Page 1

Dvojtýždenník

55 000 ks

Ročník: III. číslo. 06/2013 Dátum vydania: 11. 4. 2013

Nitra

Petícií bolo menej

Projekty fi lantropov

Mesto ocenilo pedagógov

Úspešní zápasníci

str. 3 Obyvatelia sa v roku 2012 sťažovali na činnosť mestských inštitúcií menej ako v roku 2011. Najviac sťažností bolo na postup mestskej polície (MsP).

str. 5 Mladí filantropi pri Nitrianskej komunitnej nadácii podporia projekty zamerané na športové aktivity.

str. 8 Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor Nitry ocenil 26 pedagógov materských a základných škôl i CVČ.

str. 10 Zápasníci AC Nitra si vybojovali štyri tituly majstrov Slovenska a ďalšie dva pridali na republikovom šampionáte v Šamoríne.

KRAJ VYUŽIJE HISTORICKÝ ŽUPNÝ DOM Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrejme svoje priestorové problémy nebude riešiť výstavbou novej budovy. Tá mala podľa pôvodných plánov stáť na nábreží rieky Nitra neďaleko Univerzity Konštantína Filozofa. Úrad NSK jej výstavbu plánoval niekoľko rokov. K stavbe nového sídla za približne desať miliónov eur však nakoniec možno vôbec nedôjde. Kraj plánuje využiť na umiestnenie svojich 200 úradníkov dve vlastné budovy, ktoré chce prestavať. V súčasnosti sa už uskutočňuje adaptácia podkrovných priestorov na Kupeckej ulici, kde by sa po dokončení stavebných prác presťahovalo k súčasným 50 úradníkom ďalších 50. Poslanci NSK 25. marca na svojom rokovaní odsúhlasili sumu 10 000 eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Župného domu. „Chceme, aby sa sem mohol potom zvyšok úradu v pohode presťahovať. Aby sme nemuseli také dlhé obdobie platiť nájomné v súkromnom objekte.

NNR 022/13

Pokračovanie na strane 6

Vynovené priestory Župného domu slúžia na zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja i na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Celé krídlo Župného domu sa rekonštruovalo pod prísnym dohľadom Pamiatkového úradu. Foto: TASR/Henrich Mišovič


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

IBA DVA PRAMENE VODY VYHOVUJÚ NORMÁM Štyri zo šiestich prameňov na území Nitry majú hygienicky nevyhovejúce zloženie vody. Vyplýva to z analýzy vzoriek, ktoré odobrali pracovníci Mestského úradu v Nitre. V stanovené parametre opäť nespĺňa ani známy Svoradov prameň, ktorého voda bola nevhodná na pitie aj pri odberoch v decembri minulého roka. Medzi Nitranmi je pritom známy ako zdroj kvalitnej pitnej vody vhodnej aj pre batoľatá. Vodu z neho si sem chodia naberať ľudia z celej Nitry. Analýzy však opätovne uká-

zali, že v stanovených ukazovateľoch nevyhovuje požiadavkám na vodu určenú pre ľudskú spotrebu. Ako informoval vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia na mestskom úrade Pavol Jakubčin, požiadavky na pitnú vodu nespĺňajú ani pramene na Martinskej ulici, Šindolke a Buganke. Pitná voda spĺňajúca všetky hygienické parametre tak vyviera iba z prameňa na Kláštornej a Pivonkovej ulici. TASR

NITRIANSKA KRONIKA JE DRUHÁ NAJLEPŠIA Kronika mesta Nitry získala v siedmom ročníku celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 v kategórii krajských miest 2. miesto. Ľudmila Synaková, ktorá kroniku vedie si cenu prevzala 21. marca na slávnostnom vyhodnotení súťaže v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Porota ocenila odbornú úroveň, tematickú a obsahovú štruktúru, úroveň štylistiky, prehľadnosť a chronologickú presnosť zápisu kroniky mesta Nitry, v ktorej sú zachytené všetky dôležité udalosti zo ži-

vota obyvateľov, z diania v samospráve, školstve, zdravotníctve, kultúre, sociálnej oblasti, športe, priemysle a podnikaní. Osobitne ocenila hodnoverné záznamy udalostí, ktoré budú mať hodnotu pre historikov a bádateľov po 30, 50 až 100 rokoch. Pretože do kroniky sa nesmie nič vlepovať, kronikárka zbiera sprievodnú dokumentáciu s plagátmi, pozvánkami, letákmi, výstrižkami z novín a časopisov. TASR

Krížová cesta v uliciach Nitry.

KRÍŽOVÁ CESTA Deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista si počas Veľkého piatku pripomenuli Nitrania i návštevníci mesta, ktorí absolvovali krížovú cestu ulicami mesta. Organizuje ju miestne biskupstvo spolu so všetkými rímskokatolíckymi farnosťami a každoročne sa na nej stretnú stovky veriacich. Celé rodiny nielen z Nitry, ale aj z okolitých obcí si pripomínajú krížovú cestu Ježiša Krista a jeho utrpenie na Golgote. Tohtoročnú účasť výrazne poznamenalo počasie, pred budovou súdu sa stretlo približne o tretinu menej účastníkov ako po minulé roky. Prvé zo štrnástich zastavení, Ježiš odsúdený na smrť, bolo pred budovou krajského súdu. Odtiaľ sprievod s krí-

žom pokračoval ulicami mesta. Na chvíľu sa zastavil pri väznici, pred nemocnicou i v blíz-

kosti krížov a historických miest. Účastníci sprievodu modlitbami prosili Ježiša o požehnanie pre trpiacich a o odpustenie hriešnikom. Na poslednej zastávke pri poľnom oltári na Kalvárii nad mestom modlitbami poďakovali Božiemu synovi za prinesenú obeť a vykúpenie všetkých hriešnikov. „Krížová cesta má svoje vyústenie nie na Golgote, ale pri veľkonočnom prázdnom, oslávenom hrobe a to je aj pre dnešného človeka záruka toho, že ak sa spája vo svojom živote, v každodenných udalostiach s Kristom, má nádej aj na slávne vzkriesenie,“ uviedol nitriansky biskup Viliam Judák. TASR, foto: TASR/Henrich Mišovič

ZOMREL BÝVALÝ RIADITEĽ SPOMIENKA NA 68. VÝROČIE SPM JOZEF VONTORČÍK OSLOBODENIA MESTA Vo veku 76 rokov zomrel v stredu 3. apríla dlhoročný bývalý riaditeľ Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre Jozef Vontorčík. Na poste riaditeľa pôsobil v rokoch 1965 až 2004, zaslúžil sa o vybudovanie skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre a Nitrianskej poľnej železnice. Bol autorom mnohých publikácií a odborných článkov v oblasti poľnohospodárstva, podpísal sa pod množstvo expozícii a výstav nielen v nitrianskom mú-

zeu. Vontorčík bol predsedom poľnohospodárskej sekcie Spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV, členom predsedníctva AIMA (Medzinárodná asociácia poľnohospodárskych múzeí), externým pedagógom na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, členom redakčnej rady zborníka Agrikultúra. Inicioval výučbu Muzeológie na Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. TASR

Oslobodeniu Nitry predchádzalo bombardovanie mesta sovietskymi bombardérmi. Neočakávaný nálet sa začal 26. marca 1945 o 9.20 hod. V predveľkonočné pondelňajšie predpoludnie sa v centre konali trhy, ulice boli plné ľudí. Tí sa pre oneskorené vyhlásenie leteckého poplachu nedostali včas do krytov. Celkovo 27 bombardovacích lietadiel zhodilo na mesto 166 bômb. Cieľom bombardovania bola časť kasární a Párovce, kde mala

byť sústredená nemecká okupačná armáda. Tá však opustila mesto už dva dni pred bombardovaním. Bomby zasiahli centrum mesta, tržnicu a podhradie. Zničených bolo 48 budov, ďalších 289 bolo silne a 430 ľahšie poškodených. Zahynulo 345 ľudí a minimálne toľko ich bolo zranených, takmer všetky obete boli civilisti. Pred štyrmi rokmi odhalili zástupcovia mesta obetiam bombardovania na mestskom cintoríne pamätné tabule. V dvoch hro-

boch leží spolu 50 ľudí. Podľa Štefana Košovana, ktorý knižne zdokumentoval tieto historické udalosti, sú tabule jedinou pamiatkou na tragickú udalosť. „Podľa úradných záznamov zomrelo pri bombardovaní 366 ľudí, mne sa podarilo zdokumentovať 345. Zistil som, že niektoré osoby boli v úradných záznamoch uvedené dvakrát,“ konštatoval Košovan. TASR


SPRAVODAJSTVO

číslo 06/2013

3

NAJVIAC PETÍCIÍ SA TÝKA DOPRAVY A PARKOVANIA Obyvatelia Nitry sa v uplynulom roku sťažovali na činnosť mestských inštitúcií menej ako v roku 2011. Kým pred dvomi rokmi prišlo na mestský úrad 48 sťažností a 25 petícií, vlani bolo evidovaných 32 sťažností a 12 petícií. Vyplýva to zo správy hlavného kontrolóra mesta Františka Halma. „Znamená to, že pri sťažnostiach máme pokles 33 percent a pri petíciách je pokles 52-percentný,“ skonštatoval. Z celkového počtu podaní bolo opodstatnených osem sťažností a päť petícií. Najviac sa ľudia sťažovali na postup mestskej polície (MsP). V jednom prípade sa im nepáčila údajná nečin-

nosť policajtov v blízkosti obchodného domu Tesco a pred mestskou tržnicou. V šiestich prípadoch sa sťažovateľom nepáčil postup príslušníkov MsP pri prerokúvaní priestupkov. Všetky tieto podnety vyhodnotil hlavný kontrolór ako neodôvodené. „V opodstatnených sťažnostiach občania napríklad poža-

