Page 1

5 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: II číslo 3/2014 Dátum vydania: 6. 2. 2014

Svidník

Ocenili Svidníčana

Podujatia v roku 2014

Gymnazisti hercami

Do finále nepostúpili

str. 3 Známeho svidníckeho fotografa Michala Hudáka ocenil Zväz slovenských fotografov Bronzovým odznakom za mimoriadne záslužnú prácu.

str. 4 Svidník bude aj v roku 2014 organizátorom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorými si pripomenie významné udalosti.

str. 12 Študenti GDH nahrali divadelné predstavenie v anglickom jazyku A Christmas Carol alebo Vianočná koleda od známeho autora Charlesa Dickensa.

str. 16 Volejbalisti Svidníka prehrali v semifinále Slovenského pohára s Prešovom 0:3. Nesplnili tak predsavzatie dostať sa do finále.

NA OKRESNOM ÚRADE MÁ ESO UŽ REÁLNU PODOBU

Nové klientske centrum vo Svidníku oficiálne otvorili (zľava doprava) prednosta OkÚ vo Svidníku Jozef Baslár, primátor Svidníka Ján Holodňák, predseda vlády SR Robert Fico. Foto: MDŽ

V posledných mesiacoch počúvame ako zaklínadlo výraz „ESO.“ Mnoho ľudí takmer vôbec nevie, o čom je reč i keď to, čo sa pod touto skratkou skrýva, by malo obyvateľom putujúcim po rôznych úradoch štátnej správy v budúcnosti výrazne pomôcť.

Pre tých, ktorí chcú bližšie vedieť aspoň niečo o zmenách, ktoré sa za skratkou „ESO“ skrývajú, máme tip. Mali by navštíviť budovu Okresného úradu vo Svidníku a na vlastné oči by podstatné zmeny pri styku so štátnymi úradmi uvideli. Zatiaľ sú viditeľné najmä výrazné stavebné úpravy, ale aj tie sa začínajú pomaly napĺňať re-

álnym obsahom, ktorý prinesie úľavu tým, ktorí potrebujú čokoľvek na úradoch vybaviť. Aby sme sa dozvedeli ešte viac, stretli sme sa s prednostom OkÚ vo Svidníku Jozefom Baslárom. Na začiatok trochu teórie. Pán prednosta nám prezradil, že skratka ESO je Efektívna Spoľahlivá a Otvorená

štátna správa. Doteraz sa uskutočnila prvá etapa realizácie, počas ktorej prebehli zmeny a reorganizácia na úrovni krajov a teraz sa realizuje druhá etapa na úrovni okresov. Pre Svidníčanov a ľudí z okresu to znamená, že mnohé veci, Pokračovanie na strane 3


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ZO ŠTATISTIKY MATRIKY V ROKU 2013

KRÁTKE SPRÁVY

2

Vo svidníckej pôrodnici sa v roku 2013 narodilo 393 detí, z toho 198 chlapcov a 195 dievčat. U narodených chlapcov sa najviac opakovali mená: Samuel, Adam, Jakub (ojedinelé bolo meno Matthias, Mátyás); u dievčat: Sofia, Tamara, Terézia, Viktória (ojedinelé bolo meno Abigail). Počet sobášov: 65, z toho sobáše maloletých – 4, sobáše s cudzincami – 4. Rozviedlo sa 17 manželstiev. Počet úmrtí: celkom 344, z toho 167 mužov a 177 žien.

ROZHLAS AJ NA INFOKANÁLI

Primátor Ján Holodňák so šťastnou mamičkou Jankou Opitzovou. Foto: Mihálik

Tí, ktorí nemali možnosť vypočuť si hlásenie mestského rozhlasu vo Svidníku a majú zriadený infokanál, si hlásenie môžu nájsť aj tam. Počas hlásenia v mestskom rozhlase sa táto informácia dostane do každej domácnosti, ktorá si v tej chvíli infokanál zapne. Tým, ktorí majú internet, odporúčame, aby si zaregistrovali vysielanie mestského rozhlasu vo Svidníku na svoj email a každé hlásenie si môžu prečítať ako text vo svojej emailovej pošte. Internetová adresa je www.mestskyrozhlas.sk.

VÝSLEDOK PREDBEŽNÝCH ZÁPISOV PRVÁKOV Aj vo Svidníku už prebehol zápis budúcich prvákov škôl v školskom roku 2014/2015. Zisťovali sme predbežný záujem rodičov, ktorí zapísali svoje deti do jednotlivých základných škôl v meste. Predbežne bol do prvých ročníkov jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník zapísaný nasledujúci počet nových prvákov: na ZŠ Karpatská 803/11 vo Svidníku zapísali 20 prvákov, ZŠ na Ulici 8. mája 640/39 vo Svidníku je počet zapísaných prvákov 33, ZŠ Komenského 307/22 vo Svidníku bolo zapísaných 45 prvákov, Cirkevnej ZŠ sv. Juraja vo Svidníku je počet zapísaných prvákov 13 a na Spojenú školu vo Svidníku je zapísaných 24 prvákov.

LAJKUJ ZA NAJ POHĽADNICU NA FB Desať maľovaných návrhov vyhralo svoje kategórie v súťaži k 69. výročiu oslobodenia nášho mesta. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých materských a základných škôl, ale iba jedna môže vyhrať. Každý like pod pohľadnicou rozhoduje. Práve tá, ktorá sa páči tebe, môže vyhrať, stačí zahlasovať do 28. februára. Jedna kresba sa stane skutočnou pohľadnicou.

(mdž)

PRIMÁTOR PRIVÍTAL PRVÚ SVIDNÍČANKU Až dvadsaťštyri dní čakalo mesto Svidník na prvého občana narodeného v tomto roku. Malá Zuzanka sa narodila 24. januára o 11.20 hod. Vážila 3 630 gramov a merala 49 centimetrov. Najviac sa malej Zuzanke potešili rodičia Janka a Marián Opitzovi, pre ktorých je to ich druhé dieťa. Prvú občianku Svidníka narodenú v roku 2014 navštívil primátor Ján Holodňák, ktorý zaželal všetko najlepšie jej matke Janke, odovzdal

pozdrav otcovi Mariánovi a poprial im mnoho úspechov pri výchove ich dcéry. Využil aj príležitosť, aby zobral novú občianku do náručia a potešil

sa novým životom. Šťastnej mamičke primátor odovzdal kyticu a malé darčeky. Pri zápise malej Zuzanky na matrike bude rodine odovzdaná vkladná knižka s finančnými prostriedkami ako malý vklad do života od mesta Svidník. (mdž)

BUDÚ BILANCOVAŤ ČINNOSŤ Členovia výboru jednej z najväčších a ajaktívnejších spoločenských organizácií vo Svidníku Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa zišli na prvej tohoročnej schôdzi. Predseda Milan Maguľák pozdravil prítomných pri príležitosti vstupu do roku 2014 a informoval ich o prípravách na hodnotiacu schôdzu ich organizácie. Na hodnotiacej schôdzi bilancovali svoju činnosť v období rokov 2012 – 2013, prerokovali hospodárenie za minulé obdobie, akcie a činnosť, ktoré chcú realizovať v tomto roku. Potom sa v mene organizácie prihovoril členovi ZO SZPB Jánovi Jurčišino-

Milan Maguľák (vľavo) sa prihovára (zľava doprava) Márii Gajdošovej, Jánovi Jurčišinovi a Anne Vaňkovej.

vi, ktorý bol ocenený najvyšším vyznamenaním – Cenou mesta Svidník, za svoju účasť v bojoch pri oslobodzovaní Československa od Dukly až do Prahy. K tomuto vyznamenaniu mu v mene členov ZO SZPB i v svojom mene zagratuloval. Gratuláciu odovzdal aj dvom členkám vý-

boru, ktoré si v ostatnom čase pripomenuli svoje životné jubileá. Sú to pokladníčka Mária Gajdošová a tajomníčka Anna Vaňková. Všetkým trom odovzdal kytičku a malú pozornosť od členov ZO SZPB vo Svidníku. Text a foto: (df)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NA OKRESNOM ÚRADE MÁ ESO UŽ REÁLNU PODOBU Dokončenie zo strany 1 ktoré v posledných rokoch museli chodiť vybavovať do Stropkova, respektíve Bardejova, či až do Prešova, budú odteraz vybavovať pod jednou strechou doma. A to doslova pod jednou strechou, v budove Okresného úradu vo Svidníku. Po stavebných úpravách, ktoré prebehli na rozhraní minulého a tohto roku, sa v závere mesiaca január 2014 ako prvé na Slovensku otvorili nové priestory, ktoré už začali slúžiť verejnosti. Pre bežného človeka to znamená, že väčšinu úradných vybavovačiek absolvuje na OkÚ vo Svidníku. Či už je to vybavovanie občianskeho preukazu, zariaďovanie dokladov súvisiacich s dopravou, živnostenské a podnikateľské doklady, rôzne žiadosti, dokumenty súvisiace s agendou ochrany prírody a životného prostredia, vybavovanie lesnej a pôdohospodárskej agendy a mnohé iné úradné záležitosti. A to nie je všetko. Keď občan príde do budovy OkÚ, nebude už musieť behať po rôznych kanceláriách a chodbách úradu,

ale všetko potrebné si vybaví na prízemí v tzv. KLIENTSKOM CENTRE.

