Page 1

9 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: Il. číslo 5/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Senica

Odstrel komína Treba podať v Senici novú žiadosť

Nové parkoviská

Premiéra v Corgoň lige

str. 2 Dominanta mesta ustúpila zámerom nového vlastníka areálu, ktorý sa na tomto mieste chystá postaviť objekty slúžiace pre obchod služby a bývanie.

str. 4 Pri kostole sv. Cyrila a Metoda a v tesnej blízkosti Polikliniky Senica vzniknú nové parkovacie miesta, kde by sa kapacita mala zvýšiť o 39 parkovísk.

str. 16 Juraj Chvátal si pripísal prvú čiarku do kolónky corgoňligové štarty. Premiéru absolvoval na pôde Banskej Bystrice. Výsledkovo si ju predstavoval inak.

str. 3 Mesto Senica upozorňuje motoristov, že do 31. marca treba podať žiadosť o pridelenie pôvodného parkovacieho miesta na trvalé parkovanie, písomne alebo elektronicky.

Zápach znížil kvalitu života v meste. Ilustračná foto: TASR

ZÁPACH V MESTE SKONČIL V období od 21. do 28. februára bola na poľnohospodársky využívaných plochách, ktoré sú v užívaní Euroagro Senica, s.r.o. aplikovaná hnojovica. Práce boli zabezpečované spoločnosťou Agro Boleráz, s.r.o. Uvedené pozemky sú situované južne od mesta v jeho bezprostrednej blízkosti. Pretože v tomto období prevládalo prúdenie vzduchu z južného smeru, celé mesto bolo zaplavené obťažujúcim zápachom. Občania sa na Mestský úrad, Mestskú políciu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva či na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úra-

du v Senici obracali s početnými otázkami, pripomienkami a požiadavkami na nápravu stavu. Zápach znížil kvalitu života v meste, ľudia s respiračnými

ochoreniami si sťažovali na zhoršenie zdravotného stavu. Mesto Senica preto požiadalo o poskytnutie informácií a stanoviska spoločnosť Agro Boleráz, s. r. o. Hlavný agronóm tejto spoločnosti Ing. Peter Jakub vo svojom stanovisku k aplikácii hnojovice argumentoval zabezpečením nevyhnutnej výživy poľnohospodárskych plodín a zlepšením vlastností pôdy. „Samotná operácia je rovnako stará ako samotné pestovanie

plodín pre výživu ľudí. Rastlinná a živočíšna výroba boli vždy veľmi úzko späté a najefektívnejšie fungujú, keď sú vzájomne prepojené. Organické hnojivá nie sú žiadny odpad, ktorého sa treba zbaviť, ale sú to nenahraditeľné zdroje živín a organickej hmoty na udržanie úrodnosti pôdy v dlhodobom ponímaní,“ vysvetľuje v stanovisku. Pokračovanie na strane 3


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

AKÁ BY MALA BYŤ KOLÓNIA?

KRÁTKE SPRÁVY

2

Ešte do konca marca majú obyvatelia Senice možnosť podávať svoje návrhy a predstavy v rámci revitalizácie mestskej časti Kolónia a rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Mesto Senica chce v rámci svojho zámeru obnovy využiť aj podnety od občanov. Cieľom je v oboch lokalitách investovať pre zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov do ciest, chodníkov, parkovísk, mobiliáru, zelených plôch či verejného osvetlenia, a to všetko tak, aby to podčiarkovalo historický ráz Kolónie. Táto časť mesta bola stavaná ako sídla robotníkoav a inštalovanie informačných tabúľ by návštevníkom ozrejmovalo historické pozadie vzniku. Cieľom aktivistov je aj úsilie o zachovanie pôvodného vzhľadu Kolónie. Svoje návrhy adresujte na oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu Senica: jan.salis@ senica.sk,ivan.steffek@senica.sk,peter.hutta@senica.sk.

ZAČALO SA JARNÉ ČISTENIE Po zime, hoci bola takmer bez snehu, treba vyčistiť od nánosov nečistôt a štrku miestne komunikácie, chodníky a parkoviská. Samospráva Senice v spolupráci s Technickými službami Senica začali s jarnou údržbou v pondelok 10. marca a ukončená by mala byť do konca mesiaca. Technické služby spracovali harmonogram čistenia, ktorý sa môže meniť v závislosti na počasí, aktuálnych potrebách, prípadne na dostupnosti techniky a ľudí. V Senici je približne 53 km miestnych komunikácií a vyše 120 km chodníkov. Čistenie krajníc sa bude robiť strojmi, no ručné dočistenie bude nutné vykonávať okolo vpustí, kvetináčov, lavičiek, pri schodoch, lávkach, zastávkach MHD... Pri čistení väčšiny miestnych komunikácií bude nutná odstávka daného úseku a v tom prípade bude na urýchlené uvoľnenie komunikácie nasadených viac strojov a ľudí. Ako rýchlo bude daná komunikácia vyčistená, bude záležať aj od ochoty majiteľov vozidiel uvoľniť cestu v určenom časovom úseku. Čistenie parkovísk sa bude robiť priebežne s čistením chodníkov a komunikácií.

