Page 1

15 400 ks

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 14

a vyhrajte RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 4/2013 DĂĄtum vydania: 5. 12. 2013

PieĹĄĹĽany

Hotel Lipa nemĂĄ strechu

VeÄ?er plnĂ˝ dobra a nĂĄdeje

Rozsvietili advent

KeÄ? je futbal nĂĄboĹženstvom

str. 2 Zo secesnej päżposchodovej budovy zostalo len torzo. UĹž dlhĂ˝ch sedem rokov sa znĂĄmy hotel rekonĹĄtruuje. DoÄ?kĂĄ sa aj dokonÄ?enia? Alebo kultĂşrna pamiatka zmizne?

str. 10-11 Peniaze z predaja anjelov umelkyne Gordany Turuk poputujĂş na úÄ?et Ăšnie nevidiacich a slabozrakĂ˝ch Slovenska, aby pomohli najmä deĹĽom v predĹĄkolskom veku.

str. 13 MikulĂĄĹĄska zĂĄbava, BaĹĄavel, sane, soby, stromÄ?ek... NaĹĄe mesto uĹž Ĺžije najkrajĹĄĂ­mi sviatkami roka. ZĂĄbava a rĂ´zne podujatia sĂş naplĂĄnovanĂŠ aŞ do Silvestra.

str. 15 Igor BaliĹĄ nahĂĄĹˆa loptu od svojich desiatich rokov. OkĂşsil trĂĄvniky anglickej Premier League a dnes odovzdĂĄva skĂşsenosti v Spartaku.

7,%250,.8â2%+Ăˆ-,/ 35('6('1Ă‹&.832=Ă‹&,8

StaronovĂ˝ predseda TrnavskĂŠho samosprĂĄvneho kraja Tibor MikuĹĄ. Foto: TASR/LukĂĄĹĄ Grinaj

ĂĽHMHVSRNRMQĂŞKRFLVSRNRMQHMĂŁtE\ERO NHE\ERO]YtĢD]LOXĂĽYNROH3RćDNRYDOYĂŁHWNĂŞPNWRUtSULĂŁOLYROLĢDĂŁSHFLiOQH WĂŞPNWRUtGDOLKODVMHPXĂ„9HUtPĂĽHLFK G{YHUXQHVNODPHPÂłSRYHGDOSUHGVHGD 776..RQĂŁWDWRYDOĂĽHYROLĂžLYMXĂĽQĂŞFK 9NROHNUDMVNĂŞFKYROLHE]YtĢD]LOQDG RNUHVRFKNUDMDYROLOLQDHWQLFNRPSULQSURWLNDQGLGiWRP-y]VHIRP%HUpQ\LP FtSHĂ„7RMHQHRGĂŁNULHSLWHÄ?QĂŞIDNW0\VSRPHURPKODVRYN0L- OtPVLĂĽHÄ?XGLDE\PDOLSRVXG]RYDĢNDQNXĂŁRYLRGRY]GDORVYRMKODVYR- GLGiWRYQLHSRGÄ?DQiURGQRVWLDOHSRGÄ?D OLĂžRYĂžRMHRYLDFDNRYNROH YĂŞVOHGNRYSUiFHÂłGRGDO0LNXĂŁ3RYH=QRYX]YROHQĂŞSUHGVHGD776.SR]YH- GDOĂĽHSRYRÄ?EiFKVDYMHKRSUiFLQLĂž UHMQHQtYĂŞVOHGNRYKODVRYDQLDSRYHGDO ]iVDGQpKRQH]PHQtSUHWRĂĽHYSUHGYRTibor MikuĹĄ bude vykonĂĄvaĹĽ funkciu predsedu TrnavskĂŠho samosprĂĄvneho kraja (TTSK) aj nasledujĂşce ĹĄtyri roky. Ide uĹž o jeho tretie volebnĂŠ obdobie.

OHEQHMNDPSDQLQHGiYDOREĂžDQRPQHUHiOQHVÄ?XE\DOHVÄ?~ELOĂĽHEXGHSRNUDĂžRYDĢY]DĂžDWHMSUiFL3R]LWtYQHKRGQRWLO NRUHNWQpY\VWXSRYDQLH-%HUpQ\LKR YNDPSDQLDG~IDĂĽHWDNpY]ĢDK\EXG~ LQDćDOHMQDNRÄ?NR%HUpQ\LVDVWDOĂžOHQRPNUDMVNpKRSDUODPHQWX9LDFVDGRĂžtWDWHYQDĂŁRPUR]KRYRUHQDVWUDQH +ODVRYDQLHYGUXKRPNROHYROLHEGRY\ĂŁĂŁtFK~]HPQĂŞFKFHONRY 9Ă’& SRWYUGLOR QDSR]tFLiFKGRWHUDMĂŁtFKĂŁW\URFKSUHGVHGRY=PHQDQDVWDODLEDY%DQVNRE\VWULFNRPNUDMLNGHYRYHG~FHMSR]tFLL

Y\VWULHGDGRWHUDMĂŁLHKRSUHGVHGX9ODGLPtUD0DÄ–NX 6PHU6'.'+60. 606Ä?6+='6WUDQD]HOHQĂŞFK 0DULDQ .RWOHED Ä?616 9%UDWLVODYVNRPNUDML EXGHćDOĂŁLHĂŁW\ULURN\SRNUDĂžRYDĢ3DYRO )UHĂŁR 6'.Ă’'6.'+0RVW+tG6D6 60.2.66WUDQD]HOHQĂŞFK Y1LWULDQVNRPNUDML0LODQ%HOLFD 6PHU6'616 D$69 DY.RĂŁLFNRPNUDMLEXGHQDćDOHMĂŁpIRYDĢ=GHQNR7UHEXÄ?D 6PHU6' 0RVW+tG60.  EE 7$65


novinky

SPRAVODAJSTVO

DOTÁCIE OD TTSK

KRÁTKE SPRÁVY

2

Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen získalo v tomto roku finančnú podporu na rozvoj poskytovaných sociálnych služieb od Trnavského samosprávneho kraja. Vďaka dotáciám z kraja realizuje projekt aj Zariadenie sociálnych služieb Domum. Finančnú podporu získalo Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen na projekt Seniori – skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb. Projekt bol zameraný na vylepšenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení predovšetkým imobilných, ťažko mobilných klientov, ktorí si nedokážu sami zabezpečiť základné životné potreby, sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a potrebujú nevyhnutne kvalitnú a nepretržitú starostlivosť, najmä z dôvodu ich ťažkého zdravotného stavu. V Zariadení sociálnych služieb Domum sa s finančnou podporou kraja v roku 2013 realizuje projekt pod názvom Deti – prítomnosťou môžeme ovplyvniť budúcnosť. V zmysle jeho názvu je snaha detským klientom zariadenia spolu s ich rodičmi umožniť a zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času, vytvoriť priestor na nadväzovanie kamarátstiev, kontaktov, vzťahov, vytvoriť podmienky pre pozitívne zážitky pre celú rodinu.

O DETSKÉ JASLE JE STÁLE ZÁUJEM Mesto Piešťany v rámci svojich aktivít pre rodinu a dieťa už od roku 1991 udržuje v prevádzke mestské jasle. Poskytujú starostlivosť deťom zamestnaných rodičov vo veku od 10 mesiacov do 3 rokov. O deti sa tak stará odborný personál vedúca zariadenia, šesť detských sestier a tiež dve pomocné sily a kuchárka. Deti si v jasliach upevňujú základné hygienické návyky, učia sa správnemu stolovaniu, správaniu pri hrách, vzájomnému rešpektu v kolektíve, vytvoria si pravidelný bežný denný režim. „Deťom sa poskytuje stravovanie 4-krát počas dňa (raňajky, desiata, obed, olovrant), majú počas celého dňa zabezpečený pitný režim. V každodenných výchovných zamestnaniach sa deťom venuje odborný personál, s cieľom podporiť a pomôcť rozvíjať ich telesnú, rozumovú, pracovnú, hudobnú a výtvarnú stránku. S deťmi nacvičujú rôzne programy, chystajú výzdobu zariadenia k jednotlivým ročným obdobiam a sviatkom,“ hovorí vedúca zariadenia Viera Polerecká. Kapacita zariadenia je maximálne 40 miest, zariadenie má dve oddelenia.

VÝSTAVA BUDE PUTOVAŤ PO ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH Návštevníci Mestskej knižnice majú v týchto dňoch možnosť prezrieť si okrem výnimočnej výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2012 aj zaujímavú expozíciu tematicky venovanú mestu Piešťany. Výstava vznikla pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch z iniciatívy n. o. ProPolis a finančne ju podporilo Mesto Piešťany. Pod názvom Poznávajme naše mesto je v priestoroch knižnice inštalovaných 9 posterov, ktorých témou sú historické, prírodné a kultúrne zaujímavosti Piešťan. Dozviete sa v nich o piešťanských osobnostiach, kultúrnych pamätihodnostiach, významných miestach či prírodných zaujímavostiach mesta. Príďte zistiť o Piešťanoch niečo, čo ste možno doteraz nevedeli. Výstava potrvá do konca roka a po skončení bude putovať po základných školách v piešťanskom regióne. (cr), piestany.sk

HOTEL LIPA BEZ STRECHY A NÁVŠTEVNÍKOV Zo secesného päťposchodového hotela Lipa je v súčasnosti len torzo. Už sedem rokov ho rekonštruuje súkromný investor. Práce podľa Piešťancov postupujú veľmi pomaly. Mnohí sa obávajú, že z pešej zóny táto národná kultúrna pamiatka zmizne úplne. Stavbu však majiteľ odstrániť úplne nesmie. Nedovoľuje mu to nariadenie Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Stavebné povolenie pre súkromníka je v súčasnosti naďalej platné. Dokončiť opravu hotela chce v roku 2015. Ešte v apríli vyzvala radnica investora, aby urobil nevyhnutné úpravy. „Šlo o prekrytie zostatkovej konštrukcie obvodových múrov,“ informovala hovorkyňa mesta Barbora Piovarčiová. Mesto možnosti, ako prinútiť investora k rýchlejšej rekonštrukcii nemá. Vyzývať ho môže len k nevyhnutným

úpravám v prípade, ak stavba ohrozuje ľudí. Štátny dozor nad rekonštrukciou storočného hotela má Krajský pamiatkový

úrad v Trnave. Hotel Lipa v deväťdesiatych rokoch už nefungoval, neskôr vyhorel a chátral. V roku 2006 ho kúpil súkromný investor s tým, že ho zrekonštruuje a obnoví prevádzku. V minulosti sa snažil získať peniaze aj z eurofondov. Text a foto: (rp)

PRE CHRÍPKU UŽ ZATVORILI ŠKOLY Spolu 5 321 akútnych respiračných ochorení bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji, z toho chrípke podobných ochorení bolo 695. Pre ochorenie detí bolo uzatvorených šesť predškolských a školských zariadení - dve základné školy (ZŠ) v okrese Galanta, jedna materská

škola (MŠ) v okrese Piešťany, jedna ZŠ s MŠ v okrese Trnava a jedna MŠ v okrese Skalica. Podľa vyjadrenia Dagmar Kollárovej z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola na úrovni okresov zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Piešťany a vo vekovej skupine detí

do päť rokov. Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bol u dvoch percent pacientov hlásený komplikovaný priebeh - najčastejšie so zápalom prínosových dutín. Z hľadiska stupňa intenzity je chrípka v Trnavskom kraji na úrovni sporadického výskytu. TASR


SPRAVODAJSTVO

KRAJINSKÝ MOST PRED OPRAVOU Krajinský most plánuje trnavská župa od apríla budúceho roka opravovať. Vozovku rozšíria o 50 centimetrov. Práce potrvajú približne dva mesiace. Počas nich most úplne zatvoria. Krajinský most možno počas uzávierky dočasne nahradí pontónový. V hre sú však aj dve dlhé obchádzky. Jedna cez obec Lúka nad Váhom a druhá cez mesto Hlohovec. „Vyvinieme iniciatívu, aby bola náhradná obchádzka práve cez pontónový most, všetko je však ešte vecou dohody a finančných možností,“ uviedol investor. Kedy padne definitívne rozhodnutie zatiaľ nie je známe. „Primátor Remo

KOĽKO PLÁNUJETE MINÚŤ NA VIANOČNÉ DARČEKY?

ANKETA

číslo 4/2013

Začali ste už s nakupovaním darčekov? Nuž, už je najvyšší čas! My sme sa vás spýtali, koľko sa chystáte minúť práve pri nákupe vianočných prekvapení. Michaela Holkovičová, 30, služby Dúfam, že budú bohaté. Rodina nebude tento rok pokope, manžel je v zahraničí a tak sa teším, že si trochu oddýchnem a budem môcť robiť veci, na ktoré mi inokedy nezostáva čas.

Cicutto v súvislosti s opravou mosta zvolal rokovanie, na ktorom sa spoločne zišli investor opráv, zástupcovia mesta, dotknutých orgánov a inštitúcií,“ informovala hovorkyňa mesta Barbora Piovarčiová. Výberové konanie na dodávateľa prác investor vyhlási v decembri. Prvé autá zač- nú po Krajinskom moste jazdiť ešte pred júnovým otvorením letnej kúpeľnej sezóny.

Stav Krajinského mosta je v súčasnosti nevyhovujúci, pred polrokom na ňom museli pre zlú statiku obmedziť prejazd autám ťažším ako 12 ton. Pre úzku vozovku sú na ňom časté kolízie áut. Vlastníkom Krajinského mosta, ktorý je súčasťou cesty II/499, je Trnavský samosprávny kraj, správcom je Správa a údržba ciest TTSK. Text a foto: (rp)

Michal Čirba, 17, študent Ešte neviem, či budú bohaté, ale dúfam, že áno. Ale nemusia byť bohaté darčeky, ja mám na Vianociach rád tú atmosféru: celá rodina sedí spolu za stolom, na ňom svietia sviečky, darčeky sú pod stromčekom....

