Page 1

5 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

str. 10 – 11

Daňové povinnosti

pre rok 2014 Ročník: II číslo 1/2014 Dátum vydania: 16. 1. 2014

Svidník

Starý a nový rok

Svidnícke Vianoce 2013

Poďte, deti, čo vám poviem

Nominácia do Soči

str. 2 Stretli sme sa s primátorom Jánom Holodňákom, aby sme s ním bilancovali minulý rok a aby nám prezradil svoje predsavzatia do roku 2014.

str. 5 Hoci tu už máme nový rok, v myšlienkach si stále pripomíname vianočné sviatky. Našim čitateľom chceme oživiť spomienky z Vianoc 2013 vo Svidníku.

str. 6 Pred minuloročnými Vianocami uviedla do života a medzi budúcich čitateľov svoju prvotinu – knižku detskej poézie v rusínskom jazyku – poetka Ľudmila Šandalová.

str. 14 Verejnosť sa presne mesiac pred začiatkom olympijských hier v Soči dozvedela, kto bude figurovať v užšom olympijskom kádri.

RADOSTNÉ PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKU 2014

Rok 2014 NOVINKY, ktoré vám po celý rok prinášame, sú tu aj v novom roku 2014. Obec, mesto, okres - miesta, kde žijete, pracujete, zabávate sa. Zo všadiaľ vám ponúkame tie najaktuálnejšie informácie, dôležité spravodajstvo, kaleidoskop zaujímavostí, navštevujeme kultúrne a športové podujatia.

Svidníčania sa mohli tešiť aj z takého ohňostroja. Foto: (der)

Silvestrovský večer veselo oslavovali aj obyvatelia Svidníka. Jedni v súkromí a iní v spoločnosti priateľov a blízkych zábavou v podnikoch. No počas poslednej hodiny končiaceho sa roka 2013 sa väčšina z nich zišla na pešej zóne v centre mesta, aby spoločne privítali Nový rok 2014. Čakala ich tam príjemná zábava v spoločnosti veselých ľudí lúčiacich sa so starým rokom. Chvíle čakania na polnoc im spríjemňovala skupina Olympic revival band, ktorá zahrala a zaspievala skladby svojej známej menovkyne – pražskej skupiny Olympic. V čase, keď sa starý rok striedal s novým, na pódium vystúpil známy spevák, rodák zo Svidníka, Igor Ku-

cer. Pred prítomnými účastníkmi vítania roka 2014 zaspieval slovenskú hymnu. Svidníčanom sa prihovoril primátor Ján Holodňák, ktorý pripomenul dosiahnuté úspechy v minulom roku a niekoľko slov venoval plánom v tomto roku. Počas príhovoru pozdravil prítomných aj týmito slovami: „Milí občania, v roku 2014 vám prajem zdravie, lásku blízkych

a spokojnosť v našom krásnom meste Svidník. Nech nám tento rok prinesie množstvo malých i veľkých úspechov, rodinnú pohodu a radosť z každej pozitívnej správy, veď práve tie robia naše dni krajšími.“ Slávnostné prvé minúty nového roka vyvrcholili tradičným novoročným ohňostrojom. A tak ako počas celého večera pokračovala zábava vo víre radosti, spevu, tanca a mnohých želaní všetkého dobrého v začínajúcom sa roku 2014.

Regionálni redaktori, editori, spolupracovníci z celého Slovenska sa každé dva týždne tešia na stretnutie s vami. Na stránkach noviniek, pri mailovej komunikácii, pri žrebovaní výhercov súťaží, pri osobnom kontakte. S vďakou, že si nás prečítate, s ambíciou pomáhať dobrou radou, s predsavzatím priniesť vám novinky zadarmo až domov. Veríme, že rok 2014 bude pre vás plný pozitívnych noviniek. Radi k tomu aspoň malou mierou prispejeme. Preto nezabudnite - vaše novinky sú odteraz NAŠE NOVINKY! redakcia

(mdž)


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

PRIMÁTOR ZHODNOTIL ROK 2013 A NAČRTOL ZÁMERY V TOMTO ROKU S Jaroslavom Antoníkom sa stretli aj zľava Stanislav Fek, hlavný kontrolór, Vladimír Šandala, prednosta MsÚ, Ján Holodňák, primátor, a Miron Mikita, zástupca primátora.

NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE OSLÁVIL PÄŤDESIATKU Jubilejné narodeniny oslávil Jaroslav Antoník. Pri tejto vzácnej príležitosti ho prijal primátor Ján Holodňák, ktorý mu odovzdal pozdravný Ďakovný list, kvety a malú pozornosť. Vo svojom príhovore ocenil veľmi dobrú vzájomnú spoluprácu s jubilantom, dlhoročným príslušníkom v radoch mestskej polície. Zdôraznil význam pôsobenia Jaroslava Antoníka, ktorý ako skúsený profesionál prispel k rozvoju činnosti mestských ochrancov poriadku. Má na to predpoklady, pretože predtým pôsobil ako profe-

sionálny vojak a od roku 1991 pracuje v radoch Mestskej polície vo Svidníku. Jubilujúci náčelník mestských policajtov Jaroslav Antoník strávil potom pri neformálnom stretnutí niekoľko chvíľ s predstaviteľmi mestskej samosprávy, ktorí mu prišli tiež zaželať mnoho šťastia, zdravia a spokojnosti v profesionálnom i súkromnom živote. Okrem primátora Jána Holodňáka to bol jeho zástupca Miron Mikita, prednosta MsÚ vo Svidníku Vladimír Šandala a hlavný kontrolór mesta Stanislav Fek. Text a foto: (mdž)

OCENENIE PRE ŠTEFANA BUJŇÁKA V piatok 3. januára 2014 navštívil primátor mesta Ján Holodňák predsedu Okresného súdu vo Svidníku Štefana Bujňáka pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za prácu a prínos pre mesto a zaželal mu mnoho šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote. JUDr. Štefan Bujňák pochádza z Krížovskej Liskovej v okrese Trebišov. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu ukončil v Michalovciach a v roku 1977 v Košiciach vyštudoval Práv-

nickú fakultu na UPJŠ. Po ukončení vysokej školy pracoval na Krajskom súde v Košiciach, neskôr ako sudca Okresného súdu v Michalovciach. V roku 1983 nastúpil ako sudca Okresného súdu vo Svidníku, kde pracuje dodnes. V roku 1985 úspešne absolvoval doktorandské štúdium. Je členom Sudcovskej rady pri KS v Prešove a dlhé roky pôsobí ako predseda OS vo Svidníku. Rád cestuje, záhradkárči a medzi jeho športové záľuby patrí najmä nohejbal, ku ktorému „pritiahol“ i svojich synov a je jedným zo zakladateľov nohejbalu vo Svidníku. J. Mihalík

Na rozhraní rokov 2013 a 2014 sme sa stretli s „prvým“ mužom Svidníka, primátorom Jánom Holodňákom, aby sme s ním bilancovali minulý rok a aby nám prezradil svoje predsavzatia do roku 2014. Keďže je to posledný rok terajšieho volebného obdobia miestnej samosprávy, zaujímalo nás, čo ešte chcú spolu s vedením mesta a poslaneckým zborom vo svojej práci urobiť a aké ciele chcú dosiahnuť, aby presvedčili obyvateľov Svidníka a voličov, že dôveru, ktorú im dali, nesklamali. Z toho, čo nám primátor povedal, vyplynulo, že v roku 2013 pristupovali ku každému realizovanému projektu tak, aby zodpovedne preinvestovali vlastné a získané finančné prostriedky na skvalitňovanie a vylepšovanie života obyvateľov mesta. Sústredili sa na využívanie možností ako opravovať a renovovať cesty, školy, stavebné objekty, životné prostredie a zeleň. Z množstva realizovaných vyberáme iba tie najväčšie a finančne najnáročnejšie. Na rekonštrukcii strechy Základnej školy na Karpatskej ulici preinvestovali viac ako 149-tisíc eur, z čoho bolo 140-tisíc z mimorozpočtových zdrojov mesta na odstránenie havarijného stavu. Za viac ako 15 300 eur zrekonštruovali plochu miestnej komunikácie s rozlohou 1 440 metrov štvorcových na Ulici V. Nejedlého a časť miestnej komunikácie na Ulici 8. mája – úsek ku Krytej plavárni pri ZŠ 8. Mája za viac ako 27 100 eur. Zrealizovali sa aj ďalšie opravy a rekonštrukcie iných miestnych komunikácií a chodníkov. Zrekonštruovali aj teplovodný kanál K3 za sumu vo výške takmer 60-tisíc eur, ktorá bola uhradená z finančných prostriedkov za nájom tepelného hospodárstva. Takúto dlho-

Ján Holodňák, primátor Svidníka

dobú zmluvu má mesto Svidník uzavretú so spoločnosťou SLUŽBYT, s. r. o. Svidník. Z vlastných zdrojov dokončili parkovisko pri Dome smútku, kde investovali 73 800 eur. Za nemalé finančné prostriedky doplnili kamerový systém v meste a opravili verejné osvetlenie. Zvlášť si cenia digitalizáciu kina Dukla, na ktorú okrem vlastných financií získali 34-tisíc eur z Audiovizuálneho fondu a viac ako 35 a pol tisíca eur z mikroprojektu Kino bez hraníc spolufinancovaného v spolupráci s Poľskom. V závere roka bol v meste inštalovaný aj jeden z najmodernejších informačných systémov pre turistov a návštevníkov mesta, ale aj pre obyvateľov, ktorý bude informovať o najznámejších pamätihodnostiach mesta a okolia. A takto by sme mohli pokračovať aj ďalej. Pri hlavných zámeroch v tomto roku budú nadväzovať na dobrú spoluprácu s Poľskom. Spomenúť treba hlavne zámer rekonštrukcie Domu kultúry vo Svidníku, ktorú by chceli uskutočniť v rámci spoločného projektu mesta Svidník a Gminy Dukla – cezhraničná spolupráca Poľsko – SR na roky 2007 – 2013. Realizá-

cia tohto projektu si bude vyžadovať investíciu vo výške okolo 1 milióna eur. Aj v tomto roku chcú pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, čo ich bude stáť takmer 100-tisíc eur. Tak ako v minulom roku, kedy v sociálnej oblasti podporovali opatrovateľskú činnosť sumou takmer 140-tisíc eur (z čoho si iba štvrtinu platili opatrovaní) a pomáhali dôchodcom, rodinám v sociálnej núdzi a iným obyvateľom, ktorí potrebovali pomoc, chcú v tejto činnosti pokračovať aj v roku 2014, kedy chcú na tieto aktivity venovať ešte viac finančných prostriedkov, tak ako im to bude rozpočet dovoľovať. Podobne chcú podporovať aj kultúrne a spoločenské aktivity a pripomínať si dôležité sviatky a výročia organizovaním mestských akcií. Podporovať budú, tak ako doteraz, aj jednotlivé športové oddiely a kluby a veria, že najmä volejbalisti si v tomto roku „siahnu“ na majstrovský titul SR. Veríme, že sa im ich smelé plány a zámery podarí realizovať tak, aby o rok mohli zasa bilancovať dosiahnuté úspechy. Text a foto: (mdž)