CESTY KU KNIHE

PADOL POSLEDNÝ SYMBOL SLOVENSKÉHO HODVÁBU V stredu 26. februára o 13.00 hod. sme sa stali svedkami odstrelu 104 metrov vysokého železobetónového komína. Bola to posledná časť z doteraz zbúraného podniku, ktorým sa symbolicky skončila éra výroby chemických vlákien v Senici. Červenobiely šachovnicový komín bol najvyššou stavbou v meste, v ostatnom období na ňom boli nainštalované antény telekomunikačného zariadenia. Spoločnosť Slovenský hodváb Plus pôvodne oznámila, že jeden zo symbolov mesta zachová a hľadala jeho zmysluplné využitie. Najnovšie svoj zámer zmenila s vysvetlením, že po plánovanej výstavbe v okolí by už likvidácia komína bola problematická. Na odstrel komína bolo použitých 8 kg priemyselnej trhaviny Austrogel, ktorú uložili do 80 vrtov. Komín bol odstrelený systémom „na položenie“. Pri dopade sa do značnej miery rozdrobil. Všetky odpady budú separované priamo na mieste, kovové odvezú do zberných dvorov alebo na ďalšie využitie, betónová sutina, kamenivo a ďalší odpad sa budú recyklovať.

Komín je už minulosťou. Foto: (rm)

Niektorí si odnášali na pamiatku kúsky betónu

Táto dominanta mesta ustúpila zámerom nového vlastníka areálu. Daná lokalita má poslúžiť zámerom nového majiteľa, ktorý sa chystá na tomto mieste postaviť objekty slúžiace pre obchod, služby a bývanie. Komín slúžil od roku 1967 na odsávanie splodín pri výrobe viskózového hodvábu a ich rozptyl. Výroba viskózového vlákna bola v Slovenskom hodvábe ukončená 21. apríla 2005 o 17.25 hod. História Slovenského hodvábu v Senici siaha až do roku 1920,

V rámci akcie Marec – mesiac kníh sa občianske združenie Element v spolupráci s Mestom Senica rozhodlo podporiť čítanie u detí burzou kníh s názvom Cesty ku knihe. Uskutoční sa 24. marca od 9.00 hod. do 19.00 hod. v Dome kultúry. Podujatie sa nesie v duchu hesla: "Príď s knihou a zober si tú, ktorú si ešte nečítal." Na burzu môžete v deň jej konania priniesť knihu, ktorú už doma nepotrebujete a myslíte si, že iného by mohla zaujať. Týka sa to zachovalých detských kníh, beletrií, básní, encyklopédií, atď. Z burzy si zase môžete odniesť knihu, ktorá vás zaujala. Všetky knižky, ktoré si nenájdu svojho majiteľa, budú venované do školských knižníc. V rámci podujatia bude aj výtvarná súťaž pre deti s názvom Môj knižný hrdina, ktorú odborná porota vyhodnotí popoludní. V doobedňajších hodinách je pre deti z materských a základných škôl pripravené aj bábkové predstavenie divadla MAFI s rozprávkou Červená čiapočka. (vbs), (ns) Na posledné minúty dominanty sa prišlo pozrieť veľa ľudí. Foto: (rm)

keď v mestečku vznikla továreň na umelé vlákna. Slovenský hodváb bol dlho najväčším zamestnávateľom v meste, v najlepších časoch vo fabrike pracovalo až 3 000 ľudí. Veľa z nich sa prišlo pozrieť na posledné minúty dominanty. Niektorí z nich si potom odnášali na pamiatku kúsky betónu. Momentálne vo výrobe pokračuje spoločnosť Slovkord Plus, ktorá však potrebuje len časť z rozsiahleho areálu. Pozemky po zbúraní starých výrobných hál sú na predaj. Ľudovít Suchý


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ZÁPACH V MESTE SKONČIL Dokončenie zo strany 1

Priamo do pôdy

Spoločnosť pripúšťa, že aplikácia organických tekutých hnojív má aj svoje negatívne stránky, okrem iných aj zápach, no vo svojom stanovisku sa odvoláva na využívanie najmodernejších technológií, techník a vedeckých poznatkov na eliminovanie negatívnych vplyvov na okolie. „Zvolili sme najmodernejšiu a najefektívnejšiu techniku aplikácie z hľadiska obmedzenia zápachu a strát živín-priamu aplikáciu do pôdy“, povedal Ing. Peter Jakub pre TV Region na otázku, prečo hnojovicu po aplikácii zároveň nezaorávajú. „My to priamo aplikujeme do pôdy, nemusí sa to zaorávať. Zvolili sme túto technológiu, i keď z našej strany je náročnejšia fi nančne, či už zo strany zaobstarania alebo prevádzky. Keď sa to dáva navrch, samozrejme, treba to

Spoločnosť pripúšťa, že aplikácia organických tekutých hnojív má aj svoje negatívne stránky. Ilustračná foto: TASR

zapracovať, ale keďže my to zapracujeme tou istou operáciou do zeme, tak to už nemusíme zaorávať“, dodal.

