Page 1

6 600 ks

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 14

a vyhrajte RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 3/2013 DĂĄtum vydania: 20. 11. 2013

Skalica

Skalica hlavnĂŠ mesto

Ĺ tĂ­bor pomĂĄha

MladĂŠ vĂ­no

TalentovanĂ˝ odchovanec

str. 4 V stredu 6. novembra uplynulo 95. rokov od prĂ­chodu DoÄ?asnej vlĂĄdy pre Slovensko do Skalice. VlĂĄda vedenĂĄ Dr. Vavrom Ĺ robĂĄrom pĂĄr dnĂ­ Ăşradovala v historickej radnici.

str. 5 MestskÊ centrum sociålnych sluŞieb je neziskovou organizåciou mesta Skalica. Porozpråvali sme sa s vedúcou nocĞahårne a útulku Cesta Bc. Annou Javornickou.

str. 12 ZdruĹženie vĂ­nna cesta ZĂĄhorie uĹž niekoÄžko rokov usporadĂşva tradiÄ?nĂŠ MartinskĂŠ svätenie a ochutnĂĄvanie mladĂ˝ch vĂ­n.

str. 16 MladĂ­k Michal RomanÄ?Ă­k patrĂ­ v sĂşÄ?asnosti k najtalentovanejĹĄĂ­m hokejovĂ˝m odchovancom Skalice. MĂĄ dvadsaĹĽ a za sebou mnoĹžstvo Ăşspechov.

962%27852=+2'1(0( 2751$96.20ä83$129,

40,04%

18,33%

MĂĄme za sebou voÄžby do vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov. Na celom Slovensku ich charakterizovala nĂ­zka volebnĂĄ ĂşÄ?asĹĽ, vĂ˝nimkou nebol ani TrnavskĂ˝ kraj. K volebnĂ˝m urnĂĄm tu priĹĄlo len 17,46 SHUFHQWD]DUHJLVWURYDQĂŞFKYROLĂžRY ĂžRMHRWULSHUFHQWiPHQHMDNRYĂĽXSQĂŞFKYRÄ?EiFKYURNX2SRVWH SUHGVHGX9Ă’&VDUR]KRGQHDĂĽYGUXKRPNROHQRYHPEUD6~ERMRKODV\ YROLĂžRY]YHG~V~ĂžDVQĂŞĂĽXSDQ7LERU 0LNXĂŁ QH]iYLVOĂŞVSRGSRURX6PHUX6'616D.66 YtĢD]SUYpKRNROD YROLHENWRUpKRSRGSRULORYROLĂžRY SHUFHQWD D-y]VHI%H-

UpQ\L 60.0.32.6 NWRUĂŞ]tVNDO SHUFHQWD KODVRY 1DMYLDFSRVODQHFNĂŞFKVWROLĂžLHNYQDVOHGXM~FLFK ĂŁW\URFK URNRFK EXGH PDĢYNUDMVNRP]DVWXSLWHÄ?VWYHVWUDQD6PHU6'DWR60.0.3 ]tVNDODNUHVLHONRDOtFLX.'+ 6'.Ă’'6EXGH]DVWXSRYDĢVHGHP SRVODQFRYĂŁLHVWLVDGRVWDOLGRĂĽXSQpKRSDUODPHQWXDNRQH]iYLVOtD0RVW+tGEXGHPDĢĂŁW\URFKSRVODQFRY

3UHGQDPLMHGUXKpNRORYROLHEYNWRrom sa rozhodne o novom predsedoYL9Ă’&.WRYiKDĂžLtVĢYROLĢPDOE\ VLXYHGRPLĢĂĽHĂĽXS\URĂžQHKRVSRGiULDDĂĽVPLOLDUG\HXUDGLVSRQXM~ UR]VLDKO\PLNRPSHWHQFLDPL=ULDćXM~DSUHYiG]NXM~LQĂŁWLW~FLHDNRVWUHGQpĂŁNRO\P~]HiGRPRY\VRFLiOQ\FK VOXĂĽLHENQLĂĽQLFHGLYDGOiQHPRFQLFH DćDOĂŁLH]DULDGHQLDPDM~YSO\YQDNXOW~UQHDNWLYLW\QiURGQRVWQĂŞFKPHQĂŁtQ XUĂžXM~YĂŞĂŁNXSRSODWNRY]DVRFLiOQH VOXĂĽE\UR]KRGXM~RSR]HPQĂŞFKNRPXQLNiFLiFKLFKUHNRQĂŁWUXNFLiFK~GUĂĽEH DVSUiYHFLHVW,,D,,,WULHG\XGHÄ?XM~

DRGQtPDM~GRSUDYQpOLFHQFLHQDSUDYLGHOQ~DXWREXVRY~GRSUDYXVFKYDÄ?XM~FHVWRYQpSRULDGN\DYQHSRVOHGQRPUDGHVWUDWHJLFN\SOiQXM~ĂžHUSDQLH ÂżQDQFLt]HXURIRQGRYYREODVWLUHJLRQiOQHKRUR]YRMD 9\ĂŁĂŁt~]HPQĂŞFHORNMHVDPRVWDWQHKRVSRGiULDFLPVXEMHNWRPVYODVWQĂŞPPDMHWNRPDYODVWQĂŞPLSUtMPDPLNWRUpKR SRVODQtPMH]DEH]SHĂžRYDĢDFKUiQLĢ SUiYDD]iXMP\VYRMLFKRE\YDWHÄ?RY 1LHMHWHGDMHGQRNWRKREXGHYLHVĢ

VLP


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

DOČASNÁ VLÁDA V SKALICI V Skalici sa 6. novembra pri príležitosti 95. výročia príchodu a pobytu dočasnej vlády pre Slovensko konala konferencia venovaná jej členovi, skalickému rodákovi Pavlovi Blahovi. Referáty, ktoré na nej odzneli, boli výberom z príspevkov konferencie Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky, ktorá sa uskutočnila v rámci Dní Milana Hodžu 2013 v Martine. Organizátorom konferencie bol Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici, mesto Skalica, Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV a Ústav Dr. Pavla Blahu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Skalici. Do programu boli zaradené vystúpenia rozoberajúce jednotlivé životné etapy tohto významného slovenského lekára, politika, publicistu a národného buditeľa. Okrem iných boli na tému Dr. Pavol Blaho a nové cesty pre slovenskú politiku, Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou Dr. P. Blahu a Postoje Pavla Blahu k národnostnej problematike. Súčasťou spomienky v Skalici bol aj slávnostný koncert, mimoriadny snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti, uvedenie knihy rozprávok zo Záhoria O dvanástich trpaslíkoch Štefana Nižňanského a položenie kvetov k pamätnej doske na skalickej radnici pripomínajúcej príchod dočasnej vlády 6. novembra 1918.

Skalica hlavným mestom

Vládu, ktorej členmi boli Vavro Šrobár, Ivan Dérer, Anton Štefánek, Kornel Stodola i Blaho, priviezol do Skalice špeciálny

Pamätná doska na skalickej radnici.

vlak z Prahy. Jej úlohou bolo zabrániť chaosu a anarchii na území Slovenska po vzniku Československa. Členovia boli sčasti ubytovaní v dome Pavla Blahu na skalickom hlavnom námestí, ktorého autorom je renomovaný architekt Dušan Jurkovič. Pamätnú tabuľu odhalili na budove radnice pri príležitosti 10. výročia týchto udalostí. Vládu vítali v Skalici tisíce obyvateľov mesta i širokého okolia, na verejnom zhromaždení proklamoval Šrobár vytvorenie Československej republiky a prevzatie správy vecí verejných do rúk dočasnej vlády. Ďalšie ľudové zhromaždenie sa uskutočnilo na druhý deň v Malackách a neskôr v Trnave. Činnosť dočasnej vlády ukončila jej demisia 15. novembra, pretože 14. novembra sa zišlo v Prahe Národné zhromaždenie a ustanovilo prvú československú vládu.

ZÁHORSKÉ ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ ZMENILO NÁZOV Mimoriadny snem zmenil 6. novembra na rokovaní v Skalici názov Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO). Zástupcovia 76 členských samospráv z Trnavského a Bratislavského kraja odhlasovali nové pomenovanie Združenie miest a obcí Záhorie (ZMOZ). Združenie prijalo okrem nového názvu i novú podobu loga, ktorú okrem ZMOZ bude používať na základe dohody i novozaložená Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie.

„Dôvodom zmeny je jednotná propagácia nášho regiónu,“ uviedol predseda združenia, primátor Skalice Stanislav Chovanec. Obce a mestá sa podľa jeho vyjadrenia spolu s organizáciou cestovného ruchu spoločne predstavili už na januárovom veľtrhu cestovného ruchu. Členskú základňu ZMOZ tvoria regionálne kluby. Klub Malacky má 26 členov, klub Senica 29 členov a klub Skalica 21 členov. Účastníci snemu po rokovaní položili kvety k pamätnej tabuli pri príležitosti 95. výročia príchodu dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice v roku 1918. TASR

Snem sa dohodol na zmene názvu.

don vs


číslo 3/2013

SPRAVODAJSTVO

ROZPRÁVKY ZO ZÁHORIA

SPOMIENKA NA NÁRODOVCOV

V stredu 6. októbra sa v rámci slávnostného koncertu pri príležitosti 95.výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice uskutočnil i krst knihy rozprávok zo Záhoria „O dvanástich trpaslíkoch“ autora Štefana Nižňanského. Knihu „O dvanástich trpaslíkoch“ tvorí dvadsať rozprávkových príbehov odohrávajúcich sa v konkrétnych mestách a lokalitách Záhoria, doplnených

nie ilustráciami, ale trochu netradične, fotografiami. Hlavnými postavami celej knihy sú trpaslíci, žijúci v podzemnej ríši rozprestierajúcej sa pod celým

NSK 1675/13

Marián Čekovský svojou hudbou umocnil emócie v nádherných priestoroch.

3

Záhorím, zažívajúci množstvo veselých dobrodružstiev. Krst knihy prebehol dosť netradične. Úloh troch sudičiek sa zhostili tri výborné slovenské herečky. Mária Kráľovičová pokrstila knihu Štefana Nižňanského vlašskými orechmi, Zuzana Kocúriková hríbmi a Mirka Partlová kyslou kapustou, tromi vecami príznačnými pre oblasť Záhoria. O hudobný program sa postaral Stanislav Salanci so svojou Violin show a Marián Čekovský s Ivanom Verešom, ktorí okrem iného predstavili i pieseň „O záhoráckych permoníkoch“, zloženú špeciálne k tejto rozprávkovej knihe. Eva Árendášová

Dňa 17. novembra si Skaličania pripomenuli výročie úmrtia hneď dvoch významných osobností. Presne 131 rokov ubehlo od smrti prvého slovenského profesionálneho novinára, národovca, evanjelického farára Daniela Gabriela Licharda, rodáka zo Slovenskej Ľupče. Rozsah jeho publicistickej činnosti je úctyhodný, počet jeho článkov sa odhaduje na viac ako 5000. Lichard bol okrem toho i tvorcom a propagátorom slovenskej odbornej terminológie. V Skalici pôsobil ako farár a pred 150 rokmi tu začal vydávať najvýznamnejšie slovenské hospodárske noviny Obzor. Zomrel v roku 1882 v Skalici, kde je i pochovaný. Od smrti ďalšieho národovca, tajomníka Matice slovenskej, katolíckeho kňaza Františka Víťazoslava Sasin-

Daniel G. Lichard

ka ubehlo presne 99 rokov. Skalický rodák Sasinek bol najplodnejším slovenským historikom 2. polovice 19. storočia. Spracoval najstaršie dejiny Slovenska a Slovákov, tému sv. Cyrila a Metoda, Veľkej Moravy, Uhorska i Čiech. Zomrel v roku 1914 v Štýrskom Hradci. V roku 1930 boli jeho ostatky prevezené do Skalice a uložené v krypte kaplnky sv. Anny. Eva Árendášová


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

AKO SA STALA SKALICA NA NIEKOĽKO DNÍ HLAVNÝM MESTOM SLOVENSKA tili výročie udalostí spred 95 rokov. O okolnostiach vedúcich ku vzniku Československa a úlohe Skalice v tomto období krátko porozprával Miroslav Pekník z Ústavu politických vied SAV v Bratislave. Minister školstva SR Dušan Čaplovič skonštatoval: „6. november je skutočne významným dátumom pre Slovensko. Odchádzala maďarská správa a prišla správa československá. Skalica sa stala, i keď na krátky čas, hlavným mesto Slovenska. Pre mňa osobne bolo veľmi príjemné, že som sa osláv tohto výročia mohol zúčastniť.“

Kultúra v Skalici Príhovor ministra školstva.