SPEKTRUM

„HOVORIACA“ MAPA SKVALITNÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM Po vynovení základného informačného systému vo Svidníku, keď v uliciach mesta boli inštalované nové tabule informujúce o názvoch a smere ulíc, vyznačujúce dôležité budovy, úrady a inštitúcie, pristúpila radnica Svidníka k ďalšiemu skvalitneniu systému informovanosti pre návštevníkov a obyvateľov mesta. V čase minuloročnej predvianočnej atmosféry slávnostne uviedli do činnosti dôležitý darček – hovoriacu informačnú mapu mesta. Po rozhodovaní sa o tom, aký informačný systém vo Svidníku realizovať, sa vedenie mesta spolu s poslancami MsZ rozhodli obrátiť na profesionálov v tejto oblasti. Žilinská firma ARDSYSTÉM, s.r.o., v centre mesta inštalovala a do prevádzky uviedla informačnú mapu. Obsahuje hovoreným slovom obohatený popis pamätihodnosti mesta s digitálnym označením umiestnenia hovoriacej mapy i miesta samotnej pamiatky. Okrem informácií, ktoré záujemca získa priamo z hovoriacej mapy, je táto techni-

AKO VIDÍTE SVOJE PÔSOBENIE AKO PRÍSE DIACI OKRESNÉHO SÚDU?

ANKETA

číslo 1/2014

Ľudia by sa mali správať a žiť tak, aby na súdy vôbec nemuseli chodiť. Oslovili sme novovymenovaných prísediacich okresného súdu vo Svidníku a opýtali sme sa ich ako vidia svoje poslanie a pôsobenie v tejto neľahkej činnosti. Peter Senaj: Želám si, aby ľudia boli šťastní. Je to preto, že to už bude piate obdobie, čo chodím na súd, a prial by som si, aby ľudia nepáchali trestnú činnosť a nemuseli sme sa s nimi stretávať na súde. Myslím si, že život je krátky na to, aby si ho ľudia zbytočne komplikovali činmi, ktoré končia na súde.

Primátor mesta Ján Holodňák (vľavo) a Branislav Delinčák, konateľ firmy ARDSYSTÉM, s.r.o.

ka vybavená kódmi, ktoré reagujú na najmodernejšie trendy v informačných technológiách. Pomocou uvedených kódov si môže každý, kto má smartfón, stiahnuť aplikáciu s potrebnými informáciami. Táto forma umožňuje s hovoriacou mapou komunikovať aj nepočujúcim či ľuďom, ktorí v nepríjemnom počasí nemusia byť vonku, ale si informácie prečítajú vnútri. Hovoriaca mapa „komunikuje“ teraz iba v slovenskom jazyku. No podľa slov zástupcu firmy ARDSYSTÉM, s.r.o., nie je problém inštalovať do mapy aj informácie v iných jazykoch. Vedenie Svidníka už dnes pripravuje aj tretiu etapu infor-

mačného systému, počas ktorej chce zrealizovať mobilný informačný systém. Tento systém umožní každému záujemcovi, aby si do svojho mobilu mohol stiahnuť aplikáciu Svidníka. Z nej sa dozvie potrebné informácie o meste, ako sú úradné informácie a hodiny, otváracie doby na úradoch a inštitúciách a informácie o nich. Svidník sa uvedením hovoriacej mapy zaradil medzi niekoľko miest, ktoré takýto alebo podobný informačný systém majú.

Mikuláš Žižák: Bol som vybraný za prísediaceho prvý raz a akú takú teoretickú predstavu o tom, ako to na súde chodí, mám. Chcel by som byť nápomocný v činnosti tým, ktorí spravodlivosť presadzujú profesionálne. Mám na mysli hlavne sudcov. Verím, že budem pre činnosť na súde prínosom.

Text a foto: (mdž)

NOVÝM PRÍSEDIACIM SÚDU ODOVZDALI MENOVACIE LISTINY V závere minulého roka na Mestskom úrade vo Svidníku primátor mesta Ján Holodňák odovzdal menovacie listiny novým prísediacim Okresného súdu vo Svidníku. Na ďalšie päťročné obdobie boli mestským zastupiteľstvom schválení za prísediacich súdu Anna Kvasková, Dana Ilečková, Peter Senaj, Mikuláš Žižák a JUDr. Ján Grega. Ján Holodňák odovzdáva poverovaciu listinu prísediacemu súdu Mikulášovi Žižákovi.

Dana Ilečková: V prvom rade sa chcem, podobne ako moji kolegovia, poďakovať za dôveru, ktorá nám bola daná. Na súd chodím ako prísediaca už niekoľko rokov, a tak ako doteraz budem presadzovať, aby právo a spravodlivosť mali svoje opodstatnenie a víťazili.

Text a foto: (mdž)

Anna Kvasková: Ako prísediaca na súde pôsobím už niekoľko rokov a želala by som si, aby sme nemuseli tak často chodiť na súd. Zdá sa mi, že v posledných rokoch rastie počet trestných činov a na súd musíme chodiť častejšie ako v minulosti. Chcela by som, aby sa tento stav zmenil a súdov bolo menej.

JUDr. Ján Grega: Mám predstavu a prianie, aby sa ľudia viacej znášali, aby bolo menej darebákov, zlodejov a aby sa počty trestných činov znižovali. Želal by som si, aby bolo menej krádeži, prepadov a podobných veci a aby sme na súde mali čoraz menej roboty. A k tomu by som chcel priložiť svoj diel činnosti. Text a foto: (mdž)

3


4

naše novinky

PUBLICISTIKA

OTÁZNIKY NAD „ŽLTÝM“ TANKOM Niekoľko týždňov sa vo svidníckej verejnosti diskutuje o obelisku „Tankový taran“, ktorý je jednou z najznámejších pamiatok na boje počas Karpatskoduklianskej operácie na jeseň v roku 1944. Tento obelisk stojí neďaleko Svidníka a znázorňuje bojový útok sovietskeho tanku, ktorý útočí na nemecký náprotivok. Príčinou polemík je žltá farba, ktorou bol namaľovaný pred časom nemecký tank. Nová farba nemeckého tanku sa nepozdáva niektorým ľuďom. Hlavne žijúci účastníci bojových operácií počas 2. svetovej vojny v Duklianskom priesmyku hovoria, že takéto tanky tu nebojovali. Prekvapenie nad novou farbou vyjadrili aj mnohí účastníci jesenných osláv 69. výročia KDO.

Aká je pravda?

Rozhodli sme sa pátrať, aká je realita a ktoré názory sa najviac približujú pravde. Nechceme robiť žiadne závery, len chceme našim čitateľom poskytnúť niektoré fakty, ktoré sme počas nášho hľadania zistili. Polemika by sa

dala zhrnúť do dvoch protipólov. Jeden je ten, ktorý sme už naznačili, že takéto tanky v tomto kraji nebojovali a takto nemecky tank nevyzeral. Podobné názory zovšeobecňujeme slovami jedného z najstarších žijúcich účastníkov bojov pod Duklou – 90-ročného Jána Jurčišina. Spolu s predsedom Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku Milanom Maguľákom sme sa stretli pri pamätníku. Tam nám Ján Jurčišin rozprával o tom, čo videl a zažil počas bojov od Dukly až po koniec vojny. Tvrdil, že nemecký tank takejto farby nikdy nestretol.

Pamiatka „Tankový taran“ z roku 1979.

Podľa jeho slov všetka bojová technika vrátane tankov bola približne rovnakej farby – tmavosivých odtieňov. A nezáležalo na tom, či to boli tanky ruské, nemecké a iné.

Práca nie je dokončená

Obrátili sme sa na pôvodcu premaľovania tanku, pra-

Ján Jurčišin ukazuje Milanovi Maguľakovi „žltý“ nemecký tank.

covníkov múzejného oddelenia Vojenského historického múzea (VHM) vo Svidníku. Tu sme sa dozvedeli, že toto premaľovanie sa urobilo preto, aby sa zabránilo ďalšiemu ničeniu pamiatky. Zároveň nám predložili dokumentáciu, na základe ktorej dostal tank takúto farbu. Mali sme možnosť presvedčiť sa, že podľa historických prameňov v čase jesene 1944 boli do bojov nasadené nemecké tanky, ktorých základná farba bola taká, akú dostal spomínaný tank pri Svidníku. No kvôli objektivite treba dodať, že pôvodne tanky mali na uvedenej žltej základnej farbe namaľované aj ďalšie rôznofarebné maskovacie „škvrny“. No základná farba bola približne taká, akú ma tank teraz. Takže, ako nám ďalej vysvetlili vo VHM vo Svidníku, polemika okolo „žltého“ nemeckého tanku vznikla preto, lebo je to nedokončená práca. V jarných mesiacoch sa bude

NEUVERITEĽNE BARBARSKÝ A NEOSPRAVEDLNITEĽNÝ ČIN V obci Kalnište, okres Svidník, niekoľko dní pred minuloročnými Vianocami, bol vykonaný barbarský čin, ktorý vyvolal šok a zdesenie nielen u obyvateľov obce, ale aj v blízkom a širokom okolí. Nezodpovední jedinci neuveriteľným spôsobom úplne zničili rímskokatolícky kostolík. Porozbíjali okná, sklo na kaplnke pred vchodom a vandalským

spôsobom zničili vnútrajšok. Všetko, čo sa dalo v interiéri zničiť, bolo zničené a porozbíjané. Sakristia bola neuveriteľným spôsobom vypálená

a dymom z požiaru bolo úplne všetko v interiéri zadymené a zničené. Ostáva len veriť, že okrem božieho hnevu, vandalov dostihne aj ľudská spravodlivosť a za tento skutok dostanú zaslúžený trest. Text a foto: (dd)

Úplne vypálená sakristia.

v premaľovávaní tanku pokračovať a postupne získa aj pôvodné maskovacie „škvrny“.

