Page 1

5 900 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 2/2014 Dátum vydania: 13 2. 2014

Revúca

Modernizácia mesta

Kuzminová minová má zllato

Kotleba ruší eurofondy

str. 2 V tomto roku sa bude opäť pokračovať obnovou ďalších úsekov miestnych komunikácií. Okrem nich sa mesto zameria i na obnovu ihrísk.

str. 16 Slo oven nskej skkejj biaatl tlon on nisstkke An Anas a ta tasi sii Kuzminovejj sa po oda d rilo o na Z Ziimn nýýccch h olympijskýcch hrách ch v rus u ko om So oči či obhájiť zlatú medailu v v ššp pri rint ntte nte žien na 7,5 kilometra.

str. 3 Verbálne „vyhlásenie vojny“ Európskej únii a eurofondom myslí banskbystrický župan Marian Kotleba vážne. Vraj pre nedostatok financií.

Budúci prváčikovia. Foto: archív školy

PRIVÍTANIE BUDÚCICH ŠKOLÁKOV Onedlho sa v základných školách uskutoční zápis do 1. ročníka. Keďže podľa súčasnej legislatívy si môžu rodičia sami vybrať, do ktorej základnej školy svoje dieťa zapíšu, mnohí zvažujú rôzne možnosti a berú do úvahy viaceré kritériá. Jedným z najrozhodujúcejších by malo byť, aby sa dieťa v škole cítilo dobre, bezpečne a aby bolo vyučovanie pre neho zaujímavé. V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici privítali budúcich prvákov z Revúcej a pozvanie neodmietli ani škôlkari z Revúčky. Pedagó-

govia si pre nich pripravili ukážky vyučovacích hodín, počas ktorých sa ocitli vo svete „veľkých“ žiakov.

Učiteľská kapela hrala prváčikom

Na hodinách slovenčiny a matematiky si mohli odskúšať interaktívnu tabuľu, počas prírodovedy prácu s mikroskopom a veľmi sa im páčila aj rozprávková angličtina. Veľa zábavy si užili na hodine hudobnej výchovy, kde sa im predstavila učiteľská kapela. Asi všetkým sa páčila

telesná výchova, na ktorej si zacvičili pomocou netradičných športových potrieb. Po skončení „vyučovania“ bolo vidieť na tvárach detí radosť a nadšenie. Mnohí hovorili, že sa už do veľkej školy tešia a niektorí sa pýtali, kedy môžu prísť zase. Ivana Janečková


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ROZSIAHLE PÁTRANIE

KRÁTKE SPRÁVY

2

Dňa 28. januára bola od ranných hodín v Banskobystrickom kraji vykonaná pátracia akcia, do ktorej sa zapojili okrem policajtov kriminálnej polície aj policajti poriadkovej, železničnej a dopravnej polície zo všetkých okresov Banskobystrického kraja. Spolu išlo o 116 mužov zákona. Počas 8 hodín policajti skontrolovali viac ako 500 ľudí a vyše 170 motorových vozidiel. Zo skontrolovaných osôb bolo 35, ktoré sa nachádzali v pátraní ako hľadané osoby, nezvestné osoby, osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie, nenastúpili do výkonu trestu odňatia slobody, alebo bolo pátranie po ich pobyte.

ZÁPIS DO MATERSKÝCH ŠKÔL Prihlášky do materských škôl na školský rok 2014/2015 sa podávajú od 20. februára 2014 do 15. marca 2014 riaditeľke materskej školy. Na zápis rodič prinesie vyplnenú prihlášku, ktorú mu vydá materská škola alebo si ju stiahne z jej webovej stránky. Pri zápise odovzdá aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Na zápis by mal prísť rodič aj s dieťaťom, aby sa zoznámilo s prostredím a taktiež aby si obzrelo priestory.

MODERNIZÁCIA MESTA V roku 2013 sa začalo s realizáciou stavby Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca. V tomto roku sa bude pokračovať obnovou ďalších úsekov miestnych komunikácií. Konkrétne to bude na uliciach J. Kordoša, 1. mája, S. Chalupku, Magnezitárov, výstavbou nových parkovacích plôch na uliciach 1. mája, J. Kordoša, Jilemnického, Magnezitárov, J. Bottu, T. Vansovej, Vl. Clementisa a obnovou parkoviska na Remeselníckej ulici.

Nové ihriská

Ulice mesta čaká obnova.

zrealizujú tri ihriská. Dve budú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a jedno je určené pre plážový volejbal. Ďalšie stavebné práce sa uskutočnia podľa schválenej projektovej dokumentácie.

nikácií, ktorej začatie sa predpokladá v marci tohto roka. Predmetom danej stavby je rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Bernolákova, Kukučínova, Vajanského a Kollárova. Projekt stavby rieši rekonštrukciu komunikácií vrátane ich odvodnenia a rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov.

TIC JE NAZAD

Mesto je aj investorom stavby Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk Revúca, ktorá začala v roku 2013. Stavba sa nachádza v areáli Základnej školy na Ul. Hviezdoslavovej. V rámci daného projektu sa

Turistické informačné centrum (TIC) je od 27. januára 2014 presťahované späť na pôvodnú adresu: Muránska ulica č. 18 (budova Prvého slovenského gymnázia), no muzeálna expozícia nebude zatiaľ pre verejnosť pre jej revitalizácie sprístupnená. Turistické informačné centrum je otvorené každý deň. Bezplatne poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych podujatiach, zabezpečuje prezentácie mesta.

RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ ROVNAKO, CHRÍPKY JE MENEJ

EXTRÉMIZMUS V PRAXI Takmer štvrtina občanov Slovenska sa aspoň raz v mesiaci stretne s prejavom extrémizmu. Jeho najčastejším prejavom je chuligánstvo a vandalizmus, napríklad násilie na futbalových štadiónoch. Častejšie sa s extrémizmom stretávajú muži, mladšia veková kategória a občania maďarskej národnosti. Prejavy extrémizmu sú viditeľnejšie v Banskobystrickom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Ďalšie prejavy extrémizmu sa týkajú menšín; sú to rasové útoky, hlásenie sa k rasovej nadradenosti alebo národnostné útoky proti menšinám.

FINANCIE NA HAVÁRIE ŠKÔL V minulom roku dostali základné a stredné školy od ministerstva školstva na riešenie havarijných situácií asi 16,3 milióna eur. Použili sa predovšetkým na opravy striech, sociálnych zariadení, podláh, chodníkov či výmeny okien. Najviac peňazí ministerstvo poskytlo školám v Banskobystrickom kraji, konkrétne išlo o čiastku 1,7 milióna eur. Ministerstvo školstva môže účelovo prideliť financie zo svojej kapitoly a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na riešenia havarijných situácií na základe skutočnej potreby. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá zriaďovateľ príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja. Ivana Janečková, TASR

Obnova komunikácií

Na rok 2014 pripravilo mesto aj ďalšiu stavbu pod názvom Rekonštrukcia miestnych komu-

V 6. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 53 percent lekárov pre deti a dorast a 49 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbieral údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj v absolútnych číslach, 5 692 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO), čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1 716 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 569 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 172 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s uplynulým týždňom je výskyt respiračných ochorení približne na rovnakej úrovni, výskyt chrípky, ktorá sa z týchto ochorení vyvinula, klesol o 21 percent.

Veľa chorých aj v Revúcej

Najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach je v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 815 prípadov, ale aj v okresoch Rimavská Sobota (700 chorých), Revúca (584 chorých) a Banská Bystrica (518 cho-

rých). O niečo nižší a porovnateľný počet chorých evidujú lekári hlásiaci v tomto týždni v okresoch Veľký Krtíš, Poltár, Brezno, Žarnovica a Banská Štiavnica. Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov v okrese Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Žarnovica a Banská Štiavnica. Z hľadiska veku ochorenia na ARO najviac postihujú v absolútnych číslach vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva (1 728), 6- až 14-ročných detí (1 403 prípadov), ako aj skupinu najmenších detí od 0 do 6 rokov (1 104 chorých). Najmenej chorých na ARO je tentoraz v skupine občanov nad 60 rokov. Najvyšší výskyt CHPO je tentoraz medzi deťmi základných škôl, ekonomicky činným oby-

Text a foto: www.revuca.sk

vateľstvom a adolescentmi. Hygienici pre vysokú chorobnosť tento týždeň nezavreli v regióne žiadne školské ani predškolské zariadenie.

Komplikované zápaly

V porovnaní s 5. kalendárnym týždňom sa zo 4,1 na 2,2 percenta znížil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 70 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 23 prípadoch a v 33 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií-3,6 percenta, sa vyskytlo medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a seniormi. Epidemiológovia opätovne upozorňujú, že chrípku, ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom a útočiacim na dýchacie cesty nemožno podceňovať. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a prípadné epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám. TASR


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

3

KOTLEBA RUŠÍ UŽ AJ EUROFONDY NA ŠKOLY!