Foto: TASR/Tomáš Halász

dovali nápravu pri umiestnení stĺpu verejného osvetlenia, ktorý spôsoboval nadmerné obťažovanie svetlom v obytných priestoroch sťažovateľa. Do tejto kategórie patrili aj sťažnosti na postup správcu dane, či na spôsob organizácie športového podujatia v Mestskej športovej hale,“ informoval Halmo. Neodôvodnene sa ľudia sťažovali napríklad na neriešenie negatívnych vplyvov prevádzky multifunkčného ihriska v Dražovciach, či na zneužitie informácií z útvaru hlavného architekta. Väčšina evidovaných petícií sa týkala riešenia problémov s parkovaním a parkovacími miestami. „Opodstatnená bola petícia občanov za vy-

Foto: TASR/Henrich Mišovič

tvorenie parkovacích miest na Novomestského ulici a obnovy chodníka na Dolnočermánskej ulici. Rovnako aj petícia, ktorá sa týkala zmeny organizácie dopravy v Mariánskej doline,“ hovorí Halmo. Ako neopodstatnené boli vyhodnotené snahy obyvateľov, ktorí petíciou bojovali proti vybudovaniu garáží medzi domami na ulici Parková a Podzámska. Rovna-

ko neúspešná bola aj petícia vo veci zrušenia parkovacích miest na ulici 8. mája. „Všetky zaevidované sťažnosti a petície boli vybavené v zákonom stanovených lehotách. K tým, ktoré boli opodstatnené, boli prijímané aj konkrétne opatrenia,“ dodal Halmo. TASR

1200 € v hotovosti a na ruku z 3000 áut za najlepšie ceny v SR.

Tablet

z Preverené autá po 1.–2. majiteľovi.

Pri kúpe auta nad 4000 €, či už v hotovosti, alebo na splátky

z Rýchle a jednoduché schválenie úveru do 15 min.

z 24 mesiacov garancie na mechanický stav auta!

ako bonus!

Škoda Octavia v ponuke 300x

VW Golf v ponuke 60x mesačne od 74 €

mesačne od 62 €

Vykúpime vaše auto! Peniaze ihneď a v hotov osti.

z Dostanete najlepšiu cen u na trhu. z Vykupujeme autá vše

značiek a modelov.

tkých

z Transparentné a férové ocenenie. z Administratívu vyb

avíme za vás. Ušetríte čas aj peniaze.

z  Preberáme záruku za

DIESEL

stav auta.

6299 €

r.v. 2008

ŠKODA OCTAVIA, 74 273 km, 1.9TDi, 77 kW, nové v SR, 1. majiteľ, servisná knižka, aut. klimatizácia a viac.

4999 €

VW GOLF V, 83 549 km, 1.4i 16V, 59 kW, nové v SR, 1. majiteľ, automatická klimatizácia a viac.

ZĽAVA 500–2000 € NNR 023/13

Zavolajte si pre svoju zľavu!

0800 100 100 7 dní v týždni 7:00–22:00

r.v. 2006

NITRA, Piesková 9 PO–NE 9:00–21:00

technický

Volajte zadarmo pre ocenenie vášho auta Ocenenie on-line na www.aaaauto.sk

Prezentované ceny vozidiel platia pri kúpe vozidla na úver. Reprezentatívny príklad: Škoda Fabia r.v. 2012, 1.2TSI. Cena 10 000 €. Akontácia 30 %, tj. 3500 €. Doba trvania úveru 60 mesiacov. RPMN 11,6 %. Mesačná splátka 141,50 €. Celková výška spotrebiteľského úveru (obstarávacia cena mínus podiel zákazníka na obstarávacej cene) 6500 €. Celková výška splatná spotrebiteľom (splátka x počet splátok mínus akontácia) 8490 €. Úroková sadzba 11,6 %. Podmienkou získania úveru je dohodnutie poistenia. Podmienky spotrebiteľského úveru u konkrétneho vozidla sa môžu líšiť.

z 0% akontácia. Nepotrebujete hotovosť!

Nedá sa kombinovať s inými akčnými ponukami.

10 pobočiek v SR


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

PÚŤ PO STOPÁCH SVÄTÝCH Púť z Nitry na Balkán vykoná štyridsať kňazov Nitrianskej diecézy. Spolu s biskupom Viliamom Judákom sú na ceste od Veľkonočného pondelka. Vybrali sa po stopách svätých Sedempočetníkov, ku ktorým patria svätí Cyril a Metod, Gorazd, Naum, Angelár, Sáva a Kliment. „Ich cesta bude smerovať do Macedónska, najskôr k Ochridskému jazeru, kde si pútnici pozrú archeologické pamiatky, ktoré súvisia s pôsobením niektorých Sedempočetníkov, vrátane kláštora svätého Nauma. Na druhý deň navštívia Skopje, miesto narodenia blahoslavenej Matky Terezy. Tiež navštívia Belehrad, hlavné mesto Srbska, jeho cirkevné pamiatky a plánujú zavítať aj do Sremskej Mitrovice, kde bol Metod ustanovený za arcibiskupa moravsko–panónskeho, na stolci svätého Andronika,“ informoval hovorca Nitrianskeho biskupstva Miro-

slav Lyko. Pútnici neobídu ani Djakovo na území Chorvátska, kde navštívia dediny, v ktorých žijú Slováci. Tí sa sem presťahovali pred viac ako sto rokmi z územia Slovenska a založili si tu rodiny. Podľa slov biskupa Viliama Judáka sa kňazi cestou domov zastavia aj v Päťkostolí v maďarskom Pécsi, kde bol v 11. storočí blahoslavený Maurus, ktorý pochádzal z okolia Nitry a je autorom legendy o svätom Svoradovi a Beňadikovi. Ďalšou zastávkou bude aj Moháč, kde bola v roku 1536 bitka medzi kresťanskými a islamskými vojskami. „Z púte sa iste vrátime obohatení nielen o miesta, ale aj o stretnutie s ľuďmi, ktorí nám budú mať čo povedať o minulosti, ale aj o živote v súčasnom období,“ povedal pred odchodom nitriansky biskup Viliam Judák. TASR

Netradičná svadba na pltiach, na ktorej nechýbali svadobní hostia, družičky a vodník Jurko. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

VIAC SOBÁŠOV V BOTANICKEJ ZÁHRADE Stále viac snúbencov v Nitre uprednostňuje sobáš mimo obradnej siene. Potvrdzujú to záznamy matričného úradu, podľa ktorých v minulom roku využilo možnosť povedať si „áno“ na netradičnom mieste 20 mladomanželských dvojíc. Zamilované páry si sľúbili vernosť v penzióne u Grófa, na Agrokomplexe, v reštaurácii Zlatý kľúčik, ale aj v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, mestskom parku na Sihoti, Divadle Andreja Bagara a hoteli River. Do manželského zväzku sa rozhodlo vlani vstúpiť 404 párov, čo je o tri páry viac v po-

rovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa Ľudmily Synakovej z nitrianskeho mestského úradu požehnal kňaz pred oltárom 242 dvojiciam, civilný sobáš uprednostnilo 162 dvojíc. Manželstvo s cudzincom sa rozhodlo uzatvoriť 28 Nitranov, čo je takmer stopercentný nárast v porovnaní s rokom 2011. Nitrianky si najčastejšie vyberali za manželov občanov Írska a Českej republiky. Matrika zaznamenala aj sobáše s občanmi Talianska, Rumunska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Grécka a Srbskej republiky. Nechýbali ani sobáše s občanmi Albán-

skej republiky a Filipínskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Maltskej republiky, Holandského kráľovstva, Ruskej federácie a Libanonskej republiky. Podľa štatistiky matričného úradu najstarší ženích mal 79 rokov, najmladší bol od neho o 62 rokov mladší. Najväčší vekový rozdiel medzi snúbencami bol 30 rokov. Vlaňajší rok bol podľa Synakovej bohatý aj na magické dátumy. Vstúpiť do manželstva 12. 12. 2012 sa rozhodlo šesť zamilovaných párov. TASR

NOVÉ ZBERNÉ DVORY

Skopje - Ľudia nesú košík s kvetmi pred pamätnú sochu Matky Terezy počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa konal pri príležitosti 100. výročia jej narodenia 26. augusta 2010 v jej rodnom meste Skopje. Foto: TASR/AP

Nitra zriadi na svojom území šesť nových zberných dvorov, v ktorých bude separovať odpad. Ich vybudovanie bude financované pomocou dotácie z Recyklačného fondu. Prevádzkovateľom budú Nitrianske komunálne služby, v ktorých má polovičný podiel mesto Nitra a polovičný spoločnosť Marius Pedersen, a. s. Podľa uznesenia, ktoré mestskí poslanci schválili na svojom marcovom rokovaní, sa v zberných dvoroch bude separovať 28 položiek. Bude medzi nimi sklo, papier, biologicky rozlo-