Bol naozaj žltý

Túto skutočnosť nám potvrdil aj vedúci múzejného oddelenia VHM vo Svidníku Jozef Rodák. No Jozef Rodák nám poskytol aj ďalší veľmi zaujímavý doklad, ktorý vnáša nové svetlo do záhady „žltého“ tanku. Na fotografii „Tankový taran“ môžete vidieť, že tank je naozaj žltý. V popise k fotografii, ktorú nám Jozef Rodák poskytol sa píše: Tankový taran – tank T–34-85 a tank PzKpfw. IV Ausf.J – foto 1979. Z toho nám vychádza, že premaľovávaním tanku sa snažia pracovníci VHM vo Svidníku, na základe dokumentov a historických prameňov, vrátiť podobu pamiatky do takého stavu, v akom bola pôvodne. Text a foto: (mdž)


číslo 1/2014

KULTÚRA

5

Pohľad na stánky trhovníkov počas svidníckych predvianočných trhov.

SVIDNÍCKE VIANOCE 2013 Pred niekoľkými dňami sa začal Nový rok 2014 a väčšina z nás už žije predsavzatiami a plánmi do budúcich dní. V myšlienkach si pripomíname nedávne najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Našim čitateľom v niekoľkých príspevkoch chceme oživiť spomienky z Vianoc 2013 vo Svidníku. Pravá predvianočná nálada začala už príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočnej výzdoby v meste. Uskutočnilo sa mnoho spoločenských a kultúrnych podujatí a niektoré vám priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Predvianočné trhy a živý betlehem

Druhá polovica týždňa pred posledným predvianočným víkendom minulého roku sa niesla v znamení predvianočných trhov. Počas nich sa v centre mesta, na pešej zóne stretávali priatelia, známi a aj ostatní ľudia pri trhových stánkoch, aby čo to ešte dokúpili k vianočnému stromčeku. No hlavne sa

stretli pri rôznych špecialitách, aby sa napili dobrej medoviny či ochutnali iné pochúťky s vôňou a nádychom Vianoc. V príjemnej atmosfére sa trochu zastavili v rýchlom behu dní a porozprávali sa s priateľmi. No nielen chlebom je živý človek, a preto organizátori pripravili aj bohatý kultúrny program, s ktorým sa na pódiu predstavili jednotlivci a skupiny, ktoré hudbou, spevom, tancom a príjemným slovom spestrili chvíle ľudí, ktorí predvianočné trhy navštívili. S príchodom Vianoc si mohli Svidníčania pozrieť aj živý Betlehem a na pešej zóne si mohli pozrieť vystúpenie obyvateľov azylového domu vo Svidníku a dedinského folklórneho súboru Brežinky.

Primátorský punč

Počas otvorenia a záveru trhov ponúkal primátor Svidníka Ján Holodňak tradičný primátorský punč. Kto ho ochutnal, pochvaľoval si jeho príjemnú chuť. Účastníci trhov ocenili aj možnosť stretnúť sa aj takto osobne s predstaviteľom mesta a porozprávať sa s ním pria-

Svidnícke deti pozorne sledujú vystúpenie chrudimskych babkárov.

mo z očí do očí. K rozohriatiu tela punčom v sychravom čase prispeli tóny veselej hudby, radostného spevu a milých slov, s ktorými vystúpili deti z materských škôl, žiaci základných škôl, poslucháči zo Základnej umeleckej školy vo Svidníku a dospelí členovia z folklórneho súboru Makovica.

Priviezli aj kúsok svojej kultúry

V delegácii družobného českého mesta Chrudim boli aj zástupcovia Občianskeho združenia ALTUS, ktorí spolu s principálom Bábkového súboru AHOJ Chrudim

cert cirkevných speváckych zborov, ktorého zakladateľom je správca pravoslávnej farnosti vo Svidníku, otec duchovný Ján Sovič. Počas neho vystúpilo päť cirkevných zborov. Pod vedením M. Kizáka to bol rímsko-

Družobná návšteva z Chrudimi

Tak ako sa v čase Vianoc stretávajú blízki a priatelia, tak Svidníčanov prekvapila priateľská návšteva z družobného českého mesta Chrudim. Delegáciu viedol poslanec tamojšieho zastupiteľstva Roman Málek. Stretli sme sa s ním pri primátorskom punči. Pochvaľoval si takúto tradíciu a prezradil nám, že u nich nie je také chladné počasie ako vo Svidníku a vyzdvihol úprimnosť a srdečnosť ľudí, s ktorými sa vo Svidníku stretol. Pri prípitku s primátorským punčom vyzval Jána Holodňáka, aby jeho pozdrav a srdečné poďakovanie odovzdal všetkým obyvateľom Svidníka. Túto prosbu tlmočil aj nám, aby sme prostredníctvom našich Noviniek urobili tak isto. Roman Málek vysoko hodnotil bohatý program, ktorý im hostitelia zo Svidníka pripravili. Z množstva akcií, ktoré si pochvaľoval, spomenul menovite výuku pantomímy, punč od pána primátora, vystúpenie žiakov ZŠ a detí z MŠ, nádherný program folklórneho súboru Makovica. Ocenil aj návštevu Duklianskeho priesmyku, pamätníka na Dukle či návštevu Vojenského múzea vo Svidníku. Jednoducho povedané, cítili sa vo Svidníku ako u veľmi dobrých priateľov.

Principál Libor Štumf počas vystúpenia pre deti zo svidníckych MŠ.

Liborom Štumfom pripravili pre svidnícke deti veľké prekvapenie. Takmer 150 detí z materských škôl si mohlo pozrieť bábkové predstavenia, ktoré im Chrudimčania pripravili. Na oplátku si hostia z Chrudimi mohli pozrieť vystúpenie na Základnej umeleckej škole vo Svidníku.

Koncert cirkevných speváckych zborov

Do predvianočnej atmosféry vo Svidníku už takmer dve desiatky rokov patrí Kon-

katolícky spevácky zbor a A. Loziňáková viedla gréckokatolícky. Pravoslávny spevácky zbor viedol jerej M. Humeník a ako hostia vystúpili cirkevné spevácke zbory z Poľska a zo Sabinova. Ako hosť sa na koncerte cirkevných speváckych zborov zúčastnil biskup Rastislav, ktorý sa na záver celej akcie poďakoval organizátorom a účinkujúcim za toto veľmi vydarené podujatie. Text a foto: (mdž, dd)


6

naše novinky

KULTÚRA

„DŽAVORONOK“ JE ŠKOVRÁNOK živo a prirodzene a malým čitateľom budú blízke. Knihu vydalo občianske združenie tota agentúra ako svoju prvú publikáciu. Projekt realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013, pripravovali rok, samotné texty autorka písala dva roky.

Ľudmila nevdojak po vzore Ľudmily

Novú knihu krstili zľava J. Holodňák, B. Šandala, Ľ. Šandalová, F. Vico, P. Krajňák.

Pred minuloročnými Vianocami uviedla do života a medzi budúcich čitateľov svoju prvotinu – knižku detskej poézie v rusínskom jazyku – poetka Ľudmila Šandalová. „Spolurodičmi“ nového diela sa stali primátor mesta Svidník Ján Holodňák, poslanec Prešovského samosprávneho kraja a poslanec mesta Prešov Peter Krajňák a rusínsky aktivista a známy prešovský karikaturista Fedor Vico. Knižku pod názvom Poďte, deti, čo vám poviem (POĎTE, ĎITY, ŠTO VAM POVIM) pokrstili cukríkmi – gumenými medvedíkmi, z ktorých si pochutnali aj ostatní prítomní. Deti zo škôl predniesli niekoľko veršíkov z novej knihy, zaspievala aj známa speváčka Anka Servická a na cestu medzi čitateľov zaznelo niekoľko úprimných slov a želaní prítomných hostí.

Niečo o autorke

Ľudmila Šandalová sa narodila na Ukrajine, kde jej rusínski rodičia odišli krátko po 2. svetovej vojne, ako mnoho iných obyvateľov z tohto kraja, v rámci optačných procesov medzi Československom a Sovietskym zväzom. Domov do vlasti sa rodina vrátila až

takmer po devätnástich rokoch, Ľudmila mala vtedy 2 roky. Aj keď sa profesionálna cesta mladej Ľudmily uberala iným smerom, od študentských rokov na strednej škole ju to ťahalo ku knihám a umeniu. Ako nám prezradila, predstavovala si, že raz bude učiteľkou. Život síce rozhodol inak, ale jej

Zľava Braňo Šandala, syn a zároveň autor ilustrácií, a Ľudmila Šandalová.

vzťah k deťom „prežil“ a pretavil sa do napísania knihy veršíkov pre najmenších. Pri našom stretnutí z autorky vyžarovala radosť a spokojnosť nad tým, že dielko uzrelo svetlo sveta a vyjadrila želanie, aby našlo svojho detského čitateľa.

Hlavné ciele, ktoré vydaním tejto knižky chcela naplniť, nám Ľ. Šandalová prezradila a tie, o ktorých nehovorila, sme z kontextu jej rozprávania vydedukovali. V prvom rade chce prispieť k tomu, aby deti od najútlejšieho veku našli v knihe nielen radosť a zábavu, ale aby knižôčka pomohla pri osvojovaní a rozvíjaní rusínskeho materinského jazyka v rodinách, škôlkach, školách a rôznych iných komunitách. Sleduje tým zámer, aby aj najmladšia generácia nezabúdala na reč svojich

vaný rusínsky jazyk vo svojej výslednej podobe môže byť písaný latinkou i azbukou, vo svojej knihe uverejňuje veršíky v oboch abecedách. Pre jazykovú čistotu a presnosť písaného vyjadrenia sa opierala o odbornú pomoc doc. PhDr. Anny Pliškovej, PhD. z Inštitútu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá spolupracovala na knihe jazykovou úpravou a transliteráciou textov. Kniha má vzdelávací, poučný aj výchovný rozmer. Deťom hravou formou rozpráva malé príbehy, ktoré zvieratka zažívajú, ale zároveň vychováva k láske k vlasti, k svojmu rodu, k Bohu, poučuje ich, že treba chrániť prírodu, vážiť si svojich rodičov. V knihe sa stretávame s rusínskymi slovíčkami, na ktoré sa už možno zabúda a ktoré sa pomaly stávajú archaizmami. Záverom sa vrátime k titulku tohto príspevku. Výraz DŽAVORONOK je medzi obyvateľmi Svidníka a okolia zná-

