Page 1

20 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 4/2014 Dátum vydania: 6. 3. 2014

Poprad

Mesto bude Zverejnili zoznam dlžníkov viac osvetlené

Rekvalifikačné Žampa potešil kurzy pokračujú výsledkami

str. 2 Mesto Poprad ako správca dane zverejnilo na mestskom webe www.poprad.sk zoznam dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na daniach.

str. 4 Kurzov sa môže zúčastniť každý uchádzač. Občania sa môžu o rekvalifikačných kurzoch dozvedieť prostredníctvom miestnych médií.

str. 3 MsÚ plánuje zrealizovať osvetlenie šiestich priechodov pre chodcov i rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.

str. 14 Slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní Adam Žampa sa zo Soči vrátil ako hrdina. Celý svet šokoval 5. miestom v superkombinácii.

POPRADSKÉ ULICE ALŽBETINA A 1. MÁJA ZÍSKAJÚ NOVÝ VZHĽAD Mesto Poprad plánuje v priebehu roka uskutočniť renováciu Alžbetinej ulice. Dôjde k obnove cesty, chodníkov, obrubníkov i k búraniu. Úpravy chodníkov sa dočká aj Ulica 1. mája. Práce potrvajú do jesene.

Pôvodným zámerom bolo obnoviť aj miestnu komunikáciu na Hviezdoslavovej ulici. „Nakoľko by bolo problematické zosúladiť dopravu počas rekonštrukcie týchto troch komunikácií, oprava Hviezdoslavovej ulice sa uskutoční v budúcom roku,“ uvie-

dol popradský komunikačný manažér Marián Galajda. O podmienkach rekonštrukcie ulíc rozhodli poslanci mesta Poprad na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Odsúhlasili tiež výšku finančných prostriedkov potrebných

na úpravy.Ako vyplýva z uznesenia z tohto zasadnutia, mesto tým, že odloží renováciu Hviezdoslavovej ulice a uprednostní úplnú renováciu Alžbetinej ulice, ušetrí viac ako 90-tisíc eur. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

CVIČENIE ZÁCHRANÁRSKYCH PSOV

KRÁTKE SPRÁVY

2

Horská služba a záchranárske psy patria jednoducho k sebe. Bez štvornohého priateľa by práca záchranára bola oveľa zložitejšia. A aby zvieratá boli pripravené pomáhať Horskej službe v každých podmienkach, to je cieľom pravidelných cvičení psovodov a psov. Dňa17. februára sa jedno takéto cvičenie konalo v Skalnej doline a zúčastnili sa ho psovodi so svojimi zverencami z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry a Slovenský raj. Teraz šlo o preškolenie 5 mladých psov už pripravených na zásahy „naostro“ a jedného 3-mesačného šteniatka, ktoré sa učí len základy svojej budúcej práce. Cvičenie by sa, samozrejme, neobišlo ani bez 4 figurantov. Ako nás informoval Zdeno Fedor, hlavný kynológ, pre psovodov a ich psíkov pripravili lavínové podmienky, aby vedeli správne reagovať v takejto situácii. „Vždy cvičíme psov na konkrétne poveternostné podmienky, ktoré práve vládnu, a tak sú naše psy pripravené do profesionálneho sveta.“

NOVÍ ZÁSTUPCOVIA V OBLASTI ZAMESTNANOSTI Krajské zastupiteľstvo v Prešove schválilo na svojom zasadnutí zástupcov samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti v rámci jeho jednotlivých okresov. Popradský okres Prešovského samosprávneho kraja budú zastupovať poslanci Michal Sýkora a Vladimír Ledecký. Výbor pre otázky zamestnanosti zriaďuje vo svojom územnom obvode úrad práce sociálnych vecí a rodiny na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení na trhu práce. Výbor má jedenásť členov, z toho sú traja z úradu práce, dvaja z Prešovského samosprávneho kraja, dvaja zastupujú mestá a obce, ďalší dvaja zamestnávateľov a poslední dvaja odborové organizácie pôsobiace v územnom obvode úradu práce. Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.

PRICHYTILI ZLODEJOV DREVA Policajti v Poprade aj v Levoči prichytili dohromady deväť mužov priamo pri krádeži dreva. „Popradskí policajti v sobotu (15. 2.) predpoludním prichytili pri krádeži dreva v katastrálnom území obce Jánovce-Machalovce, v časti zvanej Dubina, sedem mužov, ktorí bez príslušného povolenia zrúbali borovice,“ objasnila prvý prípad krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Migaľová. Muži vo veku 20 až 27 rokov pochádzajúci z uvedenej obce, neoprávnene vyrúbali borovice s úmyslom takto získané drevo použiť pre vlastnú potrebu na kúrenie. Voči mužom bolo vznesené obvinenie z prečinu krádeže, stíhaní sú na slobode. Emília Sedláčiková, TASR

MESTO ZVEREJNILO ZOZNAM DLŽNÍKOV Mesto Poprad zverejnilo na mestskom webe www. poprad.sk opäť zoznam dlžníkov na daniach a poplatku v zmysle zákona č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Mesto ako správca dane zverejnilo dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31. 12. 2013. V zozname dlžníkov sú uvedené fyzické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur. „V zozname dlžníkov bolo celkovo zverejnených 1 084 fyzických a právnických osôb, u ktorých sú evidované nedoplatky v celkovej výške 555 843 eur,“ uviedla Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru na popradskej radnici.

Neplatičov je viac

Nedoplatky na dani z nehnuteľností u právnických a fyzických osôb predstavujú čiastku 118 236 eur, čo tvorí 21,2 %

Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Ide predovšetkým o staršie nedoplatky, ktoré sú vymáhané v exekučnom konaní. Ďalej sú to nedoplatky na dani za psa vo výške 16 894 eur, na dani za ubytovanie vo výške 9 063 eur a nedoplatky za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 676 eur. V porovnaní so zverejneným zoznamom neplatičov za predchádzajúci rok dochádza ku zvýšeniu počtu neplatičov celkovo o 116 osôb, s čím súvisí aj nárast zverejnených nedoplatkov celkom o čiastku 16 792 eur. „Nárast sme zaznamenali len u fyzických osôb a konkrétne pri nedoplatkoch na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,“ uzatvára Jitka Púčiková.Mesto zverejňuje zoznam dlžníkov už štvrtý rok.

Mesto je ústretové

Mesto Poprad vynaložilo v roku 2013 celkovo výdavky na vývoz komunálneho odpadu vo výške 1 681 990 eur, pričom výber poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 predstavuje čiastku 1 493 435 eur. Rozdiel vo výške 188 555 eur mesto uhrádzalo z iných vlastných zdrojov. Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladne mestského úradu v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné zistiť si ho u pracovníkov oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí MsÚ v Poprade. MsÚ

POPRADSKÉ ULICE ALŽBETINA A 1. MÁJA ZÍSKAJÚ NOVÝ VZHĽAD Dokončenie zo strany 1

Na Alžbetinej sa bude búrať

Mesto na rekonštrukciu Alžbetinej ulice vyčlenilo sumu 830tisíc eur. Okrem obnovy cesty, obrubníkov či chodníkov tu dôjde aj k búraniu. Uvoľnený priestor zaplní nová oddychová zóna. „Súčasťou renovácie bude asanácia rohovej budovy bývalej železničnej polície nachádzajúcej sa medzi železničnou a autobusovou stanicou. Na tomto mieste vznikne

otvorený priestor s informačným panelom a lavičkou,“ vysvetlil komunikačný manažér.

