Page 1

5 900 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 9/2014 Dátum vydania: 29. 5. 2014

Revúca

Dobré hospodárenie

Dni mesta

Víchrica ničila

Vstali z mŕtvych

str. 2 Efektívne používanie finančných prostriedkov mestom potvrdila aj audítorská spoločnosť. Dobré hospodárenie dokazuje aj zostatok na účtoch.

str. 3 V poradí XVIII. ročník Dní mesta sa uskutoční 20. a 22. júna. Revúčanov čakajú zaujímavé dni plné zábavy, oddychu a bohatého programu.

str. 12 Zničené lesy a lesné porasty sú výsledkom víchrice, ktorá sa prehnala Slovenskom v polovici mája. Za chvíľu zničila prácu štyroch generácií lesníkov.

str. 15 Futbalisti Revúcej sú zatiaľ v pásme zostupu. Bolo by škoda, keby klesli o súťaž nižšie. Majú dobrú formu i podmienky v klube.

Radujme sa, kým sme mladí...

MESTO SA LÚČILO S MATURANTMI Gaudeamus igitur – Radujme sa, kým sme mladí... Táto študentská hymna každoročne v máji rozozvučí obradnú sieň mesta Revúca, v ktorej sa už tradične stretávajú študenti stredných škôl s vedením mesta na slávnostnom prijatí maturantov. Ani tento rok nebol výnimkou a v dňoch od 7. do 16. mája smerovali posledné kroky 120 abiturientov Prvého slo-

venského literárneho gymnázia, Gymnázia Martina Kukučína, Súkromnej strednej odbornej školy a Strednej odbornej školy generála Viesta pred odchodom na akademický týždeň práve do obradnej siene. V slávnostnej atmosfére sa im hneď v úvode prihovorila poslankyňa mesta Viera Hanesovská. Vo svojom príhovore zdôraznila význam ich pôsobenia na stredných školách počas štúdia v našom meste a vyjadrila presvedčenie, že

pri svojej sebarealizácii nezabudnú na mesto, ktoré im dalo vzdelanie a budú mu zo svojich pracovných postov aj na diaľku pomáhať. Zároveň maturantom popriala veľa úspechov pri skladaní skúšky dospelosti i mnoho správnych životných rozhodnutí. Pedagógom sa poďakovala za množstvo vedomostí, poznatkov a skúsenosti, ktoré odovzdali svojim študentom. Po príhovore nasledovalo podpisovanie študentov do pamätnej knihy mesta. Nostalgic-

ké chvíle rozlúčky so školou a mestom počas obradu maturantom spríjemnili aj členovia Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Revúcej. Zaželali im úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, šťastný rozlet do života a dosiahnutie vysnívaných mét. Rozlúčka maturantov s mestom i so školou sa síce každoročne opakuje, ale pre každého z nich je neopakovateľná. Text a foto: MsÚ, (mahu)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DETI NA 14. ROČNÍKU ROMANE GÍĽA

KRÁTKE SPRÁVY

Kvalitnú prípravu pedagógov a talentované deti si 22. mája 2014 pochvaľovali porotcovia oblastnej speváckej súťaže špeciálnych základných škôl (ŠZŠ) Romane Gíľa v Polomke. Tento rok dali podmienku, aby deti zaspievali jednu pieseň po slovensky a bez sprievodu, aby vynikol najmä ich hlas. Na súťaž sa prihlásilo 30 žiakov ŠZŠ z Revúcej, Polomky, Telgártu, Brezna, Čierneho Balogu a Valaskej. V kategórii mladších žiakov sa víťazkou stala Radka Pokošová z Telgártu. Porotcovia pri jej výkone ocenili hlas a intonáciu charakteristickú pre región. Medzi staršími žiakmi udelili dve prvé miesta, Andrejovi Horváthovi z Revúcej a Janke Puškovej z Brezna.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v budove mestského úradu.

STROMY ZATARASILI CESTU NETOPIEROM

HOSPODÁRILI EFEKTÍVNE A S PREBYTKOM

Veterná kalamita nešetrila ani otvory do starých banských otvorov obývaných netopiermi. Vietor však nepoškodil ani jeden z bezpečnostných múrikov postavených v katastri obce Nandraž v okrese Revúca. Netopiere sú na zmeny v prírode veľmi citlivé a niektoré otvory do baní budú musieť ochranári preto čo najskôr vyčistiť. Stačí spadnutý strom a pod jeho koreňom sa môže ukázať pôvodne slepá banská chodba. V tomto období sa navyše presúvajú zo svojich zimných úkrytov na miesta, kde strávia leto a odchovajú mláďatá.

Vo štvrtok 15. mája 2014 sa uskutočnilo v mestskom úrade zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom jeho poslanci bez výhrad schválili záverečný účet mesta za rok 2013 a celoročné hospodárenie.

MŔTVE MEDVIEĎA Tohtoročné medvieďa našli lesníci na ceste medzi Muráňom a Tisovcom. Vodiči tam hlásili medvedicu s tromi mladými a jedno z nich skončilo pod kolesami auta. Malé medvieďa po kolízii s autom pravdepodobne ešte žilo. V tomto období treba byť na cestách mimoriadne opatrný. Lesná zver, či sú to už srny, jelene, diviaky, ale aj medvede začínajú vodiť svoje mláďatá a učia ich, kde sa majú pohybovať. Pri takýchto potulkách často prechádzajú aj cez cesty. Neskúsené mláďatá na prichádzajúce autá ešte jednoducho nevedia reagovať. Takže pri prechádzaní miestami, kde sa môže vyskytovať zver, radšej treba ubrať plyn. TASR

NBB 3370/14

2

Z celkového rozpočtu na rok 2013, ktorý predstavoval sumu 8 648 627 eur sa vyčerpalo 7 758 022,64 eur, čo znamená 89,70 % plnenie. Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný. Po poslednej úprave rozpočtu bol rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu vo výške 157 145 eur, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 898 905 eur a prebytok finančných operácií vo výške 741 760 eur. Hospodárenie mesta bolo overené audítorskou spoločnosťou. Dobré hospodárenie dokazuje aj zostatok na účtoch, ktoré tvoria rezervu v roku 2014 a aj nasledujúce finančné ukazovatele mesta k 31. 12. 2013: celková suma dlhu mesta je 12,82 % z maximálnych 60 %, suma ročných splátok úverov spolu s úrokmi je 9,44 % z maximálnych 25 %. Tieto ukazovatele sú dôkazom dobrého hospodárenia a dobrého ratingu mesta Revúca. Mesto napriek nenapĺňaniu vlastných príjmov ide do mierneho rozvoja.Toto nenapĺňanie vlastných príjmov je spôsobené vysokým percentom nezamestnanosti (asi 30 %), nezáujmom investorov podnikať v meste a zvyšovaním počtu ľudí, ktorí sú na hranici životného minima, čo spôsobuje navyšovanie pohľadávok voči týmto občanom.

Aktivity mesta

V roku 2013 mesto zabezpečilo prenesený výkon štátnej správy a plnilo si svoje povinnosti v originálnych kompetenciách, čo sa prejavilo v nasledovných aktivitách: V oblasti športu mesto v minulom roku podporilo jednotlivé kluby finančným transferom 22 500 eur a ostatné druhy športu sumou 9 103 eur. V oblasti údržby miestnych komunikácií sa zrealizovali cesty na uliciach Vladimíra Clementisa, Andreja Hlinku a na Litovelskej ulici. Prebiehalo verejné obstarávanie na údržbu miestnych komunikácií, ktoré sa budú realizovať

Dobré hospodárenie dokazuje aj zostatok na účtoch. v roku 2014. Pre deti predškolského veku sa v areáli Domu športu vybudoval rozprávkový chodník Reussovcov, kde sa môžu prísť deti nielen pohrať, ale aj sa oboznámiť s Reussovými rozprávkami. Areál sa každoročne dopĺňa novými hracími prvkami. Pre skvalitnenie kultúrneho života v meste sa v roku 2013 začala rekonštrukcia

Mestského domu kultúry, ktorá sa ukončí v roku 2014.

Pre seniorov i deti

Pre spríjemnenie a zlepšenie kvality života seniorov sa realizuje projekt Akadémia tretieho veku Revúca. Mesto podporuje aj voľnočasové aktivity detí formou krúžkov a rôznych športových turnajov, nielen pre deti z mesta Revúca, ale aj z okolitých obcí, ktoré nemajú zriadené vlastné centrá voľného času.