Rodinné dielo mamky a jej syna

Od prvej chvíle nás veľmi príjemne prekvapil celkový dizajn knižky, ktorý sa veľmi hodí pre vekovú kategóriu, pre ktorú je určená. Je to tak trochu predmet na hranie a zároveň svojím obsahom veľmi bohatým zdrojom podnetov podnecujúcich fantáziu čitateľa. Prispieva k tomu grafické spracovanie textu a ilustrácií. Tu sa autorka s nemalou mierou hrdosti pochválila, že dizajnové a grafické spracovanie knižky je dielom jej syna Branislava. Ako nám samotný Braňo prezradil, pri návrhu a realizácii diela vyskúšal niekoľko výtvarných a technologických postupov, kým nedosiahol výsledný tvar. Keď píšeme, že technologických postupov, tak musíme prezradiť, že Braňo pracuje s počítačovou technikou a prvotné výtvarné, grafické a farebné návrhy v konečnom výsledku spracovával na počítači. Ak by z toho vyznelo, že výsledný efekt je tým ovplyvnený, tak musíme uviesť, že práve naopak. Texty a ilustrácie pôsobia veľmi

Pohľad na jednu z ilustrácií v knihe.

predkov – Rusínov a aby ju vnášala do svojho budúceho života. Má pomáhať pri sebaidentifikácii k rusínskemu pôvodu a pri rozvíjaní tradícií svojich rodičov a starých rodičov. Zároveň chce čo najbližšie a najpresnejšie naučiť deti správne používať kodifikovaný rusínsky jazyk a tvoriť, a tým sa aj rozvíjať. Chce osloviť čo najširšiu čitateľskú obec, aby kniha našla každého čitateľa, ktorý ju chce prečítať a napríklad neovláda azbuku. A keďže kodifiko-

my. No priznáme sa, že aj keď tu pôsobíme dlhší čas a rozumieme väčšine rusínskych výrazov, význam tohto slova sme nevedeli. A zistili sme, že aj mnoho ľudí, ktorých sme sa to opýtali, nám to nevedeli povedať. A tak až v tejto knižke sme sa dozvedeli, že DŽAVORONOK je známy trilkujúci vtáčik ŠKOVRÁNOK. A aj za to poznanie vďačíme Ľudmile Šandalovej. Text a foto: (mdž)


SPEKTRUM

K MILOVNÍKOM DOBREJ HUDBY SMERUJE NOVÉ CD Tucet nových piesní naplnil obsah nového CD, ktoré pokrstili vo Svidníku. Prezentuje sa na ňom pravoslávny kňaz, jerej Miroslav Humeník. Ide o prvé CD, ktoré nahral a naspieval sám. Všetky predchádzajúce nahral so speváčkami skupiny Tropar.

NSK 1814/14

Uvedenie nového CD a jeho krst sa uskutočnili v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Prítomní si vypočuli niekoľko piesní v podaní TROPA-ru a jereja Miroslava Humeníka. Na albume s názvom Hospodi pomiluj. (Pane zmiluj sa.) je 12 piesní, ktoré pravoslávny kňaz M. Humeník naspieval v jazyku cirkevnoslovan-

POHĽADNICA NÁŠHO MESTA OČAMI DETÍ

7

KRÁTKE SPRÁVY

číslo 1/2014

Mestský úrad vo Svidníku, odbor školstva, kultúry, športu a mládeže vyhlásil súťaž pre deti z materských škôl a žiakov základných škôl pod názvom: SÚŤAŽ AJ TY A NAKRESLI SVOJU POHĽADNÍCU. Súťaž bola vyhlásená k 69. výročiu oslobodenia Svidníka. Jej cieľom je podnietiť aktivitu detí pri tvorbe pohľadnice z mesta Svidník ľubovoľnou technikou. O výsledkoch súťaže vás budeme v našich novinkách informovať. (mdž)

VLAJKOVÁ VÝZDOBA K 69. VÝROČIU OSLOBODENIA SVIDNÍKA Jerej Miroslav Humeník a speváčky z TROPAR-u zaspievali počas krstu nového CD niekoľko piesní.

skom, ale aj v ukrajinskom a ruskom. Zahral a zaspieval aj áriu z opery Nikolaja Rimskeho-Korsakova Sadko. Cédečko sa realizovalo

v nahrávacom štúdiu Matúša Vargu.

Mestský úrad vo Svidníku v zmysle § 9 zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov vyzýva všetky organizácie sídliace v meste, aby pri príležitosti osláv 69. výročia oslobodenia Svidníka vyzdobili svoje budovy štátnou vlajkou najneskôr 17. januára 2014 o 10. hodine. Vlajková výzdoba sa skončí 20. januára 2014 o 8. hodine. Ján Štefanišin

Text a foto: (mdž)


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: O VOĽBÁCH 2014

PREZIDENTSKÉ VOĽBY: 10,78 MILIÓNA EUR

Uplynulý rok väčšina politických komentátorov na Slovensku hodnotila ako rok politickej stability, spoločenského zmieru, ale aj rok premárnených hospodárskych reforiem.

Prezidentské voľby by mali daňových poplatníkov vyjsť na 10,78 milióna eur.

Tento rok nás čakajú troje voľby. V prezidentských voľbách sa očakáva jasný postup lídra ľavice do druhého kola, nejasný je však osud vlády a vládnej strany, ktoré budú zostavované akoby nanovo. S tým súvisí aj mobilizácia opozičných politických strán, ktoré v uplynulých dvoch rokoch upadli do nevídanej krízy. Tieto strany sa rozdelili na skupinu strán, ktoré sa trieštia a strácajú poslancov a na skupinu strán platforiem, kde sa grupujú politickí dezertéri, ktorí snívajú o návrate k percentám, ktoré by ich oprávnili v nasledujúcich parlamentných voľbách v roku 2016 opäť sa stať alternatívou vládnej moci. Ich doterajšie výsledky však neveštia nič dobré a nie sú žiadnou alternatívou. Je ťažké si predstaviť, čo by znamenala prípadná dezintegrácia vládneho Smeru-SD, ktorú si stúpenci spomínaných strán želajú. Určite však nie politickú a sociálnu stabilitu či lepšiu výkonnosť slovenskej ekonomiky. Tak ako prvé jarné voľby do Prezidentského paláca, osobitnú pozornosť si zasluhujú aj voľby do Európskeho parlamentu. Paradoxne je v nich volebná účasť na Slovensku najnižšia, hoci dôvera k EP patrí naopak k najvyšším medzi európskou dvadsaťosmičkou. Čaká sa, že v týchto voľbách sa objaví niekoľko zaujímavých kandidátov. Medzi nimi napríklad referendum v stra-

ne SDKÚ-DS môže otvoriť cestu k politickej revitalizácii dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý sa nepochybne pokúsi o volebný úspech do EP. Odchod tejto významnej osobnosti zo Slovenska by mohol umožniť nový pohyb medzi parlamentnými pravicovými stranami a platformami. Tretie, ale nie menej významné, budú voľby do miestnych samospráv, voľby starostov a primátorov. Tieto voľby sú dôležité nielen pre každodenný život občanov. Strana, ktorá pri nich bude dominovať, si otvorí cestu k volebnému úspechu aj vo „veľkých“ parlamentných voľbách v roku 2016. Vo voľbách do miestnej samosprávy bude zaujímavé sledovať aj osud relatívne vysokého počtu zastupiteľov HZDS, ktorých strana po 23 rokoch zanikla. Existuje len malý predpoklad, že prejdú do novozaloženej strany Mečiarových pohrobkov – Strany demokratického Slovenska. Skôr pribudne ďalšia vlna „nezávislých“ poslancov a starostov, pre ktorých už minulosť s HZDS nebude tým najlepším odporúčaním. Na Slovensku po 25 rokoch uplatňovania demokracie a trhovej ekonomiky začína prevládať nebezpečný názor, že nie politické osobnosti a ich skúsenosti, ale antipolitika, kandidáti, ktorí sa tvária, že sú nezávislí, strany, ktoré nie sú stranami, lebo nemajú žiadnych členov – že to sú tí praví zástupcovia ľudu. Treba veriť, že predovšetkým zavedené politické elity v troch volebných kampaniach túto falošnú domienku poopravia. Zároveň začnú vytvárať také sociálno-spoločenské podmienky, v ktorých občania znovu nájdu svoju nádej a stotožnia sa so skutočnou demokraciou v našej krajine.

Z celkovej sumy má 9,74 milióna eur hradiť rezort vnútra a 1,04 milióna eur Štatistický úrad SR. Ide o peniaze, ktoré pokryjú aj prípadné druhé kolo marcových prezidentských volieb. Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením voľby prezidenta SR, a to na zabezpečenie činnosti Ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií a na spracovanie výsledkov volieb.

Do boja o Prezidentský palác sa prihlásilo dovedna 15 kandidátov. Ak splnia všetky podmienky, bude mať Slovensko podľa hovorcu predsedu Národnej rady (NR) SR Pavla Chovanca rekordný počet prezidentských kandidátov. Oficiálnymi prezidentskými kandidátmi sú zatiaľ premiér Robert Fico (Smer-SD), filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), poslanec NR SR za SaS Peter Osuský, Jozef Behýl a expolitik Milan Kňažko. Kandidatúru s petičnými hárkami podali aj nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula

Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO. V čase uzávierky našich noviniek sa ešte overovali návrhy kandidatúry posledných troch menovaných. Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. TASR

PRIJATIE U PREZIDENTA SR

Sprava: Košický samosprávny kraj – Zdenko Trebuľa, Banskobystrický samosprávny kraj – Marian Kotleba, Prešovský samosprávny kraj – Peter Chudík, Bratislavský samosprávny kraj – Pavol Frešo, Žilinský samosprávny kraj – Juraj Blanár, Nitriansky samosprávny kraj – Milan Belica, Trenčiansky samosprávny kraj – Jaroslav Baška a Trnavský samosprávny kraj – Tibor Mikuš. foto TASR – Štefan Puškáš

Novoročné stretnutie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi vyšších

územných celkov (VÚC) sa konalo vo štvrtok 9. januára 2014 v Zelenom salóne Prezidentského palá-

ZOMREL ARIEL ŠARON Bývalý izraelský generál a premiér Ariel Šaron, ktorý po porážke prežil osem rokov v kóme, zomrel vo veku 85 rokov v sobotu 11. januára 2014. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák poslal šéfovi izraelskej diplomacie Avigdorovi Libermanovi sústrastný telegram. Text a foto: TASR

ca na Hodžovom námestí v Bratislave. TASR


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

9

R. FICO: PREZIDENTSKÉ KOMPETENCIE SÚ DOSTATOČNÉ Strana Smer-SD sa nikdy nepokúsi o posilňovanie právomocí prezidenta. Na sobotnej tlačovej konferencii to deklaroval kandidát na hlavu štátu Robert Fico (Smer-SD). „Ústava SR obsahuje dostatočný okruh právomocí prezidenta. Niekedy mám pocit, že kandidáti si nepozreli, čo všetko môže prezident podľa ústavy – dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, je vrchný veliteľ ozbrojených síl, menuje veľvyslancov, rektorov, profesorov, môže udeľovať amnestie, môže vrátiť zákony do NR SR,“ menoval Fico, ktorý definitívne vyhlásil, že strana Smer-SD nikdy nemala záujem ani úmysel zaoberať sa právomocami prezidenta a predkladať akékoľvek zmeny Ústavy SR. „Sme toho názoru, že kompetencie sú absolútne dostatočné,“ uistil. Fico zdôraznil, že Slovensko nepotrebuje prezidenta so silnými právomocami, ale so silnou prirodzenou autoritou, schopnosťou zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, so skúsenosťami z politiky. „Potrebujeme politického lídra,“ vyhlásil.

