Page 1

40 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: V. číslo. 19/2013 Dátum vydania: 10. 10. 2013

Prievidza

Hodnotili dlh mesta

Obštrukcia poslancov

Ukončenie petície

Na svetovom šampionáte

str. 2 Mimovládna nezávislá organizácia Ineko konštatovala, že kým v roku 2009 bol dlh na jedného Prievidžana 168,42 eura, v roku 2012 bol už len 100,52 eura.

str. 3 Niektorí poslanci zablokovali chod zastupiteľstva tým, že sa na začiatku riadne zvolaného zasadnutia neprezentovali. Nebolo tak možné schváliť jeho program.

str. 4 Primátorka Prievidze Katarína Macháčková bola v utorok odovzdať petíciu za vybudovanie rýchlostnej cesty R2 aj s podpísanými hárkami na úrade vlády.

str. 11 Prievidžan Tomáš Harag, ktorý sa súťažnej cyklistke venuje len tri roky, sa predstavil na svetovom šampionáte v talianskej Florencii.

Prievidza je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá EPC, ako mimoriadne výhodný spôsob modernizácie a financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia, použila. Foto: (av)

Mesto Prievidza modernizovalo verejné osvetlenie Vďaka realizácii projektu energetickej optimalizácie verejného osvetlenia, ktorý bol nedávno v Prievidzi odovzdaný do užívania, sa počet svetelných bodov v meste aj doba svietenia zvýšili. Mnohé mestá a obce pristúpili v uplynulých rokoch k obmedzeniu prevádzky verejného osvetlenia na svojom území. Týmto spôsobom riešili jednak zníženie nákladov na energeticky náročnú prevádzku zastaraných

systémov, ale v mnohých prípadoch aj poruchovosť či dokonca nefunkčnosť niektorých ich častí. Prievidza ešte za vedenie primátora Jána Bodnára rovnako pristúpila k obmedzeniu prevádzky verejného osvetlenia.

V roku 2010 bola z dôvodu úspor vypnutá časť verejného osvetlenia v meste (približne 500 kusov) a výrazne obmedzená bola aj doba prevádzky zostávajúcich. V niektorých mestských častiach bolo dokonca v noci verejné osvetlenie vypínané úplne. Táto situácia bola pre mesto neprijateľná, jeho vedenie v spolupráci s mestskou spoločnosťou Uni-

pa, správcom verejného osvetlenia, hľadalo možnosti na modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejného osvetlenia. Spoločnosť Unipa navrhla riešiť tento stav na Slovensku ojedinelým spôsobom – systémom EPC (Energy performance contracting). Pokračovanie na strane 4


2

novinky

spravodajstvo

INEKO hodnotila aj dlh Prievidze

FOTOREPORT

Deň otvorených dverí Po trojročnej prestávke sa konal Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Prievidzi. Záujem spoznať fungovanie mesta mali najmä žiaci základných škôl, no nechýbali ani dospelí návštevníci, ktorí si mohli pozrieť mestský úrad, mestský dom a dozvedeli sa množstvo informácii o fungovaní mesta a práci primátorky či viceprimátora.

„Chceli sme priblížiť prácu mestského úradu a samosprávy mladým ľudom, aby vedeli v čom spočíva práca primátora a úradníkov a zapojiť ich do vecí verejných. Mladí ľudia ma potešili najmä svojou spontánnosťou i záujmom o chod mesta,“ priblížila Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.

Žiaci si vyskúšali aj rokovaciu miestnosť prievidzskej primátorky.

V obradnej sieni mestského domu.

(bb)

Mimovládna nezávislá organizácia INEKO hodnotila dlhy a finančnú kondíciu miest a obcí Slovenska. V hodnotení nechýbala ani Prievidza. Tá si oproti minulým rokom v hodnotení výrazne polepšila. Hodnotenie odzrkadľovalo dlh mesta na jedného obyvateľa. Pokiaľ v roku 2009 bol dlh na jedného Prievidžana 168,42 eura, v roku 2012 bol dlh na jedného Prievidžana už len 100,52 eura. „Veľmi nás teší, že dlh mesta, a teda aj dlh na obyvateľa sa postupne stabilizuje a klesá. Aj naďalej sa musíme pri narábaní s verejnými financiami správať zodpovedne. Musíme si uvedomiť, že pre obyvateľov sa niečo robí naozaj veľmi ťažko, ak nemáte peniaze, iba dlhy,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková. Ako ďalej primátorka pokračovala, „v minulosti predchádzajúce vedenie mesta na čele s Jánom Bodnárom nekoncepčne zadlžovalo Prievidzu. Dnes nemáme peniaze, ale máme rozbité cesty a chodníky, vysoký poplatok za komunálny odpad, nedoriešenú výstavbu nového cintorína a v neposlednom rade pokles v príjmoch mesta. Treba povedať priamo, že napríklad dnes nemáme kde pochovávať našich

obyvateľov. A to je alarmujúca skutočnosť. Nový cintorín mal byť hotový už v roku 2009, lebo kapacita súčasného cintorína už vtedy nepostačovala. Po predchádzajúcom vedení mesta nemáme ani nový cintorín, ani peniaze na nový cintorín. S výpočtom nekoncepčných veci by sme mohli pokračovať ďalej.“

Úverové zaťaženie je vysoké

Aj keď úverová zaťaženosť mesta neustále klesá, k 31. júlu 2013 sú úvery mesta a mestských spoločností vo výške približne 12,5 milióna eur. Úverové zaťaženie Prievidze je aj naďalej alarmujúce. Pritom ku koncu roka 2010, teda po ukončení predchádzajúceho volebného obdobia primátora Jána Bodnára, bola celková úverová zadlženosť viac

(av)

Niektoré zo stánkov pravdepodobne zmiznú Už v apríli tohto roka začal Stavebný úrad (SÚ) Mestského úradu (MsÚ) v Prievidzi v rámci štátneho stavebného dohľadu s kontrolou stánkov na Námestí slobody pred obchodným domom. Podľa hovorcu Prievidze Michala Ďurejeho je veľmi pravdepodobné, že niektoré z týchto stánkov nariadi SÚ odstrániť.

Viacerí záujemcovia si vyskúšali, ako sa sedí na primátorskom kresle.

ako 15 miliónov eur. Z uvedeného vyplýva, že sa v čase krízy súčasnému vedeniu podarilo znížiť dlh o približne 3 milióny eur a pritom ešte investovať napríklad v tomto roku do opráv a rekonštrukcií ciest sumou približne jeden milión eur. Nezávislá mimovládna organizácia INEKO na základe viacerých ekonomických ukazovateľov za  posledné roky vypočítala aj celkové finančné zdravie hodnotených miest. Finančné zdravie mesta je údaj, ktorý definuje, do akej miery je hospodárenie mesta udržateľné a či spôsobuje, alebo nespôsobuje samospráve pri jej činnosti problémy. Prievidza skončila v tejto oblasti s výborným hodnotením.

Kontrola sa týka všetkých 14 stánkov pred tamojším obchodným domom, 13 z nich stojí na súkromných pozemkoch a jeden na pozemku patriacemu mestu. „Konanie v prípade zmieňovaných stavieb ešte nie je ukončené, niektorí z ich maji-

teľov sa totiž proti rozhodnutiu stavebného úradu odvolali,“ vysvetlil Ďureje. Zároveň upozornil na to, že je veľmi pravdepodobné, že sa niektoré zo stavieb budú musieť odstrániť. „Mesto bude v týchto prípadoch určite postupovať v zmysle zákona,“

zdôraznil. Prievidzský MsÚ vyhlásil boj s čiernymi stavbami minulý rok. Billboardy, ktorých je na území mesta približne tisíc, sú spomedzi čiernych stavieb zastúpené najviac. „Každý jeden billboard sa preveruje individuálne. Niektoré z nich nariadil stavebný úrad odstrániť, za niektoré boli ich majitelia pokutovaní, iné boli dodatočne schválené,“ objasnil Ďureje. TASR


číslo 19/2013

spravodajstvo

3

Odchod poslancov zablokoval rokovanie zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo nebolo minulý utorok uznášania schopné. I keď bolo prítomných 28 poslancov, zastupiteľský zbor nebol uznášania schopný pre obštrukciu 14 poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Tí sa na začiatku riadne zvolaného zasadnutia neprezentovali a nebolo preto možné schváliť program zasadnutia. Poslankyňa Petra Kobetičová prečítala krátke vyhlásenie, po ktorom sa 14 poslancov zastupiteľstva zdvihlo a odišlo z rokovacej sály. Ostatných 14 poslancov ostalo v sále naďalej prítomných. Keďže sa ani do jednej hodiny nezišla nadpolovičná väčšina poslancov, ktorá by o programe hlasovala, nebolo možné pokračovať v zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Tento krok sme urobili na protest proti tomu, že primátorka Prievidze nerešpektuje uznesenie MsZ a odmietla odvolať Ľuboša Maxinu z predstavenstva spoločnosti PTH, a. s.,“ uviedol na svojom facebookovom profile poslanec MsZ Michal Dobiaš.

