Page 1

17 300 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 8/2014 Dátum vydania: 20. 5. 2014

n a š e

Partizánske

Pamätná tabuľa

Knižnica Malý vo vtáčej búdke remeselník

Šprintérsky trojboj

str. 3 Dňa 13. mája sa v Partizánskom v mestskom Parku M. R. Štefánika uskutočnil slávnostný ceremoniál odhalenia pamätnej tabule Milana Rastislava Štefánika.

str. 3 Projekt „Ďakujem, sused“, známy vo svete už niekoľko rokov, si našiel vďaka učiteľom a študentom Obchodnej akadémie v Partizánskom cestu aj do nášho mesta.

str. 15 Priaznivcov športových aktivít nájdeme aj v radoch mladších žiakov. Šprintérskym trojbojom si zmerali svoje sily niekoľkí zástupcovia štyroch základných škôl z Partizánskeho.

str. 11 V dňoch 1. a 2. mája sa v Partizánskom konal festival detských folklórnych súborov pod názvom Ja som malý remeselník. Mesto otvorilo náruč milovníkom folklóru a remesiel.

Na pódiu sa s bohatým programom predstavili deti z materských a základných škôl.

DEŇ, KTORÝ PATRÍ MAMÁM Veľa ľudí berie svoju mamu ako samozrejmosť, iba občas si uvedomujeme, ako ju ľúbime, potrebujeme a chceme mať nablízku. Nie je bežnou súčasťou dňa, aby sme mame povedali, že ju máme radi, že nám chýba… Ale je tu jeden deň v roku, kedy je na to čas práve v Deň matiek. Hoci symbolicky poďakovať, prejaviť úctu,

obdiv, rešpekt, povedať, čo pre nás mama, mamina, mamička, mamulienka znamená. Pod taktovkou Únie

materských centier sa spájajú materské centrá Slovenska a jej sympatizanti, aby spoločne v rovnaký deň, v rovnakú hodinu, ale na mnohých miestach Slovenska mohli vzdať hold matkám, ktorých sviatok je v druhú májovú nedeľu.

Najväčšia oslava Dňa matiek má názov „Míľa pre mamu“ a teší sa veľkému úspechu v mnohých mestách a obciach Slovenska. Pokračovanie na strane 4

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3267/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

Od 1. mĂĄja sme spustili inIRUPDĂžQĂŞRQOLQHSRUWiO1DĂŁLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNĂŞSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDĂĽGpKRNUDMD ]R YĂŁHWNĂŞFK RNUHVQĂŞFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYH- MS v hokeji VWRVN~VHQĂŞFKUHJLRQiOQ\FK 1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL UHGDNWRURY ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

PARK JĂ NA ANTONĂ?NA BAŤU PotenciĂĄl zelenej oddychovej zĂłny v mestskom parku na NĂĄmestĂ­ SNP v PartizĂĄnskom (medzi výťkovou budovou Ä?. 215 a kostolom BoĹžskĂŠho Srdca JeĹžiĹĄovho) bol dlhĂ˝ Ä?as nevyuŞívanĂ˝. DonedĂĄvna slúŞil len ako tranzitnĂ˝ priestor z centra mesta ku kostolu. NĂĄpad obnovy tohto mestskĂŠho parku zĂ­skal v priebehu minulĂŠho roka reĂĄlne obrysy. Snahou bolo doplniĹĽ chĂ˝bajĂşcu zeleĹˆ vĂ˝sadbou novĂ˝ch stromov. Tie nahradili vyrĂşbanĂŠ starĂŠ a nebezpeÄ?nĂŠ stromy, ktorĂŠ boli odstrĂĄnenĂŠ a tĂ˝m vytvoriĹĽ prĂ­jemnĂŠ miesto vhodnĂŠ na relaxĂĄciu a oddych PartizĂĄnÄ?anov, prevaĹžne obyvateÄžov mestskej Ä?asti Centrum. Boli osadenĂŠ novĂŠ laviÄ?ky, opravenĂŠ chodnĂ­ky a vybudovanĂ˝ jeden novĂ˝ tzv. mlĂĄtovĂ˝ chodnĂ­k. OsadenĂĄ bola aj tabuÄža s podobizĹˆou zakladateÄža mesta PartizĂĄnske, JĂĄna AntonĂ­na BaĹĽu. V meste tak pribudlo Ä?alĹĄie prĂ­jemnĂŠ zelenĂŠ miesto, kam sa dĂĄ zĂĄjsĹĽ s deĹĽmi na pre-

V parku bola osadenĂĄ tabuÄža s podobizĹˆou zakladateÄža mesta PartizĂĄnske, JĂĄna AntonĂ­na BaĹĽu.

chĂĄdzku, kde sa mĂ´Ĺžu vyĹĄantiĹĽ ĹĄkĂ´lkĂĄri a ĹĄkolĂĄci z blĂ­zkej materskej a zĂĄkladnej ĹĄkoly, alebo len tak posedieĹĽ a podebatovaĹĽ s priateÄžmi. ZĂĄroveĹˆ je park vhodnĂ˝ na realizĂĄciu kultĂşrnych podujatĂ­. O park sa mesto vzorne starĂĄ, TechnickĂŠ sluĹžby mesta PartizĂĄnske pravidelne udrĹžiavajĂş zeleĹˆ a zabez-

peÄ?ujĂş Ä?istotu. Park v PartizĂĄnskom nesie oficiĂĄlne meno po zakladateÄžovi mesta J. A. BaĹĽovi od 1. septembra 2013. Premenovanie Parku SNP na Park JĂĄna AntonĂ­na BaĹĽu sa uskutoÄ?nilo pri prĂ­leĹžitosti oslĂĄv 75. vĂ˝roÄ?ia zaloĹženia mesta. Text a foto: Jarmila HĂ˝roĹĄĹĄovĂĄ

FONTĂ NA MNOHĂ?CH TVĂ RĂ? Po zimnej prestĂĄvke si PartizĂĄnÄ?ania mĂ´Ĺžu opäż vychutnĂĄvaĹĽ idylku pri fontĂĄne na NĂĄmestĂ­ SNP. PoÄ?as vianoÄ?nĂ˝ch sviatkov bola fontĂĄna odstavenĂĄ, ale napriek tomu pritiahla k sebe mnoĹžstvo domĂĄcich obyvateÄžov i nĂĄvĹĄtevnĂ­kov. Bol v nej totiĹž osadenĂ˝ drevenĂ˝ betlehem a obrovskĂ˝ adventnĂ˝ veniec-dva symboly, ktorĂŠ umocĹˆovali atmosfĂŠru najkrajĹĄĂ­ch sviatkov v roku. NeskĂ´r, aĹž do polovice aprĂ­la, skrĂĄĹĄÄžovalo fontĂĄnu umeleckĂŠ dielo – osvetlenĂ˝ tulipĂĄn. FontĂĄna sa, prirodzene, stala obĞúbenĂ˝m miestom stretĂĄvania.

