Page 1

Dvojtýždenník

40 000 ks

Ročník: V. číslo. 02/2013 Dátum vydania: 14. 2. 2013

Prievidza

Zrušili centrá

Výsledky kontroly

Spustili petíciu

Opäť najlepší

str. 3 Prievidzskí poslanci zrušili dve nové centrá voľného času. Voľnočasové aktivity detí v meste to však výrazne neobmedzí.

str. 6 Bývalé vedenie mestskej spoločnosti Unipa je na základe výsledkov kontroly hospodárenia v roku 2007 podozrivé zo spáchania trestného činu. .

str. 7 Primátorka Prievidze spolu s poslancami mesta spustili petíciu za bezodkladné zaradenie budovania cesty R2 medzi najvyššie priority vlády.

str. 12 Futbalista Liverpoolu a slovenskej reprezentácie Martin Škrtel si po štvrtýkrát prevzal ocenenie pre najlepšieho futbalistu Slovenska.

LOHYŇA A MEČÍŘ ČESTNÝMI OBČANMI MESTA PRIEVIDZA Prievidza má dvoch nových čestných občanov – športovcov, ktorí svojimi výkonmi a výsledkami v minulosti strhli na Slovensku doslova športový ošiaľ. Zápasník Jozef Lohyňa a tenista Miloslav Mečíř majú na svojom konte viacero skvelých výsledkov. Obaja sa dokázali presadiť aj na najvýznamnejšej športovej súťaži – olympijských hrách. Jozef Lohyňa si v roku 1988 v Soule vybojoval bronzovú medailu, Miloslav Mečíř na rovnakej olympiáde získal zlato a bronz. „Chcem poďakovať mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta za to, že som sa mohol stať čestným občanom Prievidze. Je to pre mňa veľká česť a pocta,“ povedal Jozef Lohyňa, najlepší zápasník minulého storočia na Slovensku. (bb)

NPD 009/13

Viac o podujatí Tváre mesta sa dočítate na 4. a 5. strane.

Jozef Lohyňa s prievidzskou primátorkou Katarínou Macháčkovou. Foto: Maxo Kormaňák


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

GEBRLÍNOVÁ JASNE VYHRALA VO VOĽBÁCH HLAVNÉHO KONTROLÓRA Prievidza má nového hlavného kontrolóra. Odchádzajúcu Janu Michaličkovú nahradila 34-ročná Henrieta Gebrlínová. Jedným z najdôležitejších bodov januárového mestského zastupiteľstva v Prievidzi bola voľba hlavného kontrolóra. Na uvoľnenú stoličku po odchádzajúcej Jane Michaličkovej mali zálusk šiesti kandidáti, ktorí splnili podmienky výberového konania. Jozef Kobela si to napokon rozmyslel ešte pred konaním zastupiteľstva, a tak poslanci vyberali z piatich kandidátov. Adepti na post hlavného kontrolóra mesta sa najskôr predstavili v päťminútových prezentáciách, potom došlo k tajnej voľbe. Tá o novom hlavnom kontrolórovi rozhodla už v prvom kole, keďže jeden z kandidátov dostal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Henrieta Gebrlínová presvedčila 22 z 29 prítomných poslancov. Vyhrala tak s jasným náskokom

pred Jozefom Krettom s piatimi hlasmi. Hubert Cagáň dostal dôveru od dvoch poslancov a bez hlasu zostali Oto Hodál a Zuzana Uvírová. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. „Som rada, že poslanci zvolili do funkcie hlavnej kontrolórky vysoko odbornú a profesionálnu osobu. Taktiež ma teší jednotnosť poslancov mestského zastupiteľstva,“ povedala po voľbe prievidzská primátorka Katarína Macháčková. Čo očakáva od novozvolenej hlavnej kontrolórky? „Aby aj ona pokračovala v nastolenom trende otvorenosti a transparentnosti našej samosprávy. Lebo len tak môžeme získať dôveru širokej verejnosti,“ vyjadrila sa primátorka. Branislav Bucák

ODKAZ PRE STAROSTU: APLIKÁCIA PRE MOBILY Odkazprestarostu.sk sa stal v októbri novým prostriedkom na komunikáciu obyvateľov Prievidze so svojím mestom. „Portál prevádzkovaný mimovládnou organizáciou Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI, je jednoduchým a účinným nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu občania nahlasovať samospráve každodenné problémy vo svojom okolí. Výhodou tohto spôsobu komunikácie je príležitosť vyjadriť mieru spokojnosti s riešením podnetov zo strany mesta,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. Nezisková organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI, ktorá prevádzkuje portál Odkaz pre starostu, priniesla apli-

káciu pre mobilné telefóny s operačným systémom Android. Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Google Android 2.1 a vyšším. V Google Play je dostupná bezplatne. Odkazprestarostu.sk avizuje, že čoskoro plánuje vydať aj aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom iOS. Nahlásenie podnetu je tak s novou aplikáciou ešte jednoduchšie. Pomocou nej je možné nahlásiť podnet priamo z telefónu v teréne. Používateľ si tiež môže zobraziť na mape podnety v okolí zariadenia, zobraziť podnety, ktoré používateľ sám nahlásil, alebo zobraziť na mape všetky zaznamenané podnety. (bb)

Henrieta Gebrlinová

ROZHOVOR S HLAVNOU KONTROLÓRKOU MESTA PRIEVIDZA Nová prievidzská kontrolórka Henrieta Gebrlínová má 34 rokov. V Prievidzi žila 22 rokov, v súčasnosti býva v Porube, kde naposledy pracovala na obecnom úrade ako ekonómka. Jej najvyššie dosiahnuté vzdelanie je vysokoškolské druhého stupňa v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. Okrem toho absolvovala viacero vzdelávacích aktivít vrátane kurzu Kontrolná činnosť v samospráve pre hlavného kontrolóra I. stupeň. Viac sa o novej prievidzskej hlavnej kontrolórke dozviete aj v našom rozhovore.

Dosiaľ ste vo svojej profesijnej kariére ešte funkciu hlavnej kontrolórky nevykonávali. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa prihlásili do výberového konania? Vo verejnej sfére pracujem viac ako desať rokov. Je to práca zaujímavá, rôznorodá a flexibilná. Široký odborný záber ma inicioval k neustálemu odbornému vzdelávaniu, sledovaniu legislatívnych zmien a nových úloh. To je podľa mňa dobrý predpoklad k výkonu kontrolnej činnosti. Osobne som presvedčená, že výkonný pracovník s boha-

tou praxou je tým najlepším predpokladom ku kontrolnej práci v predmetnej oblasti.

Už v prvom kole volieb ste tajným hlasovaním získali od prievidzských poslancov 22 hlasov z 29 možných. Prekvapila vás takáto jasná výhra?

Zachovať kontinuitu doterajšej kontrolnej činnosti a pri jej výkone využívať svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti.

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii hlavného kontrolóra?

Určite áno, myslím si však, že poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali aj podľa získaných referencií z okolia môjho doterajšieho pôsobenia.

Oboznámiť sa s plánom kontrolnej činnosti pre prvý polrok 2013, so všeobecne záväznými nariadeniami a smernicami mesta a taktiež s už prebiehajúcimi kontrolami.

S akými cieľmi nastúpite do novej funkcie?

