Page 1

40 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: V. číslo. 24/2013 Dátum vydania: 19. 12. 2013

Prievidza

Schválili rozpočet

Osvetlili kostoly

Darček školákom

Získal skúsenosti

str. 2 Navrhovaný rozpočet na rok 2014 poslanci na poslednom decembrovom zasadnutí bez dlhšej diskusie jasnou väčšinou hlasov schválili.

str. 3 Od 5. decembra sa môžu Prievidžania tešiť z osvetlenia najvýznamnejších pamiatok mesta. Podnetom k realizácii je oslava Roka výročí Prievidze.

str. 5 Komisia športu v  závere roku uvoľnila 700 eur na nákup lôpt, prípadne ďalšieho športového náčinia pre základné školy v Prievidzi.

str. 11 Osemnásťročný slovenský reprezentant v cestnej cyklistike Tomáš Harag má za sebou dosiaľ najúspešnejší rok.

VIANOCE SPUSTIL MIKULÁŠ Šťastné a veselé Vianoce

želá čitateľom redakcia periodika Novinky

Drevený betlehem, Mikulášsky sprievod či tradičné trhy spestrili adventné obdobie obyvateľom Prievidze. Počas decembra je pripravený bohatý kultúrny program. Drevený betlehem už niekoľko rokov umocňuje atmosféru Vianoc v centre Prievidze. Na pešej zóne, pri Kostole

Najsvätejšej Trojice, bol nainštalovaný 4. decembra. Nasledujúci deň zavítal do Prievidze Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi, ku ktorým sa mohli obyvatelia pripojiť v kostýmoch anjelov a čertov. Predvianočné mestské trhy i ľadová plocha na Námestí slobody boli slávnostne otvorené 13. decembra. „V predvianočnom čase bude v centre mesta

Chystáte sa na operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu?

sezónny trh a na každý deň je pripravený kultúrny program v podaní folklórnych súborov, Piaristickej spojenej školy F. Hanáka, ZUŠ L. Stančeka, seniorov z Denných centier mesta Prievidza, ktorí nám sprostredkujú vlnu folklóru, vianočných vinšov a dobrej nálady,“ priblížil program trhov Michal Ďureje, hovorca Prievidze. Trhy v meste potrvajú do 23. decembra.

NEBOJTE SA PÝTAJTE SA

Najmä mladšie ročníky sa tešili na vytvorenie ľadovej plochy na Námestí slobody. „Mobilná ľadová plocha bude k dispozícii až do konca vianočných prázdnin čiže do 7. januára. Jej ďalšia prevádzka v centre bude závisieť od vhodných klimatických podmienok,“ uzavrel Ďureje. (bb), TASR, foto: (MsÚ)

OrthoPilot®

Navigačný systém pre presné umiestnenie kĺbnej protézy

NPD 1805/13

www.orthopilot.cz


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

NIŽŠÍ POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD Ročný poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby bude v Prievidzi od nového roka nižší o osem percent. Úpravu poplatku schválili poslanci Mestského zastupiteľstva doplnkom k Všeobecnému záväznému nariadeniu. Ročný poplatok fyzickej osoby za komunálny odpad bude po novom 26,83 eur, oproti pôvodným 29,20 eurám. „Pri štvorčlennej rodine tak úspora v jej rozpočte v porovnaní s rokom 2013 predstavuje sumu takmer 10 eur,“ ozrejmil hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

Za nižším poplatkom je nový dodávateľ, ktorý bude zabezpečovať odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v meste od nového roku. Ten stanovil vyúčtovanie služieb za komunálne odpady za nižšiu sumu aká bola v Prievidzi v predchádzajúcich rokoch.

S pripraveným rozpočtom mesta sa stotožnila väčšina poslancov. Foto: (av)

POSLANCI SCHVÁLILI LÁVKA SA DOČKÁ OPRAVY ROZPOČET NA BUDÚCI ROK TASR

Na základe viacerých podnetov od obyvateľov mesta Prievidza a mesta Bojnice ohľadom zlého technického stavu oceľovej lávky cez rieku Nitra objednalo mesto Bojnice na vlastné náklady vypracovanie statického posudku, z ktorého vyplynulo, že lávka pre peších nevyhovuje bezpečnej prevádzke. Lávka sa nachádza v mestskom parku na rozhraní katastrálnych území mesta Prievidza a Bojnice. „Uvedená stavba nebola evidovaná vo vlastníctve mesta Prievidza ani mesta Bojnice. Obe mestá tak uzatvorili Zmluvu o uznaní vlastníckeho práva, v zmysle ktorej uznáva každá strana vlastnícky vzťah k lávke v pomere jednej polovice,“ informoval hovorca Prievidze Michal Ďureje.

Na základe tejto skutočnosti bol poslancom predložený návrh Zmluvy o spolupráci „Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“ medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice. Celá akcia bude spolufinancovaná mestom Prievidza vo výške 50 % z celkových nákladov. (hm)

MESTO PODPORILO ZNEVÝHODNENÉ RODINY V utorok 17. decembra predstavitelia mesta odovzdali finančné dary náhradným rodinám a rodinám, ktoré majú deti v pestúnskej starostlivosti. Mesto Prievidza už tradične vo vianočnom období prispieva na tento jednorazový finančný príspevok z rozpočtu mesta. „Na túto finančnú pomoc malo mesto vyčlenených 10 500 eur. V tomto roku sme podporili presne 140 sociálne odkázaných rodín s nezaopatrenými deťmi a taktiež náhradné rodiny, ktoré majú zverené deti v pestúnskej starostlivosti. Jedna rodina dostala presne 75 eur,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková. Finančne podporené rodiny sú vybera-

né z databázy sociálne odkázaných rodín, ktoré sú doplácané dávkou v hmotnej núdzi, teda ich príjem je na hranici životného minima a taktiež z rodín, ktorým je poskytovaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zo štátnych prostriedkov na stravu a školské potreby. (hm)

Hlavným predmetom posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bolo schvaľovanie návrhu programového rozpočtu na nasledujúce tri roky. Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Rozpočtované bežné výdavky na rok 2014 sú vo väčšine na očakávanej úrovni roka 2013. Navrhovaný rozpočet napokon poslanci bez dlhšej diskusie jasnou väčšinou hlasov schválili. Podľa primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej budúcoročný rozpočet ponúka priestor na rozvoj mesta. „Rozpočet bol schválený 22 hlasmi poslancov, čo je teda vyjadrená zásadná podpora politike, ktorú robíme a politike rozvoja mesta s cieľom vybudovať z Prievidze moderné mesto,“ povedala. Investície v rozpočte mesta sú podľa primátorky dôkazom, že ekonomická situácia mesta za posledné roky sa stabilizovala. „My sme v prvom roku urobili mnohé opatrenia, ktoré boli vnímané ako nepopulárne a zabezpečili sme stabilizáciu rozpočtu v príjmoch a výdavkoch. Mesto je naozaj finančne schopné a pripravené investovať do ďalšieho rozvoja, aby

nezvýšilo zadlženosť,“ dodala Macháčková.

