Page 1

Dvojtýždenník

40 000 ks

Ročník: V. číslo. 03/2013 Dátum vydania: 28. 2. 2013

Prievidza

Kontrolný deň v UNIPE

Kvalita komunikácie

Petičný hárok

Dva turnaje

str. 2 Prievidzská primátorka absolvovala kontrolný deň v mestskej spoločnosti UNIPA. Plánuje aj kontroly ďalších mestských spoločností.

str. 4 Prievidza podľa portálu odkazprestarostu.sk vyriešila za minulý rok všetky podnety a bola zároveň najlepšia v hodnotení kvality komunikácie.

str. 5 V Novinkách nájdete petičný nárok k petícii za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 medzi najvyššie priority vlády.

str. 12 Prievidzskí zápasníci zorganizovali v športovej hale po prvýkrát v jeden deň dva mládežnícke turnaje – dorasteneckú i žiacku ligu.

MIŠTINOVÁ OPÄŤ NAJÚSPEŠNEJŠOU ŠPORTOVKYŇOU OKRESU

Športovkyňa roka v Prievidzskom okrese Lucia Mištinová (vľavo) s prievidzskou primátorkou Katarínou Macháčkovou. Foto: Ivan Valko

Športová verejnosť spoznala v piatok 22. februára staronovú kráľovnú športu v Prievidzskom okrese. Na pomyselný športový trón druhý rok za sebou zasadla sympatická 20-ročná novácka rýchlostná kanoistka Lucia Mištinová. K triumfu v ankete Športovec roka jej zablahoželala aj prievidzská primátorka Katarína Macháčková.

V Dome kultúry v Prievidzi sa uskutočnilo vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, funkcionárov o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair-play okresu Prievidza za rok 2012. Najviac pozornosti si podobne ako vlani vyslúžila rýchlostná kanoistka KRK Nováky Lucia Mištinová, ktorá sa stala po druhýkrát v kariére najúspešnejšou športovkyňou Prievidzského okresu v kategórii dospelých jednotlivcov.

Mištinovej najhodnotnejšími výsledkami v roku 2012 boli tituly majsterky Slovenska v K2 na 500 i 1 000-metrovej trati, ale i striebro z K1 na 1 000 m a bronz z K1 na 500 m. „Ocenenie športovkyne roka ma veľmi prekvapilo. Hoci na tomto slávnostnom podujatí nie som prvý raz, opäť sa mi triasli ruky i nohy, keď som išla na pódium. Nečakala som, že by som sa mohla stať športovkyňou roka, keďže ma v mi-

nulom roku prenasledovali zranenia. Aj preto mi nevyšla kvalifikácia na majstrovstvá Európy, čo ma vlani najviac mrzelo. Potešili ma aspoň výsledky, ktoré som dosiahla na majstrovstvách Slovenska,“ opísala svoje pocity z ocenenia i vlaňajší športový rok Lucia Mištinová. Viac o vyhlásení najúspešnejších športovcov nájdete na 11. strane. (bb)


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

PRIMÁTORKA NA KONTROLNOM DNI V MESTSKEJ SPOLOČNOSTI UNIPA V stredu 13. februára sa konal kontrolný deň primátorky mesta Prievidza v mestskej spoločnosti UNIPA, spol. s r. o. „Táto kontrola ma len utvrdila v tom, že všetky činnosti, služby a projekty tejto spoločnosti sú na prospech našim obyvateľom,“ povedala po kontrole prievidzská primátorka Katarína Macháčková. Na januárovom mestskom zastupiteľstve bola prerokovaná správa z kontrolnej činnosti za rok 2012, vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta. Zo záverov správy vzniklo podozrenie, že v roku 2007 mohli v spoločnosti Unipa vzniknúť viaceré závažné nedostatky pri nakladaní s verejnými financiami. Výsledky kontroly nasvedčujú tomu, že v minulosti mohol byť spáchaný trestný čin. Napriek tomu, že s nástupom nového vedenia mesta nastúpilo aj nové vedenie spoločnosti UNIPA, kontrolné zistenia boli hlavným impulzom k vykonaniu kontroly aj zo strany primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Výsledky kontrolného dňa

Primátorka mesta kontrolovala aktuálne činnosti spoločnosti a podrobne preverovala efektivitu hospodárenia s verejnými financiami. Na stretnutí sa okrem primátorky a konateľa zúčastnili všetci vedúci pracovníci jednotlivých úsekov spoločnosti UNIPA. Okrem kontroly priamo v sídle spoločnosti boli vykonané čiastkové kontroly v teréne pri výkone niektorých druhov prác (opiľovanie konárov stromov a ostatnej verejnej zelene). Kontrola bola ukončená v objekte mestskej plavárne. Práve plaváreň bola pokladaná zo strany verejnosti za predražený projekt. Výstavba plavárne stála viac ako 55 miliónov Sk a bola uvedená do prevádzky ešte v roku 2005. Už v prvej se-

Čo spravuje mestská spoločnosť UNIPA Verejné osvetlenie: 3 450 svetelných bodov. Zimný štadión a mobilnú ľadovú plochu: Ľadová plocha je k dispozícií spravidla 7 – 8 mesiacov počas roka, t. j. 3 180 až 3 645 hodín ročne. Mesto v tomto roku zo svojho rozpočtu prispeje na chod zimného štadióna sumou 338 144 eur. Futbalový štadión: Na futbalový štadión mesto v roku 2013 prispeje sumou 104 700 eur. Krytú plaváreň: Krytá plaváreň je využívaná počas celého roka, t. j. približne 5 200 hodín ročne. Z rozpočtu mesta v tomto roku bude príspevok na mestskú plaváreň v sume 346 331 eur. Záhradnícke služby: Stredisko záhradníckych služieb obhospodaruje mestské trávnaté plochy s celkovou výmerou 1 808 642 m2. Parkoviská a parkovací systém v centre mesta: Okrem správy parkovacieho systému zabezpečuje UNIPA správu a prevádzkovanie 3 platených parkovísk za území mesta Prievidza: parkovisko na Dlhej ulici, parkovisko na Ul. A. Hlinku, na ktorom je najlacnejšie parkovanie v meste Prievidza a parkovisko na Ul. T. Vansovej vateľov vďaka minuloročnému koseniu verejnej zelene, ktoré bolo efektívne, pravidelné a lacnejšie. Na stretnutiach s obyvateľmi sme zaznamenávali len pozitívne odozvy. Aj hospodársky výsledok spoločnosti UNIPA je jasným príkladom zodpovedného prístupu k podnikaniu. To, že UNIPA hospodári v pluse aj počas krízy, je nasledovania hodný prípad,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Kontrola údržby súčasného verejného osvetlenia.

zóne od spustenia boli na nej zistené závažné nedostatky s nadmerným rosením a koróziou, v dôsledku čoho muselo dôjsť k sanácii stavby plavárne. „V minulosti boli viaceré služby vykonávané tak, ako si to dnes nechceme ani predstaviť. V súčasnosti sme povinní a verejnosti zaviazaní vykonávať verejné služby v maximálne profesionálnom prístupe a so stopercentným výsledkom,“ uzavrel kontrolu v plavárni konateľ spoločnosti Miroslav Procháska. Kontrolou bolo taktiež zisťované, či statika športovísk – hlavne zimného štadióna – dokáže znášať aj súčasnú váhu snehu.