Branislav Bucák, foto: achív HG


číslo 02/2013

SPRAVODAJSTVO

3

POSLANCI ZRUŠILI NOVÉ CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU Na januárovom mestskom zastupiteľstve v Prievidzi poslanci schválili návrh na vyradenie Centier voľného času so sídlom na Ul. energetikov a na Mariánskej zo siete škôl a školských zariadení. Toto opatrenie sa však nijako nedotkne hlavného Centra voľného času Spektrum v Prievidzi. Viac sa dočítate v rozhovore s vedúcou odboru školstva v Prievidzi Vlastou Miklasovou.

V minulom roku mala Prievidza jedno Centrum voľného času, teraz má tri. Z akého dôvodu vznikli centrá voľného času na Ul. energetikov a na Mariánskej?

NPD 011/13

NPD 010/13

V minulom roku aj roky predtým malo mesto Prievidza vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti len jedno Centrum voľného času (CVČ) Spektrum so sídlom na Ul. K. Novackého, ktoré je právnym subjektom. Na dvoch základných školách - na Ul. Mariánskej a energetikov boli súčasťami školy Školské strediská záujmovej činnosti (ŠSZČ), prostredníctvom ktorých školy zabezpečovali záujmové

aktivity pre svojich žiakov. Od nového roku sa však zmenila legislatíva, na základe ktorej sa ŠSZČ premenovali na CVČ. Takže Prievidza má od 1. januára vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri centrá voľného času. Jedno s právnou subjektivitou a dve ako súčasti škôl.

Prečo mesto navrhlo zrušenie dvoch nových centier voľného času? Mesto navrhlo ich zrušenie, pretože sa od 1. januára zmenilo fi nancovanie CVČ. V minulosti mesto dostávalo na fi nancovanie CVČ Spektrum fi nančné prostriedky v rámci podielových daní podľa počtu zapísaných čle-

nov v CVČ. Čím viacej členov, tým väčší podiel fi nančných prostriedkov. Finančné prostriedky na svoju činnosť tiež dostávali aj ŠSZČ podľa počtu žiakov. Od 1. januára už mesto fi nančné prostriedky na prevádzku bývalých ŠSZČ nedostane, pretože centrám sú podľa novej legislatívy prideľované fi nancie nie podľa počtu zapísaných detí, ale mesto na ich prevádzku dostane fi nancie podľa počtu detí vo veku 5 – 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v meste. To znamená, že mestu chýba na základe pridelených financií zo štátneho rozpočtu už na prevádzku CVČ Spektrum približne 17-tisíc eur.

Rozhodnutie poslancov voľnočasové aktivity detí v Prievidzi neobmedzí. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Ďalších 29-tisíc eur by mesto muselo dať zo svojich iných fi nančných zdrojov na prevádzku dvoch nových CVČ pri základných školách. To bol dôvod, pre ktorý mesto pristúpilo k návrhu na ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu tohto roka.

riánskej nám to predložila aj v písomnej podobe.

Obmedzí to voľnočasové aktivity detí na týchto školách?

Boli námietky zo strany dotknutých škôl?

Nepredpokladám to, pretože naše školy dokážu zabezpečiť voľnočasové aktivity žiakom prostredníctvom záujmových útvarov, ktoré môžu byť fi nancované cez vzdelávacie poukazy.

Školy nemali námietky proti návrhu mesta, ZŠ na Ul. Ma-

Branislav Bucák


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

OCEŇOVANIE OSOBNOSTÍ

Ocenení v kategórii Cena primátora Prievidze.

Tento rok mesto Prievidza čakajú veľkolepé oslavy významných výročí. V roku 2013 si Previdza pripomenie dve okrúhle výročia – 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva) a 630. výročie udelenia mestských privilégií (uhorskou kráľovnou Máriou). Počas tohto roku sa budú konať rôzne zaujímavé podujatia a akcie. Jednou z nich bolo aj oceňovanie osobností mesta pod názvom Tváre mesta, ktoré sa uskutočnilo posledný januárový deň v Dome kultúry v Prievidzi. „Koncom januára sme boli mnohí svedkami galavečera Krištáľové krídlo, počas ktorého sme sa dozvedeli o najvýznamnejších osobnostiach vedy, kultúry, literatúry, hospodárstva, či športu na Slovensku. Dve významné jubileá Prievidze sú vzácnou príležitosťou, aby sme aj my vyzdvihli Prievidžanov, ktorí svojim konaním, umom, šikovnosťou, pracovitosťou či húževnatosťou dokázali posunúť jednotlivé oblasti verejného, kultúrneho či športového života o stupeň ďalej v priestore nekonečného času. Každá doba má svojich hrdinov – menších či väčších. Každá doba má ľudí, ktorí mali alebo majú svoju tvár, svoje túžby, svoje nádeje, či ciele, ktoré napĺňajú vďaka

svojim schopnostiam a túžbe urobiť niečo viac. Aj Prievidza ich má a oni majú svoje tváre. Som hrdá na to, že môžem väčšine z takýchto ľudí potriasť rukou a povedať ďakujem,“ prezradila vo svojom príhovore primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Čestné občianstva Najvyššie vyznamenanie mesta – čestné občianstvo mestské zastupiteľstvo na čele s primátorkou Prievidze udelilo dvojici významných športovcov, ktorí časť života prežili v Prievidzi – zápasníkovi Jozefovi Lohyňovi a tenistovi Miloslavovi Mečířovi. „Chcem poďakovať mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta za to, že som sa mohol

stať čestným občanom Prievidze. Je to pre mňa veľká česť a pocta. Svoje prvé športové kroky som urobil práve v Prievidzi a v jej zápasníckom klube. Na ne som neskôr nadviazal a dosiahol vo svojej kariére viacero kvalitných výsledkov, ktorými som potešil mnohých ľudí,“ prezradil po udelení ocenenia najlepší zápasník minulého storočia na Slovensku Jozef Lohyňa. Ako často momentálne chodí do Prievidze? „Už sem chodím menej ako v minulosti, keďže mám svoju rodinu v Bratislave. Ale niekoľkokrát v roku navštevujem rodičov, ktorí tu žijú.“ Vzťah k Prievidzi však má úspešný zápasník veľmi pozitívny. „Prievidzu, ale aj región hornej Nitry mám veľmi rád,

Miloslav Mečíř

Miloslav Mečiř Foto: TASR/Martin Baumann

Časť svojho života prežil v Prievidzi. Je tenisovým majstrom sveta z roku 1987 vo štvorhre s Tomášom Šmídom a na olympijských hrách v Soule v roku 1988 sa tešil zo získania kovu najvzácnejšieho – zlatej a taktiež bronzovej medaily. V roku 1988 ho londýnsky Observer označil za najväčší svetový tenisový talent a v tom čase patril medzi desiatku najlepších hráčov planéty. Počas svojej športovej kariéry vyhral i 11 titulov ATP vo dvojhre a deväť vo štvorhre. V rebríčku ATP bol najvyššie na štvrtom mieste. V súčasnosti je nehrajúcim kapitánom reprezentácie Slovenskej republiky. So svojou rodinou žije v Bratislave.

Jozef Lohyňa pri zápase do pamätnej knihy.

Jozef Lohyňa Vyrastal v Prievidzi a je odchovancom zápasníckeho oddielu Telovýchovnej jednoty Baník Prievidza. Pätnásť rokov pôsobil v reprezentácii a počas svojej športovej kariéry sa zúčastňoval na všetkých významných domácich, európskych a svetových podujatiach. Vďaka svojim úspechom na olympijských hrách v Soule – 3. miesto, Barcelone – 5. miesto a Atlante – 4. miesto a mnohých ďalších zápasníckych súťažiach, sa zaradil medzi najvýznamnejších športovcov Slovenskej i bývalej Československej republiky. Je majstrom sveta z roku 1990 v Tokiu, patria mu tituly Zaslúžilý majster športu, Najlepší zápasník 100 rokov zápasenia, Najúspešnejší športovec ČSFR, hrdí sa Cenou Fair play – rytier športu a je Najlepším slovenským zápasníkom storočia. V súčasnosti žije so svojou rodinou v Bratislave.