Sociálny taxík

V roku 2013 mesto pripravilo pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, dôchodcov nad 70 rokov a pre dočasne znevýhodnených pilotný projekt Sociálny taxík, ktorý sa podarilo zrealizovať v roku 2014. Rok 2013 nebol v oblasti hospodárenia pre Revúcu ľahkým rokom, nakoľko sa snažila dodržať memorandum podpísané medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska – teda 15 % šetrenie z rozpočtu k 30. 6. 2012. No napriek problémom sa mestu podarilo zabezpečiť a plniť si všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona a s verejnými prostriedkami vynakladať hospodárne, efektívne a s prebytkom. Text a foto: Martina Urbanová


Ä?Ă­slo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

STAROSTA BACĂšCHA: .27/(%$=1(8ä,/ 02-(0(121$692-83523$*Ăˆ&,8 OXREĂžDQRYDQLHNWRUĂŞFKSRVODQFRY%%6.Ă„6YRMHSUREOpP\ VLEXGHPHQD+RUHKURQtULHĂŁLĢ OHQYV~ODGHVSODWQĂŞPL]iNRQPL65EH]QHRYHUHQĂŞFKH[SHULPHQWRYVO~ĂĽLDFLFKQDSROLWLFNpFLHOHÄ?616ÂłY\KOiVLO.iQ „DĂ´razne 3RGÄ?DVWDURVWXEROLIRWRJUDÂżHYLQNULPLQRYDQHMWODĂžRYLQH protestujem XYHUHMQHQpEH]MHKRYHGRPLD 1LNG\QHSDWULODQHSDWUtNSULD]proti tomu, aby QLYFRPÄ?616GLĂŁWDQFXMHVDRG YĂŁHWNĂŞFKIRULHPUDVRYHMQH]Qipredseda BBSK ĂŁDQOLYRVWLD[HQRIyELHĂ„'{UD]QHSURWHVWXMHPSURWLWRPXDE\ ]QHXĂĽtYDOVWDURVWRY SUHGVHGD%%6.]QHXĂĽtYDOVWD9RĂžLREVDKXVDYHUHMQHRKUDGLO URVWRY+RUHKURQLDQDYODVWQp Horehronia na VWDURVWDREFH%DF~FK)UDQWLĂŁHN SROLWLFNpFLHOHÂłSRYHGDO.iQ .iQNWRUĂŞ]DVODOPpGLiPVYR9ĂžOiQNRFKĂ„SURSDJDĂžQRLQYODVWQpSROLWLFNp MHVWDQRYLVNRĂ„'LĂŁWDQFXMHPVD IRUPDĂžQpKRPDWHULiOX%\VWULFRGVSiMDQLDP{MKRPHQDYStNĂŞNUDMÂłVDYLDFNUiWYQHJDWtYFLHOHÂł VRPQHMLIRWRJUDÂżFNHMSRGREH QRP]P\VOHVORYDVSRPtQDM~ V0DULDQRP.RWOHERPD]YHUHMDMPHQiQLHNWRUĂŞFKSRVODQFRY QHQĂŞPLY\MDGUHQLDPLYWODĂžRYL)UDQWLĂŁHN.iQ %%6.1HPHQRYDQiRE\YDQH%\VWULFNĂŞNUDM2EHF%DF~FK WHÄ?NDNUDMDLFKREYLÄ–XMH]WRKR LEDSUHQDMDODVYRMHSULHVWRU\ 5RYQDNRVDVWDURVWDGLĂŁWDQFX- ĂĽHVLGRYROLOLYHUHMQHNULWL]RYDĢ QDVWUHWQXWLHVWDURVWRYRNUH- MHRGY\MDGUHQt.RWOHEXYSUR- 0DULDQD.RWOHEX]DMHKRYĂŞURVX%UH]QRVSUHGVHGRP%%6. SDJDĂžQRPĂžOiQNXĂ„&KUiQLPH N\RYRMQRYRP6ORYHQVNRPĂŁWiSUHGYĂŞMD]GRYĂŞP]DVDGQXWtP VOXĂŁQĂŞFKÄ?XGtÂłVKDQOLYĂŞPLYĂŞ- WHĂ„9DGtPLĂĽH%\VWULFNĂŞNUDM ]DVWXSLWHÄ?VWYDDSUtOD UD]PLQDDGUHVXUyPVN\FKVSR- ERO]DSODWHQĂŞ]SHÄ–D]tYĂŁHWNajnovĹĄia tlaÄ?ovina vedenia BBSK pod nĂĄzvom „BystrickĂ˝ kraj“, ktorĂĄ sa napriek zruĹĄeniu financovania oficiĂĄlneho mesaÄ?nĂ­ka „NĂĄĹĄ kraj“ zastupiteÄžstvom nedĂĄvno objavila v schrĂĄnkach obyvateÄžov BanskobystrickĂŠho kraja, opäż vyvolĂĄva verejnĂ˝ rozruch. ReagujĂş aj dotknutĂ­ verejnĂ­ funkcionĂĄri, ktorĂ­ sa naĹĄli v tejto tlaÄ?ovine hradenej z rozpoÄ?tu BBSK.

Y3RORPNH0RMDVSRORĂžQiIRWRJUDÂżDVSUHGVHGRP%%6.]WRKWRVWUHWQXWLDQDWLWXONHWODĂžRYLQ\ %\VWULFNĂŞNUDMQHPiQLĂžVSRORĂžQpVWH[WRPĂžOiQNXÂąRE\YDWHÄ?RPNUDMDVPHGDOLSUiFXÂł

1DMQRYãLDWODÞRYLQD%\VWULFNêNUDMRSlĢY\YRODODUR]UXFK)RWRE\VWULFRYLQ\VN

NĂŞFKREĂžDQRY7LHEROLXUĂžHQpQDSRĂŁWRYQpNUDMVNpKR~UDGXDQDUHNODPQRSURSDJDĂžQp ~ĂžHO\%%6.QLHMHGQHMRVRE\ DVWUDQ\ĂžRPDKOERNRXUiĂĽDÂł XYLHGODSRVODQN\Ä–D%%6.Ä?XELFD/DĂŁĂŁiNRYi9WHMWRWODĂžRYLQHV~RVRĂžRYDQtDMćDOĂŁtSRVODQFL6YRMtPREVDKRPVDYHÄ?PL QHOtĂŁLRGNRQWURYHU]QpKRPHVDĂžQtND1iĂŁNUDMĂžNWRUpKR Y\GiYDQLHDSUtODVWRSORNUDM-

VNp]DVWXSLWHÄ?VWYR3RGR]UHQLH EDQVNRE\VWULFNHM2NUHVQHMSURNXUDW~U\]RVSiFKDQLDSUHĂžLQX SRSLHUDQLHDVFKYDÄ?RYDQLHKRORNDXVWXD]ORĂžLQRYSROLWLFNĂŞFK UHĂĽLPRYSROtFLDQHSRWYUGLOD-H YĂŁDNSUDYGHSRGREQpĂĽHDQLWHUDMĂŁtSRVWXSYHGHQLD%%6.QH]RVWDQHEH]QiVOHGNRY

GHP

KAĹ˝DĂ? SI PRĂ?DE NA SVOJE Mesto a MestskĂŠ kultĂşrne stredisko pripravujĂş XVIII. roÄ?nĂ­k DnĂ­ mesta RevĂşca, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia v dĹˆoch 20. a 22. jĂşna 2014 na nĂĄmestĂ­ pred budovou KohĂşt v RevĂşcej. RevĂşÄ?anov Ä?akajĂş dva zaujĂ­mavĂŠ dni plnĂŠ zĂĄbavy, oddychu a bohatĂŠho programu. Po slĂĄvnostnom otvorenĂ­, ktorĂŠ bude v piatok o 9. hod., sa na tribĂşne predstavia deti z materskĂ˝ch a zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ZĂĄkladnej umeleckej

ĹĄkoly v RevĂşcej a taneÄ?nĂŠho klubu. Po detskĂ˝ch vystĂşpeniach zarepujĂş miestni reperi a po nich si prĂ­du na svoje priaznivci folklĂł-

ru. O 18. hod. bude v Mestskom dome kultĂşry prebiehaĹĽ uĹž tradiÄ?nĂŠ OceĹˆovanie osobnostĂ­ mesta RavĂşca, pri ktorĂŠho prĂ­leĹžitosti sa Äžudom, ktorĂ­ sa vĂ˝znamnou mierou priÄ?inili o rozvoj a ĹĄĂ­renie dobrĂŠho mena RevĂşcej, udelia najvĂ˝znamnejĹĄie ocenenia mesta. SĂşÄ?asĹĽou tohto oceĹˆovania bude aj koncert populĂĄrneho tria. V neskorĹĄĂ­ch veÄ?ernĂ˝ch hodinĂĄch uĹž bude tribĂşna patriĹĽ koncertom miestnych hudobnĂ˝ch skupĂ­n.

Hudba aj memoriĂĄl

SĂşÄ?asĹĽou DnĂ­ mesta je aj revĂşcky jarmok.