Zodpovedný prístup

Na spoločnosť UNIPA prechádza v roku 2013 výkon

viacerých verejných služieb. Ako vyplynulo zo samotnej kontroly, niektoré činnosti v porovnaní s minulými rokmi spoločnosť UNIPA vykonáva už teraz nad rámec plánu. Napríklad udržuje strihom krovinatý porast a živé ploty v meste, čo sa v minulosti robilo len čiastočne. Taktiež plánuje zabezpečiť hnojenie reprezentačnej zelene. „Už dlhšiu dobu som bola presvedčená, že spoločnosť UNIPA pred príchodom súčasného vedenia nebola schopná zabezpečovať služby kvalitne a profesionálne. Dnešná kontrola ma len utvrdila v tom, že všetky činnosti, služby a projekty tejto spoločnosti sú na prospech našim obyvateľom. Osobne hodnotím skvalitnenie života oby-

V tomto roku čaká mestskú spoločnosť ďalší zložitý projekt a tým je výmena a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Postupne dôjde k výmene 1 800 lámp verejného osvetlenia v značnej časti mesta. Terajšie verejné osvetlenie je obyvateľmi mesta vnímané ako poruchové a nedostatočné. Práve v oblasti verejné-

Kontrola mestskej plavárne.

ho osvetlenia boli kontrolou zistené závažné nedostatky – napr. fakturácia prác, ktoré neboli vykonané. „Očakávam, že pripravovaný projekt výmeny verejného osvetlenia prostredníctvom spoločnosti UNIPA, bude realizovaný transparentne, profesionálne a na prospech obyvateľov. Osobne sa do tohto projektu zaangažujem a dohliadnem, aby bol výsledok taký, ako očakávajú naši obyvatelia. Nedopustím, aby sa na verejnom osvetlení opäť šafárilo,“ uviedla primátorka mesta. Primátorka mesta bude vykonávať kontroly aj v ďalších mestských spoločnostiach a príspevkových organizáciách mesta. Dôvodom kontrolných dní je predovšetkým zabránenie netransparentným a neefektívnym postupom.

(mď), foto: archív mesta


číslo 03/2013

SPRAVODAJSTVO

DOPLNIA VYBAVENIE KULTÚRNYCH DOMOV V tomto období mesto Prievidza začalo dopĺňať vybavenie kultúrnych domov v okrajových častiach mesta inventárom. Pracuje sa aj na úpravach ich priestorov. sme si aj vzhľadom na možnosti Kultúrneho a spoločenského strediska tie, ktoré budeme priebežne počas roka dopĺňať.“

Ďalšie investície

Kultúrny dom v Malej Lehôtke čaká oprava stien. Foto: archív KS

Kultúrne a spoločenské stredisko zabezpečí pre kultúrne domy v okrajových častiach mesta – Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec, potrebný inventár. Zvýši sa tak komfort návštevníkov zariadení, medzi ktorých patria predovšetkým miestni obyvatelia. Práve oni už dlhodobo požadovali nové vybavenie. Pri rozhodovaní o tom, čo je najakútnejšie z hľadiska potrieb, sa brali do úvahy názory správkyň kultúrnych

domov, predsedov denných centier a poslancov za príslušné mestské časti. Ako uviedla riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Petra Štefániková, „práve oni vyvíjajú veľké množstvo aktivít v týchto priestoroch, priestory poznajú a vedia posúdiť opodstatnenosť jednotlivých nákladov. Po stretnutí so všetkými zainteresovanými sme spoločne vyhodnotili, ktoré predmety patria medzi najakútnejšie a odsúhlasili

V súčasnosti sa už priebežne dopĺňa a plánuje naďalej dopĺňať najmä sklenený inventár, vybavenie kuchyniek riadom, obrusmi, čiže predmetmi, ktoré sa najčastejšie používajú. Do kultúrnych domov v Hradci a Veľkej Lehôtke už boli zakúpené i nové elektrické sporáky. V kultúrnom dome v Hradci sa v spolupráci s poslancom a denným centrom pracuje na úprave priestoru, ktorý by v budúcnosti slúžil ako malá klubovňa. V kultúrnom dome vo Veľkej Lehôtke je plánovaná v najbližších mesiacoch úprava pódia a parkiet, v Malej Lehôtke sa pripravuje nákup materiálu na úpravu stien. Práve tu je stále v riešení otázka zavedenia plynu z plynovej kotolne do kuchynky.Pomocnú ruku pri úprave vnútorných priestorov prisľúbili v rámci svojich možností aj poslanci mestských častí. (mď, bb)

ZMENY V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na konci októbra uplynulého roka schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza, ktoré aj so zapracovaných pripomienkami Transparency Internacional upravuje postup a podmienky pre možné získanie dotácií z mesta. „Schválením daného nariadenia došlo k viacerým zmenám v systéme poskytovania dotácií. Chcel by som upozorniť športové kluby najmä na zmenu termínov pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie. Na aktivity, ktoré sa budú konať v druhom polroku aktuálneho ka-

lendárneho roka, je potrebné doručiť žiadosť na mesto najneskôr do 31. marca. Nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií i novú žiadosť s prílohami nájdete na stránke www. prievidza.sk v sekcii Obyvateľ, v podstránkach Šport a Dotácie na podporu špor-

tu z rozpočtu mesta,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi. „Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza sa však netýka len športových klubov, ale aj ďalších oprávnených žiadateľov pôsobiacich v kultúre, pracujúcich s mládežou či v iných oblastiach. Preto všetky subjekty, ktoré majú záujem o poskytnutie dotácie, by mu mali venovať patričnú pozornosť,“ dodal Bucák.

3

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE POMOHLI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII Prievidzská Harmónia získala prostriedky od Slovenských elektrární nevyhnutné na sanáciu priestorov, do ktorých v októbri 2012 presťahovala Zariadenie núdzového bývania. Neziskovú organizáciu Harmónia založilo mesto Prievidza ako jednu zo siete sociálnych zariadení. Jej úlohou je pomáhať núdznym a bezprístrešným obyvateľom nielen s dočasným ubytovaním, ale tiež s legislatívnou orientáciou a riešením rôznych životných situácií. Súčasťou Harmónie je i Zariadenie núdzového bývania, ktoré od jej založenia v roku 2004 sídlilo v rodinnom dome na Ulici Ľ. Štúra v Prievidzi. V októbri minulého roku sa presťahovalo do objektu na Košovskej ceste a stalo sa aj fyzicky zložkou komplexu sociálnych služieb mesta prevádzkovaných organizáciou. Zariadenie počas celého roka slúži osamelým matkám a ich deťom ako dočasné útočisko, keď sa ocitnú vo vážnej životnej situácii. Pretože priestory objektu boli po predchádzajúcich obyvateľoch v dezolátnom stave, ich rekonštrukcia bola nevyhnutná a vyžadovala značné finančné investície. Na ich zabezpečení sa podieľali aj Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel, ktoré poskytli na časť sanačných prác a vnútorné vybavenie finančný dar. Tieto prostriedky organizácia použila na zakúpenie časti nábytku a vybavenie sociálnych zariadení. V súčasnosti priestory zrekonštruované Správou majetku mesta Prievidza obývajú tri matky a štrnásť neplnoletých detí. Nezisková organizácia Harmónia ďakuje Slovenským elektrárňam, a. s., členovi skupiny Enel za poskytnutý dar a verí, že táto spoločnosť ani v budúcnosti nezostane ľahostajná k tým, ktorí pomoc nevyhnutne potrebujú. (kv)

