþastnilo sa ho päĢ mužstiev – Verchovina Medzilaborce, AHK Svidník, HK Slivník, Ćapalovce a Brusnica. Hoci v deĖ turnaja pršalo a podmienky pre kvalitný šport neboli ideálne, niþ to neubralo na hre, nasadení a bojovnosti hráþov v jednotlivých zápoleniach. Hoci svidníckemu AHK nevyšiel prvý zápas podĐa predstáv, aj keć mal dosĢ gólových šan-

KAM ZA VOLEJBALOM Do ukončenia nadstavbovej časti volejbalovej extraligy mužov treba odohrať už iba posledné desiate kolo. Svidnícka Slávia sa v ňom predstaví na palubovke aktuálneho držiteľa Slovenského pohára a vedúceho mužstva tejto časti súťaže ŠK Chemes Humenné.

Hokejisti AHK Svidník.

cí na jasnú výhru, ostatné zápasy už boli v jeho réžii. Aj napriek tomu ich prvé zaváhanie na turnaji posunulo na celkové druhé miesto. Svidníckych hokejistov treba pochváliĢ za veĐmi dobrú kolektívnu hru, ktorú výborným výkonom podporil bran-

kár J. Tarbaj. Ten v dvoch stretnutiach vychytal nulu. VeĐkou mierou k úspechu prispelo aj kouþovanie skúseného hokejistu, trénera a rozhodcu Valentína Pirocha. Text a foto : (pp)

VÝSLEDKY AHK SVIDNÍK HK Slivník 1:2, gól Kaliňák, Brusnica 2:0, góly Vrábeľ a R. Šuťak, Ďapalovce 7:3, góly Adamečko 4, Micenko 3, Medzilaborce 3:0, góly Kaliňák, Vrábeľ a R. Micenko. Celkové poradie: 1. HK Slivník, 2. AHK Svidník, 3. Verchovina Medzilaborce, 4. Brusnica, 5. Ďapalovce Zostava AHK Svidník: Ján Micenko, Róbert Adamečko, Ján Kaliňák, Rado Vrábeľ, Michal Šuťak, Peter Mihaľ, Stanislav Skirka, Mimo Vrábeľ, Marek Gajdoš, Ľubo Kosť, Marián Žemlička a brankár Jaroslav Tarbaj.

Pripomíname, že prvé stretnutie s týmto súperom Slávia na domácej palubovke prehrala 0:3 (-21, -22, -23). Stretnutie sa odohrá v sobotu 8. marca 2014 so zaþiatkom o 18. hodine v humenskej Mestskej športovej hale. Závereþné play-off sa zaþína už v stredu 12. marca, ćalší zápas sa hrá v sobotu 15. marca a minimálne tretí 19. marca. Súper Svidníka ešte nie je známy, no je isté, že prvé a tretie spomínané stretnutie odohrá na domácej pôde. Hrá sa na tri víĢazné stretnutia. Posledné 14. kolo základnej þasti I. ligy juniorov skupiny Východ odohrajú obidve juniorské mužstvá v nedeĐu 9.marca. Áþko sa predstaví v Prešove, béþko na domácej pôde v telocviþni na Bar-

dejovskej ulici privíta rovesníkov zo Starej ďubovne. Zaþiatky stretnutí béþka sú plánované na 11. a 13. hodinu. Nadstavbová þasĢ zaþína 16. marca a postúpia do nej štyri najlepšie kolektívy skupiny. HraĢ bude potom každý s každým doma – vonku a najlepší traja postúpia na závereþný turnaj o Majstra Slovenskej republiky 2013/2014. Desiatym kolom pokraþujú oblastné majstrovstvá Východ v kategórii žiakov. Svidníþania budú hraĢ doma – áþko v telocviþni ZŠ Karpatská privíta St. ďubovĖu, béþko v telocviþni Spojenej školy Poprad. Stretnutia sa odohrajú 22. marca so zaþiatkom o 10. a 13. hodine.

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NVK 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

(pp)


16

naše novinky

ŠPORT

PO ŠTYROCH PREHRÁCH ŠTYRI VÍġAZSTVÁ Po predošlých neúspechoch 6. – 9. kolá nadstavby boli pre Slávistov dôležité. Po prvých dvoch zápoleniach bez straty setu prišlo vydreté víťazstvo až v tajbrejku a ani posledný súboj s nováčikom po prvom sete nevyzeral byť ľahkým. Stretnutie 6.kola nadstavby nebolo pre domácu Sláviu Đahké najmä po psychickej stránke. Po štyroch prehrách (extraliga plus semi¿nále pohárovej súĢaže) bolo víĢazstvo viac ako nutné. Skóre prvého setu súboja s Prešovom bolo ako na hojdaþke. Najprv výraznejšie vedenie hostí (12:16, 14:18), keć na palubovke hviezdil najmä bývalý hráþ Slávie Rajduga, potom séria bodov pre domácich (19:19). Za stavu 25:25 hosĢujúci Rajduga poslal loptu z podania do autu a legionár Bucki priamym bodom z podania zabezpeþil pre domácich výhru v prvom sete. V druhom to bolo najprv vyrovnané, ale Slávia svoj náskok neustále zvyšovala a zaslúžene získala aj druhý set. Už od úvodu tretieho setu sa jeho skóre vyvíjalo tak, že Prešovþania k zisku prvého setu mali veĐmi blízko. No ani ich niekoĐko bodové vedenie (6:13 þi 9:16), nakoniec na jeho zisk nestaþilo. Svidníþania získavali cenné a zaslúžené body a od stavu 19:19 sa zaþínalo odznova. To už domáci dokázali využiĢ svoju hernú i psychickú pohodu a zaslúžene dotiahli toto dôležité stretnutie do jednoznaþného víĢazstva.