Ulica 1. mája prejde čiastočnou úpravou

Zatiaľ čo na Alžbetinej sa uskutočnia obe rekonštrukčné etapy, Ulica 1. mája podstúpi len úvodnú, ktorá sa týka obnovy chodníkov. „V tomto roku sa uskutoční prvá etapa rekonštrukcie Ulice 1. mája, na ktorú bolo vyčlenenýchvrátane chodníka k železnici 310-tisíc eur,“

objasnil Marián Galajda. Renovačné práce ulíc by mali byť ukončené do jesene. Počas ich priebehu treba rátať aj s určitými pohybovými obmedzeniami. „Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy v týchto úsekoch si rekonštrukcia vyžiada dopravné obmedzenia a zmeny v organizácii dopravy,“ doplnil komunikačný manažér mesta Poprad. Ľudmila Gromadová


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

TRANSFÚZNA STANICA V POPRADE FUNGUJE PRE VŠETKÝCH Nik z nás nevie, kedy bude potrebovať pomoc. Či už pri obyčajnom vŕtaní poličiek do novej knižnice, alebo pri vážnych nehodách či životných ochoreniach. Zatiaľ čo si s tým prvým vie väčšina z nás dobre poradiť, o to druhé sa starajú ľudia, pre ktorých nezištná pomoc znamená poslanie. Medzi nich patria aj pracovníci Národnej transfúznej služby v Poprade, ktorí nezištným a nápaditým spôsobom oslovujú každého, kto by sa so svojou najvzácnejšou tekutinou dokázal podeliť. Čo treba? „Absolvovať testy, ktoré sú nutné na splnenie parametrov darcovstva. Vyšetrenia krvného obrazu, ak sme na výjazde, tak aj vyšetrenie krvného farbiva – hemoglobínu, pečene, virologické vyšetrenie, na žltačku, na pohlavné choroby. Lekár sa potom podľa výsledkov rozhodne, či darca je vhodný,“ uviedol vedúci lekár Národnej transfúznej služby v Poprade MUDr. Pavel Repovský. „K našej spádovej výjazdovej oblasti patria aj okresy Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Rožňava či Liptovský Mikuláš. Tam máme dobrý potenci-

ál s veľkým úspechom. Sú tam školy, vojsko, mestské akcie, mnoho zdravých ľudí, ktorí nemajú čas chodievať darovať krv na transfúzku a uvítajú, ak my prídeme za nimi,“ dodáva MUDr. Repovský. „Odoberá sa vždy rovnaké množstvo krvi a to 450 ml. Preto treba pred odberom zjesť nejaké jedlo, nič ťažké či mastné. Chlebík s maslom a džemom, medom, nejaký syr,“ dopĺňa.

Úspechy

Pred siedmimi rokmi bolo pre Národnú transfúznu stanicu v Poprade úspechom 2 500 odberov ročne. Dnes sa tento kolektív pýši odberom okolo 8 000 za rok. Aj tento úspech je len relatívnym číslom. „Začala Valentínska kvapka krvi. To však neznamená, že možnosť darovať krv bola len na sv. Valentína. Chodíme po všetkých

Transfúzna stanica urobí už 8 000 odberov ročne.

stredných školách v Poprade a v okolí. Aj dnes 24. 2. 2014 sme boli na SOŠ na Kukučinovej ulici, pred týždňom na gymnáziu Dominika Tatarku a podobne,“ uvádza vedúci lekár MUDr. Repovský. Tých najvhodnejších darcov selektujú pracovnici na základe dotazníka, aby rozoznali

schopnosť prijať či vyradiť potenciálneho darcu. Neprípustné je tetovanie či pírsing, ktoré vyžadujú odstup minimálne pol roka od aplikácie, užívanie drog, kam spadá aj marihuana, resp. anaboliká týkajúce sa posilňovania či nízka hmotnosť. Prípustná váhová hodnota je minimálne 50 kg.

MESTO BUDE LEPŠIE OSVETLENÉ Mesto plánuje zrealizovať osvetlenie šiestich priechodov pre chodcov i rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu mestskej časti Matejovce. Výdavky chce pokryť dvojakým spôsobom. Cieľom, podľa zápisnice a uznesenia z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva, bude zaistiť vyššiu bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov. Odbor výstavby Mestský úrad Poprad požiadal na zasadnutí o zvýšenie už existujúcich finančných prostriedkov. Na zabezpečenie osvetlenia priechodov pre chodcov sa rozpočet zvýši o 66-tisíc eur.

Plánované osvetlenia

Ide konkrétne o priechod na Ulici slovenského odboja – Karpatská ulica, dva priechody na vetve medzi cestami I/67 a I/18, kde sa na Juhu III nachádza frekventovaný peší ťah a tri

Na Slovensku je jedenásť samostatných stredísk, ktoré medzi sebou kooperujú a vymieňajú si krvné prípravky podľa potreby a to hlavne v situáciách, ktoré si to vyžadujú. Text a foto: Andrea Horňáková

Odbor výstavby Mestský úrad Poprad požiadal

priechody na Alžbetinej ulici. Na rekonštrukciu verejného osvetlenia ako aj miestneho rozhlasu Továrenská štvrť Poprad-Matejovce požiadal odbor výstavby o navýšenie rozpočtu o päťtisíc eur. Výdavky spojené s plánovanými úpravami chce mesto čiastočne pokryť z ušetrených prostriedkov pri obnove Alžbetinej ulice a čiastočne z rezervného fondu.

na zasadnutí o zvýšenie už existujúcich finančných prostriedkov.

Aké osvetlenie má popradská mestská časť

„Na juhu môže byť, ale keď nedávno robili parkovisko pred kostolom, posunuli tam lampy a na chodníku okolo bytoviek vznikla dosť veľká tma,“ zamýšľa sa obyvateľka Juhu III

Spolupráca

Ulica 1. mája bude lepšie osvetlená.

Monika Kubaská. „Nechodím často po meste, keď je tma, ale svetlo sa mi vidí v poriadku,“

uvažuje Viera Mirgová z centra mesta. „Niektoré popradské sídliská by si zaslúžili viac

svetla,“ myslí si Ľudovít Novák z Juhu I. „Zbytočne v centre svietia prostredné žiarovky v lampách, lebo osvetľujú oblohu a nie chodník. Prehnane osvetlené to nie je, no mohlo by sa šetriť elektrinou,“ prekvapil obyvateľ centra Peter Šromek. Text a foto: Ľudmila Gromadová


naše novinky

SPEKTRUM

MAJÚ BYŤ ZOH 2022 V POPRADE?

ANKETA

4

Mesto Poprad zmenilo svoj názor na usporiadanie Zimných olypmpijských hier a pre neistý výhľad možnosti zapojiť sa do organizácie tohto podujatia, navrhlo zrušiť vyhradenú lokalitu pre ZOH. Ivan, 21 Myslím, že je tu istá možnosť, keďže sú to Zimné olympijské hry a Tatry máme oba štáty spoločné. Prinieslo by to reklamu obom krajinám a tým by sa zviditeľnila krása aj nášho kraja. Možno by bolo dobré pouvažovať nad tým, ako sa do tohto projektu zapojiť s rozumným rozpočtom. František, 61 Myslím, že nie. Pretože mesto Poprad nie je také bohaté, aby si mohlo dovoliť stratové podujatia. Podľa názorov odborníkov tieto hry by boli stratové. My nemáme na platy učiteľov, zdravotných sestier atď. Treba stanoviť priority a potom míňať peniaze.

Lenka, 18 Ja som bývalá sánkárka a v tomto vidím veľkú príležitosť, ako dostať financie aj do športového sveta. Vďaka tomu by sa mohli opraviť mostíky na Štrbskom Plese, postaviť kvalitná sánkárská dráha, ktorú celkom zničila víchrica, upraviť trate na bežky a pod. Verím, že by to aj do budúcna malo zmysel a vďaka tomu by sa mohli u nás robiť aj rôzne svetové majstrovstvá, ako to bolo za čias mojich rodičov. Ľubomír, 41 Myslím si, že usporiadanie ZOH by prinieslo kvalitnejšie zjazdovky, bežecké trate, vybudovanie nových športovísk (hokejová hala, hala na rýchlokorčuľovanie). Iste by usporiadanie ZOH pomohlo pri zrekonštruovaní existujúcich schátraných hotelov a budov. Ale po väčšine som vo Vysokých Tatrách hosťom či pacientom a viac mi záleží na mojom zdraví ako na tom, aby som mal v Tatrách ako tráviť voľný čas, tak som proti kandidatúre na usporiadanie ZOH. Ivan, 46 Rozhodne áno a určite v spolupráci s Poľskom. Myslím si, že 5-miliónový národ má šancu na usporiadanie OH asi tak 1:100, ale 40-miliónový, to je už niečo iné.