žiteľný kuchynský a reštauračný odpad, opotrebované pneumatiky, obaly z plastov, šatstvo a ďalší odpad. Nové zberné dvory vzniknú v areáli Mestských služieb, na Braneckého ulici, na Rabčekovej ulici, v areáli bývalých zoborských kasární na Jeleneckej ulici, v areáli spoločnosti N-Adova v mestskej časti Krškany a na Pražskej ulici. V súlade s územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPD) je však iba zriadenie dvorov na Braneckého ulici a v areáli firmy N-Adova. „Vzhľadom k tomu je

možné zberné dvory trvalého charakteru zriadiť iba v týchto dvoch lokalitách. V ďalších lokalitách s funkciou vybavenosti a s ohľadom na nutnosť a užitočnosť služby je možné uvažovať s prevádzkovaním zberných dvorov na dobu určitú, či s využitím kontajnerového zberu s režimom, ktorý bude prispôsobený ochrane funkcie stanovených v rámci ÚPD,“ konštatuje sa v uznesení mestského zastupiteľstva. TASR


ZAUJÍMAVOSTI

číslo 06/2013

5

PROJEKTY FILANTROPOV PRE MLADÝCH Celkovo deväť projektov podporia sumou 2 253 eur Mladí nitrianski filantropi v 10. ročníku grantového programu pre mladých ľudí z Nitrianskeho kraja. Mladí nitrianski filantropi, ktorí pôsobia ako dobrovoľníci pri Nitrianskej komunitnej nadácii, vyberali projekty z 19 predložených žiadostí o grant. Úspešní uchádzači získali granty od 170 do 330 eur na športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity. „Projekty podporené z fi nančných prostriedkov Nadácie SPP a neziskovej organizácie Rotaract Nitra budú realizované mladými ľuďmi s vysokým podielom dobrovoľníckej práce,“ informovala manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie Petra Hadžová.

striedkov areál voľného času a freestyle športov. K svojpomocne vybudovanej hale, ktorá slúži na freestyle bicyklovanie, pribudne skatepark. Vznikne zo starého plaveckého bazéna v areáli nefunkčného zanedbaného objektu kúpaliska v centre mesta. Na dostavbu kurtu na plážový volejbal v obci Svätoplukovo sú určené financie, ktoré získalo OZ Cedron klub.

Z bazéna skatepark

Aktívny deň na Klokočine

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Občianske združenie (OZ) Šurianski jazdci dobuduje zo získaných finančných pro-

OZ Fotoklub Šaľa získal financie na zakúpenie tech-

Na snímke deň otvorených dverí na futbalovom štadióne v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

niky na ozvučenie akcií v priestoroch galérie, neformálna skupina H-áčko oživí nevyužívaný priestor Mestského kultúrneho strediska v Nových Zámkoch. Priestor bude slúžiť na prezentáciu mladých talentov v oblasti fotografie, sochárstva, grafiky, maľby, graffiti či multimediálnej tvorby. OZ Storm pripraví v areáli Komunitného centra na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina aktívny deň, v rámci ktorého sa účastníci môžu zapojiť do streetbalového alebo futbalového turnaja, skákať na trampolíne, zdolať prekážkovú dráhu, tancovať zumbu či maľovať na sklo.

Arabský svet

Skupina študentov blízkovýchodných štúdií UKF v Nitre priblíži verejnosti arabský svet, najmä základné pojmy súvisiace s blízkovýchodnou kultúrou, ktoré sú často v Európe nesprávne interpretované. Budú sa venovať aj postaveniu arabských žien v spoločnosti, spôsobu ich odievania, ponúknu ochutnávku typických špecialít.

Športový deň a Filmonáda

Aktivity mládeže na dedine bude zo získaného grantu financovať neformálna skupina mladých ľudí z Lukáčoviec. Centrum Slniečko, nezisková

organizácia zameraná na pomoc týraných, zneužívaných či zanedbávaných detí, pripraví z grantových peňazí športový deň pre deti. Ponúkne im aktivity ako futbal, lezenie po lane, lietajúci tanier, gymnastická obruč, kolobežka, maľovanie, tenis i boxovacie vrece. Nezisková organizácia Zelená zebra zorganizuje vo Fotogalérii Trafačka v Nitre nesúťažnú prehliadku krátkych študentských filmov s názvom FILMONÁDA. Grant poslúži na zabezpečenie medializácie akcie, tlač materiálov, diplomov, kancelárske potreby a vecné ceny. TASR

POD ZOBOROM AJ TURISTI Z EXOTICKÝCH KRAJÍN Mesto Nitra navštívili v minulom roku okrem turistov z európskych krajín aj cestovatelia z Indonézie, Indie, Kuvajtu, Jeruzalema, Uzbekistanu, Azerbajdžanu, Austrálie či Japonska. Najviac turistov každoročne prichádza do mesta pod Zoborom z Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Španielska a Francúzska. Vyplýva to zo štatistiky Nitrianskeho informačného systému (NISYS), ktorý je vyhľadávaným kontaktným miestom pre domácich i zahraničných turistov. „Štatistiku všeobecne delíme na domácich a zahraničných návštevníkov. Pri zahraničných návštevníkoch sleduje-

me krajinu, odkiaľ turista prichádza,“ informovala Adriana Lörincová z NISYS-u. NISYS denne monitoruje dva základné štatistické ukazovatele, osobný kontakt a telefonický kontakt so zákazníkmi. „Telefonický kontakt využíva najmä stála klientela, ktorá sa telefonicky pýta na rôzne veci. V priebehu minulého roka ho využilo približne 6 800 domácich a 40 zahraničných klientov,“ uviedla Lörincová. Mest-

Foto: TASR/Henrich Mišovič

skú informačnú kanceláriu vlani osobne navštívilo zhruba 15 000 domácich návštevníkov a 2729 zahraničných

turistov. Sprievodcovské služby poskytované okrem slovenčiny aj v ďalších deviatich jazykoch využilo 24 05

turistov. Sprievodcovia sprevádzali v slovenskom jazyku 1 913 osôb a 492 osôb v cudzom jazyku. Najväčší záujem o sprevádzanie býva na konci školského roka, čo súvisí so školskými výletmi a tiež v septembri, keď poznávacie výlety organizujú cestovné kancelárie a firmy. „Novinkou v minulom roku bol rozprávkový okruh mestom pre deti a dospelých a večerná prehliadka Nitry, ktoré sa stretli s nebývalým záujmom turistickej verejnosti,“ konštatovala Lörincová. TASR


6

novinky

SPEKTRUM

PODPORIA OBNOVU PAMIATOK V REGIÓNE Nitriansky samosprávny kraj (NSK) aj tento rok podporí obnovu národných kultúrnych pamiatok. Suma schválená na tento účel však predstavuje zhruba tretinu hodnoty všetkých žiadostí, ktoré na Úrad NSK prišli. Na obnovu pamiatok má kraj v roku 2013 vo svojom rozpočte schválených 28 200 eur. Úrad zaevidoval 19 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 79 820,34 eur.

Vstupný most do Nitrianskeho hradu dostal opäť sochársku výzdobu v decembri 2011. Umelecké diela boli kompletne zreštaurované, časť z nich bolo nutné vyrobiť znova. Viac ako desať rokov potom stáli v depozitári, kde čakali na rekonštrukciu hradného mosta.

„Štyri žiadosti boli vyradené z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených vo všeobecne záväznom nariadení. Finančné prostriedky vyhradené v rozpočte na daný účel sa rozdelia 15 žiadateľom. Ich žiadosti riešia obnovu kultúrnych pamiatok na území NSK v súlade s rozhodnutím alebo záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Nitre,“ informovala riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová. Najvyššiu dotáciu v hodnote 3 200 eur dostane od kraja Biskupstvo v Nitre na zreštaurovanie kamennej balustrády, architektonických článkov a sochárskej výzdoby na veži katedrály na Nitrianskom hrade. Príspe-

Pohľad na románsku rotundu Dvanástich apoštolov v Bíni, v okrese Nové Zámky. Bola postavená pravdepodobne v polovici 13. storočia v románskom slohu.

vok 3 000 eur získa Združenie NK-Leustach na rekonštrukciu severného paláca a múra na hrade Hrušov. Tretiu najvyššiu dotáciu v hodnote 2 800 eur získa Kostol svätého Ondreja v Komárne na reštaurovanie kamenných plastík a architektonických článkov priečelia.

Kraj finančne podporí napríklad aj obnovu zemianskej kúrie v Malých Vozokanoch, opravu kaštieľov v Mojmírovciach a v Tovarníkoch, či obnovu interiéru románskej Rotundy Dvanástich apoštolov v Bíni. TASR, foto: TASR/Henrich Mišovič

NSK PREDČASNE SPLATÍ DVA ÚVERY Nitriansky samosprávny kraj (NSK) splatí predčasne dva úvery od OTP Banky. Podľa predsedu NSK Milana Belicu tak potvrdí svoju pozíciu kraja s najnižším úverovým zaťažením. Úver vo výške viac ako 995 000 eur si NSK vzal na kúpu nehnuteľnosti pre Spojenú školu v Nových Zámkoch. Splácať ho mohol až do roku 2024. Zvyšných necelých 600 000 eur však splatí už k 30. 4. 2013. K rovnakému dátum splatí aj úver v pôvodnej výške viac ako 3,3 milióna eur, ktorý bol určený na rôzne investičné akcie. Jeho zostatková výška má hodnotu vyše 2,1 milióna eur. Oba úvery splatí kraj zo svojej rezervy, v ktorej má momentálne naakumulovaných osem miliónov eur. Podľa krajského poslanca Ondreja Ščurku je pozitívne, že kraj znižuje svoju zadlženosť. „Súhlasím s tým, že treba byť opatrný, ale určite by som nesplácal lacné a výhodné úvery, keď ďalšie peniaze v takejto cene nevieme teraz získať. To, že máme osem miliónov v rezervnom fonde svedčí o tom, že sme

asi príliš konzervatívni. A pri tom v kraji je kde investovať. Máme tu domovy dôchodcov, školy a ďalšie veci. Keby boli peniaze použité na rozumné a potrebné investičné akcie, ľudia by to asi vedeli oceniť viac ako to, že máme veľký rezervný fond," skonštatoval. Podľa Belicu je opatrné nakladanie s rozpočtom NSK namieste, pretože kríza stále neodznela. Ako pripomenul, aj vďaka opatrnému hospodáreniu dnes NSK s úverovým zaťažením 27 až 28 percent patrí k najmenej zadlženým krajom. TASR

Dokončenie zo strany 1 Pamiatkový úrad dohliadal na to, aby si interiéry Župného domu zachovali svoju podobu zo začiatku 20. storočia.