Sú tri dátumy, ktoré sú pre primátora Skalice Stanislava Chovanca v rámci histórie mesta najvýznamnejšie. Prvým je rok 1217, z ktorého je prvá písomná zmienka o Skalici. Druhým je 6. október 1272, kedy bola Skalici vydaná výsadná listina kráľa Ľudovíta I. povyšujúca ju na slobodné kráľovské mesto. A tretím je 6. november 1918. V tento deň do Skalice prišla Dočasná vláda pre Slovensko vedená Dr. Vavrom Šrobárom, niekoľko dní úradovala v historickej budove radnice a Skalica sa tak de facto stala hlavným mestom Slovenska. V stredu 6. novembra 2013 uplynulo 95. rokov o tejto udalosti. Výročie príchodu Dočasnej vlády si Skalica pripomenula niekoľkými podujatiami. V dome kultúry sa konala vedecká konferencia na tému Dr. Pavel Blaho, politik a národno-osvetový pracovník. V úvode sa prihovoril primátor Skalice, ktorý potom z rúk vedúcej oddelenia kultúry Trnavského samosprávneho kraja Ľubice Malej prevzal medailu sv. Cyrila a Metoda za prínos v oblasti rozvoja národných a kultúrnych tradícií. Prihovorila sa aj vnučka Dr. Pavla Blahu, čestná občianka Skalice prof. Eva Blahová. Okrem nej sa konferencia zúčastnila aj jej sestra Helena Blahová Jurasovová. V programe konferencie zazneli témy zaoberajúce sa politicko-spoločenskými a kultúrnymi udalosťami v Skalici a širšom okolí na začiatku 20. storočia a predovšetkým úlohou a významom Dr. Pavla Blahu v rámci týchto udalostí.

Propagácia Záhoria

Na pozadí výročia príchodu Dočasnej vlády sa popoludní na skalickej radnici uskutočnil mimoriadny snem Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti. Stanislav Chovanec, primátor mesta Skalica predniesol: „Keď som sa stal predsedom Združenia miest a obcí Záhoria uvedomil som si, že ľudia skratku ZOZO príliš nepoznajú a že to treba zmeniť. Keď sme tento rok boli na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave obce a mestá Záhoria spoločne, starostovia a primátori mi povedali, že sa konečne cítia ako pod jednou strechou. Vtedy sme aj slávnostne uviedli nové spoločné logo Záhoria. Založili sme oblastnú organizáciu cestovného ruchu a týmto snemom sme zavŕšili to, k čomu som ja vždy

Vyvrcholením programu tohto dňa bol kultúrny podvečer v jezuitskom kostole. Najprv bola slávnostne uvedená kniha rozprávok zo Záhoria „O dvanástich trpaslíkoch“. Jej autor Štefan Nižňanský krátko

smeroval, že sa budeme volať Združenie miest a obcí Záhorie s novou skratkou ZMO Záhorie. A bude potrebné stále viac propagovať Záhorie ako značku, Záhorie ako nádhernú krajinu s krásnou prírodou, so svojou bohatou históriou, s ľuďmi, ktorí niečo dokázali. A preto som sa snažil napasovať tento snem na 6. november k tomuto významnému dátumu, ktorý nie je významný iba pre Skalicu, ale pre celé Záhorie a aj celé Slovensko.“

Prítomný aj minister

Snemu sa zúčastnili aj poslankyňa NR SR Viera Kučerová a navštívil ho aj minister školstva Dušan Čaplovič. Všetci starostovia a primátori, ku ktorým sa pridal poslanec NR SR Ivan Uhliarik, si pred budovou radnice položením vencov uc-

Dom kultúry sa zaskvel v plnej kráse.

priblížil okolnosti jej vzniku a potom ju do života poslali tri sudičky, známe slovenské herečky Mária Kráľovičová, Zuzana Kocúriková a Miroslava Partlová. Hostia si v jezuitskom kostole ešte vypočuli slávnostný koncert učiteľov ZUŠ Skalica Emílie Nádlerovej a Mariána Mikúša a študenta bratislavského konzervatória Adama Nádlera. „S dnešným dňom, s tým, ako sme si pripomenuli a uctili význam roku 1918, som veľmi spokojný. A som rád, že si vieme spomenúť a uctiť ľudí, ktorí tu žili pred sto rokmi a niečo tu dokázali. Verím, že takto si možno o sto rokov spomenie niekto na nás a povie, že sme boli zaujímavá generácia, ktorá niečo dokázala,“ uzatvára s úsmevom Stanislav Chovanec. em


číslo 3/2013

SPEKTRUM

5

AKO ŠTÍBOR POMÁHA Štíbor – mestské centrum sociálnych služieb je neziskovou organizáciou mesta Skalica, založenou v roku 2006. Od toho istého roku je Štíborom prevádzkovaná i nocľaháreň, zariadenie sociálnych služieb poskytujúce ubytovanie ľuďom bez domova. O fungovaní tohto zariadenia a možnej pomoci ľuďom bez domova sme sa porozprávali s vedúcou nocľahárne a útulku Cesta, Bc. Annou Javornickou.

Máte prehľad, koľko bezdomovcov sa v Skalici nachádza?

Bezdomovcov s trvalým pobytom v meste Skalica, ktorí odmietajú sociálne služby a prispôsobiť sa akýmkoľvek podmienkam, je päť. Okrem toho máme plne obsadenú nocľaháreň s kapacitou desať lôžok. V meste sa však nachádzajú i bezdomovci z Holíča a okolitých obcí, my ale

necháme nikoho na ulici, prispôsobíme podmienky tak, aby sa do nocľahárne zmestilo viac ľudí.

Aké pravidlá musia klienti dodržiavať?

Zaviedli sme prevádzkový a ubytovací poriadok, ktorým sa klienti musia riadiť. Klientov pri príchode kontroluje pracovník SBS. Prísť môžu medzi 19 až 22 hodi-

reň slúži len na prenocovanie, zariadenie je nutné opustiť ráno do 9.00.

Aké ďalšie služby okrem prenocovania im poskytujete?

Majú k dispozícii malú miestnosť na prípravu stravy, umyváreň s WC na vykonávanie základnej osobnej hygieny a práčovňu. Poskytujeme im základné soci-

Budova slúži Skaličanom v núdzi.

Každý obyvateľ nocľahárne má nejaký príjem, či už ide o mzdu, dávku v hmotnej núdzi, alebo aktivačný príspevok. Klienti nocľahárne sú povinní platiť úhradu za sociálne služby, ktoré sú im poskytované, od ubytovania až po poradenstvo. Suma je 70 centov za noc, 20 – 22 eur za mesiac. V prípade prania osobných vecí platia 23 centov za kilogram. Pracie prostriedky zabezpečujeme my.

Zaujímate sa i o dôvody, prečo prišli vaši klienti o strechu nad hlavou?

Interiér je udržiavaný.

sociálne služby nocľahárne môžeme poskytnúť len obyvateľom mesta Skalica.

Kapacita momentálne postačuje?

Kapacita je momentálne dostačujúca. Pochopiteľne, počas zimného obdobia ne-

nou, pričom povolená tolerancia alkoholu je do 0,5 promile. Navyše. už dva roky fungujeme motivačne. Príchod je povolený už o 17.00, no tolerancia alkoholu je nulová. Tento krok sa nám osvedčil, väčšina klientov chodieva na piatu hodinu. Nakoľko nocľahá-

álne poradenstvo, pomoc pri komunikácii s úradmi, políciou, súdmi, pomáhame im pri uplatnení na pracovnom trhu. Taktiež im poskytujeme nevyhnutné ošatenie a obuv.

Sú všetky tieto služby zadarmo?

O tieto záležitosti sa, pochopiteľne, zaujímame. Dôvody sú rôznorodé, často ide o súbor viacerých sociálno-patologických javov, ako závislosť na alkohole a iných omamných látkach, gemblerstvo, zlá partia. Častými príčinami sú rozvod a následné majetkové vysporiadanie, nezamestnanosť a teda nedostatočné financie na zabezpečenie adekvátneho bývania a pod.

Akou formou môžu ľudia pomôcť?

Jednou z foriem pomoci je darovanie 2 percent z daní našej neziskovej organizácii. Privítame i materiálnu pomoc v podobe šatstva, obuvi, trvanlivých potravín, posteľného povlečenia, uterákov, perín, kuchynského vybavenia či nábytku. Nocľaháreň i útulok sa nachádzajú na Nádražnej 33, telefón 0917 346 962.

Blížia sa Vianoce, máte vo zvyku prichystať pri tejto príležitosti niečo pre vašich klientov? Napríklad tradičnú kapustnicu?

Mesto Skalica každoročne pripravuje pre klientov útulku i nocľahárne vianočné posedenie, ktoré sa nezaobíde bez tradičnej vianočnej kapustnice. Inak je teplá strava klientom nocľahárne a bezdomovcom zotrvávajúcim na ulici poskytovaná len počas najväčších mrazov. Eva Árendášová

KNIHOU ZÁHORIA 2012 JE JABUOŇICKÉ VŠELICO Ocenenie za Knihu Záhoria 2012 tento rok putovalo do Jablonice, víťazom čitateľskej ankety sa totiž stala publikácia Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Za nominované knihy hlasovala čitateľská verejnosť. Vyhlasovateľmi ankety sú už tradične Záhorská knižnica Senica, Záhorská galéria v Senici a Záhorské múzeum Skalica. Víťazná kniha, ktorú k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Jablonici zostavil tím pod vedením Andreja Závodného, získala 420 hlasov. O priazeň čitateľov sa v tomto ročníku uchádzalo rekordných 46 kníh, o šesť viac ako vlani. Bola medzi

nimi poézia i próza, literatúra pre deti, jazykové aj matematické učebnice, knihy späté s obcami aj publikácie venované výtvarným, literárnym či hudobným osobnostiam. Verejnosť mohla svoje hlasy odovzdať prostredníctvom hlasovacích lístkov v Záhor-

skej knižnici v Senici a ďalších verejných knižniciach na Záhorí, k dispozícii však bolo aj internetové hlasovanie na webstránke Záhorskej knižnice, Mestského centra kultúry v Malackách a na webových stránkach miest Senica a Holíč. Do hlasovania sa za-

pojilo celkom 2826 čitateľov. Na druhom mieste so ziskom 381 hlasov sa umiestnila monografia obce Jakubov od Jána Šimeka a tretím najúspešnejším titulom sa stala kniha, Vtedy na Záhorí, alebo Tá fľaša mení situáciu“ od Fera Rajeca, ktorá získala 344 hlasov. Rajecova kniha bola najúspešnejším titulom v rámci beletrie, v ankete však boli zastúpené aj ďalšie žánre. Spomeňme na-

príklad poéziu, kde najviac hlasov získal jubilujúci básnik Pavol Stanislav so zbierkou Prílivy a odlivy, či tvorbu pre deti, kde sa víťazkou stala skúsená autorka Zdenka Laciková. Vlaňajším víťazom ankety Kniha Záhoria 2011 bola Encyklopédia Suchohradu, zostavená Františkom Višváderom. (sim)


6

novinky

SPRAVODAJSTVO INZERCIA

TVOJ HLAS

ROZHODNE

2

TIBOR MIKUŠ

Vážení spoluobčania, ďakujem Vám za podporu v prvom kole volieb do VÚC. Som zástancom spolupráce a nehľadám rozdiely medzi ľuďmi, národnosťami a politickou príslušnosťou. Žiaľ, zaznamenali sme obce i mestá, kde sa volilo výlučne na národnostnom princípe, v prospech ľudí, ktorí nikdy nepracovali v samospráve nášho kraja. Dokonca v ňom dlhodobo nemali ani trvalé bydlisko. Nemáme robiť politiku, ale zabezpečovať rozumnú a vecnú správu kraja.


