Page 1

Dvojtýždenník

40 000 ks

Ročník: V. číslo. 08/2013 Dátum vydania: 9. 5. 2013

Prievidza

Vypovedali zmluvu

Zmenili rozpočet

Nestotožnili sa s protestom

Vyhrajte víkendový pobyt

str. 2 Mestské zastupiteľstvo vypovedalo zmluvu spoločnosti TEZAS. Porozprávali sme sa o tom s primátorkou Prievidze Katarínou Macháčkovou.

str. 4 Prievidza chystá výraznejšiu opravu ciest i budovanie ihrísk. Viac sa dočítate v rozhovore s viceprimátorom Prievidze Ľubošom Maxinom.

str. 5 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi nevyhoveli dvom protestom prokurátorky ohľadom parkovacieho systému v centre mesta.

str. 15 Kúpele Lúčky liečia celú rodinu. Pošlite správnu odpoveď na otázku a vyhrajte víkendový pobyt Kryštál pre dve osoby.

PRIEVIDZSKÉ MESTSKÉ DNI 2013

Ľudoví umelci a remeselníci budú vystavovať a ponúkať návštevníkom svoje diela a výrobky. Mnohí z nich svoju zručnosť a umenie zároveň predvedú. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Prievidzské mestské dni spojené s Uličkou remesiel sa uskutočnia od 16. do 18. mája na námestí Slobody. Mesto Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi, organizuje v dňoch 16. – 18. mája príležitostný trh Prievidzské mestské dni spojené s Uličkou remesiel. Akcia je súčasťou osláv výročí mesta v roku 2013, keď Prievidza oslavuje 900. výročie 1. písomnej zmienky o meste Prievidza v Zobor-

skej listine a 630. výročie Udelenia mestských výsad kráľovnou Máriou mestu Prievidza. „Na príležitostnom trhu očakávame nielen domácich návštevníkov, ale aj zahraničných hostí z partnerských miest. Neoddeliteľnou súčasťou slovenského ľudu boli oddávna remeslá, zvyklosti a slávnosti. Na Slovensku dodnes žije mnoho rezbárov, korytárov, hrnčiarov, košikárov, tkáčov, čipkárov a veľa ďalších umeleckých remeselníkov, ktorí sa snažia zachovávať tradície našich predkov. Časť

z týchto remesiel chceme počas trvania Uličky remesiel priblížiť našim občanom a návštevníkom mesta Prievidza,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca Prievidze. Svojou zručnosťou sa budú na Prievidzských mestských dňoch prezentovať aj umelci z partnerského mesta Prievidze v Poľsku z Jastrzebie Zdroj.

Bohatý kultúrny program

Popri umeleckých remeslách vytvorilo mesto priestor aj pre predajcov cukroviniek, textilu, spotrebného to-

varu, hračiek, ktorí patria medzi novodobých trhovníkov. „Nezabudli sme ani na našich najmenších, pre ktorých okrem sladkostí, pukancov a cukrovej vaty budú pripravené detské atrakcie. Na vytvorenie dobrej nálady je zabezpečený kvalitný a bohatý kultúrny program, občerstvenie, dobré jedlá a nápoje, ktoré budú dotvárať príjemnú náladu do neskorých nočných hodín,“ dodal hovorca Prievidze. (bb)


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

NAŠOU PRIORITOU JE ZNÍŽIŤ POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD „Zmluva s TEZAS-om mala mnohé nevýhodné ustanovenia pre mesto. Mesačne napríklad platíme spoločnosti komisionársku odplatu 11 666 eur. Túto sumu musíme platiť bez ohľadu na to, či nám realizuje alebo nerealizuje zmluvné služby. Každú objednanú službu musíme zaplatiť nad rámec tejto komisionárskej odplaty,“ povedala primátorka Prievidze Katarína Macháčková po tom, ako mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podporilo vypovedanie zmluvy so súkromnou spoločnosťou TEZAS. Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh výpovede zmluvy medzi mestom a súkromnou spoločnosťou TEZAS, ktorá vykonávala pre mesto viacero činností. Jedným z hlavných dôvodov výpovede boli výsledky hodnotiacej správy Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica. No zavážili aj ďalšie dôvody – zlé hospodárenie s mestským majetkom, či neochota dospieť k dohode o cenách za služby, napriek verejnému prísľubu konateľa v roku 2012. Viac k tejto téme sa dočítate v rozhovore s primátorkou Prievidze Katarínou Macháčkovou.

Pani primátorka, čo bolo hlavným impulzom na vypovedanie zmluvy s TEZAS-om? Predstavitelia mesta sa viac ako dva roky snažili dohodnúť s TEZAS-om, aby upravil jednotkové ceny prác, vykonávaných pre mesto. Ceny, dohodnuté ešte bývalým vedením, boli pre mesto nevýhodné a vyššie, ako má konkurencia na trhu. Dôvodov na výpoveď však bolo viac. Už v roku 2012 sme ich mali niekoľko a postupne ich počet narastal.

Svoju úlohu pri výpovedi zrejme zohrali aj nedáv-

Časť majetku, ktorý mesto prenajalo TEZAS-u, chýba a časť je vo veľmi zlom stave. Foto: archív mesta

no medializované udalosti na skládke komunálneho odpadu. Znečistenie životného prostredia z marca vyšetrujú aj orgány činné v trestnom konaní. Áno, mesto poskytovalo spoločnosti TEZAS okrem iného aj fi nančné prostriedky na správu skládky komunálneho odpadu. Za ne mal TEZAS zabezpečiť činnosti súvisiace s komunálnym odpadom v súlade s platnou legislatívou. Tomu však nezodpovedá zistený únik nebezpečných látok do potoka, znečistenie pôdy, povrchových a spodných vôd. Ako konštatovala inšpekcia životného prostredia, pri niektorých ukazovateľoch znečisťujúcich látok bola dokonca prekročená kritická hranica, čo môže zapríčiniť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia. Je mi ľúto, že k tomu došlo. Či sa týmto konaním stal aj trestný čin, je momentálne v štádiu šetrenia orgánov činných v trestnom konaní.

Spoločnosti TEZAS bolo na zastupiteľstve vytknuté aj to, ako sa stará o mestský majetok. Mesto prenajalo svoj majetok spoločnosti na výkon služieb. Pri poslednej inventarizácií a obhliadke však bolo zistené, že časť majetku chýba, značná časť je v katastrofálnom stave. A nejde len o technický stav budov alebo zariadení. Pri používaní pochopiteľne vzniká prirodzené opotrebenie. No treba rozlišovať, či ide o takéto opotrebenie alebo o zanedbanie povinností odbornej starostlivosti.

Už pred rokom bola snaha zrušiť na mestskom zastupiteľstve zmluvu s TEZAS-om, no napokon k hlasovaniu nedošlo. Áno, tento bod programu som z rokovania v máji 2012 napokon stiahla. Jedným z rozhodujúcich argumentov bol prísľub konateľa TEZAS–u. Chrenko verejne pred poslancami vyhlásil, že bude akceptovať ceny, ktoré vzídu

z verejného obstarávania. Zároveň uviedol, že stiahne žalobu voči mestu o výhradnosti zmluvy. Žalobou TEZAS namietal, že si mesto niektoré služby zabezpečovalo spôsobom nezodpovedajúcim obsahu zmluvy. Dôvod na takéto konanie sme však mali jasný – naša vlastná dcérska spoločnosť, prípadne vysúťažení dodávatelia robili pre mesto výkony lacnejšie. Napriek verejnému prísľubu TEZAS žalobu nestiahol. Práve naopak, keď neuspel na okresom súde, odvolal sa na Krajský súd v Trenčíne. No aj ten dal za pravdu mestu Prievidza, že zmluva nie je výhradná.

Ako pokračovali rokovania s TEZAS-om po spomínanom vlaňajšom zastupiteľstve? Pokúšali sme sa znovu rokovať. V priebehu kalendárneho roka sme sa niekoľkokrát stretli, no nepodarilo sa nám dohodnúť. Aj sa zdalo, že k nejakému záveru dôjdeme. No keď sme uzavreli

všetky položky, zástupcovia spoločnosti oznámili, že to neakceptujú. Zmenili právneho zástupcu a vrátili sme sa prakticky na začiatok. Zo strany spoločnosti išlo len o naťahovanie času. Došli sme pri rokovaniach do štádia, ktoré už nemalo východisko.

Tŕňom v oku bola mnohým aj komisionárska odplata, ktorú mesto platí firme každý mesiac na základe zmluvy. Áno, ročne platíme spoločnosti TEZAS podľa zmluvy komisionársku odplatu cca 140-tisíc eur, pričom sa odplata zvyšuje každoročne o inflačný koeficient. Mesačne to teraz predstavuje 11 666 eur. Túto sumu musíme platiť bez ohľadu na to, či nám realizuje alebo nerealizuje zmluvné služby. Každú objednanú službu musíme zaplatiť nad rámec mesačnej komisionárskej odplaty.