V sobotu sa na nĂĄmestĂ­ v dopoludĹˆajĹĄĂ­ch hodinĂĄch o pestrĂ˝ kultĂşrny program postarajĂş miestne spevokoly a o 11. hod. sa zaÄ?ne II. roÄ?nĂ­k MemoriĂĄlu Jozefa MeriaÄ?a. NebudĂş chĂ˝baĹĽ vystĂşpenia rĂłmskych taneÄ?nĂ­kov a spevĂĄkov a ani hlavnĂ˝ ve-

Na svoje si minulý rok priťli aj obdivovatelia Ğudových remesiel.

Ä?ernĂ˝ program – koncerty slovenskĂ˝ch populĂĄrnych hudobnĂ˝ch skupĂ­n. Dni mesta v nedeÄžu uzavrie ekumenickĂ˝ duchovnĂ˝ a hudobnĂ˝ program, ktorĂ˝ sa uskutoÄ?nĂ­ v bĂĄbkovej sĂĄle MestskĂŠho domu kultĂşry. PoÄ?as DnĂ­ mesta budĂş prebiehaĹĽ aj nasledujĂşce sprievodnĂŠ akcie: atletickĂĄ olympiĂĄda, súżaĹž v silovom viacboji,

futbalovĂ˝ a tenisovĂ˝ turnaj, prezentĂĄcie policajnĂŠho a hasiÄ?skĂŠho zĂĄchrannĂŠho zboru, 1. revĂşcka pivĂĄrska burza, ponuka gemerskĂ˝ch ĹĄpecialĂ­t SSOĹ , vĂ˝stavy vĂ˝tvarnĂ˝ch prĂĄc umeleckĂ˝ch ĹĄkĂ´l a vĂ˝stava fotografiĂ­ zo Ĺživota MestskĂŠho domu kultĂşry pri prĂ­leĹžitosti jeho 50. vĂ˝roÄ?ia. Text a foto: Martina UrbanovĂĄ


naše novinky

SPEKTRUM

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

ANKETA

Nachádzame sa v období, keď sa maturity na Slovensku pomaličky dostávajú do záverečnej fázy. Stredoškoláci získajú osvedčenie svojich znalostí, ktoré ich oprávňuje rozhodnúť sa, ako v živote budú pokračovať ďalej. Niektorí sa rozhodnú vstúpiť do pracovného kolotoča, niektorí sa rozhodnú odísť za skúsenosťami do zahraničia a mnohí nastúpia na vysokoškolské štúdium. Tomáš Po skončení strednej školy by som chcel ísť pracovať, len neviem, či sa mi podarí nájsť práca. Práce na úseku Zbojská - Tisovec pokračujú.

UZATVORENIE CESTY SA ODKLADÁ

Stanislava Rozmýšľam, že by som chcela ísť po skončení strednej na vysokú školu. Ale možno budem musieť ísť pracovať, takže ešte uvidím.

Rekonštrukcia 4,21 kilometrového úseku cesty Zbojská – Tisovec sa začala už v máji 2013 a dokončená by mala byť v máji 2015. Bude to tak?

Rastislav Do skončenia strednej školy mi chýba ešte viac ako rok, ale po jej skončení by som chcel ísť na vysokú školu. Nerozmýšľam nad prácou, túžim pokračovať v štúdiu.

V regióne ide momentálne o najzložitejšiu opravu cesty. Doprava medzi Tisovcom

a Breznom cez horský priechod Zbojská mala byť odstavená od mája do októbra. Úsek v rekonštrukcii sa mal obchádzať po lesnej ceste od Pohronskej Polhory. Pre zmeny v projektovej dokumentácii sa však uzatvorenie úseku odkladá. Cesta by mala byť uzavretá najskôr v polovici júla tohto roku. Sta-

vebné práce na ceste však pokračujú, vodiči musia úsekom prechádzať so zvýšenou opatrnosťou. Rýchlosť je upravená miestami na 20 kilometrov za hodinu a na jednom úseku riadia dopravu semafory v jednom jazdnom pruhu. Text a foto: Ivana Janečková

MONOGRAFIA ZABODOVALA

Radovan Po škole som neváhal a chcel som pokračovať v štúdiu na vysokej škole, čo odporúčam všetkým, ktorí by sa chceli naďalej vzdelávať. V dnešnej dobe je vzdelanie a stretnutie s novým prostredím a ľuďmi veľmi dôležité pri naberaní skúseností. Zlé riešenie nie je ani ísť pracovať a prípadne neskôr študovať.

V dňoch 15. – 18. mája 2014 sa v Prahe konal 20. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu „Svět knihy Praha 2014“. Prezentovali sa na ňom aj publikácie z celoslovenskej súťaže „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013“.

Lucia Vycestovala by som do zahraničia, kde by som nazbierala nové skúsenosti. Našla by som si tam prácu, pretože ma nebaví čakať ďalších päť rokov na vysokej škole, a preto chcem radšej robiť. Zdeno Šmondrk, (V.C)

NBB 3373/14

4

Keďže Revúca zásluhou regionálneho historika Dušana Dubovského, ktorý je autorom publikácie „Svätyňa osvety a vzdelanosti“, v tejto súťaži v kategórii knihy o mestách získala 2. miesto, mohli sa návštevníci spomínaného knižného veľtrhu oboznámiť aj s históriou našej Revúcej, ktorá pre národ Slovákov priniesla neoceniteľný dar – Prvé slovenské gymnázium. Práve pri príležitosti 150. výročia jeho založenia prispel náš historik jedinečnou publikáciou do knižnice znalostí o tejto výnimočnej evanjelicko-

Svätyňa osvety a vzdelanosti. Foto: TASR/Ján Siman

-kresťanskej škole. Jubilejná monografia Dušana Dubovského predstavuje novú rozšírenú podobu jeho knihy Prvé slovenské gymnázium, ktorá vyšla v roku 2001 a v ktorej sa dočítame o založení gymnázia, o dynamickom a mnohostrannom spolkovom, literárnom, divadelnom či hudobnom živote školy, učiteľov i študentov, ako aj o likvidácii školy v roku 1874. Svätyňa osvety a vzdelanosti čitateľom ponúka na takmer 750 (väčšinou nepublikovaných a neznámych) foto-

grafiách a ilustráciách v mnohých a rozličných prejavoch dnes už neexistujúcu „starú Revúcu“, ale aj dôležité dokumenty, domy učiteľov a žiakov, ako aj ich portréty. Kniha, ktorú v roku 2012 vydalo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej ostáva aj po skončení veľtrhu v metropole Českej republiky a je jednou z prvých publikácií v knižnici novovzniknutého stánku slovenskej kultúry v Prahe. Martina Urbanová, MsÚ


číslo 9/2014

SPEKTRUM

5

SYMBOLY SI TIEŽ ŽIADAJÚ TO SVOJE

Pôvodná budova Prvého slovenského gymnázia.

V roku 1862 bolo založené Slovenské ev. a. v. gymnázium, ktoré poznáme pod názvom Prvé slovenské gymnázium. Bolo prvou úplnou slovenskou strednou školou v celej predchádzajúcej histórii Slovákov, ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku. Za podpory zbierok sa 1. mája 1871 začala výstavba novej dvojpodlažnej budovy, ktorá bola už 4. februára 1873 otvorená. Neprajníkom gymnázia sa

po stupňujúcich útokoch a vyšetrovaniach podarilo docieliť 20. augusta 1874 jeho násilné zatvorenie a zhabanie majetku. Pôvodná budova gym-

názia s muzeálnou expozíciou a nová budova, ktorej priestory sa dodnes využívajú na výučbu, boli 31. augusta 1991 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Spomienky na minulosť

Muzeálna expozícia oboznamuje s históriou Revúcej, so založením a činnosťou Prvého slovenského gymnázia, ako aj s exponátmi sprítomňujúcimi jeho slávnu minulosť. Časť expozície je venovaná revúckemu rodákovi, armádnemu generálovi Rudolfovi Viestovi. V parku slovenských národovcov sú busty Branislava Zocha a Samuela Ormisa.

Druhá etapa rekonštrukcie sa uskutočnila od mája do novembra 2013. V rámci stavebných prác sa vymenili okná, zrekonštruovala elektroinštalácia a namontovala nová elektrická prípojka. Ďalej pribudli nové vonkajšie maľby fasády, opravili sa vnútorné omietky, namaľovali vnútorné priestory, na časti gymnázia sa vymenila strešná krytina a drevené podlahy.

Rekonštrukcia na etapy

Stotisíc na obnovu

V súčasnosti prebieha v pôvodnej budove gymnázia dôkladná rekonštrukcia, ktorá bude mať po jej dokončení za úlohu prilákať čo najviac turistov a hlavne mladšej generácii priblížiť históriu mesta Revúca. V objekte Prvého slovenského gymnázia sa rekonštruuje postupne. Začalo sa v decembri 2012, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici, keď sa namontoval nový vykurovací systém vrátane rekonštrukcie elektrických rozvodov. Nainštalovalo sa aj šestnásť nových radiátorov s termostatickou reguláciou a elektrokotol.