Proces sa zdynamizuje

Tu si podá žiadosť alebo vysvetlí svoju záležitosť a na tom istom mieste dostane vysvetlenie ako vybaviť potrebné doklady alebo dokumenty. Dobudovaním informačného systému, siete IT a zrealizovaním digitalizácie činnosti verejne správy sa tieto procesy ešte zdynamizujú a pomôžu ľuďom skrátiť si čas venovaný vybavovaním úradných záležitosti. Dobudované ESO prinesie to, čo sa pod

Svidníčania odteraz mnohé veci vybavia pod jednou strechou. touto skratkou skrýva, efektívnu, spoľahlivú a otvorenú verejnú správu. Keď sme sa prednostu Jozefa Baslára spýtali, či sa toto všetko v podmienkach okresu Svidník splní, s hrdosťou v hlase nám

Pohľad do novovybudovaného klientského centra na OkÚ vo Svidníku.

odpovedal tým, že ako prví urobili dosť podstatné kroky, majú náskok a môžu pokračovať v realizácií ďalších úloh spojených s budovaním ESO. Medzi iným uvažujú, že by sa vo Svidníku mohla vybavovať aj agenda súvisiaca s energiami tzn., že by sa nemuselo chodiť do elektrární či plynární do Prešova alebo Bardejova a veci by sa vybavovali doma. V súvislosti s digitalizáciou a dobudovávaním internetovej siete na-

značil aj možnosť, že priemerne zručný užívateľ internetu by si mnohé úradne veci mohol vybavovať doma cez počítač, či notebook a nemusel by chodiť do klientskeho centra. O smelých no reálnych plánoch sme sa presvedčili pri návšteve novovybudovaných kancelárií klientskeho centra a ostatných kancelárií. Zvykli si aj úradníci. V poslednom čase sa šírili obavy pracovníkov Katastrálneho úradu vo Svid-

OCENILI SVIDNÍCKEHO FOTOGRAFA Známy svidnícky fotograf Michal Hudák, ktorý sa v tomto roku dožije 86 rokov, má okrem svojho učiteľského povolania dve veľké celoživotné lásky. Tou prvou je cestovanie po celom svete. O nej napíšeme inokedy. Tou druhou je fotografovanie. Za úspešnú účasť na rôznych prehliadkach, výstavách a súťažiach ho Zväz slovenských fotografov (ZSF) ocenil Bronzovým odznakom ZSF za mimoriadne záslužnú prácu pre slovenskú fotografiu. Vieme o ňom, že sa dlhé roky pravidelne zúčastňuje medzinárodnej fotografickej súťa-

že s ekologickou tematikou STROM a medzinárodnej súťaže umeleckej fotografie FOTOFÓRUM. Pravidelne sú jeho fotografie vybraté na uverejnenie do katalógov medzinárodných súťaži. Takto boli z niekoľkých tisícov, z ktorých sa každoročne vyberajú najlepšie fotografie fotografov z celého sveta, jeho práce vybraté do 12. rôznych katalógov. A túto jeho činnosť ocenil Zväz slovenských fotografov jedným zo svojich najvyšších vyznamenaní – Bronzovým odznakom ZSF za mimoriadne záslužnú prácu pre slovenskú fotografiu. Toto najnovšie ocenenie doplnilo bohatú kolekciu rôznych diplomov,

uznaní a ocenení, ktoré za svoje fotografické práce získal. V súčasnosti je v tlači jeho pripravovaná kniha fotografií z minulosti a dnešných dní mesta Svidník. Budú v nej uverejnené fotografie z jeho bohatej zbierky, medzi ktorými nechýbajú ani viac ako storočné snímky Svidníka. Podľa jeho slov by malo byť v tejto knihe uverejnených okolo 600 čiernobielych a 200 farebných fotografií dokumentujúcich takmer storočnú históriu Svidníka a jeho premeny v toku času. Táto kniha sa určite stane reprezentačnou publikáciou mesta Svidník. Text a foto: (mdž)

níku z toho, aké problémy im môže priniesť sťahovanie do nových priestorov. Preto sme ich navštívili a videli sme, že mnohé obavy a neistota opadli. Zvykajú si na nové, svetlé a priestranné kancelárie a vnikajú do tajov nového počítačového systému, s ktorým pracujú. Prešli sme sa aj priestormi novovybudovaného klientskeho centra, kde už prví klienti vybavovali svoje záležitosti. Vládla tu spokojnosť a nebadali sme nervozitu. Prispel k tomu aj moderný systém svetelných digitálnych tabúľ, ktorý prehľadne informoval prítomné stránky, kedy prídu na rad. Prvé kroky vo Svidníku na Okresnom úrade boli urobené a náš dojem z nich je veľmi priaznivý. Veríme, že aj ľudia čoskoro pocítia kladný prínos týchto zmien a pochopia, čo doteraz málo hovoriaci výraz skrývajúci sa za skratkou ESO v skutočnosti znamená. Želáme si, aby to bolo čim skôr a držíme prsty tým, ktorí realizujú úlohy pri jeho budovaní. Text a foto: (mdž)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

AKÁ JE SPOLUPRÁCA S MESTOM SVIDNÍK?

ANKETA

4

Otec Benedikt (Chromej): Náš kontakt s primátorom Jánom Holodňákom sa uskutočnil na Ukrajine, keď navštívil monastyr. Keďže sme si porozumeli v mnohých názoroch, vzniklo medzi nami vzácne priateľstvo. Verím, že toto stretnutie bude pokračovať v našej vzájomnej bratskej spolupráci pre blaho ľudí na Ukrajine i Slovensku.

PREHĽAD PODUJATÍ V MESTE V ROKU 2014 Mesto Svidník bude aj v roku 2014 organizátorom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorými si pripomenie významné historické výročia, kultúrne, politické a spoločenské udalosti a ďalšie akcie spojené s mestom.

Prot. Mgr. Ján Sovič: Spolupráca našej pravoslávnej cirkvi s ostatnými cirkvami v meste je veľmi dobrá. Pán primátor venuje cirkvám v meste veľkú pozornosť a to nielen tým, že nás každoročne pozve na novoročné stretnutie. No vysoko hodnotím to, že si vždy rád vypočuje naše prosby a vychádza nám všemožne v ústrety. Mgr. Marek Pulščák: Jednoznačne môžem povedať, že spolupráca s mestom je veľmi dobrá. Ak potrebujeme niektoré otázky riešiť, ohlásime sa u pána primátora a vždy máme dvere otvorené. S predstaviteľmi ostatných cirkví sa stretávame na oficiálnej úrovni v meste počas rôznych spoločných akcií. Naše vzťahy hodnotím ako veľmi korektné a nie sú medzi nami žiadne konflikty.

V januári sa uskutočnili oslavy 69. výročia oslobodenia miesta na tradičných miestach – pamätníkoch Sovietskej armády, Gen. L. Svobodu a na Dukle. V marci budú organizované oslavy Medzinárodného dňa žien a v dňoch 27. a 28. marca sa v Kultúrnom dome vo Svidníku uskutočnia oslavy Dňa učiteľov. Na pešej zóne v centre mesta sa v posledný aprílový deň bude stavať tradičný máj. Deň hasičov sa na hore Makovica bude konať 4. mája 2014 a v dňoch 19. – 25. mája sa bude konať Festival Rusínov v meste a v amfiteátri. Od 13. do 15. júna 2014 sa uskutočnia Slávnosti kul-

túry Rusínov – Ukrajincov SR na pešej zóne a v amfiteátri. Dni 4. a 5. júl 2014 budú patriť Dňom Svidníka na pešej zóne v centre mesta. Tradičný už 55. ročník Dukelského behu mieru sa uskutoční 7. septembra na trase Dukla – Svidník. Deň ľudových tradícií a Pirohy 2014 budú vo svidníckom skanzene 21. septembra tohto roku. Október bude v znamení osláv 70. výročia Karpatsko – Dukelskej operácie, ktoré si pripomenieme na pamätníkoch vo Svidníku a na Dukle 6. októbra 2014. Akcia pod názvom Echo našich slávnosti bude v Kultúrnom dome vo Svidníku dňa 18. októbra

2014. Od 13. do 15. novembra 2014 sa na pešej zóne budú konať tradičné Predvianočné predajné trhy. V posledný mesiac roku sa na pešej zóne uskutoční otvorenie predvianočného obdobia a stretnutie s Mikulášom 6. decembra. Betlehemský večer v Dome kultúry vo Svidníku bude 14. decembra a Vianočné trhy na pešej zóne sa uskutočnia v dňoch 17. – 19. decembra. V dome kultúry sa 21. decembra bude konať Koncert duchovnej piesne a v posledný deň roka 2014 sa v centre mesta bude večer konať rozlúčka s rokom 2014 a privítanie Nového roka 2015. Organizátori jednotlivých akcií si vyhradzujú právo zmeny termínu. O zmene budú včas informovať verejnosť. (df)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ALICJE IGNACIUK

ThDr. Peter Marčák PhD.: Oceňujem všetko pozitívne, čo sa deje v meste. Či už je to spoločná koncertná činnosť, charitatívna, sociálna práca a ostatné veci, ktoré spolu robíme. S mestom a pánom primátorom sa nám spolupracuje veľmi dobre a navzájom si vychádzame v ústrety. Aj pri spolupráci s ostatnými cirkvami v meste sa navzájom rešpektujeme a spolupracujeme. Mgr. Ján Pajkoš: Novoročného stretnutia s pánom primátorom a predstaviteľmi mesta sa zúčastňujem prvýkrát a z môjho pohľadu je spolupráca s našou Pravoslávnou cirkvou veľmi dobrá. Ako najčerstvejší príklad môžem použiť to, že nám mesto umožnilo zrealizovať výstavu fotografií s náboženskou tematikou v jeho priestoroch, kde si ju môže pozrieť mnoho ľudí.

Text a foto: (mdž)

Vo vestibule Mestského úradu vo Svidníku otvorili výstavu fotografií poľskej fotografky Alicje Ignaciuk, ročník 1971. Výstavu otvoril primátor Svidníka Ján Holodňák a dielo autorky priblížil pravoslávny duchovný Ján Pajkoš, ktorý túto výstavu sprostredkoval. Alicja Ignaciuk žije v poľskom meste Bialystok a zaoberá sa šitím liturgických rúch a písaním ikon. Fotografuje dvanásť rokov a predmetom jej fotografi í je portrét a hlavne sakrálna tematika. V poslednom čase sa venuje aj reklamnej fotografií a v Poľsku mala mnoho individuálnych a kolektívnych výstav. Je aj autorkou niekoľkých úspešných publikácií. Na svidníckej výstave predstavuje farebné a čiernobiele fotografie s náboženskou

Fotografka Alicja Ignaciuk.

tematikou pod spoločným názvom Tichosť modlitby. Hlavne čiernobiele fotografie Alicje Ignaciuk v sebe nesú posolstvo náboženské-

ho cítenia a hĺbku myšlienky do ticha modlitby ponoreného jedinca. Text a foto: (df)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

5

JÁN BABJAK PREVZAL CENU MESTA

Arcibiskup Ján Babjak sa podpisuje do Pamätnej knihy mesta Svidník.