OBYVATELIA CHCÚ TESCO NA KOPANICIACH Obyvatelia sídliska Kopanice na stretnutí primátorky s obyvateľmi vyjadrili záujem o zriadenie predajne Tesco Express v tejto lokalite. Ich záujmom je najmä rozšírenie občianskej vybavenosti na sídlisku o väčšiu predajňu potravín s rozšírenými otváracími hodinami a širokým sortimentom. „Obyvatelia požiadali mesto Prievidza o pomoc pri komunikácii s obchodným reťazcom, aby spustil prevádzku Tesco Expres aj na sídlisku Kopanice. Rád som im vyšiel v tejto veci v ústrety a pomohol s formuláciou vyjadrenia záujmu, ktoré po vyzbieraní podpisov doručíme spoločnosti Tesco Stores,“ uviedol Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie mestského úradu v Prievidzi. „Rozhodli sme sa zvoliť jednoduché vyjadrenie záujmu, ktoré obyvatelia podporia svojím podpisom. Ostane na obchodnom reťazci, či nájde komerčne výhodné riešenie na to, aby prevádzku Tesco Expres na Kopaniciach otvoril,“ dodáva. V roku 2012 zriadila spoločnosť prevádzku Tesco Express na sídlisku Zapotôčky. Na predajnej ploche 200 m2 zákazníkom poskytuje široký sortiment viac ako 2 000 položiek tovaru. (mď)

(al)


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

NA POPREDNÝCH MIESTACH V RIEŠENÍ PODNETOV I V KVALITE KOMUNIKÁCIE Internetový portál odkazprestarostu.sk vyhodnotil uplynulý rok 2012, počas ktorého obyvatelia miest a obcí zaslali tridsiatim samosprávam 1 219 podnetov. Prievidza v hlavných hodnotiacich oblastiach obsadila popredné umiestenia. Vyriešila všetky podnety a bola zároveň najlepšia v hodnotení kvality komunikácie. „Cieľom projektu Odkazprestarostu.sk nie je len sprostredkovanie komunikácie medzi občanmi a predstaviteľmi samospráv, ale i objektívne hodnotenie úspešnosti samospráv pri riešení zaslaných podnetov. Občania sa na samosprávy obracajú so širokým spektrom problémov. Je zrejmé, že napríklad doplnenie chýbajúceho smetného koša a odstránenie čiernej skládky odpadov sú dva odlišné typy podnetov, ktorých riešenie nie je rovnako náročné z finančného ani časového hľadiska. Dôležitým prínosom našej novej metodológie hodnotenia je fakt, že nezohľadňuje len počet vyriešených resp. ne-

riešených podnetov, ale práve i rozdielnu náročnosť ich riešenia, ale i kvalitu komunikácie zo strany samospráv,“ uviedla v hodnotiacej správe Monika Jankovičová z odkazprestarostu.sk.

Výsledky hodnotenia

Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že štyrom samosprávam – Prievidza, Trenčín, mestská časť Bratislava Vaj-

nory a obec Vinodol sa podarilo úspešne vyriešiť všetky hodnotené podnety. V rebríčku indexu úspešnosti riešenia podnetov za nimi nasledujú Trnava s 97,69 % vyriešených podnetov, mestská časť Bratislava Nové Mesto so 78,6 % úspešnosťou a Spišská Nová Ves so 77,27 %. V hodnotení kvality komunikácie vedú Prievidza, Prešov a Trenčín nasledované bratislavskými

mestskými časťami Petržalka, Nové Mesto a Vajnory. Podobne poradie vyzeralo i v indexe kvality a kvantity komunikácie. Na prvom mieste sa umiestil Prešov, na druhom mestská časť Bratislava Petržalka nasledovaná Prievidzou.

Prievidza prekvapila

„Príjemným prekvapením je práca prievidzskej samosprávy, ktorá sa umiestni-

la v každom hodnotení medzi tromi najlepšími, i keď je do projektu Odkazprestarostu.sk zapojená len od októbra 2012,“ uviedla Monika Jankovičová v hodnotiacej správe, ktorú si môžete celú prečítať na stránke: http://blog. odkazprestarostu.sk/2013/02/ vysledky-hodnotenia-samosprav-za-rok-2012/. Branislav Bucák

POLROČNÉ ZHODNOTENIE PARKOVANIA V októbri minulého roka bol spoločnosťou UNIPA, spol. s r. o., realizovaný prieskum statickej dopravy v centrálnej mestskej časti Prievidze. Účelom prieskumu bolo zhodnotiť prevádzku polročného fungovania projektu regulovaného státia. „Výsledky prieskumu ukázali splnenie vopred stanovených cieľov a hlavne opodstatnenosť zavedenia projektu. Z výsledkov prieskumu parkovacieho systému môžeme povedať, že zavedením regulácie statickej dopravy v CMPZ sa podarilo dosiahnuť nasledovné ciele: riešiť parkovanie v centre mesta počas pracovných dní v čase od 7. do 16. hodiny, obmedziť dlhodobé parkovanie, zefektívniť využitie existujúcich parkovacích miest, ochrániť, respektíve zabezpečiť parko-

vanie pre rezidentov, zabezpečiť segregáciu dopravného priestoru, odstrániť živelné parkovanie a zvýšiť dopyt po MHD,“ vymenoval pozitíva projektu Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.

Nárast cestujcich v MHD

Od zavedenia parkovacieho systému zaznamenali v Prievidzi nárast počtu nastupujúcich osôb zo zastávok nachádzajúcich sa v Centrálnej mestskej parkovacej zóne o sedem percent, čo pred-

stavuje nárast o 227 cestujúcich za deň.

Prezentácia prieskumu

Prieskum a jeho výsledky boli prezentované zástupcami spoločnosti UNIPA, spol. s r. o., na stretnutí s poslancami 16. januára. Výsledky prieskumu by mali okrem iného slúžiť ako podklad príslušným orgánom mesta pri tvorbe parkovacej politiky mesta, pri zefektívnení prevádzky centrálnej mestskej parkovacej zóny, a rovnako aj pri vzniku nových

Prieskum potvrdil opodstatnenosť zavedenia regulovaného státia v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Foto: TASR/František Iván

parkovacích miest. U samospráv, ktoré prevádzkujú parkovací systém s regulovaným státím, je podobný prieskum skôr ojedinelý. Mestá zväčša nezískavajú podrobné informácie o tom, čo zmena parkovacieho systému priniesla.