Zákonný postup nevyužili

Primátorka využila zákonné možnosti a výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavila tým, že ho nepodpísala. „Som presved-

čená o tom, že bolo pre mesto zjavne nevýhodné. Poslanci navrhli zmenu zástupcu v PTH v čase mojej neprítomnosti, čím mi ako štatutárovi mesta znemožnili vyjadriť sa k tejto veľmi závažnej veci. Uznesenie schválilo 15 poslancov, teda ani nie nadpolovičná väčšina 31-členného poslaneckého zboru,“ hovorí primátorka Katarína Macháčková. Podľa zákona je možné následne zvrátiť rozhodnutie primátora trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. „Keďže si skupina poslancov bola vedomá toho, že zákonom vyžadovaných 19 hlasov nezískajú, zvolili obštrukciu. Takéto konanie odsudzujem a nepodporujem. V prípade pochybností mohli títo poslanci viesť práve na zastupiteľstve slušnú diskusiu o mojom rozhodnutí. Mrzí ma, že z ich odchodu majú najviac nepríjemností obyvatelia, ktorí čakali

na prerokovanie niektorých bodov programu,“ dodáva Macháčková. Nesúhlasiaci poslanci argumentujú aj tým, že chcú primátorku prinútiť podpísať predmetné uznesenie. Táto možnosť však nemá oporu v zákone, pretože uznesenie je možné podpísať najneskôr do 10 dní od jeho schválenia. Ak primátor uznesenie nepodpíše, zastupiteľstvo má iba možnosť toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Zúčastňovať sa zasadnutí je povinnosť

Počínanie 14 poslancov prekvapilo aj viacerých dlhoročných členov poslaneckého zboru. „Primátorka konala podľa zákona. Úplne legitímne využila svoje právo na nepodpísanie uznesenia. Naproti

Chod mestského zastupiteľstva paralyzovala obštrukcia skupiny poslancov. Foto: (av)

tomu si 14 poslancov nesplnilo svoju zákonnú povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutí zastupiteľstva. Argument, že neúčasť na zasadnutí je vyjadrením postoja, neobstojí. Zákon o obecnom zriadení takúto možnosť nepripúšťa a hovorí jednoznačne, že je povinnosťou poslanca zúčastňovať sa zasadnutí,“ upozorňuje poslankyňa Helena Dadíková. Počínanie niektorých svojich kolegov pobúrilo aj poslancov Júliusa Uríka a Gabriela Čaudera. „Boli ste zvolení, tak riadne pracujte,“ vyjadrili sa na adresu poslancov, ktorí odišli z rokovacej miestnosti. „V našej práci sa nemôžeme hašteriť a politikárčiť. Obzvlášť, ak za hašterením stojí predvolebná kampaň do VÚC. Je neprípustné takto paralyzovať schvaľovanie dôležitých vecí pre obyvateľov mesta,“ stálo v ich vyhlásení. Mimochodom, v zastupiteľstve sa mal prerokovať aj návrh na odpredaj pozemkov v priemyselnom parku súkromnému

investorovi, ktorý by mohol vytvoriť nové pracovné miesta. Takýmito obštrukciami sa však celý proces brzdí, čo je na škodu obyvateľov v Prievidzi, ktorí potrebujú nové pracovné príležitosti ako soľ.

Nespokojní obyvatelia

To, že zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné, vzbudilo u viacerých obyvateľov nemalé emócie. Napríklad skupina obyvateľov z Tajovského ulice chcela členov zastupiteľstva upozorniť na svoje problémy v rámci diskusie pre obyvateľov. Fakt, že zasadnutie sa nekonalo, prijímali s veľkým rozčarovaním a telefonicky sa obrátili na mestský úrad s prosbou o vysvetlenie. Takisto neboli takýmto vyjadrením postoja skupiny 14 poslancov nadšení obyvatelia, ktorí si zobrali dovolenku, aby sa zúčastnili prerokovania svojich žiadostí o predaj alebo prenájom majetku. (bb, av)

Oficiálne otvorili nové priestory sociálno-integračného centra Celkom jedenásť organizácií a občianskych združení, ktoré združujú nielen zdravotne postihnutých na území Prievidze v rámci Sociálno-integračného centra (SIC), už oficiálne sídli v nových priestoroch v budove Priemstavu. Nové priestory získalo centrum po tom, ako sa ho mesto rozhodlo presťahovať pre nevyhovujúci statický posudok strechy budovy, kde pôvodne sídlilo.

Prievidza. „Snažili sme sa ju urobiť čo najlacnejšie, takže finančné prostriedky, keďže to bolo vo vlastnej réžii, sa pohybovali vo výške 15-tísic eur,“ doplnila Macháčková.

už po 13. raz. Od roku 1988, kedy som v organizácii začínala, sme boli po práčovniach a podobne. Až nakoniec sme v takých kvalitných priestoroch,“ povedala.

Ako uviedla primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková, SIC presťahovali do budovy Priemstavu, lebo sú to priestory vo vlastníctve mesta a tiež pre ich polohu v centre mesta. „Čiže

Kvalitné priestory

Gabriela Čechová, predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 1, je s novými priestormi spokojná a dúfa, že sa SIC sťahuje už naposledy. „Sťahujeme sa

Financovanie priestorov

dôchodcovia budú mať stretávanie sa ešte jednoduchšie, ako v tých priestoroch, kde boli pôvodne,“ ozrejmila. Rekonštrukciu priestorov zabezpečila mestská spoločnosť Správa majetku mesta

SIC funguje v Prievidzi od roku 2006 a mesto mu poskytuje priestory za podmienok, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. „To znamená, že z celkových nákla-

dov na prevádzku priestorov mesto hradí zo svojho rozpočtu 90 percent nákladov a základné organizácie a občianske združenia hradia zvyšných 10, čo je viac-menej taká symbolická suma,“ vysvetlila na záver vedúca Odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Vlasta Miklasová. TASR, (bb)


4

novinky

spravodajstvo

Petícia za vybudovanie rýchlostnej cesty R2 sa skončila V pondelok 30. septembra bolo ukončené zbieranie podpisov pod petíciu za bezodkladné zaradenie budovania cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády SR. Prievidzská primátorka ju osobne doručila na Úrad vlády SR. Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva v Prievidzi spustila predmetnú petíciu začiatkom februára tohto roku. Do zberu podpisov pod petíciu sa zapojili takmer všetky mestá a obce okresu Prievidza. „Posledný septembrový deň bol posledným dňom, kedy bolo možné podpísať našu petíciu za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej re-

publiky. Po spočítaní podpisov sme pripravili všetko potrebné na to, aby sme túto petíciu obyvateľov hornej Nitry doručili na Úrad Vlády SR,“ uviedla Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza, ktorá osobne bola v utorok odovzdať petíciu aj podpísanými hárkami na úrade vlády.