PrĂ­jemnĂŠ osvieĹženie

Voda lĂĄka a najmä v horĂşcich dĹˆoch je pobyt pri fon-

Fontåna sa stala obĞúbeným miestom stretåvania.

tĂĄne prĂ­jemnĂ˝m osvieĹženĂ­m. FontĂĄna na NĂĄmestĂ­ SNP je sĂşÄ?asĹĽou nĂĄmestia od roku 1964. V roku 2012 sa po dl-

hĂ˝ch rokoch doÄ?kala rekonĹĄtrukcie a dostala novĂ˝ ĹĄat. Text a foto: Jarmila HĂ˝roĹĄĹĄovĂĄ


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

3

KNIŽNICA VO VTÁČEJ BÚDKE Projekt „Ďakujem, sused“, známy vo svete už niekoľko rokov, si našiel vďaka učiteľom a študentom Obchodnej akadémie (OA) v Partizánskom cestu aj do nášho mesta.

Deti ukázali svoje umelecké nadanie a potešili mamičky.

SLZY DOJATIA A ŠŤASTIA

Deti ukázali svoje „umelecké nadanie“ a pripravený program, ktorý nacvičovali a svedomito pripravovali niekoľko týždňov. Rozdali mamičkám telegramy v podobe recitácie básní, zahrali dojemný príbeh o Matke a Smrti, zaspievali niekoľko piesní a obdarovali mamičky vlastnoručne vyrobeným srdiečkom, pričom celé pásmo

ukončili spoločnou piesňou Tak sa neboj mama. V podaní detí mala táto pieseň hlboký citový podtón, preto sa v nejednom oku mamy zaleskla slza dojatia a šťastia. K príjemnej atmosfére podujatia prispeli aj rodičia, hlavne tým, že boli výborné publikum. Svojím vrúcnym potleskom odmeňovali deti za ich výko-

ny na minijavisku. A na dôvažok priniesli aj dobrôtky , ktorými sa deti po vystúpení občerstvili. Nakoniec sa všetci rozišli s krásnymi dojmami a deti s dobrým pocitom, ako to všetko krásne zvládli. Poďakovanie patrí pani učiteľke Petre Berešíkovej, ktorá spoločne so „svojimi“ deťmi pripravila veľmi hodnotný program, v ktorom sa mohli mamičkám poďakovať za každodennú starostlivosť a za všetko, čo pre nich s láskou a nehou robia. Text a foto: Jarmila Hýroššová

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE Dňa 13. mája sa v Partizánskom v Parku M. R. Štefánika sa uskutočnil slávnostný ceremoniál odhalenia pamätnej tabule M. R. Štefánika – významného činiteľa československého národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov. Slávnosť sa konala za účasti primátora mesta Partizánske, primátora partnerského mesta Valašské Meziříčí J. Částečku a jeho místostarostov J. Pernického a M. Krchňáka, predsedu

Spoločnosti M. R. Štefánika J. Tataru, predsedu klubu M. R. Štefánika v Partizánskom Š. Ševčíka a ďalších významných predstaviteľov spoločenského a kultúrneho života mesta, ako

Pamätná tabuľa M. R. Štefánika v Partizánskom.

Knižné búdky takto dokážu spojiť ľudí z okolia a šíriť radosť – nielen z čítania. Ľudia z okolia si môžu vymieňať knihy a stretávať sa pri nich. V rámci týždňa knihy sa rozhodli učitelia jazykov z Obchodnej akadémie podporiť myšlienku projektu a osadili jednu takúto knižnú búdku aj v meste Partizánske. Študenti počas dvoch týždňov zbierali knihy určené pre detského čitateľa, ktoré už doma zapadali prachom alebo sa s nimi jednoducho

i za účasti verejnosti. Začala sa prednesom básne z vlastnej tvorby v podaní M.Patáka. Po ňom odznela hudobná vložka mladej speváčky V. Danišovej. M. Bielešová následne oboznámila prítomných s historickým odkazom, životom a dielom generála M. R. Štefánika. Len málokto vie, že bol i astronóm, ktorý sa so svojimi odbornými poznatkami presadil vo vedeckých kruhoch. Za spomenutie stojí preto fakt, že jeho ďalekohľad a repliky dvoch kamenných pylónov, ktoré mu v roku 1911 na Tahiti slúžili ako statív na ďalekohľad pri pozorovaní zatmenia slnka, sa nachádzajú vo Hvezdárni Partizánske v Malých Bieliciach. Text a foto: Jarmila Hýroššová

chceli podeliť s inými. Vyvrcholením týchto snáh bolo slávnostné otvorenie búdky dňa 2. mája. „Vtáčiu knižnicu“ nájdete na Hrnčírikovej ulici v areáli detského ihriska. Tvorcom búdky je Matúš Korec. Text a foto: Jarmila Hýroššová

Vtáčia knižnica

Knižné búdky spájajú ľudí.

Nový bankomat Poštovej banky Námestie SNP 143/3 Partizánske predajňa COOP Jednota

NPE 3306/14

Dňa 14. mája sa uskutočnila v 2. C v ZŠ Rudolfa Jašíka besiedka ku Dňu matiek pod vedením triednej učiteľky Petry Berešíkovej. Prišlo niekoľko hostí-mamičky, babičky, ale aj niektorí oteckovia.Svojou prítomnosťou potešila deti i rodičov aj pani zástupkyňa Mgr. Mária Šmatláková, ktorá žiakov učila v minulom školskom roku.

Malá uzatvárateľná knižnica pripomínajúca vtáčiu búdku na stračej nôžke je vlastne verejnou knižnicou, z ktorej si môžete bez poplatku a dozoru zobrať ľubovoľnú knihu a po prečítaní ju vrátiť alebo vymeniť za vlastnú. A v prípade, že sa budete chcieť podeliť s tými svojimi, ktoré máte doma a už ich nečítate, môžete ich doniesť rovno do búdky. Búdka sa dá jednoducho otvoriť a je chránená pred nepriaznivým počasím, aby sa knižky neznehodnotili.

Postaráme sa, aby ste mali svoje peniaze nablízku www.postovabanka.sk


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

ŽIACI SA UČIA S TABLETMI Samostatnosti pri práci a tvorivosti sa učia žiaci ZŠ na Školskej ulici v Bošanoch vďaka pilotnému projektu digitálnej výučby Škola na dotyk. V rámci neho bola škola vybavená modernými tabletmi, vzdelávacím softvérom a dotykovým displejom – veľkou obrazovkou, ktorá v špeciálnej učebni nahrádza tradičnú tabuľu. „Práca s technológiami umožňuje žiakom aktívne vstupovať do vzdelávania, čerpať informácie nielen z učebnice, ale i z viacerých zdrojov na internete. Tým ich núti porovnávať informácie, vyberať tie podstatné a vytvárať si vlastný názor,“ uviedla k projektu riaditeľka školy Jana Kontúrová. Sama zároveň vyučuje pomocou uvedených technológií matematiku. Okrem toho sa na škole digitálne učí aj dejepis, geografia, anglický jazyk, fyzika, informatika a výchova umením. Celkovo tu tak prichádza do kontaktu s tabletmi 51 žiakov. Výučba pomocou technológií je nielen pestrejšia, ale zároveň efektívnejšia. Učiteľ nemusí písať na tabuľu, diktovať, a tým strácať čas. Môže žiakom odoslať elektronicky aj potrebné poznám-

ky, súbory či obrázky. Naopak, chlapci a dievčatá už nemusia odpisovať z tabule, zároveň výsledok svojej práce môžu odprezentovať na displeji pred celou triedou. Prácu s tabletmi si deti veľmi pochvaľujú. „Pomocou internetu si na tablete precvičujem angličtinu, ale začala ma baviť napríklad aj geometria. V danom programe sa veľmi ľahko rysuje, len pohybom prsta, nemusím hľadať pravítka a aj konštrukciám rozumiem lepšie ako predtým,“ povedala ôsmačka Viktória Lednická. Na projekte Škola na dotyk participuje okrem školy v Bošanoch aj ďalších deväť škôl z celého Slovenska. Do projektu sa celkovo zapojilo takmer 100 pedagógov a okolo 1 000 žiakov. TASR

