Page 1

14 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 8/2014 Dátum vydania: 15. 5. 2014

n a š e

Revúca

Deň pre všetkých

Cilka už slúži

Parný vlak na trati

Večer gladiátorov

str. 2 Deň otvorených dverí v Hasičskom a záchrannom zbore v Revúcej bol spojený s ukážkami hasičskej techniky a prezentáciou zásahovej činnosti.

str. 3 Nevyužívané priestory v Cilke sú po rekonštrukcii vhodné na rôzne tvorivé aktivity pre seniorov, na relaxačné cvičenia, ale ja na prednášky.

str. 4 V Tisovci sa uskutočnila prvá verejná prezentácia ozubnicového parného vlaku. Zvedavosť na historický skvost pritiahla množstvo divákov.

str. 14 Bojové športy patria v súčasnosti k najvyhľadávanejším. Dôkazom toho je i galavečer série Youngblood, na ktorom sa zúčastnil aj klub MT Revúca.

POSLEDNÉ ZVONENIE GYMNAZISTOV Maturita za rohom. Pre niekoho konečná zastávka v etape študentského života a pre niekoho štartovacia čiara, ktorej prekročenie znamená ďalšiu, najvyššiu métu na ceste k dospelosti, k splneniu si svojich snov. Tou je štúdium na vysokej škole. Pre väčšinu maturantov je posledné zvonenie veľmi emotívna záležitosť. V okamihu si každý študent premietne hlavou všetky krásne chvíle a zážitky strávené v laviciach strednej školy a neveriacky krúti hlavou, že ho za chvíľu čaká náročná realita života. Obdobie dospievania končí a začína život. Posledné zvonenie v Gymnáziu Martina Kukučína (GMK) v Revúcej má už tradične svoje čaro. Krásne vyzdobené triedy maturantov, rovnako veľmi pekne vyzdobená škola. To všetko sprevádza maturantov pri ich ceste smerujúcej k akademickému týždňu. Elegancia, spev a smiech nesmú chýbať pri lúčení s každou triedou. Posledné kroky maturantov z gymnázia

Zatiaľ na "streche" školy, neskôr možno niektorí z nich na streche sveta.

vedú po schodoch, ktoré hýria výzdobou a za stáleho potlesku mladších študentov a za nepretržitého zvonenia školským zvoncom absolvujú

svoje posledné študentské kroky na gymnaziálnej pôde. Čaká ich už iba týždeň prípravy na záverečné maturitné skúšky a po-

tom sa každý z nich poberie vlastnou cestou. Text a foto: Norbert Gonosz

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3217/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

VSTUP PRE VĹ ETKĂ?CH OkresnĂŠ riaditeÄžstvo HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru (HaZZ) v RevĂşcej pri prĂ­leĹžitosti oslĂĄv sv. FloriĂĄna – patrĂłna hasiÄ?ov uskutoÄ?nilo 5. mĂĄja 2014 „DeĹˆ otvorenĂ˝ch dverĂ­â€œ na HasiÄ?skej stanici v RevĂşcej a HasiÄ?skej stanici v Tornali.

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

VĂ˝nimoÄ?nĂ˝ deĹˆ

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

sadnúż si do „veÄžkĂŠho“ hasiÄ?skĂŠho auta alebo do hasiÄ?skĂŠho Ä?lna, vyskúťaĹĽ si hasiÄ?skĂş prilbu alebo lezeckĂ˝ vĂ˝stroj.

Deti zaujĂ­mala najmä hasiÄ?skĂĄ technika.

DeĹˆ otvorenĂ˝ch dverĂ­ bol spojenĂ˝ s ukĂĄĹžkami hasiÄ?skej techniky a s prezentĂĄciou jednotlivĂ˝ch zĂĄsahovĂ˝ch Ä?innostĂ­ prĂ­sluĹĄnĂ­kov HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru a ich pripravenosti na plnenie Ăşloh pri ochrane Ĺživota a zdravia obÄ?anov a ich majetku. HasiÄ?i poskytli vĹĄetkĂ˝m zĂĄujemcom informĂĄcie o Ä?innosti a ĂşlohĂĄch HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru. Ako uĹž tradiÄ?ne, o akciu mali

najväÄ?ĹĄĂ­ zĂĄujem deti a mlĂĄdeĹž. PoÄ?as celĂŠho dopoludnia navĹĄtĂ­vilo priestory HasiÄ?skej stanice v RevĂşcej 460 detĂ­ v sprievode 52 dospelĂ˝ch osĂ´b a na HasiÄ?skej stanici v Tornali bolo 320 detĂ­ a 40 dospelĂ˝ch osĂ´b. Deti sa najviac zaujĂ­mali o hasiÄ?skĂş techniku a technickĂŠ prostriedky, ktorĂŠ pouŞívajĂş hasiÄ?i pri svojej prĂĄci. VeÄžkĂ˝ zĂĄujem bol o moĹžnosĹĽ vyskúťaĹĽ si striekanie vodou,

Pre prĂ­sluĹĄnĂ­kov OkresnĂŠho riaditeÄžstva HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru v RevĂşcej bol tohtoroÄ?nĂ˝ DeĹˆ otvorenĂ˝ch dverĂ­ v nieÄ?om vĂ˝nimoÄ?nejĹĄĂ­ ako po inĂŠ roky. Okolo poludnia navĹĄtĂ­vil priestory okresnĂŠho riaditeÄžstva prezident HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru gen. JUDr. Alexander NejedlĂ˝ v sprievode riaditeÄža KrajskĂŠho riaditeÄžstva HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru v Banskej Bystrici plk. Ing. DuĹĄana SĞúku. Prezident HaZZ v prĂ­tomnosti prĂ­sluĹĄnĂ­kov okresnĂŠho riaditeÄžstva vymenoval s ĂşÄ?innosĹĽou od 1. mĂĄja 2014 do funkcie riaditeÄža OkresnĂŠho riaditeÄžstva HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru v RevĂşcej pplk. Mgr. Jozefa Mikudu, ktorĂ˝ doteraz vykonĂĄval funkciu vedĂşceho oddelenia. NovĂŠmu riaditeÄžovi okresnĂŠho riaditeÄžstva ĹželĂĄme v nĂĄroÄ?nej funkcii veÄža Ăşspechov. OkresnĂŠ riaditeÄžstvo HaZZ v RevĂşcej

ZDYCHAVKA JE OPÄŤ ÄŒISTEJĹ IA Rieku Zdychavku, pretekajĂşcu cez RevĂşcu, 30. aprĂ­la Ä?istilo 155 ÄžudĂ­. Ako povedala riaditeÄžka sprĂĄvy NĂĄrodnĂŠho parku MurĂĄnska planina (NP MP) Jana Ĺ mĂ­dtovĂĄ, pĂ´vodne mali vodnĂ˝ tok Ä?istiĹĽ uĹž 23. aprĂ­la, aby si tradiÄ?nou akciou pripomenuli DeĹˆ zeme. Pre nepriaznivĂŠ poÄ?asie vĹĄak museli plĂĄn zmeniĹĽ. ÄŒistenie Zdychavky organizovala sprĂĄva NP MP v spoluprĂĄci s mestom RevĂşca. Deti a dobrovoÄžnĂ­ci najskĂ´r vyzbierali odpad a samosprĂĄva zabezpeÄ?ila jeho likvidĂĄciu. „Aj teraz sme vyzbierali desiatky vriec odpadu, ale je toho menej, ako po inĂŠ roky. MoĹžno to spĂ´sobili daĹžde, keÄ? vÄ?aka väÄ?ĹĄiemu prietoku vody odpad odplavilo do MurĂĄnky