NSK 1860/14

Najvyšší predstaviteľ prešovského Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Monsignore arcibiskup Ján Babjak SJ celebroval vo svidníckom gréckokatolíckom chráme slávnostnú eucharistiu. Počas nej prevzal najvyššie vyznamenanie udeľované mestom – Cenu mesta Svidník.

Cenu mesta Svidník J. Babjakovi navrhli a schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Odovzdal mu ju poslanec A. Tyč, predseda komisie na to ustanovenej. Arcibiskup J. Babjak vo svojom príhovore úprimnými a dojatými slovami poďakoval predstaviteľom svidníckej samosprávy za vysoké ocenenie jeho skromnej práce, ktorú vykonáva pre veriacich a ostatných občanov Svidníka a regiónu. Osobitne poďakoval primátorovi J. Holodňákovi, ktorého nazval svojím osobným priateľom, ktorého nosí vo svojom srdci. Zaželal mu všetko najlepšie, aby ešte dlho pokračoval vo svojej práci a prispieval k ďalšiemu skvalitňovaniu a vylepšovaniu života obyvateľov Svidníka. Primátor Svidníka Ján Holodňák poďakoval arcibiskupovi Janovi Babjakovi za jeho úprimné slová a ubezpečil ho, že on a všetci obyvatelia mesta a regiónu si vysoko vážia jeho činnosť a uctievajú si jeho osobnosť a dobrotu srdca. Nový držiteľ Ceny

mesta Svidník J. Babjak sa potom podpísal do Pamätnej knihy mesta a osobitne sa pozdravil s poslancami MsZ vo Svidníku. Všetkým prítomným a neprítomným obyvateľom Svidníka, poslancom a zvlášť primátorovi mesta udelil Monsignore arcibiskup Ján Babjak SJ svoje požehnanie. Súčasťou odovzdávania ocenení mesta Svidník bolo aj vyznamenanie vdp. Otca Mareka Pľuščáka, ktorý pôsobí vo Svidníku viac ako jedno desaťročie, svojou službou výrazne prispel k rozvoju cirkvi a šíreniu božej lásky medzi veriacimi. Za jeho prácu mu primátor Ján Holodňák odovzdal Cenu primátora mesta Svidník.

Posolstvo arcibiskupa J. Babjaka Svidníčanom

Po skončení slávnostných chvíľ sme oslovili Monsignora arcibiskupa Jána Babjaka, ktorý prostredníctvom nás vyslovil pre obyvateľov Svidníka a regiónu nasledovné posolstvo. „Milým občanom Svidníka a celého tohto

kraja želám, aby žili v pokoji, šťastí a radosti. Nech vzájomne dobre spolunažívajú, pretože medziľudské vzťahy sú v dnešnej dobe, ktorá je rýchla, dosť narušené. Mnoho ráz z dôvodu, že nemáme čas, si nevšimneme, že

Obyvatelia mesta si vysoko vážia jeho činnosť. ten blízky človek vedľa nás, stojí za to, aby sme mu pomohli, aby sme ho vypočuli, a aby sme mu podali pomocnú ruku. Jednoducho, aby ste Svidníčania nažívali ako jedna rodina. Ste malé mesto a to vám dáva predpoklad, aby ste ako malé sídlo nažívali v takej príjemnej rodinnej atmosfére, v pokoji a porozumení. Prajem vám všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, pokoja, lásky a Božieho požehnania.“ Text a foto : (mdž)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

R. FICO: PRIŠIEL SOM POVZBUDIŤ POLICAJTOV MICHAL HORSKÝ:

ŠANCE KANDIDÁTOV Volebná kampaň kandidátov sa začína posúvať mierne pozitívnym smerom. Nielen médiá, ale už aj občan začína rozlišovať. Najvážnejší kandidáti sú tí, ktorí sa pohybujú v našej politike už niekoľko rokov a občania poznajú ich prácu vo vysokých funkciách. V tejto súvislosti stále viac stúpa záujem a tým aj preferencie pre predsedu vlády Roberta Fica. Zdanlivý outsider, bývalý predseda jednej z prvých ponovembrových vlád Ján Čarnogurský, má ohlas najmä u časti kresťansko-demokraticky zmýšľajúcich voličov. A bývalý niekoľkonásobný predseda parlamentu Jozef Hrušovský získava podobným spôsobom čoraz väčšiu pozornosť širokej verejnosti. Do tohto okruhu kandidátov je možné zaradiť aj bývalého podpredsedu vlády a tribúna revolúcie Milana Kňažka. Za nimi nasleduje skupina tzv. antipolitických kandidátov, ktorí nemali žiadnu zásadnejšiu skúsenosť s vrcholovou politikou a občan zatiaľ netuší, ako by sa správali v Prezidentskom paláci. Sem patrí Andrej Kiska či Radoslav Procházka. Niektorí z kandidátov pristupujú ku kampani s jasným cieľom získať toľko hlasov, aby ich to oprávnilo k ďalšej prípadnej existencii vo vrcholovej politike či k založeniu novej strany. No a za nimi je najpočetnejšia skupina kandidátov, u ktorých treba oceniť odvahu a  chuť vystupovať na verejnosti, ale ich šance sú minimálne.

Povzbudiť policajtov v ich práci bolo podľa premiéra Roberta Fica cieľom jeho návštevy na obvodnom policajnom oddelení v Moldave nad Bodvou (okr. Košice okolie). „Odmietam, aby sa na Slovensku vytvárala atmosféra, že ak policajt použije prostriedky, ktoré mu umožňuje zákon, že to je v rozpore s ľudskými právami, to potom tí policajti sú nám na nič. Preto chcem, aby policajti na Slovensku vedeli, že vláda Slovenskej republiky za nimi jednoducho stojí,“ uviedol predseda vlády pre novinárov. Polícia je podľa premiéra na to, aby pomáhala a chránila, ale tam, kde je to nevyhnutné, použila aj silu v rámci pravidiel stanovených zákonom. Návšteva po-

Minister vnútra SR Robert Kaliňák (vľavo) a policajti čakajú na príchod premiéra.

licajného oddelenia podľa Fica nebola vopred plánovaná, keďže však bol služobne na návšteve regiónu, nedalo mu, aby sem nakrátko nezavítal. „Niektoré vyhlásenia,

veľakrát aj nezodpovedné, ktoré boli urobené proti polícii, povzbudzujú rôzne živly a neprispôsobivých. Mojou úlohou, a urobil som to s veľkou radosťou, bolo po-

vzbudiť policajtov,“ povedal. Ide pritom podľa neho o podporu polície na celom území SR. Oblasť Moldavy nad Bodvou označil za veľmi ťažký región s tým, že v pôsobnosti obvodného policajného oddelenia je zhruba 4 500 neprispôsobivých ľudí, čo je prakticky jedna štvrtina obyvateľov. Ocenili prácu policajtov v Moldave nad Bodvou s tým, že napriek zložitým podmienkam je tu pomerne vysoká miera objasnenosti trestných činov. Premiér spolu s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom hovorili aj s košickým krajským policajným riaditeľom Jurajom Bukušom. Témou boli aj opatrenia na výmenu policajnej techniky, nákup áut a počítačov, či oblečenia. Text a foto: TASR

PRIORITA REZORTU KULTÚRY

VÝKON SÚDOV MUSÍME ZLEPŠIŤ V slovenskom súdnictve sa pripravujú zásadné zmeny. Predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom spravodlivosti SR Tomášom Borecom predstavili návrhy, ktoré majú zefektívniť prácu sudcov či prokurátorov. „Tieto návrhy chceme ponúknuť na širšiu diskusiu aj opozícii, lebo bude potrebná zmena Ústavy SR a ústavných zákonov. Tiež chceme počuť názor predstaviteľov teórie a praxe zo všetkých dotknutých zložiek,“ povedal na pôde rezortu spravodlivosti premiér Robert Fico. Od roku 1993 sa podľa Roberta Fica v otázkach nezávislosti justície, postavenia sudcov a aj ich odmeňovania urobilo veľa

a po formálnej stránke spĺňame európsky štandard. „Pre sudcov sme vytvárali formálne, právne a v rámci možností aj materiálne podmienky. Sudcovia dostávajú 13. a 14. plat, majú zvýhodnenia, o ktorých sa iným zamestnaniam môže iba snívať. Položili sme si však otázku, či aj čistota a dôveryhodnosť súdnictva zodpovedá podmienkam, ktoré boli na Slovensku za ostatných 21 rokov vytvárané. Spolu s ministrom

Zákon o novom nezávislom Fonde pre umenie by malo ministerstvo kultúry (MK) predložiť na rokovanie vlády SR v apríli. „Je to jedna z priorít tohto roka,“ uviedol šéf rezortu kultúry Marek Maďarič.

spravodlivosti sme odpovedali, že nie,“ uviedol predseda vlády SR. „Máme ambíciu oddeliť normálnych statočných sudcov od sudcov, ktorí do justície nepatria. Máme ambíciu reagovať na veľmi nízku mieru dôveryhodnosti súdnictva na Slovensku,“ doplnil. „Každý jeden sudca na Slovensku bude musieť prejsť previerkami,“ vymenoval Robert Fico prvý z návrhov. Ďalším zásadným krokom má byť oddelenie funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR a predsedu Súdnej rady.

Súčasný grantový systém ministerstva sa tým transformuje na nezávislý fond, ktorý bude financovaný minimálne z dvoch zdrojov. Časť peňazí bude pochádzať tak ako doteraz zo štátneho rozpočtu. Zo súčasných ôsmich dotačných programov MK budú pod fond spadať programy Umenie, Kultúrne poukazy a časť Pro Slovakia. Ďalšími financiami budú príspevky z výnosov hazardných hier a lotérií.