Kto má záujem pozrieť si prezentáciu vytvorenú z výsledkov prieskumu, môže si ju stiahnuť z internetovej stránky www.parkovanieprievidza.sk (mď, bb)


číslo 03/2013

SPRAVODAJSTVO

PETIýNÝ PODPISOVÝ HÁROK ý.

PETÍCIA za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenþianskom samosprávnom kraji medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky Som za bezodkladné zaradenie budovania piatich plánovaných úsekov cesty R2 v Trenþianskom samosprávnom kraji (D1 – Mníchova Lehota, Mníchova Lehota – Ruskovce, Ruskovce – Pravotice, Pravotice – Dolné Vestenice, Dolné Vestenice – Nováky) medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku. Žiadam o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií tak, aby sa vybudovanie cesty a jej definitívne odovzdanie do užívania zrealizovalo v þo najkratšom þase. Petícia je zostavená v súlade so zákonom þ. 85/1990 Zb. o petiþnom práve v znení neskorších predpisov. Poþet priložených podpisových hárkov: ……… P.ý.

MENO, PRIEZVISKO:

TRVALÝ POBYT: (obec, ulica, þíslo domu)

PODPIS:

Osoba urþená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podĐa § 3 ods. 3 zákona þ. 85/1990 Zb. o petiþnom práve v znení neskorších predpisov je JUDr. Katarína Macháþková, trvalý pobyt Ulica B. Björnsona 128/22, Prievidza. Petiþný výbor: Mgr. art. Anton Bakyta, M. Rázusa 837/10, Prievidza Ing. Branislav Bucák, M. Rázusa 856/34, Prievidza Ing. Martin Bugár, ýerveĖa 654/32, Prievidza Gabriel ýauder, Dlhá ul. 373/44, Prievidza Helena Dadíková, Ul. Š. Králika 455/7, Prievidza Mgr. Ružena Dlábiková, A. Mišúta 720/9, Prievidza Marcel Dobrovodský, A. Bednára 712/1, Prievidza Ing. Martin Drozd, Pod Hôrku 194/4, Prievidza Ing. Roman Gonda, Na stráĖach 1226/8, Prievidza Bc. Roman Hlaváþ, Murgaša 157/4, Prievidza MUDr. Marián Jakubis, B. Björnsona 332/6, Prievidza

Ing. Petra Kobetiþová, Š. Králika 431/21, Prievidza JUDr. Katarína Macháþková, Ulica431/21, B. Björnsona 128/22, Prievidza Ing. Petra Kobetiþová, Š. Králika Prievidza MUDr. Magdin, Nám. J.Ulica C. Hronského 124/14, Prievidza JUDr. Dušan Katarína Macháþková, B. Björnsona 128/22, Prievidza JUDr. Ing. ďuboš Maxina,Nám. PhD., 965/39, 124/14, Prievidza MUDr. Dušan Magdin, J. PoĐná C. Hronského Prievidza Juraj Ohradzanský, UhlištnáPhD., 731/21, Prievidza JUDr. Ing. ďuboš Maxina, PoĐná 965/39, Prievidza Ing. Peter Petráš, PoĐná 481/16, Prievidza Juraj Ohradzanský, Uhlištná 731/21, Prievidza Ing. B. Slanþíkovej 537/13, Prievidza Ing.Jozef PeterPolerecký, Petráš, PoĐná 481/16, Prievidza Mgr. J. Bendíka 778/3, Prievidza Ing. Pavel Jozef Takáþ, Polerecký, B. Slanþíkovej 537/13, Prievidza Július ul.J.367/20, Prievidza Mgr. Urík, PavelDlhá Takáþ, Bendíka 778/3, Prievidza Mgr. ďubomír Vida, 833/29, Prievidza Július Urík, Dlhá ul.Bukovþana 367/20, Prievidza Katarína Vráblová, Makovického Mgr. ďubomír Vida, Bukovþana 498/2, 833/29,Prievidza Prievidza Katarína Vráblová, Makovického 498/2, Prievidza

5


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

PRIMÁTORKA POZÝVA MINISTRA POČIATKA DO PRIEVIDZE Primátorka Katarína Macháčková otvoreným listom pozýva Jána Počiatka, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, do Prievidze. Jej cieľom je na spoločnom stretnutí prerokovať, aké sú možnosti urýchlenia výstavby R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji. Obyvatelia hornej Nitry sa snažia v týchto dňoch upozorniť na stále absentujúcu rýchlostnú cestu z Trenčína do Prievidze petíciou. Jej iniciátori, primátorka Prievidze spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva, chcú upozorniť hlavne na to, že sa výstavba tejto komunikácie neustále posúva i napriek platnému uzneseniu Vlády Slovenskej republiky z apríla 2008. Podľa neho mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Žiaľ, dodnes sa stavebné práce nezačali a spustené v tomto roku majú byť na jedinom z piatich úsekov (Ruskovce – Pravotice).

Partnerom Počiatek

„Partnerom, s ktorým treba rokovať, je podľa uznesenia vlády minister. Minulý rok moja snaha o stretnutie s Jánom Počiatkom skončila neúspechom. Ozval sa mi len štátny tajomník, ktorého sekretariát termín napokon nenavrhol, takže ani k stretnutiu s ním nedošlo. Vzhľadom na naliehavosť potreby budovania R2 a prebiehajúcu pod-

Oprava cesty SR–Ukrajina.

pisovú akciu som sa rozhodla otvoreným listom opätovne požiadať ministra o stretnutie v Prievidzi. Som presvedčená o tom, že spoločne nájdeme riešenia, vďaka ktorým sa začnú stavebné práce na štyroch plánovaných úsekoch oveľa skôr, než podľa dnešného harmonogramu,“ hovorí Macháčková. Podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti je začiatok výstavby štyroch úsekov naplánovaný až na roky 2015 – 2018. Reálna šanca na jeho prehodnotenie je podľa primátorky práve teraz, v čase rozhodovania o rozdelení prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava.

Obchvat Prievidze

Okrem prehodnotenia priorít Vlády SR pri budovaní cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji chce Macháčková na stretnutí prekonzultovať s ministrom aj ďalšie témy súvisiace s dopravou v Prievidzi. „Ako primátorka Prievidze by som rada diskutovala o urýchlení realizácie výstavby II. etapy 2. stavby cesty I/64 obchvatu mesta Prievidza, na ktorú už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Dôležité pre Prievidzu je aj doriešenie využitia siedmej a deviatej železničnej koľaje v Prievidzi na vybudovanie parkovacích miest, ktoré sme rozpracovali s Jánom Figeľom,“ uzatvára.