On sám sa chce ako vrchný veliteľ vojsk viac venovať armáde, viac spolupracovať s vládou a parlamentom. „Moja predstava je, aby sa právomoci prezidenta využívali dynamicky. Chcem tiež intenzívnejšie pôsobiť aj v zahranično-politických otázkach,“ podotkol. Voličov zároveň uistil, že o prezidentskú funkciu sa uchádza v najlepšej politickej kondícii. „Neutekám, ani nejdem završovať politickú kariéru,“ povedal s tým, že to nie je pozícia, kde sa čaká na dôchodok. Fico označil za nepochopiteľné, že tzv. demokrati obviňujú Smer-SD, že chce obsadiť všetky pozície v štáte. „Je to povrchné. Smer-SD má pozíciu predsedu vlády a NR SR na základe výsledkov demokratických volieb z roku 2012. Ak niekto chce spochybniť tieto voľby, nech to povie. Máme sa ospravedlňovať za to, že máme premiéra

a predsedu NR SR? Asi nie. Aj voľby prezidenta sú demokratický výber, nemôžeme diskriminovať kandidátov len preto, že je zo strany, ktorá bola úspešná v parlamentných voľbách,“ myslí si. Šéf Smeru-SD zároveň uistil, že ak bude zvolený za prezidenta, bude sa správať štan-

dardne európsky. „Ústava jasne hovorí, že prezident sa nemôže viazať na stranu. Ale áno, budem ľavicový prezident so silným sociálnym cítením,“ avizoval. Víkendový termín tlačovej konferencie vysvetlil tým, že sa chcel vyhnúť špekuláciám, či si vykonáva mandát

premiéra riadne. „Vykonávam ho na sto percent a budem až do okamihu rozhodnutia voličov,“ deklaroval. Počas kampane sa chce vyhnúť konfrontáciám. „Nenechám sa zatiahnuť do šarvátok a konfliktov,“ dodal. Text a foto: TASR

SLOVENSKÍ VOJACI V AFGANISTANE PRÁVA SENIOROV Problematikou postavenia seniorov v spoločnosti a dôsledkami starnutia populácie sa bude zaoberať samostatný poradný orgán vlády. Tá dnes schválila vznik rady pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík proce-

Začiatkom januára odišlo do operácie ISAF v Afganistane ďalších 57 slovenských vojakov. Na starosti budú mať najmä poradenské a mentorské úlohy. V súčasnosti pôsobí v operácií ISAF spolu 289 slovenských vojakov. V poradenskej skupine pre jednotky afganských špeciálnych síl (SOAG – Special Operation Advisory Group), ktorá plní úlohy poradenstva a podpory jednotkám afganských špeciálnych síl a ich veliacim štruktúram, bude pôsobiť 24 vojakov. Zvyšných 33 vojakov bude v poradenskom tíme pre Manévrový prápor rýchlej reakcie (MSF SFAT – Mobile Strike Force Security Forces Advi-

su starnutia populácie. Rada priamo nadviaže na činnosť doterajšieho výboru pre seniorov, ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády. TASR

„KALAMITNÉ” PENIAZE OD ŠTÁTU Ilustračné foto: TASR/Dušan Hein

sory Team). „V prípade potreby poskytuje podporu v operačnom plánovaní taktických nasadení v ofenzívnych, defenzívnych, bezpečnostných a stabilizačných operáciách,“

vysvetlila úlohy tímu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková. TASR

Obce a mestá, ktoré vlani potrápili zosuvy pôdy, snehová kalamita, víchrice či prívalové dažde, dostanú od štátu takmer 193 000 eur. Rozhodla o tom vláda SR. Štát im tak nahradí výdavky, ktoré minuli

na záchranné práce počas týchto mimoriadnych situácií. Najväčšia čiastka, asi 117 623 eur, pôjde do Košíc. TASR


10

naše novinky

TÉMA

DAŇOVÉ POVINNOSTI Nový rok so sebou už tradične prináša zmeny či úpravy záväzkov voči štátu a jednotlivým úradom. ZDRAVOTNÉ POISTENIE

SOCIÁLNE POISTENIE

do 8 dní od zaniknutia verejného zdravotného poistenia – oznámte zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (ak, napríklad, vykonávate činnosť zamestnanca SZČO v cudzine a ste tam aj zdravotne poistený, alebo sa tam dlhodobo zdržiavate a ste zdravotne poistený, pričom na Slovensku nevykonávate zárobkovú činnosť)

do 8 dní od vzniku či zániku poistenia – povinnosť SZČO prihlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne (po dosiahnutí stanovenej hranice hrubého príjmu v predchádzajúcom období) a v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť

do 8 dní odo dňa zmeny – ako zamestnávateľ alebo SZČO oznámte zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov a skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného; tiež zamestnanec musí oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 pracovných dní – ako zamestnávateľ alebo SZČO oznámte zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného kvôli vzniku či zániku podnikania (firma, ktorá má najmenej 3 zamestnancov, tak musí urobiť výlučne elektronicky); tiež treba písomne alebo elektronicky oznámiť na tlačive úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik alebo zmenu platiteľa poistného do výplatného termínu – odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac do 3 dní po výplatnom termíne – vykážte zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za kalendárny mesiac (podľa zamestnancov, za ktorých odvádzate poistné) do 8 pracovných dní odo dňa vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru – ak ste prijali do zamestnania zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch, písomne alebo elektronicky oznámte zdravotnej poisťovni, že ste neznížili počet zamestnancov kvôli nemu do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy – písomne alebo elektronicky vykážte zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend za účtovné obdobie, ktoré sa začalo najskôr 1. 1. 2013, a výšku preddavku na poistné z vyplatených dividend (ak vyplácate dividendy najmenej trom osobám, musíte výkaz doručiť výlučne elektronicky)

do 8 dní – ako SZČO oznámte Sociálnej poisťovni prerušenie nemocenského a dôchodkového poistenia, ďalej aj zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do 8. dňa kalendárneho mesiaca (nasledujúceho po skončení pracovného či štátno-zamestnaneckého pomeru, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu) – odveďte ako zamestnávateľ poistné za zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch, ak mu bol príjem vyplatený po skončení pracovného alebo štátno-zamestnaneckého pomeru a ktorému vzniklo povinné dôchodkové poistenie do 3 dní po 10. dni trvania PN – ako zamestnávateľ odstúpte Sociálnej poisťovni tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná práceneschopnosť zamestnanca do 8 dní – prihláste sa ako zamestnávateľ do registra zamestnávateľa, vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra odhláste – oznámte prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca – oznámte Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky – ako zamestnávateľ oznámte zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov; prípadne zmenu mena a priezviska zamestnanca – predkladajte Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania

ZÁKON O SPRÁVE DANÍ do 30 dní odo dňa, keď zmeny nastali – oznámte miestnemu správcovi dane zmenu skutočností uvedených pri registrácii (napríklad pri zrušení registrácie k niektorej z daní)

pred vznikom poistenia – najneskôr pred začatím práce zamestnanca prihláste elektronicky na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti (ak ide o pravidelný mesačný príjem) – tiež elektronicky prihláste zamestnanca na dôchodkové poistenie, ak tento má nepravidelný príjem – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov na úrazové a garančné poistenie – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov (s pravidelným mesačným príjmom) na dôchodkové poistenie za mesiac, v ktorom presiahol maximum mesačného príjmu – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov (s nepravidelným mesačným príjmom) na dôchodkové poistenie, ak presiahol maximálnu sumu mesačného príjmu – prihláste zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol maximálnu výšku deň nasledujúci po zániku poistenia – odhláste elektronicky zamestnanca z poistenia na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti – odhláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov, respektíve zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch z poistenia na úrazové a garančné poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného – odhláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov z dôchodkového postenia za kalendárny mesiac, v ktorom nepresiahne maximálnu sumu mesačného príjmu do výplatného termínu – odvod poistného plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac v lehote splatnosti – predložte pobočke Sociálnej poisťovne výkazy poistného a príspevkov


číslo 1/2014

TÉMA

11

A ODVODY V ROKU 2014 Prinášame vám prehľad termínov a povinností, ktoré si v kalendári poznačte červeným perom. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY pred nadobudnutím tovaru z iných členských štátov – požiadajte o registráciu na daň, ak ste nadobudli v tuzemsku tovar, v celkovej hodnote 14 000 eur bez dane, z iného členského štátu pred prijatím služby – podajte žiadosť o registráciu pre daň, ak nie ste platiteľom, ale ste príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu (dodanie služby je v tuzemsku) pred dodaním služby – podajte žiadosť o registráciu pre daň, ak nie ste platiteľom a máte v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko, alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiavate, dodávate službu s miestom dodania v inom členskom štáte (povinným platiť daň je príjemca služby) do 7 dní od nadobudnutia nového vozidla (z iného členského štátu) – máte povinnosť podať daňové priznanie k DPH pri nadobudnutí nového vozidla z iného členského štátu niekým, kto nie je registrovaný pre daň, a v rovnakej lehote máte povinnosť zaplatiť daň (do DPH priložte aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe)

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY v deň vzniku daňovej povinnosti –oznámte správcovi dane vznik daňovej povinnosti k  dani za  užívanie verejného priestranstva a k dani za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom do historickej časti mesta do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti – oznámte správcovi dane vznik daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia – uhraďte vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, uhraďte vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti – podajte priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ak vznikne či zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia)

do 30 dní od zániku daňovej povinnosti – oznámte správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva, k dani za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvanie v ňom a k dani za jadrové zariadenie do 30 dní od vzniku či zániku poplatkovej povinnosti – oznámte obci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DAŇ Z PRÍJMOV