To zrejme nebolo jedinou nevýhodou zmluvy,


SPRAVODAJSTVO

číslo 08/2013

ktorá mala už takmer 40 dodatkov. Zmluva bola nevýhodná pre mesto z viacerých dôvodov. Jedným z nich bolo jej trvanie na 20 rokov. Ďalším napríklad skutočnosť, že obsahovala každoročne nárast cien o inflačný koeficient. To znamená, že dohodnuté cenníkové ceny sa každoročne zvyšovali bez ohľadu na trhové ceny. Pritom je všeobecne známe, že v posledných rokoch ceny prác na trhu klesajú. Ale u nás je to opačne, zvyšovali sa. Keď sme koncom decembra roku 2010 nastúpili do funkcií, bol tu jeden dlhoročný súkromný monopolný dodávateľ na všetko. TEZAS zabezpečoval zimnú údržbu ciest, letnú údržbu ciest, opravy cestných komunikácií, vodorovné a zvislé dopravné značenie, kosenie zelene, záhradnícke činnosti, správu detských ihrísk a športovísk, odvoz a likvidáciu odpadu, prevádzku útulku pre psov, správu cintorínov. To vôbec nie je v rámci iných miest na Slovensku štandardné. Sú dokonca mestá, ktoré si napríklad dodávateľov na kosenie zelene súťažia len na jeden rok a samostatne na každú mestskú časť. V každom prípade opakujem, zmluva bola nevýhodná pre obyvateľov mesta, a keď sme dlhodobo nevedeli napriek vynaloženému úsiliu dospieť k dohode o znížení cien, vypovedali sme ju.

TEZAS-u boli v poslednom období odobrané niektoré činnosti, ktoré si mesto začalo zabezpečovať iným spôsobom. Ako sa to prejavilo na cenách služieb? Jednoznačne sa preukázalo, že je efektívnejšie a lacnejšie robiť ich cez vlastnú mestskú spoločnosť, ako ich zabezpečovať podľa cenových podmienok zmluvy s TEZAS-om. Pri kosení sme dokázali takmer o sto percent zvýšiť výkon za ten istý objem finančných prostriedkov. Myslím, že všetci obyvatelia mesta videli v predchádzajúcom roku zásadný rozdiel, ktorý v tomto smere nastal. Spomeniem ešte jeden príklad, a to vypiľovanie stromov. Kým TEZAS-u sme v roku 2011 zaplatili 274,99 eur za jeden vypílený strom, v roku 2012 sme si rovnaké vypílenie u iného dodávateľa objednali za 27,03 eur za strom. To asi hovorí za všetko. Je to neskutočný rozdiel.

Obyvatelia sa často sťažujú na výšku poplatku za komunálny odpad. Podarí sa ju teraz znížiť? Je to jeden z našich prioritných cieľov. To, že táto ambícia stojí na reálnych základoch, naznačujú znížené ceny za tie služby, ktoré sme dosiahli v minulom roku, či už vlastnými mestskými spoločnosťami respektíve vysúťaženými dodávateľmi, ktoré sme

dovtedy nakupovali u spoločnosti TEZAS.

Zmluva s TEZAS-om platí do konca roka. Je to dostatočný časový priestor, aby sa podarilo zabezpečiť kontinuitu služieb? Verím, že to úspešne zvládneme tak, ako doteraz ostatné úlohy. Na úrade som ešte v roku 2011 zriadila osobitný referát verejného obstarávania, ktorého tri skúsené pracovníčky podliehajú priamo mojej kontrole. Dúfam, že všetkých Prievidžanov presvedčí aj skutočnosť, že za dvojročné obdobie transparentného obstarávania služieb a tovarov sme nemali zrušenú Úradom pre verejné obstarávanie ani jednu súťaž pre nezákonnosť. Procesom verejného obstarávania sme navyše dosiahli pre naše mesto významné úspory. A nielen pri TEZAS-e, ale aj pri iných službách a tovaroch. Urobíme všetko preto, aby sme to zvládli.

Môže sa aj spoločnosť TEZAS zapojiť do verejného obstarávania? Áno, nemáme s tým problém. Vždy sme sa voči TEZAS-u správali korektne, išlo nám skutočne len o zníženie cien. Tejto spoločnosti nič nebráni ponúknuť najlepšiu cenu a vyhrať tak súťaž. Branislav Bucák

Látky, ktoré unikli zo skládky prevádzkovanej spoločnosťou TEZAS, môžu podľa výsledkov rozboru ohroziť ľuďí i životné prostredie. Foto: polícia

VÝSLEDKY MONITORINGU PODZEMNÝCH VÔD „Porovnaním výsledkov rozborov odobratých z vrtu P-2 možno konštatovať, že v dôsledku úniku priesakovej vody zo skládky do pôdy došlo vo vzorkách odobratých dňa 11. 4. 2013 a 21. 3. 2013 oproti vzorkám odobratým v roku 2012 k výraznému zvýšeniu hodnôt nasledovných znečisťujúcich látok: NEL RL 105 C, chloridy, sírany, merná vodivosť, dusičňany a bór.“ „Rozbor podzemnej vody odobratý dňa 21. 3. 2013 (deň pred vznikom MZV) poukazuje na to, že k úniku priesakovej kvapaliny do prostredia súvisiaceho s podzemnými vodami muselo dochádzať aj pred 21. 3. 2013.“ Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica (Protokol z riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd zo dňa 22. 3. 2013)

PORUŠENIE ZÁKONA ZO STRANY TEZAS-U Uplatnenie sankčného postihu voči pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd podľa zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). „Vypúšťaním odpadovej vody (priesaková voda zo skládky odpadov) do prostredia súvisiaceho s podzemnými vodami ako aj do vodného toku Moštenica a Mlynky bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy a v rozpore s podmienkou č. 1.23 integrovaného povolenia spoločnosť TEZAS, spol. s r. o. Prievidza porušila § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, v dôsledku čoho došlo podľa § 41 vodného zákona k vzniku MZV, ktoré sa prejavilo v prostredí súvisiacom s podzemnými a povrchovými vodami, čím bola naplnená skutková podstata správneho deliktu porušenia § 74 ods. 1 písm. i). Inšpekcia uloží pôvodcovi MZV spoločnosti TEZAS, spol. s r. o. Prievidza pokutu podľa § 75 ods. 9 vodného zákona.“ Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica (Protokol z riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd zo dňa 22. 3. 2013)

Uloženie mestského majetku v priestoroch spoločnosti TEZAS. Foto: archív mesta

3


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

PRIEVIDZA CHYSTÁ VÝRAZNEJŠIU OPRAVU CIEST I BUDOVANIE IHRÍSK „V minulom roku sme v meste hospodárili zodpovedne, a tak môžeme na rozdiel od iných samospráv investovať do našich komunikácií nemalé prostriedky,“ povedal viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina po tom, ako bol schválený jeho poslanecký návrh o navýšenie finančných prostriedkov na obnovu komunikácií v meste o ďalších 200-tisíc eur. Mestskí poslanci v Prievidzi na poslednom mestskom zastupiteľstve mali náročný program. V rámci neho schvaľovali aj záverečný účet mesta za rok 2012, ako aj prvú úpravu rozpočtu v aktuálnom roku. Najmä o nej sme sa porozprávali s viceprimátorom Prievidze Ľubošom Maxinom.

Pán viceprimátor, ešte pred schválením prvej zmeny rozpočtu v  roku 2013 ste predložili poslanecký návrh. Môžete ho priblížiť? Áno, predložil som návrh, aby sa do prvej zmeny rozpočtu mesta v roku 2013 zaradilo navýšenie bežných výdavkov o ďalších 200-tisíc eur na škody spôsobené na komunikáciách po zime na celkovú sumu 940-tisíc eur. Musím sa poďakovať ostatným kolegom poslancom, že môj návrh hlasovaním podporili, pretože opravu našich komunikácii považujem za prioritu. Tento stav má svoje príčiny jednak v poslednej poveternostne náročnej zime a v investičnom dlhu z predchádzajúcich rokov. Tento návrh bolo možné predniesť až po schválení záverečného účtu mesta, ktorého výsledkom je zodpovedné hospodárenie s prebytkom cez 900-tisíc eur. To nášmu mestu umožní investovať do našich komunikácií nemalé prostriedky.

Sú už vybrané konkrétne cesty na obnovu a rekonštrukciu? Prípravou plánu obnovy ciest a chodníkov sa zaoberali poslanci už v roku 2012. Výsledkom bolo vypracovanie plánu na nasledujúce tri roky 2013 – 2015. Obnovy sa dočká každá časť mesta, podľa jednotlivých volebných obvodov, technického stavu a v neposlednom rade aj so zohľadnením významnosti jednotlivých komunikácií. Konkrétne ulice v záverečnej fáze prešli výberom poslancov za jednotlivé volebné výbory na ich zasadnutiach. Navýšené financie, ktoré sme na obnovu ciest na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili, obnovu určite urýchlia a rozšíria.