Katarína Rybanská, 29, na materskej dovolenke Budú také v pohode, tak ako po iné roky. Ale nie čo sa týka stretávania rodiny. V tomto zmysle budeme mať tento rok Vianoce chudobnejšie. Zomrela nám mama a toto budú prvé Vianoce bez nej. Ale na druhej strane po prvýkrát moje šesťmesačné dieťa bude s nami oslavovať Vianoce. Matúš Krasnický, 17, študent No veľmi bohaté asi nebudú, lebo teraz naša rodina nemá až tak veľa peňazí. Ale to vlastne vôbec nie je dôležité. Veľmi sa na Vianoce teším, mám rád tento sviatok, nie je to o darčekoch.

Pohľad na vrbovskú vežu cez pamätník slávneho rodáka Mórica Beňovského. Foto: TASR

ŠIKMÁ VEŽA VO VRBOVOM Najcharakteristickejšou črtou mesta Vrbové je šikmá veža. Nachádza sa v blízkosti kostola svätého Martina v nadmorskej výške 187,68 m n. m. Ide o štvorbokú budovu postavenú v klasicistickom slohu, ktorá má pôdorys s rozmermi 6,5 x 6,5 m. Výška od päty veže činí 38,16 m, vrátane kríža. Základný kameň veže - zvonice postavili 7. mája 1832. Projektu sa ujal murársky majster Jozef Verner z Čachtíc a dielo dokončil v roku 1835. Náklady na výstavbu hradila cirkev, ktorej objekt patrí. Hodinový mechanizmus je vlastníctvom

mesta. Stalo sa to v minulom storočí: 28. októbra 1930 sa veža po dlhotrvajúcich dažďoch náhle naklonila. Príčina bola v podmoknutí pôdy a v pomerne úzkych základoch stavby. Neskôr sa uvádzalo, že odklon činil 70-75 cm. Tento stav viedol Mestský úrad Vrbové k tomu, že v roku 1997 objednal u zememeračskej kancelárie Geodet Piešťany odborné zameranie. Zistilo sa, že veža je odklone-

ná od zvislej osi o 98 cm smerom na juhozápad, čo v podstate potvrdilo aj nasledujúce meranie v roku 2000, ktoré vykázalo 99-centimetrovú odchýlku (resp. 85 cm bez kríža). Rozdiel jedného centimetra však predstavuje toleranciu v nepresnosti merania. Hendikep veže sa premenil na istú prednosť – stala sa z nej turistická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa. Päťdesiatpäťmetrová šikmá veža v Pise má odklon od zvislice 4,42 m.

Ladislav Lacík, 59, zamestnanec v stavebníctve Ako sa to vezme. Tohtoročné Vianoce budú bohaté na prácu, strávim ich v zamestnaní. Mesiac som maródoval a teraz to musím doháňať a na darčeky budem zarábať cez Vianoce. Anton Klein, 79, dôchodca O týždeň budem oslavovať 79 rokov, na to sa teším viac ako na Vianoce. Máme veľkú rodinu a budem robiť veľkú oslavu, zíde sa nás viac ako na Vianoce. No a pravdaže oslava bude niečo stáť a tak Vianoce potom budú musieť byť o niečo skromnejšie. Text a foto: Klaudia Lászlóová

vrbove.sk

3


4

novinky

SPEKTRUM

ÄŒO JE SLOVENSKĂ KUCHYŇA? DefinovaĹĽ, Ä?o je slovenskĂĄ kuchyĹˆa, je ĹĽaĹžkĂŠ. PodÄža Rastislavy StoliÄ?nej z Ústavu etnolĂłgie Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) ide iba o metaforu. NaĹĄa tradiÄ?nĂĄ kuchyĹˆa sa totiĹž zakladĂĄ na regionĂĄlnej. Ak by sme podÄža nej porovnali jedlĂĄ z hornej Oravy a Podunajskej nĂ­Ĺžiny, naĹĄli by sme veÄža odliĹĄnostĂ­. Slovensko je multietnickou krajinou, takĹže k nĂĄm priĹĄlo veÄža prvkov z kuchĂ˝Ĺˆ inĂ˝ch nĂĄrodov. „Vieme, Ĺže Slovensko bolo rozdelenĂŠ na historickĂŠ Ĺžupy, ktorĂŠ veÄžmi dlhĂŠ stĂĄroÄ?ia rozhodovali o Ĺživote a vĂ´bec ĹživotnĂ˝ch podmien-

IlustraÄ?nĂŠ foto: TASR

kach ÄžudĂ­,“ ozrejmila R. StoliÄ?nĂĄ s tĂ˝m, Ĺže to malo vplyv na spĂ´sob obĹživy poddanĂ˝ch. Slovensko bolo po dlhĂŠ roky

agrĂĄrnou krajinou. ÄŒiĹže, aj podstata naĹĄej kuchyne vychĂĄdza z roÄžnĂ­ckeho prostredia. EĹĄte pred prĂ­chodom

potravĂ­n z americkĂŠho kontinentu, ako naprĂ­klad zemiakov, tvorili zĂĄklad stravy obyÄ?ajnĂŠho roÄžnĂ­ka obilniny,

mlieko, mlieÄ?ne vĂ˝robky, mäso a kapusta. „Kapusta, to nĂĄm zostalo, mĂşÄ?ne vĂ˝robky stĂĄle radi konzumujeme, takisto kapustu, mlieko, mlieÄ?ne vĂ˝robky. AĹž na to, Ĺže podiel ovÄ?ieho a kravskĂŠho sa v 19. storoÄ?Ă­ preklenul na stranu kravskĂŠho,“ podotkla etnologiÄ?ka. Stravu v menĹĄej miere dopÄşĹˆali strukoviny, predovĹĄetkĂ˝m hrach a bĂ´b. „TaktieĹž trochu ovocie, ale to zvlĂĄĹĄĹĽ v nĂ­ĹžinnĂ˝ch oblastiach, kde sa mu darilo. Ale v horskĂ˝ch oblastiach, tak tam boli radi, Ĺže mali trochu sliviek, trochu jabÄşk a a plus lesnĂŠ plody,“ dodala R. StoliÄ?nĂĄ. TASR

95&+2/32'8-$7,$ '5$ä%$80(/(&.e+2',(/$ 9ĂŠ79$5 9$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.< 1 6

76&

$/(;$1' ;$1 5< < +8'(& 8'(&29(-

$1,1.< 2%5$=29

52Ä&#x2020;1(-

â3(&,Ă&#x2C6; &,Ă&#x2C6;/1( 1$ 1$0$ÄĽ2 $ÄĽ29$1ĂŠ 9$1ĂŠ 9 5Ă&#x2C6;0 Ă&#x2C6;0&, .2/( /(.& .&,(

6 6<0%2/ ,=8-Ă&#x2019;& Ă&#x2019;&,&+ ä,9 ä,9271 71Ă&#x2019; Ă&#x2019; 3Ă&#x2019;Ä˝ 6 7287 2872 ',$*1 *1Ă&#x17D; 1Ă&#x17D;=28 =

Od 14:00 do 16:20 9Ă&#x2C6;6 Ä&#x2020;$.Ă&#x2C6; 80(/( (/(& &.2+8'2% +8'2 1ĂŠ 352*5$0 3/1ĂŠ =Ă&#x2C6;ä,7 =Ă&#x2C6;ä ä,7 7.2 .29 9 0$ÄĽ29$1,( 9 1$ 79 79Ă&#x2C6;5 5 6 9ĂŠ7 ĂŠ79$51Ă&#x160; $51Ă&#x160;Ä&#x2020;.28 $/(;$1'528 +8'(&2928 928 8 7925,9e ',(/1( 6 5,28 %(1 (1.2 .29 .2 96.28 ,17 17(5$.7Ă&#x160;9 Ă&#x160;91( %Ă&#x2C6;%.29e 9 ',9$'/2 9$'/2 %$ %$%(1 %$% (1$ $ 02ä 2ä12 35Ă&#x160;'( $- 0,.8/Ă&#x2C6;â 6 ' '$5Ä&#x2020;( '$5 5Ä&#x2020;(.0, $ . 720 08 $- 0$/e 35(.9$3(1,( 9 (

O 16:20 .21&(57 6 1,.2/$-20 1,.,7,120 $ ÄĽ8 8%2â2 8%2 %2â20 â5Ă&#x2C6;0(.20 021,.2 21 8 0$6$529,Ä&#x2020;2928 9  .$52/20 0$/ĂŠ0 '(76.ĂŠ0 63(9Ă&#x2C6;&.<0 9 0 =%252 = 0 35(66%85* 6,1*(5 * 6 *(5 

Foto: skibezovec.sk

BEZOVEC Ä&#x152;AKĂ NA SNEH

$ 72 9â(7.2 9 6 02'(5Ă&#x2C6;725. Ă&#x2C6;7 28 ÄĽ8%,&28 -$1Ă&#x160;.2928 9 

AsociĂĄci cia a tube tu erĂłznej skler e Ăłz Ăłzy y

&,(ÄĽ

ASTUS o.z.

9<%$9(1,(( $ 635(9Ă&#x2C6;'=.29$1,(  ',$*1267,& ,&.2   7(5$3(87,&.(.(v sp pol oluprĂĄci 0,(671267, 1$ 6/29(1 / 6.8 35( 3$&,(1729 6 76& 76& 76  32' 9('(1Ă&#x160;0 /,(Ä&#x2020;( Ä&#x2020;(%1(- 3('$*2*,Ä&#x2020;.< 3$ $(' ' ' 5 S KL LINIKOU U DETSKEJ (9< 85%$1(.29(- 35( 35 '(76.ĂŠ&+ , '263(/ĂŠ& /ĂŠ + 3$&,(172962 =5,('.$92 928 &+252%28 78%(5Ă&#x17D;=1$ 5Ă&#x17D; N UR NE U OLĂ&#x201C;GIE E DFN NsP 6 6./(5 Ă&#x17D;=$ $ 35,'58ä(1ĂŠ ĂŠ0, ',$*1Ă&#x17D;=$0, Ä&#x2020;$6Ä˝ =2 =$.Ă&#x2019;3(1ĂŠ&+ 320Ă?&2. . %8'( 9(129$1Ă&#x2C6; 1 1$

./,1,.8 '(76.(-- 1(852/Ă&#x17D;*,( ')163 .5$0Ă&#x2C6;5( 32' 2' 9('(1Ă&#x160;0 '2& 08'5 3$9/$ 6ĂŠ.258 &6 6&

n KramĂĄroch na h 9iVVU V GH GHÄ&#x2021;QHSR]ĂŞYDM~ ~ QDEHQ H HÂżÄ&#x2021;Q Ä&#x2021;Qp p SRGXMDWLH

9,$12Ä&#x2020;1Ă&#x2C6;+9,(='$ 69,(7,35(9â(7.ĂŠ&+ KEDY KE D ? 6.12.2 .201 0 3 Od 14.0 00h 0hod do 18.0 .00hod KDE? =, KD = &+<+23$ 3$ $/Ă&#x2C6;& 9HQW~UVN VND D XOY%UDWWLV LVOD ODYH 3R RGX GXMDWL M W H H VDXVN VNXW XWRÄ&#x2021;Qt   SRG]iĂŁĂŁWL WLWR WRXSRVODQN\ N\ \QH Q 1565 -DQ D \ä,7Ä­$16. .(-

Na novĂş lyĹžiarsku sezĂłnu sa pripravovali v stredisku Bezovec pri PieĹĄĹĽanoch poÄ?as celĂŠho leta. KĂ˝m nebol na svahoch sneh, prevĂĄdzkovateÄž Ski Bezovec, vybudoval novĂ˝ zĂĄsobnĂ­k vody s objemom 3 000 metrov kubickĂ˝ch, ktorĂ˝ zlepĹĄĂ­ umelĂŠ zasneĹžovanie zjazdoviek. Spolu ich majĂş uĹž tri, Ä?o by mohlo lyĹžiarom v prĂ­pade potreby dostaÄ?ovaĹĽ, aby mali na Ä?om jazdiĹĽ poÄ?as celej zimnej sezĂłny. KonateÄž Ski Bezovec Libor Strechay povedal, Ĺže okrem toho zlepĹĄili informaÄ?nĂ˝ systĂŠm, obnovili detskĂş lyĹžiarsku ĹĄkĂ´lku a tieĹž si zaobstarali vlastnĂŠ mechanizmy na odhĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;anie snehu z prĂ­jazdovej cesty a parkovĂ­sk. PredchĂĄdzajĂşca sezĂłna bola podÄža jeho hodnotenia vĂ˝bornĂĄ, bez vĂ˝kyvov, lyĹžovalo sa aĹž do konca marca. LyĹžiarske stredisko Bezovec v pohorĂ­ PovaĹžskĂ˝ Inovec je Äžahko dostupnĂŠ automobilovou a autobusovou dopravou s parkovacĂ­mi kapacitami priamo v centre strediska a zĂĄchytnĂ˝m parkoviskom.

Stredisko nesie nĂĄzov podÄža vrchu Bezovec, ktorĂ­ leŞí v nadmorskej výťke 748 metrov. MĂĄ päż zjazdoviek-1 100 a 500 metrov dlhĂŠ pretekĂĄrske, stredne ĹĽaĹžkĂş 300-metrovĂş s nĂĄzvom Chirana, 600-metrovĂş lomenĂş a 200 metrov dlhĂş ÄžahkĂş zjazdovku s nĂĄzvom Dedovka. Pre svoju rĂ´znorodosĹĽ obtiaĹžnosti sĂş urÄ?enĂŠ pre lyĹžiarov zaÄ?iatoÄ?nĂ­kov v rĂĄmci lyĹžiarskych vĂ˝cvikov, mierne pokroÄ?ilĂ˝ch i nĂĄroÄ?nĂ˝ch lyĹžiarov a snoubordistov. PrepravnĂĄ kapacita je 3 000 osĂ´b za hodinu. TASR


číslo 4/2013

SPEKTRUM

5

ZÓNY BEZ PEŇAZÍ ZAUJALI Výmenná burza Zóna bez peňazí sa rozrástla do nevídaných rozmerov. V sobotu 30. novembra sa uskutočnila v 50 slovenských mestách. V trnavskom kraji mohli záujemcovia priniesť rôzne vecičky na podujatie v Trnave, v Piešťanoch, v Galante a v Seredi. Novembrová Zóna prilákala podľa usporiadateľov zo Siete dobra tisícky ľudí na celom Slovensku. Podujatie Siete dobra a Projektu Život podporuje recyklovanie a výmenu vecí, ale zároveň poskytuje priestor na príjemné stretnutia. Rovnako, ako v iných mestách, aj v Kine Nova v Seredi, v Dome Matice slovenskej v Galante, v piešťanskom klube Žiwell a sídle Katolíckej jednoty v Trnave privítal návštevníkov viac než zaujímavý program – koncerty, výstavy, tvorivé dielne, detské kútiky, premietanie filmov, stretnutie so známymi osobnosťami.