Text a foto: TASR

TASR


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

MIMORIADNY SUMMIT PREDSTAVITEĽOV KRAJÍN V4 V BUDAPEŠTI Predsedovia vlád krajín V4 sa na koci januára zišli na mimoriadnom summite týkajúcom sa situácie na Ukrajine. Predstavitelia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prijali spoločné stanovisko, v ktorom násilie na Ukrajine odsudzujú. „Násilie nemôže viesť k žiadnemu riešeniu a na násilie nemôže existovať žiadny legitímny dôvod,“ citoval zo stanoviska predseda vlády SR Robert Fico. Keďže Slovensko, Poľsko a Maďarsko sú priamymi susedmi Ukrajiny, premiéri sa dohodli na stretnutí ministrov vnútra V4, aby skoordinovali svoje kroky pre akýkoľvek vývoj situácie na Ukrajine. „My sme za pokojné riešenie tejto situácie, no to dnes nikto nemôže zaručiť a ako susedské krajiny sa musíme pripraviť aj na prípadnú ťažkú situáciu,“ informoval Viktor Orbán. Hoci Česká republika nemá s Ukrajinou spoločnú hranicu, premiér Bohuslav Sobotka, ktorý do Budapešti prišiel

len šesť hodín po vymenovaní do funkcie, ubezpečil, že českí ministri vnútra a zahraničných vecí sú pripravení podieľať sa na spoločnom postupe pri príprave na rôzne scenáre vývoja situácie na Ukrajine. Slovenský premiér Robert Fico vyjadril znepokojenie nad úlohou, ktorú na Ukrajine zohrávajú rôzne radikálne skupiny. „Je treba viesť rovnocenný dialóg s legitímne zvolenými predstaviteľmi Ukrajiny aj s legitímnou opozíciou, ale nie s radikálmi, ktorí v tejto krajine spôsobujú nešťastie a obrovské problémy.“ Ďalej zdôraznil, že Slovensku, ktoré priamo susedí s Ukrajinou, veľmi záleží na pokojnom spolunažívaní, a predovšetkým na tom, aby si Ukrajina svoje vnútorné záležitosti vyriešila a išla ďalej pokojnou a demokratickou cestou.

Zľava český premiér Bohuslav Sobotka, poľský premiér Donald Tusk, maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico.

Do riešenia situácie na Ukrajine by sa podľa poľského premiéra Donalda Tuska mala zapojiť aj Európska únia. „Na základe nášho spoločného stanoviska musí Európska únia pomôcť tak ukrajinskej vláde, ako aj opozícii pri riešení tohto konfliktu,“ uviedol a podčiarkol, že dramatický scenár vývoja musíme zamietnuť. „Pokúsime sa zís-

kať podporu aj v ostatnej časti EÚ a verím, že demokratické inštitúcie budú iniciatívu V4 podporovať,“ povedal Donald Tusk. Vzájomná komunikácia našich krajín v rámci V4 je podľa neho dobrým príkladom pre celú Európsku úniu. Predstavitelia V4 sa na mimoriadnom summite dohodli aj na uvoľnení finančných prostriedkov z Vyšehradského fon-

du, ktoré by mali smerovať na podporu vzájomnej komunikácie a budovanie demokratických inštitúcií na Ukrajine. Okrem toho budú slúžiť aj na financovanie vzdelávania ukrajinských študentov na univerzitách v krajinách V4. Text a foto: TASR

V MNÍCHOVE NAPÄTIE NECÍTIŤ, PRIJATIE U ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA MZV SR ALE HOVORÍ SA O ŇOM Postavenie Európy v globálnej politike a potreba zlepšenia atmosféry v európskych vzťahoch so Spojenými štátmi patria k diskutovaným témam na prebiehajúcej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii v Mníchove. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka sa hovorilo o znovunastolení dôvery po odhaleniach Edwarda Snowdena o získavaní údajov americkou Národnou bezpečnostnou agentúrou (NSA). Minister zahraničných vecí USA John Kerry napríklad rozprával o transatlantickej renesancii, ktorá je založená na prosperite, bezpečnosti a spoločných hodnotách. „Napätie tu nie je, ale hovorí sa o ňom. Najmä v Nemecku

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák

je citeľné a prítomné. Na konferencii prebieha kultivovaná diskusia, ale v rámci nej viacerí európski partneri, osobitne nemeckí, pomerne jednoznačne poukázali na to, že to napätie ešte stále nezmizlo,“ priblížil Lajčák. Na margo nedávnych rokovaní medzi sýrskou vládnou de-

legáciou a opozíciou v Ženeve Lajčák poznamenal, že výsledky sú síce skromné, avšak nikto realisticky nemohol očakávať viac. „Dôležité je, že sú isté veci, na ktorých sa obe strany dokázali zhodnúť, a že konferencia bude po krátkej prestávke pokračovať. Ale netreba si robiť ilúzie – ten proces je a bude ešte veľmi zložitý,“ upozornil. Minister v Mníchove absolvoval niekoľko bilaterálnych rozhovorov, napríklad so svojím iránskym partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom. „Zhodnotili sme, že sme minulý rok dokázali vyriešiť dva veľmi citlivé prípady spôsobom, ktorý nepoškodil naše vzájomné vzťahy, čo je veľmi dobré východisko do budúcna,“ konštatoval Lajčák. Text a foto: TASR

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian prijal posledný januárový deň zástupcu námestníčky Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických pre krajiny strednej Európy a západného Balkánu Hoyta Yee. Partneri sa v diskusii venovali širokému spektru otázok slovenskoamerických bilaterálnych vzťahov a aktuálneho medzinárodného diania. Hoyt Yee ocenil úzku spoluprácu so Slovenskom ako aktívnym a zodpovedným spojencom USA. Osobitne vyzdvihol informovanie slovenskej expertízy z demokratickej transformácie s krajinami západného Balkánu a východnej Európy i pôso-

Štátny tajomník MZV SR Peter Burian

benie Ozbrojených síl SR v operácii ISAF v Afganistane. Partneri privítali aj stanovenie termínu pre summit EÚ – USA (26. 3. 2014) a vyslovili podporu pripravovanej dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ŠKOLSTVO NAJVÄČŠÍM PRODUCENTOM NEZAMESTNANÝCH? Vzdelávanie sa podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka stáva brzdou ďalšieho rozvoja slovenskej ekonomiky. Ako poznamenal, liberalizáciou školstva bez akéhokoľvek regulačného nástroja sa dospelo k tomu, že väčšina absolventov škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovala, pričom spoločnosť dala do ich vzdelania finančné zdroje. Nepozdáva sa mu skutočnosť, že na Slovensku sa pokračuje v nezmyselných odboroch, pričom, ako upozornil, školstvo je tým pádom najväčším producentom nezamestnaných. „Malo by vychovávať odborníkov, ktorí nás posunú dopredu, ale generuje nezamestnaných ľudí,“ podčiarkol. Vyzval vládu na urýchlené zmeny, keďže ich účinok sa prejaví za 10 až 15 rokov. Môže sa totiž podľa neho stať, že príde očakávané oživenie, ale jeho efekt sa bude minimalizovať, lebo nebudeme mať

pracovnú silu, ktorú by firmy mohli využiť na rast sily na Slovensku. Aj prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Alexej Beljajev poukázal na fakt, že ľudia, ktorých momentálne ponúka voľný trh práce, sú nepoužiteľní pre strojárske profesie. „Školstvo je najväčší problém tohto štátu. Problém je, že v priemyselnom štáte vychovávame humanitnú spoločnosť. Je potrebné zadefinovať si potreby,“ podčiarkol s tým, že by rozhodne prospelo spojenie školy s praxou tak, ako to

funguje v iných vyspelých štátoch. Ako však poznamenal, vzdelávanie nie je úlohou súkromných firiem. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) súhlasí s potrebou vrátenia duálneho vzdelávania. V tejto súvislosti sa pripravuje zákon o odbornom vzdelávaní. Teoretickú prípravu bude zabezpečovať štát a praktickú výchovu konkrétna firma. Jeho predchodca vo funkcii Martin Fronc (KDH) zase vidí cestu v tom, že absolvent školy musí mať perspektívu zamestnania, slušného zárobku,

NAŠA VÝSKUMNÍČKA NA SIMULOVANOM MARSE Mladá slovenská výskumníčka Michaela Musilová je súčasťou astronautickej expedície na simulovanom Marse v americkom štáte Utah. Do prestížneho medzinárodného projektu sa jej podarilo presadiť spolu s kolegami z Veľkej Británie, Kanady, Malajzie a Indie. Informoval o tom hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu Michal Kaliňák. Výskumníci sú počas svojej misie spojení s verejnosťou a školami. Zároveň ich sprevádza filmový tím, ktorý pripravuje o ich práci dokument. Z neho vytvoria krátke videá pre školy na výučbu detí o Marse a výskume vesmíru. Posádka sledovaná kamerami vykonáva v simulovaných podmienkach vo vysokých nadmorských výškach americkej

Ilustračné foto: TASR

púšte rôzne druhy výskumu vo vzťahu k Marsu. Jeho súčasťou sú aj terénne práce v astronautických skafandroch. Výskumníčka je doktorandkou Bristolskej univerzity vo Veľkej Británii. V Marťanskej púštnej výskumnej stanici pracuje okrem iného podľa hovorcu aj na vlastnom experimente. Jeho cieľom je zistiť, či ľudia budú môcť cestovať na Mars a dlhodobo tam aj žiť.

Ilustračné foto: TASR

pričom k vyštudovaniu požadovaného odboru ho majú motivovať napríklad štipendiá. „Kľúčom sú motivačné nástroje v tom, že to, čo štát chce, tak to podporuje. Priemysel hovorí, že náš školský systém je ten, ktorý produkuje nezamestnaných. Ale aj fi rmy musia niečo spraviť. Všetko sa hádže na školu, ministra školstva a vzdelávací systém. Ale trh práce nerobí nič. Aj zamestnáva-

telia sú na vine, nielen školstvo,“ myslí si Fronc. Čaplovič s ním v tomto súhlasil, pričom sa zamyslel nad tým, čo robia podnikatelia a živnostníci pre to, aby získali kvalifikovanú silu. Ocenil však fakt, že zamestnávatelia konečne spolupracujú so školstvom a začínajú definovať odbory, na ktorých sú ochotné participovať. TASR

MINISTER ŠKOLSTVA CHCE FÍNSKY MODEL

Výskumný tím absolvuje psychologické, zdravotné a diétne experimenty pripravené vedcami z celého sveta. Na základe výsledkov expedície majú vzniknúť akademické publikácie, ktoré budú mať dopad na vesmírno-letecké inžinierstvo, počítačové a ľudské interakcie, psychológiu, medicínu, astrobiológiu a geológiu. „Účasť našej výskumníčky na expedícii je príležitosťou na zviditeľnenie Slovenska v zahraničí a zvýšenie našej šance na vstup do Európskej výskumnej agentúry,“ uviedol minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) s tým, že rezort výskumníčku finančne podporuje. Na tejto expedícii spolupracuje Európska vesmírna agentúra ESA, Americká vesmírna agentúra NASA a Kanadská vesmírna agentúra CSA. TASR

Minister školstva Dušan Čaplovič sa chce inšpirovať fínskym modelom, v ktorom materské školy patria priamo pod rezort školstva. Na Slovensku je v súčasnosti systém nastavený tak, že materské školy patria pod mestá, obce, regióny či súkromných zriaďovateľov. „Stále si myslím, že v tomto by mala prísť istá zásadná zmena. Len tam musíme v súčasnosti na Slovensku nájsť zhodu so samosprávami, aby súhlasili s touto zmenou. Aby naše školstvo od materskej školy až po vysokú školu vytváralo jeden systém a malo, obrazne povedané, jedného gestora,“ dodal Čaplovič po stretnutí so svojou fínskou rezortnou kolegyňou Kristou Kiuru. Podľa jeho slov sa v súčasnosti počet detí v materských ško-

lách pohybuje okolo 80 %, pričom vo Fínsku je toto číslo na úrovni 98 %.