číslo 02/2013

SPRAVODAJSTVO

5

MESTA PRIEVIDZA prežil som tu svoje detstvo, ale aj prvé športové úspechy. Rád sa sem vždy vraciam, vyvoláva to vo mne pekné spomienky,“ dodal majster sveta z roku 1990. Miloslav Mečíř si ocenenie nemohol prísť prevziať osobne, keďže v čase konania podujatia bol ako nehrajúci kapitán s daviscupovou reprezentáciou na Ukrajine. Prisľúbil však, že príde na oceňovanie najúspešnejších športovcov okresu Prievidza 22. februára v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza, kde mu dodatočne prievidzská primátorka odovzdá ocenenie.

decko-technickej, kultúrno-umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, za propagáciu doma i v zahraničí, za hospodársky rozvoj mesta a kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom mesta a za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov, dostali: Štefan Gašparík (in memoriam), Ivan Kormaňák (in memoriam), Emil Liebenberger (in memoriam), Juraj Pasovský st. (in memoriam), Imrich Vysočan (in memoriam), Pavol Barabáš, Daniel Hevier, Ladislav Petráš, spoločnosť Nestlé Slovensko a Tadeáš Wala.

Ďalšie ocenenia

Cena primátora

V Dome kultúry v Prievidzi boli počas programu, ktorý svojimi vystúpeniami spestrili akrobati zo skupiny Vertigo či speváčky zo skupiny Trio La Femme, udelené aj ďalšie ceny, a to ďakovné a pamätné listy mesta Prievidza, ceny primátora mesta a Ceny mesta Prievidza.

Cenou primátora mesta Prievidza, ktorú udeľuje primátor obyvateľom mesta, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov, Katarína Macháčkova udelila: Richardovi Fodorovi, Lukášovi Grešnerovi, Štefanovi Gürtlerovi, Rastislavovi Havaldovi (in memoriam), Andrejovi Jelinekovi, Michalovi Krajčíkovi, Jánovi Sabovi, Júliusovi Uríkovi, Vítovi Zajacovi, Františkovi Zlochovi.

Cena mesta Cenu mesta Prievidza, ktorá sa udeľuje za tvorivé výkony a významné výsledky vo ve-

Ocenení v kategórii Ďakovný list mesta Prievidza.

Pamätný list Pamätný list, ktorý mesto Prievidza udeľuje pri príležitosti životného jubilea, výročia alebo pri významných stretnutiach alebo výročiach mesta za spoluprácu s mestom, za podiel na rozvoji mesta alebo jeho propagácii, bol udelený: Bernardovi Leporisovi, Anne Šošovicovej, Vladimírovi Štefanovi, Tatiane Supekovej, Etele Strakovej, Filoméne Šedajovej, Romanovi Turcelovi, Country Limit Clubu, Divadlu „A“, Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, Hornonitrianskemu múzeu v Prievidzi, Olympijskému klubu Prievidza, Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi, Slovenskému Červenému krížu – územný spolok Prievidza a Vojtechovi Bartkovi.

Ďakovný list Ďakovný list, ktorý mesto Prievidza udeľuje za zásluhy o zveľaďovanie mesta, jeho propagáciu, šírenie dobrého mena mesta, si na oceňovaní prevzali: Norbert Burkuš, Kvetoslava Ďurčová, Eva Fulajtárová, Milan Paluš, Anna Sabová, Ľudovít Škultéty, Dárius Štrba, Ti-

Režisér, scenárista a cestovateľ Pavol Barabáš získal cenu mesta Prievidza.

bor Tulík, občianske združenie Ars Preuge, časopis prievidzskej farnosti Bartolomej, občianske združenie Berkat Slovensko, folklórny súbor Senior Vtáčnik, Filmový klub ´93, Kongregácia

Dcér Božskej lásky a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Prievidza. Branislav Bucák, foto: Maxo Kormaňák


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

BÝVALÉ VEDENIE FIRMY UNIPA JE PODOZRIVÉ ZO SPÁCHANIA TRESTNÉHO ČINU Bývalá hlavná kontrolórka mesta Prievidza Jana Michaličková zistila, že vedenie mestskej spoločnosti UNIPA, s. r. o., počas roku 2007 nepostupovalo hospodárne a efektívne pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Uviedla to v Správe o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012. Z nej vyplýva, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, a tak o zistených skutočnostiach informovala políciu. Bývalé vedenie mestskej spoločnosti UNIPA, s. r. o., pri zadávaní zákazky dofinancovania a rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 3,539 milióna Sk (117 473,27 eur) z roku 2007 nepostupovalo v súlade s internou smernicou, a tým porušilo povinnosti komisionára vyplývajúce z článku komunisionárskej zmluvy. „Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou, ktorá sa od neho vyžadovala, nevykonával činnosť, na ktorú sa zaviazal v súlade s potrebami a záujmami mesta Prievidza a pri zadávaní zákazky neuplatňoval princíp efektív-

nosti a hospodárnosti,“ uvádza sa v správe kontrolórky mesta. Hlavná kontrolórka mesta ďalej zistila, že mestská spoločnosť UNIPA na základe zmluvy o dielo z 2. októbra 2007 uhradila dve faktúry, spolu vo výške 8,206 milióna Sk (272 417,84 eur) za práce, ktoré podľa denných záznamov stavieb neboli v čase vystavenia faktúry zrealizované. „Tým nepostupovala v súlade s podmienkami zmluvy o dielo, nepostupovala hospodárne a efektívne pri vynakladaní verejných prostriedkov, čím porušila článok komisionárskej zmluvy, podľa ktorej bola povinná ako komisionár konať pri zariaďovaní

záležitostí na úseku verejného osvetlenia s odbornou starostlivosťou a chrániť záujmy mesta Prievidza,“ uvádza. Ako sa uvádza v závere správy, na základe výsledkov vykonanej kontroly v spoločnosti UNIPA, s. r. o., so zameraním na dodržiavanie podmienok komisionárskej zmluvy pri zariaďovaní záležitostí na úseku verejného osvetlenia v roku 2007 a zistených nedostatkov, oznámi hlavná kontrolórka orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin. Hospodárenie Unipy v roku 2007 bude predmetom vyšetrovania.

TASR

Foto: Branislav Bucák

REAKCIE NA VÝSLEDKY KONTROLY Konateľ spoločnosti UNIPA, s. r. o., Miroslav Procháska sa vyjadril, že zistené skutočnosti ho zarazili a vrhajú zlé svetlo na mestskú spoločnosť: „Keďže skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že bol spáchaný trestný čin, sa stali ešte v roku 2007, osoby, ktoré za ne pravdepodobne nesú zod-

povednosť, už v tejto spoločnosti nepracujú. Pozeral som si správu hlavnej kontrolórky a musím povedať, že finančné rozdiely v uzatvorených zmluvách bývalého a súčasného vedenia spoločnosti sú veľmi veľké.“ Ako uzavrel Procháska, súčasné vedenie spoločnosti UNIPA podporí vyšet-

rovanie orgánov činných v trestnom konaní a bude sa usilovať napraviť mienku občanov, ktorá vznikla v súvislosti so zistenými skutočnosťami. Prievidzská primátorka Katarína Macháčková na výsledky kontroly zareagovala slovami: „Zistenia kontroly sú zarážajúce. Takéto

hospodárenie a nakladanie s majetkom verejnosti v súčasnosti netolerujeme.“ Budú sa po zistených skutočnostiach intenzívne kontrolovať v Unipe aj ďalšie roky hospodárenia bývalého vedenia? „Priebežne sa vykonáva kontrola vo všetkých príspevkových organizáciách a mestských spo-

ločnostiach, rovnako teda aj v Unipe,“ dodala najvyššia predstaviteľka Prievidze. Bývalý konateľ spoločnosti Unipa Ján Kotian sa zatiaľ k celej záležitosti nevyjadril, najskôr si chce bližšie pozrieť výsledky kontroly. (bb), TASR

VÝSTAVA K VÝROČIAM MESTA V Dome kultúry v Prievidzi môžete navštíviť výstavu Fidelibus civibus et hospitibus nostris... – Našim verným mešťanom a hosťom...

