Page 1

Dvojtýždenník

45 000 ks

Ročník: II. číslo. 06/2013 Dátum vydania: 11. 4. 2013

Ružomberok

Spomienka na oslobodenie

Aupark nebudú stavať

Dedina roka 2013

Basketbalistky vo finále

str. 3 Oslobodenie mesta Ružomberok spod nemeckej okupácie si Ružomberčania pripomenuli 5. apríla.

str. 4 S výstavbu obchodného centra – auparku v Ružomberku už investor nepočíta. Mesto Ružomberok s ním rokuje o odkúpení pozemkov.

str. 5 Národná súťaž Dedina roka o prestížny titul a možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny sa začala.

str. 12 Basketbalistky MBK Ružomberok potvrdili úlohu favorita v semifinálovej sérii proti SBK Šamorín a porazili ho.

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA STROM Takmer 200 fotografií od 137 autorov prezentuje 28. ročník medzinárodnej výstavy ekologickej fotografie Strom 2013, ktorá bude prístupná v Liptovskom múzeu v Ružomberku do 1. mája. Súčasťou vernisáže, ktorá sa uskutočnila 6. apríla, bolo aj vyhlásenie výsledkov rovnomennej súťaže.

NRK 015/13

Organizátori v Ružomberku prijali 625 čiernobielych a farebných snímok od 155 tvorcov z 51 krajín celého sveta. Pochádzajú napríklad z Holandska, Nemecka, Rumunska, Veľkej Británie, Poľska, Rakúska, Česka a Slovenska. „Prestíž a úroveň fotosalónu Strom sa výrazne zvýšila a salón získal svoje miesto medzi svetovými fotosalónmi. Autori poslali fotografie krajiny a fotografie s ekologickou tematikou, fotografie zamerané na ochranu životného prostredia, fotografie fauny, flóry aj makrofotografiu. Porota pristupovala k hodnoteniu fotografií objektívne a zodpovedne, ocenené a prijaté práce sú vystavené,“ uviedol predseda poroty František Látal. Ďalej povedal: „V mene poroty by som chcel za-

Ivan Kenéz, Impresie stromov, hlavná cena Strom Ružomberok 2013.

blahoželať oceneným autorom, poďakovať sa všetkým zúčastneným autorom a tiež tým, ktorí sa podieľali na uskutočnenení 28.ročníka fo-

tosalónu Strom Ružomberok 2013, organizátorom aj sponzorom. Poďakovanie patrí členom poroty a členom občianskeho združenia Strom

Ružomberok za ich dobrú a obetavú prácu.“ Pokračovanie na strane 7


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

SESTRA ROKA 2012 JE RUŽOMBERČANKA Pri príležitosti vyhodnotenia 6. ročníka odbornej súťaže Sestra roka 2012 sa 25. marca 2013 v Činohre SND Bratislava konal slávnostný galavečer. Poslaním súťaže Sestra roka je zvýšiť spoločenskú prestíž ošetrovateľskej profesie na Slovensku a morálne oceniť prácu sestier. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, ktorá prevzala záštitu nad týmto slávnostným podujatím, v príhovore zdôraznila: „Ocenenie Sestra roka je iba malou vďakou za Vašu každodennú neoceniteľnú prácu v rezorte zdravotníctva, pretože vaše povolanie patrí medzi tie najnáročnejšie a najzodpovednejšie.“ Najvyššie ocenenie - Strieborné ruže svätej Alžbety - si odniesli štyri víťazky v jednotlivých kategóriách. V kategórii Sestra roka 2012 - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti získala prvenstvo Helena Gondárová Vyhničková z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Ústrednej vojenskej

Prevádzkovaním mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Ružomberku vznikla vlani spoločnosti SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok strata takmer 34 tisíc eur. V súlade so Zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy a o výkonoch vo verejnom záujme v MAD na území mesta Ružomberok, požiadala spoločnosť o úhradu tejto sumy.

nemocnice SNP, Fakultnej nemocnice v Ružomberku. V kategórii sestier manažérok získala titul námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Fakultnej nemocnice v Trnave Melanie Beťková a cenu za celoživotné dielo v ošetrovateľstve za minulý rok si prevzala Anna Eliašová, dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Novinkou tohto ročníka bolo vyhlásenie víťazky internetového hlasovania o najsympatickejšiu finalistku. Titul Sestra sestier získala Marta Kráľovičová z agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Linda, Piešťany. Neubudne autobusových liniek

(mzv)

ZELENÁ LINKA Mesto Ružomberok zriadilo bezplatnú telefonickú zelenú linku. Občania môžu prostredníctvom nej uviesť podnety týkajúce sa životného prostredia v meste Ružomberok. Ich upozornenia nahrá záznamník. Zodpovední pracovníci ich budú vyhodnocovať a vykonajú patričné opatrenia na zlepšenie stavu v životnom prostredí. Po zaznení signálu je potrebné uviesť problém, meno a kontakt. Číslo bezplatnej zelenej linky je 0800 333 001. Na internetovej stránke ružomberskej mestskej samosprávy sa môže verejnosť dozvedieť, koľko znečisťujúcich látok obsahuje vzduch, ktorý dýchajú. Tieto údaje sa nachádzajú na hlavnej stránke v časti životné prostredie, kde sú prekliky na ďalšie stránky. Ide o online monitoring, ktorý mapuje stav emisií, znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zdrojov v ružomberských papierňach. Druhá pod zložka informuje o aktuálnych hodnotách emisií, ktoré namerali v automatických monitorovacích staniciach na území mesta. Tretí odkaz je na výsledky merania zo stanice na ružomberskej ulici Riadok, ktorú zabezpečuje

GRAFIKON MESTSKEJ DOPRAVY NEZMENIA

Slovenský hydrometeorologický ústav. Krajský úrad životného prostredia Žilina vydal Všeobecne záväznú vyhlášku, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Ružomberok a obce Likavka. Mesto Ružomberok zriadilo pracovnú skupinu na riešenie problematiky prašnosti a urobilo niektoré opatrenia na zlepšenie stavu, napr. obstaranie novej účinnejšej techniky na údržbu komunikácií, výsadba novej zelene, polievanie všetkých ulíc mesta a pod. (šu)

SAD LIORBUS požadovala na pokrytie tohtoročných strát pri vykonávaní dopravných výkonov vo verejnom záujme 300 tisíc eur. Z rozpočtu mesta dostala o 25 tisíc eur menej. Nakoľko mesto Ružomberok nesúhlasilo so zvýšením dotácie, SAD LIORBUS pripravila návrh šetriacich opatrení. Úsporu mala priniesť zmena tarify MAD, nákup dvoch starších autobusov namiesto nových, ako aj zrušenie najstratovejších spojov. Okrem toho nemalo sa poskytovať bezplatné cestovné pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a ich sprievodcov, detí do šesť rokov, darcom krvi. Dotklo by sa to aj kočíkov s dieťaťom, sprie-

vodcu detského kočíka s dieťaťom, ako aj vodiacich psov. Uvedené skupiny cestujúcich mali po novom platiť desať centov. Tento návrh sa nepozdával poslancom ružomberského mestského zastupiteľstva, ktorí o ňom rokovali na aprílovom zasadnutí. Cestujúcim sa podľa predloženého materiálu o situácii v MAD mala zhoršiť možnosť priameho cestovania. Pri skrátení linky číslo „1“ sa zhorší predovšetkým cestovanie do Černovej a pri skrátení linky číslo „ 2“ sa zhorší predovšetkým cestovanie z Černovej. Úsporné opatrenia v rámci liniek „1, 2, 3 a 4“ sú prakticky vyčerpané. Tieto nepopulárne opatrenia

by sa dotkli najmä ľudí s nižšími príjmami. Preto tento rokovací materiál podrobili kritike poslanci z ružomberských mestských častí. Ďalší boli proti znižovaniu počtu spojov. „Schválené uznesenie mestského zastupiteľstva uložilo primátorovi, aby pripravil zmenu rozpočtu mesta, v ktorom bude zahrnuté navýšenie náhrady pre SAD Ružomberok o 17 tisíc eur. Znamená to, že platný grafikon MAD sa nebude vôbec meniť,“ informovala hovorkyňa Mestského úradu v Ružomberku Michaela Milá. Text a foto: Tibor Šuľa

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA Seminár v rámci projektu Cezhraničný informačný systém lokalít UNESCO uskutočnil sa koncom marca v Ružomberku. Tamojšiu samosprávu navštívili partneri z českého mesta Kroměříž, ktorí prezentovali svoj

komplementárny mikroprojekt mesta. Zároveň na ňom predstavili celkový mikropojekt aj s k nemu vydanou brožúrou. Partnerov z Kroměříža privítal na pôde ružomberskej radnice primátor Ján Pavlík. Obidve strany

opätovne potvrdili chuť naďalej rozvíjať kontakty. Toto by časom mohlo vyústiť aj do širšej partnerskej spolupráce oboch miest. (šu)


SPRAVODAJSTVO

číslo 06/2013

3

SPOMIENKA NA OSLOBODITEĽOV Oslobodenie mesta Ružomberok spod nemeckej okupácie si pripomenuli v deň jeho výročia 5. apríla Ružomberčania ako aj obyvatelia z okolitých obcí, zástupcovia verejnej a štátnej správy, politických strán i miestnej vojenskej posádky. Pamiatku obetí vojny si uctili položením vencov k pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny na námestí . Ružomberský primátor Ján Pavlík pripomenul históriu oslobodenia mesta a dolného Liptova. Podotkol, že našťastie nemeckí fašisti odišli z mesta bez väčších bojov a strát na životoch. Centrum dolného Liptova oslobodili až približne o polroka neskoršie po vstupe oslobodzovacích vojsk

koslovenských a asi 60 000 sovietskych bojovníkov. Československé vojenské jednotky začali 18. januára 1945 prenasledovať fašistické vojská od rieky Ondavy a v bojoch postupne oslobodzovali Zborov, Bardejov a okolité obce. Po presune do Prešova a po ďalšom postupe na Levo-