Predškolská príprava

Čaplovič pripomenul, že pre úspešnosť žiaka na základnej škole je rozhodujúca predškolská príprava. „Alfa a omega budúcnosti školstva spočíva v tom, ako podchytíme troj- až sedemročné deti, lebo tam sa formujú základy budúcnosti ich úspešného pôsobenia na základnej škole, na strednej škole, prípadne na vysokej,“ zdôraznil minister. Šéf rezortu školstva taktiež pripomenul, že na základe zanedbanej predškolskej prípravy čoraz viac detí prichádza do prvého ročníka základnej školy s logopedickými problémami. TASR


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

9

POPRADSKÉ LETISKO MÁ NOVÚ ODLETOVÚ HALU Na popradskom letisku v posledný januárový deň za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta Fica slávnostne otvorili novú odletovú halu. Jej vybudovanie bolo nutné, keďže tá stará už nevyhovovala podmienkam schengenského priestoru. „Už minulý rok počas leta stúpol počet charterových cestujúcich o 10 % v porovnaní s rokom 2012. Tatry sa naozaj stávajú veľmi atraktívne aj pre turistov z východnej časti sveta a toto letisko bude v budúcnosti častejšie využívané,“ konštatoval premiér. Zároveň vidí význam tejto investície aj v súvislosti so spoločnou kandidatúrou SR s Poľskou republikou na Zimné olympijské hry v roku 2022. „Ak

Nová odletová hala na popradskom letisku.

sa toto podarí, že Jasná bude strediskom pre všetky lyžiarske disciplíny, tak celý svet bude poznať Vysoké Tatry, Nízke Tatry a Poprad, a potom toto letisko už ani nebude stačiť,“ dodal premiér s tým, že podľa neho nemá

význam zbavovať sa strategických letísk a štát by mal mať nad nimi kontrolu. Letisko Poprad – Tatry však potrebuje na zvýšenie počtu cestujúcich aj pravidelné letecké linky, tie však momentálne chýbajú. Podľa riaditeľ-

ky letiska Ivany Herkeľovej sú charterové lety hlavným zdrojom príjmov, avšak potrebujú aj ďalšie prostriedky z pravidelných liniek. Potrebná je aj dotácia zo strany štátu či z hľadiska prevádzkových, alebo pokrytia investič-

ných nákladov. Nevyužiť potenciál letiska a regiónu v záujme obnovenia pravidelných liniek by bola podľa nej škoda. Výstavba odletovej haly sa začala v júli 2013 a skončila v závere decembra minulého roka. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v polovici januára 2014. Náklady na výstavbu odletovej haly vrátane príslušenstva sa vyšplhali na 2,62 milióna eur, pričom vedenie letiska dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu v sume viac ako 2,8 milióna eur. Ušetrené finančné prostriedky v rámci verejného obstarávania sa podľa riaditeľky použijú na dobudovanie druhej etapy parkoviska, ktorá by mala byť ukončená do konca tohto roka. TASR

CHRÍPKA POTRÁPILA STRANA TIP ODŠTARTOVALA VYŠE 6 000 ĽUDÍ SVOJU KAMPAŇ Chrípku a chrípke podobné ochorenia diagnostikovali lekári v piatom týždni tohto roka u 6 089 pacientov. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najmenej potrápila chrípka obyvateľov Bratislavského kraja. Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR na chrípku najčastejšie ochoreli deti vo veku do 5 rokov. V prípade akútnych respiračných ochorení (ARO) zaznamenali lekári 53 393 prípadov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to nárast o 11,4 %. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom, najnižšiu v Žilinskom kraji. Choroba aj v tomto prípade trápila najviac deti do 5 rokov. ARO nahlásilo 64 % lekárov pre deti a do-

Strana TIP odštartovala na Námestí SNP v Banskej Bystrici svoju kampaň po celom Slovensku, ktorá bude trvať až do 24. 5. 2014, kedy sú voľby do Európskeho parlamentu. Na stretnutiach s občanmi v regiónoch sa chce predstaviť, prezentovať svoj rodiaci sa program a predstaviteľov strany. Ilustračné foto, TASR

rast a 54 % praktických lekárov pre dospelých. V dôsledku zvýšenej chorobnosti museli zatvoriť 29 škôlok, 11 základných a dve stredné školy. Najväčší počet týchto školských a predškolských zariadení bolo zatvorených v Košickom (12) a Prešovskom kraji (11). Informácie priniesol hlavný hygienik SR Ivan Rovný. TASR

Členovia rady na námestí oslovovali a diskutovali s občanmi a pozývali na večernú besedu v sídle strany. Pristavilo zhruba 450 ľudí a na večernú diskusiu potom prišlo zhruba 30. Na stretnutí s občanmi sa diskutovalo o fungovaní Európskeho parlamentu a voľbách doň. Keďže Strana TIP sa na svojom ustanovujúcom sneme začiatkom roka uzniesla, že otvorí svoju kandidátku všetkým mladým (ale aj mlado zmýš-

ľajúcim ľudom a aj pre tých, ktorí nie sú v politike), veľká časť diskusie bola aj o tomto. Predstavila aplikáciu EUROKASTING – online primárky cez hlasovanie na internete (www.strana-tip.sk/ eurovolby). Riešili sa tiež otázky ohľadom školstva, sociálneho systému, poľnohospodárstva,

ale aj narastajúceho extrémizmu v spoločnosti. Strana TIP dala jasné nie akémukoľvek násiliu a netolerancii, čo občania na stretnutí hodnotili pozitívne. Medzi základné hodnoty strany, ktoré má aj v stanovách, patrí slušnosť, tolerancia a kompromis. (km)


10

naše novinky

PROFIL

Najlepšie miesto na relax je v slovenských horách.

MICHAL BUBÁN: RODINA JE NAJDÔLEŽITEJŠIA Usilovnosťou sa vo svojom mladom veku prepracoval na vrcholovú pozíciu v nadnárodnej spoločnosti. Zamestnávateľ mu platí komfortný hotel v Moskve. Viac si však vychutná chalupu na Spiši bez tečúcej vody a krásnu slovenskú prírodu. Miluje svoju rodinu a považuje ju za základ, ktorý mu dodáva v živote silu. Rozprávali sme sa s Michalom Bubánom (33) o jeho pestrom a aktívnom živote.

Prečo je rodina pre vás taká dôležitá?

Puto k rodine sa u nás dedí alebo skôr odovzdáva z generácie na generáciu. Od malička som vyrastal v prostredí, kde rodina z otcovej aj z maminej strany držala veľmi silno spolu. Toto puto sa následne prenieslo aj na mňa so sestrou – hoci nás delia tisíce kilometrov, sme neustále v kontakte a navštevujeme sa tak často ako sa len dá. Vedomie, že za mnou stojí rodina čokoľvek by sa stalo, mi dodáva silu napredovať. Rodina je to najcennejšie, oveľa cennejšie ako úspech, kariéra alebo peniaze.

si potom pribral ako voliteľný predmet ruštinu.

Vyštudovali ste odbor medzinárodný podnikový manažment vo Viedni. Kde ste zbierali prvé pracovné skúsenosti?

Začal som pracovať už popri škole. Aby som si zarobil na internát a na školu, pracoval som aj ako predavač suvenírov v hoteli alebo doučoval rakúske deti matematiku. V treťom ročníku sa mi podarilo prejsť trojkolovým vý-

berom do známej a prestížnej firmy zaoberajúcej sa auditom a finančným a daňovým poradenstvom. Následne som pracoval v novovzniknutej konzultantskej spoločnosti. To bol jediný rok, kedy som pracoval na Slovensku a dochádzal do školy do Viedne. V ďalšom roku sa mi podarilo získať trvalé povolenie na prácu v Rakúsku a začal som pracovať vo Viedni ako audítor v medzinárodnej spoločnosti, pričom som neskôr prestúpil do od-

delenia poskytujúceho poradenstvo pri transakciách. Zameriaval som sa pritom najmä na klientov z oblasti nehnuteľností.

Dnes ste vo významnej pozícii v nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v realitách. Nie je jednoduché dostať sa na taký post v takej veľkej spoločnosti.

V júli 2007 som nastúpil do developerského oddelenia vo fi rme Immofi nanz, pričom som sa mal venovať

Ovládate vynikajúco viacero jazykov. Kedy ste sa ich stihli naučiť?

Rodičia nás vždy viedli k jazykom. Ešte pred revolúciou som chodil na základnú jazykovú nemeckú školu. Strednú školu som absolvoval na nemeckom bilingválnom gymnáziu a maturoval som z nemčiny aj angličtiny. Na vysokej škole sme si už v prvom ročníku museli zvoliť ďalší jazyk a ja som si vybral španielčinu. Od druhého ročníka som

hlavne Slovensku a Českej republike. Nakoniec som ale skončil v Bulharsku, kde som tri roky pracoval na obrovskom office projekte. Neskôr som dostal na starosť riadenie projektu výstavby nákupného centra v rumunskej Konstanci. Po dvoch rokoch sa centrum úspešne a načas otvorilo, pričom na jeho realizácii sa v mojom tíme podieľali ľudia z celej Európy. Projekt dokonca získal cenu za Najlepší projekt roka 2011 spomedzi nákupných centier v Rumunsku. Po ukončení práce v Rumunsku som mal našetrenej toľko dovolenky, že som si zobral viacmesačné voľno na oddych a načerpanie nových síl. Hneď po návrate som sa však dostal k projektu v Moskve, kde riadim výstavbu nákupného centra.