Prievidza 13. februára 2013 Vážený pán minister, s poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sme začali zbierať podpisy pod petíciu za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky. K našej iniciatíve sa pridali obce a mestá okresu Prievidza, ktoré na obecných úradoch vytvorili zberné miesta petičných hárkov. Svoju podporu avizujú aj mestá Handlová, Nováky, Bojnice, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Dá sa povedať, že celý región hornej Nitry súhlasí s tým, aby bol v záujme hospodárskeho a sociálneho rozvoja urýchlene prehodnotený a upravený harmonogram výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých sa týka naša petícia. Už v máji 2012 som Vás žiadala o návštevu Prievidze a osobné stretnutie s cieľom diskutovať o význame budovania cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji. Vo Vašom zastúpení mi listom z 18. mája 2012 prisľúbil stretnutie v Prievidzi štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tým, že o termíne stretnutia ma bude informovať jeho sekretariát. Termín však dodnes navrhnutý nebol, čo mňa i mojich kolegov veľmi mrzí. Vzhľadom na naliehavosť tohto problému a prebiehajúcu podpisovú akciu som sa rozhodla opätovne požiadať o stretnutie Vás ako ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Budem rada, ak prijmete moje osobné pozvanie do nášho mesta, aby sme osobne prekonzultovali reálne perspektívy budovania piatich úsekov R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji, predovšetkým ich financovania z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava. Verím, že spoločne nájdeme riešenia, vďaka ktorým sa začnú stavebné práce na štyroch plánovaných úsekoch oveľa skôr, než podľa dnešného harmonogramu, v ktorom je začiatok ich výstavby naplánovaný na roky 2015 – 2019. Svoje očakávanie spájam so stále platným uznesením Vlády SR z apríla 2008, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Okrem prehodnotenia priorít Vlády SR pri budovaní cesty R2 v našom regióne by som s Vami na stretnutí rada prekonzultovala aj ďalšie témy, ako je urýchlenie realizácie výstavby II. etapy 2. stavby cesty 1/64 obchvatu mesta Prievidza, na ktorú už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Dôležité pre Prievidzu je aj doriešenie využitia siedmej a deviatej železničnej koľaje v Prievidzi na vybudovanie parkovacích miest, ktoré sme rozpracovali s vašim predchodcom Jánom Figeľom. S úctou a so srdečným pozdravom JUDr. Katarína Macháčková primátorka mesta

(mď), foto: TASR

ZBERNÉ A PODPISOVÉ MIESTA PETÍCIE ZA R2 Petíciu za zaradenie budovania cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi najvyššie priority vlády Slovenskej republiky môžu obyvatelia podporiť na desiatkách miest v okrese Prievidza.

Zberné miesta vyplnených petičných hárkov sú na všetkých obecných úradoch v okrese Prievidza a na mestských úradoch v Bojniciach, Handlovej, Novákoch a Prievidzi. Petíciu podporujú aj mestá Bánovce nad Bebravou a Partizánske. v Prievidzi je možné petíciu pod-

písať v materských školách, základných školách, na zimnom a futbalovom štadióne, plavárni, v Centre voľného času Spektrum, na Mestskej polícii, v denných centrách v niektorých súkromných prevádzkach a na mnohých ďalších miestach. V Bojniciach sú petičné hárky pripra-

vené aj v nemocnici, na informáciách v pavilóne A. Termín, dokedy sa budú zbierať podpisy pod petíciu, zatiaľ určený nie je. Závisí to aj od toho, ako budú kompetentní reagovať a či bude plánovaný harmonogram výstavby v najbližšej dobe prehodnotený. Určite sa podpisy

zbierajú minimálne do začiatku apríla. Všetky informácie o petícii a podpisové hárky nájdete na www.prievidza.sk/r2

(mď)


NPD 015/13

NPD 014/13

číslo 03/2013

INZERCIA

7


8

novinky

KULTÚRA

NAJLEPŠÍ Z OBLASTI KULTÚRY SI PREVZALI OCENENIA Už po trinásty rok si kultúrna verejnosť na hornej Nitre pripomenula jubilujúce kolektívy a jednotlivcov, úspešných reprezentantov, tvorcov, interpretov, proste najvýznamnejších nositeľov kultúry na hornej Nitre. Po viacerých rokoch sa podujatie vrátilo do Domu kultúry v Prievidzi.

Na podujatí nechýbala ani prievidzská primátorka Karatína Macháčková, ktorá vo svojom príhovore poznamenala: „Mestu Prievidza sa dostalo v tomto roku cti, aby bolo hostiteľom veľkej rodiny aktivistov kultúry z okresov Prievidza a Partizánske pri príležitosti ich tradičného hodnotiaceho podujatia. Tohtoročný slávnostný večer Kultúra 2012 má pre nás,

Prievidžanov, osobitný podtón aj preto, že sa koná v rámci kalendára podujatí Roka výročí Prievidze. Teším sa spolu s tými, ktorí zastupujú veľké spoločenstvo kultúrnikov, múzejníkov, knihovníkov, profesionálnych a amatérskych umelcov, že aj v roku 2012 boli zaznamenané významné úspechy jednotlivcov, kolektívov i inšti-

túcií a rovnako aj významné výročia.“

Zoznam ocenených

Slávnostný večer pokračoval bohatým kultúrno-spoločenským programom a svoje ocenenia si prevzalo viac ako 50 nositeľov kultúry. Prinášame zoznam ocenených z Prievidzského okresu ako aj ceny, ktoré im boli udelené.

Pamätný list riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra za dlhoročnú kultúrnoosvetovú činnosť z nášho okresu dostali: Dychová hudba NCHZ Nováky, Kultúrne centrum Bojnice, Detský spevácky zbor Pramienok Kanianka, Peter Švec, Oliver Smida, Zdenka Briatková, Milan Gross, Ivan Mišík, Peter Šovčík, Božena Laluhová, Alica Buzalková, Gabriela Adámiková, Ján Hudec, Mária Balčiráková a Antónia Michniková. Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi si za dlhoročnú múzejnú činnosť prevzala Eva Schniererová. Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť dostali Agnesa Šenitková a Marián Krčík. Cenu Okresnej rady Matice slovenskej v Prievidzi za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa získali Anna Sabová a Marián Grman. Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za tvorivý čin roka bola udelená v oblasti hudby Speváckemu zboru Artanno, v oblasti folklóru Stanislavovi Malegovi a v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti Ivanovi Sýkorovi. Cenu predsedu TSK si prevzali aj kolektív

pracovníkov oddelenia informácií a marketingu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, Jozef Lenhart a Rudolf Cigánik. Ďakovný list Združenia miest a obcí hornej Nitry za úspešnú reprezentáciu udelili: Miešanému spevokolu prievidzských učiteľov Rozkvet, Ľudovej hudbe DFS Malý Vtáčnik Prievidza, Akordeónovému triu Martins pri ZUŠ Bojnice, Detskej dychovej hudbe Maguranka Junior Kanianka, Diane Laslopovej, Daniele Ťapuchovej a Handlovskému baníckemu spolku. Cenu Regionálneho združenia cestovného ruchu Horná Nitra udelili: Kvetoslave Ďurčovej a Lukášovi Grešnerovi. Cenu občianskeho združenia K-2000 za netradičné kultúrne projekty v roku 2012 získalo Občianske združenie Art Point Prievidza Cenu Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry udelili: Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, Dychovej hudbe Hornonitranka z Prievidza, Country limit clubu Prievidza, Erike Čechovej, Gabriele Drobcovej, Oľge Ďurčenkovej a Janke Košťálovej. (bb), foto: archív ĽH