Spomienkových osláv sa zúčastnili aj príslušníci ružomberskej vojenskej jednotky

Členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Likavke

na územie Slovenska. Už 8. septembra 1944 začala 38. armáda ukrajinského frontu útok na Karpaty. V zostave tejto armády bojoval aj 1. českos1ovenský armádny zbor v ZSSR pod velením generála Ludvíka Svobodu. Československí vojaci zvádzali o Duklianský priesmyk celý mesiac urputné boje, až konečne 6. októbra 1944 prekročili československú hranicu a vstúpili na rodnú pôdu. O udatnosti a hrdinskom boji našich i sovietskych vojakov svedčí aj to, že v tejto operácii padlo vyše 4000 čes-

ču a Poprad prenikli do údolia Váhu-na územie Liptova. Dňa 29. januára 1945 jednotky 1. československej brigády podporované sovietskym 17. gardovým streleckým zborom sa pred Važcom dostali (pri cintoríne) do mínometnej paľby ustupujúcich fašistov. Boje pri Liptovskom Mikuláši boli po bojoch na Dukle druhými najťažšími bojmi 1. československého armádneho zboru v ZSSR v súčinnosti so sovietskymi jednotkami a trvali 62 dní. Padlo tam 4563 príslušníkov Sovietskej armády a 1. čs.

armádneho zboru v ZSSR. Fašistov vyhnali z L. Mikuláša 4. apríla 1945. V ranných hodinách 5. apríla 1945 pokračovala 1. čs. brigáda pod velením J. Satorisa v prenasledovaní nepriateľa v smere Kalameny-Turík. Jednotky 3. čs. brigády oslobodili Bešeňovú, Liptovskú Teplú a Liskovú. Na prenasledovanie nepriateľa sa pripojila aj 4. čs. brigáda, ktorá vystriedala v priestore Ivachnovej, Nižných a Vyšných Sliačov sovietsku 24. streleckú divíziu a postupovala južne od Váhu smerom na Ružomberok, ktorý ešte v ten istý deň oslobodili. Po oslobodení Ružomberka pokračovali jednotky 3. čs. brigády v prenasledovaní nepriateľa, ktorý ničil pri ústupe na západ cesty, mosty, železničnú trať a vytváral prekážky, zátarasy a záseky. Ráno 6. apríla 1945 zlikvidovali nepriateľskú obranu v priestore obce Hubová a Švošova, oslobodili Ľubochňu, Rojkov, Stankovany. Potom dosiah-

TVRDÝ ZÁPAS MOZGOV Rekreačný šachový turnaj nazvaný Šarišská šachová šou sa uskutočnil v marci v prešovskej bezbariérovej Galérii Abilympiády. Dve desiatky účastníkov boli svedkom tvrdého zápasu mozgov. Organizátorom podujatia bolo OZ ZOM Prešov v spoluprá-

ci so Šachovým klubom (ŠK) Ružomberok. Hralo sa švajčiarskym systémom 2x30 minút. Pre podujatie bol výhodný z viacerých dôvodov. Tým hlavným bola skutočnosť, že sa stretli šachoví začiatočníci s majstrami sveta. Švajčiarsky systém umožňuje

aj slabým hráčom hrať všetky kolá, nevypadávajú z hry. Turnaj rozhodoval Emil Konkoľ zo ŠK Ružomberok. Víťazom celého turnaja sa zaslúžene stala Nikola Konkoľová z ŠK Ružomberok. Druhé miesto obsadil Boris Klohna z tímu ZOM Prešov a tretím

li sútok rozvodnených riek Oravy s Váhom, kde fašisti zničili obidva mosty. Fašisti zaujali vopred vybudované obranné postavenie na vrcholoch Veľkej Fatry. Oporné body im tvorili okolité výšiny a Ľubochnianske sedlo, ktorým prechádzala najvýhodnejšia cesta cez hrebeň Veľkej Fatry do Krpelian. Na ľavé krídlo postupu z Ľubochnianskej doliny smerom na kótu Kľak bola nasadená 4. čs. brigáda. S neoceniteľnou pomocou miestneho obyvateľstva ako sprie-

vodcov vnikali jednotky 4. čs. brigády do boku a tyla oporných bodov nepriateľa a s využitím momentu prekvapenia ho ničili. Ešte toho dňa jednotky 4. čs. brigády zlikvidovali odpor fašistov na vrchole Magury a na Kľaku a časť brigády prenikla až na západné svahy Veľkej Fatry. Prechodom československých jednotiek cez Veľkú Fatru a dobytím Kraľovian sa skončili oslobodzovacie boje o Liptov. Text a foto: Tibor Šuľa

Kladenie vencov pri pamätníku osloboditeľom.

bol Emil Konkoľ ŠK Ružomberok. Hráči z ŠK Ružomberok priniesli aj vecné ceny pre hráčov v rôznych kategóriách. Odmenili prvých troch hráčov v kategórii s telesným postihnutím – 1. Boris Klohna, 2. Marián Klimčo a 3. Stanislav Horváth. Cenu pre najstaršieho hráča získal Václav Klohna. Cenu za najmladšieho hráča dostala Nikola Konkoľo-

vá. Boris Klohna bol tiež ocenený ako krstný otec celého podujatia. Tento už 4. ročník Šarišskej šachovej šou zorganizovali s podporou partnerov a sponzorov podujatia. Hlavným partnerom turnaja je tradične Šachový klub Ružomberok www.sachrbk.sk. (šu)


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

OBCHODNÉ CENTRUM MÔŽE NAHRADIŤ AJ NÁMESTIE S výstavbu obchodného centra – auparku v Ružomberku už investor HB REAVIS GROUP, a.s. Bratislava v súčasnosti nepočíta. Mesto Ružomberok s ním rokuje o odkúpení pozemkov na ktorých mali vybudovať uvedený objekt. Uviedol zástupca ružomberského primátora Miroslav Zuberec 5. apríla na verejnom diskusnom fóre v tamojšej Galérii Ľudovíta Fullu. Pripravilo ho občianske združenie Tvorivý rozvoj v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Ružomberok.

Investor uvažuje odpredať pozemky

Podľa pôvodného zámeru mala výstavba auparku v Ružomberku stáť na ploche asi 11 tisíc metrov štvorcových. Mesto Ružomberok bolo ústretové voči investorovi a to až do takej miery, že zmenilo pôvodný územný plán dodatkom, ktorým sa

z uvedeného územia vypustilo námestie. Plocha pre výstavbu obchodného centra je pripravená. V roku 2009 tam asanovali objekty a urobili tam aj archeologický prieskum. Stavenisko pôsobí v súčasnosti neesteticky na celý vzhľad pešej zóny. Novostavba obchodného centra AUPARK

Na týchto miestach malo vyrásť obchodné centrum.

Stavenisko špatí centrum mesta.

Ružomberok podľa územného povolenia sa má rozkladať v priestore medzi ulicami Podhora a Hurbanova, v centrálnej mestskej zóne Ružomberok, v hraniciach pamiatkovej zóny. Účelom navrhovanej činnosti bolo vybudovanie polyfunkčného areálu, ktorý by ponúkal nové priestorové kapacity v oblasti administratívy, obchodu, pre poskytovanie doplnkových služieb pre obyvateľov mesta a priľahlého okolia, ako aj priestory pre kultúrne a športové vyžitie obyvateľov. V suterénnych priestoroch podľa projektu mali byť zabezpečené parkovacie miesta pre osobné automobily návštevníkov areá-

lu. Súčasťou výstavby mali byť vonkajšie inžinierske objekty: komunikácie, vjazd a výjazd do navrhovaných parkovacích miest v rámci podzemného podlažia ako aj vonkajšie objekty inžinierskych sietí technickej infraštruktúry (prípojok vody, kanalizácie a i.). Toto však pravdepodobne zostane navždy len v plánoch. Zástupca ružomberského primátora M. Zuberec sa nazdáva, že sa im nepodarí nájsť investora, ktorý by riešil komplexne celý priestor. Nezdá sa mu ani reálne, že niekto tam vybuduje obchodné centrum. „Zatiaľ sme sa ani nedohodli s HB REAVIS GROUP na cene

za ktorú by nám predali tieto pozemky,“ povedal M. Zuberec.

Nedajú sa dobehnúť

Poslanec ružomberského mestského zastupiteľstva Martin Alušic počas diskusie o budúcnosti nezastavaného priestoru, kde mal vyrásť aupark, uviedol, že toto územie je potrebné riešiť komplexne. Bolo by dobré vrátiť sa k pôvodnej koncepcii tohto priestoru s námestím. Ružomberský architekt Peter Abonyi navrhuje mestu Ružomberok vypracovať normatívy, ktoré by zaručili, že v priestore nebudú vybudované objekty, ktoré by tam nezapadli. Podľa jeho slov, ak mesto kúpi pozemky od HB REAVIS GROUP, tak by ich potom nemalo predať pod cenu investorom. Okrem toho v kúpno-predajnej zmluve ich zaviažu, že čo tam majú postaviť a dokedy. V opačnom prípade sa môže stať, že pozemky sa rozparcelujú a nebude sa na nich nič stavať, alebo niektoré plochy z nich zostanú voľné. Viceprimátor M. Zuberec podotkol, že mesto sa bude snažiť pripraviť také dohody, ktoré zabránia, aby sa pozemky dostali do rúk špekulantom z nehnuteľnosťami. Nechce, aby sa zopakovala situácia s investorom auparku, ktorého nedokážu právne prinútiť, aby ho postavil, prípadne odpredal pozemky. Zatiaľ nie je jasné, že ako budú postupovať pri ich získaní. Očakáva, že potom bude nasledovať verejná aj odborná diskusia o tomto probléme. O všetkých týchto pripomienkach bude rokovať poslanecký zbor. Tibor Šuľa, foto: autor