Obyvateľov mesta trápia nielen cesty, ale aj parkovanie na sídliskách. Áut pribúda oveľa rýchlejšie ako parkovacích miest. Samozrejme, zaoberáme sa aj parkovacími kapacitami. Tých len v tomto roku pribudne približne 150. V čase, keď sa obytné domy stavali, nikto nepredpokladal, že väčšina domácností bude mať nielen jedno auto. Súčasný stav na sídliskách je taký, že na jeden byt nepripadá ani jedno parkovacie miesto. Dokonca máme bytové domy s päťdesiatimi bytmi a šiestimi parkovacími miestami. K súčasnej neúnosnej situácii určite nepomohol ani vývoj v posledných rokoch, keď sa povoľovali

Ľuboš Maxina, viceprimátor Prievidze. Foto: (AV)

na sídliskách a v centre mesta rôzne stavby bez potrebného počtu parkovacích miest. Ako sme v uplynulom roku avizovali – financie, ktoré získa mesto z parkovného, vraciame a budeme vracať do dopravnej infraštruktúry mesta. Aj vďaka tomu v apríli pribudlo nových 17 parkovacích miest na Ul. Mišíka, pred spustením je budovanie ďalších približne 15 parkovacích miest na Ul. Škarvana. Situácia je vážna na Zapotôčkoch, kde v uplynulom mesiaci na Ul. M. Rázusa boli dobudované ostatné plochy na ktorých je tiež možné zaparkovať 60 vozidiel. V Necpaloch situáciu tiež zlepšilo 30 nových parkovacích miest vybudovaných spoločnosťou Licitor, s. r. o., a do konca roka by malo pribudnúť spoločne s výstavbou nového nájomného bytového domu na Urbárskej ulici ďalších 30 parkovacích miest. Tým sa podarí aj v Necpaloch dobudovať v tomto roku celkom 60 miest.

Nové parkovisko by vraj malo vzniknúť aj pri železničnej stanici. Pred ukončením sú rokovania so Železnicami SR vo veci takzvanej deviatej koľaje, kde máme záujem pripraviť vybudovanie státia pre autá. Projektová dokumentácia je vo fáze obstarávania. Máme však rozpracované ďalšie lokality, o ktorých budeme priebežne informovať. Medzi také patrí aj pozemok ľudovo nazývaný tiež tankodrom nad tunelom pri farskom kostole, kde finalizujeme usporiadanie vlastníckych vzťahov.

Dobrou správou pre obyvateľov je aj budovanie nových detských ihrísk a športovísk. Akých investícií sa dočkáme po prvej zmene rozpočtu? Aj to je opäť len výsledkom zodpovedného hospodárenia mesta v roku 2012 a práce poslancov, na základe čoho môžeme v tomto roku výraznejšie investovať aj do ihrísk v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Konkrétne ide o sumu 151-tisíc eur. Ešte v tomto roku pribudnú dve veľké oplotené detské ihriská vo volebnom obvode II a III, a to konkrétne na Ul. E. M. Šoltésovej a Ul. P. Benického. Vo volebných obvodoch I a IV sa zasa počíta s výraznejšou obnovou športových ihrísk. Pokračovať v budovaní a obnove ihrísk chceme aj v nasledujúcich rokoch.

Čo kultúra a školstvo? Myslelo sa pri zmene rozpočtu aj na tieto oblasti? Pravdupovediac, školy, škôlky a školské zariadenia by potrebovali obnovu takmer všetky. Pod tento výsledok sa nepodpísal len nedostatok financií, ale aj dlhodobo prebytočné kapacity v školských a predškolských zariadeniach. Za školy by som dal do pozornosti investíciu vo výške viac ako 70-tisíc eur určenú na rekonštrukciu spojovacích chodieb, rozvodov tepla na Základnej škole na Rastislavovej ulici. V oblasti kultúry mesto na základe zmeny rozpočtu investuje do obnovy domov kultúry v Hradci a Malej Lehôtke a prístrešku pre kultúrne podujatia v Malej Lehôtke. Na kultúrny dom v Hradci mesto vypracovalo projekt

na energetickú efektívnosť budovy na vykurovanie a budú sa meniť aj okná, v Malej Lehôtke sa zavedie do kuchyne plyn.

V zmene rozpočtu poslanci schválili aj navýšenie finančných prostriedkov na cintorín, konkrétne vo výške takmer 160-tisíc eur. Čo sa bude za tieto financie realizovať? Problematikou cintorína sa zaoberáme už dlhšiu dobu. Ešte v roku 2012 muselo mesto sanovať alarmujúci stav nedostatku hrobových miest na súčasnom cintoríne. Problém mal pôvodne vyriešiť nový cintorín, na ktorý sú odhadované investície približne 4 až 5 miliónov eur. Takúto investíciu mesto, pri súčasnom zadĺžení jeho bývalým vedením, bez nenávratných finančných zdrojov momentálne nedokáže zvládnuť. Preto sme sa rozhodli zvýšiť kapacitu na terajšom cintoríne. Prvá etapa rozšírenia končí v tomto mesiaci, vznikli nové miesta na 153 jednohrobov, 45 dvojhrobov a 99 urnových miest, čo by malo kapacitne postačovať pre potreby Prievidze približne na dva roky. V roku 2013 by sme radi začali ešte aj druhú etapu rozšírenia, a to vybudovať prvú etapu urnovej steny s kapacitou 192 urnových miest, na ktoré sme v úprave rozpočtu vyčlenili približne 160-tisíc eur. V ďalších rokoch plánujeme zrealizovať ďalšie štyri takéto etapy. Branislav Bucák


SPRAVODAJSTVO

číslo 08/2013

POSLANCI SA NESTOTOŽNILI S PROTESTOM PROKURÁTORKY Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prievidzi na rokovaní 30. apríla nevyhoveli dvom protestom prokurátorky z Okresnej prokuratúry v Prievidzi Jany Bahýlovej týkajúcim sa uznesení o parkovaní v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ). Podľa názoru viceprimátora Prievidze Ľuboš Maxinu poslanci v prípade nevyhovenia protestom dospeli k správnemu rozhodnutiu. „Ak chceme zistiť, či je spôsob zákonný, neostáva nám iná možnosť ako počkať na rozhodnutie súdu. V danom prípade vyhodnotíme ďalší postup,“ doplnil.

Prebrali systém

Maxina ďalej vysvetlil, že mesto prebralo systém par-

kovania podľa vzoru z iných miest na Slovensku a postupovalo aj podľa protestov prokuratúr, ktoré boli vydané v súvislosti s parkovaním v iných mestách. Podľa neho však doteraz zákonnosť parkovania nikto súdnou cestou nenapadol. Rozhodnutie súdu teda môže do budúcnosti odstrániť pochybnosti, či takéto parkovacie systémy nielen v Prievidzi, ale i ostatných mestách na Slovensku, sú zákonné alebo nezákonné.

NOVÁ POSLANKYŇA ZUZANA LUKÁČOVÁ

Nevidia problém

Na systém parkovania v Prievidzi dohliadala aj Slovenská parkovacia asociácia (SPA), ktorá združuje prevádzkovateľov parkovacích systémov vo viacerých mestách na Slovensku. Podľa vyjadrenia jej prezidenta Milana Tašku SPA tiež považuje systém parkovania za zákonný, zákonné je aj vyberanie parkovného cez mestskú spoločnosť UNIPA. „My jednoznačne zastávame názor, že to môže vykonávať či už súkromná spoločnosť, alebo

spoločnosť, ktorá je stopercentnou dcérou mesta. Celé Slovensko vyberá parkovné cez spoločnosti ako službu, ktorú dáva obyvateľom, takže my nevidíme dôvod, aby sme mali iné názory,“ vysvetlil a doplnil, že na Slovensku sú aj mestá, v ktorých parkovné vyberajú súkromné spoločnosti, a tie spomínané mestá nemajú žiaden dohľad nad reguláciou cien parkovného.

Prievidzské mestské zastupiteľstvo má novú poslankyňu. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prievidzi zložila poslanecký sľub Zuzana Lukáčová (Smer-SD), ktorá nahradila Antona Bakytu (nezávislý). Ten sa musel svojho postu vzdať z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca s funkciou štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie zriadenej mestom. Bakytovi zanikol poslanecký mandát 19. apríla po tom, čo ho školská rada Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ladislava Stančeka v Prievidzi zvolila za riaditeľa ZUŠ. Bakyta v tejto funkcii vystriedal doterajšiu riaditeľku ZUŠ Gabrielu Tunáčkovú.

(bb), TASR, foto: TASR/František Iván

(bb), TASR

AGROPORADŇA: UHORKY

NPD 272/13

Uhorky sú obľúbené a často pestované. Je to jednoročná plazivá rastlina s úponkami. Patrí medzi tekvicovú zeleninu pochádzajúcu z teplých tropických oblastí. S výsevom na voľný záhon, vážení čitatelia a záhradkári, by ste teda mali začať až vtedy, keď je vyššia teplota pôdy, čo je spravidla až v druhej polovici mája. Vôbec nič nezanedbáte ani nezmeškáte, keď ich vysadíte koncom mesiaca.