Výstava potrvá do 20. februára. Foto: Branislav Bucák

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pravidelne pripomína významné výročia v regióne prezentačnými podujatiami. Inak tomu nie je ani pri jubileách centra regiónu – Prievidze, ktorá si tento rok pripomína okrúhle výročia dvoch historických udalostí. Uplynulo 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Prievidzi, zaznamenanej v roku 1113 v metačnej listine benediktínov zo Zobora a 630

rokov od udelenia mestských výsad Prievidzi v januári 1383 kráľovnou Máriou z rodu Anjou. Oslavy získania kráľovských privilégií sa v meste začali 30. januára výstavou Fidelibus civibus et hospitibus nostris..., Našim verným mešťanom a hosťom..., usporiadanou Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi. Výstava potrvá do 20. februára a pripomína slávne časy

mesta Prievidze, ktoré nastali jej zaradením medzi slobodné kráľovské mestá, keď dostala privilégiá podľa Budína. Regálie kráľovnej Márie patrili k najvýznamnejším a najprínosnejším dokumentom pre mesto, ktoré ich udelením získalo vo všetkým oblastiach – administratívnej i hospodárskej a z nich vyplývajúcej kultúrnej. (kup)


číslo 02/2013

SPRAVODAJSTVO

7

O BUDOVANIE CESTY R2 ZABOJUJÚ PETÍCIOU Primátorka Prievidze Katarína Macháčková spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva spúšťajú petíciu za bezodkladné zaradenie budovania cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády SR. Signatári ňou žiadajú o úpravu záväzného harmonogramu budovania cesty tak, aby bolo súvislé vybudovanie piatich úsekov medzi Trenčínom a Prievidzou ukončené v čo najkratšom čase. Ešte v apríli 2008 vláda Róberta Fica na svojom výjazdovom zasadnutí v Prievidzi prijala uznesenie, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Termín ukončenia predmetných úsekov bol naplánovaný do 31. decembra 2014.

Stavať sa nezačalo Realita je úplne iná. Obyvatelia hornej Nitry sa do konca roka 2010 začatia stavebných prác nedočkali. Termíny sa stále posúvali, a tak je v roku 2013 naplánovaný začiatok výstavby pri jedinom z piatich úsekov (Ruskovce – Pravotice). Absentujúca cestná komunikácia stále brzdí rozvoj hornonitrianskeho regió-

nu, a to najmä v hospodárskej oblasti. Terajšia cesta už nepostačuje aktuálnej frekvencii dopravy, zaznamenaných je na nej veľa smrteľných dopravných nehôd.

Nezáujem investorov Krátko po nástupe do funkcie sa súčasné vedenie mesta Prievidza aktívne zaujímalo o budovanie R2, pretože cestnú komunikáciu považuje za kľúčovú pre ďalší rozvoj metropoly hornej Nitry i celého regiónu. „Bez adekvátnej dopravnej dostupnosti nemajú investori záujem o priemyselný park, do ktorého mesto investovalo značné prostriedky. Pritom skoré vybudovanie R2 bolo prísľubom už v raných fázach úvah o jeho vybudovaní. Komplikovaná dopravná dostupnosť má negatívny vplyv na za-

mestnanosť v celom regióne,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. Na pozvanie primátorky Prievidzu v novembri 2011 navštívil Ján Figeľ, vtedajší prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Výstupom z rokovania bol ministrov prísľub, že rýchlostná cesta R2 má pre vládu SR naďalej prioritu.

Pridlhé čakanie V roku 2012 však došlo k zmene vlády, takže bolo nutné opäť kompetentným pripomenúť stále platné uznesenie Vlády SR. „Hneď po zmene vlády som listom pozvala nového ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do Prievidze, aby sme opäť rokovali o nutnosti výstavby úsekov R2 medzi Trenčí-

Výstavba R2 sa neustále odkladala, no pre rozvoj regiónu je táto cesta jedným z kľúčových faktorov. Foto: TASR/Milan Kapusta

nom a Prievidzou. Odpovedal mi štátny tajomník ministerstva, ktorý listom prisľúbil, že do Prievidze príde len čo mu to dovolia pracovné povinnosti. Od mája minulého roka, žiaľ, jeho sekretariát termín nenavrhol. Na naplnenie uznesenia Vlády SR čakáme pridlho. Takmer päť rokov. Preto sme sa s poslancami mestského zastupiteľstva rozhodli na našu súrnu potrebu upozorniť petíciou, ktorú sme avizovali už v roku 2011,“ vysvetľuje Macháčková dôvody spustenia petičnej akcie.

Opäť sa nestavalo

Cesta medzi Trenčínom a Prievidzou je na viacerých meistach vo veľmi zlom stave. Foto: TASR/Milan Kapusta

I napriek tomu, že vláda Róberta Fica v apríli 2008 uznesením jasne deklarovala záujem o začatie stavebných prác na piatich úsekoch R2 v Trenčianskom kraji, medzi akciami financovanými z eurofondov, z Operačného programu Doprava 2007 – 2013, ani jeden z týchto úsekov nefiguroval. Na ceste R2 sa zo Štruk-

turálneho fondu financovali len dva úseky v Banskobystrickom kraji. Petičný výbor preto vidí príležitosť aj v tom, že sa teraz rozhoduje o využití eurofondov na ďalšie programovacie obdobie. Zdôraznenie významu cesty pre hornonitriansky región môže napomôcť zaradeniu budovania spomínaných piatich úsekov do nového operačného programu.

Petičné hárky Petičné hárky ako aj ostatné podkladové materiály sú dostupné na webovej stránke mesta Prievidza v špeciálnej sekcii www.prievidza.sk/r2. Ich distribúciu budú zabezpečovať 21 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú spolu s primátorkou členmi petičného výboru. Podpísané petičné hárky sa budú zbierať na mieste prvého kontaktu vo vestibule Mestského úradu v Prievidzi. (mď)

BÝVAJTE S ÚVERMI, AKÉ TU EŠTE NEBOLI Úvery na bývanie s bezkonkurenčnými podmienkami – aj tak sa dá definovať najnovšia akcia od Prvej stavebnej sporiteľne. Impulz na jej spustenie dal aj mimoriadny vlaňajší záujem

o úvery. „Z pohľadu úverov bol pre nás rok 2012 rekordný. Vieme však, že ekonomické podmienky slovenských rodín nie sú ideálne ani v roku 2013. Bývať lepšie a s nižšími nákladmi

však potrebujeme každý. Preto chceme zjednodušiť prístup k financovaniu bývania a úverové podmienky neustále skvalitňovať. Prichádzame s novou akciou,“ hovorí predseda pred-

stavenstva Imrich Béreš. Benefitom akcie sú úrokové sadzby už od 1 % ročne a je určená tak súčasným ako aj novým klientom. Výška poskytnutého úveru so zvýhodnenou úrokovou

sadzbou môže byť až do 170-tisíc eur pre jednu osobu, pričom až 80 % finančných prostriedkov z úveru môže klient čerpať okamžite. Akcia potrvá do konca marca.