KRAJ VYUŽIJE ŽUPNÝ DOM V súčasnosti sídli úrad kraja na piatich miestach v meste. Minulý rok v decembri sa kvôli problémom s umiestnením úradníkov museli viaceré odbory presťahovať z budovy obvodného úradu na Štefánikovej ulici do prenajatých priestorov súkromnej firmy na Rázusovej ulici. Po prestavbe a rekonštrukcii budov na Kupeckej ulici a v Župnom dome by sa tak mohli z podnájmu presťahovať do vlastných kancelárií. „Kraj tak ušetrí za nájomné.

Svoje priestorové problémy si navyše dokážeme riešiť podstatne lacnejšie, ako keby sme stavali novú budovu. A okrem toho zrekonštruujeme historické priestory Župného domu, ktoré by sme časom museli opraviť aj tak,“ skonštatoval Belica. Podľa jeho slov sú odhadované náklady na opravu a adaptáciu oboch budov okolo 950 000 eur. „To znamená, že je to suma desaťnásobne nižšia, ako náklady na stavbu novej budovy,“ pripomína Belica. Ten zároveň potvrdil,

že nové priestory pre úradníkov nijako neovplyvnia činnosť Nitrianskej galérie, ktorá takisto sídli v Župnom dome. „Nemalo by sa to dotknúť priestorov, ktoré využíva galéria. Keby aj hneď boli nejaké problémy, máme ešte možnosť rekonštruovať podkrovie. Tam je veľa miesta, len nechceme teraz vyhadzovať peniaze a radšej budeme Župný dom opravovať po častiach,“ dodal Belica. TASR, foto: TASR/Henrich Mišovič


SPRAVODAJSTVO

číslo 06/2013

7

DOTÁCIE PODĽA POČTU OBYVATEĽOV Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne v tomto roku na šport dotácie v celkovej sume 170 000 eur. Rovnakou čiastkou bude dotovať v roku 2013 aj kultúru. Obe sumy pri tom dokážu uspokojiť iba malú časť žiadateľov o príspevok. Ako informoval Úrad NSK, na odbor školstva, mládeže, športu a kultúry prišlo celkovo 1 732 žiadostí. Z toho oddelenie kultúry ich zaevido-

valo 927 a oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu 805. „Žiadatelia požadovali na kultúru dotácie v celkovej sume 1 068 531 eur. Žiadosti o prí-

Ilustračné foto: TASR/Vladimír Benko

spevok na šport boli vo výške 929 889,85 eura,“ uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová. Suma vyčlenená na dotácie je tak oproti žiadostiam o podporu niekoľkonásobne nižšia. „Pri zostavení návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých okresov NSK sa vychádzalo z filozofie uspokojiť čo najviac záujemcov. Cieľom bolo podporiť snahu o rozvoj kultúry a športu v každej časti regiónu,“ vysvetlila Psotová. Ako pripomenula, kraj pri schvaľovaní dotácie uprednostňoval žiadosti, pri ktorých je z hľadiska ich obsahového zamerania reálny predpoklad, že výrazným spôsobom prispejú k rozvoju kultúry a športu na území NSK. Na základe počtu obyvateľov

UDELILI OCENENIA ZDRAVOTNÍK ROKA 2012

tiová z Fakultnej nemocnice v Nitre. V kategórii Iný zdravotnícky pracovník odovzdal predseda NSK ocenenie Helene Szabovej zo sanatória v Nových Zámkoch, Márii Molnárovej z Centra zdravotnej starostlivosti v Šali a Marekovi Šrankovi z Fakultnej nemocnice v Nitre. Lekár Jozef Strauss po prevzatí ceny upozornil na mnohé ťažkosti, s ktorými sa pracovníci v zdravotníctve musia denne vyrovnávať. „Málokto si uvedomuje, že pracujeme prakticky stále pod tlakom. Musíme zápasiť s rastúcou administratívou a s neustálym menením podmienok a pravidiel. Novým fenoménom je narastajúca agresivita pacien-

jednotlivých okresov v kraji tak pôjde najväčší objem dotácií do okresu Nitra, kde na šport a kultúru dostanú po 39 270 eur. Nasleduje okres Nové Zámky s dotáciami po 35 530 eur. Suma 28.390 eur na kultúru a rovnaká čiastka na šport pôjde do okresu Levice, nasleduje okres Ko-

márno s dotáciami po 25 670, okres Topoľčany získa 17 850 eur na šport a rovnako na kultúru. Okres Šaľa po 13 090 eur a okres Zlaté Moravce dostane od NSK na šport a kultúru po 10 200 eur. TASR

NEZAMESTNANÍ POMÔŽU ODSTRAŇOVAŤ NÁSLEDKY POVODNÍ

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 4. apríla odmenil najlepších pracovníkov, ktorí v nemocniciach, ambulanciách, či sociálnych zariadeniach pomáhajú chorým. Ocenenie Zdravotník roka 2012 si z rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzali lekári, zdravotné sestry a iní zdravotnícki pracovníci z Nitrianskeho kraja. Odborné komisie vyberali tých najlepších zdravotníkov z desiatok nominácií. Podľa Belicu by si však ocenenie zaslúžili všetci, ktorí sa starajú o zdravie iných. V kategórii Lekár si ocenenia Zdravotník roka 2012 prevzal Jozef Strauss z Diagnostického centra Jessenius, Peter Beržinec zo Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor v Nitre a Gabriel Mančík z nemocnice v Leviciach. V kategórii Sestra získala ocenenie námestníčka pre opatrovateľskú starostlivosť v neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikou Vlasta Bezáková, Emília Kováčová z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dôvera a Veronika Vadker-

Ilustračné foto: TASR/ Pavel Neubauer

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ocenilo krok Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny pomôcť obciam a mestám postihnutých povodňami a to zapojením nezamestnaných do protipovodňových prác. ZMOS je pripravený poskytnúť obciam a mestám metodickú pomoc pri administratívnom zabezpečovaní potrebných opatrení.

Predseda NSK Milan Belica. Foto: TASR/Henrich Mišovič

tov a ich rodinných príslušníkov,“ skonštatoval Strauss. Zároveň upozornil aj na narušený vzťah medzi pacientmi a lekármi, ktorý podľa neho často pramení z nepochopenia práce zdravotníkov a nekompetentného hodnotenia ich práce. „Som rád, že napriek negatívnym náladám v spoločnosti voči zdravotníkom sa našiel niekto, kto chce a vie našu prácu oceniť. Aj takto sa môže postupne napraviť pošramotený vzťah medzi lekármi a pacientmi,“ dodal. TASR

„Veríme, že ľudia, ktorí nie z vlastnej vôle ostali bez zamestnania urobia spoločne veľa užitočnej práce na ochranu života, zdravia a majetku občanov vo svojej obci či meste,“ uviedol pre TASR predseda ZMOS Jozef Dvonč v súvislosti s nasadením nezamestnaných do čistiacich a preventívnych protipovodňových opatrení. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR pomôže obciam a mestám, ktoré postihli povodne v rámci zákona o službách zamestnanosti a zákona o obecnom zriadení. ÚPSVaR chce zamestnať najmä ľudí z ra-

dov nezamestnaných, ktorí sa budú podieľať na odstraňovaní následkov povodní. Podľa zákona môže rezort práce poskytnúť na jedno pracovné miesto a mesiac cenu práce vo výške 526,11 eura. Na mzdy pracovníkov štát v tejto súvislosti vynaloží 680 000 eur. Doposiaľ o najväčšiu podporu požiadali najviac postihnuté okresy ako Nové Zámky, Prievidza, Levice a Nitra. Možnosť zapojiť sa majú aj právnické subjekty, ktoré sú zriadené obcou, rovnako aj samosprávny kraj. TASR


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

SLOVENSKO-MAĎARSKÝ VIDIEK MÁ ČO UKÁZAŤ TURISTOM Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ (RZ VDI) chce tento rok výraznejšie spropagovať kultúru a tradície na vidieku v slovensko-maďarskom pohraničí. Pripravuje preto projekt, ktorého cieľom je podporiť rôzne kultúrne podujatia v obciach. Zároveň by mal prilákať turistov do lokalít, ktoré sú vďaka svojim tradíciám a ľudovým zvykom zaujímavé. Tak ako vlani, aj tento rok chce združenie pripraviť kalendár najzaujímavejších podujatí, ktoré obce organizujú. „Vyzvali sme našich členov, aby pripravili zoznam takých top akcií, ktoré zaradíme do kalendára, ten budeme distribuovať cez turistické informačné kancelárie. Súčasťou projektu je aj priama

finančná podpora akcií, pomoc v logistike, zabezpečení účasti partnerských súborov či pri spoločnej propagácii. Našou podporou sa zároveň budeme snažiť udržať aj pravidelné pokračovanie podujatí, vďaka čomu by si turisti zvykli na to, že sa oplatí prísť aj na vidiek, pretože aj tu môžu navštíviť zaujíma-