Banskobystrický župan Marian Kotleba. Foto: Mirka Chabadová

Zdá sa, že verbálne „vyhlásenie vojny“ Európskej únii a eurofondom myslí banskobystrický župan Marian Kotleba vážne. Aktuálne zrušil spolufinancovanie schválených europrojektov stredných škôl BBSK, vraj z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Vyplýva to z listu vedúceho odboru vzdelávania a kultúry BBSK Ing. Miroslava Martiša

z 31. januára 2014, ktorý poslal riaditeľom škôl so schválenými projektmi z Operačné-

ho programu Vzdelávanie (jeho kópiu máme v redakcii). V liste sa doslova píše: „Odbor vzdelávania a kultúry BBSK Vám oznamuje, že projekty z OP Vzdelávanie-Moderná stredná škola schválené Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ nebudú spolufinancované zo zdrojov BBSK z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Školy, ktoré si zabezpečia spolufinancovanie samostatne, požiadajú predsedu v zmysle Príkazu predsedu BBSK o súhlas k zabezpečeniu verejného obstarávania dodávateľsky.“ Po svojom nástupe do funkcie stihol župan Marian Kotleba zastaviť prvý úsek výstavby cyklotrasy „Rodinná cestička“ Banská Bystrica – Sliač – Zvolen pre cykloturistov a pripravovanú investíciu novej prístupovej cesty na Pršany, aj pre stovky Bystričanov bývajúcich na Pršianskej terase. Teraz zastavuje schválené europrojekty pre žiakov stredných škôl v kraji. Dôvodom majú byť bližšie nešpecifikované dlhy a údajný nedostatok financií v rozpočte, ktorého

návrh na tento rok ešte stále nepredložil poslancom BBSK.

Predchodca kritizuje

Kotlebov predchodca na poste župana Vladimír Maňka k tomu uviedol: „To je teda poriadna hlúposť. Keby som bol takto pracoval ja, za štyri roky by sme nezrealizovali investičné projekty z eurofondov a grantov za vyše 100-mil. eur, ktoré pomohli občanom kraja. Dnes sú k dispozícii županovi na investície pri tvorbe rozpočtu na rok 2014. Podľa mojich informácií za minulý rok zdedí Kotleba aktuálne vyšší prebytok rozpočtu v miliónoch eur, ako som naznačil vo svojom návrhu z decembra. Tam má zdroje na to, aby podporil vzdelávanie v našom kraji.“ Ako sme sa dozvedeli, viacerí učitelia dotknutých stredných škôl v Banskobystrickom kraji sú z rušenia schválených europrojektov županom priam zhrození. Kotlebove tvrdenia o zadlžení kraja a nedostatku financií v rozpočte BBSK na kofinancovanie eurofondov považujú za účelové a zavá-

dzajúce. Podľa ekonomických analýz inštitútu INEKO za rok 2012 bol Banskobystrický kraj s mierou zadlženia vo výške 25,07 % najmenej zadlženým samosprávnym krajom na Slovensku, pričom za kritickú sa považuje 60-percentná hranica zadlženia voči príjmom bežné-

Viacerí učitelia dotknutých stredných škôl v BBKS sú z rušenia europrojektov zhrození. ho rozpočtu. Pokiaľ sa Banskobystrický kraj vzdá eurofondov pre stredné školy, Agentúra ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ich presunie do ostatných krajov. (bys)

EURÓPSKA ÚNIA DÁ NA PODPORU UMELCOV 1,46 MILIARDY EUR Európska únia v rokoch 2014 až 2020 vyčlenila na podporu kultúry 1,46 miliardy eur, čo je o deväť percent viac ako v rokoch 2007 až 2013. Takto chce podporiť spolu 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, 2 000 kín, 800 filmov či 4 500 prekladov kníh.

Živé sochy boli súčasťou španielskej kultúry v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

„Program Kreatívna Európa podporí ochranu kultúrneho dedičstva aj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a bude podpo-

rovať hlavne spoluprácu medzi jednotlivými krajinami, medzi umelcami tak, aby sa ich tvorba dostala k čo najväčšie-

mu počtu ľudí,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Dodal, že táto podpora je nielen pre umelcov, ale aj na to, aby Európania vo všeobecnosti viacej poznali iné kultúry, diela iných krajín. S podporou kultúry podľa Chreneka úzko súvisí aj podpora hospodárstva. „Kreatívny priemysel, kultúra už teraz predstavuje 4,5 percenta HDP EÚ a je tam zamestnaných 8,5 milióna ľudí. Takže ten potenciál je veľký, aj preto na program Kreatívna Európa bolo vyčlenených aj dosť finančných prostriedkov,“ doplnil Chrenek.

Kultúru národnostných menšín vo Svidníku prezentovali rusínske i ukrajinské telesá. Ako hosť vystúpil moskovský súbor Lopotočky. Foto: TASR/Milan Kapusta

Financie aj pre Slovákov

Peniaze sú určené aj pre slovenských žiadateľov. „Veríme, že umelci a kultúrne inštitúcie na Slovensku nezostanú bokom a aktívne sa zapoja do cezhraničných projektov,“ pokračoval Chrenek. Program Kreatívna Európa sa skladá z podprogramov MEDIA a Kultúra, ktoré doteraz tvorili samostatné pod-

porné programy. Vzhľadom na spájanie programov sa zlúčili aj kancelárie Kultúrny kontaktný bod a Media Desk Slovensko do spoločnej informačnej kancelárie Creative Europe Desk Slovensko, ktoré je súčasťou Slovenského filmového ústavu. TASR


4

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ZÁKLADNÉ ŠKOLY NAMAĽUJTE SI OBRAZ BILANCOVALI HORÚCIM VOSKOM

Aj v revúcke školy začiatkom februára na pedagogických radách podrobne rozoberali a hodnotili úroveň edukačných výsledkov v prvom polroku školského roka 2013/2014.

V základných školách v našom meste neprospelo na polroku z celkového počtu 1 113 žiakov 86 žiakov. Vymeškaných bolo spolu 62 153 hodín, čo je v priemere 56 hodín na jedného žiaka. Neospravedlnených hodín bolo 1 453 hodín, čo je 1,13 hodín na jedného žiaka.

V jednotlivých ZŠ boli výsledky nasledujúce:

Základná škola J. A. Komenského: z celkového počtu 442 žiakov 234 žiakov prospelo s vyznamenaním a 38 neprospelo. Žiaci vymeškali spolu 19 262 hodín a 259 hodín nebolo ospravedlnených. Podľa riaditeľa školy Emila Valka je okrem úspechov žiakov na olympiáde v anglickom jazyku, v matematickej olympiáde, v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko, veľkou prioritou školy Program Comenius – Posolstvo minulosti pre súčasnosť – spoločný projekt ZŠ J. A. Komenského v Revúcej a partnerskej školy z Ledzín v Poľsku realizovaný v rámci programu Comenius. Druhý rok škola úspešne pokračuje v programe Zelená škola. Dobre obstáli aj v priebežnom hodnotení a získali diplom Na ceste k zelenej škole. Základná škola I. B. Zocha: z počtu 281 žiakov, 91 žiakov prospelo s vyznamenaním, 24 neprospelo. Počet vymeškaných vyučovacích hodín 19 875, z toho 945 neospravedlnených vymeškaných hodín. Z dosiahnutých úspechov žiakov je 1. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise žiakov ZŠ, 1. miesto v obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, 1. miesto v turnaji v malom futbale, 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády. Zástupkyňa riaditeľky školy Katarína Szökeová oceňuje najmä Projektový týždeň. Ide o realizáciu niekoľkodňových projektov, ktorá prináša so se-

Poznáte enkaustiku? Ide o originálnu umeleckú techniku, ktorá je hitom a dostane vás na prvý pokus.

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

bou zásadnú zmenu spôsobu vyučovania. Ich základnou črtou je mnohotvárnosť a maximálne využitie medzipredmetových vzťahov. Pred žiakov sa postaví viac konkrétnych úloh, ktoré riešia väčšinou skupinovou formou práce. Základná škola na Hviezdoslavovej ulici: z počtu 390 žiakov, 89 žiakov prospelo s vyznamenaním a 24 žiakov neprospelo. Z počtu 23 016 vymeškaných hodín bolo 252 neospravedlnených. Škola sa pýši niekoľkými významnými úspechmi. Spomenieme víťazstvo v okresnom a krajskom kole v cezpoľnom behu družstiev. Piate miesto v celoslovenskom kole v cezpoľnom behu. Druhé miesto v celoslovenskej súťaži Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý klas. Medailové miesta v okresných olympiádach zo slovenského jazyka, anglického a nemeckého jazyka v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko. Významnými projektmi školy sú: Vyučovanie anglic-

V základných školách v Revúcej neprospelo na polroku z celkového počtu 1 113 žiakov 86 žiakov. kého jazyka žiakov 4. ročníka ZŠ aplikovaním metódy CLIL, Škola plná zdravia, Strom života, Škola priateľská deťom, E-twinning – moderné vyučovanie cudzích jazykov. Michal Šimko

Enkaustiku ako výtvarnú techniku poznali kultúry Grécka a Egypta už pred naším letopočtom. Toto slovo pochádza z gréčtiny a znamená vypálenie, teda samostatný proces, pri ktorom technika vzniká. V staroveku sa enkaustikou maľovalo na drevo, kameň alebo aj murivo. Enkaustika je antická technika maľovania horúcim voskom. Ide o jednoduchú a nenákladnú techniku pre každého jednotlivca. Vďaka modernej technológii sa otvorila širokej verejnosti a patrí ku kreatívnym formám výtvarného umenia. Pri tejto metóde je včelí vosk, do ktorého je pridaný farebný pigment, nanášaný enkaustickou žehličkou na nesajúci papier, alebo i na drevo či textil.