Investičné akcie

Mesto plánuje v roku 2014 bežné výdavky na opravu miestnych komunikácií v sume 420-tisíc eur. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk, dlažieb sú naplánované v sume 958-tisíc eur. Medzi najdôležitejšie zámery mesta patrí aj podpora bývania pre mladé rodiny. „Vzhľadom na to, že mesto naďalej eviduje vysoký záujem o pridelenie nájomného bytu, vyčlenilo v budúcoročnom rozpočte ďalšiu čiastku na podporu výstavby bytových jednotiek,“ informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Ďalšie ihriská a lavičky

Novinkou vo výdavkovej časti rozpočtu mesta sú aj prostriedky pre jednotlivé výbory volebných odborov. Na základe novej internej smernice, budú môcť poslanci priamo čerpať finančné prostriedky pre potreby jednotlivých mestských častí. „Do rozpočtu boli zaradené finančné prostriedky pre výbory volebných obvodov celkom v sume 11-tisíc eur,“ uviedol Ďureje. Na vybudovanie centrálnych detských ihrísk je v rozpočte vyčlenená suma 50-tisíc eur, na lavičky 5-tisíc eur, na pieskoviská 5-tisíc

eur, na opravu športových ihrísk 50-tisíc eur. Mesto vo svojom rozpočte počíta na základe požiadaviek obyvateľov s osvetlením viacerých priechodov pre chodcov. Na tento účel bola vyčlenená suma vo výške 98-tisíc eur.

Zvýšené dotácie zariadeniu

Výraznou zmenou vo výdavkovej časti budúcoročného rozpočtu je aj vyčlenenie finančných prostriedkov pre Zariadenie pre seniorov a neziskovú organizáciu Harmónia, ktorá pomáha opusteným matkám s deťmi v krízovej situácii. „Zmenou legislatívy budú Zariadeniu pre seniorov (ZpS) chýbať dotačné zdroje zo štátneho rozpočtu. Mesto preto ráta s podporou ZpS v roku 2014 v sume 200-tisíc eur,“ dodal Ďureje.

Zníži sa úverová zadlženosť

Dobrou správou je, že mesto v roku 2014 splatí štyri úvery, ktoré boli prijaté v roku 2004 na financovanie plavárne, v roku 2005 na odkúpenie pavlačových bytov na Ciglianskej ceste, v roku 2007 na výkup pozemkov pod priemyselný park, v roku 2009 na investičné akcie. Úverová zadlženosť mesta sa splácaním istín z úverov zníži v roku 2014 o 1 049 518 eur. (bb, mď, TASR)


číslo 24/2013

SPRAVODAJSTVO

3

PRIEVIDZA S PREKVAPENÍM. OSVETLILA KOSTOLY Od 5. decembra sa môžu Prievidžania tešiť z osvetlenia najvýznamnejších pamiatok mesta. Podnetom k realizácii je oslava Roka výročí Prievidze. Mesto Prievidza rozhodlo o osvetlení dvoch kostolov – piaristického Kostola Najsvätejšej Trojice a farského Kostola sv. Bartolomeja. Obe sakrálne pamiatky sú významnými dominantami mesta a patria k jeho neodmysliteľnému koloritu. Zvýraznil sa tým ich historický i sakrálny význam. Osvetlenie oboch kostolov zároveň symbolizuje oslavu Roka výročí mesta Prievidza. Počas celého roka 2013 si Prievidza a jej obyvatelia pripomínali 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva) a 630. výročie udelenia kráľovských výsad (uhorskou kráľovnou Máriou). Osvetlenie bolo symbolicky spustené vo štvrtok 5. decembra, kedy sa zároveň rozsvietila vianočná výzdoba mesta. „Chceli sme tento významný rok zakončiť niečím, čo bude oba historické momenty Prievidze aj naďalej pripomínať. Rozhodli sme

sa pre osvetlenie oboch dominánt mesta,“ vysvetlila dôvody primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Ako ďalej pokračovala: „v minulosti si naši predchodcovia pripomínali významné dejinné výročia niečím trvalým. Takto napríklad vznikol Sad 600-ročnice. Preto sme chceli aj my zane-

chať badateľnú aktivitu na jubilejný rok 2013.“ Osvetlenie kostolov bude zapínané a zhasínané spoločne s verejným osvetlením. Projekt realizovala mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r. o., spravujúca verejné osvetlenie. Jej zostane na starosti aj trvalá správa a údržba osvetlenia

oboch národných kultúrnych pamiatok. Vedenie mesta považuje osvetlenie kostolov za jeden z nových prvkov zmeny tváre mesta a za vhodný krok. „Je bežné, že v mestách sú najvýznamnejšie historické pamiatky esteticky nasvietené. Ani v Prievidzi sme nechceli nechať centrum

mesta v málo výraznom osvetlení. Myslíme si, že týmto krokom zvýšime záujem širokej verejnosti nielen o prievidzské historické pamiatky, ale aj o pobyt v centre mesta v čase, keď sú už zatvorené obchodné prevádzky,“ uzavrela primátorka. (hm, bb), foto: Branislav Dolník

TOHTOROČNÁ VÝZDOBA PRINESLA AJ NIEKOĽKO NOVINIEK Viacero nových komponentov obohatilo tento rok vianočnú výzdobu v Prievidzi. Nové vianočné ozdoby umiestnili nielen v centre, ale i v ďalších častiach, napríklad na Bojnickej ceste. V centre mesta nechýba ani mobilná ľadová plocha. Aj na tohtoročné Vianoce realizuje výzdobu mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r. o. Jej súčasťami sú najmä hlavný vianočný strom na Námestí slobody, ďalej výzdoba budovy Mestského úradu a Mestského domu či ozdobené stromy okolo Námestia slobody. „Dekorácie, ktoré boli minulý rok rozšírené pred Kostol Najsvätejšej Trojice na Ulici A. Hlinku, na Moyzesovej a Kláštornej

ulici, budú tešiť návštevníkov mesta aj tento rok,“ priblížil Michal Ďureje, hovorca Prievidze. Vianočná výzdoba pribudla aj na Námestí slobody pred budovou pošty. „Pre obyvateľov mesta a hlavne tých najmenších je pripravená v období sviatkov novinka v podobe veľkých svietiacich snehuliakov, ktorí budú umiestnení vo východnej časti námestia. Ďal-

šou novinkou sú aj svietiaci lietajúci anjeli na Bojnickej ceste pri budove bývalej Pošty 4,“ povedal Ďureje.

Okrem centra mesta realizuje Unipa vianočnú výzdobu aj v ostatných častiach Prievidze. Svetelná výzdo-

ba pribudla na Ulici M. R. Štefánika a na sídlisku Kopanice pred bývalým ABC marketom, kde bol postavený aj vianočný stromček. „Ďalšie vianočné stromčeky sa nachádzajú na Námestí J. C. Hronského pred hotelom Magura, na sídlisku Zapotôčky pri kostole na Ulici P. Dobšinského a v Necpaloch pri kaplnke. Vianočné stromčeky budú opäť aj v prímestských častiach v Malej Lehôtke, Veľkej Lehôtke a Hradci v lokalitách pri kostoloch,“ doplnil hovorca. TASR, (bb), foto: TASR/Alexandra Moštková