číslo 3/2013

SPRAVODAJSTVO INZERCIA

Príďte 23. novembra 2013 k volebným urnám

2

a podporte rozumné spoločné riešenia.

Vážim si prácu lekárov, sestier a odborného personálu v nemocniciach. Dokázali sme prevziať pacientov z iných krajov, zrekonštruovať oddelenia a nakúpiť novú medicínsku techniku. Potrebujeme dostať aj ostatné nemocnice v kraji na úroveň, ktorá sa dosiahla v NsP Skalica, a.s. Stredné školstvo považujem za základný faktor kvality života v našom regióne, pretože umožní, aby mladí ľudia nachádzali v budúcnosti prácu doma. Pre tento účel zabezpečujeme väzbu stredných odborných škôl na firmy v našom regióne. Obnovujeme technické zručnosti a účinnejšie ich spájame s teoretickými vedomosťami. Vraciame úctu remeslu. Kvalitné cesty sú zárukou rozvoja zamestnanosti. Potrebujeme bezpečný kraj, pohodlný pre vlastných obyvateľov, s dostupnou infraštruktúrou pre podnikateľov i návštevníkov. Sme jediný región bez nehodových úsekov. Zasadzujeme sa o juhozápadný obchvat Trnavy, južnú rýchlostnú komunikáciu, cestný obchvat v Hlohovci a most v Piešťanoch. Dosiahli sme priemerne 85 percentnú zhodu pri hlasovaniach Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zo strany všetkých prítomných poslancov. Táto vysoká podpora svedčí o transparentnosti voči občanovi a rovnakom prístupe k všetkým oblastiam nášho kraja. Razíme novú vzťahovú kultúru. Potreba väčšiny má prednosť pred individuálnymi názormi. Vedieme dialóg medzi všetkými inštitúciami v kraji bez rozdielu národnosti. Chápeme záujmy aj tých najmenších obcí a veľkých miest. Spolupracujeme s regionálnymi združeniami ZMO. Výsledky doterajšej práce sú dôkazom podpory národnostnej kultúry.

NTT 1694/13

V roku 2012 sme získali jedinečné ocenenie Výboru regiónov EÚ – Podnikateľský región roka, a to ako jediný región v Slovenskej republike i zo všetkých nových členských štátov Európskej únie. Potrebujeme nadviazať na sociálnoekonomický rozvoj, dlhodobé zlepšovanie kvality života a zvyšovanie atraktívnosti nášho kraja.

TIBOR MIKUŠ, číslo 2

7


8

novinky

INZERCIA SPRAVODAJSTVO

92ď%<'2751$96.e+2 9292ď%È&+ä83$1$1$-9,$& +/$62935(7,%25$0,.8â$ V Trnavskom kraji v regionálnych voľbách získal najviac hlasov súčasný predseda kraja Tibor Mikuš (nezávislý). Podporilo ho 31 310 voličov, čo predstavuje 40,04 percenta hlasov. 7LERU0LNXãVDYGUXKRP NROH UHJLRQiOQ\FK YROLHE YV~ERMLRSRVWSUHGVHGXNUDMD VWUHWQHVGUXKêPYSRUDGt -y]VHIRP%HUpQ\LP 60. 2.6  NWRUpPX VYRM KODV

RGRY]GDORYROLþRY WHGD]tVNDOSHUFHQWD KODVRY7UHWLHKR,YDQD8KOLDULND .'+D6'.Ò'6  SUHGEHKROOHQRKODVRY 8KOLDULN]tVNDOKOD-

POLOVIČKA OBHÁJILA KRESLÁ Až 21 zo 40 zvolených poslancov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) pôsobilo v zastupiteľstve aj vo volebnom období rokov 2009-2013. V každom zo siedmich obvodov sa vymenila po voľbách 9. novembra asi polovica poslancov, výnimkou je okres Skalica, kde zostáva pôvodná zostava. 9REYRGH'XQDMVNi6WUHGDVD RE\YDWHOLD776.EXG~QDćDOHM VWUHWiYDĢVRãW\UPL]FHONRYêFK RVHPSRVODQFRY±VR=ROWiQRP +iMRVRP/iV]OyP%DFVyP -y]VHIRP.YDUGRPD,YiQRP )HQHVRP YãHWFL60.0.3 2.6  Y RNUHVH *DODQWD VRãW\UPL]RVLHGPLFK±V-y]VHIRP%HUpQ\LP/iV]OyP%tUyRP/iV]OyP3pNRP YãHWFL 60.0.32.6 D*iERURP *iORP 0RVW+tG 9REYRGH +ORKRYHFVLSRVODQHFNpSRVW\ REKiMLOLGYDMD]WURFK±-iQ'RPDUDFNê QH]iYLVOê D3HWHU 'YRUDQ .'+6'.Ò'6  Y3LHãĢDQRFKGYDMD]SLDWLFK± QH]iYLVOê5HPR&LFXWWRD3HWHU

2WWLQJHU .'+6'.Ò'6  9REYRGH6HQLFDEXG~YSUiFLSRNUDþRYDĢGYDMD]SLDWLFK SRVODQFRY±QH]iYLVOêďXERPtU3DUt]HND5DGRYDQ3UVWHN ]D6PHU6'96NDOLFL]RVWiYDWURMLFD=GHQNRýDPEDO QH]iYLVOê 6WDQLVODY&KRYDQHF D-R]HI+D]OLQJHU REDMD6PHU6' 97UQDYH]GHYLDWLFK]RVWiYDM~YNUDMVNRPSDUODPHQWH SUHQDVOHGXM~FHãW\ULURN\ãW\ULDSRVODQFL±9ODGLPtU%XWNR DâWHIDQ%RãQiN REDMD.'+ 6'.Ò'6 D$XJXVWtQ+DPEiOHNDďXERPtU$QWDO REDMD 6PHU6' 

Kandidát

Povolanie

Politická strana

Zisk v %

József Berényi (46) Tibor Mikuš (60) József Nagy (45) Andrej Richnák (28) Ivan Uhliarik (45)

politológ predseda TTSK predseda NR SR ekonóm poslanec NR SR

SMK, OKS nezávislý kandidát MOST - HÍD NOVÝ PARLAMENT KDH, SDKÚ - DS

18,33 40,04 18,12 4,81 18,26

VRY SHUFHQWD =DQtP QDVOHGXMH-y]VHI1DJ\ 0RVW+tG VSHUFHQWDD$QGUHM5LFKQiN 1RYêSDUOD-

SULHNWRPXåHVDNDQGLGDW~U\HãWHSUHGYRĐEDPLY]GDO 9ROHEQi~þDVĢY7UQDYVNRP NUDMLGRVLDKODSHUFHQWD

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA IVANA UHLIARIKA Na nekalé a neetické vedenie kampane kandidáta na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Ivana Uhliarika (KDH, SDKÚ-DS) upozorňuje predstaviteľov miestnych a obecných samospráv kraja na webovej stránke TTSK súčasný predseda Tibor Mikuš (nezávislý).

8KOLDULNVDYQHMXSULDPLO QDRWi]NXYVWXSXVWUDWHJLFNpKRSDUWQHUDGRNUDMVNêFK QHPRFQtFY'XQDMVNHM6WUHGHD*DODQWH3RQHSUDYGLYêFKELOERUGRFKEROLURYQDNpOåLRSULYDWL]iFLLQHPRFQtF ãtUHQpDMSURVWUHGQtFWYRPOHWiNRYSODJiWRYDVFKUiQNR VLP YDQLD&HOiNDPSDĖMH]DYiG]DM~FD]QHLVĢXMHSDFLHQWRY QHPRFQtFDLFKSUtEX]QêFK ,GHR]iPHUQpãtUHQLHSRSODãQHMVSUiY\VFLHĐRP]tVNDĢYRYRĐEiFKYLDFSHUFHQW .'+QHEXGHYGUXKRPNROH KODVRYDĢSRGĐDVYRMKRYHGR- XSR]RUĖXMH0LNXã YRĐE\SUHGVHGX776.RGSR- PLDDSUHVYHGþHQLD=iURYHĖ 8KOLDULN QHPi YODVWQê U~þDĢVYRMLPYROLþRPåLDG- VDGRPQLHYDåHSRQH~VSHFKX SURJUDPDLEDRþLHUĖXMHGOKRQHKR ] GYRFK NDQGLGiWRY ,YDQD8KOLDULND .'+6'- GRE~SUiFXSUHGVHGXD]DVWX3UH7$65WRSRWYUGLONUDM- .Ò'6SHUFHQWD YSU- SLWHĐVWYD776.9]KĐDGRP VNêSUHGVHGD.'+Y7UQD- YRPNROHVDSUHYlþãLQXYROL- QDWRåHLGHROåLSRGiYDP YH $ORM] 3ĜLGDO V WêP åH þRY.'+YRĐE\YWRPWRNUDML QDĖKRWUHVWQpR]QiPHQLH VYRMLPYROLþRPRGSRU~þDM~ VNRQþLOL 776.PiVRVYRMLPLREFD-

NEBUDÚ VPLÝVAŤ

PHQW  VR  SHUFHQWD -R]HI5DYDV] 6WUDQDUyPVNHM~QLH ]tVNDOKODVRY SHUFHQWD DWRDMQD-

Ivan Uhliarik. Foto: TASR

PLPHVWDPLLUHJLRQiOQ\PL ]GUXåHQLDPL=026GREU~ VSROXSUiFX1DMQRYãLH]D]QDPHQiYDPHSRNXVDE\ Y PLHVWQ\FK UR]KODVRFK EROLRGY\VLHODQpLQIRUPiFLHVURYQDNRRþLHUĖXM~FLP REVDKRPREUDFLDVD0LNXãQDVWUiQNH776.QDVWDURVWRYDSULPiWRURY7UHVWQpR]QiPHQLHSRGDO0LNXã SRGĐDY\MDGUHQLDDVLVWHQWD SUHGVHGX776.-XUDMDâWDIIXQDSURNXUDW~UHY7UQDYH ,YDQ8KOLDULNDNRUHDNFLX SRVODO7LERURYL0LNXãRYL RWYRUHQêOLVWYĖRPXYLHGRO åHVN{UþLQHVN{UEXGHPX-