Foto: TASR/Henrich Mišovič

vé podujatia,“ uviedol riaditeľ RZ VDI Daniel Balko. Súčasťou projektu bude aj vydanie publikácie, v ktorej by bolo zosumarizované portfólio cestovného ruchu v obciach. "Mnohí naši členovia majú ľudové izby alebo v ich obciach pôsobia remeselníci či výrobcovia suvenírov, ktorí udržiavajú nejaké tradície. Takže výstupom by bol sprievodca obcami euroregiónu, v ktorom by boli informácie o ľudových múzeách, ľudových dvoroch či prehľad o remeselníkoch, o tom čo vyrábajú a kde sa prípadne dajú ich výrobky zakúpiť. Takýmto spôsobom by sme chceli podporiť cestovný ruch a návštevnosť na vidieku," vysvetlil Balko. „Vlani sme mali na naše aktivity veľmi dobré odozvy. Preto by sme sa do prípravy projektu radi pustili čo najskôr. Žiaľ, zatiaľ stále čaká-

Na snímke unikátna drevorezba, ktorú vytvoril umelecký rezbár Peter Šrank z Veľkého Lapáša v okrese Nitra. Z topoľového dreva vyrezal podobizeň Krista a jeho dvanástich apoštolov počas poslednej večere. Všetky postavy sú vyhotovené v životnej veľkosti a dielo je jediným na Slovensku, ktoré vytvoril jeden autor. Foto: TASR/Henrich Mišovič

me na to, kedy budú vypísané výzvy,“ uviedol Balko. Odďaľovanie možnosti uchádzať sa o fi nancie nepovažuje za šťastné. „Každý rok využívame tento systém podpory euroregionálnych aktivít a naozaj vždy robíme dva, tri projekty, do ktorých zahŕňame veľké množstvo našich členov. Vlani bolo výborné to, že prvý raz bol tento sys-

tém otvorený už vo februári. Tým sa prvý raz konečne podarilo to, že sa mohli naplánovať podujatia, ktoré sa robia aj pred začiatkom leta. Keď sa však výzva zverejní až v apríli alebo v máji, tak vlastne stratíme pol roka,“ skonštatoval Balko. TASR

MESTO OCENILO 26 PEDAGÓGOV Vedenie mesta Nitry ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov 26 pedagógov z nitrianskych MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ Domino. Na slávnosti v Synagóge sa zúčastnili nitriansky primátor Jozef Dvonč, zástupca primátora Ján Vančo, prednosta úradu Igor Kršiak, predseda komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ Ján Jech, vedúci odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Vladimír Ďuga a ďalší hostia. Ocenenie si prevzali za dlhoročnú pedagogickú prax, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a významné zásluhy na rozvoji školy. Primátor Jozef Dvonč v príhovore uviedol, že mesto venuje školstvu veľkú pozornosť a nebude tomu inak ani v budúcnosti.

Ďakovné listy a finančnú odmenu prevzali títo pedagogickí pracovníci: Mgr. Erika Martišová, učiteľka MŠ Hospodárska,

Mgr. Jana Levčíková, učiteľka ZŠ Beethovenova, Antónia Lauková, riaditeľka MŠ Novomeského, Mgr. Blanka Berecová, učiteľka, ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská, Lucia Kukučková, učiteľka, MŠ Benkova, Mgr. Ľudmila Zemanová, učiteľka, ZŠ Benkova, Danica Sedmáková, učiteľka, MŠ Čajkovského, Katarína Osifová, riaditeľka, MŠ Mostná, PaedDr. Iveta Grófová, učiteľka, ZŠ Fatranská, Mgr. Iveta Klobučníková, učiteľka, MŠ Nábrežie mládeže, PhDr. Jozef Bla-

ho, učiteľ, ZŠ, Fatranská, Mgr. Ingrid Čviriková riaditeľka, MŠ, Beethovenova, Mgr. Mária Lacinová, zástupkyňa riaditeľa, ZŠ Krčméryho, Edita Mičatková, učiteľka, MŠ na Ulici Ľ. Okánika, PaedDr. Anna Kováčová, učiteľka, ZŠ Na Hôrke, Eva Javorová, učiteľka, MŠ Štefánikova trieda, Adriana Černá, učiteľka, MŠ Piaristická, PaedDr. Ladislav Habalčík, riaditeľ, ZŠ Nábrežie mládeže, Ingrid Stredáková, učiteľka, MŠ Rázusova, Mgr. Darina Horváthová, zá-

Primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdáva ocenenie. Foto: MsÚ v Nitre

stupkyňa riaditeľky, ZŠ Topoľová, Bc. Klaudia Marciová, učiteľka MŠ, Za humnami 78, PaedDr. Ivan Javorník, riaditeľ, ZŠ Škultétyho, Alena Vinceová, učiteľka, MŠ, Zvolenská, Mgr. Daniela Mlyneková, učiteľka, ZŠ

Beethovenova, Mgr. Zuzana Solárová, vychovávateľka, CVČ Domino, Štefánikova trieda a Bc. Alena Vaňová, riaditeľka, ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského. MsÚ v Nitre


KULTÚRA

číslo 06/2013

9

VÝTVARNÉ SPEKTRUM LÁKA UMELCOV Najúspešnejšie výtvarné diela prihlásené do súťaže Výtvarné spektrum 2013 si môžu od 11. apríla do konca tohto mesiaca pozrieť návštevníci Krajského osvetového strediska v  Nitre. Do  krajskej postupovej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov v Nitrianskom kraji postúpilo v tomto roku z nižších kôl 85 autorov so 177 výtvarnými dielami. Odborná porota na čele s predsedom, akademickým maliarom Karolom Felixom, udelila jednu hlavnú cenu, štyri ceny a 10 čestných uznaní. Držiteľom hlavnej ceny je Daniel Novotný zo Šurian. Do celoštátneho kola odporučila porota 23 autorov. Porota ocenila v tomto ročníku stúpajúci záujem o súťaž. „Popri kritériu výtvarného zvládnutia zvoleného média sme sa usilovali uprednostniť práce s ambíciou hľadania vlastného autorského pohľadu a rukopisu,“ uviedol predseda poroty. V súťažných prácach už tradične dominovala maľba, menej kresba. Okrem niekoľkých prác výrazne absentova-

la grafika, či v klasickej alebo digitálnej podobe, konštatoval Felix. Menšie bolo tiež zastúpenie voľnej plastiky, šperku, keramiky a ďalšej úžitkovej tvorby. „V súvislosti s prevládajúcou maľbou sme sa usilovali oceniť práce autorov, ktorí už majú zvládnuté remeselné aspekty daného média. Môžu sa tak sústrediť na to, čo naozaj chcú povedať zvolenou témou a výrazovými prostriedkami. V tohoročnej kolekcii sme našli viacero prác, ktoré spĺňali tieto kritériá.“ Škála prezentovaných výrazových prostriedkov na výstave je rôznorodá, od realistických štúdií figúry, zátišia a krajiny cez konštruktivistické, postmoderné a ex-

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

presívne polohy až k pokusom o čistú abstrakciu. Výtvarné spektrum je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. Vyhlasovateľom súťaže, ktorá v tomto roku oslávila 50. výročie, je každoročne

DADO NAGY SO SPISOVATEĽMI OPÄŤ V GALÉRII

Spisovateľ Ľubomír Feldek. Foto: TASR/Štefan Puškáš

ďalšie besedy. S milovníkmi literatúry bude 11. apríla besedovať spisovateľ Maroš Krajňak, ktorého debutová próza s názvom Carpathia, mu vyniesla nomináciu na Anasoft litera za rok 2012. V rámci cyklu sa 2. mája predstaví aj spisovateľka Ivana Dobrakovová, ktorá žije, píše a prekladá knihy v talianskom Turíne a je zaraďovaná medzi najzaujímavejšie autorky mladej generácie slovenských spisovateľov. Bola ocenená v rôznych literárnych súťažiach a dvakrát sa dostala medzi finalistov Anasoft litera. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu Dado Nagy. „Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu auto-

torom pre prezentáciu a konfrontáciu výsledkov. Autori sa do nej môžu zapojiť po dovŕšení 15 rokov a súťažia v piatich kategóriách, do ktorých sú zaradení podľa veku a výtvarného vzdelania. TASR

ZÁŽITKOVÉ CESTY PO OKOLÍ NITRY Cesta sakrálnym dedičstvom otvorila tohtoročnú sériu zážitkových ciest, ktoré pripravuje Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR). Úvodná exkurzia do okolia Nitry sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. apríla.