Pri pestovaní uhoriek vo voľnej pôde vám polovicu úspechu zaručí správna príprava pôdy. Uhorky reagujú

veľmi dobre na maštaľný hnoj. Ak nemáte k dispozícii také množstvo hnoja či iných hnojív, ktoré do-

5

dávajú pôde humus, aby ste vyhnojili celú plochu, zarýľujte aspoň vrstvu organického hnojiva do jednej brázdy uprostred záhona. Zakrytá vrstva humusu sa postará o lepšie prevzdušnenie a ľahšie zahrievanie pôdy, čím výrazne podporí rast uhoriek. V našej predajnivám ponúkame niekoľko typov a veľkosti balení organických hnojív. Medzi osvedčené patrí Hoštické organické hnojivo, ktoré u nás nájdete v rôznych kombináciách. Ďalšou možnosťou ako pozitívne ovplyvniť úrodu je pestovanie uhoriek systémom vertiko. V tomto prípade sa rastliny vedú po opore rôznej konštrukcie smerom hore. Výhodou je dosahovanie vyšších úrod, lepšia akosť a čistota plodov(netvorí sa veľký počet deformovaných plodov), ľahší zber a v neposlednomrade, rastliny menej poškodzuje ple-

seň uhorková. Ako pomôcku pri pestovaní týmto spôsobomvám ponúkame podpornú sieť, ktorá je určená na pestovanie uhoriek, všetkej popínavej zeleniny a záhradných rastlín. Môžete ju používať aj niekoľko rokov bez toho, aby sa rozpletala. Oká sú 10 x 10 cm, výška siete 1,2 m a dĺžka 10 alebo 20 m.

Ochrana

Z ochorení na uhorkách sú známe najmä pleseň uhorková, múčnatka, baktériová škvrnitosť listov, vírusové choroby a škodce, ako roztoče, vošky alebo molice. Uhorky treba postrekovať preventívne, teda prvýkrát skôr ako sa pleseň na listoch objaví, najmä vtedy, ak boli výdatnejšie zrážky. Jeden prípravok nepoužívajte viac než 2 – 3 krát za sezónu. Aké prípravky aplikovať alebo ako postupovať pri odstránení škodcu, Vám

radi poradíme osobne v predajni záhradkárskych a chovateľských potrieb – AGRO. Aktuálne, ale aj minuléčlánky Agroporadne nájdete na našej internetovej stránke:www. agropd.skv časti maloobchod, alebo priamo na nasledujúcom linku:http://www.maloobchod.agropd.sk/index.php/ agroporadna. Tešíme sa na Vašu návštevu. S prianím pekných dní Vás pozdravuje kolektív predajne AGRO

Kontakty: Záhradkárske a chovateľské potreby – AGRO A. Hlinku č. 3 971 01 Prievidza Tel./fax: 046/542 00 07 agrinopd@gmail.com


novinky

SPRAVODAJSTVO

HALUĹ KOVARENIE Kde: FutbalovĂŠ ihrisko vo VeÄžkej LehĂ´tke. Kedy: 1. jĂşna 2013 o 11.30 hod. ď€źÄŒakĂĄ na vĂĄs súżaĹž vo varenĂ­ haluĹĄiek, muĹžskĂ˝ päżboj, detskĂŠ súżaĹže a zĂĄbava v ťtĂ˝le country. (V prĂ­pade nepriaznivĂŠho poÄ?asia sa akcia neuskutoÄ?nĂ­.)

POZVĂ NKA

VĂ?HODNÉ PÔŽIÄŒKY KancelĂĄria v Prievidzi: OD VTĂ ÄŒNIK, tel.: 0905 935 646 v Handlovej: NĂĄm. BanĂ­kov 13 (oproti aut. stanici), tel.: 0917 389 139

NPD 292/13

NAJÄ˝AHĹ IA PÔŽIÄŒKA DO 4 000 EUR MANĹ˝ELSKĂ PÔŽIÄŒKA DO 10 000 EUR PÔŽIÄŒKA NA BĂ?VANIE - HYPOMĂ?NUS DO 20 000 EUR

SAMOSPRĂ VA NAÄŽALEJ ZBIERA PODPISY POD PETĂ?CIU ZA CESTU R2 NPD 330/13

PrievidzskĂĄ samosprĂĄva plĂĄnuje naÄ?alej zbieraĹĽ podpisy pod petĂ­ciu za urĂ˝chlenĂŠ zaradenie budovania rĂ˝chlostnej cesty R2 do priorĂ­t vlĂĄdy. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Prievidza Michal ÄŽureje s tĂ˝m, Ĺže radnica eviduje viac ako 13-tisĂ­c podpisov.

VAŠE LISTY NA TÉMU VLASY

0DOVRPYHÄ?NpSUREOpP\VY\SDGiYDQtPYODVRY9ODV\PLWDNUHGOLĂĽHQD QLHNWRUĂŞFKPLHVWDFKQDKODYHPLXĂĽ SUHVYLWDODSRNRĂĽND3RĂžDVSLDWLFKURNRY VRPY\VN~ĂŁDOQLHNRÄ?NRSUHSDUiWRY NWRUpPDOLSDGDQLHYODVRY]DVWDYLĢ 9ĂŞVOHGRNEROYĂĽG\URYQDNê¹üLDGQD YHÄ?Ni]PHQDNOHSĂŁLHPX0LQXOĂŞURN YRNWyEULVRPY\VN~ĂŁDOQDRGSRU~ĂžD-

QLHP{MKRNDPDUiWD~ĂžLQQĂŞSUtSUDYRN 6$/217(;785(63RXĂĽtYDPKR SUHVQHSRGÄ?DQiYRGXĂŁWYUWĂŞPHVLDF DPRMHSUREOpP\SUHVWDOL6RPUiG ĂĽHVRPNRQHĂžQHQDWUDÂżOQDNYDOLWQĂŞ WRYDUNWRUĂŞPLYHÄ?PLSRPRKRO&KFHO E\VRPVDWĂŞPWRÂżUPH.9$752),1 VURSRćDNRYDĢ ZZZYODVRYDNXUDVN

NPD 564/13

PĂ­ĹĄe nĂĄm Tibor z Myjavy, ktorĂ˝ by sa rĂĄd podelil o dojmy s uŞívanĂ­m vlasovĂŠho prĂ­pravku SALON TEXTURES. UpresĹˆujeme, Ĺže vĂ˝robok SALON TEXTURES stojĂ­ 23 â‚Ź a mĂ´Ĺžete si ho kĂşpiĹĽ u vĂ˝hradnĂŠho predajcu v SR, firmy KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034-664 74 35. V sĂşÄ?asnosti je moĹžnĂŠ uvedenĂ˝ tovar objednaĹĽ i s presnĂ˝m nĂĄvodom na dobierku.

Do tohto poÄ?tu sĂş zaradenĂŠ nielen podpisy PrievidĹžanov, ale i obyvateÄžov z väÄ?ĹĄiny okolitĂ˝ch miest a obcĂ­. Podpisov bude zrejme eĹĄte viac, pretoĹže stĂĄle sĂş tu aj mestĂĄ a obce, odkiaÄž eĹĄte nemĂĄme petiÄ?nĂŠ hĂĄrky,“ doplnil ÄŽureje. PrievidzskĂĄ radnica petĂ­ciu zatiaÄž nechce ohraniÄ?ovaĹĽ dĂĄtumom. PetiÄ?nĂş akciu za bezodkladnĂŠ zaradenie budovania cesty R2 v TrenÄ?ianskom kraji medzi najvyĹĄĹĄie priority vlĂĄdy spustila 8. februĂĄra primĂĄtorka Prievidze KatarĂ­na MachĂĄÄ?kovĂĄ spolu s 21 poslancami mestskĂŠ-

ho zastupiteÄžstva. CieÄžom petiÄ?nej akcie je osloviĹĽ Ä?o najväÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et obyvateÄžov miest a obcĂ­ v regiĂłne hornĂĄ Nitra.

Ľady sa pohli

Tlak verejnosti iniciovanĂ˝ najvyĹĄĹĄou predstaviteÄžkou Prievidze zrejme padol na ĂşrodnĂş pĂ´du. Hovorca Ministerstva dopravy, vĂ˝stavby a regionĂĄlneho rozvoja SR Martin KĂłĹˆa pred Ä?asom uviedol, Ĺže rĂ˝chlostnĂĄ cesta R2 patrĂ­ medzi tie cesty, ktorĂ˝m vlĂĄda venuje zvýťenĂş pozornosĹĽ aj na zĂĄklade predchĂĄdzajĂşcich rozhodnutĂ­ vlĂĄdy.

ZĂĄroveĹˆ pripomenul, Ĺže na trase zĂĄpadne od Zvolena sa na rĂ˝chlostnej ceste R2 uĹž stavia obchvat Ĺ˝iaru nad Hronom a ministerstvo predpokladĂĄ, Ĺže Ăşsek medzi Ruskovcami a Pravoticami sa zaÄ?ne v poloviÄ?nom profile stavaĹĽ v jĂşni tohto roka. OstatnĂŠ Ăşseky by mali nasledovaĹĽ postupne v nasledujĂşcich rokoch, podÄža toho, akĂŠ budĂş moĹžnosti ĹĄtĂĄtneho rozpoÄ?tu a koÄžko bude peĹˆazĂ­ v nasledujĂşcom programovom obdobĂ­ v OperaÄ?nom programe Doprava. TASR, (bb)

MAJĂ LES NA NĂ MESTĂ? MajĂĄles sa uskutoÄ?nil 30. aprĂ­la na NĂĄmestĂ­ slobody v Prievidzi. V rĂĄmci neho Ä?akal na nĂĄvĹĄtevnĂ­kov program zloĹženĂ˝ z hudby, tanca, folklĂłru a vystĂşpenĂ­ tĂ˝ch najmenĹĄĂ­ch z miestnych materskĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ako aj z Baletnej ĹĄkoly DĂĄriusa Ĺ trbu.