4

2. decembra – 15. decembra

Z denníka primátorky

novinky

SPRAVODAJSTVO

2. 12.  Pracovné stretnutie ohľadom prípravy rozpočtu na rok 2014  Pracovné stretnutie s vedúcim právnej kancelárie k príprave VZN mesta Prievidza 3. 12.  Rokovanie mestskej rady 4. 12.  Pracovné rokovanie v Bratislave na Ministerstve životného prostredia s ministrom ohľadom zosuvov vo Veľkej Lehôtke a v Hradci 5. 12.  Tlačová konferencia a podpísanie zmluvy s novým dodávateľom firmy T+T, a. s. Žilina  Pracovný obed s členmi Rady starších  Odovzdávanie Detského centrálneho ihriska v MŠ Benického spojené aj s návštevou materskej školy Účasť na Mikulášskom sprievode 6. 12.  Pracovné stretnutie s riaditeľkou Centra sociálnych služieb Domino  Stretnutie so zástupcom futbalového klubu FC Baník Horná Nitra  Stretnutie s konateľom basketbalového klubu BC Prievidza  Návšteva mladých športovcov – džudistov v ich klube, spojená s príchodom Mikuláša 9. 12.  Pracovné rokovanie s konateľom mestskej spoločnosti UNIPA, s. r. o.  Účasť na slávnostnom ustanovujúcom zastupiteľstve TSK v Trenčíne 10. 12.  Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  Účasť na otvorení tvorivých dielní na ZŠ Šafárika  Účasť na Benefičnom koncerte nadácie Wings Forever – Krídla navždy 11. 12.  Pracovná porada primátorky mesta Prievidza  Účasť na slávnostnom posedení s členmi Denného centra Bôbar  Pracovná návšteva prevádzok podnikateľov v centre mesta 12. 12.  Účasť na slávnostnom odovzdávaní nových okien na MŠ Krmana  Natáčanie silvestrovského príhovoru do RTV Prievidza  Účasť na pohrebe starostu obce Lipník  Účasť na predvianočnom kultúrnom programe na ZŠ S. Chalupku I.  Účasť na Vianočnom verejnom koncerte ZUŠ L. Stančeka 13. 12.  Slávnostné odovzdávanie nových bytov na Ul. Gazdovskej  Účasť na Vianočnom stretnutí so seniormi Denných centier  Slávnostné otvorenie ľadovej plochy a Vianočných trhov spojené s predajom Primátorského punču 14. 12.  Účasť na vianočnom blšom trhu  Účasť na vianočnom galaprograme Dáriusa Štrbu v KaSS Prievidza  Stretnutie s partnerským mestom Šumperk na klasickom koncerte speváckeho zboru s orchestrom 15. 12. Účasť na nedeľnej adventnej sv. omši so Šumerským speváckym zborom a so speváckym zborom Artanno z Handlovej

PRIMÁTORKA U MINISTRA ŽIGA Na aspoň čiastočné riešenie zosuvov v prímestských častiach Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec apelovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková na stretnutí s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Primátorka podľa jej slov chápe, že je na strane štátu a ministerstva životného prostredia (MŽP) nedostatok finančných prostriedkov, ale plne si uvedomuje požiadavku obyvateľov prímestských častí, ktorí riešia základnú vec, a to ohrozenie vlastného bývania. „Práce sú odhadnuté na približne jeden milión eur, takže ja som trvala na tom, aby bola aspoň nejaká časť finančných prostriedkov – 100 000 alebo 200 000 eur – vyčlenená a uskutočnili sa práce, ktoré umožní aj počasie a technicky budú zrealizovateľné. Aby naozaj obyvatelia už pocítili, že konečne niečo robíme,“ zdôraznila Macháčková.

Podmienky sú pripravené

Mesto do riešenia zosuvov investovalo 70-tisíc eur a ako informovala Macháčková, sú pripravené všetky podmienky na to, aby štát s realizáciou prác mohol začať. „Ale tie práce reálne vykonávané nie sú a obyvatelia majú celkom oprávnene pocit, že sme vlastne neurobili nič. Čo teda nie je pravda. Ja

Zosuvy pôdy narobili niektorým majiteľom domov riadne problémy. Foto: (av)

som sa snažila aj ministrovi životného prostredia vysvetliť, že my naozaj suplujeme úlohu štátu, ale už finančne ďalej nemôžeme ani nevládzeme ísť,“ podotkla. Macháčkovej podľa jej slov minister prisľúbil, že sa bude snažiť nájsť riešenie, aby bola uvoľnená aspoň časť finančných prostriedkov na čiastočnú realizáciu sanačných prác. „To územie je teraz v relatívnom pokoji, ale len čo sa začne sneh púšťať, príde voda, tak sa ten stav môže opäť zhoršiť,“ upozornila.

Núdzové odvodnenie

Rezort životného prostredia podľa slov jeho hovorcu Maroša Stana obyvateľom chce pomôcť, preto operatívne vyčlenil 35-tisíc eur, ktoré sa ešte začiatkom budúceho roka využijú na núdzové odvodnenie lokalít. „Ide o havarijné opatrenia a momentálne pokračuje proces verejného obstarávania. Pracujeme na návrhu časového harmonogramu prác sanácie, ale rezort je limitovaný množstvom finančných prostriedkov.

Vážne problémy so zosuvmi sú totiž v rôznych lokalitách na celom Slovensku a hodnota len tejto sanácie sa odhaduje na takmer 900 000 eur. Riešenie zosuvu v Prievidzi patrí k prioritám, s návrhom súhlasila aj vláda na výjazdovom rokovaní v Handlovej,“ objasnil.

Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí v štyroch lokalitách – na Pavlovskej ulici a na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke. Obyvatelia majú na svojich domoch popraskané múry, posunuté a zdvihnuté chodníky, múriky, ploty a terasy. Celkovo sa zosuvy svahov bezprostredne dotýkajú ôsmich obývaných domov v Hradci a 13 vo Veľkej Lehôtke, zosuv tiež zasiahol aj neobývané budovy. Jedna pani z Veľkej Lehôtky z najviac ohrozeného domu sa už musela presťahovať do zariadenia pre seniorov. TASR

BÝVANIE BOJUJE S PROBLÉMAMI Problém s bývaním nie je iba o nedostatku bytov, ale aj o finančných možnostiach. Zaručený recept, ako to riešiť, neexistuje. Pomocnú ruku však ponúka stavebné sporenie. A práve stavebné sporenie bolo témou tlačovej konferencie konanej v Trenčíne. ,,Hoci úspory Slovákov v bankách rastú, mladí ľudia sa nedokážu osamostatniť a vlastné bývanie si bez pomoci nemôžu dovoliť,“ vysvetlil na úvod riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Miloš

Blanárik. Napríklad v Trenčianskom kraji až 33 percent mladých ľudí žije s rodičmi. Cena bytov nezodpovedá príjmom., z jednej mzdy si nedokážu ľudia kúpiť ani jeden štvorcový meter bytu. Výnimku tvorí len Trenčiansky kraj. Práve tento región si dlhodobo udržuje najlepšie vý-

sledky v rámci Prvej stavebnej sporiteľne. ,,V tomto roku si doteraz uzatvorilo zmluvu o stavebnom sporení viac ako stotisíc klientov v rámci Slovenska. V našom kraji to bolo viac ako dvanásťtisíc zmlúv. Z toho najviac bolo v okrese Prievidza, a to viac ako tritisíc,“ zhodnotil nový riaditeľ regionálnej pobočky v Trenčíne Jaroslav Ďaďo. (r)


číslo 24/2013

SPRAVODAJSTVO

DETSKÉ CENTRÁLNE IHRISKÁ UŽ SLÚŽIA SVOJMU ÚČELU

Ihriská do užívania verejnosti symbolicky odovzdala prestrihnutím pásky na ihrisku na sídlisku Píly primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Spolu tri detské centrálne ihriská takmer za 50-tisíc eur vybudovalo mesto Prievidza na sídliskách Píly, Zapôtočky a Necpaly. Všetky sú oplotené, s rôznymi hracími komponentmi a určené na voľnočasové aktivity pre deti od troch do 12 rokov. Ihriská už slúžia svojmu účelu, do užívania verejnosti ich symbolicky odovzdala prestrihnutím pásky na ihrisku na sídlisku Píly primátorka Prievidze Katarína Macháčková. „Tešíme sa, že v čase, keď deti dostávajú darčeky od Mikuláša, odovzdávame im taký sym-

bolický darček aj my,“ uviedla Macháčková 5. decembra. Radnica už podala aj projekt, prostredníctvom ktorého sa uchádza o mimorozpočtové prostriedky na kamerový systém v blízkosti ihrísk. Ten by mal slúžiť ako ochrana pred vandalmi. Mesto v tomto roku zrekonštruovalo