Ilustračné foto: archív TASR

DEŇ, KTORÝ ... Dokončenie zo strany 1

Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

Ani mesto Partizánske nie je výnimkou. Až 827 Partizánčanov sa stretlo v sobotu 10. mája v Športovej hale, aby už po tretíkrát touto formou vzdali hold mamám, starým mamám, krstným mamám a mohli zvolať: „Ďakujem, že si, mama“. Práve tento slogan bol ústredným motívom počas celej „Míle pre mamu 2014“. Na pódiu sa s bohatým programom predstavili deti z materských a základných škôl – zo záujmových

krúžkov CVČ Relax Partizánske a žiaci zo ZUŠ Partizánske. Po skončení pásma tancov, básní, piesní a hovoreného slova prestrihla moderátorka programu Maruška Bielešová pred budovou Športovej haly štartovaciu pásku a rodičia s deťmi prešli symbolickú míľu. Tí, ktorí prišli, odchádzali spokojní. Nielenže vzdali úctu materstvu, ale prežili aj pekné popoludnie plné dobrej nálady. Text a foto: Jarmila Hýroššová


Ä?Ă­slo 8/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHsa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP volieb do EurĂłpskeho UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR parlamentu? Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3145/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

G{FKRGRNGQHVGRVLDKROSR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò URNRFKYêãNXHXU0DQåHO- $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMNDFHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPi Q~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPH SRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUGFpUHãNROXYãHWNR]QDãLFKWH- QpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ Ste hokejová legenda. UDMãtFKSUtMPRY9LHPåHWDNWR 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLPrečo ste sa rozhodli na DOHERDMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{- N\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ staré hokejové kolená Tomáš Hudec, predseda strany TIP. FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUH- NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM ísť do politiky? WRVDSêWDP±NDPVPHVDWR NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWH1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM XQiVGRSUDFRYDOL" NDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6OR- Prečo práve strana SMS? Myslíte si, že je čas, YHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD .HćVRPQD]iYHUVYRMHMND- aby do politiky vstúpili Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ ULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM- mladí ľudia? Aby sa vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQp- YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD začali starať o svoju Európskeho parlamentu. KRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD budúcnosť, o budúcnosť UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QD- 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEi- Slovenska? .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSUL- VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtP- PHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYH- QLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSR- ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLUR- QRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖD- GDOåHDNRSROLWLNDPDPRå- QXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK VO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ N~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR PHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNOD- QREXG~SRþ~YDĢ9\EUDOVRP SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODÄ0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER G\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR VLVWUDQXYNWRUHMV~ĐXGLDþR VSROXSUiFX PHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFKF~DYHGLDY\XåLĢPRMHVN~Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8U- GLVNULPLQiFLX FLDPLNXNWRUêPVDQRYpVWUDVHQRVWLDHOiQ þLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLHlavné body vášho Q\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWR .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" programu? EXGHYHĐPLĢDåNp ORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM Ďalšia šanca o 5 rokov VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUH- 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢ 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW VDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH ćDOHNR0iPURNRYDP{M QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR MDK

3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]R- DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK OHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþD- SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH QRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORSROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ NXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDWROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ GRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVW- Mladá strana TIP pokračuje QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ QtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP v rokovaniach s podobne ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1D- zmýšľajúcimi stranami DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDU- ãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR v zahraničí. Po nadviazanej JXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URY- MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YL- spolupráce s rakúskou QL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH GLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK stranou NEOS sa tento GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDRE- týždeň stretla so stranou „Rovnaká šanca MDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK Andreja Babiša v Ostrave. 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL TIP sa snaží o spoluprácu VDQDVN\WQHDå RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLF- s cieľom lepšiť podmienky NêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH života na Slovensku. o 5 rokov.“ L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JH- 6WUHWQXWLDVD]~þDVWQLOLOtGUL Tomáš Hudec QHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM VWUDQ\$12DVWUDQ\7,31D KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQ- SRVOHGQ~FKYtĐXRGYRODOVYRUR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD GLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM MX~þDVĢSUHGVHGDKQXWLD$12 LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]- URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX D]iURYHĖPLQLVWHU¿QDQFLtý5 ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]- þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL $QGUHM%DELãNWRUêVDPXVHO ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV ]~þDVWQLĢ]DVDGQXWLD3RVODQHF- 5RNRYDQLHVORYHQVNHMVWUDQ\7,3DþHVNHMVWUDQ\$12 VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHN- FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ NHMVQHPRYQHY3UDKH WtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUH- VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH =DVSRORþQêURNRYDFtVW{O]D Yi0DUWLQD'ODEDMRYi3DYHO DNRDMPRåQRVWLVSROXSUiFHNWRGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ VORYHQVN~VWUDQX7,3]DVDGRO 6]WXUF UiVDWêNDLQIUDãWUXNW~U\Y\WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUH- 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP MHMSUHGVHGD7RPiã+XGHFSUYi 6WUHWQXWLH]iVWXSFRYVWUiQEROR XåLWLDSUDFRYQpKRSRWHQFLiOX WRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPOD- SRGSUHGVHGQtþND-DQD9RORãL- Y\~VWHQtPSUHGFKiG]DM~FLFKUR- RE\YDWHĐVWYDGXiOQHKRV\VWpDURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD GHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJH- QRYiSRGSUHGVHGQtþND,YDQD NRYDQtQD~URYQLULDGHQLDRUJD- PXY]GHOiYDQLDYêPHQ\ãWXSUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\- QHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL $XJXVWtQVNDDOtGHUHXURNDQGL- QL]DþQêFKãWUXNW~UVWUiQ3RGĐD GHQWRYULHãHQLDUyPVNHMRWi]]êYDPHDE\RGYRODODOHER NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX GiWN\0LFKDO%XEiQ1DRVRE- Y\MDGUHQt~þDVWQtNRYVDćDOãLH N\3RWHQFLiOVSROXSUiFHMHYHĐPL NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLV- 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR QRPVWUHWQXWtVD]DVWUDQX$12 VWUHWQXWLHXVNXWRþQtY3UDKHSR Y\VRNêDMQD~URYQLHXURSDUODNULPLQDþQêYêURNRWRP]H YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY ý5 ]~þDVWQLOOtGHUNDQGLGiW- YRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUOD- PHQWXYSUtSDGHåHREHVWUDQ\ REþDQLDYRYRĐEiFKGR(X- 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH N\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX PHQWX2EHVWUDQ\VSiMDVSRORþ- XVSHM~YHXURYRĐEiFKPiMD 3DYHO7HOLþNDDćDOãtNDQGLGi- Qê]iXMHPRULHãHQLHDNWXiOQ\FK UySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3 WL3HWU-HåHN'LWD&KDUDQ]R- SUREOpPRYYRERFKNUDMLQiFK MDK