novinky

INZERCIA

Ĺ PANIA DOLINA SLĂ VNA HISTĂ“RIA UKRYTĂ V ÄŒAROKRĂ SNYCH HORĂ CH

V minulosti tvorili veÄžmi vĂ˝znamnĂ˝ banĂ­cky trojuholnĂ­k zlatĂĄ Kremnica, striebornĂĄ BanskĂĄ Ĺ tiavnica a medenĂĄ BanskĂĄ Bystrica. MestĂĄ, ktorĂŠ v minulosti lĂĄkali svojĂ­m prepychom a bohatstvom, dnes lĂĄkajĂş turistov na histĂłriu a prĂ­behy. BanskĂĄ Bystrica bola banskĂ˝m mestom vÄ?aka nerastnĂŠmu bohatstvu z okolitĂ˝ch obcĂ­, ktorĂŠ ĹĽaĹžila a spracovĂĄvala Thurzovsko-FuggerovskĂĄ spoloÄ?nosĹĽ. Bola najvĂ˝znamnejĹĄĂ­m podnikom v medenorudnom banĂ­ctve na Slovensku a na prelome 15. a 16. storoÄ?ia patrila medzi najväÄ?ĹĄie spoloÄ?nosti v EurĂłpe. VĂ˝znamnĂ˝m miestom, kde VDĢDĂĽLODPHćYRNROt%DQVNHM%\VWULFHMHâSDQLD'ROLQDQDGNWRURXVDGQHVYĂŞ]QDPQHWĂŞĂžLKDOGD]RĂŁDFKW\ 0D[LPLOLiQ2EHFVDY\YLQXOD]RVWUHGRYHNHMEDQVNHMRVDG\3UYpStVRPQp ]PLHQN\RĢDĂĽEHYWHMWRREODVWLV~]VWRURĂžLDDNRVWRO WXEROY\VYlWHQĂŞXĂĽYURNX %DQHDKXW\Y\XĂĽtYDOL GRVWRURĂžLDEDQVNRE\VWULFNpURG\QHVN{UQiMRPQtFL]XKRUVNHMĂŁÄ?DFKW\DNUiÄ?RYVNpKRGYRUD9U FHO~EDQVN~REODVĢ]tVNDOD7KXU]RYVNR)XJJHURY-

VNiREFKRGQiVSRORĂžQRVĢ DY\WYRULODWXQDW~GREX XQLNiWQ\%DQVNRE\VWULFNĂŞ PHGLDUVN\SRGQLN%ROWR QDMYlÞãtSRGQLNQDĢDĂĽEX VSUDFRYDQLHDH[SRUWPHGL Y(XUySH%RODY\EXGRYDQiSUYiKOELQQiĂŁDFKWDD]DYHGHQpSURJUHVtYQHPHWyG\ EDQtFWYDDKXWQtFWYD5R]YLQXOVDPHG]LQiURGQĂŞREFKRGVPHćRX 0HćNWRUiVDĢDĂĽLODYâSDQHM 'ROLQH EROD YHÄ?PL NYDOLWQiDĂĽLDGDQiYRVYHWH9ćDNDVYRMHMRGROQRVWL YRĂžLVODQHMPRUVNHMYRGHVD SRXĂĽtYDODQDNRYDQLDORGt

YĂŞUREXORGQĂŞFKNRPSDVRY DOHWLHĂĽQDYĂŞUREX]EUDQt DNDQyQRY+RYRUtVDĂĽHDM QDORGL.ULĂŁWRID.ROXPED ERODSRXĂĽLWiPHć]RâSDQHM'ROLQ\ 1DSRKRQVWURMRYGUYHQLH D~SUDYXU~GVDSRXĂĽtYDOD YRGD.HćüHQDâSDQHM'ROLQHQHERORGRVWDWRNYRG\ERO Y\EXGRYDQĂŞMHGLQHĂžQĂŞV\VWpPSRYUFKRYĂŞFKEDQVNĂŞFK YRGRYRGRYNWRUĂŞSULYiG]DO YRGX]GLDÄ?N\DĂĽFH]NLORPHWURY9RGRYRGVD]DĂžDO EXGRYDĢYVWRURĂžtDERO IXQNĂžQĂŞDĂĽGR]DĂžLDWNX VWRURĂžLD

NPD 012 A/13

8


Ä?Ă­slo 02/2013

PĂ˝cha Ĺ panej Doliny – paliÄ?kovanĂĄ Ä?ipka

NPD 012 B/13

)RWR7$65-R]HIĆXUQtN

KrĂĄsa s nevyÄ?Ă­sliteÄžnou hodnotou popretkĂĄvanĂĄ trpezlivosĹĽou, precĂ­znosĹĽou, fantĂĄziou a nesmiernou lĂĄskou. PaliÄ?kovanĂĄ Ä?ipka, je neodmysliteÄžnou sĂşÄ?asĹĽou Ĺ panej Doliny a skutoÄ?nĂ˝m pokladom ÄžudovĂŠho umenia a kultĂşrneho bohatstva. Toto dediÄ?stvo, ktorĂŠ stĂĄroÄ?ia prechĂĄdzalo z generĂĄcie na generĂĄciu, pretrvalo v Španej Doline aĹž do dneĹĄnĂ˝ch dnĂ­ a tradĂ­ciu udrĹžujĂş aj obĞúbenĂŠ pravidelnĂŠ Ä?ipkĂĄrske ĹĄkoly. Vplyv na vĂ˝voj paliÄ?kovanej Ä?ipky mala nemeckĂĄ banĂ­cka kolonizĂĄcia a preto aj najväÄ?ĹĄie strediskĂĄ Ä?ipkĂĄrstva vznikli v okolĂ­ banskĂ˝ch miest, kde si Ĺženy banĂ­kov privyrĂĄbali na Şivobytie predajom Ä?ipiek bohatĂ˝m rodinĂĄm z mesta. V Španej Doline sa robĂ­ paliÄ?kovanĂĄ Ä?ipka od 16. storoÄ?ia a je jedinou z 18 slovenskĂ˝ch regiĂłnov, kde sa kedysi Ä?ipka robila, priÄ?om si doteraz zachovala aj svoj rĂĄz. Vo väÄ?ĹĄine ostatnĂ˝ch regiĂłnov uĹž tradĂ­cia paliÄ?kovania Ä?ipiek zanikla. V Španej Doline sa v minulosti paliÄ?kovalo prakticky v kaĹždom dome. Ĺ paĹˆodolinskĂĄ paliÄ?kovanĂĄ Ä?ipka charakteristickĂĄ najmä svojĂ­m nerovnĂ˝m okrajom, ktorĂ˝ sa vĹždy konÄ?Ă­ zĂşbkami, patrĂ­ jednoznaÄ?ne k najkrajĹĄĂ­m na Slovensku. TypickĂŠ ĹĄpaĹˆodolinskĂŠ Ä?ipky sĂş bielej farby. Oproti Ä?ipkĂĄm z inĂ˝ch oblastĂ­ sĂş redĹĄie, mäkĹĄie a priehÄžadnejĹĄie. VäÄ?ĹĄinou sĂş paliÄ?kovanĂŠ z ĞanovĂ˝ch mäkkĂ˝ch nitĂ­ a ozdobenĂŠ jednou hrubou bavlnenou niĹĽou. ZvlĂĄĹĄtna pĂ´sobnosĹĽ tejto Ä?ipky je zaloĹženĂĄ na sĂşlade riedkych a hustĂ˝ch Ä?astĂ­. VyznaÄ?uje sa bohatosĹĽou motĂ­vov, priÄ?om prevaĹžujĂş motĂ­vy ĹĄikmĂ˝ch lĂ­niĂ­. NajÄ?astejĹĄie sa spracovĂĄvajĂş do tvarov pĂĄsov a zvlĂĄĹĄĹĽ veÄžkĂ˝ dĂ´raz sa kladie na spracovanie okrajov a ich dekoratĂ­vne vyuĹžitie. TĂĄto Ä?ipka je znĂĄma svojou jemnosĹĽou a vyrĂĄba sa tradiÄ?nĂ˝mi technikami. Na vytvorenie Ä?ipky je potrebnĂ˝ textilnĂ˝ valec naplnenĂ˝ slamou alebo pilinami, minimĂĄlne ĹĄestnĂĄsĹĽ pĂĄrov drevenĂ˝ch paliÄ?iek vyrobenĂ˝ch z kvalitnĂŠho slivkovĂŠho dreva, na ktorĂŠ sa navinie priadza. UĹž na prvĂ˝ pohÄžad je jasnĂŠ, Ĺže kaĹždĂĄ Ä?ipka z tohto regiĂłnu je jedineÄ?nĂĄ, nieÄ?Ă­m svojskĂĄ. PrĂĄve to dĂĄva tomuto skvostu, ktorĂ˝m paliÄ?kovanĂĄ Ä?ipka urÄ?ite je, takĂş veÄžkĂş hodnotu. NiekoÄžko ukĂĄĹžok tejto jedineÄ?nej Ä?ipky nĂĄjdete aj v mĂşzeu Ä?ipiek v PenziĂłne KlopaÄ?ka na Španej Doline. SĂş tu Ä?ipky zo 16. storoÄ?ia, pracovnĂŠ nĂĄstroje na vĂ˝robu Ä?ipiek, ale aj zbierky minerĂĄlov zo Španej Doliny a okolia.