Naplánovaná je ďalšia aplikácia hnojovice

Jeho tvrdenie však vyvracajú viaceré podnety. Niektorí ob-

čania avízovali, že pri aplikácii nie je dodržiavaný technologický postup a niektoré vozidlá hnojovicu vypúšťa-

jú bez zapravovania do pôdy. Vzhľadom na tieto skutočnosti Mesto Senica v prvých marcových dňoch podalo na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Senici žiadosť o prešetrenie dodržania technologických postupov aplikácie hnojovice na pozemkoch spoločnosti Euroagro Senica spolu s fotografiami, kde hnojovica stojí na povrchu pôdy. Mesto Senica učinilo aj ďalšie kroky. Keďže zo stanoviska spoločnosti Agro Boleráz vyplýva, že v tomto roku je naplánovaná ďalšia aplikácia hnojovice, a to v jesennom období, požiadal Mestský úrad tento poľnohospodársky subjekt, aby v budúcnosti oznámil zámer aplikácie hnojovice v katastrálnom území mesta ešte pred začatím takýchto prác. V záujme mesta je, aby k takému stavu v budúcnosti nedochádzalo, prípadne bol v maximálnej miere eliminovaný. (lv)

SEZÓNA PREVERÍ EFEKT PREZENTÁCIE

TREBA PODAŤ NOVÚ ŽIADOSŤ

Predstavenstvo Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na februárovom rokovaní v Senici hodnotilo tohtoročnú účasť miest a obcí nášho regiónu na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, kde vystavovali pod spoločnou vlajkou Záhoria. Na veľtrhu koncom januára sa v bratislavskej Inchebe v spoločnom stánku prezentovalo aj mesto Senica.

Mesto Senica upozorňuje motoristov, že do 31. marca treba podať žiadosť o pridelenie pôvodného parkovacieho miesta na trvalé parkovanie. Vyplýva to zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva, za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách.

Ako odznelo na zasadnutí, tento rok bol výstavný stánok regiónu Záhorie asi najnavštevovanejší zo všetkých stánkov na veľtrhu. Najväčším lákadlom bola ochutnávka špecialít z regiónu, počas ktorej mohli návštevníci výstavy ochutnať senické korbáčiky, smrdácku roládu, holíčske bzdúšky, skalický trdelník či špeciality zo špargle, kapusty

Potrebné inštrukcie Kunovská priehrada a Chata nad plážou ponúka príjemné prostredie pre rekreantov. Foto: archív MsÚ Senica

a šošovice, ako aj degustovať skalické a holíčske vína, či poctivé pivá z drobných senických pivovarov. To, či takýto štýl propagácie prinesie želaný efekt, bude možné zhodnotiť po tohtoročnej turistickej sezóne. No už teraz pripustilo predstavenstvo na čele s predsedom OO CR Záhorie a primátorom mesta Senica Ľubomírom Parízkom, že v budúcom roku využije pravdepodobne iný mo-

del prezentovania sa na tomto veľtrhu vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť. Tento rok sa vďaka novému propagačnému letáku objaví Záhorie aj na veľtrhoch cestovného ruchu v Budapešti, či v Prahe. Najbližšie sa náš región predstaví u moravských susedov v regióne Slovácko na Miniveľtrhu cestovného ruchu v Uherskom Hradišti. (lv)

O parkovacie miesto je možné požiadať písomne alebo elektronicky. Tlačivo 02 – žiadosť o pridelenie pôvodného parkovacieho miesta na trvalé parkovanie si môžu záujemcovia vyzdvihnúť na MsÚ vo vestibule alebo na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti žiadosti. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na MsÚ, odovzdať osobne v podateľni na MsÚ na prízemí alebo poslať na adresu ruzena. karasova@senica.sk.

Dôležité upozornenie

Ak prišlo k zmene evidenčného čísla vozidla, je potrebné k žiadosti doložiť aj fotokópiu technického preukazu. Držiteľ parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím priloží fotokópiu preukazu vydaného ÚPSVaR Senica spolu s rozhodnutím o pridelení. Rozhodnutia o vyrubenej dani budú vybavované a expedované v apríli. Lehota zaplatenia dane bude uvedená v platobnom výmere. (ns)


naše novinky

SPEKTRUM

ČO ROBÍTE PROTI JARNEJ ÚNAVE?

ANKETA

4

Martin – Senica: Snažím sa chodiť do prírody, na túry, športovať, na čerstvý vzduch do hôr. So životosprávou je to horšie. Takže sa snažím jesť aspoň ovocie, pomaranče, jablká a podobne. Valéria – Senica: Mám teraz nový recept – postrúham si zázvor, citrón a med, a to každé ráno užívam. A jem brokolicu a veľa zeleniny. A začala som brať na tri mesiace geriavit. Je to veľmi účinné. Čo sa týka pohybu, chodím každý utorok do sauny a doma cvičím Pilates. Chodievala som cvičiť aj von, ale na konci zimy mi to viac vyhovovalo cvičiť doma.

Nové možnosti parkovania v Sotine. Foto: archív MsÚ Senica

Marián – Rovensko: Momentálne dosť málo. Viem, že by som mal niečo robiť, najmä nejaké fyzické aktivity, ale pristupujem k tomu, žiaľ, pasívne. Človek by si mal zmeniť životosprávu. Vyčistiť si organizmus, zdravšie sa stravovať, konzumovať zeleninu, ovocie a menšie dávky jedla... Teoreticky to ovládam všetko perfektne (smiech)...Čím to je, že sa mi nedarí byť v tom aktívny? Že by to bola lenivosť? (smiech) Táňa – Senica: Užívam vitamín C a šport. Keďže nebývam chorá, tak ani veľa nemením vo svojej životospráve. Pokiaľ športujete, že sa hýbete, že nesedíte pri televízore, je predpoklad, že  s  tým nemáte problémy a je to najlepšie riešenie. Myslím, že vtedy ani jarná únava nepríde. Mikuláš – Senica: V rámci boja proti jarnej únave chodím zo Senice do Sobotišťa na chalupu na bicykli. V životospráve žiadne výnimočné opatrenia nerobím, hoci by som mohol trocha schudnúť...Ale nerobím si s tým problémy.