VLHĢ0LNXãREþDQRPNUDMD RGKDOLĢSUDYGXRSULYDWL]iFLLåXSQêFKQHPRFQtF.HćåHSUHGVHGRYL776.SUHNiåDM~GRWHUDMãLH8KOLDULNRYH ELOERUG\SRQ~NROPXWULDOWHUQDWtYQHQiYUK\QDQRYp 6 P\ãOLHQNRX åH NHć MH QHPRFQLFDYODVWQHQiDOHER SUHYiG]NRYDQi¿QDQþQêPL åUDORNPLMHMKODYQêFLHĐVD ]iVDGQH]PHQt]SRVN\WRYDQLD]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWLQD]DUiEDQLHSHĖD]t DWRMH]Op

7$65


číslo 3/2013

INZERCIA SPRAVODAJSTVO

6$02635È91(+2.5$-$ KANDIDÁTI NA PREDSEDU TTSK DO 2. KOLA

Meno a priezvisko

Vek

Politická strana

Tibor Mikuš József Berényi

60 46

nezávislý kandidát SMK, OKS

Počet hlasov 40,04% 18,33%

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 1 - Dunajská Streda (zvolení 8 poslanci) József Nagy Gabriel Bárdos Zoltán Hájos László Bacsó József Menyhárt József Kvarda Arpád Érsek Iván Fenes

45 60 46 39 37 64 55 46

MOST-HÍD SMK SMK SMK SMK SMK MOST-HÍD SMK

8794 8614 8565 8507 8238 8177 8077 8002

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 2 - Galanta (zvolení 7 poslanci) József Berényi Krisztián Forró Gábor Gál László Biró Gergely Agócs László Pék Ervin Chomča 9ROHEQpPLHVWQRVWLV~XåSULSUDYHQpQDGUXKpNRORYROLHEåXSDQRY)RWR7$65

ZLOŽENIE ZASTUPITEĽSTVA TRNAVSKÉHO VÚC V krajskom parlamente by mal PDĢYQDVOHGXM~FLFKãW\URFKURNRFKQDMYLDFSRVODQHFNêFKVWROLþLHN6PHU6'DWR YWRPWRYROHEQRPREGREtQHPDODQL MHGQX 60.0.3EXGHPDĢ URYQDNêSRþHW NRDOtFLX.'+

6'.Ò'6EXGH]DVWXSRYDĢ SRVODQFRY GRWHUD] 0RVW+tGSRVODQFL GRWHUD]DQLMHGHQ DQH]iYLVOtV~SRVODQFL GRWHUD]LFKEROR  'YRMVWUDQXSULSUDYLO Eã

POSLANCI PODĽA STRANÍCKEJ PRÍSLUŠNOSTI

46 37 38 44 27 62 49

SMK SMK MOST-HÍD SMK SMK SMK MOST-HÍD

4671 3698 3608 3576 3136 3126 3050

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 3 - Hlohovec (zvolení 3 poslanci) Milan Domaracký Alena Jelušová Peter Dvoran

60 57 58

nezávislý kandidát nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS

1961 1691 1259

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 4 - Piešťany (zvolení 5 poslanci) Miloš Tamajka Remo Cicutto Iveta Babičová Jozef Drahovský Peter Ottinger

37 51 56 37 61

SMER-SD nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS

2435 2007 1929 1701 1611

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 5 - Senica (zvolení 5 poslanci) Ľubomír Parízek Radovan Prstek Roman Sova Martin Lidaj Ján Kovár

50 46 45 36 60

nezávislý kandidát SMER-SD KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD

1815 1728 1670 1601 1551

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 6 - Skalica (zvolení 3 poslanci) Stanislav Chovanec Zdenko Čambal Jozef Hazlinger

54 51 45

SMER-SD nezávislý kandidát SMER-SD

3606 3180 3071

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 7 - Trnava (zvolení 9 poslanci)

SMER (12), SMK-MKP (11), KDH, SDKÚ-DS (7), MOST-HÍD (4), NEZÁVISLÝ (6)

Vladimír Butko Štefan Bošnák Augustín Hambálek Ľubomír Antal Bystrík Stanko Katarína Jelačičová Jozef Pobiecký Marta Gubrická Silvia Hojerová

58 66 56 56 44 48 44 54 48

KDH, SDKÚ-DS KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD SMER-SD SMER-SD KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD

4782 4465 4059 4015 3958 3810 3806 3718 3583

9


10

novinky

SPRAVODAJSTVO TÉMA

.'(35263(58-Òä(1< 35263(58-(,632/2ý126ġ

NRXÒVSHãQêFKåLHQDSR]LWtYQ\FKSUtNODGRYSULE~GD1DSULHNWHMWRVNXWRþQRVWL LFKHãWHVWiOHQLHMHGRVWDWRN=DKUDQLþQtPDQDåpULV~ QDåHQ\YULDGLDFLFKSR]tFLiFK]Y\NQXWtDWHQWRWUHQGVD VQDåLDSUHVDG]RYDĢLXQiV 3RGĐDPQRKêFKWDNGQHVXå QHUR]KRGXMHWRþLMHQLHNWR PXåDOHERåHQDDOHDNpPi RVREQRVWQpYODVWQRVWLUR]KRGQRVĢVFKRSQRVĢPRWLYiFLHY\WUYDORVĢDSRGREQH 5RGRYiSROLWLNDDERM]DURYQRVĢ SRKODYt MH V~þDVĢRX KRGQ{W(XUySVNHM~QLHXå RGURNX9V~þDVQRVWL VDDOHGRSRSUHGLDGRVWiYDM~ *HQHUiOQHULDGLWHĐN\GRPi- LQLFLDWtY\]DPHUDQpQDVWDFLFKDPHG]LQiURGQêFKVSR- QRYHQLHW]YURGRYêFKNYyW ORþQRVWtPDMLWHĐN\¿ULHPþL NWRUpE\SUHYHĐNpVSRORþQRVPDQDåpUN\QDYUFKRORYêFK WL]QDPHQDOLSRYLQQRVĢPDĢ SR]tFLiFKYRYãHWNêFKVIp- YRVYRMLFKãWDWXWiUQ\FKRUJiUDFKHNRQRPLN\YãDNXåDQL QRFKVWDQRYHQêPLQLPiOQ\ QD6ORYHQVNXQLHV~YêQLP- SRGLHOåLHQ.YyW\]DWLDĐ]DZastúpenie európskych žien vo vyšších a top manažérskych pozíciách v porovnaní s uplynulými desaťročiami postupne vzrastá. Napriek tomu však stále platí, že napr. v Európskej únii je medzi manažérmi viac mužov než žien. To isté možno konštatovať i o zastúpení v národných parlamentoch či vládach. Tu sú lídrami najmä Švédsko a Fínsko. Slovensko sa vo všetkých oblastiach zaraďuje do druhej polovice rebríčka.

YLHGORQDSU1yUVNR)tQVNR âSDQLHOVNR%HOJLFNR)UDQF~]VNR.DQDGD5DN~VNR 7DOLDQVNR'RSDGDY\KRGQRWHQLH]DYHGHQLDNYyWDOH EXGH]QiP\DåRQLHNRĐNR URNRY3RGĐD(XUySVNHMNRPLVLHEROQD]DþLDWNXURND SRGLHOåLHQYSUHGVWDYHQVWYiFKQDMYlþãtFKHXUySVN\FKYHUHMQHREFKRGRYDQêFKVSRORþQRVWtQLåãtDNR SHUFHQW

Slovenky to majú ťažké 6URYQRVĢRX]DVW~SHQLDåLHQ YULDGLDFLFKSR]tFLiFK¿ULHP V~KODVtSHUFHQW(XUySDQRY1DMYlþãtSRGLHO]iVWDQFRYWRKWRQi]RUXMHQD&\SUHYËUVNXD6ORYLQVNX YLDF QHåSHUFHQW 1DRSDNQDMPHQHMV~URYQRFHQQpPXSRVWDYHQLXåLHQYQDMY\ããtFK IXQNFLiFKQDNORQHQt6ORYiFL 6~KODVVWYUGHQtPåHåHQ\

E\PDOLE\ĢYUR]KRGRYDFtFK SRVWRFK]DVW~SHQpURYQDNR DNRPXåLY\MDGULORSHUFHQW6ORYiNRY 6ORYiFLV~YRWi]NHSRVWDYHQLDåLHQYRYUFKRORYêFK IXQNFLiFK VN{U VNHSWLFNt7DNPHUSRORYLFD]QLFK YSULHVNXPHXYLHGODåHåHQ\ YåG\QHPDM~SRWUHEQpNYDOLW\DVFKRSQRVWLQDWRDE\ REVDGLOLY\VRNpSRVW\=iURYHĖVDSHUFHQWGRS\WRYDQêFK6ORYiNRYGRPQLHYD åHåHQ\VDRY\VRNpSR]tFLH ]DXMtPDM~PHQHMDNRPXåL '{YRGRPMHSRGĐDQLFKVNXWRþQRVĢåHåHQ\PDM~Ylþãt VNORQVWDUDĢVDRURGLQXDGRPiFQRVĢ7HQWRQi]RU]DVWiYD DåSHUFHQW6ORYiNRYþRMH QDMY\ããtSRGLHOYUiPFL(Ò 1D]iNODGHXYHGHQêFKVNXWRþQRVWtVLGRYROtPNRQãWDWRYDĢåHSRGQLNDWHĐVNiVIpUD(XUyS\MHLQDćDOHMVYHWRP

PXåRY,EDNDåGêGHVLDW\ þOHQSUHGVWDYHQVWYDQDMYlþãtFKHXUySVN\FKVSRORþQRVWt MHåHQDDYSHUFHQWiFKSUtSDGRYV~SUHGVHGDPLSUHGVWDYHQVWLHY PXåL âW~GLH XND]XM~åHSRGQLN\VY\ããtPSRþWRPåLHQQDYHG~FLFKPLHVWDFKGRVDKXM~OHSãLH YêVOHGN\DNRÄþLVWRPXåVNp³ VSRORþQRVWL,FKSUHYiG]NRYp SUtMP\V~Y\ããLHDV~~VSHãQHMãLHSUL]tVNDYDQtQDGDQêFKĐXGtDOHSãLHUR]XPHM~]iND]QtNRP

Vzdelanie bez právomocí ýR QDMOHSãLH Y\XåLWLH QDGDQêFK HXUySVN\FK åLHQ QDWUKXSUiFHQLHMHOHQSUtQRVRPSUHSRGQLNDQLHDOHDM SUHKRVSRGiUVWYRDVSRORþQRVĢDNRFHORNäHQ\WYRULD SHUFHQW]DEVROYHQWRYY\VRNêFKãN{ODOHQDPLHVWDFK


