Page 1

40 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Príloha

zdravie Ročník: V. číslo. 12/2013 Dátum vydania: 4. 7. 2013

Prievidza

Najúspešnejší žiaci

V lete sa nebudete nudiť

Deň rodiny v MŠ

Atraktívny súboj

str. 2 V priestoroch obradnej siene Mestského domu primátorka Prievidze slávnostne ocenila najúspešnejších žiakov prievidzských ZŠ.

str. 6 KaSS v Prievidzi pripravilo v spolupráci s mestom Prievidza a ďalšími partnermi v júli a v auguste bohatý kultúrny program.

str. 7 V stredu 19. júna sa konal v priestoroch areálu Materskej školy na Ulici Mišúta Deň rodiny, na ktorom si mohli deti zasúťažiť či overiť si svoje vedomosti.

str. 11 V areáli základnej školy Školská v Handlovej sa uskutoční netradičné podujatie – nultý ročník Hornonitrianskej futbalovej 24-hodinovej nonstopky.

VO VEĽKEJ LEHÔTKE A HRADCI UKONČILI VRTNÉ PRÁCE V prímestských častiach Prievidze, Veľkej Lehôtke a Hradci, v ktorých bola vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku aktívnych svahových deformácií, ukončili vrtné práce inžiniersko-geologického prieskumu. Poškodené budovy naďalej monitoruje statik. Firma Envigeo v postihnutej lokalite od 17. do 25. júna zrealizovala vrtné práce inžiniersko-geologického prieskumu. V dvoch lokalitách bolo zrealizovaných spolu 19 vrtov hlbokých desať, prípadne aj viac metrov, v závislosti od geologickej stavby územia. Pomocou inklinometrických vrtov, ktoré sú zabudované, sa budú dlhodobo monitorovať posuny a hladina podzemnej vody.

Mesto suplovalo štát

NPD 1146/13

Za vykonanie vrtov a priebežné kontroly statikom zaplatilo mesto takmer 30-tisíc eur napriek tomu, že podľa platnej vyhlášky má tieto činnosti zabezpečiť Ministerstvo životného prostredia zo štátnych prostriedkov, ak bola vyhlásená mimoriadna situ-

ácia. Prievidzská primátorka Katarína Macháčková to vysvetlila slovami: „Keby sme boli čakali a žiadali peniaze od ministerstva, mohol by sa zbytočne premrhať čas a pri takejto situácii bolo treba konať promptne. Preto som sa rozhodla uvoľniť peniaze z rezervného fondu mesta. Následne sme požiadali ministerstvo o preplatenie nákladov, no dostali sme informáciu, že momentálne nemajú v rozpočte na tieto účely vyčlenené financie. Potvrdilo to tak našu domienku, že keby sme nepresunuli prostriedky z rezervného fondu, zrejme by sa ešte ani len nezačal spomínaný prieskum.“

Cieľom zistiť príčiny

Hlavným cieľom inžiniersko-geologického prieskumu je zistenie priebe-

Popraskané múry na domoch trápia viacerých obyvateľov V. Lehôtky a Hradca. Foto: (mp)

hu šmykových plôch a príčin zosúvania sa pôdy. Výsledky prieskumu by mali byť k dispozícii v druhej polovici júla. Podľa výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu bude

následne navrhnutý rozsah sanačných opatrení. Pokračovanie na strane 7


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

PRIMÁTORKA PRIJALA NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV V priestoroch obradnej siene Mestského domu v Prievidzi nedávno primátorka Prievidze Katarína Macháčková slávnostne ocenila najúspešnejších žiakov prievidzských základných škôl. „V tejto obradnej miestnosti som ako primátorka mesta prijímala už mnoho významných osobností politického a spoločenského života, ale aj významných športovcov a umelcov. Teraz sú to žiaci prievidzských škôl, ktorí sa nejakým spôsobom dostali medzi špičku v oblasti, v ktorej reprezentovali nielen seba, ale predovšetkým svoju školu a naše mesto,“ prezradila Katarína Macháčková, najvyššia predstaviteľka Prievidze. „Mám úprimnú radosť z toho, že medzi účastníkmi mnohých okresných, krajských, celoslovenských a dokonca aj medzinárodných podujatí sa objavujú mená žiakov prievidzských škôl. Uvedomujem si, že dostať sa medzi najlepších nie je jednoduché, bez námahy a dobrej vôle sa úspechy nedostavia. Pri tejto slávnostnej príležitosti vám všetkým ďakujem za dosiahnutie krásnych výsledkov a za reprezentáciu mesta v mnohých oblastiach. Zároveň vám blahoželám, že ste prekonali sami seba a dokázali ste vynaložiť úsilie, ktoré prinieslo to pomyselné ovocie,“ uviedla prievidzská primátorka. Úspešní žiaci si ocenenia prevzali v troch kategóriách – vedomostnej, kultúrnej a športovej. Prinášame aj zoznam ocenených.

Kategória vedomostných súťaží Viktória Dodoková – ZŠ Ul. P. Dobšinského

Opakovane úspešne reprezentuje školu v biologickej olympiáde, v krajskom kole získala 2. miesto a v rámci Slovenska sa umiestnila na 11. mieste. Svoj projekt Krásky z Kľaku zamerala na pozorovanie zákonom chránených a ohrozených druhov rastlín vyskytujúcich sa v oblasti Kľaku.

Matej Mazúr a Jakub Mazúr – ZŠ Mariánska ul.

Vo všetkých vyučovacích predmetoch dosahujú výborné výsledky. Zaujímajú sa o prácu s počítačom, programovanie a radi stavajú robotov z lega. V medzinárodnej prehliadke robotov Trenčiansky robotický deň získali 1. miesto a v celoslovenskej súťaží v stavaní robotov Robotický Battle na Alejovej obsadili 2. miesto.

Dario Mikuš – ZŠ Mariánska ul.

Je intelektovo nadaný žiak triedy programu APROGEN. Získal 1. miesto v medzinárodnom kole programátorskej súťaže BALTIE 2013 a 4. miesto v celoslovenskom kole logickej olympiády organizovanej Pedagogickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a spoločnosťou MENSA Slovensko.

Pavol Beňadik – ZŠ Mariánska ul.

Je intelektovo nadaný žiak a v tomto školskom roku získal: 1. miesto v krajskom kole a 5. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády, 3. miesto v krajskom kole a 8. miesto v medzinárodnom kole súťaže v programovaní BALTIE 2013, 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, 1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii anglický jazyk a 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii francúzsky jazyk.

Adam Hagara a Pavol Hepner – ZŠ Rastislavova ul.

Obaja žiaci navštevujú triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Sú všestranne nadaní, úspešne reprezentujú školu vo vedomostných olympiá-

dach a športových súťažiach. V krajskom kole technickej olympiády obsadili 3. miesto.

Petra Žiaková – ZŠ Rastislavova ul.

Petra je jazykovo nadaná a všestranne aktívna. V krajskom kole anglickej olympiády sa umiestnila na 3. mieste, v krajskom kole dejepisnej olympiády bola dvanásta. Každoročne reprezentuje školu v okresnom kole matematickej olympiády a v športových súťažiach. Tento školský rok bola prijatá do Bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici.

Barbora Šmirinová – I. ZŠ Ul. S. Chalupku

Prievidzská primátorka Katarína Macháčková zablahoželala úspešným žiakom. Foto: (mp)

kých súťaží, ale nechýba ani na žiadnej športovej súťaži.

Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, vyniká najmä v cudzích jazykoch. V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku získala 2. miesto a rovnako 2. miesto obsadila aj v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku. Barborka je prijatá na Bilingválne gymnázium v Sučanoch.

V škole dosahuje vynikajúce výsledky a opakovane sa zapája do recitačných súťaží. Získal 2. miesto v krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko.

Dominika Boboková – I. ZŠ Ul. S. Chalupku

Lenka Baranovičová – ZŠ Mariánska ul.

V oblasti vzdelávania každoročne prospela s vyznamenaním, úspešne reprezentovala školu v súťaži História Prievidze v 19. storočí, ale aj v biologickej olympiáde. Jej veľkým úspechom je 3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku.

Kategória umeleckých súťaží Stanislav Kračmer – ZŠ Ul. energetikov

Patrí medzi mimoriadne talentovaných a aktívnych žiakov. Dosiahol vynikajúce výsledky v umeleckom prednese prózy. V celoslovenskom kole súťaže Timravina studnička obsadil 2. miesto. Aktívne sa zapája aj do speváckych a dramatic-

Juraj Šuňal – ZŠ Mariánska ul.

Je intelektovo nadaná a zapája sa najmä do literárnych súťaží. Píše básne, texty k piesňam a rôzne poviedky. Medzi jej najväčšie úspechy patrí: 3. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, 1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii anglický jazyk a 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii francúzsky jazyk.

Lukáš Vavrinec – ZŠ Mariánska ul.

Zaujíma sa o cudzie jazyky, ale aj biológiu a geografiu. Dosiahol úspechy: 1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii anglický jazyk a 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii francúzsky jazyk.

Danka Peticová – ZŠ Mariánska ul.

Zapojila sa do súťaže určenej mladým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi literárne tvoria. Napísala nielen zaujímavý text, ale preukázala aj rozhľad v oblasti internetu a informačných technológií. Za svoju prácu získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži JuniorText.

Miloš Gatial – ZŠ Mariánska ul.

V škole dosahuje vynikajúce výsledky, venuje sa práci s počítačom, ale aj futbalu. Tiež sa zapojil do celoslovenskej súťaže mladých autorov JuniorText a získal 3. miesto.

Kolektív žiakov 4. B triedy – ZŠ Ul. P. J. Šafárika

V celoslovenskej súťaži EURÓPA V ŠKOLE v sekcii multimediálnej tvorby získali žiaci cenu za filmovú tvorbu. Projekt Filmuškovia obsahoval tri literárne diela, na základe ktorých deti vytvorili scenár, kostýmy a napokon samotný film.

Viktória Dudková – ZŠ Ul. P. J. Šafárika

Je mimoriadne výtvarne nadaná. V celoslovenskej výtvar-


SPRAVODAJSTVO

číslo 12/2013

nej súťaži DIELO TVOJICH RÚK získala 2. miesto s prácou na tému Mám svoj sen. Okrem toho je aj absolútnou víťazkou celoslovenskej výtvarnej súťaže Pomáhame ohrozeným druhom, ktorú organizovala Zoologická záhrada v Bojniciach.

Adriana Čavojská – ZŠ Ul. P. J. Šafárika

V celoslovenskej súťaži DETI V ZÁHRADKE, ktorú každoročne organizuje Slovenský zväz záhradkárov získala ocenenie za najkrajšiu výtvarnú prácu.

Dária Zubovská – ZŠ Ul. P. J. Šafárika

NPD 984/13

Talentovaná Dária získala v tomto školskom roku viacero výtvarných ocenení. V regionálnej súťaži, ktorú organizovalo Kultúrne centrum v Moldave nad Bodvou MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO získala 1. miesto, v celoslovenskej súťaži Slovenského zväzu záhradkárov DETI V ZÁHRADKE mala ocenenú najkrajšiu prácu a v celoslovenskej súťaži FULLOVA RUŽA, ktorej organizátorom

je Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach získala 2. miesto.