Cena: radosť a úsmev

Nie náhodou sa burza konala v čase pred vianočnými sviatkami. Aj veci z druhej ruky totiž môžu spôsobiť radosť pod stromčekom, najmä v rodinách, ktoré musia na nákupoch šetriť. „Ak ľudia prestanú riešiť peňažnú hodnotu vecí

Takto prebiehala výmenná burza Zóna bez peňazí. Foto: Mária Puškelová

a začnú si pomáhať tak, že jeden druhému urobia láskavosť, časom môžu uspokojiť väčšinu svojich potrieb prostredníctvom vzájomnej pomoci a zároveň podporiť recyklovanie vecí, ktoré ešte môžu niekoľko rokov slúžiť,“ cituje SME zástupcu Siete dobra, ktorý si hovorí iba Manik. Prinesené veci, ktoré nenašli nového majiteľa, svoju cestu neskončia v koši. Oblečenie pre dospelých poputuje neziskovým organizáciám Depaul Slovensko a OZ Vagus, detské oblečenie materským centrám a knihy školám prostredníctvom projektu Veľké Knižné

Venovanie. Hračky sa rozdajú deťom v obciach s vysokou nezamestnanosťou v okolí Rimavskej Soboty, Hnúšte, Revúcej a Rožňavy. Darovaniu sa nekládli medze, knihy, CD, DVD, šperky, hračky, či suveníry sa vymieňali za oblečenie, kuchynské predmety, kancelárske potreby... Peniaze si všetci nechali doma, nič sa nekupovalo, len vymieňalo a darovalo.

Pestré stretnutia

V Dome Matice slovenskej v Galante usporiadatelia pripravili workshopy servítkovej techniky a maľovania ke-

ramických vianočných ozdôb pre deti, ukážku drôtikárskeho remesla a premietanie filmu Most cez Wadi o kraji Wadi v Izraeli, ktorý je známy dobrým spolunažívaním Židov a Arabov. „Tento príbeh hovorí o bilinguálnej škole v strede Izreala a o tom, ako sa rodičia aj učitelia oboch strán spoločne vysporiadali s konfliktom. Zóna bez peňazí v Galante oslovila tvorcov filmu v Izraeli, ktorí nám film poskytli zadarmo,“ hovorí Mária Puškelová, organizátorka podujatia v Galante. Deň plný zaujímavých akcií pripravili aj v Slovenskej

katolíckej jednote v Trnave: výstavu fotografií, workshopy tvorby sviečok, predmetov z hliny tiež vianočných gulí z polystyrénu a servítok. Hudobník a vydavateľ Pišta Vandal čítal rozprávky a bylinárka Margita Drobná porozprávala o liečivej sile byliniek a pripravila vianočný punč. Cestovatelia rozprávali o zážitkoch z Indie, Laosu, Číny, Indonézie, aj zo Slovenska. Podujatie vyvrcholilo bubnovačkou s Jánom Tökölym a koncertom írskeho speváka Graema Marka žijúceho v Trnave. Klaudia Lászlóová


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

35(0,e5),&29%,(/20'20( Predsedu vlády SR Roberta Fica prijal 21. novembra vo Washingtone americký prezident Barack Obama a viceprezident Joe Biden. Stretnutie v Bielom dome trvalo hodinu. Obama a Fico konštatovali, že partnerstvo USA so Slovenskom je založené na spoločných demokratických hodnotách a princípoch. Premiér pripomenul rozhodujúcu úlohu Spojených štátov v procese demokratických zmien v strednej Európe, ktoré sa začali pred vyše 20 rokmi. 'LVNXVLDV%LGHQRPVDWêNDOD RSHUiFLH,6$)Y$IJDQLVWDQH YUiWDQHDQJDåRYDQLDVD6ORYHQVNDYNUDMLQHDMSRURNX NHG\PiRGWLDĐRGtVĢ YlþãLQDPHG]LQiURGQêFKYRMHQVNêFKMHGQRWLHN

Naše dobré meno $NRSRVWUHWQXWt]G{UD]QLO )LFR~þDVĢ65YWHMWRYRMHQVNHMPLVLLUREtNUDMLQHGREUp PHQRÄ6PHSULSUDYHQtSRPiKDĢYWUpQLQJXDIJDQVNêP R]EURMHQêPVLOiPDVYRMXSUt-

YSURFHVHOLNYLGiFLHFKHPLFNêFK]EUDQt6êULHSULþRP SUHPLpU SRWYUGLO SULSUDYHQRVĢ6ORYHQVNDSRP{FĢ SULWRPWRSURFHVH )LFR]G{UD]QLOYê]QDPUHJLRQiOQHMNRRUGLQiFLHPHG]LNUDMLQDPL9\ãHKUDGVNHMãWYRUN\ NWRUHMSUtQRVYUiPFL(XUySVNHM~QLHQHXVWiOHUDVWLH 6YLFHSUH]LGHQWRPVD]KRGOLWLHåQDSRWUHEHY\WYiUDQLD QRYêFKSUDFRYQêFKSUtOHåLWRVWtDSRGSRU\HNRQRPLFNpKRUDVWXQDRERFKEUHKRFK $WODQWLNXSURVWUHGQtFWYRP SULSUDYRYDQHMREFKRGQHMGRKRG\PHG]L(ÒD6SRMHQêPLãWiWPL Ä=DXMtPDOLFKVWDYVORYHQVNHM HNRQRPLN\6~YãDNSUHVYHGþHQtåHWUHEDYLDFLQYHVWRYDĢ DNRLEDãNUWLĢ7iWRSROLWLND MHUR]GLHOQDY86$D(ÒþR WUHEDUHãSHNWRYDĢ³SR]QDPHQDO)LFR 9 UR]KRYRUH QHRELãOL DQL ãNDQGiOVRGSRþ~YDQtPDPHULFNHM1iURGQHMEH]SHþQRVWQHMDJHQW~U\ 16$ $NRGRGDOVORYHQVNêSUHPLpUWiWR 3RþDVVWUHWQXWLDY2YiOQHMSUDFRYQL WpPDVDRWYRULODSUHGRYãHWWRPQRVĢEXGHPHNRRUGLQR- QLVWDQHSUtWRPQp³DYL]RYDO NêPYRY]ĢDKXY]iMRPQHMG{YDĢVRYãHWNêPLRVWDWQêPL +RYRULORVDDMRSRNURNX YHU\PHG]L86$D(ÒÄ1DNUDMLQDPLNWRUpV~Y$IJD- NWRUêVDSRGDULORGRVLDKQXĢ YUKOLVPHDE\VDHOLPLQRYDOL

G{VOHGN\WRKWRãNDQGiOXDE\ VDþRQDMVN{UXVNXWRþQLOVXPPLWQD~URYQL6SRMHQêFKãWiWRYD~QLHDQDãLHOVDPRGHO DNRY\ULHãLĢRWi]NXY]iMRPQpKRRGSRþ~YDQLDVD³R]UHMPLOVWêPåHGHWDLOQHQHSUHEHUDOL NWRUi NUDMLQD EROD SUHGPHWRP RGSRþ~YDQLD DNWRUiQLH

Ponúkli sme skúsenosti 6ORYHQVNR E\ RNUHP WRKWRVXPPLWXSULYtWDORDMþR QDMUêFKOHMãLH SRGStVDQLH REFKRGQHMGRKRG\)LFRMX SRYDåXMH ]D QHXYHULWHĐQH YêKRGQ~SUHREHVWUDQ\DOH SUHGRYãHWNêPSUH6ORYHQVNR6SROXVSUHPLpURPVD VWUHWQXWLD]~þDVWQLOLDMPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiNDPLQLVWHU]DKUDQLþQêFK YHFt0LURVODY/DMþiNÄ3RQ~NOLVPHREURYVNpVN~VHQRVWL QiãKRGLSORPDWLFNpKR]ERUX ]SURVWUHGLD]iSDGQpKR%DONiQXD9êFKRGQpKRSDUWQHUVWYD6RPYHĐPLUiGåHSR]RUQHSRþ~YDOLQi]RU\NWRUp SUH]HQWRYDO0LURVODY/DMþiN³GRGDOSUHPLpU

7H[WDIRWR7$65

PRVÁ OFICIÁLNA NÁVŠTEVA ZO SINGAPURU Prezident Singapurskej republiky Tony Tan Keng Yama spolu s manželkou Mary Tan pricestoval v dňoch 14. až 18. novembra na oficiálnu návštevu Slovenska. Išlo o vôbec historicky prvú návštevu SR, ale aj o prvú návštevu reprezentantov tejto krajiny v Európskej únii. 3RVNRQþHQtURNRYDQtSUH]LGHQW,YDQ*DãSDURYLþNRQãWDWRYDOEH]SUREOpPRYpY]ĢDK\ PHG]LRERPDNUDMLQDPLÄ7Hãt PDåHQiYãWHYDMH~VSHãQêP QDGYLD]DQtPQDPRMXQiYãWHYX6LQJDSXUXYURNX NHG\VPHWLHåKRYRULOLRPRåQRVWLDFKVSROXSUiFHYREODVWL HNRQRPLN\DREFKRGXDNWRUi VDDMUR]YLQXOD³SRYHGDOSUH]LGHQW65

QRVWLY\WYiUDQDMSULD]QLYHMãLHSRGPLHQN\SUHSRGQLNDQLH QDVYHWH³GRGDO,YDQ*DãSDURYLþ3RGĐDMHKRVORYMH6ORYHQVNRSRGREQHDNR6LQJDSXU NUDMLQRXVRVWUDWHJLFNRXSRORKRXÄ6PHQDNULåRYDWNHFLHVW VGREUêPQDSRMHQtPQDWUK\ ]iSDGQHMDYêFKRGQHM(XUyS\³ SRNUDþRYDO9\MDGULOWLHåSUHVYHGþHQLHåH]POXYDRYRĐQRPREFKRGHPHG]L(ÒD6LQJDSXURPXPRåQtHãWHEOLåãLX Dve malé krajiny RERMVWUDQQHYêKRGQ~KRVSR6LQJDSXUFKDUDNWHUL]RYDODNR GiUVNXVSROXSUiFXPHG]LQDLQãSLUDWtYQXPDO~NUDMLQXNWR- ãLPL NUDMLQDPL 6ORYHQVNê UiP{åHPDĢ]QDþQêPHG]LQi- SUH]LGHQWXYLHGROåHMHGQRX URGQêSROLWLFNêDMHNRQRPLF- ]SULRUtW6ORYHQVNDMHWUDQVNêYSO\YQDGLDQLHYRVYHWH IRUPiFLDQiãKRKRVSRGiUVWYD Ä6LQJDSXUMHVYHWRYêPLRG- VPHURPN]QDORVWQHMHNRQRPLERUQêPLNUXKPLKRGQRWHQê NHVY\ããRXSULGDQRXKRGQRDNRNUDMLQDNWRUiYV~þDV- WRXDÄ6LQJDSXUSDWUtPHG]L

3UH]LGHQW6LQJDSXUVNHMUHSXEOLN\7RQ\7DQDSUH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþ Sy]XM~IRWRJUDIRPSRþDVVWUHWQXWLDY%UDWLVODYH)RWR7$659ODGLPtU%HQNR

6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DRFHQLO NYDOLWXY]iMRPQêFKY]ĢDKRY RERFKNUDMtQÄ6ORYHQVNRDM Dohoda odstraňuje 6LQJDSXUV~]iVWDQFDPLYRĐprekážky QpKRREFKRGXDMSUHWRFKFHP 6LQJDSXUVNêSUH]LGHQW7RQ\ SRćDNRYDĢ]DSRGSRUX6OR7DQ.HQJ<DPQiP]DEOD- YHQVNHMUHSXEOLN\SULSRGSLVH KRåHODONYêURþLXY]QLNX GRKRG\PHG]L(ÒD6LQJDSXVYHWRYêFKOtGURYYRYêVNXPHQLHNWRUêFKWHFKQROyJLt³

URPRYRĐQRPREFKRGH³7iWR GRKRGDRGVWUDĖXMHPQRKpSUHNiåN\SULY]iMRPQRPREFKRGRYDQtRERFKNUDMtQ 7RQ\7DQ.HQJ<DP]G{UD]QLOåHMHKRNUDMLQDE\UDGDSRGSRULODDMY]iMRPQpVSR]QiYDQLHVDREþDQRYDGRGDOåHYLGt SRWHQFLiODMYSUHKĎEHQtVSROXSUiFHYREODVWLFHVWRYQpKRUXFKX2VRELWQHRFHQLOQDGYLD]DQLHSRGQLNDWHĐVNêFKNRQWDNWRY PHG]LVORYHQVNêPLDVLQJDSXUVNêPL¿UPDPLDSULHVWRU QDVSROXSUiFXYREODVWLYHG\ DYêVNXPXÄ6ORYHQVNRP{åH Y\XåtYDĢ6LQJDSXUDNRYVWXSQ~ EUiQXGRMXKRYêFKRGQHMÈ]LH DWDNWLHåVLQJDSXUVNtSRGQLNDWHOLDP{åXY\XåLĢ6ORYHQVNRDNRYVWXSQêSULHVWRUQDHXUySVNHWUK\6ORYHQVNRMHYHĐPL NRQNXUHQFLHVFKRSQRXHNRQRPLNRXDSUHWRW~WRSUtOHåLWRVĢ UDGLY\XåLMHPH³GRGDODVLQJDSXUVNiKODYDãWiWX ZZZSUH]LGHQWVN