Text a foto: Andrea Horňáková

Denne na úrade vybavia 600 uchádzačov o zamestnanie a poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

REKVALIFIKAČNÉ KURZY PRE NEZAMESTNANÝCH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade evidoval k 31. januáru tohto roka 8 319 uchádzačov o zamestnanie v okrese v Poprade, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti 13,7 %. Dnes je v evidencii len asi 11 % uchádzačov, ktorí v minulosti nejaký kurz absolvovali. Vzdelávanie má význam vždy, ale dôležitý je dopyt a či zamestnávateľ pri nástupe uchádzača do pracovného pomeru zvolí prácu na dohodu, alebo pracovnú zmluvu. „Teraz svitá na lepšie časy. Úrady práce na Slovensku začínajú s rekvalifikačnými kurzami, pričom rozhodujúce sú dopyt a ponuka,“ povedala nám vedúca oddelenia Aktívnych opatrení trhu práce PhDr. Anna Behunová.

Kurzy pre každého

Kurzov sa môže zúčastniť každý uchádzač. Niektorých úrad práce oslovil priamo e-mailami, ale dozvedieť sa o nich dá aj na nástenkách, občania boli informovaní prostredníctvom mestskej televízie a oficiálnej webovej stránky. Kur-

zy prebehnú v prvom polroku, čiže do konca mája je potrebné sa prihlásiť, ale aj tu platí, že radšej skôr ako neskoro. Najväčší záujem v minulosti bol u žien o kurz opatrovateliek a u mužov je to klasika – SBS, vysokozdvižný vozík a, samozrejme, počítačové kurzy, čo patrí medzi základnú gramotnosť. Nejde o kurz, ktorý zvýši odbornosť nezamestnaného, ale je to kurz, ktorý zvýši základné zručnosti. Často sa pracovníčky úradu stretajú s tým, že človek má strach ísť do práce len preto, že tam môže byť počítač.

Pomoc pri hľadaní práce

Od novembra minulého roka úrady práce spustili Integrovaný systém trhu práce. Uchádzač o zamestnanie do systému vloží svoj životopis a profil a potom mu prichádzajú ponuky. Výhodou je, že do systém vkladajú ponuky práce zamestnávatelia z celého Slovenska a uchádzačovi chodia aktuálne ponuky pracovných miest, ktoré v systéme sú. Pre tých, ktorí nevlastnia počítač či nemajú možnosť pracovať s internetom, sú pria-

mo v mieste prvého kontaktu k dispozícii 3 počítače, ktoré môže ktokoľvek z uchádzačov kedykoľvek použiť.

Dávku treba odpracovať

Od začiatku roka 2014 prišlo k zmene zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmenách v ďalších zákonov. Tou najhlavnejšou je, že poberateľ dávky je povinný si ju odpracovať na aktivačných prácach. Úrad práce Poprad urobil školenia pre všetkých, ktorých sa to týka. Dňa 3. marca 1 234 poberateľov dávok z okresov Poprad a Levoča bolo vyzvaných, aby prišli podpísať zmluvu na aktivačné práce v zmysle Zákona o službách zamestnanosti s úradom. „Zatiaľ sme oslovili uchádzačov o prácu, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, sú nezamestnaní viac ako rok a boli aktivovaní. Toto je jedným z aktívnych opatrení trhu práce, aby nezamestnaní nevyšli z pracovných návykov,“ povedal nám riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade Jozef Križan. Text a foto: Emília Sedláčiková


číslo 4/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

3)5(â226752.5,7,=8-(.'+

MICHAL HORSKĂ?

VOÄ˝BA PREZIDENTA Hoci prezidentskĂĄ kampaĹˆ zaÄ?ala uĹž v lete, skutoÄ?nĂĄ, zĂĄkonom povolenĂĄ volebnĂĄ kampaĹˆ zaÄ?ala aĹž poslednĂ˝ februĂĄrovĂ˝ deĹˆ. OÄ?akĂĄva sa, Ĺže v najbliŞťích dvoch týŞdĹˆoch vĹĄetci ĹĄtrnĂĄsti prezidentskĂ­ kandidĂĄti vystĂşpia pred verejnosĹĽou, ktorĂĄ zaostrĂ­ svoju pozornosĹĽ na ich ponuku, prezentĂĄciu programov, ich prezidentskĂŠ vĂ­zie. Treba veriĹĽ, Ĺže presvedÄ?ia voliÄ?ov, aby k volebnĂ˝m urnĂĄm priĹĄli v podstatne vyĹĄĹĄom poÄ?te, ako tomu bolo v predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch. Ak si poloŞíme otĂĄzku, ktorĂ˝ druh mĂŠdiĂ­ mĂ´Ĺže zohraĹĽ najdĂ´leĹžitejĹĄiu Ăşlohu vo vrcholiacej kampani, politickĂ­ analytici, politolĂłgovia a novinĂĄri sa zhodujĂş v tom, Ĺže to budĂş televĂ­zne diskusie. Tam by sa malo ukĂĄzaĹĽ, ktorĂ˝ kandidĂĄt mĂĄ patriÄ?nĂŠ skĂşsenosti, prax a vedomosti, aby obstĂĄl pri politickej reprezentĂĄcii naĹĄej republiky. NepripravenĂ­ kandidĂĄti, amatĂŠri, ktorĂ­ sa prezentujĂş pred verejnosĹĽou len na vlne antipolitiky a apatie voÄ?i stranĂĄm, v diskusiĂĄch iba ĹĽaĹžko obstoja a mali by ich predstihnúż tĂ­, ktorĂ­ majĂş vedomosti i skĂşsenosti z vrcholovej politiky. Preto predpokladĂĄm, Ĺže v poslednĂ˝ch dĹˆoch pred prvĂ˝m kolom volieb zvĂ˝raznia svoje postavenie predovĹĄetkĂ˝m predseda vlĂĄdy Robert Fico, predseda poslaneckĂŠho klubu KDH Pavol HruĹĄovskĂ˝ a bĂ˝valĂ˝ podpredseda vlĂĄdy Milan KĹˆaĹžko. Na obÄ?anovi zostĂĄva tĂĄ najĹĽaŞťia Ăşloha. Dobre si vybraĹĽ...

OpoziÄ?nĂĄ SDKĂš-DS ostro odmieta spoloÄ?nĂ˝ postup KDH a vlĂĄdneho SmeruSD pred prezidentskĂ˝mi voÄžbami. LĂ­der SDKĂš-DS Pavol FreĹĄo to vyhlĂĄsil s tĂ˝m, Ĺže krok kresĹĽanskĂ˝ch demokratov vnĂ­ma ako chybnĂ˝.

9OiGQ\6PHU6'DRSR]LĂžQp .'+VDGRKRGOLQD]PHQiFK Ă’VWDY\653{MGHRQRYLQN\ YMXVWtFLLDRFKUDQDPDQĂĽHOVWYDVDGRVWDQHGRQDMY\ĂŁĂŁLHKR]iNRQDĂŁWiWXĂ„1iYUK MHYĂŞVOHGNRPĂŁLURNpKRSROLWLFNpKRGLDOyJXQDNWRURP VDSRGLHÄ?DOLQDMPl5REHUW )LFR 6PHU6' D-iQ)LJHÄ? Ă„.DĂĽGĂŞYROLĂžSUDYLFHFKiSH .'+ 1iYUKSUHGNODGiPH ĂĽHMHQRUPiOQHNHćVWUHGRVSRORĂžQH3UHMGHGRGUXKpKR ĂžtWDQLDDEROE\VRPUiGNHE\ SUDYpVWUDQ\SRVWXSXM~VSRORĂžQH 3UH 6'.Ă’'6 MH VPHSRWRPGRWRKWRRGERUVSROXSUiFDVWUHGRSUDYĂŞFK Pavol FreĹĄo. QpKRGLDOyJXYWLDKOLDMĂŁLUĂŁLH VWUiQSULRULWRXDNRDOWHUQDSROLWLFNpVSHNWUXPQDMPl WtYDYRĂžLYOiGQ\PVRFLDOLV- VR6PHURP6'Y1LWULDQ- QiVSROXSUiFDYSUH]LGHQW- ĂŁWDQGDUGQpVWUDQ\ÂłSRYHGDO WRPÂłNRQĂŁWDWRYDO)UHĂŁRDNR VNRPD%DQVNRE\VWULFNRP VNĂŞFKYRÄ?EiFK.'+D6PH- SUHGVHGD15653DYRO3DĂŁDOWHUQDWtYXYQtPDODMÄ?XGR- NUDMLD0RVWD+tGVR6PH- UX6'YĂŞUD]QHQDU~ĂŁDW~WR ND 6PHU6' Y~SODWIRUPXĂ„$OHSUtSDG URP6'Y.RĂŁLFNRPNUDML SUHGVWDYXRVSRORĂžQHMDOWHUSUHGYROHEQĂŞFKNRDOtFLt.'+ DNRDMQDMQRYĂŁLDSUHGYROHE- QDWtYHÂłSRGRWNRO 7H[WDIRWR7$65

CESTOVANIE ZA KULTÚROU Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporuje cesty detí do 15 rokov za nåvťtevou slovenských múzeí a galÊrií.