Paulína Šimková – ZŠ Ul. P. J. Šafárika

V celoslovenskej súťaži FULLOVA RUŽA organizovanej Základnou školou Ľudovíta Fullu v Košiciach jej odborná porota udelila 1. miesto.

Ivana Juríková – ZŠ Ul. P. J. Šafárika

Aktívne sa zapája do rôznych výtvarných súťaží. V celoslovenskej súťaži FULLOVA RUŽA získala Ivana 1. miesto.

Valentína Vlková – Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

Každoročne sa úspešne zúčastňuje speváckych súťaží populárnej i klasickej hudby. V tomto školskom roku získala: 1. miesto v celoslovenskej súťaži Stančekova Prievidza a 1. miesto, ako aj cenu Laureáta v celoslovenskej súťaži populárnej piesne Bojnická Perla.

3

Radovan Huba – Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

Získal popredné umiestnenia v celoslovenských i medzinárodných súťažiach v hre na gitare: zlaté pásmo v celoslovenskej gitarovej súťaži s medzinárodnou účasťou Prievidza 2012, zlaté pásmo v celoslovenskej gitarovej súťaži s medzinárodnou účasťou Bojnice 2013, 2. miesto v celoslovenskej súťaži Ružomberská klasická gitara, Čestné uznanie v Medzinárodnej súťaži Fernanda Sora vo Frýdku – Místku, 2. miesto v celoslovenskej súťaži Nitrianska lutna a 2. miesto v medzinárodnej Súťaži mladých gitaristov v Štúrove.

Kategória športových súťaží Adam Toráč – ZŠ Ul. P. Dobšinského

Bol lídrom a najužitočnejším hráčom družstva starších žiakov v basketbale, ktoré obsadilo v krajskom kole 2. miesto. Školu pravidelne re-

Ocenení žiaci sa zapísali aj do pamätnej knihy mesta. Foto: (mp)

prezentuje aj v atletických súťažiach. Veľmi dobré výsledky dosahuje však aj v učení.

Jakub Krajč – ZŠ Malonecpalská ul.

Dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky vo vedomostných aj športových súťažiach. V krajskom kole geografickej olympiády patril medzi úspešných riešiteľov, obsadil 15. miesto. Ako člen gymnastického družstva základnej školy získal v gymnastickom štvorboji 1. miesto v re-

gionálnom kole a 2. miesto v krajskom kole. Jakub sa rád zapája aj do ďalších aktivít školy, dosahuje výborné vyučovacie výsledky a má vzorné správanie.

Družstvo starších žiakov – ZŠ Ul. P. J. Šafárika

Jedenásť chlapcov – úspešných volejbalistov obsadilo v krajskom kole 3. miesto. (bb)


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

VÝMENA OKIEN I PODPORA KULTÚRY V minulom čísle sme priblížili niekoľko projektov, na ktoré mesto Prievidza svojou aktívnou politikou získalo financie aj z mimorozpočtových zdrojov. Vďaka nim vyrastie nové dopravné ihrisko pre deti, skrášli sa mestský park či bude opäť na Námestí Slobody Letná čitáreň.

V Prievidzi mestská spoločnosť Unipa opravuje lavičky. Foto: (mp)

OPRAVA LAVIČIEK NA ÚZEMÍ MESTA V uplynulých dňoch pracovníci mestskej spoločnosti UNIPA začali s revíziou lavičiek na území mesta. „Niektoré lavičky boli vzhľadom na ich vek a opotrebovanie značne znehodnotené. Drevené časti mestských lavičiek, ktoré boli poškodené, zamestnanci UNIPY vymenili za nové plastové komponenty, čím sa životnosť lavičiek predĺžila a opäť slúžia obyvateľom mesta na od-

dych a relax,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. Opravy prievidzských lavičiek začali prebiehať na sídlisku Kopanice. Postupne sa lavičky opravujú aj v ďalších lokalitách mesta. (bb)

PYRAMÍDY Z LETNIČIEK ZDOBIA PRIEVIDZU Po výsadbe mestských záhonov a kruhových objazdov bude letnú atmosféru v Prievidzi dopĺňať ešte viac kvetov. Mesto budú zdobiť pyramídové kvetináče, ktoré sú vysadené letničkami. „Mestská spoločnosť UNIPA začala s umiestňovaním šiestich letničkových pyramíd na Námestí Slobody, pred Kostolom najsvätejšej Trojice a na Ulici M. R. Štefánika pred hotelom Magura. Ďalšie štyri pyramídy boli vysadené a umiestnené v Prievidzi v priebehu mesiaca jún. Tieto kvetináče sa nachádzajú na pešej zóne na sídlisku Kopanice a na sídlisku Zapotôčky,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. Centrum mesta a sídlisko Píly budú okrem letničkových pyramíd zdobiť aj závesné kvetináče. Tieto kvetináče osadili zamestnanci UNIPY konkrétne na Námestí Slobody a na Ulici M. R. Štefánika. Vysadené sú muškátmi, ktoré budú skrášľovať Prievidzu až do konca ok-

tóbra, avšak bude to závisieť aj od klimatických podmienok. Kvety tak budú spríjemňovať prievidzské námestia najmä počas letných dní. Text a foto: (bb)

Nie sú to však jediné úspešné projekty, na ktoré mesto v poslednej dobe vďaka kvalitne pripraveným projektom získalo mimorozpočtové financie. Škôlkarov a rodičov detí z Materskej školy z Nábrežie svätého Cyrila v Prievidzi potešila správa o rekonštrukcii priestorov školy. „Budovy našich škôl sú v zlom stave, žiaľ, do mnohých sa roky neinvestovalo. Snažíme sa momentálne nájsť cesty, aby sme v čo najväčšej miere eliminovali následky investičného dlhu. Predmetom tohto projektu je výmena okien a dverí pavilónu jaslí Materskej školy na Nábreží svätého Cyrila v Prievidzi. Pôvodné okná sú v zlom stave, realizáciou projektu sa taktiež zníži energetickej náročnosti objektu, skvalitní sa vzdelávací proces a znížia sa dopady na životné prostredie,“ uviedol viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina. Celkový rozpočet projektu, ktorý realizuje mesto v spolupráci so spoločnosťou Enel, je viac ako 23-tisíc eur, pričom dotácie z nadácie Pontis predstavuje 9 500 eur. Kofinancovanie mesta je takmer 14-tisíc eur.

Tvorba mladých umelcov

Mesto Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza sa snaží podporovať aj projekty zamerané na podporu kultúry, tvorby mladých autorov či na prezentácie histórie našej kultúry. Jeden z úspešných projektov nesie názov NightART – večery s umením. Jeho celkový rozpočet je

Ľuboš Maxina ukazuje poškodené okná materskej školy. Foto: (bb)

1 134 eur, pričom tisíc eur je dotácia z Ministerstva kultúry SR. Zámerom projektu NightART – večerov s umením je najmä podpora a prezentácia súčasnej amatérskej autorskej tvorby umelcov z regiónu hornej Nitry. Viac prezradil Ľuboš Maxina: „Cieľom projektu je prostredníctvom realizácie šiestich multižánrových večerov – NightART-ov inovatívnou a atraktívnou formou predstaviť súčasnú amatérsku tvorbu mladým ľuďom, vytvoriť priestor na obojsmernú konfrontáciu amatérskych umelcov a divákov, podnietiť diskusiu či výmenu názorov.“

Umenie regiónu

Ďalším úspešným projektom z oblasti kultúry je Tradičné umenie regiónu. Jeho cieľom je prezentovať, oživovať a popularizovať pôvodné ľudové remeslá a tradície pre deti základných škôl, stredoškolákov a širokú verejnosť spojené s možnosťou vyskúšania si jednotlivých techník. „Zámerom projektu je raz za polroka vytvoriť rozmanité podujatie s pestrou ponukou umeleckých remesiel. Každé Tradičné umenie regiónu bude venované inému ročnému obdobiu a tradíciám. Podujatie v marci so symbolom jari bude sumarizovať tradície, zvyky a remeslá viažuce sa na Fašiangy a Veľkú noc a Umenie regiónu v novembri bude popisovať zimné obdobie

a s ním späté dušičky a Vianoce. Dôležitou súčasťou podujatie budú workshopy – dielne, kde si návštevníci budú mať možnosť vyskúšať jednotlivé remeslá,“ priblížil zaujímavú myšlienku viceprimátor Prievidze. Celkový rozpočet projektu je 590 eur, dotácia z ministerstva kultúry 500 eur.

Tradičný jarmok

Pomôcť rozvíjať miestnu kultúru nadviazaním na históriu tradičných jarmokov v Prievidzi má aj projekt s názvom Na prievidzskom rínku. Počas tradičných hodových slávností, konaných v auguste, budú na Námestie slobody rozmiestnené „šiatre“ s remeselnými výrobkami osobitne tých druhov, ktoré nadväzujú na najrozšírenejšie remeslá a cechy v minulosti. Rínok bude mať i svoje pódium, na ktorom budú v sprievodných programoch folklórne, dychové a divadelné skupiny v krátkych scénkach uvádzať výjavy viazané na život remeselníkov a spievať piesne s touto tematikou. Nebude chýbať podávanie tradičných jedál typických pre hornú Nitru v tradičných drevených a keramických nádobách. Celkový rozpočet projektu je 905 eur, dotácia od ministerstva kultúry vo výške 800 eur.

Branislav Bucák


SPRAVODAJSTVO

číslo 12/2013

NAJÚSPEŠNEJŠÍMI „OLYMPIONIKMI“ SÚ DETI Z MŠ NA NÁBREŽÍ SVÄTÉHO CYRILA Prievidzská športová hala bola vo štvrtok 20. júna plná súťažechtivých detí. Mesto Prievidza v spolupráci s Olympijských klubom Prievidza zorganizovali už 17. ročník Letnej športovej olympiády detí materských škôl z Prievidze. Stodesať detí súťažilo celkovo v piatich disciplínách – v behu na 20 metrov, v behu na 20 metrov cez prekážky, v skoku do diaľky z miesta, v hode tenisovou loptičkou a v štafetovom behu. Ocenení boli najlepší jednotlivci, ale aj najlepšie školy v celkovom poradí. Deti pred samotnou súťažou zložili sľub o čestnom súťažení v duchu fair-play a vyvesili v City arene olympijskú zástavu.

„Zámerom podujatia bolo zapojiť deti do športovania, vytvoriť a rozvíjať u nich vzťah k pohybu, aby si už od útleho veku osvojili zdravý životný štýl,“ prezradila jedna z hlavných organizátoriek Edita Ertlová. Tá mala radosť nielen z vydareného podujatia, ale aj z výsledkov jej detí, keďže je riaditeľkou Materskej školy na Nábreží svätého Cyrila, ktorá súťaž vyhrala. „Veľmi ma to potešilo, počas 17. ročníkov sa nám podarilo zvíťaziť vôbec po prvýkrát. Dovtedy sme boli najlepšie na štvrtej priečke v minulom roku.“

Svedomitá príprava

Príprava na toto podujatie nie je len o jednom dni, na materských školách sa koná najskôr školské kolo, kde sa vyberú najlepší na reprezentáciu školy na finále olympiády.

„K súťaži pristupujeme každoročne svedomito, aktívny pohyb máme v materskej škole celoročne, no ako sa blíži deň „D“ zintenzívňujeme prípravu a pracujeme s najlepšími. Tento rok to prinieslo svoje ovocie vo forme víťazstva,“ dodala Edita Ertlová.