35ËĆ7(92/,ġ

SPOLUPRÁCA STRÁN TIP A ANO


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞEH]SROLWLFNHM NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGSMER-u alebo rozvracaÄ? QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D pravice. SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 8/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

0LFKDO%XEiQSULSUHEHUDQt&,-DZDUG]DQDMOHSãtSURMHNWURNDY5XPXQVNX

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

1DãtP]iPHURP MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ 1LHMHMHGQR kto nás ]DVWXSXMH GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ă„9(Ă˝1( 0/$'eÂł32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme. V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj keÄ? poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch, ako mĂ´Ĺže naprĂ­klad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?YHNY\MGHPHYRQ]RYĂŁHWNĂŞFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQĂŞFK ]PLHQ$YĂŁDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp ]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNXWRĂžQHM

WYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞSRGvod a politickĂş pretvĂĄrku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGĂžLĢQiVĂĽHDM SRWRÄ?NĂŞFKURNRFKV~VWile eĹĄte mladĂ­, vitĂĄlni a eviGHQWQHQHVWDUQ~FL$NLFK SRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYRGLY QHVSDGQHWH]Q{KNRKRWR SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mĂĄja. 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiUtVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRlaborovania, delenia strĂĄn DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEiWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EiFK 9Ă’&DSUH]LGHQW XNi]DOL

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DĂŁDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQĂŞFK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosĂ­m, minimĂĄlne YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD naĹĄej republiky, aby si uveGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myĹĄlienky a novĂş kultĂşru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ mnoho rokov a vyberiem si QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP jednoducho ĹĄancu mlaGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDrĂş generĂĄciu politikov na G{FKRGRN ÄĄDĂĽNR SRYHGDĢĂĽH]DVO~ĂĽHQĂŞDOHXUĂžLWH]DVO~ĂĽHQH Roman T., Martin UHG

OCENILI VETERĂ NOV PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA statnĂ˝ SlovenskĂ˝ ĹĄtĂĄt. Ĺ tĂĄtnej bezpeÄ?nosti ho udal kolega z handlovskej bane. „Prekladali ma asi do vĹĄetkĂ˝ch väzenĂ­, ktorĂŠ boli. Zrejme Ä?akali, Ĺže sa pokĂşsim o Ăştek,“ povedal BakoĹĄ s tĂ˝m, Ĺže komunistickĂŠ perzekĂşcie zaĹžil na vlastnej koĹži a ani frajerku si nemohol nĂĄjsĹĽ bez toho, aby o tom eĹĄtebĂĄci nevedeli.

PoslanĂ­m Ăšstavu pamäti nĂĄroda (ĂšPN) je dokumentovaĹĽ zloÄ?iny nacizmu a komunizmu. Ăšlohou ĂšPN je zverejĹˆovaĹĽ menĂĄ tĂ˝ch, ktorĂ­ boli na strane prenasledovateÄžov, ale aj oceniĹĽ tĂ˝ch, ktorĂ­ svojĂ­m Ĺživotom podali svedectvo pravdy, odvahy a statoÄ?nosti. PoÄ?as dneĹĄnĂŠho ocenenia veterĂĄnov protikomunistickĂŠho odboja v TrenÄ?Ă­ne to povedal predseda SprĂĄvnej rady ĂšPN Ondrej KrajĹˆĂĄk. „Na zĂĄklade odporĂşÄ?anĂ­ regionĂĄlnych organizĂĄciĂ­ KonfederĂĄcie politickĂ˝ch väzĹˆov, ale aj na zĂĄklade historickĂ˝ch dokumentov a svedectiev sme sa rozhodli v TrenÄ?ianskom samosprĂĄvnom kraji (TSK) oceniĹĽ dvanĂĄstich ĹžijĂşcich veterĂĄnov protikomunistickĂŠho odboja a siedmich im memoriam. O protikomunistickom obdobĂ­ sa hovorĂ­ oveÄža menej ako o protifaĹĄistickom. Sme vĹĄak presvedÄ?enĂ­, Ĺže dnes ocenenĂ­ veterĂĄni si zaslúŞia vyzdvihnúż na piedestĂĄl, pretoĹže mnohĂ˝ch z nich bez sĂşdu posielali do väzenia a pracovnĂ˝ch tĂĄborov len preto, Ĺže boli politicky nespoÄžahlivĂ­,“ pripomenul KrajĹˆĂĄk. Ako dodal, v obdobĂ­ komunistickĂ˝ch zloÄ?inov popravili asi 240 ÄžudĂ­, Ä?alĹĄĂ­ch pribliĹžne 600 zomrelo pri muÄ?enĂ­, 400 pri pokuse o prekroÄ?e-

nie ĹĄtĂĄtnej hranice a okolo 8-tisĂ­c ÄžudĂ­ zomrelo v baniach, lomoch a vo väzeniach. „Iba na Slovensku bolo 71-tisĂ­c politickĂ˝ch väzĹˆov. O obetiach komunistickĂŠho zloÄ?inu sa hovorĂ­ mĂĄlo, ale vieme, Ĺže si zaslúŞia pozornosĹĽ,“ doplnil KrajĹˆĂĄk.

OcenenĂ­ veterĂĄni

OÂ protikomunistickom odboji

PodÄža predsedu TSK Jaroslava BaĹĄku kaĹždĂ˝ reĹžim, ktorĂ˝ potlĂĄÄ?al zĂĄkladnĂŠ slobody, mĂĄ aj svojich hrdinov bojujĂşcich nielen za seba, ale za celĂş spoloÄ?nosĹĽ. „Je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ pripomĂ­naĹĽ to aj tĂ˝m mladĂ˝m ÄžuÄ?om, ktorĂ­ na dneĹĄnom oceĹˆovanĂ­ boli. PrĂĄve na osudoch dnes ocenenĂ˝ch ÄžudĂ­ mohli spoznaĹĽ ich prĂ­behy, Ä?o vĹĄetko v bĂ˝valom reĹžime museli preĹžiĹĽ a obetovaĹĽ,“ povedal BaĹĄka v sĂşvislosti s ĂşÄ?as-

IlustraÄ?nĂŠ foto: TASR/Pavol ÄŽurÄ?o

ĹĽou ĹĄtudentov trenÄ?ianskeho GymnĂĄzia na dneĹĄnom oceĹˆovanĂ­. Gymnazistka Vanda Ĺ ujanovĂĄ potvrdila, Ĺže o protikomunistickom odboji majĂş len kusĂŠ informĂĄcie, nieÄ?o sa dozvedela na hodinĂĄch dejepisu eĹĄte na zĂĄkladnej ĹĄko-

le, viac informĂĄciĂ­ mĂĄ od rodiÄ?ov a starĂ˝ch rodiÄ?ov. „Ja som ĹĄĹĽastnĂĄ, Ĺže neĹžijem v tej dobe a Ĺže je rok 2014,“ doplnila Ĺ ujanovĂĄ. Dnes 75-roÄ?nĂ˝ Jaroslav BakoĹĄ si odsedel päż a pol roka za to, Ĺže si Ĺželal koncom 50. rokov samo-