NA KULTÚRU BEZPLATNE centrá sa budú v účasti v bezplatnom vstupe na podujatia striedať a je pre nich vyhradený určitý počet lístkov, ktoré si v rámci denného centra rozdelia podľa vlastného uváženia. S touto akciou sa začína už v marci, a to na divadelnom predstavení Radošinského naivného divadla pod názvom Jááánošííík po 300 rokoch, na ktorom sa ako prvé zúčastní Denné centrum Bôbar. Denné centrum

má možnosť vybrať predbežne šesť členov, ktorí sa zdarma zúčastnia divadelného predstavenia,“ informoval Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. Počet lístkov, ktoré vždy budú vyhradené pre členov denných centier sa môže priebežne meniť v závislosti od obsadenosti a záujmu o podujatie širokou verejnosťou. (mď, bb)

NPD 016/13

Členovia denných centier na území mesta Prievidza získavajú možnosť zúčastniť sa bezplatne na vybraných podujatiach v produkcii KaSS. Týka sa to predovšetkým dovážaných kultúrnych podujatí, ktoré každý mesiac pripravuje Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi a medzi ktoré patria divadelné predstavenia či koncerty profesionálnych umeleckých telies najvyššej kvality. „Denné


číslo 03/2013

INZERCIA

TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2013 REGIONÁLNA PREHLIADKA A SÚŤAŽ NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA A DIVADLA MLADÝCH

NPD 017/13

Regionálne súťaže ochotníckych divadiel už desaťročia patria k tradičným a obľúbeným podujatiam Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Neprofesionálni divadelníci z okresov Banská Bystrica a Brezno sa raz ročne stretávajú, aby predviedli svoje inscenácie, ktoré sú vrcholom ich sezóny. Majú tak možnosť porovnať a konfrontovať svoje umelecké ambície na jednom javisku, porozprávať sa navzájom a spoločne si vypočuť aj hodnotenia odborníkov. TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI sú už dvadsaťtri rokov takýmto sviatkom neprofesionálneho divadla. 15. a 16. marca 2013 sa divadel-

né súbory stretnú už jedenásty krát na doskách, ktoré znamenajú svet v Kultúrnom dome v Medzibrode. Na prehliadke sa predstavia súbory dospelých činoherných divadiel a divadlá mladých. Tradícia divadelníctva v Medzibrode je veľmi silná a dlhá. Aj preto budú v tomto roku budú TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2013 o čosi výnimočnejšie. Divadelníci z Medzibrodu (v obci majú viac divadelných súborov, ktoré túto tradíciu pestujú a rozvíjajú) si pripomenú spolu s ostatnými účastníkmi 100 rokov od vzniku prvého divadelného predstavenia v Medzibrode a vlastne nepretržitej činnosti divadelníkov z tejto obce. Celý festival vy-

vrcholí v sobotu veľkou Galashow, ktorú spoločnými silami už dnes pripravujú divadelníci od Polomky až po Badín. V programe určite zaznie aj avízo, že aj ďalší súbor z regiónu oslavuje úctyhodné výročie. Špičkový neprofesionálny divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno si v septembri pripomenie a v spoločnosti ostatných divadelníkov oslávi 90 rokov svojej novodobej činnosti. Návštevníkov čaká pestrý a veselý program. Z medzibrodskej scény by sa mali predstaviť oba dospelé súbory. Divadlo medziBRODway pripravilo v tejto sezóne paródiu na známu rodinu z obrazoviek v hre RODINA ADAMSOVCOV. Me-

dzibrodské kočovné divadlo získava priazeň divákov s inscenáciou hry E. Gellnera: AKÁ BOLESŤ, TAKÁ MEDE-

CÍNA. Pri DS Ráztočan z Ráztoky si už zvykáme, že prichádzajú na scénu s hrami režisérky a starostky obce Zuzky Vaníkovej, ktorá ani v tomto ročníku nesklamala. Napísala veselohru zo súčasnosti pod názvom ZÁMOČEK. Divadelníci z Polomky sa po skušobných rokoch predstavia s komédiou ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA z pera V. Mordensdorfera. Okrem toho Vás potešia hry divadiel Hotel Mária z Banskej Bystrice, Divadla ZUŠ J. Cikkera, Štúdia mladých pri DSJCH z Brezna a mládežníkov zo ZUŠ v Slovenskej Ľupči. V rámci nabitého dvojdňového programu pripravuje Stredoslovenské osvetové stredisko, ako býva dobrým zvykom, aj niečo pre najmenšieho diváka a vystúpenie zaujímavej inscenácie niektorého zo špičkových slovenských neprofesionálnych divadiel. Celý program nájdete na: www.sosbb.sk/divadlo1.htm

9


10

novinky

ZAUJÍMAVOSTI

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ U PIARISTOV Keď očakávame návštevu, zrazu sa cítime inak. Výnimočne a sviatočne. Snažíme sa všetko pripraviť tak, aby boli naši hostia spokojní. Želáme si, aby sa im u nás páčilo a aby sa opäť radi vrátili. Presne takéto isté pocity prežívali zamestnanci i študenti Piaristického gymnázia Františka Hanáka v Prievidzi 15. februára. V tento deň, v čase od 10. do 16. hodiny, sme otvorili dvere našej školy a pozvali do nej všetkých záujemcov. Pri vstupe do školy na našich hostí netrpezlivo čakali študenti maturitných ročníkov, ktorí si ich rozdelili do skupiniek a sprevádzali ich po chodbách a triedach školy počas vyučovania, vďaka čomu mali záujemcovia o štúdium jedinečnú možnosť pozorovať priebeh vyučovacích hodín. Popri klasických vyučovacích hodinách sa konalo i niekoľko organizačných foriem vyučovania s uplatnením tvorivého prístupu. Na hodine nemec-

kého jazyka mladší študenti zahrali divadlo o Popoluške a starší o levovi, ktorý nevedel písať. Mladší študenti zažili netradičné hodiny anglického jazyka s lektorkou, Audrey Nunn, ktorá sa s nimi rozprávala o správnych stravovacích návykoch i o reklame, ktorá predáva nezdravé jedlá. Starší študenti sa stretli s Nathamom Ringgerom, konzulom americkej ambasády, ktorý ich oboznámil so vzdelávacím systémom v USA, možnosťami štúdia

pre cudzincov v tejto krajine a s poskytovanými štipendiami. V jednej z tried prebiehala beseda o ochrane prírody na Slovensku, veľkých šelmách i význame mokradí s Vladimírom Slobodníkom, zoológom ŠOP SR, Správy CHKO Ponitrie. V školskej telocvični boli usporiadané majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat. Majstrovstiev sa zúčastnili štyri školy z prievidzského okresu, domáce družstvo skončilo na treťom mieste. Záujemcovia o ume-

nie a históriu mali možnosť navštíviť v sprievode študentov školy Kostol Najsvätejšej Trojice a dozvedieť sa viac o umeleckých dielach, ktoré sa v ňom nachádzajú. Tí najodvážnejší dokonca mohli nazrieť do krypty, v ktorej sú hroby rehoľníkov a kňazov. V popoludňajších hodinách sa konala krúžková činnosť. Záverečnou bodkou bola príležitosť stretnúť sa s vedením školy a informovať sa o možnostiach štúdia. Čo dodať na záver? Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prijali naše pozvanie. Veríme, že sme splnili vaše očakávania a že ste od nás odchádzali spokojní. Tešíme sa