Vyhrali všetci

Letná olympiáda materských škôl však nie je v prvom rade o výsledkoch, ale o zapojení detí do aktívneho pohybu. Súťaž splnila svoj zámer, vyhrali v nej všetci, ktorí sa zapojili, či už v rámci školského kola alebo vo finále v športovej hale. „Deti v posledných rokoch strácajú záujem o šport. Kým v minulosti športové kluby robili výbery detí, dnes je situácia úplne iná. Aj preto patrí vďaka všetkých organizátorom i pedagogickým

Najatraktívnejšou disciplínou bol beh na 20 metrov. Foto: (lb)

pracovníkom v materských školách, ktorí sa snažia u detí budovať a rozvíjať vzťah k športu a k zdravému životnému štýlu,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.

Môj úsmev bude odteraz žiarivý! za

35

B O D OV

-25 % NA CELÝ SORTIMENT ÚSTNEJ HYGIENY Uplatnite si do 31. 07. 2013 na termináli 35 bodov a získajte kupón so zľavou -25 % na ľubovoľný počet výrobkov zo sortimentu ústnej hygieny.

Tešíme sa na vás v týchto dm predajniach: OC Korzo, Nábrežná ulica č. 1913/5A, Prievidza Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza

NPD 696/13

www.dm-drogeriemarkt.sk www.facebook.com/dm.Slovensko

(lb)

Najlepšia päťka v hodnotení olympiády materských škôl: 1. MŠ na Nábreží sv. Cyrila 2. MŠ na Ulici Benického 3. MŠ na Ulici Mišíka 4. – 5. MŠ na Clementisovej ulici 4. – 5. MŠ na Ul. Gorkého

5


novinky

KULTÚRA

6

BOHATÝ PROGRAM NA LETNÉ MESIACE Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravilo v spolupráci s mestom Prievidza a ďalšími partnermi v júli a v auguste bohatý kultúrny program. Záujemcovia sa môžu tešiť na letnú čitáreň, o ktorej sme informovali v minulom čísle, no i na viacero jedno či viacdňových podujatí. Prinášame ich súhrn.

Júl Letná čitáreň na Námestí slobody

Kedy: 1. júla – 31. augusta Kde: Námestie slobody Prievidza Na Námestie slobody prichádza opäť modrý kontajner. Počas leta sa môžete tešiť na čítanie pod holým nebom, športové aktivity, sedacie vaky, sprievodné aktivity a programy. Všetky aktivity sú bezplatné! Projekt bol podporený z prostriedkov Nadácie Intenda.

Oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, v rámci Roka výročí mesta Prievidza Kedy: 4. júla

Pietna spomienka pri súsoší sv. Cyrila a Metoda

Kedy: o 17.30 h Kde: súsošie sv. Cyrila a Metoda na Ul. A. Hlinku, Prievidza Účinkujú: Mužská spevácka skupina JASS, Alena Ondrejmišková (recitácia).

Slávnostný koncert venovaný vierozvestcom

Kedy: o 18.00 h Kde: Farský kostol sv. Bartolomeja, Prievidza V programe koncertu účinkujú: Anton Bobuš (organ), Orchester Základnej umeleckej školy L. Stančeka v Prievidzi, Miešaný spevácky zbor Rozkvet, diriguje: Ján Glos. Vstup voľný. Organizátori: mesto Prievidza, KaSS Prievidza, OP a MO Matice slovenskej Prievidza, Rímskokatolícky farský úrad Prievidza.

Od prameňa národnej rieky Nitry a XV. ročník výstupu na Kľak

Čoraz populárnejší sa stáva aj Blší trh na námestí. Foto: KaSS

Kedy: 5. júla Organizujú MO Matice slovenskej Prievidza a Klub slovenských turistov horná Nitra. Odchod autobusov k prameňu rieky Nitry: 8.00 h – autobusová stanica a o 9.00 h – parkovisko za budovou VŠ. Symbolický poplatok 1,00 €.

Blší trh

Kedy: 20. júla od 9.00 h Kde: Námestie slobody Prievidza Námestie slobody zaplavia zberateľské predmety, hand made vecičky, kultové tituly z Mestskej knižnice M. Mišíka a ďalšie vlastno- aj nevlastnoručne vyrobené predmety, ktoré len tak ľahko v obchodoch nenájdete. Ak máte záujem o predaj niektorých zo spomínaných predmetov, je potrebné nahlásiť svoj záujem na: kasspd@prievidza. sk, 046/541 21 34.

Ten Lihocký zadný vŕštek

Kedy: 21. júla 2013 o 16.00 h Kde: Chata Mraznica Veľká Lehôtka Folklórne slávnosti speváckych skupín.

Anna Bál

Momentka z minuloročného podujatia Na prievidzskom rínku. Foto: KaSS

Kedy: 26. júla o 19.00 h Kde: Námestie slobody Prievidza Tanečná zábava pod holým nebom vo svetle lampiónov s HS Forever band.

Občerstvenie zabezpečené!

August Bažant Kinematograf 2013

Kedy: 3. – 6. augusta vždy o 21.00 h Kde: Námestie slobody Prievidza Letný filmový festival s projekciou českých a slovenských filmov opäť v Prievidzi! Môžete sa tešiť na nasledujúce tituly: U mĕ dobrý, Samotári, Viditeľný svet a Lóve.

Od počiatku

Kedy: 10. augusta o 20.00 h Kde: Pribinovo námestie (Farský kostol sv. Bartolomeja) Repríza multimediálneho predstavenia z histórie mesta, venovaná Roku výročí mesta Prievidza. Účinkujú: Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI Prievidza, TS Mimikry Bojnice, Xoana Štúdio Prievidza, TK Fantastic Prievidza, FS Vtáčnik Senior Prievidza. Réžia: Vojtech Bartko.

Na prievidzskom rínku

Hodové koncertné popoludnie s domácimi i hosťujúcimi dychovými kapelami. Môžete sa tešiť na nasledujúce kapely: SDO Prievidza, DH Lehota pod Vtáčnikom, Hornonitranka Prievidza, Sebedražská kapela, Bojnická kapela a Hodová veselica s Borovienkou. Občerstvenie zabezpečené!

II. Beton Streetball Prievidza

Kedy: 17. augusta Kde: Námestie slobody Prievidza II. ročník streetbalového turnaja Beton Streetball Prievidza.

Blší trh

Kedy: 24. augusta od 9.00 h Kde: Námestie slobody Námestie slobody zaplavia zberateľské predmety, hand made vecičky, kultové tituly z Mestskej knižnice M. Mišíka a ďalšie vlastno- aj nevlastnoručne vyrobené predmety, ktoré len tak ľahko v obchodoch nenájdete.

Kedy: 11. augusta od 10.00 do 15.00 h Kde: Námestie slobody Prievidza Rekonštrukcia historického jarmoku na námestí s programom a zaujímavosťami.

Ak máte záujem o predaj niektorých zo spomínaných predmetov, je potrebné nahlásiť svoj záujem na: kasspd@ prievidza.sk, 046/541 21 34.

Hody pri dychovke

Kedy: 28. augusta Kde: Námestie slobody Prievidza

Kedy: 11. augusta o 14.00 h Kde: Námestie slobody Prievidza

Pietny akt kladenia vencov k SNP


číslo číslo 08/2013 12/2013

zdravie

1

TÉMA

Ročník: I. číslo. 04/2013 Dátum vydania: 4. 7. 2013

6 ȗ eh6 ȗ 

ȗ e 6ȗ Ih WȗUȗ Ȗ ȗÜ Ochorenie chrbtice sa môže prejavovať rôznymi príznakmi, môžeme ich rozdeliť podľa delenia chrbtice. Chrbtica sa začína krčnou chrbticou a jej poškodenie môžeme rozdeliť do dvoch skupín: cervikraniálny syndróm a cervikobrachiálny syndróm.

Cervikokraniálny syndróm, v skratke CC syndróm ġDåNêQi]RYVĐDKNêPY\VYHWOHQtPMHWRV\QGUyPNWRUêVD SUHMDYXMHEROHVĢRXKODY\Y\YRODQRX]PLHVWDSUHFKRGXNUþQHM FKUEWLFHDOHEN\%ROHVĢMHVS{VREHQiGUiåGHQtPKODYRYêFK QHUYRY9WHG\PiPHVWXKQXWpVYDO\YREODVWLNUNX]KRUãHQ~SRK\EOLYRVĢNUNXDVLOQ~ Y\UiåDM~FXEROHVĢKODY\7iWR EROHVĢP{åHE\ĢMHGQRVWUDQQi DOHERRERMVWUDQQi]R]iKODYLD SRFHORPREYRGHKODY\DNRREUXþDåSRþHORY~REODVĢ%ROHVĢ QLHNHG\Y\UiåD]R]DGX]DXFKR DåQDWYiUDDåNRNXýDVWRQHYLHPHþLMHEROHVĢVS{VREHQi]R]iSDOXSUtQRVRYêFKGXWtQDOHER]R]iSDOXVWUHGQpKR XFKD3UL&&V\QGUyPHP{åX E\ĢVSULHYRGQpSUt]QDN\]iYUDWH]YUDFDQLHSRFLWQDYUDFDQLHþORYHNPiSRFLWDNRNHE\ VDVQtPÄWRþLOFHOêVYHW³

Ako tento hrôzostrašný syndróm vzniká? &&V\QGUyPY]QLNiSULQHSULPHUDQHM]iĢDåLNUþQHMFKUEWLFH þLXåSULQHGRVWDWRþQHMDNWLYLWHDOHDMSULSUHĢDåRYDQt7RWR RFKRUHQLHMHW\SLFNpSUHNXOWXULVWRY D SUH YHĐPL DNWtYQ\FKãSRUWRYFRYNWRUtSRVLĐĖXM~EH]DNpKRNRĐYHNYHGHQLD DY\QHFKiYDM~UR]FYLþHQLH7DN LVWRWHQWRV\QGUyPQiVP{åH SRVWLKQ~ĢSULGOKRGREHMVWUQXOHMSRORKHNUþQHMFKUEWLFHVSRMHQHMVSULHYDQRPDOHERVNOLPDWL]iFLRX7HUD]VLLVWHYHĐD

CC syndróm

ĐXGtSRYLH³SUHVQHWRVRPPDO NHćVPHVDYUiWLOL]GRYROHQN\ãRIpURYDOVRPKRGtQ VGRNRUiQRWYRUHQêPLRNQDPLDSRGRYROHQNHQDPLHVWR SRFLWX]UHOD[RYDQLDDRGG\FKXVRPVLXåtYDOEROHVĢKODY\DVWDYDNRNHE\VRPERO RSLWê³3UHVQHWRPXVDWUHED Y\KêEDĢDY\YDURYDĢ