DekrĂŠty veterĂĄnov protikomunistickĂŠho odboja si dnes z rĂşk predsedu ĂšPN Ondreja KrajĹˆĂĄka a predsedu TSK Jaroslava BaĹĄku prevzali Edita KobidovĂĄ, Emil Toma, Jaroslav BakoĹĄ, JĂĄn Ĺ˝itĹˆan, Pavel PetrovskĂ˝, JĂĄn MagĂĄt, JĂĄn Ĺ uly, VladimĂ­r KolnĂ­k, Ivan Ĺ tercel, Rudolf MiĹĄeje, FrantiĹĄek Mäsiar a JĂĄn Ĺ ebĂĄk. Za niektorĂ˝ch prevzali dekrĂŠty rodinnĂ­ prĂ­sluĹĄnĂ­ci. Im memoriam ocenili rovnakĂ˝m dekrĂŠtom MariĂĄna Ĺ tercela, Gejzu Ĺ tercela, FrantiĹĄka LĂ­ĹĄku, Petra EliĹĄĂ­ka, Michala KopeckĂŠho, Ĺ tefana MihaloviÄ?a a AladĂĄra KardoĹĄ. TASR


Ä?Ă­slo 8/2014

KULTĂšRA

11

MALĂ? REMESELNĂ?K V dĹˆoch 1. a 2. mĂĄja sa v PartizĂĄnskom konal festival detskĂ˝ch folklĂłrnych sĂşborov pod nĂĄzvom Ja som malĂ˝ remeselnĂ­k. Stretli sa na Ĺˆom detskĂŠ folklĂłrne sĂşbory MalĂĄ Lipta z Lipty, Ĺ˝ochĂĄrik z TopoÄžÄ?ian, Ĺ tvorlĂ­stok z TrenÄ?ianskej Turnej a Fialka z PartizĂĄnskeho. Bol to Ä?as, keÄ? naĹĄe mesto otvorilo svoju nĂĄruÄ? vĹĄetkĂ˝m, ktorĂ­ si ctia a udrĹžiavajĂş tradĂ­cie. VĹĄetkĂ˝m milovnĂ­kom folklĂłru, ÄžudovĂŠho tanca, spevu a remesiel. Tieto vzĂĄcne chvĂ­le nĂĄvratov

k naĹĄim koreĹˆom obohatili svojou prĂ­tomnosĹĽou mnohĂ­ vzĂĄcni hostia, aj spoza hranĂ­c, konkrĂŠtne z Lipty, dedinky na ValaĹĄsku. MalĂ­ folkloristi z TrenÄ?ianskej Turnej otvorili pĂĄsmo

piesnĂ­, tancov a Äžudovej zĂĄbavy tematicky, piesĹˆou Ja som malĂ˝ remeselnĂ­k. Na festivale sa s autentickĂ˝m folklĂłrom obohatenĂ˝m o tradiÄ?nĂŠ detskĂŠ hry a pesniÄ?ky predstavilo okolo 240 detĂ­. Okrem vystĂşpenĂ­ mali divĂĄci moĹžnosĹĽ poÄ?as druhĂŠho dĹˆa festivalu pokochaĹĽ sa tradiÄ?nĂ˝mi ÄžudovĂ˝mi remeslami, ktorĂŠ predstavili tradiÄ?nĂ­ remeselnĂ­ci. NechĂ˝bali rezbĂĄ-

TradiÄ?nĂ­ remeselnĂ­ci predstavili ÄžudovĂŠ remeslĂĄ.

Na festivale sa s autentickĂ˝m folklĂłrom obohatenĂ˝m o tradiÄ?nĂŠ detskĂŠ hry a pesniÄ?ky predstavilo okolo 240 detĂ­.

ri, koĹĄikĂĄri, pernikĂĄri, drĂ´tikĂĄri, vĂ˝robcovia handrovĂ˝ch bĂĄbik a syra. Deti si mohli v rĂĄmci tvorivĂ˝ch dielniÄ?iek ozdobiĹĽ medovnĂ­k Ä?i uĹĄiĹĽ srdieÄ?ko. TancovaniachtivĂ­ divĂĄci sa v rĂĄmci ĹĄkoliÄ?ky tanca zapojili do hromadnĂŠho tancovania polky. Napriek nabitĂŠmu programu si vĹĄetci mladĂ­ folkloristi

odviezli mnoĹžstvo zĂĄĹžitkov z tohto veÄžkĂŠho a pestrĂŠho festivalu, ktorĂŠho organizĂĄtormi bol FolklĂłrny sĂşbor JĂĄnoĹĄĂ­k PartizĂĄnske, DetskĂ˝ folklĂłrny sĂşbor Fialka PartizĂĄnske a MestskĂĄ umeleckĂĄ agentĂşra PartizĂĄnske.

NSR 3265/14

0\YLHPHÌHVD72]EDONyQDURELĨQHVOXät

VoĖte sluťnosĨ! VOĕTE stranu TIP!

Text a foto: Jarmila Hýroťťovå


aše novinky o y naše

KRÍŽOVKA

ZA POŠKODENIE AUTOMATU MUŽOVI HROZÍ ROK VÄZENIA

KRÁTKE SPRÁVY

12

Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinil 7. mája poverený príslušník Policajného zboru (PZ) 35-ročného muža z Partizánskeho. Obvinený ešte začiatkom marca vo večerných hodinách poškodil v herni na Školskej ulici výherný automat. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Elena Antalová. „Obvinený najskôr dvakrát päsťou udrel do obrazovky hracieho automatu, čím rozbil jeho dotykovú obrazovku. Navyše ho polial džúsom, a tak zas poškodil akceptor bankoviek,“ uviedla Antalová. Ako doplnila, majiteľovi hracieho automatu, súkromnej spoločnosti z Topoľčian, svojím konaním spôsobil škodu vo výške 600 eur. „Obvineného v zmysle zákona za tento trestný čin môže sudca poslať do väzenia až na jeden rok,“ upozornila.

1

3

2

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti a stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip k pesničke Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

ako sa volá veštica tv8 na obrázku?

Soňa alebo erika

POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE:

Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) sona alebo erika NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 118

NSR 3245/14

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8!

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

TASR, (ts)


číslo 8/2014

INZERCIA

JEDNODUCHŠIA ORIENTÁCIA VO FAKTÚRE elektriny a plynu ZSE práve z tohto dôvodu od 1. 1. 2014 upravil a sprehžadnil svoje vyúmtovacie faktúry za dodávané komodity. Všetky dôležité údaje ako finanmné vyrovnanie, harmonogram platieb a ualšie dôležité upozornenia teraz zákazníci nájdu prehžadne usporiadané na prvej strane. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v priloženom letáku k faktúre alebo na www.zse.sk.

Faktúra za energie asi málokoho poteší, iste sa však zhodneme, že jej chceme rozumieÊ. Nové vyúmtovacie faktúry od ZSE sa vám budú mítaÊ žahšie. Keuže faktúra od dodávateža je najmastejšie prijímaný dokument, zákazníkovi veža napovie o snahe poskytovaÊ mu mo najlepší servis. Dodávatež

OTVORENÍ ZMENÁM K LEPŠIEMU Skvalit¬ovanie služieb a snaha o vämšiu ústretovosÊ vomi zákazníkom podnietili zmeny na kontaktných miestach, ktoré sú po novom ZSE Centrá.

Radi si svoje záležitosti vybavujete osobne? Rozumieme vám. Roz-

rekonštruujete, povinnosti vlastniÊ energetický certifikát sa nevyhnete. Aj keu ide o povinnosÊ, energetický certifikát je dôležitým dokumentom na správny odhad budúcich nákladov na bývanie. Hovorí o tom, do akej miery je váš dom hospodárny, a zistíte aj, kde môžete energetické vlastnosti ešte zlepšiÊ. Vuaka ZSE môžete získaÊ energetický certifikát za bezkonkurenmnú cenu.