SPRAVODAJSTVO

číslo 06/2013

5

SÚŤAŽ DEDINA ROKA 2013 SA ZAČALA Slovenské obce aj tento rok zabojujú v národnej súťaži Dedina roka o prestížny titul a možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka zverejnila 26. marca rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia, čím otvorila 7. ročník súťaže Dedina roka 2013. Ďalšími vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Spolok pre obnovu dediny a ZMOS. Zúčastniť sa jej môže každá obec bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Cieľom súťaže Dedina roka je povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť obnovu slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Taktiež vytvára priestor zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky

priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Okrem titulu Dedina roka môžu byť v súťaži udelené ocenenia v kategóriách: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Obec, ktorá sa stane Dedinou roka 2013 postupuje do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Od roku 2001 sme do európskej súťaže nominovali už šesť národných víťazov súťaže Dedina roka, ktorí nás úspešne reprezentovali na európskej úrovni. V roku 2002 to bol Soblahov z okresu Trenčín, v roku 2004 Hrušov z okresu Veľký Krtíš, v roku 2006 Vlachovo z okresu Rožňava, v roku 2008 Lip-

Na snímke Kaplnka Panny Márie na námestí v Hornom Hričove. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

tovská Teplička z okresu Poprad, v roku 2010 Dobrá Niva z okresu Zvolen, v roku 2012 Oravská Lesná z okresu Námestovo, ktorá bola víťazom národnej súťaže Dedina roka 2011. Podrobné informácie, vrátane podmienok a pravidiel

súťaže, termínov a prihlášok obce do súťaže Dedina roka 2013 nájdete na oficiálnej webovej stránke Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2013. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci kto-

rýkoľvek obyvateľ Slovenska. Internetové hlasovanie o „naj“ obec sa začne 6. mája a skončí 31. augusta 2013 na webovej stránke www.e-obce.sk. Zdroj: SAŽP

GRANTY NA VZDELÁVANIE AMATÉRSKE PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE RÁDIÁ SÚŤAŽILI Mimovládne organizácie, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách, majú príležitosť získať podporu na jeden projekt do 5000 eur. Túto šancu ponúka grantový program Vedieť viac Nadácie Tatra banky. Tá naň tento rok vyčlenila 40 000 eur. Projekty sa podávajú prvý raz elektronicky prostredníctvom online formulára najneskôr do 28. júna na adrese: http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-vediet-viac. Grant je zameraný na rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov, vedných odborov a disciplín, na zlepšovanie vzdelávacích aj organizačných metód a metodík, na aplikovanie získaných poznatkov v praxi, na rozvoj vedeckej a odbornej činnosti učiteľov, vedeckých i od-

borných pracovníkov a študentov, tiež na zlepšenie ich spoločenskej angažovanosti. Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia chcú vedieť viac a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec. "Minulý rok predložilo projekty 47 mimovládnych neziskových organizácií. Odborná porota z nich vybrala 17, ktoré sme podporili sumou 38.000 eur. Presviedčame sa, že školy majú záujem zlepšovať svoj vzdelávací proces. Teší nás ich záujem, ale najmä ich úspešné a ambiciózne projekty," uviedla pre TASR manažérka na-

dácie a sponzoringu Zuzana Böhmerová.

Text a foto: TASR

Približne 200 členov internátnych rozhlasových štúdií (IRŠ) z celého Slovenska sa zišlo koncom marca na Žilinskej univerzite v Žiline na súťaži Rádiorallye 2013. Zúčastnilo sa ho aj Pulz rádio z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa umiestnilo na štvrtom mieste. Amatérski rozhlasoví tvorcovia prihlásili do tohtoročnej súťaže 217 nahrávok v špecializovaných kategóriách podľa európskych štandardov FICS: literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i kompozície, trikové nahrávky, zvučky, jingle a reklamy. V programe bola aj simulácia živého vysielania a kategória novinárskej pohotovosti, v ktorej si súťažný tím vyžreboval tému a do troch hodín ju musel spracovať do vysielateľnej zvukovej podoby. „Amatérsku súťaž, nahrávky si sami vzájomne hodnotili zúčastnení redaktori, moderátor, hudobní redaktori a zvukári z jednotlivých študentských

rádií. Prvé miesto napokon získalo žilinské rádio Rapeš,“ informoval zakladateľ súťaže, Ľuboš Kasala. Ako informoval Ľ. Kasala, podujatie pripravila Asociácia členov a sympatizantov internátnych rozhlasových štúdií v spolupráci so žilinským univerzitným Rádiom X a Slovenskou spoločnosťou elektronikov. Odborným garantom bol Rozhlas a televízia Slovenska-Slovenský rozhlas. Akcia je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2013, ktorej 62. ročník bude v nemeckom Baden-Badene. (šu)


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

ŠACHOVÝ FESTIVAL

MOTORKY VERZUS AUTÁ

Ružomberský šachový festival 2013 odštartuje 20. apríla Majstrovstvami Slovenskej republiky družstiev mladších žiakov. Uskutočnia sa v Základnej škole na ulici Sládkovičova. Svoje sily si tam zmerajú najlepší slovenskí šachisti a šachistky vo vekovej kategórii do 12 rokov. Po prvýkrát v slovenskej šachovej histórii sa partie odohrané na Majstrovstvách Slovenska v rapid šachu (zrýchlené tempo hry) budú on-line prenášať na internet. Záštitu

S pribúdajúcimi stupňami na teplomeroch pribúdajú na cestách ďalší účastníci, motorkári. Tento rok ešte nemali dosť príležitostí vyraziť na cesty, preto aj policajné štatistiky vykazujú čísla, ktoré sa nemusia zmeniť, ak sa pričinia všetci účastníci. Počet usmrtených motocyklistov je zatiaľ nula.

nad podujatím prevzal poslanec Žilinského samosprávneho kraja za okres Ružomberok a riaditeľ Mestských lesov Ružomberok Ing. Michal Slašťan. Informoval Marek Zelnický z ŠK Ružomberok. Šachový klub (ŠK) v Ružomberku má už tohto roku za sebou zorganizovanie Majstrovstiev SR základných škôl. V júni pripravujú Majstrovstvá SR jednotlivcov a Majstrovstvá SR starších žiakov.

HASIČI ZASAHOVALI Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HAZZ) v Ružomberku od 29. marca do 4. apríla zasahovali päťkrát. Dňa 29. marca pomáhali otvárať dvere do kúpeľne, kde sa zatvorila chorá osoba. Po ich otvorení hydraulickým rozpinákom ju našli ležať na zemi. Pretože nerozprávala zavolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoc (RZP). V ten istý deň zasahovali pri dopravnej nehode dvoch osobných áut na štátnej ceste č. 59 pri Liptovskej Osade. Tri zranené osoby ošetrovali zdravotníci zo sanitky RZP. Hasiči zistili, že kvapaliny z auta neunikli. Po zdokumentovaní havárie odtiahli vozidlá na krajnicu a pozbierali úlomky skla a plastov do zbernej nádoby. Pomoc hasičov po-

trebovali v posledný marcový deň pri havárii osobného automobilu na štátnej ceste č. 18 pri Hubovej. Hasiči zabezpečili auto proti vzniku požiaru, uniknuté kvapaliny posypali vapexom a pozbierali do zbernej nádoby. V ten istý deň vyťahovali nákladné auto z poľa vedľa štátnej cesty č. 18 pri Liptovských Sliačoch. Ružomberskí hasiči 4. apríla zasahovali pri dopravnej nehode dvoch osobných áut na štátnej ceste č. 59 pri Likavke. Zabezpečili ich proti vzniku požiaru a odtlačili ich na krajnicu. Úlomky skla a plastov pozbierali do zbernej nádoby. Odtiahnutie áut si zabezpečovali majitelia. Ku zraneniu osôb nedošlo. Informoval technik OR HaZZ v Ružomberku Ján Ondruška.

SÚŤAŽ PRE PEDAGÓGOV Súťaž na tému ekologickej stopy pokračuje aj v tomto roku. Určená je pre pedagógov o najzaujímavejšiu aktivitu na tému ekologickej stopy pod názvom Hodina s ekostopou. Vyhlasuje ju rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Učitelia materských, základných alebo stredných škôl môžu svoju vyučovaciu aktivitu zameranú na ekologickú stopu zaznamenať do pripraveného formula a poslať elektronicky naekostopa@sazp.sk najneskôr do 5. júna 2013. Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii budú ocene-

né praktickými cenami. Zaslané aktivity vyhlasovateľ súťaže vystaví s uvedením autora na portáli Ekologická stopa. Prístupné budú pre ostatných učiteľov, čím sa stanú zdrojom vzájomnej inšpirácie a prispejú k výmene skúseností. Propozície súťaže a formuláre pre jednotlivé kategórie nájdete na:http://ekostopa.sk/ novinky/sutaz-pre-pedagogov. Bližšie informácie poskytne Andrej Švec zo SAŽP. Kontakt: e-mail:andrej.svec@sazp.sk, tel.: 048/43 74 173, mob.: 0917/ 453 327. SAŽP

Minulý rok to však tak nebolo. Pri 345 nehodách motorkárov zomrelo 27 z nich, čím sa na počte usmrtených podieľajú 9,1 percentami. Menej evidujeme už len usmrtených cyklistov, 25, čo je 8,5 percentuálny podiel. Najväčšie zastúpenie na cestách majú motorové vozidlá, o život prišlo minulý rok 178 vodičov a ich spolujazdcov, čo je takmer 60 percentný podiel zo všetkých usmrtených. Po nich najzraniteľnejší účastníci, chodci s 22,3 percentným podielom (66 usmrtených). Počet všetkých nehôd v minulom roku je 13 945 a usmrtených osôb 296. Sú to historicky najnižšie štatistické údaje. Keď si však čísla premietneme do osudov, mnohých sme poznali alebo boli naši príbuzní, stále je čo robiť, aby sme všetci prispeli k počtu nula usmrtených.