Cervikobrachiálny syndróm (CB syndróm) MHWRV~ERUSUt]QDNRYY\YRODQêFKGUiåGHQtPQHUYRYYGROQHMþDVWLNUþQHMFKUEWLFH9SRSUHGtV~EROHVWLY\VWUHĐXM~FH ]NUþQHMFKUEWLFHGRSOHFDUDPHQDP{åHY\VWUHĐRYDĢDå GRMHGQRWOLYêFKSUVWRYQDUXNH %ROHVĢVD]YêãLXåSULPLQLPiOQRPSRK\EHKODYRXWODNRPQDWHPHQRKODY\EDGRNRQFDDMSULNDãOLDNêFKQXWt 3UL&%V\QGUyPHEêYDREPHG]HQiSRK\EOLYRVĢKODY\ DDMYUDPHQQRPNĎEH7HQWR V\QGUyPVDSUHMDYXMHDMSRUXFKRXFLWOLYRVWLPUDYþHQtP YSUVWRFKDåGRNRQFDNĚþPL

3Ut]QDN\QHWUHED]DQHGEDĢ&%V\QGUyPEêYDYlþãLQRXMHGQRVWUDQQêDþDVWRVDRSDNXMH

YUXNiFK7LHWRSRVOHGQpSUt]QDN\QHWUHED]DQHGEDĢ&% V\QGUyPEêYDYlþãLQRXMHGQRVWUDQQêDþDVWRVDRSDNXMH

Ako vzniká CB syndróm? 'HJHQHUDWtYQH]PHQ\QDSODWQLþNiFKNUþQHMFKUEWLFHNWRUp VPHXåVSRPtQDOLYSUHGFKiG]DM~FLFKGLHORFKSUtORK\VD SUHMDYXM~SUiYHWêPWRV\QGUyPRP.WRUiSODWQLþNDMHSRVWLKQXWiVD]LVWtSRGĐDSUt]QDNRY OHER~WODNQDVSLQiOQ\NDQiO NUHVOtVYRMXW\SLFN~NUHVEX 7iWRNUHVEDVDYROiGHUPDWyP &HOêQiãRUJDQL]PXVSRþQ~F PR]JRPFH]PLHFKXDPLH- 'HUPDWyP±GUiK\NUþQêFKPLHFKRYêFKQHUYRY FKRYpQHUY\MHMHGHQ~åDVQê VR¿VWLNRYDQêV\VWpP LQêPLVS{VREPLRNWRUêFKVWH .GHJHQHUDWtYQHPXSRãNRGH- VDPRKOLGRþtWDĢSUiYHYPLQXQLXNUþQHMFKUEWLFHVDGRSUDFX- OHMSUtORKH Ďalšie pokračovanie témy MHPHQHSULPHUDQêPSUHĢDåRYDnájdete v septembrových QtPYWHMWRREODVWLGOKRGREêP číslach noviniek. SUHGNORQRPKODYQHSULVHGDYRP]DPHVWQDQtDPQRKêPL ZZZ]GUDYDFKUEWLFDVN


II

novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 04/2013

 , 'Č–, 

Č— 

h Č— Č—Č—U6h 

CviÄ?ebnĂĄ zostava pre deti ObÄ?ianske zdruĹženie Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot v rĂĄmci projektu ZdravĂ˝ chrbĂĄtik prinĂĄĹĄa cviÄ?ebnĂş zostavu pre deti. Na DVD nĂĄjdete 20 minĂşt cviÄ?enia na posilnenie chrbtice, nĂĄcvik sprĂĄvneho drĹžania tela a krĂĄtku rozcviÄ?ku pĂştavou formou.

Aj keÄ? v dneĹĄnej dobe nie je nĂşdza o dobrĂŠ nĂĄpady, no nĂĄjsĹĽ spoloÄ?nosĹĽ, ktorĂĄ vĂĄĹĄ dobrĂ˝ nĂĄpad podporĂ­ a pomĂ´Ĺže vĂĄm ho zrealizovaĹĽ je neskutoÄ?ne nĂĄroÄ?nĂŠ aĹž nereĂĄlne. Na zaÄ?iatku vĹĄetkĂŠho je vĹždy nadĹĄenie a entuziazmus ÄžudĂ­, no ak to nemĂĄ vĂ­ziu a podporu veÄžmi rĂ˝chlo nadĹĄenie pominie a zostane len pri veÄžkĂ˝ch snoch a plĂĄnoch. Ale nĂĄĹĄ sen sa stal realitou za to mĂ´Ĺžeme poÄ?akovaĹĽ spoloÄ?nosti MONDI SCP RuĹžomberok a Prvej stavebnej spoloÄ?nosti, a. s., za podporu.

DVD si budete môcż objednaż na strånke

www.zdravachrbtica.sk

YLHD VDGQXWtPQD VWDFLRQiUQ\ ELF\NHOPRKOLY\SHGiORYDĢÂżQDQĂžQ~SRGSRUXWRKWRSURMHNN WX7URFKRXSRWXD GULQ\QD ELF\NOL]DPHVWQDQFLSRPRKOL VYRMLPGHĢRPD WĂŞP]DEH]SHĂžLOL]DN~SHQLHÂżWO{SWSUH YĂŁHWWUHWt URN VD XVNXWRĂžQLOD N\]iNODGQpĂŁNRO\Y RNUHVH5XY VSRORĂžQRVWL021',6&3 ĂĽRPEHURN2G VHSWHPEUDEXG~ GREURYRÄ?QiDNWLYLWD'HÄ–]PH- YĂŁHWN\GHWLY\XĂĽtYDĢWLHWRÂżWQ\NWRUiVO~ĂĽLQD SURSDJiFLX ORSW\D WĂŞPVLXĂĽRG SUYHMWULHEH]SHĂžQRVWLSUiFH]GUDYpKR G\Y ĂŁNROVNHMODYLFLSRVLOÄ–RYDĢ ĂŁWĂŞOXVSUiYQHKRSRK\EXD SRG- VYRMFKUEiWLN SRU\U{]Q\FKDNWLYtW3UiYH 7RXWRFHVWRXVDFKFHPHSRWHQWRURNVDUR]KRGODVSRORĂž- ćDNRYDĢSUH]LGHQWRYL021QRVĢĂĽH SRGSRUtQiĂŁSURMHNW ',6&35RPDQRYL6HQHFNp=GUDYĂŞFKUEiWLN3UiYHXUR- PX]D MHKRQDGĂŁHQLHD SRGSRUX EHQtPQLHĂžRKRSUH VYRMH]GUD- SURMHNWXWDNLVWRSiQRYL3HW-

URYL-DNXEtNRYLD SDQL.DWDUtQH%HQGtNRYHM]D LFKSRPRF D SRGSRUX 1HFKFHPH ]DEXGQ~Ģ DQL QD ćDOãtFKNWRUtQiPSRPRKOL SRGSRULĢSURMHNW9 SUYRP UDGH3UY~VWDYHEQ~VSRORÞQRVĢ D V NWRUi SRGSRULOD]DN~SHQLHG\QDPLFNêFK SRGVHGiNRYSUH MHGQXWULHGX Y GYRFK]iNODGQêFKãNROiFK Y RNUHVH5XüRPEHURND ]DULDGHQLHMHGQHMWULHG\Y MHGQHM]iNODGQHMãNROHVSLQiOQ\PLVWROLÞNDPL 0JU =X]DQD+UÞNRYi PDQDüHUSURMHNWX


novinky Ä?Ă­slo 12/2013

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 04/2013

  ' Č– 

WČ—EČ—

Park v centre RuĹžomberka sa 17. jĂşna predpoludnĂ­m premenil na rehabilitaÄ?nĂş telocviÄ?Ĺˆu detskĂ˝ch chrbtĂ­c. Stovky Ĺžiakov z dolnoliptovskĂ˝ch materskĂ˝ch a zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l (ZĹ ) si na podujatĂ­ v rĂĄmci projektu ZdravĂ˝ chrbĂĄtik nadĹĄene rozchytali obrovskĂş pyramĂ­du novĂ˝ch fitlĂ´pt a zacviÄ?ili si pod vedenĂ­m odbornĂ˝ch inĹĄtruktorov. Ă„6pULDRULHQWDĂžQĂŞFKY\ĂŁHWUHQtSULDPRYĂŁNROVNĂŞFK]DULDGHQLDFKQiPMDVQHSRWYUGLODĂĽHDĂĽYLDFDNRGYHWUHWLQ\ GHWtPDM~RFKRUHQLDFKUEWLFHYSRĂžLDWRĂžQRPĂžLUR]YLQXWHMĂŁRPĂŁWiGLX2NUHPNRQNUpWQHMSRPRFLFKFHPHWRXWR IRUPRXXSR]RUQLĢĂĽHFHOiVSRORĂžQRVĢVDEXGHPXVLHĢ]DPHUDĢQDWHQWRSUREOpPNWRUĂŞXĂĽ ]iYDĂĽQRVĢRXGRELHKDLQpFLYLOL]DĂžQpFKRURE\ÂłXYLHGRO SUH7$65SUHGVHGDRUJDQL]iWRUVNpKRREĂžLDQVNHKR]GUXĂĽHQLD=D]GUDYĂŁtĂĽLYRWQHXURFKLUXUJ5yEHUW5XVQiN Ă„9ĂŁHWFLVPHW~WRVNYHO~DNFLXNWRUHMKODYQĂŞPFLHÄ?RP MHQH]LĂŁWQiSRPRFMHGQR]QDĂžQHSULYtWDOL$ODUPXM~FDVLWXiFLDNHćSUREOpP\VFKUEWLFRXPiĂžRUD]YLDFGHWtQiV XĂĽWDNPHUSUHGURNRPPRWL-

YRYDODQD]ULDGHQLHJ\PQDVWLFNHMWHORFYLĂžQH6WDUpÂżWORSW\ VDYQHMSUDYLGHOQĂŞPFYLĂžHQtP ULDGQHRSRWUHERYDOLWLHWRQRYp VDQiPSUHWRQiUDPQHKRGLDÂł NYLWRYDOULDGLWHÄ?UXĂĽRPEHUVNHM =â=DUHY~FD0LFKDO/D]iU

III

'R RNROLWĂŞFK ĂŁN{O SRSXWXMH RNUHPLQĂŁWUXNWiĂĽQ\FKYLGHRQRVLĂžRYVFYLĂžHQLDPLFHONRP ÂżWO{SW6DGXĂŁSHFLiOQ\FK VSLQiOQ\FKVWROLĂžLHN]tVNDODPDORWULHGQD=âY/XGURYHMNGH GRQLFK]DVDGQ~SUYiFLĂ„9HUtPHĂĽHWRSULQHVLHSULD]QLYĂŞ ~ĂžLQRN&KUEWLFHGQHĂŁQĂŞFKGHWt WUSLDGOKĂŞPLKRGLQDPLVWUiYHQĂŞPLY\VHGiYDQtPSULSRĂžtWDĂžRFK6NXWRĂžQHVPHYHÄ?PLUDGL ĂĽHVPHVDPRKOL]~ĂžDVWQLĢWRKWRYHÄ?PLXĂĽLWRĂžQpKRSURMHNWXÂł GRGDODULDGLWHÄ?ND=âY/XGURYHM6RÄ–D)LULFRYi