číslo 3/2013

YHNRQRPLNHVUR]KRGRYDFRX SUiYRPRFRXMHLFK]DVW~SHQLHQHSRURYQDWHĐQp 9WHMWRV~YLVORVWLVFKYiOLOD (XUySVNDNRPLVLD6WUDWpJLX URYQRVWLåLHQDPXåRY 6WUDWpJLDVDULDGLSUtVWXSRP ]DPHUDQêPQDPXåRYDåHQ\ REVLDKQXWêPYNRQNUpWQ\FK LQLFLDWtYDFKD]DþOHĖXMH]iVDGXURYQRVWLPHG]LPXåPL DåHQDPLGRYãHWNêFKSROLWtNDþLQQRVWt(Ò-HMFLHĐRPMHSURSDJRYDĢURGRY~ URYQRVĢ6WUDWpJLDVLNODGLH ]DFLHĐSRGSRURYDĢYêYRM QD~URYQLMHGQRWOLYêFKãWiWRY DSRVN\WQ~Ģ]iNODGSUHVSROXSUiFXVćDOãtPLHXUySVN\PLRUJiQPLD]~þDVWQHQêPL VWUDQDPL ÒVSHFK\ (XUySVNHM ~QLH YREODVWLURYQRVWLåLHQDPXåRYSULVSHOLNSR]LWtYQ\P ]PHQiPYåLYRWHPQRKêFK HXUySVN\FKREþDQRYDWYRULD ]iNODG QD NWRURP WHUD]PXVtPHEXGRYDĢVSRORþQRVĢYNWRUHMPDM~åHQ\ DPXåLVNXWRþQHURYQRFHQQpSRVWDYHQLH .Đ~þRYpRSDWUHQLD(XUySVNHMNRPLVLHY\SOêYDM~FH ]R6WUDWpJLHURYQRVWLåLHQ DPXåRY .RPLVLDEXGH SRGSRURYDĢURGRY~URYQRVĢSULXSODWĖRYDQtYãHWNêFKDVSHNWRYDYODMNRYêFK LQLFLDWtY VWUDWpJLH (XUySDQDMPlSRNLDĐLGH RGH¿QtFLXDY\NRQiYDQLH SUtVOXãQêFKYQ~WURãWiWQ\FK RSDWUHQt SURVWUHGQtFWYRP WHFKQLFNHMSRGSRU\DNRDM ãWUXNWXUiOQ\FKIRQGRYDćDOãtFKYê]QDPQêFKSURJUDPRY ¿QDQFRYDQLDDNRMHUiPFRYêSURJUDPSUHYêVNXP YV~YLVORVWLVXVPHUQHQLDPLSUH]DPHVWQDQRVĢDY\KRGQRWHQtPYQ~WURãWiWQ\FK SROLWtN]DPHVWQDQRVWLEXGH SR]RUQH VOHGRYDĢ YQ~WURãWiWQHRSDWUHQLDSULMDWpVFLHĐRP]OHSãLĢURGRY~URYQRVĢ QDWUKXSUiFHDSRGSRURYDĢ VRFLiOQH]DþOHĖRYDQLHåLHQ SRGSRURYDĢSRGQLNDQLH DVDPRVWDWQ~]iURENRY~þLQQRVĢåLHQ VN~PDĢ]RVWiYDM~FHUR]GLHO\YQiURNRFKQDGRYROHQNX]URGLQQêFKG{YRGRY QDMPlQDRWFRYVN~GRYROHQNXDGRYROHQNXSULVWDURVWOLYRVWLRRVRE\DPRåQRVWLDNR LFKRGVWUiQLĢSRGiYDĢVSUiY\RþLQQRVWLþOHQVNêFKãWiWRYSRNLDĐLGHR]DULDGHQLD VWDURVWOLYRVWLRGHWL

SPEKTRUM TÉMA

SRGSRURYDĢURGRY~URYQRVĢYRYãHWNêFKLQLFLDWtYDFK YREODVWLLPLJUiFLHDLQWHJUiFLHPLJUDQWRY VSROXVHXUySVN\PLVRFLiOQ\PLSDUWQHUPLDSULUHãSHNWRYDQtQH]iYLVORVWLVRFLiOQHKR GLDOyJX VN~PDĢ PRåQpVS{VRE\DNR]OHSãLĢWUDQVSDUHQWQRVĢRGPHĖRYDQLDDNRDMYSO\YNWRUêPDM~GRKRG\DNRMHSUiFD QDþLDVWRþQê~Yl]RND]POXY\QDGREXXUþLW~QDURYQDNpRGPHĖRYDQLH SRGSRURYDĢ LQLFLDWtY\ ]D URYQDNp RGPHĖRYDQLH QDSUDFRYLVNXDNRV~FHUWL¿NiW\URYQRVWLÄFKDUW\³ DRFHQHQLDDNRDMYêYRMQiVWURMRYSUH]DPHVWQiYDWHĐRY QDQiSUDYXQHRG{YRGQHQêFK UR]GLHORYYRGPHĖRYDQtåLHQ DPXåRY

=DKUDQLþQt PDQDåpUL V~QDåHQ\ YULDGLDFLFK SR]tFLiFK ]Y\NQXWtDWHQWR WUHQGVDVQDåLD SUHVDG]RYDĢ LXQiV NDåGê URN XVSRUDG~YDĢ (XUySVN\GHĖURYQRVWLRGPHĖRYDQLDFLHĐRPNWRUpKR EXGHXSR]RUQLĢQDWRRNRĐNRYLDFþDVXPXVLDåHQ\SUDFRYDĢDE\]DURELOLURYQDN~ P]GXDNRPXåL SRGSRURYDĢåHQ\SULYêEHUHQHWUDGLþQêFKSURIHVLtQDSUtNODGYW]Y]HOHQêFKDLQRYDWtYQ\FKRGYHWYLDFK ]YDåRYDĢFLHOHQpLQLFLDWtY\ QD ]OHSãHQLH URGRYHM URYQRYiK\QDUR]KRGRYDFtFKSR]tFLiFK PRQLWRURYDĢFLHĐSHUFHQWQpKR ]DVW~SHQLD åLHQ QDQDMY\ããtFKUR]KRGRYDFtFKSR]tFLiFKYRYêVNXPH PRQLWRURYDĢ SRNURN SUL SOQHQt FLHĐD SHUFHQWQpKR]DVW~SHQLDSUtVOXãQtNRYMHGQpKRSRKODYLD YNDåGHMRGERUQHMVNXSLQH DYRYêERURFK]ULDGHQêFK .RPLVLRX SRGSRURYDĢ~VLOLHRYlþãLX~þDVĢåLHQQDYRĐEiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX DMDNRNDQGLGiWLHN SULMPHVWUDWpJLX(ÒERMD SURWLQiVLOLXQDåHQiFKNWRUHMFLHĐRPEXGHRNUHPLQp-

KRRGVWUiQHQLHPU]DþHQLD åHQVNêFKSRKODYQêFKRUJiQRYDWRSRXåLWtPYãHWNêFK YKRGQêFKQiVWURMRYYUiWDQHWUHVWQpKRSUiYDYUiPFL SUiYRPRFt(Ò]DSRGSRU\ FHORHXUySVNHMLQIRUPDþQHM NDPSDQHRQiVLOtSiFKDQRP QDåHQiFK ]DEH]SHþt DE\ SUiYQH SUHGSLV\(ÒWêNDM~FHVDD]\ORYHMSROLWLN\]RKĐDGĖRYDOLRWi]N\URGRYHMURYQRVWL YUiPFL(XUySVNHKR~UDGX QDSRGSRUXD]\ODQWRYDSURVWUHGQtFWYRP¿QDQFRYDQLD (XUySVNHKRIRQGXSUHXWHþHQFRYEXGHSRGSRURYDĢRGERUQ~SUtSUDYXDRVYHGþHQp SRVWXS\]DPHUDQpQDURGRY~WHPDWLNX PRQLWRURYDĢDSRGSRURYDĢGRGUåLDYDQLHNRGDĖVNêFK NULWpULtSUHYVWXSGR(ÒYREODVWL URYQDNpKR ]DREFKiG]DQLDVRåHQDPLDPXåPL DEXGHSRPiKDĢNUDMLQiP]iSDGQpKR%DONiQXD7XUHFNX VWUDQVSR]tFLRXDSUHVDG]RYDQtPSUtVOXãQêFKSUiYQ\FK SUHGSLVRY LPSOHPHQWRYDĢ $NþQê SOiQ(ÒRURGRYHMURYQRVWL

DSRVLOQHQtSRVWDYHQLDåLHQ YUiPFLUR]YRMRYHMVSROXSUiFH ±  QDćDOHMVWLPXORYDĢSDUWQHUVNpNUDMLQ\(63SULSRGSRUHURGRYHMURYQRVWLSURVWUHGQtFWYRPV\VWHPDWLFNpKR SROLWLFNpKRGLDOyJXYêPHQ\ VN~VHQRVWtDKĐDGDQtPPRåQRVWtSUHSRPRFYUiPFLQiVWURMDHXUySVNHKRVXVHGVWYD DSDUWQHUVWYD YLDF]RKĐDGĖRYDĢURGRYp KĐDGLVNRYUiPFLKXPDQLWiUQHMSRPRFL(Ò EXGHVD]DREHUDĢ~ORKRX PXåRYSULKĐDGDQtURGRYHM URYQRVWLEXGHSRGSRURYDĢ RVYHGþHQpSRVWXS\WêNDM~FHVDURGRYêFK~ORKYREODVWLPOiGHåHY]GHOiYDQLD NXOW~U\DãSRUWX EXGHPRQLWRURYDĢVSUiYQH Y\NRQiYDQLHSUiYQ\FKSUHGSLVRY(ÒRURYQDNRP]DREFKiG]DQtVRVRELWQêPG{UD]RPQDVPHUQLFH (6D(6 EXGHPRQLWRURYDĢYDNRP UR]VDKXVDKĐDGLVNRSRKODYLD EUDORGR~YDK\SULXSODWĖRYDQtVPHUQtFRQHGLVNULPLQiFLL

11

EXGHSRGSRURYDĢ~SOQ~ LPSOHPHQWiFLX 3HNLQVNHM DNþQHMSODWIRUP\YUiWDQHYêYRMDDDNWXDOL]iFLHSUtVOXãQêFKXND]RYDWHĐRY]DSRGSRU\(XUySVNHKRLQãWLW~WX SUHURGRY~URYQRVĢ SUHGNDåGRURþQêPGLDOyJRP QD Y\VRNHM ~URYQLRURGRYHMURYQRVWLPHG]L3DUODPHQWRP.RPLVLRX þOHQVNêPLãWiWPLDNĐ~þRYêPL ]DLQWHUHVRYDQêPL VWUDQDPLSUHGORåtYêURþQ~ VSUiYXRSRNURNXYREODVWL URYQRVWLåLHQDPXåRYNWRUiVDEXGH]DPHULDYDĢQDMPlQDWpP\NWRUpV~V~þDVĢRXWHMWRVWUDWpJLH

$NQiPQDR]DM ]iOHåtQDPLHUL DEH]SHþQRVWL YRVYHWHPXVtPH XURELĢYLDF SUHSRGSRUXåLHQ Ä1HURGtPHVDDNRåHQ\VWiYDPHVDQLPL³QDStVDODXå YURNRFKPLQXOpKRVWRURþLD6LPRQHGH%HDXYRLU 1D]QDþLODWêPVNXWRþQRVĢ åHKRFLVDURGtPHVELRORJLFNêPSRKODYtPDNRPXåL DåHQ\DåSRþDVåLYRWDVDSRG YSO\YRPRþDNiYDQtDQRULHP VSRORþQRVWLYQiVIRUPXMH WRþRMHYãHREHFQHSRYDåRYDQp]DÄåHQVNp³DÄPXåVNp³7LHWRY]RU\VSUiYDQLD V~WDNpVLOQpåHYlþãLQD]QiV VDFHOêåLYRWVQDåtSULEOtåLĢVD NLGHiOQHPXREUD]XÄW\SLFNpKRPXåD³DOHERÄW\SLFNHM åHQ\³$NWLHWRY]RU\VSUiYDQLDRGPLHWDPHDOHERLJQRUXMHPHY\VWDYXMHPHVD ]RVWUDQ\VSRORþQRVWLþDVWR RGPLHWDQLX $NQiPQDR]DM]iOHåtQDPLHULDEH]SHþQRVWLYRVYHWHPXVtPHXURELĢYLDFSUHSRGSRUXåLHQäHQ\QDFHORPVYHWH PDM~YHĐNê]iXMHPSRGLHĐDĢ VDQDUR]YRMLVYRMLFKNUDMtQ DQDSURVSHULWHVYRMLFKNRPXQtWLFKSUHGVWDY\DYRGFRYVNpVFKRSQRVWLYãDNWUHED YRYlþãHMPLHUHSRGSRURYDĢ 9V~þDVQRPREGREtE\SUHWR PDORE\ĢY]iXMPHNDåGpKR DE\]DþOHQLOåHQ\GRNDåGHM ]ORåN\VSRORþQRVWLSUHWRåHNGHNRĐYHNQDVYHWHNGH SURVSHUXM~åHQ\SURVSHUXMH LVSRORþQRVĢ 5HQiWD=PDMNRYLþRYi SRGSUHGVHGQtþND1565


12

novinky

SPEKTRUM

S primátorom si pripili aj členky Dámskeho klubu Harmónia.