Miriam – Senica: Proti jarnej únave robím prechádzky, konzumujem ovocie a zeleninu. Pomáha to. Aj stretnutia s priateľmi. Poprechádzať sa je vždy lepšie, ako sedieť doma. A pri jedle používam džusy a obmedzujem mäso. Treba ho jesť menej. Riešením sú pobyt na čerstvom vzduchu a určite zdravá strava. Text a foto: Milan Soukup

V MESTE PRIBUDNÚ PARKOVACIE KAPACITY Pri kostole sv. Cyrila a Metoda a v tesnej blízkosti Polikliniky Senica vzniknú nové parkovacie miesta. Celkovo by sa kapacita parkovacích miest v tejto lokalite mala zvýšiť o 39 parkovísk. Ak to poveternostné podmienky dovolia, ich výstavba by mala byť ukončená približne o mesiac. Z celkového počtu 39 nových parkovacích miest vznikne 22 hneď vedľa parkoviska prislúchajúcemu ku kostolu. Terajší vjazd na parkovisko bude zachovaný a súčasne bude slúžiť aj na vchádzanie k novovybudovaným parkovacím státiam. Ďalších 17 parkovísk s kolmým státím vznikne z druhej strany kostola, a to pred bytovým domom Sotinská 1475. Ďalšie parkovacie miesta by mali tento rok pribudnúť aj v iných lokalitách mesta Senica. Rozpočet mesta ráta na tento rok s vybudovaním približne 100 parkovacích státí v rôznych častiach. Stavebné povolenie je už vydané na parkovacie plochy na tzv. starom sídlisku. Po 2 x 12 parkovacích miest by malo hneď začiatkom jari vzniknúť medzi bytovými domami na Železničnej ulici 325, 326 a 327.

Nové parkovacie miesta na Kolónii. Foto: archív MsÚ Senica

Projekty sú už spracované

Nových miest na zaparkovanie svojho auta by sa tento rok mali dočkať aj obyvatelia sídliska Sotina, kde by sa parkovacia kapacita náhradou pozdĺžneho státia za kolmé zvýšila na 38 parkovacích miest, konkrétne na ulici L. Novomeského. Ani časť mesta Kolónia nezostane bez nových parkovísk. Tu by podľa projektu malo vzniknúť 16 parkovacích miest

pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Ďalších 10 parkovísk sa plánuje aj vo vnútrobloku na Ulici J. Kráľa. „Projekty na všetky tieto parkovacie plochy sú už spracované, po ukončení stavebného konania ich začneme postupne realizovať,“ dodal vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu Ing. Ján Sališ. (lv)


číslo 5/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

ONLINE HLASOVANIE ZA KANDIDà TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOV� MANAŽÉR Z BRATISLAVY

/Ă&#x2039;'52035((85292Ä?%< -(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹ&#x2C6;a, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹ&#x2C6;ajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă&#x201E;6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă&#x2019;YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂ&#x161; pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂ&#x161; a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ&#x201E;Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ&#x201E;KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ&#x201E;&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă&#x2019;GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHÄ&#x2021; DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ&#x2013;DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK Ä&#x2021;DUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMĂžDVWHMĂŁLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDĂĽpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXĂžLWHOLD ĂŁWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNĂ&#x201E;'HÂżQLWtYQX NDQGLGDĂžQ~OLVWLQXDMVSULSRĂžtWDQĂŞPLKODVPLQDSRGSLVRYĂŞFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFDÂłXYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovanĂ­ viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDÄ&#x2021;DUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEÄ˝A VYSOKĂ?CH Ĺ KĂ&#x201D;L

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF â&#x20AC;&#x17E;Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ&#x2013;GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă&#x201E;9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ&#x201E;-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

9ĂŠ6/('.<5()(5(1'$1$.5<0( 1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹ&#x2C6;ajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. â&#x20AC;&#x17E;To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,â&#x20AC;&#x153; uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂ&#x161;, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ&#x201E;3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ&#x2013;RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă&#x2019;SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ&#x201E;%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naĹĄe novinky

PROFIL

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou? Ĺ pecializujem sa na hlinu, teda na vĂ˝tvory z tohto maWHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL UDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUHOD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP ]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWNRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžQiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD VRP]DVYRMtPVQRP

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou Tento rok by som rĂĄno, prĂ­padne v lete... chcela z rodnĂŠho 9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som. ]Vystavujete niekde svoje diela? $NRVDWRYH]PH2ÂżFLiOQX vĂ˝stavu teraz nemĂĄm, nieĂžRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHĂŁWDXUiFLL QLHĂžRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorĂ˝ch kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQĂŞFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\ ]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


Ä?Ă­slo 5/2014

ZDRAVIE

9

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă&#x2039;1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄ&#x161;K ZADĂ K â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,â&#x20AC;&#x153; tvrdĂ­ profesor ZdenÄ&#x203A;k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom Ä&#x152;esku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YÄ&#x2021;DNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ&#x2013;QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHÄ&#x2021;E\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXÄ&#x2021;ĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompÂŽ Drink Plus âSHFLiOQDYĂŞĂĽLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ĂŁHWN\QiSRMH1XWULFRPSÂŽREVDKXM~ Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDÄ&#x2021;DOĂŁtFK ĂĽLYtQDPDM~Y\VRN~Y\ĂĽLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YĂŁW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDĂžRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz KĂşpiĹĽ ho mĂ´Ĺžete v reĹĽazci zdravotnĂ­ckych predajnĂ­ ZelenĂĄ hviezda za cenu od

1,70 eur.