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE

CESTNÁ DAŇ

do 5 dní po dni výplaty, preukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi - odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu

do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia – uložte riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok

do 30 dní od zániku daňovej povinnosti – oznámte zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (okrem zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovne náhrady zamestnancovi za použitie auta) daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla používaného na podnikanie, respektíve podľa sídla zamestnávateľa, sídla stálej prevádzkarne či inej organizačnej zložky zahraničnej osoby

do konca mesiaca po  podaní daňového priznania – vyrovnajte rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb (ak sú zaplatené preddavky nižšie ako preddavky podľa DP za rok 2013) do  konca mesiaca po  získaní povolenia na podnikanie – požiadajte správcu dane o registráciu daňového subjektu (cez jednotné kontaktné miesto) do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň – požiadajte správcu dane o registráciu platiteľa dane do 15 dní po uzatvorení zmluvy – oznámte správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia – uložte riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku do registra účtovných závierok do 5 dní od schválenia účtovnej závierky – uložte do  registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (ak ste do registra uložili neschválenú účtovnú závierku, ak boli účtovné knihy otvorené po uložení účtovnej závierky do registra) do 5 dní od schválenia účtovnej závierky – uložte účtovnú závierku do registra účtovných závierok (ak ste otvorili účtovné knihy po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra)

Dvojstranu pripravila Zuzana Michalíková, Foto: TASR


12

naše novinky

PORADŇA

1,(-(ý$-$.2ý$Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. V zimnom období je vhodným doplnkom pitného režimu a náhradou za minerálne vody. Kým donedávna bol výber čajov obmedzený na čierny čaj, v súčasnosti konzumenti od čaju očakávajú viac ako len tmavú tekutinu na zahriatie.

Kto si uvaril prvý hrnček? 'HMLQ\þDMXVD]DþDOLStVDĢ SUHGYLDFDNRãW\ULDSROWLVtF URNPL=þtQVNHMP\WROyJLH VDGR]YHGiPHDNRLVWêY]GHODQêYOiGFDVHGHOSRGVWURPRPNêPMHKRVOXKDYDULO YRGX9WRPPXGRQHMSDGRO OtVWRNQRQDPLHVWRWRKRDE\ YêYDUY\OLDOVDYOiGFDUR]KRGROåHKRRFKXWQi 7êP VWURPRP ERO GLYê þDMRYQtN 9ćDNDWHMWRQiKRGHP{åH- 3UtSUDYDþDMXMHREUDGRP)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ PHGQHVY\FKXWQiYDĢU{]QH QêFKURNRFKVDVWiOHYLDFGR- FKXĢRX3RYDåXMHDMSUHGDMFD GUXK\þDMX VWiYDGRSRSUHGLD]HOHQêþDM þDMRY]HOHQêþDMVSUtFKXĢRX]D Čajom proti chorobám 6~MHKR~þLQN\QDR]DMWDNp YKRGQê"Ä9QDãLFKV\SDQêFK 7HQWRQiSRMþLXåKRU~FLDOH- Y\QLNDM~FHDOHERMHWROHQ þDMRFKMH]iNODGYåG\URYQDERFKODGHQêMHQLHOHQYêERUQê PyGQ\WUHQG" NêQDSUtNODGY]HOHQRPþDML QDRVYLHåHQLHDOH]iURYHĖGR- ÄýDMQHSRGOLHKDWUHQGRPýDM MHWRYlþãLQRX&H\ORQ6HQGiYDWHOXPQRKRSRWUHEQêFK QLHMHRWUHQGRFKDOHR]GUD- FKDDYãDNQLHYãHWFLĐXGLD åLYtQDNRYiSQLN]LQRNN\- YtDSUHYHQFLL=HOHQêþDMMH PDM~UDGLWUSN~FKXĢ]HOHQpVHOLQDOLVWRYiþLYLWDPtQ\% ~åDVQêQiSRMQLHNRĐNRVWR- KRþDMX3UHWRH[LVWXM~U{]QH %D%3ULMHKRSLWt]RKUiYD URþtDMHKR~þLQN\V~]QiPH YDULiFLH]HOHQêFKþDMRYVSUtLVW~~ORKXDMSRKRGOLHNWRUp 9êFKRGQiYWRPWRVPHUHY\- PHVRXRYRFLDDE\OtQ1HYWRPþDVHSUHåtYDPH-HG{- VSHOHMãLDNXOW~UDWRSRFKRSL- KRYRUtPHYãDNRFKHPLFNHM ODKQHćäLDĐQDãDVSRORþQRVĢ DUyPHDOHRUHiOQHME\OLQNH OHåLWpVLSULþDMLRGGêFKQXĢ 7DNpWRSR]DVWDYHQLHSULãiONH VDSUHE~G]DDåWHUD]³P\VOt DUHiOQRPRYRFtNWRUpMHWDP KRU~FHKRQiSRMDYiPSRP{- VL5DGLP9LOKDQSUHYiG]NR- DMYLGLHĢåHVDWDPQDFKiG]D 7êPGRVWDQHþLVWê]HOHQêþDM åH]DKQDĢNDåGRGHQQê]KRQ YDWHĐþDMRYQH DVWUHVDURYQDNRWêPSRP{- 7UHQGRP Y V~þDVQRVWL V~ QRYêQiG\FKQRY~FKXĢDMH åHWHVYRMPXWHOX9SRVOHG- RYRFQpþDMHD]HOHQêþDMVSUt- NRQ]XPRYDWHĐQHMãtSUHãLUãLX

VNXSLQXPLORYQtNRYþDMRY³ Y\VYHWĐXMH9LOKDQ=iURYHĖ GRGiYDåH]DVNXWRþQêþDM SRYDåXMHOHQV\SDQêþDMNGH MHPRåQpUR]OtãLĢMHKR]ORåHQLH2GÄViþNRYpKR³þDMXVD GLãWDQFXMH

Obľúbené druhy (ãWHSUHGSlĢGHVLDWLPLURNPL EROQDYUFKROHVOiY\þLHUQ\ ÄUXVNê³þDMGQHVĐXGLDåLDGDM~RGþDMXDMLQpYODVWQRVWLDNR FKXĢÄýR]iND]QtFLQDMYLDF åLDGDM~MHUHODWtYQH=iOHåtWR QDURþQRPREGREtDQDSUREOpPHDNêFKFH]iND]QtNULHãLĢ 3UHGOHWRPVDQDMYLDFSUHGiYD

þDM3X(UKNWRUêPiQDMYêUD]QHMãLH~þLQN\SULRGE~UDYDQt WXNRY]QLåRYDQtFKROHVWHUROXDGHWR[LNiFLLRUJDQL]PX &HORURþQHV~WRYãDNRYRFQpþDMH]HOHQpþDMHD5RRLERV'RSRSUHGLDVDXåWODþt/DSDFKRD9LOFDFRUDSUH LFKVNXWRþQHVNYRVWQp~þLQN\QDRUJDQL]PXVďXGLDVD SUHE~G]DM~D]DþtQDM~FKiSDĢåHFKRGLĢSROHNiUĖDFK D MHVĢ SLOXONX ]D SLOXONRX QLHMHYåG\QDMVSUiYQHMãtPULHãHQtP³GRGiYD9LOKDQ

PKD

VYLIEČTE SA BEZ CHÉMIE Ak začnete kýchať, kašľať, alebo vás škriabe v hrdle, nemusíte hneď utekať do lekárne. Vírusy či baktérie možno poraziť aj bez chémie – pomôžu babské recepty. Neveríte? Tu je zopár tipov: 3DPlWDMWHåHSULSUHFKODGQXWt VD WUHED ]DKULDĢ SUHGRYãHWNêP]YQ~WUD$NR" 3RP{åHþDM]ćXPELHUDOHNiUVNHKRDOHER]i]YRUXDNR KRVREĐXERXYROiPHDGRĖ NDUDPHOĆXPELHUVS{VREXMH W]YYD]RGLODWDþQêHIHNWYRUJDQL]PHþR]QDPHQiåHVD QiPSUHNUYLDUXN\LQRK\ 7HSORVDQiPUR]OHMHSRFHORPWHOHDPLQLPDOL]XMHVD

PQRåHQLHYtUXVRYDEDNWpULt 1H]DEXGQLWHYãDNåHćXPELHUWUHEDYDULĢQDPLHUQRP RKQLDVSRĖPLQ~WQHVWDþt KROHQ]DOLDĢKRU~FRXYRGRX .HćKRRVODGtWHNDUDPHORP FXNRUQHEXGHRUJDQL]PXV SUHN\VĐRYDĢSUHWRåHVDVSUiYDDNR]iVDGLWi]ORåND$N VDYiPåLDGDFLWUyQGDMWHVL KR$OHOHQWDNSUHFKXĢSUHWRåHS{VREtVĢDKXM~FR

3ULãOLVWHX]LPHQtDSRWUHEXMHWHVDUêFKOR]RKULDĢ" $NQHPiWHKRU~þNXSULSUDYWHVLKRU~FLN~SHĐVRVRĐRX 6UGFH E\ YãDN SRQRUHQp YRYRGHQHPDORE\Ģ.Hć VDN~SDĢQHFKFHWHGDMWHVL GR KRU~FHM YRG\ VR VRĐRX DOHERãYpGVN\PLNYDSNDPL QRK\1DãWYUĢKRGLQXDSUtMHPQpWHSORYiV]RKUHMH 6RĐYiPSRP{åHĐDKãLH ]GRODĢ QiGFKX D QHPXVtWHVLDKDĢKQHćSRQRVQêFK NYDSNiFK6WDþtDNVLVODQRX YRGRXEXGHWHSUHSODFKRYDĢ

QRV1DEHUWHVLMXGRGODQH GRWYDURKXQHFKFHQDPRþWH DYGêFKQLWHWDNDE\VDYiP YUHFNRYNXGRVWXGHQHMYRG\ SRULDGQHY\åPêNDMWHGDMGRVWDODLGR~VW WHQDKUGORDURYQDNRSUH+OLHQ\XYRĐQtVXFKpWHS- YLDåWHãDWNRXDOHERãiORP ORDOHDMQDSDURYDQLHQDG $NYiVVWXGHQiYRGDVWUDKDUPDQþHNRP VLHQHUH]LJQXMWH+UGORVD QDMSUYRFKODGtDOHSRWRPVD $þRQDERĐDYpKUGOR"3R- SUHKUHMHSUHWRåHVDUR]ãtULD P{åHWYDURK'DMWH]QHKR FLHY\DEROHVĢ]DþQHSRVWXSQLHNRĐNRO\åtFGRSDSLHUR- QHXVWXSRYDĢ0RåQRWHQWR YHMXWLHUN\UR]ORåWHKRWDN VS{VRESR]QiWHDNR3ULHVVDE\VWHY\WYRULOLREGĎåQLNDVL QLW]RYRENODG$MWDNVDPX SlĢNUiWSlWQiVĢFHQWLPHWURY KRYRUtDWUHEDKRYLDFNUiW =DEDĐWHKRSULORåWHQDKUGOR RSDNRYDĢ QDMOHSãLHQDQRFDREYLDåWH PLP