DARČEK PRE ŽIAKOV Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi v závere roku uvoľnila 700 eur na nákup basketbalových, futbalových, volejbalových lôpt, prípadne ďalšieho športového náčinia pre základné školy v Prievidzi. „Zostali nám na komisii ešte neprerozdelené fi nancie pre rok 2013. Rozhodli sme sa venovať 700 eur našim základným školám, ktoré nemajú financií nazvyš, na nákup lôpt a športového náčinia. Našou snahou je podieľať sa na zvýšení športovej gramotnosti u našich detí, ktoré ovplyvňuje počítačová doba, a taktiež prebudiť či podporiť v nich vzťah k zdravému životnému štýlu,“ uviedol predseda komisie športu v Prievidzi Branislav Bucák. „Vítam podobné nápady a aktivity, sú to určite zmysluplne využité fi nancie. Som rada, že členovia komisie myslia nielen na šport založený na klubovej báze, ale aj

na rekreačný šport a na deti, ktoré sú našou budúcnosťou,“ uviedla primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Nebola to prvá iniciatíva komisie športu, ktorej cieľom bolo zlepšenie podmienok detí na športovanie a rozvíjanie zdravého životného štýlu na školách. „Tento rok už komisia venovala fi nancie pre Základnú školu na Ulici P. J. Šafárika na nákup brán na vonkajšie športové ihrisko, ktoré zničili vandali, a taktiež na nákup športového náčinia a pomôcok rozvíjajúcich pohybové aktivity pre Materskú školu na Ul. Mišúta,“ dodal Branislav Bucák. (hm), ilustračné foto: TASR

aj šesť asfaltových plôch. Podľa primátorky sa tak snaží vytvoriť podmienky pre šport mládeže a detí vo vekovej kategórii do 15 rokov. „Sme veľmi radi, že sa nám v tomto roku podarilo zrealizovať viacero aktivít pre deti, a verím, že budú slúžiť tomu účelu, na ktorý boli určené. Teda, že budú bezpečné a že tu nájdu relax deti a pri nich rodičia,“ uzavrela Katarína Macháčková. TASR, (bb), foto: TASR

OBNOVA CHODNÍKA Mesto zrealizuje ďalšiu dlhodobú požiadavku obyvateľov mesta. Pustilo sa do obnovy chodníka na ceste V. Clementisa. Tento chodník je v zlom stave a obyvatelia požadovali jeho rekonštrukciu už pred niekoľkými rokmi. „Ide o obnovu chodníka v rozsahu od autobusovej zastávky po areál materskej školy v celkovej dĺžke cca 115 m. Stavebné práce pozostávajú z vybúrania časti betónového podkladu, osadenia parkových obrubníkov a uloženia betónovej dlažby do pieskového lôžka,“ informoval Mi-

5

SILVESTER NA NÁMESTÍ I V DOME KULTÚRY Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pozývajú na bohatý program počas posledného dňa roka 2013. Dopoludňajšiu zabíjačku a polnočný ohňostroj tento rok dopĺňa novinka – silvestrovská veselica v dome kultúry.

chal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. Celkové náklady na obnovu predstavujú sumu 16 301,30 eur s DPH. Predmetné práce realizuje spoločnosť, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Termín

ukončenia diela je stanovený do konca roka. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môže dôjsť k predĺženiu prác. (hm, bb) , foto: (hm)

Dopoludnie posledného dňa roka na Námestí slobody oživí silvestrovská zabíjačka. Od 10. do 13. hodiny si môžete prísť vychutnať zabíjačkové dobroty a zabaviť sa s kapelou Gremmy. Ak chcete stráviť Silvestra v spoločnosti, pripravená je Silvestrovská veselica v dome kultúry. Od 20. hodiny sa o zábavu postará hudobná skupina Orbis alias Šmýkalovci, ktorá zahrá do spevu aj do tanca. Pripravené bude aj občerstvenie, vstupenky sú už v pre-

daji v pokladni Domu kultúry Prievidza. Mesto Prievidza pripravuje aj Silvester na námestí. Program sa začne už o 21. hodine a potrvá do 2. hodiny. O veselú rozlúčku so starým rokom a privítanie nového roka 2014 sa postará country kapela Colorado, DJ Maťo Majdan a DJ Peter Šingliar. O polnoci nebude chýbať ani novoročný ohňostroj. (hm)


6

novinky

ZAUJÍMAVOSTI

PRIEVIDZSKÍ SKAUTI PRINESÚ BETLEHEMSKÉ SVETLO vianočných trhov. Napokon, na Štedrý deň, skauti odpália Betlehemské svetlo všetkým záujemcom v Prievidzi a Bojniciach, aby si ho mohli zapáliť pri sviatočnom stole.

Skautskí dobrovoľníci budú opäť roznášať Betlehemské svetlo. Plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána prinesú aj do Prievidze a okolitých obcí na hornej Nitre.

Večné svetlo

Rakúski skauti odovzdali Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii v sobotu vo Viedni za účasti viac ako 25 národných skautských organizácií z celej Európy. Tradične ho z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme do Viedne prináša Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Tento rok ním bol dvanásťročný Michael Weixlbaumer z obce Kematen an der Krems. „Podporuje slabších študentov a snaží sa o harmóniu v našej triede,“ hovorí o Michaelovi jeho spolužiačka.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla v roku 1099, keď turecké mohamedánske kmene okupovali Svätú zem. Na výzvu pápeža Urbana II. európski rytieri zorganizovali križiacku výpravu do Palestíny a oslobodili Betlehem a Jeruzalem. Jeden člen vý-

(av, bb)

KDE MÔŽETE DOSTAŤ BETLEHEMSKÉ SVETLO? Skauti a skautky rozdajú Betlehemské svetlo všetkým záujemcom v Prievidzi a Bojniciach na Štedrý deň medzi 13. a 14. hodine na týchto desiatich miestach:

Skauti prinesú do Prievidze Betlehemské svetlo. Ilustračné foto: (av)

budovať takúto peknú tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí,” hovorí skautský dobrovoľník Igor Kevický z Prievidze.

Cesta do Prievidze

Na cestu do Prievidze sa Betlehemské svetlo vydá rýchlikom z Bratislavy v sobotu 21.

decembra popoludní. Prievidzskí skauti ho v pondelok 23. decembra zanesú do zariadení pre seniorov, oficiálne odovzdajú vedeniu mesta Prievidza a o 16. hodine prinesú na Námestie slobody, kde vystúpia s krátkym programom na záver Pred-

Dlhá ulica (pri potravinách) Námestie slobody (Trojičný stĺp) Žabník (potraviny na Ulici Stavbárov) Necpaly (pri potravinách „Pyramídy“) Sever (pri potravinách Jednota na Novackého ulici) Staré sídlisko (pri hoteli Magura) Zapotôčky (pri potravinách Jednota na Ulici Ľ. Ondrejova) Bojnice (pri lekárni Notre Dame) Bojnice (pred Kostolom sv. Martina) Bojnice (Dubnica) Okrem toho Betlehemské svetlo rozdajú na Štedrý deň aj po skončení vigílnych svätých omší, približne medzi 17. a 17.30 hodine pred týmito kostolmi: Farský kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi Kostol Najsvätejšej Trojice (piaristický) Farský kostol sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky) Farský kostol sv. Martina v Bojniciach

NPD 1787/13

Symbol pokoja a lásky

Slovenskí skauti prevzali Betlehemské svetlo od rakúskych skautov po prvýkrát v roku 1990 vo Viedni a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. „Svetlo budeme roznášať už po dvadsiatyštvrtýkrát. Je pre nás symbolom pokoja a lásky. Plamienok nám pripomína, že sa máme snažiť budovať jednotu a mier v našich životoch i v našom okolí. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo vy-

pravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z večného svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes.