GRVSHOêYHG~FLäLDN]DSODWtFHQWRY]DNDüGêFK]DÞDWêFKNLORPHWURY Od 18. marca do 12. apríla PtQHYüG\YXWRURNVWUHGX 6SRORÞQêVSLDWRÞQêFHVWRYP{üXüLDFL]iNODGQêFKãN{O ãWYUWRNDVRERWX]YêKRGQH- QêOtVWRNSODWtOHQYGHĖQiYDDüURÞQtNRYRVHP- QpFHVWRYQp]DNWRUp]DSOD- ãWHY\P~]HDÞLJDOpULH9\XURÞQêFKJ\PQi]LtY\XüLĢ WLDSiUFHQWRY üLĢQDSUHSUDYXP{üXYãHWN\ SRQXNXäHOH]QLÞQHMVSRORÞ- Ä3URMHNWPRWLYXMHãNRO\RSD- YODN\ =66. D WR H[SUHV QRVWL6ORYHQVNRQD]YêKRG- NRYDQHQDYãWHYRYDĢP~]Hi UêFKOLN 5HJLRQDO([SUHV QHQ~SUHSUDYXYODNRP]DU{]- DJDOpULHÞRVYHGÞtRQDUDVWD- ]UêFKOHQêDRVREQêYODNYR Q\PLYêVWDYDPLÞLVWiO\PL M~FRP]iXMPHDMRWDN~WRIRU- YR]ĖRFKWULHG\ H[SR]tFLDPL9UiPFLSUR- PXY]GHOiYDQLD³SR]QDPHMHNWX9ODNRPGRP~]HtDJD- QDOR0.0LQLPiOQ\SRÞHW OpULtEXG~PDĢYWRPWRWHU- GHWtYVNXSLQHMHDMHGHQ 7H[WDIRWR7$65âWHIDQ3XãNiã

Výstava venovanå hradu Kråsna Hôrka na Bratislavskom hrade.

DOTĂ CIE PRE MENĹ INY SDKĂšďšşDS MĂ NA OrganizĂĄcie, ktorĂŠ v tomto roku realizujĂş projekty na podporu a rozvoj kultĂşry a jazyka nĂĄrodnostnĂ˝ch menĹĄĂ­n, dostanĂş finanÄ?nĂŠ prostriedky z programu KultĂşra nĂĄrodnostnĂ˝ch menĹĄĂ­n 2014 oveÄža skĂ´r ako doposiaÄž. Informuje o tom Ăšrad splnomocnenca vlĂĄdy SR pre nĂĄrodnostnĂŠ menĹĄiny.

EUROKANDIDĂ TKE 12 NOMINANTOV ÄŒlenovia SDKĂš-DS urÄ?ia 8. marca v primĂĄrnych voÄžbĂĄch poradie 12 kandidĂĄtov na europoslancov. Dovedna 12 mien na 12 voÄžnĂ˝ch miest navrhlo vo ĹĄtvrtok (27. 2.) veÄ?er stranĂ­cke PrezĂ­dium aj krajskĂŠ organizĂĄcie.

3UH]tGLXPQRPLQRYDORV~ĂžDVQpKRSRVODQFD(XUySVNHKRSDUODPHQWX(GXDUGD.XĂ„=DWLDÄ?ĂžRYXSO\QXOĂŞFKURNDQDH[SRVODQN\Ä–X1565 NRFKEROLRUJDQL]iFLiPSR- NODGDQLDĂĽLDGRVWtRGRWiFLH .DWDUtQX&LEXONRY~GHNDQD VN\WQXWpGRWiFLHDĂĽNRQFRP ERODMDQXiUDNRPL- (YDQMHOLFNHMERKRVORYHFNHMIDOHWDWHQWRURNVDSRGDULOR VLHKRGQRWLDFHMHGQRWOLYpSUR- NXOW\8QLYHU]LW\.RPHQVNpSURFHV]MHGQRGXĂŁLĢDXUĂŞFK- MHNW\]DĂžDOL]DVDGDĢIHE- KR (%)8. Ä?XERPtUD%DWNX OLĢWDNĂĽHSUYp]POXY\RSR- UXiUD3UHGSRNODGDQĂŞ DULDGLWHÄ?DRGERUXNRPXQLNiVN\WQXWtGRWiFLHE\PRKOLE\Ģ WHUPtQXNRQĂžHQLDKRGQRWH- FLH%UDWLVODYVNpKRVDPRVSUiYSRGStVDQp]DĂžLDWNRPPDU- QLDMHPDUHF QHKRNUDMD3HWUD+~VNX FDÂłLQIRUPXMH~UDGVSOQR=DUHJLRQiOQH]Yl]\NDQPRFQHQFD8]iYLHUNDSUHG7H[WDIRWR7$65 GLGXM~0LODQ5RPDQ 7USplnomocnenec vlĂĄdy SR pre nĂĄrodnostnĂŠ menĹĄiny LĂĄszlĂł A. Nagy.

QDYVNêUHJLRQiOQ\]Yl] -iQ *UHãR 1LWULDQVN\ $OH[DQGHU6ODINRYVNê äLOLQVNê =LWD3OHãWLQVNi 3UHãRYVNê 0DUHN9DUJRYÞiND-DUPLOD7NiÞRYi .RãLFNê $GHOD0D[RQRYi 7UHQÞLDQVN\ D .DWDUtQD ýLüPiURYi ]D %DQVNRE\VWULFNêUHJLRQiOQ\]Yl]

7$65


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

35(0,e532795',/ä(6,78Ăˆ&,$ 1$6/29(16.8-(32.2-1Ăˆ Robert Fico na nedeÄžĹˆajĹĄej tlaÄ?ovke uviedol, Ĺže naĹĄa krajina mĂĄ momentĂĄlne dostatok plynu aj ropy a na slovensko-ukrajinskej hranici nezaznamenali Ĺžiadne väÄ?ĹĄie problĂŠmy ani zvýťenĂ˝ pohyb osĂ´b. Ă„.RPXQLNXMHPHVRYĂŁHWNĂŞPL ]ORĂĽNDPLQD~]HPt65DOH DMY]DKUDQLĂžtSUHWRĂĽHVPH NUDMLQDNWRUiVXVHGtV8NUDMLQRXDFKFHPHYHGLHĢĂžR QiPKUR]tĂžRQiPQHKUR]t DFKFHPHQHMDNRXWURĂŁNRX SULVSLHĢNXSRNRMHQLXVLWXiFLHYVXVHGQHMNUDMLQHÂłSRYHGDO5REHUW)LFR

EnergetickĂŠ zĂĄujmy 6ORYHQVNR]DWLDÄ?QHHYLGXMH DQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSULGHOHQLHYt]DĂžLREĂžLDQVWYDĂ„3RGVWDWQHG{OHĂĽLWHMĂŁLH V~SUHQiVHQHUJHWLFNp]iXMP\65WHGDYREODVWLSO\QX URS\ĂžLHUQHKRXKOLDĂĽHOH]QHM UXG\3RNLDÄ?LGHRSO\QWDN 633]DWLDÄ?QHHYLGRYDOĂĽLDGQH ĢDĂĽNRVWLYGRGiYNDFK]HP-