Termíny sa posúvali

Ešte v apríli 2008 vláda Róberta Fica na svojom výjazdovom zasadnutí v Prievidzi prijala uznesenie, podľa ktorého mal minister dopravy,

Katarína Macháčková s petičnými hárkami. Foto: (av)

pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Termín ukončenia predmetných úsekov bol naplánovaný do 31. decembra 2014. „Realita je úplne iná. Obyvatelia hornej Nitry sa do konca roka 2010 začatia stavebných prác nedočkali. Termíny sa

stále posúvali, a tak je v roku 2013 naplánovaný začiatok výstavby pri jedinom z piatich úsekov, Ruskovce – Pravotice. Jeho realizácia sa však tiež stále posúva a nezačala sa ani v lete tohto roku. Petíciou chceme vláde pripomenúť, čo ministri pod vedením Róberta Fica sľúbili ľuďom na hornej Nitre ešte v roku 2008,“ dodáva Macháčková

Absentujúca cestná komunikácia stále brzdí rozvoj hornonitrianskeho regiónu, a to najmä v hospodárskej oblasti. Terajšia cesta už nepostačuje aktuálnej frekvencii dopravy, zaznamenaných je na nej veľa smrteľných dopravných nehôd. (ts, bb)

Mesto Prievidza modernizovalo verejné osvetlenie Dokončenie zo strany 1

Splácanie z úspor

Základným princípom EPC je splácanie realizovaného projektu energetickej optimalizácie až z preukázateľne dosiahnutých úspor nákladov na energie. Zároveň na seba dodávateľ preberá aj zodpovednosť za účinnosť systému, teda dosiahnutie deklarovaných úspor. Ak úspory dosahované nie sú, nie je z čoho splácať investíciu. Pri realizácii tohto projektu mesto Prievidza nevstúpilo do žiadnych iných komplikovaných a častokrát nevýhodných obchodných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kupovanie akcií

dodávateľa, prenesenie prevádzky verejného osvetlenia na dodávateľa a podobne. Prievidza je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá EPC, ako mimoriadne výhodný spôsob modernizácie a financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia, použila.

Výmena svietidiel

Súčasťou projektu bola výmena takmer polovice (1 800 ks) z inštalovaných svietidiel a elektrických rozvádzačov a inštalovaných bolo 33 kusov amplitúdových regulátorov napätia. Po jeho realizácii došlo k zníženiu celkového inštalovaného výkonu verejného osvetlenia o 154 kW a jeho následnou

reguláciou bude ročná úspora elektrickej energie vo výške približne 160-tisíc eur. Práve táto suma bude použitá na splácanie realizovaného diela a po jeho splatení by v ďalšom období mala slúžiť na postupnú obnovu ostatných častí sústavy verejného osvetlenia, ktoré priamo neovplyvňujú spotrebu energie a neboli preto súčasťou tohto projektu, ako stožiare či káblové vedenia.

Odvážny krok

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia je ďalším odvážnym krokom k modernizácii nášho mesta a vedie k zlepšeniu života našich obyvateľov. Práve poruchy a neustále vý-

padky na verejnom osvetlení vnímame ako jeden z veľkých problémov, ktorý sa mohol riešiť už pred niekoľkými rokmi. Som rada, že nám sa modernizácia osvetlenia podarila. Som rada aj tomu, že v súčasnosti rozširujeme verejné osvetlenie do lokalít, kde osvetlenie nebolo, ako napríklad lokalita Kúty a Vápenická cesta,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková. Prínos tohto projektu nie je iba ekonomický, ale aj ekologický. Ušetrený jeden milión kWh elektrickej energie ročne, znamená aj zníženie emisií CO2 vyprodukovaných pri jej výrobe. Taktiež predĺžením životnosti jednotlivých výbojok podstatne poklesne množstvo

nebezpečného odpadu, vznikajúceho pri ich výmene. „Zrealizovali sme najrozsiahlejšiu investíciu do modernizácie verejného osvetlenia za ostatných 20 rokov, v hodnote takmer jeden milión eur. Po dvojročnej príprave a následnej realizácii energetickej optimalizácie verejného osvetlenia, zabezpečí naša spoločnosť odteraz túto verejnú službu v štandardnom režime, bez obmedzovania doby svietenia, bez vypínania niektorých svietidiel,“ vymenoval prínosy realizovaného projektu konateľ mestskej spoločnosti Unipa Miroslav Procháska. (ts, bb)


číslo 19/2013

spravodajstvo

Žiaci základnej školy privítali vynovené ihrisko Základná škola na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi má vynovené vonkajšie športové ihrisko. Futbalové, resp. hádzanárske brány zničili vandali a škola na nové nemala financie. Pomohla miestna komisia športu, ktorá na zakúpenie brán poskytla tisíc eur. Nedávno boli nové brány na ihrisku upevnené, a tak môžu žiaci opäť plnohodnotne využívať športovisko. „Je nemysliteľné, aby futbalové či hádzanárske ihrisko, ktoré využívajú najmä žiaci počas hodín telesnej výchovy, nemalo brány. Hneď ako sme sa dozvedeli o tomto probléme, sme podali škole pomocnú ruku,“ uviedol predseda komisie špor-

tu v Prievidzi Branislav Bucák. „Nie je to jediná úprava, ktorou ihrisko prejde. To malo len jeden basketbalový kôš, a tak sme sa rozhodli v spolupráci so Správou majetku mesta zabezpečiť osadenie druhého,“ dodal Branislav Bucák.

5

Slávnostné prijatie jubilantov V obradnej sieni mesta zástupca primátorky Ľuboš Maxina prijal členov Denného centra Píly, ktorí si v tomto roku pripomínajú významné životné jubileá.

Využívané ihrisko

Revitalizáciu ihriska privítali žiaci i športoví nadšenci zo Zapotôčiek a Nového mesta. „Ďakujeme komisii športu v meste za finančné prostriedky na nákup nových brán. Žiaci tak môžu kvalitnejšie športovať na hodinách telesnej výchovy, no využívať ihrisko môže aj široká verejnosť v popoludňajších hodinách a cez víkendy,“ prezradila Helena Konečná, riaditeľka ZŠ na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi.

Jesenné obdobie sa už tradične spája s Mesiacom úcty k  starším. Pri  tejto príležitosti sa v miernom predstihu uskutočnilo prijatie jubilantov z Denného centra Píly za účasti zástupcu primátorky a poslankyne mestského zastupiteľstva Kataríny Čičmanco-

vej. V príhovore Ľuboš Maxina ocenil prácu členv denného centra pre naše mesto i spoločnosť a do ďalších rokov im poprial veľa zdravia a spokojnosti v kruhu blízkych. (bb)

Výmena asfaltov

Revitalizáciou v posledných týždňoch prešli viaceré vonkajšie športové ihriská v meste, ktoré má v správe mestská spoločnosť UNIPA. Jej pracovníci dávali na ihriská nové nátery, chýbajúce komponenty, resp. opravovali poškodené zariadenia. „Viaceré športoviská v meste v aktuálnych dňoch dostávajú aj nový asfaltový koberec. Mesto na realizáciu výmeny asfaltov na vybraných športoviskách vyčlenilo takmer 80-tisíc eur,“ dodal Branislav Bucák. (lb)

Stretnutia obyvateľov s vedením mesta Aj v druhom polroku 2013 sú naplánované stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ. Stretnutia obyvateľov s primátorkou mesta Katarínou Macháčkovou, vedením mesta a  poslancami MsZ za účasti zástupcov spoločností UNIPA, TEZAS a SAD Prievidza sa budú v jednotlivých volebných obvodoch konať takto: Volebný obvod č. 3 (Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky) Základná škola na Ulici Pavla Dobšinského 14. októbra o 17. hodine

Volebný obvod č. 4 (Sídlisko Sever – Kopanice) Základná škola na Ulici energetikov 15. októbra o 17. hodine Volebný obvod č. 5 (Prímestská časť Veľká Lehôtka) Kultúrny dom Veľká Lehôtka 16. októbra o 17. hodine Volebný obvod č. 6 (Prímestská časť Malá Lehôtka) Kultúrny dom Malá Lehôtka 21. októbra o 16.30 hod. Volebný obvod č. 7 (Prímestská časť Hradec)

Viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina zablahoželal jubilantom. Foto: (dd)

zber odpadu Dvakrát ročne, a to v jarných a jesenných mesiacoch, vykonáva mesto zber odpadu pomocou veľkoobjemových kontajnerov. Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na tradičných stanovištiach v rámci jednotlivých obvodov v meste. Tento rok pribudnú na každom stanovišti informačné tabule, ktoré pomôžu obyvateľom rozlíšiť, aký druh odpadu môže byť umiestňovaný do veľkoobjemových kontajnerov.