ÄŒistenĂ­m Zdychavky si v RevĂşcej pripomĂ­najĂş kaĹždoroÄ?ne DeĹˆ zeme. Foto: TASR/JĂĄn Siman

a moĹžno sa Äžudia za tie roky uĹž aj trochu polepĹĄili. Sme radi, Ĺže napriek zmene termĂ­nu sa nĂĄm zĂĄkladnĂŠ a strednĂŠ ĹĄkoly z mesta prispĂ´sobili a priĹĄli. Spolu tok Ä?istilo 136 detĂ­ a 10 pracovnĂ­kov na-

ĹĄej sprĂĄvy. ÄŒo je ale mimoriadne cennĂŠ, pridalo sa k nĂĄm aj tento rok 9 dobrovoÄžnĂ­kov z radov dospelĂ˝ch,“ povedala Ĺ mĂ­dtovĂĄ. TASR


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NOVÝM CESTNÝM KONTROLÓROM JE KAMARÁT MARIANA KOTLEBU Nedávno prekvapilo verejnosť kompletné obsadenie predstavenstva a dozornej rady Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC a.s.) členmi Ľudovej strany Naše Slovensko. Postupne vychádzajú na povrch ďalšie čudné personálne praktiky v tejto 100-percentne krajskej akciovke. Zatiaľ, čo v meste Banská Bystrica sa po zime postupne opravujú aj celé úseky ciest, v BBSK zatiaľ počuť len o výmenách ľudí na regionálnej správe ciest. Novým generálnym riaditeľom BBRSC a.s. sa stal advokát Mgr. Róbert Vágvölgyi, ktorý s cestami nemal doteraz nič spoločné. Odvolaný generálny riaditeľ Ing. Ján Butkovský, ktorý bol vo funkcii takmer štyri roky, dostal od Kotlebu tri kontroverzné darčeky: vysokú odmenu za hospodárske výsledky v rokoch 2012 – 13, odvolanie a trestné oznámenie.

Kontrolórom trikrát odsúdený Lučenčan

Najnovšie vyplával na povrch ďalší škandál v súvislosti s personálnymi zmenami v BBRSC a.s. Na jej generálnom riaditeľstve v Banskej Bystrici vznikol odbor vnútornej kontroly so šiestimi novými zamestnancami. Predtým túto prácu vykonávali traja inšpektori z odboru

hospodárskej stratégie majetku, ktorých prepustili. Jedným z nových referentov odboru vnútornej kontroly BBRSC a.s. je Róbert Martinák z Lučenca. Je o ňom známe, že patrí k veľkým obdivovateľom Mariana Kotlebu a ĽSNS, o čom svedčí aj jeho facebookový profil. Už menej známe je to, že má za sebou viacero priestupkov. „Bol šesťkrát uznaný vinným z priestupku proti majetku a dvakrát proti občianskemu spolunažívaniu,“ povedal k veci prednosta Okresného úradu v Lučenci Branislav Hámorník. Podľa záznamov OÚ Lučenec zatiaľ posledný priestupok spáchal Martinák v septembri 2013 a za vinného ho priestupkový úrad uznal 21. februára 2014. Teda krátko predtým, ako vznikol nový odbor kontroly na generálnom riaditeľstve BBRSC a.s. To nie je všetko. Róbert Martinák bol v minulosti trikrát odsúdený za krádež a výtržníctvo, ale v roku 2012 došlo k zahla-

Nový cestný kontrolór Róbert Martinák. Foto: bystricoviny.sk

NOVÁ DOZORNÁ RADA BBRSC A.S.:

predseda Mgr. Stanislav Mizík (krajský predseda ĽSNS Banská Bystrica, učiteľ z Rimavskej Soboty) člen Rastislav Kysel (ĽSNS Žiar nad Hronom, skladník) člen Jozef Forgáč (zo zákona zvolený zamestnancami BBRSC a.s., jediný nečlen ĽSNS)

NOVÉ PREDSTAVENSTVO BBRSC A.S.:

predseda Mgr. Rastislav Schlosár (krajský predseda ĽSNS Bratislava a vedúci oddelenia regionálneho rozvoja na Úrade BBSK) podpredseda Ing. Martin Beluský (predseda ĽSNS a riaditeľ Úradu BBSK) člen Miroslav Belička (miestny predseda ĽSNS v Banskej Bystrici a vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou na Úrade BBSK) deniu týchto trestov. „V súčasnosti sa na neho hľadí, akoby nebol odsúdený,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná.

Hovorca BBSK a člen predstavenstva BBRSC a.s. Miroslav Belička na novinárske otázky v súvislosti s čudnými personálnymi praktikami neodpo-

PRIESTORY V CILKE SÚ UŽ HOTOVÉ Od myšlienky zrekonštruovať nevyužívané pivničné priestory v Cilke na miestnosť pracovnej terapie uplynulo len 6 mesiacov a už je to hotové. Keď sa v novembri riešila projektová dokumentácia, nikto neveril, že už v apríli sa bude pracovať s tamojšími klientmi v nových priestoroch. Zo škaredých, tmavých pivníc, v ktorých sa skladovali nepotrebné veci je zrazu krásna, presvetlená miestnosť, vhodná na rôzne tvorivé aktivity výtvarnej triedy seniorov, relaxačné cvičenia, náučné pred-

nášky a v neposlednom rade aj pre pracovné porady a školenia zamestnancov. Súčasťou zrekonštruovaných priestorov je aj kompletne vybavená kuchynka pre potreby klientov, v ktorej si v rámci pravidelnej aktivity „Dopoludnie dobrej gazdinky“ môžu klientky vyrábať gágoriky, lúskať orechy, poprípade upiecť nejakú maškrtu.

Ďalšia rekonštrukcia

V súčasnosti je už vypracovaná aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu pivničných priestorov na protiľahlej strane, no s realizáciou sa počíta až v januári budúceho roka. Ide o vybudovanie rehabilitačnej miestnosti, v ktorej sa

bude v rámci rôznych rehabilitačných a relaxačných cvičení podporovať zlepšenie pohybovej aktivity klientov.

Cieľ MsÚ

Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby Cilka, a to zrekonštruovaním pivničných priestorov na miestnosť pracovnej terapie, bolo jedným z cieľov kvality MsÚ v Revúcej pre rok 2014 prijatých v súlade s Politikou kvality a podarilo sa splniť. Prepodladá sa, že tieto krásne, nové priestory ocenia a budú využívať hlavne tí, pre ktorých boli vytvorené. Text a foto: Gabriela Borosová, www.revuca.sk

Miestnosť pracovnej terapie.

vedá. Mlčí aj predseda BBSK Marian Kotleba. (tom)


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Ilustračné foto: TASR

VLAK OPÄŤ JAZDÍ

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

Na železničnej stanici Tisovec sa 3. mája uskutočnila prvá verejná prezentácia súpravy ozubnicového parného vlaku, pripravovaného pre revitalizáciu normálne rozchodnej ozubnicovej železnice Tisovec – Pohronská Polhora na turistické účely. Aj napriek nepriazni počasia prišlo na stanicu podľa odhadu organizátorov asi 700 ľudí.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