ãiORPþLãDWNRX$NVDYiP


KRÍŽOVKA

13

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

10 €

V HODNOTE

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy, sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 € na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 30. 1. 2014 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

krížovka

SK 1/2014

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

kupón

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

číslo 1/2014


14

naše novinky

ŠPORT

DO SOČI NEJDE ŠATAN Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek zaradil do záverečnej nominácie na zimnú olympiádu 2014 aj mladíkov Tomáša Jurča a Martina Marinčina. Verejnosť sa presne mesiac pred začiatkom hier v Soči dozvedela tiež to, že v užšom olympijskom kádri po prvý raz v ére samostatnosti chýba Miroslav Šatan. Kapitánom výberu bude Zdeno Chára, jeho asistentmi Michal Handzuš a Marián Hossa. V 25-člennom tíme (3 brankári, 8 obrancov, 14 útočníkov) je, naopak, trochu prekvapujúco Tomáš Marcinko, a to ako jediný zástupca domácej extraligy. Ináč menoslov obsahuje 14 hráčov z NHL a desiatku z KHL. Trojicu brankárov tvoria Jaroslav Halák, Peter Budaj a Ján Laco.Ďalšie zmeny v nominácii môžu nastať len v prípade vážnych zdravotných problémov niektorého hráča. K ta-

Zľava prezident SZĽH Igor Nemeček, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek a generálny manažér Otto Sýkora na tlačovej konferencii. Foto: TASR/Martin Baumann

kým úpravám pravdepodobne aj dôjde, keďže Vůjtek zaradil na súpisku aktuálne zranených obrancov Ľubomíra Višňovského (otras mozgu), Michala Sersena (slabiny) i útočníka Mariána Gáboríka (po operácii kľúčovej kosti). V prípade zranení má Vůjtek v hlave päť mien z radu náhradníkov.

Bez Šatana

vaní o (ne)nominácii Šatana. „Bolo ťažké ho nevziať. Miro je hráč, ktorý pre Slovensko urobil veľmi veľa. Bohužiaľ, do sezóny naskočil neskoro, strelecky sa presadil len v jednom z deviatich zápasoch v drese bratislavského Slovana. Jeho hra sa nám nezdala byť na vyššej úrovni, než u ostatných nominovaných,“ vysvetlil hlavný tréner.

Ako Vůjtek priznal, náročnú úlohu mal pri rozhodo-

Konečná hokejová nominácia SR na ZOH 2014 v Soči: Brankári Peter Budaj (Montreal Canadiens, Kan./NHL) Jaroslav Halák (St. Louis Blues, USA/NHL) Ján Laco (Donbass Doneck, Ukr./KHL) Obrancovia Ivan Baranka (Avangard Omsk, Rus./KHL) Dominik Graňák (Dinamo Moskva, Rus./KHL) Zdeno Chára (Boston Bruins, USA/NHL) Martin Marinčin (Edmonton Oilers, Kan./NHL, Oklahoma City Barons, USA/AHL) Andrej Meszároš (Philadelphia Flyers, USA/NHL) Andrej Sekera (Carolina Hurricanes, USA/NHL) Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL) Ľubomír Višňovský (New York Islanders, USA/NHL) Útočníci Milan Bartovič (Slovan Bratislava, KHL) Marián Gáborík (Columbus Blue Jackets, USA/NHL) Michal Handzuš (Chicago Blackhawks, USA/NHL) Marcel Hossa (Dinamo Riga, Lot./KHL) Marián Hossa (Chicago Blackhawks, USA/NHL) Tomáš Jurčo (Detroit Red Wings, USA/NHL, Grand Rapids Griffins, USA/AHL) Tomáš Kopecký (Florida Panthers, USA/NHL) Tomáš Marcinko (HC Košice/extraliga) Michel Miklík (Slovan Bratislava, KHL) Peter Ölvecký (Slovan Bratislava, KHL) Richard Pánik (Tampa Bay Lightning, USA/NHL) Tomáš Surový (Dinamo Minsk, Biel./KHL) Tomáš Tatar (Detrot Red Wings, USA/NHL) Tomáš Záborský (Salavat Julajev Ufa, Rus/KHL)

TASR, (bb)

BLONĎÁCI ZATIAĽ BEZ STRATY BODU V poslednú minuloročnú nedeľu začal 19. ročník Halovej futbalovej ligy vo Svidníku. Prihlásilo sa do nej iba sedem mužstiev, pretože podobná súťaž odštartovala s rovnakým počtom účastníkov aj v susednom Stropkove po dokončení rekonštrukcie Mestskej športovej haly. Pred druhým kolom však zo súťaže odstúpilo Ej-Ha. Vo svidníckej lige je štart povolený iba neregistrovaným hráčom a aktívnym hráčom mužstiev I. a II. triedy. Z programu 4. kola sa neodohralo stretnutie Rovné – Poslanci, pretože Poslanci na stretnutie nenastúpili. Doteraz neporazení Blonďáci prišli na jeden zápas o R. Horvatha ml., ktorý po červenej karte má nepodmienečne zastavenú činnosť na jedno stretnutie. (pp)

Výsledky 1. kola:

Výsledky 3. kola:

Dorastenci – Blonďáci 7:10 Góly: M. Safko 4, D. Zoščák, A. Vaľany a P. Mikita po 1 – M. Demeter 4, J. Mašin 2, R. Horváth st., M. Šamko, D. Ferenc a J. Karala ml. po 1. Mestisko – Poslanci 11:3 Góly: K. Cimbala a E. Kudlík po 2, M. Malenky, M. Jesenský, M. Kapišovský, A. Miňo, F. Munka, P. Venglár a K. Matkobiš po 1 – S. Sivák, E. Sivák a M. Šamko po 1. Ambi team – Rovné 9:7 Góly: J. Krivka 4, D. Miga 3, L. Kostelník 2 – M. Ilčisko 3, L. Ksenič, M. Ksenič, P. Vansa a M. Palenčár.

Dorastenci – Poslanci 16:5 Góly: P. Mikita 7, D. Zoščák 4, M. Pavelčák 3, M. Safko a A. Vaľany po 1 – Emil Sivák 2, Erik Sivák, S. Sivák a J. Šamko po 1. Ambi team – Blonďáci 7:8 Góly: D. Miga 3, L. Kostelník a J. Krivka po 2 – M. Džurban 4, M. Demeter 3, M. Demeter 1. Mestisko – Rovné 7:16 Góly: A. Miňo a M. Kapišovský po 2, R. Sadiv, K. Cimbala a M. Jurčenko po 1 – P. Vansa 5, R. Tyč 3, R. Špak a Š. Čarný po 2, D. Štefanišin, M. Ksenič, L. Ksenič a M. Palenčár po 1.

Výsledky 2. kola:

Výsledky 4. kola:

Blonďáci – Rovné 11:5 Góly: J. Karala 4, M. Demeter 2, R. Horvath ml., A. Cina, J. Horvath, J. Mašin a M. Demeter po 1 – M. Ksenič, M. Palenčár, L. Ksenič, Š. Čarný a P. Vansa po 1. Mestisko – Dorastenci 4:6 Góly: A. Miňo 2, P. Venglár a E. Kudlík po 1 – D. Zoščák 3, J. Michalko, M. Safko a P. Mikita po 1.

Dorastenci – Ambi team 11:4 Góly: M. Safko 4, M. Pavelčák 3, D. Zoščák 2, Ľ. Medviď a D. Petrík po 1 – L. Kostelník 2, D. Miga a A. Čobej po 1. Blonďáci – Mestisko 13:4 Góly: J. Mašin 3, R. Horvath ml., A. Cina, M. Džurban a J. Karala po 2, M. Demeter a M. Demeter po 1 – E. Kudlík 2, M. Rokyta a M. Markobiš po 1.

Najlepší strelci po 4. kole

Tabuľka po 4. kole

10 gólov – M. Safko a D. Zoščák 9 gólov – P. Mikita (všetci Dorastenci) 7 gólov – P. Vansa (Rovné), D. Miga (Ambi team), J. Karala ml. (Blonďáci)

Program 5. kola – 18. 1. 2014 o 15.00 h: Poslanci – Blonďáci o 16.00 h: Dorastenci – Rovné o 17.00 h: Mestisko – Ambi team

1. Blonďáci 2. Dorastenci 3. Rovné 4. Ambi team 5. Mestisko 6. Poslanci

4 4 3 3 4 2

4 3 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0

0 1 2 2 3 2

42:23 40:23 28:27 20:26 26:38 8:27

12 9 3 3 3 0


číslo 1/2014

ŠPORT

15

VYDARENÝ VSTUP DO NADSTAVBY Základnú časť volejbalovej extraligy mužov 2013/2014 má VK Slávia Svidník s vynikajúcou bilanciou – trinásť víťazstiev a jedna prehra úspešne za sebou. Tak ako tomu bolo tri roky po sebe aj tentoraz ju Slávia ukončila ako jej víťaz. Volejbalová extraliga mužov vstúpila v sobotu do nadstavbovej časti, ktorá rozhodne o nasadení mužstiev v play-off. Tréner Slávie Peter Kalný v tejto súvislosti pripomenul, že všetky tímy budú predstavovať kvalitu a akékoľvek podcenenie sa môže nepríjemne vypomstiť. Svidníčania svojim ambíciám prispôsobili aj tréningový plán počas krátkej vianočnej a novoročnej prestávky, v rámci ktorej odohrali tri prípravné stretnutia. Na turnaji v St. Ľubovni porazili domácich 3:1 a Humenné zdolali 3:0. O pár dní neskôr podľahli Chemesu na domácej pôde 2:3. V stretnutiach základnej časti sobotňajší súperi na domácej pôde nezaváhali – Prešov zvíťazil doma 3:1 (18, -19, 18, 24) a Svidník sa revanšoval výhrou 3:0 (24, 23, 25). A tak sa očakával vyrovnaný súboj. Svidníčania si verili, pretože podľa slov ich trénera P. Kalného práve v Prešove jeho zverenci podali najslabší výkon z celej základnej časti.