Pozor na zakladanie skládok

Kultúrny dom Hradec 21. októbra o 18.30 hod. Volebný obvod č. 1 (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky) ZŠ na Rastislavovej ulici 22. októbra o 17. hodine Volebný obvod č. 1 (Sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky) Kultúrny dom Necpaly 23. októbra o 17. hodine Volebný obvod č. 2 (Sídlisko Píly, Staré mesto) Hotel Magura reštaurácia III. 4. novembra o 17. hodine (bb)

Mesto upozorňuje na niekoľko dôležitých zásad. Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových kontajnerov. Ukladanie odpadu mimo nich bude v prípade zistenia riešené ako založenie skládky. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. nábytok v rozobratom stave na dosky). Do veľkoobjemových kontajnerov majú možnosť obyvatelia mesta Prievidza (nie právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) uk-

ladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vzniknutý iba na území mesta.

Zber nebezpečných látok

Mesto upozorňuje obyvateľov, že počas októbra sa bude konať aj zber nebezpečných odpadov. Zber nebezpečných látok z komunálneho odpadu je v meste Prievidza realizovaný ako mobilný zber priamo od obyvateľov a vykonáva ho zberová spoločnosť DETOX, s. r. o., Banská Bystrica. Je preto potrebné odovzdať odpad osobne s udaním údajov o mene a bydlisku obyvateľa. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu. Mobilný zber nebezpečných odpadov od obyvateľov zberovou spoločnosťou DETOX, s. r. o., bude počas jesene 2013 prebiehať podľa harmonogramu dostupného na internetovej stránke mesta. (bb)


6

novinky

spravodajstvo

Správy mestskej polície Opitý „cyklista“

Obyvateľka mesta oznámila, že na parkovisku pred obchodnou prevádzkou sa pohybuje podnapitý muž, ktorý tlačí bicykel a neustále padá na vozovku. Hliadka zistila, že išlo o bezprístrešného M. Š. (1957) z Prievidze, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Za pomoci hliadky sa dostal mimo cestu s poučením, aby v takomto stave neskúšal jazdiť na bicykli a vstupovať na cestu. Našťastie neutrpel zranenie, ktoré by si vyžiadalo lekárske ošetrenie.

Ukradli mu bicykel

Obyvateľ mesta oznámil, že mu ukradli bicykel. Preverenie ukázalo, že poškodený na ňom prišiel do pohostinstva, pred ktorým ho odstavil, neuzamkol a niekoľko hodín nerušene popíjal. Až pri odchode zistil, že bicykel mu niekto odcudzil. Išlo o starší, pánsky horský bicykel, ktorý napriek pátraniu nebol nájdený nikde v okolí prevádzky. Vec objasňuje MsP.

Okradol zvukára

Počas kultúrneho podujatia na Námestí slobody okradli zamestnanca, zabezpečujúceho ozvučenie. Z kufríka, položeného na pulte pod prístreškom, mu odcudzil tašku s peniazmi a dokladmi muž na invalidnom vozíku. Na základe popisu osoby sa zlodeja podarilo vypátrať a ten odcudzenú vec vrátil majiteľovi. Privolaná hliadka po dlhšom úsilí zistila, že išlo o I. H. (1964) z Prievidze. Ten uvádzal nepravdivé údaje s úmyslom vyhnúť sa postihu za krádež. Dôvod sa ukázal po preverení v evidencii majetkových deliktov, kedy sa ukázalo, že menovaný sa už podobného konania dopustil. Pre podozrenie zo spáchania prečinu krádeže bola vec postúpená na PZ SR, priestupok na úseku verejného poriadku riešila hliadka MsP v blokovom konaní.

Dobýjal sa k bývalej

Podnapitý muž hulákal na chodbe domu a búchal na dvere svojej bývalej priateľky, ktorá po márnej snahe urobiť s ním poriadok privolala hliadku MsP. Tá zistila, že Jozef Č. (1956) z Nitry nemá k bytu menovanej žiadny právny vzťah, preto mu bolo umožnené akurát prevziať si svoje osobné veci. Za priestupok na úseku verejného poriadku mu hliadka uložila blokovú pokutu.

Poškodil dvere

Podnapitý mladík sa snažil dostať do herne tak intenzívne, že po úderoch rukou poškodil sklo na vstupných dverách. Personál privolal hliadku MsP, ktorá podozrivého z priestupku proti majetku vyzvala k preukázaniu totožnosti. Išlo o M. L. (1993) z okr. Prievidza, ktorému teraz hrozí okrem náhrady škody aj bloková pokuta. Vec objasňuje MsP.

Pľúvajúca Rómka

Obyvateľka mesta oznámila, že na Nábrežnej ulici na parkovisku „žobre cigánka peniaze a keď ich nedostane, tak na autá napľuje“. Hliadka MsP na mieste zistila, že išlo o 58-ročnú obyvateľku mesta, ktorá bola za priestupok na úseku verejného priadku riešená v zmysle zákona. Následne parkovisko opustila. Mestská polícia v Prievidzi

Rozšírenie centrálnej mestskej parkovacej zóny Mestská spoločnosť UNIPA od 1. novembra pripravila rozšírenie centrálnej mestskej parkovacej zóny v Prievidzi. Rozšírenie sa týka ďalších častí ulíc Dlhá a Nábrežie sv. Cyrila v pásme D. Potrebu rozšírenia zónového parkovania preukázal najmä prieskum vykonaný v centrálnej mestskej parkovacej zóne na jeseň minulého roka a tiež početné opakujúce sa požiadavky obyvateľov žijúcich v tejto lokalite, ktorí žiadali zaradenie spomínaných častí ulíc do systému centrálnej mestskej parkovacej zóny. „Regulácia parkovania v centrách slovenských miest bola dôsledkom zvýšených nárokov obyvateľov a návštevníkov na parkovanie. Keďže pôvodné parkovacie kapacity už v dnešnej dobe nie sú postačujúce, riešením je práve systém regulácie, ktorý zvýhodňuje krátkodobé parkovanie a v dlhodobom časovom horizonte prispeje k vybudovaniu nových odstavných plôch,“ informoval Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.

Rezidentská karta

Na rozšírenú prievidzskú parkovaciu zónu sa bude vzťahovať pôvodný prevádzkový poriadok, ktorý reguluje parkovanie v centre Prievidze

Z financií získaných z Centrálnej mestskej parkovacej zóny v Prievidzi sa budujú nové odstavné plochy a parkoviská. Foto: Branislav Bucák

v pracovných dňoch od 7. do 16. hodiny. V ostatných dňoch a časoch bude parkovanie v týchto častiach mesta bezplatné. Zóna bude vymedzená zónovým a aj zvislým dopravným značením. Nárok na rezidentskú kartu za zvýhodnený ročný poplatok budú mať obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt práve v centrálnej mestskej parkovacej zóne a zároveň spĺňajú podmienku vlastníctva alebo držby motorového vozidla. Podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo prevádzku v centrálnej mestskej parkovacej zóne, majú takisto možnosť požiadať o vydanie rezidentskej karty – podnikateľ. „Rezidenti, ktorých sa predmetné rozšírenie parkovacej zóny týka, si budú môcť požiadať o vydanie rezidentskej karty v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidza alebo prostredníctvom online žiadosti, ktorú

nájdu na stránke www.parkovanieprievidza.sk,“ dodal Ďureje. Ostatní návštevníci centra Prievidze majú dve možnosti úhrady parkovného, a to cez SMS správy, ktoré majú zvýhodnenú cenu za prvú hodinu státia 0,30 eura a každú ďalšiu hodinu 0,70 eura. Druhým spôsobom je jednorazová parkovacia karta, ktorá je spoplatnená sumou 0,70 eura za každú hodinu parkovania.