Motorky po niekoľkých mesiacoch opäť na cestách

Po niekoľkých mesiacoch parkovania v garáži je dôležité pred prvou jazdou v novej sezóne skontrolovať technický stav motorky. Najmä mladí, neskúsení vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne, kým si osvoja potrebné zručnosti a návyky. Hanbou nie je vyskúšať si jazdu na veľkom parkovisku alebo odľahlom mieste. Po investícii do drahých strojov, by investícia do ochranného oblečenia a prilby mala byť samozrejmosťou. Oproti vodičom v autách majú nevýhodu, sú zraniteľnejší, a pri páde im hrozia vážne zranenia či smrť. Netreba zbytočne riskovať, aj pomalšou (predpísanou) jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa. Pred akýmkoľvek manévrom, napríklad predbiehaním, treba byť obzvlášť predvídavý, všímať si, či Vás vodič auta registruje vo svojom spätnom zrkadle. Nehovoriac o križovatkách, nie každý vodič auta je tolerantný a uvoľní Vám časť svojho pruhu. Vodiči áut si zase musia uvedomiť, že na cestách už treba počítať aj s motorkármi. A tí sa zmestia aj tam, kde autá nie. Azda najdôležitejšie je preto sle-

dovať spätné zrkadlá a situáciu okolo auta, pretože motorkári jazdia často vyššou ako povolenou rýchlosťou a je ich ľahké prehliadnuť. Zhovievavosť je na nezaplatenie. Najmä v pomaly posúvajúcich sa kolónach áut, keď sa dvojkolesový stroj ľahko prešmykne povedľa áut a niekedy zľava i sprava. Len máloktorý vodič sa im stiahne a uľahčí presun. Pri ich predchádzaní treba dodržiavať bezpečný odstup. Každý manéver však treba robiť tak, aby nebol ohrozený nikto ďalší a nedošlo k dopravnej nehode.

Poučte sa z chýb iných

Každý vie, že k nešťastiu stačí zlomok sekundy. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď vodič po nehode povie, že si pri vchádzaní na hlavnú cestu alebo odbočovaní, motorkára nevšimol. Ako príklad môže slúžiť nehoda z minulého roka. V polovici septembra v katastri Kysuckého Nového Mesta došlo k dopravnej nehode medzi Octaviou so 42-ročnou vodičkou a motocyklom so 61-ročným vodičom. Vodička pri odbočovaní mimo cestu nedala prednosť motocyklu, došlo k zrážke, pri ktorej motorkár utrpel ťažké zranenia nezlučiteľné so životom. Motorkári, ktorí mali šťastie a nehodu prežili často priznajú,

že do zákruty vošli prirýchlo, preto prešli do protismeru a keby tam stretli auto, už by tu neboli. Podobný prípad sa stal koncom októbra v katastri Ladzian v okrese Krupina. Podvečer došlo k dopravnej nehode motocykla zn. Yamaha so 67-ročným vodičom. Motocyklista pri prejazde ľavotočivou zákrutou zišiel z cesty vpravo a narazil do dopravného značenia. Zraneniam podľahol na mieste. Asi každý si spomína na prípad z konca augusta v seneckom okrese, kde vyhasli životy dvoch mladých motorkárov. Snáď bude dostatočne odstrašujúcim príkladom. V katastri Kaplnej 26-ročný motorkár na Honde CBR nezvládol na mokrej ceste riadenie, zabalansoval a aj s 23-ročným spolujazdcom spadli a šmykli sa rovno pod protiidúci autobus. Nemali šancu prežiť. Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť sa stavu cesty, počasiu i ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať. Nech môžeme na konci roka konštatovať, že účastníci cestnej premávky majú za sebou veľa kilometrov bez nehôd. Prezídium PZ SR Foto: archív redakcie


SPRAVODAJSTVO

číslo 06/2013

7

Účastníci vernisáže

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA STROM 2013 Dokončenie zo strany 1 Hlavnú cenu získal Ivan Kenéz zo Slovenska za snímky Impresie stromov, palma víťazstva za farebnú fotografiu patrí Beate Kubíkovej zo Slovenska za snímku Rozhranie. Ako najlepšia čiernobiela fo-

tografia bola odmenená práca Belgična Marca Apersa. Striebornú medailu dostala Viole Wilson z Austráie, bronz patrí Jánovi Zahornackému z Českej republiky. Cenu porotcu získal za fotografiu Večerné svetlo Ružomberčan Ľubomír Schmida. Výstava Strom pou-

kazuje na nevšedné prírodné krásy a upozorňuje na možné ekologické katastrofy. Fotografie vysokej umeleckej a dokumentárnej úrovne zobrazujú stromy a les v ich plnej kráse, ale aj ako umierajú. Snímky hovoria aj o vzťahu človeka k prírode, o tvorbe životného

prostredia a využití dreva v živote človeka. Fotosalón Strom pripravili občianske združenie Strom Ružomberok, Ministerstvo kultúry SR (MK SR), Žilinský samosprávny kraj – Liptovské múzeum Ružomberok, mesto Ružomberok a Zväz slovenských fotografov. Poduja-

tie finančne podporili MK SR, Lova, s.r.o. Bratislava, Agronova Eko Bobrovník, Lepas s.r.o. Ružomberok, Mestské lesy s.r.o. Ružomberok.

Tibor Šuľa, foto: autor

PRÍLET SŤAHOVAVÝCH NEMECKÍ FILMÁRI V TATRÁCH VTÁKOV ZDRŽALO CHLADNÉ POČASIE Apríl je mesiac, keď na Slovensko prilietava najviac sťahovavých vtákov. Tohtoročná chladná jar zatiaľ podľa ornitológov zastavila početné kŕdle vtákov, avšak po prvom oteplení možno očakávať hromadný prílet desiatok vtáčích druhov. Do minulého týždňa sa zaznamenal prílet 36 sťahovavých druhov vtákov. Vlani vtáčia migrácia vrcholila v týchto dňoch, tento rok sa však pre počasie posunula. “Pozorované boli prvé bociany biele aj čierne, dokonca aj prvá lastovička zavítala na Slovensko už 23. marca. Výrazné ochladenie však pozastavilo vtáčie sťahovanie a africké migranty zatiaľ vyčkávajú v južnejších regiónoch Európy,” povedal Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Napríklad stovky belorítok čakajú podľa jeho slov v týchto dňoch na oteplenie v predhorí Álp v Taliansku. “Vtáčia migrácia a rôzne sťahovavé vtáky sú obdivované po celom svete a v rôznych

kultúrach. Majestátne žeriavy v Ázii, kŕdle divých husí v Škandinávii či bociany v Európe sú súčasťou kultúry národov,” poznamenal ornitológ Ján Gúgh. Podotkol, že ľudí odjakživa fascinovali schopnosti vtákov. “Prelet a prekonávanie obrovských vzdialeností na miesta s dostatkom potravy počas sezóny rozmnožovania či zimovania predurčilo vtákom stať sa jednými najúspešnejšími živočíchmi sveta,” doplnil. TASR

Vysoké Tatry nielen ako najmenšie veľhory sveta a destinácia aktívnej dovolenky, ale aj ako zaujímavá oblasť z hľadiska zachovávania ľudových tradícií. Takto chce nemeckým divákom predstaviť Tatry štáb verejnoprávnej severonemeckej televízie – Nord Deutsche Rundfunk. Aktuálnu infocestu po Tatranskom regióne im sprostredkovalo Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

Na Hrebienku zdokumentujú filmári 150-výročie Rainerovej chaty, tradíciu tatranských vysokohorských nosičov a aktivity chatára Petra Petrasa pri udržiavaní tejto tradície. Na Lomnickom štíte predstavia najvyššie položené pracovisko SAV a jeho celosvetový prínos pri skúmaní slnečnej koróny. Históriu dopravy odprezentujú na znovunavrátení historickej električky

Foto: TASR/Oliver Ondráš

Kométa na tatranské koľaje a život podtatranských obyvateľov predstavia cez veľkonočné zvyky v obci Ždiar. Neobídu ani UNESCO pamiatku – drevený artikulárny kostol v Kežmarku. Tatranskú prírodu nakrútia nielen v tradičných tatranských centrách - v Tatranskej Lomnici, Smokovcoch a na Štrbskom Plese, ale aj na Popradskom a Velickom Plese. Život tatranských svišťov, medveďov a samozrejme symbolu Vysokých Tatier – kamzíka, priblížia filmárom ochranári prírody.

Výsledkom dvojtýždňovej infocesty bude 45 minútový dokumentárny film o Vysokých Tatrách, ktorý by mal podporiť záujem nemeckých návštevníkov nielen o Tatranský región, ale aj o celé Slovensko. Priemerný počet nemeckých návštevníkov, ktorí k nám ročne pricestujú je 140 000. Nemecká klientela je treťou najpočetnejšou skupinou spomedzi zahraničných návštevníkov. SACR


8

novinky

KULTÚRA

UČITELIA OSLÁVILI SVIATOK KONCERTOM Vlastným koncertom vážnej hudby oslávili svoj sviatok-Deň učiteľov pedagógovia zo Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) Jánoš v Ružomberku, ktorý uviedli v sobotu 6. apríla v Galérii Ľudovíta Fullu. Predstavilo sa na ňom dvanásť pedagógov z hudobného a tanečného oddelenia. Úvod programu patril gitarovému kvartetu – Miroslavovi Poledňovi, Františkovi Ľajčiakovi, Kataríne Mliečkovej a Krištofovi Kamenickému.