NPD 662/13

6

NeskĂ´r si nĂĄvĹĄtevnĂ­ci mohli vychutnaĹĽ folklĂłrne vystĂşpenie pod postavenĂ˝m mĂĄjovĂ˝m stromom v podanĂ­ FolklĂłrneho sĂşboru VtĂĄÄ?nik Senior z Prievidze. ChĂ˝bala ani mĂĄjovĂĄ veselica s hudobnou skupinou Necpalanka. „Som rĂĄd, Ĺže mesto podobnĂŠ akcie organizuje, je to super. Stretol som sa tu v prĂ­jemnej atmosfĂŠre s viacerĂ˝mi priateÄžmi a mohol som sa sprĂĄvne od-

reagovaĹĽ,“ prezradil nĂĄvĹĄtevnĂ­k akcie Miroslav KuĹĄnier.

Nezabudli na najmenťích

Mesto nezabudlo ani na malĂ˝ch nĂĄvĹĄtevnĂ­kov majĂĄlesu. Pre deti boli pripravenĂŠ atrakcie v podobe kolotoÄ?ov, sladkĂ˝ch dobrĂ´t a skĂĄkacieho tobogĂĄnu, ktorĂ˝ bol pre nich Ăşplne zdarma. Jeho pevnosĹĽ a pruĹžnosĹĽ dostatoÄ?ne preverilo mnoĹžstvo detĂ­.

„PriĹĄli sme prĂĄve preto, Ĺže sme sa dopoÄ?uli, Ĺže tu bude skĂĄkaci tobogĂĄn. Je tu veÄžmi prĂ­jemne, uĹž sa teĹĄĂ­me na Ä?alĹĄie podobnĂŠ akcie,“ prezradila jedna z mamiÄ?iek Petra BaloghovĂĄ. OrganizĂĄtorom podujatia bolo mesto Prievidza v spoluprĂĄci s KultĂşrnym a spoloÄ?enskĂ˝ch strediskom v Prievidzi. (bb)


SPRAVODAJSTVO

číslo 08/2013

NAD PRIEVIDZOU LIETALI PLACHTÁRI Z TRINÁSTICH KRAJÍN Na šiestom ročníku medzinárodnej plachtárskej súťaže FCC gliding obleteli štartujúci piloti viac ako 60-tisíc kilometrov, absolvovali jedenásť letových disciplín a okrem Slovenska leteli aj nad územím Poľska a Česka. Súťaž ukončil na letisku v Prievidzi jej riaditeľ Jozef Horňák vyhlásením víťazov v troch triedach, 15-metrovej, klubovej a zmiešanej. Víťazom 15-metrovej triedy sa stal poľský plachtár Zbigniew Nieradka, prvé miesto v klubovej triede obsadil maďarský pilot Ferenc Bereczky a v zmiešanej triede suverénne zvíťazil niekoľkonásobný majster sveta v bezmotorovom lietaní, poľský pilot Sebastian Kawa. Víťazom odovzdával ocenenia aj viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina. „V Prievidzi je niekoľko tradičných medzinárodných športových podujatí a som rád, že sa medzi ne začínajú vo výraznejšej miere radiť aj súťaže plachtárov. Podobné podujatia s kvalitnou konkurenciou pretekárov z viacerých krajín Európy sú nádhernou propagáciou nielen tohto športu, ale aj nášho mesta a krajiny,“ poznamenal čelný predstaviteľ Prievidze.

Dobré počasie

NPD 307/13

Ako sa vyjadril riaditeľ pretekov Jozef Horňák, môže skon-

SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE Bujará nálada Hliadka mestskej polície (MsP) musela upokojiť niekoľko mladíkov, ktorí hlasným pokrikovaním rušili nočný pokoj v blízkosti Domu kultúry v Necpaloch. Napriek tomu, že niektorí boli pod vplyvom alkoholu, výzvu príslušníkov MsP poslúchli a v pokoji sa rozišli. To neplatilo pre ďalšieho z partie, ktorý na miesto prišiel v bujarej nálade a pokračoval v hlasnom pokrikovaní rôznych vulgarizmov. Napriek výzve hliadky pokračoval v rušení nočného pokoja a odmietol preukázať svoju totožnosť, preto ho predviedli na MsP s použitím donucovacích prostriedkov, keď kládol aktívny odpor. Išlo o Lukáša M. (1992) z Prievidze, ktorému po zistení totožnosti uložili blokovú pokutu.

Uložil sa ako doma

Počas kontroly Námestia slobody bola objavené osoba spiaca na lavičke. Zdanie „domácej pohody“ umocňovalo to, že mladý muž bol vyzutý a topánky mal uložené pod lavičkou. Išlo o obyvateľa mesta (1984), ktorý po zobudení a napomenutí odkráčal do miesta bydliska.

Nemal povolenie

Na medzinárodnej súťaži v Prievidzi štartovalo 125 pilotov. Foto: TASR/Alexandra Moštková

štatovať, že tento ročník bol oproti minulému určite lepší v počte nalietaných hodín a kilometrov a udial sa bez mimoriadnej udalosti. „Za celých šesť rokov je táto súťaž výnimočná dobrým letovým počasím a tento ročník aj jedenástimi letovými dňami. Bola tu aj kvalitná konkurencia. V podstate celá letecká špička, okrem nemeckej reprezentácie, ktorá sem poslala svojich juniorov, ale tí sa tiež umiestňovali na popredných miestach,“ uzavrel Horňák.

Kvalitná súťaž

Prestíž a kvalitu pretekov ocenilo aj viacero plachtárov. FCC gliding je totiž pre nich jedným z prvých plachtárskych podujatí, v rámci ktorých sa môžu pripravovať na ďalšie preteky počas roka. Šiesty ročník súťaže FCC gliding sa konal od 14. do 26. apríla. Súťažilo na nej celkovo 125 pilotov z 13 krajín Európy. Organizátormi podujatia boli SNA-Letecká škola Košice a Aeroklub Prievidza.

Preverenie oznámenia o rušení nočného pokoja hudbou z pohostinskej prevádzky ukázalo, že v podniku okrem hlasnej hudby nebol dodržaný prevádzkový čas a majiteľ prevádzky navyše nemal povolenie na tzv. „uzavretú spoločnosť“. Uvedené priestupky boli riešené uložením blokovej pokuty, pričom zodpovedná osoba bola poučená v zmysle príslušného VZN mesta Prievidza.

Odpad si odviezol domov

Na sídlisku Zapotôčky hliadka zistila neoprávnené ukladanie odpadu do nádob, určených na domový odpad obyvateľov Prievidze. Išlo o obyvateľa obce z okresu Prievidza (1971), ktorý sem odpad doviezol na motorovom vozidle. Po vysvetlení zásad nakladania s komunálnym odpadom na území mesta odpad naložil a odviezol späť na miesto jeho pôvodu. Mestská polícia v Prievidzi

TASR, (bb)

7


8

novinky

INZERCIA

JARNÁ AKCIA od 29. 4. - 31. 5. 2013

(pri vlakovej a autobusovej stanici v PD)

Prípravky proti chorobám, burinám, škodcom, hlodavcom a hmyzu

BI 58 EC – Nové 10 ml Prípravok proti voškám na stromoch, zelenine

1,74 € 1,30 €

ACTARA 25 WG 4 gr Prípravok proti pásavke zemiakovej

2,08 € 1,70 €

NO RAT

135 gr Účinné a nevysychajúce lepidlo na hlodavce

1,84 € 1,40 € Hnojivá

MESUROL Alimax 50 gr Granulovaná otrava na slimáky

1,96 € 1,50 € STOP Mravec NOVÝ 50 gr Prášková otrava na mravce

1,52 € 1,20 € SPORGON 50 WP

LEPOVÁ PASCA 1 ks Vysokoúčinná lepová pasca na hlodavce

1,13 € 0,80 € BOFIX

50 ml Selektívny herbicídny prípravok proti širokolistým burinám v trávniku

5,45 € 4,60 € ACROBAT MZ WG

4 gr Prípravok proti monilióze ovocných stromov

5 x 25 gr Prípravok proti hubovým chorobám na zemiakoch, cibuli, uhorkách, atď.