OBĽÚBENOSŤ SLUŽBY ZSE ASISTUJE RASTIE Zabuchnuté dvere, rozbité okno mi prasknutý radiátor? Do 2 hodín môžete maÊ na mieste havárie elektrikára, plynára, inštalatéra alebo iného majstra. Stamí iba telefonát na jedno telefónne míslo. Služba ZSE Asistuje je zákazníkom, ktorí si ju objednali, k dispozícii 24 hodín denne na nonstop linke 0850 646 646. Za opravy pri havárii alebo pri zablokovaní dverí pritom až do výšky 150 eur

Výhodné nákupy, relax a zábava mi zžavy na stavebný materiál, technické zariadenia a vybavenie do rodinného domu, to všetko je k dispozícii zákazníkom ZSE vuaka ZSE Klubu.

NPE 2739/14

Poruchám a ich negatívnym následkom sa najlepšie vyhneme ich predchádzaním.

vody mi solárne zostavy. RelaxovaÊ sa dá aj za výhodnejšie ceny, elektroniku zoženiete online so zžavami alebo sa rozhodnite pre skrášlenie svojho bývania. ByÊ v klube sa oplatí.

UDÁVAME ZÁKAZNÍCKE TRENDY Ako prví mohli optimálne sadzby a úsporu za plyn zistiť v mobile zákazníci ZSE. Už v roku 2013 sa na trhu objavila mobilná aplikácia od ZSE Výber správnej sadzby, ktorá umož¬uje optimalizovaÊ vaše platby za elektrickú energiu. Zárove¬ poskytne prehžad o tom, z moho sa skladá

vaša cena za elektrinu. Po výpomte je možné ihneu z aplikácie prejsÊ

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE Zákazníkom ZSE poradí A ZĽAVA 30 % K TOMU lekár na telefóne Každý, kto má doma plynový spotrebim, by mal daÊ na odporúmania odborníkov a vykonávaÊ pravidelnú revíziu plynových zariadení a spotrebimov aspo¬ raz do roka. Aj keu povinnosÊ vykonaÊ revíziu nie je daná zákonom, zabezpemenie ochrany života a zdravia žudí je prioritou. ZSE prichádza práve z bezpemnostných dôvodov a kvôli zvýšeniu dostupnosti tejto služby s ponukou revízie plynových zariadení so zžavou až 30 %.

neplatíte. Doteraz takto vuaka službe ZSE Asistuje zákazníci ušetrili 55 000 eur.

Vitajte v klube a užívajte si výhody naplno

Ak odoberáte plyn alebo elektrinu od ZSE, zamnite využívaÊ aj výhody, ktoré vám z toho plynú. Na kvalitné produkty a služby poskytuje ZSE zžavy až do výšky 35 %. U partnerov ZSE Klubu sa dá vybraÊ izolamný materiál, vykurovacie zariadenia a ohrievame

šírené otváracie hodiny a ponuku nových služieb so zaujímavými

Kľúčom ku kolaudácii je energetický certifikát

Ak sa púšÊate do stavby vlastného rodinného domu alebo nejaký

zžavami môžete teraz omakávaÊ vo vynovených ZSE Centrách. Zastavte sa vtedy, keu vám to bude najviac vyhovovaÊ. Sme tu pre vás v pondelok a v stredu 8.00 – 18.00 h, v utorok, vo štvrtok a v piatok 8.00 – 17.00 h.

13

Keď potrebujete radu lekára, nemusíte hneď volať na pohotovosť. V pohotovosti je už aj ZSE so službou ZSE Zdravie.

Viac starostlivosti a podstatne menej starostí si môžu užívaÊ zákazní-

ci ZSE vuaka novej službe ZSE Zdravie. Rýchle telefonické konzultácie s lekárom, nadštandardné ubytovanie v nemocnici mi nákup liekov nevládnemu pa cientovi po hospitalizácii spojený s donáškou domov sú hlavné výhody zdravotných služieb pre celú rodinu ZSE Zdravie. Pomas prvých 6 mesiacov je služba bezplatná, následne bude spoplatnená sumou už od 1,95 € mesamne. Všetky výhody rozšírenej zdravotnej starostlivosti nájdete na www.zse.sk.

na zmenu sadzby kontaktovaním dodávateža priamo z mobilu. Aj vuaka ualšej inovácii môžu zákazníci ZSE ušetriÊ. S Kalkulamkou úspory plynu si žahko vypomítate výšku zžavy na plyn, ktorú vám oproti dominantnému dodávatežovi poskytne ZSE. PraktickosÊ tejto služby oceníte aj vtedy, keu vám aplikácia výsledok prepomtu odošle aj na zadaný e-mail, aby ste sa k nemu mohli v pohodlí domova kedykožvek vrátiÊ.

Elektrina ešte lacnejšie Oproti minulému roku je garantovaná cena za dodávku elektriny nižšia o 17 %. Zákazníci však urmite ocenia aj ualšie zžavy, ktoré môžu získaÊ automaticky. S extra dodatomnou zžavou 4 % môže pomítaÊ každý zákazník, ak pomas roka odoberie viac ako 2 MWh elektriny. Stamí na stránke www.zse.sk vyplniÊ krátky formulár „Chcem lacnejšiu elektrinu“.


14

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

-85$-7,/(6&+.$1','Ăˆ71$ (852326/$1&$=$675$187,3 VysokĂŠ ĹĄkolstvo, pedagĂłgovia, ĹĄtudenti, mladĂ­ Äžudia. To sĂş tĂŠmy, ktorĂŠ prioritne zaujĂ­majĂş kandidĂĄta do eurovolieb za stranu TIP JURAJA TILESCHA. Chce zastupovaĹĽ zĂĄujmy mladĂ˝ch a moderne zaloĹženĂ˝ch ÄžudĂ­ tak, aby sa eurĂłpske zmeny diali v prospech, nie na Ăşkor Slovenska, a taktieĹž chce lepĹĄie podmienky pre strednĂş a starĹĄiu generĂĄciu. Jeho skĂşsenosti zo ĹĄkolskĂŠho prostredia a jeho osobnĂŠ poznatky sĂş kĞúÄ?om, na zĂĄklade ktorĂŠho chce tento cieÄž napÄşĹˆaĹĽ so vĹĄetkou vĂĄĹžnosĹĽou a najlepĹĄie, ako bude mĂ´cĹĽ. HnacĂ­m motorom spoloÄ?nosti sĂş mladĂ­, avĹĄak ani tĂ˝ch ostatnĂ˝ch by sme nemali nechaĹĽ ĹživoriĹĽ. PrinĂĄĹĄame vĂĄm jeho vĂ­ziu a predsavzatia, s ktorĂ˝mi ide do boja o miesto v europarlamente.

]O vĂĄs je znĂĄme, Ĺže ste svetobeĹžnĂ­k, dokonca ste Ä?asĹĽ svojho detstva strĂĄvili mimo EurĂłpy. AkĂŠ boli vaĹĄe „detskĂŠ osudy“?