7$65

Som invalidnĂĄ dĂ´chodkyĹˆa a dopoÄ?ula som sa, vraj mĂĄm moĹžnosĹĽ poĹžiadaĹĽ si o prĂ­spevok na prerobenie kĂşpeÄžne. S mojou mobilitou je to stĂĄle horĹĄie, som po viacerĂ˝ch operĂĄciĂĄch chrbtice a povedzme uĹž len samotnĂ˝ vstup do vane mi robĂ­ veÄžkĂŠ problĂŠmy. Z dĂ´chodku vĹĄak nemĂĄm ani najmenĹĄiu ĹĄancu zabezpeÄ?iĹĽ si prispĂ´sobenie... RenĂĄta PeĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok na úpravu bytu, rodinnĂŠho domu alebo garĂĄĹže moĹžno podÄža § 37 zĂĄkona Ä?. 447/2008 Z. z. o peĹˆaĹžnĂ˝ch prĂ­spevkoch na kompenzĂĄciu ĹĽaĹžkĂŠho zdravotnĂŠho postihnutia a o zmene a doplnenĂ­ niektorĂ˝ch zĂĄkonov v znenĂ­ neskorĹĄĂ­ch predpisov poskytnúż fyzickej osobe s żaĹžkĂ˝m zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m, ktorĂĄ je podÄža komplexnĂŠho posudku odkĂĄzanĂĄ na predmetnĂş Ăşpravu a mĂĄ v byte alebo v rodinnom dome trvalĂ˝ pobyt alebo je vlastnĂ­kom garĂĄĹže alebo garĂĄĹž je sĂşÄ?asĹĽou nĂĄjomnĂŠho bytu. KomplexnĂ˝ posudok vypracovĂĄva oddelenie posudkovĂ˝ch Ä?innostĂ­ miestne prĂ­sluĹĄnĂŠho Ăşradu prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny podÄža miesta trvalĂŠho pobytu obÄ?ana na zĂĄklade doloĹženĂ˝ch odbornĂ˝ch lekĂĄrskych nĂĄlezov a sociĂĄlneho ĹĄetrenia v domĂĄcnosti obÄ?ana. Je potrebnĂŠ pĂ­somne poĹžiadaĹĽ prĂ­sluĹĄnĂ˝ Ăşrad prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny o uvedenĂ˝ peĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok (tlaÄ?ivĂĄ dostane obÄ?an na úrade, resp. sĂş na web strĂĄnke Ăşradov a ústredia prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ a rodiny) a doloĹžiĹĽ ostatnĂŠ doklady, ktorĂŠ sĂş podkladom na rozhodnutie o peĹˆaĹžnom prĂ­spevku – najmä prĂ­jmovĂŠ pomery obÄ?ana a spoloÄ?ne posudzovanĂ˝ch osĂ´b za predchĂĄdzajĂşci kalendĂĄrny rok, vyhlĂĄsenie o majetku, potvrdenie o trvalom pobyte a Ä?alĹĄie doklady podÄža usmernenia Ăşradu. V prĂ­pade, Ĺže obÄ?anovi bude v komplexnom posudku navrhnutĂĄ poĹžadovanĂĄ Ăşprava, je potrebnĂŠ predloĹžiĹĽ predfaktĂşru – rozpoÄ?et nĂĄkladov na úpravu, z ktorej Ăşrad bude vychĂĄdzaĹĽ pri stanovenĂ­ výťky peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku a ktorĂĄ by mala obsahovaĹĽ len materiĂĄl a prĂĄce, ktorĂŠ bezprostredne sĂşvisia s navrhnutou Ăşpravou podÄža komplexnĂŠho posudku, vyhotovenĂş osobou, ktorĂĄ mĂĄ podÄža ĹživnostenskĂŠho registra oprĂĄvnenie na vykonĂĄvanie Ăşprav (napr. murĂĄrske prĂĄce, vodoinĹĄtalaÄ?nĂŠ prĂĄce, elektrikĂĄrske prĂĄce a pod.). Výťka peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku sa urÄ?Ă­ percentuĂĄlnou sadzbou podÄža prĂ­jmu fyzickej osoby s żaĹžkĂ˝m zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m a podÄža Opatrenia ministerstva prĂĄce Ä?. 6/2008 Z. z., ktorĂ˝m sa ustanovuje zoznam stavebnĂ˝ch prĂĄc, stavebnĂ˝ch materiĂĄlov a zariadenĂ­ a maximĂĄlne zohÄžadĹˆovanĂŠ sumy z ich ceny. Ăšrady prĂĄce mĂ´Ĺžu spolupracovaĹĽ pri tĂ˝chto ĂşpravĂĄch aj s odbornĂ­kmi z oblasti stavebnĂ­ctva a prizvaĹĽ ich ku konaniu o peĹˆaĹžnom prĂ­spevku. Je potrebnĂŠ upozorniĹĽ, Ĺže s úpravou moĹžno zaÄ?aĹĽ aĹž po nadobudnutĂ­ prĂĄvoplatnosti rozhodnutia o priznanĂ­ peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku. PeĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok nemoĹžno poskytnúż na úpravy vykonanĂŠ pred dĹˆom vypracovania komplexnĂŠho posudku. ObÄ?an je povinnĂ˝ vykonaĹĽ Ăşpravu do ťiestich mesiacov od poskytnutia peĹˆaĹžnĂŠho prĂ­spevku, najneskĂ´r do deviatich mesiacov, ak Ăşpravy nemoĹžno vykonaĹĽ z dĂ´vodov na strane osoby, ktorej predmetom Ä?innosti je vykonĂĄvanie Ăşprav a do 30 dnĂ­ od ukonÄ?enia Ăşpravy vyĂşÄ?tovaĹĽ poskytnutĂ˝ peĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok. Ak obÄ?an pred uplynutĂ­m siedmich rokov upravenĂ˝ byt, rodinnĂ˝ dom alebo garĂĄĹž predĂĄ, daruje, prenajme, alebo zmenĂ­ trvalĂ˝ pobyt alebo nevyuŞíva upravenĂ˝ byt, rodinnĂ˝ dom alebo garĂĄĹž, je povinnĂ˝ vrĂĄtiĹĽ poskytnutĂ˝ peĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok alebo jeho pomernĂş Ä?asĹĽ. PeĹˆaĹžnĂ˝ prĂ­spevok na úpravu bytu, rodinnĂŠho domu alebo garĂĄĹže podlieha dediÄ?skĂŠmu konaniu v prĂ­padoch ustanovenĂ˝ch zĂĄkonom Ä?. 447/2008 Z. z. Č—U  Č— Č—Ă˜ Ýȗȗ Č– Č—Ă•
novinky

PRĂ?LOHA ZDRAVIE 04/2013

 'Č—

V tomto Ä?Ă­sle skompletizujeme zostavu na krÄ?nĂş chrbticu. KeÄ?Ĺže sme si minule ukĂĄzali, ako uvoÄžniĹĽ stuhnutĂŠ svalstvo v oblasti ĹĄije, v tomto Ä?Ă­sle vĂĄm poradĂ­me ako posilniĹĽ svaly v oblasti krku, ktorĂŠ majĂş tendenciu ochabnúż a vypovedaĹĽ funkciu.

ObrĂĄzok Ä?. 1A

ObrĂĄzok Ä?. 1B

ObrĂĄzok Ä?. 1D

ObrĂĄzok Ä?. 1C

IzometrickĂŠ posilnenie krÄ?nej chrbtice spredu. Poloha podobnĂĄ ako pri cviku 1, len si hornĂŠ konÄ?atiny poloŞíme na Ä?elo. NĂĄsledne zatlaÄ?Ă­me Ä?elom do dlanĂ­, nadĂ˝chneme sa, vydrŞíme 7 sekĂşnd. Pri vĂ˝dychu napätie uvoÄžnĂ­me – pohÄžad z boku (obr. Ä?. 2).

Posilnenie medzilopatkovĂŠho svalstva a dolnĂ˝ch ďŹ xĂĄtorov lopatiek.

ObrĂĄzok Ä?. 3A

ObrĂĄzok Ä?. 2

ObrĂĄzok Ä?. 3B

Zaujmeme sprĂĄvny sed, hornĂŠ konÄ?atiny pokrÄ?Ă­me v lakti a nadĂ˝chneme sa (obr. Ä?. 3A). Pri vĂ˝dychu pritiahneme lopatky a ramenĂĄ Ä?o najviac ku chrbtici a dolu, lopatky sa snaŞíme pritiahnuĹĽ do pĂ­smena „V“ (obr. Ä?. 3B). V polohe vydrŞíme niekoÄžko sekĂşnd, nĂĄsledne napätie uvoÄžnĂ­me.

CelkovĂŠ uvoÄžnenie.

DolnĂŠ konÄ?atiny roznoŞíme, ruky dĂĄme medzi kolenĂĄ. Pomaly zaÄ?neme rolovaĹĽ jeden stavec za druhĂ˝m. ZaÄ?neme uvoÄžĹˆovaĹĽ krÄ?nĂş chrbticu (obr. Ä?.4A), nĂĄsledne hrudnĂş (obr. Ä?. 4B) a driekovĂş a natiahneme sa k zemi (obr. Ä?. 4 C). KonÄ?ekmi prstov sa snaŞíme dotknúż zeme. V polohe chvĂ­Äžu zotrvĂĄme. NĂĄsledne sa postupne zaÄ?Ă­name dvĂ­haĹĽ od driekovej chrbtice, cez hrudnĂş a na koniec narovnĂĄme krÄ?nĂş chrbticu (obr. Ä?.4D). Pri rolovanĂ­ chrbtice musĂ­me precĂ­tiĹĽ, Ĺže sa kaĹždĂ˝ stavec postupne, jeden za druhĂ˝m uvoÄžĹˆuje smerom dolu. To istĂŠ platĂ­ aj pri narovnĂĄvanĂ­ chrbtice.

ObrĂĄzok Ä?. 4D

ObrĂĄzok Ä?. 4C

ObrĂĄzok Ä?. 4A

ObrĂĄzok Ä?. 4B

Č— Č– Č— Adela, 36 rokov: Chcela by som vedieĹĽ, akĂ˝ reĹžim mĂĄ pacient po operĂĄcii krÄ?nej chrbtice. MajĂş mi vymeniĹĽ jednu platniÄ?ku a potrebovala by som vedieĹĽ ako budem po takej operĂĄcii obmedzenĂĄ.

IzometrickĂŠ posilnenie krÄ?nej chrbtice zozadu. HornĂŠ konÄ?atiny si poloŞíme na zĂĄhlavie. Zasunieme bradu, uvoÄžnĂ­me ramenĂĄ (obr. Ä?. 1A), pohÄžad zboku (obr. Ä?. 1B). ZĂĄhlavĂ­m mierne zatlaÄ?Ă­me do rĂşk, nadĂ˝chneme sa, vydrŞíme 7 sekĂşnd (obr. Ä?. 1C), boÄ?nĂ˝ pohÄžad na cvik (obr. Ä?. 1D). Pri vĂ˝dychu napätie uvoÄžnĂ­me.