10

INFO

naše novinky


číslo 5/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

KULTÚRA

VESMÍR OČAMI DETÍ

KAM V SENICI Prehľad podujatí na najbližšie obdobie:

14.3. o 15:30 hod.: Tri v jednom – turnaj pre mladých, Veľký turnaj v biliarde, v stolnom tenise a v šípkach pre mládež od 14 rokov + nesúťažne aj šprtec, stolný futbal a scrable, miesto: DAV, organizátor: Študentský parlament, CVČ Stonožka.

V Senici otvorili XXIX. výstavu s názvom Vesmír očami detí. Spolu 370 výtvarných prác detí z materských, základných a základných umeleckých škôl okresov Senica a Skalica sa zapojilo do XXIX. ročníka tejto súťažnej výstavy.

14.3. o 14:00 hod.: Senické zlaté jabĺčko, vyhodnotenie a vernisáž výtvarnej súťaže žiakov senických škôl, miesto: ZUŠ Senica, organizátor: ZUŠ Senica.

Výstava bola slávnostne otvorená dňa 6. marca popoludní v Záhorskom osvetovom stre-

7.3. – 7.4. 2014: Náhlikova Senica, Regionálna súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica, miesto: ZOS Senica, organizátor-ZOS Senica.

disku (ZOS) v Senici. Ocenenia 24 autorom najlepších prác v piatich kategóriách odovzdali riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová spolu s nestorom amatérskej astronómie na Záhorí a spoluzakladateľom hvezdárne v Sobotišti Ladislavom Košinárom. Vybrané práce postúpia do celoslovenského kola naplánovaného na 11. apríla 2014 v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Na vernisáži premietli i za-

ujímavé zábery nasnímané z obežnej dráhy okolo Zeme Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom. Organizátori výstavy zároveň záujemcov o vesmír pozvali na Deň astronómie v Sobotišti dňa 22. marca, ktorý sa začne v tamojšom kultúrnom dome o 16:00 hod. a o 18:30 hod. bude pokračovať pozorovaniami vo hvezdárni. Text a foto: Milan Soukup

14.3. o 16:00 hod.: Vernisáž výstavy študentov SUŠ Trenčí, miesto: ZUŠ Senica, organizátor: ZUŠ Senica. 18.3. o 9:00 hod.: Senické zrkadielko Anky Gamanovej, regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica, miesto: Dom kultúry Senica, organizátor: ZOS Senica, MSKS Senica. 21.3. o 19:00 hod.: Príbeh, ktorý sa píše sám, večierok mladých rapperov, hip-hoperov a breakerov, vstupné zadarmo, miesto: DAV, organizátor: CVČ Stonožka, Študentský parlament. 20.3. – 23.3. od 8:00 hod.: Výstava trofejí raticovej zveri ulovenej v uplynulej poľovníckej sezóne 2013/2014 v okresoch Senica a Myjava, určené pre širokú verejnosť, miesto: Dom kultúry, organizátor: RgO SPZ Senica. Infosen Senické deti ukazujú svoje umenie.

ŠTEFAN ORTH V HOLÍČI Senický výtvarník Štefan Orth patrí k umelcom, ktorí pravidelne svoju tvorbu prezentujú na verejnosti. V týchto dňoch sa v Mestskom múzeu a galérii v Holíči koná jeho výstava s názvom Pramene. Každý človek má svoje pramene, z ktorých čerpá silu, energiu a inšpiráciu do života. Pre Štefana Ortha je takýmto prameňom výtvarné umenie, ktorému sa venuje už takmer päť desaťročí. Výstava pri príležitosti autorovho okrúhleho životného jubilea

predstavuje výber z jeho tvorby za posledné roky. Ide v poradí o 25. samostatnú výstavu výtvarníka a jeho druhú prezentáciu v Holíči. Medzi vystavenými dielami dominujú krajinky, ktoré sú Orthovou srdcovou záležitosťou. Ako uviedla kurátor-

ka výstavy Božena Juríčková, obraz krajiny v osobitej citácii Štefana Ortha je intímnym zachytením jej neopakovateľného genia loci. Štefan Orth sa narodil v Gajaroch, kde prežil krásne detstvo s rodičmi, súrodencami a kamarátmi. Bolo to detstvo naplnené hrami v prírode, dobrodružstvami i športovaním. ,,Na moju rodnú obec som bol vždy a som aj dnes pyšný. Spomienky na mladosť v Gajaroch sú pre mňa trvalým zdrojom inšpirácií pre moje maľovanie,“ priznal sám autor. V jeho tvorbe i v jeho srdci majú však priestor aj ďalšie miesta, či už sú to Kúty, kde žil, alebo Senica, v ktorej žije a tvorí v súčasnosti. Štefan Orth sa pravidelne zúčastňuje na prehliadkach výtvarnej tvorby a od roku 2011 je členom Umeleckej besedy slovenskej. Jeho výstava v Holíči potrvá do 16. marca. (nem)

Senický výtvarník Š. Orth. Foto: (rm)

Pre Š. Ortha je prameňom čerpania sily, energie a inšpirácie do života výtvarné umenie. Foto: (rm)