OXVRPDEVROYRYDOY0DURNXYR IUDQF~]VNRPMD]\NX8ĂĽYWRPWRPODGRPYHNXVRPVDFtWLO E\ĢGRPDNGHNRÄ?YHNYRVYHWH 1DSULHNWRPXVRPVDYĂĽG\UiG $NRURĂžQĂŞVRPVURGLĂžPL YUDFDODYUDFLDPQD6ORYHQVNR DPODGĂŁRXVHVWURXRGLĂŁLHOGR ]DVYRMRXURGLQRXNDPDUiWPL 0DURND0{MRWHFMHVWURMiUVN\ SUtURGRXDWUDGtFLDPL LQĂĽLQLHUDYWRPWRRGERUHEROY\VODQĂŞSUDFRYDĢQDDIULFNĂŞNRQ- ]Kedy ste si uvedomili, WLQHQW9]KÄ?DGRPQDWRĂĽHVPH Ĺže chcete a mĂ´Ĺžete meniĹĽ VDSUHVĢDKRYDOLGRFXG]HMNUDML- veci okolo seba? Q\PRMDPDPDPXVHODRSXVWLĢ 3RĂžDVĂŁW~GLDVDYRPQH]DĂžDOL SUiFXâN{ONXDM]iNODGQ~ĂŁNR- REMDYRYDĢRUJDQL]DĂžQpVFKRS-

QRVWLSULRUJDQL]iFLLKRNHMEDORYĂŞFKWXUQDMRY3RXNRQĂžHQtJ\PQi]LDVRPVDUR]KRGRO VSR]QDĢćDOĂŁLXNUDMLQXDWDN VRPRGLĂŁLHOQDWULURN\GR$QJOLFNDNGHVRPSRSUYĂŞNUiW ]DĂžDOSRGQLNDĢ1D]iNODGH YODVWQHMVN~VHQRVWLVSUREOpPDPLSULKÄ?DGDQtXE\WRYDQLD Y$QJOLFNXVPHVSROXVNDPDUiWRP]DORĂĽLOLDJHQW~UX QDVSURVWUHGNRYDQLHXE\WRYDQLDSUHPODGĂŞFKÄ?XGtNWRUt VDUR]KRGOLtVĢ]D]iURENRP

voÄžte stranu

TIP Ä?.

10

VOĽTE TIP

DAJTE Ĺ ANCU MLADĂ?M Juraj TILESCH, BSBA 28 rokov, TrenÄ?Ă­n

4

Ä?.

facebook.com/tilesch.juraj

NSR 3266/14

KRÚŽKUJTE

MojĂ­m hlavnĂ˝m cieÄžom je sĂşstrediĹĽ sa vysokĂŠ ĹĄkolstvo a mobility ĹĄtudentov, pedagĂłgov a mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Moja vĂ­zia Slovenska spoÄ?Ă­va vo vzdelanostnej ekonomike a  nie vo fabrikĂĄch s  lacnou pracovnou silou pre zahraniÄ?nĂ˝ch investorov. KvalitnĂŠ vzdelanie a moĹžnosĹĽ vycestovaĹĽ a spoznaĹĽ novĂŠ skĂşsenosti, zĂ­skaĹĽ novĂŠ vedomosti sĂş pridanou hodnotou pre kaĹždĂŠho jednĂŠho absolventa.

]MĂĄte uĹž vo svojej doterajĹĄej kariĂŠre nejakĂŠ „parlamentnĂŠ skĂşsenosti“?

]UHJHQHURYDĢLFKMHYHÄ?PLG{OHĂĽLWĂŞDVSHNWSRNLDÄ?FKFHĂžORYHNQLHĂžR]PHQLĢ'~IDPSULDWHOLDĂĽHVWHVLWHQWRYtNHQGQDĂŁOL 5RNVRPS{VRELODNRSUH]LGHQW ĂžDVVDPLSUHVHEDDVYRMHKREE\ ĂŁWXGHQWVNpKRSDUODPHQWX6SRORĂžQHVRVWDWQĂŞPLĂžOHQPLVPH ]PreÄ?o chcete Ă­sĹĽ do SULSUDYRYDOLU{]QHDNWLYLW\SUH eurĂłpskej politiky? ĂŁWXGHQWRYDNRV~ĂŁSRUWRYpGQL ÄŒo v nej chcete dosiahnuĹĽ? SOHV\ZRUNVKRS\JXHVWOHFWX- &KFHPVDSRGLHÄ?DĢQDWYRUEHHXUHVDLQp9URNXVRPERO UySVNHMOHJLVODWtY\NWRUiPi]i]YROHQĂŞDNDGHPLFNĂŞPVHQi- VDGQĂŞGRSDGQDYĂŁHWNĂŞFKREĂžDWRPGRâWXGHQWVNHMUDG\Y\VR- QRY(XUySVNHM~QLH9HUtPĂĽH NĂŞFKĂŁN{ONGHVRPSR]YROHQt PRMHVN~VHQRVWL]RĂŁNROVNpKR GRGYRMURĂžQpKRIXQNĂžQpKRRE- SURVWUHGLD]PRMHMSUiFHL]PRGRELD]DVWiYDOIXQNFLXSUHGVHGX MLFKRVREQĂŞFKSR]QDWNRY(XUySâWXGHQWVNHMUDG\6ORYHQVND$M VNHM~QLHPLSRP{ĂĽXQDSÄŽÄ–DĢ NHćXĂĽQLHVRPMHMĂžOHQRPVWi- WHQWRFLHÄ?VRYĂŁHWNRXYiĂĽQRVOHVDVQDĂĽtPXGUĂĽLDYDĢNRQWDNW ĢRX0RMtPKODYQĂŞPFLHÄ?RPMH VGHOHJiWPLDE\ĢQiSRPRFQĂŞ V~VWUHGLĢVDQDY\VRNpĂŁNROVWYR SULULHĂŁHQtDRUJDQL]RYDQtU{]- DPRELOLW\ĂŁWXGHQWRYSHGDJyJRY DPODGĂŞFKÄ?XGt0RMDYt]LD6ORQ\FKSURMHNWRY YHQVNDVSRĂžtYDYRY]GHODQRVW]MĂ´Ĺžete nĂĄm nejakĂ˝ QHMHNRQRPLNHDQLHYRIDEULz nich priblĂ­ĹžiĹĽ? AkĂŠ reĂĄlne NiFKVODFQRXSUDFRYQRXVLORX moĹžnosti ĹĄtudentom SUH]DKUDQLĂžQĂŞFKLQYHVWRURY prinĂĄĹĄajĂş? 0RPHQWiOQHVDSRGLHÄ?DPQD 3RVOHGQĂŞSURMHNWMH%RDUG0H- SURMHNWH&R60L&( 9ĂŞ]Y\ĂŁWXHWLQJ (XUySVNHM ĂŁWXGHQWVNHM GHQWVNĂŞFKPRELOtW NWRUĂŞDQDO\~QLHNWRUĂŞVDQHGiYQRNR- ]XMHPRPHQWiOQXVLWXiFLXY(XQDOY%UDWLVODYHDYR9LHGQLSRG UySHYUiPFLĂ„FHORVWXSÄ–RYĂŞFKÂł ]iĂŁWLWRXVORYHQVNHMDUDN~VNHM PRELOtW3URMHNWVD]DPHULDYD ĂŁWXGHQWVNHMUDG\6HPLQiUQD QDRWi]N\JUDQWRYYĂŞXĂžE\SRĂžDVĢWRKWRYDOQpKR]KURPDĂĽ- VN\WQXWLDMD]\NRYĂŞFKNXU]RY GHQLDMH]DPHUDQiQDDNDGHPLF- RGFKRGXSUtFKRGXLQWHOLJHQFLH NpDĂŁWXGHQWVNpPRELOLW\NWRUp ]NUDMLQ\DGRNUDMLQ\DL=iYHV~]P{MKRSRKÄ?DGXQHRGGHOL- U\]SURMHNWXEXG~]YHUHMQHQp WHÄ?QRXV~ĂžDVĢRXĂŁW~GLD9ćDND QDMHVHÄ– PRELOLWiPPDM~ĂŁWXGHQWLPRĂĽQRVĢY\FHVWRYDĢGR]DKUDQLĂžLD ]PoÄ?me eĹĄte k vĂĄĹĄmu VSR]QDĢQRY~NXOW~UXWUDGtFLH rodnĂŠmu regiĂłnu. V Ä?om Ä?XGtDYQHSRVOHGQRPUDGH]GR- je pre vĂĄs vĂ˝nimoÄ?nĂ˝? NRQDOLĢVDYFXG]RPMD]\NX +RFLVRPSRPHUQHGOK~ĂžDVĢ P{MKRĂĽLYRWDVWUiYLOY]DKUDQL]ÄŒomu sa venujete okrem ĂžtNVYRMHMNUDMLQHDURGQpPX prĂĄce? Ako relaxujete? PHVWXPDYĂĽG\YLD]DORSHYQp 7XULVWLNDKRUROH]HFWYRDNDUD- SXWR7UHQĂžtQSHUOD3RYDĂĽLD WHV~SUHPÄ–DYHÄ?NĂŞPSRVLOQH- MHPRMRXVUGFRYNRX3RYDĂĽVNĂŞ QtPSRĢDĂĽNĂŞFKGÄ–RFK3UiYH ,QRYHF9UĂŁDWHFĂžL.iOQLFDV~ SRĂžDVWĂŞFKWRDNWLYtWPiPĂžDV PLHVWDNGHVDGRVWDQHP]7UHQXVSRULDGDĢVLVYRMHP\ĂŁOLHQN\ ĂžtQD]DSiUGHVLDWRNPLQ~WDFtDXSRNRMLĢP\VHÄ?9ćDNDPRMHM WLPVDDNRYLQRPVYHWH3ULDPR URGLQHDPRMLP]iXMPRPVRP Y7UHQĂžtQHMHWLHĂĽQLHNRÄ?NRYHÄ?PDOPRĂĽQRVĢVWUHWQ~ĢPQRĂĽVWYR PLSHNQĂŞFKN~WRYNGHUiGWUi]DXMtPDYĂŞFKÄ?XGtNWRUtSULVSHOL YLPĂžDVDNRQDSUtNODG2VWURY VYRMLPLQi]RUPLGRP{MKRĂĽLYR- =iEODWVNpO~N\ĂžL%UH]LQD WD2ĂžLVWHQLHP\VOHDGUHQDOtQ I\]LFN\]DSRMLĢVLO\ĂžLQDRSDN WV