OTVÁRANIE MLADÝCH VÍN Skalica nie je známa len svojou románskou rotundou či rapkáčmi na kostolnej veži, ale najmä vínnymi ‚sklípkami‘ a výborným vínom. Už niekoľko rokov sa tu koná tradičné Martinské svätenie a ochutnávanie mladých vín. Usporadúva ho občianske združenie Vínna cesta Záhorie. V minulom roku pribudlo podobné podujatie, ktoré má v mnohých vinohradníckych regiónoch už stáročné tradície-Svätomartinské otváranie mladých vín, ktoré pripravili členovia Vinohradníckeho spolku Skalica. A po úspešnom prvom sa uskutočnil aj druhý ročník tak, ako sa podľa tradície patrí – 11. 11. o 11. hodine. Opäť bola miestom konania Potočná ulica a napriek chladnému počasiu sa tu v priebehu dňa vystriedali desiatky milovníkov vína. Právo otvoriť prvú fľašu dostal primátor mesta Stanislav Chovanec. Bolo to biele víno Müller Thurgau z produkcie spoločnosti Víno Masaryk. Prvou fľašou červeného vína bola vzorka modrého Portugalu tiež od toho istého výrobcu. Tradičnými uznanými svätomartinskými vínami sú Müller Thurgau, Muškát morav-

ský, Portugal modrý, pričom v tomto roku bola povolená aj odroda Rosé zweigeltrebe. Návštevníci mali možnosť ochutnať z 58 vzoriek, pričom si mohli vybrať vína červené, biele i ružové. K dobrej nálade niekoľko piesní zaspievali členky Dámskeho klubu Harmónia. Ako inak, o víne.

Stáročná tradícia

Ladislav Nemčovský z Vinohradníckeho spolku Skalica hovorí: „Svätomartinské otváranie a ochutnávanie mladých vín má svoje tradície v časoch cisára Jozefa druhého. A vzniklo to tak, že keď končila služba ľudí u sedliakov, tak to bolo také poďakovanie im za to, že pracovali na poli a vo vinohradoch. Vtedy sa piekli husy a koláče a otvárali mladé vína, ktorými sa pripíjalo na zdravie, na dobrú úrodu, na priateľstvá.

A v tomto termíne sa znovu nadväzovala nová služba, aby mohli aj nasledujúci rok ľudia pracovať na poli a vo vinohrade.“

Úroda bola napriek prognózam dobrá

L. Nemčovský nám povedal, že začiatok roku bol pre vinohradníkov zlý a ani neskôr to nevyzeralo na dobrú úrodu. Počasie bolo premenlivé, najprv málo vlahy, potom veľké teplo a vinohradníkov trápili aj choroby. Napriek tomu sa nakoniec tešia z úrody, ktorá nebola až tak zlá, dokonca niekde prekvapila vyššia cukornatosť, ako vinohradníci a vinári čakali.

Tradícia nevymizne

Podujatie opäť podporil primátor Skalice, ktorý vyzdvihol prácu vinohradníkov a vinárov, ale tiež možno aj trochu

Svätomartinské otváranie mladých vín má v Skalici dlhú tradíciu.

odvahu predstaviť svoje mladé vína. Chovanec hovorí: „Máme tu tradície, ktoré založili naši predkovia a som rád, že vznikajú nové. A ako vidím, tak si už aj toto podujatie získalo svojich priaznivcov. Toto podujatie je aj úcta a poďakovanie všetkých vinohradníkom a vinárom. Vinárstvo v našom meste má veľkú tradíciu a som veľmi rád, že máme aj veľa mladých vinárov, ktorí staré i vznika-

júce tradície môžu potiahnuť ďalej a o budúcnosť vinohradníctva a vinárstva sa báť nemusíme. Aj ten dátum 11. 11. o 11. hodine je veľmi zaujímavý. Pri tejto príležitosti by som chcel poznamenať, že si v tento deň pripomíname 95. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny, v ktorej padlo 151 Skaličanov.“ (em)


číslo 3/2013

AKTUALITY SPEKTRUM

13

792-+/$6 52=+2'1( ]Pán Mikuš, mení sa teraz niečo pre druhé kolo z  hľadiska vašej ďalšej stratégie?

WLDYROLþRYWRQDMOHSãLHULHãHQLH1LHMHG{OHåLWpNRĐNRNUiWVDNDQGLGiWXFKiG]D RSULD]HĖYROLþRYDOHþtP LFKRVORYXMH0DOE\UR]KRGRYDĢSUHGFKiG]DM~FLåLYRW DSUiFDNDQGLGiWDQDPLHVWHRNWRUpVDXFKiG]D]QRYD9ROLþE\VDQHPDOUR]KRGRYDĢQD]iNODGHVĐXERY NDQGLGiWRYDNRNWRY\]HUi QDELOERUGRFKDNWRKRSRGSRUXMHDOHQD]iNODGHWRKR þRVD]PHQLĢQHGiWRMHRVREQiKLVWyULDYêVOHGN\SUiFH -DVDKOiVLPNYãHWNpPXþR VRPXURELODSUHWRVRPVD UR]KRGRO]QRYXNDQGLGRYDĢ OHERWDNP{åHPSRNUDþRYDĢ YWRPþRVPH]DSUHGRãOêFK RVHPURNRYUHDOL]RYDOL

-DVDEXGHPXUþLWHXFKiG]DĢ RSRGSRUXREþDQDWRKWRNUDMD WDNDNRGRWHUD]ýHVWQH+RYRUtPRFHORPNUDML9HćWR V~PRMLVSROXREþDQLDNWRUêFKPiPUiGNWRUêFKVLYiåLP$EH]RKĐDGXQDWRDNR YROLOLGRWHUD]DYSUYRPNROH MDVDXFKiG]DPRLFKSRGSRUXRSRGSRUXYãHWNêFKREþDQRY1HGHOtPLFKDQLSRGĐD QiURGQRVWLDQLSRGĐDVWUDQtFNHMSUtVOXãQRVWLDQLSRGĐDYLHURY\]QDQLD-DVDQH]QtåLPNQHþHVWQpPX]iSDVX 1LNG\VRPWRQHURELOMHWR SURWLP{MPXYQ~WRUQpPXSUHVYHGþHQLX9ćDNDþHVWQRVWL DMQDSULHNSRUiåNDPYåG\ ]Boli ste prekvapený níz]YtĢD]tWH kou účasťou voličov? 6ORERGQê REþDQ SUtGH ]Na post predsedu Tr- DYROt6ORERGQêWR]QDPHnavského samosprávne- Qi]RGSRYHGQêDMHMHGQR ho kraja kandidujete už þLYROtPĖDDOHERQLHNRKR tretíkrát, máte za sebou LQpKR6ORERGQêREþDQE\ dve po sebe idúce voleb- VDPDOQDR]DM]DPêãĐDĢQDG né obdobia v tejto funk- WêPDMHMHKRSRYLQQRVĢRX cii. Prečo by mal volič vsa- YHGLHĢþRUHJLRQiOQDVDPRdiť na kontinuitu namiesto VSUiYDUREtDNpPiNRPSHzmeny? WHQFLHþRSUHQHKRXUREL=NDåGêFKYROLHEE\PDOR ODDSRGĐDWRKRE\VDPDO Y]tVĢQD]iNODGHUR]KRGQX- UR]KRGRYDĢ

,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD

]Zmení sa podľa vás účasť voličov v druhom kole?

]Ktoré kroky počas vášho uplynulého štvorročného pôsobenia hodnotíte ako ÒþDVĢ YROLþRY Y GUXKRP najprínosnejšie pre obyvaNROHEêYDWUDGLþQHQLåãLD teľov TTSK? Čo je prioritou 6RPSUHVYHGþHQêåH~þDVĢ vášho programu?

VODQFRYYSOpQH=DWêPV~ GHVLDWN\KRGtQSUiFHGLVNXVLtKĐDGDQLDNRQVHQ]X 7DNERORGV~KODVHQê~YHU QDRSUDYXFLHVWYVWXSVWUDWHJLFNpKRSDUWQHUDGRQHPRFYRYRĐEiFKMHMHGQêP]R]iN- &HQtPVLåHNUDMVNêSDUOD- QtF N þRPX VPH ]DVDGDOL ODGQêFKVWDYHEQêFKNDPHĖRY PHQWSUDFRYDOYRY]GXãtY]i- YSDUODPHQWHYSULHEHKXURGHPRNUDFLHDY{EHFSUHMDYX MRPQHMG{YHU\D~FW\WRMH NRYDåGHYlWQiVĢNUiW9QDVORERGQHMY{OHþORYHND1H- QDMOHSãtUHFHSWQDDNpNRĐ- VOHGXM~FRPREGREtE\VRP PDOLE\VPHUR]PêãĐDĢDNR YHNDMNUt]RYpVLWXiFLH3UH- FKFHO]RGSRYHGQHDY\WUYROLþLDOHDNRREþDQLDQiãKR MDYLORVDWRYWRPåHQiYUK\ YDORSRNUDþRYDĢYQDþDWêFK UHJLyQXWHGDQiãKRGRPRYD NWRUp~UDG776.SULSUDYLO DNWLYLWiFK DWDNE\VPHPDOLNYRĐEiP PDOLYSULHPHUHSHUFHQWDMSULVWXSRYDĢ Q~SRGSRUXSUtWRPQêFKSR,YDQ.UDMþRYLþ

MINISTERSKÉ OCENENIE PRE ORGAN Z TRNAVY Minister kultúry Marek Maďarič odovzdal v Bratislave ceny v rámci VIII. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky v roku 2012. Medzi ocenenými je aj najstarší organ z Trnavy. Ä5RGtVDYHĐPLSHNQiWUDGtFLD ĕRXRFHĖXMHPHYODVWQtNRYSDPLDWRNUHãWDXUiWRURYSDPLDWNDURYDćDOãtFKNWRUtVDSRGLHĐDM~QDLFK]DFKRYiYDQt³ SRYHGDOYSUtKRYRUHPLQLVWHU 'HYlĢþOHQQiRGERUQiSRURWD YHGHQiSUHGVHGQtþNRX.DWDUtQRX.RVRYRXUR]KRGODRXGHOHQtãW\URFK)pQL[RYDWURFK þHVWQêFKX]QDQt+ODYQpFHQ\ YSRGREHEURQ]RYHMVRFK\)pQL[DRGPHQ\YRYêãNH HXUDGLSORPXVLSUHY]DOLUHDOL]iWRULãW\URFKVWDYLHE2SiW 0DUWLQâWUEiN]5iGXSUHPRQãWUiWRY2SiWVWYD-DVRYVUHãWDX-