„Záujemcovia si mohli lokomotívu pozrieť nielen zvonku, ale aj zvnútra, mohli si ju nafotiť a dozvedieť sa o železnici i vlaku mnoho užitočných informácií,“ povedal Ján Spišiak, predseda Občianskeho združenia (OZ) Zubačka, ktoré je iniciátorom celej obnovy. Súčasne verejnosti predstavili aj reinštalovanú stálu expozíciu histó-

rie železnice, pochádzajúcej z roku 1896. Táto trať je jednou z dvoch jestvujúcich železníc normálneho rozchodu so zachovaným ozubnicovým zariadením sústavy Abt na európskom kontinente a jednou z troch železníc na celom svete. Od roku 2008 je chránenou kultúrnou pamiatkou. TASR

PREDNES POÉZIE A PRÓZY

Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

Deň ako ostatné a predsa iný. Pretože 30. apríl sa v Materskej škole na Ul. Vl. Clementisa v Revúcej od ostatných odlišoval tým, že sa v nej uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Desať detí zarecitovalo svojim kamarátom krásne príbehy a básne. Ako profesionálni recitátori predniesli to, čo sa s pani učiteľkami naučili. Každý bol odmenený burácajúcim potleskom a pek-

nou odmenou. Deti ukázali, že aj predškoláci sa dokážu naučiť spamäti naozaj dlhý text a predniesť ho tak ako ozajstní školáci. Za snahu a nadšenie im patrí obdiv nielen detí, ale aj dospelých. Prednesu sa zúčastnili: Filip Čuba, Eliška Bňúšová, Stela Levická, Marek Hrivnák, Filip Hák, Petra Turisová, Tamara Chlebušová, Natália Nemcová, Alica Ichnatoliová, Jana Šebóková. www.revuca.sk


Ä?Ă­slo 8/2014

SPEKTRUM

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

NSR 3146/14

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez ]PreÄ?o by mal byĹĽ politickej skĂşsenosti. podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich v europarlamente? 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORDr. MiloĹĄ BubĂĄn vek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami? 1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia? 6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK ]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL (red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

Ste hokejová legenda. Prečo ste sa rozhodli na staré hokejové kolená ísť do politiky?

Tomáš Hudec, predseda strany TIP.

35ËĆ7(92/,ġ Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do Európskeho parlamentu. .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSULãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLURN~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR Ä0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8UþLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW 3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]RYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþDQRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp SROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ WROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDUJXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URYQL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH

„Rovnaká šanca VDQDVN\WQHDå o 5 rokov.“ Tomáš Hudec UR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHNWtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUHGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUHWRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN DURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD SUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\]êYDPHDE\RGYRODODOHER NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLVNULPLQDþQêYêURNRWRP]H REþDQLDYRYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp

VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtPQRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖDPHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNODG\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR GLVNULPLQiFLX

Ďalšia šanca o 5 rokov 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUHVDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHOHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORNXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDGRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVWQtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1DãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YLGLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDREMDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JHQHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQGLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPODGHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJHQHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6ORYHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQpKRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QDPHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYHGDOåH DNRSROLWLNDPDPRåQREXG~ SRþ~YDĢ9\EUDOVRPVLVWUDQX YNWRUHMV~ĐXGLDþRFKF~DYHGLD Y\XåLĢPRMHVN~VHQRVWLDHOiQ .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢćDOHNR0iPURNRYDP{MG{FKRGRNGQHVGRVLDKROSRURNRFKYêãNXHXU0DQåHOND FHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPiG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPHGFpUH ãNROXYãHWNR]QDãLFKWHUDMãtFK SUtMPRY9LHPåHWDNWRDOHER DMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUHWRVD SêWDP±NDPVPHVDWRXQiV GRSUDFRYDOL"

YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEiQLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSRQXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD VSROXSUiFX

Hlavné body vášho programu? 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMQ~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGSRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUQpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLN\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ

NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWHNDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD

Myslíte si, že je čas, aby do politiky vstúpili mladí ľudia? Aby sa začali starať o svoju budúcnosť, o budúcnosť Slovenska? ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DVO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODPHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFLDPLNXNWRUêPVDQRYp VWUDQ\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWREXGHYHĐPLĢDåNp MDK

Prečo práve strana SMS? .HćVRPQD]iYHUVYRMHMNDULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM-

Jozef Golonka, foto: TASR

EURÓPA PRE OBČANOV V rámci nového finančného obdobia 2014 – 2020 vyčlenila Európska únia (EÚ) 185,5 milióna eur na program Európa pre občanov. O granty z neho sa môžu uchádzať projekty približujúce ľuďom európsku históriu a aktívne občianstvo. Termín prvej uzávierky je 4. júna, druhej 1. septembra. Na niektoré dlhodobé projekty možno získať až 150 000 eur. Ä6~WR]QDþQpSURVWULHGN\NWRUpPRåQRY\XåLĢ9URNX EROR]WRKWRSURJUDPXSRGSRUHQêFKSURMHNWRYVORYHQVNêFKåLDGDWHĐRY]WRKR YUiPFLRSDWUHQLD3DUWQHUVNpPHVWi³XYLHGROQDWODþRYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YHG~FL=DVW~SHQLD(XUySVNHM NRPLVLHQD6ORYHQVNX'XãDQ &KUHQHN 2NUHPGYRFKKODYQêFKWpP NWRUêPLV~(XUySVNDSDPLDWNDD3RGSRUDGHPRNUDFLHDRE-

þLDQVNHMSDUWLFLSiFLHV~YWRPWRURNXWLHWRSULRULW\URNRY RGY\SXNQXWLDVYHWRYHMYRMQ\URNRYRGSiGX%HUOtQVNHKRP~UXURNRYRGUR]ãtUHQLD(ÒRãWiW\VWUHGQHM DYêFKRGQHM(XUyS\YRĐE\GR (XUySVNHKRSDUODPHQWXDDNWtYQD~þDVĢREþDQRYQDGHPRNUDWLFNRPåLYRWH(ÒSUHKOERYDQLHGHEDW\REXG~FQRVWL(Ò 3RGĐDäHOPtU\*HURYHM](XUySVNHKRNRQWDNWQpKRERGX 6ORYHQVNR NWRUê UDGt ]iX-

MHPFRPDSULMtPDåLDGRVWL SURJUDPRNUHPVDPRVSUiY\ P{åXY\XåLĢDMRUJDQL]iFLHYHUHMQHMVSUiY\DNRV~P~]HiþL YHGHFNpSUDFRYLVNiWLHåQH]LVNRYpDPOiGHåQtFNHRUJDQL]iFLHÄ9êKRGRXMHåHSUHGNODGDQLHåLDGRVWLMHMHGQRGXFKp SRPRFRXIRUPXOiUDDSURMHNW\QHY\åDGXM~VSROX¿QDQFRYDQLH³GRGDOD*HURYi

7$65


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞbez politickej NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGSMER-u alebo rozvracaÄ? pravice. QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch ]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDmoĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs zĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFRa stranu TIP? &KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VWUiQQRPLQRYDODGR(XUyS- VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]VNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR- Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL ]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len vĂ˝nimkou alebo to bude trend v komunikĂĄcii? 7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 8/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX ]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú. -HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX ]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň? 9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

Naším zámerom MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ Nie je jedno, kto nás zastupuje. GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana? 9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia? 3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ ]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ă„9(Ă˝1( 0/$'eÂł32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme. V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj keÄ? poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch, ako mĂ´Ĺže naprĂ­klad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?vek vyjdeme von, zo vĹĄetNĂŞFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQĂŞFK zmien. AvĹĄak, prezentĂĄciu VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp ]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNXWRĂžQHM

WYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞSRGvod a politickĂş pretvĂĄrku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGĂžLĢQiVĂĽHDM SRWRÄ?NĂŞFKURNRFKV~VWile eĹĄte mladĂ­, vitĂĄlni a evidentne nestarnĂşci. Ak ich SRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYRGLY nespadnete z nĂ´h, koho to SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi obmena politikov vĂ´bec nie MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mĂĄja. 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiUtVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRlaborovania, delenia strĂĄn a nĂĄsledne vzniku ich noYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVtitĂşcie a prezliekania kabĂĄWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EiFK (VĂšC a prezident) ukĂĄzali,

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK politikov. NaĹĄa prosperujĂşFDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQĂŞFK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosĂ­m, minimĂĄlne YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD naĹĄej republiky, aby si uveGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myĹĄlienky a novĂş kultĂşru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ mnoho rokov a vyberiem si novĂş, mladĂş alternatĂ­vu. Aj YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP jednoducho ĹĄancu mlaGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDrĂş generĂĄciu politikov na G{FKRGRN ÄĄDĂĽNR SRYHGDĢĂĽH]DVO~ĂĽHQĂŞDOHXUĂžLWH]DVO~ĂĽHQH Roman T., Martin (red)

PRAVIDLĂ SLOVENSKĂ?CH EUROVOLIEB MoĹžno ste si vĹĄimli, Ĺže uĹž zaÄ?ala kampaĹˆ do mĂĄjovĂ˝ch eurovolieb. Po nedĂĄvnych prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch sa v mestĂĄch objavilo mnoĹžstvo billbordov jednotlivĂ˝ch kandidĂĄtov, ktorĂ˝ch je tentoraz 333 z 29 kandidujĂşcich politickĂ˝ch strĂĄn a koalĂ­ciĂ­.

AkĂŠ sĂş pravidlĂĄ voÄžby 13 slovenskĂ˝ch europoslancov? 3UiYRYROLĢSRVODQFRY(XUySVNHKR SDUODPHQWX (3 Pi NDĂĽGĂŞNWRYGHÄ–YROLHEGRYĚãL URNRYDPiWUYDOĂŞSRE\WQD ~]HPt65 QHPXVtPDĢREĂžLDQVWYR 9ROLĢPRĂĽQROHQYMHGQRPĂŁWiWH(Ă’ .DQGLGRYDĢGR(3P{ĂĽHY65 NDĂĽGĂŞNWRWXPiWUYDOĂŞSRE\W DGRYĚãLOURNRY.DQGLGRYDĢMHPRĂĽQpOHQYMHGQRPĂžOHQVNRPĂŁWiWH(Ă’9RÄ?E\VDNRQDM~ YVRERWXPiMDRGGR KRGĂ’]HPLH6ORYHQVNDMH MHGHQYROHEQĂŞREYRG 1DNDQGLGiWNDFKMHGQRWOLYĂŞFK SROLWLFNĂŞFKVWUiQDOHERNRDOtFLt MHPD[LPiOQHPLHQ.DĂĽGĂŞ ]NDQGLGXM~FLFKVXEMHNWRYPXVHO ]ORĂĽLĢYROHEQ~NDXFLXYRYĂŞĂŁNH HXUQD~ĂžHWPLQLVWHUVWYD YQ~WUD.DXFLDVDYUiWLOHQWĂŞP VWUDQiPNWRUp]tVNDM~DVSRÄ– SHUFHQWiRGRY]GDQĂŞFKKODVRYLQDNVDNDXFLHVWDQ~SUtMPRPĂŁWiWQHKRUR]SRĂžWX

9ROLĂžLGRVWDQ~SRĂŁWRX]R]QDP NDQGLGXM~FLFKVWUiQDNDQGLGiWRYQDMQHVN{UGQtSUHGYRÄ?EDPL3ROLWLFNiUHNODPDMHSUtSXVWQiGQtSUHGYRÄ?EDPL WRWRSUDYLGORVDYĂŁDN]MDYQHDNR SULLQĂŞFKYRÄ?EiFKQHGRGUĂĽLDYD9GHÄ–YROLHEMHPRUDWyULXP QDSUHGYROHEQpSULHVNXP\1D WRDE\SROLWLFNĂŞVXEMHNW]tVNDO DVSRÄ–MHGHQPDQGiWY(XUySVNRPSDUODPHQWHPXVtSUHNURĂžLĢNYyUXPSHUFHQWKODVRY 'R(XUySVNHKRSDUODPHQWXVD YROtSRPHUQĂŞPV\VWpPRPSRGREQHDNRGR1iURGQHMUDG\ 659ROLĂžVLY\EHULHNDQGLGiWNXMHGQHMVWUDQ\QDNWRUHMP{ĂĽH ]DNU~ĂĽNRYDĢPD[LPiOQHGYH PHQi9UiPFLMHGQRWOLYĂŞFKSROLWLFNĂŞFKVWUiQNDQGLGiWL]tVNDYDM~PDQGiWYSRUDGtYDNRPV~ XYHGHQtQDKODVRYDFRPOtVWNX 3UHGQRVĢPiDOHNDQGLGiWNWRUĂŞ GRVWDOSUHGQRVWQĂŞKODVRGPLQLPiOQHYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\ 8SO\QXOĂŞFKSlĢURNRY]DVWXSRYDOL6ORYHQVNRY(XUySVNRP SDUODPHQWHWtWRSRVODQFL0RQL-

ND)ODĂŁtNRYi%HÄ–RYi0RQLND 6PRONRYi.DWDUtQD1HYHćDORYi%RULV=DODD9ODGLPtU0DÄ–ND 6PHU6' (GXDUG.XNDQ D3HWHUâĢDVWQĂŞ 6'.Ă’'6 $QQD =iERUVNi D 0LURVODY 0LNROiĂŁLN .'+ (GLW%DXHUD$ODMRV0pV]iURV 60. -DURVODY3DĂŁND 616 D6HUJHM .R]OtN Ä?6+='6 =DXMtPDYRVĢRXMHĂĽHWHQWRUD] YPiMRYĂŞFKHXURYRÄ?EiFKNDQ-

GLGXM~DMQLHNWRUtV~ĂžDVQtHXURNRPLViUL-HGQĂŞP]QLFKMH0DURĂŁâHIĂžRYLÞ¹OtGHUNDQGLGiWN\ 60(56'Ă„6~ĂžDVĢRXNyGH[X VSUiYDQLDVDNWRUĂŞSULQiVWXSH GRIXQNFLHNRPLViULSRGSLVXM~ MHDMWRĂĽHNDĂĽGĂŞNRPLViUNWRUĂŞVDEXGHXFKiG]DĢRSRVWHXURSRVODQFDY(XUySVNRPSDUODPHQWHVLPXVt]REUDĢYROHEQ~ GRYROHQNX QHSODWHQpYRÄ?QREH] Y\XĂĽtYDQLDVOXĂĽLHE(XUySVNHM NRPLVLH 7iVD]DĂžtQDGÄ–RP NHćVDNRQĂžtPDQGiW(3WHGD SRSRVOHGQRPSOHQiUQRP]DVDGQXWt(3ĂžRYQDĂŁRPSUtSD-