Umenie na problémy

Enkaustikou sa naučíte farebnosti, ale zároveň sa ňou aj vzdelávate. Svojou prácou vyjadrujete svoj stav a emócie, čím si pomáhate prekonávať svoje každodenné problémy. Výhodou enkaustických

Spod rúk Jany Bakičovej vychádzajú obrazy namaľované horúcim voskom.

malieb je, že ich starnutím nedochádza ku strate farebnosti, nakoľko včelí vosk je odolný voči vlhkosti. Pozor však na umiestnenie obrazu, nedávajte ho tam, kde je

priame slnečné žiarenie alebo zdroj sálavého tepla. Znehodnotil by sa vám. Text a foto: Ivana Janečková

ÚSPECH S POVESŤAMI Keď sa v Šali v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej, a tak predseda miestneho odboru Matice slovenskej MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahranič-

nej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.

Úspechy z prednesu

Žiaci majú možnosť na hodinách literatúry zahĺbiť sa do krásnych slovenských povestí, prostredníctvom ktorých sa môžu preniesť do dávnych čias, dostať sa na rôzne miesta, či stretnúť sa s historickými postavami našich dejín. Inak to nebolo ani v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej. Učitelia školy sú radi, že žiaci majú záujem o tento literárny druh.

Svedčia o tom aj ich úspechy, ktoré každoročne nosia z prednesu slovenských povestí. Rovnako to bolo aj 28. januára. V kategórii žiakov 4. a 5. ročníka získala Pavlínka Derdaková 2. miesto s povesťou O prameni Lucia a cenu poroty si odniesla Sárka Ružániová s povesťou O pastieroch. V kategórii žiakov 6. a 7. ročníka patrilo 1. miesto Kristínke Uličnej s povesťou Čert a zlodej, s ktorou postúpila do krajského kola. To bude onedlho, 28. februára. Ivana Janečková


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

5

NÁRODNÝ PROJEKT LÁKA ŽIAKOV NA ODBORNÉ ŠKOLY Zvyšovanie záujmu mladých o odborné školy, rozvoj manuálnych zručností a, napokon, pravidelná práca s talentmi – to všetko sleduje národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý počíta so spoluprácou s takmer 500 základnými školami a 5 000 žiakmi. „Projektom chceme presviedčať žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov, že remeslo má zlaté dno. Tiež veríme, že aj tento zámer prispeje k znižovaniu alarmujúcej nezamestnanosti mladých ľudí, nakoľko aj samotný výber perspektívneho štúdia dáva šance úspešne sa zamestnať,“ konštatovala projektová manažérka Gabriela Horecká. „V rámci tohto projektu bude 49 škôl vybavených odbornými učebňami fyziky a techniky a 28 z nich aj učebňami biochémie. Na všetkých zapojených školách sa zároveň predmety polytechnickej výchovy budú vyučovať inovatívnym spôsobom. Mysleli sme pritom aj na učiteľov. Presnejšie, tisíc učiteľov biológie, fyziky, chémie a techniky a päťsto učiteľov zodpovedných za profesijnú orientáciu žiakov má

Mladí sklári – študenti tvoria v rámci vzučovania sklenené cukríky. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

priestor na kontinuálne vzdelávanie vo svojej oblasti.“

Pilotné školy

Koncom minulého roka štátny inštitút vybral 49 pilotných škôl a pracovné skupiny postúpili programy kontinuálneho vzdelávania so zameraním na fyziku, techniku, biológiu a chémiu na akreditáciu. V tom čase sa tiež pristúpilo k čiastočnej realizácii materiálno-technického vybavenia odborných učební. Druhá aktivita projektu je zameraná na profesijnú orientáciu žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu. Začne sa už u piatakov, aby sa mohli rozhodnúť aj podľa vlastného talentu i schopností. V rámci projektu bude k dispozícii softvér slúžiaci učiteľom – výchovným po-

radcom na základných školách, ktorí sa venujú profesijnej orientácii žiakov. Výsledky tohto testovania by mali pomôcť žiakom pri rozhodovaní o výbere strednej školy. Projekt nezabudol ani na prácu s mladými talentmi, a to formou súťaží, v ktorých

z celého Slovenska. Vo štvrtok 6. apríla sa začína súťaž ZENIT, o týždeň na to Mladý mechanik. V apríli sa organizuje aj Základoškolská odborná činnosť a v máji Mladý ekofarmár. Prehľad pilotných základných škôl, v ktorých sa udomácňuje nové vybavenie na polytechnickú výučbu, potvrdzuje regionálne rozmiestnenie podľa jednotlivých krajov. V Nitrianskom kraji pilotné školy reprezentujú Komárno – Rozmarínová, Topoľčany – Hollého ul., Nové Zámky – G. Bethlena a Nitra – Fatranská.

Financie z eurofondov

Celková alokácia projektu je na úrovni takmer 20 mil. eur, pričom v prevažnej miere je finan-

covaný z eurofondov. Partnermi ŠIOV sú zamestnávatelia a stavovské organizácie, ktoré participujú na tvorbe zoznamu povolaní potrebných v regiónoch. Základné školy majú ešte stále priestor zapojiť sa do projektu. Hoci pilotné školy už boli vybraté, ďalšie základné školy sa vyberajú pomocou regionálnych zástupcov v každom kraji. Oslovenie na účasť v projekte je podporované návštevami rôznych konferencií, krátkymi prezentáciami, ale aj poskytovaním propagačných materiálov. Možnosť zapojenia základnej školy do projektu je naplánovaný na koniec tohto kalendárneho roka. TASR

Zámerom je znížiť alarmujúcu nezamestnanosť mladých ľudí. si zmerajú sily žiaci základných i stredných škôl v kombinovaných tímoch. Ide o sériu súťaží určených pre žiakov

Skúška z praktickej časti – murovanie podľa výkresovej dokumentácie. Foto: TASR/Henrich Mišovič


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DLH NA ZDRAVOTNOM POISTENÍ AJ NA SPLÁTKY Dlh na zdravotnom poistení, ktorého nesplácanie môže skončiť vymáhaním exekútorom či treťou osobou, umožňujú zdravotné poisťovne zaplatiť v niektorých prípadoch aj postupne. Splátkový kalendár umožňujú všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku, každá má však vlastné podmienky. „Dlžník má možnosť požiadať o splátkový kalendár, ak splní podmienky na uzatvorenie. Jednou z podmienok je preukázanie platobnej schopnosti uhradením časti z dlžnej sumy pred uzatvorením splátkového kalendára,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Zvyšnú časť pohľadávky následne dlžník musí uhradiť

v šiestich splátkach. Zdravotná poisťovňa Dôvera povolí splátkový kalendár, ak dlžná suma u samostatne zárobkovo činnej osoby alebo nezamestnaného je viac ako 60 eur a u zamestnávateľov viac ako 200 eur. Podmienkou je tiež, aby mal poistenec uhradené preddavky za posledné tri splatné obdobia. Na dlžné poistné, ktoré je predmetom dohody,

musí byť vystavený tiež výkaz nedoplatkov. V prípade, že klient nebude uhrádzať splátky v dohodnutej výške, v stanovenom termíne a bežné preddavky v lehote splatnosti, celá dlžná suma sa stáva splatnou, tvrdí PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová. Union zdravotná poisťovňa povolí splátky, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude poistenec schopný svoj dlh uhradiť. Ako priblížila hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová, poistenec zároveň musí preukázať, že v čase posudzovania žia-

NAVRHNI LOGO A PRECESTUJ SVET

Ilustračné foto: TASR

dosti o splátkový kalendár je schopný riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné. Výšku a termín splát-

ky určí Union ZP po dohode s platiteľom. TASR

MZ SR: POKUTA PRE FARMAFIRMY Ministerstvo zdravotníctva SR pokutovalo dve farmafirmy za nedostupnosť liekov. Obe dostali sankciu vo výške 10 000 eur a ministerstvo oba lieky zároveň vyradilo z kategorizačného zoznamu. Ide o Aceclofenac Accord a Spatizalex. Prvý z liekov pacienti užívajú proti bolesti a zápalu alebo pri liečbe reumatoidnej artritídy. Druhý nedostupný liek slúži na zníženie cholesterolu. „Ministerstvo pri oboch nedostupných liekoch začalo konať na základe podnetu občanov,“ povedala jeho hovorkyňa Martina Lidinská.