UiWRUPL]R]GUXåHQLD9LOODUG ]DUHãWDXURYDQLHMXåQHMIDViG\ .RVWRODVY-iQD.UVWLWHĐDY-DVRYH)DViGDQDMYlþãHMVORYHQVNHMQHVNRUREDURNRYHMVWDYE\ ERODYKDYDULMQRPVWDYH.RVWROGRNRQþHQêYURNXMH QD SORFKH MHGQpKR KHNWiUD ćDOãtFKRVHPKHNWiURYWYRULD ]iKUDG\ 2FHQHQpEROLDMUHãWDXURYDQp PDĐE\]RVWRURþLDVWUHGRYHNpKRSUHVE\WpULDYHYDQMHOLFNRPNRVWROHY5LPDYVNRP %UH]RYH =iVWXSFRYLD UtPVNRNDWROtFNHMIDUQRVWL]7UQDY\VSRWRPNDPLVWDYLWHĐDQDM-

VWDUãLHKRRUJDQXYWRPWRPHVWH VLSUHY]DOLRFHQHQLH]DUHãWDXURYDQLH KXGREQpKR QiVWURMD2UJDQNWRUêVDQDFKiG]D Y%D]LOLNHVY0LNXOiãDY7UQDYHSRVWDYLO9DOHQWtQ$UQROG YURNX'RWHUD]VD]DFKRYDOLWDNPHUYãHWN\StãĢDO\-HWR SUYêKXGREQêQiVWURMRFHQHQê YWHMWRV~ĢDåLDQDMHKRREQRYX SULVSHOLDM$UQROGRYLSRWRPNRYLD=DUHãWDXURYDQLHQiVWHQQêFKPDOLHEYSUHVE\WpULX.RVWRODVY-DNXEDY/HYRþLVLFHQX SUHY]DOL]iVWXSFRYLDUtPVNRNDWROtFNHMIDUQRVWLVUHãWDXUiWRUPL 2MHGLQHOiJRWLFNiPDĐEDQD6ORYHQVNXMH]URNRYDå -HYþDVWLNGHVDQDFKiG]DROWiU0DMVWUD3DYOD 7H[WDIRWR7$65


LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

Prenikol

10 €

V HODNOTE

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc, alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 € na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Stanovená doba

Zlato

Hnev

Pochádza -júca z ťavy

Starší (skr.)

Pulz

Úžitok

Atletický klub

Pruhovaný kopytník

Letecké opravovne

1

Lek. pos. komisia

Interhotel

Číslovka

Poklopkaj

Smerom zvnútra

Meď, po latinsky Citosl. poskočenia

Len

Kujný nerast

Predložka

Časť kozej Úmrtie

Otov prejav

Nepokrývalo rosou Vlastní

Vojenský odvod (zastar.)

Hrubý povraz

Pozýva (básn.) EČV Zvolena

Letzten Endes

Zľahka udrela

Ruské sídlo

Obyvateľ Oravy

Bielizeň

Mezzopiano

Bodavý hmyz

Nevadské sídlo Rímskych 549

EČV Žiliny Zhotov

Príbytok baču

Stredný stupeň kambria

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Kráčajú

Šplhá sa smerom hore

Orientálny Áno, rozprávkopo rusky vý hrdina

Zavesil MPZ dánskych lietadiel

Ošatenie

Vrch, po česky

Polovica

Únik

Domácke meno

Úrokuj

Hromad. diaľ-kové ovládanie

Neplúžia Krídlo (odb.)

Veľká loď (zastar.)

Drevina

Anglické mužské meno

Konzervu-

3

krížovka 

Argón Irídium

Zafarbí na bielo

Majúca vodivé schopnosti

Bezohľadný ničiteľ

Orgány zraku vodných živočíchov

Nápoveď: AES, NED.

Patriaci Apačovi

kupón

Futbal, po česky

Nekráčaj Domovina

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 5. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

SI 3/2013

2

Akosť, po česky

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

SÚŤAŽ / KRÍŽOVKA

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM

NSK 1690/13

14


číslo 3/2013

ŠPORT

15

OSOBNOSŤ TRNAVSKÉHO REGIÓNU

DUŠAN KEKETI: 63$57$.%8'( 23bġÒ72ý,ġ1$7,78/< Dušan Keketi futbalovo vyrástol na ihrisku niekdajšej Červenej hviezdy Bratislava, kde pôsobil v rokoch 1967 – 1969. V roku 1969 prestúpil do trnavského Spartaka, v ktorého drese sa stal trojnásobným majstrom bývalého Československa. Keketi ešte zachytil éru veľkej Trnavy, ktorú vybudoval slávny tréner Anton Malatinský. V rokoch 1976 – 1977 si odkrútil vojenčinu v Dukle Banská Bystrica a spod Urpína sa opäť vrátil do Trnavy, v ktorej zotrval až do roku 1983. V rokoch 1983 – 1986 stihol ešte odchytať 67 majstrovských zápasov v rakúskom klube Austria Klagenfurt. V Rakúsku nadobro odložil brankárske rukavice a začal sa venovať manažérskej práci. Dušan Keketi, ktorý bol Y þDVRFK VYRMHM QDMYlþãHM VOiY\SRYHVWQêVYRMRXRGYDKRXYRVREQêFKV~ERMRFK VKUiþPLV~SHUDRGFK\WDO ]D7UQDYXDMGYDQiVĢVWUHWQXWtQDHXUySVNHMVFpQHYRYWHGDMãRP3RKiULHXUySVN\FK PDMVWURY 3(0 9URNRFK ±WHGDYREGREt NHćVDQDSRVWHEUDQNiURY þHVNRVORYHQVNHMUHSUH]HQWiFLHVWULHGDOL,YR9LNWRUD$OH[DQGHU9HQFHOVW'XãDQ.HNHWLVHGHPNUiWREOLHNRODM UHSUH]HQWDþQêGUHVEêYDOHM ý6659V~þDVQRVWL]DVWiYD IXQNFLXJHQHUiOQHKRPDQDåpUD6SDUWDND7UQDYD3RORåLOLVPHPXQLHNRĐNRRWi]RN

QtFN\WUpQHUSiQ+RGXOtN NWRUêVLPDDNRåLDNDDMY\KOLDGROYVXVHGQRPIXWEDORYRPNOXEHDNWRUê]RPĖD Y\FKRYDOXåYWHMGREHGRUDVWHQHFNpKRUHSUH]HQWDQWD ýHVNRVORYHQVND

]Prechod z dorastu k mužom je vždy ťažký. Ako to bolo u vás?

3RVNRQþHQtGRUDVWHQHFNpKR YHNX YWHMGREHERODYHNRYi KUDQLFDURNRY VRPERO RVORYHQêYWHGDMãtPWUpQHURP 6SDUWDND7UQDYDS+XFNRP NWRUêPDYOHWHGRWLDKRO GR7UQDY\NWRUiXåERODYWHM GREHGYRMQiVREQêPPDMVWURP OLJ\3UHFKRGNGRVSHOêPDQL XPĖDQHEROMHGQRGXFKêDM ]Chceli ste byť od za- NHćPRåQRXĐDKþHQêWêP čiatku brankárom alebo åHVRPYHĐPLUêFKOR]DSDGRO ste to skúšali aj na iných GRNDEtQ\ÄPDMVWURY³NWRUêFK postoch? VRPOHQNUiWNRSUHGWêPYHĐ=DþtQDOVRPDVLDNRYlþãLQD PLREGLYRYDODOHNWRUtDMQDRYãHWNêFKEUDQNiURYDNRKUiþ SDNUêFKORUHãSHNWRYDOLPRMH YSROLDDåRNROR± NYDOLW\DDMPODGêYHN%RO URNXVRPVDGRVWDOGREUiQ- VRPYWHMGREHćDOHNRQDMN\DRVWDOYQHMDåGRNRQ- PODGãtþOHQNiGUDDQHVN{U FDNDULpU\ DMQDMPODGãtEUDQNiUYSUYHM OLJHDDMYUHSUH]HQWiFLiFK

]Kto vám pomohol v začiatkoch? .IXWEDOXDNRWDNpPXPDSULYLHGROP{MVWDUãtEUDWNWRUê XåYWHMGREHKUDO]D'\QDPR6SRMH%UDWLVODYDVSRþLDWNXVRPFKRGLHYDOVQLP QDWUpQLQJ\DNRGLYiNQHVN{U VRPVDDMMD]DSRMLOGRWUpQLQJRYYåLDFN\FKNDWHJyULiFK0DOVRPãĢDVWLHQDYHĐPL GREUêFKWUpQHURY9'\QDPH 6SRMHPDYLHGROVWDUêSiQ+DVRĖ RWHFEêYDOpKROLJRYpKR EUDQNiUD6ORYDQD DYGRUDVWH ýHUYHQHMKYLH]G\%UDWLVODYD NDPVRPSUHãLHOSRVNRQþHQtåLDFNHKRYHNXPDYLHGROYHĐPLX]QiYDQêPOiGHå-

]Brankár musí trpezlivo čakať na svoju šancu. Bolo to aj vo vašom prípade po príchode do Trnavy? 2GSRYHćQDW~WRRWi]NX~]NR V~YLVtDMVWêPþRVRPXYLHGROYSUHGFKiG]DM~FHM9PRMRPSUYRPURNX~þLQNRYDQLD VRPSUHVHGHOOHQQDODYLþNHQiKUDGQtNRYDåVRPUR]PêãĐDORRGFKRGH]7UQDY\ 9GUXKRPURNXNHćVDVWDO WUpQHURPEêYDOêVSROXKUiþ9 âYHFVRPSRGRKRGHVQLP DVSRĖ]DþDOSUDYLGHOQHFK\WiYDĢ]D%±PXåVWYR6SDUWDND þRPLYHĐPLSRPRKORYćDOãRPYêNRQQRVWQRPUDVWH3UD-

YLGHOQHVRPYãDN]DþDOFK\WiYDĢDåYPRMHMWUHWHMVH]yQH Y7UQDYHNHćVDVWDOWUpQHURPSiQ0DODWLQVNêSRVYRMRPQiYUDWH]R]DKUDQLþQpKR S{VREHQLDDRVWDOVRPYWUQDYVNHMEUiQNHRNUHPMHGQHM VH]yQ\Y'XNOH%%\VWULFD DåGRVYRMKRRGFKRGXGR5DN~VNDYURNX

]Zažili ste slávny Spartak. V čom bola sila tohto družstva? 6LOD6SDUWDNDDåGRURNX VSRþtYDODYNRQVROLGRYDQRP NiGULPXåVWYDNWRUêGiYDO V PDOêPL REPHQDPL GRNRS\WUpQHU0DODWLQVNêXå YURNRFK SUHGPRMtPSUtFKRGRPGR7UQDY\3RVWXSQHGDOGRNRS\GRYWHG\QH]QiP\FKKUiþRYNWRUêFKVL ViPY\KĐDGiYDODYVSRMLWRVWLVYWHMGREHPRGHUQêPLWUpQLQJRYêPLPHWyGDPLGRNi]DOYãWHSLĢPXåVWYX PRGHUQêRIHQ]tYQ\VS{VRE KU\PXåVWYD]DORåHQêQDYêERUQHMNRQGLþQHMSUtSUDYHD YWHMGREHQHWUDGLþQHMUêFKOHMNRPELQiFLLVY\XåtYDQtP SRGSRU\D~WRþHQtPNUDMQêFK REUDQFRY 'RELiã+DJDUD  DNRDMVNUHDWLYLWRXVWUHGRYêFK KUiþRY .XQD +UXãHFNê)DQGHO DYêERUQêPL ]DNRQþRYDWHĐVNêPLVFKRSQRVĢDPL~WRþQtNRY 0DUWLQNRYLþâYHF$GDPHF.DEiW 0DVUQD 6~VSHFKPLUiVWODDM SV\FKLFNiVLODPXåVWYDDVHEDYHGRPLHDWêPDMNRQNXUHQFLDVFKRSQRVĢKUDĢVQDMVLOQHMãtPLNOXEPLYWHGDMãHM (XUyS\6LODPXåVWYDUiVWOD DMþDVWRXDYWHMGREHQHYtGDQRXNRQIURQWiFLRXVRVLOQêPLPHG]LQiURGQêPLV~SHUPLQDPQRKêFK]DKUDQLþQêFK ]iMD]GRFKSRFHORPVYHWH

Dušan Keketi. Foto: TASR

]Boli vo vašich časoch lepší brankári ako sú teraz?