1,74 € 1,50 €

6,07 € 5,00 €

DELAN 700 WDG 10 gr Prípravok proti kučeravosti broskýň a chrastavitosti jadrovín

1,63 € 1,30 €

BROS

100 gr Otrava vo forme prášku na mravce

1,69 € 1,50 €

BIOPON

1l Univerzálne kvapalné hnojivo na biologickej báze

1,99 € 1,70 € CERERIT 1l Univerzálne kvapalné hnojivo na všetky druhy rastlín

3,04 € 2,40 € KRISTALON – plod a kvet 0,5 kg Univerzálne kryštalické hnojivo na zeleninu aj kvety

4,58 € 3,50 € Hoštické hnojivo – slepačince 0,5 l Špeciálne upravené tekuté slepačie hnojivo

2,69 € 2,30 €

PREDAJŇA ZÁHRADKÁRSKYCH A CHOVATEĽSKÝCH POTRIEB – AGRO, A. Hlinku 3, 971 01 P


INZERCIA

číslo 08/2013

Hoštické hnojivo – na jahody 1 kg Prírodné granulované hnojivo na jahody

3,37 € 2,90 €

Chovateľské potreby

MAX – BIOCIDE 5 ks Antiparazitné pipety proti kliešťom a parazitom pre psov

4,82 € 3,60 € FLORAMIX – muškáty 0,5 l Kvapalné hnojivo na muškáty

1,45 € 1,20 €

9

SIMBA 100 gr Hovädzia paštéta určená pre mačky

0,62 € 0,55 €

IHRISKOVÁ TRÁVA 500 gr Kvalitná trávna zmes určená na záťaž, odolná voči pošľapaniu

4,30 € 3,20 €

CHAMPION FLORAMIX – Orchidea

0,5 l Prípravok na ničenie ektoparazitov na zvieratách

3,77 € 3,00 €

250 ml Kvapalné hnojivo na orchideje a bromélie

1,20 € 0,90 € DUSIKATÉ VÁPNO 2,5 kg Určené najmä proti pôdnym škodcom, slimákom. Zvyšuje úrodnosť plodín.

7,22 € 5,00 €

ROLO VRECIA DO KOŠA 25 ks 70 x 110 cm. 120 l vrecia na odpad.

Ostatné záhradkárske potreby

2,50 € 2,25 €

ŠTEPÁRSKA PÁSKA 15 x 500 mm Určená na štepenie stromov

1,96 € 1,60 € ZA MRKVA NESKORÁ

VEGET

3 gr Semená kvalitnej neskorej odrody mrky – Olympus

1 kg + 1 kg GRÁTIS Univerzálne organické hnojivo.

0,38 € 0,30 €

NAJLEPŠIE CENY

1,86 € 1,60 € UHORKY NAKLADAČKY – F1

3 kg Hnojivo na trávniky s herbicidným účinkom

6,49 € 5,85 €

0,80 € 0,60 € HRACH SKORÝ 100 gr Semená kvalitnej odrody skorého hrachu – Gloriosa

0,40 € 0,28 €

Ceny sú uvedené s DPH. Ponuka platí do vypredania zásob!

Prievidza, tel. kontakt: 046/542 00 07, web: www.agropd.sk, e-mail: agrino@gmail.com

NPD 139/13

TERRASAN

30 ks Semená kvalitnej odrody uhoriek – Santana


10

novinky

UDALOSTI

JEDINEČNÝ GASTRONOMICKÝ FESTIVAL JE SPÄŤ! Na najväčšej grilovačke na Slovensku nemôžete chýbať ani Vy! Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj teraz sa na Námestí slobody v Banskej Bystrici stretnú šéfkuchári reštaurácií, aby pre Vás pripravili chutné mäsko a ďalšie zaujímavé recepty na grile. tových hrách, tvorivých dielňach, výtvarných súťažiach, kvízoch a ďalších aktivitách. Na pódiu sa predstavia viaceré folklórne skupiny, hudobné skupiny a skupiny aktívnych amatérskych umelcov. Hlavnou myšlienkou je: “aby deti otcov mali, aby mali mamy” s podtitulom “príď to povedať nahlas”. Cieľom je podporiť prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti. V nedeľu o jedenástej sa už tradične bude konať aj športové podujatie Beh na Uprín – Bystrický horský beh. Počas celého víkendu budú všetky zúčastnené reštaurácie pripravovať zaujímavé recepty, ktorými chcú poštekliť Vaše chuťové poháriky a získať si Vašu priazeň. Neváhajte, vyskúšajte ich kulinárske umenie a hlasujte za tú najobľúbenejšiu. Najobľúbenejšiu reštauráciu Grilliady vyhodnotíme v nedeľu o šestnástej hodine. Výhercovia vecných cien sa budú losovať každý deň. Nebudú chýbať sprievodné atrakcie ako skákacie hrady, facepainting, pripravené sú prezentácie syrov,

vín, destilátov, olejov, grilov a ďalších sladkých či slaných dobrôt. Medzi vystavovateľmi nebude chýbať ani stánok Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, kde sa dozviete o aktuálnych akciách v meste a okolí. Zo soboty na nedeľu sa napríklad aj v Banskej Bystrici koná Noc múzeí. Grilliada je ideálna príležitosť na stretnutie s rodinou a priateľmi pri skvelom jedle, zaujímavom programe a v úžasnej atmosfére. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a strávte príjemný májový víkend v areáli plnom zelene, pri Parku SNP. Ponuka je naozaj pestrá. Vstup na festival je voľný. Jedlá a nápoje sa budú predávať za špeciálnu festivalovú menu – grilloše, ktoré sa budú dať kúpiť v označených pokladniach priamo v grillaréne počas trvania festivalu. Grilloše sa budú predávať len vo forme grillošových kariet v hodnote 6 €. Jedna grillošová karta obsahuje 5 grillošov a hlasovací lístok, ktorým si volíte najobľúbenejšiu reštauráciu.

Grilliada prebieha v časoch: Sobota 18. mája: 11:00 – 21:00 Nedeľa 19. mája: 11:00 – 18:00 Presný program Grilliady, spolu so zoznamom zúčastnených reštaurácií a vystavovateľov a ďalšími dôležitými informáciami, nájdete na internetovej stránke: www.grilliada.sk NPD 706/13

V sobotu, 18. mája otvárame grillarénu o jedenástej. Príďte si aj Vy po ochutnávku hip-hopového festivalu Outbreak a parkourového umenia skupiny Slovak Freerun Family. Vzápätí Vás čaká súťažné zápolenie zúčastnených reštaurácií v súboji o Šampióna Grilliady. Tento rok budú šéfkuchári pripravovať na grile sladkovodnú rybu. Súťaž bude hodnotiť odborná porota zo Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. V spolupráci so spoločnosťou METRO pripravujeme III. METRO Majstrovstvá SR vo filetovaní čerstvého lososa. Profesionálni šéfkuchári z celého Slovenska si práve v Banskej Bystrici zmerajú svoje sily a čas vo filetovaní čerstvého lososa. Na záver máme pre Vás pripravenú už tradične obľúbenú kuchársku show špičkových šéfkuchárov Jardu Žídeka a Vojta Artza. V nedeľu 19. mája sa opäť zídu rodiny Banskej Bystrice pri príležitosti osláv Dňa rodiny 2013. V priestore parku pod Pamätníkom SNP sa budú organizátori venovať návštevníkom pri zábavných a špor-


UDALOSTI

číslo 08/2013

PROGRAM Sobota, 18. 5. 2013 11:00

Otvorenie grillarényOchutnávka hip-hopového festivalu Outbreak a akrobacia a parkour v podaní skupiny Slovak Freerun Family 12:00 Otvorenie Grilliady 12:00 – 15:00 Súboj šéfkuchárov o Šampióna Grilliady na tému grilovaná sladkovodná ryba 15:30 – 18:30 III. METRO Majstrovstvá SR vo filetovaní čerstvého lososa 18:30 Vyhlásenie výsledkov súťaže reštaurácií o Šampióna Grilliady a súťaže vo filetovaní čerstvého lososa 19:00 Kuchárska show Jardu Žídeka a Vojta Artza 20:30 Losovanie výhercov vecných cien Barmanská show Predvádzacie jazdy a prezentácia modelov vozdiel MERCEDES-BENZ a KIA

Nedeľa 19.5.2013 11:00 – 16:00

Deň rodiny „aby deti otcov mali, aby mali mamy“... príď to povedať nahlas! – vystúpenia detí ZŠ a umeleckých súborov, zábavné a športové hry pre rodiny s deťmi 11:00 Beh na Urpín 17:00 Vyhlásenie výsledkov hlasovania o najobľúbenejšiu reštauráciu Grilliady, Losovanie výhercov vecných cien Predvádzacie jazdy a prezentácia modelov vozdiel MERCEDES-BENZ a KIA Zmena programu vyhradená

DEŇ RODINY nedeľa, 19. mája 2013 11:00 – 16:00 hod. V nedeľu 19. mája 2013 sa opäť zídu rodiny Banskej Bystrice pri príležitosti osláv Dňa rodiny 2013. Podujatie organizuje Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s mestom Banská Bystrica za účasti mnohých občianskych združení, organizácií a dobrovoľníkov. V priestore parku pod Pamätníkom SNP sa budú organizátori venovať návštevníkom pri zábavných a športových hrách, tvorivých dielňach, výtvarných súťažiach, kvízoch a ďalších aktivitách. Zároveň tu budú prezentovať svoju činnosť prorodinné organizácie a občianske združenia. Nedeľné popoludnie tak budú môcť aktívne stráviť všetky generácie banskobys-

trických rodín od najmenších detí po starých rodičov. Na pódiu festivalu Grilliada bude súčasne prebiehať program, kde sa predstavia viaceré folklórne súbory, hudobné skupiny a skupiny aktívnych amatérskych umelcov. Deň rodiny je občianske podujatie iniciované Organizáciou spojených národov, ktoré sa slávi v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa podujatie uskutoční vo viac ako 20 mestách a obciach. Hlavnou myšlienkou je: “aby deti otcov mali, aby mali mamy” s podtitulom “príď to povedať nahlas”. Cieľom je podporiť prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti.