Veľkou mierou, ale najmä finančným príspevkom, sa o obnovu budovy gymnázia zaslúžil bývalý Revúčan Ján Molnár z Humenného, ktorý poskytol na rekonštrukčné práce príspevok vo výške stotisíc eur. Zámerom mesta je podľa Miroslava Vargu z odboru územného plánovania v budúcom období zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu podkrovných priestorov Prvého slovenského gymnázia a zrekonštruovať aj priľahlú záhradu. Text a foto: Norbert Gonosz

AJ TAKTO CHRÁNIA STROMY Pripravili však ešte jednu dôležitú aktivitu zameranú na záchranu stromov. Je ňou zber papiera.

Najlepší zberači

Šetriť stromy sa dá rôzne - aj zberom papiera. Ilustračné foto: TASR

To, že ochrana životného prostredia nie je žiakom ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej ľahostajná, dokázali rôznymi akciami, ktoré pripravili ku Dňu zeme, na Ekojarmoku, pri čistení okolia školy či riečky Muránky.

Prvý stupeň nazbieral 5 122,2 kg papiera. Na prvom mieste sa umiestnila II. B trieda s 1 530 kg, 2. miesto získala I. B trieda s 1 034 kg papiera. Ďalšia trieda-II. A-získala 3. miesto, keď sa im podarilo vyzbierať 571 kg papiera. Druhý stupeň nazbieral 1 270 kg papiera. Na prvom mieste skončila V. B, ktorá odovzdala 659 kg papiera, 2. miesto získala VI. A s počtom 228 kg papiera. Tretie miesto získala VII. A, ktorá nazbierala 143 kg papiera. Žiaci teda vyzbierali spolu 6 392 kg papiera a zachránili 102 dospelých stromov. Medzi najlepších „zberačov“ patrili Patrik Lakatoš z II. B a Matúš Kissimon z I. B triedy. Ivana Janečková

Hravou formou k poznávaniu prírody. Foto: Stanislav Búšovský

UČENIE V PRÍRODE V rámci plánu aktivít z environmentálnej výchovy a spolupráce s pracovníkmi Národného parku (NP) Muránska planina sa stretli revúcki škôlkari s Elenou Kyselovou z NP Muránska planina na močaristej lúke neďaleko nemocnice. E. Kyselová deťom porozprávala pútavý príbeh na tému „Žabiak Fero v škôlke“ a na základe rozprávky vysvetlila vývoj žiab od ikry cez žubrienky až po žabu. Žubrienky mali deti možnosť vidieť na vlastné oči v močarisku na lúke. E. Kyselová oboznámi-

la deti s tým, aké žaby poznáme, prečo sú chránené a ako sa o ne starajú pracovníci národného parku na jar. Ich starostlivosť spočíva v stavaní zábran pri cestách. „Vyučovanie“ v prírode poskytlo deťom nielen zábavu, ale aj spôsob stimulujúci ich zážitkové učenie. Táto príležitosť viedla deti ku zmyslovému poznávaniu a vlastným spontánnym aj riadeným pozorovaním sa deti viedli k ekologickému uvedomovaniu. www.revuca.sk


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu? 2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7 V sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚDS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia. 6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQDYV~þDVQRVWL.'+Pi SHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\ 1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW 6WUDQ\129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD D0RVW+tG SHU-

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

FHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPX YêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWH ÒþDVĢERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD .'+ ,YDQâWHIDQHF(GXDUG .XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG 6XOtN 6D6 3iO&ViN\ 60. 

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'6 2.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSUL VþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLD SUHEHKODSRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDNDNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQHPLPRULDGQH RNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³ SRWYUGLOD ãpIND âWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD %HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi sobotĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSĂŁtYĂŞVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEĂŁt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLĂžRY 7$65

0DURãâHIÞRYLÞ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

VOÄ˝BY ICH PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA NEZAUJALI Z KUPOVANIA HLASOV

Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) VeÄžmi nĂ­zku volebnĂş a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;ĂşÄ?asĹĽ â&#x20AC;&#x201C; len 2,06 percenta DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ zaznamenali vo voÄžbĂĄch do EurĂłpskeho parlamentu (EP) europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ v slovenskĂ˝ch väzniciach. lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n 1DMY\ĂŁĂŁLXYROHEQ~~ĂžDVĢ svojich strĂĄn. SHUFHQWD]D]QDPHQDOLYĂ&#x2019;VWDYHQDYĂŞNRQYl]E\YäLOLQHDQD 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV VWUDQHGUXKHM]DVDYĂ&#x2019;VWDYHQD =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHYĂŞNRQWUHVWXRGÄ&#x2013;DWLDVORERG\ UX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP Y.RĂŁLFLDFKâDFLQHRGYROLODQL SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX MHGHQYl]HÄ&#x2013;9GHÄ&#x2013;YROLHEVD NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ YVORYHQVNĂŞFK~VWDYRFKDYl- 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR ]HQVNHMQHPRFQLFLY7UHQĂžtQH PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRQDFKiG]DORGRYHGQDRE- YiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PROYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK NRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =QLFKPDORSUiYRYROLĢ =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH REYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL 7$65 NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel. 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG NWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKRY\MDGUHQLDĂžLQLODRNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞPiMDVQiYUKRPQD GRKRGXRYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW $NRGRGDOYWURFKSUtSDGRFK SUHELHKDGRSOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLD

DYMHGQRPSUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞLQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKR GÄ&#x2013;DSROtFLDQH]D]QDPHQDOD YV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3 ĂĽLDGQ\WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO 3ROtFLDYWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDN QHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQD KODVRYDQLH

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VYMENOVAL REKTOROV =0(1<9326/$1(&.20 VYSOKÝCH ŠKÔL =%25( Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval šiestich rektorov vysokých škôl. Traja z nich túto pozíciu vykonávali už predtým, na troch školách bude viesť tento najvyšší akademický post nový človek. =DVWDURQRYêFKUHNWRURY]YROLOLDNDGHPLFNpVHQiW\6ORYHQVNHMSRĐQRKRVSRGiUVNHM XQLYHU]LW\Y1LWUH3HWUD%LHOLNDäLOLQVNHMXQLYHU]LW\YäLOLQH7DWLDQXýRUHMRY~D8QLYHU]LW\VY&\ULODD0HWRGD Y7UQDYH-R]HID0DW~ãD 1DãWYRUURþQpREGRELH]DVDGQHGRUHNWRUVNpKRNUHVOD6ORYHQVNHM]GUDYRWQtFNHM XQLYHU]LW\ Y %UDWLVODYH RG RNWyEUD3HWHUâLPNR8QLYHU]LW\.RQãWDQWtQD)LOR]RID Y1LWUHRGM~ODďXERPtU=HOHQLFNêD9\VRNHMãNRO\PDQDåPHQWXY7UHQþtQH(GLWD +HNHORYiNWRUiERODSRYHUHQiYHGHQtPãNRO\RGMD QXiUDWRKWRURND9ãHWFLVL

]U~NSUH]LGHQWDSUHY]DOLPHQRYDFLHGHNUpW\ +ODYDãWiWXMHSUHVYHGþHQi RWRPåHUHNWRULGRVWDOLG{YHUX RGDNDGHPLFNêFKVHQiWRYSUHWROHERSUHXNi]DOLVYRMHĐXGVNpDRVREQpVFKRSQRVWLVYRMH Y\VRNpSRVWDYHQLHYSHGDJRJLNHYHGHDYREODVWLULDGHQLD Ä9DãRXSRYLQQRVĢRXD~ORKRX MHDE\VWHKĐDGDOLUDFLRQiOQH þtVORPHG]LY]GHODQtPDSRWUHERXMHKRXSODWQHQLD9WRPWRQDVWiYD]YUDWY\VRNpãNRO\ KĐDGDM~VSROXSUiFXVSUD[RX þRMHQHY\KQXWQp³NRQãWDWRYDO*DãSDURYLþ