Č—Č—EČ—Ă˜

V prvom rade budete musieĹĽ nosiĹĽ Schantzov go0JU=X]DQD+UĂžNRYi lier. PodÄža toho akĂ˝ typ operĂĄcie idete podstĂşpiĹĽ, vĂĄm lekĂĄr operatĂŠr odporuÄ?Ă­ nosenie tohto goliera. VäÄ?ĹĄinou sa nosĂ­ 3 týŞdne stĂĄle cez deĹˆ aj v noci a potom sa zaÄ?ne s postupnĂ˝m skladanĂ­m poÄ?as dĹˆa. V leĹžanĂ­ a v sedenĂ­ po operĂĄcii nebudete nijako obmedzenĂĄ. LeĹžaĹĽ mĂ´Ĺžete so zvýťenou podperou pod hlavou, pri spanĂ­ budete musieĹĽ pouŞívaĹĽ golier pribliĹžne prvĂŠ dva mesiace. Pri spanĂ­ je vhodnĂŠ pouŞívaĹĽ ortopedickĂ˝ vankúť. Spanie na bruchu je v prvĂ˝ch dvoch mesiacoch obmedzenĂŠ. Sedenie je moĹžnĂŠ uĹž na druhĂ˝ deĹˆ po operĂĄcii bez obmedzenia. PlatĂ­ prĂ­sny zĂĄkaz fajÄ?iĹĽ. (FajÄ?enie spomaÄžuje proces hojenia operaÄ?nĂŠho miesta!). VeÄ?er po operĂĄcii uĹž zaÄ?nete piĹĽ Ä?aj po dúťkoch. PrvĂ˝ pooperaÄ?nĂ˝ deĹˆ budete maĹĽ tekutĂş stravu, k nej si mĂ´Ĺžete pridaĹĽ jogurty a detskĂŠ výŞivy, z tekutĂ­n pite dŞúsy, neperlivĂŠ nĂĄpoje a Ä?aj, no musia maĹĽ izbovĂş teplotu. DruhĂ˝ pooperaÄ?nĂ˝ deĹˆ uĹž mĂ´Ĺžete kaĹĄovitĂş stravu na odÄžahÄ?enie hltana, ktorĂ˝ bol poÄ?as operĂĄcie mierne odtlaÄ?enĂ˝ a po operĂĄcii Ä?iastoÄ?ne opuchne. Na tretĂ­ deĹˆ uĹž mĂ´Ĺžete postupne prechĂĄdzaĹĽ na normĂĄlnu stravu, len je nutnĂŠ sa vyhĂ˝baĹĽ ĹĽaĹžko strĂĄviteÄžnej strave. V cviÄ?eniach sa odporĂşÄ?ajĂş izometrickĂŠ cviÄ?enia na svalovĂş skupinu ramien, ktorĂ˝mi si uvoÄžnĂ­te stuhnutosĹĽ svalov. Po 6 týŞdĹˆoch od operĂĄcie je moĹžnĂŠ zaÄ?aĹĽ cviÄ?iĹĽ pod odbornĂ˝m vedenĂ­m fyzioterapeuta. AkĂŠkoÄžvek zaĹĽaĹženie krÄ?nej chrbtice nie je vhodnĂŠ pol roka po operĂĄcii. NeskĂ´r je moĹžnĂŠ dvĂ­hanie a nosenie bremien do vĂĄhy 7 kg a rozloĹženie zĂĄĹĽaĹže do oboch rĂşk. Pri domĂĄcich prĂĄcach bude nutnĂŠ odstrĂĄniĹĽ neprimeranĂŠ preĹĽaĹženie chrbtice, na zemi v kÄžaku. Ak pracujete s poÄ?Ă­taÄ?om budete vhodnĂŠ upraviĹĽ svoje pracovnĂŠ prostredie – vhodnĂĄ stoliÄ?ka, výťka monitora... Ĺ ofĂŠrovanie auta je moĹžnĂŠ po 3 – 4 týŞdĹˆoch od operĂĄcie. Pri cĂşvanĂ­ autom preferovaĹĽ spätnĂŠ zrkadlĂĄ, na zaÄ?iatku kratĹĄie cesty a vyhĂ˝bajte sa nadmernĂ˝m otrasom. Ĺ porty, ktorĂŠ sĂş vhodnĂŠ po operĂĄcii chrbtice. Po 3 mesiacoch od operĂĄcie je moĹžnĂŠ postupnĂŠ obnovovaĹĽ vĹĄetky pohybovĂŠ aktivity, ale v rekreaÄ?nej miere ( ĹĄporty – plĂĄvanie, najvhodnejĹĄĂ­ znak, nenĂĄroÄ?nĂĄ turistika, jazda na bicykli so sprĂĄvnym drĹžanĂ­m tela v nenĂĄroÄ?nom rovnom terĂŠne na kratĹĄiu vzdialenosĹĽ. info@zdravachrbtica.sk

Č—U  Č— Č—Ă˜

Ýȗȗ Ȗ ȗÕ


SPRAVODAJSTVO

číslo 12/2013

DEŇ RODINY V MATERSKEJ ŠKOLE

SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE Zachraňovali sokola

V stredu 19. júna sa konal v priestoroch areálu Materskej školy na Ulici Mišúta Deň rodiny, na ktorom si mohli deti pred svojimi rodičmi zasúťažiť, overiť svoje vedomosti, zručnosti či bližšie sa zoznámiť s prácou polície a záchranárov. „Bol to tretí ročník podujatia. Cieľom Dňa rodiny bolo pozastaviť dnešný uponáhľaný svet a umožniť rodičom nahliadnuť viac do života materskej školy a spoločne pripraviť pre deti pekné športovo-zábavné a tvorivé popoludnie. Hlavným zámerom bolo rozšírenie spolupráce s rodičmi, ktorí sa rovnako podieľajú na výchove dieťaťa ako my. Je preto dôležité, aby sme spolupracovali a hľadali spoločné cesty. Rodičia mohli aj takýmto spôsobom viac spoznať život detí v škôlke a učitelia, naopak, rodičov detí,“ prezradila Silva Bošnovičová, riaditeľka MŠ na Ulici Mišúta.

Obyvateľka mesta oznámila, že na Lúčnej ulici vypadlo z hniezda na 10. poschodí neoperené mláďa sokola. Hliadka mestskej polície (MsP) vykonala na mieste opatrenia podľa pokynov odborníka, aby sa mláďa mohlo vrátiť do hniezda, no bezvýsledne. Mladý sokol bol nakoniec prevezený do ZOO Bojnice.

Rozbili dvere

Recepčná hotela oznámila bitku dvoch mladíkov, počas ktorej boli rozbité vstupné dvere do prevádzky. Hliadka MsP na mieste zistila obidvoch účastníkov roztržky. Išlo o obyvateľa mesta (1984) a občana ČR (1987), ktorý bol iniciátorom konfliktu a priznal sa aj k rozbitiu sklenej výplne na dverách, čím si spôsobil aj poranenie. Ošetrenie odmietol a za priestupok proti majetku mu hliadka uložila blokovú pokutu. Zároveň sa zaviazal nahradiť spôsobenú škodu.

Na deti čakali na Dni rodiny rôzne úlohy. Foto: Branislav Bucák

Deň rodiny bol ladený do indiánskej tématiky, deti rôznymi súťažami či po overení vedomostí a zručnosti dostávali indiánske pierka, za ktoré nakoniec dostali darčeky. Tí, ktorí súťažiť nechceli, si mohli vyskúšať policajnú prilbu, štít či zapnúť majáky v policajnom alebo záchranárskom aute. „Na dni rodiny sa mi veľmi páčilo, zaujali ma súťa-

že, pri ktorých mohli deti pomenovať rastliny, chrobáky. Veľké plus dávam za nápad maľovať kamene, navliekať indiánske náhrdelníky a náramky z cestovín. Samozrejme, nedá sa mi nespomenúť ochotných záchranárov a policajtov,“ uviedla na podujatí jedna z mamičiek Slávka Kotianová. (bb)

VO VEĽKEJ LEHÔTKE A HRADCI UKONČILI VRTNÉ PRÁCE Dokončenie zo strany 1

Odcudzil hotovosť

Chvíľkovú neprítomnosť pracovníčky využil mladík, ktorý jej z neuzamknutej kancelárie odcudzil hotovosť 220 €. Peniaze vytiahol z peňaženky, uloženej v kabelke. Poškodená uviedla popis oblečenia páchateľa, ktorý z budovy následne ušiel. Išlo o Stevena B. (1994), ktorý sa nachádza na neznámom mieste a v mieste trvalého bydliska sa nezdržiava. Vec objasňuje MsP.

Vykradli auto

Obyvateľ mesta oznámil, že na Necpalskej ceste mu vykradli dodávkové vozidlo, pričom si všimol mladíka v svetlom letnom oblečení, ktorý z miesta utekal. Hliadka MsP na blízkom sídlisku zistila vozidlo z okr. Galanta, v ktorom okrem podozrivého sedeli aj ďalšie dve osoby. Pôvod pracovného náradia, nájdeného v aute, nikto z prítomných nevedel hodnoverne vysvetliť. To spoznal až jeho majiteľ, ktorému bolo predtým odcudzené. Za plotom materskej školy hliadka našla aj nožnice, ktoré zrejme páchatelia použili pri vlámaní do dodávky. Išlo o dvoch mladíkov z okresu Partizánske (1981, 1984) a jedného z okr. Prievidza (1994) Z dôvodu podozrenia zo spáchania krádeže vlámaním vec odovzdali Policajnému zboru SR.

Ušiel mu pes

Obyvateľ mesta oznámil, že na Košovskej ceste voľne pobehuje špinavý a zanedbaný pes. Hliadka MsP psa lokalizovala a privolala odchytovú službu. Ukázalo sa, že pes patrí obyvateľovi mesta, ktorému ušiel z podnikateľskej prevádzky. Majiteľ si ho zabezpečil a za priestupok na úseku verejného poriadku mu policajti uložili blokovú pokutu.

Agresívny priateľ

Tie by malo zabezpečiť ministerstvo životného prostredia. Najvyššia predstaviteľka Prievidze potvrdila, že mesto bude s ministerstvom naďalej intenzívne komunikovať: „Najmä o tom, aby ministerstvo čo najskôr zabezpečilo finančné prostriedky na sanáciu dotknutého územia. Čas

hrá v tomto prípade proti obyvateľom poškodených domov. Čo sa všetko bude musieť vykonať, budeme vedieť až po výsledkoch prieskumu.“

Nie je potrebná evakuácia

Aspoň čiastočne pozitívnou správou je informácia statika,

že v súčasnosti v rámci žiadneho rodinného domu nebol zistený stav priameho akútneho ohrozenia obyvateľov nehnuteľností. Nie je preto zatiaľ potrebné obyvateľov evakuovať. Branislav Bucák

Obyvateľka mesta oznámila, že jej mladistvá dcéra sa ešte nevrátila domov, nebola v škole, s čím malo súvisieť to, že ráno ju údajne fyzicky napadol jej priateľ. O hodinu sa mladistvá vrátila domov a na základe jej výpovede sa voči nej mal jej priateľ dopustiť sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody, preto bolo po ňom vyhlásené pátranie. Hliadka MsP podozrivého vypátrala, zadržala a odovzdala príslušníkom PZ SR.

Mestská polícia v Prievidzi

7


8

VÝHODNÉ PÔŽIČKY NPD 288/13

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 4 000 EUR MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR

NPD 326/13

novinky

SPRAVODAJSTVO

Kancelária v Prievidzi: OD VTÁČNIK, tel.: 0905 935 646 v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stanici), tel.: 0917 389 139

BEZPLATNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO Sociálne oddelenie Mestského úradu (MsÚ) v Prievidzi už dlhodobo pomáha ľuďom bez domova s opätovným zaradením do spoločnosti. Na tento cieľ ponúka okrem iných nástrojov aj bezplatné sociálne poradenstvo. Bezplatné sociálne poradenstvo vykonávajú zamestnanci MsÚ v objekte Charity – dom sv. Vincenta na Košovskej ceste 19 každý druhý štvrtok v čase od 9.30 do 11. hodiny. Zamestnanci sociálneho oddelenia pravidelne monitorujú situáciu, v akej sa bezprístrešní obyvatelia nachádzajú. Naposledy tomu bolo počas zimných mesiacov. „Na týchto stretnutiach sa snažíme informovať o možnostiach, ktoré každý bezprístrešný obyvateľ má. Tieto informácie môžu poslúžiť najmä počas silných mrazov, ale aj v priebehu celého roka,“ uviedla vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Jana Králová.