Ilustračné foto: TASR

Rezort diplomacie zapojí prvý raz do prípravy predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke vysokoškolských študentov. Tí môžu svojou účasťou v súťaži o návrh loga a motta predviesť nielen svoj talent, ale aj získať medzinárodné uznanie a vyhrať exkluzívnu stáž alebo pobyt v zahraničí. Súťaž, ktorá sa spustila na internetovej platforme Challengest, potrvá do nedele 9. marca. Odštartovala aj kampaň k nej na sociálnych sieťach. Na zapojenie sa do nej je potrebná registrácia na www.challengest.com, vytvorenie profi lu študenta

a prijatie výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod názvom „Navrhni logo a precestuj svet.“ Víťazné logo spolu s mottom bude viditeľné na všetkých oficiálnych stretnutiach, ale aj na propagačných materiáloch sloven-

ského predsedníctva. To začína 1. júla tohto roku. Rotujúce ročné predsedníctvo prevezme od Maďarska. Vysokoškoláci môžu podľa ministerstva získať zaujímavé veci-štvortýždňovú stáž s ubytovaním na ktoromkoľvek z veľvyslanectiev SR vo svete, dvojdňový pobyt v Bruseli s ubytovaním na slovenskej ambasáde a ubytovanie, rovnako na veľvyslanectve, pre dve osoby na dve noci v Ríme. TASR

Prvú pokutu vo výške 10 000 eur uložilo ministerstvo podľa jej slov vlani v novembri pre nedostupnosť lieku na liečbu vysokého krvného tlaku. Aj v tomto prípade konalo na základe podnetu pacienta. Text a foto: TASR


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

7

ZAČÍNA SA VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI Od pondelka 10. februára sa na celom Slovensku začala kampaň na podporu darcovstva životodarnej tekutiny Valentínska kvapka krvi. Kampaň Slovenského Červeného kríža (SČK) potrvá do 14. marca, jej heslom je „Pre niekoho si ten pravý“. Kampaň štartuje odbermi krvi nielen na klasických odberových miestach, ale aj na mobilných odberoch krvi v školách,

vo firmách a organizáciách na viacerých miestach Slovenska. V Bratislave v priestoroch Obchodnej akadémie Imricha Karvaša na Hrobákovej ulici. Informácie, kde všade môžu záujemcovia krv darovať, sú na www.redcross.sk. „Heslo tohtoročnej kampane sa neprihovára len zaľúbencom. Chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život, a práve tá jeho môže byť tou pravou v rozhodujúcom mo-

mente pre odkázaného,“ informovala Silvia Kostelná zo SČK. Celoslovenská kampaň je podľa jej slov zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí, no oslovuje aj pravidelných darcov krvi. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou, ktorú organizuje SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologickotransfúziologickými oddeleniami nemocníc. TASR

Ilustračné foto: TASR

V. MASÁR: TASR MUSÍ PILOTNÝ PROJEKT ŠTUDENTSKÉ VOĽBY PLNIŤ ZÁKONNÉ ÚLOHY Inštitút pre verejné otázky (IVO) spustil pilotný projekt Študentské voľby 2014. V rámci projektu študenti stredných škôl v SR zrealizujú v marci pilotné modelové voľby prezidenta SR. V máji to budú Študentské voľby do Európskeho parlamentu a v novembri Študentské komunálne voľby. „Cieľom projektu je bližšie zoznámiť študentov stredných škôl v Slovenskej republike so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volebných systémov v Slovenskej republike v cieľovej skupine 15 až 18-roč-

ných študentov stredných škôl,“ uviedol programový koordinátor Ján Bartoš. Ako dodal, ambíciou projektu je vtiahnuť túto skupinu intenzívnejšie do verejného priestoru a zvýšiť jej občiansku angažovanosť prostredníctvom realizovania modelových volieb. IVO tiež v rámci projektu poskytne učiteľom dotknutých predmetov na stredných školách doplnkové nástroje na zvýšenie efektivity výučby týchto predmetov. TASR

Druhú päťročnicu verejnoprávnej TASR začína agentúra v pozícii, keď má stabilizované vzťahy so štátom, plní si úlohy dané zákonom, je komerčne úspešná a zároveň drží krok s dobou aj v oblasti využívania najmodernejších technológií. Jej úlohou bude tieto pozitívne trendy udržať. Uviedol to predseda Správnej rady TASR Vladimír Masár potom, ako v budove Národnej rady prevzali štyria novozvolení členovia rady menovacie dekréty z rúk podpredsedníčky parlamentu Jany Laššákovej. Národná rada 30. januára zvolila štyroch členov

Správnej rady TASR, v oblasti ekonómie opäť uspel súčasný predseda rady, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska, Vladimír Masár, Ján Sand bol zvolený za oblasť žurnalistiky. Ako odborník na informačné technológie bol úspešný Peter Alakša a ako expert na právo bol zvolený Boris Chovanec. Všetci štyria boli členmi rady aj prvých päť rokov po vstupe nového zákona o TASR do účinnosti v roku 2009. Piateho člena rady budú voliť samotní zamestnanci TASR. Parlament volí kandidátov podľa špecifikácií, ktoré určuje zákon - jeden musí byť odborníkom v ekonomickej oblasti, ďalší v žurnalistike, tretí člen Správnej rady TASR

musí byť právnik a štvrtý expert v oblasti informačných technológií. Funkčné obdobie člena Správnej rady TASR je päťročné, medzi právomoci rady patrí napríklad voľba generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry. Potreba voľby Správnej rady TASR vyplýva zo zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, ktorý parlament schválil v septembri 2008. Podľa zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009, sa Tlačová agentúra SR pretransformovala z príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu. Funkčné obdobie novozvolených členov Správnej rady TASR začne plynúť 27. februára 2014. TASR

PROTESTY A UPOZORNENIA SA BUDÚ ZVEREJŇOVAŤ Protesty a upozorňovania prokurátorov voči porušovaniu zákonov orgánmi verejnej správy budú zverejňované na webe.

Ilustračné foto: TASR

Informoval o tom prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek, ktorý o tejto novinke rozhodol. „Každý prokurátor, ktorý podáva protest proti rozhodnutiu nejakého orgánu verejnej správy, musí preukázať, že sa skutočne tej veci ve-

noval, a že ten protest je vyargumentovaný,“ zdôvodnil Vanek. Zverejňovanie protestov a upozornení k tomu má podľa neho pomôcť. Podľa zákona o prokuratúre môžu prokurátori podať protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu, ktorý

vydal orgán verejnej správy, ak ním bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Ak orgán verejnej správy svojim konaním, alebo nečinnosťou porušuje zákon, alebo všeobecne záväzné predpisy, prokurátor je oprávnený vydať upozornenie. TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MILIÓNY PRE VYSOKÉ ŠKOLY Ministerstvo školstva má k dispozícii 15 miliónov eur pre vysoké školy, ktoré majú prísť podľa schváleného rozpočtu na tento rok o vyše 21 miliónov eur.

MICHAL HORSKÝ PARLAMENTARIZMUS Korene európskeho parlamentarizmu siahajú až do čias Francúzskej revolúcie. Pravicová časť francúzskeho parlamentu – royalisti, držali líniu politickej tradície Francúzska ako kráľovstva. Proti ním stáli girondisti – republikáni, zástupcovia strednej vrstvy, ktorá sa predierala k hospodárskej politike v Európe. Naľavo stáli jakobíni (história ich poznala ako deti revolúcie), ktorí požierali sami seba a žiadali radikálne zmeny vo Francúzsku. A časť francúzskeho parlamentu tvorilo aj tzv. bahno. Boli to poslanci, ktorí sa nechceli zapojiť do žiadneho z profilovaných prúdov. V  našich reáliách môžeme za „bahno“ považovať tých stúpencov politických tradícii francúzskeho parlamentu, ktorí nepatria ani k ľavici, ani k pravici, ani ku stredu. Majú svoje osobitné pravidlá, subjektívne ciele, pre ktoré vstúpili do politiky a presadzujú tam svoj politický vplyv. Práve takíto poslanci veľmi často hádžu „blatom“ po iných parlamentných zoskupeniach, po lídroch ostatných politických strán. Keďže sami stoja po krk v bahne a nemajú čo stratiť, hádžu blato na svojich súperov. Dobre vedia, že keby sa tí od bahna chceli čistiť, len by sa ním zamazali. Niečo podobné mi napadlo, keď poslanci niektorých klubov zvolávajú počas prezidentskej volebnej kampane mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu. Nie preto, aby po rokoch otvárali kauzu predaja emisných kvót, ale preto, aby hodili blato a čakali, kto sa od neho bude čistiť. A kto sa zamaže.