číslo 24/2013

INZERCIA

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí. Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení. Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy. Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v  jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

NZV 1771/13

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01 tel.: +421 44 434 26 22

7


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENT PRIJAL VEĽVYSLANKYŇU ČR LIVIU KLAUSOVÚ Nová česká veľvyslankyňa na Slovensku Livia Klausová 16. decembra odovzdala prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi poverovacie listiny.

Opustiť Irán mohli slovenskí paraglajdisti po náročných rokovaniach R. Fica a M. Lajčáka.

Ivan Gašparovič ju privítal v rodnej Bratislave a konštatoval, že s Českou republikou má Slovensko nadštandardné vzťahy vo všetkých oblastiach. Spolu s novou ambasádorkou sa zhodli na tom, že blízke vzťahy by sa mohli viac využiť na trhoch tretích krajín. Medzi perspektívne oblasti spolupráce patria aj projekty dopravnej a energetickej infraštruktúry a oblasť obrany. „Som rád, že popri tradične vynikajúcej politickej a ekono-

mickej spolupráci sa nám darí udržiavať aj kultúrnu a ľudskú blízkosť našich národov. Vítame každú iniciatívu na udržiavanie a posilňovanie slovensko-českej vzájomnosti,“ poznamenal prezident. Klausovú ešte v piatok 13. decembra prijal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorému odovzdala kópie poverovacích listín. TASR

TROJICA ODCHÁDZA Z SDKÚDS Predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ-DS Lucia Žitňanská a poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý a Magdaléna Vášáryová odchádzajú zo strany. Svoje rozhodnutie predniesli na rokovaní Prezídia SDKÚ-DS. „Nejasnosť postojov strany, strata obsahu politiky, neschopnosť prijímať rozhodnutia a riešiť situáciu pre mňa znamená, že som opakovane v rozpore s Pavlom Frešom a vedením strany. Ukázalo sa, že tento stav je neriešiteľný a dlhodobo neudržateľný. Lepšie je preto nezaťažovať stranu ani seba zbytočnými konfliktmi a zo strany odísť,“ uviedla na margo svojho odchodu Žitňanská. Či spojí svoju politickú budúcnosť s inou stranou, zatiaľ nevie. „Naozaj je to otázka, ktorou som sa zatiaľ nezaoberala. Nemám predstavu o tom, že by som chcela zaťažiť obča-

nov tým, že by som participovala na ďalšom päťpercentnom projekte. To určite nie,“ uistila. Beblavý podľa vlastných slov nevie ďalej zotrvávať v strane, ktorej najväčším cieľom aj výsledkom je udržanie postu predsedu samosprávneho kraja. K svojmu odchodu zo strany sa vyjadrila aj Vášáryová. Podľa vlastných slov už dlhšie necíti podporu vedenia strany, ale ani členskej základne. O Žitňanskej nespokojnosti sa hovorilo už od času, keď v súboji o predsednícky post prehrala práve s Frešom. TASR

PARAGLAJDISTI KONEČNE DOMA Aj zvyšní dvaja z osemčlennej skupiny slovenských paraglajdistov zadržiavaných v Iráne sú už na Slovensku. Po vyše 200 dňoch ich v piatok 13. decembra krátko po 1.30 hodine priviezol vládny špeciál na bratislavské letisko. Opustiť krajinu mohli po niekoľkohodinových rokovaniach, do ktorých boli zainteresovaní premiér Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Tí sa v Teheráne stretli s hlavným zástupcom iránskeho prezidenta a prvým viceprezidentom Eshákom Džahángírím. Rokovania potom pokračovali na expertnej úrovni. Ako po prílete priblížil premiér Fico, proces ich prepustenia bol veľmi komplikovaný. „Štvrtkový deň ukázal, že sme si tak trošku ťukali na nervy, pretože sme v rámci dohody absolvovali aj stretnutie s viceprezidentom. Potom trvalo ešte niekoľko neuveriteľne dlhých hodín, kým sa nám podarilo vybaviť potrebné povolenia,“ uviedol s tým, že oboch Slovákov síce prepustili, ale nemohli opustiť krajinu. Premiér je presvedčený o tom, že ak by sa SR v tomto neangažovala a nevyvinula maxi-

Miroslav Lajčák, Pavol Šeliga a Marek Stolarčík

málne politické, diplomatické a spravodajské úsilie, tak by určite neboli na slobode, ale čelili by vysokým trestom odňatia slobody. Lajčák doplnil, že situácia v Iráne bola ako šachová partia, pričom bola zložitejšia než sa vo štvrtok (12. 12. 2013), keď tam odlietali, zdala. „Faktom je, že sa tam za podobné záležitosti sedí mnoho rokov vo väzení. Dôležité je, že sa podarilo splniť to, pre čo sme do Iránu išli,“ dodal šéf slovenskej diplomacie. Stolarčík sa po návrate poďakoval za snahu a úsilie tak premiérovi, ministrovi, všetkým zainteresovaným, ako aj rodinám a priateľom. „Je to skvelý pocit, že sme konečne doma,“ povedal po vystúpení z lietadla.

Podmienky, v ktorých ich zadržiavali, opísal ako korektné a správanie k nim za ústretové. Po prepustení šiestich členov ich skupiny mali lepšie aj horšie chvíle, snažili sa však situáciu brať s nadhľadom a optimizmom a verili, že to aj pre nich jedného dňa skončí. Podľa Šeligu mali v posledných týždňoch takmer pravidelný kontakt s rodinou aj veľvyslanectvom SR v Teheráne. Ako poznamenal, pred zatknutím stretli všade priateľských a ústretových ľudí, preto by nechcel svojou skúsenosťou negatívne prispieť k predsudkom voči tejto krajine. TASR


číslo 24/2013

PORADŇA

9

S BOLESŤAMI KĹBOV SA DÁ BOJOVAŤ Naše kĺby sú dennodenne vystavované veľkej záťaži. Kolená nesú celú našu telesnú hmotnosť a spolu s bedrami patria medzi najviac namáhané kĺby v našom tele. Opotrebovanie kolenného kĺbu, takzvaná artróza, je najčastejším ochorením. Artróza môže byť dôsledkom opotrebovania kĺbovej chrupavky vekom, ktoré vedie k bolestiam a obmedzeniu pohybu. Ide o ochorenie, ktoré vzniká následkom úrazu, alebo sa vyvíja opotrebovaním či systémovým ochorením (reumatizmus, dna a podobne). Navyše sa netýka iba populácie nad 65 rokov, ale aj mladých ľudí a športovcov. Vo veku 70 rokov artróza postihuje až 90 percent ľudí. Príčiny opotrebovania môžu byť vrodené alebo ich pacienti získajú v priebehu života. Konkrétne ide o deformácie nôh (nohy do O alebo nohy do X), staré zranenia alebo zápaly v kolennom kĺbe. V prípade, že je artróza už v pokročilom štádiu, trpíte silnými bolesťami aj v noci a konzervatívna liečba nie je dostatočne účinná. Vtedy prichádza do úvahy implantácia umelého kĺbu, tzv. endoprotézy. Kĺbová náhrada zastupuje zničené časti kĺbu a je vnímaná podobne ako zdravý ľudský kĺb. Pre kvalitu života pacienta a životnosť umelého kĺbu je kľúčová presnosť operácie. Operácia, ktorá je riadená počítačom, patrí k najmodernejším operačným technikám. Zvyšuje presnosť operácie kolennej náhrady približne z 80-tich až na 95 percent, čím narastá aj životnosť a funkčnosť umelého kĺbu. Každý človek je iný. A to ešte vo väčšej miere platí o jeho kolenách! Počítačom riadená operácia počíta s každou veľkosťou a tvarom tela pacienta a umožňuje chirurgovi použiť niečo ako mini GPS systém. Počítač mapuje polohu kostí, ktoré tvoria kolenný kĺb každého pacienta, pomocou senzorov. Tie sú umiestnené na oboch stranách kolena a na obrazovke počítača