Potrebné informácie

V rámci týchto služieb môžu bezprístrešní obyvatelia alebo sociálne odkázaní občania získať konkrétne informácie

Dom sv. Vincenta. Foto: TASR/Alexandra Moštková

o postupe pri strate občianskeho preukazu a iných dokladov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre získanie sociálnych dávok zo strany štátu alebo mesta. V rámci poradenstva ľudia získavajú aj ďalšie informácie, ktoré odzrkadľujú konkrétnu životnú situáciu bezprístrešných alebo sociálne odkázaných obyvateľov. Jana Králová ďalej priblížila: „Od zimného monitoringu bezdomovcov sme pomohli v rámci poradenstva niekoľkým bezprístrešným obyvateľom vybaviť stratený občiansky preukaz. Taktiež riešime ďalšie individuálne prípady, ako napríklad

poradenstvo slobodnej matke bez domova, ktorá má dieťa v detskom domove a praje si ho navštíviť, vybavenie štátnych dávok – dávky v hmotnej núdzi na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, vybavenie nedoplatkov za komunálny odpad a pod. Takýchto životne zložitých individuálnych prípadov je naozaj veľa.“ Aj preto sú služby bezplatného sociálneho poradenstva na Charite využívané zo strany bezprístrešných obyvateľov a inak sociálne odkázaných ľudí vo veľkej miere. (bb)

DOBROVOĽNÍCTVO V MESTE Sociálna sféra je špecifickou oblasťou pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. Od 1. júna 2013 mesto Prievidza, sociálne oddelenie spolupracuje so 4 dobrovoľníčkami, ktoré svoju činnosť vykonávajú v domácnostiach seniorov a v zariadení pre seniorov. Sociálne oddelenie MsÚ hľadá ďalších dobrovoľníkov. Dobrovoľníkom by mal byť človek, ktorý má veľké sociálne cítenie, je altruista a bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí. Slobodne a dobrovoľne zvolená aktivita a pomoc a tvorivá energia je silou, ktorá pomáha hľadať a otvárať zdroje a možnosti nových riešení. Tým sa stáva mostom v procese spolupráce medzi mestom a seniormi, ktorí cítia potrebu intenzívnejšieho ľudského kontaktu.

„Poslaním dobrovoľníckeho programu je poskytnúť osamelým seniorom vybraných ľudí, ktorí bez nároku na odmenu nezištne venujú časť svojho voľného času v prospech seniorov – navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú prítomnosť, spoluúčasť. Aktuálnym cieľom dobrovoľníctva v meste Prievidza je dopĺňanie poskytovanej opatrovateľskej starostlivosti klientom a seniorom, ktorí sa cítia byť sociálne vylúčení,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca Prievidze.

Veľký prínos

Mesto Prievidza považuje pomoc dobrovoľníkov za veľký prínos pri zabezpečovaní a zvyšovaní kvality sociálnych služieb. Ľudia môžu svoje prihlášky posielať na adresu Sociálne oddelenie – Mestský úrad Prievidza, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 971 01, taktiež osobne v budove bývalého Priemstavu priamo na Sociálnom oddelení, alebo e-mailom na michaela.bevelagua@prievidza.sk. (bb)


PORADŇA

číslo 12/2013

9

DUCHOVNÉ ZAMYSLENIE: DVOJAKÁ ÚBOHOSŤ Keď som čítal rozprávanie tohto tuláka, prišli mi na um myšlienky veľkého muža, pápeža Jána Pavla II. Sám na sebe pocítil ťažkosti ľudského života, smrť tých najbližších, život z ruky do úst, prenasledovanie, drinu v kameňolome, ale to už určite dobre poznáte. Táto skúsenosť sa odrážala v jeho sociálnom vnímaní človeka, ktoré zhrnul do bohatého sociálneho učenia v jeho príhovoroch i encyklikách. V jednom zo svojich príhovorov vyslovil, že človek, ktorý sa ocitá v krajnej chudobe alebo prehnanom bohatstve, zabúda byť človekom.

Človek uštvaný krajnou chudobou stráca nádej, stráca dôstojnosť a stáva sa „štvanou zverou“ spoločnosti. V prehnanom bohatstve sa zas vidí ako boh. Aká dvojaká úbohosť. V tomto rozprávaní je v celej svojej nahote.

Človek, nie zver, nie boh

Raz na jar som sa usadil na okraji jednej vidieckej cesty. Zrazu popri mne prefrčala nádherná limuzína a o pár metrov ďalej zastavila. Po chvíli z auta vystúpil mladík v bielom obleku, synáčik dobre situovaných

rodičov, a prišiel ku mne. Bolo vidieť, že má mizernú náladu. Spozornel som, aby som stihol odraziť prípadný útočný pohyb z jeho strany. On sa ma však bez otáľania opýtal: „Chcem, aby ste moju ženu poriadne zmlátili. Koľko za to žiadate?“ Hneď som si uvedomil, že mám do činenia s nejakým hlupákom, a pozoroval som jeho ženu, ktorá v diaľke vytŕčala hlavu cez okno auta. Snažil som sa tváriť nenápadne a povedal som: „Chcem tisíc frankov a zopár cigariet.“ Očakával som, že nebude súhlasiť alebo že zníži sumu. No on ihneď súhlasil a z peňaženky vytiahol tisíc frankov. Z nád-

herného strieborného puzdra vybral päť cigariet a podal mi ich. Pochopil som, že mu skutočne záleží na tom, aby jeho žena dostala naozajstnú príučku. A tak som dodal: „Nikam nechoďte, pane, ostaňte tu!“ Podišiel som k autu a ocitol som sa zoči-voči krásnej mladej žene. „Madam,“ oslovil som ju, „váš manžel mi dal tisíc frankov, aby som vás zbil. Čo si myslíte o tom návrhu?“ Vrhla na mňa unavený pohľad, pokojne si otvorila kabelku, podala mi dvetisíc frankov a povedala: „Vopchajte si to do vrecka! Vráťte sa k tomu idiotovi a ukážte mu, že ste džentlmen.“

Hneď som pochopil, čo mala na mysli. Išiel som teda späť k jej mužovi. Vycítil pascu a už sa netváril tak nafúkane. Bez jediného slovka som mu poriadne vpálil päsťou do rebier. Letel dozadu ponad kríky a dopadol na zem. Moja známa sa už na mňa usmievala. Zamával som jej,

schytil som tašku a uháňal som ozlomkrky cez pole. Preskočil som cez potôčik a stratil som sa v lese. Aké je dôležité, aby človek ostal človekom, nie zverom, nie bohom. Martin Dado, dekan

AGROPORADŇA: BOTRYTÍDA Botrytída (pleseň sivá) napáda všetky zelené časti viniča, ale najväčšie škody spôsobuje na dozrievajúcich bobuliach, ktoré hnednú, scvrkávajú sa a bývajú pokryté hustým sivým povlakom pôvodcu ochorenia – huby Botrytis cinerea. Na listoch sa prejavuje vo forme nepravidelných, ostro ohraničených hnedých škvŕn a často sa prejavuje po krupobití.

Na ochorenie sú jednotlivé odrody viniča rôzne citlivé. Šírenie ochorenia podporuje daždivé počasie po odkvitnutí viniča, ale aj každé mechanické poškodenie bobúľ

(napr. ľadovec, hmyz, fyziologické praskanie bobúľ). Ochrana: preventívne postreky pri uzatváraní strapcov a na začiatku mäknutia bobúľ. Neskoré odrody

za daždivého počasia ošetrujeme aj neskôr.

Ako sa prejavuje

Botrytída (pleseň sivá) napáda za vlhkého počasia aj kvetné puky plnokvetých okrasných rastlín a drevín, ktoré sa potom už neotvoria a zvädnú. Pri vysokej vlhkosti vzduchu v malých skleníkoch a zimných záhradách sa pleseň sivá šíri často veľmi rýchlo. Jednostranne hnojené rastliny, najmä s vyšším obsahom dusíka, poranené rastliny a husté, nedostatočne prevzdušnené porasty alebo koruny ovocných alebo okrasných drevín sú náchylnejšie na napadnutie plesňou sivou. V malých skleníkoch a zimných záhradách vedú veľké výkyvy teploty medzi dňom a nocou k tomu, že na rastlinách sa vyzráža vrstva vody a vtedy skôr podľahnú infekcii. Dôsledná hygiena v skleníku a zimnej záhrade v podo-

be pravidelného odstraňovania odumretých výhonkov, listov a kvetov môže nebezpečenstvo nákazy podstatne znížiť. Zvýšenú pozornosť treba venovať aj zavlažovaniu rastlín. Podľa možnosti nezmáčajme ich nadzemné časti a ak ich zavlažujeme postrekom, je najlepšie tak urobiť v ranných hodinách. Na priamu ochranu rastlín proti plesni sivej existuje viacero prípravkov, s ktorými vás radi oboznámime v našej predajni. Na prípadné otázky vám radi odpovieme v našej predajni, kde vám odborne poradí Ing. Eva Šidová (členka predstavenstva RV-SZZ Bratislava), a  to každý pondelok a štvrtok od 13. do 15. hodiny, alebo na nasledujúcich kontaktných údajoch – e-mail: eva.sidova@stonline.sk, tel.: 0908 127 764.

Aktuálne, ale aj predchádzajúce články Agroporadne nájdete na našej internetovej stránke: www.agropd. sk v časti maloobchod, alebo priamo na nasledujúcom linku: http://www.maloobchod.agropd.sk/index.php/ agroporadna. Tešíme sa na vašu návštevu. S prianím pekných dní vás pozdravuje kolektív predajne AGRO

Kontakty: Záhradkárske a chovateľské potreby – AGRO A. Hlinku č. 3 971 01 Prievidza Tel./fax: 046/542 00 07 agrinopd@gmail.com


LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU V HODNOTE

RELAX heh

10 €

Ten, kto utiekol

Kultivovaní príslušníci Zlatej hordy

Čaj, po anglicky

In Konkurs

Neodborníci

Sŕkavý zvuk

Mládza

Prométium

Umývala

Preukázal som poctu pohostením

Veľká plocha poľa

Ľakaj, straš

1

2

Intrauterine Device Konžské sídlo

Slnko, po maďarsky

Odmorovacie miesto

Na tomto mieste

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc, alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 eur na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Prvá žena

Nikto

Značka čistiaceho prášku

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 19. 7. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

Evidencia záujmových osôb

National Airlines

Comic (skr.)

Dietlova hrdinka

Alebo

Zámedzie dané ocom

Krvný obraz

Máličko (expr.)

Masové zdesenie

Príslušník kmeňa Elamitov

Dupotanie

Valuta (skr.)