EurĂłpsky parlament v Ĺ trasburgu. Foto: TASR/AP

GHMHDSUtODÂłGRGiYDVORYHQVNĂŞHXURNRPLViU 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDLGHRQRY~SROLWLFN~NXOW~UXNHćDMHXURNRPLViUNWRUpKRLQDNYROt(XUySVN\ SDUODPHQWVDEXGHXFKiG]DĢ RG{YHUXREĂžDQRYYULDGQ\FK HXURYRÄ?EiFK9EXG~FQRVWLE\ VDPDORVWDĢHXUySVN\PĂŁWDQGDUGRPĂĽHFHVWDGRNRPLVLH (Ă’SRYHGLHFH]HXURYRÄ?E\ĂžtP HXURNRPLViU]tVNDVLOQĂŞPDQGiWRGVYRMKRYODVWQpKRĂŁWiWX

E\V


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

11

(85Ï36.8Ò1,891Ë0$0(9,$& 32=,7Ë91($.21(*$7Ë91( Väčšina Európanov, 34 percent, tvrdí, že o Európskej únii má všeobecne pozitívnu predstavu. Negatívne vníma úniu 26 percent respondentov. Vyplýva to zo zverejneného prieskumu Eurobarometra s názvom Európania 2014. Slováci zdieľajú na EÚ 34-percentný pozitívny názor, negatívne ju vníma 23 percent Slovákov a neutrálny postoj k únii má 42 percent občanov SR. 3ULHVNXP\]MHVHQHQD]QDþRYDOLLEDSHUFHQWQ~ SR]LWtYQXSUHGVWDYX(XUySDQRYR(Ò5DVW~FLRSWLPL]PXVQDPHUDOSULHVNXP (XUREDURPHWUDDMSRNLDĐLGH RHNRQRPLFNêYêKĐDGY(XUySHDćDOãLHVPHURYDQLH(Ò (XUySDQLDY]þOHQVNêFKãWiWRYXYLHGOLåHXå YSULHEHKXURNDRþDNiYDM~ ]OHSãHQLHHNRQRPLFNHMVLWXiFLHYRVYRMHMNUDMLQH

Skleptickí k ekonomike

NSR 2825/14

6ORYiFLV~VNHSWLFNtþRVDWêND V~þDVQpKRVWDYXHNRQRPLN\ VYRMHMNUDMLQ\NHć]DGREUê KRR]QDþLORSHUFHQWD]D]Oê SHUFHQW3RGĐDSULHVNXPX SHUFHQW6ORYiNRYYHUtåH

VD]DMHGHQURNVLWXiFLDVORYHQVNHMHNRQRPLN\]OHSãtSHUFHQWVLP\VOtåHVLWXiFLDEXGH URYQDNiDSHUFHQWSUHGYtGD]KRUãHQLHVWDYX 6ORYiFLYãDNYLDFYHULDHXUySVNHMHNRQRPLNHNHćSRGĐD SHUFHQW]QLFKVDVLWXiFLD ]OHSãtURYQDNêVWDYSUHGSRNODGiSHUFHQW6ORYiNRY DFHORHXUySVNH]KRUãHQLHKRVSRGiUVWYDQD]QDþLORSHUFHQWREþDQRY65 2SURWLSULHPHUX(ÒV~6ORYiFLRþRVLRSWLPLVWLFNHMãtYV~YLVORVWLVHNRQRPLFNRXNUt]RXNHćSHUFHQWWYUGtåH YUFKRONUt]\MHXå]DQDPL (Ò–SHUFHQW DDNSHU FHQW(XUySDQRYVDERMtåH WR QDMKRUãLH HãWH OHQ SUtGH

X 6ORYiNRY WRPX YHUt OHQ SHUFHQWĐXGt9LDF6ORYiNRY SHUFHQW QHåMHSULHPHU(Ò SHUFHQW YHUt URYQDNR Y RSWLPLVWLFN~ EXG~FQRVĢ (XUySVNHM~QLH1HJDWtYQ\ YêKĐDGREXG~FQRVWL(ÒPi SHUFHQW(XUySDQRYDSHU FHQWREþDQRY65

Vedie nezamestnanosť (XUREDURPHWHUQD]QDþLOåH 6ORYiNRYYURNXQDMYLDF WUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ SHUFHQW ]OiHNRQRPLFNiVLWXiFLD SHUFHQW UDVW~FHFHQ\DLQÀiFLD SHUFHQW ]GUDYRWQi DVRFLiOQDVWDURVWOLYRVĢ SHU FHQW ]ORþLQQRVĢ SHUFHQW G{FKRGN\ SHUFHQW DY\VRNpGDQH SHUFHQW DDåSRWRP

6ORYiNRYYURNXQDMYLDFWUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ,OXVWUDþQpIRWR7$65

VWDYY]GHODQLD SHUFHQWi NOLPDWLFNpRWi]N\ SHUFHQWi RWi]NDLPLJUiFLH SHUFHQWR 2VRELWQêSULHVNXP(XUREDURPHWUDMH]DORåHQêQDUHSUH]HQWDWtYQHMY]RUNHĐXGt]RYãHWNêFKþOHQVNêFKãWiWRY~QLH &HONRYR EROR Y REGREt RG

GRPDUFDRVORYHQêFKWDNPHUREþDQRY YRYHNXURNRYDYLDF1D 6ORYHQVNXERORRVORYHQêFK UHVSRQGHQWRY

VoĖte stranu TIP, nie JURSKÝ PARK! Dajte zbohom politickým dinosaurom.

7$65


KRĂ TKE SPRĂ VY

M�ĽA PRE MAMU PRANOSTIKY

Desiatky rodiÄ?ov a detĂ­ sa 10. mĂĄja v RevĂşcej tretĂ­krĂĄt zapojili do akcie MĂ­Äža pre mamu, ktorĂş uĹž po jedenĂĄsty rok organizujĂş materskĂŠ a rodinnĂŠ centrĂĄ ako najväÄ?ĹĄiu oslavu DĹˆa matiek. ZĂĄĹĄtitu nad podujatĂ­m uĹž po druhĂ˝krĂĄt prevzala primĂĄtorka RevĂşcej Eva CireĹˆovĂĄ. „TĂĄto symbolickĂĄ mĂ­Äža, to je vlastne akoby Ăşdel matky, ktorĂĄ celĂ˝ Ĺživot krĂĄÄ?a popri svojom dieĹĽati,“ dodala. MĂ­Äža pre mamu je kultĂşrno-zĂĄbavnĂŠ podujatie pre celĂŠ rodiny. OrganizujĂş ho v predveÄ?er DĹˆa matiek.

1

3

NĂ VĹ TEVA UÄŒITEÄ˝A Z THAJSKA

5 2

VYHRAJTE 1 000 â‚Ź s televĂ­ziou tv8! ktorej tĂŠme sa prevaĹžne venuje tv8?

A) spravodajstvu B) ezoterike POĹ LITE ODPOVEÄŽ CEZ SMS V TVARE:

tv8 (medzera) A alebo B NA ÄŒĂ?SLO: 7011

ťíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inťtal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - ŠaĞa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., SúżaŞ trvå do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50₏ s DPH. Televízne KåblovÊ rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trĂĄpi VĂĄs vaĹĄa budĂşcnosĹĽ? zavolajte naĹĄim veĹĄticiam!

0900 718 018

Technicky zabezpeÄ?uje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 â‚Ź s DPH /min. 18+

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA

NĂĄpoveÄ?: ACHT, ALAP, ANIS, DAN, OMA, SAVE, Ĺ UT.