číslo 5/2014

TÉMA

13

NA SENICKOM ZRKADIELKU DEVÄŤ SÚBOROV Na javisko senického Domu kultúry sa 18. marca po roku opäť vrátia všetci, ktorí majú radi divadlo, sami sú jeho tvorcami či protagonistami, majú odvahu vystúpiť na dosky znamenajúce svet a neboja sa konkurencie. V tento deň sa už po 43. krát uskutoční regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica – Senické zrkadielko Anky Gamanovej, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Senica a Mestským kultúrnym stredisko v Senici. Do veselých a vtipných rozprávkových príbehov, ale aj vážnejších tém nás zavedú deti z deviatich detských divadelných súborov, ktoré budú bojovať o priazeň divákov i odbornej poroty a postup do krajskej súťaže. Náročný súťažný deň otvorí o 9:00 hod. Búranský tyjáder pôsobiaci pri ZUŠ v Šaštíne-Strážach v pobočke v Borskom Mikuláši, ktorý pod vedením Ivana Fodora naštudoval inscenáciu Alica. Scenár na motívy Lewisa Carolla Alica v krajine zázrakov napísali starší a skúsenejší členovia súboru Dana Benková, Lucia Filípková a Tomáš Dobiaš. Pedagogička a režisérka Jana Kutalová vstúpi do súťaže detskej dramatickej tvorivosti hneď štyrikrát. So siedmakmi zo ZŠ v Radošovciach vytvorili príbeh z najhlbších hĺbok zemských, a keďže názov ich súboru je Čerti, zahrajú nám Čertoviny. 15-ročný súbor Bosorky zo ZŠ v Kopčanoch sa so svojím umením v minulom roku predstavil v Brne i vo Varšave. O 10:30 hod. uvedie na Senickom zrkadielku Anky Gamanovej v réžii Ivony Bolebruchovej nové spracovanie ľudovej rozprávky Sedem kozliatok a vlk s názvom Hollywood Enter-

tainment uvádza. Pravidelný účastník súťaže-detský divadelný súbor Dráčik pracujúci pri Obecnom úrade v Radošovciach a ZUŠ v Skalici si vybral rozprávku Kristy Bendovej Ako Jožko Pletko poplietol si všetko. Na jej motívy pripravil pod režijným vedením Jany Kutalovej príbeh jednoduchého veselého chlapca s názvom Polepetko.

DSS Zádrapky slávi 30. narodeniny

Detský divadelný súbor (DSS) Zádrapky zo ZUŠ v Senici je neodmysliteľnou súčasťou Senického zrkadielka. Práve na ňom si každoročne spomenieme na vedúcu Zádrapiek, pedagogičku, dramaturgičku a režisérku Anku Gamanovú, ktorej menom je regionálna súťaž nazvaná. Počas tohto ročníka súťaže diváci uvidia tri predstavenia Zádrapkárov. Skupina dievčat vedená Ľuboslavou Paveskovou sa do súťaže zapája po prvý raz a to s Poš-

Členovia DDS Zádrapky Senica: Viking Vike, 2012. Foto: archív ZOS

Členovia DDS Zádrapky Senica: Je to iba hra, 2011. Foto: archív ZOS

tovou rozprávkou autora Karla Čapka. I dnes častokrát aktuálnu tému chudoby prinesie čisto dievčenský súbor Studnička zo ZUŠ v Skalici. Oslovila ich rozprávka Jozefa Cígera Hronského Zázračná perina a tak nás v réžii Jany Kutalovej zavedú do dávnych dôb, do jednej chalúpky, v ktorej v biede žila dobrá mama so svojimi štyrmi deťmi a mali iba jednu zázračnú perinu. Popoludní o 13:00 hod. bude senické javisko opať patriť súboru Zádrapky. Tento rok súbor slávi svoje 30. narodeninya k tomuto jubileu naštudoval hru podľa scenára svojej zakladateľky Anky Gamanovej. Cibuľkove dobrodružstvá Gianniho Rodari odohrá v réžii Ivety Fodorovej a Ľuboslavy Paveskovej. Súbor Drak pracujúci pri Obecnom úrade v Radošovciach a ZUŠ v Skalici v minulom roku vy-

hral regionálnu súťaž Senické zrkadielko Anky Gamanovej i krajskú súťaž Senická divadelná jar a zúčastnil sa celoslovenskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali. Motivovaný svojím najväčším doterajším úspechom sa pustil do náročnej predlohy Lewisa Carolla Alica v krajine zázrakov. Púťou malej Alice nás prevedú Draci v réžii Jany Kutalovej.

ako to možno ani nebolo.O kvalite tohtoročných divadelných inscenácií rozhodne odborná porota, ktorá vyberie najlepšie z nich za okres Senica a okres

Jediná scénická miniinscenácia

Skalica na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja – Senickú divadelnú jar.Ak chcete prežiť malý zázrak stretnutia blízkych detských duší a byť svedkami umenia detského divadla, príďte do hľadiska podporiť mladé talenty.

V jedinej scénickej miniatúre zapojenej do súťaže sa v hlavnej postave predstaví Pavlínka Praskačová. Je to jej prvý krok k takémuto typu tvorby. Pavlínka je členkou súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici a pod vedením Štefánie Jánošovej uvedie miniinscenáciu Kataríny Rezkovej Božka alebo

Mladé talenty sa budú snažiť vydať zo seba maximum.