QpKRSO\QXQDQDĂŁH~]HPLH 9]iVREQtNRFKNWRUpPiPH NGLVSR]tFLLMHPLOLDUG\ PHWURYNXELFNĂŞFKSO\QXĂžR QiPJDUDQWXMHMHKRGRVWDWRN QDQDMEOLĂĽĂŁtFKSlĢPHVLDFRY /HQVDPRWQp633GLVSRQXMH WDNPHUPLOLyQPLPHWURY NXELFNĂŞFKĂžRQiPSRVWDĂžXMHQDĂŁW\ULPHVLDFHYSUtSDGHĂĽHE\GRĂŁORN~SOQpPX RGVWDYHQLXGRGiYRNSO\QX ĂžR]DWLDÄ?QHERORDYL]RYDQp DOHWRPiPH]DEH]SHĂžHQpÂł XEH]SHĂžLO)LFRVWĂŞPĂĽHWR LVWpSODWtDMRURSH-HGLQpĂžR E\PRKOR6ORYHQVNRWURFKX RKUR]LĢMHSRGÄ?DQHKR]DVWDYHQLHGRGiYRNXKOLDDĂĽHOH]QHMUXG\QDQDĂŁH~]HPLH$M WRWRYĂŁDNYOiGD65FH]VSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\PRQLWRUXMH

3UHGVHGDYOiG\5REHUW)LFRDPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLÄ–iN

PrĂ­chody emigrantov

XWHÞHQFRYYUiPFLQDãLFKND- YRWQpRãHWUHQLH³GRSOQLOPL6ORYHQVNRMHSULSUDYHQpSUL- SDFtWEH]YlÞãtFKSUREOpPRY QLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiN MDĢHPLJUDQWRYÄ9WHMSUYHM 9üG\LPWUHEDSRVN\WQ~Ģ YOQHVPHVFKRSQtSULMDĢWLVtF XE\WRYDQLHVWUDYXD]GUD7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVue™ umoĹžĹˆuje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVue™ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹˆ mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

Diagnostický systÊm InnerVue™ må schopnosż zaznamenåvaż statickÊ obråzky, video vo vysokom rozlíťení ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹˆuje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹˆ, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ANKETA S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU V minulom čísle Našich Noviniek sme predstavili kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. K tomu, aby ste sa 15. marca v prvom kole volieb rozhodli správne, môže pomôcť aj naša anketa. Všetkým prezidentským kandidátom sme položili tri otázky. Odpovedalo nám deväť kandidátov, ostatní na našu viacnásobnú výzvu nereagovali.

ANKETOVÉ OTÁZKY

JOZEF BEHÝL

občiansky kandidát

1. Nemyslím si to, ale zatiaľ z tých, ktorí kandidujú, ma nikto nepresvedčil, že by bol vhodnejší. Pretože tí, ktorí sa pasujú do pozície, že sú pripravení a jediní relevantní, mali takmer 24 rokov možnosť, aby preukázali svoje schopnosti riadiť tento štát a pomôcť občanom žiť normálny ľudský život bez strachu a obavy zo zajtrajška. Doteraz sa tak nestalo napriek obrovskej nezmyselnej privatizácii vysokého štátneho dlhu, strachu občanov zo zajtrajšieho dňa, strachu o prácu a pod.

1. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE STE PRÁVE VY VHODNÝM KANDIDÁTOM NA PREZIDENTA?

2. SÚ PODĽA VÁS PREZIDENTSKÉ PRÁVOMOCI DOSTATOČNÉ?

2. Nemyslím si, že by boli dostatočné. Prezidentské právomoci treba rozšíriť v prvej fáze o možnosť predkladať zákony v prospech občanov a trvať na zmenách a legislatívnych úpravách platných zákonov, ktoré nie sú v prospech občanov alebo nie je možné na základe ich znenia riešiť problémy skutočného života slovenských občanov a podnikateľov.

3. ČO VNÍMATE AKO NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA A AKO CHCETE PRISPIEŤ K JEHO RIEŠENIU?

3. Najväčším problémom Slovenska z môjho pohľadu je apatia občanov a nedôvera, že sa čokoľvek dá zmeniť.

JÁN ČARNOGURSKÝ

občiansky kandidát

1. Mám najväčšie politické skúsenosti spomedzi prezi-

'YRMVWUDQXSULSUDYLO%UDQLVODY%XFiN)RWR7$65

dentských kandidátov a najlepší predvolebný program, ktorého presadzovanie by pomohlo riešiť najpálčivejšie problémy Slovenska. Za mojej vlády (1991 – 1992) mali jedinýkrát slovenskí učitelia vyššie platy ako českí a jedinýkrát skončil rezort zdravotníctva bez dlhov. Tiež sa zvýšil počet JRD a poľnohospodárstvo dostávalo najvyššie dotácie. Moja vláda bola medzinárodne akceptovaná.

GYULA BÁRDOS

2. Áno, s jednou výnimkou. Prezident by mal mať právo predkladať do parlamentu

občiansky kandidát

návrhy zákonov, napríklad takých, ktoré zlepšia sociálnu situáciu občanov.

1. Som jediný, pre kto-

3. Najväčším problémom Slovenska je zlá sociálna situácia veľkej časti občanov

rého je samozrejmé, že niektorí ľudia na Slovensku hovoria inou rečou než väčšinový národ. Čiže mám vo výbave to, čo nemajú všetci ostatní kandidáti: som otvorený, tolerantný a chápavý voči všetkým občanom.

a vysoká nezamestnanosť. K riešeniu týchto problémov chcem prispieť presadzovaním jednotlivých bodov môjho programu, napríklad zvýšením počtu nájomných bytov, obmedzením exekúcií či zvýšením minimálnej mzdy. Tiež chcem zvýšiť medzinárodný kredit Slovenska.

2. Áno, sú dostatočné. Ale dodávam, že sa majú vyu-

Kandidujúci za: SMER-SD

žívať v prospech všetkých občanov a nie v prospech niektorých skupín, respektíve politických strán.

1. Či som najvhodnejším kandidátom vyhodnotia vo-

3. Nezamestnanosť a korupciu. Kvôli riešeniu týchto problémov treba zmeniť legislatívu, vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Okrem zahraničných investorov by mali mať lepšie podmienky k uplatneniu sa domáci podnikatelia. V súvislosti s korupciou, respektíve s bojom proti korupcii, je treba zmeniť postoj ľudí k tomuto spoločenskému neduhu. Vyžaduje si to systémové zmeny aj v legislatíve. Korupčné škandály treba dôkladne vyšetriť, vinníkov brať na zodpovednosť a patrične potrestať.

ROBERT FICO

liči. Ja som však presvedčený, že naša krajina práve v dnešnom neistom čase potrebuje na poste hlavy štátu istého politického lídra krajiny. Ten by mal vďaka dostatočným politickým aj štátnickým skúsenostiam, prirodzenej autorite, znalosti domácich pomerov, dobrým vzťahom so sociálnymi partnermi a zmyslom pre sociálny dialóg v prvom rade vytvárať všetky predpoklady na to, aby bol v krajine pokoj a stabilita.

2. Tak, ako sú definované v ústave, sú dostatočné a záleží len na prístupe prezidenta, či má dostatok politických schopností a skúseností a vie ich aktívne využiť. 3. Niekedy až žasnem nad neznalosťou kompetencií prezidenta, najmä zo strany politicky neskúsených kandidátov, ktorí hovoria, ako budú riešiť nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, čo je úplne nereálne. Fakt je, že prezident môže byť nápomocný pri riešení najväčších problémov krajiny len vtedy, keď bude ako svoju hlavnú úlohu vnímať potrebu vytvárania atmosféry dialógu a spolupráce.


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PAVOL HRUŠOVSKÝ

Kandidujúci za: KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

1. Som konzervatívny politik, zastávam hodnoty, za ktorými si stojím. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta a nie experiment, keď jeden ovláda všetko, alebo prezidenta bez skúseností. Som politik, ktorý sa vždy ozve, keď sa pácha krivda. Bol som pri dôležitých rozhodnutiach, akými boli vstup do Nato a EÚ. Bol som pri reštarte slovenského hospodárstva. Získal som medzinárodné kontakty, o čom svedčí aj podpora mojej kandidatúry od významných zahraničných lídrov ako nemecká kancelárka Merkelová alebo rakúsky vicekancelár Spindelegger.

MILAN MELNÍK

občiansky kandidát

1. Kandidáti nominovaní politickou stranou musia po svojom zvolení zaplatiť politickým stranám a ich sponzorom za podporu poskytnutú vo volebnej kampani. Nič také skutočný občiansky kandidát robiť nemusí – ten môže vykonávať prezidentskú funkciu v prospech všetkých občanov. 2. Ak nechceme, aby prezident bol len akýmsi luxusom, tak mu treba zveriť aj nové kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci. Myslím si, že prezident by mal mať zákonodarnú iniciatívu a tiež, že treba posilniť jeho právo veta.