visitbb.sk

GRILLIADA

18. - 19. máj 2013

BANSKÁ BYSTRICA

www.grilliada.sk

Partneri:

NPD 706/13

Mediálni partneri:

simetikón

NAJVÄČŠÍ GRILOVACÍ FESTIVAL NA SLOVENSKU

11


12

novinky

INZERCIA

UNIPA MENÍ TVÁR MESTA Po rokoch úpadku a strát skončila mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., už druhý rok po sebe s kladným hospodárskym výsledkom. Okrem pozitívnych ekonomických výsledkov boli v uplynulom roku pripravené a zrealizované aj nové projekty meniace tvár mesta. Primátorka Katarína Macháčková dala pri nástupe nového manažmentu spoločnosti jasné zadanie Unipa sa po rokoch úpadku a rôznych podozrení má stať ekonomicky stabilnou a transparentne hospodáriacou firmou, skvalitňujúcou život obyvateľom mesta.

Nový prístup k verejnej zeleni

dúfať, že tieto aktivity neznehodnotí vandalizmus a k jeho prípadným prejavom nezostane verejnosť ľahostajná. Potešujúcou odozvou na nový prístup k správe a údržbe verejnej zelene sú už dnes pozitívne reakcie obyvateľov mesta. Ocenili ju najmä tí skôr narodení, ktorým zeleň v meste nie je ľahostajná a zmeny v prístupe o jej starostlivosť postrehli medzi prvými.

Jedinečnosť zvoleného prístupu k obnove verejného osvetlenia spočíva v jej postupnom splácaní z dosiahnutých úspor elektrickej energie. Mesto v tomto prípade nemusí investovať vlastné prostriedky, ani zaťažovať rozpočet ďalšími úvermi. Spôsob fi nancovania energetických investícií cez EPC je dlhodobo využívaný v USA, v štátoch západnej Európy, ale aj v susednej Českej republike. Prievidza

sa tak stáva prvým slovenským mestom, modernizujúcim verejné osvetlenie týmto progresívnych spôsobom. V týchto dňoch začala výmena prvých, z takmer dvetisíc svietidiel, rozvádzačov a regulátorov. Ukončenie prác na obnove verejného osvetlenia je naplánované už na august tohto roka. Okrem prípravy nosného projektu riešila UNIPA už počas minulého roku aj menšie požiadavky poslancov

a obyvateľov. V šiestich lokalitách bola rozšírená sústava verejného osvetlenia. Mestská spoločnosť, vďaka úspešným projektom, získala dotácie na vybudovanie osvetlenia prvých priechodov pre chodcov. To, čo bolo vo väčšine slovenských miest už dlho samozrejmosťou, sa stalo v uplynulom období v Prievidzi novinkou. Tá zásadne zlepšila bezpečnosť chodcov, zatiaľ aspoň v naj-

Ojedinelý projekt modernizácie verejného osvetlenia

Každodenná poruchovosť systému verejného osvetlenia v meste a jeho vysoká energetická náročnosť je neutešeným výsledkom dlhoročne nedofinancovanej údržby a obnovy. Limitujúcim pre Prievidzu je jej dlhové zaťaženie. Preto začala UNIPA už v roku 2011 pripravovať projekt čiastočnej rekonštrukcie a energetickej optimalizácie sústavy. Chce ho dosiahnuť prostredníctvom moderného spôsobu financovania formou splácania z dosiahnutých úspor tzv. EPC (Energy Performance Contracting).

NPD 698/13

Už v závere minulého leta ocenila verejnosť kvalitu a početnosť kosenia, vykonávanú po prvýkrát UNIPOU. Intenzita sa oproti minulým rokom zdvojnásobila. Mestské plochy boli kosené päťkrát a reprezentačná zeleň až desaťkrát, pričom bol využitý moderný, ekologický a veľmi efektívny spôsob kosby – mulčovanie. Práve mulčovanie, už bežné v západnej Európe, sa v dohľadnom čase (vzhľadom na legislatívu EÚ), stane pravdepodobne povinným pre všetky samosprávy. Prievidza je teda už na nový trend pripravená a má ho odskúšaný. Nezanedbateľným prínosom je aj cena, uhradená z mestského rozpočtu. Aj napriek dvojnásobnému počtu pokosení bola menej ako polovičná. A to aj pri započítaní nákladov na nákup novej techniky a nákladov spojených s ďalšou, dlhodobo zanedbanou činnosťou, opiľovaním stromov. V roku 2012 opílila UNIPA štvornásobne viac drevín ako sa podarilo mestu cez iných dodávateľov v predchádzajúcich rokoch. Náklady na opiľovanie boli pritom nulové; pokryli ich rozpočtované náklady na kosbu. Počnúc týmto rokom prevzala UNIPA kompletnú zodpovednosť za údržbu verejnej zelene. Pribudla údržba záhonov, detských ihrísk a pieskovísk. Aj tu zvolila táto mestská spoločnosť nový prístup. Okrem intenzívnejšej údržby jestvujúcich záhonov budú vysadené najmä na sídliskách aj úplne nové. Cieľom je predovšetkým výraznejšia estetizácia prostredia. Obyvateľov určite poteší takmer 450 m2 nových záhonov. Už v prvých aprílových dňoch začali zamestnanci UNIPY aj s revíziami detských ihrísk a kompletnou výmenou roky nevymieňaného piesku v pieskoviskách. Môžeme len


INZERCIA

číslo 08/2013

frekventovanejšom dopravnom uzle mesta. UNIPA spravuje aj cestné svetelné signalizácie. Najdôležitejšia z nich, na vjazde od Novák, je v prevádzke od roku 1975. Je poslednou tranzistorovo riadenou signalizáciou na území Prievidze. Ostatných desať rokov je však v havarijnom stave. Zastaraný spôsob riadenia dopravy spôsobuje nedostatočnú priepustnosť križovatky, dlhé čakanie a tvorbu kolón. V januári t. r. bol spracovaný projekt jej modernizácie s mikroprocesorovým riadením a úspornou LED technológiou. Dynamika riadenia dopravy za pomoci štyroch kamerových detektorov podstatne zvýši jej priepustnosť. A čo je veľmi dôležité, skráti dobu čakania vodičov aj chodcov. Zaujímavosťou v tomto prípade je opäť financovanie projektu. Odhadovaná investícia 84-tisíc eur bude pokrytá príjmami z parkovného. Tým bude naplnený prísľub, daný vedením mesta verejnosti: využiť výnosy z parkovania na modernizáciu dopravnej infraštruktúry v meste.

Viac možností športového vyžitia pre obyvateľov

Spoločnosť UNIPA už štandardne ponúka svoje služby Prievidžanom na mestských športoviskách – krytej plavárni, zimnom i futbalovom štadióne. Na prevádzku športovísk bolo v posledných dvoch rokoch v rozpočte vyčlenených podstatne menej finančných prostriedkov ako v minulosti. Vďaka zníženiu prevádzkových nákladov rozsah ich prevádzky zostal zachovaný a čo je najdôležitejšie, pre športové kluby bezplatný. Celková úspora pre mestský rozpočet, na prevádzku týchto športovísk, za ostatné dva roky je viac ako 200-tisíc eur. Atraktívnym príspevkom k oživeniu centra mesta a vianočnej atmosféry bola mobilná ľadová plocha. Všetci milovníci korčuľovania sa tešili z toho, že sa po rokoch vrátila na Námestie slobody.

Skutočná regulácia parkovania

Neľahkou výzvou pre UNIPU bola príprava a realizácia regulácie parkovania v centre.