S Nitrou si poradili

PodĐa oþakávania si volejbalisti Slávie poradili aj v ćalšom súbo-

VÝSLEDKY VK Slávia Svidník – VK Mirad PU Prešov 3:0 (25, 17, 20) Zostava Svidníka: S. Soták 4, Drobňák 2, Bucki 14, Skasko 4, Sopko 10, Száraz 12 (libero Hruboška, Kuchárik, Labik, Hauer, Malina 5). VK Ekonóm SPU Nitra – VK Slávia Svidník 0:3 (-15, -15, -19) Zostava Svidníka: S. Soták 1, Malina 3, Bucki 8, Skasko 7, Sopko 14, Száraz 12 (libero Hruboška, Hauer, Drobňák1). VK Slávia Svidník – TJ Spartak VKP Myjava 3:2 (21, -21, -23, 21, 8) Zostava Svidníka: S. Soták, Drobňák, Bucki, Skasko, Sopko, Száras (libero Hruboška a Vitko, Malina, Labik, Kuchárik) VK Slávia Svidník – VK Stavbár Prievidza 3:1 (-17, 17, 11, 18) Zostava Svidníka: S. Soták, Malina, Bucki, Skasko, Sopko, Száras (libero Vitko, Drobňák, Labik, Kuchárik, Hauer) ji nadstavby na palubovke Nitry. S týmto súperom v doterajších troch stretnutiach nestratili ani set a rovnako tomu bolo aj v sobotu 22. februára. Svidníþania mali celý zápas pod kontrolou, Nitrania nemali najmenšiu šancu na lepší výsledok, o þom svedþí aj pomer lôpt v jednotlivých setoch. Stretnutie sa vydarilo aj Radoslavovi Szárazovi, ktorý je odchovancom Nitry. Celkovo vybojoval pre hosĢujúcu Sláviu 12 bodov, z toho päĢ na bloku, þím potvrdil svoju líderskú pozíciu v hernej þinnosti v celej extraligovej súĢaži. PohĐad na aktuálnu tabuĐku nadstavby po siedmom kole ukazoval, že v prvú marcovú sobotu to bol s Kopaniþiarmi súboj o druhé miesto. Jeho úvodný set bol od prvej lopty vyrovnaný, súperi sa Ģahali o každý bod. Od stavu 18:18 Slávia zaþala získavaĢ náskok a ten si udržala až do konca. V druhom sete Myjavþania neustále viedli, najviac štvorbodovým rozdielom (11:15, 15:19, 17:21), ktorý si nakoniec udržali až do koncovky. Tretí set bol v jeho vývoji po-

dobný prvému. Slávia viedla 15:12 a v jeho závere 23:22. Súper ho však sériou troch bodov získal vo svoj prospech. Aj úvod štvrtého bol zo strany domácich rozpaþitý, zdalo sa, že ho nezvládnu najmä psychicky. Za stavu 22:21 získali tentoraz oni tri body v sérii a odrazu boli na koni, þo potvrdili aj v piatom skrátenom sete. Výkon Slávie v prvom sete nedeĐĖajšieho súboja všetkých v hale doslova zaskoþil. Súper bol lepší, vychádzalo mu podanie, hral rýchlo v poli a domáci niekedy nestaþili ani postaviĢ bloky. No v ćalších dvoch setoch to už bola pravá volejbalová Slávia, ako ju poznáme už niekoĐko rokov. Hostia nevedeli, kam skoþiĢ, o þom svedþí aj ich bodový zisk. V závereþnom sete to bola ako-tak vyrovnaná partia do stavu 7:7, a diváci výkon domácich odmenili skandovaným potleskom. Slávia tak z možných dvanástich bodov získala do nadstavbovej tabuĐky jedenásĢ. (pp)

Kvalitný servis je základom dobrého protiútoku - v prevedení legionára J. Buckeho (Foto: L. Lukáþ)

HALOVÝ FUTBAL Devätnásty roþník Halovej futbalovej ligy vyvrcholí posledným kolom v sobotu 8. marca. O koneþnom víĢazovi je už prakticky rozhodnuté. Úþastníkov turnaja po skonþení posledného kola þaká závereþné vyhodnotenie podujatia

VÝSLEDKY 9. KOLA Blonďáci – Mestisko Rovné – Poslanci Dorastenci – Ambi team

13:8 8:6 3:8

Najlepší strelci po 9. kole 29 gólov – J. Krivka (Ambi team) 26 gólov – Mich. Demeter st. (Blonďáci)

TABUĽKA PO 9. KOLE 1. Blonďáci 2. Dorastenci 3. Ambi team 4. Rovné 5. Mestisko 6. Poslanci

9 9 9 9 9 9

8 6 5 4 2 1

0 0 1 0 0 1

1 3 3 5 7 7

Program 10. závereþného kola – 8. 3. 2014 o 14. hod.: Poslanci – Blonćáci, o 15. hod.: Mestisko – Ambi team,

84:53 84:56 70:56 68:62 57:94 47:90

24 18 16 12 6 4

o 16. hod.: Dorastenci – Rovné, 17. hod.: Vyhodnotenie. (pp)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste ƒ Vydavateľ: 14 news, s. r. o. ƒ Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika ƒ IČO: 46 903 411 ƒ Inzercia: obchod@14news.eu ƒ Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Svidník, náklad 5 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsk 05 2014 web  
Nsk 05 2014 web  
Advertisement