V Nitrianskej galérii pokračuje séria besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Cyklus 4-3-2-1... je organizovaný už od  roku 2006. Ako zdôraznila Lucia Vadelová z Nitrianskej galérie, voľne nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. Tento rok tu už so svojimi čitateľmi diskutoval spisovateľ Ľubomír Feldek. Pripravené sú aj

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Jej poslaním je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti v celej jej žánrovej rozmanitosti a poskytovať priestor au-

Spisovateľ Daniel Hevier. Foto: TASR/Peter Kollár

rov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ pripomenula Vadelová. Počas trvania cyklu sa už predstavilo množstvo slovenských autorov. Medzi nimi napríklad Dušan Mitana, Pavel Vilikovský, Pavol Rankov, Ján Buzzásy, Daniel Hevier či Jana Beňová. TASR

„Religiózne ladené putovanie sme otvorili prehliadkou Nitrianskeho hradu. Pokračovali sme do Hronského Beňadiku, kde sme navštívili Benediktínsky kláštor. Okrem relikvie Kristovej krvi sa tu nachádza aj kópia Božieho hrobu, jediná pamiatka svojho druhu v strednej Európe,“ informovala Dana Póčiková, koordinátorka NOCR. Počas druhého dňa navštívili záujemcovia románsky skvost v Dražovciach, Kostol sv. Michala Archanjela. Prehliadka pokračovala rozprávaním legiend spojených so zoborským kláštorom. V popoludňajších hodinách program pokračoval návštevou kostolov v Horných a Dolných Krškanoch. Tie sú známe svojou vzácnou ranogotickou freskou s výjavom poslednej večere Ježiša Krista. Po prehliadke bývalého zoborského Kláštora svätého Hyppo-

lita dal bodku za dvojdňovým putovaním pobyt v liečivej vode Thermal Kesov. Nitrianska organizácia cestovného ruchu vznikla v marci minulého roka. Zakladajúcimi členmi organizácie sú Mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo, Veolia Transport, Agrokomplex–Výstavníctvo a hotel Mikado. Počas minulého roka pripravila NOCR niekoľko podujatí, ktorých cieľom bolo rozprúdiť zážitkový cestovný ruch v regióne. „Najväčší úspech zaznamenali práve zážitkové balíčky ako Strieborná turistika pre seniorov, Po stopách legiend, Zážitok z podhradia či výlety za strašidlami do Mojmíroviec,“ konštatovala Póčiková. K turisticky najatraktívnejším sa zaradili výlety poschodovým autobusom Double-decker do okolia. TASR


10

novinky

Ĺ PORT

NITRIANSKI ZĂ PASNĂ?CI S ÄŽALĹ Ă?MI ĂšSPECHMI

TRAJA NITRANIA S TITULOM MAJSTRA SLOVENSKA V Ĺ˝iline sa konali majstrovstvĂĄ Slovenska seniorov v karate. Ĺ tartovalo na nich 98 pretekĂĄrov z 31 klubov. Nitrianske kluby Kachi a Farmex zastupovali traja borci a vĹĄetci sa vrĂĄtili pod Zobor so zlatou medailou. Ĺ K Kachi Nitra vyslal pre chorobu Mateja Urika len RenĂŠho Adlera. Ten triumfoval v kumite muĹžov do 60 kg. KK Farmex Nitra reprezentovali na majstrovstvĂĄch Slovenska dvaja pretekĂĄri – ViktĂłria SemanĂ­kovĂĄ a Klaudio FarmadĂ­n. NajlepĹĄia ĹĄportovkyĹˆu mesta Nitra za rok 2012 vyhrala kategĂłriu kumite Ĺžien do 61 kg.

ZĂĄpasnĂ­cky oddiel AC Nitra v poslednom obdobĂ­ dosiahol viacero kvalitnĂ˝ch vĂ˝sledkov. Jeho borci si vybojovali ĹĄtyri tituly majstrov Slovenska na podujatĂ­ v Nitre, Ä?alĹĄie dva pridali na republikovom ĹĄampionĂĄte v ŠamorĂ­ne. MladĂ­ Nitrania vykroÄ?ili ĂşspeĹĄne aj za obhajobou prvĂŠho miesta v Şiackej lige, v ktorej im po dvoch kolĂĄch patrĂ­ v celkovom poradĂ­ prvĂĄ prieÄ?ka.

IlustraÄ?nĂŠ foto: TASR/Michal SvĂ­tok

SkĂşsenĂ˝ 33-roÄ?nĂ˝ Klaudio FarmadĂ­n, viacnĂĄsobnĂ˝ majster Slovenska a drĹžiteÄž siedmich medailĂ­ u majstrovstiev sveta a EurĂłpy, zasa triumfoval v kategĂłrii do 84 kg. (bb)

V NITRE SA FORMUJE FUTBALOVĂ? TĂ?M Ĺ˝IAÄŒOK AkadĂŠmia FC Nitra sa pokúťa o znovuzrodenie ĹženskĂŠho futbalu pod Zoborom. Oznam zverejnenĂ˝ na webovej strĂĄnke klubu pozĂ˝va vĹĄetky dievÄ?atĂĄ narodenĂŠ v roku 1998 a mladĹĄie do svojho novotvoriaceho sa druĹžstva ĹžiaÄ?ok. DievÄ?atĂĄ, ktorĂŠ majĂş zĂĄujem o futbal, radi trĂĄvia voÄžnĂ˝ Ä?as v dobrom kolektĂ­ve a chcĂş si splniĹĽ ĹĄportovĂŠ sny, sa mĂ´Ĺžu prihlĂĄsiĹĽ do konca aprĂ­la na mladez.fcnitra@centrum.sk. PrvĂ˝ trĂŠning dievÄ?at je plĂĄnovanĂ˝ na za-

Ä?iatok mĂĄja. TrĂŠningy budĂş bĂ˝vaĹĽ 2 – 3x týŞdenne na vyhradenom ihrisku v areĂĄli FC Nitra. TrĂŠnerkou druĹžstva by mala byĹĽ bĂ˝vala futbalovĂĄ reprezentantka Slovenska Monika TrnkovĂĄ (za slobodna FelingovĂĄ). Ĺ˝enskĂ˝ futbal v Nitre uĹž v minulosti existoval, najväÄ?ĹĄĂ­ Ăşspech dosiahol v roku 2001, kedy zĂ­skal vtedajĹĄĂ­ Rotox Nitra v slovenskej lige tretie miesto.

Oplatil mu prehru (bb)

NNR 024/13

ZNOVA O RASTE VLASOV 3UHGQHGiYQRP VRP VL SUHĂžtWDO ĂžOiQRNNWRUĂŞVD]DREHUDOSUREOpPRPY\SDGiYDQLDYODVRY%ROL WDPXYHUHMQHQpQi]RU\RGERUQtNRY NWRUtYHÄ?PL]DXMtPDYRUR]REHUDOLSUtĂžLQ\Y\SDGiYDQLDYODVRY DPRĂĽQRVWLULHĂŁHQLDDNRVDWHMWR QHSUtMHPQRVWL]EDYLĢ&KFHOE\ VRP UHDJRYDĢ QD WHQWR ĂžOiQRN DSULSRMLĢVYRMXVN~VHQRVĢ1LHNHG\YOHWHPLQXOpKRURNXVRPVL QDRGSRU~ĂžDQLHREMHGQDOYODVRYp SUtSUDYN\6$/217(;785(6 7LHWRYĂŞUREN\S{VRELOLQDPRMX RVREXYHÄ?PLSULD]QLYR3UHGWĂŞP QHĂĽVRPLFK]DĂžDOSRXĂĽtYDĢPL

ZĂĄpasnĂ­cky oddiel AC Nitra usporiadal v ĹĄportovej hale Olympia v Nitre majstrovstvĂĄ Slovenska kadetov v zĂĄpasenĂ­ vo voÄžnom ĹĄtĂ˝le a vĹĄetkĂ˝ch ĹženskĂ˝ch vekovĂ˝ch kategĂłrii. Na majstrovstvĂĄch sa zĂşÄ?astnilo 17 druĹžstiev a celkovo 100 pretekĂĄrov. V kadetoch boli najĂşspeĹĄnejĹĄĂ­ zĂĄpasnĂ­ci KoĹĄĂ­c, priÄ?om Nitrania vybojovali siedme miesto. V ĹženskĂ˝ch kategĂłriĂĄch triumfovali zĂĄpasnĂ­Ä?ky z Marcelovej, Nitranky skonÄ?ili v hodnotenĂ­ oddielov piate. DomĂĄci oddiel AC Nitra zĂ­skal po dve prvĂŠ miesta medzi kadetmi i v ĹženskĂ˝ch kategĂłriĂĄch. V kadetoch sa o to zaslúŞili Martin Gatial (do 50 kg), Michal NovĂĄk (do 120 kg) a v ĹženskĂ˝ch kategĂłriĂĄch kadetka Rebecca BogĂĄrovĂĄ (do 60 kg) a seniorka Eva Ĺ kodovĂĄ (do 72 kg). Na medailovĂŠ pozĂ­cie siahli eĹĄte tri Nitrianky. Medzi mladĹĄĂ­mi ĹžiaÄ?kami skonÄ?ila v kategĂłrii do 52 kg Alena StrniskovĂĄ druhĂĄ, rovnako striebornĂş prieÄ?ku si vybojovala BeĂĄta ZĂĄmoÄ?nĂ­kovĂĄ v kategĂłrii senioriek do 63 kg. Medzi starĹĄĂ­mi ĹžiaÄ?kami do 57 kg bola Simona ZĂĄmoÄ?nĂ­kovĂĄ tretia.