7$65

5DGRVODY3URFKi]ND QH]DUDGHQê QHGiYQRDYL]RYDOåHSR VNRQþHQtPiMRYHMVFK{G]H15 65VDY]GiVYRMKRPDQGiWX-HKR QiKUDGQtNRPPiE\ĢSUHGVHGD .UDMVNHMUDG\.'+Y1LWULDQVNRPNUDMLDEêYDOêSRVODQHF 15650DULiQ5DGRãRYVNê .HćåHYHXURYRĐEiFKXVSHODYR IDUEiFKKQXWLD129$DMEêYDOD þOHQND.'+-DQDäLWĖDQVNiMHM RGFKRGRPVDRWYRULDGYHUHSUH SUHGVHGX.UDMVNHMUDG\.'+ Y.RãLFNRPNUDML-R]HID%REtND 'YRMLFX SRVODQFRY PHQt DM $QGUHM+UQþLDUVDSOiQXMHY]GDĢVYRMKRSRVODQHFNpKRPDQGiWX)RWR7$65 0RVW+tG0DQGiWXVDSOiQXZloženie Národnej rady Slovenskej republiky sa čoskoro MHY]GDĢVSROXV3URFKi]NRP zmení. Keďže vo voľbách do Európskeho parlamentu $QGUHM+UQþLDUYHXURYRĐEiFK uspeli aj viacerí poslanci NR SR, podľa zákona musia ]DVHXVSHO-y]VHI1DJ\'RSDUzo slovenského parlamentu odísť a nechať priestor ODPHQWXE\VDWDNPDOLYUiWLĢ náhradníkom. EêYDOtSRVODQFL(GLWD3IXQGWQHUD3pWHU9|U|V 96D6XVSHOOtGHUVWUDQ\5LFKDUG âtSRãRYHMULDGLWHĐNHQH]LVNR- 'RUDGRYSRVODQHFNpKRNOXEX 6XOtNPLHVWRWDNXYRĐQLOJHQH- YHMRUJDQL]iFLH3RPRFREHWLDP 6'.Ò'6VDPiYUiWLĢH[PLUiOQHMPDQDåpUNHVWUDQ\DEê- QiVLOLDDGRWHUDMãHMSRVODQHFNHM QLVWHUãNROVWYD(XJHQ-XU]\FD YDOHMSRVODQN\QL1565-DQH DVLVWHQWNHSRGSUHGVHGQtþN\15 NWRUpPXXYRĐQLOPLHVWRQRYê .LããRYHMÒVSHFK%UDQLVODYD 65(ULN\-XULQRYHM 2ďD12 HXURSRVODQHF,YDQâWHIDQHF âNULSHND 2ďD12 ]DVHRWYR- =PHQ\ þDNDM~ SRVODQHFNê ULOGYHUHGRSDUODPHQWX-DQH NOXE.'+-HKREêYDOêþOHQ 7$65

LAJČÁK POZVAL DIPLOMATOV DO NITRIANSKEHO KRAJA 1RYRY\PHQRYDQtUHNWRULY\VRNêFKãN{O)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pozval vyše 60 zahraničných diplomatov na dvojdňový pracovný výjazd do Nitrianskeho kraja. Cesta začala v hlavnom meste, odkiaľ sa preplavili loďou do Gabčíkova, prezreli si vodné dielo a potom zamierili do hurbanovského pivovaru.

Ä7LHWRYêMD]G\PLPR%UDWLVODYX VDYåG\WHãLDPHG]L]DKUDQLþQêPLGLSORPDWPLYHĐNHMREĐXEH DSUHQiVSUHGVWDYXM~SUtOHåLWRVĢ =iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR VWUHWQ~ĢVDVQLPLDSRUR]SUiYDĢ QêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD YXYRĐQHQHMãHMPHQHMIRUPiOVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- QHMDWPRVIpUH=iURYHĖVSiMDPiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLV- PHDMSUtMHPQpVXåLWRþQêPSRãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR WLQ\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPt- Q~NDPHPRåQRVĢ]R]QiPLĢVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QXGQtSUHGYRĐEDPL3UH VN~WPL6ORYHQVNDNWRUpE\ YHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- ãW\UPLURNPLVLREþDQLDY\EH- LQDNPRåQR]RVWDOLGLSORPDWPL PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- UDOLVYRMLFKNRPXQiOQ\FKSR- QHSR]QDQpDEXGXMHPHSRWHQFLWDQRYHPEUD'R~YDK\ VODQFRYVWDURVWRYDSULPiWRURY iOQDUR]YtMDQLHY]iMRPQHMVSROXSUiFH³SRYHGDO/DMþiN SULSDGiDMQRYHPEHU3DãND QRYHPEUD 'LSORPDWLPDOLYSURJUDPHQD PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ 7$65 DPiMDDMSUHKOLDGNX

KLVWRULFNHMNQLåQLFHYNDãWLHOL&KDWHDX$SSRQ\RFKXWQDOL QLHNWRUp]NXOLQiUVN\FKãSHFLDOtWäLWQpKRRVWURYD]~þDVWQLOLVDH[NXU]LHYNUiĐRYVNRP PHVWH1LWUDDSUHFKiG]N\DUERUpWRPY7HViUVN\FK0O\ĖDQRFK 1DSURJUDPHRNUHP0LQLVWHUVWYD]DKUDQLþQêFKYHFtDHXUySVN\FK]iOHåLWRVWtVSROXSUDFRYDO DM1LWULDQVN\VDPRVSUiYQ\NUDM

=P\VORPYêMD]GXSUHGLSORPDWRYNWRUêPLQLVWHUVWYRRUJDQL]XMHNDåGêURNDYåG\GRLQpKR UHJLyQX6ORYHQVNDMHSRQ~NQXĢ ]iVWXSFRPLQêFKãWiWRYSUtOHåLWRVĢRER]QiPLĢVDVNXOW~URX KLVWyULXDKRVSRGiUVWYRPWêFKWRNUDMRYDVPRåQRVĢDPLVSROXSUiFHVR]DKUDQLþtP

$UERUpWXP0O\ĖDQ\VDUR]NODGiQDSORFKHKHNWiURY)RWR7$65

7$65


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

9

9/È'$75,.ďÒý29eÒ/2+<3/1Ë Konsolidácia verejných financií, podpora hospodárskeho rastu a cenovej stability, ako aj zníženie vysokej nezamestnanosti sú tri kľúčové úlohy, ktoré si vládny kabinet od svojho nástupu plní. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii pri hodnotení dvojročného pôsobenia svojej vlády. Ä$NE\VRPPDO]KRGQRWLĢWUL NĐ~þRYp~ORK\NWRUpV~QDSUYHM VWUDQHSURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\65P{åHPNRQãWDWRYDĢåHVPHQDGREUHMFHVWH 6DPR]UHMPH åH SRNUDþXMHPHćDOHM7ULXYHGHQpNĐ~þRYp~ORK\VLYãDNSOQtPHDW~WR VNXWRþQRVĢQiPQHP{åHQLNWRSRSULHĢSUHWRåHSRNLDĐLGH RKRVSRGiUVN\UDVWWHQMHSRGSRURYDQêD]DEH]SHþHQêSRNLDĐLGHRNRQVROLGiFLX–MH]UHDOL]RYDQiSRNLDĐLGHRSRNOHV QH]DPHVWQDQRVWLWHQSRNUDþXMH7HãtPVDWDNWLHåQD~þLQN\ NWRUpSULQHVLHPLOLyQRYi LQYHVWtFLDGRPODGêFKQH]DPHVWQDQêFKĐXGtNWRU~VS~ãĢDPHYNUiWNRPþDVH³VSUHVQLO

QRPLNiPÄ(ÒDM2(&'RþDNiYDM~åHQD6ORYHQVNXEXGH YURNXDYURNXY\YiåHQêKRVSRGiUVN\UDVW9WRPWR URNXQD~URYQLDYURNX DåYRYêãNH.UDVWX EXGHY\YiåHQHSULVSLHYDĢ]DKUDQLþQêGRS\WDOHDMGRPiFD VSRWUHEDNWRUiYSRVOHGQêFK ãW\URFKURNRFKNOHVDOD'LVSRQLELOQpSUtMP\GRPiFQRVWt EXG~YWRPWRURNXUiVĢPLHUQH UDVW~DMUHiOQHP]G\³]G{UD]QLOSUHGVHGDYOiG\YV~YLVORVWL VKRVSRGiUVN\PUDVWRP9OiGDYãDNQLHMHSRGĐDQHKRQDNORQHQićDOãtPHNRQRPLFNêP VDQNFLiPYV~YLVORVWLVNUt]RX QD8NUDMLQHOHERHNRQRPLFNp VDQNFLHQDMY\ããLHKRVWXSĖDE\ VS{VRELOLSRNOHVRGKDGRYDQpKRKRVSRGiUVNHKRUDVWX6ORYHQVNDDåQD