Ako vyzerá váš pracovný život?

So starostom mesta Konstanca a CEO Immofinanz pri otváraní nákupného strediska.

V pondelok väčšinou idem do Viedne, kde je sídlo našej spoločnosti a nočným letom sa potom presúvam do Moskvy. Do piatka som plne vyťažený, venujem sa práci priemerne 12 – 14 hodín


číslo 3/2014

denne. V piatok sa posledným letom vraciam na víkend domov na Slovensko, ale aj cez víkend musím často aspoň jeden deň pracovať. Po ukončení predošlého projektu v Rumunsku som si myslel, že nič ťažšieho ma už nečaká, no mýlil som sa. Aktuálny projekt v Rusku je ešte náročnejší. Vo firme som takpovediac „troubleshooter“, to je ten, kto dostáva tie najnáročnejšie projekty.

Ako vnímate Moskvu?

Moskva je obrovská metropola a Rusi sú hrdý a silný národ. Je to energické a fascinujúce mesto, v ktorom je poriadok, minimálna nezamestnanosť a zároveň koncentrácia bohatstva, moci a vplyvných ľudí. Moskva je bohaté a drahé mesto, v ktorom v dnešnej dobe vidíte viac áut značky Porsche ako Lada. Moskovčania radi utrácajú peniaze a je tam veľmi veľa milionárov. Potrpia si na to, aby bolo vidieť, že sú majetní, čo majú oblečené, v čom sa vozia. Samozrejme, nákupné centrá z tohto životného štýlu profitujú, je to pre ne veľká obchodná príležitosť. Pre cudzincov je ťažké sa v Moskve presadiť, beriem to ako výzvu.

Na čo si neviete v Moskve zvyknúť?

Na šero a zimu. Nemám rád zimné obdobie v Moskve.

PROFIL

11

Ráno do deviatej je ešte tma. Potom je často len také šero a od pol štvrtej popoludní je znova tma. Veľmi často je tam v zime nízka oblačnosť a slnko vidno len výnimočne. Pre mňa je to o to náročnejšie, že sa musím každý týždeň vyrovnať s časovým posunom, ktorý je v zimnom období až tri hodiny. Zato leto v Moskve vie byť veľmi pekné, sú tam krásne dlhé a často slnečné dni, takže sa to kompenzuje.

Pri tomto pracovnom nasadení stíhate aj súkromný život?

Minulý rok som sa stihol oženiť, no nebyť manželky, nezvládol by som to. Som jej vďačný, že všetko zorganizovala a že stále stojí za mnou a je mi oporou. Momentálne som taký víkendový manžel. Žiaľ, na Slovensku to nie je nič výnimočné, keďže veľa slovenských mužov chodí za prácou mimo svojho bydliska, aby uživili rodinu. Snažím sa aspoň cez víkend venovať rodine a kamarátom, ale žiaľ, nevychádza mi na to toľko času, koľko by som chcel. Keď sa dá, idem si zašportovať. Veľmi ma vie nabiť energiou čas strávený v slovenských horách, kam v lete s manželkou často chodíme na výlety. Keď sa dá, chodíme tiež navštevovať naše sestry, ktoré žijú v zahraničí.

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

Takže máte takpovediac „európsku“ rodinu?

Dá sa to tak povedať. Moja sestra Katarína žije vo Švajčiarsku, rodičia sú na Slovensku a ja cez týždeň v Rusku alebo v Rakúsku. Manželkina sestra zasa žije dlhodobo v Londýne. Žiaľ, všetci spolu sa vídame počas roka len veľmi málo, väčšinou len na Vianoce alebo na Veľkú noc. Okrem toho máme ale pekný rodinný zvyk – raz za rok spoločne na víkend navštíviť nejaké

Michal Bubán s manželkou a so strýkom na jednej z početných rodinných osláv a stretnutí.

európske mesto. Naposledy to bola Praha.

Nechýba Vám Slovensko?

Slovensko mám veľmi rád a je to môj domov. Ja mám to šťastie, že aspoň cez víkendy môžem byť tu, doma na Slovensku. No zdá sa mi, že medzičasom je na Slovensku už každá druhá rodina „európska“. Mnohí, najmä mladí ľudia, odchádzajú zo Slovenska za štúdiom alebo za prácou do zahraničia. Je skvelé, že vďaka

Európskej únii máme možnosť žiť a pracovať v zahraničí, naučiť sa cudzie jazyky a získať nové poznatky a skúsenosti. No zároveň je smutné, že len malá časť z týchto mladých, šikovných ľudí sa vracia naspäť na Slovensko, pretože tu nemajú také uplatnenie a kvalitu života, ako inde v Európe. Myslím si, že je potrebné začať meniť spoločnosť, či skôr spôsob fungovania štátu, aby sa Slovensko konečne vyrovnalo modernej Európe. (mi)


12

naše novinky

KULTÚRA

PAVOL KORÁDY OSLÁVIL 75. NARODENINY P. Scroogea a duch. Foto: GDH

NÁDEJNÍ DIVADELNÍCI Z GYMNÁZIA DH Uplynulý týždeň sa v MsKS odprezentovali študenti Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku divadelnou hrou „A Christmas Carol“ – Vianočná koleda. Poviedka Charlesa Dickensa je o premene lakomého, večne mrzutého pána Scroogea, ktorého počas jedného Štedrého večera navštívia postupne traja duchovia. Pod ich vplyvom sa z neho stane muž naveky stelesňujúci príjemnú a hrejivú atmosféru Vianoc. Jednu z hlavných postáv, pisára Boba Cratchita, stvárnil študent 1. ročníka – Stano Hvozda: „Hralo sa mi super, boli sme veľmi dobrá partia. Hrať v anglickom jazyku je niečo iné ako v slovenskom, iná výslovnosť a niektoré slovíčka som zo začiatku ani nepoznal. Memorovať texty bolo trošku náročnejšie, no zvládli sme to, určite sme sa vďaka tomu zlepšili aj v angličtine.“ Atmosféra na skúškach, ale aj počas predstavení sa vraj vždy niesla vo veselom duchu a hlavní protagonisti si spoluprácu nevedeli vynachváliť: „Chcel by

som sa poďakovať kolegom, ale hlavne našej pani profesorke Loziňakovej. Dúfam, že to nie je naposledy, čo s nami spolupracovala na takomto projekte.“

Úspech z Vianočnej akadémie

Táto svetoznáma klasika mala „svidnícku“ premiéru už pred minuloročnými Vianocami. Počas tradičnej Vianočnej akadémie každá trieda GDH prispeje pripraveným programom a spoločne sa tak celá škola rozlúči s končiacim rokom. Spoločné vystúpenie zástupcov troch ročníkov sa te-

šilo úspechu natoľko, že sa ho vedenie školy rozhodlo dodatočne odprezentovať aj širokej verejnosti. „Chceli sme prispieť niečím netradičným, a preto sme sa rozhodli pre anglickú jazykovú úpravu a slovenské titulky, ktoré sme premietali na plátno ako malú pomôcku pre divákov,“ prezradila nám Mgr. Ivana Loziňaková – profesorka angličtiny, ktorá žiakov oslovila k naštudovaniu celej hry. Sama sa stala aj jeho súčasťou, keď sa objavila na pódiu ako členka v speváckom zbore koledníkov. Prvá repríza vo štvrtok 30. januára bola venovaná rodičom a všetkým obyvateľom mesta. Nasledujúci deň mohli predstavenie zhliadnuť žiaci základných škôl, ktorí možno už o pár rokov budú pripravovať podobné predstavenie pre niekoho iného. (mš)

Stropkovčan Pavol Korády pracoval väčšinu svojho života vo Svidníku. Počas svojej profesionálnej kariéry prešiel niekoľkými významnými pracovnými postami. Od vedúcej funkcie v dopravnom podniku, cez pôsobenie v štátnej správe až po predsedovanie na bývalom Okresnom národnom výbore vo Svidníku, kde pôsobil v prelomovom čase pri konštituovaní nových okresných úradov po roku 1989.

Ján Holodňák s jubilantom Pavlom Korádym (vpravo).

Pri tejto vzácnej príležitosti Pavla Korádyho prijal primátor Ján Holodňák a odovzdal mu Ďakovný list mesta Svidník, kyticu a malý darček. Spoločne potom zaspomínali na roky minulé so zvláštnym dôrazom na spoločnú spoluprácu v orgánoch bývalého Spotrebného družstva Jednota vo Svidníku. Okrem spomienok na minulosť sa jubilant pochválil, že ako človek ktorý mal vždy blízko k športovaniu, pôsobí dodnes v športovej organizácií v Stropkove.

Prijatia Pavla Korádyho sa zúčastnil aj súčasný prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár, ktorý sa svojmu predchodcovi pochválil najnovšími úspechmi v oblasti budovania verejnej správy v rámci projektu ESO. Obaja zaspomínali aj na otca J. Baslára s ktorým Pavol Korády spolupracoval a boli dobrí priatelia. Všetci prítomní zaželali Pavlovi Korádymu mnoho zdravia a spokojnosti v ďalších rokoch jeho života. Text a foto: (df)

KALENDÁRIUM Z HISTÓRIE SVIDNÍCKEHO REGIÓNU 1. február  1969 bol zriadený Okres-

2. február  1947 odovzdali do užíva-

8. február  MUDr. Aladár Šalata, sa

11. február  1958 sa narodil Pavol Ka-

15. február  1992 navštivil mesto

ný súd a Štátne notárstvo vo Svidníku  1991 zriadili Mestskú políciu vo Svidníku na čele s Jaroslavom Antoníkom  1997 vznikol Detský folklórny súbor Makovička

nia „barakovú“ nemocnicu vo Svidníku, ktorá bola postavená vďaka arm. gen. L. Svobodovi a ktorú v rokoch 1946  1947 vybudovali vojaci Československej armády. Doslúžila v 60. rokoch 20. storočia

narodil v roku 1931, ktorý prispel k rozvoju zdravotníctva vo Svidníku a okolí, kde pôsobil v rokoch 1956 – 1982. Aj jeho zásluhou bola vo Svidníku vybudovaná nová nemocnica, dostal cenu primátora mesta Svidník

čic, ktorý bol prednostom Okresného úradu vo Svidníku v rokoch 1992 – 1994, bol aj štátnym tajomníkom MV SR

Svidník Alexander Dubček, predseda Federálneho zhromáždenia ČSFR

16. február  1967 slávnostne otvorili novú Štátnu nemocnicu vo Svidníku s kapacitou 60 lôžok.