poskytujú detailný obraz vytvorený v reálnom čase. Dané informácie chirurgovi pomáhajú naviesť implantát presne na svoje miesto. Navigačné systémy ako je Orthopilot však operáciu nevykonávajú! Nenahradzujú kvalifikáciu a skúsenosť vášho operatéra, ale sú neoceniteľným nástrojom, ktorý zlepšuje výsledky operácií celkovej náhrady kolena. O tom, čo sa dá s nepríjemným ochorením ako je artróza robiť a aké ma moderná medicína riešenia pre pacientov, hovorí jeden z popredných špecialistov v odbore ortopédie Profesor Tomáš Trč z Fakultnej nemocnice Motol v Prahe.

Ako vlastne človek zistí, že jeho zdravotné problémy súvisia s artrózou kĺbov?

Verte mi, že to zistí relatívne ľahko. Kĺby začnú po námahe bolieť alebo sa začnú meniť (napr. opúchať) – to je signálom, že niečo nie je v poriadku. Človek by vtedy mal vyhľadať odbornú pomoc, najlepšie ortopéda alebo reumatológa. Tí potom na základe klinického vyšetrenia a röntgenového snímku zistia závažnosť zmien, ktoré sa udiali na kĺbe a zaradia poškodenie kĺbu do jedného zo štyroch stupňov.

Ako prebieha samotné vyšetrenie? Čo všetko zahŕňa a ako dlho trvá?

Prehliadka sa nijako nelíši od bežných klinických vyšetrení. Zisťuje sa, ako kĺb vyzerá, aká je jeho pohyblivosť, ako sa správa pri záťaži a na ktorých miestach je pre pacienta bolestivý. Potom ortopéd vykoná rádiologické vyšetrenie,

a ak potrebuje pre stanovenie diagnózy detailnejšie informácie, urobí naviac CT, ultrazvukové vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu. Artróza kĺbov sa totiž netýka iba kostí, ale aj mäkkých tkanív v ich okolí. Na všetky otázky, samozrejme, röntgenový snímok lekárovi neodpovie.

Keď budeme hovoriť konkrétne o endoprotézach kolien, prípadne o bedrových kĺboch, ako dlho umelé kĺby v tele vydržia a aký vplyv na ich životnosť majú schopnosti operatéra?

Na to je veľmi ťažké odpovedať, pretože každý prípad je iný. Dalo by sa povedať, že tak ako s nimi pacienti zaobchádzajú, tak dlho im vydržia. Endoprotéza vydrží priemerne desať rokov a viac. Kolenné endoprotézy vydržia zvyčajne o niečo dlhšie než bedrové, ale je to naozaj individuálne. Výnimkou nie sú ani pacienti, ktorí majú endoprotézu dlhšie ako dvadsať rokov a stále im veľmi dobre slúži. Druhá časť otázky je zásadná. Najdôležitejšie je, ako je endoprotéza umiestnená a ako je pacientovi voperovaná. Závisí od toho životnosť náhrady. Pokiaľ je endoprotéza zle umiestnená, je úplne jedno, či je to vysoko kvalitný, alebo priemerný implantát. Samozrejme, že implantát môže zlyhať. Je to mechanická vec a môže sa zlomiť alebo môže dôjsť k inému mechanickému zlyhaniu. Je to však niečo, čo sa dá riešiť a stáva sa to skôr výnimočne.

Podľa čoho sa vlastne posudzuje kvalita implantátu?

Implantát sa posudzuje podľa toho, z akého materiálu je vy-

robený, aký má dizajn, nakoľko presné je inštrumentárium využívané pri operácii a hlavne podľa toho, aký úspešný je vo vlastnom používaní, teda ako dlho funguje v ľudskom tele bez problémov. Drahý implantát neznamená automaticky kvalitnejší, ale celkom logicky sa to od neho očakáva. Existujú napríklad implantáty, ktoré sú veľmi jednoduché a nie príliš sofistikované a napriek tomu, ak sú v rukách skúseného operatéra, vydržia pacientovi veľa rokov. Na druhej strane, existujú veľmi drahé implantáty zo špeciálnych zliatin, ktoré sú predurčené k tomu, aby vydržali pacientovi desiatky rokov. Ak ich však implantuje niekto neskúsený, môže sa stať, že vydržia len pár rokov a pacient musí ísť na reoperáciu. Máme však k dispozícii registre, v ktorých sú evidované implantáty od rôznych výrobcov v mnohých krajinách a môžeme tak sledovať, nakoľko je určitý implantát spoľahlivý, či sa pri ňom vyskytujú komplikácie a ak áno, tak akého typu a podobne.

Môžete nám priblížiť, do akej miery sa ľuďom zmení život po úspešnej operácii (kolena, bedrového kĺbu, ramena)?

Majú títo ľudia nejaké obmedzenie, alebo môžu fungovať rovnako, ako keď boli zdraví? Život sa im zmení významne. Pacienti, ktorí sa rozhodnú podstúpiť úplnú endoprotézu alebo im to niekto odporučí, totiž mávajú veľké bolesti a obmedzený spoločenský život. Zle spia, trpia duševnými problémami a väčšinou majú celý rad sekundárnych zdravotných komplikácií, ktoré s problémom súvisia. Po správne vykonanej náhrade by nemali trpieť žiadnymi bolesťami a mali by žiť prakticky rovnaký život, aký žili pred tým, než sa u nich artróza kĺbov prejavila. Aj tak by mali na seba dávať väčší pozor a nepreháňať to so záťažou. Je to slobodné rozhodnutie každého pacienta. Buď bude opatrný a kĺb mu vydrží dlhšie, alebo bude žiť aktívne, čím bude dochádzať k väčšiemu opotrebeniu implantátu a na reoperáciu pôjde o pár rokov skôr. Je to len a len jeho slobodné rozhodnutie. Pokiaľ teda trpíte bolesťami kolien alebo bedier, nenechajte sa nimi obmedzovať a zbytočne neodkladajte návštevu lekára. Správna liečba, nech už vedie k operácii alebo nie, vám môže zmeniť život.

TIP REDAKCIE Viac informácií nájdete v brožúre pacienta, ktorá je volne prístupná na stránke: www.orthopilot.cz

(tmv)


10

novinky

TÉMA

VIANOČNÁ HVIEZDA SVIETI PRE VŠETKÝCH, CHORÝCH I ZDRAVÝCH Deti s diagnózou tuberózna skleróza sa na Mikuláša tešia rovnako ako tie zdravé. So zatajeným dychom čakajú, kedy sa za zvuku zvončekov objaví mýtický deduško s bielou bradou a rozdelí im darčeky. Prekvapené, že existuje, v očiach už majú kopu otázok. Či prišiel zo severného pólu na saniach ťahaných sobmi a či naozaj stihne precestovať celý svet a obdarovať všetky deti. Magická atmosféra zavládla 6. decembra počas mikulášskeho benefičného popoludnia pre deti s tuberóznou sklerózou a inými zriedkavými diagnózami v bratislavskom Zichyho paláci. Program pre deti zabezpečili Alexandra Hudecová s Riou Benkovskou. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Cieľom podujatia v réžii Asociácie tuberóznej sklerózy (ASTUS) s podporou Kliniky detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP), Slovenskej asociácie zriedkavých chorôb (SZACH) a ďalších partnerov bolo upozorniť na situáciu pacientov s touto zriedkavou diagnózou a vyzbierať prostriedky na vybavenie a sprevádzkovanie prvej diagnosticko-terapeutickej miestnosti pre pacientov s tuberóznou sklerózou (TSC) a sprievodnými ochoreniami.