INZERCIA

=DXMtPDYRVĢRXMHĂĽHYVWUHGRYHNXERODâSDQLD'ROLQD]QiPDSRFHOHM(XUySHDMYĂŞVN\WRPFHPHQWDĂžQĂŞFKY{GNWRUp SRGÄ?DSUHGVWiYDOFK\PLVWRY SUHPLHÄ–DOLĂĽHOH]RQDPHć 3RPRFRXFHPHQWiFLHVDY\UiEDOLĂŁSDÄ–RGROLQVNpSRKiUH NWRUpV~Y\VWDYRYDQpYPQRKĂŞFKP~]HiFKY(XUySH=FHPHQWDĂžQHMYRG\VDY\UiEDODDM ]HOHQiIDUEDNWRURXPDÄ?RYDOLIUHVN\DREUD]\QDM]QiPHMĂŁtHXUySVNLPDOLDULYREGREt JRWLN\DUHQHVDQFLH9EXGRYHGQHĂŁQHMNUĂžP\ERODYPLQXORVWLIDEULNDQDYĂŞUREXEDQtFNHM]HOHQHMIDUE\ 3UHQiYĂŁWHYQtNRYMHYâSDQHM 'ROLQHSULSUDYHQĂŞ0DOĂŞQiXĂžQĂŞEDQVNĂŞFKRGQtNVGHVLDWLPLUXĂžQHPDÄ?RYDQĂŞPLLQIRUPDĂžQĂŞPLWDEXÄ?DPL3UHYHGLH QiYĂŁWHYQtNDSRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtFKWHFKQLFNĂŞFKSDPLDWNDFKDRER]QiPLKRVEDQVNRXKLVWyULRXREFH7XULVWD VDP{ĂĽHSR]ULHĢGRYVWXSX GHQQHMÂąFLViUVNHMĂŁW{OQHSUH]ULHĢVLEDQtFNXDUFKLWHNW~UX Y\MVĢQDKDOG\DSRNRFKDĢVD YĂŞKÄ?DGRPQDREHFDOHERVD SULVWDYLĢQDPLHVWDFKEĂŞYDOĂŞFKĂŁiFKW1DWUDVHFKRGQtND YORNDOLWH)DMWORYiVDQDFKiG]DĂŁW{OÄ–D0DQQSUHGNWRURX VLQiYĂŁWHYQtNP{ĂĽHSRVHGLHĢ QDGUHYHQĂŞFKODYLFLDFKDQDĂžHUSDĢSR]LWtYQXELRHQHUJLX %DQtFNXKLVWyULXGQHVSUH]HQWXMHDMREĂžLDQVNH]GUXĂĽHQLH%DQtFNHEUDWVWYR+HUUHQJUXQGNWRUpKRĂžOHQRYLD VDDNWtYQH]~ĂžDVWÄ–XM~EDQtFN\FKVOiYQRVWtGRPDLY]DKUDQLĂžtD]DFKRYiYDM~EDQtFNXWUDGtFLXD]Y\N\âSDQHM 'ROLQ\2SODWtQDYĂŁWtYLĢDMMHGLQHĂžQpP~]HXPPHGLEUDWVWYD+HUUHQJUXQGYNWRURP VDRNUHPEDQtFN\FKQiVWURMRY SRXĂĽtYDQĂŞFKQDGRORYDQLH QDFKiG]DM~DMQDMVWDUĂŁLHQiVWURMHQDVSUDFRYDQLHPHGLÂą NDPHQQpPODW\1iYĂŁWHYQtN VLP{ĂĽHSR]ULHĢDNRY\]HUDO Ă„PHGHQĂŞNROiÞ³NWRUĂŞVDGLVWULEXRYDOSR(XUySHDGR]iPRULDDNRDMPRGHOPHGHQpKRKiPUD 2EHFâSDQLD'ROLQDMHĂžOHQRP REĂžLDQVNHKR]GUXĂĽHQLD%DQVNRE\VWULFNĂŞJHRPRQWiQQ\ SDUNNWRUpKRFLHÄ?RPMHUR]YRMFHVWRYQpKRUXFKXDMSURVWUHGQtFWYRPEDQVNHMKLVWyULHYRNROt%DQVNHM%\VWULFH *HRSDUNMHPDJQHWDWUDNWL-

YLWDD]iURYHÄ–UHJLRQiOQDKUGRVĢ=DPHVWQiYDÄ?XGtYWXUL]PHLQIRUPXMHRKRGQRWiFK DRFKUDÄ–XMHVYRMHERKDWVWYR -HWRNRPSOH[QĂŞSURGXNWNWRUĂŞVDYFHVWRYQRPUXFKXFKiSHDNRSRQXND +ODYQĂŞPLDNWLYLWDPLSURMHNWX%DQVNRE\VWULFNĂŞJHRPRQWiQQ\SDUNMHSRGSRUDEXGRYDQLDSURGXNWXYNXOW~UQRP DSR]QiYDFRPFHVWRYQRPUXFKX3UYĂŞPLSURMHNWPL]GUXĂĽHQLDMHEXGRYDQLHVLHWHQiXĂžQRSR]QiYDFtFKFKRGQtNRY WXULVWLFNĂŞFKWUiVDF\NORWUiV