Ä?Ă­slo 4/2013

SPRAVODAJSTVO

7

952.86$=$9('Ă&#x2019; (/(.7521,&.e',$Ä?1,Ă˝1e=1Ă&#x2C6;0.< QĂŞFK]QiPRN=iURYHÄ&#x2013;E\VD XĂĽQHPDOLY\VN\WRYDĢWDNp obmedzenia pri kontrole nĂĄOHSLHNSROtFLRX1DSUtNODG NHÄ&#x2021;VDVSRPDÄ?RYDODGRSUDYD DWYRULOLVDNROyQ\Ă&#x201E;5RYQDNR QiYUK]iNRQDUiWDVR]HIHNWtY&LHÄ?RP]iNRQDMHSRVWXSQH =iURYHÄ&#x2013;YÄ&#x2013;RPH[LVWXMHDMQLH- QHQtPNRQWURO\DNRDM]DYHQDKUDGLĢSDSLHURYpQiOHSN\ NRÄ?NRSUREOpPRY1DSUtNODG denĂ­m objektĂ­vnej zodpovedHOHNWURQLFNĂŞPL9V~ĂžDVQRVWL umiestnenie nĂĄlepky na pred- QRVWLÂłGRSOQLOUH]RUWGRSUDY\ ich platia vĹĄetky autĂĄ s hmot- nom skle auta a s tĂ˝m spojeQRVĢRXGRWRQ\]DMD]GX QiNRQWURODGLDÄ?QLĂžQĂŞFK]Qi- Druhy znĂĄmok po spoplatnenĂ˝ch Ăşsekoch PRNSROtFLRXWLHĂĽREPHG]HQp 9RGLĂžL EXG~ PDĢ DM Y QRGLDÄ?QLFDUĂŞFKORVWQĂŞFKFLHVW PRĂĽQRVWLSUHGDMDQiOHSLHN YRP V\VWpPH N GLVSR]tFLL 6\VWpPSDSLHURYĂŞFKQiOH- QiNODG\VSRMHQpVLFKYĂŞUR- GHVDĢGÄ&#x2013;RYpPHVDĂžQpDURĂžSLHNQD6ORYHQVNXIXQJXMH ERXDGLVWULE~FLRXDOHERLFK QpQiOHSN\3ULN~SHHOHNRGURNX3RGÄ?DUH]RU- IDOĂŁRYDQLHDNUiGHĂĽH WURQLFNHMGLDÄ?QLĂžQHMQiOHSN\ tu dopravy je pri stĂşpajĂş- NavrhovanĂ˝ elektronickĂ˝ sys- EXG~ PXVLHĢ XYLHVĢ ~GDFRPSRĂžWHiXWDV~ĂžDVQĂŞFK WpPSUHGDMDPiSRGÄ?DPLQLV- MHRNUDMLQHUHJLVWUiFLHDXWD SRĂĽLDGDYNiFKXĂĽSUHNRQD- WHUVWYDSULQLHVĢY\ĂŁĂŁtNRPIRUW HYLGHQĂžQpĂžtVORĂžLW\SDXWD QĂŞDQHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞ DĂŁLUĂŁtVS{VREQiNXSXGLDÄ?QLĂž- D]DĂžLDWRNSODWQRVWL]QiPElektronickĂŠ diaÄžniÄ?nĂŠ znĂĄmky sa na Slovensku zavedĂş do praxe v roku 2015. S takouto zmenou poÄ?Ă­ta nĂĄvrh zĂĄkona o diaÄžniÄ?nej znĂĄmke, ktorĂ˝ pripravilo ministerstvo dopravy pod vedenĂ­m JĂĄna PoÄ?iatka (Smer-SD). Poslanci NĂĄrodnej rady SR ho pri minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom hlasovanĂ­ schvĂĄlili.

ZvýťenĂŠ prĂ­jmy 1iURGQiGLDÄ?QLĂžQiVSRORĂžQRVĢYPLQXORVWLRGKDGRYDla výťku zĂĄkazky na elekWURQLFNpGLDÄ?QLĂžQp]QiPN\ na Ăşrovni 15 miliĂłnov eur QDSlĢURNRY5H]RUWGRSUDY\YĂŁDNRĂžDNiYDQLHOHQYĂŞGDYN\DOHDM]YĂŞĂŁHQpSUtMP\ UR]SRĂžWXYV~YLVORVWLVHOHNWURQLFNĂŞPL]QiPNDPLĂ&#x201E;&HOkovo nĂĄvrh predpokladĂĄ po]LWtYQ\ YSO\Y QD UR]SRĂžHW verejnej sprĂĄvy v rokoch

 DĂĽ Âł ]KRGQRWLORPLQLVWHUVWYR$WRYURNX YRYĂŞĂŁNHPLOLyQDHXUDYURNXYVXPH PLOLyQDHXU

Objektívna zodpovednosż =YêãHQpSUtMP\UR]SRÞWXãWiWX E\PDOLSO\Q~Ģ]Y\ããLHKRYêberu pokút v súvislosti so zavedením objektívnej zodpoYHGQRVWL9\ããLHQiNODG\]DVH prinesie posilnenie okresných úradov o 11 nových pracovQtNRYDSROLFDMQpKR]ERUX o 20 policajtov pre potreby rieťenia nových priestupkov DVSUiYQ\FKGHOLNWRY EE 7$65

ROZPOÄ&#x152;TY BUDĂ&#x161; VIAC POD DROBNOHÄ˝ADOM

EURĂ&#x201C;PSKY PARLAMENT SCHVĂ LIL DLHODOBĂ? ROZPOÄ&#x152;ET Ă&#x161;NIE Po mesiacoch zloĹžitĂ˝ch rokovanĂ­ napokon podporil EurĂłpsky parlament dlhodobĂ˝ rozpoÄ?et EĂ&#x161; na obdobie 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2020. VĹĄetky podmienky stanovenĂŠ v jĂşlovom uznesenĂ­ Parlamentu, ktorĂŠ nasledovalo po politickej dohode na najvyĹĄĹĄej Ăşrovni medzi EP, Ă­rskym predsednĂ­ctvom a EK, boli splnenĂŠ. â&#x20AC;&#x17E;Platby na rok 2014 boli RSURWL S{YRGQHM SR]tFLt 5DG\QDYĂŞĂŁHQpRPLO HXUQDFHONRYĂŞFKPOG HXUĂ&#x2019;URYHÄ&#x2013;]iYl]NRYEROD VWDQRYHQiQDPOGHXU ĂžRMHYV~ODGHVQiYUKRPUR]SRĂžWXNWRUĂŞSUHGORĂĽLOD(XUySVNDNRPLVLDÂłStĂŁHYRY\KOiVHQt(XUySVN\SDUODPHQW 9PHG]LURĂžQRPSRURYQDQt VDUR]SRĂžHW]QtĂĽLORSHUFHQW &HONRYĂŞUR]SRĂžHWQDQDMEOLĂĽĹĄĂ­ch sedem rokov predstavuje PLOLiUGHXUY]iYl]NRFK DPLOLiUGHXUYSODWEiFK 5R]SRĂžHWERORGV~KODVHQĂŞ KODVPL]DERORSURWLDSRVODQFLVD]GUĂĽDOL

N\GRHOHNWURQLFNpKRV\VWpPX=DHOHNWURQLFN~QiOHSNX EXG~P{FĢ]DSODWLĢQDSUHdajných miestach v hotovosWLSODWREQRXNDUWRXÞLFH] LQWHUQHWRYêSRUWiO

Ministerstvo financiĂ­ (MF) SR bude maĹĽ lepĹĄĂ­ prehÄžad o hospodĂĄrenĂ­ obcĂ­ a vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov (VĂ&#x161;C). VyplĂ˝va to z novely zĂĄkona o rozpoÄ?tovĂ˝ch pravidlĂĄch Ăşzemnej samosprĂĄvy, ktorĂş dnes parlament definitĂ­vne schvĂĄlil. Obce a mestĂĄ budĂş rezortu financiĂ­ poskytovaĹĽ informĂĄcie o schvĂĄlenĂ˝ch rozpoÄ?toch prostrednĂ­ctvom rozpoÄ?tovĂŠho informaÄ?nĂŠho systĂŠmu (RIS). TaktieĹž samosprĂĄvam pribudne povinnosĹĽ informovaĹĽ ministerstvo financiĂ­ o nĂĄraste dlhu.

(XUySVN\SDUODPHQWVFKYiOLOUR]SRĂžHWQDREGRELHÂą)RWR7$65$3

Prispeje siedmimi miliardami 6ORYHQVNR EXGH PXVLHĢ GRUR]SRĂžWX(XUySVNHM~QLH YURNRFKDĂĽRGYLHVĢVSROXPOGHXU Na druhej strane vĹĄak z neho P{ĂĽHGRVWDĢDĂĽPOG HXUĂ&#x201E;=UR]SRĂžWXGRVWiYDPH RWDNPHUPOGHXUYLDF DNRGRQHKRSULVSLHYDPHÂł VNRQĂŁWDWRYDOQDWODĂžRYRPEUtÂżQJXSUHPLpU5REHUW)LFR %UXVHO]iURYHÄ&#x2013;6ORYHQVNX VSROXV5XPXQVNRPXGHOLO YĂŞQLPNXQDSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQLHĂžHU-

SDQLDHXURIRQGRY]DNWXiOQHKRUR]SRĂžWRYpKRREGRELD â&#x20AC;&#x17E;Keby tĂĄto vĂ˝nimka nebola VFKYiOHQiKUR]LORE\ĂĽHQiP SUHSDGQHDĂĽPLOLyQRYHXUÂłVNRQĂŁWDWRYDO)LFR 6ORYHQVNR E\ SRGÄ?D QHKR OHQĢDĂĽNRSUHĂĽLOREH]SHÄ&#x2013;D]t ]HXURIRQGRYĂ&#x201E;6HGHPGHVLDWĂŁHVĢSHUFHQWYĂŁHWNĂŞFKYHUHMQĂŞFKLQYHVWtFLtQD6ORYHQVNX MHÂżQDQFRYDQĂŞFK]R]GURMRY (XUySVNHM~QLHÂłGRGDO)LFR

EE 7$65

â&#x20AC;&#x17E;Obec a vyĹĄĹĄĂ­ ĂşzemnĂ˝ celok V~SRYLQQtSRVN\WRYDĢPLQLVWHUVWYXÂżQDQFLtSRWUHEQp Ăşdaje o svojom hospodĂĄreQtQD~ĂžHO\]RVWDYHQLDQiYUKXUR]SRĂžWXYHUHMQHMVSUiY\ QiYUKXĂŁWiWQHKR]iYHUHĂžQpKR~ĂžWXDQiYUKXV~KUQQHM YĂŞURĂžQHMVSUiY\6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ÂłSULEOtĂĽLOR]PHQ\ 0)65YG{YRGRYHMVSUiYH 'RV\VWpPX5,6EXG~REFH ]DVLHODĢLQIRUPiFLHRUR]SRĂžtoch po schvĂĄlenĂ­ orgĂĄnom REFH7DNWLHĂĽEXG~PLQLVWHUVWYRLQIRUPRYDĢRSUtSDGQĂŞFK]PHQiFKYUR]SRĂžWHSRĂžDVURND 1RYHOD]iNRQDYQDGYl]QRVti na ĂşstavnĂ˝ zĂĄkon o rozSRĂžWRYHM ]RGSRYHGQRVWL VSUtVÄ&#x2013;XMHSRGPLHQN\SUL]Y\ĂŁRYDQt]DGOĂĽRYDQLDVDPR-

VSUiY$NFHONRYiVXPDGOKX obce alebo VĂ&#x161;C dosiahne VNXWRĂžQĂŞFKEHĂĽQĂŞFK prĂ­jmov predchĂĄdzajĂşceho UR]SRĂžWRYpKRURNDVWDURVWDEXGHPXVLHĢSR]LVWHQt WĂŞFKWRVNXWRĂžQRVWtY\SUDFRYDĢDSUHGORĂĽLĢREHFQpPX]DVWXSLWHÄ?VWYXVSUiYX YNWRUHM]G{YRGQtFHONRY~ sumu dlhu spolu s nĂĄvrhom RSDWUHQtQDMHKR]QtĂĽHQLH =DVWXSLWHÄ?VWYRE\PDORW~WR VSUiYXQiVOHGQHSUHURNRYDĢ 2GSUHGORĂĽHQLDLQIRUPiFLH REHFQpPX]DVWXSLWHÄ?VWYXDOHER]DVWXSLWHÄ?VWYX9Ă&#x2019;&EXGH PXVLHĢVWDURVWDWLHWRVNXWRĂžQRVWLStVRPQHR]QiPLĢDMPLQLVWHUVWYXÂżQDQFLt

7$65


8

novinky

INZERCIA SPRAVODAJSTVO

TIBOR MIKUŠ: 9<759$/2$ &+&(032.5$ý29$ġ9=$ Tibor Mikuš sa stal predsedom Trnavského samosprávneho kraja už tretíkrát. Funkciu vykonáva od roku 2006. Kandidoval ako nezávislý, s podporou Smeru-SD, SNS a KSS, má 60 rokov, býva v Suchej nad Parou pri Trnave. Tiborovi Mikušovi sme položili niekoľko otázok o jeho plánoch vo funkcii a názoroch na fungovanie jednotlivých odvetví, spadajúcich pod túto funkciu.