3. Najväčším problémom Slovenska je chudoba, ktorú spôsobili politici. Navrátenie sebestačnosti je jedinou cestou, ako sa nestať otrokmi vo vlastnej krajine. To nemožno vyriešiť nekonečnými hádkami v parlamente, keď vládni poslanci vždy negujú aj tie najlepšie návrhy opozície a keď sa z opozičných poslancov stanú vládni, robia presne to isté, čo ich oponenti.

2. Áno, len sa nedostatočne využívajú, alebo až zneužívajú. Prezident musí využívať autoritu a rešpekt, a tak vplývať na rozhodnutia v prospech občanov.

3. Nezamestnanosť, nevymožiteľnosť práva a polarizácia spoločnosti. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Rovnako tak chcem pôsobiť ako prezident a spájať názory politických strán, aby nebojovali, ale hľadali riešenia pre ľudí. Pri vymožiteľnosti práva treba deharabinizovať justíciu.

HELENA MEZENSKÁ

občiansky kandidát

1. Kandidujem s cieľom stať sa prezidentom všetkých občanov, nie pravých alebo ľavých, ale všetkých občanov, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť. Prezident nespravuje krajinu, na to tu je vláda. Prezident má predovšetkým strážiť základné hodnoty ako je ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť a ochrana slabších. 2. Doteraz právomoci prezidenta podľa môjho úsudku neboli dostatočne a účin-

STANISLAV MARTINČKO

ne využívané. Ak sa ukáže, že ich lepšie využitie a využitie spoločenského vplyvu prezidenta neprinesie zásadný a výrazný posun pre naplnenie občianskych záujmov, bude treba kompetencie posilniť.

Kandidujúci za: KOS

3. Slovensko predovšetkým potrebuje mravnosť, viac uvedomenia, osvietenia, po1. Som nezávislý od všetkých negatívnych vplyvov, ktoré sprevádzajú politikov na Slovensku. Nikdy som nebol členom viacerých strán, už vôbec nie KSČ.

2. Právomoci sú dostatočné, len doterajšími pre-

chopenia a lásky. Potrebuje sa zbaviť snáh o okrádanie spoločného štátneho majetku. Zaviedla sa tu nesprávna politická kultúra, keď politici zbohatli na úkor občanov.

RADOSLAV PROCHÁZKA

zidentmi neboli využívané na dostatočnej úrovni.

občiansky kandidát

3. Sú to korupcia, súdy, rómsky problém a chudoba.

1. Preto, že mám presnú predstavu o tom, ako by sa

Všetky tieto problémy sú spojené s korupciou, ktorá nedovoľuje schopným vykonávať funkcie. Zo schopnosti týchto ľudí bude ťažiť celé Slovensko, ktoré sa takto pomaly zbaví aj tých najväčších problémov.

prezidentský úrad dal premeniť na priestor pre aktívnu službu ľuďom a zároveň mám dosť skúseností a energie na to, aby som tú aktívnu službu aj naozaj vedel ľuďom dať. Potrebujeme prezidenta so schopnosťou sa ľudí zastať a byť im nablízku. Prezidenta, ktorý chráni rodinu, chráni zákon, chráni vlasť. A ktorý vie, ako na to.

2. Sú, len doterajší prezidenti ich dostatočne nevyužívali. Prezident má chrániť základné hodnoty spoločnosti a má chrániť ľudí v ich nárokoch voči štátu. A, samozrejme, má dôstojne a aktívne reprezentovať svoju vlasť v zahraničí. Na to mu súčasné právomoci stačia.

3. To, čo Slovensko dnes naozaj potrebuje, je riešiť nezamestnanosť ako takú a osobitne nezamestnanosť mladých ľudí. Štatistika nezamestnanosti, to nie sú len čísla. Za všetkými tými číslami sú konkrétni ľudia, ich osudy, rodiny, ich dôstojnosť.

9


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 4/2014

ZDRAVIE

11

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă‹1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄšK ZADĂ K „SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,“ tvrdĂ­ profesor ZdenÄ›k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom ÄŒesku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YćDNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ–QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHćE\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXćĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompŽ Drink Plus âSHFLiOQDYêüLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ãHWN\QiSRMH1XWULFRPSŽREVDKXM~ Y\YiüHQêSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDćDOãtFK üLYtQDPDM~Y\VRN~Y\üLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YãW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDÞRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informåcií nåjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiż ho môŞete v reżazci zdravotníckych predajní Zelenå hviezda za cenu od

1,70 eur.


naše novinky

12 SPEKTRUM

V TATRÁCH PRETEKALI PSIE ZÁPRAHY Už piatykrát sa v Tatranskej Lomnici konalo podujatie v psích záprahoch severských plemien, ktoré svojou priateľskou atmosférou oslovuje hlavne rodiny s deťmi. Ani tento rok to nebolo inak. Jubilejný ročník, ktorý sa konal od 24. do 25. februára, privítal viac ako 13-tisíc návštevníkov a priaznivcov tejto zábavy a ani pochmúrne sobotňajšie počasie ich nedokázalo odradiť. V značnej miere k tomu prispieval zábavný program moderovaný obľúbeným Andrejom Bičanom, ktorý svojimi vskutku trefnými a vtipnými poznámkami dokázal počas celého víkendu rozosmiať malých i veľkých.

Bohatý program

Pre tých, ktorí uprednostňovali aktívnu zábavu, bola nachystaná výborná lyžovač-

ka, ktorá vďaka technickému snehu fungovala naplno. Najmenší oceňovali rôzne súťaže ako beh po svahu vo valci, lyžiarsky kurz pre deti, kreslenie masiek na tvár, či zjazd v malom slalome. No k najväčším atrakciám patrila jazda v psích záprahoch, ktoré mohlo absolvovať každé dieťa samostatne alebo s rodičom. Príležitosť skúsiť si atmosféru mašéra priamo v „kokpite“ bola taká atraktívna, že mnohí nedbali stáť aj hodinu v rade, len aby mohli tento pocit dopriať sebe či niekomu z rodiny. „Stojím tu už 40 minút, ale chcel by som, aby

mal syn Marek spomienku na toto podujatie i keď do Tatier s priateľmi chodievame veľmi často,“ prezradil Marek z Liptovského Mikuláša.

Vydarená nedeľa

Nedeľa bola ešte vydarenejšia. Nádherné slnečné počasie si pochvaľovali hlavne tí, ktorí sa okrem lyžovania na horách aj radi slnia. Bohatý sprievodný program plný známych tvárí oceňovali hlavne mladšie ročníky, ktoré svoju priazeň aj patričným spôsobom dávali najavo. A tak možno povedať, že cestovnému ruchu vo Vysokých Tatrách sa opäť

Psie záprahy severských plemien.

podarilo zorganizovať podujatie, ktoré, zdá sa, naberá nielen na svojej popularite, ale aj hodnote, keďže podobnými akciami dokáže spájať

rodiny a upevňovať vzájomné priateľstvá. Text a foto: Andrea Horňáková

NA NÁVŠTEVE V GALÉRII Tatranskú galériu v Poprad navštívi za deň v priemere 50 návštevníkov. Po jej rekonštrukcii a znovuotvorení môžu vidieť stálu expozíciu a do 17. apríla aj výstavu Petra Pollága Chlapec z našej ulice, o ktorej sme písali v minulom čísle Našich Noviniek. Do konca marca je tu však aj iná výstava, ktorej autormi sú deti. V novom komornom priestore so samostatným vchodom, kde bude čoskoro aj kaviareň, možno do konca marca vidieť ocenené práce súťaže Anjel Vianoc 2013.

Víťazná práca celej súťaže.