Bohatý program pre malých aj veľkých

Za dobrovoľné vstupné si každý návštevník okrem dobrého pocitu odniesol aj keramickú hviezdičku, symbol vianočného posolstva akcie. Z dobrovoľného vstupného sa podarilo vyzbierať 300 eur, ktoré však na realizáciu projektu 1. terapeutickej miestnosti pre pacientov s TSC nestačia. Deti si počas tvorivých dielní s Riou Benkovskou mohli vyskúšať prácu s papierom a nožničkami či maľovanie na tvár s výtvarníčkou Alexandrou Hudecovou. Tá do dražby okrem grafík a ďalších diel poskytla aj unikátnu kolekciu piatich obrazov, podmaľbu ktorých pripravila so 6-ročnou Ninou s TSC.

Ninka si podľa nej maľovanie užívala, fascinovali ju napríklad zvuky, ktoré pri nanášaní farby vydáva maliarske plátno. Projekt pokračuje a diela stále čakajú na nového majiteľa či majiteľov, ktorí kúpou obrazov podporia pacientov s TSC. Mikuláš pri rozdeľovaní darčekov výstižnými poznámkami pobavil aj rodičov. Vďaka interaktívnej rozprávke v podaní bábkového divadielka Babena sa deti spolu s psíčkom a mačičkou naučili, že pred Vianocami treba upratať, ako sa varí kapustnica a pečú medovníky a ako zabaliť darčeky a ozdobiť stromček. Prekvapením bola krásna poschodová torta, ktorú OZ ASTUS dostalo k 1. výročiu založenia. „Ako zástupca ‚nositeľov zlých správ‘, ktorí musia rodičom povedať, že ich dieťa trpí nevyliečiteľnou chorobou, som rád, že sa do kontaktu s deťmi dostanem aj mimo nemocničných priestorov,“ uviedol prednosta Kliniky detskej neurológie DFNsP, doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. Podľa zakladateľky Barbory Zajačkovej je hlavným cieľom Asociácie tuberóznej sklerózy spájať rodičov detí s TSC, stretávať sa s odborníkmi a poskytovať si navzájom psychickú podporu či vymieňať si skúse-

nosti. „Organizácie združujúce pacientov so zriedkavým ochorením by mali mať každoročnú benefíciu rovnako, ako ostatné diagnózy. Po roku fungovania je to pre nás veľká výzva,“ uviedla organizátorka, ktorú k založeniu OZ ASTUS viedlo práve diagnostikovanie TSC u jej dcéry, dnes 6-ročnej Ninky. Liečebná pedagogička PaeDr. Eva Urbaneková bude viesť prvú diagnosticko-terapeutickú miestnosť pre pacientov s TSC a sprievodnými ochoreniami na Slovensku, ktorá bude slúžiť na socializáciu a zvýšenie kvality života detí i dospelých. Okrem realizácie terapeutických programov ako tvorivé dielne, arteterapia, muzikotera-

pia či animoterapia by zariadenie malo fungovať ako styčný bod medzi primárnou lekárskou starostlivosťou a odborníkmi z oblasti sociálnej starostlivosti či školstva. Náklady na kvalitné vybavenie a prevádzkovanie miestnosti v centrále OZ ASTUS na Súbežnej ul. v Bratislave sa pohybujú v desiatkach tisíc eur a práve sem poputujú prostriedky, získané benefíciou.

z najvýraznejších slovenských saxofonistov, skladateľ Nikolaj Nikitin spolu s Gabrielom Jonášom odľahčili atmosféru jazzovými verziami niekoľkých známych vianočných skladieb. Svojím hlasom deti aj dospelých pohladila Monika Masarovičová z formácie Soulmates. Na záver zazneli vianočné skladby speváka, skladateľa a gitaristu Karola Malého. Všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár.

Hudba lieči

Príjemné popoludnie svojimi vystúpeniami obohatili a vianočne rozochveli známi operní speváci Lenka Máčíková a Ondrej Šeling s klavírnym sprievodom úžasného jazzového hudobníka Gabriela Jonáša. Jeden

Maľovanie na tvár sa deťom veľmi páčilo. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Nezvyčajná diagnóza

V starostlivosti Kliniky detskej neurológie DFNsP na Kramároch je podľa doc. Sýkoru v súčasnosti 33 pacientov s TSC do 18 rokov. Na ochorenie zatiaľ neexistuje komplexná liečba, jednotlivé prejavy a symptómy sa však dajú veľmi dobre manažovať. V dôsledku zriedkavosti ochorenia je prístup k špecifickým liekom v zdravotných poisťovniach možný len pre výnimky. Preto existuje tendencia k združovaniu pacientov a ich rodín do celoeurópskych asociácií. Nádej spočíva v objavení lieku, ktorý by dokázal zamedziť rozvoju ochorenia bez výrazných vedľajších účinkov na organizmus pacienta. (mi)


číslo 24/2013

ŠPORT

11

HARAG MÁ ZA SEBOU DÔLEŽITÝ ROK Osemnásťročný slovenský reprezentant v cestnej cyklistike Tomáš Harag má za sebou dosiaľ najúspešnejší rok. Mladému Prievidžanovi síce štart na vrcholnom podujatí – majstrovstvách sveta – nevyšiel podľa predstáv, no i tak hodnotí sezónu pozitívne. „Uplynulý rok bol pre mňa dôležitý najmä z hľadiska skúseností. Zúčastnil som sa na viacerých kvalitných zahraničných pretekoch, ktoré ma posunuli ďalej výkonnostne i v oblasti skúseností. Pretekal som so svetovou juniorskou špičkou, a preto som mohol nabrať dostatok praxe. Na domácej pôde som mal na majstrovstvách Slovenska tri medailové umiestnenia, z toho dve zlaté – v časovke jednotlivcov a v časovke družstiev a jednu bronzovú v pretekoch jednotlivcov. Vysoko hodnotím aj moje víťazstvo v celkovom poradí Slovenského pohára v cestnej cyklistike juniorov. Taktiež som sa zdokonalil v oblasti tréningového plánu a procesu. Oproti sezóne 2012 som sa snažil zamerať na časovkárske disciplíny. Zlepšil som si tempársky cit. Vďaka množstvu svetových pohárov, na kto-

rých som sa zúčastnil, som získal lepšiu orientáciu v pelotóne a taktiež pohotovosť vo vypätých situáciách počas priebehu pretekov,“ zhodnotil končiaci rok študent tretieho ročníka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského.