Jaroslava Slezáková, Záhorské osvetové stredisko


aše novinky o y naše

KRÍŽOVKA O .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

14

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie

NSE 2064/14

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM


číslo 5/2014

ŠPORT

15

MICHAL ŠULLA PREDĹŽIL ZMLUVU Senická brankárska jednotka Michal Šulla podpísal zmluvu s aktuálnym zamestnávateľom do leta roku 2016. Senický odchovanec je na Záhorí spokojný, preto podpis nového kontraktu privítal.

Denisovi Baumgartnerovi sa v Juventuse páčilo. Foto: www.fksenica.eu

DENIS BAUMGARTNER NA SKÚŠKE V JUVENTUSE TURÍN Zo Senice až do Juventusu Turín! Zdá sa vám to nereálne? Vôbec nie! Tí najtalentovanejší majú dvere otvorené. FK Senica má veľmi dobré vzťahy so zahraničnými klubmi, vybudovanú sieť renomovaných zahraničných agentov. FK Senica je ideálnou cestou pre mladých futbalistov k veľkému zahraničnému futbalu. Denis Baumgartner o tom vie. Momentálne je na skúške v talianskom veľkoklube Juventus Turín, kde ukazuje svoje umenie. Juve Denisa sleduje už dlho. Vo výbornom svetle sa ukázal aj počas

decembrového Karol Wojtyla Cup v Ríme, kde ho šéfscout Juventusu sledoval naživo. Mladí Seničania na renomovanom turnaji prekvapili futbalovú Európu i odbornú verejnosť. Až smolný záver finále a gól v nadstavenom čase pripravil našich futbalistov o zlaté medaily. Denis patril k najlepším. V každom zápase bol oporou nášho tímu. Skúška v renomovanom klube je ďalším posunom v Denisovej kariére. Do talianskeho veľkoklubu šiel na necelý týždeň. Skúšku mu sprostredkovali talianski agenti Massimo Tanzillo a Giorgio Zamuner, ktorí majú veľmi dobré vzťahy s Juventusom. „V Ju-

ventuse je to skvelé. Absolvoval som lekársku prehliadku i tréning. Sú to pre mňa krásne zážitky a neuveriteľné futbalové skúsenosti. Možnosť trénovať, hrať v takom veľkoklube, to je paráda,“ hovorí Denis Baumgartner priamo z talianskeho Juventusu. Denis Baumgartner má len 16 rokov, už je stabilnou súčasťou dorasteneckého výberu do 19 rokov trénera Jozefa Dojčana a slovenským reprezentantom do 17 rokov. Má za sebou už i niekoľko prípravných zápasov v A-tíme. Medzi jeho prednosti patrí výborná rozohrávka, prehľad hry a výborná ľavá noha. Zdroj: www.fksenica.eu

„Som v Senici spokojný. Som tu prakticky doma. Všetkých poznám, všetko je mi blízke. Nerozhodoval som sa preto dlho. Keď prišla ponuka na predĺženie kontraktu, bez váhania som ju podpísal,“ rozpráva 22-ročný brankár FK Senica Michal Šulla. Spokojnosť so službami bývalého slovenského reprezentanta je i na strane klubu. Od leta minulého roku je v tíme jednotkou. Na jeseň odchytal všetkých 19 zápasov, v štyroch zaznamenal čisté konto. „Michal je veľmi talentovaným brankárom. V klube vyrastal popri brankároch ako Bolek či Švenger. Veľa si zobral a stále berie i od skúseného Paľa Kamescha.

Sme s ním v Senici spokojní, preto predĺženie kontraktu berieme ako logický krok,“ hovorí prezident FK Senica Viktor Blažek. Oporou mu nie je len momentálne brankárska dvojka Pavol Kamesch, ale najmä tréner Miroslav Mentel, ktorý ho vie pochváliť, ale obrazne povedané dať mu i pár poza uši. „Veľmi si trénera Mentela vážim ako odborníka a trénera. Som mu vďačný za to, čo pre mňa spravil a stále robí. V Senici sme výborná brankárska partia. Teším sa na ďalšie roky pôsobenia na Záhorí,“ usmieva sa sympatický vyše 190 cm vysoký gólman. Zdroj: www.fksenica.eu

Michal Šulla. Foto: Marián Bazala

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NBB 2035/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597


16

naše novinky

ŠPORT

Ľ. VAŠKOVIČ: LEN SME DOŤAHOVALI Aj kapitán hokejistov Senice ťažko znášal vypadnutie svojho tímu v 1. kole play off. Pokúsil sa nájsť hlavné príčiny vypadnutia.

Ako hodnotíte sériu s Liptovským Mikulášom? Všetky tri stretnutia boli kvalitné. O víťazstvách súpera rozhodla taktika, bezchybná defenzíva. My sme sa na góly poriadne narobili, kým súper trestal naše chyby. Čo rozhodlo o vypadnutí Senice? Nedokázali sme vyhrať v domácom prostredí ani jeden zápas. Súper sa už po prvom víťazstve dostal na koňa. Do série sme vstupovali ako favorit, no túto úlohu sme nepotvrdili. Opakovala sa situácia z minulej sezóny. Dá sa to nejako vysvetliť? Ťažko povedať. Celú základnú časť sa nám darilo. V play off sa nám zrazu prestalo dariť. Určite sme neboli horší, ako Liptáci. Všetky zápasy boli vyrov-

nané, hráči L. Mikuláša využili ponúknutú šancu. Vo všetkých zápasoch vyhrávali a my sme len doťahovali.