]Na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ste kandidovali už tretíkrát, pričom ste mali za  sebou dve po sebe idúce volebné obdobia v tejto funkcii. Prečo podľa vás voliči vsadili na kontinuitu namiesto zmeny? =NDåGêFKYROLHEE\PDOR Y]tVĢQD]iNODGHUR]KRGQXWLDYROLþRYWRQDMOHSãLHULHãHQLH1LHMHG{OHåLWpNRĐNRNUiWVDNDQGLGiWXFKiG]D RSULD]HĖYROLþRYDOHþtPLFK RVORYXMH0DOE\UR]KRGRYDĢ SUHGFKiG]DM~FLåLYRWDSUiFDNDQGLGiWDEXćQDPLHVWHRNWRUpVDXFKiG]D]QRYD DOHERYLQRP]DPHUDQt9ROLþE\VDQHPDOUR]KRGRYDĢ QD]iNODGHVĐXERYNDQGLGiWRYDNRNWRY\]HUiQDELOERUGRFKDNWRKRSRGSRUXMHDOH QD]iNODGHWRKRþRVD]PHQLĢ QHGi±WRMHRVREQiKLVWyULD YêVOHGN\SUiFH-DVDKOiVLP NYãHWNpPXþRVRPXURELO DSUHWRVRP]QRYXNDQGLGRYDO=DPQRXDWtPRPPRMLFKVSROXSUDFRYQtNRYVWRMD RSUDYHQpFHVW\YUR]VDKX DNê QHPi åLDGQ\ LQê VDPRVSUiYQ\ NUDM QDVWDYLOL VPHWUDQVSDUHQWQêV\VWpP QDNODGDQLDVQHSRWUHEQêP PDMHWNRP0\VOtPVLåHDM QDSULHNWRPXþRSUHGYRĐEDPL]D]QLHYDOR]SODWHQHM UHNODP\QDãHWULQHPRFQLFHGUåtPHYGREURPVWDYH =ULDGLOLVPH]DWLDĐDNRMHGLQt&HQWUiOQ\NUt]RYêIRQG

7LERU0LNXãVPDQåHONRXSRY\KOiVHQtQHR¿FLiOQ\FKYêVOHGNRY)RWR7$65/XNiã*ULQDM

QDSRPRFREHWLDPåLYHOQêFK NDWDVWURIQDGUiPHFSRYLQQRVWtVPHRWYRULOLNUt]RYp FHQWUXPSUHPDWN\VGHĢPLQDãD1DGiFLD'DUSRPiKDNDåGRURþQHURGLQiP VFKRUêPLGHĢPLPiPHGREUHUR]EHKQXW~VFKpPXSRGSRU\SUHVRFLiOQX]GUDYRWQ~ REODVĢSUHPOiGHåNXOW~UX LãSRUW776.]DWLDĐDNRMHGLQêQLHOHQ]R6ORYHQVNDDOH ]RYãHWNêFKUHJLyQRYQRYêFK þOHQRY(XUySVNHM~QLH]tVNDO RFHQHQLH9êERUX5HJLyQRY (ÒDNR3RGQLNDWHĐVNêUHJLyQURND1DãDSUHP\VOHQiVWUDWpJLDY\WYiUDQLDSDUWQHUVWLHYVRYãHWNêPL NWRSUHGVWDYXMHQHMDN~DGPLQLVWUDWtYQXRUJDQL]DþQ~LQWHOHNWXiOQXSRGQLNDWHĐVN~ VLOXVRYãHWNêPLNWRUtV~ GRPDYWRPWRNUDMLSULQiãDVYRMHRYRFLHDMDVD~SOQH SULURG]HQHYWHMWRFHVWHVQDåtPSRNUDþRYDĢ]RGSRYHGQHDY\WUYDOR

]Ako hodnotíte fungovanie zdravotníctva v TTSK? 6DPRVSUiYQHNUDMHGRVWDOL QHPRFQLFHGRYLHQNDVREURYVNêPLQYHVWLþQêPGOKRP DWLHåGOKRPSUHYiG]NRYêP 0\VPHQDãHWUL±Y6NDOLFL *DODQWHD'XQDMVNHM6WUHGH GRYLHGOLWDNPHUNY\URYQDQpPXKRVSRGiUHQLXQDSULHN WRPXåHNUDMVNpQHPRFQLFH URN\S{VRELOLYGLVNULPLQDþQRPSURVWUHGt'RNi]DOLVPH ]UHNRQãWUXRYDĢPQRKpRGGHOHQLD]DREVWDUDĢSUtVWURMRY~ WHFKQLNXDERORWRYćDND RSDWUHQLDPGRYQ~WUD±RSWLPDOL]iFLHSUHYiG]NRYêFK QiNODGRYLVWUDWpJLLQDNODGDQLDVSUHE\WRþQêPPDMHWNRP 1HGRNiåHPHVDYãDNY\URYQDĢVWêPåHSDUODPHQWSULMDO RSDWUHQLHQDYêãHQLHSODWRY ]DPHVWQDQFRYY]GUDYRWQtFWYHDOHQH]DEH]SHþLO]RGSRYHGDM~FH¿QDQþQpNU\WLH =iYl]N\Y'XQDMVNHM6WUHGHD*DODQWHWDNQDUDVWDM~

DUL]LNRH[HN~FLHVD]Y\ãXMH1DVNYDOLWQHQLHSUiFHMH SRWUHEQê¿QDQþQêLPSXO] NWRUêNUDMQHPiDãWiWKRQHGiYD3RWUHEXMHPHVWUDWHJLFNpKRSDUWQHUDNWRUêSULQHVLH SURVWULHGN\DWLHåNQRZKRZ DLQ~NYDOLWXY]ĢDKRYNWRU~ VDPRVSUiY\QHPDM~7DNVD WRVWDORY6NDOLFL

]Ako hodnotíte fungovanie školstva? 9776.MHVLWXiFLDWDNiDNR LQGHQD6ORYHQVNX±VWUHGQp ãNROVWYRNWRUpMHYS{VREQRVWLNUDMDMHSUHGLPHQ]RYDQp 9\ULHãLĢSUREOpPY\ããLHKR SRþWXãN{ODNRMHUHiOQHSRWUHEDLGHPHSRVWXSQHSURFHVRPRSWLPDOL]iFLHVLHWHãN{O DOHDMãHWUHQLDSUHYiG]NRYêFKQiNODGRY1HMDNpYêVOHGN\VDXåSUHXNi]DOLQDSUtNODGPiPHPHG]LURþQê SRNOHVYêGDYNRYQDN~UHQLH DåSHUFHQW9WHMWRREODVWLþDNiPHQDQRY~OHJLVODWt-

YXDOHVWiOHUREtPHYãHWNR SUHWRDE\DEVROYHQWLQDãLFK ãN{OY\ãOLGRSUD[HSULSUDYHQtDNRSOQRKRGQRWQtRGERUQtFL0iPHKHVOR9UiWLĢ~FWXUHPHVOX

]Vaše hodnotenie správy kraja v oblasti dopravy? 8åVRPVSRPtQDOPiPH]UHNRQãWUXRYDQêFKSHUFHQW FLHVWWRKRYRUtVDPR]DVHED 3RGDULORVDQiPXVNXWRþQLĢ WHQWRNURNYćDNDSUHP\VOHQHMLQYHVWLþQHMSROLWLNHYćDNDWRPXåHVPH~YHUQDWHQWR ~þHOY]DOLYGREHNHćVDGDO Y]LDĢUR]XPQHVPHKRY\XåLOLOHERUR]YRMNUDMDDEH]SHþQRVĢREþDQDQDFHVWiFK ]iYLVtRGI\]LFNpKRVWDYX NRPXQLNiFLt=YêãLODVDVDPR]UHMPHDWUDNWLYLWDUHJLyQXFHVW\KRHãWHYLDFRWYRULOL SUHSRWHQFLiOQ\FKLQYHVWRURY LSUHQiYãWHYQtNRY 1iãNUDMMHKOERNRSRGGOKRYRXEU]GRXYWRPWRURNX


číslo 4/2013

=2'329('1( $ý$720 VPHQD~URYQLSHUFHQWD]DGOåHQRVWLQDEXG~FLWR EXGHRNRORSHUFHQWDSRWRPHãWHPHQHM-DVRPSUHVYHGþHQêåHVPHY\QLNDM~FRLQYHVWRYDOLOHERGQHVE\ VPHXå~YHUQHGRVWDOLDSURVWULHGNRYQDUHNRQãWUXNFLHE\ ERORSRWUHEQêFKRSHUFHQW YLDF$RNUHPWRKR±QHYLHP þLE\VDĐXćRPSiþLORYLDF NHE\VPHFHVW\QHURELOLDP\ E\VPHVDGUåDOLQD]DGOåHQRVWLRNRORSHUFHQW

]Aký je váš názor na realizáciu cezhraničných projektov a  využívania eurofondov? 9RYãHREHFQRVWLV~Qi]RU\ QDW~WRRWi]NXQHMHGQRWQp DMDVLP\VOtPåHV~UH]HUY\YWRPDNêPVS{VRERP IRQG\Y\XåtYDĢ=DDNWLYLW\ NUDMDYãDNP{åHPY\MDGULĢ VSRNRMQRVĢQRQHP{åHPE\Ģ VSRNRMQêVWêPDNRUH]RUW\ SURVWULHGN\DORNXM~9776. EXGHPHSRNUDþRYDĢYRSUDYHFLHVWSURVWUHGQtFWYRPHXURIRQGRYQDQDãLFKãNROiFK VDUR]YtMDVSROXSUiFDQDWRPWR]iNODGHGDUtVD]Y\ãRYDĢ NYDOLWDVOXåLHEYQHPRFQLFLDFKNWRUiVDRSLHUDRY\XåtYDQLHHXURIRQGRY0\VD ]RGSRYHGQHSULSUDYXMHPH

9

SPRAVODAJSTVO INZERCIA

QDWRDE\VPHY\XåtYDOLHXURIRQG\776.XVWDQRYLOSRPRFQpLQãWLW~FLH±UHJLRQiOQHUR]YRMRYpDJHQW~U\DLFK H[SR]LW~U\SRFHORPNUDML QDSRPRF]iXMHPFRPQDSUtSUDYXSURMHNWRYþRSULVSLHYD N]YêãHQLX~VSHãQRVWL=DORåLOLVPHNODVWUHXPRåĖXM~FHSUHQRVLQRYiFLtDWHFKQROyJLtNWRUpWLHåKĐDGDM~ FHVW\QD]tVNDQLHSURVWULHGNRY]HXURIRQGRYDE\XPRåQLOLY\XåLWLHGRPiFHKRSRWHQFLiOX3UHWRVDVQiGHMRX SR]HUiPQDQRYpSOiQRYDFLH REGRELHURNRY± VPHY\EDYHQtSHUVRQiOQHLQãWLWXFLRQiOQHDPiPHDMV\VWpPPHG]LQiURGQêFKGRK{G RVSRORþQRPY\XåtYDQtSURVWULHGNRYVUDN~VN\PLþHVNêPLDPDćDUVNêPLSDUWQHUPL 9WRPYLGtP]iUXNXSUHEXG~FQRVĢPQRKêFKRGYHWYt

MDYLORVDWRYWRPåHQiYUK\ NWRUp~UDG776.SULSUDYLO PDOLYSULHPHUHSHUFHQWQ~SRGSRUXSUtWRPQêFKSRVODQFRYYSOpQH=DWêPV~GHVLDWN\KRGtQSUiFHGLVNXVLt KĐDGDQLDNRQVHQ]X7DNERO RGV~KODVHQê~YHUQDRSUDYXFLHVWYVWXSVWUDWHJLFNpKR SDUWQHUD GR QHPRFQtF NþRPXVPH]DVDGDOLYSDUODPHQWHYSULHEHKXURNRYDå GHYlWQiVĢNUiW9WRPWRREGREtE\VRPFKFHO]RGSRYHGQH DY\WUYDORSRNUDþRYDĢYQDþDWêFKDNWLYLWiFK0DODE\ SULEXGQ~ĢDJHQGDY\XåLWLD GXELy]QHKRPDMHWNXQRYêP VS{VRERPSUHWHQþRVDQHGDUtSUHGDĢEXGHPHKĐDGDĢ SDUWQHURYQDSRGQLNDWHĐVNp Y\XåLWLH1DSUtNODGQHSRWUHEQêFKREMHNWRYãN{OQDVRFLiOQH ]DULDGHQLD SDUWQHUD SUH/HWLVNR3LHãĢDQ\SRQ~NDPHRO\PSLRQLNRPNDãWLHĐ ]Ktoré kroky počas vášho YR9RGHUDGRFKDSRGREQH uplynulého štvorročného &KFHP]Y\ãRYDĢDWUDNWLYLWX pôsobenia hodnotíte ako NUDMDSURVWUHGQtFWYRPSURSDnajprínosnejšie pre oby- JiFLHSUtURGQêFKNUiVDKLVvateľov TTSK? Čo je pri- WRULFNêFKSDPLDWRNGiPH oritou vášho programu? SULHVWRUNXOW~UQ\P]DULDGH&HQtP VL åH NUDMVNê SDU- QLDPDE\YSULPHUDQHMPLHODPHQWSUDFRYDOYRY]GXãt UHSRVLOĖRYDOL]GUDYpQiURGRY]iMRPQHMG{YHU\D~FW\WR YHFWYRDORNiOSDWULRWL]PXV MHQDMOHSãtUHFHSWQDDNpNRĐYHNDMNUt]RYpVLWXiFLH3UHMN7$65

ŽUPNÉ VOĽBY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU BOLI POKOJNÉ Krajská volebná komisia v Trnave hodnotila priebeh 2. kola do orgánov Trnavského samosprávneho kraja ako pokojný, bez výkyvov. Podľa informácií, ktoré komisia získavala počas 23. novembra, bola celková účasť voličov, ako uviedol predseda Róbert Orihel, nižšia ako v 1. kole. &HONRYê YêVOHGRN SRGĐD MHKRVORYY\OHSãLOLRNUHV\ *DODQWDD'XQDMVNi6WUHGD NGHEROD~þDVĢY\ããLDDNR QD=iKRUtDYRNROt7UQDY\ 3LHãĢDQD+ORKRYFDÄ$OH QDSUtNODG 9UERYp VD SRFKODSLORPDORGREU~~þDVĢ³ SRYHGDO2ULKHO

Výjazdy do regiónu .RPLVLDSRGĐDSUHGVHGRYêFK LQIRUPiFLtDEVROYRYDODQLHNRĐNRYêMD]GRYGRUHJLyQX Y6HQLFLQDSRGQHWÒVWUHGQHM YROHEQHMNRPLVLHSUHYHURYDODSRGQHWQDSRUXãHQLHPRUDWyULDÄ1DVYHWHOQRPELOERDUGHERODPHG]LRVWDWQêPL UHNODPDPLDMUHNODPDMHGQpKR]NDQGLGiWRY3RVĢDåQRVWL]DULDGHQLHY\SOL³SRYHGDO 2ULKHO.UDMVNiYROHEQiNRPLVLDSUDFRYDODYRVHPþOHQQRP]ORåHQtGHYLDW\þOHQ SUHFKRUREXDEVHQWRYDO