číslo 3/2014

ZDRAVIE

13

â7,3ď$9é/,(. Určite dobre poznáte to známe ostré pálenie, po ktorom v ústach znecitlivie jazyk, začnú páliť pery a nejaký čas nie ste vôbec schopní rozoznať chute. Nie každý tomuto vyloženému ohňu v ústach holduje, no nájdu sa i takí, ktorí si svoju každodennú stravu bez nej nevedia predstaviť. -HMHGQRGXFKp]LVWLĢþRVS{VREXMHW~WRSiĐDYX1RSUHGVD ]i]UDNSUtURG\±SDSULþNDþLOL NWRU~SRGĐDDUFKHRORJLFNêFK Y\NRSiYRNĐXGLDSR]QDOLXå YURNXSUHGQONHćLFK Y6WUHGQHM$PHULNHSRXåtYDOL ,QGLiQLýLOLSDSULþN\VDVWDOL V~þDVĢRXQDãHMNXFK\QHSULGiYDPHLFKGRU{]Q\FKMHGiO UREtPH]QLFKãWLSĐDYpRPiþN\DNDåGpPXSRNUPXGDM~ MHGLQHþQ~SLNDQWQ~FKXĢ=D QHRSDNRYDWHĐQ~SiOLY~FKXĢ

UêFKORVĢPHWDEROL]PXDSUL QiGFKHSUHþLVWtDMQRVQpNDQiOLN\$QLHOHQWR.DSVDLFtQ VDSRXåtYDSULOLHþHQtSRGOLDWLQDOHDMRPU]OtQGRNRQFDVD YRYlþãtFKGiYNDFKSUHGRSHUiFLDPLSRGiYDGRNRåHNGH ]PHQãXMHSRRSHUDþQpEROHVWL7XVDVDPR]UHMPHSRXåtYD þLVWêNDSVDLFtQDE\VDSUHGLãProspešné pre zdravie ORLQIHNFLiP9HĐPL]DXMtPD.DSVDLFtQ QLHOHQ SiOL DOH YpMHL]LVWHQLHåHQDSUtNODG LOLHþL9þLOLSDSULþNiFKSRG- ĐXGLDY0H[LNX/DWLQVNHM SRUXMHNUYQêREHK]Y\ãXMH $PHULNHDOHDMY,QGLLNGH

YćDþLDþLOLSDSULþN\NDSVDLFtQX7HQWRUDVWOLQQêDONDORLG VS{VREXMHSRFLWSiOHQLDWêP åHSRGUiåGLUHFHSWRU\QHUYRYêFK]DNRQþHQtMD]\ND3RFLW SiOHQLDVDGiSULURYQDĢNY\VRNHMWHSORWHDURYQDNRDNR MD]\NQDWRWRSiOHQLHUHDJXMHDMQRVDOHERRþL

,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

6XãLDFDVD~URGDþLOOLSDSULþLHN)RWR7$65$3

MH]QiPDSLNDQWQiNXFK\ĖD V~PHQHMQiFK\OQtQDQLHNWRUpUDNRYLQRYpRFKRUHQLD'RWHUD]WRYHGFLQHYHGHOLXVSRNRMXM~FRY\VYHWOLĢ([SHUWL ]1RWWLQJKDPVNHMXQLYHU]LW\YãDNGRNi]DOLåHNDSVDLFtQYLH]DEtMDĢUDNRYLQRYp EXQN\2GERUQHVDWRYROi DSRSWy]DNHćVDNDSVDLFtQ QDYLDåHQDELHONRYLQ\YUD-

NRYLQRYHMEXQNHDWDNMXGRVORYDSULQ~WLNVDPRYUDåGH ýLOLSDSULþN\YêUD]QHSURVSLHYDM~QDãHPX]GUDYLXQHERMWHVDWHGDSULGDĢLFKGR VYRMLFKMHGiO=tVNDM~VLYiV QLHOHQYêQLPRþQRXSiOLYRX FKXĢRXDOHLEODKRGDUQêPL ~þLQNDPL 9ODGLVODY.PHĢ


naลกe novinky

KRรลฝOVKA .UtรฅRYNXGRGDODUHGDNFLDรพDVRSLVX5(/$;

14

FEBRUรROVร‰ PRANOSTIKY Na Hromnice chumelice, nebรฝva uลพ zimy vรญce. Keฤ sa vtรกฤik na Hromnice z koฤพaje napije, tak v marci zmrzne. Ak je na Hromnice mrรกz, bude ich eลกte pรคลฅdesiat rรกz. Svรคtรก Veronika ฤพady sekรก u rybnรญka. Svรคtรก Agรกta na sneh bรฝva bohatรก. Na svรคtรฉho Valentรญna zamrzne i kolo mlyna. Na Mateja mrรกz, potom ลกtyridsaลฅ rรกz. Ak sa maฤka vo februรกri vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievaลฅ pri peci. Keฤ vo februรกri ลพaby zakล•kajรบ, veฤพmi slabรบ รบrodu gazdovia zvรกลพajรบ. Keฤ vo februรกri ลกkovrรกnok spieva, bude aj v aprรญli zima. Akรฉ faลกiangy, takรก Veฤพkรก noc. ฤŒo veฤพkรฝ zameลกkal (januรกr), to malรฝ (februรกr) dohรกลˆa. Na Hromnice chumelice, nebรฝva uลพ zimy vรญce. ,OXVWUDรพQpIRWR7$650LFKDO6YtWRN Keฤ sa vtรกฤik na Hromnice z koฤพaje napije, tak v marci zmrzne. Ak je na Hromnice mrรกz, bude ich eลกte pรคลฅdesiat rรกz. Svรคtรก Veronika ฤพady sekรก u rybnรญka. f632/2รฏ1(%(=+5$1ยฎ&t Svรคtรก Agรกta na sneh bรฝva bohatรก. =GUXรฌHQLHSUHUR]YRMUHJLร”QXKRUQร‚1LWUDLPSOHPHQWXMHSURMHNW$VLVWHQรฐQรŽFHQWUXPw5R] Na svรคtรฉho Valentรญna zamrzne i kolo mlyna. YRMRYร‚VSROXSUร‚FHรฐHVNรŠKRDVORYHQVNรŠKRSDUWQHUD $&526&=w6. tNWRUรžMHVSROXILQDQ Na Mateja mrรกz, potom ลกtyridsaลฅ rรกz. FRYDQรž]ILQDQรฐQรžFKSURVWULHGNRY(XUร”SVNHKRIRQGXUHJLRQร‚OQHKRUR]YRMD Ak sa maฤka vo februรกri vyhrieva na slnci, 3RQร›NDPHEH]SODWQรŠLQGLYLGXร‚OQHRGERUQรŠNRQ]XOWร‚FLHYREODVWLGDQHPDUNHWLQJtak WHOHZRUNLQJ SOร‚QRYDQLH Qร‚NODGRY RVREQRVWQรŠpri SUHGSRNODG\ v marci sa bude vyhrievaลฅ peci. REFKRGQรŠ VFKRSQRVWL YL]Xร‚OQD ILUP\ WYRUED SRGQLNDWHฤ†VNรŠKR SOร‚QX UR]YRM RVREQRVWL NRPXQLNDรฐQรŠ KeฤLGHQWLWD vo februรกri ลพaby zakล•kajรบ, veฤพmi DSUH]HQWDรฐQรŠVFKRSQRVWLSUรŽSDGQHSUร‚YQHVOXรฌE\SUHรฌHQ\7UHQรฐLDQVN\NUDMXYDรฌXslabรบ รบrodu gazdovia zvรกลพajรบ. Mร›FHRSRGQLNDQรŽ Keฤ vo februรกri ลกkovrรกnok spieva, 3RQร›NDPHEH]SODWQรžLQGLYLGXร‚OQ\NRXรฐLQJYREODVWL]ODรฝRYDQLDURGLQQรŠKRDSUDFRYQรŠKRรฌLYRWDSUHรฌHQ\7UHQรฐLDQVN\NUDMVWDUDMร›FHVDRGHWLDSRG bude aj v aprรญli zima. 3RQร›NDPLH ร›รฐDVฤ˜ QD EH]SODWQRP {NROHQรŽ Akรฉ faลกiangy, takรก Veฤพkรก noc.Y REODVWLNRPXQLNDรฐQรŠDSUH]HQWDรฐQรŠ VFKRSQRVWLDSOร‚QRYDQLHQร‚NODGRYSUHรฌHQ\SUH7UHQรฐLDQVN\NUDM ฤŒo veฤพkรฝ zameลกkal (januรกr), to malรฝ (februรกr) dohรกลˆa. 3RQร›NDPHร›รฐDVฤ˜QDEH]SODWQRPVHPLQร‚ULYREODVWLUR]YRMDRVREQRVWLDNRQร‚VWURM ]ODรฝRYDQLDSUDFRYQรŠKRDURGLQQรŠKRรฌLYRWDSUHรฌHQ\71NUDM .RQWDNW]UUKQ#SURMHFWHXRUJ ,OXVWUDรพQpIRWR7$650LFKDO6YtWRN ZZZIDFHERRNFRPSURMHFWHXRUJ