Nový klub

Tomáš Harag v medzisúťažnom období mení klubovú príslušnosť. Zo žilinského klubu sa „sťahuje“ pod Urpín. „Tento kalendárny rok končím pôsobenie v mládežníckej kategórii juniorov. Budem už patriť do kategórie mužov U23 a jazdiť budem za kontinentálny tím CK Banská Bystrica, kde mi ponúkol miesto manažér tímu Martin Fraňo,“ uviedol nádejný cyklista z Prievidze. Nový tím a nová kategória sú výzvou, ktorá prináša aj nové ciele. „Dúfam, že sa mi aj v kategórii U23

Tomáš Harag so svojimi trofejami. Foto: archív TH

podarí naďalej si udržať štatút reprezentanta Slovenska, a to napriek tomu, že mužská cyklistika má podstatne náročnejšie kritériá oproti juniorskej.“

Preteky v marci

Svojim ambíciám podriadil Harag aj zimnú prípravu, počas ktorej vynechá aj cyklokrosársku sezónu, ktorá je súčasťou prípravy niektorých špecialistov na cestnú cyklistku, najmä

v mladšom veku. „Chcem sa v zimnej príprave čo najkvalitnejšie pripraviť na novú sezónu cestnej cyklistiky, ktorá začína na jar. Momentálne sa zameriavam na vytrvalostné športy, akými sú beh na lyžiach a turistika. Na bicykel sadnem začiatkom januára a na prvé sústredenie pôjdem vo februári, kde začnem už špecializovanú prípravu. Prvé preteky ma čakajú v marci.“

Tomáš Harag si uvedomuje, že bez sponzorov by to išlo len veľmi ťažko. „Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli, alebo budú aj v budúcnosti ochotní pomôcť, vrátane mesta Prievidza, ktoré mi dalo dotáciu prostredníctvom komisie športu na nákup watt metra,“ dodal slovenský reprezentant. (bb)

AGROPORADŇA: ČAS SVIATKOV Zas o rok starší... Hlboký nádych a živé spomienky na pomaly končiaci sa kalendárny rok. To všetko nám spoločne pripomína neúprosný beh času. Pestré farby v záhradách vystriedala biela a džavot v korunách stromov pohltilo ticho.

NPD 1788/13

Tak ako po minulé roky, aj tento rok, vážení zákazníci a záhradkári, sme sa snažili nesklamať vašu dôveru. Počas celej sezóny sme

komunikovali s našimi obchodnými partnermi a súčasne kontaktovali nových, aby sme rozšírili a zabezpečili ponuku nových pro-

duktov na trhu. Medzi sortimentom, ktorý sa v tomto roku nemalou mierou podpísal na kvalite vašej úrody, boli novinky z oblasti BIO prípravkov na ochranu rastlín. Za všetky spomenieme kontaktný prípravok Prev-B2, ktorý účinne zlepšuje vitalitu rastlín a zároveň obmedzuje ich napadnu-

tie hubami, hmyzom alebo roztočmi. Naším cieľom je nielen zabezpečiť dostatočné množstvo žiadaného tovaru, ale hlavne informovať a poradiť zákazníkovi. Aby sme vám boli bližšie a čo najlepšie uspokojili vaše potreby, vznikla pre vás nami vytvorená spolupráca s pani Ing. Evou Šidovou, členkou predstavenstva RV-SZZ Bratislava. Každý pondelok a štvrtok od 15. apríla do 30. septembra 2013 priamo v našej predajni, odborne odpovedala na otázky týkajúce sa problematiky pestovania a ošetrovania rastlín. Počas sezóny 2013 sme spolupracovali aj so záhradkárskymi osadami, ktorých rady sme k spoločnej radosti rozšírili, aktuálnymi témami pravidelne prispievali do dvojtýždenníka Novinky a vytvorili pre vás niekoľko cenovo zaujímavých akcií. Všetko naše úsilie, vážení zákazníci a záhradkári, bolo smerované k vám a pre vás.

Ak dáva človek viac než v sebe skrýva, keď láska topí ľad... prichádzajú Vianoce. S príchodom Nového roku človek mení sny, túžby, názory..., ale nikdy nemení priateľov. Kolektív predajne AGRO vám všetkým, milí zákazníci, srdečne ďakuje za vernosť, lojalitu a prejavenú priazeň v roku 2013, praje pokojné Vianoce, veselého Silvestra a do nového roku 2014 želá hlavne veľa pevného zdravia a lásky. Tešíme sa na vašu návštevu. S prianím pekných dní vás pozdravuje kolektív predajne AGRO.

Kontakty: Záhradkárske a chovateľské potreby – AGRO A. Hlinku č. 3 971 01 Prievidza Tel./fax: 046/542 00 07 agrinopd@gmail.com


12

novinky

ŠPORT

MAJSTERKA SVETA U PRIMÁTORKY znamená, že našimi členmi nemusia byť len vyznávači triatlonu, ale aj ľudia, ktorí sa chce zlepšovať len vo vybranom športe,“ dodala úspešná športovkyňa. „Som rada, že vzniká ďalší priestor pre ľudí, aby sa venovali vo zvýšenej miere pohybu a presadzovali tak myšlienky zdravého životného štýlu. Budeme hľadať možnosti, ako novému klubu pomôcť,“ uviedla najvyššia predstaviteľka Prievidze.

V obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi prijala prievidzská primátorka Katarína Macháčková za účasti hostí a niektorých poslancov úspešnú športovkyňu Petru Fašungovú, ktorá sa v tomto roku zaskvela výbornými výsledkami na prestížnych šampionátoch. Najskôr sa stala majsterkou Európy v duatlone žien a neskôr i majsterkou sveta. Prievidzská primátorka vo svojom príhovore vyzdvihla Fašungovej výsledky a odovzdala jej ďakovný list mesta. Fašungová priblížila aj pocity, ktoré prežívala tesne pred dobehom do cieľa na augustových majstrovstvách sveta v Kanade. „Pocity boli veľmi radostné. Keď som už vedela, že si bežím po titul a nikto ma neohrozuje, som si užívala atmosféru, ľudí, ktorí povzbudzovali a myslela som na rodinu,“ priblížila sveto-

vá šampiónka. Petra Fašungová, ktorá v posledných rokoch veľa času trávila v Bratislave, bude opäť viac pôsôbiť v Prievidzi, kde založila s Jánom Krajčovičom nový športový klub 3atletics Prievidza. „Ide o klub, ktorý je prístupný pre všetkých, ktorí chcú športovať v rámci športov, ktoré zahrňuje triatlon, a to plávanie, bi-

Petra Fašungová. Foto: (av)

cykľovanie, beh. Tiež bude možné trénovať len vybranú športovú disciplínu. To

Idranyi u primátorky

Na prijatie do obradnej siene bol pozvaný aj kickboxer Vladimír Idranyi, ktorý nedávno vyhral vôbec ako

prvý borec z okolitých krajín prestížny turnaj majstrov sveta v K1 – Tatneft arenu v ruskej Kazani. Pre povinnosti v zahraničí sa napokon ospravedlnil a s prievidzskou primátorkou sa stretol o týždeň neskôr. Katarína Macháčková ocenila jeho výsledky, ale aj fakt, že sa v jeho športovom klube čoraz viac pracuje s mládežou. Ako Vladimír Idranyi priznal, v aktuálnom roku má v klube rekordný počet mládežníkov. Je možné, že medzi nimi vyrastie pri tvrdom a poctivom tréningu ďalší majster sveta. (bb)

–25 % na výrobky zn. Palette, Color Mask, Perfect Mousse, Natural & Easy, taft, Gliss Kur, syoss, schauma, got2b, Fa a Vademecum len za 15 bodov! od 01. 12. do 31. 12. 2013

za

35

bodov

–25 %

na vianočné balíčky Od 01. 12. do 24. 12. 2013 Predaj je obmedzený na 10 ks z každého druhu výrobku.

NPD 1506/13

 www.dm-drogeriemarkt.sk  www.facebook.com/dm.Slovensko

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 40 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11  Inzertné oddelenie: Jozef Čičmanec, t. č. : 0917 77 50 09  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Npd 24 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you