WUiVEDQtFNHMKLVWyULHY\EXGRYDQLHUHJLRQiOQHKRJHRORJLFNpKRDEDQVNpKRP~]HDEDQtFNHKRVNDQ]HQXYSUtURGH DSRGREQH

Viac o geoparku sa dozviete na  www.geoparkbb.sk

22&5%DQVNi%\VWULFD IRWR,JRU6WDXGLQJHU

9


10

novinky

ŠPORT

ŽENY FC BANÍK NA TURNAJI BEZ PREMOŽITELIEK Družstvo žien FC Baník Horná Nitra sa zúčastnilo na halovom turnaji v Bzinách, kde bojovalo v sedemčlennej konkurencii o pohár starostu obce. Naše futbalistky ani raz neprehrali, no napokon sa museli po štyroch výhrach a dvoch remízach uspokojiť s druhým miestom, keď ich predstihol martinský tím. „Bol to turnaj zorganizovaný na veľmi dobrej úrovni. Naše ženy mali možnosť konfrontácie s futbalovým družstvom Piškotky Martin, ktoré v niektorých momentoch prevýšili, ale v závere stretnutia po chybe len remizovali. Zaujímavý bol aj zápas s druhým tímom OŠK Bziny, v ktorom naše dievčatá ukázali v závere stretnutia, ako sa bojuje o víťazstvo a nepriaznivý výsledok otočili. V poslednom stretnutí s prvým tímom OŠK Bziny boli futbalovejšie domáce hráčky, ale naše družstvo podržala dobre chytajúca Ľubica Oršulová. Tento turnaj ukázal dobré, ale odhalil aj ešte slabé stránky niektorých hráčok, na ktorých je potreb-

Ženy FC Baník Horná Nitra na turnaji v Bzinách. Foto: archív klubu

né v zimnej príprave pracovať,“ opísal turnaj a kľúčové zápasy vedúci družstva FC Baník Horná Nitra Ján Baláž. Najlepšou strelkyňou turnaja bola s ôsmimi gólmi Hornonitranka Ľudmila Maťavková, ktorá vyhrala aj súťaž v žonglovaní.

Výsledky FC Baník:

Poradie:

Horná Nitra – Liptovský Mikuláš 1:0, gól: Ľahká. ŠK Svätý Jur – Horná Nitra 0:3, Maťavková 3. Horná Nitra – ŠK Piškótky Martin 2:2, Maťavková, Vlčková. Oravské Veselé – Horná Nitra 0:5, Maťavková 3, Benková 2. Horná Nitra – OŠK Bziny B 3:1, Balúchová, Maťavková, Vlčková. Bziny A – Horná Nitra 0:0.

1. ŠK Piškotky Martin 16 b, 2. FC Baník Horná Nitra 14 b, 3. OŠK Bziny B 10 b, 4. OŠK Bziny A 10 b, 5. Lipt. Mikuláš 6 b, 6. ŠK Svätý Jur 2 b, 7. Oravské Veselé 1 b.

(bb)

OD ZAVÁHANIA SO ZVOLENOM NESTRATILI ANI SET Prievidzskí volejbalisti v aktuálnej sezóne myslia jedine na postup do extraligy. Podľa toho vyzerala aj prvá polovica základnej časti I. ligy Stred, v ktorej hráči TJ Stavbár zakopli len raz a vytvorili si sľubný náskok na čele tabuľky. V dobrých výkonoch stavbári pokračujú aj po Novom roku. V januári Prievidžania vstúpili do druhej polovice základnej časti zápasmi s najväčším rivalom – Zvolenom. Prvý duel rozhodol až tajbrejk, v ktorom stavbári otočili nepriaznivý set z 11:14 na 17:15. V druhom súboji trochu prekvapujúco vyhrali Zvolenčania 3:0 na sety. „Prvý zápas sme mohli ukončiť už vo štvrtom dejstve, v ktorom sme mali niekoľko mečbalov, no nevyu-

žili sme ich a súper vyhral 32:30. V závere rozhodujúceho setu sme dôslednou hrou na sieti a v poli dokázali nepriaznivý stav zvrátiť. Druhý súboj bol odlišný, z hráčov bola cítiť únava z prvého zápasu. V prvom sete sme ešte držali so Zvolenom krok, ale začali sme robiť chyby, či už v útoku alebo na podaní. V ďalšom priebehu zápasu nepomohli ani striedania, odišli sme

psychicky,“ opísal pre klubovú stránku zápasy so Zvolenom prievidzský univerzál Peter Mendel.

Výhry v Hriňovej Prehra so Zvolenom však Prievidžanov nijako nepoznačila. Potvrdili to hneď o týždeň, keď vyhrali oba súboje v Hriňovej bez straty setu. „V úvode nás súper prekvapil a potrápil, no v polovici

stretnutia sa naša prihrávka zlepšila a aj vďaka kvalitnému servisu sme dokázali dotiahnuť zápas do víťazného konca. Druhý súboj mal podobný priebeh. Kvalitná obrana na sieti a náš servis napokon naklonili misky váh na našu stranu,“ zhodnotil súboje nahrávač TJ Stavbár Daniel Mečiar.

Doma nezaváhali Ďalším súperom stavbárov bola Revúca, ktorú Prievidžania privítali v domácom prostredí. Zápasy podľa očakávania naši volejbalisti vyhrali dvakrát 3:0.

„Prvý zápas mal vyššiu úroveň a bol aj vyrovnanejší, keď aj hostia obetavou hrou prispeli ku kvalite tohto zápasu. Druhý duel bol príležitosťou pre ďalších hráčov Prievidze, ktorí hrali s chuťou a nadšením, čo bavilo aj prítomných divákov,“ uviedol po zápasoch sekretár prievidzského klubu Jozef Ugrózcy. Hornonitrania nezaváhali ani v nedeľu v domácich súbojoch s Hliníkom, ktorý porazili opäť dvakrát 3:0. Branislav Bucák


číslo 02/2013

ŠPORT

11

NAŠE CELKY DOSTALI V POHÁRI STOPKU UŽ VO ŠTVRŤFINÁLE Prievidzskí basketbalisti posilňujú káder. Na skúšku prišiel zo Srbska pivot Saša Mijajlovič a do kádra BC pribudol aj americký rozohrávač Dijuan Harris. V slovenskom pohári v basketbale, v druhej najvýznamnejšej súťaži na domácej scéne, sa predstavili v Leviciach oba celky z Prievidzského okresu. Prievidžania vo štvrťfinále narazili na Inter, Handlová na Levice. Oveľa vyrovnanejší zápas odohrali hráči BC. Mali ho solídne rozohraný, v 31. min viedli o osem bodov, no Inter otočil a necelé tri minúty pred koncom mal na konte šesťbodové vedenie. Potom však prišli opäť chvíle BC. Prievidžania ešte v predposlednej sekunde viedli o dva body, no Miloševičova trojka poslala do semifinále pohára Bratislavčanov (89:90). Martin Blaho, asistent trénera Prievidze priznal, že hrá-

či BC si zápas prehrali sami: „Zápas sme mali pevne v rukách, prakticky počas celého stretnutia sme viedli, no napokon sa z postupu tešil súper. Súboj sme si prehrali sami, keď sme Interu dali šancu dotiahnuť sa a v závere mali Bratislavčania viac šťastia.“

Jasná prehra V ďalšom štvrťfinále dokázali Handlovčania držať krok s favorizovanými Levicami len v prvej štvrtine. Potom už ťahali výrazne za kratší koniec a Astrum postúpil do semifinále po jasnej výhre 92:57. Karol Kučera, tréner MBK Handlová si z prehry ťažkú hlavu nerobil. „Zápas sme brali skôr ako prípravu na extraligu. Keď-