Ciele projektu

Cieľom projektu regulácie statickej dopravy v centre je najmä obmedzenie dlhodobého státia v dotknutej lokalite. Financie, ktoré systém vygeneruje sú investované do budovania nových parkovacích plôch a do dopravnej infraštruktúry mesta. (bb)

Zmena vstupu na parkovisko Prievidzské parkovisko nachádzajúce sa na Dlhej ulici, ktoré je v správe mestskej spoločnosti UNIPA, nedávno prešlo dôležitou úpravou. UNIPA zrealizovala presunutie pôvodnej vstupnej rampy z Dlhej ulice na nový vstup z Ulice Matice slovenskej od budovy poisťovne Allianz. „Pôvodný vstup osadený zo  strany Dlhej ulice bol pre klientov parkoviska problematický, keďže bol situovaný do kopca. Na základe skúseností zákazníkov sa teda mestská spoločnosť

rozhodla uskutočniť predmetnú zmenu, ktorá prístup na parkovisko značne zjednoduší a pre klientov tak bude pohodlnejší,“ vysvetlil Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.

Veľkou výhodou presunutia vstupnej rampy je aj vytvorenie ôsmich nových parkovacích miest, ktoré by mali byť doplnené do centrálnej mestskej parkovacej zóny v Prievidzi. Nové parkovacie miesta tak budú k dispozícii obyvateľom, ale aj návštevníkom tejto lokality. (bb)


číslo 19/2013

spravodajstvo

Prievidžania sa rozlúčili s letom festivalom Ešte dúšok leta Niekoľko desiatok ľudí sa prišlo rozlúčiť s letom na Námestie slobody v Prievidzi, kde sa konal tradičný festival Ešte dúšok leta. Hlavným hosťom podujatia, organizovaného každoročne v čase Svetového dňa cestovného ruchu, bola speváčka Katarína Knechtová. Program festivalu sa začal rozprávkou Príbeh rytiera v podaní jarmočného divadla pre deti Teáter Komika, na námestí sa neskôr predstavili rôzni pouliční umelci. Návštevníci si mohli tiež pozrieť vystúpenie Divadla pri kolkárni z Handlovej, ktoré sa predstavilo s hrou Stratené rozprávky, a predstavenie občianskeho združenia K-2000 o živote svätého Cyrila a Metoda s názvom Bratia. Festival doplnili aj koncerty regionálnych hudobníkov

Jána „Hiťo“ Hurtíka so skupinou Sromáci a skupiny Buymore. Deti a mládež si v spolupráci s rôznymi inštitúciami, pôsobiacimi na území mesta, mohli vyskúšať rôzne aktivity zamerané na zdravý a bezpečný život. Nechýbalo obľúbené maľovanie na tvár, predstavili sa tiež subjekty kultúry a cestovného ruchu pôsobiace v regióne a rôzne športové talenty. Počas celého podujatia bolo pripravené bohaté občerstvenie vrátane gastronomických špe-

7

Deratizácia verejných priestranstiev Mesto aj v tomto roku vykoná deratizáciu verejných priestranstiev. Deratizácia sa uskutoční počas mesiacov október a november.

cialít hornej Nitry. Akciu zakončil koncert speváčky Katky Knechtovej. „Prišla som si na svoje, tešila som sa najmä na Katku Knechtovú. Som rada, že počet kultúrnych podujatí v Prievidzi neustále narastá, rovnako ako ich kvalita. Vždy si je z čoho vybrať,“ povedala Petra Čížová, účastníčka podujatia. Festival zorganizovali mesto Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Regionálne kultúrne centrum, a Stredná škola obchodu a služieb v Prievidzi.

Súčasne s deratizáciou verejných priestranstiev bude uskutočnená aj deratizácia v interiéroch niektorých nehnuteľností. Pred samotným vykonaním deratizácie, v dostatočnom časovom predstihu mesto upozorní majiteľov spoločenských zvierat na zvýšenú pozornosť a nutnú kontrolu pohybu ich zvierat na verejných

priestranstvách, aby sa zabránilo ich kontaktu s použitými deratizačnými prostriedkami. Deratizáciou sa mesto snaží eliminovať počet hlodavcov. Ide o preventívne opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení zo zvierat na ľudí. (bb)

(bb), TASR

Agroporadňa: CESNAK V minulom čísle sme vám, milí záhradkári, radili, čo robiť pri sadení cibuľovín. V tejto agroporadni nebudeme hovoriť o okrasných rastlinách, ale o tých, ktoré nám prinášajú úžitok. Bude reč o cesnaku.

NPD 261/13

Cesnak má niekoľko odrôd: jesenné a jarné, paličiaky a nepaličiaky. Paličiaky majú sfarbenie domodra, dofialova alebo doružova a na kvetnej stonke vyrastajú pacibuľky. Nepaličiaky netvoria kvetnú stonku a usporiadanie strúčikov a ich počet závisí od odrody. Jesenné odrody vysádzame od polovice septembra do konca októbra. Pred výsadbou strúčiky na-

moríme. Zimné cesnaky sú mohutnejšie ako jarné, preto sú aj náročnejšie na priestor. Vysádzame ich do sponu 25 – 30 x 10 – 15 cm a do hĺbky 6 – 8 cm. Vysadené strúčiky na jeseň zakorenia, vypučia a skoro na jar pokračujú v raste. Po vysadení záhon zarovnáme a utlačíme doskou. Pri pestovaní cesnaku treba prihliadať na typ pôdy, pretože táto plodina

neznáša mokré a ťažké pôdy, čerstvo vyhnojené maštaľným hnojom ani dusíkatými hnojivami. Cesnaku sa darí v pôdach hlinitých, hlinito-piesočnatých s obsahom humusu alebo uležaným kompostom. Pôdna reakcia má byť pH 6,5 – 7,2. Vyberáme záhon na slnečnom a teplom stanovišti. Nikdy nesadíme na miesto, kde bol cesnak zasadený predchádzajúci rok. Najlepšie je ho zasadiť tam, kde sa tri roky nepestoval. Počas vegetácie pôdu odburiňujeme a niekoľkokrát okopávame. Zavlažujeme len počas sucha, nikdy nie pred zberom. Ak sme nehnojili, môžeme na mladé rastlinky použiť špeciálne hnojivo na cibuľoviny. Jesenný cesnak zberáme koncom júna až v júli, len čo začne vňať žltnúť a zasychať. Nenecháme vňať úplne uschnúť, lebo cesnak by prezrel, čím by sa obalové šupiny porušili, strúčiky by sa rozpadávali a zle by sa vybe-

rali. Paličiaky zberáme, keď listy začínajú zasychať a začne žltnúť aj kvetná stonka. Zberáme počas suchých dní opatrným podrývaním rýľom a zbavíme cibule hliny.

Liečivé účinky cesnaku

Cesnak by nemal chýbať v žiadnej záhrade, už len kvôli jeho liečivým účinkom. Používa sa totiž napríklad proti skleróze, na úpravu krvného tlaku, podporu trávenia, správnu činnosť žlčníka a pečene či dezinfekciu čriev. Má antibakteriálne a antibiotické účinky, znížuje zrážanlivosť krvi, znižuje riziko mŕtvice, funguje ako prevencia nádorových ochorení, znižuje obsah cholesterolu, pomáha pri cukrovke a takisto spomaľuje proces starnutia. Na prípadné otázky vám radi odpovieme v našej predajni, kde vám odborne poradí Ing. Eva Šidová (členka predstavenstva RV-SZZ Bra-

tislava), a to každý pondelok a štvrtok od 13. do 15. hodiny, alebo na nasledujúcich kontaktných údajoch – e-mail: eva.sidova@stonline. sk, tel.: 0908 127 764. Aktuálne, ale aj predchádzajúce články Agroporadne nájdete na našej internetovej stránke: www.agropd. sk v časti maloobchod, alebo priamo na nasledujúcom linku: http://www.maloobchod.agropd.sk/index.php/ agroporadna. Tešíme sa na vašu návštevu. S prianím pekných dní vás pozdravuje kolektív predajne AGRO.