4

.HćV~]DĂžLDWNRPPiMDQRFLPHVDĂžQpVWXGHQpUR DĹˆa 2. mĂĄja ZĹ na Hviezdoslavovej ul. v RevĂşcej na- vĹĄtĂ­vil QDWpWDNĂŞE\PDOE\ĢFHOĂŞPiM uÄ?iteÄž Narong Kraisee z Thajska. Ĺ˝iakov zaujal $NYSUYĂŞPiMRYĂŞWĂŞĂĽGHÄ–SUĂŁDORGiüćEROSUHG rozprĂĄvanĂ­m o thajskej prĂ­rode, kultĂşre, krĂĄsnych chrĂĄ- moch, ]YHVĢRXERKDWHM~URG\ tradĂ­ciĂĄch. Ă”smaci a deviataci tak mali vĂ˝ni$NSDGiVQHKYPiMLEXGHKRMQHWUiY\ moÄ?nĂş hodinu angliÄ?tiny. VÄ?aka jeho nĂĄvĹĄteve sa ĹĄko0iMRYpPUD]\D]LP\SRFKRYDM~VHME\ lĂĄci dozvedeli veÄža o krajine, vyuÄ?ovanĂ­ v thajskej ĹĄkole. &KODGQĂŞPiMEH]PUD]XJD]GRYLMHPLOĂŞEXGH  PQRKRVHQDEH]FK\E\YRELOt &KODGQĂŞPiMMDKRG\]UHOpQD7XULFHMDVQĂŞ8UEDQ YtQRPQDSOQtSLYQLFH &KODGQĂŞPiMVPRNUĂŞPM~QRPSOQLDVWRGROX]ER  ĂĽtPDVWRK\VHQRP 6WXGHQĂŞPiMYVWRGROHUDMNUDY\QDSDĂŁXQHY\KiÄ–DM &KODGQĂŞPiMDM~QYODĂĽQĂŞMHSUHVĂŞSN\VXG\]GDUQĂŞ Na kandidĂĄtke strany TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) sa objavil aj 9PiMLYOKNRFKODGQREXGHYtQDQDGQR mladĂ˝ 25 roÄ?nĂ˝ reper RĂŠtos (Oliver DomarackĂ˝). Zapojil sa &KODGQĂŞPiMSUHRYRFLHUDM do eurokastingu strany TIP, zĂ­skal dostatoÄ?nĂ˝ poÄ?et hlasov 6WXGHQĂŞPiMYVWRGROHUDM verejnosti, a sa stal sa tak jednĂ˝m z 13 oficiĂĄlnych kandidĂĄ=DPRNUĂŞPPiMRPLGHVXFKĂŞM~Q]DVXFKĂŞPPi tov strany v nadchĂĄdzajĂşcich eurovoÄžbĂĄch. V rĂĄmci kampa- neMRPLGHPRNUĂŞM~Q spustil klip pesniÄ?ky MĂĄme to v rukĂĄch. Svojou skladbou 'iüćGiüćPiMRYĂŞGiüćEXG~PLRGWHEDYODV\UiVĢ vyzĂ˝va na zmenu, na koniec politickĂ˝m dinosaurom. Dokon9PiMLYHĂžHUQiURVDFKODGQiVÄ?XEXMHYHÄ?DYtQDDVHQD ca sa objavuje v klipe skladby aj hĂĄkovĂ˝ krĂ­Ĺž, ale len ako sĂş6WXGHQĂŞPDUHFPRNUĂŞPiMEXGHKXPQRDNRUDM Ä?asĹĽ antifaĹĄistickĂŠho symbolu. 6XFKĂŞPDUHFPRNUĂŞPiMEXGHĂĽLWRDNRKiM $NMHPiM]iKUDGQtNRPEĂŞYDLURÄ?QtNRP Video nĂĄjdete na: www.nasenovinky.sk/retos 9PiMLDE\SDOLFDSDVWLHURPQHREVFKOD 9PHVLDFLPiMLSDGDM~QDMYlÞãLHURV\ www.revuca.sk, TASR, (ts)

NalaÄ?te si televĂ­ziu tv8!

.UtĂĽRYNXGRGDODUHGDNFLDĂžDVRSLVX5(/$;

naĹĄe novinky

KR�ŽOVKA

NSR 3246/IN

12


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

13

129e35$&291e0,(67$932/7È5, Vláda SR na svojom zasadnutí 7. mája 2014 rozhodla o poskytnutí investičnej pomoci vo výške takmer 11,9 milióna eur pre spoločnosť Poltár Crystal & Steel, a. s., ktorá v rámci svojho podnikateľského zámeru vytvorí do konca roka 2015 v obnovených miestnych sklárňach 400 nových pracovných miest. Pre región so štvrtou najY\ããRXQH]DPHVWQDQRVĢRX na Slovensku (okolo 30 perFHQW MH WR NRQHþQH GREUi VSUiYD3OiQRYDQpQiNODG\ LQYHVWRUD VSRMHQp V REQRYHQtPþLQQRVWLYEêYDOêFK VNOiUĖDFK6ORYJODVVY3ROWiUL V~ RNROR PLO HXU 0LQLVWHUVWYRKRVSRGiUVWYD SRVN\WQHVSRORþQRVWL3ROWiU &U\VWDO 6WHHODVLQYHVWLþQ~SRPRFYRIRUPHGRWiFLH QDQiNXSPRGHUQêFKVWURMRY DWHFKQROyJLt~ĐDY\QDGDQL 6NOiUVNDYêUREDPiYRNUHVH3ROWiUWDNPHUURþQ~WUDGtFLX)RWR7$655DGRYDQ6WRNODVD ]SUtMPXSUiYQLFNêFKRV{E a príspevku na vytvorenie VWDURVWRY]%DQVNRE\VWULF- ]DSUHGSRNODGXåHVDWDNê- SROWiUVN\FKVNOiUQtQDMVN{U QRYêFKSUDFRYQêFKPLHVW NpKRNUDMDYWHG\XSR]RUQLO WRLQYHVWRUQiMGH³ VRVWURMiUHQVNRXYêURERX Ä1HEXGHPHGiYDĢSHQLD]H 0LQLVWHUVWYRKRVSRGiUVWYD -HMSUHGVHGDSUHGVWDYHQVWYD Podporia QRYêPYODVWQtNRPVNOiUQt VR 6ORYHQVNRX DJHQW~URX DJHQHUiOQ\ULDGLWHĐ3DYHO serióznu firmu 3ROWiUNWRUtVDREMDYLDRG- SUHUR]YRMLQYHVWtFLtDRE- 3HWUHFKYODQLXYLHGROÄ=D9OiGD65GHNODURYDODSRPRF QLNDGLDĐ0XVtWRE\ĢYHĐ- FKRGX 6$5,2 YVSROXSUi- SiOLĢSHFHD]DþDĢVYêURVNOiUĖDPY3ROWiULXåQDVYR- Ni¿UPDNWRUiS{VREtYWHM- FLV¿UPDPL]DREHUDM~FLPL ERXEH]G{NODGQHMSUtSUDY\ MRPSUYRPYêMD]GRYRP]D- WRREODVWLDPi]iXMHP]DþDĢ VDYêURERXVNODWDNpKRWRLQ- E\QHPDOR]P\VHO9LHPH VDGQXWtNUiWNRSRYRĐEiFK RSlWRYQHYêUREXY3ROWiUL YHVWRUDQDSRNRQQDãOL6SR- åHSUYêFKSiUURNRYEXGH YURNX3UHPLpU5R- 7DNHMWRVSRORþQRVWLMHYOi- ORþQRVĢ3ROWiU&U\VWDO 6WH- WUHEDGRIDEULN\YHĐDLQYHVEHUW)LFRYãDNSUtWRPQêFK GD65SULSUDYHQiSRP{FĢ HO]DþDODYDUHiOLEêYDOêFK WRYDĢDOHGRGYRFKURNRY E\VPHPRKOL]DPHVWQDĢGR ĐXGt³