FLtVPH]YOiGOLDVSOQLOLVPH NĐ~þRY~~ORKX]SURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\'RNRQFD FKFHPWYUGLĢåH]RVRFLiOQHKRKĐDGLVNDMXUREtPHQDY\ãH ãHWUQHMãLHQHåSUHGFKiG]DM~FD SUDYLFRYiYOiGD9OiGDMH]RGSRYHGQHMãLDSUHWRåHVWDYQD~þWRFKãWiWQ\FK¿QDQþQêFKDNWtY ERONRQFRPURNXYRYêãNH PLOLyQDHXUNêPYURNX WRERORYLDFDNRPLOLDUGD HXUWHGDVHGHPNUiWYLDF$MWR SRWYUG]XMHDNRYLHPHQDNODGDĢ VRãWiWQ\PLDNWtYDPLQHKRYRULDFRWRPåHVPHPDOLRYLDF DNRWUHWLQXQLåãtGH¿FLWãWiWQHKRUR]SRþWXDNRSUDYLFRYiYOi- Na správnej ceste GDYURNX³NRQãWDWRYDO 3UL]QLåRYDQtY\VRNHMPLHU\ QH]DPHVWQDQRVWLMH65SRGRastúca ekonomika ĐDSUHPLpURYêFKVORYWDNWLHå Vláda je zodpovednejšia =G{UD]QLO]iURYHĖåH6ORYHQ- QDVSUiYQHMFHVWHÄ0LHUDHYLÄ'RYROtPVLNRQãWDWRYDĢåH VNRSDWUtY(ÒDYHXUR]yQH GRYDQHMQH]DPHVWQDQRVWLEROD NRQVROLGiFLXYHUHMQêFK¿QDQ- NQDMUêFKOHMãLHUDVW~FLPHNR- QD6ORYHQVNXYDSUtOLQDM-

QLåãLDRGMDQXiUDNHć RPHQHM9DSUtOL ERODQD~URYQL9V~- EROWRWLåSRþHWQH]DPHVWQDQêFK þDVQRVWLPiPHNGLVSR]tFLL QD~URYQLRV{E³GRGDO GLVSRQLELOQêFKXFKiG]DþRYRSUiFXþRMHPHG]LURþQêSRNOHVRRV{EWHGD 7$65

5REHUW)LFR)RWR7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHUYHUJD]HWDSO YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 V hre už len štyria .UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ UR]KRGQH– M~ODY/DXkandidáti RO\PSLiGXYURNXVSROX VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP M~OD QD ]DVDGQXWt NODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SH- 029Y.XDOD/XPSXU NpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$O,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA

Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKRNWRUêY\NRQiYDWUHVWRGĖDWLDVORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLDP{åHV~GSUHUDGLĢGR YêNRQXWUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQDGREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQ URN³XYiG]DVDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQê RGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWXGRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtP UHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢQDNRQWUROXWRKRþLRGPočty odsúdených V~GHQêQDGRPiFHYl]HQLH a obvinených GRGUåLDYDXUþHQpSUDYLGOi 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- 6\VWpP GR NWRUpKR EXGH YHQVNêFKYl]QLFLDFKYLDF PRåQp]DSRMLĢRV{E, DNR  RGV~GHQêFK E\PDOIXQJRYDĢRGMDQXiDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU UD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP? 6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK-H WRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHMJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROLWLFNHM VFpQH ]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

ovplyvnilo vĂĄĹĄ volebnĂ˝ vĂ˝sledok? 6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je? 1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- ]Ako strana ste NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM boli prvou medzi

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

1DĂŁRXKODYQRXVQDKRXMHGRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\ YVORYHQVNHMSROLWLNHDXVSLHĢ YRYRÄ?EiFKGR1565YURNX 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGHQiURĂžQi7HQWR URNQDMHVHÄ&#x2013;QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FK REHFQĂŞFKDPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHYNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PL G{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGp]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali KRNWRFKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁt YĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK zo svojej premiĂŠrovej VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD]DOHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNR- SRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX PXQLNiFLDVREĂžDQPLSUi- 3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFKÄ?XGt FDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN ]DSULPiWRURYVWDURVWRYSRVDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]i- VODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK XMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžD- ]DVWXSLWHÄ?VWLHY QRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG ]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ plĂĄny pre najbliŞťie PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUt- obdobie? GXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDN- 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK PHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL 3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKDMQDÄ&#x2021;DOHM QXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢVGHĢPLS{MGHPHVSROXQDSiUGQt QDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLX ]PokraÄ?ujete v snahe GRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH o zmenu v politike na

â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;. Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRN YHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK SRYDĂĽXMHPH]D~VSHFKSUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR6PH HĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiVWRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

MDK


12

naše novinky

ROZHOVOR

VÍCHRICA ZNIČILA PRÁCU ŠTYROCH GENERÁCIÍ LESNÍKOV ZA OKAMIH Víchrica, ktorá v dňoch 14. a 15. mája zasiahla Slovensko, spôsobila rozsiahle škody najmä v lesoch. O aktuálnej situácii sme sa porozprávali s konateľom mestských lesov Revúca, s. r. o., Ladislavom Szabóom.

Aká je aktuálna situácia krátko po kalamite? Škody v rámci Slovenska sú obrovské, ale presné čísla ešte nie sú známe. V týchto dňoch sa aj pomocou leteckého snímkovania zisťuje celkový rozsah kalamity. Už dnes však vieme, že napríklad len Odštepný lesný závod Revúca má poškodených najmenej 200 000 metrov kubických dreva. V našich mestských lesoch odhadujeme kalamitu na približne 7 000 kubíkov. Pre lepšiu predstavu: je to približne množstvo dreva naložené na 700 nákladných áut. A čas na jeho spracovanie odhadujeme až do konca tohto roka. Ako rýchlo sa s tým dokážete vysporiadať a čo máte už pre riešenie kalamity zabezpečené? Najväčšie poškodenie porastov spôsobil vietor vo štvrtok, 15. mája. V priebehu piatka a počas víkendu sme zisťovali približný rozsah škôd a zároveň sme začali prepilovať prístupové cesty. V súčasnosti už spra-

Poškodené bukové porasty v revúckych mestských lesoch.

cúvame kalamitné drevo siedmimi pracovnými skupinami.

V ktorých lokalitách boli lesné porasty najviac zničené? Lesné porasty boli poškodené na mnohých miestach. Najviac poškodené sú ale v lokalitách Hiag, Fébrová a Zubová.

Kalamita poškodila stromy na mnohých miestach.

Aké dreviny a lesné porasty kalamita najviac postihla? Boli zničené aj mladé lesné porasty? Na rozdiel od kalamít v minulosti sú teraz zničené najkvalitnejšie bučiny. Vietor vyvrátil a polámal storočné porasty. Mladiny sú tentoraz poškodené veľmi málo. V akom stave sú cesty, chodníky a turistické značenia? Mnohé chodníky sú nepriechodné a zničené je aj turistické značenie. Prednostne sa však uvoľňujú lesné cesty aspoň tak, aby boli priechodné pre lesnú techniku. Poškodenie je rozdielne v závislosti od rozsahu kalamity v danej lokalite. Snažíme sa o to, aby v krátkom čase boli najdôležitejšie úseky lesných ciest sprejazdnené tak, aby sa napríklad aj v prípade požiaru dalo do jednotlivých lokalít dostať. Každoročne vynakladáme na opravy a údržby lesnej dopravnej siete značné finančné prostriedky. V tomto roku, samozrejme, musíme

počítať s podstatne vyššími nákladmi, ako sme pôvodne plánovali.

Boli v lese počas víchrice aj nejakí ľudia, prípadne bol niekto zranený? V prípade veterného počasia z bezpečnostných dôvodov obmedzujeme, alebo zastavujeme práce v lese. Aj vďaka včasnej meteorologickej výstrahe ľudia neriskovali. Neviem o žiadnych zranených osobách. Zranila sa počas kalamity aj nejaká zver? Som presvedčený o tom, že táto živelná pohroma má na svedomí životy mnohých zvierat. Najhoršie je azda to, že práve teraz hniezdi väčšina vtákov. Mnohé hniezda aj s vajíčkami alebo mláďatami, ba dokonca celé biotopy, boli zničené. Ako príklad uvediem zničenie hniezda vzácneho orla krikľavého, ktorý u nás v uplynulých rokoch úspešne vyvádzal mláďatá. Ako vzniknutá situácia ovplyvní hospodárenie mestských lesov a cenu dreva?

Určite budeme mať zvýšené náklady na ťažbové práce a opravu lesnej dopravnej siete. Predpokladáme aj, že dôjde k zníženiu ceny dreva na trhu. A okrem toho nás táto veterná smršť zasiahla v najnevhodnejšom čase. Je vegetačné obdobie, a preto sa bukové drevo bude veľmi rýchlo znehodnocovať. Spôsobí nám to ďalšie straty v tržbách za drevnú hmotu.