Kontakty: Záhradkárske a chovateľské potreby – AGRO A. Hlinku č. 3 971 01 Prievidza Tel./fax: 046/542 00 07 agrinopd@gmail.com


8

novinky

spektrum

Čoraz viac mladých trpí ochoreniami chrbtice Svetový deň chrbtice sa v kalendári spája s dátumom 16. októbra. Pripomíname si ho od roku 2000 a to najmä vďaka Svetovej spoločnosti pre zdravú chrbticu (WSS). Hlavným cieľom tejto organizácie je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a tiež súvisiacim ochoreniam pohybovej sústavy, podporovať povedomie o štruktúre ľudského tela a preventívnymi prehliadkami odhaliť problémy s chrbticou skôr, ako sa prejavia zdravotné problémy. Vtedy už totiž býva mnohokrát neskoro... Hovoriť iba o Svetovej organizácii by bolo azda až príliš všeobecné. Nielen tie spomenuté, ale i mnohé ďalšie ciele si za svoje vzalo Občianske združenie Za zdravší život spolu so svojím predsedom, MUDr. Róbertom Rusnákom, PhD. primárom neurochirurgického oddelenia vojenskej nemocnice v Ružomberku. Na otázku: Prečo? má jednoduchú, ale o  to vážnejšiu odpoveď, zverejnenú aj na stránke www.zdravachrbtica.sk: „Pohnútky, ktoré ma viedli k založeniu občianskeho združenia majú dve roviny. Tá teoretická vyviera z mojej praxe neurochirurga, kde sa dennodenne stretávam

s boľavým údelom čoraz väčšej skupiny ľudí. Tá praktická rovina pramení vo viere, že žiadny stav nie je konečný, a tak ako prevencia zabezpečí zdravému človeku plnohodnotný život, správny prístup k samému sebe vráti do bežného života i človeka s poškodeným zdravím… Na trhu s bolesťou chýbajú predovšetkým informácie, a preto praktické i odborné rady, názorné ukážky, prevenčné projekty, poradenstvo v oblasti ZŤP legislatívy, to je to, čo vám mienim ponúknuť. Aktívne preto spolu so svojím tímom ľudí vstupujeme na pôdu nemocničného prostredia, aktívne vstupujeme na pôdu školských tried, škôlok. Po-

máhame každému, kto našu pomoc potrebuje aj napriek tomu, že sme si vedomí dlhej cesty. Na jej konci však stoja výsledky, ktoré nás ženú vpred.“

Občianske združenie

Začnime Zdravým chrbátikom. Tým totiž spomenuté občianske združenie venuje veľkú časť svojich aktivít. Svoje o tom vie čoraz viac rodičov, riaditeľov základných škôl, ale aj materských škôl. Výsledkom činnosti OZ sú skriningové vyšetrenia priamo v školách, pri ktorých tím špecialistov zhodnocuje chrbátiky detí. Lekárom sa darí odhaľovať chrbátiky, ktoré majú rôzne problémy. Vyhraté nemajú ani zdravé chrbátiky detí. V nasledujúcich rokoch ich čakajú tisícky hodín presedených nielen v škole, ale i doma. OZ Za zdravší život kladie veľký dôraz na prevenciu. Svoju snahu pomáhať pretavilo do konkrétnej podoby: v základných školách rozdalo niekoľko stovák fit lôpt a niekoľko dynamických podložiek Dynasit.

Unikátne stoličky

Podaril sa im ďalší skvelý ťah. MUDR. Róbert Rusnák, PhD.: „Jednu triedu na základnej škole sme vybavili špeciálnymi spinálnymi stoličkami Spinalis. Dostali ich prváčikovia. Stoličky sú absolútnym unikátom nielen na Slovensku, ale i v Čechách. Testované

boli v domovskej firme výrobcu v Slovinsku. Detičky, ktoré na nich sedia budú pravidelne sledované a na základe zistení dokážeme rukolapne poukázať na to, aké mimoriadne dôležité je dbať na správne sedenie. Mnohí si totiž neuvedomujú, aký veľký problém predstavujú ochorenia chrbtice. Mnohí netušia, že na operačných stoloch končia čoraz častejšie 18-ročné decká, ktoré by mali byť v absolútnej kondícii a tešiť sa plnému zdraviu. Nehovorím o žiadnych raritách. Tých detí je z roka na rok viac a viac... Snažíme sa ako nám to naše možnosti dovoľujú. Školíme učiteľov, jednáme s čoraz väčším počtom miest, dostávame sa do čoraz väčšieho počtu škôl. Náš cieľ je jasný. Zdravie. Projekt má príznačný názov Zdravý chrbátik. Pilotne sme ho spustili v prostredí ružomberských škôl. Naším zámerom je neustále rozširovanie projektu avšak toto je priamo závislé na financiách a tie sa dnes nezháňajú ľahko. Aj napriek tomu sa nám však podarilo preinvestovať niekoľko tisíc eur, ktorými sme pomohli. Pomáhať mienime aj naďalej a týmto by som rád apeloval na organizácie či bežných ľudí so srdcom na správnom mieste. Uvítame každú pomoc.“ Nielen deti sa dostávajú do pozornosti OZ Za zdravší život. Rovnako i dospelí. Až 80 % ľudí trpí bolesťami chrbtice. Tisíce ľudí sa kaž-

dý rok podrobujú operáciám chrbtice. Napriek tomu je stále málo tých, ktorí vedia, aké dôležité je správne sedenie, aké dôležité sú správne návyky pri držaní tela. Ruku na srdce. Koľkí z vás venujú svojej chrbtici čo i len pár minút denne? Niekoľko smutných zaujímavostí zo sveta chrbtíc... Až 30 % z nás pravidelne, niekoľko hodín denne sedí za počítačom. Monotónnym držaním tela sa vystavujeme nebezpečenstvu problémov s krčnou, hrudnou i driekovou chrbticou. Nehovoriac navyše o pridružených bolestiach hlavy, bolesti vystreľujúcej do rúk, či do nôh. Vedeli ste, že stres je jednou z hlavných príčin bolestí chrbtice? Štatistickým faktom je, že až 54 % pracujúcich ľudí trpí stresom. Alarmujúca je skutočnosť, že viac ako desať percent detičiek nastupujúcich do prvých tried trpí rôznymi deformitami chrbtice a toto číslo sa vo veku osemnásť rokov zvyšuje až na hodnotu 40 %! S  našimi chrbticami žijeme 24 hodín denne. Urobiť pre ne niečo nezaberie veľa času, nestojí ani mnoho financií. Chce to len zodpovednosť voči samým sebe, zodpovednosť voči našim detičkám... Chcete sa dozvedieť viac? Navštívte webovú stránku Občianskeho združenia Za zdravší život: www. zdravachrbtica.sk (zha), foto: archív OZ


číslo 19/2013

spravodajstvo

9

Stavebné úpravy na Pomníku padlých v SNP Pomník padlých v SNP, ktorý je situovaný v centre mesta, prešiel stavebnými úpravami na odvedenie vody z pódiovej časti pomníka.

NPD 1355/13

Pred vykonanými stavebnými úpravami nebol na pomníku vytvorený odvodňovací systém a voda sa hromadila v mieste múrika, čím degradovala omietku pamätníka. Neexistenciou odvodňovacieho systému postupne vlhol celý pamätník, ktorý bol v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. „Obsahom vykonaných prác bolo vybudovanie líniového žľabu, ktorý dažďovú vodu z pódia odvádza do dažďovej

kanalizácie, nachádzajúcej sa za múrikom. Plocha pódia je vyspádovaná smerom k odvodovému múriku medzi dvomi nástupnými schodiskami vedúcimi na pódium,“ opísal zmenu Michal Ďureje, hovorca Prievidze. Poškodená omietka múrika a čelá schodiskových stupňov boli opravené sanačnou omietkou. Na záver bol múrik doplnený prírodným kameňom. „Cena prác bola v sume

2 987,42 eura s DPH. Všetky práce boli vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza,“ dodal Ďureje. Počas prác bola opravená čelná strana pomníka. Išlo o veľmi citlivú opravu, ktorú vykonával reštaurátor, akademický sochár Dušan Hagara. Ten v roku 2000 pomník reštauroval ako celok. (bb)

50 % Zľavy až do

na vybraný tovar!