na ďalšie stretnutie v budúcom školskom roku. Text a foto: Kristína Gromová

Natham Ringger

OTVORILI DVERE PRE VEREJNOSŤ V piatok 15. februára sa konal v priestoroch Detašovaného pracoviska Prievidza, Fakulty riadenia a informatiky, deň otvorených dverí. Fakulta je jednou zo siedmich fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské). V roku 1992 fakulta otvorila detašované pracovisko v Prievidzi. „Na Žilinskej univerzite máme k dispozícii moderné technológie. v minulosti bolo zriadené HPC centrum, pracovisko, kde je umiestnený druhý superpočítač na Slovensku,“ povedal. Taktiež vyzdvihol fakt, že absolventi fakulty nemajú problém sa umiestniť na súčasnom dynamicky sa vyvíjajúcom trhu práce: „Študenti našej fakulty počas štúdia získajú vzdelanie, ktoré ich uplatní na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj vo významných nadnárodných firmách v zahraničí.“ Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz 52 000 absolventov, z toho 1 500 zahraničných. V súčasnosti je na univerzite sedem fakúlt a sedem ústavov, na ktorých pôsobí 700 vysokoškolských učiteľov. (jč)

NPD 018/13

„Pred vstupom do priestorov detašovaného pracoviska získali záujemcovia o štúdium priamo informácie, aké odbory je možné v Prievidzi študovať. Následne si mohli prehliadnuť priestory pracoviska, aulu, počítačové laboratória, učebne a študovne. Taktiež mohli vzhliadnuť zaujímavé prezentácie študentov a učiteľov,“ vymenovala vedúca detašovaného pracoviska Jana Magdolenová. Súčasťou dňa otvorených dverí bol aj príhovor dekana Fakulty riadenia a informatiky, profesora Karola Matiaška. „Naša fakulta bola premenovaná v roku 1996 na Fakultu riadenia a informatiky. Tento názov výstižnejšie odráža najmä tú skutočnosť, že v jej profile a orientácii hrajú významnú úlohu informačné technológie,“ spomenul aj jedno z najmodernejších pracovísk na univerzite.


číslo 03/2013

ŠPORT

11

OCENILI NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV OKRESU ZA MINULÝ ROK V Dome kultúry v Prievidzi sa v piatok uskutočnilo Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, funkcionárov o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair-play okresu Prievidza za rok 2012. V rámci tohto slávnostného podujatia si slovenský olympionik Miloslav Mečíř prevzal listinu o čestnom občianstve, ktoré mu nedávno udelilo mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na čele s primátorkou mesta Katarínou Macháčkovou. Športovkyňou roka 2012 v Prievidzskom okrese sa stala rovnako ako vlani rýchlostná kanoistka Lucia Mištinová z KRK Nováky, majsterka Slovenska v olympijskej kategórii K-2 žien na 500 m i v K2 na 1 000 metrov, vicemajsterka Slovenska v K1 na 1 000 metrov a tretia z republikového šampionátu v K1 na 500 m. V kategórii dospelých jednotlivcov boli ďalej ocenení: cyklisti Milan Barényi a Ondrej Glajza z KCK TREK Oslany, vodní pólisti Tomáš Bielik, Marek Tkáč a Peter Nižný z NCHZ Nováky, karatisti Dušana Čierna zo Športovej školy karate Prievidza, Matej Hatvanyi z Karate klubu FKŠ Prievidza, basketbalisti David Godbold z BC Prievidza, Ondrej Haviar z MBK Handlová.

Tréneri a kolektívy

V kategórii tréneri dospelých ocenenia v Prievidzkom okrese za rok 2012 získali: Peter Tkáč z vodnopólového klubu NCHZ

Nováky, Peter Varga z volejbalového oddielu TJ Stavbár Prievidza a Johan Roijakkers z basketbalového klubu Prievidza. Ako najúspešnejšie kolektívy dospelých boli vyhodnotené družstvá: muži Basketbalového klubu Prievidza, muži Mestského basketbalového klubu Handlová a vodní pólisti NCHZ Nováky kategórie U-23.

Triumf Klemetovej

Najúspešnejšou športovkyňou v Prievidzskom okrese v kategórii mládeže za rok 2012 sa stala Barbora Klementová z Klubu lyžiarov Nováky, účastníčka prvých zimných olympijských hier mládeže v Innsbrucku. Ďalej boli v kategórii mládeže ocenení: basketbalisti Vladimír Brodzianský z BC Prievidza mládež, Michal Dolník zo ŠBK Handlová, rýchlostní kanoisti Denis Myšák, Nikoleta Zatlkajová, Patrícia Drienovská z KRK Nováky, karatistky Lu-

Miloš Mečíř si na vyhlásení najúspešnejších športovcov prebral listinu o čestnom občianstve mesta Prievidza. Foto: Ivan Valko

cia Hromadová a Barbora Novotná z KK Prievidza FKŠ, hádzanár Marek Javorček z HK Kúpele Bojnice a vodný pólista Maroš Tkáč z NCHZ Nováky. Ako najúspešnejšie kolektívy v kategórii mládeže boli vyhodnotené: mladší dorastenci Hádzanárskeho klubu Kúpele Bojnice, vodnopóloví kadeti NCHZ Nováky a juniorky Klubu športovej gymnastiky Handlová. Cenu pre najúspešnejších trénerov mládeže si za uplynulý rok v okrese Prievidza prevzali: Ľubomír Hagara z Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky, Peter Nižný z vodnopólového klubu NCHZ Nováky a Miroslav Šenk z Karate klubu FKŠ Prievidza. Talentom roka sa stal džudista Ján Matiaš z TJ Sokol Prievidza.

Funkcionári a Cena fair-play Talentom roka sa stal džudista Ján Matiaš z TJ Sokol Prievidza. Foto: Ivan Valko

Zo športových funkcionárov ocenenia pri príležitos-

ti životného jubilea dostali: Oldrich Bříza, Ladislav Cingel, Ivan Chrenka, Miroslav Frič, Ján Gajda, Karol Herda, Milan Valent, Jozef Dobrotka, Dušan Divéky, Milan Grman a Anton Kiaba. Cenu fair–play za rok 2012 získal Peter Tichý z Olympijského klubu Prievidza. Zvláštne ocenenia boli udelené: rýchlostnému kanoistovi Ľubomírovi Hagarovi ml., hokejistovi Andrejovi Sekerovi, FC Baník Horná Nitra, atlétovi Štefanovi Karakovi a raketovému modelárovi Romanovi Švecovi.

z FC Baník Horná Nitra, trénerom Ivan Hiadlovský z volejbalového oddielu TJ Stavbár Prievidza a kolektívom muži Basketbalového klubu Prievidza. Branislav Bucák

Ceny mesta

Súčasťou vyhlásenia najúspešnejších športovcov okresu Prievidza sa stalo v posledných rokoch aj vyhlásenie najúspešnejšieho trénera, kolektívu a jednotlivca v samotnom meste Prievidza. Najúspešnejším športovcom sa stal futbalista Juraj Pekár

Ako najúspešnejšia športovkyňa v Prievidzskom okrese v kategórii mládeže za rok 2012 bola vyhodnotená lyžiarka Barbora Klementová. Foto Ivan Valko

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  Tlač: Versus, a. s.  Distribúcia: SUREMA, spol. s r. o.  NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 40 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 3725/09  Vedúci inzertného oddelenia: Lukáš Polčan  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

ŠPORT

ZORGANIZOVALI PO PRVÝKRÁT NARAZ DVA ZÁPASNÍCKE TURNAJE Na prvom kole Slovenskej dorasteneckej ligy obsadili Prievidžania piate miesto. Viac sa im na domácich žinenkách darilo v žiackej lige, kde skončili tretí.