číslo 3/2014

ŠPORT

15

ZÁUJEM MLÁDEŽE NEPOTEŠIL V druhú januárovú nedeľu sa uskutočnili Majstrovstvá okresov Svidník a Stropkov v stolnom tenise v mládežníckych kategóriách. Zastúpenie mali kluby zo Svidníka, Lužian, Stropkova a Staškoviec. Niektorí hráči štartovali aj vo viacerých kategóriách. Organizátorov trochu mrzí nezáujem mladých hráčov o majstrovstvá z iných klubov, ktoré štartujú v medziokresnej súťaži, ale aj zo strany chlapcov alebo dievčat z obcí, ktoré nemajú stolnotenisové oddiely. Ako prví začali súťažiť najmladší žiaci. Do súťaže sa prihlásilo šesť hráčov, ktorí sa stretli každý s každým. V tejto kategórií získal titul Majster okresov hráč JMC Lužany pri Topli Maroš Michalko. Po najmladších prišli na rad mladší žiaci. Tu si sily zmeralo osemnásť chlapcov. Tí boli rozdelení do šiestich skupín. Z každej postupovali dvaja do druhého stupňa, kde sa hralo už vyraďovacím systémom (takto sa hralo aj v kategórií starších žiakov a dorastu). Titul Majster okresov

Svidník a Stropkov si vybojoval hráč ŠK ZŠ Karpatská Svidník Michal Kmiť. V kategórií starších žiakov sa do súťaže zapojilo taktiež osemnásť hráčov, ktorí boli rozdelení do šiestich skupín. Titul získal Patrik Stadtherr z ŠK ZŠ Karpatská Svidník. Majstrovstvá zavŕšili dorastenci. Pätnásti hráči boli rozdelení do piatich skupín. Tu sa najlepšie darilo opäť Patrikovi Stadtherrovi z ŠK ZŠ Karpatská Svidník. Prví štyria z každej kategórie boli odmenení medailami

Účastníci majstrovstiev v stolnom tenise v mládežnických kategóriach.

a diplomami. OOSTZ ďakuje vedeniu Spojenej školy za poskytnuté priestory a ŠŠK Centrál za pomoc pri usporiadaní tohto podujatia. Výsledky Najmladší žiaci – 1. Maroš Michalko (JMC Lužany pri Topli), 2. Branislav Paňko, 3.

ZAČALA SA ODVETNÁ ČASŤ Po vianočnej a novoročnej prestávke sa znova začali stolnotenisového zápolenia. Školský športový klub Centrál pri Spojenej škole vo Svidníku štartuje v tomto ročníku v tretej lige skupiny severovýchod. Prvé dve kolá prvej časti tomu veľmi nenapovedali, lebo z dvoch stretnutí, kde bol maximálny počet bodov osem, získali iba tri body. Tieto výsledky ich nepoložili, ale ešte

viac družstvo zomkli. Tretie a štvrté kolo už bolo víťazné. V piatom prehra s lídrom súťaže, ale od šiesteho kola bola šnúra šiestich víťazstiev v rade. A výsledok? Tretie miesto po

Alex Uhrín a Michal Kačmár Mladší žiaci – 1. Michal Kmiť (všetci ŠK ZŠ Karpatská Svidník), 2. Filip Kocur (ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník), 3. Martin Michalko a Roman Pavlik (obaja Lužany) Starší žiaci – 1. Patrik Stadtherr, 2. Jakub Kmiť (oba-

ja ZŠ Karpatská), 3. Matej Mikuš (Centrál Spojená škola) a Kevin Kurej (ZŠ Karpatská) Dorast – 1. Patrik Stadtherr (ZŠ Karpatská), 2. Oliver Regrút, 3. Michal Kmiť a Jakub Kmiť (všetci STMK Stropkov) Text a foto: M. Kurečko

TABUĽKA

prvej časti. V prvej polovici sa najlepšie darilo Martinovi Močilenkovi, ktorý zo 44 zápasov 38 vyhral a 6 prehral, za ním nasleduje Jakub Vodila 44/30/14; Michal Kmiť 42/23/19; Miro Kurečko st. 27/9/ 18; Martin Michalič 12/5/7; Ján Kosár 4/4/0.

1.ŠKST Humenné B 2.STO Snina A 3.ŠŠK Centrál Svidník A 4.STJ Družba Bardejov B 5.ŠK Orion Belá n/Cir. A 6.STO Lemešany A 7.MŠK VSTK Vranov B 8.STO Jabloň A 9.STMK Stropkov A 10.STK Brezovica A 11.MŠK VSTK Vranov C 12.STO Snina B

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 9 8 8 7 6 5 5 3 2 1 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 2 0 3 0 3 0 5 0 6 0 6 0 8 0 9 0 10 0 11 0

155:43 131:67 124:74 128:70 126:72 109:89 100:98 92:106 80:118 61:137 38:160 44:154

(ku)

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NSK 1868/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa môžete hlásiť do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

44 38 36 35 33 29 26 26 20 17 14 11


16

naše novinky

ŠPORT

PRVÝ VRCHOL SEZÓNY NEDOSIAHLI Svidnícky mužský volejbal sa pred štartom sezóny 2013/2014 netajil tým, že medzi jeho výsledkové priority patria najmä finálová účasť v Slovenskom pohári a vo volejbalovej extralige. O splnenie prvého „vrcholu“ sezóny prišli v uplynulú sobotu, keď v prvom semifinále Slovenského pohára prehrali celkom jednoznačne s regionálnym súperom z Prešova. V športovej hale v Humennom sa prvé mužské semifinále hralo pred takmer tisíckou divákov. A minimálne dve stovky z nich pricestovali zo Svidníka a spolu s ďalšími fanúšikmi, či už z Prešova, alebo inými priaznivcami volejbalu, vytvorili tomuto derby skvelú atmosféru. Žiaľ, aj podľa vyjadrení niektorých nami oslovených priaznivcov svidníckeho volejbalu, bol sobotňajší výkon ich miláčikov veľkým sklamaním. Prešovčania si už hneď v úvode prvého setu vytvorili sľubný náskok 7:1. Svidníčania znížili na rozdiel bodu (8:7), no Šarišania sériou štyroch bodov opäť súperovi ušli. Prešov si naďalej udržiaval minimálne dvojbodové vedenie a pri druhom technickom tajme viedol 16:13. V závere setu hral súper

Ilustračné foto: MDŽ

Svidníka veľmi dobre v obrane, Slávia sa ťažko presadzovala v útoku. Aj úvod druhého setu patril Prešovčanom, a hoci Slávia znížila vedenie súpera na 9:7, postupne prehrávala vyšším rozdielom (11:7 a 16:11). Na zmenu stavu v tomto sete nestačili trénerovi P. Kalnému ani zmeny v zostave. A za stavu 20:13 už v podstate v tomto sete nebolo o čo hrať. Rovnaký priebeh ako sa nakoniec ukázalo, mal aj posledný set tohto súboja. Rýchle a výrazné vedenie Prešova (7:3, 13:5, 16:7), slabá hra Svidníka a čo je to najhoršie, žiadna tímová bojovnosť, hecovanie sa, chuť uhrať aspoň čestný set.

V druhom semifinálovom súboji zvíťazil domáci ŠK Chemes Humenné nad Spartakom VKP Myjava 3:1 (16, 21, -25, 25). Volejbalisti Humenného zvíťazili vo finále nad Prešovom 3:0 a po tretí raz siahli na trofej. Výsledok 1. semifinále SP mužov VK Slávia Svidník – VK PU MIRAD Prešov 0:3 (-22, -18, -20) Zostava VK Slávia Svidník: Soták, Bucki, Skasko, Száras, Sopko, Malina, libero Hruboška (striedali Drobňák, Labik, Kuchárik, Hauer), tréner P. Kalný

PREHĽAD VÍŤAZOV SP MUŽOV: 1993 - VKP Bratislava 1994 - VKP Bratislava 1995 - VKP Bratislava 1996 - VKP Bratislava 1997 - 2002 sa Slovenský pohár nehral 2003 - Matador Púchov 2004 - VKP Bratislava 2005 - PU Prešov 2006 - Cityfarma Nové Mesto nad Váhom 2007 - VKP Bratislava 2008 - VKP Bratislava 2009 - Chemes Humenné 2010 - VKP Bratislava 2011 - Chemes Humenné 2012 - Volley Team UNICEF Bratislava 2013 - Volley Team UNICEF Bratislava 2014 - Chemes Humenné

(pp)

KAM ZA VOLEJBALOM Po prvom vyvrcholení sezóny, ktorým bolo Final Four Slovenského pohára mužov a žien 2013/2014 v Humennom, pokračuje volejbalová extraliga mužov dvojkolovým víkendovým programom. V sobotu 8. februára sa Slávia vo 4. kole nadstavby predstaví na pôde nováčika Stavbár Prievidza, s ktorým v základnej časti dvakrát vyhrala – vonku 2:3 (19, -16, -23, 26, -10) a doma 3:0 (22, 25, 22). O deň neskôr v nedeľu 9. februára so začiat-

kom o 17. hodine privíta Slávia v domácej športovej hale určite najsilnejšieho protivníka – volejbalistov ŠK Chemes Humenné. Ten do nadstavbovej časti postúpil priamo, základnú časť nehral, pretože bol účastníkom stredoeuróp-

skej ligy MEL. Aj v šiestom kole nadstavby sa Svidníčania predstavia pred domácim publikom. V sobotu 15. februára o 17. hodine privítajú VK Mirad PU Prešov. V úvodnom kole tejto časti súťaže Slávia zvíťazila na palubovke Prešova 1:3 (-23, 27, -18, -19). A- mužstvo juniorov VK Slávia v 11. kole I. ligy juniorov skupiny Východ privíta v telocvični na Bardejovskej uli-

ci áčko Chemesu Humenné. Dvojstretnutie sa odohrá v nedeľu 9. februára so začiatkom o 11. a 13. hodine. Béčko v ten istý deň odohrá svoje zápasy vo Vranove. Aj v nedeľu 16. februára sa vo Svidníku bude hrať juniorský volejbal, sily si zmerajú obidve mužstvá juniorov Slávie medzi sebou. Čiže je tu príležitosť vidieť svidnícke volejbalové nádeje v juniorskom a mladšom veku. Hrať sa bude

v tej istej telocvični, začiatky stretnutí o 11. a 13. hodine. V sobotu 8. februára je na programe aj klubové derby v kategórii žiakov. Áčko a béčko Slávie si zmerajú sily v dvojstretnutí 8. kola oblastných majstrovstiev. Hrať sa bude v telocvični ZŠ Karpatská, začiatok zápasov je o 10. a 13. hodine. (pp)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Svidník, náklad 5 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsk 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you