Výpredaj vybraného tovaru! V termíne od 10. 10. do 31. 10. 2013 na vás v predajni dm v OC Korzo na Nábrežnej ulici č. 1913/5A v Prievidzi čaká výpredaj vybraného tovaru!

NPD 1503/13

� www.dm-drogeriemarkt.sk � www.facebook.com/dm.Slovensko

Novinky Prievidza B.indd 1

10/7/13 9:50 AM


10

OchrannĂĄ zĂłna logotypu

kríŞovka/súżaŞ

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

10 â‚Ź

a 2 a

100

95

v hodnote

a 2

75

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ radi lúťtia krĂ­Ĺžovky a Ä?Ă­tajĂş knihy sme pripravili novinku. Z koreĹĄpondenÄ?nĂ˝ch lĂ­stkov, pohÄžadnĂ­c, alebo listov so sprĂĄvnym znenĂ­m tajniÄ?ky budeme ĹžrebovaĹĽ vĂ˝hercu, ktorĂ˝ dostane poukĂĄĹžku v hodnote 10 eur na nĂĄkup knihy podÄža vlastnĂŠho vĂ˝beru z ponuky knĂ­hkupectva Martinus. PoteĹĄiĹĽ darÄ?ekom v podobe peknej knihy tak mĂ´Ĺžete nielen seba, ale aj svojich blĂ­zkych.

novinky KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

verzia s modelovaným symbolom

25

100

95

75

25

  5

5

Logotyp s textom

0

0

  

  

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 24. 10. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

   

  

  

   

  

  

      

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

krĂ­Ĺžovka

pd 19/2013

  

20mm

FarebnosĹĽ logotypu

   

100

100

95



kupĂłn

VĂ˝herca z Noviniek 16 a 17/2013: Adriana CmarkovĂĄ a Jana PistovÄ?ĂĄkovĂĄ, Prievidza

75

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB – 195/0/0

CMYK – 0/0/0/ 95 Pantone – Cool 75 RGB – 137/137

HYPOPÔŽIÄŒKA NA ÄŒOKOÄ˝VEK

25

5

5

0

OchrannĂĄ zĂłna logotypu je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezpeÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu.

DoplnkovĂ˝ text k logotyp sa umiestĹˆuje pod logotyp a sadzanĂ˝ fontom Ad Pro. Uv ky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umi tu. Medzi pĂ­smom v logoty ĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ byĹĽ rozdiel, text by nemal kon kosĹĽou samotnĂŠmu logot pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ inf 0

NPD 300/13

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu NIE JE ĂšROK AKO ĂšROK! je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je Prievidza: OD VTĂ ÄŒNIK, tel.: 0905 935 646 moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov reproHandlovĂĄ: NĂĄm. BanĂ­kov 13 (oproti aut. stan.), tel.: 0917 389 139 www.centralapoziciek.sk dukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupectvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala byĹĽ menĹĄia ako 5 bodov.

NPD 281/13

•Poskytnutie a spracovanie Ăşveru bez poplatku •Vedenie ĂşverovĂŠho ĂşÄ?tu zadarmo •GarantovanĂŠ splĂĄtky aĹž do konca splĂĄcania •MoĹžnosĹĽ zaplatiĹĽ mimoriadne splĂĄtky kedykoÄžvek bez poplatku

25


číslo 19/2013

šport

11

Harag štartoval na cyklistických majstrovstvách sveta vo Florencii Športové talenty sa hľadajú ako ihla v kope sena. Dlho v sebe skrýval veľký potenciál aj 18-ročný Tomáš Harag. So súťažnou cyklistkou začal len pred tromi rokmi a už má za sebou dva štarty na majstrovstvách Európy a nedávno si zasúťažil aj na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike v talianskej Florencii. Študent tretieho ročníka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi má na svojom konte viacero úspechov. Je víťazom slovenského pohára juniorov, tohtoročným dvojnásobným majstrom Slovenska. Výraznejšie dal o sebe vedieť aj na viacerých pretekoch v silnej medzinárodnej konkurencii. Na solídny výsledok si trúfal aj na nedávnom svetovom šampionáte, preteky juniorov však nedokončil. Tomášovi Haragovi, členovi Cyklistického spolku Žilina, sme položili niekoľko otázok.

Posledný mesiac pred majstrovstvami sveta som sa poctivo pripravoval, no napriek tomu mi preteky nevyšli. Možno som nemal deň, pretože týždeň pred šampionátom som sa cítil vo forme.

]Popíšte nám priebeh pretekov?

Už od štartu boli preteky nervózne, neustále sa každý tlačil, taktiež bolo množstvo pádov, hlavne pod kopcom, aj napriek tomu, že som bol v druhej tretine pelotónu. Najhoršie bolo pre mňa, myslím, päťkilometrové stúpanie na dedinku Fiesole, kde sa peletón preriedil najviac. Viacero pádov ma dosť spomalilo, podobne ako viacerých iných pretekárov ma napokon rozhodcovia v poslednom okruhu stiahli zo súťaže pre väčšiu stratu na lídra.

]Sezóna je na konci. Ako ju hodnotíte?

Je to moja tretia sezóna a z oblasti naberania skúseností ju

hodnotím pozitívne. Mal som 42 štartov na pretekoch, takže príprava na prechod k mužom do U 23 je, myslím, dobrá. Čo sa týka mojich výsledkov na svetových pohároch – nebolo to také, aké som očakával, hoci niekedy nechýbalo veľa k dobrému výsledku.

]Vieme, že sa súťažnej cyklistike nevenujete dlho. Ako ste sa k nej dostali?

Áno, cyklistike sa venujem len necelé tri roky. Preto mi chýbajú skúsenosti z mládežníckych kategórií. Bicyklovať som začal sám víkendovými výletmi do okolia a chytilo ma to.

]Čím vám cyklistika učarovala?

Páčila sa mi voľnosť, že môžem ísť kam chcem.

]Momentálne ste členom žilinského klubu. Prečo ste si zvolili práve tento klub?

Pre kvality trénera, ktorý mi radí, ako trénovať. V mojom regióne sa nenachádza klub, v ktorom by som mal vhodné podmienky na tréningový proces.

]Nie je problém skĺbiť školu a tréningy v klube, ktorého centrála je vzdialená 70 kilometrov od vášho bydliska?

Trénujem v Prievidzi a okolí. S trénerom sa radím o tréningovom pláne. Denne musím trénovať približne tri a pol hodiny. Sadnúť si k učebniciam je po takej námahe dosť problematické. Po obdobiach sústredení a výjazdov na preteky musím učivo dobiehať.

]Ktoré dosiaľ dosiahnuté výsledky si najviac ceníte?

Najviac si cením titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov a tímovej časovke, ktoré som dosiahol tento rok.

Tomáš Harag. Foto: archív th

Nerád by som to konkretizoval na jednotlivé výsledky. Túžim v prvom rade bicyklovať za mužov v kvalitnom tíme a čo najviac sa presadiť.

]Pôsobíte v žilinskom klube. Práve z mesta pod Dubňom pochádza najväčší súčasný talent slovenskej cyklistiky Peter Sagan. Čo si na ňom najviac ceníte a čo by ste chceli mať z jeho

]Viacerí cyklisti v zimným mesiacoch presedlávajú na cyklokros. Bude to aj váš prípad?