Vedenie mesta sa rozhodlo neprijať ponuky súkromných spoločností. Nezverilo im do rúk parkovanie v meste. Poverilo touto neľahkou úlohou spoločnosť, ktorej je jediným vlastníkom. Tým si Prievidza zachovala plnú kontrolu nad reguláciou parkovania a mohol tak zostať zachovaný prvoradý cieľ – regulovať dĺžku a potrebu parkovania v centre a priľahlých obytných zónach. Prvoradým cieľom mesta a jeho spoločnosti sa nestal zisk, ale regulácia. Iba vďaka tomuto prístupu mohla zostať cena parkovného najnižšia z porovnateľných miest na Slovensku. A to napriek tomu, že bol pre vodičov zvolený najkomfortnejší spôsob platby – SMS parking. Ten býva v iných mestách obvykle drahší, ako platba parkovacou kartou. Prievidza sa stala prvým a zatiaľ jediným mestom na Slovensku, ktoré zaviedlo výrazné cenové zvýhodnenie prvej hodiny parkovania – iba za 30 centov! Prieskum statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne zrealizovaný v závere minulého roka jednoznačne preukázal prínos a zásadné zlepšenie situácie s parkovaním v centre a priľahlých obytných zónach. Jeho výsledky sú zverejnené na stránke www.parkovanieprievidza.sk. Nie všade je samozrejmosťou, aby prevádzkovateľ systému pristupoval k problematike takto dôsledne a vyhodnocoval dopady regulácie rozsiahlym prieskumom v takom krátkom čase po spustení. Samozrejmosťou nie je ani využívanie

príjmov z parkovania na rozvoj dopravnej infraštruktúry v meste. Prievidza už v týchto dňoch začala s výstavbou parkoviska na Ul. M. Mišíka. Paralelne projekčne pripravuje výstavbu ďalšieho na Dlhej ulici. Tam je situácia s parkovaním rezidentov najkritickejšia. Príjem z parkovného pokryje aj rekonštrukciu frekventovanej cestnej svetelnej križovatky na vstupe do Prievidze od Novák. UNIPA neprevádzkuje parkovaciu zónu na dosahovanie zisku. Parkovanie dôsledne reguluje a pomáha tým modernizovať dopravnú infraštruktúru mesta. O tom,

že parkujúci v Prievidzi majú cenové výhody, svedčí aj zverejnený prehľad, kde si čitateľ môže porovnávať predovšetkým ceny za hodinu státia. Nový prístup k verejnej zeleni, ojedinelý projekt modernizácie verejného osvetlenia, či viac možností športového vyžitia a efektívna regulácia parkovania sú hlavné výsledky činnosti mestskej spoločnosti UNIPA za ostatné dva roky. Za takú krátku dobu nie je možné zmeniť všetko, čo bolo dlhodobo zanedbané, ale už dnes je možné konštatovať, že trend je pozitívny.

NPD 699/13

Prehľad cien zónového parkovania v slovenských mestách: Mesto Banská Bystrica BA - Staré mesto Komárno Košice Martin Nitra Poprad Prešov Prievidza Púchov Trenčín Trnava Zvolen Žilina

Prevádzkovateľ EEI Slovakia, s.r.o. BPS Park,a.s. Activ,s.r.o. EEI Slovakia s.r.o. Turiec, a.s. Mestské služby Nitra Správa mestských komunikácií Poprad VINCI Park Slovakia, s.r.o. UNIPA, spol. s r.o. Mesto Púchov Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Mesto Trnava EEI Slovakia, s.r.o. Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

*cena za hodinu státia v najdrahšej zóne, formou SMS, pokiaľ je k dispozícii.

Vlastníctvo súkromná spoločnosť súkromná spoločnosť súkromná spoločnosť súkromná spoločnosť 100% vlastník mesto príspevková organizácia príspevková organizácia súkromná spoločnosť 100% vlastník mesto 100% akcionár mesto súkromná spoločnosť čiastočný vlastník mesto

13

Cena/hodina státia 1,20€ - sms 0,80 € 1,33 € 1€ 1,20€/sms 0,50 € 0,80 € 1,10 € 0,30€/sms 1,00 € 1,00 € 0,60€ - sms 1,00 € 1,50 €


14

novinky

ŠPORT

MLADÍ NOVÁČANIA SA KVALIFIKOVALI NA CELOSLOVENSKÉ FINÁLE Olympijský klub Prievidza z poverenia Slovenského olympijského výboru zorganizoval regionálne kolo Trenčianskeho kraja vedomostnej súťaže o olympizme pre základné školy a osemročné gymnáziá. V zasadačke Domu športu v Prievidzi sa stretlo trinásť družstiev, ktoré absolvovali v prvej časti písomný test a potom nasledovali tri ústne kolá. Otázky boli zamerané na tieto oblasti: dvadsiate výročie založenia Slovenského olympijského výboru, stopäťdesiate výročie narodenia Pierre de Coubertina, míľniky svetového športu, zimné a letné olympiády. Po písomných testoch nasledovala beseda s účastníkmi olympijských hier Katarínou Lamrichovou – Beňuškovou, reprezentantkou v hádzanej a Mikulášom Timko, trénerom

Spoločná fotografia účastníkov vedomostnej súťaže s organizátormi. Foto: archív autora

majstra sveta a držiteľa olympijskej medaily v zápasení voľným štýlom Jozefa Lohyňu.

Vyhrali Nováčania

V ďalšej časti súťažné družstvá odpovedali na otázky. Odborná porota po spočítaní získaných bodov vyhodnotila ako víťaza družstvo Spojenej školy

Nováky – organizačná zložka gymnázium s počtom 23 bodov, na druhom mieste skončila ZŠ Kanianka so 16 bodmi a na treťom mieste ZŠ Trenčianska Teplá so ziskom 14,5 boda. Z nášho okresu sa na krajskom kole zúčastnili aj družstvá: I. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi (obsadilo 4. priečku), ZŠ na Mari-

ánskej ul. v Prievidzi (11.), ZŠ Valaská Belá (7.), ŽS na Školskej ul. v Handlovej (12.), ZŠ na Ul. P. J. Šafárika z Prievidze (10.) a ZŠ na Malonecpalskej ul. v Prievidzi (9.).

Mariána Grmana a Pavla Oršulu tvorili Michal Šramka, Oliver Michale, Šimon Fusatý a Juraj Mikloš. Mladí Nováčania sa 20. – 21. mája zúčastnia na celoslovenskom finále súťaže v Bojniciach.

Finále v Bojniciach

Víťazné družstvo pod vedením skúsených pedagógov

Jozef Dadík

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ KORISŤOU IGORA POLÁČIKA Na prelome apríla a mája sa v príjemnom prostredí Rekreačného strediska Púšť pri Prievidzi uskutočnil už 8. ročník medzinárodného šachového turnaja Open Prievidza. Pozvanie na turnaj prijali aj zástupcovia šachového klubu UKS Pionier z nášho partnerského mesta Jastrzebie-Zdroj. Súčasťou podujatia, organizovaného s podporou mesta Prievidza, boli dva samostatné turnaje, na ktorých sa zúčastnilo spolu 66 šachistov. Hlavný turnaj sa hral na 5 kôl, pre šach s netradičným bodovým hodnotením 3 body za víťazstvo a 1 bod za remízu, čo zvýraznilo snahu hráčov o výhru v každej partii. Nečakaným víťazom sa stal Igor Poláčik (Doprastav Bratislava) pred Veronikou Gažíkovou (Liptovská šachová škola) a hlavným favoritom turnaja, medzinárodným veľmajstrom Mikulášom Maníkom (Inbest Dunajov). Z našich šachistov skončil najlepšie Má-

rio Garban (ŠK Pirevidza), ktorý obsadil šieste miesto. „Okrem celkového poradia boli vyhodnotené aj kategórie podľa ratingu hráčov, najlepšími hráčmi boli: Michal Orzechowski (Jastrzebie-Zdroj) s ratingom do 1 500, Peter Kothaj (Handlová) s ratingom do 1 750 a Samuel Hrstka (AŠK Nitra) s ratingom do 2 000,“ prezradil Martin Dobrotka, predseda ŠK Prievidza, ktorý bol hlavným organizátorom podujatia.

Favorit už nezaváhal

Súčasťou medzinárodného podujatia Open Prievidza bol aj turnaj v rapid šachu na 9 kôl, ktorý bol hodnotený klasickým spôsobom, 1 bod za výhru a pol bodu za remízu. V tomto turnaji už najvyššie nasadený hráč Mikuláš Maník prekvapenie nepripustil a stal sa jeho víťazom pred Martinom Bezúchom (Dunajská Streda) a Jurajom Bôrikom (Dubnica nad Váhom). „Turnaj v rapid šachu bol súčas-

Na turnaji štartovali rôzne vekové kategórie. Foto: (dob)

ne aj majstrovstvami Trenčianskeho kraja v rapid šachu. Majstrom kraja sa stal Juraj Bôrik z Dubnice pred Máriom Garbanom z Prievidze a Ivanom Prá-

šekom z Dubnice nad Váhom,“ dodal Dobrotka. (bb, dob)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 40 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 3725/09  Vedúci inzertného oddelenia: Jozef Čičmanec  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


NPD 603/13

číslo 08/2013

INZERCIA

15


novinky

INZERCIA

Teraz zbieram body ešte rýchlejšie!

PRI NÁKUPE DÁMSKEJ PLEŤOVE J KOZMET IKY NAD 15,- € OKAMŽITÁ ZĽAVA 5,- € !

PLAT Í OD 10. 05. DO 12

. 05. 2013.

5-NÁSOBNE VIAC BODOV NA VÝROBKY OZNAČENÉ

moja značka

!

Nakúpte do 31. 05. 2013 na ktorejkoľvek predajni dm na Slovensku ľubovoľný počet výrobkov s označením „moja značka“ a získajte za tieto výrobky 5-násobne viac bodov ako zvyčajne! Tešíme sa na vás v týchto dm predajniach: OC Korzo, Nábrežná ulica č. 1913/5A, Prievidza Hornonitrianska cesta 1282/3, Prievidza

www.dm-drogeriemarkt.sk www.facebook.com/dm.Slovensko

NPD 690/13

16

Npd 08 2013 web  
Npd 08 2013 web  
Advertisement