9RNUHVH'XQDMVNi6WUHGDVD SUHGSRNODGDORåHS{MGHYROLĢYLDFREþDQRYDNRYSUYRP NROHÄ3URJQy]DVDQHSRWYUGLOD³NRQãWDWRYDOSUHGVHGD REYRGQHMYROHEQHMNRPLVLH 7LERU-XKRV

Menej ľudí 9RNUHVH*DODQWDVDWDNWLHå GRPQLHYDOLåH~þDVĢEXGH Y\ããLDÄ.XUQiPSULãORPHQHMĐXGtDNRSUHGGYRPDWêåGĖDPL³SRYHGDOSUHGVHGD RNUVNRYHMYROHEQHMNRPLVLH Y*DODQWH0LURVODYâLPHN VWêPåHYREFLDFKNGHåLMH YlþãLHSHUFHQWRĐXGtPDćDUVNHMQiURGQRVWLEROD~þDVĢ Y\ããLD2ELGYDMDSUHGVHGRYLDXYLHGOLåHYRĐE\YMXåQêFKRNUHVRFK776.EROL EH]SUREOpPRYp

7$65

VÝSLEDKY VOLIEB TRNAVSKÝ KRAJ Kandidát Tibor Mikuš József Berényi

Strana/koalícia NEKA OKS, SMK

Počet hlasov 48 358 31 884

Podiel hlasov podľa volebných obvodov (VO):

7LERU0LNXã)RWR7$65/XNiã*ULQDM

József Berényi

Tibor Mikuš

VO č. 1 VO č. 2 VO č. 3 VO č. 4 VO č. 5 VO č. 6 VO č. 7

91.88 % 52.56 % 3.92 % 7.54 % 6.60 % 5.23 % 5.78 %

8.11 % 47.43 % 96.07 % 92.45 % 93.39 % 94.76 % 94.21 %

Trnavský kraj

39.73 %

60.26 %


10

novinky

TÉMA

Šek na 35-tisíc eur odovzdala Gordana Turuk (druhá sprava) spolu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou podpredsedovi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Josefovi Zbranekovi.

VÝTVARNÍČKA GORDANA TURUK OVLÁDA UMENIE ROBIŤ DOBRO Daždivá bratislavská tma, upchaté ulice, hlavy v dáždnikoch. Okná hotela Double Tree na Trnavskej ceste maľujú na mokrý asfalt matné obrazce. Náhodný chodec však netuší, že dnes sa nasťahovalo umenie aj do spoločenských priestorov hotela. Umenie vyžarujúce zo sklených plastík anjelov. Ale predovšetkým umenie výtvarníčky Gordany Turuk a jej hostí ukázať na 5. Večere dobra pravú tvár filantropie, pojmu zloženého z gréckych slov philein – milovať, a anthropos – človek. Už po piaty raz zaletia anjeli z autorkinho lamačského ateliéru k novým majiteľom a získané prostriedky poputujú k ďalšej skupine detí na skvalitnenie ich života.

Tentoraz obohatia účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá ich použije na nákup prístroja Plusoptix na včasnú diagnostiku zrakových porúch detí v materských školách. Nad vlaňajším Večerom dobra, keď obdarovanou bola Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v SR, mala záštitu podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová. Teraz sa tejto čestnej úlohy ujala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

S Luckou a Stankou

Gordana Turuk vyštudovala textilné výtvarníctvo v Záhrebe, neskôr súkromne aj maľbu a módne návrhárstvo. Už pätnásť rokov sa však venuje práci so sklom. Učarovala jej technika líhaného skla, fusing, pri ktorej sa tabuľové sklo po zahriatí reliéfne tvaruje a farbí pigmentami a listrami. Významné miesto v jej portfóliu zaujímajú práve anje-

li, ktorí sú symbolom aj materiálnou základňou jej Večerov dobra. Pre ľudí z podnikateľských aj politických kruhov má ich kúpa viacnásobné čaro. Popri zaslúženom dobrom pocite z filantropie získajú skvelé dielo známej umelkyne aj s tvorivým vkladom samotných detí zo skupiny, pre ktorú je výnos z Večera určený, ba aj samotných zúčastnených osobností. Na tvorbe anjelov z podujatia v Double Tree by Hilton sa priamo v ateliéri Gordany Turuk v bratislavskom Lamači podieľali dievčatá so zrakovým postihnutím, Lucka a Stanka, spolu so svojimi vidiacimi kamarátkami. Umelkyňa diela vo finále napokon vyzdobila farbami z drahých kovov.

vrhárky Jitky Mikulovej-Klett, ktorej originálne modely sú známe na celom svete. Po dynamickej šou, nabitej eleganciou a šarmom, už prítomní s napätím čakali na vyčíslenie zisku z priameho predaja an-

jelov, ale aj zo skrytej dražby jedného z vystavených diel, ktorá mala pridať čerešničku na tortu celej akcie. Napokon v prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej a podpredsedu Únie nevidia-

Fluidum večera

Večer dobra akoby preniesol svoje fluidum aj na atmosféru celého podujatia v Double Tree. Príjemným osviežením bola aj módna prehliadka ná-

Gordana Turuk s partnermi projektu zo spoločnosti MEDICAL GROUP SK Erikou Bilou a Danielom Chovanom.


číslo 4/2013

cich a slabozrakých Slovenska Josefa Zbraneka vystúpila na pódium Gordana Turuk s maketou šeku, na ktorom bola jej rukou napísaná cifra 35 500 eur! Sálou sa rozľahol vďačný potlesk a ja som očami hľadal človeka, ktorý by mohol byť tým tajomným anonymným víťazom skrytej aukcie. Zvlášť jeden muž v mladšom strednom veku sa usmieval mimoriadne spokojne, ale hneď sa zasa stiahol do ulity. Vysvitlo, že je to úspešný slovenský manažér Michal Bubán, ktorý po štúdiu ekonómie vo Viedni so svojou dokonalou nemčinou, angličtinou, španielčinou a ruštinou, nehovoriac už o odborných predpokladoch, dosiahol významné posty v zahraničných firmách. V tomto čase zo svojej pracovne na 22. poschodí moskovského mrakodrapu zabezpečuje dokončenie a spustenie obrovského obchodného centra, na ktorom pracuje tritisíc ľudí. V kruhu jeho spoločníkov pri stole sedel aj Tomáš Hudec, bývalý vynikajúci slovenský lyžiar a dnes odborník v tejto oblasti športu a rekreácie doma aj v európskom meradle. Bolo to príjemné zistenie, že ľudia, ktorých život obdaril intelektom a zdravím, prišli podporiť deti so zrakovým hendikepom a uľahčiť im vstup do života.

Druhý domov v Lamači

Umelecké diela Gordany Turuk z pretaveného tabuľového skla dotvorené farbami, sú vyhľadávané medzi znalcami a slúžia aj ako vzácna odmena pri rozličných slávnostných príležitos-

Michal Bubán a Gordana Turuk

TÉMA

Michal Bubán (tretí zľava) v spoločnosti svojich priateľov. Zľava: Peter Packaň, Tomáš Hudec, Mikuláš Marcinko a Miloš Bubán.

tiach. Výtvarníčka tvorí svoje diela v ateliéri v mestskej časti Lamač. Ako sama hovorí, cíti tu závan domoviny svojich predkov, pretože v tomto regióne sa pred stáročiami usadili utečenci z Chorvátska.

Očarená Malými Karpatmi

Gordanu Turuk na Lamači okrem toho očarila aj prekrásna príroda, svahy Malých Karpát prekypujúce po väčšinu roka sýtou zeleňou alebo farbami jesene. Zalesnené vŕšky jej pripomínajú okolie Záhrebu. Jej ateliér sa nachádza priamo pod horami a v lamačských lesoch nachádza duševný pokoj, ale aj inšpiráciu. Príjemne jej padnú aj

stretnutia s obyvateľmi Lamača, ktorých hodnotí ako veľmi príjemných susedov so srdcom na dlani. Textilný dizajn a módne návrhárstvo, ktoré pôvodne vyštudovala, vymenila za sklo pre jeho tvárnosť a veľké možnosti využitia farieb i rozmerov diela. Fascinuje ju, ako sklo pod jej rukami ožíva a dostáva dušu. Umelkyňa sa zapája aj do činnosti občianskeho združenia Lamačania, víta ich aktivity, kultúrne podujatia či programy pre deti a rada k nim prispieva svojou tvorivosťou a energiou. Nezanedbáva však ani občianske združenie Arte Bene, ktorého je dušou, a riadi jeho činnosť v duchu motta Konať dobro prostredníctvom umenia.

Ďalším priestorom pre uplatnenie jej nevídanej vitality a kreativity je aj Maják nádeje, s ktorým niektoré činnosti koordinuje.

Päť dielov dobra

Projekt Gordany Turuk Večer dobra má za sebou už päť pokračovaní. Tak ako po minulé roky, aj vo štvrtok 21. novembra našla umelkyňa pochopenie pre svoje zámery u viacerých osobností a subjektov. Generálnym partnerom večera bol Novartis Slovakia, pobočka švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis AG, ktorá je jednou z najväčších a najuznávanejších farmaceutických spoločností na svete.

Program odštartovali deti z tanečnej skupiny Jumbo Chicks.

11

Sídlo má v Bazileji vo Švajčiarsku. Hlavným partnerom bol hotel Double Tree by Hilton, kde sa piaty Večer dobra konal. Projekt zastrešovala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a organizátormi boli spoločnosti Euboia Glass a Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska. Ducha prítomných povzniesol popri hlavnom, filantropickom motíve večera, aj vysoko hodnotný sprievodný program. Moderátori Andrea Pálffy – Belányiová a Roman Juraško uviedli najprv prehliadku špeciálnej kolekcie návrhárky Jitky Klett, ktorá zaujala neuveriteľnou symbiózou s umeleckým sklom Gordany Turuk maľovaným zlatom a platinou. Oživením bolo dynamické vystúpenie detskej tanečnej skupiny Jumbo Chicks. Silný umelecký zážitok v prítomných zanechalo klavírne a spevácke majstrovstvo Natalie Dongovej.

Slnko v očiach

Deti, ku ktorým suma za predaj anjelov poputuje, v tom čase, samozrejme, dávno spali. Ani najmenej netušili, že sa im, respektíve ich rodičom, práve splnil dôležitý sen. Občianske združenie Arte Bene, ktoré na šírenie dobra prostredníctvom umenia založila Gordana Turuk, umelkyňa s koreňmi v slnečnej Dalmácii, sa aj im práve postaralo o jasnejší svit v očiach. Text a foto: Benjamín Škreko


12

novinky

PORADŇA

UŽ SÚ NOVÉ OBČIANSKE PREUKAZY Od pondelka 2. decembra začali pracoviská oddelení dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru vydávať nový typ občianskeho preukazu s čipom – tzv. elektronické identifikačné karty (eID). eID karta je bezpečným úložiskom elektronickej identity občana a dôveryhodným prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám, pretože spĺňa požiadavky pre bezpečnú autentifikáciu a jednoznačnú identifikáciu osoby. Doterajšie občianske preukazy formátu Európskej únie, ktoré sa vydávajú od júla 2008, pozostávajú z polykarbonátovej karty, do ktorej je laserom vygravírovaná podoba tváre a osobné údaje občana. eID karta má navyše na zadnej strane elektronický kontaktný čip, na ktorom budú uložené údaje uvedené na občianskom preukaze, teda napríklad meno, priezvisko, adresa, dátum

narodenia a údaje o platnosti dokladu.

Kontaktný čip

Ak bude mať držiteľ nového občianskeho preukazu záujem, čip môže obsahovať aj iné údaje potrebné napríklad pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Bezpečnosť údajov uložených v kontaktnom čipe chránia bezpečnostné mechanizmy a tiež bezpečnostný osobný kód (BOK). Čip občianskeho preukazu je tak účinne chránený proti pozmeňovaniu údajov v ňom uložených, proti kopírovaniu, klonovaniu, resp. zneužitiu po krádeži alebo strate dokladu.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA  Svoju eID kartu si ukladajte na bezpečné miesto mimo dosahu iných osôb.  V žiadnom prípade ju nedovoľte používať iným osobám.  Vaše bezpečnostné kódy (BOK, ZEP PIN a ZEP PUK) musia byť pre iných utajené. Nikomu ich neprezrádzajte a neoznamujte, ani keď vás o to požiadajú; pokiaľ je nevyhnutné mať ich zapísané, nikdy túto pomôcku neuchovávajte spolu s eID kartou.

 Pri strate, krádeži či podozrení z  možného zneužitia eID karty informujte o týchto skutočnostiach políciu a zabezpečte zrušenie kvalifikovaného certifikátu na oddelení dokladov. V  budúcnosti bude na tento účel zverejnená aj elektronická služba.  Pri  zaevidovaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu bude BOK automaticky zablokovaný.

Občianske preukazy európskeho formátu nahradia eID karty. Foto: TASR

BOK je kombináciou viacerých číslic, ktorú si zvolí držiteľ pri podaní žiadosti o vydanie eID karty, resp. pri preberaní karty alebo hocikedy počas platnosti eID karty. Jeho podstatou je, že pri použití spolu s eID kartou slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii. Automaticky sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní, odblokovať ho je možné len na pracovisku oddelení dokladov OR PZ, rovnako ako keď držiteľ svoj BOK zabudne. Zadanie BOK s následnou aktiváciou eID funkcie nie je povinné, občan sa môže rozhodnúť, či bude alebo nebude využívať elektronické služby. BOK je možné kedykoľvek zmeniť či zablokovať.

Zákonom stanovená doba platnosti nového typu dokladu zostáva nezmenená – 10 rokov, taktiež nie je stanovená povinnosť výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu pred uplynutím jeho platnosti za občiansky preukaz s elektronickým čipom. Ak však občan po 1. decembri chce byť držiteľom elektronickej identifikačnej karty aj v prípade, že vydaný občiansky preukaz má stále platný, môže o ňu samozrejme požiadať. Správny poplatok za jej vydanie je 4,50 eur.