YHÄ?PLSDGDOLYODV\D]DĂžDOLVDPL WYRULĢN~W\QDĂžHOH7HUD]QLHOHQĂĽH PLSUHVWDOLSDGDĢDOHPiPSRFLW ĂĽHPLYODV\DM]KXVWOL3ULKRYiUDP VD]DWRDE\VWHXYHUHMQLOLĂžOiQRN ĂŁSHFLiOQHRSUtSUDYNRFK6$/21 7(;785(6-DVRPYĂŞUREN\6$/217(;785(6NWRUpMHRGSRU~ĂžDQpSRXĂĽtYDĢV~ĂžDVQH]tVNDO]D ÂźDÂźYRÂżUPH .9$752),1VUR âNDUQLFORYVNi 6NDOLFD 7HO ZZZYODVRYDNXUDVN

Nitranom sa darilo aj na juniorskĂ˝ch majstrovstvĂĄch Slovenska v grĂŠcko-rĂ­mskom ĹĄtĂ˝le, napriek tomu, Ĺže sa na tento ĹĄtĂ˝l neĹĄpecializujĂş. NajväÄ?ĹĄĂ­m prekvapenĂ­m celĂ˝ch majstrovstiev Slovenska v Ĺ amorĂ­ne bolo vĂ­ĹĽazstvo nĂĄĹĄho pretekĂĄra Ivana MolnĂĄra vo finĂĄle v kategĂłrii 55 kg, v ktorom mu dokonale vyĹĄla odveta a svojmu premoĹžiteÄžovi z majstrovstiev Slovenska vo voÄžnom ĹĄtĂ˝le LĂŠvaiovi uĹĄtedril porĂĄĹžku na lopatky. Matúťovi Koniarovi sa na rozdiel od majstrovstiev Slovenska vo voÄžnom ĹĄtĂ˝le podarilo upraviĹĽ hmotnosĹĽ, Ä?o pretavil do zisku titulu majstra Slovenska v kategĂłrii do 50 kg. KvalitnĂŠ vĂ˝sledky

Nitrianske nĂĄdeje sĂş v Ĺžiackej lige opäż na poprednĂ˝ch prieÄ?kach. Foto: archĂ­v PK

dosiahli aj Ä?alĹĄĂ­ Nitrania, keÄ? sa vĹĄetci umiestnili do piatej prieÄ?ky. Tretie miesto zĂ­skali – v kategĂłrii do 55 kg Martin Gatial, do 60 kg Patrik ŽåÄ?ik, do 84 kg Patrik Marek a piaty bol v kategĂłrii do 96 kg Michal NovĂĄk. V hodnotenĂ­ oddielov sa AC Nitra umiestnil na druhom mieste za domĂĄcim GladiĂĄtorom Ĺ amorĂ­n.

Nitrania na Ä?ele

Nitrianske nĂĄdeje, obhajcovia vĂ­ĹĽazstva v Ĺžiacke lige, ĂşspeĹĄne vstĂşpili aj do tejto súżaĹže. Hoci ich radi preriedila chrĂ­pkovĂĄ epidĂŠmia, obsadili v prvom kole súżaĹže v Prievidzi celkovĂŠ prvĂŠ miesto v priebeĹžnom hodnotenĂ­, keÄ? AC Nitra triumfoval v hodnotenĂ­ prĂ­praviek i starĹĄĂ­ch Ĺžiakov. MladĹĄĂ­ Ĺžiaci skonÄ?ili piati. PrvĂŠ miesta vo svojich kategĂłriĂĄch zĂ­skali prĂ­pravkĂĄri: Michal VereĹĄ, Daniel DĂłczy, Richard Ĺ koda, Daniel PekaroviÄ? a starĹĄĂ­ Ĺžiaci: TomĂĄĹĄ Sirotek, Martin BalaĹĄÄ?ĂĄk. DruhĂ­ boli prĂ­pravkĂĄri: Patrik Michalec, Viliam PĂĄnsky, Matej PintĂŠr a mladĹĄĂ­ Ĺžiaci: Ĺ imon ArpĂĄĹĄ, TomĂĄĹĄ VĂ˝berÄ?Ă­. TretĂ­ skonÄ?ili prĂ­pravkĂĄri: David KollĂĄr, LukĂĄĹĄ ArpĂĄĹĄ a starĹĄia ĹžiaÄ?ka Simona ZĂĄmoÄ?nĂ­kovĂĄ. Ĺ˝iacka liga nĂĄsledne pokraÄ?ovala druhĂ˝m kolom v TrenÄ?Ă­ne.

ZĂĄpasnĂ­ci AC Nitra nezopakovali vĂ˝sledky z prvĂŠho kola a ich sedembodovĂ˝ nĂĄskok v celkovom poradĂ­ pred BĂĄnovcami po prvom kole súżaĹže sa scvrkol na jeden bod. NajlepĹĄĂ­ vĂ˝sledok dosiahla prĂ­pravka ziskom druhĂŠho miesta, mladĹĄĂ­ Ĺžiaci obsadili ĹĄtvrtĂŠ miesto a starĹĄĂ­ tretie. Z jednotlivcov si prvenstvĂĄ v kategĂłriĂĄch vybojovali prĂ­pravkĂĄri: David KollĂĄr, Martin Ĺ ĂştovskĂ˝, Daniel DĂłczy, Richard Ĺ koda a mladĹĄĂ­ Ĺžiak Viktor Bojda. DruhĂ­ boli prĂ­pravkĂĄri: Michal VereĹĄ, Marek Szalay, mladĹĄĂ­ Ĺžiak LukĂĄĹĄ GrofÄ?Ă­k a starĹĄĂ­ Ĺžiaci: Samuel MikuĹĄ, Matej BalaĹĄÄ?ĂĄk. TretĂ­ skonÄ?ili prĂ­pravkĂĄr Matej PintĂŠr, mladĹĄĂ­ Ĺžiaci: Jakub VlÄ?ek, Stanislav NovĂĄk a starĹĄĂ­ Ĺžiaci: Simona ZĂĄmoÄ?nĂ­kovĂĄ, Enriko Valanec. TrĂŠneri mlĂĄdeĹže v Nitre svorne skonĹĄtatovali, Ĺže prvĂŠ aj druhĂŠ kolo bolo poznaÄ?enĂŠ chrĂ­pkovĂ˝mi epidĂŠmiami, ale aj tak vĂ˝sledky naznaÄ?ujĂş Ĺže liga bude tento rok vyrovnanejĹĄia a Nitra uĹž nebude tak suverĂŠnne kraÄžovaĹĽ ako v minulom roÄ?nĂ­ku. AmbĂ­cie Nitry urÄ?ite naznaÄ?Ă­ tretie kolo, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nĂ­ 4. mĂĄja v Nitre. DomĂĄci pretekĂĄri mali nastĂşpiĹĽ v plnej sile. Branislav BucĂĄk


ŠPORT

číslo 06/2013

11

ROZHODUJÚCI BOL DRUHÝ DUEL SEMIFINÁLOVEJ SÉRIE Hokejisti HC Košice sa po štvrtom víťazstve nad HK Nitra stali finalistami slovenskej Tipsport extraligy 2012/2013. Napriek tomu, že im nevyšiel vstup do semifinálovej série a  prehrali úvodný zápas na domácom ľade v jeho závere, tak v nasledujúcich štyroch súbojoch ani raz nezaváhali a  postúpili do šiesteho finále v rade.

Ukázali silnejšiu vôľu

„Povedal by som, že zlomový zápas bol druhý v poradí. Doma sme ťahali celý zápas za dlhší koniec, ale prehrávali 0:1. Martin Chovan však vyrovnal gólom z polovice ihriska a možno rozhodol celú sériu, pretože ak by sme nedali gól, tak by sme prehrali možno 0:1 a psychicky boli dole. Možno by sme taktiež vyhrali obidva zápasy v Nitre, ale bolo by to omnoho ťažšie. K súperovi sme však cestovali s čistou hlavou, odhodlane a myslím, že tretí zápas to i naznačil, keď sme im tam nastrieľali dosť gólov. Štvrtý bol vyrovnaný, ale v celej sérii, až na prvý duel, ktorý sme si zbytočne prehrali až na konci, tak sme ukázali silnejšiu vôľu,“ skonštatoval košický gólman, ktorý v dvoch zápasoch vychytal súperových hráčov v nájazdoch a dopomohol „oceliarom“ k postupu do finále.

Zlomový druhý zápas

Piaty duel poznačili dva rýchle góly v úvode zápasu, ako

Zákrok brankára Nitry Juraja Hollého po strele Richarda Jenčíka z Košíc. Foto: TASR/Henrich Mišovič

i košický gólostroj na začiatku druhej tretiny, keď v priebehu necelej minúty a pol zaznamenali domáci hokejisti tri góly. „Nechceli sme takto začať, predovšetkým na začiatku druhej tretiny, keď sme dostali tri góly. Takto sa nedá hrať, ale bohužiaľ je to tak. Košičania, keď sa dostanú do pohodového vedenia, tak sa to ťažko zlomí. Mali sme tam šance, no nedali sme góly a už sa to ťažko dobieha,“ zamyslel sa skúsený nitriansky kapitán Jozef Stümpel, ktorý zlom v sérii videl tiež v druhom semifinálovom zápase. „Nemali sme šťastie. Dostali sme hlúpy gól od červenej čiary a odvtedy akoby to s nami išlo dole vodou, prehrali sme na nájazdy. Potom ďalší domáci zápas, keď sme nedali

góly pri určitom vedení, a to nás mrzí,“ uviedol Stümpel.

me i super parťákovi Jožkovi Stümpelovi, ktorý mi to prihrával. Športovec však chce

vyhrávať a jasné, že teraz som sklamaný.“

Sklamaný kanonier

Smútok po prehranej sérii neskrýval ani najlepší strelec Nitry Roman Tománek, ktorý zaznamenal 42 presných zásahov. „Inkasovaným gólom od červenej čiary akoby sme urazili šťastenu. Treba však uznať, že Košice majú kvalitný káder, vyvážené päťky a zahrali naozaj dobre,“ uznal silu súpera Tománek a na margo svojich presných zásahov dodal, „v tomto smere som spokojný, každého hráča teší, keď dáva góly. Musím poďakovať priateľke a rodine, celý rok boli pre mňa oporou, stáli pri mne, mal som potom pohodu. Samozrej-