Prievidza dokázal usporiadať turnaj na štyroch žinenkách, čím preukázal, že sme schopní usporiadať akékoľvek svetové podujatie v zápasníckom športe,“ uviedol Vladimír Laco, predseda ZK Baník Prievidza.

Naši na piatom mieste

Prievidzskí dorastenci vybojovali v prvom kole Slovenskej dorasteneckej ligy piate miesto. Foto: archív LM

V prievidzskej športovej hale sa predminulú sobotu konali dva zápasnícke turnaje – prvé kolo slovenskej dorasteneckej ligy i premiérové kolo nového ročníka žiackej ligy. „ZK Baník Prievidza, ako prvý klub v histórii slovenského zápasenia usporiadal s pomocou mesta a svojich partnerov naraz v ten istý deň

a na tom istom mieste dve súťaže. Túto možnosť dostal od vedenia Slovenského zápasníckeho zväzu ako jediný zápasnícky klub, ktorý dokáže takéto veľké podujatie zabezpečiť. Nedá mi nespomenúť aj fakt, že medzinárodná zápasnícka federácia vyžaduje na svojich turnajoch tri žinenky a ZK Baník

Na prvom kole Slovenskej dorasteneckej ligy v zápasení voľným štýlom sa okrem domáceho klubu predstavili ZK Dunajplavba Bratislava, ZK Košice 1904, ZK Vihorlat Snina, ZK Gladiátor Šamorín, zo TJ AC Nitra. Celkovo súperilo 52 pretekárov. ZK Baník Prievidza reprezentovali šiesti pretekári. Patrik Pekár vo svojej kategórii skončil tretí, Samuel Mello štvrtý, Jakub Zámečník piaty, Denis Laco šiesty, Lukáš Poór siedmy a Erik Vincze deviaty. V hodnotení oddielov naši borci obsadili s desiatimi bodmi piatu priečku, vy-

hral zo AC Nitra pred Vihorlatom Snina a ZK 1904 Košice. „Pod konečné výsledky nášho klubu sa podpísal fakt, že viacerí naši kľúčoví borci boli chorí, niektorí zasa nastúpili po chorobách. Liga však ešte len začína, určite v tabuľke zabojujeme o vyššie priečky,“ povedal po súťaži Vladimír Laco.

Jedenásť medailových priečok

Žiacka liga sa v porovnaní s minulým rokom rozrástla a nabrala celoslovenský charakter. Na jej prvom kole sa predstavili mladé nádeje ZK Baník Prievidza, ZK Dunajplavba Bratislava, ZK Považská Bystrica, ZK Dunajská Streda, zo Trenčianská Turná, zo TJ AC Nitra, ŠKP Banská Bystrica, MZK Bánovce nad Bebravou, ŠK Ursus Bratislava, ŠZK Ursus Bratislava a Lokomotíva Rimavská Sobota. V konkurencii 75 prete-

károv štartovalo 13 zástupcov prievidzského klubu, z ktorých si jedenásti vybojovali medailové umiestnenia. V kategórii prípravka si prvé miesto vybojoval Dávid Šmátrala, druhé Šimon Štanga, tretie Natália Zemanová, Denis Madura a Timotej Polák. Medzi mladšími žiakmi skončil druhý Denis Nemec, tretí boli Patrícia Midliková, Nikola Zemanovičová, Jana Vávrová a Nikola Rusová. V kategórii starších žiakov obsadil Peter Ťapuška tretiu priečku. Prievidžania v hodnotení oddielov skončili tretí, prvé kolo žiackej ligy vyhrali Nitrania. „Naši zápasníci podali dobrý výkon. I tu treba podotknúť, že počet pretekárov a ich výkonnosť ovplyvnila chorobnosť. Verím, že v druhom kole sila nášho kolektívu ešte stúpne,“ zakončil Vladimír Laco. Branislav Bucák

ÚVER, AKÝ TU EŠTE NEBOL Pre mnohých ľudí, ktorí chcú lepšie bývať, je často nevyhnutné využiť na financovanie plánov o bývaní aj úvery. Výraznou pomocou pri financovaní vašich predstáv sú úvery z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. O zaujímavej novinke hovoríme s Dr. Jánom Pavlisom, regionálnym riaditeľom PSS, a. s.

Na aký účel môžem využiť tento úver? Na všetko, čo súvisí s bývaním. Na kúpu novej alebo staršej nehnuteľnosti či na jej rekonštrukciu. Od výmeny kuchynskej linky vrátane vstavaných spotrebičov, reno-

vácie kúpeľne, cez výmenu okien a dverí, či zasklievanie lodžií až po opravu strechy. Úvery možno využiť aj na financovanie plynoinštalácie, opravu elektroinštalácie, výstavbu kanalizácie, rekonštrukciu vykurovacích systémov. Úvermi zo stavebného sporenia môžete uhradiť v iných bankách svoje záväzky súvisiace s bývaním. Výška úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou predstavuje až 170 tisíc eur na jednu zmluvu o stavebnom sporení, takže paleta možností, čo výhodným úverom budete financovať, je naozaj veľmi pestrá. Komu je určená akciová ponuka? Všetkým, ktorí chcú investovať do svojho bývania. Tým, ktorí už majú niečo nasporené, ale úver poskytneme aj tým, ktorí doposiaľ nesporili. Samozrejme, v druhom prípade je treba uzatvoriť si zmluvu o stavebnom sporení a začať sporiť.

Viac informácií získate na týchto kontaktoch: 032/744 12 50, 0915 890 074 www.pss.sk

NPD 019/13

Čo ponúkate tým, ktorí hľadajú rýchle a lacné úvery na bývanie? Práve pre nich sme až do 31. marca 2013 pripravili mimoriadnu úverovú akciu úver s úrokovu sadzbou už od 1 % ročne. Také atraktívne úvery na trhu stavebného sporenia ešte neboli. Oproti štandardným podmienkam je akciová úroková sadzba nižšia až o 4,7 %. Je to doslova úver na jednotku. A navyše – je fixovaná na jeden, dva alebo až tri roky podľa rozhodnutia klienta. Po dobe fixácie sa úroková sadzba zmení na pôvodnú sadzbu platnú v čase podania žiadosti o úver.

Npd 03 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you