Ružomberský divadelný súbor FIREBALL

FIREBALL OBHÁJIL PRVENSTVO Ubehlo celých 300 rokov od čias, keď sa po Liptove prechádzal a spravodlivosť konal Jánošík, ktorý je hlboko zapísaný v našej pamäti. Na počesť nášho národného hrdinu sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnil XIII. ročník divadelnej prehliadky Belopotockého Mikuláš. Prezentovali sa na ňom detské kolektívy i sólisti. Z liptovského regiónu sa do súťaže zapojili: Dovalovo, Partizánska Lupča, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Za Ružomberok súťažili divadelné súbory Dončiatka, Bystruška, kolektív Súkromnej základnej umeleckej školy A. Bernoláka a Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu. Divadelné predstavenia odohrali v Dome kultúry za prítomnosti samotného Juraja Jánošíka, ktorý celú prehliadku moderoval pred plným hľadiskom, kde zvedavé deti s nedočkavosťou prechádzali z rozprávky do rozprávky. Diváci nadšene tlieskali a mnohým sa nechcelo po predstavení odísť. Región detského

divadla opäť dokázal, že vie zaujať a očariť najmenšieho diváka a jeho úroveň je čoraz vyššia. Odborná porota na záver ohodnotila deväť súťažných predstavení, udelila ocenenia a rozhodla o postupe na krajskú súťaž do Žiliny. Z Liptovského Mikuláša si postup vybojval divadelný súbor Mini, netradičné divadlo z Partizánskej Lupče a divadlo ATAK z Dovalova. Divadelný súbor FIREBALL z Ružomberka pod vedením Anny Mišurovej aj tento rok obhájil prvenstvo so scénickou miniatúrou: Aj tak sa dá... Nominovali ho na krajskú súťaž Detský divadelný medveď v Žiline. (šu)

HUDOBNÝ ZÁŽITOK Súčasťou tohtoročných kultúrnych podujatí v Ružomberku bude aj cyklus komorných koncertov Hudba u Fullu – Jar 2013. Prvý z nich sa uskutočnil v nedeľu 7. apríla v Galérii Ľudovíta Fullu. Ružomberskému publiku sa predstavil dobre známy violončelista Jozef Lupták. Do rodného mesta priviedol svojich priateľov zo štúdií

na Kráľovskej Akadémii hudby v Londýne. Boli nimi bulharský klavirista Iva Varbanov a jeho manželka Fiammetta Tarli z Talianska. Odohrali tri skladby od Johannesa Brahmsa a jednu od Petra Machajdíka. Hudobný zážitok pripravilo občianske združenie Simach Art. (šu)

Po zvuku strún sa diváci započúvali do árie z opery Don Giovani v podaní Miroslvay Mudičkovej. Jej hlas sa spojil do spoločného vystúpenia s Máriou Marčekovou, predniesli duet Zuzanky a grófky z opery Figarova svadba. Klavírne skladby zazneli aj v podaní Andreja Krištova, Martina Tomeka, Márie Marčekovej a Juraja Mudičku. Zaujímavým spestrením koncertu boli aj sóla na saxafón v podaní Vladimíra Hollého a Adriána Rábora na keybord. Veľký potlesk zožali aj učitelia spoločenských tancov Norika Mišatová a Mi-

Gitarové kvarteto

chal Hnila za svoju choreografiu. Učiteľský koncert SZUŠ Jánoš opätovne pripravil pekný kultúrny zážitok. Žiaci ale aj ich rodičia

sa mohli presvedčiť o kvalitách pedagógov. Text a foto: Tibor Šuľa

TROJRUŽA PRE LITERÁTOV A VÝTVARNÍKOV Prvý ročník literárnej a výtvarnej súťaže Trojruža organizuje mesto Ružomberok v spolupráci s Mestskou knižnicou (MK), Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, Spolkom slovenských spisovateľov a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Jej hlavným cieľom vytvoriť diela, ktoré budú riešiť vzájomné vzťahy dospelých s deťmi, prežívanie voľnočasových aktivít. Poukážu na súčasný život detí a mládeže, na ich spôsoby realizácie, ale aj na negatívne javy v spoločnosti ako sú drogy, šikanovanie. Hlavným poslaním a cieľom súťaže je zamyslenie sa nad súčasným prostredím, v ktorom vyrastá mladá generácia. Informovala riaditeľka MK Tatiana Babincová. Súťaž bude rozdelená do kategórií próza, poézia a ilustrácia. Je určená pre žiakov druhého stupňa, I. stupňa gymnázií okresu Ružomberok a starší žiaci základných umeleckých škôl. (ZUŠ). Druhej kategórie sa môžu zúčastniť ružomberská stredoškolská mládež a žiaci II. Cyklu ZUŠ a tretia posledná veková kategória je pripravená pre začínajúcich autorov v okrese Ružomberok. Prozaický súťažný text by mal mať formu poviedky – príbehu.

Forma básne nie je ohraničená. Nie je možné používanie vulgárnych výrazov, zvlášť bude oceňovaný humorný prístup k vážnym témam. Organizátor súťaže akceptuje len doposiaľ nepublikované práce. Súťaž je neanonymná, na úvodnej strane súťažného textu uveďte meno a priezvisko autora, vek, kontaktné údaje. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním v periodiku Rozhľady po kultúre a umení, v zborníku súťaže a na webovej stránke knižnice. Text má mať maximálne šesť strán A4. Napísať je ho potrebné vo Worde písmom Times New Roman s veľkosťou 12. Riadkované jednoduché, for-

mát pdf, txt., alebo doc. U výtvarných prác je forma voľná. Autor môže zaslať maximálne dva príspevky. Súťaž vyhodnotí viacčlenná odborná porota. Jej výsledky vyhlásia 22. mája. Najúspešnejšie súťažné zverejnia v periodiku Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Rozhľady po kultúre a umení a samostatnom zborníku víťazných prác Záružlie. Práce posielajte do 30. apríla na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01 Ružomberok, alebo na e-mailovú adresu: riaditel@kniznicark.sk. (šu)


ZAUJÍMAVOSTI

číslo 06/2013

9

TEMPLÁRSKA KRÁĽ ČITATEĽOV VÝPRAVA DO LIKAVKY Mestská knižnica (MK) v Ružomberku organizuje V. ročník obľúbenej vedomostno-zábavnej súťaže pre deti Kráľ čitateľov. Knižnica nájde najšikovnejšieho ružomberského malého čitateľa. Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách: pre žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl (ZŠ) a pre žiakov 7. a 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťažiaci si zmerajú svoje vedomosti o knihách v teste, v kvíze o živote a diele spisovateľov – Krista Bendová, Marta Hlušíková, Ronald Dahl. Budú tam

bení na severnom Slovensku. Vstup na podujatie je bezplatný. Počas svojej existencie si rád templárov upevňoval svoju pozíciu v Európe, aby mohol financovať svoje pôsobenie vo Svätej zemi. Keďže sa osvedčil v oblasti bankovníctva a hospodárenia na svojich majetkoch a samozrejme aj vo vojenskej oblasti, povolávali si členov tohto rádu mocnári celej

Európy. Do bývalého Uhorska prišli Templári už asi v polovici 12. storočia počas panovania kráľa Gejzu II. a založili si prvý kláštor v Stolnom Belehrade. Za krátky čas si vystavali ešte 10 kláštorov a nadobudli v Uhorsku silný vplyv. Kráľ Imrich im potvrdil roku 1198 všetky výsady. (šu)

NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI Environmentalisti chcú zlepšiť povedomie verejnosti o problematike nelegálnych skládok a ich dopadov na šírenie inváznych druhov rastlín, ktoré vytláčajú z prírody tie pôvodné. Do februára 2015 sa preto bude realizovať celoslovenský projekt "Na skládky nie sme krátki!", ktorého hlavným cieľom je zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o túto problematiku. Hlavným poslaním a cieľom súťaže je zamyslenie sa nad súčasným prostredím, v ktorom vyrastá mladá generácia. Informovala riaditeľka MK Tatiana Babincová. Súťaž bude rozdelená do kategórií próza, poézia a ilustrácia. Je určená pre žiakov druhého stupňa, I. stupňa gymnázií okresu Ružomberok a starší žiaci základných umeleckých škôl. (ZUŠ). Druhej kategórie sa môžu zúčastniť ružomberská stredoškolská mládež a žiaci II. Cyklu ZUŠ a tretia posledná veková kategória je pripravená pre začínajúcich autorov v okrese Ružomberok. Prozaický súťažný text by mal mať formu poviedky – príbehu.

(šu)

HRAČKY Z PONOŽIEK

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilinský kraj TEMPLÁROV pripravuje 10. templársku výpravu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 21. apríla v Likavke. Návštevníci v tamojšom amfiteátri pod hradom sa od 10. hodiny budú môcť zoznámiť so životom v stredoveku. Na pravé poludnie tam ožijú templárske legendy. Pripravené sú ukážky výzbroje a výstroja templárov, rozprávania o ich pôso-

aj témy o meste Ružomberok a o jeho knižnici. Malí čitatelia budú prezentovať aj svoju obľúbenou knihu ľubovoľným spôsobom ako napríklad výtvarne, hudobne, divadelne a podobne. Účastník súťaže musí predložiť zoznam prečítaných kníh od septembra do marca 2013. Súťaž sa uskutoční v utorok 23. apríla 2013 o 9. hodine. Viacej informácii získate od knihovníčky MK Oľgy Jurčovej. Telefonický kontakt 044/432 20 05, e-mail: info@kniznicark.sk.