9êUREDVNODY3ROWiUL)RWR7$65

NWRUiPiPDĢVSROXVYêURERXVNOHQHQêFKYOiNLHQNDSDFLWXWDYHQLDYlþãLXDNR WRQ]DGHĖ

Nové pracovné miesta

9\WYiUDQLHQRYêFKSUDFRYQêFKPLHVWVRãWiWQRXSRPRcou pre investorov aj prosWUHGQtFWYRPHXURIRQGRYMH SUHUR]YRM%DQVNRE\VWULFNpKRNUDMDQHY\KQXWQRVĢRX .RQNUpWQHSUH3ROWiUMHWR SRURNRFK~SDGNXQHRSDÄ0XVtWRE\ĢYHĐNi NRYDWHĐQiPRåQRVĢåH]DþDWtPYêURE\VDWX]QRYDRWYR¿UPDNWRUiS{VREt UtãDQFDE\ĢMHGQêP]OtGURY YREODVWLVNOiUVNHMYêURE\ YWHMWRREODVWL RORYQDWpKRNULãWiĐXãSLþNRYHMNYDOLW\YQRYRPGL]DMQH DPi]iXMHP 6QDKRX LQYHVWRUD MH QDGYLD]DĢQDSUHGFKiG]DM~FH ]DþDĢRSlWRYQH ~VSHFK\DWUDGtFLXYREODVWL VNOiUVNHM YêURE\ NWRUi YêUREXY3ROWiUL³ PiYRNUHVH3ROWiUWDNPHU URþQ~WUDGtFLX 5REHUW)LFR -HGLQêPYê]QDPQêPYêUREFRPNYDOLWQpKRQiSRMRYpKR 6SROXVUHNRQãWUXNFLRXYê- VNODVWRORYDFtFKGRSOQNRY UREQêFK KiO VL REQRYHQLH DGHNRUDþQêFKSUHGPHWRY VNOiUVNHMYêURE\Y3ROWi- zo skla na Slovensku zostaULY\åLDGDQDMPlYêPHQX ODVNOiUHĖ5RQDDV/HGWDYLDFLFKDJUHJiWRYDYê- QLFNp5RYQH7HUD]VDNQHM UREQêFKOLQLHNDOHDMćDO- P{åHSULGDĢ3ROWiU&U\VWDO ãLXYêPHQXDPRGHUQL]i- 6WHHODV FLXWHFKQROyJLHYH[LVWXM~FHM SUHYiG]NHQDYêUREXVNOD E\V


14

naše novinky

ŠPORT

ÚSPEŠNÁ SÉRIA GLADIÁTOROV verila schopnosti našej bojovníčky. Druhým, ktorý mal zasiahnuť do turnaja za náš klub MTR, bol Karol Klimeš. Bohužiaľ, jeho súper ochorel a nepricestoval. Karol sa tak nakoniec do ringu nedostal.

Bojové športy patria v súčasnosti k najvyhľadávanejším športom a rapídne naberajú na popularite. Dôkazom stúpajúceho trendu je aj množstvo turnajov v rôznych bojových umeniach, ktoré sa organizujú čoraz častejšie a o divácku kulisu veru nie je núdza. Inak to nebolo ani v Poltári, kde sa konal galavečer série Youngblood. Zúčastnilo sa ho celkovo 22 súťažiacich, z toho dve ženy. Zaplnená športová hala videla 11 zápasov podľa pravidiel K1, Muay Thai a MMA. Zastúpenie mal aj klub MT Revúca. Vyspovedali sme trénera a predsedu MT Revúca Miroslava Senka, aby sa s nami podelil o svoje dojmy z poltárskeho galavečera.

Ako hodnotíte celkovú úroveň galavečera z hľadiska obsadenia a kvality zápasníkov

Bojové športy zaujali aj nežné pohlavie.

a celkovú organizáciu Youngbloodu v Poltári? Celkovú úroveň galavečera hodnotím veľmi pozitívne. Naplnená hala do prasknutia a skvelá atmosféra. Akcia Youngblood bola zvládnutá veľmi dobre a bez zbytočného naťahovania. Kvalitný moderátor, ktorý zapadol do hladkého priebe-

hu celého podujatia, bol už iba čerešničkou na torte.

Koľko zápasníkov z klubu MT Revúca sa zúčastnilo a s akými výsledkami? Za MT Revúca sa turnaja zúčastnila Nika Mesárová, ktorá úspešne hájila náš klub a vybo-

jovala cenné víťazstvo na svojom prvom galavečeri v pomere 3:0 na body. Zápas trval celé tri kolá a dievčatá si nič nedarovali. Naša taktika zameraná na boj z väčšej vzdialenosti a zakončená kombináciou kopov nakoniec slávila úspech. No aj Nikina súperka predviedla dobrý boxing a niekoľkokrát poriadne pre-

Plánujete do budúcna podobnú športovú udalosť zorganizovať aj v Revúcej? Bojové športy v tomto meste sú predsa veľmi populárne a vyhľadávané. Do budúcnosti máme v pláne zorganizovať podobný galavečer. Tu by sme chceli dať príležitosť hlavne našim domácim zápasníkom, proti ktorým by sme chceli pozvať bojovníkov z celého Slovenska. Po skúsenosti s organizovaním Euroligy MT v marci by sme tentoraz chceli zdvihnúť latku vyššie a pripraviť kvalitný galavečer pre všetkých fanúšikov bojových športov z Revúcej a širokého okolia. Text a foto: Norbert Gonosz

a Bežím n o íc n tv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, is slušn Āi tá a komprom mi Ė a e i v c aj an toler e sú naoz k ti livé. v poli nákaz

214_TIP_Karikatury_1 6

NSR 3251/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 5/9/14 4:52 PM


Ä?Ă­slo 8/2014

Ĺ PORT

15

VOLEJBALISTI SA PRIPRAVUJĂš NA ME V utorok sa na jednom mieste stretli slovenskĂŠ volejbalovĂŠ reprezentĂĄcie muĹžov aj Ĺžien. Zverenci trĂŠnera Flavia Gulinelliho sa v pĂşchovskom Ĺ port Centre pripravujĂş uĹž viac ako týŞdeĹˆ. Obe reprezentaÄ?nĂŠ druĹžstvĂĄ absolvovali oficiĂĄlne fotografovanie a tĂ­my navĹĄtĂ­vil aj prezident Slovenskej volejbalovej federĂĄcie (SVF) Ä˝ubor Halanda. NominĂĄcia muĹžskej reprezentĂĄcie preĹĄla prvĂ˝m preriedenĂ­m a momentĂĄlne je v tĂ­me 16 hrĂĄÄ?ov. S tĂ­mom sa uĹž Ä?alej nepripravujĂş smeÄ?iari Martin Sopko st., TomĂĄĹĄ Halanda, nahrĂĄvaÄ? Filip Palgut, blokĂĄri Jozef PiovarÄ?i a Peter OndroviÄ? a univerzĂĄl Igor RehĂĄk. Na PovaĹžie dorazil v pondelok veÄ?er blokĂĄr Michal ÄŒerveĹˆ, pre zranenie chĂ˝ba Martin Nemec. „Nemec si lieÄ?i zranenĂŠ rameno a absolvuje rĂ´zne terapie. NechĂĄvame mu eĹĄte otvorenĂŠ malĂŠ okienko do ĹĄirĹĄej nominĂĄcie pre kvalifikaÄ?nĂ˝ turnaj o postup na majstrovstvĂĄ EurĂłpy, ale v nominĂĄcii pre SvetovĂş ligu nefiguruje. Defi nitĂ­vne sa v jeho prĂ­pade rozhodneme do konca týŞdĹˆa. Sopko opustil tĂ­m z osobnĂ˝ch dĂ´vodov a PiovarÄ?i mĂĄ zdra-