Obdivujem Peťovu psychiku, ktorá je podľa mňa mimoriadne dôležitá. Z ničoho si nerobí starosti a aj vďaka tomu sa mu tak darí. A má, samozrejme, výbornú techniku na bicykli. Ale najimpozantnejšia je jeho jazda v peletóne, kde doslova „rozráža“ ostatných a vie sa udržať v čele. Branislav Bucák

Zo zahraničia som si priviezol prípravky SALON TEXTURES proti vypadávaniu vlasov. S výrobkami som bol mimoriadne spokojný, vlasy mi držia ako pribité, nevypadne ani vlások. V rádiu som však počul už končiaci rozhovor s výhradným dovozcom pre Slovensko, a preto mám pocit, že sa predávajú aj v SR. Rád by som vedel, kde môžem túto kozmetiku u nás kúpiť. Mgr. Peter F. - čitateľ

Túto sezónu nie, chcem čo najlepšie zvládnuť zimnú prípravu a sústrediť sa len na cestnú sezónu.

]Čo by ste chceli v cyklistike dosiahnuť? Kam až siahajú vaše športové ambície či sny?

vlastností či zručností?

VLASY NEPADAJÚ

NPD 849/13

]Tomáš, ako hodnotíte svoje vystúpenie na majstrovstvách sveta? Zrejme ste na šampionát vycestovali s inými cieľmi ako bola realita?

Zistili sme, že terapeutický vlasový šampón SALON TEXTURES a kondicionér SALON TEXTURES predáva na Slovensku firma Kvatrofin s.r.o. Ide o zrejme veľmi účinné a kvalitné výrobky, pretože Váš kladný ohlas nie je vôbec ojedinelý! Avšak kvalita týchto výrobkov nie je zadarmo – terapeutický šampón stojí 23 € a kondicionér 16

€. Odporúča sa používať ich súčasne. Pre Vás aj pre ďalších záujemcov je tu adresa a telefón, kde si môžete výrobky objednať, alebo priamo zakúpiť: KVATROFIN s.r.o. Škarniclovská 1 909 01 Skalica tel.: 034/664 74 35 www.vlasovakura.sk

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 40 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4462/11   Inzertné oddelenie: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

šport

Prievidzská primátorka navštevuje športové kluby Prievidzská primátorka Katarína Macháčková začala navštevovať športové kluby, ktoré mesto podporuje. Jej prvé kroky smerovali do prievidzskej Sokolovne za miestnymi džudistami a do športovej haly za zápasníkmi. „Rozhodla som sa, že postupne navštívim všetky prievidzské kluby, ktoré mesto finančne podporuje. Počas návštev jednotlivých klubov sa dozviem novinky o ich činnosti, čo sa im v poslednej dobe podarilo dosiahnuť, ale aj aké majú problémy a v čom by potrebovali pomôcť,“ priblížila význam svojich návštev v kluboch Katarína Macháčková.

U džudistov

Jej prvá návšteva smerovala k džudistom TJ Sokol Prievidza. Najvyššej predstaviteľke Prievidze i Branisla-

vovi Bucákovi, predsedovi komisie športu, mladé džudistické nádeje v Sokolovni predviedli ukážky tréningu i záverečnú prípravu na turnaj, ktorý ich čakal nasledujúci deň v Martine. „Oceňujem snahy predstaviteľov klubu posunúť úroveň džuda v Prievidzi na vyšší stupeň. O tom, že sa im túto ambíciu darí napĺňať, svedčí aj postupne rastúca členská základňa,“ uviedla Katarína Macháčková. „Teší nás, že medzi nás pani primátorka opäť zavítala, že sa o nás zaujíma. Sme veľmi radi, že nás mesto podpo-

Katarínu Macháčkovú vzali medzi seba aj zápasnícke nádeje. Foto: Branislav Bucák

ruje, my sa zasa snažíme čo najlepšie vychovávať svojich zverencov, viesť ich nielen k dobrým výkonom na žinenke a zdravému životnému štýlu, ale aj k zodpovednosti, cieľavedomosti či tímovosti,“

Džudisti TJ Sokol Prievidza s najvyššou predstaviteľkou Prievidze. Foto: Branislav Bucák

uviedol šéf a tréner džudistov TJ Sokol Prievidza Ľudovít Škultéty.

Medzi zápasníkov

Následne Katarína Macháčková zavítala spoločne s predsedom komisie športu Branislavom Bucákom do športovej haly, kde sídli tradičný Zápasnícky klub Baník Prievidza. Najskôr jej deti pod trénerskou taktovkou trénera Libora Mokrého st. ukázali časť tréningového procesu, potom nasledovali rozhovory s predstaviteľmi klubu, trénermi, rodičmi, ale aj mladými nádejami Baníka. „Na predstaviteľoch zápasníckeho klubu oceňujem, že svoj šport robia obetavo, s láskou, srdcom a všetky dotácie z mesta či od sponzorov investujú do svojich členov na ich ďalší výkonnostný rast. Svoje funkcie vykonávajú bez nároku na od-

platu, čo je dnes u väčších klubov už skôr raritou. Veľmi ma teší, že prácu klubu a trénerov kladne hodnotia aj rodičia,“ uviedla Katarína Macháčková. Zápasnícky klub Baník Prievidza si cení podporu mesta, aj vďaka nej mohli mladí zápasníci absolvovať viacero finančne náročnejších výjazdov. „Ako som už neraz spomenul, spomedzi zápasníckych klubov na Slovensku, máme mestom snáď najlepšie vytvárané podmienky na tréningový proces a  súťaženie. Sme za to vedeniu mesta vďační a budeme sa snažiť vždy o jeho čo najlepšiu reprezentáciu, ako aj o kvalitnú výchovu mládeže v Prievidzi,“ prezradil Vladimír Laco, predseda Zápasníckeho klubu Baník Prievidza. (lb)

do sezóny vstúpili jasným víťazstvom BC Prievidza v piatok odštartoval prvým extraligovým súbojom nový extraligový ročník 2013/14. Vstúpil doň správnou nohou, svojho súpera zo Spišskej Novej Vsi zdolal presvedčivo 83:56. Pod vysokú výhru Prievidze sa podpísal najmä slabší výkon hosťujúceho mužstva, ktoré zrejme nebudú miešať karty v hornej časti extraligovej tabuľky. Tam by, naopak, nechceli chýbať hráči BC, ktorých cieľom je minimálne postup do semifinále play-off. K naplneniu tejto ambície čaká prievidzských hráčov ešte ďaleká cesta. Tím, ktorý vedie chorvátsky odborník Krunoslav Krajnovič, disponuje siedmimi cu-

dzincami – Američanmi Richardom Fieldom, Rayom Willisom a Darrisom Sante-

em, Chorvátmi Markom Batinom a Draženom Klaričom, Čiernohorcom Milošom Lopičičom a Dánom Mikkelom Plannthinom. Domácu prievidzskú basketbalovú liaheň zastupuje trojica Róbert Šturcel, Marek Jašš a Martin Biňovský. Ďalšími Slovákmi v tíme sú Branislav Brliť a Michal Podhorský. „Moja prvotná predstava bola zložiť káder z vyrovnaného počtu Slovákov a cudzincov.

Bohužiaľ, je málo kvalitných a charakterných slovenských hráčov, ktorí chcú tvrdo pracovať. Generácie, ktoré prichádzajú z mládežníckych reprezentácií, nie sú príliš kvalitné, čo ukazujú aj výsledky jednotlivých výberov. Treba preto zlepšiť podmienky pre prácu s mládežou, hlavne mládežníckym reprezentáciám vytvoriť také podmienky, aby sa mohli kvalitne pripravovať a reprezentovať na vrcholných pod-

ujatiach. Aby aj hráči videli, že basketbal sa robí vážne a nebrali ho iba ako zábavu,“ povedal pre portál pdbasket. com pred štartom extraligy Krunoslav Krajnovič. O tom, či sa chorvátskemu trénerovi podarilo z hráčov dostupných na trhu vytvoriť správne fungujúci tím, veľa napovedia ďalšie týždne a blížiace sa extraligové zápasy. Branislav Bucák

Npd 19 2013 web  
Npd 19 2013 web  
Advertisement