Forma básne nie je ohraničená. Nie je možné používanie vulgárnych výrazov, zvlášť bude oceňovaný humorný prístup k vážnym témam. Organizátor súťaže akceptuje len doposiaľ nepublikované práce. Súťaž je neanonymná, na úvodnej strane súťažného textu uveďte meno a priezvisko autora, vek, kontaktné údaje. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním v periodiku Rozhľady po kultúre a umení, v zborníku súťaže a na webovej stránke knižnice. Text má mať maximálne šesť strán A4. Napísať je ho potrebné vo Worde písmom Times New Roman s veľkosťou 12. Riadkované jednoduché, for-

mát pdf, txt., alebo doc. U výtvarných prác je forma voľná. Autor môže zaslať maximálne dva príspevky. Súťaž vyhodnotí viacčlenná odborná porota. Jej výsledky vyhlásia 22. mája. Najúspešnejšie súťažné zverejnia v periodiku Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Rozhľady po kultúre a umení a samostatnom zborníku víťazných prác Záružlie. Práce posielajte do 30. apríla na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01 Ružomberok, alebo na e-mailovú adresu: riaditel@kniznicark.sk. (šu)

Už siedme tohtoročné tvorivé podujatie nazvané Múzeum pre seniorov uskutoční sa 15. apríla v Liptovskom múzeu (LM) v Ružomberku. Jeho účastníci budú ručne šiť hračku z ponožiek. Vytvoria napríklad malú opičku, ktorá sa môže stať zaujímavou hračkou pre ich vnúčatá. Seniori si na jej prípravu majú doniesť jeden pár dvojfarebných ponožiek (horná časť, špička a päta sú inej farby ako celá ponožka) alebo dva páry rôznych jednofarebných ponožiek. Šijacie po-

treby (nožnice, ihla, niť), dva gombíky na oči a na výplň strihaný molitan alebo vatu. „Minulé stretnutie sa nieslo v znamení príprav symbolov Veľkej noci. Zhotovili sme na ňom napríklad vajíčka, sliepočky, zajačikov a iné drobnosti rôznymi technikami. Použili sme pletenie z papiera, patchwork a skladanie orgiami,“ informovala kultúrna pracovníčka LM Ľubica Drusková. (šu)

HYDINÁRI ROKOVALI Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek rokoval so zástupcami Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) SR. Diskutovali spolu o podpore predaja domácich potravín, teda slovenskej hydiny, a tiež o výsledkoch rokovaní s obchodnými reťazcami. Minister zdôraznil, že snahou rezortu ostáva, aby na pultoch našich obchodov boli kvalitné potraviny. Cena kvalitnej slovenskej hydiny musí ostať objektívna. Hydinári vidia problém v tom, že k nám vo veľkom smerujú kurčatá z dovozu, najmä z Poľska. Cenovo im naši chovatelia nevedia konkurovať. Ľubomír Jahnátek pripomenul, že od 1. apríla 2013 začal platiť nový zákon o potravinách, vďaka ktorému budú môcť kontrolóri postupovať oveľa prísnej-

šie, ako doteraz. Nepoctivým obchodníkom hrozia vysoké pokuty a tiež dočasné, alebo úplné zatvorenie prevádzky. „Nejde o stratu zisku, ide o stratu mena,“ povedal minister Ľ. Jahnátek. ÚHS zdôraznila, že kontroly by sa mali zamerať aj na rozrábkarne. Má totiž indície, že nekvalitné mäso z dovozu smeruje do reštaurácií a ostatných zariadení. Podľa hydinárov by mal byť u spracovateľov stály veterinárny dozor. Témou rokovania bola aj podpora chovu hydiny a dotácie na chov a spracovanie hydiny na Slovensku, zaradenie chovu hydiny medzi citlivé komodity v rámci PRV 2014-2020 a legislatívne opatrenia Únie hydinárov Slovenska. MPaRV


10

novinky

PORADŇA

AJ KEÄŽ JE EĹ TE ZIMA, KLIEĹ TE UĹ˝ VYÄŒKĂ VAJĂš Hoci trvalo zimnĂŠ poÄ?asie tento rok dlhĹĄie ako zvyÄ?ajne, je uĹž aktuĂĄlne hovoriĹĽ o klieĹĄĹĽoch. Ich jarnĂĄ aktivita sa totiĹž zaÄ?ala uĹž koncom marca a vrcholĂ­ v aprĂ­li a mĂĄji. DruhĂ˝krĂĄt sa zaÄ?Ă­najĂş pĂĄriĹĽ a mnoĹžiĹĽ na jeseĹˆ, hlavne v septembri. Na Slovensku Ĺžije pribliĹžne dvadsaĹĽ druhov klieĹĄĹĽov.

NevítanÊho hosża si prinesiete aj z parku v meste

NiektorĂŠ sa zdrĹžiavajĂş v brlohoch zvierat alebo hniezdach vtĂĄkov, preto sa s nimi beĹžne nestretneme. VäÄ?ĹĄia ĹĄanca je uvidieĹĽ klieĹĄĹĽa obyÄ?ajnĂŠho (Ixodes ricinus), pijaka luĹžnĂŠho (Dermacentor reticulatus), pijaka stepnĂŠho (Dermacentor marginatus) Ä?i klieĹĄĹĽa luĹžnĂŠho (Haemaphysalis concinna). „Riziko pre Ä?loveka vĹĄak predstavuje najmä klieĹĄĹĽ obyÄ?ajnĂ˝. V prĂ­rode sa vyskytuje po celĂ˝ rok, ale aktivizuje sa aĹž pri teplotĂĄch okolo päż aĹž desaĹĽ stupĹˆov Celzia. InfikovanĂ˝ klieĹĄĹĽ obyÄ?ajnĂ˝ totiĹž mĂ´Ĺže prenĂĄĹĄaĹĽ klieĹĄĹĽovĂş encefalitĂ­du, lymskĂş boreliĂłzu, anaplazmĂłzu a Ä?alĹĄie nĂĄkazlivĂŠ ochorenia. Tento Ä?lĂĄnkonoĹžec sa vyskytuje takmer vĹĄade na naĹĄom ĂşzemĂ­ do nadmorskej výťky okolo osemsto metrov a vÄ?aka klimatickĂ˝m zmenĂĄm sa ĹĄplhĂĄ stĂĄle vyĹĄĹĄie. DarĂ­ sa mu v listnatĂ˝ch aj zmieĹĄanĂ˝ch lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorĂ­noch, dokonca priamo v mestskej zeleni. VĂ˝nimkou sĂş len vysokohorskĂŠ oblasti, obrĂĄbanĂŠ polia a vodnĂŠ plochy,“ konĹĄtatuje vedĂşca odboru epidemiolĂłgie RegionĂĄlneho Ăşradu verejnĂŠho zdravotnĂ­ctva (RĂšVZ) v Banskej Bystrici MUDr. MĂĄria AvdiÄ?ovĂĄ.

InfikovanĂŠ klieĹĄte sa rozĹĄĂ­rili

EndemickĂŠ oblasti (vĂ˝skyt nakazenĂ˝ch klieĹĄĹĽov) sĂş na Slovensku lokalizovanĂŠ predovĹĄetkĂ˝m pozdĺŞ brehov rieky VĂĄh. Toto veÄžkĂŠ ohnisko sa tiahne takmer od jeho prameĹˆa aĹž po miesto, kde sa vlieva do Dunaja. KĂ˝m v minulosti bola infikovanĂ˝mi klieĹĄĹĽami zamorenĂĄ len ÄžavĂĄ strana VĂĄhu, v 70-tych rokoch minulĂŠho storoÄ?ia sa to rozĹĄĂ­rilo aj na jeho pravĂş stranu. Okrem okolia VĂĄhu moĹžno za endemickĂŠ Ăşzemie povaĹžovaĹĽ aj juhozĂĄpadnĂş Ä?asĹĽ Slovenska, Nitriansky kraj a hlavne jeho juĹžnejĹĄie okresy. VĂ˝skyt infikovanĂ˝ch klieĹĄĹĽov sa vĹĄak zaznamenĂĄva uĹž aj v oblastiach, kde v minulosti nebola potvrdenĂĄ endemiÄ?nosĹĽ. Treba vĹĄak povedaĹĽ, Ĺže na Slovensku nie je chorobnosĹĽ na klieĹĄĹĽovĂş encefalitĂ­du vysokĂĄ. Ide roÄ?ne o 70 aĹž 100 prĂ­padov, ktorĂŠ majĂş stredne ĹĽaĹžkĂ˝ priebeh a vyĹžadujĂş si hospitalizĂĄciu, ktorĂĄ trvĂĄ v priemere dva týŞdne. Z toho dĂ´vodu sa v SR nikdy neuvaĹžovalo o celoploĹĄnej vakcinĂĄcii proti tejto chorobe.

OÄ?kovanie proti klieĹĄĹĽovej encefalitĂ­de

KlieĹĄĹĽ dokĂĄĹže vyuĹžiĹĽ nestrĂĄĹženĂş chvĂ­Äžu, prelezie na Ä?loveka a zaklieĹĄti sa na miestach, kde je najjemnejĹĄia koĹža. V prvom momen-

NRK 016/13

ZNOVA O RASTE VLASOV 3UHGQHGiYQRP VRP VL SUHĂžtWDO ĂžOiQRNNWRUĂŞVD]DREHUDOSUREOpPRPY\SDGiYDQLDYODVRY%ROL WDPXYHUHMQHQpQi]RU\RGERUQtNRY NWRUtYHÄ?PL]DXMtPDYRUR]REHUDOLSUtĂžLQ\Y\SDGiYDQLDYODVRY DPRĂĽQRVWLULHĂŁHQLDDNRVDWHMWR QHSUtMHPQRVWL]EDYLĢ&KFHOE\ VRP UHDJRYDĢ QD WHQWR ĂžOiQRN DSULSRMLĢVYRMXVN~VHQRVĢ1LHNHG\YOHWHPLQXOpKRURNXVRPVL QDRGSRU~ĂžDQLHREMHGQDOYODVRYp SUtSUDYN\6$/217(;785(6 7LHWRYĂŞUREN\S{VRELOLQDPRMX RVREXYHÄ?PLSULD]QLYR3UHGWĂŞP QHĂĽVRPLFK]DĂžDOSRXĂĽtYDĢPL