VolejbalovĂ­ reprezentanti sa pripravujĂş na kvalifikĂĄciu ME. Foto: TASR/Oliver OndrĂĄĹĄ

votnĂ˝ problĂŠm. V jeho prĂ­pade eĹĄte uvidĂ­me, Ä?i sa stihne daĹĽ do poriadku, konzultujeme jeho stav s doktorom Berecom,“ povedal trĂŠner Flavio Gulinelli.

Do Turecka so ĹĄtrnĂĄstimi hrĂĄÄ?mi

V zĂĄvere týŞdĹˆa odohrali slovenskĂ­ reprezentanti tri prĂ­pravnĂŠ zĂĄpasy s ChorvĂĄtskom. „V zĂĄpase s ChorvĂĄtskom sme dali ĹĄancu vĹĄetkĂ˝m hrĂĄÄ?om, zostavu sme rotovali,“ prezradil Gulinelli. V stredu odiĹĄlo druĹžstvo na prĂ­pravu do Turecka a v Izmire odohrĂĄ dva

prĂ­pravnĂŠ zĂĄpasy proti domĂĄcej reprezentĂĄcii. „Do Turecka budeme cestovaĹĽ uĹž len so ĹĄtrnĂĄstimi hrĂĄÄ?mi a v tomto zloĹženĂ­ to uĹž potiahneme aĹž do konca,“ dodal hlavnĂ˝ kouÄ? SlovĂĄkov. Z Turecka sa druĹžstvo presunie uĹž do Popradu, kde od 23. do 25. mĂĄja odohrĂĄ prvĂ˝ turnaj C-skupiny 2. kola kvalifikĂĄcie majstrovstiev EurĂłpy. SĂşpermi SlovĂĄkov budĂş GrĂŠcko, EstĂłnsko a postupujĂşci z 1. kola kvalifikĂĄcie (druhĂ˝ tĂ­m zo skupiny Bosna a Hercegovina, MaÄ?arsko, Ĺ vajÄ?iarsko, NĂłrsko – hrĂĄ sa 9. – 11. mĂĄja). DruhĂ˝ tur-

naj sa uskutoÄ?nĂ­ od 29. do 31. mĂĄja v grĂŠckom meste Rentis. Priamo na majstrovstvĂĄ EurĂłpy, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia od 9. do 18. oktĂłbra 2015 v Bulharsku a v Taliansku, postĂşpi vĂ­ĹĽaz skupiny, druĹžstvo na druhom mieste eĹĄte dostane ĹĄancu v barĂĄĹžovom 3. kole kvalifikĂĄcie. DruhĂ˝ z naĹĄej C-skupiny sa stretne s druhĂ˝m z F-skupiny na budĂşci rok v aprĂ­li a v mĂĄji.

vĂ­ v Svetovej lige. Priamo z GrĂŠcka odlieta druĹžstvo na prvĂ˝ turnaj G-skupiny do Portorika (Carolina, 6. – 8. jĂşna) a o týŞdeĹˆ neskĂ´r zavĂ­ta tĂĄto prestĂ­Ĺžna súżaĹž prvĂ˝krĂĄt v histĂłrii aj na Slovensko. V termĂ­ne od 13. do 15. jĂşna sa SlovĂĄci predstavia v koĹĄickej Steel ArĂŠne a budĂş bojovaĹĽ o postup na zĂĄvereÄ?nĂ˝ turnaj Final Four, ktorĂ˝ sa uskutoÄ?nĂ­ od 27. do 29. jĂşna v tureckej Burse.

Po kvalifikĂĄcii budĂş hraĹĽ SvetovĂş ligu

HneÄ? po kvalifi kĂĄcii ME sa slovenskĂ˝ tĂ­m predsta-

Zdroj: SVF

2EHF%DGtQVRVtGORP6OiGNRYLĂžRYD%DGtQSRQ~NDGRQiMPXQDGREXXUĂžLW~ URNRY QHKQXWHÄ?QRVWLQDGRĂžDVQpXĂĽtYDQLHNWRUpV~YHGHQp2NUHVQĂŞP ~UDGRPY%DQVNHM%\VWULFLNDWDVWUiOQ\RGERURNUHV%DQVNi%\VWULFDREHF%DGtQNDWDVWUiOQH~]HPLH%DGtQHYLGRYDQpQD/9ĂžDNRSDUFHODUHJLVWUDĂ„&Âł ĂžtVORWUYDOpWUiYQHSRUDVW\RYĂŞPHUHPDSDUFHODUHJLVWUDĂ„(³ÞtVORRUQiS{GDRYĂŞPHUHP /HKRWDQDGRUXĂžHQLHFHQRYĂŞFKSRQ~N]iXMHPFRYMHGRM~QD=iXMHPFDMHSRYLQQĂŞGRXYHGHQpKRWHUPtQXGRUXĂžLĢVYRMXFHQRY~SRQXNXStVRPQHQDDGUHVX 2EHF%DGtQ6OiGNRYLĂžRYD%DGtQDYSRQXNHXYLHVĢYĂŞĂŁNXQiMRPQpKRNWRUpSRQ~ND2EHF%DGtQEXGHDNFHSWRYDĢOHQWDNpFHQRYpSRQXN\NWRUp EXG~Y\MDGUHQpSHYQRXVXPRX$NFHQRYiSRQXNDĂĽLDGQHKR]iXMHPFXQHGRVLDKQHWUKRYpQiMRPQpWMQiMRPQp]DDNpVDYGDQRPĂžDVHDYREFL%DGtQREY\NOH SUHQHFKiYDM~GRQiMPXQDGRKRGQXWĂŞ~ĂžHOSRURYQDWHÄ?QpQHKQXWHÄ?QRVWLREHF%DGtQRGWHMWRSRQXN\RGVW~SL

NBB 3214/14

=iXMHPFRYLDEXG~StVRPQHSR]YDQtQDY\KRGQRWHQLHFHQRYêFKSRQ~NYãHWNêFK]iXMHPFRYQDMQHVN{UGQtSUHGNRQDQtPY\KRGQRWHQLD1H~ÞDVĢQLHNWRUpKR ]iXMHPFXQLHMHSUHNiüNRXXVNXWRÞQHQLDY\KRGQRWHQLD2EHF%DGtQX]DWYRUtQiMRPQ~]POXYXOHQVWêP]iXMHPFRPNWRUêSRQ~NQHQDMY\ããLHWUKRYpQiMRPQp

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem v meste ď‚Ąď€ VydavateÄž: 14 news, s. r. o.  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava – StarĂŠ Mesto, SlovenskĂĄ republika  IÄŒO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky RevĂşca, nĂĄklad 14 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NSR 3215/14

16

Nra 08 2014 web  
Nra 08 2014 web  
Advertisement