„Robíme všetko preto, aby sme v rámci vnútorného prerozdelenia tento deficit vykryli. Momentálne na to už máme 15 miliónov eur,″ uviedol minister školstva Dušan Čaplovič. Rezort má podľa neho k dispozícii aj vyše 10 miliónov na zvýšenie platov vysokoškolských zamestnancov. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár hovorí, že od ministerstva školstva aj financií má informáciu, že spomínaných 15 miliónov eur sa dá získať presunmi výdavkov v rezorte školstva. „Bol som požiadať štátneho tajomníka minis-

Minister školstva Dušan Čaplovič.

terstva financií, aby sa pokúsil nájsť šesť miliónov eur alebo aspoň nejakú sumu z toho v rámci ministerstva financií. Prerušili sme rokovanie, ktoré bude pokračovať,″ povedal Vozár pre TASR. Dodal, že takú-

to sumu školy nedokážu ušetriť na prevádzke. Vysoké školy stále nemajú rozpis dotácií na tento rok a sú v rozpočtovom provizóriu. Mesačne tak dostávajú menej ako dvanástinu minuloročné-

ho rozpočtu. Hovorca ministra školstva Michal Kaliňák povedal, že organizáciám, ktoré zastupujú vysoké školy, má prísť rozpis v týchto dňoch. Text a foto: TASR

SPRÁVA O ČINNOSTI VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA Poslanci Národnej rady SR sa v utorok (11. 2.) zatvorili pred verejnosťou. V rámci pokračujúcej 29. schôdze ich totiž čakala správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva, ktorá sa prerokúvala vo vyhradenom režime. Predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martin Fedor (SDKÚ-DS) pre TASR povedal, že každá správa o činnosti VS sa orientuje

na plnenie základných úloh a vysporiadava sa s tým, čo boli najdôležitejšie aktivity služby. „Keďže rok 2013 priniesol podozrenia z nehospodárneho nakladania s majetkom

vo vtedajšej Vojenskej spravodajskej službe, dúfam a verím, že pripravovaný nový zákon o spravodajských službách bude reflektovať škandály a zavedú sa tam aj prvky externej kontroly. Budem presadzovať, aby sa externá kontrola týkala aj ich financovania,“ avizoval. Text a foto: TASR

Poslanec Martin Fedor.

KDH O ŠTIPENDIÁCH

BAŠKOV PLAT NA CHARITU

Študenti zahraničných vysokých škôl pôsobiacich v SR, ale aj mimo nášho územia a majúci trvalý pobyt na Slovensku, by mali mať možnosť získať sociálne štipendium.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška venuje až do konca volebného obdobia svoj plat poslanca Národnej rady SR na charitatívne účely. Informoval o tom na brífingu v Trenčíne.

Počíta s tým návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý predstavili poslanci KDH. Reagovali tak na situáciu študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín a z rozličných

dôvodov sa rozhodnú pre vysokoškolské štúdium na zahraničných vysokých školách. „Študenti, ktorí si vyberú študijný program, ktorý nie je možné študovať na slovenských univerzitách alebo vysokých školách, sa dostávajú do nevýhodného postavenia voči študentom študujúcim v SR, ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia,“ argumentujú. Text a foto: TASR

„S účinnosťou od februára tohto roku som sa rozhodol poslanecký plat (3 079 eur) z NR SR venovať na charitatívne účely pre ľudí tu, v Trenčianskom kraji, či už sú to sociálne slabšie rodiny, resp. zdravotne postihnutí. Rozhodol som sa preto, lebo tí ľudia to naozaj potrebujú,“ priblížil Baška s tým, že je na ostatných po-

slancoch TSK, ktorí sú zároveň poslancami NR SR, či budú jeho príklad nasledovať. „Podobnú charitu som robil aj v minulosti, finančne som podporoval Centrum sociálnych služieb v Trenčíne či deti postihnuté autizmom v Považskej Bystrici,″ doplnil predseda TSK. TASR


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

9

P. PAŠKA A G. S. POLTAVČENKO BY CHCELI JEDNODUCHŠIE VÍZOVÉ PRAVIDLÁ Vízové pravidlá medzi Slovenskom a Ruskom by bolo dobré zjednodušiť. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady SR Pavol Paška a petrohradský gubernátor Georgij S. Poltavčenko počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Petrohrade. Zjednodušenie vízovej povinnosti závisí podľa Pašku aj od podpísania strategického partnerstva EÚ a Ruska. „My ako členská krajina Schengenu musíme rešpektovať pravidlá. Ruská strana už dnes pre zjednodušenie umožňuje ľuďom z EÚ navštíviť bez víz Ruskú federáciu na 72 hodín,“ uviedol Paška s tým, že zjednodušeniu vízovej povinnosti musí predchádzať dohovor v rámci schengenského priestoru. Podľa neho by bolo dobré nájsť taký mechanizmus schengenského vízového systému, ktorý by nekomplikoval rozvoj ekonomických

vzťahov či turizmu. Podľa Pašku Slovensko má záujem o ruských investorov, preto treba bariéry ich podnikania odstraňovať. „Stačí sa pozrieť na naše hory, ako nám klesá počet návštevníkov z Ruska alebo z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. A často je ten dôvod drahý a komplikovaný vízový režim. A takisto je to potom aj v obchode a vzájomnej ekonomickej spolupráci,“ povedal Paška. Paškova delegácia pricestovala na oficiálnu návštevu Ruska v stredu večer 5. februára. Počas návštevy absolvoval Paška sé-

Letecký pohľad na palác Petrodvorec v Petrohrade.

riu rokovaní vrátane stretnutia s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (FZ RF) Sergejom J. Naryškinom. Na Piskariev-

skom cintoríne si kladením vencov pripomenul 70. výročie oslobodenia Leningradu od fašistickej blokády. Počas blokády zomreli stovky tisíc

ľudí, väčšina z nich je pochovaných na tomto cintoríne. Text a foto: TASR

ČESKÝ PREMIÉR BEZPEČNÝ NÁVRAT DOMOV NA NÁVŠTEVE SR Bezpečný návrat domov je názov propagačného projektu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR orientovaného na mládež.

Novovymenovaný český premiér Bohuslav Sobotka pricestoval na pozvanie svojho slovenského partnera Roberta Fica na návštevu SR. Týmto sa pokračuje v tradícii prvých slovensko-českých návštev po zvolení najvyšších ústavných činiteľov. B. Sobotku čakali bilaterálne rozhovory s R. Ficom, stretol sa s ministrom financií Petrom Kažimírom a s predsedom parlamentu Pavlom Paškom. Vyplynulo to z návrhu na prijatie delegácie vlády ČR, ktoré ministerstvo zahraničných vecí odoslalo na schválenie slovenskému kabinetu. Diskusie sa týkali bilaterálnych vzťahov a východísk pre najbližšie obdobie, skúseností SR s výberom daní, spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny a tiež aktuálnych európskych záležitostí. Okrem toho bolo na programe prerokovanie prípravy a obsahu plánovaného spoločného zasadnutia vlád SR a ČR. Obaja premiéri taktiež verejne vystúpili v rámci zasadnutia Národného konventu o Európskej únii na tému „Spoločne

10 rokov v EÚ – akú Európu chceme?“ Podujatie bolo naplánované do Rektorskej siene Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Text a foto: TASR

„Je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. Pri tejto vekovej skupine často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných podujatí v skorých ranných hodinách cez víkendové dni,“ uviedla Viktória Jakubková z ÚVZ SR. Projektom sa snažia vytvoriť informačnú kampaň, ktorá by cieľovej skupine pripomínala riziká dopravných úrazov v čase, v ktorom sú mladí ľudia nesústredení, neraz rozšantení, majú sklony predvádzať sa, často aj

pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Úrazy vznikli najmä pri jazde motorovým vozidlom, či už u mladých vodičov alebo ich spolujazdcov vracajúcich sa zo zábavných podujatí a aj pri riskantnom prechádzaní cez vozovku cez vyznačený priechod alebo mimo neho.

V rámci projektu je pripravený plagát s výzvou na vyššiu opatrnosť v správaní, ktorý by mal byť distribuovaný predovšetkým do stredných škôl na Slovensku. Tvárou projektu na plagáte sa stala speváčka Celeste Buckingham. Text a foto: TASR

NÁSILIE V BOSNE A HERCEGOVINE

Český premiér Bohuslav Sobotka.

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák dňa 7. februára v reakcii na vývoj udalostí vo viacerých mestách Bosny a Hercegoviny, keď pri demonštráciách došlo k zraneniam

viacerých osôb, vyjadril svoje vážne znepokojenie: „Násilím sa nahromadené problémy nevyriešia. Vyzývam preto na vyvarovanie sa útokov a riešenie nahromadených problémov konštruktívnym dialógom všetkých zaintere-

sovaných,“ povedal M. Lajčák a dodal, že vôľu po zmene, ktorú občania krajiny v týchto dňoch vyjadrili, treba využiť na naštartovanie modernizačných procesov. TASR


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou.

Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody.

Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň?

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie.

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť.

Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 2/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo.

V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom?

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my,

Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

11

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy.

Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

-$51È2ý,67$7(/$$-'8â( Po vianočných sviatkoch a období prejedania je naše telo plné toxínov, ktoré nám ani v najmenšom neprospievajú. Veľa ľudí si na Nový rok predsavzalo, že schudne. Odborníci sa zhodujú v tom, že pred jarnou diétou je vhodný detox. 7HORWUHEDGHWR[LNRYDĢRGMHdov a toxínov, ktoré sa v tele XNODGDM~DNRG{VOHGRN]OHMåLvotosprávy. Nahromadenie to[tQRYYWHOHVS{VREXMH~QDYX DPDOiWQRVĢSUHWRMHXåLWRþQp RUJDQL]PXVSUDYLGHOQHSUHþLVĢRYDĢ([LVWXMHYHĐDYDULiFLtRþLVW\WHOD1DMG{OHåLWHMãLH MHGRGUåLDYDĢSLWQêUHåLP3RþDVGHWR[LNDþQHMN~U\MHSRWUHEQpY\SLĢPLQLPiOQHWUL OLWUHYRG\3LWQêUHåLPVLP{åHPHR]YOiãQLĢE\OLQNRYêPL þDMPLVDPR]UHMPHEH]FXNUX0{åHPHVLY\EUDĢRYRFQ~DOHER]HOHQLQRY~RþLVWX

Obľúbte si odšťavovanie ýHUVWYpãĢDY\V~QDMOHSãtP SURVWULHGNRPFHONRYHMRþLVW\RUJDQL]PXâĢDYD]RGãĢDYHQpKRRYRFLDMHSUHåDO~GRN OHSãLHVWUiYLWHĐQiDWHORSULMPHLEDG{OHåLWpåLYLQ\1DWUKX MHYHĐNpPQRåVWYRVWURMRYQD RGãĢDYRYDQLHRYRFLDDM]HOHQLQ\VWDþtVLY\EUDĢWHQSUDYê 2GãĢDYRYDQLHPiWDNWLHåVYRMH]iVDG\$NFKFHPHSUHVYRMHWHOROHQWRQDMOHSãLHQHPDOL E\VPHPLHãDĢRYRFLHD]HOHninu. Mali by sme si pripravo-

+RU~FLN~SHĐMHYêERUQêPUHOD[RPSUHWHORLGXãX,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

YDĢEXćRYRFQpDOHER]HOHQL- QDURþQpREGRELH1DãHWHOR SOQpFXNUXDSUHãOLSDVWHUL- GYRFKGQtMHG{OHåLWpSULMtPDĢ QRYpãĢDY\7DNWLHåVDþDVWR MHÄQDSURJUDPRYDQp³QDXU- ]iFLRXNWRUi]QLþLODYãHWN\ LEDRYRFLHD]HOHQLQXEXć VXURY~DOHERYSRGREHþHURGSRU~þDNRQ]XPRYDĢDRG- þLWêV\VWpPDQDSULHNWRPX åLYLQ\DYLWDPtQ\ åHYREFKRGRFKPiPHGRVWDVWYêFKãWLDY'{OHåLWpMHQH'HWR[LNiFLD WRNRYRFLDSRFHOêURNQLHMH Detoxikácia organizmu ]DE~GDĢQDSLWQêUHåLP1HSULURG]HQpNRQ]XPRYDĢOHW- $NFKFHPHDE\EROQiãRUJD- VN{UP{åHWHSULGDĢGRVYRMKR E\PDODWUYDĢ QpRYRFLHDNRQDSUtNODGMDKR- QL]PXVVWRSHUFHQWQH]GUDYê MHGiOQLþNDELHOHPlVRU\åX G\SRFHOêURN6DPR]UHMPH DþLVWêGHWR[LNiFLDE\PDOD U\E\±MHGOiNWRUpQH]DĢDåLD PLQLPiOQH åHMHQDNDåGRP]QiVDNRVD WUYDĢPLQLPiOQHKRGtQ åDO~GRNDRUJDQL]PXV UR]KRGQHG{OHåLWiMH]iVDGD± 3RGHWR[LNDþQHMN~UHVDEX- 3RþDVGHWR[LNDþQHMN~U\E\ KRGtQ YãHWNRVPLHURX GHPHFtWLĢRPQRKROHSãLHSR- VWHPDOL]DEXGQ~ĢQDDONRýHUVWYpãĢDY\NWRUpVLSULSUD- FLW~QDY\E\VDPDO]PLHU- hol, kávu, sladkosti, biele ãĢDYRYDĢRYRFLHLED]R]HPH- YtPHGRPDV~RPQRKR]GUDY- QLĢDSR]LWtYRPMHDM~E\WRN SHþLYRDQDVODGNpDNRORYp SLVQpKRSiVPDYNWRURPåL- ãLHDNRGå~V\DãĢDY\]RE- KPRWQRVWL1DMĢDåãLHMHVN~- limonády. MHPHDMHSRWUHEQpKĐDGLHĢDM FKRGX.UDELFRYpGå~V\V~ URX]DþDĢ.HćVDQDNRQLHF

ýHUVWYpãĢDY\ V~QDMOHSãtP SURVWULHGNRP FHONRYHMRþLVW\ RUJDQL]PX

3LWQêUHåLPVLP{åHWHVSHVWULĢDME\OLQNRYêPLþDMPLVDPR]UHMPHEH]FXNUX,OXVWUDþQpIRWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

RGKRGOiPHY\N~ãDĢWRPDOL E\ VPH VL Y\EUDĢ YRĐQHMãt GHĖQDNRĐNREXGHPHSULMtPDĢPHQHMHQHUJHWLFNpSRWUDYLQ\DWêPSiGRPP{åHPHSRFLĢRYDĢ~QDYX3UYê GHĖEêYDQDMKRUãtSUHWRåHVD ]DþQ~]WHODY\SODYRYDĢMHG\ DWR[tQ\3RþDVSUYpKRGĖDVD P{åHSUHMDYLĢEROHVĢKODY\ DQHYRĐQRVĢDYãDNWiSRPLQLHSUHWRMHG{OHåLWpY\GUåDĢ DQHY]GDĢVD3RþDVSUYêFK

Očista duše

$E\EROSURFHVRþLVW\~SOQêMHG{OHåLWpRþLVWLĢDMVYRMXP\VHĐ0DOLE\VPHY\PD]DĢYãHWN\]OpYHFLNWRUp QiVĢDåLDDDVSRĖWURFKXUHOD[RYDĢ1DMLGHiOQHMãtPULHãHQtPMHQDSXVWLĢVLYDĖX ]DSiOLĢVYLHþN\DSXVWLĢVLQHMDN~UHOD[DþQ~KXGEX.DåGêþORYHNSRWUHEXMHFKYtĐNX SRNRMDNHćP{åHYãHWN\SRYLQQRVWLKRGLĢ]DKODYXDLED RGSRþtYDĢ 'RQRYpKRURNDE\VPHPDOL YVW~SLĢVþLVWtPãWtWRPDRþLVWDWHODDGXãHQiPYWRPP{åH YêUD]QHSRP{FĢ3UHWRDVSRĖQDWULGQLRGORåPHUH]QH DNOREiVN\DVN~VPHWRVRYRFtPD]HOHQLQRX

,YDQD3XQRYi


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 2/2014

13

DEŇ SVÄTÉHO VALENTÍNA .DåGRURþQHVOiYLDIHEUXiUD]DPLORYDQtĐXGLDGHĖVY9DOHQWtQD1DMSRSXOiUQHMãtPSUtEHKRPRY]QLNXWRKWRVYLDWNX MHOHJHQGDRNĖD]RYL9DOHQWtQRYL9WHGDMãtSDQRYQtN5tPDFLViU&ODXGLXV,,]DND]RYDOVYRMLPYRMDNRPVREiãLĢVD%iOVD WRKRåHPXåL]RVWDQ~GRPDSUL VYRMLFK PDQåHONiFK D Y MHKR YRMVNXQHEXGHPDĢNWRERMRYDĢ .ĖD]9DOHQWtQVDYãDNY]RSUHO WRPXWR QDULDGHQLX D YRMDNRY DLFKPLOpWDMQHRGGiYDOÒUDG\ YãDNþRVNRURMHKRþLQQRVĢRGKDOLOL$MQDSULHNWRPXåHKR PXþLOLVYRMHMYLHU\VDRGPLHWRO Y]GDĢ%ROSRSUDYHQêVĢDWtPSUiYHIHEUXiUDQD]iNODGHþRKR VDWHQWRGHĖDMVOiYL3RGĐDPHQHM UR]ãtUHQpKRSUtEHKXMH'HĖVY 9DOHQWtQDRGYRGHQêRGVYLDWNX /XSHUFDOLDNWRUêVOiYLOLYVWDURYHNRP5tPH9SUHGYHþHUWRKWR GĖDVDGRÄXUQ\OiVN\³YNODGDOL OtVWN\VPHQDPLPODGêFKGLHYþDĢYKRGQêFKQDY\GDM0OiGHQFLVLWLHWROtVWN\SRVWXSQHĢDKDOLDVWRXNWRUHMPHQRWDPEROR QDStVDQpVDPDOLSRGĐDWUDGtFLH GRURND]RVREiãLĢ