Namiesto vlastného podpisu Pomocou ZEP - zaručeného elektronického podpisu možno elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v klasickom „úradnom“ sve-

te vyžadujú písomnú formu a vlastnoručný podpis. ZEP nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu. Ak sa občan rozhodol pre využívanie elektronických služieb a určil si svoj BOK, pri preberaní nového dokladu s kontaktným čipom má možnosť požiadať pracovisko oddelenia dokladov OR PZ o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu ZEP, táto možnosť platí pre občana kedykoľvek počas platnosti dokladu, nielen pri jeho vydaní na pracovisku. Ak sa občan rozhodne pre používanie ZEP, pri preberaní eID karty si zvolí svoj ZEP PIN a môže si zvoliť aj ZEP PUK. Vydanie certifikátu s platnosťou na 5 rokov bude bezplatné. minv.sk

EID: NAJDÔLEŽITEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE Aké možnosti použitia poskytuje eID? Elektronická identifikačná karta (eID) slúži na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, avšak eID poskytuje aj možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí. Funkcia preukazovania totožnosti držiteľa je základná a nevyhnutná funkcia pri používaní elektronických služieb, či už vo verejnom, alebo

v súkromnom sektore. Medzi elektronické služby vo verejnom sektore patria napríklad: nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, aukcie, verejné obstarávanie, služby katastra, služby daňového úradu, eHealth (elektronické zdravotníctvo), eVoting (elektronické voľby a referendá) a podobne.

Aký je účel eID? Zavedenie eID súvisí s postupným procesom elek-

tronizácie služieb verejnej správy. eID slúžia ako bezpečné médium pre uloženie identifi kačných údajov občana, ako aj na elektronickú identifi káciu a autentifikáciu občana pri používaní elektronických služieb verejnej správy. eID bude taktiež slúžiť ako prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu, ktorý bude v elektronickej komunikácii občana s verejnou správou plniť ekvi-

valentnú úlohu ako ručne vytvorený podpis využívaný v neelektronickom styku s ňou.

Prečo je eID vybavená elektronickým čipom? Elektronický čip zásadne rozširuje možnosti použitia občianskeho preukazu. Pri identifi kačnom doklade bez elektronického čipu je nutný osobný kontakt pri preukazovaní totožnosti držiteľa s verejnými

alebo komerčnými inštitúciami. eID s elektronickým čipom rozširuje toto použitie aj na elektronickú komunikáciu prostredníctvom internetu. Na čipe eID budú uložené identifikačné údaje občana. Taktiež vďaka elektronickému čipu bude eID slúžiť aj ako prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). minv.sk


číslo 4/2013

SPEKTRUM

13

VIANOČNÉ MESTEČKO LÁKA Slávnostným rozsvietením stromčeka na Winterovej ulici sa v Piešťanoch v piatok 29. novembra začalo predvianočné obdobie bohaté na zážitky pre všetky zmysly. Ušiam ulahodí hudba rôznych žánrov, ktorá bude znieť na pódiu vo vianočnom mestečku, očiam výrobky remeselníkov

a výstavy s vianočnou tematikou a jazýčkom dobroty v stánkoch. Atmosféru vianočného mestečka mohli obyvatelia

Betlehem a sane sú návštevníkom ešte neprístupné, ale našli sa aj takí, ktorí neodolali a museli ich vyskúšať.

mesta prvý raz okúsiť v piatok na koncerte žiakov ZUŠ a v sobotu na Katarínskej zábave. V nedeľu primátor Remo Cicutto zapálil adventnú sviecu a pozýval na čaj, hrala ľudová hudba a remeselníci predvádzali svoje umenie. Rovnaký bude program aj po ostatné adventné nedele. Z ďalších akcií spomenieme iba Mikulášsku zábavu 6. decembra a cigánsky Bašavel 13. a 14. decembra. V utorok 24. decembra sa na Námestí Slobody uskutočnila polnočná omša. Od utorka 26. decembra potom bude program pokračovať Štefanskou zábavou a potom každý deň nejakou zaujímavou akciou až do 1. januá-

NAJLEPŠIA ZIMNÁ RODINNÁ DOVOLENKA Najlepšia zimná rodinná dovolenka jedine v hoteli Impozant**** v Snowlande vo Valčianskej doline v oáze malebnej kotliny Malej Fatry. Hotel Impozant**** pre vás pripravil zaujímavé pobytové balíčky v sprievode zábavných animá-

cií, súťaží a kvízov. Pri hoteli sa nachádza 6 zjazdoviek s celkovou dĺžkou 4 700 m, 4-sedačková lanovka s prepravnou kapacitou 2 000 os./hod., dĺžka 1 320 m, prevýšenie 330 m , 5 lyžiarskych vlekov s prepravnou kapacitou 3 200 os./hod., be-

NPN 1756/13

6 zjazdoviek

ra. Na Silvestra bude pódium do 19. h patriť deťom. Koncertný program od 20.30 vyvrcholí hodinu pred polnocou vystúpením Ega. Párty po polnoci bude pokračovať až do druhej hodiny rannej. Organizáciu trhov tento rok po prvý raz prebral od mesta súkromný investor, spoločnosť B&R Group. V zmluve s mestom sa zaviazal vybudovať vianočné mestečko z vlastných prostriedkov, postarať sa o výzdobu a mestu ostáva iba úloha postarať sa o čistotu a po-

riadok a odpratávanie snehu. Na Nový rok bude pódium od 15. hodiny opäť patriť hudobníkom. Vlastný program pripravili aj Kúpele Piešťany – napríklad gospely, jazz orientálne tance a country. Na Kúpeľnom ostrove bol vianočný stromček slávnostne rozsvietený 30. novembra. V priestoroch hotela Thermia Palace zazneli v nedeľu 22. novembra Česká mše Vánoční Jána Jakuba Rybu. Text a foto: Klaudia Lászlóová

Hotel Impozant****

„Zahoďte starosti a nechajte sa uniesť oázou relaxu, harmónie, dotyku prírody v okolí hotela Impozant****. Len spokojní hostia rozširujú dobré meno hotela a to je pre nás hlavná priorita. Preto naším srdcom sú naši zamestnanci, ktorí sa budú starať o vaše pohodlie po celý váš pobyt. Veríme, že u nás prežijete nezabudnuteľné chvíle. Sme tu len pre vás. “

Novovybudovaný 4-hviezdičkový hotel v centre čarovnej prírody Malá Fatra vám ponúka oázu harmónie, pokoja a relaxu v objatí rodinnej atmosféry. Hotel je určený pre všetky vekové kategórie, keďže tu nájdete pokojnú atmosféru hôr,  zábavu v podobe športového vyžitia, animácií pre deti, ale aj dospelých a oddych vo wellness. Ochutnajte v našej reštaurácii kulinárske špeciality a vyberte si zo širokej ponuky slovenských alebo zahraničných vín. Nechajte starosti na nás a vy si zatiaľ oddýchnite v našom wellness, kde si môžete vybrať zo štyroch druhov sauny, osviežiť sa ľadopádom, ponoriť sa do ochladzovacieho kúpeľa, opáliť sa na našej Slnečnej lúke, či  vychutnať si pohár šampanského vo vírivkách. Zverte sa do rúk našich masérov, ktorí vám zaručene vrátia stratenú energiu a odbúrajú stres. Zrelaxujte sa a spravte niečo pre svoju pleť a telo – nechajte sa skrášliť našou profesionálnou kozmetičkou, ktorá vám zaručene uberie zopár rokov a dodá sebavedomie. Nasadnite na bicykel a spoznajte krásu Malej Fatry priamo z jej srdca. Po dni plnom zážitkov si môžete vychutnať pohárik kvalitného koňaku v bowlingovom bare so štyrmi profesionálnymi dráhami, kde sa môžete zabávať do skorých ranných hodín. Veríme, že u nás prežijete nezabudnuteľné chvíle. Sme tu len pre vás.

Team hotela Impozant****

Bližšie informácie a rezervácie: www.impozant.sk, recepcia@impozant.sk, +421 914 130 130.

žecké trate, večerné lyžovanie, prírodné klzisko. Ideálne miesto pre vašu dovolenku. Neváhajte a rezervujte si už teraz svoju lyžovačku či už s partnerom, rodinou, partiou.

Motto


LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

Ovos, po latinsky

10 €

Prípravok MasseneOdhadzu- na České tova jem hnoj čistenie sídlo opera okien

Chuchvalec, chlp

Ľudský jedinec

Pohrebná Beží hostina

Žolík

Štát v Ázii

1 Nosná časť strechy

Raj

Hrdina (zastar.) Veľký oheň

Starší

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc, alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 eur na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Typ ruských lietadiel

Hovor znova to isté

Trošku, máličko

V HODNOTE

Naplavenina

Náš kraj

Milenec (zastar.)

Nádobka na atrament

EČV Košíc Mravnosť

3

Tohto roku

Rozdeľovala na časti

Dobytkárska farma

Zmenkový ručiteľ

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 19. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

Chybný výrobok

Vo, po česky Lepidlo

Jedovatá rastlina horkej chuti Prázdne slová

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Výzva

Výherca z Noviniek 2/2013 a 3/2013: Gabriela Pupáková, Piešťany Michaela Mlčúchová, Piešťany

Urobíme udanie

Plúž

Krátky mužský kabát

Rádium

Plošná miera

Umelý človek

Komenského

Ruténium

Trhovkyňa Skratka súhvezdia Virgo

Talianska metropola

Lebo (básn.)

Lákam Selén

2

PN 4/2013

Sídlo v Bahrajne

Ktorá

Prezent

Rehoľa

krížovka

Univerzita

Predveď

Živá bytosť

Časť noža

Frekventant školy

Tisíc metrov

Domácke meno Olympie

Decht

Nápoveď: AVAL, AVARI, AVENA, MANON.

Teraz

Plod Vyhynutí Udrel niektorých kočovníci nohou rastlín

kupón

Mužské meno (29.6.)

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

KRÍŽOVKA/SÚŤAŽ

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

NPN 1751/13

14

5/30/11 11:11 AM


Ä?Ă­slo 4/2013

Ĺ PORT

15

OSOBNOSŤ TRNAVSKĂ&#x2030;HO REGIĂ&#x201C;NU IGOR BALIĹ : 9$1*/,&.8-()87%$/ 1Ă&#x2C6;%2ä(167920 Igor BaliĹĄ patrĂ­ medzi slovenskĂ˝ch futbalistov, ktorĂ˝m sa podarilo hraĹĽ v anglickej Premier League. Odchovanec Spartaka Trnava odohral v Trnave 242 zĂĄpasov a dal 11 gĂłlov. Za reprezentĂĄciu Slovenska v rokoch 1995 aĹž 2001 odohral 44 zĂĄpasov a dal jeden gĂłl. Igor BaliĹĄ prestĂşpil v novembri 2000 za 150 000 libier do anglickĂŠho klubu West Bromwich Albion. V drese Albionu debutoval 23. decembra 2000 pri vĂ˝hre 3:0 nad Nottinghamom Forest. V dramatickom zĂĄpase premenil penaltu proti klubu Bradford City FC, ktorĂĄ znamenala postup klubu do Premier League. V roku 2008 ukonÄ?il aktĂ­vnu kariĂŠru. V lete 2009 sa stal spolu s Marekom Ujlakym a Jozefom Adamcom vyhÄžadĂĄvaÄ?om talentov pre klub Spartak Trnava. V sĂşÄ?asnosti je v Spartaku Trnava vedĂşcim muĹžstva.

]Kedy ste zaÄ?ali hrĂĄvaĹĽ futbal? )XWEDOVRP]DĂžDOKUiYDĢYGHVLDWLFKURNRFKYURGQĂŞFK.ULĂĽRYDQRFK+UiYDOVRPVRVWDUĂŁtPL ĂĽLDNPL9WHMGREHERORY.ULĂĽRYDQRFKYHÄ?DGREUĂŞFKIXWEDOLVWRY1DSUtNODG-XOR5DN~VĂžL 0DULiQ+ODYQD2GWĂŞFKWRDOH DMÄ&#x2021;DOĂŁtFKVRPVDYHÄ?DQDXĂžLO 3RURNXDOHERGYRFKXĂĽPRMH NURN\VPHURYDOLGR6SDUWDNDYHÄ?N~]iVOXKXQDWRPPi /DFR'yND

]V 30 rokoch ste sa doÄ?kali veÄžkĂŠho prestupu do West Bromwich Albion. Ako ste sa udomĂĄcnili v tomto klube?

]Debut ste mali deĹ&#x2C6; pred Vianocami, Ä?o je v naĹĄich konÄ?inĂĄch zriedkavĂŠ...

GLyQRFK.DĂĽGĂŞ]iSDVEROY\SUHGDQĂŞÄ?XGLDIXWEDOYWHMWR NUDMLQHPLOXM~0\QD6ORYHQVNXFKRGtPHGRNRVWRODDY$QJOLFNXVDFKRGtQDIXWEDO

9 $QJOLFNX VYLDWN\ QHSR]QDM~IXWEDOMHSUHQLFKQiERĂĽHQVWYRP.HÄ&#x2021;ĂĽHERODVRPQRX FHOiURGLQDQHPDOVRPWRDĂĽ ]HrĂĄvali ste aj v reprezenWDNpĢDĂĽNp'HWLFKRGLOLGRĂŁNR- tĂĄcii Slovenska. Ako hodnoO\EROLVPHYĂŁHWFLVSROX tĂ­te ĂşÄ?inkovanie v najcen-

nejĹĄom drese? ]Ako spomĂ­nate na zĂĄpas s Bradfordom City, keÄ? ste premenili penaltu, ktorĂĄ znamenala postup do Premier League?