YHÄ?PLSDGDOLYODV\D]DĂžDOLVDPL WYRULĢN~W\QDĂžHOH7HUD]QLHOHQĂĽH PLSUHVWDOLSDGDĢDOHPiPSRFLW ĂĽHPLYODV\DM]KXVWOL3ULKRYiUDP VD]DWRDE\VWHXYHUHMQLOLĂžOiQRN ĂŁSHFLiOQHRSUtSUDYNRFK6$/21 7(;785(6-DVRPYĂŞUREN\6$/217(;785(6NWRUpMHRGSRU~ĂžDQpSRXĂĽtYDĢV~ĂžDVQH]tVNDO]D ÂźDÂźYRÂżUPH .9$752),1VUR âNDUQLFORYVNi 6NDOLFD 7HO ZZZYODVRYDNXUDVN

Ĺ tudentka Fakulty zdravotnĂ­ctva lovĂ­ v trĂĄve klieĹĄte obyÄ?ajnĂŠ (Ixodes ricinus). Foto: TASR/Radovan Stoklasa

te Ä?lovek necĂ­ti niÄ?, pretoĹže klieĹĄĹĽ miesto vpichu znecitlivie obsahom ĹĄtiav, ktorĂŠ vylĂşÄ?i. Prisatie si preto neuvedomĂ­me, kĂ˝m klieĹĄĹĽa nenĂĄjdeme. Z tela sa dĂĄ odstrĂĄniĹĽ pomerne jednoduchĂ˝m spĂ´sobom. NajoptimĂĄlnejĹĄie je pinzetou uchopiĹĽ jeho ploskĂŠ telo Ä?o najbliŞťie pri koĹži a kĂ˝vavĂ˝m spĂ´sobom ho pomaly uvoÄžĹˆovaĹĽ. Potom je potrebnĂŠ miesto vydezinfikovaĹĽ. NajĂşÄ?innejĹĄie sĂş jĂłdovĂŠ prĂ­pravky, tie niÄ?ia vĂ­rusy a baktĂŠrie, ktorĂ˝mi mĂ´Ĺže byĹĽ klieĹĄĹĽ nainfi kovanĂ˝. Proti chorobĂĄm, ktorĂŠ prenĂĄĹĄajĂş klieĹĄte, mĂĄme k dispozĂ­cii len oÄ?kovaciu lĂĄtku proti klieĹĄĹĽovej encefalitĂ­de. OdporĂşÄ?a sa lesnĂ˝m robotnĂ­kom, geodetom, geolĂłgom, Ä?i ĹĄportovcom, ktorĂ­ behĂĄvajĂş v prĂ­rode. PodÄža MUDr. AvdiÄ?ovej pribĂşdajĂş postupne obÄ?ania, ktorĂ­ dĂĄvajĂş oÄ?kovaĹĽ svoje deti. NajoptimĂĄlnejĹĄie obdobie na zaoÄ?kovanie prvou z troch dĂĄvok oÄ?kovacej lĂĄtky proti klieĹĄĹĽovej encefalitĂ­de je koniec februĂĄra, druhĂş dĂĄvku odbornĂ­ci odporĂşÄ?ajĂş podaĹĽ koncom marca alebo zaÄ?iatkom aprĂ­la, eĹĄte pred jarnou aktivitou klieĹĄĹĽov a tretiu v septembri. OÄ?kovanie chrĂĄni Ä?loveka pred ochorenĂ­m aĹž päż rokov.

Výskyt boreliózy na Slovensku stúpa

„Na lymskĂş boreliĂłzu, prenĂĄĹĄanĂş klieĹĄĹĽami sa zatiaÄž vedcom nepodarilo vyvinúż ĂşÄ?innĂş oÄ?kovaciu lĂĄtku. Jedi-

nou ochranou je neĹĄpecifickĂĄ prevencia – chodiĹĽ do prĂ­rody obleÄ?enĂ˝, spodnĂş Ä?asĹĽ nohavĂ­c stiahnuĹĽ okolo ponoĹžky alebo celĂ˝ch topĂĄnok, po nĂĄvrate domov si dĂ´kladne prezrieĹĽ telo, hlavne tie miesta, kde je koĹža tenkĂĄ,“ zdĂ´razĹˆuje MUDr. AvdiÄ?ovĂĄ. LymskĂĄ boreliĂłza je pomerne vĂĄĹžne ochorenie, ktorĂŠho vĂ˝skyt v SR stĂşpa. Vyskytuje sa v troch klinickĂ˝ch ckĂ˝ch obrazoch. PrvĂ˝ je akĂştny Ăştny – zaÄ?ervenanie (vznik eryrytĂŠmu), ktorĂŠ sa zväÄ?ĹĄuje v mieste vpichu nie hneÄ? po Ĺˆom, ale v odstupe do jednĂŠho týŞdĹˆa. ErytĂŠm postupne rastie, pohybuje sa, a preto sa mu hovorĂ­Ă­ migrans. TĂĄto fĂĄza sa dĂĄ dobre lieÄ?iĹĽ antibiotikami, mi, keÄ? ju vĹĄak prehliadneme, eme, prejde do chronickej fĂĄzy. zy. TĂĄ uĹž mĂĄ podobu buÄ? postihnutihnutia pohybovĂŠho aparĂĄtuu a ak sa pri vyĹĄetrenĂ­ u lekĂĄraa zistĂ­, Ĺže pacient mĂĄ prĂ­tomnĂŠ protilĂĄtky proti lymskej boreliĂłze, eliĂłze, tieĹž nastĂşpi antibiotickĂĄĂĄ lieÄ?ba. TĂĄto fĂĄza lieÄ?enia jee vĹĄak omnoho zloĹžitejĹĄia. Ochorechorenie mĂ´Ĺže maĹĽ aj neurologiclogickĂş formu – aj po dlhĹĄom Ä?Ä?ase po zaklieĹĄtenĂ­ sa pacient zaÄ?ne sĹĽaĹžovaĹĽ na bolesti hlavy a prĂ­znaky, ktorĂŠ sa nedajĂş bliŞťie urÄ?iĹĽ. LekĂĄr ochorenie zistĂ­ len z vyĹĄetrenia krvi.

nakazia vĂ­rusom klieĹĄĹĽovej encefalitĂ­dy. TĂĄ sa mĂ´Ĺže preniesĹĽ na Ä?loveka aj pri konzumĂĄcii mlieka nakazenĂ˝ch kĂ´z a vĂ˝robkov z mlieka, ktorĂŠ nie sĂş dostatoÄ?ne tepelne opracovanĂŠ. „Slovensko sa do dejĂ­n histĂłrie klieĹĄĹĽovej encefalitĂ­dy zapĂ­salo v roku 1950 veÄžkou epidĂŠmiou, keÄ? v RoĹžĹˆave do kravskĂŠho mlieka pridĂĄvali kozie. Kozy boli nakazenĂŠ a na klieĹĄĹĽovĂş encefalitĂ­du

ochorelo skoro 500 ÄžudĂ­. CitujĂş nĂĄs tĂ˝m aj vo svetovej literatĂşre. MenĹĄie epidĂŠmie sa k t jĂş kaĹždĂ˝ k ĹždĂ˝ rok, k najÄ?asjÄ? vyskytujĂş tejĹĄie po konzumĂĄcii vĂ˝robkov, kde bol pouĹžitĂ˝ mix ovÄ?ieho a kozieho mlieka, ktorĂŠ nepreĹĄlo dostatoÄ?nĂ˝m tepelnĂ˝m spracovanĂ­m,“ uviedla MUDr. AvdiÄ?ovĂĄ.

Pozor na kozie mlieko a produkty

KlieĹĄĹĽ mĂ´Ĺže chorobu preniesĹĽ okrem Ä?loveka aj na zvieratĂĄ. Hlavne kozy a ovce sa Äžahko

MĂĄria TolnayovĂĄ, hovorkyĹˆa RĂšVZ B. Bystrica, foto: TASR/FrantiĹĄek IvĂĄn


ŠPORT

číslo 06/2013

11

ŠOKUJÚCA PREHRA V NITRE, V TROCH ZÁPASOCH ŠESŤ BODOV Futbalisti MFK Ružomberok získali z troch zápasov Corgoň ligy 6 bodov. Výhra doma so Zlatými Moravcami potešila, následný debakel na ihrisku poslednej Nitry prekvapil, no v derby cez kopec urobilo mužstvo Ladislava Šimča pozitívny dojem, keď dokázalo zvíťaziť nad húževnatou Banskou Bystricou. V zápase 23. kola futbalovej Corgoň ligy na seba narazili tabuľkoví susedia. MFK Ružomberok hostil na svojom štadióne Zlaté Moravce a pod Čebraťom sa očakával zaujímavý zápas. Aktívnejší boli od úvodu domáci, Bielák prvú šancu zápasu nevyužil. Nemuselo ho to však mrzieť, pretože o šesť minút neskôr prekonal Kuciaka v bráne Zlatých Moraviec peknou strelou Mário Almaský – 1:0. Po úvodnom góle zápasu sa očakávala zvýšená snaha hostí, no opak bol pravdou. Kuciak si nevydýchol, ohrozili ho v krátkom slede Lupták, Almaský a Maslo. Aj v úvode druhého polčasu boli aktívnejší Ružomberčania, hostia akoby sa nevedeli dostať do zápasu. Dve šance mal Zreľák, po ňom nepochodil ani Ondrek. Keby boli domáci efektívnejší, mohlo byť už dávno o zápase rozhodnuté. Gólovú poistku napokon zabezpečil kapitán mužstva Tomáš Ďubek, keď v 51. minúte presne zakončil kolmý útočný prienik. Po tomto momente už hrali aktívnejšie aj hostia a Zicha ohrozil Bernáth. V 77. minúte udrel ako blesk z jasného neba Meszáros a zdramatizoval naoko jednoznačné víťazstvo domácich – 2:1. Dobre hrajúci do-

máci však nepripustili stratu čo i len bodu, dotiahli zápas do víťazného konca a pripísali si na svoje konto zaslúžené tri body. „Mali sme výborný vstup do zápasu, čo vyústilo do pekného úvodného gólu. Potom prišli aj ďalšie naše šance. V zápase sme prakticky urobili iba jednu chybu, čo súper využil na zníženie a záver bol z našej strany zbytočne nervózny. Boli sme lepší tím, naše víťazstvo je zaslúžené,“ povedal po zápase kormidelník MFK Ružomberok Ladislav Šimčo.