Každoročne je táto súťaž vyhlásená pre deti materských, základných, stredných, ume-

leckých, špeciálnych škôl a kolektívy. Tá vlaňajšia sa môže pochváliť rekordným počtom

Súťaže sa zúčastnilo 909 detí z 55 škôl z celého Slovenska.

súťažiacich, ktorý bol temer o 100 % väčší ako rok predtým, zúčastnilo sa jej 909 detí z 55 škôl z celého Slovenska. O to ťažšie bolo jej vyhodnotenie, šlo o takmer 1 000 prác v šiestich kategóriách. Dňa 13. februára ocenili víťazov, ktorí dostali ocenenia a čestné uznania. „Najviac boli zastúpené klasické výtvarné techniky – maľba, rôzne kresby, kombinovanie, ale mali sme aj anjelika z cestovín, výnimočné bolo leporelo malých žiačikov zo ZUŠ Kpt. Nálepku zo Svitu, kovová plastika, fotografia, rôzne priestorové objekty, ktoré robili hlavne stredoškoláci. Celú súťaž vyhrali dve dievčatká zo SZUŠ Fantá-

Aj z cestovín sa dá vyrobiť krásny anjelik.

zia zo Svitu, 6-ročná Tatiana Lichvarová a 9-ročná Mária Majerčáková. Ich práce tvorili grafický podklad pre diplomy ocenených žiakov. Obaja anjelici boli z jednej kolekcie,“ povedala galerijná pedagogička Sandra Štepaníková. Čím dlhšie sme si prezerali vystavené dielka, tým ťažšie bolo rozhodovanie, ktoré je najkraj-

šie. Všetky vynikajú nápaditosťou a detskou hravosťou, ktorej sa my dospelí môžeme učiť práve od detí. Priestor, kde sa táto milá výstava koná, bude v budúcnosti k dispozícii aj na prenájom. Menšie výstavy či hudobné vystúpenia sem dokonale zapadnú. Text a foto: Emília Sedláčiková


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 4/2014

13

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilónov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo napriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


14

naše novinky

ŠPORT

LYŽIAR ŽAMPA POTEŠIL VÝSLEDKAMI CELÉ SLOVENSKO Po olympiáde svetový pohár

Slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní Adam Žampa sa vrátil zo Zimných olympijských hier v ruskom Soči ako hrdina. Celý svet šokoval 5. miestom v superkombinácii a v slalome pridal skvelé 6. miesto. Krásne umiestnenia korunoval v oboch disciplínach najrýchlejšími druhými kolami v slalome. Stále len 23-ročný rodák zo Starého Smokovca skončil v superkombinácii na fantastickom 5. mieste, pričom takmer do samotného záveru siahal na jeden z troch cenných kovov. Po zjazdárskej časti patrilo Tatrancovi 28. miesto. V slalomovej časti predviedol najlepší čas zo všetkých pretekárov a na víťaza Vilettu stratil v súčte oboch kôl 1,14 sekundy. Adama Žampu delilo od medaily len 67 stotín sekundy.

Slalom si cení viac

Po skvelom úspechu v superkombinácii sa Adam Žampa tešil aj na svoju najobľúbenejšiu disciplínu, ktorou je sla-

lom. Slovák vyštartoval na trať 1. kola v konkurencii vyše sto pretekárov s číslom 30 a skončil na 26. mieste s odstupom 2,64 sekundy za lídrom Mattom. Lyžiar nebol po úvode pretekov spokojný so svojou jazdou. V 2. kole však predviedol skvelý výsledok a dosiahol najrýchlejší čas z celého štartovacieho poľa. Napokon to stačilo na 6. miesto. „Takéto výsledky som nečakal, ale sníval som o nich. Som veľmi rád, že sa mi podarili, najmä byť najrýchlejší v dvoch kolách v slalome. Sú to pre mňa obrovské a cenné úspechy, keďže ide o olympijské výsledky,“ povedal krátko po skončení

Adam Žampa počas olympiády. Foto: Archív A. Žampu

olympiády lyžiar Adam Žampa. Ďalej pokračoval: „Veľmi si vážim obidve pozície. Ale byť v slalome na 6. mies-

te pre mňa znamená viac, keďže sa mi tam podarilo vyhrať aj 2. kolo medzi všetkými slalomármi sveta.“

Reprezentant Slovenska v alpskom lyžovaní pripísal úspechy v druhých kolách viacerým faktorom. „Do finálového kola som štartoval v oboch prípadoch s nízkym číslom, trať som mal skvelú. Myslím si však, že to bolo aj tým, že som nemal čo stratiť a mohol som len získať. Hlava mi dovolila ísť presne tak ako na tréningu,“ zdôveril sa lyžiar. Adam po skončení olympiády pricestuje domov pod Tatry. „V Jasnej budem robiť na Majstrovstvách sveta juniorov predjazdcu a trénovať na ďalší svetový pohár, ktorý bude 8. – 9. marca v Kranjskej Gore,“ povedal na záver svoje najbližšie plány Adam Žampa. Simona Ivančáková

SVITOVSKÉ MEDVEDE VYHRALI SLOVENSKÝ POHÁR Basketbalový klub BK Iskra Svit sa v Slovak Sport.TV Basket extralige momentálne nachádza v strede tabuľky. Svitovské „medvede“ v doterajšom priebehu sezóny predvádzajú vyrovnané výsledky a oproti minulým ročníkom hrajú oveľa lepší basketbal. Potvrdili to aj nedávnym ziskom Slovenského pohára.

pasov na pôde súperov už nie sú také priaznivé. „Sezóna sa vždy delí na dve časti, základnú časť a play-off. Minuloročné vypadnutie v play-off s Nitrou nebolo žiadne dramatické prekvapenie. Uvidíme, ako sa nám bude dariť ďalej v tejto sezóne. Určite by sme sa potešili, ak by sme sa dostali do bojov o medaily,“ vyslovil nádeje v ďalšom priebehu sezóny prezident klubu.

Zverenci Rudolfa Juga vo finále v bratislavskej Hant aréne zdolali hráčov Edymax SPU Nitra 82:74. Iskra v prvom zápase postúpila cez Prievidzu, potom basketbalisti spod Tatier dokázali zdolať Inter o jeden bod a vo fi nále vyhrali nad Nitrou. Svit získal druhú najcennejší trofej v basketbale po dlhých desiatich rokoch. „Užívame si to plnými dúškami, konečne po desiatich rokoch. Veríme, že toto víťazstvo nás nakopne aj do ďalších zápasov extraligy a následne do play-off,“

Svit chce bojovať o medailu

BK Iskra Svit - víťazná fotka po zisku Slovenského pohára. Foto: Archív klubu BK Iskra Svit

povedal basketbalista Svitu Roman Findura.

Forma družstva je vyrovnaná

Momentálna forma družstva spod Tatier je príjemným prekvapením, nielen pre fanúšikov

klubu, ale aj pre širšiu verejnosť. „Sme spokojní so zložením tímu v tejto sezóne, zaradili sme sa medzi špičku ligy. Aj napriek tomu, že máme výrazne nižší rozpočet ako ostatné tímy, tak im dokážeme konkurovať,“ uviedol prezi-

dent BK Iskra Svit Ján Drobný. Domáce zápasy prinášali Svitu v priebehu aktuálnej sezóny zväčša výhry. Premožiteľov na domácej palubovke našli len v mužstvách z Komárna, Banskej Bystrice, Prievidze a Interu Bratislava. Výsledky zo zá-

Drobný povedal, že basketbal je tímovým športom a úspech či neúspech je vždy zásluhou celého tímu. Zásluhy nechcel pripísať jednotlivcom, ale tímu ako celku. „Ambície tímu sú dlhodobo známe. Chceme napĺňať našu halu divákmi, pritiahnuť k basketbalu čo najviac detí a čo sa týka umiestnenia, tak radi by sme bojovali o jednu z medailí,“ dodal na záver prezident BK Iskra Svit Ján Drobný. Simona Ivančáková


číslo 4/2014

ŠPORT

15

LUKÁŠ PAUKOVČEK UTRPEL NEPRÍJEMNÉ ZRANENIE 23-ročný hokejový center Lukáš Paukovček prežíva v drese popradských kamzíkov svoju prvú veľkú extraligovú sezónu. K siedmim štartom za rodný Liptovský Mikuláš ešte z juniorských čias pridal v tejto sezóne 46 zápasov. Potom sa však nepríjemne zranil.

Lukáš, čo sa stalo v osudnom stretnutí s Nitrou 9. februára? Bolo to dosť nešťastné zranenie. Po súboji pred súperovou bránkou som padol na kolená, pričom som narazil na ich brankára, ktorý tiež kľačal na zemi. Jeho korčuľa mi spôsobila nad kolenom asi 15-centimetrovú reznú ranu. Z tribúny toto zranenie vyzeralo skutočne škaredo, bolo tam množstvo krvi. Ako si to vnímal ty? V prvom momente som to ani necítil, no bolo to dosť nepríjemné. Keď som sa pozrel na to miesto, tak som len rovno utekal z ľadu, vôbec som nevedel, čo od toho čakať. Bolo to dosť hlboké, takže ma museli hneď zobrať do nemocnice a zoperovať to.