3RVWXSVLNOXEYHÄ?PLFHQLO YHÄ&#x2021;QDÄ&#x2013;ĂžDNDOURNRY$M NHÄ&#x2021;VPHSRURNXY\SDGOLÄ?XGLDVDQHKQHYDOL&KRGLOLQiV 9WHMGREHNHÄ&#x2021;ĂĽHVPHQHEROL YKRMQRPSRĂžWHSRY]EXG]RYDĢ Y(XUySVNHM~QLLSODWLOLSUtV- DDMNHÄ&#x2021;VPHSUHKUDOLWDNQiP QHSUDYLGOi'R$QJOLFNDPR- SR]iSDVH]DWOLHVNDOL KROtVĢKUDĢLEDUHSUH]HQWDQW DWRPXVHOPDĢRGRKUDQĂŞXU- ]MajĂş to teraz hrĂĄÄ?i s odĂžLWĂŞSRĂžHW]iSDVRY$NE\WRWR chodom do Anglicka ÄžahĹĄie? SUDYLGORQHSODWLORPRKROVRP 3RGÄ?DPÄ&#x2013;DiQRDMNHÄ&#x2021;DQJOLFY$QJOLFNXKUDĢRYHÄ?DVN{U=D- NiOLJDMH]URNDQDURNNYDĂžLDWN\EROLYHÄ?PLĢDĂĽNpNHÄ&#x2021;- OLWQHMĂŁLD3ULVSHONWRPXSUtĂĽHVRPQHRYOiGDOUHĂž5HĂžRYi FKRGYLDFHUĂŞFKâSDQLHORYKUD EDULpUDPLSRULDGQHVWUSĂžRYD- VD]UĂŞFKOLOD+UiVDWYUGRDOH ODĂĽLYRW1DãĢDVWLHIXWEDOVRP QLH]iNHUQH7RMHQDMYlÞãtUR]YHGHOKUDĢDNHÄ&#x2021;VRPQLHĂžRPX GLHOYSRURYQDQtVQDĂŁRXOLJRX QHUR]XPHOWDNPLWRXNi]D- 8QiVUR]KRGFRYLDKUXYLDF OL3RPRKOLPLQDMPlFXG]LQ- N~VNXM~DSRWRPQDPHG]LQiFL7DOLDQ3RUWXJDOHFDâNyW URGQRPSROLVPHQH~VSHĂŁQt $MGRPiFLVDVQDĂĽLOLOHERYHGHOLYDNHMVLWXiFLLVDQDFKi- ]Boli tri roky v Anglicku G]DPâNRGDĂĽHYWtPHQHERO najkrajĹĄie v kariĂŠre? 3ROLDNDOHERĂ˝HFKPDOE\VRP 6RPUiGĂĽHVRPPRKRO]DĂĽLĢ DWPRVIpUXQDDQJOLFNĂŞFKĂŁWDWRÄ?DKĂŁLH

9ĂŁHWNĂŞPNWRUtEROLSULUHSUH]HQWiFLLVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžQĂŞ ĂĽHPLGDOLĂŁDQFX.HE\VRP QHUHSUH]HQWRYDOWDNE\VRP VDGR$QJOLFNDQHGRVWDO

]Ako hodnotĂ­te obdobie po nĂĄvrate na Slovensko? +QHÄ&#x2021;DNRVRPVDYUiWLOVD R]YDOLYPRMLFKURGQĂŞFK.ULĂĽRYDQRFKĂžLE\VRPQHĂŁLHO ]DQLFKKUDĢ=DGYDWĂŞĂĽGQHPL Y\EDYLOLUHJLVWUDĂžNX6DPR]UHMPHQHYiKDOVRPDQLFKYtÄ?X 3RSUtFKRGHGRPRYVRPKUiYDO DMY5DN~VNXDYâ~URYFLDFK

]KeÄ? ste zavesili kopaÄ?ky na klinec, zaÄ?ali ste v Spartaku vo funkcii vyhÄžadĂĄvaÄ?a talentov. MĂĄme na Slovensku dostatok talentov? 0\VOtPVLĂĽHQD6ORYHQVNXMH GRVWDWRNĂŁLNRYQĂŞFKPODGĂŞFK KUiĂžRY-HSRWUHEQpLPGDĢĂŁDQFXDWUSH]OLYRĂžDNDĢ+Ä?DGDĢ QRYĂŞFKDGHSWRYQDGUHV6SDUWDNDPXVtPHQHXVWiOH9LDFNUiWYiPQiKRGDSRP{ĂĽHQiMVĢ R]DMVWQĂŞWDOHQW

,JRU%DOLĂŁ YSUDYR REFKiG]DEUDQNiUD5HFEHUD5Â VWÂ DYNYDOLÂżNDĂžQRPIXWEDORYRP VWUHWQXWtRSRVWXSQD066ORYHQVNRÂą7XUHFNR)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

]Teraz pôsobíte pri prvom tíme Spartaka vo funkcii vedúceho muŞstva. Zvykli ste si?

]Ä&#x152;o by ste eĹĄte chceli zaĹžiĹĽ s futbalom?

5ĂŞFKORVRPVL]Y\NRO3UiFD RNRORWtPXPDEDYt9ĂŁHWNRMHWRRGREUHMSDUWLL$N VDY\WYRUtWDNVDGRVWDYLD DMYĂŞVOHGN\$NQLHYĂŁHWFL VPHYLQQt

9HÄ?PLE\VRPVDWHĂŁLONHE\ VRPVDGRĂĽLOWLWXOXY7UQDYH1DMPlSUHWRĂĽHPiPH QDMOHSĂŁtFK IDQ~ĂŁLNRY $M IXQNFLRQiUL VD VQDĂĽLD Y\WYRULĢĂžRQDMOHSĂŁLHSRGPLHQN\ĂžRYGQHĂŁQHMGREHQLHMH MHGQRGXFKp

]Je teraz Spartak nasmerovanĂ˝ sprĂĄvne?

]Idú vaťi synovia vo vaťich ťĞapajach?

0\VOtP VL üH SR SUtFKRGHQRYpKRWUpQHUD-XUDMD-DUiENDXüSRSROURNXYLGLHĢ NXVURERW\9HUtPüHVDQiP VSRORÞQHSRGDUt6SDUWDNGRVWDĢ Y\ããLH 3UHEXGRYDQLH PXüVWYD VL YãDN Y\üDGXMH XUÞLWêÞDVSUHWRWUSH]OLYR ÞDNDMPH

%RULVWUpQXMHViÞNRPDKUiYD]DMXQLRUNX'HQLVKUiYD Y1HGHGLVNWRUêPE\UiGSRVW~SLOGRY\ããHMV~ĢDüL2ERFK SRFWLYRVOHGXMHPDVQDütPVD LPSRP{FĢ (jv)

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Ĺ ĂŠfredaktorka: Marta SvĂ­tkovĂĄ ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  ZĂĄstupca ĹĄĂŠfredaktorky: Branislav BucĂĄk ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VĂ˝robnĂ˝ riaditeÄž: Matúť Ä&#x152;aÄ?ik ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov vedenia spoloÄ?nosti: meno.priezvisko@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NOVINKY PieĹĄĹĽany, spravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NĂĄklad: 15 400 ks ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  DistribĂşcia: zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem, garant distribĂşcie SlovenskĂĄ poĹĄta, a. s. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4463/11 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  InzertnĂŠ oddelenie: Jozef Ä&#x152;iÄ?manec, t. Ä?.: 0917 77 50 09 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  E-mail redakcie: novinky.tt@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.


16

novinky

ŠPORT

VÍŤAZNÁ ROZLÚČKA MAREKA BARTÁNUSA V PIEŠŤANOCH Hokejisti Piešťan v nedávnych stretnutiach zabrali a vyhrali ťažké zápasy vo Zvolene či doma s Popradom a s Nitrou. Nevyšiel im však zápas s Košicami. Dostali sa na piate miesto s možnosťou si toto umiestnenie vylepšiť. Pri dobrých výsledkoch bol aj Marek Bartánus. Extraligový zápas proti Nitre bol však pre neho v drese Piešťan posledný. Jeho novým zamestnávateľom sa stal švajčiarsky druholigový tím HC Ajoie.

Pred zápasom vo Zvolene sme vedeli, že súper je oslabený, no aj tak sme to nepodcenili. Dali sme päť gólov, čo je dobrá vizitka. Zvíťazili sme zaslúžene. S Popradom sme začali veľmi vlažne, no našťastie sme neinkasovali gól. V druhej časti sme sa zlepšili a tromi gólmi rozhodli o osude zápasu. Do tretej časti sme išli s tým, aby sme neinkasovali, čo sa nám aj podarilo.

Bartánusov príchod súvisí so zraneniami v tíme, jedným z nich trpí aj jeho krajan Vladimír Dravecký. Liptovskomikulášsky rodák Bartánus odohral v tejto sezóne v piešťanskom drese 28 zápasov s bilanciou 9 gólov a 10 asistencií. V minulosti pôsobil v Skalici, Slovane Bratislava, Liptovskom Mikuláši, Trebišove, Košiciach, Poprade, Sparte Praha a Karlových Varoch. Po zápase s Nitrou veľa času nemal, balil kufre a ponáhľal sa do Švajčiarska.

Musím povedať, že konečný výsledok 1:5 je pre nás veľmi krutý. Určite sme Košice potrápili a chceli sme v tomto zápase bodovať. Za stavu 1:3 sme dostali gól pri power play a potom sme rezignovali. Košice potvrdili, že majú veľmi kvalitný tím.

Do Piešťan ste prišli s tým, že keď dostanete ponuku, tak odídete. Teraz sa to stalo skutočnosťou. Dohodol som sa so švajčiarskym druholigovým klu-

Potom prišla domáca prehra s Košicami. Pred zápasom ste si verili, keďže ste v  Košiciach dokázali vyhrať. No tento raz to nevyšlo.

Hráč Piešťan Marek Bartánus bojuje pred brankárom Košíc Alexandrom Hylákom, vpravo jeho spoluhráč Martin Štrbák. Foto: TASR/František Iván

bom HC Ajoie, kde pôsobí aj Slovák Vladimír Dravecký. Zmluvu som podpísal zatiaľ do konca roka 2013 s možnosťou predĺženia.

Zápas s Nitrou bol pre vás rozlúčkový. Ako ste ho prežívali? Bolo veľmi pekné, čo mi piešťanskí fanúšikovia pripravili. Skandovali moje meno a poďakovali mi, že som ich klubu pomohol. Bola to pre mňa veľká pocta. V Piešťanoch sa mi veľmi páčilo.

V rozlúčke sa vám podarilo silnú Nitru zdolať, takže odchádzate s dobrými pocitmi? Keďže moja rozlúčka dopadla víťazne, som spokojný. V zápase sa mi darilo, mal som niekoľko šancí a nastrelil som žŕdku. Mohli sme získať aj tri body, ale aj dva sú veľmi cenné.

Spokojnosť môže byť o to väčšia, že nielen v súboji s Nitrou, ale aj v predchádzajúcich zápasoch ste získali cenné body.

Áno, v posledných zápasoch sme začali získavať body, takže sme spokojní. Verím, že v kabíne Piešťan nenastane akési uspokojenie a aj v ďalších súbojoch, už bezo mňa, moji bývalí spoluhráči budú podávať čo najlepšie výkony a získavať body.

Vráťme sa ešte k predchádzajúcim duelom. Mužstvo určite nabudili výhra na ľade majstra vo Zvolene a domáci triumf nad tabuľkovým susedom z Popradu.

Vianoce zrejme budete mať krajšie ako kedykoľkovek predtým, keďže netrpezlivo čakáte na narodenie syna. Určite sa veľmi tešíte. Samozrejme, bude to najkrajší darček pod stromček, aký som kedy dostal. Už sa neviem dočkať. (jv)

PROBLÉMOM PENIAZE A NEDOSTATOK HRÁČOV Na budúcoročných mládežníckych európskych šampionátoch v basketbale budú Slovensko zastupovať iba dva reprezentačné výbery-družstvo dievčat do 16 a do 20 rokov. Podľa generálneho sekretára Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Ľubomíra Ryšavého stojí za týmto rozhodnutím najmä zlá finančná situácia organizácie a nedostatok hráčov. „Nemáme povinnosť ani záujem prihlasovať reprezentačné družstvá do B-kategórií. Problémom v reprezentácii 18-ročných dievčat je zase to, že ich nevieme obsadiť hráčsky tak, aby sme hrali na takom podujatí dôstojnú úlohu. Preto sme

sa rozhodli potenciálne a zaujímavé hráčky preradiť medzi ,dvadsiatky',“ vysvetlil Ryšavý, podobná situácia je aj u chlapčenských mužstvách: „V prípade chlapcov investujeme peniaze a zameriame sa na kategórie do 12 a 14 rokov, ktoré spustí-

me v novom roku. Nechceme vyhadzovať financie do družstiev, ktoré už dnes nemajú perspektívu a navyše ani počtom nevieme vyplniť tímy.“ Ryšavý sa však neobáva, že by tento krok ohrozil existenciu niektorých mládežníckych celkov. „Zánik im nehrozí. Myslím, že to nebude ani demotivujúce. Určite sa to dotkne úzkej skupiny hráčov, ktorí môžu byť trochu frustrovaní alebo nahnevaní. Záujmy SBA sú však nad záujmami jednotlivcov alebo úzkych skupín.“ Aj

napriek neúčasti na vrcholnom európskom podujatí budú mať tímy náhradný program. „Budú fungovať, pôjdu na vytipované akcie, napríklad 14-roční na medzinárodný turnaj do Slovinska. Odohráme tiež turnaje, na ktoré nás pozvú, možno my niečo zorganizujeme. Jednoducho iba nepôjdeme na predražené FIBA podujatie.“ Riadiaci orgán slovenského basketbalu dlhodobo bojuje s finančnými ťažkosťami. Ryšavý priznal, že situácia stále nie je ideálna. „Nie je dobrá,

preto sme urobili určité kroky a rozhodnutia. Podali sme na súd návrh na reštrukturalizáciu asociácie a čakáme na rozhodnutie. Môžem však povedať, že sa nám podarilo finančne vyrovnať s reprezentačnými trénermi za rok 2013.“ Majstrovstvá Európy 16-ročných dievčat sa uskutočnia v Maďarsku od 31. júla do 10. augusta. Dvadsaťročné čaká kontinentálny šampionát od 3. do 13. júla v Taliansku. TASR

Npn 04 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you