YSRVOHGQHMFKYtOL]DFKUiQLO Y&RUJRĖOLJHDV~þDVQHVD]DþDODSUHVWDYEDGRPiFHKRãWDGLyQD7DNåHSUiFHPDþDNDOR QH~UHNRP$WDNWREXGHDVLDM YćDOãtFKURNRFK1HVĢDåXMHP VLSUHWRåHFLHOHNWRUpVPH VLDMVQRYêPYHGHQtPDWUpQHUPLSUHG]DþLDWNRPV~ĢDåH VWDQRYLOLVDQiP]DWLDĐGDUt QDSĎĖDĢDVRPSUHVYHGþHQê åHWRPXWDNEXGHDMYEXG~FQRVWL1DãDVWUDWpJLDY\EXGRYDQLDVLOQpKRDNRQNXUHQFLH VFKRSQpKRWtPXVDþDVRYR NU\MHVGRERXSUHVWDYE\ãWDGLyQDWDNåHQDYêVOHGN\QDãHMVSRORþQHMSUiFHVLHãWHQHMDNêþDVWUHEDSRþNDĢDMDVRP DMYWRPWRVPHUHRSWLPLVWD

2VREQê Qi]RU PiP WDNê åHiQR9NDåGRPOLJRYRP PXåVWYHEROLYêUD]QpEUDQNiUVNHRVREQRVWLDMDVRPUiG åHVRPVDYWRPþDVHPHG]L QLFKPRKRO]DUDGLĢ9êUD]QiNRQNXUHQFLDERODWêPSiGRPDMYUHSUH]HQWiFLL-DVRP PDODMWRãĢDVWLHåHVRPYUHSUH]HQWiFLLýHVNRVORYHQVND PRKROXUþLWêþDVDMS{VRELĢ SRERNX,9LNWRUDNWRUêSDWULOYWHMGREHQLHOHQSRGĐD P{MKRQi]RUXPHG]L~]NX ãSLþNXYWHGDMãtFKQDMOHSãtFK VYHWRYêFKEUDQNiURY$YWRP ERODDVLDMPRMDVPRODåHSUiYHSUHWRVRPQHGRVWiYDODM YÄ$³UHSUH]HQWiFLLYLDFSUt- ]Nelákala vás trénerská OHåLWRVWtDQDNRQLHFWREROR kariéra? ÄOHQ³ãWDUWRY 7UpQHUVNêFKOHEtþHNVRPVL WLHåXåVN~VLOYPLQXORVWL9\]Ako sa vám darí ãWXGRYDOVRPSRSUL]DPHVWvo funkcii generálneho QDQtDMQDMY\ããLXWUpQHUVN~ manažéra? OLFHQFLX3RVN~VHQRVWLDFK 'RWHMWRIXQNFLHVRPSRQLH- ]SUD[HVRPVLYãDNViPXYHNRĐNRURþQHMSUHVWiYNHQD- GRPLOåHSUiFDYPDQDåPHQVW~SLORSlĢOHQM~ODWRKWR WHPDYLDFQDSĎĖDDSUHWRVD URNXWDNåHQHMDNpSRGUREQp MHDMQDSOQRYHQXMHPXåYHĐD KRGQRWHQLHMHHãWHSUHGþDVQp URNRY 1DVW~SLOVRPY]ORåLWRPREGREtNHG\VD6SDUWDNSUiYH MY


16

novinky

ŠPORT

MICHAL ROMANČÍK:

VŽDY SOM SA SNAŽIL HRAŤ ČO NAJLEPŠIE A VYNIKAŤ Mladík Michal Romančík patrí v súčasnosti k najtalentovanejším odchovancom Skalice. Má dvadsať rokov a neprehliadnuteľné štatistiky v doraste i v juniorke. Aktuálne sa snaží vybojovať si stabilné miesto medzi seniormi. V rozhovore sa dočítate i o tom, ako sa chopil svojej šance, čo rád robí vo voľnom čase alebo akú dilemu musel v detstve riešiť.

Ako ste sa dostali k hokeju? V akom veku a kto Vás k tomu viedol? S hokejom som začínal ako 4-ročný. Podnietil ma k tomu najmä môj otec a bratranec Paťo Romančík. Máte 20 rokov, výrazne ste vynikali v doraste, v juniorke, okrem toho máte za sebou pár zápasov v prvoligovej Trnave a aktuálne ste sa dočkali šance v skalickom áčku. Ako vnímate fakt, že už päť sezón patríte k najproduktívnejším hráčom dorasteneckej i juniorskej ligy (napr. 70 b v 44z ZČ v minulej sezóne) a súčasne ste tak dlho čakali na šancu v A-mužstve? Vždy som sa snažil hrať čo najlepšie a vynikať. Som veľmi rád, že sa mi takto bodovo darilo. Vďačím za to bývalým spoluhráčom, trénerom, rodine a všetkým, čo ma podporovali. Ešte rok môžem hrať za juniorov, no prioritou je pre mňa momentálne A-mužstvo. Urobím maximum preto, aby

som sa presadil, lebo vyárendované miesto tam nemám!

Za mužov ste doteraz odohrali 9 zápasov, prevažne vo štvrtej formácii, máte na konte 3 body (1+2), ako ste spokojný so svojou hrou? So svojou hrou nie som veľmi spokojný. Vždy je čo zlepšovať. Ja osobne mám nedostatky v korčuľovaní, na čom sa snažím neustále pracovať.

Čo by ste chceli dosiahnuť v aktuálnej sezóne a aké sú Vaše hokejové sny? Každý hokejista má nejaké hokejové sny, no do značnej miery záleží na tom, čo všetko do toho dáte, čo obetujete, akú máte formu, zdravie. Od toho sa všetko odvíja. Túto sezónu by som rád odohral všetky zápasy za mužov a pochopiteľne, chcel by som svojimi bodmi prispievať k dobrým výsledkom tímu.

S bratrancom Patrikom Romančíkom ste spolu hrali v mládežníckych kategóriách, snívali ste niekedy o tom, že by ste si raz zahrali v jednom mužstve i medzi seniormi? Ako som už spomenul, hráme spolu odmalička, vyrastali sme spolu, sme ako bratia, takže samozrejme, že sme o tom ako deti snívali a predstavovali si, aké by to bolo. Niektorí hráči majú od začiatku jasno v tom, na akom poste chcú hrávať, niektorí naopak, začínajú v útoku a skončia v bráne a pod. Ako to bolo vo vašom prípade? Začínal som v obrane, no časom ma tréneri začali zaraďovať do útoku, kde sa motám až doteraz (úsmev).

Máte nejaký predzápasový rituál? Mám. Pred zápasom si musím dať kávu. Dať si do poriadku výstroj, hokejky a podobne, aby sa mi dobre hralo, to beriem ako samozrejmosť.

Bleskovka: Michal Romančík. Foto archív MR

Kto je vašim hokejovým vzorom a prečo? Keď som bol dieťa, mojim vzorom bol ruský útočník Sergej Fedorov. Vždy sa mi páčila jeho palicová zručnosť a jeho perfektné gólové prihrávky.

Ste talentovaný i na iné športy či iné činnosti? Keby ste nehrali hokej, čomu by ste sa venovali? Súčasne s hokejom, som začínal hrať i futbal. No, prišiel vek, v ktorom som sa musel rozhodnúť, čomu sa chcem venovať naplno a zvíťazil hokej. Okrem toho si rád zahrám i tenis, stolný tenis, hokejbal. No ak by som nehral hokej, zrejme by bol zo mňa futbalista.

Ovečkin alebo Crosby? „Ovečkin.“ Barcelona alebo Real Madrid? „Barcelona.“ Messi alebo Ronaldo? „Ronaldo.“ Kniha alebo film? „Film.“ More alebo hory? „More.“ Blondína alebo bruneta? „Bruneta.“ Leto alebo zima? „Leto.“

Akú hudbu počúvate? Hocičo. Neza mer iavam sa len na jeden konkrétny žáner. Eva Árendášová

TRÉNERSKÁ ZMENA V HK 36 SKALICA Na Záhorí počas reprezentačnej prestávky prebehli v hokejovom mužstve isté zmeny. Tou najzávažnejšou bolo, že sa z mužstva porúčal hlavný tréner zeleno-bielych Josef Turek, ktorý neodolal ponuke z českej extraligy, konkrétne od pirátov z Chomutova. V Skalici nezaháľali, meno Turekovho nástupcu bolo známe hneď. Novým trénerom HK 36 Skalica sa stal Andrej Výboh, ktorý sa klubu upísal na tri roky. Výboh doteraz pracoval v Skalici pri juniorke a vykonával aj funkciu metodika mládeže. Rodák z Banskej Bystrice tak za-

žíva svoju premiéru na lavičke seniorského mužstva. Tréner Andrej Výboh má skúsenosti s trénovaním reprezentačných výberov do 16, 17 a 18 rokov, figuroval i v štruktúrach Slovana Bratislava ako diagnostik a analytik tréningového a zápasového programu. Realizačný tím ska-

lického mužstva zostal nezmenený. „V prvom rade cítim veľkú zodpovednosť. Na druhej strane som rád, že som dostal dôveru a urobím všetko pre to aby sme nesklamali,“ uviedol pre klubovú web stránku Skalice Andrej Výboh. „Chceme hrať celoplošný agresívny hokej s dôrazom na

defenzívu a variabilitu obranného herného systému. Zvýšiť efektivitu v obranných herných činnostiach nakoľko tímové štatistiky obranných činností nie sú na požadovanej úrovni,“ priblížil ciel nový tréner. K zmene došlo aj v samotnom kádri. Hokejový klub HK 36 Skalica rozviazal kontrakt s mladým obrancom Nicolasom Ketnerom, ktorý prišiel na Záhorie pred sezónou z Banskej Bystrice.

Dvadsaťdvaročný bek opúšťa mužstvo Skalice po dvadsiatich extraligových kolách, podľa informácií na oficiálnom klubovom webe sú príčiny Ketnerovho odchodu osobného charakteru. V drese Skalice si mladý obranca pripísal štyri asistencie. Svoje nové pôsôbisko našiel v Trenčíne. (are) TASR

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Výrobný riaditeľ: matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Skalica, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 6 600 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo mK SR: EV 4463/11  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  Inzertné oddelenie: Jozef Čičmanec, t. č. : 0917 77 50 09  E-mail redakcie: novinky.tt@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nsk 03 2013 web  
Advertisement