Orgán zraku Márie

Ktorý

Vonku

Vrecovitý obal

Sťa

Osobné zámeno

Akže

Číselná lotéria

Africký veľtok

Eigenname

Väčšie odborné články

Časť kozmickej lode Prehra v šachu

PD 12/2013

Aries (skr.)

Rádium Časť atlasu

Narodeninové koláče

Nič, kaz Mäkká hudobná stupnica

Binary Zabávajú

Oslovenie matky

Čože

Arzén

3

kupón

krížovka

Príkaz, rozkaz

Selén Domácke Snemovňa meno Stanislava Osobné zámeno

Zachráňte, pomôžte

Mužské meno (5. 12.)

Venuje

Domácke meno Emila

– Váš manžel vás podvádza! – Ste si istá? Podľa mňa ... Ono

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Napádaný člen filmo- Šepkala vého štábu

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

SÚŤAŽ/KRÍŽOVKA

10

Cudzie mužské meno

4 Obec v okrese Prievidza

DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE JA, PRIEVIDZA SA ZAPOJILO CELKOVO 15 ŠKÔL Výtvarnú súťaž Ja, Prievidza s podtitulom Minulosť, prítomnosť a budúcnosť mesta, v ktorom žijem vyhlásili organizátori začiatkom novembra uplynulého roka. Zapojilo sa do nej spolu 15 škôl s 221 prácami vytvorenými v technikách kresba, maľba, grafika a kombinovaná technika. Hlavné ceny v nej získali dve základné, jedna umelecká a jedna materská škola z Prievidze.

„Cieľom súťaže bolo upriamiť pozornosť detí a mládeže mesta Prievidza na významné mestské výročia pripadajúce na rok 2013 a cez výtvarnú tvorbu podnietiť u nich záujem o mesto, pestovať ich občiansku príslušnosť, zdravú hrdosť a stotožnenie sa so svojím mestom,“ uviedol hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

Ocenené školy

Odborná porota hodnotila práce na základe dodržania témy, pôvodnosti a originality a veku

primeranej výtvarnej úrovne vyjadrenia témy. „Cenu mesta Prievidza získala Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza, cenu Odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Základná škola na Ulici Pavla Jozefa Šafárika v Prievidzi, cenu Galérie RegionArt Materská škola na Nábreží svätého Cyrila v Prievidzi a cenu riaditeľa ZUŠ Ladislava Stančeka Základná škola na Ulici Pavla Dobšinského v Prievidzi,“ informoval Ďureje.

Výstava prác

Vyhlásenie výsledkov spojené s vernisážou výstavy prác sa uskutočnilo 6. júna v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. „Práce, ktoré zobrazujú významné historické udalosti, architektúru, symboly mesta, osobnosti z Prievidze, život a prácu Prievidžanov a predstavy autorov o budúcnosti mesta, si mohli záujemcovia bezplatne pozrieť do 24. júna,“ doplnila informácie o výstave Jana Hvojníková z Regionál-

neho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi.

Organizátori podujatia

Organizátormi súťaže vyhlásenej pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Prievidzi v listine Zoborského opátstva a 630. výročia udelenia mestských privilégií uhorskou kráľovnou Máriou z Anjou boli ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza, mesto Prievidza a RKC Prievidza. (bb), TASR


ŠPORT

číslo 12/2013

11

KREKÁČI VYZVALI BÔBAROV NA ATRAKTÍVNY SÚBOJ V areáli základnej školy Školská v Handlovej sa uskutoční netradičné podujatie – nultý ročník Hornonitrianskej futbalovej 24-hodinovej nonstopky, v ktorej si zmerajú sily družstvá Krekáčov a Bôbárov. Podujatie plné futbalu a zábavy sa bude konať v sobotu od 15. hodiny do nedele 15. hodiny. „Myšlienka zorganizovať toto podujatie skrsla v moje hlave. Mať futbalový nonstop v okrese bol už dlhšiu dobu môj malý sen. Som rád, že sa začal plniť v spolupráci s partnermi na realitu. Celá akcia by sa mala niesť v duchu Handlová a okolie proti Prievidzi a okoliu. Všetci dobre vieme, že sa stretnú odvekí rivali. Chceme však, aby sa akcia niesla v priateľskom duchu s dobrou zábavou,“ prezradil Martin Uríček, hlavný organizátor podujatia.

Atraktívny súboj

Hoci ide o netradičné a na Slovensku málo vída-

né podujatie, podobné už má v našom okrese dlhoročnú tradíciu. Ide o basketbalový nonstop, v ktorom hrajú proti sebe družstvá Nedožersko-brezianskych amatérov a výber Prievidze. Toto podujatie bolo pre Martina Uríčeka inšpiráciou. „Niekoľkokrát som sa zúčastnil na basketbalovom nonstope v Nedožeroch-Brezanoch. Podujatie i jeho myšlienka sa mi veľmi páčili a motivovalo ma to zorganizovať podobnú akciu vo futbale, keďže ten je mojou srdcovou záležitosťou. Súboj Krekáčov a Bôbarov určite prinesie svoju atraktivitu,“ uviedol Martin Uríček.

Putovný pohár

Za obe družstvá nastúpi niekoľko desiatok hráčov, medzi nimi i viacero futbalovo zaujímavých mien, ktorí sa budú pravidelne na ihrisku striedať. Na ploche budú proti sebe vždy hrať šesťčlenné tímy. Súperiť sa bude o putovný pohár. „Očakávam, že sa na podujatí aj spolu s hosťami aktívne zapojí do zápasu okolo 120 hráčov,“ doplnil Uríček, ktorý by bol rád, kedy sa z tejto akcie stalo na hornej Nitre tradičné podujatie. „Bol by som rád, kedy všetko dopadlo na výbornú a tento hornonitriansky nonstop futbal by sa stal tradíciou a kaž-

doročne sa opakoval, či už v Handlovej alebo v Prievidzi. Verím, že si na svoje prídu nielen športovci, ale aj ich rodiny a diváci,“ dodal hlavný organizátor. Pre divákov a rodiny sú pripravené rôzne atrakcie a sprievodný program, v rámci ktorého vy-

stávkový terminál

SPORTBOX

UŽ AJ V TVOJOM KLUBE!

NPD 1146/13

stav si a my ti dáme viac príď na www.doxxbet.sk a získaj bonus až 150 €

stúpia tanečné skupiny Volcano a Dazya, predviesť svoje umenie prídu aj cyklisti z BMX Freeestyle Show. Zaujímavé boje môžu priniesť aj rôzne exhibičné zápasy. Branislav Bucák, ilustračná foto: TASR/Radovan Stoklasa


12

novinky

ŠPORT

ÚSPEŠNÝ KONIEC SEZÓNY PRE PRIEVIDZSKÝCH KARATISTOV Posledný súťažný víkend prvej polovice roka bol pre karatistky Športovej školy karate pri Centre voľného času opäť mimoriadne úspešný. Na medzinárodnom turnaji Austria junior open v Salzburgu získali 6 medailí (3-1-2) a množstvo cenných skalpov. Slovenský zväz karate a ďalšie národné zväzy karate zaradili tento turnaj do plánu prípravy na nadchádzajúce majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v Španielsku. O početnú a kvalitnú konkurenciu preto nebolo núdze. Na turnaji sa zúčastnilo 938 detí zo 161 klubov, z viac ako 20 štátov. Prievidzu v rámci Slovenského národného tímu reprezentovali šiesti karatisti, ktorí získali nomináciu na základe výsledkov z majstrovstiev Slovenska a Európskeho pohára mládeže.

Dve medaily

V individuálnej kategórii 14 – 15 ročných dievčat štartovalo 36 karatistiek, z toho päť Sloveniek. Najviac sa darilo Ľudmile Bačíkovej, ktorá sa cez Rakúšanku, Češku a dve Slovenky prepracovala do finále, kde podľahla Karin Waglund zo Švédska 2:3. Rovnakým pomerom so Švédkou prehrala aj Ema Brázdová hneď v druhom kole. „Vyčítam si, že som nenasadila obtiažnejšiu zostavu. Švédka vedela, že som silná protivníčka a dala najlepšiu zostavu, akú mala, druhú následne na Dánku, ktorá bola piata na majstrovstvách Európy. Tým, že sa dostala do finá-

Prievidzskí karatisti v Salzburgu. Foto: ššk

le ma aspoň potiahla do bojov o tretie miesto, kde som porazila ako Dánku, tak aj Češku a získala bronz. Som z výsledku trochu sklamaná,“ povedala Brázdová.

Musela vrátiť bronz

Druhý bronz v tejto kategórii získala Nikoleta Merašická. Tá po postupe cez Češky Řehákovú a Forstovú prehrala len v osemfinále s Bačíkovou. V dueli o bronz ju čakala známa Dolníková z Budokanu Zvolen. Trinásťročná Merašická nezaváhala a získala v staršej vekovej kategórii bronz. V repasáži o tretie miesto bojovali dve Rakúšanky a dve Slovenky. Rovnako ako Merašická, aj

trinásťročná Dolníková. Rakúsky tréner z Karate – Leistungszentrum podal protest, že naše dievčatá nespĺňali vek 14 rokov a následne boli diskvalifikované. „Merašická musela vrátiť medailu. Tá bola následne odovzdaná Kristin Wieniger, ktorá prehrala s troma Slovenkami a v podstate zvíťazila len v jednom dueli nad Rakúšankou. Celkovo na turnaji nemohlo z nepochopiteľných dôvodov štartovať viac ako 10 slovenských pretekárov, pretože nedovŕšili vek danej kategórie. Niekotrí zbytočne cestovali aj viac ako 600 km,“ doplnila trénerka Dušana Čierna, ktorá sa súťaže zúčastnila ako rozhodkyňa.

V tímoch kadetiek zlaté

Pokazenú chuť z kategórie jednotlivkýň si dievčatá napravili v tímoch, kde nemali vážnejšiu konkurenciu a v troch kolách jasne zvíťazili 5:0. Divákom predviedli skvelý výkon. „Fyzicky to bolo veľmi náročné, hneď po finále kata tímov som nastupovala do finále kata jednotlivkýň ako červená. Päť minút trvajúce finále v tímoch mi ubralo síl do jednotlivkýň. V priebehu 90 minút som šla 8, Ema 9 kôl. Súťaž bola veľmi dobrou bodkou pred letnou prípravou. S babami vieme, kde máme rezervy a čo budeme zlepšovať spolu s trénerkou,“ hovorila o súťaži Bačíková.

Zaslúžené víťazky

Po súťaži kadetov a juniorov sa nasledujúci deň postavili na tatami deti do 14 rokov. Po diskvalifikácii v kategórii do 16 rokov si Merašická nenechala ujsť zlato v kategórii do 14 rokov a porazila kvalitné súperky z Nemecka, Rakúska a Slovenska. Rovnako zlato získala strieborná z majstrovstiev Slovenska a karatistka roka 2012 v prievidzskom klube Romana Oboňová. Vo finále porazila Catic Nikolinu z Rakúska, ktorá o finále pripravila Simonu Frankovú. Franková o bronz porazila taliansku pretekárku. Jediným zástupcom Prievidze, ktorý odišiel bez medaily bol Lukáš Loch. (škk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Grafické spracovanie: Dana Kellichová  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 40 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11  Vedúci inzertného oddelenia: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Npd 12 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you