14

naše novinky

ŠPORT

MARTINA CHRAPÁNOVÁ SI KONEČNE SPLNILA SEN Martinin otec Dušan Chrapán, tréner, zaslúžilý majster športu v biatlone, ktorý pôsobí v prezídiu Slovenského zväzu biatlonu, na dcéru prezradil: „Martina trénuje 14 rokov. Začala v športovom klube biatlonu Magnezit Revúca. Trénovali sme ju spolu s manželkou a bratom Milanom, ktorý jej plánoval tréningovú činnosť. V roku 2011 o Martinu prejavila záujem Dukla Banská Bystrica, v ktorej sa biatlonu venuje pofesionálne. Jej súčasným trénerom je Pavol Kobela.“

chom bolo 4. miesto na 26. svetovej zimnej univerziáde v pretekoch na 15 km v minulom roku v Taliansku.“

Veľký sen

Dušan Chrapán ešte pred odchodom Martiny do Soči prezradil, s akým umiestnením svojej dcéry by bol spokojný. „Vzhľadom na jej mladý vek

bude každý stupeň do 50. miesta veľkým úspechom. Tým je však už aj samotná účasť v Soči, čo bol Martinin veľký sen.“ Martina i napriek tvrdej športovej príprave, ktorá je aj časovo veľmi náročná, ukončila štúdium na UMB v Banskej Bystrici. Ľuboslav Bodor, foto: www.revuca.sk

Náročná príprava

Na XXII. ZOH v Soči medzi 62 športovcami (45 mužov, 17 žien) štartuje aj 24-ročná rodáčka z Revúcej Martina Chrapánová.

Dušan Chrapán ďalej priblížil jej prípravu pred odchodom do Soči. „Pred olympiádou Martina trénovala posledné dva týždne doma a dva týždne v zahraničí, kde boli vhodnejšie snehové podmienky. Trénovala dvojfázovo a počas prípravy najväčší dôraz kládla na streleckú prípravu. Doplnkovým tréningom bola turistika a zjazdové lyžovanie. Jej najväčším úspe-

TURNAJ REVOLI MÁ ÚSPECH

OD KATEDRY DO TELOCVIČNE

V Revúcej, ktorá je už niekoľko desaťročí spätá s volejbalom, sa stretáva pri rekreačnom volejbale mnoho ľudí. Spája ľudí rôzneho veku, pohlavia či povolaní. Všetci si raz či dvakrát do týždňa idú spolu zahrať, a tak urobiť niečo pre svoje zdravie.

Posledný januárový deň mali revúcki učitelia pred sebou volejbalový turnaj zamestnancov škôl a školských zariadení o pohár primátorky mesta.

Práve oni sa zhodli na tom, že sa treba spojiť a začať sa stretávať. Tak sa zrodil nápad usporiadať dlhodobú súťaž. Od myšlienky nebolo ďaleko k realizácii. Už v novembri 2007 sa na úvodnom turnaji REvúckej VOlejbalovej LIgy – REVOLI – stretli štyri, z piatich prihlásených družstiev. Ich domovskou telocvičňou sa na dlhé roky stala telocvičňa Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici. Tá na svojej palubovke privítala desiatky zanietených volejbalistov a volejbalistiek. Družstvo tvoria tri ženy a traja

Organizátorom turnaja je každý rok iná škola. Tento rok to bola ZŠ J. A. Komenského. V telocvični organizátora otvorila turnaj primátorka mesta Eva Cireňová. Do turnaja sa zapojilo 8 družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách a dvoch telocvičniach. Skupinu A tvorili družstvá ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Hviezdoslavova, MIX, GMK, ktoré odohrali svoje zápasy v telocvični ZŠ J. A. Komenského. Skupina B s družstvami ZŠ I. B. Zocha, SOS, SSOS,

Ilustračné foto: TASR

muži (nesmú to byť ligoví hráči). Prvý raz si zmerali sily 4 družstvá: FAMÍLIA, ŠKÔLKA, GYMKO a OLD GROUP. Podstatné nebolo víťazstvo, ale nádherná atmosféra, v ktorej sa hralo a vynikajúca kulisa, ktorú vytvorili diváci. A nebolo ich málo. Otváracím turnajom sa začala písať história mestskej ligy v mixvolejbale. Píše sa rok 2014 a súťaž pokračuje už svojím siedmym roční-

kom. Momentálne je v súťaži šesť družstiev (päť revúckych a jedno z Rožňavy), ktoré sa stretávajú každú druhú sobotu a merajú si svoje sily. Do súťaže je zapojených takmer 100 hráčov a ich počet každý rok vzrastá. Ak máte aj vy skupinu šiestich zanietencov pre tento šport, a máte viac ako 18 rokov, pridajte sa k nám. Michal Šimko

ZŠ s MŠ S. Tomášika Lubeník odohrali zápasy v telocvični SOS. Boje o postupové miesta boli v telocvični organizátora. Tento ročník sa od ostatných ročníkov líšil tým, že družstvá sa okrem svojej hry prezentovali i svojím nezvyčajným retro oblečením. O tom, ktoré družstvo si odnesie putovný pohár rozhodol veľmi emotívny a napínavý zápas medzi družstvami ZŠ J. A. Komenského a ZŠ s MŠ S. Tomášika Lubeník. Po dlhom boji nakoniec zvíťazilo družstvo organizátorov ZŠ J. A. Komenského. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ S. Tomášika Lubeník a na treťom družstvo GMK. Michal Šimko


číslo 2/2014

ŠPORT

15

THAJSKÍ BOXERI OPÄŤ NESKLAMALI Koncom januára sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 4. kolo sezóny 2013/2014 Euroligy Muay Thai, ktorého sa malo pôvodne zúčastniť päť našich zápasníkov z klubu Muay Thai Revúca. Žiaľ, zo spomínaného rekordného počtu nastúpili do boja iba dvaja. Prvá do ringu nastúpila naša jediná žena Nika Mesárová vo váhovej kategórii do 67 kg proti zápasníčke z Maďarska. Po vyrovnanom priebehu prvých dvoch kôl prišlo v treťom kole zo strany oveľa skúsenejšej maďarskej bojovníčky pár dobrých úderov a kopov a tie sa odzrkadlili aj na konečnom bodovom ohodnotení rozhodcov, ktorí v pomere 2:1 na body vyhlásili za víťazku tohto súboja práve maďarskú reprezentantku. Druhým naším zápasníkom vo váhovej kategórii do 81 kg bol Dominik Godeša, ktorý nastúpil na zápas proti zápasníkovi z klubu Elite Gym Trenčín. Od úvodných sekúnd mal náš zápasník jasnú pre-

vahu, ktorú preukázal viacerými skvelými kombináciami a po vynikajúcich troch kolách, v ktorých si obaja zápasníci nič nedarovali, sa z víťazstva nakoniec tešil náš Dominik Godeša v pomere 2:0 na body a pripísal si tak ďalšie body do celkového hodnotenia tabuľky Euroligy Muay Thai. Obaja zápasníci zanechali v nedeľu v Banskej Bystrici veľmi dobrý dojem a pre náš klub je veľká škoda, že sa nepredstavili aj ďalší traja zápasníci. Určite by aj oni zamiešali karty. Vďaka trénera klubu MTR Revúca Miroslava Senka patrí aj fanúšikom, ktorí v hojnom počte povzbudzovali našich zápasníkov. Onedlho, 16.marca,

Dominik Godeša (vľavo) mal od začiatku zápasu jasnú prevahu.

hostí 5. kolo Euroligy Muay Thai práve Revúca, kde sa očakáva heroická atmosféra, ktorú vedia pripraviť domáci

priaznivci. Tento šport v našom meste za posledné dva roky nabral obrovský progres a ľudia sa v hojnom počte zú-

častňujú tréningových jednotiek v miestnych priestoroch. Text a foto: Norbert Gonosz

REVÚČANIA NA SIEDMEJ PRIEČKE

Bodové hodnotenie individuálnych výsledkov určilo poradie jednotlivých klubov v tomto kole:

Kickbox je výborný spôsob na získania kondície, ale aj dobrá príležitosť budovať si svoju športovú kariéru. To všetko zastrešuje na Slovensku amatérska organizácia Slovenský zväz kickboxu (SZKB).