Aký objem ťažby dreva ste mali plánovaný na rok 2014? V roku 2014 sme chceli vyťažiť 11 400 metrov kubických dreva. V dôsledku tejto situácie ho vyťažíme o niečo viac, ale len do tej miery, aby sme spracovali kalamitné drevo a vykonali najnevyhnutnejšie výchovné zásahy najmä v mladých lesných porastoch. Táto kalamita ovplyvní hospodárenie aj v ďalšom období, prinajmenšom v najbližších rokoch. Som veľmi smutný z toho, že za pár hodín víchrica zničila to, čo pestovali štyri generácie lesníkov. Text a foto: Martina Urbanová


číslo 9/2014

KRÍŽOVKA

13

NAJPRV SMETISKO, POTOM IHRISKO

1

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

3

2

Blahoželám kompetentným ku rozhodnutiu premiestniť kontajner z mestskej časti Laca ku plotu futbalového ihriska. Ľudia prídu v nedeľu na futbal a čo ich privíta? Smetisko! Vystúpia na parkovisku, prejdú cez mostík ponad rieku Muránku a pozerajú sa na smeti z celej Revúcej. Text a foto: (sa)

PARKOVANIE NA PRIECHODE Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Zaparkované auto na trávniku nie je dnes netradičným javom. No zaparkovať na priechode pre chodcov, to už je trúfalosť. Hoci tento „expert na parkovanie“ spustil výstražné svetlá, určite to neubralo na hneve mamičkám s kočíkmi, ktoré chceli bezpečne prejsť na druhú stranu ulice.

NRA 3374/14

Foto: (kyk)


14

naše novinky

ŠPORT

6/29È&,'23/$7,/,32'ď$ 75e1(5$1$1(6.Ò6(126ġ Striebro z Helsínk 2012, vlani v rovnakom dejisku vydretý postup a ôsme miesto, tento rok v Minsku štvrťfinálová neúčasť a celková deviata priečka. Výsledky slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta pod vedením trénera Vladimíra Vůjtka majú zostupnú tendenciu. Boli však najmä odrazom stáOHVD]QLåXM~FHMNYDOLW\PXåVWYDNWRUpPDOþHVNêNRXþ QDãDPSLRQiWRFKNGLVSR]tFLL3UHGWRKWRURþQêPL06 REGUåDO9ĤMWHNVSROXVJHQHUiOQ\PPDQDåpURP2WWRP6êNRURPGRNRS\KUiþVN\FK ospravedlneniek a tak im ne]RVWiYDORQLþLQpQHå]RVWDYLĢ PODGpPXåVWYRSOQpQHVN~VHQêFKKUiþRYÄ0DOLVPHY0LQVNXGUXKêQDMPODGãtWtPVSRPHG]LYãHWNêFK~þDVWQtNRY GYDQiVĢKUiþRYDEVROYRYDOR SUHPLpUXQDVYHWRYRPãDPSLRQiWH=WRKWRSRKĐDGXVRP VSRNRMQêDNRPXåVWYRQDWXUQDMLKUDORWHGDDåQDQLHNRĐNR PRPHQWRY³Y\VORYLOVD9ĤMWHN SRSRVOHGQRP]iSDVHYVNXSLQHV'iQVNRP VNWRUêP VDMHKRWtPUR]O~þLOV~þLQNRYDQtPYELHORUXVNHMPHWURSROH

7UDMDQDMOHSãtKUiþL6ORYHQVNDQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD]ĐDYDEUDQNiU-iQ/DFR0LFKHO0LNOtND0DUHNĆDORJD)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

Štvrťfinále nám uniklo Ä3RVWXSQiPXQLNRORPDOLþNêN~VRN9ODQLVPHWLHåQD]ELHUDOLGHVDĢERGRYDEROLVPH YURYQDNHMSR]tFLL9WHG\QiP WRY\ãORNHćYQiãSURVSHFK ]DKUDOLYêVOHGN\RVWDWQêFKWtPRY7HQWRURNQiPQLNWRQHSRPRKRO9]KĐDGRPQDVNODGEXPXåVWYDVPHVXPLHVWQHQtP VSRNRMQtSOD\RIIE\ERODQDGVWDYED³KRGQRWLOWUpQHUVORYHQVNpY\VW~SHQLH-HKRPODGê WtPVDSUH]HQWRYDOV\PSDWLFNêPLYêNRQPLGRSODWLOYãDN

QDVYRMXQHVN~VHQRVĢ60LQVNRPVDO~þLVELODQFLRXWULYtĢD]VWYiWULSUHKU\YULDGQRP KUDFRPþDVHDMHGQDSRSUHGĎåHQt9ĤMWHNE\QDãDPSLRQiWH YHĐDYHFtQHPHQLO$NRVSlWQH SUL]QDOPD[LPiOQHE\Y]iSDVHVýHVNRP SS QHSRVODO Y]iYHUHGRKU\REUDQFX3HWUD ýHUHãĖiNDNWRUêSUHGEUiQNRX QHXVWUiåLO-DURPtUD-iJUDÄ$OH NWRLQêPDOKUDĢ"-XUDM9DODFK" 9HĐDVN~VHQêFKREUDQFRYVPH QHPDOL2NUHPĆDORJXDâYDUQpKREROLYãHWFL]DGiFLSUYêNUiWQDPDMVWURYVWYiFK%ROWR LFKSUYê]iSDVSRGLFKYêNRQ VDSRGStVDODQHUYR]LWD'RYWHG\QHNLNVRYDOLýHUHãĖiNVSUDYLO]DFHOêãDPSLRQiWLEDGYH FK\ELþN\SURWLýHFKRPDSURWL 'iQRP7iSUYiQiVYãDNVWiODERG\NWRUpQiPYNRQHþQRP ]~þWRYDQtFKêEDOL³SRGRWNRO URþQêWUpQHU

Prehra s Francúzskom mrzí

9ODGLPtU9ĤMWHN)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

,QêSUtVWXSE\]YROLOPRåQR Y]iYHUHGXHOXV)UDQF~]VNRPYNWRURP6ORYiFLGUåDOLGRPLQ~W\VWDYQR SRWRPLQNDVRYDOLãW\ULJyO\ DSUHKUDOL=DVWDYX SULWRPQHY\XåLOLSUHVLORYNX RGYRFKKUiþRYÄ0DOLVPHVD VWLDKQXĢGR]DGXDGUåDĢMHGHQERG9WHG\VPHVLP\VOHOLåHWREXGHPiOR'QHV YLHPHåHE\WRVWDþLOR³7tP GRSODWLOQD]E\WRþQpY\O~-

þHQLD+UiþL]NUDMLQ\JDOVNpKRNRK~WDPXQDVWULHĐDOL WULJyO\]SUHVLORYLHNÄ3URWL )UDQF~]VNXVPHQHPDOLVSUDYLĢWLHIDXO\$OHWêFKVPHVD GRS~ãĢDOLFHOêãDPSLRQiW6~

Ä9]KĐDGRP QDVNODGEX PXåVWYDVPH VXPLHVWQHQtP VSRNRMQt SOD\RIIE\EROD QDGVWDYED³ 9ODGLPtU9ĤMWHN RYSO\YQHQpDMKUiþVNRXNYDOLWRX1DãLFKDODQLþDVWRQHYHGHOLDNRVLPDM~V~SHURYKRKUiþDSRNU\Ģ90LQVNX VDStVNDLQiþDNRYVORYHQVNHMþLþHVNHMH[WUDOLJH9HĐDNUiWVDVWDORåHKUiþVD V~SHUDLEDGRWNRODXåEROD UR]KRGFRYDUXNDKRUHDVWUiFDWH]iSDV³SRNUDþRYDO7R åH0LURVODYâDWDQVDUR]KRGROXNRQþLĢSRãDPSLRQiWHVYRMXERKDW~KUiþVNX NDULpUXVDGR]YHGHO9ĤMWHN DåRGQRYLQiURY3UHG]iSDsom s Dánskom o tom repre]HQWDþQêNDSLWiQWUpQHURP QHSRYHGDOÄ0LURMHOtGHU

RVREQRVĢVORYHQVNpKRKRNHMD1DYãHWNêFKWURFKãDPSLRQiWRFKQDNWRUêFKKUDOSRþDVP{MKRS{VREHQLDSRGDO GREUêYêNRQDSRWYUGLOVYRMX NYDOLWX3UHKRYiUDĢKRNQiYUDWXQHEXGHPQDWRV~LQt³ SRYHGDOWUpQHUQDDGUHVXO~þLDFHKRVDXåOHJHQGiUQHKR KRNHMLVWX

Tesne po MS nechce riešiť budúcnosť

Krátko po svetovom šamSLRQiWHQHFKFHO9ĤMWHNULHãLĢVYRMXćDOãLXEXG~FQRVĢ Ä1HFKFHOE\VRPMXWHUD] UR]REHUDĢ-HSULVNRURRQHM KRYRULĢ0XVtPHQDMSUYG{NODGQH ]DQDO\]RYDĢ QDãH Y\VW~SHQLHQDãDPSLRQiWH SR]ULHĢVDQDSUHDSURWL=iYLVLHĢEXGHDMRGVORYHQVNpKR ]Yl]X³SRYHGDOUHSUH]HQWDþQêWUpQHUNWRUpPXVDNRQþt ]POXYDM~QD1HFKFHOE\ Y\GUåDĢSULNRUPLGOHDVSRĖ QDQDVOHGXM~FH06Y3UDKH D2VWUDYH"Ä8NRQþLĢNDULpUXYURGQRPPHVWHMHOiNDYp1HFKFHPYãDN]RVWiYDĢ QDUHSUH]HQWDþQHMVWROLþNH QDVLOX³XYLHGRO9ĤMWHNDY\O~þLOVYRMHćDOãLHS{VREHQLHQDNOXERYHM~URYQLSRþDVFHOHMVH]yQ\'R~YDK\ E\SULFKiG]DODLEDYêSRPRF QDGYDþLWULPHVLDFH