O postupe L. Mikuláša rozhodol René Školiak, ktorý je hráčom Skalice... René pochádza z Liptovského Mikuláša, navyše má tam aj brata, takže nemožno sa čudovať, že im pomohol. Na druhej strane je na škodu veci, že Senica má so Skalicou naštrbené vzťahy. V druhom zápase ste sa dvakrát strelecky presadili, no víťazstvo z toho nebolo. Prečo? Liptovský Mikuláš neurobil žiadnu chybu. My sme v každom zápase nejakú vytvorili, čo súper využil. Ani raz sa nestalo, že by sme vyhrávali. V Mikuláši sme chceli sériu otočiť. Bojovali sme až do konca, no nevyšlo to. Aká je podľa vás úroveň prvej ligy? Veľa ľudí ju kritizuje, no ja si myslím, že úroveň je dobrá.

Prvých osem tímov má svoju kvalitu. Samozrejme, že mužstvá na chvoste tabuľky, ako Považská Bystrica, Prievidza a Topoľčany sú slabšie. V play off hrajú aj hráči z extraligy a nie všetci sa dokázali presadiť. Možno aj my sme na to doplatili, lebo Drevenák ani Varga góly nedali.

Bardejov je jasným favoritom, no so Spišskou Novou Vsou sa trápil. Prekvapilo vás to? Očakával som jasnú záležitosť Bardejova. Potvrdilo sa, že play off je úplne iná súťaž. V semifinále už však nemali problémy s Liptovským Mikulášom. Vo finále s Michalovcami to môže byť dlhá séria. Zostanete v Senici aj v budúcej sezóne? Zmluva sa mi skončila a s najväčšou pravdepodobnosťou odídem. Láka ma zahraničie, najradšej by som zakotvil vo Francúzsku. (jv)

Ľubomír Vaškovič. Foto: TASR/Martin Baumann

ĎALŠIA VÝZVA V KARIÉRE PRE CHVÁTALA V júni tohto roku oslávi ešte len svoju dospelosť. Futbalové skúsenosti zbiera postupne. Po mládežníckych klubových a reprezentačných previerkach prišla ďalšia výzva. V sobotu na pôde Banskej Bystrice si Juraj Chvátal pripísal prvú čiarku do kolónky corgoňligové štarty. Miestenku v zostave A-tímu si pýtal už počas zimnej prípravy. Veľmi kvalitné a vyrovnané výkony podával Chvátal vo viacerých prípravných zápasoch. V dobrom svetle sa ukazoval v Turecku i v domácich zápasoch napríklad proti Třincu (2:0, pozn.red.). „Seniorské zápasy nie sú pre mňa novinkou. Ale predsa len liga je liga. V nej už ide o veľa. V Bystrici to bol pre mňa prvý zápas Corgoň ligy. Bral som ho ako ďalšiu výzvu v mo-

jom doterajšom futbalovom raste. Bohužiaľ, výsledkovo som si svoju premiéru predstavoval inak,“ opisuje premiérový štart v seniorskom drese FK Senica Juraj Chvátal. Do polčasu bol zápas výsledkovo vyrovnaný. Po góle Považanca a Pavlíka odchádzali hráči do kabín za stavu 1:1. Po zmene strán sa však presadili už len domáci a Záhoráci prehrali 1:3. „Súper bol od začiatku veľmi živý. Hral kolmo, priamočiaro, útočne. Vytváral si šan-

ce. My sme sa takisto tlačili dopredu, no naše akcie sme často nedotiahli do konca,“ dodáva Chvátal.

kovať spoluhráčom, ktorý ma neustále povzbudzovali,“ spomína si 17-ročný mládežnícky reprezentant.

Trému nemal

Výsledok ho nepotešil, trénerove slová áno

Samozrejmosťou u mladých hráčov býva predzápasová tréma. Chvátal motýlikov v bruchu nemal. Naopak, na zápas sa veľmi tešil. „V týždni nám tréner oznámil, že Roberto sa zranil a pravdepodobne nebude na sobotu k dispozícii. Už vtedy mi vysvitla malá nádej, že ma tréner nominuje. Stopercentná definitíva padla až deň pred zápasom. Jasné, pred zápasom prišiel malý tlak, ale trémou by som to nenazýval. Musím sa ale poďa-

Svoju premiéru si predstavoval inak. Senická hra škrípala, naopak domáci hrali vydarený zápas. Chlieb sa lámal v druhom polčase. Záhoráci svoje šance nepremenili, no domáci boli úspešní. „Najmä druhý gól ma mrzí. Dostali sme ho zo štandardky, ktoré sme trénovali celý týždeň. Vedeli sme, že domáci majú vysokých hráčov. Výsledok je pre nás veľmi zlý. Dostali sme lacné

góly,“ opisuje vývoj stretnutie rodák zo Závodu, ktorému Senica otvorila dvere do veľkého futbalu i do mládežníckej reprezentácie. Drobnou náplasťou na sklamanie z výsledku boli pozápasové slová hlavného kormidelníka Senice Eduarda Pagáča, ktorý Chvátala pochválil. „Čítal som si, čo povedal tréner na tlačovke. Samozrejme, že ma to potešilo. I keď sme jeden kolektív, spolu vyhrávame, spolu prehrávame. Snažil som sa na ihrisku nechať všetko. Vždy to tak robím. Inak hrať ani neviem,“ rozpráva cieľavedomý futbalista. Zdroj: www.fksenica.eu

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Senica, náklad 9 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nse 05 2014 web  
Nse 05 2014 web  
Advertisement