Krv bola prakticky všade, nielen na ľade, ale i pred šatňou. Stratil si jej veľa? Doktori hovorili, že to boli tak tri až štyri deci krvi. Čo sa dialo po príchode do nemocnice? Bolo tam aktívne krvácanie, takže ma ihneď brali na operačnú sálu. Mal som pretrhnutý stehenný sval, museli mi to zošiť. Mám dokopy asi 45 stehov. Prognózy neboli spočiatku príliš optimistické, zdalo sa, že sezóna je už pre teba stratená. Skutočne to vyzeralo tak, že už túto sezónu do hry nezasiahnem, ale postupne sa to celé lepší. Ak sa to bude dobre hojiť, je tu ešte možno šanca, že by som v tomto ročníku mohol hrať. Ako sa v týchto dňoch udržuješ vo forme? Už aj trochu zaťažuješ zranené miesto? Skúšam to pomaličky zaťažovať. Ľahký bicykel, posilňovňa, ale na ľade som ešte nebol, takže neviem, ako sa to bude správať tam.

Pri bežných činnostiach ťa to obmedzuje? Pociťuješ pri chôdzi bolesť? Obmedzuje ma to, stále nemôžem poriadne chodiť. Každým dňom sa to však zlepšuje, takže verím, že sa to dá do poriadku. Základná časť extraligy je na konci, kam to môžu popradskí Kamzíci tento rok dotiahnuť? Určite chceme prejsť prvým kolom play-off a všetko, čo bude navyše, bude pre nás úspechom. V mužstve trénera Milana Jančušku ti patrí pozícia štvrtého centra, ako si spokojný s týmto postavením? Myslím, že mám v tejto sezóne za sebou lepšie, ale i horšie zápasy. Je to však moja prvá sezóna v extralige, tak je to myslím relatívne v pohode. Uvidíme, čo bude ďalej. Na svojom konte máš aktuálne 18 bodov za päť gólov a 13 prihrávok. Je to málo, či tak akurát? Myslím, že toho mohlo byť aj viac. Vždy je ešte na čom pracovať.

PROFIL: Lukáš Paukovček sa narodil 13. novembra 1990 v Liptovskom Mikuláši. Jeho otcom je známy bývalý hokejista a slovenský reprezentant Pavol Paukovček. Lukáš začínal s hokejom v rodnom meste, kde napokon prešiel všetkými družstvami až ku seniorom. Prvých sedem štartov v extralige zaznamenal práve v drese MHK 32 Liptovský Mikuláš. Pred sezónou 2013/14 prestúpil do Popradu. V mužstve Kamzíkov odohral v tejto sezóne 46 stretnutí.

Text a foto: Pavol Tomčík

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NVK 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597


16

naše novinky

ŠPORT

TURNAJ V SQUASHI VYHRAL TRABALKA Dvadsiatka vyznávačov squashu z klubov z celého Slovenska sa posledný februárový víkend stretla v Poprade. Miestne Squash centrum na Partizánskej ulici bolo dejiskom Delta Squash B Cupu. Ako píšu pravidlá, turnaja B kategórie sa mohli zúčastniť hráči, ktorí sú v celoslovenskom rebríčku na 19. a nižšej pozícii. Z prvej tridsiatky sa pod Tatrami predstavila hneď štvorica hráčov. Jednotkou a najväčším favoritom bol domáci Popradčan hrajúci za tím ŠK Squash Liptov Maroš Trabalka. V čase turnaja bol tento hráč v rebríčkovom postavení na 20. priečke. Jeho najväčším súperom mal a napokon i bol tímový kolega Pavol Belluš (22. pozícia). Generálka na blížiace sa marco-

vé majstrovstvá Slovenska v Bratislave obom squashistom vyšla. Maroš Trabalka na ceste do vytúženého finále postupne zdolal Tomáša Kozáčeka (Baldi Košice), ženskú rebríčkovú jednotku Anetu Paprnákovú (IMET SK Bratislava), ako i Branislava Mišoviča (SC FAJN CLUB Bratislava). Na opačnej strane pavúka si Pavol Belluš poradil s Petrom Štofaňákom (bez klubovej príslušnosti), Ladislavom Kissom a Jánom Bánocim (obaja Baldi Košice). Tak Trabalka, ako i Belluš na ceste do fi-

Víťazstvo Maroša Trabalku na turnaji v Poprade sa odzrkadlilo aj v tabuľkovom postavení.

nále stratili zhodne len dva sety. „Každý zápas na ceste do finále bol aj napriek tomu, že som bol favoritom, boj. Na postup do ďalšieho kola som sa vždy natrápil,“ povedal Maroš Trabalka.

Sláva víťazom, česť porazeným

Čerstvý tridsiatnik Pavol Belluš po prehre 2:3 vo finále nesmútil. „Túto sezónu som zo začiatku na turnajoch dobre nehral, ale v janu-

árovom béčku som podobne, ako teraz skončil druhý, takže sa to zlepšuje.“ Na margo kvalít svojho tímového kolegu povedal: „Maroš mal určite navrch. Bol to veľmi pekný zápas, veď trval takmer hodinu. Boli sme prví dvaja nasadení a stretli sme sa vo finále, čo je super.“

odzrkadlilo aj v tabuľkovom postavení. Hráč klubu ŠK Squash Liptov sa v marcovom vydaní rebríčka posunul z 20. na 17. pozíciu. „Tým pádom budem na majstrovstvách Slovenska v bratislavskom Auparku nasadeným hráčom,“ dodal s úsmevom na záver spokojný Popradčan.

Posun v rebríčku o tri miesta

Víťazstvo Maroša Trabalku na turnaji v Poprade sa

Text a foto: Pavol Tomčík

BASKETBALOVÝ REŠTART V POPRADE SA VYDARIL Nie je tomu tak dávno, čo Slovenskom preblesla šokujúca správa o tom, že ženský basketbalový oddiel ŽBK Poprad kvôli podlžnostiam voči Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA) zmizne z extraligovej mapy. Koniec koncov, nie len ten. Najhorší možný scenár mal postihnúť aj všetky mládežnícke družstvá. Basketbaloví fanatici v Poprade však dali hlavy dokopy a 17. januára 2013 založili Občianske združenie BAMP (Basketbalová akadémia mládeže Poprad). „BAMP vzniklo ako dôsledok spoločenskej objednávky popradskej basketbalovej verejnosti a veľmi významného počtu rodičov detí, ktoré dovtedy pôsobili v ŽBK Poprad. Mládežnícki tréneri

zobrali na seba zodpovednosť a začali situáciu riešiť. Na začiatku sme nemali nič. Museli sme materiálne zabezpečiť sedem družstiev – dresmi, teplákmi, loptami a rôznymi tréningovými pomôckami,“ spomína na ťažké obdobie z nedávnej minulosti šéftrénerka mládeže Jana Janáčková. V súčasnosti pod hlavičkou BAM Poprad vystupuje

Basketbaloví fanatici v Poprade založili Občianske združenie Basketbalová akadémia mládeže Poprad.

154 hráčok, sedem oddielov a tri oddelenia prípraviek. Družstvo žien pôsobí v prvej ligy skupiny Východ a je zlo-

žené z domácich odchovankýň a mladých junioriek. Trénersky ho vedie mladá krv Ján Hricko. „Netajíme sa, že máme ambí-

ciu vybojovať si účasť v budúcoročnej extralige žien. Ak sa to podarí, budeme radi, ak nie nič sa nestane. Dievčatá sú mladé, zabojujú o rok,“ hovorí Jana Janáčková a s radosťou v hlase ihneď dodáva: „Teší nás, že sa k nám aj s maličkou Tamarkou opäť vracia Alena Kováčová, ktorá s Kuklovou a Drobnou spestruje svojou prítomnosťou tréningy žien. Ktovie, možno ich v blízkej budúcnosti uvidíme aj na palubovke v majstrovskom zápase. Mladé hráčky sa od nich majú ešte čo učiť." Pavol Tomčík

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Poprad, náklad 20 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Npp 04 2014 web