Bližšie informácie o stretnutí máme od športového riaditeľa VK Slávia Michala Kudlu: „Hneď v prvom kole nadstavby na seba narazili prvé dve mužstvá po základnej časti. Derby stretnutie sa hralo vo vynikajúcej atmosfére, kde prevahu v hľadisku mal svidnícky fanklub. Najmä v prvých dvoch setoch zápas priniesol na slovenské pomery veľmi dobrý volejbal. Bojovalo sa o každú loptu, o čom svedčí aj priebeh obidvoch setov. V prvom Svidník prehrával 20:23, no po vydarenom striedaní, keď prišiel na podanie Malina, sa skóre otočilo v prospech hostí. V koncovke druhého setu viedla Slávia 21:18, no tentoraz otočili domáci a uhrali napínavú koncovku. V ďalších dvoch setoch naši volejbalisti už jasne dominovali najmä na podaní a v obrane na sieti.“

Kolektívna radosť Svidníčanov po úspešnom zakončení.

(pp), foto: Lukáč

Výsledok zápasu: VK MIRAD PU Prešov – VK Slávia Svidník 1:3 (-23, 27, -18, -19) Zostava Slávie: Soták 1, Bucki 17, Drobňák 3, Skasko 14, Száraz 10, Sopko ml. 11, libero Hruboška (striedali Kuchárik 0, Labik 0, Malina 7), stretnutie sa hralo 125 minút. Obrana na sieti je silnou zbraňou volejbalistov Svidníka.

KAM ZA VOLEJBALOM V súčasnosti je najúspešnejším a zákonite aj najpopulárnejším športom v meste Svidník volejbal. Preto ponúkame program mužstiev Volejbalového klubu Slávia na najbližšie obdobie. Po úspešnom vstupe do nadstavbovej časti volejbalovej extraligy nastúpia volejbalisti VK Slávia na prvé domáce zápolenie v skupine o 1. – 6. miesto už v piatok 17. januára. V športo-

vej hale o 18. hodine privítajú VK Ekonóm Nitra. V základnej časti s týmto súperom nestratili ani set – doma zvíťazili jednoznačne 3:0 (18, 11, 14), v Nitre boli výsledky jednotlivých setov tesnejšie – 0:3 (-22, -24, -23). V ďalšom kole nadstavby sa muži Slávie predstavia v Myjave. Tento súboj je na programe v sobotu 25. januára so začiatkom o 18. hodine. V základnej časti v obidvoch zápoleniach boli úspešnejší naši volejbalisti – doma vyhrali

3:1 (-18, 19, 15, 19), vonku 1:3 (-23, 23, -21, -17). V dňoch 1. a 2. februára sa v Humennom uskutoční Final Four Slovenského pohára mužov 2013/2014. Svidníčania sa 1. 2. stretnú v semifinále s jedným z dvojice Prešov – Nitra, domáci Humenčania s víťazom súboja Myjava – Prievidza. O deň neskôr 2. februára si to v boji o držiteľa Slovenského pohára rozdajú víťazní semifinalisti. Do tohtoročného zápasového programu I. ligy skupiny

Východ vstúpia stretnutiami 9. kola juniori Slávie na domácej pôde v telocvični na Bardejovskej ulici v nedeľu 19. januára. Áčko o 10. a 12. hodine privíta Starú Ľubovňu, béčko o 14. a 16. hodine bude v tej istej telocvični hostiť áčko Chemesu Humenné. O týždeň 26. 1. sa juniorské áčko predstaví v Košiciach, béčko v Prešove. V sobotu 25. januára odohrajú žiaci VK Slávia stretnutia 7. kola na domácich palubov-

kách. A-mužstvo bude v telocvični ZŠ Karpatská hostiť béčko Humenného, béčko Slávie v telocvični SŠ Centrálna humenské áčko. Začiatky stretnutí sú o 10. a 13. hodine. Svoj druhý turnaj v rámci Oblastných majstrovstiev v 6-kovom volejbale odohrajú mladší žiaci Slávie v sobotu 18. januára v Humennom. Ich súpermi bude domáci Chemes, Prešov a Vranov. (pp)


16

naše novinky

ŠPORT

NA ĎALŠIE ŠTYRI ROKY DOSTAL DÔVERU ONDREJ BRENDZA Na predposlednú minuloročnú sobotu 21. decembra zvolal Ondavský oblastný futbalový zväz (OOFZ) vo Svidníku pre futbalové kluby štartujúce v súťažiach ním riadených a pre futbalové kluby z regiónu pod Duklou hrajúce v krajských súťažiach Volebnú konferenciu OOFZ. Na toto rokovanie boli pozvaní zástupcovia 29-tich klubov, zastupujúcich futbalové mužstvá z okresov Svidník a Stropkov a jedine tí mali právo hlasovania pri voľbách do orgánov OOFZ. Z 24 klubov štartujúcich v I. a II. triede chýbali zástupcovia futbalových klubov Kalnište, Okrúhle a Ladomirová, z piatich klubov reprezentujúcich náš región v súťažiach Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) iba zástupca Kračúnoviec. Účastníci konferencie medzi sebou privítali aj popredných funkcionárov VsFZ, a to 1. viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a predsedu VsFZ Richarda Havrillu, podpredsedu VsFZ Jozefa Križalkoviča a člena Výkonného výboru VsFZ Štefana Vaľka. V úvode rokovania zaznela futbalová „hymna“ Zelená je tráva a štátna hymna Slovenskej republiky. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých

Na snímke (zľava doprava) O. Brendza, M. Havrilla a Š. Vaľko.

futbalistov a funkcionárov, ktorí ich rady opustili od poslednej hodnotiacej konferencie OOFZ, ktorá bola 14. 1. 2012. Po schválení potrebných materiálov sa slova ujal úradujúci predseda OOFZ Ondrej Brendza. V správe o činnosti OOFZ za posledné dva roky postupne vyslovil svoje stanovisko k situácii futbalu na Slovensku v reprezentácii, v profesionálnom i amatérskom futbale. S účinkovaním futbalových mužstiev v krajských súťažiach vyslovil spokojnosť až na štvrtoligové kolektívy Svidníka a Stropkova. V medziokresných súťažiach s prvou časťou tohto súťažného ročníka vyslovil nespokojnosť najmä čo sa týka vystupovania hráčov a funkcionárov niektorých klubov

I. triedy tak medzi sebou, ako aj voči zástupcom zväzu, čiže rozhodcom a delegátom. Zväz vytvára všetky podmienky aj v tejto neľahkej finančnej situácii, no kluby svojim vystupovaním prichádzajú o financie, ktoré musia uhradiť zväzu za prerokovávanie ich disciplinárnych priestupkov. A jedine funkcionári týchto klubov vedia, čo to stojí síl a úsilia zohnať peniaze týždeň čo týždeň, aby boli jednotlivé stretnutia zabezpečené po každej stránke. Keďže O. Brendza bol aj jediným kandidátom na funkciu predsedu OOFZ, prezentoval aj svoje predstavy do budúcnosti. Ako najdôležitejší krok aj z pohľadu zlepšenia disciplíny na futbalových ihriskách vidí povinné

videozáznamy zo stretnutí od nového súťažného ročníka, a to najprv v I. triede. Hlavným bodom rokovania zástupcov futbalových klubov z okresov Svidník a Stropkov však boli voľby do riadiacich orgánov OOFZ. Zástupcovia klubov mohli ešte do začiatku volieb nahlásiť svojich kandidátov na jednotlivé volené pozície. Na funkciu predsedu OOFZ na ďalšie štvorročné obdobie a zároveň za delegáta konferencie VsFZ a SFZ kandidoval doterajší predseda Ondrej Brendza, ktorý bol opätovne do funkcie jednomyseľne zvolený verejným hlasovaním. Pri voľbe členov Výkonného výboru OOFZ bol k štyrom kandidátom – Ladislav Barvirčák, Marcel Bochnovič, Ján Sadiv a Slavomír Sakalík zástup-

com Rovného navrhnutý aj Ján Ducár. Keďže výkonný výbor okrem predsedu je iba 4-členný museli sa uskutočniť tajné voľby. Najnižší počet hlasov (15) dostal Ján Sadiv, a tak sa do výkonného výboru nedostal. Za členov Riadnej konferencie VsFZ boli navrhnutí traja – Ladislav Barvičák, Martin Končár a Ján Sadiv. V tajných voľbách si zástupcovia klubov vybrali dvoch svojich zástupcov v tomto orgáne – L. Barvirčáka a M. Končára. Na ďalšie funkcie boli navrhovaní iba po jednom kandidátovi a tak vo verejných voľbách bol za predsedu Disciplinárnej komisie zvolený Miloš Šmajda, za predsedu Odvolacej komisie Jozef Vasilík a za predsedu Revíznej komisie Peter Barilla. Tu treba pripomenúť, že navrhovaný kandidát mohol kandidovať len na jednu funkciu do orgánov OOFZ. Zástupcovia dvadsiatich štyroch klubov I a II. triedy sa stali členmi Riadnej konferencie OOFZ (bývalá Rada OOFZ), ktorá podľa nových stanov zasadá minimálne dvakrát do roka. V závere boli pamätnými plaketami Za rozvoj futbalu OOFZ ocenení bývalí i súčasní funkcionári Mikuláš Mašlej (Lúčka), Milan Stoják (Mestisko), Michal Popovec (Dubová), Milan Hančák (Chotča) a Dušan Jurečko (Tisinec). Text a foto: (pp)

S PRÍPRAVOU ZAČALI V POLOVICI JANUÁRA Hneď po skončení jesennej časti futbalového ročníka 2013/2014 si za jeden stôl sadli zodpovední funkcionári, tréneri, hráči i priaznivci Futbalového klubu Drustav Svidník a došlo ku krokom, o ktorých sme už informovali. Aká je situácia v kolektíve mužov, ktorý si v jeseni na svoje konto nepripísal ani jed-

no víťazstvo, sme sa informovali u jedného z dvojice trénerov Ľubomíra Horochoniča.

„Po poslednom majstrovskom stretnutí jesene mali hráči dva týždne voľno a stretli sme sa v pondelok 2. decembra. Stretávali sme sa trikrát v týždni až do 20. decembra,“ predostrel koncoročné tréningové plány nový tréner.

Jeho rovnocenným partnerom v pozícii trénera bude Marián Paňko st. Medzi priaznivcami svidníckeho futbalu sa spomínajú aj niektoré staronové mená hráčov, ktorí by sa mali vrátiť do futbalového kolektívu. Ktorí

to budú, to ukáže až samotná príprava na jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014, ktorú svidnícki štvrtoligisti oficiálne odštartovali 14. januára. (pp)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Svidník, náklad 5 000 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsk 01 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you