číslo 8/2014

ŠPORT

15

ŽIACI ŠPRINTOVALI O VÍŤAZSTVO Priaznivcov športových aktivít nájdeme aj v radoch mladších žiakov. Svoje sily si zmerali niekoľkí zástupcovia štyroch základných škôl z Partizánskeho v rámci Šprintérskeho trojboja. Takýmto spôsobom mali možnosť ukázať svoju rýchlosť, vytrvalosť a rovnako sa aj zabaviť. Šprintérsky trojboj sa uskutočnil 6. mája v športovom areáli na Základnej škole na Malinovského ulici a pre víťazov čakal pohár riaditeľky školy. Účasť tvorili pretekári rôznych základných škôl (ZŠ) z Partizánskeho. Svojich zástupcov mali na štartovacej línii ZŠ Rudolfa Jašíka, ZŠ Radovana Kaufmana, takisto nechýbali ani žiaci zo ZŠ Veľká Okružná a ZŠ Malinovského. Na dráhe súťažilo celkovo viac ako 120 pretekárov.

Šprinty v boji rozhodli

V trojboji sa ukázali tí najlepší bežci. Žiaci predviedli svoju rýchlosť v šprintoch na rôzne dĺžky. Najprv museli zdolať 60 metrov, neskôr 150 a napokon šprint dlhý 300 metrov. V poslednej disciplíne žiaci bežali štafetu, kde okrem rýchlosti bola potrebná aj tímová práca. Dievčatá aj chlapci boli rozdelení do dvoch kategórií mladších a starších žiakov. Najlepší čas im priniesol pekné čísla do tabuľky. Rozhodcov, ktorí presný čas určovali na svojich

V trojboji sa predviedli tí najlepší bežci. Foto: archív ZŠ Malinovského.

stopkách, tvorili učitelia telesnej výchovy nielen zo ZŠ Malinovského, ale aj telocvikári

z ostatných zúčastnených škôl. Zbierané body za beh posúvali školy postupne vždy o kúsok

bližšie k víťazstvu. Tabuľka sa počas súťaže pomaly zapĺňala a sčítané body rozhodli o víťazovi. S finálnym počtom bodov 11 946 sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Veľká Okružná, ktorá získala aj spomínaný pohár riaditeľky ZŠ Malinovského. Hneď za ňou s neveľkých rozdielom spočítaných bodov sa na druhom mieste umiestnila ZŠ Rudolfa Jašíka. Okrem absolútneho víťaza Šprintérskeho trojboja boli ocenení aj najlepší pretekári, ktorí za svoje výkon získali rôzne ceny a diplomy. Podujatia sa okrem pretekárov zúčastnili aj ostatní žiaci a učitelia. Počasie im prialo, slnko sa na oblohe držalo celý deň. Katarína Jenisová

a Bežím n o níctv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, slušn promis á t i Ā kom mi ncia a aozaj veĖ a r e l to ún tike s é. v poli nákazliv

NSR 3265/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Partizánske, náklad 17 300 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


naĹĄe novinky

60

NPD 3268/14

INZERCIA

23. 5. - 25. 5. 2014

%

NA

VYBRANÉ MODELY

ZNAÄŒKOVĂ?CH KUCHĂ?Ň

kitchens by ASKO NĂ BYTOK

Flash dekor: chilli, magnĂłlia alebo biela

Speed dekor: magma, biela alebo piesok

Naos dekor: winchester, bardolino alebo vanilka

*

kitchens by ASKO NĂ BYTOK

Royal dekor: biela alebo magnĂłlia

Pia dekor: Ä?ierna, carbon alebo cafe

Enif dekor: jelĹĄa, vanilka alebo winchester

Ponuka platĂ­ od 23. 5. do 25. 5. 2014 na vĹĄetkĂ˝ch predajniach Asko nĂĄbytok v SR. ZÄžava sa odpoÄ?Ă­ta z odporĂşÄ?anej predajnej ceny. ZÄžavy nie je moĹžnĂŠ sÄ?Ă­taĹĽ ani kombinovaĹĽ. * BliŞťie informĂĄcie na predajni.

$&%(w"$(,w!Ä?w"!"$w&$ Ă‰ÂŒ w &$

www.asko.sk

NPE 3268/14

16

Npe 08 2014 web