že máme viacero zranených kľúčových hráčov, šancu zahrať si dostali hráči z lavičky a mládežníckych kategórii.“

Posily BC BC Prievidza, aktuálny majster Slovenska, v poslednom období podobne ako iné extraligové tímy, „zbrojí“ pred blížiacou sa rozhodujúcou časťou sezóny. Prievidžanov tlačila topánka najmä na postoch rozohrávača a pivota, a práve na tieto posty získal BC nových hráčov. Na skúšku prišiel na odporúčanie bývalého hráča Prievidze Miloša Babiča tridsaťdvaročný basketbalista Saša Mijajlovič. Pivot, ktorý meria 210 cm, začal sezónu 2012/13 v srbskom klube Sloga Kraljevo,

NAJLEPŠÍ STRELEC ODIŠIEL DO RAKÚSKA

FC Baník Horná Nitra, aktuálny líder štvrtej futbalovej ligy Severozápad, „prišiel“ o svojho najlepšieho strelca v aktuálnej sezóne. Stredopoliar Dušan Bublák odišiel do rakúskeho klubu FC St. Andra. „Prišlo to viac menej samé. Ja som v Rakúsku hrával pred dvomi rokmi, takže na základe môjho pôsobenia v bývalom rakúskom klube ma oslovil klub St. Andra. Zatiaľ mi dali zmluvu na pol roka,“ prezradil pre klubový web šikovný záložník, ktorému sa neodchádzalo z FC Baník ľahko. „Chýbať mi určite bude celá kabína a samozrejme aj fanúšikovia, kto-

rí nás podporovali doma ale aj vonku. Trénerom by som chcel poďakovať za všetko, čo pre mňa počas môjho pôsobenia v FC Baník Horná Nitra urobili. A čo sa týka spoluhráčov, tak im chcem popriať hlavne veľa zdravia a dúfam, že na konci jarnej časti sa bude znova oslovovať postup,“ dodal Dušan Bublák. (bb)

Asistent trénera Prievidze Martin Blaho (v strede) dáva pokyny svojim zverencom. Foto: TASR/Oliver Ondráš

kde v ôsmich zápasoch dosiahol v priemere 14,4 bodu a 7,6 doskoku. Z klubu však pre finančné problémy odišiel. V predchádzajúcich sezónach pôsobil Saša Mijajlovič aj v Slovinsku, Rumunsku a Bulharsku. Ďalším novým hráčom v drese BC je Američan Dijuan Harrisa. Dvadsaťšesťročný 175 centimetrov vysoký rozohrávač pôso-

bil v najvyššej fínskej lige, v druhej tureckej lige a túto sezónu začal v bundesligovom Giessene. BC Prievidza získal na tohto hráča dobré referencie od viacerých klubov vďaka bývalému trénerovi Roijakkersovi.

Branislav Bucák

SEDEM PRVENSTIEV PRE TJ SOKOL PRIEVIDZA Tridsiaty šiesty ročník Olympiády v džude začal v januári prvým kolom v Považskej Bystrici. Bola to prvá súťaž v roku 2013 a pre prievidzských džudistov dopadla výborne, získali deväť medailových umiestnení. „S výkonom našich borcov som spokojný, dokázali víťaziť nad súpermi peknými technikami a taktiež ukázali, že vedia zabojovať, o čom svedčí aj 7 prvenstiev,“ uviedol Ľudovít Škultéty, tréner TJ Sokol Prievidza.

Dušan Bublák. Foto: archív klubu

Výsledky pretekárov TJ SOKOL Prievidza: Kategória super mini a mini žiakov: 1. Samuel Cina (do 21 kg), 1. Daniel Diko (do 22 kg), 1. Matúš Matiaš (do 25 kg), 1. Jaro Píš (do 30 kg). Kategória mladších žiakov: 1. Denis Škultéty (do 40 kg), 2. Adam Mjartan (do 46 kg), 1. Adam Kiepeš (nad 50 kg). Kategória starších žiakov a dorast: 1. Ján Matiaš (do 60 kg), 3. David Habara (do 60 kg).

(bb)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Riaditeľ grafického oddelenia: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  Tlač: Versus, a. s.  Distribúcia: SUREMA, spol. s r. o.  NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 40 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 3725/09  Adresa redakcie: G. Švéniho 8, 97 101 Prievidza, Slovenská republika, e-mail: novinky.pd@14news.eu,  Vedúci inzertného oddelenia: Lukáš Polčan  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

ŠPORT

ŠKRTEL REKORDMANOM ANKETY O HRÁČA ROKA „Obe ceny si vysoko vážim, pretože v jednej hlasujú odborníci a v druhej fanúšikovia, pre ktorých sa hrá futbal. Teší ma, že boli spokojní s mojimi výkonmi v minulej sezóne,“ hovorí Martin Škrtel o triumfoch v ankete odborníkov i fanúšikov futbalu.

NPD 013/13

Martin Škrtel s Cenou Jána Popluhára pre najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2012. Foto: TASR/Pavel Neubauer

V ankete pre najlepšieho slovenského futbalistu roka zvýšil Martin Škrtel náskok v zisku ocenení na 4:2 pred najväčším rivalom Marekom Hamšíkom. Reprezentačný kapitán Martin Škrtel patrí dlhé roky medzi opory anglického klubu FC Liverpool a na vyhlásení výsledkov ankety o najlepšieho slovenského futbalistu roka si v trnavskom Dome kultúry zaslúžene prevzal už štvrtú individuálnu trofej. Stal sa tak rekordérom v 20-ročnej histórii ankety, ktorú organizuje Slovenský futbalový zväz v spolu-

práci s denníkom Pravda, keď preskočil trojnásobného držiteľa ocenenia Dušana Tittela. „Pred programom som žartoval s Dušanom, že nech mi prepáči, ak získam cenu a predbehnem ho. Myslím, že to vzal športovo. Som rád, že som prvým hráčom na Slovensku, ktorému sa podarilo získať cenu pre futbalistu roka štvrtýkrát. O rok bude ťažké prvenstvo obhájiť, lebo konkurencia je veľká,“ priznal Martin Škrtel, rodák z Ráztočna, ktorý predtým triumfoval v ankete v rokoch 2007, 2008 a 2011.

Oporou rodina Robustný stopér, ktorý futbalovo rástol aj v prievidzskom klube, z celého srdca poďakoval svojim najbližším za podporu, ktorej sa mu od nich dostáva: „Mojou veľkou oporou je manželka Barborka, s ktorou sme spolu už sedem rokov a náš synček Matteo. Stále sto-

ja pri mne a navzájom si pomáhame. Pri nich sa môžem dokonale odreagovať od futbalu, čiže potom mám čistú hlavu pred zápasmi,“ prezradil Škrtel jednu z ingrediencií, z ktorých varí úspech.

Zvíťazil aj u fanúšikov Okrem odborníkov (trénerov a novinárov – pozn.) získal najvyšší počet hlasov aj od fanúšikov. Rozdiely Škrtel nerobí: „Obe ceny si vysoko vážim, pretože v jednej hlasujú odborníci a v druhej fanúšikovia, pre ktorých sa hrá futbal. Teší ma, že boli spokojní s mojimi výkonmi v minulej sezóne. Vždy sa snažím urobiť maximum pre mužstvo. V klube aj v reprezentácii vždy robím všetko pre dobrý výsledok. Fanúšikovia aj odborníci to asi videli a preto som získal tieto ceny. Budem sa snažiť ich nesklamať.“ TASR

Npd 02 2013 web