TASR, (BB)

Semifinálová séria 1. zápas: Košice – Nitra 3:5 (1:0, 2:2, 0:3) Góly: 15. R. Jenčík, 34. R. Jenčík, 38. Marek Slovák – 29. Hamrák, 35. Mašlonka, 58. Pupák, 59. P. König, 60. Stümpel 2. zápas: Košice – Nitra 2:1 sn. (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0, 1:0) Góly: 45. Martin Chovan, rozhodujúci sam. nájazd: T. Marcinko – 6. M. Bača. 3. zápas: Nitra – Košice 4:7 (1:3, 2:3, 1:1) Góly: 6. R. Tománek, 23. Lukáš Novák, 29. P. König, 47. P. König – 2. Marek Slovák, 7. M. Takáč, 14. R. Jenčík, 27. R. Jenčík, 31. Pašek, 36. Marcel Haščák, 59. Marcel Haščák. 4. zápas: Nitra – Košice 2:3 sn. (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0, 0:1) Góly: 10. Ordzovenský, 26. T. Chrenko – 2. Jokeľ, 56. Pašek, rohodujúci sam. nájazd: Spilar. 5. zápas: Košice – Nitra 6:3 (2:1 , 3:1 , 1:1) Góly: 1. Jenčík, 19. Pašek, 23. Marek Slovák, 23. Jenčík, 24. Marek Slovák, 59. Štrbák – 2. Mašlonka, 36. Tománek, 53. Tománek.

STÜMPEL OPÄŤ V REPREZENTAČNOM DRESE

Hokejista Jozef Stümpel.

Dlhodobý problém slovenskej hokejovej reprezentácie s obsadením pozície stredného útočníka by mohol pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta pomôcť vyriešiť aj Jozef Stümpel. Aj kvôli nedostatku kvalitných centrov oslovil český kouč slovenskej reprezentácie Vladimír Vůjtek skúse-

ného Jozefa Stümpela. Majster sveta z Göteborgu 2002 a strieborný medailista z Helsínk 2003 po vyradení Nitry v semifinále play-off extraligy prisľúbil Vůjtekovi svoju účasť v príprave. Stümpel naposledy reprezentoval Slovensko na svetovom šampionáte 2011 v Bratislave. „Sme spolu do-

hodnutí, že príde na zraz a sústredenie. Myslím si, že Jožko je taký skúsený hráč, že nám pomôže aj na majstrovstvách sveta,“ vyjadril sa reprezentačný tréner, ktorý neuvažoval o povolaní iných hráčov z Nitry. TASR


12

novinky

ŠPORT

NITRA ZAVELILA DO BOJA O ZÁCHRANU Nitrianski futbalisti si na prvé jarné víťazstvo museli počkať až do piateho zápasu. Po prehrách doma so Slovanom a v Trnave, Senici a Trenčíne si ich hlad po víťazstve dokonale „vyžrali“ futbalisti Ružomberka, ktorí odchádzali z nitrianskeho trávnika s trojgólovou nádielkou.

Tréner FC Nitra Jozef Vukušič dosiahol so svojimi zverencami prvé jarné víťazstvo v piatom zápase. Foto: TASR/Milan Kapusta

Po prvom polčase zápasu 24. kola Corgoň ligy medzi Nitrou a Ružomberkom ešte nič nenaznačovalo, že sa duel skončí jasným víťazstvom domácich. Nitrania síce mali niekoľko šancí, no tie sa gólom neskončili. Pri hosťoch stálo aj šťastie, keď sa po polhodine hry po strele Clebera odrazila lopta od žrde späť do ihriska. V druhom polčase na radosť fanúšikov Nitrania spustili na bránu hostí dlho očakávaný gólostroj. V 68. minúte po štandardke Kutru zakončil Benčík a FC sa ujal vedenia. O štyri minúty už bolo 2:0, Cleber posunul Mičicovi a ten krásnou strelou prekonal Zicha. Výsle-

dok na konečných 3:0 spečatil z pokutového kopu Cleber, keď Peševski v 16-tke fauloval Tawambu.

Dôležité víťazstvo

Tréner Nitry Jozef Vukušič, bol po zápase pochopiteľne spokojný. „Toto prvé víťazstvo na jar je veľmi dôležité. Od začiatku sme išli za víťazstvom, hráči bojovali, išli do súbojov, tlačili sa k bráne. Prvý polčas nás obchádzalo šťastie, nastrelili sme aj žrď. Myslím si, že sme sa potom zaslúžene dostali do vedenia a potom sme už hrali uvoľnenejšie, bez kŕča, čoho výsledkom boli ďalšie góly. Som veľmi

spokojný a dúfam, že nám to dodá energiu do ďalších zápasov, lebo boj o záchranu bude ešte veľmi ťažký.“ Ladislav Šimčo, tréner Ružomberka, si myslí, že Nitrania ešte výraznejšie prehovoria do bojov o záchranu: „Obidve mužstvá chceli hrať útočne a išli za víťazstvom. Nitra potvrdila, že nepovedala ešte posledné slovo v boji o záchranu. Jej hráči urobili všetko preto, aby zostali tri body doma. My sme hrali aktívne smerom dopredu až do inkasovaného gólu. Videli sme veľmi dobrý zápas. Diváci si určite prišli na svoje.“ (bb)

V MÁJI V NITRE TRI ZÁPASY MAJSTROVSTIEV EURÓPY Blížiace sa ME vo futbale hráčov do 17 rokov boli témou rokovania, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici marca na Mestskom úrade v Nitre. Tri zápasy šampionátu sa odohrajú na nitrianskom štadióne. Predstavitelia samosprávy sa stretli s delegáciou Slovenského futbalového zväzu. Rokovanie viedol zástupca primátora mesta Nitry a člen predstavenstva FC Nitra Štefan Štefek, delegáciu Slovenského futbalového zväzu tvorili viceprezident Ladislav Gádoši a generálny sekretár Jozef Kliment, Nitriansky samosprávny kraj reprezentoval župan Milan Belica a mesto Zlaté Moravce primátor Peter Lednár.

upierať pozornosť celej Európy, chceme sa ich zhostiť tým najlepším spôsobom. Mesto Nitra vstúpilo aj do nitrianskeho futbalu, začali sme už s prvými úpravami a rekonštrukčnými prácami na našom štadióne, ktorý bude do začiatku šampionátu pripravený, ako má byť,“ uviedol viceprimátor mesta Nitra Štefan Štefek.

Pozornosť celej Európy

Viceprezident Slovenského futbalového zväzu a zároveň predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši očakáva na európskom šampionáte hráčov do 17 rokov pekné divácke návštevy, propagáciu chystá aj medzi klubmi v najväčšom futbalovom regióne.

Štefan Štefek pre portál zsfz.sk vyjadril presvedčenie, že európsky šampionát zapadne v Nitre do rámca príprav na oslavy 1 150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. „Na obe podujatia v našom meste sa bude

Dôraz kladú na návštevnosť

„Predstaví sa osem národných reprezentácií, prvé tri najlepšie mužstvá z každej skupiny si zabezpečia účasť na svetovom šampionáte, určite bude o čo hrať,“ povedal Ladislav Gádoši. Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment zdôraznil, že blížiace sa Majstrovstvá Európy hráčov do 17 rokov sú najväčšou futbalovou udalosťou na Slovensku od roku 2000, kedy sa u nás hrali majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. „Najväčší dôraz kladieme na divácke návštevy, som presvedčený, že aj v tomto smere sa dokážeme predviesť pred celým svetom ako vyspelý futbalový národ,“ prezentoval pohľad Slovenského futbalového zväzu jeho generálny sekretár Jozef Kliment.

Zapoja aj školy

Aj župan Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica privítal propagáciu najkrajšej hry v nitrianskom regióne. Za svoje si zobral zapojenie základných a stredných škôl. „Mladí ľudia potrebujú vzory, mládežnícki reprezentanti budú pre nich tým najlepším príkladom, ako sa možno konfrontovať s najlepšími rovesníkmi. Vítame európsky šampionát hráčov do 17 rokov v oboch našich mestách, som presvedčený, že ako v Nitre, tak aj v Zlatých Moravciach dokážeme všetko zabezpečiť aj k spokojnosti UEFA,“ dodal Milan Belica.

Osem reprezentácii

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 17 rokov sa uskutoč-

Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov sa vo finálovom turnaji majstrovstiev Európy na Slovensku stretne v A-skupine s Rakúskom, Švajčiarskom a Švédskom. Foto: TASR/Pavel Neubauer

nia v dňoch od 5. do 17. mája 2013 a predstaví sa na nich osem reprezentačných výberov – Chorvátsko, Švédsko, Rakúsko, Ukrajina, Švajčiarsko, Taliansko, Rusko a Slovensko. Tri stretnutia budú odohrané na nitrianskom štadióne (5. mája, 8. mája a 11. mája). (zsfz.sk, bb)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Grafické spracovanie: Tomáš Kellich  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Nitra, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 55 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 4463/11  Adresa redakcie: Štúrova 71/A, 949 01 Nitra Slovenská republika, e-mail: novinky.nr@14news.eu  Vedúci inzertného oddelenia: Jozef Bielik  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

nnr_06_2013_web