1. Tatran Prešov kickboxing KOŠICE 2. Fortis Lučenec 3. Panter KB Prešov 4. Edymax Bardejov 5. Luks Jas (POL) 6. Body gym Poprad 7. Leon Revúca 8. Doky team Moldava n. Bodvou 9. ŠKK Michalovce 10. ŠKP PŠ Košice 11. KB Levice 12. UKS Gladiator (POL) 13. Astra team (POL) 14. Yoseikan Combat Košice 14. UKS Fenix Krzyzówka (POL) 15. ŠKP Banská Bystrica 16. Leon Hnúšťa 17. ŠKP Katanato Bratislava 17. Fight Explosion Bratislava 18. Sniperfightclub

Jednou z najsilnejších organizácií na svete je WAKO (World Association Of Kickboxing Organizations – združujúca viac ako 120 členských národných federácií), člen SportAccord, vedená prezidentom Enniom Falsonim, ktorej je SZKB riadnym členom. Kickbox na Slovensku tvoria kluby združené v Slovenskom zväze kickboxu, ktorý je členom Konfederácie športových zväzov SR a podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovenský zväz v súčasnosti zastrešuje 29 športových klubov. Pre-

Ilustračné foto: TASR/Martin Baumann

zidentom je Peter Onušťák. SZKB organizuje amatérske kolá open ligy trikrát do roka, open medzinárodné turnaje a profesionálne turnaje. Dňa 25. januára 2014 sa uskutočnilo 1. kolo open ligy SZKB v bardejovskej mestskej špor-

tovej hale. V tomto novom formáte domácej súťaže sa do súbojov na 4 tatami a v 1 ringu zapojilo takmer 400 štartujúcich (392) z 20 klubov Slovenska a Poľska (4 kluby). Od rána až do večerných hodín bojo-

vali kadeti, juniori i dospelí v pointfightingu, lightcontacte, kicklighte, fullcontacte a K1 Rules, pričom výkony sa pohybovali v rozmedzí od nováčikovských prvotín až po

187 b 146 b 114 b 97 b 40 b 34 b 32 b 31 b 28 b 26 b 19 b 17 b 15 b 12 b 12 b 7b 5b 4b 4b 2b

veľmi vyspelé zápasy skúsených reprezentantov SR – medailistov z MS a ME. Ľuboslav Bodor

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Revúca, náklad 5 900 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

6/29(16.20Ăˆ=/$72 Ć$.8-(0(1$6ÄĄ$ Pred odchodom slovenskej vĂ˝pravy do SoÄ?i sa mnoĹžstvo SlovĂĄkov pozeralo pesimisticky na moĹžnosĹĽ, Ĺže Slovensko zĂ­ska na olympijskĂ˝ch hrĂĄch cennĂ˝ kov. Zabudli vĹĄak na jedno, Ĺže Anastasia KuzminovĂĄ je veÄžkĂĄ bojovnĂ­Ä?ka, ktorĂĄ vie sprĂĄvne naÄ?asovaĹĽ formu. DokĂĄzala to pred ĹĄtyrmi rokmi vo Vancouveri a na olympiĂĄde v SoÄ?i to ĂşspeĹĄnou obhajobou zlata potvrdila. 6UGFLD 6ORYiNRY Y QHGHÄ?X SRREHGHSRRNULDOL9tĢD]QRX HXIyULRXLFKQDSOQLODVORYHQVNiUHSUH]HQWDQWND$QDVWDVLD.X]PLQRYiNWRUiGRVLDKODIDQWDVWLFNĂŞ~VSHFK1D=2+ Y6RĂžLYĂŁSULQWHELDWORQLVWLHNQD NPREKiMLOD]ODWR]9DQFRXYHUXDRWYRULODPHGDLORYĂŞ~ĂžHW Y6RĂžLFHOHMVORYHQVNHMYĂŞSUDYH6ORYHQVNĂŞELDWORQVDYKLVWyULL=2+UDGRYDOXĂĽ]RĂŁWYUWHM PHGDLO\DWUL]QLFKGYH]ODWp DMHGQDVWULHERUQiSDWULDSUiYH .X]PLQRYHM

ÄŒistĂĄ streÄžba $QDVWDVLD.X]PLQRYiY~YRGHĂŁHWULODEHĂĽHFNpVLO\DSUHG VWUHÄ?ERXOHĂĽPRVD]DPHUDODYR Y\VRNHMQDGPRUVNHMYĂŞĂŁNHQD RSWLPiOQXWHSRY~IUHNYHQFLX 9OHĂĽNHQH]DYiKDODDY\WYRULOD VLRSWLPiOQXSR]tFLXQDPHGDLORYĂŞ~WRN1DPHG]LĂžDVHEROD WUHWLD9VWRMNHERODWDNLVWRQHRP\OQiQDPHG]LĂžDVHXĂĽSUYi VQiVNRNRPYLDFDNRGYDGVDĢ VHN~QG.X]PLQRYiVDQHRGYUDWQHUR]EHKODQD]RVWiYDM~FLFKNPY~VWUHW\]ODWHM

PHGDLO\1DPHG]LĂžDVRFKSUL MHMPHQHYĂĽG\]DVYLHWLODMHGQRWNDDY\GUĂĽDODYSR]tFLLOtGHUN\DĂĽGRFLHÄ?D9FLHOLEROR ]UHMPpĂĽHY\GDOD]RVHEDYĂŁHWN\VLO\SRKODOHQUXNRXQDG KODYXY]QDPHQtĂĽHWREROR KUR]QHQDPiKDYpDOHDMYHÄ?PLNUiVQH2O\PSLMVNĂŞĂŁSULQW VDY\GDULO.X]PLQRYHMGRNRQDOHDOHQSRWYUGLODĂĽHDNĂžLVWR]DVWULHÄ?DWDNVLQDÄ–XPiORNWRP{ĂĽHWU~IDĢ

Dúfala, Şe sa jej nesníva 1DVĢD.X]PLQRYiVDSRVNRQÞHQtSUHWHNRYYNWRUêFKVLXGUüDOD]ODW~SR]tFLXRGãĢDVWLD Y]QiãDODÄ0DOE\PDQLHNWR XãWLSQ~ĢDE\VRPYHGHODüH MHWRUHDOLWD'~IDPüHQHVQtYDPOHQQHMDNêVHQQHFKFHVD PLYHULĢüHVRPRSlĢ]ODWi 9FLHOLVRPQHWUSH]OLYRÞDNDODÞREXGHćDOHMDÞLPDQLHNWR ]PHGDLORYpKRVWXSĖDQHY\WODÞt$QLVRPVDQHSUH]OLHNODDDü NHćVRPVLERODLVWiWDNVRP UDGRVĢXND]RYDODDMQDYRQRN³ 2EKDMN\ĖDSUYHQVWYDQHFKFHOD VYRMH]ODWpRO\PSLMVNp~VSHFK\

KuzminovĂĄ sa teĹĄĂ­ na pĂłdiu zo zisku zlatej medaily. Foto: TASR/Michal SvĂ­tok

SRURYQiYDĢĂ„0iPQHRStVDWHÄ?QpSRFLW\WXQDWHMWRRO\PSLiGH DMĂŁSHFLiOQH$OHV9DQFRXYHURPWRQHFKFHPSRURYQiYDĢ 7DPWRERORQHĂžDNDQpDOHWX VPHQDWRPV\VWHPDWLFN\SUDFRYDOLDE\VRPYĂžDVPDODW~ QDMVSUiYQHMĂŁLXIRUPXDWRMHYĂŞVOHGRNĂŁWYRUURĂžQHMURERW\9HULOLVPHĂĽHSULWHMWRGULQHVDWR PXVtSRGDULĢÂł

Sen sa stal realitou -XUDM6DQLWUDVWUHOHFNêWUpQHU.X]PLQRYHMPDO]DXMPDYêDQDSRNRQDMVSOQHQê VHQÄ0QHVDDMVQtYDORRWêFK GHVLDWLFKY\ELHOHQêFKWHUÞtNRFKDNHćVRPVDUiQR]REXGLOPDOVRPLFKQHXVWiOH SUHGRÞDPL2]ODWHVRPERO SUHVYHGÞHQêYWHG\NHć1DVĢDWUD¿ODWHQSRYHVWQêGHVLD-

W\WHUĂž9WUpQLQJXS{VRELOD YHÄ?PLGREUHSRĂžDVQiVWUHOX XĂĽQDGREXGODLVWRWXDSHUIHNWQHVDVNRQFHQWURYDODÂł =RVWiYDYHULĢĂĽHWRQHEROSRVOHGQĂŞ6DQLWURYSRGREQĂŞVHQ Y6RĂžLDQLSRVOHGQĂŞ~VSHFK 6ORYiNRYQDWHMWRRO\PSLiGH

EE 7$65

PRIHLĂ S SA A POMÔŽ NĂ M S KAMPAŇOU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOÄŒNIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa mĂ´Ĺžete hlĂĄsiĹĽ do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597 NTT 1868/14

telefĂłn

Nra 02 2014 web  
Advertisement