Prehra s posledným

Po Veľkej noci cestovali Liptáci na ihrisko trápiacej sa poslednej Nitry a očakávalo sa od nich jednoznačné víťazstvo. Prvý polčas priniesol málo vzruchu, prvýkrát sa oň postaral domáci Cléber až v závere úvodných dvadsiatich minút. O chvíľu na to pohrozil na opačnej strane Nagy, no z priameho kopu nemieril presne. Po polhodine hry mohla Ruža už prehrávať, našťastie však nitriansky Cléber trafil len do žrde. V druhom polčase sa aktívnejší Nitrania už dočkali aj gólu, keď v 68. minúte po centri Turčáka trafil presne Benčík – 1:0. O štyri minúty na to prihral presne Cléber Mičičovi a ten

Ružomberčan Adam Zreľák (vpravo) sa snaží uniknúť Zlatomoravčanovi Pavlovi Majerníkovi. Foto: Branislav Račko

prekonal bezmocného Zicha – 2:0. Zaskočení hostia, ktorí za celý zápas nič nepredviedli, sa nestačili čudovať, čo sa to pod Zoborom deje. Skóre uzavrel aktívny Cléber. Po faule Paševského v pokutovom území premenil penaltu a bolo 3:0. „Bol to veľmi dobrý zápas, obe mužstva chceli hrať útočne, snažili sa dať gól a ísť za víťazstvom. Nitra potvrdila, že nepovedala posledné slovo v boji o záchranu. Zo všetkých domácich hráčov bolo cítiť, že urobia všetko pre to, aby dnes vyhrali. My sme boli aktívni smerom dopredu do gólu na 1:0 pre domácich,“ povedal po zápase Ladislav Šimčo.

Výhra nad vojakmi

Po štyroch dňoch od nečakanej prehre v Nitre nastúpili oranžoví opäť na domácom

ihrisku v derby proti Dukle Banská Bystrica. Od začiatku sa hral pekný futbal, no pre divákov, bohužiaľ, bez gólových šancí. Prvá vyložená šanca prišla až v 26. minúte a hneď ju domáci aj využili. Odrazená lopta sa dostala k Zreľákovi a ten nedal Borošovi v bráne hostí šancu – 1:0. Domáci sa ale z vedenia netešili dlho. O štyri minúty neskôr Turňa vysunul Peňašku a vojaci vyrovnali – 1:1. V druhom polčase mužstvá zo začiatku váhali, kto prevezme iniciatívu a získa hernú prevahu. Bol to opäť ružomberský MFK, ktorý sa dostal do vedenia. V 66. minúte našiel Ondrek Ďubeka, ten posunul loptu Serečinovi a bolo 2:1. Banská Bystrica ale nechcela nechať nič na náhodu a snažila sa znovu vyrovnať. V 75.

minúte vysunul Brašeň aktívneho Turňu, ktorý prekonal Zicha – 2:2. Zápas ako na hojdačke rozhodol tesne pred koncom kapitán domácich Ďubek, keď dorazil loptu do siete po neistom Borošovom zákroku – 3:2. Hostia už nemali čas zdvihnúť hlavy, čo znamenalo, že tri body ostali v meste pod Čebraťom. „Úvodná pätnásťminútovka patrila súperovi, potom sme už boli väčšinou lepším tímom. Zápas mal vysoké tempo, útoky sa prelínali z jednej strany na druhú. Oba inkasované góly boli lacné a takto sme si situáciu zbytočne zdramatizovali. Mali sme o čosi väčšiu túžbu po víťazstve, preto je výsledok v poriadku,“ povedal po zápase Šimčo. Branislav Račko


12

novinky

ŠPORT

MBK PORAZILO ŠAMORÍN A JE VO FINÁLE Basketbalistky MBK Ružomberok potvrdili úlohu favorita v semifinálovej sérii proti celku SBK Šamorín a porazili ho v najkratšom možnom čase. V oboch domácich zápasoch boli Ružomberčanky jasne lepšie, južanky mohli zdramatizovať sériu jedine doma, no záver druhého stretnutia nezvládli a podľahli Liptáčkam o jeden bod. V prvom súboji semifinále play-off extraligy žien sa predstavili basketbalistky MBK Ružomberok proti tímu ŠBK Šamorín na domácej palubovke. Od začiatku stretnutia sa hral výborný basketbal. Prvá štvrtina skončila 24:16 pre domáce basketbalistky, ale od začiatku druhej začali hosťky nepríjemne hrýzť a doťahovať náskok Ruže. Druhú štvrtinu dokázal Šamorín zremizovať a po prvom polčase si tak udržal reálnu šancu na víťazstvo. Druhý polčas začali lepšie opäť domáce hráčky. V 23. minúte bolo 51:40 pre MBK, no o päť minút neskôr upravila Ciapinová na 53:53 a dráma pokračovala. Úvod záverečného dejstva patril Šamorínu, ktorý sa ujal vedenia 58:55, no domáce hráčky opäť vyrovnali stav a postupne sa dostali do vede-

nia. Záver zápasu zvládli lepšie Ružomberčanky a udržali víťazné skóre, ktoré sa zastavilo na číslach 74:69. Ružomberský MBK sa tak ujal vedenia v sérii 1:0 na zápasy. „Vedeli sme, že nás čaká ťažký súper, ktorý má vo svojom kádri výborné zahraničné hráčky a skúsené slovenské harcovníčky. Škoda, že celkom slušný náskok z priebehu prvého polčasu sme si nevedeli udržať. Urobili sme niekoľko chýb, čo však možno pripísať aj nervozite z úvodného zápasu série. Som rád, že prvý krok v semifinálovej sérii nám vyšiel, to je teraz to najdôležitejšie,“ povedal po zápase tréner MBK Ružomberok Štefan Svitek.

Zlomový moment série

Druhý semifinálový zápas ženskej extraligy Šamorín – Ru-

Ružomberčanka Eva Kmeťová (vpravo) prihráva cez šamorínsku hráčku.

Lucia Hadačová z MBK sa snaží vniknúť pod kôš.

žomberok priniesol obrovskú drámu. Misky váh sa v zápase veľakrát preklopili na obe strany, diváci museli byť so zápasom spokojní. Duel začali lepšie hráčky z Liptova, viedli 6:0, no južanky stav postupne vyrovnali. Na konci prvej štvrtiny viedla Ruža 15:14. Druhú časť zvládli oveľa lepšie domáce hráčky, zvíťazili v nej o šesť bodov, vďaka čomu išli v polčase do kabín s vedením 30:25. V druhom polčase boli domáce dlho jasne lepšie, spevnili obranu a s Ružou do vyzeralo zle. V 25. minúte svietil na svetelnej tabuli stav 50:37. Zverenkyne Štefana Sviteka sa nevzdávali a dokázali otočiť hru, o pár minút už totiž viedli 65:63. Necelých 20 sekúnd pred koncom však Šamorín vyrovnal a vyzeralo to na remízu a následné predĺženie. V úplnom závere zápasu však Baburová premenila trestný hod a stala sa hrdinkou zápasu. Ru-

žomberok vyhral v Šamoríne o bod-66:65 a mal prvý mečbal na postup do finále. „Bol to mimoriadne náročný zápas, tak pre dievčatá na ihrisku, ako aj pre nás trénerov na lavičke. Cením si nezlomnosť hráčok, že ani v krízovej situácii sa nevzdávali nádeje na zvrat. Bojovali, dali do hry srdce a napokon sa k nám priklonilo aj šťastie,“ zhodnotil zápas Štefan Svitek.

Postup do finále

V treťom semifinálovom zápase sa mohlo rozhodnúť o ružomberskom postupe do finále play-off extraligy žien. Tisíc päťsto divákov videlo pekný basketbal, najmä z domácej strany. Cestu do finále začali domáce najlepším možným spôsobom, za chvíľu viedli 8:0. Zaskočené hosťky sa nevedeli dostať do hry. Prvú štvrtinu vyhrali domáce 18:8. V druhej štvrtine pokračovala Ruža v agresívnej a dob-

re ofenzívnej hre, po prvom polčase bol stav 44:18 a nikto o ružomberskom víťazstve už nepochyboval. Domáce potom trochu ubrali z tempa a šetrili sa, no aj tretia časť hry vyznela v ich prospech. V závere zápasu Šamorín trochu zmiernil svoju zdrvujúcu prehru, ktorej konečné skóre ukazovalo 70:51. V Ružomberku sa bude tak aj tento rok hrať finále play-off. „Súper, možno preto, že prehrával 0:2 na zápasy, začal nervózne. My sme to hneď v úvode využili osembodovou šnúrou, čo nás upokojilo a v ďalších fázach sme diktovali tempo. Len osemnásť inkasovaných bodov v prvom polčase hovorí jasnou rečou o našej výbornej obrane. Po veľkej prestávke sme dianie na ihrisku už viac-menej len kontrolovali. Dnes sme podali veľmi dobrý výkon,“ povedal o postupe do finále Svitek. Branislav Račko, foto: autor

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Ružomberok, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 23 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 4740/13  Adresa redakcie: Štúrova 71/A, 949 01 Nitra Slovenská republika, e-mail: novinky.rk@14news.eu  Vedúci inzertného oddelenia: Oľga Gombárová  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

nrk_06_2013_web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you