MY 7$65


číslo 9/2014

ŠPORT

15

MFK REVÚCA VSTAL Z MŔTVYCH Futbalový klub MFK Revúca neprežíva práve najlepšiu sezónu. Nešťastné jesenné prehry v domácom prostredí, nedostatočný prístup k zimnej príprave. Tieto všetky aspekty dospeli k tomu, že sa MFK Revúca pred štartom jarnej časti sezóny 2013/2014 nenachádzal v optimálnej forme. Aj prvý jarný zápas v domácom prostredí so Zvolenom sa neskončil podľa očakávaní. Napriek týmto všetkým negatívam sa mužstvo dokázalo vzoprieť

a posledných 5 kôl predvádzajú výkony, aké sa od nich očakávali. Po sérii dvoch domácich výhier proti Poltáru a Štiavnickým Baniam prišla cenná re-

Tabuľka po 24. kole, IV. liga, stred, JUH

NSR 2823/14

1.MFK Žarnovica 2. FTC Fiľakovo 3.ŽP Šport Podbrezová B 4.MFK Lokomotíva Zvolen 5.TJ Prameň Kováčová 6.ŠK Vinica 7.TJ Jednota Málinec 8.TJ Sklotatran Poltár 9.MFK Detva 10.FC Slovan Divín 11.MFK Revúca 12.TJ Baník Štiavnické Bane 13.ŠK Baník Veľký Krtíš 14.FK Iskra Hnúšťa

50 bodov 45 bodov 44 bodov 43 bodov 33 bodov 32 bodov 32 bodov 30 bodov 30 bodov 27 bodov 25 bodov 23 bodov 16 bodov 11 bodov

míza v Žarnovici a pri troške šťastia mohli Revúčania prvému celku tabuľky ukradnúť všetky tri body. Vynikajúcu formu z posledných týždňov potvrdili 18. mája v derby zápase doma s Hnúšťou, kde hosťujúci tím deklasovali vysoko 5:1, a tak sa zdá, že skončili časy z jesene, keď sa do Revúcej chodilo pre tri body.

Existenčný zápas

Všetko sa to začalo pri domácej výhre s Divínom 2:1. Tento zápas bol doslova existenčný a nakopol mužstvo k výhernému ťaženiu. V predohrávke vo Vinici síce prehrali revúcki futbalisti tesne 3:2 po veľmi dobrom výkone, ale po tomto zápase prišiel už spomínaný dvojzápas so

MFK Revúca veľmi dobre rozbehol jarnú časť súťaže.

Štiavnickými Baňami a Poltárom, kde nič iné ako plný bodový zisk nebol prípustný. Nálada v šatni je viac než dobrá a pohľad na tabuľku je už lichotivý. Treba, aby sa dobrá forma mužstva zachovala až do konca súťaže a boj o záchranu bol úspešný. Keďže do nižšej súťaže zostupujú 4 mužstvá, tak MFK

Revúca je zatiaľ stále v pásme zostupu. Bolo by škoda, keby po dobre rozbehnutej jarnej časti mužstvo kleslo o súťaž nižšie, už hlavne kvôli zlepšeným podmienkam, aké panujú momentálne v klube. Text a foto: Norbert Gonosz


16

naše novinky

ŠPORT

GÓLOVÝ BONUS NA ZÁVER SEZÓNY Lukáš Kožička patrí spolu s dvojicou Michal Breznaník a Norbert Gyömbér k najznámejším odchovancom nášho futbalového oddielu MFK Revúca. Šikovný stredopoliar už niekoľko rokov oblieka dres klubu ŽP Šport Podbrezová, pričom tento rok sa konečne tímu „železiarov“ podarilo postúpiť do najvyššej súťaže – Corgoň ligy. Navyše v poslednom domácom zápase ligového ročníka 2013/2014 sa Kožička zapísal aj do streleckej listiny, čím len umocnil atmosféru postupových osláv. V predohrávke predposledného 32. kola privítali Stredoslováci na domácom trávniku tabuľkovo siedmu Rimavskú Sobotu. Zaplnené tribúny potešil po 27 minutách práve Kožička, keď pohotovo doklepol vyrazenú loptu hosťujúcim gólmanom. Išlo pritom o premiérový zásah 26-ročného Revúčana (nar. 15. 10. 1987) v aktuálnom ročníku, čím splnil svoju gólovú normu z predchádzajúcich sezón. Aj v predchádzajúcich dvoch ligových sezónach totiž zaznamenal vždy po jednom streleckom zápise. Pritom v tomto dueli mohol aktívny Kožička pridať aj druhý gól. V druhom

polčase však z čistej šance nenasmeroval svoju hlavičku medzi tri žrde. To už bolo za stavu 1:1, keďže hosťom sa v 50. minúte podarilo vyrovnať zásluhou Čertíka.

Predstaví sa aj v Corgoň lige?

Premárnená „tutovka“ však záložníka Podbrezovej nakoniec nemusela mrzieť. V samom závere stretnutia rozhodli domáci o svojom triumfe dvoma gólmi v rozmedzí dvoch minút. Najprv premenil v 88. minúte Kochan nariadený pokutový kop, aby v 90. minúte poistil výhru favorita Minčič. Víťazným gólom sa už Ko-

žička prizeral len z lavičky, keďže v 70. minúte prepustil miesto na ihrisku Harvilkovi. V aktuálnom ročníku zasiahol náš odchovanec do 24 ligových zápasov a jeden štart pridal aj v Slovenskom pohári. Keďže platnosť kontraktu mu vyprší až po nasledujúcej sezóne, je pravdepodobné, že Kožičku uvidíme v bordovom drese aj od júla na corgoňligových trávnikoch. Debut v najvyššej súťaži však už zažil. Konkrétne v drese Senice v máji 2010. Najprv ako striedajúci hráč zasiahol do hry v domácom zápase proti Banskej Bystrici, aby v ďalšom stretnutí nastúpil už v základnej zo-

Lukáš Kožička. Foto: zpfutbal.sk

stave na pôde Ružomberka. Či sa talentovanému futbalistovi podarí rozšíriť zbierku svojich ligových štartov,

ukážu najbližšie týždne, respektíve mesiace. (mr)

BREZNANÍK CHCE V SPARTE ZÍSKAVAŤ TROFEJE Slovenský reprezentant a odchovanec revúckeho futbalu Michal Breznaník by chcel v budúcej sezóne oslavovať majstrovský titul so svojím novým klubom, pražskou Spartou. Samozrejme, len za predpokladu, že bude zdravotne fit. Dvadsaťosemročný Revúčan (nar. 16. 12. 1985) sa totiž borí so zdravotnými komplikáciami už dlhší čas. Práve opakujúce sa problémy s ľavým ramenom stáli aj za hráčovým predčasným odchodom z ruského FK Amkar Perm. V miliónovom meste na úpätí Uralu odohral tento ľavonohý univerzál len jediný zápas. Hoci kontrakt mal pôvodne platiť až do roku 2015, rus-

Michal Breznaník. Foto: TASR/ Štefan Puškáš

ký zamestnávateľ vypovedal začiatkom marca Breznaníkovi platnosť zmluvy. Štvornásobný slovenský reprezen-

tant (debut vo februári 2012 v Turecku) však bez klubovej príslušnosti dlho neostal. Ako voľný hráč totiž úspeš-

ne absolvoval kondičné testy v Sparte Praha. Podľa slov samotného hráča, hlavným dôvodom, prečo uprednostnil

tím z Letnej je najmä šanca bojovať o majstrovský titul, ako aj skupinovú fázu Ligy majstrov. Ďalšie ponuky vraj boli takisto atraktívne, no spomínané kluby mali len minimálnu šancu bojovať o majstrovské vavríny. Breznaník už majstrovské oslavy v Gambrinus lige zažil v sezóne 2011/2012 v drese Slovanu Liberec. Okrem toho získal aj dva tituly s bratislavským Slovanom. S futbalom začínal v klube MFK Revúca, odkiaľ prešiel do tímu Železiarne Podbrezová, respektíve Slovan Bratislava. V zahraničí pôsobil v spomínanom Liberci a Amkare Perm. Sparta Praha tak bude jeho tretím zahraničným zamestnávateľom. (mr)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Revúca, náklad 5 900 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nra 09 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you